ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 275

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
31. júla 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1240 z 13. júla 2021 o súlade portálu EÚ a databázy EÚ pre klinické skúšanie liekov na humánne použitie s požiadavkami uvedenými v článku 82 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

31.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 275/1


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1240

z 13. júla 2021

o súlade portálu EÚ a databázy EÚ pre klinické skúšanie liekov na humánne použitie s požiadavkami uvedenými v článku 82 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (1), a najmä na jeho článok 82 ods. 3,

keďže:

(1)

Európska agentúra pre lieky (ďalej len „agentúra“) v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou zriadila na úrovni Únie portál slúžiaci ako jediný vstupný bod na predkladanie údajov a informácií týkajúcich sa klinického skúšania (ďalej len „portál EÚ“), ako sa vyžaduje v článku 80 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

(2)

Agentúra v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou zriadila na úrovni Únie databázu EÚ, ktorá bude obsahovať údaje a informácie predložené v súlade s nariadením (EÚ) č. 536/2014 (ďalej len „databáza EÚ“) v zmysle článku 81 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Dňa 25. marca 2015 agentúra uverejnila funkčné špecifikácie portálu EÚ a databázy EÚ, ktoré majú byť predmetom auditu (2) a ktoré vypracovala v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou v zmysle článku 82 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

(4)

Dňa 21. apríla 2021 správna rada agentúry na základe správy z nezávislého auditu predloženej 8. apríla 2021 informovala Komisiu v súlade s článkom 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 536/2014 o tom, že portál EÚ a databáza EÚ dosiahli plnú funkčnosť a predmetné systémy spĺňajú funkčné špecifikácie, ktoré uverejnila agentúra.

(5)

Na základe informácií, ktoré poskytla správna rada agentúry, Komisia overila, že portál EÚ a databáza EÚ splnili podmienky plnej funkčnosti a súladu s týmito funkčnými špecifikáciami.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 536/2014 sa začne uplatňovať po šiestich mesiacoch od uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 99 druhým odsekom uvedeného nariadenia. Preto by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Portál EÚ a databáza EÚ dosiahli plnú funkčnosť a spĺňajú funkčné špecifikácie uvedené v článku 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 536/2014.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 1.

(2)  https://www.ema.europa.eu/documents/other/functional-specifications-european-union-eu-portal-eu-database-be-audited_en.pdf.