ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 291

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
13. augusta 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1348 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať zmeny vyhlásenia o súlade nevýznamných referenčných hodnôt ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1349 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá posudzovania súladu príslušnými orgánmi s ohľadom na povinnú správu kritickej referenčnej hodnoty ( 1 )

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1350 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú požiadavky na zabezpečenie dostatočne spoľahlivých mechanizmov správy a riadenia správcu ( 1 )

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1351 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovujú vlastnosti systémov a kontrol na identifikáciu a oznamovanie akéhokoľvek konania, ktoré môže zahŕňať manipuláciu alebo pokus o manipuláciu s referenčnou hodnotou ( 1 )

13

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1352 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú podmienky na zabezpečenie toho, aby metodika na určenie referenčnej hodnoty spĺňala požiadavky na kvalitu ( 1 )

16

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1353 zo 17. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť úradné laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné kontroly alebo iné úradné činnosti ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1354 zo 6. augusta 2021, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. júna 2021 do 29. septembra 2021 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1355 z 12. augusta 2021 o viacročných národných programoch kontroly rezíduí pesticídov, ktoré majú zaviesť členské štáty ( 1 )

120

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1348

zo 6. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať zmeny vyhlásenia o súlade nevýznamných referenčných hodnôt

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 6,

keďže:

(1)

Kritériá, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať zmeny vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia, by mali zohľadňovať povahu ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa správcovia nevýznamných referenčných hodnôt môžu v súlade s článkom 26 ods. 1 uvedeného nariadenia rozhodnúť neuplatňovať. Keďže niektoré z požiadaviek stanovených v týchto ustanoveniach sa týkajú organizačnej štruktúry správcu, zatiaľ čo iné sa týkajú dotknutej referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt, rovnaké rozlíšenie sa uplatňuje na kritériá, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať zmeny vyhlásenia o súlade.

(2)

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa organizačnej štruktúry správcu, príslušné orgány by mali mať možnosť požadovať zmeny vyhlásenia o súlade nevýznamnej referenčnej hodnoty, ak sa domnievajú, že z vyhlásenia o súlade nie je jasné, prečo by dotknutý správca mal mať možnosť nedodržiavať požiadavky stanovené v článkoch 4, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011. Malo by to tak byť najmä v prípade, keď nie je dostatočne jasná organizačná štruktúra dotknutého správcu, ako aj identifikácia potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi osobami zapojenými do poskytovania referenčnej hodnoty a ostatnými zamestnancami alebo časťami organizácie správcu, proces dohľadu nad poskytovaním nevýznamnej referenčnej hodnoty alebo kontrolný rámec na poskytovanie alebo zverejňovanie nevýznamnej referenčnej hodnoty alebo na jej sprístupnenie.

(3)

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt, príslušné orgány by mali mať možnosť požadovať zmeny vyhlásenia o súlade nevýznamnej referenčnej hodnoty, ak sa domnievajú, že z vyhlásenia o súlade nie je jasné, prečo by dotknutý správca mal mať možnosť nedodržiavať požiadavky stanovené v článku 11 a článkoch 13 až 16 nariadenia (EÚ) 2016/1011. Malo by to tak byť najmä v prípade, ak nie je dostatočne jasná úroveň kontroly nad poskytovaním vstupných údajov, transparentnosť postupov konzultácií o akejkoľvek podstatnej zmene metodiky nevýznamnej referenčnej hodnoty, postup ohlasovania prípadov manipulácie alebo pokusu o manipuláciu s nevýznamnou referenčnou hodnotou, kódex správania, ak je nevýznamná referenčná hodnota založená na vstupných údajoch od prispievateľov, schopnosť správcu preskúmať svoje dodržiavanie metodiky nevýznamnej referenčnej hodnoty a nariadenia (EÚ) 2016/1011 a podať o tom správu, ako aj to, či sa v prípade, že vstupnými údajmi prispieva prispievateľ pod dohľadom, vykonávajú primerané kontroly, aby sa zabezpečila presnosť, integrita a spoľahlivosť vstupných údajov.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(5)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(6)

S cieľom zabezpečiť súlad s dátumom začatia uplatňovania článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 (3), ktorým sa zaviedol článok 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kritériá na úrovni správcu

Príslušné orgány môžu požadovať zmeny vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011, ak sa domnievajú, že z tohto vyhlásenia nie je jasné, prečo by dotknutý správca mal mať možnosť nedodržiavať jednu alebo viacero požiadaviek uvedených v článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011, a konkrétnejšie, ak nie sú dostatočne jasné tieto prvky:

a)

organizačná štruktúra dotknutého správcu a konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku jeho štruktúry;

b)

identifikácia a riešenie konfliktov záujmov týkajúcich sa zamestnancov dotknutého správcu, osôb, ktorých služby má k dispozícii alebo pod kontrolou, a osôb priamo zapojených do poskytovania nevýznamnej referenčnej hodnoty;

c)

postup dohľadu nad poskytovaním nevýznamnej referenčnej hodnoty s prihliadnutím na zraniteľnosť dotknutej referenčnej hodnoty a rozsah organizácie správcu;

d)

kontrolný rámec na poskytovanie alebo uverejnenie nevýznamnej referenčnej hodnoty alebo jej sprístupnenie vrátane expozície správcu voči operačnému riziku, riziku kontinuity podnikateľskej činnosti alebo riziku prerušenia postupu poskytovania referenčnej hodnoty.

Článok 2

Kritériá na úrovni referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt

Príslušné orgány môžu požadovať zmeny vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011, ak sa domnievajú, že z tohto vyhlásenia nie je jasné, prečo by dotknutý správca nemal dodržiavať jednu alebo viacero požiadaviek uvedených v článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011, a konkrétnejšie, ak nie sú dostatočne jasné tieto prvky:

a)

úroveň kontroly nad poskytovaním vstupných údajov, ako aj to, či je táto úroveň kontroly s prihliadnutím na povahu vstupných údajov dostatočná na zabezpečenie presnosti, integrity a spoľahlivosti vstupných údajov;

b)

transparentnosť postupov konzultácií o akejkoľvek podstatnej zmene metodiky nevýznamnej referenčnej hodnoty, pričom sa zohľadňuje zložitosť tejto metodiky a povaha použitých vstupných údajov;

c)

postup ohlasovania prípadov manipulácie alebo pokusu o manipuláciu s nevýznamnou referenčnou hodnotou, najmä v súvislosti s monitorovaním vstupných údajov a prispievateľov;

d)

kódex správania, ak je nevýznamná referenčná hodnota založená na vstupných údajoch od prispievateľov, ako aj to či s prihliadnutím na povahu vstupných údajov zahŕňa záruky integrity použitých vstupných údajov;

e)

schopnosť správcu preskúmať svoje dodržiavanie metodiky nevýznamnej referenčnej hodnoty a nariadenia (EÚ) 2016/1011 a podať o tom správu;

f)

ak vstupnými údajmi prispieva prispievateľ pod dohľadom, či sa vykonávajú primerané kontroly, aby sa zabezpečila presnosť, integrita a spoľahlivosť vstupných údajov.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1349

zo 6. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá posudzovania súladu príslušnými orgánmi s ohľadom na povinnú správu kritickej referenčnej hodnoty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5,

keďže:

(1)

Posúdenie príslušných orgánov uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa týka buď toho, ako má kritická referenčná hodnota prejsť na nového správcu, alebo ako sa táto referenčná hodnota prestane poskytovať. Je preto vhodné stanoviť dva súbory kritérií, ktoré majú príslušné orgány zvážiť v závislosti od toho, ktorý scenár posudzujú.

(2)

Ak má kritická referenčná hodnota prejsť na nového správcu, nový správca by mal byť schopný zabezpečiť kontinuitu poskytovania kritickej referenčnej hodnoty tak, aby ju subjekty pod dohľadom mohli naďalej používať bez prerušenia a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011. Je preto potrebné stanoviť kritériá, ktoré by mal príslušný orgán zohľadniť pri posudzovaní toho, či nový správca môže zabezpečiť takúto kontinuitu.

(3)

Dohľad nad kritickou referenčnou hodnotou by sa mal zabezpečiť počas prechodu tejto referenčnej hodnoty na nového správcu. Existuje vyššie riziko prerušenia dohľadu nad takouto referenčnou hodnotou, ak má nový správca sídlo v inom členskom štáte, než je členský štát príslušného orgánu, ktorý posudzuje, ako má kritická referenčná hodnota prejsť na tohto nového správcu. Dotknuté príslušné orgány by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby posudzujúci príslušný orgán získal všetky potrebné informácie na určenie toho, či sa počas tohto prechodu zabezpečí pokračovanie dohľadu nad referenčnou hodnotou, vrátane analýzy zameranej na sídlo nového správcu a stav jeho povolenia.

(4)

Pri posudzovaní toho, ako má kritická referenčná hodnota prejsť na nového správcu, by mal príslušný orgán z prevádzkového hľadiska analyzovať, ako sa prevedie poskytovanie kritickej referenčnej hodnoty zo súčasného správcu na nového správcu. Dotknutý príslušný orgán by mal zvážiť najmä nepretržité zverejňovanie referenčnej hodnoty, dostupnosť vstupných údajov, metodiku pre výpočet referenčnej hodnoty a akúkoľvek potrebnú spoluprácu so všetkými prispievateľmi, používateľmi a inými zainteresovanými stranami.

(5)

Príslušný orgán, ktorý posudzuje, ako sa má kritická referenčná hodnota prestať poskytovať, by sa mal uistiť, že referenčná hodnota sa môže prestať poskytovať riadnym spôsobom, okrem iného so zreteľom na postup ukončenia poskytovania referenčnej hodnoty stanovený jej správcom v súlade s článkom 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011. Je preto potrebné stanoviť kritériá, ktoré by mal príslušný orgán zohľadniť pri určovaní toho, či ide o takýto prípad.

(6)

Príslušný orgán, ktorý posudzuje, ako sa má kritická referenčná hodnota prestať poskytovať, by mal zohľadniť aj písomné plány na ukončenie poskytovania referenčnej hodnoty uvedené v článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011. Tieto písomné plány rôznych používateľov kritickej referenčnej hodnoty nemusia byť vždy zosúladené a nemusia byť konzistentné, ak sa uplatňujú súčasne. Je preto dôležité, aby príslušné orgány zvážili, do akej miery sú tieto písomné plány kompatibilné medzi rôznymi používateľmi referenčnej hodnoty, a to aj pokiaľ ide o udalosti vedúce k ukončeniu poskytovania referenčnej hodnoty, ktorú predpokladajú uvedené písomné plány, a ako možno tieto písomné plány používať na zabezpečenie ukončenia poskytovania kritickej referenčnej hodnoty riadnym spôsobom.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(8)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(9)

S cieľom zabezpečiť súlad s dátumom začatia uplatňovania článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 (3), ktorým sa zaviedol článok 21 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1011, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kritériá na posúdenie prechodu na nového správcu

Príslušné orgány pri posudzovaní toho, ako má kritická referenčná hodnota prejsť na nového správcu, zohľadnia všetky tieto kritériá:

a)

či nový správca navrhnutý v posúdení predloženom súčasným správcom podľa článku 21 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) 2016/1011:

i)

má sídlo v tom istom členskom štáte ako súčasný správca alebo v inom členskom štáte, pričom v takomto prípade príslušný orgán podľa potreby spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu nového správcu s cieľom posúdiť, či sa počas prechodu na nového správcu zabezpečí dohľad nad kritickou referenčnou hodnotou;

ii)

je subjektom pod dohľadom, a ak áno, v súvislosti s ktorými činnosťami sa vykonáva dohľad, a či existujú akékoľvek skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov s existujúcimi činnosťami tohto subjektu;

iii)

je používateľom referenčnej hodnoty, a ak áno, či sú konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť, primerane zmiernené;

iv)

získal povolenie na činnosť správcu referenčnej hodnoty podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

v)

už poskytuje referenčné hodnoty, a ak áno, či sú tieto referenčné hodnoty kritické, významné, nevýznamné, komoditné alebo či ide o referenčné hodnoty úrokových sadzieb;

b)

či súčasný správca kritickej referenčnej hodnoty informoval všetkých prispievateľov, používateľov a iné zainteresované strany alebo uskutočnil verejné konzultácie o tom, že kritická referenčná hodnota možno prejde na nového správcu;

c)

spôsob, akým nový správca zamýšľa vypočítať kritickú referenčnú hodnotu, a či má tento správca v úmysle zmeniť ktorýkoľvek z týchto prvkov týkajúcich sa kritickej referenčnej hodnoty, a ak áno, ako správca zabezpečí súlad týchto prvkov s nariadením (EÚ) 2016/1011:

i)

metodiku vrátane kvality vstupných údajov a jej preskúmanie;

ii)

politiku pre prípady nepredvídaných udalostí pri výpočte referenčnej hodnoty;

iii)

postupy na spracúvanie chýb vo vstupných údajoch alebo pri opätovnom určení referenčnej hodnoty;

iv)

kódex správania;

d)

či bude mať nový správca prístup k rovnakým vstupným údajom ako súčasný správca, a to vrátane historických vstupných údajov, ktoré má v držbe súčasný správca;

e)

či IT infraštruktúry nového správcu boli primerane testované na poskytovanie kritickej referenčnej hodnoty;

f)

ak je kritická referenčná hodnota založená na vstupných údajoch poskytovaných skupinou prispievateľov, ako má nový správca v úmysle splniť požiadavku stanovenú v článku 11 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/1011 a či budú súčasní prispievatelia po prechode referenčnej hodnoty na nového správcu naďalej súčasťou skupiny prispievateľov;

g)

spôsob, akým má nový správca v úmysle uverejňovať kritickú referenčnú hodnotu, vrátane štandardných mechanizmov denného uverejňovania, frekvencie uverejňovania, adresy webového sídla a toho, či bude kritická referenčná hodnota prístupná po zaplatení poplatku alebo bezplatne;

h)

či existuje podrobný plán dátumu prechodu, a ak áno, či sa tento plán zaoberá všetkými možnými otázkami vrátane zmluvných otázok vyplývajúcich z prechodu kritickej referenčnej hodnoty na nového správcu;

i)

právne riziká spojené s prechodom vrátane rizika zmarenia zmluvy;

j)

účtovné a daňové dôsledky kritickej referenčnej hodnoty poskytovanej novým správcom;

k)

vplyv prechodu na infraštruktúry finančného trhu vrátane klíringových ústavov.

Článok 2

Kritériá na posúdenie ukončenia poskytovania kritickej referenčnej hodnoty

1.   Príslušné orgány pri posudzovaní toho, ako sa má ukončiť poskytovanie kritickej referenčnej hodnoty, zohľadnia všetky tieto kritériá:

a)

účinnosť postupu stanoveného v súlade s článkom 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011, a najmä:

i)

či uvedený postup presne vymedzuje opatrenia, ktoré má správca prijať na ukončenie poskytovania kritickej referenčnej hodnoty riadnym spôsobom;

ii)

či vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu budú uvedené opatrenia primerané na zabezpečenie ukončenia poskytovania kritickej referenčnej hodnoty riadnym spôsobom, a to aj so zreteľom na kritérium uvedené v písmene b) tohto odseku;

iii)

kedy bol tento postup vypracovaný a kedy bol naposledy aktualizovaný;

b)

písomné plány uvedené v článku 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011, a najmä:

i)

či sa v týchto písomných plánoch vymenúvajú vhodné alternatívne referenčné hodnoty, na ktoré možno odkazovať ako na náhradu kritickej referenčnej hodnoty, a ak áno, či sa v týchto písomných plánoch vymenúvajú rovnaké alebo odlišné alternatívne referenčné hodnoty;

ii)

ak sa v týchto písomných plánoch vymenúvajú rovnaké alternatívne referenčné hodnoty, či bola daná referenčná hodnota prijatá v rôznych triedach aktív;

iii)

či sú udalosti vedúce k ukončeniu poskytovania kritickej referenčnej hodnoty a zahrnuté do písomných plánov rovnaké ako udalosti obsiahnuté v plánoch vypracovaných subjektmi pod dohľadom, ktoré používajú túto kritickú referenčnú hodnotu, ak je to možné posúdiť;

c)

či správcovia alternatívnych referenčných hodnôt, ktoré sú uvedené v písmene b) bode i) tohto odseku, majú povolenie;

d)

ak je to uskutočniteľné, či by ukončenie poskytovania kritickej referenčnej hodnoty malo nepriaznivý vplyv na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov (4);

e)

či by ukončenie poskytovania kritickej referenčnej hodnoty viedlo k udalosti vyššej moci;

f)

dynamiku trhu alebo ekonomickú realitu, ktorú má kritická referenčná hodnota v úmysle merať, a či existujú vstupné údaje v dostatočnej kvalite a kvantite na to, aby presne reprezentovali daný základný trh alebo ekonomickú realitu;

g)

či správca informoval akýchkoľvek prispievateľov do kritickej referenčnej hodnoty, používateľov danej referenčnej hodnoty a iné zainteresované strany alebo uskutočnil verejné konzultácie o možnom ukončení poskytovania kritickej referenčnej hodnoty;

h)

akékoľvek právne riziká spojené s ukončením poskytovania kritickej referenčnej hodnoty;

i)

účtovné a daňové dôsledky ukončenia poskytovania kritickej referenčnej hodnoty;

j)

vplyv ukončenia poskytovania kritickej referenčnej hodnoty na trhové infraštruktúry vrátane klíringových ústavov.

Ak správcovia alternatívnych referenčných hodnôt, ktoré sú uvedené v písmene b) bode i) tohto odseku, nemajú povolenie, príslušný orgán posúdi na účely písmena c) podmienky povolenia ich činnosti podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a posúdi, či je na vydanie povolenia správcom týchto alternatívnych referenčných hodnôt potrebné obdobie povinnej správy kritickej referenčnej hodnoty.

2.   Okrem kritérií uvedených v odseku 1 písm. a) môže príslušný orgán posúdiť, či je postup stanovený správcom v súlade s článkom 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 primeraný, pokiaľ ide o tieto prvky týkajúce sa finančných nástrojov, finančných zmlúv alebo investičných fondov, ktoré odkazujú na kritickú referenčnú hodnotu:

a)

ich objem a hodnota;

b)

trvanie, obdobie splatnosti alebo dátum splatnosti finančných nástrojov, finančných zmlúv alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý sa uzavrel na účely merania výkonnosti investičného fondu prostredníctvom indexu alebo kombinácie indexov s cieľom sledovať rentabilnosť tohto indexu alebo kombinácie indexov, vymedziť pridelenie aktív z portfólia alebo vypočítať poplatky spojené s výkonnosťou;

c)

či sa kritická referenčná hodnota bude naďalej poskytovať na používanie počas prechodného obdobia alebo obdobia do uplynutia zmluvy;

d)

či sa v postupe uvedenom v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 stanovujú také zmeny kritickej referenčnej hodnoty, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby kritická referenčná hodnota zostala spoľahlivá a reprezentatívna pre základný trh alebo ekonomickú realitu, ktorú má v úmysle merať počas celého obdobia uvedeného v odseku 2 písm. c) tohto článku;

e)

pravdepodobnosť, že akýkoľvek takýto finančný nástroj, finančná zmluva alebo iný dokument uzavretý na účely merania výkonnosti investičného fondu prostredníctvom indexu alebo kombinácie indexov s cieľom sledovať rentabilnosť tohto indexu alebo kombinácie indexov, vymedziť pridelenie aktív z portfólia alebo vypočítať poplatky spojené s výkonnosťou by bol zmarený, alebo že jeho podmienky by boli porušené v prípade ukončenia poskytovania kritickej referenčnej hodnoty.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2021.

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/64 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 s cieľom uviesť, ako sa kritériá uvedené v článku 20 ods. 1 písm. c) bode iii) majú uplatňovať na účely posúdenia, či by v dôsledku určitých udalostí mohlo dôjsť k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2018, s. 5).


13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/9


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1350

zo 6. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú požiadavky na zabezpečenie dostatočne spoľahlivých mechanizmov správy a riadenia správcu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 9,

keďže:

(1)

Aby boli mechanizmy správy a riadenia správcov referenčných hodnôt spoľahlivé, mala by sa nimi stanoviť organizačná štruktúra, ktorá jasným a zdokumentovaným spôsobom stanovuje postupy rozhodovania vedenia, vnútorné hierarchické línie a rozdelenie funkcií a povinností osôb zapojených do poskytovania referenčnej hodnoty.

(2)

Spoľahlivé mechanizmy správy a riadenia by mali umožniť identifikáciu a riadenie možných konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť v rámci organizačnej štruktúry správcov referenčných hodnôt. Mechanizmami správy a riadenia správcov referenčných hodnôt by sa preto mala najmä stanoviť štruktúra riadiaceho orgánu a jeho úlohy a povinnosti.

(3)

Okolnosť, ktorá môže viesť ku konfliktu záujmov, automaticky nevylučuje účasť osoby zapojenej do tohto konfliktu záujmov na poskytovaní referenčnej hodnoty. Správcovia referenčných hodnôt by však mali identifikovať všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k potenciálnemu alebo skutočnému konfliktu záujmov, posúdiť ich a prípadne rozhodnúť o zmierňujúcich opatreniach.

(4)

Správcovia referenčných hodnôt, ktorí sú súčasťou skupiny, by mali riadne posúdiť všetky dôsledky štruktúry skupiny na svoje vlastné mechanizmy správy a riadenia. V takomto posúdení by sa malo zvážiť, či by výsledné konflikty záujmov mohli ohroziť schopnosť správcov referenčných hodnôt plniť si regulačné povinnosti. Takisto by sa malo posúdiť, či by mohla byť nezávislosť správcov ohrozená štruktúrou skupiny alebo skutočnosťou, že člen riadiaceho orgánu správcov je zároveň členom správnej rady iných subjektov tej istej skupiny. Uvedení správcovia referenčných hodnôt by mali prijať osobitné postupy na predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré môžu z danej štruktúry skupiny vyplynúť, a na ich riadenie.

(5)

Správcovia, ktorí pôsobia ako súčasť skupiny, by mali mať možnosť hľadať synergie na úrovni skupiny. Funkcie, ktoré sú externe zabezpečované v rámci skupiny, by však mali byť v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a so všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami uvedeného nariadenia.

(6)

V súlade so zásadou proporcionality by správcovia nevýznamných referenčných hodnôt nemali byť vystavení nadmernému administratívnemu zaťaženiu. Pokiaľ ide o ich nevýznamné referenčné hodnoty, uvedení správcovia by preto mali mať možnosť neuplatňovať určité požiadavky týkajúce sa ich organizačnej štruktúry. Okrem toho, ak je to odôvodnené vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ich činností, pravdepodobnosť vzniku konfliktu záujmov medzi poskytovaním referenčnej hodnoty a akýmikoľvek inými činnosťami správcu, ako aj úroveň používania vlastného uváženia v postupe poskytovania referenčnej hodnoty, niektorí správcovia referenčných hodnôt by mali mať možnosť rozhodnúť sa, že nebudú vo svojich mechanizmoch správy a riadenia uplatňovať požiadavku na stanovenie postupu vymenovania riadiaceho orgánu.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(8)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(9)

S cieľom zabezpečiť súlad s dátumom začatia uplatňovania článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 (3), ktorým sa zaviedol článok 4 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1011, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Postupy rozhodovania, rozdelenie funkcií a povinností a vnútorné hierarchické línie

1.   Mechanizmy správy a riadenia správcov referenčných hodnôt schvaľuje riadiaci orgán, ak existuje, pričom sa v nich jasným a dobre zdokumentovaným spôsobom stanovujú všetky tieto prvky:

a)

postupy rozhodovania vedenia;

b)

organizačná štruktúra správcu referenčnej hodnoty, v ktorej sa stanovuje pridelenie funkcií a povinností osobám priamo zapojeným do poskytovania referenčnej hodnoty;

c)

vnútorné hierarchické línie.

2.   Postupy uvedené v odseku 1 písm. a) sa v prípade potreby vzťahujú na všetky tieto prvky:

a)

zloženie, úlohy a povinnosti riadiaceho orgánu a akýchkoľvek súvisiacich výborov;

b)

štruktúra riadiaceho orgánu;

c)

vymenovanie riadiaceho orgánu.

3.   V organizačnej štruktúre uvedenej v odseku 1 písm. b) sa stanovujú všetky externe zabezpečované funkcie v rámci a mimo skupiny správcu a všetci spoloční zamestnanci v rámci skupiny správcu. Mechanizmami správy a riadenia správcov sa pri prideľovaní funkcií a povinností zabezpečuje, aby v prípade, že osoby vykonávajú viaceré funkcie alebo sú zapojené do práce rôznych výborov, boli schopné venovať dostatočný čas funkciám a povinnostiam, ktoré im boli pridelené, a aby sa im nebránilo v riadnom, čestnom a profesionálnom plnení svojich funkcií.

Na účely prvého pododseku správcovia zohľadňujú počet zasadnutí, na ktorých sa príslušná osoba musí zúčastniť, povahu konkrétnej pozície a súvisiace povinnosti, ako aj to, či dotknutá osoba vykonáva akúkoľvek inú funkciu alebo činnosť.

4.   Mechanizmami správy a riadenia správcov referenčných hodnôt sa stanovuje jasný rámec odmeňovania pre všetky osoby priamo zapojené do poskytovania referenčnej hodnoty, pričom sa zohľadňujú funkcie a povinnosti, ktoré im boli pridelené.

5.   Správcovia referenčných hodnôt sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 2 písm. c) a odsek 4, pokiaľ ide o ich nevýznamné referenčné hodnoty.

6.   Správcovia referenčných hodnôt sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 2 písm. c) a odsek 4, ak je takéto neuplatňovanie vhodné a primerané so zreteľom na tieto prvky:

a)

povaha, rozsah a zložitosť činností správcu;

b)

pravdepodobnosť vzniku konfliktu záujmov medzi poskytovaním referenčnej hodnoty a akýmikoľvek inými činnosťami správcu;

c)

úroveň používania vlastného uváženia v postupe poskytovania referenčnej hodnoty.

Článok 2

Zodpovednosť

1.   V mechanizmoch správy a riadenia správcov referenčných hodnôt sa ako súčasť organizačnej štruktúry jasným a dobre zdokumentovaným spôsobom stanovuje zodpovednosť týchto osôb:

a)

osoby zodpovedné za rozhodnutia, ktoré by mohli mať významný vplyv na poskytovanie referenčnej hodnoty, najmä ak je prijímanie týchto rozhodnutí delegované;

b)

osoby zodpovedné za uverejňovanie alebo oznamovanie existujúcich alebo potenciálnych konfliktov záujmov podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

c)

osoby zodpovedné za zavedenie osobitných postupov vnútornej kontroly na zabezpečenie bezúhonnosti a spoľahlivosti zamestnanca alebo osoby určujúcej referenčnú hodnotu, ako sa uvádza v článku 4 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

d)

osoby zodpovedné za interné ohlasovanie všetkých okolností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov.

2.   Správcovia referenčných hodnôt sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 1 písm. d), pokiaľ ide o ich nevýznamné referenčné hodnoty.

Článok 3

Požiadavky na transparentnosť

1.   Mechanizmami správy a riadenia správcov referenčných hodnôt sa zabezpečuje, aby všetci manažéri alebo zamestnanci správcov referenčných hodnôt a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby majú k dispozícii alebo pod kontrolou a ktoré sú priamo zapojené do poskytovania referenčnej hodnoty, poznali svoje povinnosti a postupy, ktoré sa musia dodržiavať v záujme riadneho plnenia uvedených povinností.

2.   Ak je správca referenčnej hodnoty súčasťou skupiny, v mechanizmoch správy a riadenia tohto správcu sa podrobne uvedú akékoľvek funkcie súvisiace s akýmikoľvek dotknutými službami a činnosťami pri poskytovaní referenčnej hodnoty, ktoré boli externe zabezpečované, a to aj subjektmi skupiny, v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2016/1011.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/13


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1351

zo 6. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovujú vlastnosti systémov a kontrol na identifikáciu a oznamovanie akéhokoľvek konania, ktoré môže zahŕňať manipuláciu alebo pokus o manipuláciu s referenčnou hodnotou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 4,

keďže:

(1)

Mala by sa zabezpečiť účinnosť a primeranosť odhaľovania manipulácie alebo pokusu o manipuláciu s referenčnou hodnotou. Preto je potrebné, aby systémy a kontroly správcu referenčnej hodnoty boli primerané povahe, zložitosti a riziku manipulácie s poskytovanou referenčnou hodnotou a aby sa riziko manipulácie hodnotilo na základe objektívneho posúdenia, v ktorom sa prihliada na pôvod, povahu, osobitosť a závažnosť takéhoto rizika.

(2)

S cieľom zabezpečiť účinnosť odhaľovania akéhokoľvek konania, ktoré môže zahŕňať manipuláciu alebo pokus o manipuláciu s referenčnou hodnotou, treba stanoviť vhodné automatizované systémy na monitorovanie vstupných údajov. Samotné automatizované systémy však nepostačujú na zabezpečenie účinného odhaľovania manipulatívneho správania. Automatizované systémy by sa preto mali doplniť o vhodnú úroveň ľudskej analýzy vykonávanej primerane vyškoleným personálom.

(3)

Na zabezpečenie toho, aby príslušné orgány mohli účinne posudzovať opatrenia prijaté na identifikáciu a oznamovanie pochybenia, by mali správcovia na požiadanie poskytnúť príslušnému orgánu informácie o povahe, zložitosti a riziku manipulácie s dotknutou referenčnou hodnotou a zdôvodniť primeranosť zvolenej úrovne automatizácie a ľudskej analýzy.

(4)

Zamestnanci správcu referenčnej hodnoty, ktorí sú zodpovední za prevádzku systémov a kontrol správcu, by mali absolvovať primeranú odbornú prípravu, aby mohli analyzovať, či je daný vstup údajov podozrivý alebo nie. Takouto odbornou prípravou by sa malo zabezpečiť, aby títo zamestnanci mali znalosť o prvkoch riadneho predkladania vstupných údajov a o nezrovnalostiach vo vstupných údajoch, ktoré môžu byť spôsobené manipuláciou alebo pokusom o manipuláciu. Účinná odborná príprava by mala byť prispôsobená povahe, zložitosti a riziku manipulácie s poskytovanou referenčnou hodnotou.

(5)

Správcovia môžu uprednostniť externé zabezpečovanie funkcií súvisiacich s prevádzkou systémov a kontrol. Takéto externé zabezpečovanie činností by malo byť možné len v takom rozsahu, aby sa zásadne nenarušila kontrola správcu nad poskytovaním referenčnej hodnoty alebo schopnosť dotknutého príslušného orgánu vykonávať dohľad nad referenčnou hodnotou, a v každom prípade podlieha požiadavkám článku 10 nariadenia (EÚ) 2016/1011.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(7)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(8)

S cieľom zabezpečiť súlad s dátumom začatia uplatňovania článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 (3), ktorým sa zaviedol článok 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1011, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Primerané systémy a účinná kontrola

1.   Primerané systémy a účinné kontroly uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sú:

a)

vhodné a zodpovedajú povahe, zložitosti a riziku manipulácie s dotknutou referenčnou hodnotou;

b)

pravidelne a aspoň raz ročne preskúmané a v prípade potreby aktualizované, aby sa zabezpečilo, že uvedené systémy a kontroly sú naďalej v súlade s písmenom a);

c)

jasne a zrozumiteľne písomne zdokumentované vrátane akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií uvedených systémov a kontrol.

Na účely prvého pododseku písm. a) správca pravidelne a aspoň raz ročne posudzuje riziko manipulácie s poskytnutou referenčnou hodnotou, pričom zohľadňuje tieto prvky:

a)

plánované operácie potrebné na poskytovanie referenčnej hodnoty;

b)

možný pôvod, povahu, osobitosť a závažnosť rizika manipulácie;

c)

plánované opatrenia na riešenie rizika manipulácie vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a vnútorných postupov.

2.   Primerané systémy a účinné kontroly uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 zahŕňajú na úrovni, ktorá je primeraná povahe, zložitosti a riziku manipulácie s poskytnutou referenčnou hodnotou, všetky tieto prvky:

a)

softvér schopný vykonávať neskoršie automatizované čítanie, spätné prehliadanie a analýzu vstupných údajov;

b)

analýzy vykonávané človekom pri odhaľovaní a identifikácii správania, ktoré môže zahŕňať manipuláciu alebo pokus o manipuláciu s referenčnou hodnotou.

3.   Správca na žiadosť príslušného orgánu poskytne príslušnému orgánu informácie uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c) a zdôvodní primeranosť zvolenej úrovne automatizácie a ľudskej analýzy uvedenej v odseku 2.

Článok 2

Odborná príprava

1.   Primerané systémy a účinné kontroly uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 prevádzkujú zamestnanci správcu, ktorí sú primerane a pravidelne školení na:

a)

odhaľovanie a identifikáciu akýchkoľvek podozrivých vstupných údajov, ktoré by mohli byť výsledkom manipulácie alebo pokusu o manipuláciu s referenčnou hodnotou;

b)

bezodkladné podávanie správ o všetkých takýchto zisteniach svojim vnútorným hierarchickým líniám.

2.   Pri určovaní obsahu odbornej prípravy uvedenej v odseku 1 tohto článku správca zohľadňuje povahu, zložitosť a riziko manipulácie s poskytnutou referenčnou hodnotou, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. a).

Článok 3

Politika integrity vstupných údajov

Primerané systémy a účinné kontroly uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sú zdokumentované v politike integrity vstupných údajov, v ktorej sa uvádzajú tieto prvky:

a)

riziko manipulácie s referenčnými hodnotami;

b)

všeobecný opis primeraných systémov a účinných kontrol vrátane ich súladu s požiadavkami stanovenými v článku 1;

c)

všeobecný opis odbornej prípravy zamestnancov správcu, ktorí sú zapojení do prevádzky primeraných systémov a účinných kontrol, ako sa uvádza v článku 2;

d)

mená a kontaktné údaje osôb, ktoré sú zodpovedné za primerané systémy a účinné kontroly.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1352

zo 6. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú podmienky na zabezpečenie toho, aby metodika na určenie referenčnej hodnoty spĺňala požiadavky na kvalitu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 4,

keďže:

(1)

Aby bola metodika na určenie referenčnej hodnoty odolná a spoľahlivá, mala by sa ňou bližšie určiť povaha použitých vstupných údajov a akékoľvek kritériá, ktoré sa majú uplatňovať za okolností, keď objem alebo kvalita vstupných údajov nedosahuje štandard potrebný na to, aby sa metodikou presne a spoľahlivo určila referenčná hodnota, mala by podliehať posúdeniu vzťahu medzi použitými kľúčovými predpokladmi a citlivosťou referenčnej hodnoty vypočítanej touto metodikou, mala by byť schopná reprezentovať základnú trhovú alebo ekonomickú realitu, ktorú sa snaží merať, a mala by zahŕňať faktory vrátane parametrov a vstupných údajov, ktoré sú najrelevantnejšie na meranie základného trhu.

(2)

Referenčná hodnota sa vypočítava použitím vzorca alebo inej metódy výpočtu založenej na podkladových hodnotách. Správcovia majú určitý priestor na vlastné uváženie pri zostavovaní vzorca, vykonávaní potrebného výpočtu a určovaní vstupných údajov. Touto mierou vlastného uváženia sa vytvára riziko manipulácie. Správcovia by preto mali zabezpečiť, aby bol v prípade používania vlastného uváženia zavedený primeraný systém kontroly. V nariadení (EÚ) 2016/1011 sa uznáva, že do metodiky na určenie referenčnej hodnoty by sa mohlo zahrnúť používanie vlastného uváženia každým správcom. Je dôležité, aby metodika obsahovala jasné pravidlá určujúce, ako a kedy možno používať toto vlastné uváženie, a najmä to, či je založené na algoritme alebo vopred vymedzenej metodike. Okrem toho by sa v metodike malo objasniť, za akých okolností by sa údaje o transakciách na základnom trhu považovali za nedostatočné.

(3)

Je dôležité, aby správca mohol vytvoriť metodiku na určenie referenčnej hodnoty, ktorá je odolná voči rôznym trhovým podmienkam a ktorá umožňuje výpočet referenčnej hodnoty v čo najširšom súbore možných trhových okolností. Použitá metodika na určenie referenčnej hodnoty by sa preto mala opierať o primerané a vhodné historické úrovne referenčnej hodnoty. Z rovnakého dôvodu, a najmä na účely validácie výpočtu referenčnej hodnoty a hodnotenia výkonnosti metodiky ex post, by sa mala metodika na určenie referenčnej hodnoty spätne testovať voči dostupným údajom o transakciách. Takéto spätné testovanie by sa malo vykonávať ex post, pričom sa buď použijú dodatočné dostupné údaje, ktoré sa nepoužili na výpočet referenčnej hodnoty, alebo iné zdroje údajov o transakciách, alebo sa zrekonštruujú historické úrovne referenčnej hodnoty. S cieľom zabezpečiť, aby bola metodika na určenie referenčnej hodnoty schopná overenia, je dôležité, aby sa spätné testovanie vykonávalo pri každom ročnom preskúmaní metodiky na určenie referenčnej hodnoty aj v závislosti od typu referenčnej hodnoty, a to buď po každej podstatnej zmene tejto metodiky, na priebežnom základe alebo pri prvom poskytnutí referenčnej hodnoty. Zistenia spätného testovania by sa mali odzrkadliť v metodike.

(4)

Odolná metodika na určenie referenčnej hodnoty by sa mala dať použiť na výpočet referenčnej hodnoty v čo najširšom súbore možných okolností vrátane stresových trhových podmienok. Preto je dôležité, aby správcovia posudzovali vplyv rôznych trhových podmienok na metodiku použitím historických údajov zo zrealizovaných stresových trhových podmienok a aby sa v prípade kritických referenčných hodnôt použili hypotetické údaje pre nezrealizované stresové trhové podmienky.

(5)

Metodikou na určenie referenčnej hodnoty, ktorá je vysledovateľná a overiteľná, by sa mala umožniť nepretržitá kontrola, ako aj kontrola každého výpočtu referenčnej hodnoty. Vysledovateľnosť by mala zahŕňať dokumentáciu rôznych krokov metodiky a mala by byť základom pre overiteľnosť, ktorá by znamenala schopnosť zrekonštruovať historické úrovne referenčnej hodnoty.

(6)

V súlade so zásadou proporcionality by správcovia nevýznamných referenčných hodnôt a referenčných hodnôt týkajúcich sa regulovaných údajov nemali byť vystavení nadmernému administratívnemu zaťaženiu. Preto je vhodné, aby takíto správcovia mali možnosť rozhodnúť sa, že nebudú uplatňovať určité kvalitatívne požiadavky na uvedené referenčné hodnoty. Okrem toho, ak je to odôvodnené vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ich činností, pravdepodobnosť vzniku konfliktu záujmov medzi poskytovaním referenčnej hodnoty a akýmikoľvek inými činnosťami správcu, ako aj úroveň používania vlastného uváženia v postupe poskytovania referenčnej hodnoty, niektorí správcovia referenčných hodnôt by mali mať možnosť rozhodnúť sa, že nebudú uplatňovať určité požiadavky týkajúce sa odolnosti metodiky referenčnej hodnoty.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(8)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(9)

S cieľom zabezpečiť súlad s dátumom začatia uplatňovania článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 (3), ktorým sa zaviedol článok 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1011, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podmienky na zabezpečenie toho, aby bola metodika na určenie referenčnej hodnoty odolná a spoľahlivá

1.   Metodika na určenie referenčnej hodnoty uvedená v článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/1011:

a)

je schopná reprezentovať základný trh alebo ekonomickú realitu, ktorú sa snaží merať, a zahŕňa faktory vrátane parametrov a vstupných údajov, ktoré sú najrelevantnejšie na meranie základného trhu;

b)

podlieha posúdeniu vzťahu medzi použitými kľúčovými predpokladmi a citlivosťou referenčnej hodnoty vypočítanou touto metodikou;

c)

špecifikuje povahu vstupných údajov použitých v metodike;

d)

špecifikuje akékoľvek kritériá, ktoré sa majú uplatňovať za okolností, keď objem alebo kvalita vstupných údajov nedosahuje štandard potrebný na to, aby sa metodikou presne a spoľahlivo určila referenčná hodnota.

2.   Správcovia nevýznamných referenčných hodnôt sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 1 písm. b) na uvedené referenčné hodnoty.

3.   Správcovia referenčných hodnôt týkajúcich sa regulovaných údajov sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 1 písm. b) a c) na uvedené referenčné hodnoty.

Článok 2

Podmienky na zabezpečenie toho, aby mala metodika na určenie referenčnej hodnoty jasné pravidlá, ktorými sa určuje, ako a kedy sa môže na určenie referenčnej hodnoty využiť vlastné uváženie

Metodikou na určenie referenčnej hodnoty uvedenou v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa vymedzujú všetky tieto prvky:

a)

krok výpočtu referenčnej hodnoty, v ktorom sa používa vlastné uváženie;

b)

kritériá, ktoré sa majú využívať pri uplatňovaní vlastného uváženia;

c)

vstupné údaje, ktoré sa majú zohľadňovať;

d)

v prípade potreby neúplný zoznam podmienok, za ktorých:

i)

sa údaje o transakciách na základnom trhu majú považovať za nedostatočné a treba použiť údaje o transakciách na súvisiacich trhoch;

ii)

uplatňovanie metodiky neprináša výsledok a pri určovaní referenčnej hodnoty je potrebné využiť vlastné uváženie;

e)

typ súvisiacich trhov, ktoré sa majú považovať za vhodné na účely písmena d) bodu i).

Článok 3

Podmienky na zabezpečenie toho, aby bola metodika na určenie referenčnej hodnoty dôsledná, kontinuálna a schopná overovať, a to aj podľa potreby prostredníctvom spätného testovania voči dostupným údajom o transakciách

1.   Metodika na určenie referenčnej hodnoty uvedená v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/1011 obsahuje všetky tieto prvky:

a)

posúdenie vhodnosti a primeranosti historických úrovní referenčnej hodnoty vytvorenej touto metodikou;

b)

spoľahlivé vstupné údaje vrátane primeranej veľkosti vzoriek údajov, ak existujú.

2.   Správcovia referenčných hodnôt zabezpečia, aby sa akékoľvek spätné testovanie, ktorému podlieha metodika na určenie referenčnej hodnoty, uskutočnilo ex post a vzťahovalo na primeraný časový horizont.

Spätné testovanie sa uskutočňuje aspoň pri každom ročnom preskúmaní metodiky na určenie referenčnej hodnoty a po každej podstatnej zmene tejto metodiky. V prípade referenčných hodnôt týkajúcich sa regulovaných údajov sa spätné testovanie uskutočňuje pri prvom poskytnutí referenčnej hodnoty. V prípade kritických referenčných hodnôt sa uskutočňuje mesačné spätné testovanie.

Metodika na určenie referenčnej hodnoty zahŕňa posúdenie výsledkov spätného testovania vrátane postupov na zabezpečenie identifikácie a náležitého riešenia systémových anomálií, na ktoré upozornilo spätné testovanie.

Článok 4

Podmienky na zabezpečenie toho, aby bola metodika na určenie referenčnej hodnoty odolná a spoľahlivá a zabezpečovala, aby bolo možné vypočítať referenčnú hodnotu v čo najširšom súbore možných okolností bez ohrozenia jej integrity

1.   Správcovia posudzujú vplyv rôznych trhových podmienok na metodiku použitím historických údajov zo stresových trhových podmienok. Ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné historické údaje, správcovia kritických referenčných hodnôt používajú hypotetické údaje predstavujúce stresové trhové podmienky.

2.   Správcovia používajú parametre a predpoklady v metodike na zachytenie rôznych historických – alebo v prípade správcov kritických referenčných hodnôt – hypotetických podmienok vrátane období s najväčšou volatilitou, ktoré zaznamenali trhy, a s prihliadnutím na rôzne hypotézy korelácie medzi podkladovými aktívami.

3.   Správcovia nevýznamných referenčných hodnôt a referenčných hodnôt týkajúcich sa regulovaných údajov sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 2 na uvedené referenčné hodnoty.

4.   Správcovia sa môžu rozhodnúť neuplatňovať niektorú z požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 so zreteľom na tieto záležitosti:

a)

povahu, rozsah a zložitosť poskytovania referenčných hodnôt;

b)

pravdepodobnosť konfliktu záujmov vyplývajúceho z poskytovania referenčných hodnôt;

c)

úroveň používania vlastného uváženia v postupe poskytovania referenčných hodnôt.

Článok 5

Podmienky na zabezpečenie toho, aby bola metodika na určenie referenčnej hodnoty vysledovateľná a overiteľná

Správcovia referenčných hodnôt vedú zdokumentovaný kontrolný záznam o výpočte referenčnej hodnoty vrátane akéhokoľvek posúdenia odolnosti metodiky a výsledkov spätného testovania.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/20


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1353

zo 17. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť úradné laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné kontroly alebo iné úradné činnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 41,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa uvádza, že laboratórne analýzy, testy a diagnostiky vzoriek odobratých počas úradných kontrol a iných úradných činností majú vykonávať úradné laboratóriá, ktoré boli na tento účel určené príslušnými orgánmi členských štátov.

(2)

V súlade s článkom 37 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/625 musia úradné laboratóriá okrem iného spĺňať aj určité akreditačné kritériá založené na medzinárodných normách. V článku 37 ods. 5 sa uvádza, že rozsah tejto akreditácie zahŕňa metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky, ktoré sa majú používať počas operácií vykonávaných úradným laboratóriom.

(3)

Účelom povinnosti mať akreditované laboratóriá a metódy je zabezpečiť spôsobilosť úradných laboratórií poskytovať spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky ako základ pre harmonizované úradné kontroly a iné úradné činnosti v rámci Únie.

(4)

Akreditačný proces je však náročný na čas a zdroje.

(5)

Článkom 41 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa preto Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty, v ktorých sú špecifikované prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť za úradné laboratóriá aj laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky článku 37 ods. 4 písm. e) uvedeného nariadenia v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné kontroly a iné úradné činnosti. Takéto laboratóriá možno určiť na základe podmienok uvedených v takom splnomocnení za predpokladu, že spĺňajú kritériá článku 41 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/625.

(6)

Proces akreditácie treba ešte dokončiť v oblasti zdravia rastlín, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov, aróm a kŕmnych doplnkových látok. S tým súvisiace úlohy sú zložité vzhľadom na potenciálny počet látok, ktoré sa majú overiť v danej matrici, prípadne rôzne kombinácie matrice/analytu predpokladajú širokú škálu a veľké množstvo testovacích metód. Akreditácia všetkých potenciálnych kombinácií predstavuje pre laboratóriá v týchto oblastiach neprimeranú záťaž z hľadiska času a zdrojov.

(7)

Príslušné orgány by preto mali mať možnosť určiť za úradné laboratóriá aj laboratóriá, ktoré nie sú akreditované pre všetky metódy používané na úradné kontroly a iné úradné činnosti, za predpokladu, že tieto laboratóriá majú zavedený systém zabezpečovania kvality a využívajú metódy opísané v príslušných kritériách stanovených v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2017/625, ako aj možnostiach uplatňovania uvedených kritérií.

(8)

V oblasti zdravia rastlín by príslušné orgány mali mať možnosť určiť za úradné laboratóriá aj laboratóriá, ktoré chcú používať metódu, na ktorú nemajú akreditáciu, no majú akreditovanú aspoň jednu metódu používanú pri škodcoch patriacich do tej istej skupiny organizmov, konkrétne háďatká, baktérie, huby a oomycéty, vírusy, viroidy a fytoplazmy, hmyz a roztoče, ako škodcovia, pri ktorých sa používa neakreditovaná metóda.

(9)

V súlade s článkom 167 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa v oblasti zdravia rastlín uplatňuje článok 37 ods. 4 písm. e) a článok 37 ods. 5 uvedeného nariadenia, a to od 29. apríla 2022. Preto by sa aj toto nariadenie, pokiaľ ide o určovanie úradných laboratórií v oblasti zdravia rastlín, malo uplatňovať od 29. apríla 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť za úradné laboratóriá aj laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky akreditácie stanovené v článku 37 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/625 v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné kontroly alebo iné úradné činnosti.

Článok 2

Úradné laboratóriá v oblasti materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov, aróm a kŕmnych doplnkových látok

Príslušné orgány môžu určiť za úradné laboratóriá v oblastiach materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov, aróm a kŕmnych doplnkových látok aj laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 37 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/625 v súvislosti so všetkými metódami laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky, ktoré používajú na účely úradných kontrol alebo iných úradných činností, za predpokladu, že:

a)

tieto laboratóriá majú zavedený systém zabezpečenia kvality, ktorý zaručuje získanie spoľahlivých výsledkov použitím metód laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky mimo rozsahu ich akreditácie, a

b)

neakreditované metódy používané týmito laboratóriami sú opísané v príslušných kritériách pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje tento článok, stanovených v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2017/625.

Článok 3

Úradné laboratóriá v oblasti zdravia rastlín

Príslušné orgány môžu určiť za úradné laboratóriá v oblasti zdravia rastlín aj laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 37 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/625 v súvislosti so všetkými metódami laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky, ktoré používajú na účely úradných kontrol alebo iných úradných činností, za predpokladu, že:

a)

tieto laboratóriá majú zavedený systém zabezpečenia kvality, ktorý zaručuje získanie spoľahlivých výsledkov použitím metód laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky mimo rozsahu ich akreditácie;

b)

neakreditované metódy používané týmito laboratóriami sú opísané v príslušných kritériách pre oblasť zdravia rastlín stanovených v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2017/625 a

c)

laboratórium má už akreditovanú aspoň jednu z metód v kategóriách uvedených v prílohe, ktoré sa používajú pri škodcoch patriacich do tej istej skupiny organizmov ako škodcovia, pri ktorých sa používa neakreditovaná metóda.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3 sa uplatňuje od 29. apríla 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.


PRÍLOHA

KATEGÓRIE METÓD POUŽÍVANÝCH NA ANALÝZY, TESTY A DIAGNOSTIKY V OBLASTI ZDRAVIA RASTLÍN

1.

Metódy vábenia (baiting), izolácie a extrakcie vrátane:

platňových metód

metód extrakcie cieľového organizmu z matrice

2.

Morfologické a morfometrické metódy

3.

Metódy hodnotenia patogenity

4.

Biochemické metódy vrátane:

elektroforézy enzýmov

reverznej polyakrylamidovej gélovej elektroforézy (R-PAGE)

5.

Metódy identifikácie (fingerprint) vrátane:

profilácie proteínovej

profilácie mastných kyselín

profilácie DNA

hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF

6.

Molekulárne metódy vrátane:

konvenčnej polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase (PCR v reálnom čase)

cyklickej izotermálnej amplifikácie (LAMP)

amplifikácie rekombinázy polymerázy (RPA)

sekvenovania novej generácie (NGS)

čiarového kódovania DNA

7.

Sérologické metódy vrátane:

imunofluorescencie

enzýmového imunoabsorpčného stanovenia (ELISA)

imunoabsorpčnej elektrónovej mikroskopie.


13.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1354

zo 6. augusta 2021,

ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. júna 2021 do 29. septembra 2021 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 77e ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov poisťovňami a zaisťovňami na účely smernice 2009/138/ES by sa pre každý referenčný dátum mali stanoviť technické informácie o príslušných časových štruktúrach bezrizikovej úrokovej miery, fundamentálnych prirážkach na výpočet párovacej korekcie a o korekciách volatility.

(2)

Poisťovne a zaisťovne by mali použiť technické informácie, ktoré sú založené na trhových údajoch vzťahujúcich sa na koniec posledného mesiaca pred prvým referenčným dátumom predkladania informácií, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov poskytol 5. júla 2021 Komisii technické informácie súvisiace s trhovými údajmi z konca júna 2021. Tieto informácie boli uverejnené 5. júla 2021 v súlade s článkom 77e ods. 1 smernice 2009/138/ES.

(3)

Vzhľadom na potrebu okamžitej dostupnosti technických informácií je dôležité, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr.

(4)

Z dôvodov obozretnosti treba, aby poisťovne a zaisťovne používali rovnaké technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov bez ohľadu na dátum, kedy predkladajú informácie svojim príslušným orgánom. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od prvého referenčného dátumu predkladania informácií, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

(5)

V záujme čo možno najskoršieho zabezpečenia právnej istoty je z vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa dostupnosti príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery riadne odôvodnené prijať opatrenia stanovené v tomto nariadení v súlade s článkom 8 v spojení s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Poisťovne a zaisťovne používajú technické informácie uvedené v odseku 2 pri výpočte technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. júna 2021 do 29. septembra 2021.

2.   Pre každú príslušnú menu sú technickými informáciami použitými na výpočet najlepšieho odhadu v súlade s článkom 77 smernice 2009/138/ES, párovacej korekcie v súlade s článkom 77c uvedenej smernice a korekcie volatility v súlade s článkom 77d uvedenej smernice tieto informácie:

a)

príslušné časové štruktúry bezrizikovej úrokovej miery stanovené v prílohe I;

b)

fundamentálne prirážky na výpočet párovacej korekcie stanovené v prílohe II;

c)

pre každý príslušný vnútroštátny poistný trh korekcie volatility stanovené v prílohe III.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. júna 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


PRÍLOHA I

Príslušné časové štruktúry bezrizikovej úrokovej miery na výpočet najlepšieho odhadu bez akejkoľvek párovacej korekcie alebo korekcie volatility

Doba splatnosti (v rokoch)

Euro

Česká koruna

Dánska koruna

Maďarský forint

Švédska koruna

Chorvátska kuna

1

–0,605  %

1,015  %

–0,615  %

0,917  %

–0,120  %

–0,171  %

2

–0,555  %

1,489  %

–0,565  %

1,279  %

–0,027  %

–0,072  %

3

–0,495  %

1,720  %

–0,505  %

1,546  %

0,068  %

–0,007  %

4

–0,426  %

1,816  %

–0,436  %

1,772  %

0,178  %

0,050  %

5

–0,346  %

1,842  %

–0,356  %

1,967  %

0,284  %

0,120  %

6

–0,276  %

1,827  %

–0,286  %

2,136  %

0,352  %

0,214  %

7

–0,206  %

1,796  %

–0,216  %

2,285  %

0,408  %

0,337  %

8

–0,126  %

1,768  %

–0,136  %

2,413  %

0,472  %

0,488  %

9

–0,064  %

1,749  %

–0,074  %

2,527  %

0,557  %

0,666  %

10

0,003  %

1,744  %

–0,007  %

2,628  %

0,675  %

0,832  %

11

0,067  %

1,754  %

0,057  %

2,718  %

0,831  %

0,979  %

12

0,126  %

1,776  %

0,116  %

2,803  %

1,000  %

1,111  %

13

0,183  %

1,805  %

0,172  %

2,879  %

1,164  %

1,230  %

14

0,232  %

1,840  %

0,221  %

2,952  %

1,318  %

1,338  %

15

0,268  %

1,878  %

0,257  %

3,024  %

1,458  %

1,438  %

16

0,290  %

1,920  %

0,280  %

3,091  %

1,584  %

1,529  %

17

0,306  %

1,963  %

0,296  %

3,151  %

1,698  %

1,614  %

18

0,325  %

2,007  %

0,314  %

3,207  %

1,801  %

1,692  %

19

0,350  %

2,051  %

0,340  %

3,258  %

1,894  %

1,765  %

20

0,387  %

2,094  %

0,376  %

3,305  %

1,978  %

1,833  %

21

0,435  %

2,136  %

0,425  %

3,349  %

2,054  %

1,897  %

22

0,494  %

2,178  %

0,484  %

3,390  %

2,124  %

1,957  %

23

0,558  %

2,218  %

0,548  %

3,428  %

2,187  %

2,013  %

24

0,626  %

2,257  %

0,616  %

3,464  %

2,246  %

2,065  %

25

0,695  %

2,294  %

0,686  %

3,498  %

2,300  %

2,115  %

26

0,766  %

2,331  %

0,757  %

3,530  %

2,349  %

2,162  %

27

0,836  %

2,366  %

0,828  %

3,559  %

2,395  %

2,206  %

28

0,906  %

2,399  %

0,897  %

3,588  %

2,438  %

2,248  %

29

0,974  %

2,431  %

0,966  %

3,614  %

2,478  %

2,287  %

30

1,041  %

2,462  %

1,033  %

3,639  %

2,515  %

2,325  %

31

1,106  %

2,492  %

1,098  %

3,663  %

2,550  %

2,361  %

32

1,169  %

2,520  %

1,161  %

3,686  %

2,583  %

2,395  %

33

1,230  %

2,548  %

1,223  %

3,708  %

2,613  %

2,427  %

34

1,289  %

2,574  %

1,282  %

3,728  %

2,642  %

2,458  %

35

1,346  %

2,599  %

1,339  %

3,748  %

2,669  %

2,487  %

36

1,400  %

2,623  %

1,393  %

3,766  %

2,695  %

2,515  %

37

1,453  %

2,647  %

1,446  %

3,784  %

2,719  %

2,542  %

38

1,504  %

2,669  %

1,497  %

3,801  %

2,743  %

2,567  %

39

1,552  %

2,690  %

1,546  %

3,818  %

2,764  %

2,592  %

40

1,599  %

2,711  %

1,593  %

3,833  %

2,785  %

2,615  %

41

1,644  %

2,731  %

1,638  %

3,848  %

2,805  %

2,637  %

42

1,688  %

2,750  %

1,682  %

3,863  %

2,824  %

2,659  %

43

1,729  %

2,768  %

1,723  %

3,876  %

2,842  %

2,679  %

44

1,769  %

2,785  %

1,764  %

3,890  %

2,859  %

2,699  %

45

1,808  %

2,802  %

1,802  %

3,902  %

2,875  %

2,718  %

46

1,845  %

2,819  %

1,840  %

3,915  %

2,891  %

2,736  %

47

1,881  %

2,834  %

1,875  %

3,926  %

2,906  %

2,754  %

48

1,915  %

2,849  %

1,910  %

3,938  %

2,921  %

2,771  %

49

1,948  %

2,864  %

1,943  %

3,948  %

2,934  %

2,787  %

50

1,980  %

2,878  %

1,975  %

3,959  %

2,948  %

2,803  %

51

2,011  %

2,892  %

2,006  %

3,969  %

2,960  %

2,818  %

52

2,041  %

2,905  %

2,036  %

3,979  %

2,973  %

2,832  %

53

2,069  %

2,917  %

2,065  %

3,988  %

2,985  %

2,846  %

54

2,097  %

2,930  %

2,092  %

3,997  %

2,996  %

2,860  %

55

2,124  %

2,941  %

2,119  %

4,006  %

3,007  %

2,873  %

56

2,150  %

2,953  %

2,145  %

4,015  %

3,017  %

2,886  %

57

2,175  %

2,964  %

2,170  %

4,023  %

3,028  %

2,898  %

58

2,199  %

2,975  %

2,195  %

4,031  %

3,037  %

2,910  %

59

2,222  %

2,985  %

2,218  %

4,039  %

3,047  %

2,921  %

60

2,245  %

2,995  %

2,241  %

4,046  %

3,056  %

2,932  %

61

2,267  %

3,005  %

2,263  %

4,054  %

3,065  %

2,943  %

62

2,288  %

3,014  %

2,284  %

4,061  %

3,074  %

2,953  %

63

2,309  %

3,023  %

2,305  %

4,067  %

3,082  %

2,963  %

64

2,329  %

3,032  %

2,325  %

4,074  %

3,090  %

2,973  %

65

2,348  %

3,041  %

2,344  %

4,080  %

3,098  %

2,983  %

66

2,367  %

3,049  %

2,363  %

4,087  %

3,105  %

2,992  %

67

2,385  %

3,057  %

2,381  %

4,093  %

3,113  %

3,001  %

68

2,403  %

3,065  %

2,399  %

4,099  %

3,120  %

3,010  %

69

2,420  %

3,073  %

2,416  %

4,104  %

3,127  %

3,018  %

70

2,437  %

3,080  %

2,433  %

4,110  %

3,134  %

3,026  %

71

2,453  %

3,088  %

2,449  %

4,115  %

3,140  %

3,034  %

72

2,469  %

3,095  %

2,465  %

4,121  %

3,147  %

3,042  %

73

2,484  %

3,102  %

2,481  %

4,126  %

3,153  %

3,050  %

74

2,499  %

3,108  %

2,496  %

4,131  %

3,159  %

3,057  %

75

2,514  %

3,115  %

2,510  %

4,136  %

3,165  %

3,064  %

76

2,528  %

3,121  %

2,524  %

4,140  %

3,170  %

3,071  %

77

2,542  %

3,127  %

2,538  %

4,145  %

3,176  %

3,078  %

78

2,555  %

3,133  %

2,552  %

4,150  %

3,181  %

3,085  %

79

2,568  %

3,139  %

2,565  %

4,154  %

3,187  %

3,091  %

80

2,581  %

3,145  %

2,578  %

4,158  %

3,192  %

3,098  %

81

2,594  %

3,150  %

2,590  %

4,162  %

3,197  %

3,104  %

82

2,606  %

3,156  %

2,603  %

4,167  %

3,202  %

3,110  %

83

2,618  %

3,161  %

2,615  %

4,171  %

3,207  %

3,116  %

84

2,629  %

3,166  %

2,626  %

4,174  %

3,211  %

3,121  %

85

2,641  %

3,172  %

2,638  %

4,178  %

3,216  %

3,127  %

86

2,652  %

3,176  %

2,649  %

4,182  %

3,220  %

3,132  %

87

2,663  %

3,181  %

2,660  %

4,186  %

3,225  %

3,138  %

88

2,673  %

3,186  %

2,670  %

4,189  %

3,229  %

3,143  %

89

2,684  %

3,191  %

2,681  %

4,193  %

3,233  %

3,148  %

90

2,694  %

3,195  %

2,691  %

4,196  %

3,237  %

3,153  %

91

2,704  %

3,200  %

2,701  %

4,199  %

3,241  %

3,158  %

92

2,713  %

3,204  %

2,711  %

4,203  %

3,245  %

3,163  %

93

2,723  %

3,208  %

2,720  %

4,206  %

3,249  %

3,168  %

94

2,732  %

3,212  %

2,729  %

4,209  %

3,253  %

3,172  %

95

2,741  %

3,217  %

2,739  %

4,212  %

3,256  %

3,177  %

96

2,750  %

3,220  %

2,748  %

4,215  %

3,260  %

3,181  %

97

2,759  %

3,224  %

2,756  %

4,218  %

3,263  %

3,185  %

98

2,767  %

3,228  %

2,765  %

4,221  %

3,267  %

3,190  %

99

2,776  %

3,232  %

2,773  %

4,224  %

3,270  %

3,194  %

100

2,784  %

3,236  %

2,781  %

4,226  %

3,273  %

3,198  %

101

2,792  %

3,239  %

2,790  %

4,229  %

3,277  %

3,202  %

102

2,800  %

3,243  %

2,797  %

4,232  %

3,280  %

3,206  %

103

2,808  %

3,246  %

2,805  %

4,234  %

3,283  %

3,209  %

104

2,815  %

3,250  %

2,813  %

4,237  %

3,286  %

3,213  %

105

2,823  %

3,253  %

2,820  %

4,239  %

3,289  %

3,217  %

106

2,830  %

3,256  %

2,828  %

4,242  %

3,292  %

3,220  %

107

2,837  %

3,259  %

2,835  %

4,244  %

3,295  %

3,224  %

108

2,844  %

3,263  %

2,842  %

4,247  %

3,297  %

3,227  %

109

2,851  %

3,266  %

2,849  %

4,249  %

3,300  %

3,231  %

110

2,858  %

3,269  %

2,856  %

4,251  %

3,303  %

3,234  %

111

2,865  %

3,272  %

2,862  %

4,253  %

3,306  %

3,237  %

112

2,871  %

3,275  %

2,869  %

4,256  %

3,308  %

3,241  %

113

2,878  %

3,277  %

2,875  %

4,258  %

3,311  %

3,244  %

114

2,884  %

3,280  %

2,882  %

4,260  %

3,313  %

3,247  %

115

2,890  %

3,283  %

2,888  %

4,262  %

3,316  %

3,250  %

116

2,896  %

3,286  %

2,894  %

4,264  %

3,318  %

3,253  %

117

2,902  %

3,288  %

2,900  %

4,266  %

3,321  %

3,256  %

118

2,908  %

3,291  %

2,906  %

4,268  %

3,323  %

3,259  %

119

2,914  %

3,294  %

2,912  %

4,270  %

3,325  %

3,262  %

120

2,920  %

3,296  %

2,917  %

4,272  %

3,328  %

3,265  %

121

2,925  %

3,299  %

2,923  %

4,274  %

3,330  %

3,267  %

122

2,931  %

3,301  %

2,929  %

4,276  %

3,332  %

3,270  %

123

2,936  %

3,304  %

2,934  %

4,277  %

3,334  %

3,273  %

124

2,941  %

3,306  %

2,939  %

4,279  %

3,336  %

3,275  %

125

2,947  %

3,308  %

2,945  %

4,281  %

3,339  %

3,278  %

126

2,952  %

3,311  %

2,950  %

4,283  %

3,341  %

3,281  %

127

2,957  %

3,313  %

2,955  %

4,284  %

3,343  %

3,283  %

128

2,962  %

3,315  %

2,960  %

4,286  %

3,345  %

3,286  %

129

2,967  %

3,317  %

2,965  %

4,288  %

3,347  %

3,288  %

130

2,972  %

3,320  %

2,970  %

4,289  %

3,349  %

3,290  %

131

2,977  %

3,322  %

2,975  %

4,291  %

3,351  %

3,293  %

132

2,981  %

3,324  %

2,979  %

4,293  %

3,352  %

3,295  %

133

2,986  %

3,326  %

2,984  %

4,294  %

3,354  %

3,297  %

134

2,990  %

3,328  %

2,989  %

4,296  %

3,356  %

3,300  %

135

2,995  %

3,330  %

2,993  %

4,297  %

3,358  %

3,302  %

136

2,999  %

3,332  %

2,998  %

4,299  %

3,360  %

3,304  %

137

3,004  %

3,334  %

3,002  %

4,300  %

3,361  %

3,306  %

138

3,008  %

3,336  %

3,006  %

4,302  %

3,363  %

3,308  %

139

3,012  %

3,338  %

3,010  %

4,303  %

3,365  %

3,310  %

140

3,016  %

3,340  %

3,015  %

4,304  %

3,367  %

3,312  %

141

3,021  %

3,341  %

3,019  %

4,306  %

3,368  %

3,315  %

142

3,025  %

3,343  %

3,023  %

4,307  %

3,370  %

3,317  %

143

3,029  %

3,345  %

3,027  %

4,308  %

3,371  %

3,318  %

144

3,033  %

3,347  %

3,031  %

4,310  %

3,373  %

3,320  %

145

3,037  %

3,349  %

3,035  %

4,311  %

3,375  %

3,322  %

146

3,040  %

3,350  %

3,039  %

4,312  %

3,376  %

3,324  %

147

3,044  %

3,352  %

3,042  %

4,314  %

3,378  %

3,326  %

148

3,048  %

3,354  %

3,046  %

4,315  %

3,379  %

3,328  %

149

3,052  %

3,355  %

3,050  %

4,316  %

3,381  %

3,330  %

150

3,055  %

3,357  %

3,054  %

4,317  %

3,382  %

3,332  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Bulharský lev

Britská libra

Rumunský leu

Poľský zlotý

Islandská koruna

Nórska koruna

1

–0,655  %

0,056  %

1,834  %

–0,093  %

2,124  %

0,533  %

2

–0,605  %

0,271  %

2,100  %

0,248  %

2,400  %

0,937  %

3

–0,545  %

0,410  %

2,319  %

0,579  %

2,624  %

1,164  %

4

–0,476  %

0,522  %

2,512  %

0,864  %

2,805  %

1,293  %

5

–0,396  %

0,606  %

2,689  %

1,088  %

2,965  %

1,372  %

6

–0,326  %

0,679  %

2,856  %

1,257  %

3,111  %

1,422  %

7

–0,256  %

0,732  %

3,014  %

1,382  %

3,237  %

1,460  %

8

–0,176  %

0,785  %

3,166  %

1,479  %

3,340  %

1,496  %

9

–0,114  %

0,831  %

3,314  %

1,566  %

3,418  %

1,534  %

10

–0,048  %

0,872  %

3,459  %

1,652  %

3,478  %

1,579  %

11

0,016  %

0,907  %

3,576  %

1,733  %

3,524  %

1,630  %

12

0,075  %

0,936  %

3,666  %

1,809  %

3,561  %

1,685  %

13

0,132  %

0,960  %

3,735  %

1,880  %

3,590  %

1,742  %

14

0,181  %

0,979  %

3,788  %

1,947  %

3,613  %

1,799  %

15

0,217  %

0,992  %

3,830  %

2,010  %

3,631  %

1,856  %

16

0,238  %

1,002  %

3,861  %

2,069  %

3,646  %

1,911  %

17

0,255  %

1,008  %

3,886  %

2,125  %

3,658  %

1,965  %

18

0,273  %

1,014  %

3,904  %

2,177  %

3,668  %

2,018  %

19

0,299  %

1,019  %

3,917  %

2,227  %

3,676  %

2,068  %

20

0,335  %

1,026  %

3,927  %

2,273  %

3,683  %

2,116  %

21

0,385  %

1,034  %

3,934  %

2,317  %

3,688  %

2,162  %

22

0,444  %

1,042  %

3,938  %

2,359  %

3,692  %

2,207  %

23

0,509  %

1,048  %

3,940  %

2,399  %

3,695  %

2,249  %

24

0,578  %

1,053  %

3,941  %

2,436  %

3,697  %

2,290  %

25

0,649  %

1,055  %

3,940  %

2,472  %

3,699  %

2,328  %

26

0,721  %

1,053  %

3,938  %

2,505  %

3,700  %

2,365  %

27

0,793  %

1,046  %

3,935  %

2,538  %

3,701  %

2,401  %

28

0,863  %

1,036  %

3,932  %

2,568  %

3,702  %

2,434  %

29

0,933  %

1,020  %

3,928  %

2,597  %

3,702  %

2,467  %

30

1,001  %

1,000  %

3,924  %

2,625  %

3,702  %

2,497  %

31

1,067  %

0,974  %

3,919  %

2,651  %

3,701  %

2,527  %

32

1,131  %

0,945  %

3,914  %

2,676  %

3,701  %

2,555  %

33

1,193  %

0,916  %

3,909  %

2,700  %

3,700  %

2,582  %

34

1,253  %

0,888  %

3,904  %

2,723  %

3,699  %

2,608  %

35

1,310  %

0,861  %

3,899  %

2,745  %

3,698  %

2,632  %

36

1,366  %

0,837  %

3,894  %

2,766  %

3,698  %

2,656  %

37

1,419  %

0,816  %

3,889  %

2,786  %

3,696  %

2,679  %

38

1,471  %

0,798  %

3,883  %

2,805  %

3,695  %

2,700  %

39

1,520  %

0,784  %

3,878  %

2,824  %

3,694  %

2,721  %

40

1,568  %

0,774  %

3,873  %

2,841  %

3,693  %

2,741  %

41

1,614  %

0,766  %

3,868  %

2,858  %

3,692  %

2,760  %

42

1,658  %

0,763  %

3,863  %

2,874  %

3,691  %

2,779  %

43

1,700  %

0,763  %

3,858  %

2,890  %

3,689  %

2,796  %

44

1,741  %

0,766  %

3,854  %

2,905  %

3,688  %

2,813  %

45

1,780  %

0,772  %

3,849  %

2,920  %

3,687  %

2,830  %

46

1,818  %

0,782  %

3,845  %

2,933  %

3,686  %

2,846  %

47

1,854  %

0,794  %

3,840  %

2,947  %

3,684  %

2,861  %

48

1,889  %

0,810  %

3,836  %

2,960  %

3,683  %

2,875  %

49

1,923  %

0,829  %

3,832  %

2,972  %

3,682  %

2,889  %

50

1,955  %

0,851  %

3,828  %

2,984  %

3,681  %

2,903  %

51

1,986  %

0,876  %

3,824  %

2,996  %

3,680  %

2,916  %

52

2,017  %

0,904  %

3,820  %

3,007  %

3,679  %

2,929  %

53

2,046  %

0,934  %

3,816  %

3,018  %

3,677  %

2,941  %

54

2,074  %

0,965  %

3,813  %

3,028  %

3,676  %

2,953  %

55

2,101  %

0,997  %

3,809  %

3,038  %

3,675  %

2,964  %

56

2,127  %

1,030  %

3,806  %

3,048  %

3,674  %

2,975  %

57

2,153  %

1,063  %

3,802  %

3,057  %

3,673  %

2,986  %

58

2,177  %

1,097  %

3,799  %

3,066  %

3,672  %

2,996  %

59

2,201  %

1,130  %

3,796  %

3,075  %

3,671  %

3,006  %

60

2,224  %

1,163  %

3,793  %

3,084  %

3,670  %

3,016  %

61

2,246  %

1,196  %

3,790  %

3,092  %

3,669  %

3,025  %

62

2,268  %

1,229  %

3,787  %

3,100  %

3,668  %

3,034  %

63

2,289  %

1,262  %

3,784  %

3,108  %

3,667  %

3,043  %

64

2,309  %

1,294  %

3,781  %

3,115  %

3,666  %

3,052  %

65

2,328  %

1,325  %

3,778  %

3,123  %

3,665  %

3,060  %

66

2,348  %

1,356  %

3,776  %

3,130  %

3,664  %

3,068  %

67

2,366  %

1,386  %

3,773  %

3,137  %

3,663  %

3,076  %

68

2,384  %

1,416  %

3,771  %

3,143  %

3,663  %

3,084  %

69

2,402  %

1,446  %

3,768  %

3,150  %

3,662  %

3,091  %

70

2,419  %

1,474  %

3,766  %

3,156  %

3,661  %

3,098  %

71

2,435  %

1,502  %

3,764  %

3,163  %

3,660  %

3,105  %

72

2,451  %

1,530  %

3,762  %

3,169  %

3,659  %

3,112  %

73

2,467  %

1,557  %

3,759  %

3,174  %

3,659  %

3,119  %

74

2,482  %

1,583  %

3,757  %

3,180  %

3,658  %

3,125  %

75

2,497  %

1,609  %

3,755  %

3,186  %

3,657  %

3,131  %

76

2,511  %

1,634  %

3,753  %

3,191  %

3,656  %

3,138  %

77

2,525  %

1,658  %

3,751  %

3,196  %

3,656  %

3,144  %

78

2,539  %

1,682  %

3,749  %

3,201  %

3,655  %

3,149  %

79

2,552  %

1,706  %

3,747  %

3,206  %

3,654  %

3,155  %

80

2,565  %

1,729  %

3,746  %

3,211  %

3,654  %

3,161  %

81

2,578  %

1,751  %

3,744  %

3,216  %

3,653  %

3,166  %

82

2,590  %

1,773  %

3,742  %

3,221  %

3,653  %

3,171  %

83

2,602  %

1,795  %

3,740  %

3,225  %

3,652  %

3,176  %

84

2,614  %

1,816  %

3,739  %

3,230  %

3,651  %

3,181  %

85

2,626  %

1,837  %

3,737  %

3,234  %

3,651  %

3,186  %

86

2,637  %

1,857  %

3,736  %

3,238  %

3,650  %

3,191  %

87

2,648  %

1,876  %

3,734  %

3,242  %

3,650  %

3,196  %

88

2,659  %

1,896  %

3,732  %

3,247  %

3,649  %

3,200  %

89

2,669  %

1,915  %

3,731  %

3,250  %

3,649  %

3,205  %

90

2,680  %

1,933  %

3,730  %

3,254  %

3,648  %

3,209  %

91

2,690  %

1,951  %

3,728  %

3,258  %

3,647  %

3,213  %

92

2,700  %

1,969  %

3,727  %

3,262  %

3,647  %

3,218  %

93

2,709  %

1,986  %

3,725  %

3,265  %

3,646  %

3,222  %

94

2,719  %

2,003  %

3,724  %

3,269  %

3,646  %

3,226  %

95

2,728  %

2,020  %

3,723  %

3,273  %

3,646  %

3,230  %

96

2,737  %

2,036  %

3,721  %

3,276  %

3,645  %

3,234  %

97

2,746  %

2,052  %

3,720  %

3,279  %

3,645  %

3,237  %

98

2,754  %

2,068  %

3,719  %

3,283  %

3,644  %

3,241  %

99

2,763  %

2,083  %

3,718  %

3,286  %

3,644  %

3,245  %

100

2,771  %

2,098  %

3,717  %

3,289  %

3,643  %

3,248  %

101

2,780  %

2,113  %

3,715  %

3,292  %

3,643  %

3,252  %

102

2,788  %

2,127  %

3,714  %

3,295  %

3,642  %

3,255  %

103

2,795  %

2,141  %

3,713  %

3,298  %

3,642  %

3,258  %

104

2,803  %

2,155  %

3,712  %

3,301  %

3,642  %

3,262  %

105

2,811  %

2,169  %

3,711  %

3,304  %

3,641  %

3,265  %

106

2,818  %

2,182  %

3,710  %

3,306  %

3,641  %

3,268  %

107

2,825  %

2,195  %

3,709  %

3,309  %

3,640  %

3,271  %

108

2,832  %

2,208  %

3,708  %

3,312  %

3,640  %

3,274  %

109

2,840  %

2,221  %

3,707  %

3,314  %

3,640  %

3,277  %

110

2,846  %

2,233  %

3,706  %

3,317  %

3,639  %

3,280  %

111

2,853  %

2,246  %

3,705  %

3,320  %

3,639  %

3,283  %

112

2,860  %

2,258  %

3,704  %

3,322  %

3,639  %

3,286  %

113

2,866  %

2,269  %

3,703  %

3,325  %

3,638  %

3,289  %

114

2,873  %

2,281  %

3,702  %

3,327  %

3,638  %

3,291  %

115

2,879  %

2,292  %

3,701  %

3,329  %

3,638  %

3,294  %

116

2,885  %

2,304  %

3,701  %

3,332  %

3,637  %

3,297  %

117

2,891  %

2,315  %

3,700  %

3,334  %

3,637  %

3,299  %

118

2,897  %

2,325  %

3,699  %

3,336  %

3,637  %

3,302  %

119

2,903  %

2,336  %

3,698  %

3,338  %

3,636  %

3,304  %

120

2,909  %

2,347  %

3,697  %

3,341  %

3,636  %

3,307  %

121

2,915  %

2,357  %

3,696  %

3,343  %

3,636  %

3,309  %

122

2,920  %

2,367  %

3,696  %

3,345  %

3,636  %

3,311  %

123

2,926  %

2,377  %

3,695  %

3,347  %

3,635  %

3,314  %

124

2,931  %

2,387  %

3,694  %

3,349  %

3,635  %

3,316  %

125

2,937  %

2,396  %

3,693  %

3,351  %

3,635  %

3,318  %

126

2,942  %

2,406  %

3,693  %

3,353  %

3,634  %

3,321  %

127

2,947  %

2,415  %

3,692  %

3,355  %

3,634  %

3,323  %

128

2,952  %

2,424  %

3,691  %

3,357  %

3,634  %

3,325  %

129

2,957  %

2,433  %

3,690  %

3,359  %

3,634  %

3,327  %

130

2,962  %

2,442  %

3,690  %

3,361  %

3,633  %

3,329  %

131

2,967  %

2,451  %

3,689  %

3,362  %

3,633  %

3,331  %

132

2,972  %

2,460  %

3,688  %

3,364  %

3,633  %

3,333  %

133

2,976  %

2,468  %

3,688  %

3,366  %

3,633  %

3,335  %

134

2,981  %

2,477  %

3,687  %

3,368  %

3,632  %

3,337  %

135

2,986  %

2,485  %

3,686  %

3,369  %

3,632  %

3,339  %

136

2,990  %

2,493  %

3,686  %

3,371  %

3,632  %

3,341  %

137

2,994  %

2,501  %

3,685  %

3,373  %

3,632  %

3,343  %

138

2,999  %

2,509  %

3,685  %

3,374  %

3,631  %

3,345  %

139

3,003  %

2,517  %

3,684  %

3,376  %

3,631  %

3,347  %

140

3,007  %

2,525  %

3,683  %

3,378  %

3,631  %

3,349  %

141

3,012  %

2,532  %

3,683  %

3,379  %

3,631  %

3,350  %

142

3,016  %

2,540  %

3,682  %

3,381  %

3,631  %

3,352  %

143

3,020  %

2,547  %

3,682  %

3,382  %

3,630  %

3,354  %

144

3,024  %

2,554  %

3,681  %

3,384  %

3,630  %

3,356  %

145

3,028  %

2,562  %

3,680  %

3,385  %

3,630  %

3,357  %

146

3,032  %

2,569  %

3,680  %

3,387  %

3,630  %

3,359  %

147

3,036  %

2,576  %

3,679  %

3,388  %

3,629  %

3,360  %

148

3,039  %

2,582  %

3,679  %

3,390  %

3,629  %

3,362  %

149

3,043  %

2,589  %

3,678  %

3,391  %

3,629  %

3,364  %

150

3,047  %

2,596  %

3,678  %

3,392  %

3,629  %

3,365  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Švajčiarsky frank

Austrálsky dolár

Thajský baht

Kanadský dolár

Čilské peso

Kolumbijské peso

1

–0,800  %

0,008  %

0,371  %

0,487  %

1,120  %

2,767  %

2

–0,733  %

0,198  %

0,472  %

0,694  %

2,023  %

3,850  %

3

–0,660  %

0,409  %

0,644  %

0,962  %

2,631  %

4,690  %

4

–0,575  %

0,623  %

0,833  %

1,179  %

3,091  %

5,366  %

5

–0,477  %

0,824  %

1,020  %

1,322  %

3,454  %

5,876  %

6

–0,368  %

1,008  %

1,199  %

1,431  %

3,755  %

6,277  %

7

–0,265  %

1,172  %

1,368  %

1,524  %

4,019  %

6,600  %

8

–0,176  %

1,313  %

1,520  %

1,604  %

4,257  %

6,864  %

9

–0,106  %

1,430  %

1,659  %

1,673  %

4,463  %

7,082  %

10

–0,056  %

1,526  %

1,785  %

1,728  %

4,631  %

7,272  %

11

–0,026  %

1,613  %

1,903  %

1,772  %

4,758  %

7,404  %

12

–0,008  %

1,691  %

2,018  %

1,806  %

4,854  %

7,483  %

13

0,002  %

1,757  %

2,136  %

1,834  %

4,925  %

7,523  %

14

0,008  %

1,812  %

2,249  %

1,858  %

4,978  %

7,534  %

15

0,014  %

1,856  %

2,353  %

1,880  %

5,017  %

7,523  %

16

0,020  %

1,891  %

2,444  %

1,900  %

5,046  %

7,496  %

17

0,029  %

1,917  %

2,524  %

1,918  %

5,065  %

7,456  %

18

0,039  %

1,937  %

2,594  %

1,936  %

5,078  %

7,408  %

19

0,053  %

1,952  %

2,657  %

1,954  %

5,086  %

7,353  %

20

0,070  %

1,962  %

2,712  %

1,972  %

5,090  %

7,294  %

21

0,091  %

1,968  %

2,762  %

1,991  %

5,090  %

7,231  %

22

0,116  %

1,970  %

2,806  %

2,009  %

5,088  %

7,167  %

23

0,144  %

1,968  %

2,847  %

2,028  %

5,084  %

7,102  %

24

0,176  %

1,962  %

2,883  %

2,048  %

5,078  %

7,037  %

25

0,213  %

1,953  %

2,917  %

2,068  %

5,071  %

6,972  %

26

0,254  %

1,939  %

2,947  %

2,089  %

5,063  %

6,908  %

27

0,297  %

1,926  %

2,975  %

2,110  %

5,054  %

6,846  %

28

0,343  %

1,914  %

3,001  %

2,132  %

5,045  %

6,784  %

29

0,390  %

1,907  %

3,025  %

2,155  %

5,036  %

6,725  %

30

0,437  %

1,906  %

3,047  %

2,179  %

5,026  %

6,667  %

31

0,484  %

1,912  %

3,067  %

2,204  %

5,016  %

6,611  %

32

0,531  %

1,923  %

3,086  %

2,229  %

5,006  %

6,557  %

33

0,577  %

1,939  %

3,104  %

2,255  %

4,996  %

6,505  %

34

0,622  %

1,958  %

3,120  %

2,280  %

4,986  %

6,455  %

35

0,666  %

1,980  %

3,135  %

2,306  %

4,976  %

6,406  %

36

0,709  %

2,003  %

3,150  %

2,331  %

4,967  %

6,359  %

37

0,751  %

2,027  %

3,163  %

2,356  %

4,957  %

6,315  %

38

0,792  %

2,053  %

3,176  %

2,380  %

4,948  %

6,271  %

39

0,831  %

2,079  %

3,188  %

2,405  %

4,939  %

6,230  %

40

0,870  %

2,105  %

3,200  %

2,428  %

4,930  %

6,190  %

41

0,907  %

2,132  %

3,210  %

2,451  %

4,922  %

6,151  %

42

0,942  %

2,158  %

3,220  %

2,474  %

4,913  %

6,115  %

43

0,977  %

2,184  %

3,230  %

2,495  %

4,905  %

6,079  %

44

1,011  %

2,210  %

3,239  %

2,517  %

4,897  %

6,045  %

45

1,043  %

2,235  %

3,248  %

2,537  %

4,890  %

6,012  %

46

1,074  %

2,260  %

3,256  %

2,558  %

4,882  %

5,980  %

47

1,104  %

2,284  %

3,264  %

2,577  %

4,875  %

5,950  %

48

1,134  %

2,308  %

3,271  %

2,596  %

4,868  %

5,921  %

49

1,162  %

2,331  %

3,279  %

2,615  %

4,861  %

5,892  %

50

1,189  %

2,354  %

3,285  %

2,632  %

4,854  %

5,865  %

51

1,215  %

2,376  %

3,292  %

2,650  %

4,848  %

5,839  %

52

1,241  %

2,397  %

3,298  %

2,667  %

4,842  %

5,814  %

53

1,265  %

2,418  %

3,304  %

2,683  %

4,836  %

5,789  %

54

1,289  %

2,438  %

3,310  %

2,699  %

4,830  %

5,766  %

55

1,312  %

2,458  %

3,316  %

2,714  %

4,824  %

5,743  %

56

1,335  %

2,477  %

3,321  %

2,729  %

4,819  %

5,721  %

57

1,356  %

2,496  %

3,326  %

2,744  %

4,813  %

5,700  %

58

1,377  %

2,514  %

3,331  %

2,758  %

4,808  %

5,679  %

59

1,397  %

2,532  %

3,336  %

2,771  %

4,803  %

5,659  %

60

1,417  %

2,549  %

3,340  %

2,785  %

4,798  %

5,640  %

61

1,436  %

2,565  %

3,345  %

2,797  %

4,794  %

5,621  %

62

1,454  %

2,581  %

3,349  %

2,810  %

4,789  %

5,603  %

63

1,472  %

2,597  %

3,353  %

2,822  %

4,785  %

5,586  %

64

1,490  %

2,612  %

3,357  %

2,834  %

4,780  %

5,569  %

65

1,506  %

2,627  %

3,361  %

2,845  %

4,776  %

5,552  %

66

1,523  %

2,641  %

3,365  %

2,856  %

4,772  %

5,537  %

67

1,539  %

2,655  %

3,368  %

2,867  %

4,768  %

5,521  %

68

1,554  %

2,669  %

3,372  %

2,878  %

4,764  %

5,506  %

69

1,569  %

2,682  %

3,375  %

2,888  %

4,760  %

5,491  %

70

1,584  %

2,695  %

3,378  %

2,898  %

4,757  %

5,477  %

71

1,598  %

2,708  %

3,382  %

2,908  %

4,753  %

5,463  %

72

1,611  %

2,720  %

3,385  %

2,917  %

4,750  %

5,450  %

73

1,625  %

2,732  %

3,388  %

2,926  %

4,746  %

5,437  %

74

1,638  %

2,744  %

3,391  %

2,935  %

4,743  %

5,424  %

75

1,651  %

2,755  %

3,393  %

2,944  %

4,740  %

5,412  %

76

1,663  %

2,766  %

3,396  %

2,953  %

4,737  %

5,400  %

77

1,675  %

2,777  %

3,399  %

2,961  %

4,734  %

5,388  %

78

1,687  %

2,787  %

3,402  %

2,969  %

4,731  %

5,377  %

79

1,698  %

2,797  %

3,404  %

2,977  %

4,728  %

5,366  %

80

1,710  %

2,807  %

3,407  %

2,985  %

4,725  %

5,355  %

81

1,721  %

2,817  %

3,409  %

2,992  %

4,722  %

5,344  %

82

1,731  %

2,826  %

3,411  %

3,000  %

4,719  %

5,334  %

83

1,742  %

2,836  %

3,414  %

3,007  %

4,717  %

5,324  %

84

1,752  %

2,845  %

3,416  %

3,014  %

4,714  %

5,314  %

85

1,762  %

2,854  %

3,418  %

3,021  %

4,712  %

5,304  %

86

1,771  %

2,862  %

3,420  %

3,027  %

4,709  %

5,295  %

87

1,781  %

2,871  %

3,422  %

3,034  %

4,707  %

5,286  %

88

1,790  %

2,879  %

3,424  %

3,040  %

4,704  %

5,277  %

89

1,799  %

2,887  %

3,426  %

3,047  %

4,702  %

5,268  %

90

1,808  %

2,895  %

3,428  %

3,053  %

4,700  %

5,260  %

91

1,817  %

2,902  %

3,430  %

3,059  %

4,698  %

5,251  %

92

1,825  %

2,910  %

3,432  %

3,065  %

4,696  %

5,243  %

93

1,834  %

2,917  %

3,434  %

3,070  %

4,693  %

5,235  %

94

1,842  %

2,925  %

3,436  %

3,076  %

4,691  %

5,227  %

95

1,850  %

2,932  %

3,437  %

3,081  %

4,689  %

5,219  %

96

1,857  %

2,939  %

3,439  %

3,087  %

4,687  %

5,212  %

97

1,865  %

2,945  %

3,441  %

3,092  %

4,685  %

5,205  %

98

1,872  %

2,952  %

3,442  %

3,097  %

4,684  %

5,197  %

99

1,880  %

2,959  %

3,444  %

3,102  %

4,682  %

5,190  %

100

1,887  %

2,965  %

3,446  %

3,107  %

4,680  %

5,183  %

101

1,894  %

2,971  %

3,447  %

3,112  %

4,678  %

5,177  %

102

1,901  %

2,977  %

3,449  %

3,117  %

4,676  %

5,170  %

103

1,908  %

2,983  %

3,450  %

3,122  %

4,675  %

5,163  %

104

1,914  %

2,989  %

3,451  %

3,126  %

4,673  %

5,157  %

105

1,921  %

2,995  %

3,453  %

3,131  %

4,671  %

5,151  %

106

1,927  %

3,001  %

3,454  %

3,135  %

4,670  %

5,145  %

107

1,933  %

3,006  %

3,456  %

3,139  %

4,668  %

5,138  %

108

1,940  %

3,012  %

3,457  %

3,144  %

4,667  %

5,133  %

109

1,946  %

3,017  %

3,458  %

3,148  %

4,665  %

5,127  %

110

1,952  %

3,023  %

3,460  %

3,152  %

4,664  %

5,121  %

111

1,957  %

3,028  %

3,461  %

3,156  %

4,662  %

5,115  %

112

1,963  %

3,033  %

3,462  %

3,160  %

4,661  %

5,110  %

113

1,969  %

3,038  %

3,463  %

3,164  %

4,659  %

5,104  %

114

1,974  %

3,043  %

3,465  %

3,168  %

4,658  %

5,099  %

115

1,980  %

3,048  %

3,466  %

3,171  %

4,656  %

5,094  %

116

1,985  %

3,052  %

3,467  %

3,175  %

4,655  %

5,089  %

117

1,990  %

3,057  %

3,468  %

3,179  %

4,654  %

5,084  %

118

1,995  %

3,062  %

3,469  %

3,182  %

4,652  %

5,079  %

119

2,000  %

3,066  %

3,470  %

3,186  %

4,651  %

5,074  %

120

2,005  %

3,071  %

3,471  %

3,189  %

4,650  %

5,069  %

121

2,010  %

3,075  %

3,472  %

3,193  %

4,649  %

5,064  %

122

2,015  %

3,079  %

3,473  %

3,196  %

4,647  %

5,060  %

123

2,020  %

3,083  %

3,474  %

3,199  %

4,646  %

5,055  %

124

2,025  %

3,088  %

3,475  %

3,202  %

4,645  %

5,051  %

125

2,029  %

3,092  %

3,476  %

3,206  %

4,644  %

5,046  %

126

2,034  %

3,096  %

3,477  %

3,209  %

4,643  %

5,042  %

127

2,038  %

3,100  %

3,478  %

3,212  %

4,642  %

5,038  %

128

2,042  %

3,104  %

3,479  %

3,215  %

4,641  %

5,033  %

129

2,047  %

3,107  %

3,480  %

3,218  %

4,639  %

5,029  %

130

2,051  %

3,111  %

3,481  %

3,221  %

4,638  %

5,025  %

131

2,055  %

3,115  %

3,482  %

3,224  %

4,637  %

5,021  %

132

2,059  %

3,119  %

3,483  %

3,226  %

4,636  %

5,017  %

133

2,063  %

3,122  %

3,484  %

3,229  %

4,635  %

5,013  %

134

2,067  %

3,126  %

3,485  %

3,232  %

4,634  %

5,010  %

135

2,071  %

3,129  %

3,486  %

3,235  %

4,633  %

5,006  %

136

2,075  %

3,133  %

3,486  %

3,237  %

4,632  %

5,002  %

137

2,079  %

3,136  %

3,487  %

3,240  %

4,631  %

4,998  %

138

2,083  %

3,139  %

3,488  %

3,243  %

4,630  %

4,995  %

139

2,087  %

3,143  %

3,489  %

3,245  %

4,629  %

4,991  %

140

2,090  %

3,146  %

3,490  %

3,248  %

4,628  %

4,988  %

141

2,094  %

3,149  %

3,490  %

3,250  %

4,628  %

4,984  %

142

2,097  %

3,152  %

3,491  %

3,253  %

4,627  %

4,981  %

143

2,101  %

3,156  %

3,492  %

3,255  %

4,626  %

4,977  %

144

2,104  %

3,159  %

3,493  %

3,258  %

4,625  %

4,974  %

145

2,108  %

3,162  %

3,493  %

3,260  %

4,624  %

4,971  %

146

2,111  %

3,165  %

3,494  %

3,262  %

4,623  %

4,968  %

147

2,114  %

3,168  %

3,495  %

3,264  %

4,622  %

4,964  %

148

2,118  %

3,171  %

3,496  %

3,267  %

4,622  %

4,961  %

149

2,121  %

3,173  %

3,496  %

3,269  %

4,621  %

4,958  %

150

2,124  %

3,176  %

3,497  %

3,271  %

4,620  %

4,955  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Hongkonský dolár

Indická rupia

Mexické peso

Nový taiwanský dolár

Novozélandský dolár

Juhoafrický rand

1

0,090  %

3,762  %

5,336  %

–0,002  %

0,406  %

3,815  %

2

0,200  %

4,417  %

5,904  %

0,050  %

0,692  %

4,280  %

3

0,402  %

4,922  %

6,145  %

0,097  %

0,920  %

4,985  %

4

0,599  %

5,345  %

6,330  %

0,140  %

1,117  %

5,482  %

5

0,768  %

5,673  %

6,474  %

0,178  %

1,276  %

5,879  %

6

0,906  %

5,914  %

6,588  %

0,213  %

1,422  %

6,265  %

7

1,021  %

6,094  %

6,689  %

0,244  %

1,545  %

6,637  %

8

1,115  %

6,221  %

6,785  %

0,271  %

1,653  %

6,988  %

9

1,193  %

6,325  %

6,883  %

0,296  %

1,746  %

7,314  %

10

1,256  %

6,418  %

6,986  %

0,319  %

1,821  %

7,613  %

11

1,307  %

6,485  %

7,097  %

0,366  %

1,892  %

7,885  %

12

1,351  %

6,529  %

7,210  %

0,434  %

1,961  %

8,126  %

13

1,393  %

6,556  %

7,320  %

0,514  %

2,027  %

8,333  %

14

1,436  %

6,570  %

7,423  %

0,600  %

2,090  %

8,503  %

15

1,482  %

6,575  %

7,517  %

0,689  %

2,150  %

8,631  %

16

1,532  %

6,573  %

7,599  %

0,779  %

2,207  %

8,716  %

17

1,584  %

6,566  %

7,668  %

0,868  %

2,261  %

8,765  %

18

1,638  %

6,554  %

7,722  %

0,956  %

2,312  %

8,785  %

19

1,692  %

6,540  %

7,758  %

1,040  %

2,359  %

8,783  %

20

1,746  %

6,523  %

7,775  %

1,122  %

2,404  %

8,763  %

21

1,799  %

6,504  %

7,773  %

1,201  %

2,446  %

8,729  %

22

1,850  %

6,485  %

7,755  %

1,277  %

2,485  %

8,685  %

23

1,901  %

6,465  %

7,724  %

1,350  %

2,522  %

8,633  %

24

1,949  %

6,444  %

7,683  %

1,419  %

2,557  %

8,576  %

25

1,996  %

6,424  %

7,634  %

1,485  %

2,590  %

8,514  %

26

2,041  %

6,403  %

7,580  %

1,549  %

2,621  %

8,450  %

27

2,085  %

6,382  %

7,523  %

1,609  %

2,650  %

8,384  %

28

2,127  %

6,362  %

7,462  %

1,667  %

2,678  %

8,318  %

29

2,167  %

6,342  %

7,401  %

1,722  %

2,704  %

8,252  %

30

2,205  %

6,322  %

7,338  %

1,774  %

2,729  %

8,186  %

31

2,242  %

6,303  %

7,276  %

1,824  %

2,753  %

8,121  %

32

2,277  %

6,285  %

7,214  %

1,872  %

2,776  %

8,058  %

33

2,311  %

6,266  %

7,153  %

1,918  %

2,797  %

7,995  %

34

2,344  %

6,249  %

7,093  %

1,961  %

2,818  %

7,935  %

35

2,375  %

6,232  %

7,034  %

2,003  %

2,838  %

7,876  %

36

2,405  %

6,215  %

6,977  %

2,043  %

2,856  %

7,819  %

37

2,434  %

6,199  %

6,922  %

2,081  %

2,874  %

7,764  %

38

2,461  %

6,184  %

6,868  %

2,118  %

2,891  %

7,711  %

39

2,488  %

6,169  %

6,816  %

2,153  %

2,908  %

7,660  %

40

2,513  %

6,154  %

6,766  %

2,186  %

2,924  %

7,610  %

41

2,537  %

6,140  %

6,717  %

2,219  %

2,939  %

7,563  %

42

2,561  %

6,127  %

6,670  %

2,249  %

2,953  %

7,517  %

43

2,583  %

6,114  %

6,625  %

2,279  %

2,967  %

7,472  %

44

2,605  %

6,101  %

6,581  %

2,307  %

2,981  %

7,430  %

45

2,626  %

6,089  %

6,539  %

2,335  %

2,993  %

7,389  %

46

2,646  %

6,077  %

6,499  %

2,361  %

3,006  %

7,349  %

47

2,665  %

6,066  %

6,460  %

2,386  %

3,018  %

7,311  %

48

2,684  %

6,055  %

6,422  %

2,411  %

3,029  %

7,274  %

49

2,702  %

6,044  %

6,386  %

2,434  %

3,040  %

7,239  %

50

2,719  %

6,034  %

6,351  %

2,457  %

3,051  %

7,205  %

51

2,736  %

6,024  %

6,317  %

2,478  %

3,061  %

7,172  %

52

2,752  %

6,014  %

6,284  %

2,499  %

3,071  %

7,140  %

53

2,767  %

6,005  %

6,253  %

2,519  %

3,081  %

7,110  %

54

2,782  %

5,996  %

6,223  %

2,539  %

3,090  %

7,080  %

55

2,797  %

5,987  %

6,193  %

2,558  %

3,099  %

7,052  %

56

2,811  %

5,979  %

6,165  %

2,576  %

3,108  %

7,024  %

57

2,824  %

5,971  %

6,138  %

2,594  %

3,116  %

6,997  %

58

2,837  %

5,963  %

6,111  %

2,611  %

3,124  %

6,972  %

59

2,850  %

5,955  %

6,086  %

2,627  %

3,132  %

6,947  %

60

2,862  %

5,948  %

6,061  %

2,643  %

3,139  %

6,923  %

61

2,874  %

5,941  %

6,037  %

2,659  %

3,147  %

6,899  %

62

2,886  %

5,934  %

6,014  %

2,674  %

3,154  %

6,877  %

63

2,897  %

5,927  %

5,991  %

2,688  %

3,161  %

6,855  %

64

2,908  %

5,920  %

5,970  %

2,702  %

3,168  %

6,834  %

65

2,918  %

5,914  %

5,948  %

2,716  %

3,174  %

6,813  %

66

2,928  %

5,908  %

5,928  %

2,729  %

3,181  %

6,793  %

67

2,938  %

5,902  %

5,908  %

2,742  %

3,187  %

6,774  %

68

2,948  %

5,896  %

5,889  %

2,754  %

3,193  %

6,755  %

69

2,957  %

5,890  %

5,870  %

2,767  %

3,198  %

6,737  %

70

2,966  %

5,885  %

5,852  %

2,778  %

3,204  %

6,719  %

71

2,975  %

5,879  %

5,834  %

2,790  %

3,210  %

6,702  %

72

2,984  %

5,874  %

5,817  %

2,801  %

3,215  %

6,685  %

73

2,992  %

5,869  %

5,800  %

2,812  %

3,220  %

6,669  %

74

3,000  %

5,864  %

5,784  %

2,822  %

3,225  %

6,653  %

75

3,008  %

5,859  %

5,768  %

2,833  %

3,230  %

6,637  %

76

3,016  %

5,854  %

5,753  %

2,843  %

3,235  %

6,622  %

77

3,024  %

5,850  %

5,738  %

2,853  %

3,240  %

6,608  %

78

3,031  %

5,845  %

5,723  %

2,862  %

3,244  %

6,594  %

79

3,038  %

5,841  %

5,709  %

2,871  %

3,249  %

6,580  %

80

3,045  %

5,837  %

5,695  %

2,880  %

3,253  %

6,566  %

81

3,052  %

5,833  %

5,681  %

2,889  %

3,257  %

6,553  %

82

3,059  %

5,829  %

5,668  %

2,898  %

3,262  %

6,540  %

83

3,065  %

5,825  %

5,655  %

2,906  %

3,266  %

6,527  %

84

3,071  %

5,821  %

5,642  %

2,915  %

3,270  %

6,515  %

85

3,078  %

5,817  %

5,630  %

2,923  %

3,273  %

6,503  %

86

3,084  %

5,813  %

5,618  %

2,930  %

3,277  %

6,491  %

87

3,090  %

5,810  %

5,606  %

2,938  %

3,281  %

6,480  %

88

3,095  %

5,806  %

5,595  %

2,946  %

3,285  %

6,469  %

89

3,101  %

5,803  %

5,584  %

2,953  %

3,288  %

6,458  %

90

3,106  %

5,799  %

5,573  %

2,960  %

3,292  %

6,447  %

91

3,112  %

5,796  %

5,562  %

2,967  %

3,295  %

6,437  %

92

3,117  %

5,793  %

5,551  %

2,974  %

3,298  %

6,426  %

93

3,122  %

5,790  %

5,541  %

2,981  %

3,301  %

6,416  %

94

3,127  %

5,787  %

5,531  %

2,987  %

3,305  %

6,407  %

95

3,132  %

5,784  %

5,521  %

2,994  %

3,308  %

6,397  %

96

3,137  %

5,781  %

5,511  %

3,000  %

3,311  %

6,388  %

97

3,142  %

5,778  %

5,502  %

3,006  %

3,314  %

6,379  %

98

3,147  %

5,775  %

5,493  %

3,012  %

3,317  %

6,370  %

99

3,151  %

5,772  %

5,484  %

3,018  %

3,319  %

6,361  %

100

3,156  %

5,769  %

5,475  %

3,024  %

3,322  %

6,352  %

101

3,160  %

5,767  %

5,466  %

3,030  %

3,325  %

6,344  %

102

3,164  %

5,764  %

5,458  %

3,035  %

3,328  %

6,335  %

103

3,169  %

5,762  %

5,449  %

3,041  %

3,330  %

6,327  %

104

3,173  %

5,759  %

5,441  %

3,046  %

3,333  %

6,319  %

105

3,177  %

5,757  %

5,433  %

3,051  %

3,335  %

6,311  %

106

3,181  %

5,754  %

5,425  %

3,056  %

3,338  %

6,304  %

107

3,185  %

5,752  %

5,417  %

3,061  %

3,340  %

6,296  %

108

3,189  %

5,749  %

5,410  %

3,066  %

3,343  %

6,289  %

109

3,192  %

5,747  %

5,402  %

3,071  %

3,345  %

6,281  %

110

3,196  %

5,745  %

5,395  %

3,076  %

3,347  %

6,274  %

111

3,200  %

5,743  %

5,388  %

3,081  %

3,350  %

6,267  %

112

3,203  %

5,740  %

5,381  %

3,085  %

3,352  %

6,260  %

113

3,207  %

5,738  %

5,374  %

3,090  %

3,354  %

6,254  %

114

3,210  %

5,736  %

5,367  %

3,094  %

3,356  %

6,247  %

115

3,214  %

5,734  %

5,360  %

3,099  %

3,358  %

6,241  %

116

3,217  %

5,732  %

5,354  %

3,103  %

3,361  %

6,234  %

117

3,220  %

5,730  %

5,347  %

3,107  %

3,363  %

6,228  %

118

3,223  %

5,728  %

5,341  %

3,112  %

3,365  %

6,222  %

119

3,226  %

5,726  %

5,335  %

3,116  %

3,367  %

6,216  %

120

3,230  %

5,724  %

5,329  %

3,120  %

3,368  %

6,210  %

121

3,233  %

5,723  %

5,323  %

3,124  %

3,370  %

6,204  %

122

3,236  %

5,721  %

5,317  %

3,128  %

3,372  %

6,198  %

123

3,239  %

5,719  %

5,311  %

3,131  %

3,374  %

6,192  %

124

3,242  %

5,717  %

5,305  %

3,135  %

3,376  %

6,187  %

125

3,244  %

5,715  %

5,299  %

3,139  %

3,378  %

6,181  %

126

3,247  %

5,714  %

5,294  %

3,142  %

3,379  %

6,176  %

127

3,250  %

5,712  %

5,288  %

3,146  %

3,381  %

6,170  %

128

3,253  %

5,710  %

5,283  %

3,150  %

3,383  %

6,165  %

129

3,255  %

5,709  %

5,278  %

3,153  %

3,385  %

6,160  %

130

3,258  %

5,707  %

5,272  %

3,157  %

3,386  %

6,155  %

131

3,261  %

5,706  %

5,267  %

3,160  %

3,388  %

6,150  %

132

3,263  %

5,704  %

5,262  %

3,163  %

3,389  %

6,145  %

133

3,266  %

5,702  %

5,257  %

3,167  %

3,391  %

6,140  %

134

3,268  %

5,701  %

5,252  %

3,170  %

3,393  %

6,135  %

135

3,271  %

5,699  %

5,247  %

3,173  %

3,394  %

6,130  %

136

3,273  %

5,698  %

5,243  %

3,176  %

3,396  %

6,126  %

137

3,275  %

5,697  %

5,238  %

3,179  %

3,397  %

6,121  %

138

3,278  %

5,695  %

5,233  %

3,182  %

3,399  %

6,117  %

139

3,280  %

5,694  %

5,229  %

3,185  %

3,400  %

6,112  %

140

3,282  %

5,692  %

5,224  %

3,188  %

3,402  %

6,108  %

141

3,285  %

5,691  %

5,220  %

3,191  %

3,403  %

6,104  %

142

3,287  %

5,690  %

5,215  %

3,194  %

3,404  %

6,099  %

143

3,289  %

5,688  %

5,211  %

3,197  %

3,406  %

6,095  %

144

3,291  %

5,687  %

5,207  %

3,200  %

3,407  %

6,091  %

145

3,293  %

5,686  %

5,203  %

3,202  %

3,408  %

6,087  %

146

3,295  %

5,684  %

5,198  %

3,205  %

3,410  %

6,083  %

147

3,298  %

5,683  %

5,194  %

3,208  %

3,411  %

6,079  %

148

3,300  %

5,682  %

5,190  %

3,210  %

3,412  %

6,075  %

149

3,302  %

5,681  %

5,186  %

3,213  %

3,413  %

6,071  %

150

3,304  %

5,680  %

5,182  %

3,216  %

3,415  %

6,067  %


Doba splatnosti (v rokoch)

Brazílsky real

Čínsky jüan

Malajzijský ringgit

Ruský rubeľ

Singapurský dolár

Juhokórejský won

1

6,222  %

2,229  %

1,579  %

5,931  %

0,200  %

0,896  %

2

7,045  %

2,352  %

1,818  %

6,369  %

0,401  %

1,177  %

3

7,477  %

2,464  %

2,092  %

6,562  %

0,667  %

1,343  %

4

7,843  %

2,561  %

2,330  %

6,667  %

0,847  %

1,453  %

5

8,139  %

2,646  %

2,534  %

6,716  %

0,984  %

1,515  %

6

8,395  %

2,720  %

2,718  %

6,751  %

1,111  %

1,553  %

7

8,620  %

2,786  %

2,895  %

6,780  %

1,223  %

1,584  %

8

8,816  %

2,848  %

3,062  %

6,805  %

1,315  %

1,614  %

9

8,993  %

2,907  %

3,228  %

6,832  %

1,386  %

1,637  %

10

9,167  %

2,964  %

3,391  %

6,864  %

1,434  %

1,649  %

11

9,285  %

3,018  %

3,550  %

6,896  %

1,461  %

1,649  %

12

9,348  %

3,071  %

3,700  %

6,922  %

1,476  %

1,643  %

13

9,370  %

3,122  %

3,838  %

6,942  %

1,484  %

1,635  %

14

9,362  %

3,170  %

3,963  %

6,953  %

1,489  %

1,628  %

15

9,330  %

3,217  %

4,076  %

6,952  %

1,496  %

1,625  %

16

9,282  %

3,261  %

4,178  %

6,939  %

1,505  %

1,625  %

17

9,221  %

3,302  %

4,267  %

6,917  %

1,518  %

1,631  %

18

9,150  %

3,342  %

4,344  %

6,887  %

1,535  %

1,643  %

19

9,074  %

3,380  %

4,408  %

6,851  %

1,558  %

1,661  %

20

8,993  %

3,416  %

4,458  %

6,812  %

1,586  %

1,684  %

21

8,909  %

3,450  %

4,495  %

6,770  %

1,620  %

1,714  %

22

8,824  %

3,483  %

4,521  %

6,727  %

1,658  %

1,748  %

23

8,739  %

3,514  %

4,537  %

6,682  %

1,699  %

1,786  %

24

8,654  %

3,543  %

4,545  %

6,638  %

1,741  %

1,825  %

25

8,570  %

3,572  %

4,548  %

6,593  %

1,784  %

1,865  %

26

8,488  %

3,598  %

4,546  %

6,549  %

1,828  %

1,905  %

27

8,408  %

3,624  %

4,541  %

6,505  %

1,871  %

1,945  %

28

8,330  %

3,648  %

4,532  %

6,462  %

1,913  %

1,985  %

29

8,254  %

3,672  %

4,521  %

6,420  %

1,955  %

2,025  %

30

8,181  %

3,694  %

4,509  %

6,380  %

1,996  %

2,063  %

31

8,110  %

3,715  %

4,495  %

6,340  %

2,035  %

2,101  %

32

8,042  %

3,735  %

4,480  %

6,302  %

2,074  %

2,138  %

33

7,976  %

3,755  %

4,465  %

6,265  %

2,111  %

2,173  %

34

7,913  %

3,773  %

4,449  %

6,229  %

2,147  %

2,207  %

35

7,852  %

3,791  %

4,433  %

6,194  %

2,182  %

2,241  %

36

7,794  %

3,808  %

4,417  %

6,161  %

2,216  %

2,273  %

37

7,738  %

3,825  %

4,400  %

6,129  %

2,248  %

2,304  %

38

7,684  %

3,840  %

4,384  %

6,098  %

2,280  %

2,334  %

39

7,632  %

3,855  %

4,369  %

6,068  %

2,310  %

2,362  %

40

7,582  %

3,870  %

4,353  %

6,039  %

2,339  %

2,390  %

41

7,534  %

3,884  %

4,338  %

6,012  %

2,367  %

2,417  %

42

7,488  %

3,897  %

4,323  %

5,985  %

2,394  %

2,443  %

43

7,444  %

3,910  %

4,309  %

5,959  %

2,420  %

2,467  %

44

7,402  %

3,922  %

4,295  %

5,935  %

2,445  %

2,491  %

45

7,361  %

3,934  %

4,281  %

5,911  %

2,469  %

2,514  %

46

7,322  %

3,945  %

4,268  %

5,888  %

2,492  %

2,537  %

47

7,284  %

3,957  %

4,255  %

5,866  %

2,514  %

2,558  %

48

7,248  %

3,967  %

4,242  %

5,844  %

2,536  %

2,579  %

49

7,213  %

3,977  %

4,230  %

5,824  %

2,557  %

2,599  %

50

7,179  %

3,987  %

4,218  %

5,804  %

2,577  %

2,618  %

51

7,147  %

3,997  %

4,207  %

5,785  %

2,596  %

2,636  %

52

7,115  %

4,006  %

4,196  %

5,766  %

2,615  %

2,654  %

53

7,085  %

4,015  %

4,185  %

5,749  %

2,633  %

2,671  %

54

7,056  %

4,024  %

4,174  %

5,731  %

2,650  %

2,688  %

55

7,028  %

4,032  %

4,164  %

5,715  %

2,667  %

2,704  %

56

7,001  %

4,040  %

4,155  %

5,699  %

2,683  %

2,720  %

57

6,975  %

4,048  %

4,145  %

5,683  %

2,699  %

2,735  %

58

6,949  %

4,055  %

4,136  %

5,668  %

2,714  %

2,750  %

59

6,925  %

4,063  %

4,127  %

5,653  %

2,729  %

2,764  %

60

6,901  %

4,070  %

4,118  %

5,639  %

2,743  %

2,778  %

61

6,878  %

4,077  %

4,110  %

5,626  %

2,757  %

2,791  %

62

6,856  %

4,083  %

4,102  %

5,613  %

2,770  %

2,804  %

63

6,834  %

4,090  %

4,094  %

5,600  %

2,783  %

2,816  %

64

6,813  %

4,096  %

4,086  %

5,587  %

2,796  %

2,828  %

65

6,793  %

4,102  %

4,079  %

5,575  %

2,808  %

2,840  %

66

6,774  %

4,108  %

4,072  %

5,563  %

2,820  %

2,851  %

67

6,755  %

4,114  %

4,065  %

5,552  %

2,832  %

2,862  %

68

6,736  %

4,119  %

4,058  %

5,541  %

2,843  %

2,873  %

69

6,718  %

4,125  %

4,051  %

5,530  %

2,854  %

2,884  %

70

6,701  %

4,130  %

4,045  %

5,520  %

2,864  %

2,894  %

71

6,684  %

4,135  %

4,039  %

5,510  %

2,875  %

2,904  %

72

6,667  %

4,140  %

4,033  %

5,500  %

2,885  %

2,913  %

73

6,651  %

4,145  %

4,027  %

5,490  %

2,894  %

2,923  %

74

6,635  %

4,150  %

4,021  %

5,481  %

2,904  %

2,932  %

75

6,620  %

4,155  %

4,015  %

5,472  %

2,913  %

2,941  %

76

6,605  %

4,159  %

4,010  %

5,463  %

2,922  %

2,949  %

77

6,591  %

4,163  %

4,005  %

5,454  %

2,931  %

2,958  %

78

6,577  %

4,168  %

3,999  %

5,446  %

2,939  %

2,966  %

79

6,563  %

4,172  %

3,994  %

5,438  %

2,948  %

2,974  %

80

6,550  %

4,176  %

3,989  %

5,430  %

2,956  %

2,982  %

81

6,537  %

4,180  %

3,985  %

5,422  %

2,964  %

2,989  %

82

6,524  %

4,184  %

3,980  %

5,415  %

2,971  %

2,997  %

83

6,512  %

4,188  %

3,975  %

5,407  %

2,979  %

3,004  %

84

6,500  %

4,191  %

3,971  %

5,400  %

2,986  %

3,011  %

85

6,488  %

4,195  %

3,967  %

5,393  %

2,994  %

3,018  %

86

6,476  %

4,198  %

3,962  %

5,386  %

3,001  %

3,025  %

87

6,465  %

4,202  %

3,958  %

5,379  %

3,007  %

3,031  %

88

6,454  %

4,205  %

3,954  %

5,373  %

3,014  %

3,038  %

89

6,443  %

4,209  %

3,950  %

5,366  %

3,021  %

3,044  %

90

6,433  %

4,212  %

3,946  %

5,360  %

3,027  %

3,050  %

91

6,423  %

4,215  %

3,942  %

5,354  %

3,033  %

3,056  %

92

6,412  %

4,218  %

3,939  %

5,348  %

3,039  %

3,062  %

93

6,403  %

4,221  %

3,935  %

5,342  %

3,046  %

3,068  %

94

6,393  %

4,224  %

3,931  %

5,336  %

3,051  %

3,073  %

95

6,384  %

4,227  %

3,928  %

5,330  %

3,057  %

3,079  %

96

6,374  %

4,230  %

3,925  %

5,325  %

3,063  %

3,084  %

97

6,365  %

4,233  %

3,921  %

5,319  %

3,068  %

3,090  %

98

6,356  %

4,235  %

3,918  %

5,314  %

3,074  %

3,095  %

99

6,348  %

4,238  %

3,915  %

5,309  %

3,079  %

3,100  %

100

6,339  %

4,241  %

3,912  %

5,304  %

3,084  %

3,105  %

101

6,331  %

4,243  %

3,908  %

5,299  %

3,089  %

3,110  %

102

6,323  %

4,246  %

3,905  %

5,294  %

3,094  %

3,115  %

103

6,315  %

4,248  %

3,902  %

5,289  %

3,099  %

3,119  %

104

6,307  %

4,250  %

3,900  %

5,284  %

3,104  %

3,124  %

105

6,299  %

4,253  %

3,897  %

5,280  %

3,109  %

3,128  %

106

6,292  %

4,255  %

3,894  %

5,275  %

3,113  %

3,133  %

107

6,284  %

4,257  %

3,891  %

5,271  %

3,118  %

3,137  %

108

6,277  %

4,260  %

3,888  %

5,266  %

3,122  %

3,141  %

109

6,270  %

4,262  %

3,886  %

5,262  %

3,127  %

3,146  %

110

6,263  %

4,264  %

3,883  %

5,258  %

3,131  %

3,150  %

111

6,256  %

4,266  %

3,881  %

5,254  %

3,135  %

3,154  %

112

6,249  %

4,268  %

3,878  %

5,250  %

3,139  %

3,158  %

113

6,242  %

4,270  %

3,876  %

5,246  %

3,143  %

3,162  %

114

6,236  %

4,272  %

3,873  %

5,242  %

3,147  %

3,166  %

115

6,229  %

4,274  %

3,871  %

5,238  %

3,151  %

3,169  %

116

6,223  %

4,276  %

3,868  %

5,234  %

3,155  %

3,173  %

117

6,217  %

4,278  %

3,866  %

5,230  %

3,159  %

3,177  %

118

6,211  %

4,280  %

3,864  %

5,227  %

3,163  %

3,