ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 218

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
18. júna 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/986 z 29. apríla 2021, ktorým sa schvaľuje rozhodnutie Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu o prijatí nových pravidiel agentúry určujúcich postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov [oznámené pod číslom C(2021) 2893]

1

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/987 zo 16. júna 2021, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené Spojeným kráľovstvom v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2021) 4114]

3

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/988 zo 16. júna 2021, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2021) 4118]

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/989 zo 17. júna 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2021) 4257]  ( 1 )

41

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorým sa prijímajú pravidlá agentúry určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov, a ktorým sa zrušujú pravidlá Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 5. mája 1960 zmenené nariadením z 15. júla 1975

56

 

*

Pravidlá – Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

18.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/1


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/986

z 29. apríla 2021,

ktorým sa schvaľuje rozhodnutie Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu o prijatí nových pravidiel agentúry určujúcich postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov

[oznámené pod číslom C(2021) 2893]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 60 šiesty pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) má Európske spoločenstvo pre atómovú energiu dohliadať na to, aby všetci používatelia v Spoločenstve dostávali pravidelné a spravodlivé dodávky rúd a jadrového paliva prostredníctvom spoločnej politiky zásobovania založenej na zásade rovnosti prístupu k zdrojom dodávok.

(2)

Na tento účel sa článkom 52 ods. 2 písm. b) Zmluvy o Euratome zriadila agentúra.

(3)

Pravidlá prijaté agentúrou si vyžadujú schválenie Komisiou a majú určovať postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov.

(4)

Agentúra na základe Zmluvy o Euratome a svojich stanov prijala rozhodnutím z 15. januára 2021 nové pravidlá s cieľom aktualizovať a nahradiť v súčasnosti platné pravidlá agentúry.

(5)

Podľa článku 60 šiesteho pododseku Zmluvy o Euratome by pravidlá agentúry mali byť schválené Komisiou,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje rozhodnutie Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 15. januára 2021, ktorým sa prijímajú pravidlá agentúry určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov, a ktorým sa zrušujú pravidlá Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 5. mája 1960.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Zásobovacej agentúre Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. apríla 2021

Za Komisiu

Kadri SIMSON

členka Komisie


18.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/3


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/987

zo 16. júna 2021,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené Spojeným kráľovstvom v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom C(2021) 4114]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 52 v spojení s článkami 131 a 138 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 má Komisia vykonávať potrebné overenia, oznamovať Spojenému kráľovstvu výsledky takýchto overení, zohľadňovať pripomienky Spojeného kráľovstva, iniciovať dvojstranné rokovanie v záujme dosiahnutia dohody a formálne mu oznamovať svoje závery.

(2)

Spojené kráľovstvo malo možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania, ale nepožiadalo oň.

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, ktoré sa vynaložili spôsobom, pri ktorom nedošlo k porušeniu práva Únie.

(4)

Z vykonaných overení a výsledku dvojstranného rokovania vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných Spojeným kráľovstvom túto požiadavku nespĺňa, a teda ich nemožno financovať z EPZF ani EPFRV.

(5)

Mali by sa uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie z EPZF a EPFRV. Dané sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili skôr ako dvadsaťštyri mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila Spojenému kráľovstvu výsledky svojich overení.

(6)

V sumách, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia vylučujú z financovania Úniou, by mali byť zohľadnené aj všetky zníženia alebo pozastavenia v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, keďže tieto zníženia alebo pozastavenia majú dočasný charakter a nedotýkajú sa rozhodnutí prijatých podľa článkov 51 alebo 52 uvedeného nariadenia.

(7)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia v súhrnnej správe týkajúcej sa tejto veci (2) oznámila Spojenému kráľovstvu posúdenie súm, ktoré sa majú vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s právom Únie.

(8)

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne finančné závery, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veciach, ktoré neboli uzavreté k 31. marcu 2021,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy stanovené v prílohe, ktoré súvisia s výdavkami vynaloženými akreditovanými platobnými agentúrami Spojeného kráľovstva a vykázanými v rámci EPZF a EPFRV, sa vylučujú z financovania Úniou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 16. júna 2021

Za Komisiu

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ares(2021)3293159.


PRÍLOHA

Rozhodnutie: 66 – iba Spojené kráľovstvo

Rozpočtová položka: 6200

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

GB

Certifikácia

2016

Finančné chyby zistené certifikačným orgánom

JEDNORAZOVO

 

EUR

-859,46

0,00

-859,46

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Nesprávny výpočet platby – AO1

JEDNORAZOVO

 

EUR

-103 237,16

0,00

-103 237,16

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Jednotlivé chyby v EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 112,08

0,00

-3 112,08

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Známa chyba v EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 551,20

0,00

-1 551,20

 

 

 

 

 

GB spolu:

EUR

-108 759,90

0,00

-108 759,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

EUR

-108 759,90

0,00

-108 759,90

Rozpočtová položka: 6201

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

GB

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2016

1.2. Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-14 804,48

0,00

-14 804,48

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2017

1.2. Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-265 380,06

0,00

-265 380,06

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2018

1.2. Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-558 453,80

0,00

-558 453,80

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2019

1.2. Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-566 790,77

0,00

-566 790,77

 

Rozvoj vidieka EPFRV – Leader

2017

Nedostatky zistené vo fungovaní hlavných kontrol „náležité kontroly oprávnenosti nákladov na operáciu“ a „primerané postupy výberu a hodnotenia projektov alebo žiadostí“ – RR 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-47 531,38

0,00

-47 531,38

 

Opatrenia na rozvoj vidieka mimo IACS

2018

Nedostatky zistené vo fungovaní hlavných kontrol „náležité kontroly oprávnenosti nákladov na operáciu“ a „primerané postupy výberu a hodnotenia projektov alebo žiadostí“ – RR 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-336 852,17

0,00

-336 852,17

 

Opatrenia na rozvoj vidieka mimo IACS

2019

Nedostatky zistené vo fungovaní hlavných kontrol „náležité kontroly oprávnenosti nákladov na operáciu“ a „primerané postupy výberu a hodnotenia projektov alebo žiadostí“ – RR 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-247 748,43

0,00

-247 748,43

 

Certifikácia

2016

Finančné chyby zistené certifikačným orgánom

JEDNORAZOVO

 

EUR

-78 032,29

0,00

-78 032,29

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Jednotlivé chyby v EPFRV IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

-11 648,58

0,00

-11 648,58

 

Opatrenia na rozvoj vidieka mimo IACS

2018

Hlavná kontrola „primerané postupy výberu a hodnotenia projektov alebo žiadostí“ – RR 2018 – 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 933 280,58

0,00

-1 933 280,58

 

Opatrenia na rozvoj vidieka mimo IACS

2019

Hlavná kontrola „primerané postupy výberu a hodnotenia projektov alebo žiadostí“ – RR 2018 – 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 426 714,65

0,00

-1 426 714,65

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – znalosti a inovácie

2016

Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-898,00

0,00

-898,00

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – znalosti a inovácie

2017

Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-110 558,25

0,00

-110 558,25

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – znalosti a inovácie

2018

Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-475 154,01

0,00

-475 154,01

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – znalosti a inovácie

2019

Hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

23,44 %

EUR

-109 153,46

0,00

-109 153,46

 

 

 

 

 

GB spolu:

EUR

-6 183 000,91

0,00

-6 183 000,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

EUR

-6 183 000,91

0,00

-6 183 000,91


18.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/9


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/988

zo 16. júna 2021,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom C(2021) 4118]

(Iba anglické, české, dánske, francúzske, grécke, maďarské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 52,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 má Komisia vykonávať potrebné overenia, oznamovať členským štátom výsledky takýchto overení, zohľadňovať pripomienky členských štátov, iniciovať dvojstranné rokovanie v záujme dosiahnutia dohody s príslušnými členskými štátmi a formálne im oznamovať svoje závery.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy o výsledkoch konaní.

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, ktoré sa vynaložili spôsobom, pri ktorom nedošlo k porušeniu práva Únie.

(4)

Z vykonaných overení, výsledkov dvojstranných rokovaní a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi túto požiadavku nespĺňa, a teda ich nemožno financovať z EPZF ani EPFRV.

(5)

Mali by sa uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie z EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili skôr ako dvadsaťštyri mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila členským štátom výsledky svojich overení.

(6)

V sumách, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia vylučujú z financovania Úniou, by mali byť zohľadnené aj všetky zníženia alebo pozastavenia v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, keďže tieto zníženia alebo pozastavenia majú dočasný charakter a nedotýkajú sa rozhodnutí prijatých podľa článkov 51 alebo 52 uvedeného nariadenia.

(7)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia v súhrnnej správe týkajúcej sa tejto veci (2) oznámila členským štátom posúdenie súm, ktoré sa majú vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s právom Únie.

(8)

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne finančné závery, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veciach, ktoré neboli uzavreté k 31. marcu 2021,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy stanovené v prílohe, ktoré súvisia s výdavkami vynaloženými akreditovanými platobnými agentúrami členských štátov a vykázanými v rámci EPZF alebo EPFRV, sa vylučujú z financovania Úniou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Helénskej republike, Írsku, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarsku, Nemeckej spolkovej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rakúskej republike, Rumunsku, Španielskemu kráľovstvu, Švédskemu kráľovstvu a Talianskej republike.

V Bruseli 16. júna 2021

Za Komisiu

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ares(2021)3293265.


PRÍLOHA

Rozhodnutie: 66

Rozpočtová položka: 08020601

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

FR

Oddelená priama pomoc

2014

Úhrada na základe rozsudku vo veci C-404/19P

PAUŠÁLNE

100,00 %

EUR

10 681 575,98

0,00

10 681 575,98

 

Oddelená priama pomoc

2015

Úhrada na základe rozsudku vo veci C-404/19P

PAUŠÁLNE

100,00 %

EUR

9 836 977,73

0,00

9 836 977,73

 

 

 

 

 

FR spolu:

EUR

20 518 553,71

0,00

20 518 553,71

RO

Schválenie účtov – finančné schválenie

2018

Navrhovaná úhrada prostriedkov Rumunsku (zníženia z dôvodu nedodržania termínov platieb, prekročenia stropov a odvodov)

JEDNORAZOVO

 

EUR

7 520 578,32

0,00

7 520 578,32

 

 

 

 

 

RO spolu:

EUR

7 520 578,32

0,00

7 520 578,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

EUR

28 039 132,03

0,00

28 039 132,03

Rozpočtová položka: 08030102

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

PL

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2018

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

2 519,16

0,00

2 519,16

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2019

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

125,36

0,00

125,36

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2019

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

446,46

0,00

446,46

 

 

 

 

 

PL spolu:

EUR

3 090,98

0,00

3 090,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

EUR

3 090,98

0,00

3 090,98

Rozpočtová položka: 6200

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

AT

Propagačné opatrenia

2016

Nevyhovujúce verejné obstarávanie (propagačný program 534)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-705 438,48

0,00

-705 438,48

 

Propagačné opatrenia

2017

Nevyhovujúce verejné obstarávanie (propagačný program 534)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-552 415,32

0,00

-552 415,32

 

Propagačné opatrenia

2018

Nevyhovujúce verejné obstarávanie (propagačný program 534)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-657 329,58

0,00

-657 329,58

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2017

Neoprávnenosť prijímateľov AT02, AT04 a AT08

JEDNORAZOVO

 

EUR

-177 728,45

0,00

-177 728,45

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2018

Neoprávnenosť prijímateľov AT02, AT04 a AT08

JEDNORAZOVO

 

EUR

-459 310,56

0,00

-459 310,56

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2019

Neoprávnenosť prijímateľov AT02, AT04 a AT08

JEDNORAZOVO

 

EUR

-321 575,98

-5 400,00

-316 175,98

 

 

 

 

 

AT spolu:

EUR

-2 873 798,37

-5 400,00

-2 868 398,37

CZ

Certifikácia

2015

Nedostatok pri hlavnej kontrole „vykonávanie dostatočne kvalitných kontrol na mieste“

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-1 476 920,49

-1 527,46

-1 475 393,03

 

 

 

 

 

CZ spolu:

EUR

-1 476 920,49

-1 527,46

-1 475 393,03

DE

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Finančné chyby v EPZF a EPFRV

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 597,25

0,00

- 597,25

 

Oddelená priama pomoc

2018

Nedostatok v kvalite kontrol na mieste v roku 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-512 584,64

0,00

-512 584,64

 

Oddelená priama pomoc

2019

Nedostatok v kvalite kontrol na mieste v roku 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-736 973,88

0,00

-736 973,88

 

 

 

 

 

DE spolu:

EUR

-1 250 155,77

0,00

-1 250 155,77

DK

Režim pre mladých poľnohospodárov

2020

Obidve hlavné kontroly – režim pre mladých poľnohospodárov – RPŽ 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 316,73

0,00

- 316,73

 

Režim základnej platby

2020

Obidve hlavné kontroly – režim základnej platby – RPŽ 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 349 880,07

0,00

-3 349 880,07

 

Ekologizačná platba

2020

Obidve hlavné kontroly – ekologizácia – RPŽ 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 554 236,10

0,00

-1 554 236,10

 

Režim základnej platby

2018

Pridelenie prostriedkov z národnej rezervy pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov začínajúcich s poľnohospodárskou činnosťou – režim základnej platby – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 474,95

0,00

- 474,95

 

Režim základnej platby

2019

Pridelenie prostriedkov z národnej rezervy pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov začínajúcich s poľnohospodárskou činnosťou – režim základnej platby – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 468,19

0,00

- 468,19

 

Ekologizačná platba

2018

Pridelenie prostriedkov z národnej rezervy pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov začínajúcich s poľnohospodárskou činnosťou – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 216,72

0,00

- 216,72

 

Ekologizačná platba

2019

Pridelenie prostriedkov z národnej rezervy pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov začínajúcich s poľnohospodárskou činnosťou – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 215,28

0,00

- 215,28

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2018

Pridelenie prostriedkov z národnej rezervy pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov začínajúcich s poľnohospodárskou činnosťou – platby pre mladých poľnohospodárov – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 173,92

0,00

- 173,92

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2019

Pridelenie prostriedkov z národnej rezervy pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov začínajúcich s poľnohospodárskou činnosťou – platby pre mladých poľnohospodárov – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 347,85

0,00

- 347,85

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2017

Kontroly nároku poľnohospodárov na pridelenie platobných nárokov – platby pre mladých poľnohospodárov – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 461,42

0,00

-5 461,42

 

Režim základnej platby

2017

Kontroly stanovenia správnej hodnoty platobných nárokov – režim základnej platby – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-9 015,83

0,00

-9 015,83

 

Režim základnej platby

2018

Kontroly stanovenia správnej hodnoty platobných nárokov – režim základnej platby – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-10 835 955,13

0,00

-10 835 955,13

 

Ekologizačná platba

2017

Kontroly stanovenia správnej hodnoty platobných nárokov – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-4 083,27

0,00

-4 083,27

 

Ekologizačná platba

2018

Kontroly stanovenia správnej hodnoty platobných nárokov – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-4 944 446,32

0,00

-4 944 446,32

 

Režim základnej platby

2018

Nedostatočné kontroly týkajúce sa ustanovenia o aktívnom poľnohospodárovi a prepojených spoločnostiach – režim základnej platby – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-8 240,35

0,00

-8 240,35

 

Režim základnej platby

2019

Nedostatočné kontroly týkajúce sa ustanovenia o aktívnom poľnohospodárovi a prepojených spoločnostiach – režim základnej platby – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-8 478,63

0,00

-8 478,63

 

Úhrada priamej pomoci v súvislosti s finančnou disciplínou

2019

Nedostatočné kontroly týkajúce sa ustanovenia o aktívnom poľnohospodárovi a prepojených spoločnostiach – finančná disciplína – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 105,85

0,00

- 105,85

 

Ekologizačná platba

2018

Nedostatočné kontroly týkajúce sa ustanovenia o aktívnom poľnohospodárovi a prepojených spoločnostiach – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 734,98

0,00

-3 734,98

 

Ekologizačná platba

2019

Nedostatočné kontroly týkajúce sa ustanovenia o aktívnom poľnohospodárovi a prepojených spoločnostiach – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 913,26

0,00

-3 913,26

 

Úhrada priamej pomoci v súvislosti s finančnou disciplínou

2018

Nedostatočné kontroly týkajúce sa ustanovenia o aktívnom poľnohospodárovi a prepojených spoločnostiach – ÚHRADA SÚM V SÚVISLOSTI S FINANČNOU DISCIPLÍNOU – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 98,29

0,00

- 98,29

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2018

Nedostatočné kontroly oprávnenosti poľnohospodárov – platby pre mladých poľnohospodárov – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 307,99

0,00

-3 307,99

 

Režim základnej platby

2019

Nesprávny výpočet jednotkovej hodnoty platobných nárokov a ich konvergencie – režim základnej platby – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 258 776,78

0,00

-12 258 776,78

 

Ekologizačná platba

2019

Nesprávny výpočet jednotkovej hodnoty platobných nárokov a ich konvergencie – EKOLOGIZÁCIA – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 636 585,57

0,00

-5 636 585,57

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2019

Nesprávne stanovenie rezervy v prvom roku vykonávania režimu základnej platby – platby pre mladých poľnohospodárov – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 843 019,22

0,00

-1 843 019,22

 

Úhrada priamej pomoci v súvislosti s finančnou disciplínou

2020

KC1 – aktívny poľnohospodár – úhrada súm v súvislosti s finančnou disciplínou – RPŽ 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 151,04

0,00

- 151,04

 

 

 

 

 

DK spolu:

EUR

-40 471 703,74

0,00

-40 471 703,74

ES

Režim pre mladých poľnohospodárov

2019

1. Finančné chyby v EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 045,31

0,00

-1 045,31

 

Úhrada priamej pomoci v súvislosti s finančnou disciplínou

2018

Všetky nedostatky za roky podania žiadosti 2016 – 2018

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-9 136,29

0,00

-9 136,29

 

Oddelená priama pomoc

2017

Všetky nedostatky za roky podania žiadosti 2016 – 2018

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-686 287,55

0,00

-686 287,55

 

Oddelená priama pomoc

2018

Všetky nedostatky za roky podania žiadosti 2016 – 2018

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-681 452,23

-15,77

-681 436,46

 

Oddelená priama pomoc

2019

Všetky nedostatky za roky podania žiadosti 2016 – 2018

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-679 613,13

0,00

-679 613,13

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedodržanie minimálnej miery kontrol na mieste – RPŽ 2016 – ES07

JEDNORAZOVO

 

EUR

-9 163,63

0,00

-9 163,63

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES01

JEDNORAZOVO

 

EUR

-214 052,50

0,00

-214 052,50

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES02

JEDNORAZOVO

 

EUR

-35 154,17

0,00

-35 154,17

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES03

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 027,43

0,00

-6 027,43

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES04

JEDNORAZOVO

 

EUR

-11 966,55

0,00

-11 966,55

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES06

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 543,35

0,00

- 543,35

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES07

JEDNORAZOVO

 

EUR

-457 825,92

0,00

-457 825,92

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES08

JEDNORAZOVO

 

EUR

-329 045,88

0,00

-329 045,88

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES09

JEDNORAZOVO

 

EUR

-161 881,06

0,00

-161 881,06

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES10

JEDNORAZOVO

 

EUR

-163 135,14

0,00

-163 135,14

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES11

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 254,09

0,00

-5 254,09

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES12

JEDNORAZOVO

 

EUR

-54 253,23

0,00

-54 253,23

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES13

JEDNORAZOVO

 

EUR

-20 050,79

0,00

-20 050,79

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES14

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 298,18

0,00

-6 298,18

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES15

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 806,42

0,00

-12 806,42

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – teľatá – ES16

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 36,81

0,00

- 36,81

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES01

JEDNORAZOVO

 

EUR

-7 635,60

0,00

-7 635,60

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES03

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 946,50

0,00

- 946,50

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES06

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 243,75

0,00

-1 243,75

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES09

JEDNORAZOVO

 

EUR

-81 663,54

0,00

-81 663,54

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES10

JEDNORAZOVO

 

EUR

-2 515,29

0,00

-2 515,29

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES11

JEDNORAZOVO

 

EUR

-2 135,85

0,00

-2 135,85

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojnice – ES13

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 397,41

0,00

-3 397,41

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES01

JEDNORAZOVO

 

EUR

-93 049,84

0,00

-93 049,84

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES02

JEDNORAZOVO

 

EUR

-11 653,81

0,00

-11 653,81

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES03

JEDNORAZOVO

 

EUR

-56 912,80

0,00

-56 912,80

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES06

JEDNORAZOVO

 

EUR

-30 388,08

0,00

-30 388,08

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES07

JEDNORAZOVO

 

EUR

-13 655,79

0,00

-13 655,79

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES08

JEDNORAZOVO

 

EUR

-285 076,52

0,00

-285 076,52

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES09

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 862,39

0,00

-3 862,39

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES10

JEDNORAZOVO

 

EUR

-261 712,65

0,00

-261 712,65

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES11

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 381,90

0,00

-5 381,90

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES12

JEDNORAZOVO

 

EUR

-35 032,99

0,00

-35 032,99

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES15

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 273,96

0,00

-5 273,96

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2016 – dojčiace kravy – ES16

JEDNORAZOVO

 

EUR

-8 570,19

0,00

-8 570,19

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – teľatá – ES01, ES02, ES07, ES08, ES09, ES11, ES12, ES13, ES14, ES16, ES17

JEDNORAZOVO

 

EUR

-928 608,02

0,00

-928 608,02

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – teľatá – ES03, ES10, ES15

JEDNORAZOVO

 

EUR

-96 216,77

0,00

-96 216,77

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – teľatá – ES04

JEDNORAZOVO

 

EUR

-48 179,48

0,00

-48 179,48

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – teľatá – ES06

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 860,26

0,00

- 860,26

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES01

JEDNORAZOVO

 

EUR

-20 981,68

0,00

-20 981,68

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES03

JEDNORAZOVO

 

EUR

-2 710,14

0,00

-2 710,14

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES06

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 359,00

0,00

- 359,00

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES08

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 553,27

0,00

- 553,27

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES09

JEDNORAZOVO

 

EUR

-47 291,92

0,00

-47 291,92

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES11

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 012,34

0,00

-6 012,34

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojnice – ES13

JEDNORAZOVO

 

EUR

-4 670,86

0,00

-4 670,86

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií – RPŽ 2017 – dojčiace kravy – ES01, ES02, ES03, ES06, ES07, ES08, ES09, ES10, ES11, ES12, ES15, ES16

JEDNORAZOVO

 

EUR

-530 033,86

0,00

-530 033,86

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2016 – ES01

JEDNORAZOVO

 

EUR

-239 684,98

0,00

-239 684,98

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2016 – ES07

JEDNORAZOVO

 

EUR

-26 526,86

0,00

-26 526,86

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2016 – ES15

JEDNORAZOVO

 

EUR

-32 460,71

0,00

-32 460,71

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES01

JEDNORAZOVO

 

EUR

-285 297,01

0,00

-285 297,01

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES03

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 094,93

0,00

-1 094,93

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES07

JEDNORAZOVO

 

EUR

-103 542,28

0,00

-103 542,28

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES08

JEDNORAZOVO

 

EUR

-26 259,62

0,00

-26 259,62

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES09

JEDNORAZOVO

 

EUR

-116 399,77

0,00

-116 399,77

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES12

JEDNORAZOVO

 

EUR

-20 849,00

0,00

-20 849,00

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky v analýze rizika pri výbere vzorky pre kontroly na mieste – RPŽ 2017 – ES15

JEDNORAZOVO

 

EUR

-66 668,93

0,00

-66 668,93

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2016 – ES03

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 56,17

0,00

- 56,17

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2016 – ES07

JEDNORAZOVO

 

EUR

-2 200,51

0,00

-2 200,51

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2016 – ES09

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 359,78

0,00

- 359,78

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2016 – ES12

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 26,57

0,00

- 26,57

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2016 – ES16

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 58,41

0,00

- 58,41

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2016 – ES17

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 767,53

0,00

- 767,53

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky vo výbere vzorky pre kontroly na mieste (podiel náhodnej vzorky) – RPŽ 2017 – ES13

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 968,96

0,00

-3 968,96

 

 

 

 

 

ES spolu:

EUR

-7 067 838,14

-15,77

-7 067 822,37

FR

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Žltá karta – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-14 235,54

0,00

-14 235,54

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Ustanovenia o obchádzaní – umelé vytváranie podmienok oprávnenosti – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-31 980,15

-37,93

-31 942,22

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Ustanovenia o obchádzaní – umelé vytváranie podmienok oprávnenosti – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-101 402,83

0,00

-101 402,83

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – režim základnej platby – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 509 426,92

-1 789,23

-1 507 637,69

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – režim základnej platby – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 796 388,21

0,00

-1 796 388,21

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – mladý poľnohospodár – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-26 600,74

0,00

-26 600,74

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – mladý poľnohospodár – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-30 761,29

0,00

-30 761,29

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – redistributívna platba – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-358 722,20

0,00

-358 722,20

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – redistributívna platba – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-420 468,04

0,00

-420 468,04

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – ekologizačná platba – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-663 907,15

-787,31

-663 119,84

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Zavedenie a vykonávanie ročnej analýzy rizika – ekologizačná platba – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-799 447,25

0,00

-799 447,25

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Nedostatky vo vyhodnocovaní snímok a problémy pri určovaní oprávnenosti v pomernom systéme (článok 10 nariadenia č. 640/2014) – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-33 724 151,26

-34 886,38

-33 689 264,88

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Nedostatky vo vyhodnocovaní snímok a problémy pri určovaní oprávnenosti v pomernom systéme (článok 10 nariadenia č. 640/2014) – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-36 712 813,92

0,00

-36 712 813,92

 

Oddelená priama pomoc

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – ekologizačná platba – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-777 291,49

-921,77

-776 369,72

 

Oddelená priama pomoc

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – ekologizačná platba – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-754 499,17

0,00

-754 499,17

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M14 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-20 248,76

0,00

-20 248,76

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M14 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-21 879,81

0,00

-21 879,81

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M15 až M18 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-25 632,12

0,00

-25 632,12

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M15 až M18 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-39 768,97

0,00

-39 768,97

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M19 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 529,80

0,00

-3 529,80

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M19 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-4 140,56

0,00

-4 140,56

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M20 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 460,63

0,00

- 460,63

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M20 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 807,93

0,00

- 807,93

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M21 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 214,75

0,00

-6 214,75

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M21 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 913,60

0,00

-3 913,60

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M22 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 324,22

0,00

- 324,22

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M22 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 603,18

0,00

-3 603,18

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M23 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 233,91

0,00

-1 233,91

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M23 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 072,92

0,00

-1 072,92

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M24 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-182 643,56

0,00

-182 643,56

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M24 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-248 842,16

0,00

-248 842,16

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M25 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-15 120,68

0,00

-15 120,68

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M25 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 140,66

0,00

-12 140,66

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M26 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-46 504,41

0,00

-46 504,41

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M26 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-44 556,14

0,00

-44 556,14

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M27 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-4 603,68

0,00

-4 603,68

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M27 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 328,35

0,00

-12 328,35

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M28 – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 644,99

0,00

-6 644,99

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

AA/2017/017/FR: Kvalita kontrol na mieste v rámci integrovaného systému – dobrovoľná viazaná podpora M28 – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 198,81

0,00

-6 198,81

 

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR – známe chyby EPZF

JEDNORAZOVO

 

EUR

-50 964,12

-67,02

-50 897,10

 

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR – chyby zistené vo vzorke EPZF

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 673,45

-4,84

-3 668,61

 

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR – chyby pri kontrole pohľadávok v rámci EPZF

JEDNORAZOVO

 

EUR

-165 404,70

0,00

-165 404,70

 

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR: známe chyby v súbore EPFRV – pripísané príjmy

JEDNORAZOVO

 

EUR

-133 114,04

0,00

-133 114,04

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Známe chyby v EPZF

JEDNORAZOVO

 

EUR

-139 426,05

0,00

-139 426,05

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Opatrenie 24 – RPŽ 2017 (RR 2018)

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

53,00%

EUR

-45 271 396,43

0,00

-45 271 396,43

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2019

Opatrenie 24 – RPŽ 2017 (RR 2019)

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-598 593,76

0,00

-598 593,76

 

 

 

 

 

FR spolu:

EUR

-124 797 083,31

-38 494,48

-124 758 588,83

GR

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2018

Správny výpočet pomoci vrátane administratívnych znížení a sankcií 2018 (kategória a)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-10 345,75

0,00

-10 345,75

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2015

Správny výpočet pomoci vrátane administratívnych znížení a sankcií (hlavná kontrola) 2015

JEDNORAZOVO

 

EUR

-26 677,00

-175,41

-26 501,59

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2016

Správny výpočet pomoci vrátane administratívnych znížení a sankcií (hlavná kontrola) 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-33 712,20

-284,94

-33 427,26

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2017

Správny výpočet pomoci vrátane administratívnych znížení a sankcií (hlavná kontrola) 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-39 290,65

-248,30

-39 042,35

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2018

Úplné administratívne kontroly na stanovenie oprávnenosti na podporu z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska (hlavná kontrola) 2018 (kategória b)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-24 029,40

0,00

-24 029,40

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2019

Úplné administratívne kontroly na stanovenie oprávnenosti na podporu z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska (hlavná kontrola) 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-42 963,50

0,00

-42 963,50

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2020

Úplné administratívne kontroly na stanovenie oprávnenosti na podporu z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska (hlavná kontrola) 2020

JEDNORAZOVO

 

EUR

-26 892,93

0,00

-26 892,93

 

 

 

 

 

GR spolu:

EUR

-203 911,43

-708,65

-203 202,78

IE

Režim základnej platby

2017

Dôvody Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 071 349,51

-961,62

-1 070 387,89

 

Ekologizačná platba

2017

Dôvody Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-471 879,09

-421,69

-471 457,40

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2017

Dôvody Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-200 026,28

-458,71

-199 567,57

 

Režim základnej platby

2018

Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 059 616,05

-548,15

-1 059 067,90

 

Ekologizačná platba

2018

Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-466 146,19

-241,93

-465 904,26

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2018

Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-24 974,53

-43,81

-24 930,72

 

Režim základnej platby

2019

Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 041 919,68

0,00

-1 041 919,68

 

Ekologizačná platba

2019

Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-458 332,84

0,00

-458 332,84

 

Režim pre mladých poľnohospodárov

2019

Nedostatky pri uplatňovaní sankcií po dátume predloženia žiadosti o pomoc/neoprávnené vylúčenie žiadostí z národnej rezervy – RPŽ 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-25 326,47

0,00

-25 326,47

 

 

 

 

 

IE spolu:

EUR

-4 819 570,64

-2 675,91

-4 816 894,73

IT

Nezrovnalosti

2016

Bod 2 akčného plánu Riadenie knihy dlžníkov – EPZF

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 766 412,74

0,00

-5 766 412,74

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2017

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií, minimálnej miere kontrol a vo výbere vzorky – RPŽ 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-17 609 461,77

-70 724,39

-17 538 737,38

 

Dobrovoľná viazaná podpora

2018

Nedostatky pri uplatňovaní administratívnych sankcií, minimálnej miere kontrol a vo výbere vzorky – RPŽ 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-11 563 198,85

-46 269,22

-11 516 929,63

 

 

 

 

 

IT spolu:

EUR

-34 939 073,36

-116 993,61

-34 822 079,75

LU

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Finančné a známe chyby EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 464,32

0,00

- 464,32

 

 

 

 

 

LU spolu:

EUR

- 464,32

0,00

- 464,32

PL

Certifikácia

2016

CEB/2017/073/PL – Finančné chyby v testovaní vecnej správnosti súboru EPZF IACS a mimo IACS (platobná agentúra PL01 ARMA)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 815,32

0,00

-12 815,32

 

Certifikácia

2016

CEB/2017/074/PL – Najpravdepodobnejšia chybovosť v testovaní vecnej správnosti súboru EPZF mimo IACS (platobná agentúra PL02 AMA)

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-1 981 810,82

0,00

-1 981 810,82

 

 

 

 

 

PL spolu:

EUR

-1 994 626,14

0,00

-1 994 626,14

PT

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2016

Absencia pri dvoch hlavných kontrolách:

Kontroly na stanovenie prístupu k požadovanej pomoci Vykonávanie dostatočne kvalitných kontrol na mieste OP 2015 – OP 2018 (RR 2016 – RR 2019)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-471 057,91

0,00

-471 057,91

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2017

Absencia pri dvoch hlavných kontrolách:

Kontroly na stanovenie prístupu k požadovanej pomoci Vykonávanie dostatočne kvalitných kontrol na mieste OP 2015 – OP 2018 (RR 2016 – RR 2019)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-1 040 676,60

0,00

-1 040 676,60

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2018

Absencia pri dvoch hlavných kontrolách:

Kontroly na stanovenie prístupu k požadovanej pomoci Vykonávanie dostatočne kvalitných kontrol na mieste OP 2015 – OP 2018 (RR 2016 – RR 2019)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-1 031 787,76

0,00

-1 031 787,76

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2019

Absencia pri dvoch hlavných kontrolách:

Kontroly na stanovenie prístupu k požadovanej pomoci Vykonávanie dostatočne kvalitných kontrol na mieste OP 2015 – OP 2018 (RR 2016 – RR 2019)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-924 650,85

0,00

-924 650,85

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2016

Neoprávnená suma – opatrenie 2.2.4 – RR 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-146 631,15

0,00

-146 631,15

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2017

Neoprávnená suma – opatrenie 2.2.4 – RR 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-270 249,24

0,00

-270 249,24

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2018

Neoprávnená suma – opatrenie 2.2.4 – RR 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 484,84

0,00

- 484,84

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2016

Jednorazová oprava v súvislosti so zrušením uznania dvoch organizácií výrobcov: PT 046 APAVE (ID NO 5725381) A PT 104 GLOBALFRUT (ID NO 5640271) – OP 2015 - RR 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-29 711,13

0,00

-29 711,13

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2017

Jednorazová oprava v súvislosti so zrušením uznania dvoch organizácií výrobcov: PT 046 APAVE (ID NO 5725381) A PT 104 GLOBALFRUT (ID NO 5640271) – OP 2016 – RR 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-1 316 748,42

0,00

-1 316 748,42

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2018

Jednorazová oprava v súvislosti so zrušením uznania dvoch organizácií výrobcov: PT 046 APAVE (ID NO 5725381) A PT 104 GLOBALFRUT (ID NO 5640271) – OP 2017 – RR 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-671 699,25

0,00

-671 699,25

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2019

Jednorazová oprava v súvislosti so zrušením uznania dvoch organizácií výrobcov: PT 046 APAVE (ID NO 5725381) A PT 104 GLOBALFRUT (ID NO 5640271) – OP 2018 – RR 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-62 985,60

0,00

-62 985,60

 

 

 

 

 

PT spolu:

EUR

-5 966 682,75

0,00

-5 966 682,75

RO

Schválenie účtov – finančné schválenie

2018

Administratívne zníženia a sankcie (žltá karta)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-278 144,56

0,00

-278 144,56

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2018

Administratívne sankcie (ekologizácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-244 836,94

0,00

-244 836,94

 

 

 

 

 

RO spolu:

EUR

-522 981,50

0,00

-522 981,50

SE

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2018

Absencia hlavnej kontroly OP 2017

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-219 890,43

0,00

-219 890,43

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2019

Absencia hlavnej kontroly OP 2018

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-189 572,40

0,00

-189 572,40

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí

2020

Absencia hlavnej kontroly OP 2019

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-9 450,77

0,00

-9 450,77

 

Mlieko – iné

2017

Nedodržanie termínov platieb stanovených v únijných právnych predpisoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

-671 973,41

0,00

-671 973,41

 

 

 

 

 

SE spolu:

EUR

-1 090 887,01

0,00

-1 090 887,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

EUR

-227 475 696,97

-165 815,88

-227 309 881,09

Rozpočtová položka: 6201

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

DE

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

EPFRV mimo IACS Známa chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

-50 990,65

0,00

-50 990,65

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Finančné chyby v EPZF a EPFRV

JEDNORAZOVO

 

EUR

-133 058,69

0,00

-133 058,69

 

 

 

 

 

DE spolu:

EUR

-184 049,34

0,00

-184 049,34

ES

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

3. Známe chyby v EPFRV

JEDNORAZOVO

 

EUR

-126 913,18

0,00

-126 913,18

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Známa chyba v EPFRV IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 478,85

0,00

-5 478,85

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Najpravdepodobnejšia chybovosť v EPFRV mimo IACS

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-223 512,07

0,00

-223 512,07

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2018

Podopatrenie EPFRV mimo IACS 4.3 – RR 2018 – RR 2019 Problémy týkajúce sa súladu

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-7 522,39

0,00

-7 522,39

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Podopatrenie EPFRV mimo IACS 4.3 – RR 2018 – RR 2019 Problémy týkajúce sa súladu

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2018

Podopatrenie EPFRV mimo IACS 8.3 – RR 2018 – RR 2019 Problémy týkajúce sa súladu

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-6 322,39

0,00

-6 322,39

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Podopatrenie EPFRV mimo IACS 8.3 – RR 2018 – RR 2019 Problémy týkajúce sa súladu

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

ES spolu:

EUR

-369 748,88

0,00

-369 748,88

FR

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR: známe chyby v súbore EPFRV – súlad s výdavkami

JEDNORAZOVO

 

EUR

-20 311,72

-2,63

-20 309,09

 

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR: známe chyby v súbore EPFRV – opätovné overenia za roky 2015 a 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-464 982,24

-455,42

-464 526,82

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia, na ktoré sa vzťahuje IACS

2017

CEB/2018/047/FR: najpravdepodobnejšia chybovosť v súbore EPFRV IACS – RR 2017

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-406 496,92

0,00

-406 496,92

 

Certifikácia

2017

CEB/2018/047/FR: najpravdepodobnejšia chybovosť v súbore EPFRV mimo IACS – RR 2017

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-2 734 347,25

-125 481,98

-2 608 865,27

 

Rozvoj vidieka EPFRV – Leader

2019

Jednorazová oprava finančného schválenia za RR 2019 (FR18 – ODARC)

JEDNORAZOVO

 

EUR

-147 941,42

0,00

-147 941,42

 

 

 

 

 

FR spolu:

EUR

-3 774 079,55

-125 940,03

-3 648 139,52

HU

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2018

RR 2018 – hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-30 830,45

0,00

-30 830,45

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2019

RR 2019 – hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-297 119,87

0,00

-297 119,87

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – verejní prijímatelia

2020

RR 2020 – hlavná kontrola „overovanie súladu postupov verejného obstarávania s vnútroštátnymi a únijnými právnymi predpismi“

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

-51 790,08

0,00

-51 790,08

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2016

Neoprávnená suma z dôvodu dvojitého financovania v rámci zalesňovania a ekologizácie – RR 2016

JEDNORAZOVO

 

EUR

-410 888,30

-7,73

-410 880,57

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2017

Neoprávnená suma z dôvodu dvojitého financovania v rámci zalesňovania a ekologizácie – RR 2017

JEDNORAZOVO

 

EUR

-313 860,00

-13,08

-313 846,92

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2018

Neoprávnená suma z dôvodu dvojitého financovania v rámci zalesňovania a ekologizácie – RR 2018

JEDNORAZOVO

 

EUR

-661 737,44

-43,39

-661 694,05

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2019

Neoprávnená suma z dôvodu dvojitého financovania v rámci zalesňovania a ekologizácie – RR 2019

JEDNORAZOVO

 

EUR

-501 206,83

0,00

-501 206,83

 

 

 

 

 

HU spolu:

EUR

-2 267 432,97

-64,20

-2 267 368,77

IT

Nezrovnalosti

2016

Bod 2 akčného plánu Riadenie knihy dlžníkov – EPFRV

JEDNORAZOVO

 

EUR

-38 489,08

0,00

-38 489,08

 

 

 

 

 

IT spolu:

EUR

-38 489,08

0,00

-38 489,08

LU

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Známe chyby v EPFRV IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 64,71

0,00

- 64,71

 

Schválenie účtov – finančné schválenie

2019

Predpokladaná miera nesúladu EPFRV IACS

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-119 766,41

0,00

-119 766,41

 

 

 

 

 

LU spolu:

EUR

-119 831,12

0,00

-119 831,12

PL

Certifikácia

2016

CEB/2017/073/PL – Najpravdepodobnejšia chybovosť v testovaní vecnej správnosti súboru EPFRV IACS a mimo IACS (platobná agentúra PL01 ARMA)

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

-4 765 280,37

0,00

-4 765 280,37

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2014

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-662 410,42

-662 410,42

0,00

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2014

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-9 498 218,43

-3 485 907,49

-6 012 310,94

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2015

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-594 068,74

-60 690,62

-533 378,12

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2015

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-5 484 327,62

0,00

-5 484 327,62

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2016

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-883 871,27

-335 428,88

-548 442,39

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2016

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-2 102 790,81

0,00

-2 102 790,81

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2017

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-527 937,17

0,00

-527 937,17

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2017

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

-64 748,49

0,00

-64 748,49

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2018

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-280 277,13

0,00

-280 277,13

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia s paušálnou podporou

2019

Nedostatok v jednej hlavnej kontrole a pokračovanie finančnej opravy

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

-40 535,53

0,00

-40 535,53

 

 

 

 

 

PL spolu:

EUR

-24 904 465,98

-4 544 437,41

-20 360 028,57

PT

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – súkromní prijímatelia

2016

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-72 599,43

0,00

-72 599,43

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – riadenie rizík

2016

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-18 801,77

-7 276,30

-11 525,47

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2017

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 246,96

0,00

-6 246,96

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – súkromní prijímatelia

2017

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-589 503,93

0,00

-589 503,93

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – riadenie rizík

2017

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-535 380,85

-18 303,33

-517 077,52

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2018

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 524,57

0,00

-5 524,57

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – súkromní prijímatelia

2018

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-52 367,30

0,00

-52 367,30

 

Rozvoj vidieka EPFRV – Leader

2018

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-19 346,03

0,00

-19 346,03

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – riadenie rizík

2018

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-332 859,08

0,00

-332 859,08

 

Investície z EPFRV do rozvoja vidieka – súkromní prijímatelia

2019

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-176 581,51

0,00

-176 581,51

 

Rozvoj vidieka EPFRV – Leader

2019

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 750,00

0,00

-12 750,00

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – riadenie rizík

2019

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-145 701,21

0,00

-145 701,21

 

Rozvoj vidieka – EPFRV – riadenie rizík

2020

Nedostatky pri 4 hlavných kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-9 616,66

0,00

-9 616,66

 

 

 

 

 

PT spolu:

EUR

-1 977 279,30

-25 579,63

-1 951 699,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mena

Suma

Zrážky

Finančný vplyv

EUR

-33 635 376,22

-4 696 021,27

-28 939 354,95


18.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/41


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/989

zo 17. júna 2021,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2021) 4257]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 259 ods. 1 písm. c),

keďže:

(1)

Vysokopatogénna aviárna influenza je infekčná vírusová choroba vtákov, ktorá môže mať závažný dosah na ziskovosť chovu hydiny a ktorá spôsobuje narušenie obchodu v rámci Únie a vývozu do tretích krajín. Vírusmi vysokopatogénnej aviárnej influenzy sa môžu nakaziť sťahovavé vtáky, ktoré potom môžu tieto vírusy prenášať na veľké vzdialenosti pri svojej jesennej a jarnej migrácii. Výskyt vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy u voľne žijúcich vtákov preto predstavuje nepretržité ohrozenie v podobe priameho a nepriameho zavlečenia týchto vírusov do chovov s hydinou či vtákmi chovanými v zajatí. V prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov s hydinou či vtákmi chovanými v zajatí.

(2)

Nariadením (EÚ) 2016/429 sa stanovuje nový legislatívny rámec pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Vysokopatogénna aviárna influenza patrí do vymedzenia choroby uvedenej na zozname v predmetnom nariadení a vzťahujú sa na ňu pravidlá prevencie a kontroly chorôb, ktoré sú v ňom stanovené. Pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu vrátane opatrení na kontrolu vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je nariadenie (EÚ) 2016/429 okrem toho doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/687 (2).

(3)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 (3) bolo prijaté v rámci nariadenia (EÚ) 2016/429 a stanovujú sa v ňom opatrenia na kontrolu chorôb v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(4)

Konkrétnejšie sa vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/641 stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré členské štáty zriadili z dôvodu výskytu ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, majú zahŕňať aspoň oblasti uvedené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/906 (4) v nadväznosti na výskyt ďalších ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v Holandsku, Litve, Nemecku a Poľsku, čo bolo potrebné zohľadniť v uvedenej prílohe.

(6)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/906 oznámilo Poľsko Komisii výskyt nových ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí vo svojom vojvodstve Mazowieckie.

(7)

Výskyt nového ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chove iných vtákov chovaných v zajatí ďalej Komisii oznámilo Holandsko v provincii Utrecht.

(8)

Nové ohniská v Poľsku sa nachádzajú v rámci hraníc oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641. Hranice nových ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo týchto nových ohnísk, ktoré stanovili príslušné orgány Poľska v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, však presahujú oblasti, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641, a preto sa oblasti uvedené v predmetnej prílohe musia aktualizovať.

(9)

Nové ohnisko v Holandsku je mimo oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641, a príslušné orgány tohto členského štátu prijali potrebné opatrenia na kontrolu chorôb požadované v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo tohto nového ohniska.

(10)

Komisia v spolupráci s Holandskom a Poľskom preskúmala opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré uvedené členské štáty prijali, a s uspokojením konštatuje, že hranice ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadili príslušné orgány Holandska a Poľska, sú v dostatočnej vzdialenosti od všetkých chovov s potvrdeným nedávnym výskytom ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(11)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa na úrovni Únie v spolupráci s Holandskom a Poľskom urýchlene vymedzili nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené týmito členskými štátmi v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687.

(12)

Preto by sa ochranné pásma a pásma dohľadu vymedzené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 týkajúce sa Holandska a Poľska mali zmeniť.

(13)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby v nej boli zahrnuté nové ochranné pásma a pásma dohľadu náležite zriadené príslušnými orgánmi Holandska a Poľska v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, ako aj trvanie v nich uplatniteľných obmedzení.

(14)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/641 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 na základe tohto rozhodnutia nadobudli účinnosť čo najskôr.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. júna 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 zo 16. apríla 2021 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/906 z 3. júna 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 199 I, 7.6.2021, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásma uvedené v článkoch 1 a 2:

Členský štát: Bulharsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Plovdiv Region:

Municipality of Maritsa:

State hunting ground Tchekeritsa

2. 6. 2021

Členský štát: Česko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Central Bohemian Region:

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

8. 6. 2021

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

9. 6. 2021

Členský štát: Nemecko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

BREMEN

Gesamter Stadtteil Huchting

sowie der folgende Teil des Ortsteils Strom: im Norden von Grenze Huchting entlang dem Mühlenhauser Fleet (parallel zur A 281) bis zur Höhe Ludwig-Erhard-Str. 10, Ablauf Sandhöhengraben, Meentheweg über die Stromer Landstraße dem Feldweg gerade aus bis zur Landesgrenze im Westen folgend

17. 6. 2021

NIEDERSACHSEN

Stadt Delmenhorst

Das Gebiet umfasst Teile im nordöstlichen Bereich der Stadt Delmenhorst an der Grenze zu Bremen. Die östliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft entlang der Stadtgrenze zu Bremen und dem Landkreis Diepholz bis zum Schnittpunkt mit der Varreler Landstr., entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Syker Str. und von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Langenwischstr., hier weiter bis zum Schnittpunkt mit der Tannenbergstr. und in nördlicher Richtung weiter bis zur Bremer Straße. Weiter über Kreuzweg, Sommerweg links in den Sommergarten. Hier entlang einer gedachter Linie über die Bahn und den Bürgerkampweg bis zur Heidkruger Bäke, weiter durch Brandhöfen bis zum Ende der Straße Auf dem Alrusch, weiter entlang Fuhlriedeweg und entlang einer gedachten Linie bis zur Ochtum und dieser folgend bis zur Stadtgrenze zu Bremen.

17. 6. 2021

Landkreis Diepholz

Das Gebiet umfasst einen Teil der Gemeinde Stuhr im nördlichen Kreisgebiet. Er beginnt östlich vom Grollander See entlang der Kreisgrenze und verläuft südöstlich bis zur Einmündung in den Stuhrgraben. Entlang des Stuhrgrabens verläuft er in südwestlicher Richtung bis zur L 337 und folgt dieser in Richtung Stuhr bis zum Schnittpunkt mit der „Stuhrer Landstraße“. Die Grenze des Sperrbezirks folgt dieser bis zur „Blockener Straße“ (K 111). Der „Blockener Straße“ folgt sie in Richtung der Autobahn A 1 bis zur Einmündung in den „Barkener Weg“. Dann folgt sie dem „Barkener Weg“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Moordeicher Landstraße“ (L 336). Dieser folgt sie in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in den „Birkenweg“. Danach verläuft sie über die Straße „Am Wilshauser Moor“ über die „Wilshauser Straße“ bis zur Kreuzung mit der „Schulstraße“ in Richtung Varrel. Von der „Schulstraße“ aus führt sie über die „Holländer Straße“ bis zur Einmündung in die „Delmenhorster Straße“. Der „Delmenhorster Straße“ folgt sie in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Syker Straße“/ „Varreler Landstraße“, wo die Kreisgrenze verläuft. Die westliche Grenze des Sperrbezirkes verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nord-östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt östlich des Grollander Sees.

17. 6. 2021

Členský štát: Francúzsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5. 7. 2021

Členský štát: Litva

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18. 6. 2021

Členský štát: Holandsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9. 7. 2021

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18. 6. 2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18. 6. 2021

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26. 5. 2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

16. 6. 2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim:

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

7. 6. 2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22. 6. 2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12. 6. 2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9. 6. 2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20. 6. 2021

W województwie lubelskim w powiecie bialskim:

Częśc powiatu bialskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.911922 E: 23.057546

17. 6. 2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16. 6. 2021

W województwie opolskim w powiecie prudnickim:

Częśc powiatu prudnickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 50.394343 E: 17.606731

14. 6. 2021

Časť B

Pásma dohľadu uvedené v článkoch 1 a 3:

Členský štát: Belgicko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Those parts of the municipalities of Bocholt and Kinrooi contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.73909 lat 51.2617

21. 6. 2021

Členský štát: Bulharsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Plovdiv Region:

The following localities in the municipality of Maritsa:

Rogosh; Skutare; Manole; Manolsko Konare; Yasno pole; Dink; Krislovo; Kalekovets; Zhelyazno; Voyvodinovo

11. 6. 2021

The following localities in the municipality of Rakovski:

Rakovski; Stryama; Shishmantsi

11. 6. 2021

The following localities in the municipality of Sadovo:

Sadovo

11. 6. 2021

Municipality of Maritsa:

Trilistnik locality and State hunting ground Tchekeritsa

od 3. 6. 2021 do 11. 6. 2021

Členský štát: Česko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Central Bohemian Region:

Bezno 603821; Boreč (607461); Bosyně (787922); Březovice pod Bezdězem (614777); Byšice (617172); Dolní Slivno (630152); Doubravice (631230); Doubravička (631370); Hleďsebe (658294); Horní Slivno (644111); Hostín u Mělníka (617181); Hřivno (649171); Janova Ves (667986); Jenichov (658308); Kanina (663026); Katusice (664537); Kluky u Mladé Boleslavi (666696); Kojovice (667919); Kokořín (667994); Košátky (670740); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Kropáčova Vrutice (675041); Krpy (675091); Lhotka u Mělníka (681326); Liblice (617199); Libovice (704792); Lobeč u Mšena (686263); Malé Všelisy (690571); Mělnická Vrutice (779547); Mělnické Vtelno (692808); Mšeno (700274); Nebužely (701866); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nosálov (704806); Olešno (700282); Ostrý (756164); Pětikozly (719552); Radouň (788058); Řepín (745171); Sedlec u Mšena (746657); Skalsko (748153); Skramouš (748609); Sovínky (752673); Spikaly (664545); Stránka u Mšena (756172); Střemy (757535); Střížovice (758086); Sudoměř (758795); Sušno (675059); Tajná (756181); Trnová u Katusic (768383); Velké Všelisy (779415); Velký Újezd u Chorušic (652750); Víska u Březovic (614785); Vrátno (785661); Vysoká Libeň (788066); Vysoká u Mělníka (787973); Zamachy (790907)

17. 6. 2021

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

od 9. 6. 2021 do 17. 6. 2021

Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Malá Bělá (690023); Zvířetice (794015); Bělá pod Bezdězem (601705); Březinka pod Bezdězem (614173); Bezno (603821); Bítouchov u Mladé Boleslavi (604836); Dalešice u Bakova nad Jizerou (604844); Boreč (607461); Bradlec (608980); Brodce nad Jizerou (612685); Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Líny (683892); Ctiměřice (618055); Čistá u Mladé Boleslavi (623954); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Libichov (682799); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Dolní Stakory (630195); Doubravička (631370); Horky nad Jizerou (642126); Hrušov nad Jizerou (648736); Husí Lhota (649660); Chotětov (653233); Jizerní Vtelno (661457); Josefův Důl u Mladé Boleslavi (661503); Katusice (664537); Spikaly (664545); Násedlnice (669369); Úhelnice (772771); Kolomuty (668541); Horní Stakory (644137); Kosořice (669989); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Krnsko (674788); Luštěnice (689106); Voděrady u Luštěnic (689114); Veselá u Mnichova Hradiště (780502); Němčice u Luštěnic (702943); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nová Telib (705276); Nová Ves u Bakova nad Jizerou (705837); Obrubce (708798); Pěčice (718742); Pětikozly (719552); Písková Lhota (720968); Plazy (721590); Plužná (721972); Ptýrov (736651); Řepov (745286); Semčice (747165); Skalsko (748153); Sovínky (752673); Strašnov (756300); Strenice (756873); Sudoměř (758795); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350); Malé Všelisy (690571); Velké Všelisy (779415); Vinařice u Dobrovice (782297); Žerčice (796468); Židněves (796786); Rokytovec (741124); Bukovno (616150); Hrdlořezy u Mladé Boleslavi (648051); Kosmonosy (669857); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Nepřevázka (703559)

18. 6. 2021

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

od 10. 6. 2021 do 18. 6. 2021

Členský štát: Nemecko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

BREMEN

Im Süden Landesgrenze bis Abfahrt Hemelingen, Autobahnzubringer Hemelingen, Quintstr., Neidenburger Str., Steubenstr, In der Vahr, Bürgermeister-Spitta-Allee, Achternstr., Am Kuhgrabenweg, Hochschulring, Mittelweg, Neue Senkenfahrt, Olafs Wettern, Cluts Wettern, über die Wümme, Blocklander Hemmstr., Waller Str., Graben vor dem Mittelkämpen, Gröpelinger Fleet, an den Piepen, Autobahndreieck Industriehäfen, A 281, Schlekenweg, Klöckner Randgraben, Aukampsgraben bis Landesgrenze

26. 6. 2021

Gesamter Stadtteil Huchting

sowie der folgende Teil des Ortsteils Strom: im Norden von Grenze Huchting entlang dem Mühlenhauser Fleet (parallel zur A 281) bis zur Höhe Ludwig-Erhard-Str. 10, Ablauf Sandhöhengraben, Meentheweg über die Stromer Landstraße dem Feldweg gerade aus bis zur Landesgrenze im Westen folgend

od 18. 6. 2021 do 26. 6. 2021

NIEDERSACHSEN

Stadt Delmenhorst

Das gesamte Gebiet der Stadt Delmenhorst.

26. 6. 2021

Stadt Delmenhorst

Das Gebiet umfasst Teile im nordöstlichen Bereich der Stadt Delmenhorst an der Grenze zu Bremen. Die östliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft entlang der Stadtgrenze zu Bremen und dem Landkreis Diepholz bis zum Schnittpunkt mit der Varreler Landstr., entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Syker Str. und von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Langenwischstr., hier weiter bis zum Schnittpunkt mit der Tannenbergstr. und in nördlicher Richtung weiter bis zur Bremer Straße. Weiter über Kreuzweg, Sommerweg links in den Sommergarten. Hier entlang einer gedachter Linie über die Bahn und den Bürgerkampweg bis zur Heidkruger Bäke, weiter durch Brandhöfen bis zum Ende der Straße Auf dem Alrusch, weiter entlang Fuhlriedeweg und entlang einer gedachten Linie bis zur Ochtum und dieser folgend bis zur Stadtgrenze zu Bremen.

od 18. 6. 2021 do 26. 6. 2021

Landkreis Diepholz

Das Gebiet beginnt an der östlichen Kreisgrenze in Höhe der A 1 und verläuft dann in südöstlicher Richtung entlang der Weser bis zur Schnittstelle mit der Bahnlinie und folgt dieser in Richtung Osnabrück in südlicher Richtung. An der Schnittstelle mit der Straße „Am Weitufer“ folgt sie dieser bis zum Übergang in „Im Bruch“. Der Straße „Im Bruch“ folgt die Grenze des Beobachtungsgebietes weiterhin in südlicher Richtung bis zur Einmündung in die Hauptstraße (L 335). Der L 335 folgt sie kurz in Richtung Leeste und mündet an der Kreuzung „Rumpsfelder Heide“/ „Rathausplatz“ in die „Rumpsfelder Heide“ ein. Diese folgt im weiteren Verlauf der „Rumpsfelder Heide“ bis zur Einmündung in „Hinter dem Felde“. Der Straße „Hinter dem Felde“ folgt sie bis zur Kreuzung mit der „Melchiorshauserstraße“, in die sie in Richtung B 6 einmündet. Sie überquert die Kreuzung „Syker Straße“/ B 6 und folgt der „Ristedter Straße“ bis zur Schnittstelle mit den Bahngleisen, denen sie entlang der Kreisgrenze bis zur Schnittstelle mit dem „Heudamm“ folgt. Dem „Heudamm“ folgt sie kurz in Richtung der Straße „Zum Heidkönig“, der sie bis zur Einmündung in die „Ristedter Straße“ (K 113) folgt. Ausgehend von der „Ristedter Straße“ verläuft die Grenze des Beobachtungs-gebietes dann durch Warwe entlang der „Warwer Straße“(K 114) in Richtung Fahrenhorst. Ab der Kreuzung mit der Straße B 51 verläuft sie über die „Kirchseelter Straße“ und die „Waldstraße“ über den „Bargweg“ auf den „Kettinger Mühlenweg“ bis zur Einmündung in die L 338 „Wildeshauser Straße“, auf der die Kreisgrenze verlauft. Die westliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann entlang der Kreisgrenze nordwestlich in Richtung Bremen bis sie zum nordöstlichen Ausgangspunkt zurückkehrt.

26. 6. 2021

Landkreis Diepholz

Das Gebiet umfasst einen Teil der Gemeinde Stuhr im nördlichen Kreisgebiet. Er beginnt östlich vom Grollander See entlang der Kreisgrenze und verläuft südöstlich bis zur Einmündung in den Stuhrgraben. Entlang des Stuhrgrabens verläuft er in südwestlicher Richtung bis zur L 337 und folgt dieser in Richtung Stuhr bis zum Schnittpunkt mit der „Stuhrer Landstraße“. Die Grenze des Sperrbezirks folgt dieser bis zur „Blockener Straße“ (K 111). Der „Blockener Straße“ folgt sie in Richtung der Autobahn A 1 bis zur Einmündung in den „Barkener Weg“. Dann folgt sie dem „Barkener Weg“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Moordeicher Landstraße“ (L 336). Dieser folgt sie in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in den „Birkenweg“. Danach verläuft sie über die Straße „Am Wilshauser Moor“ über die „Wilshauser Straße“ bis zur Kreuzung mit der „Schulstraße“ in Richtung Varrel. Von der „Schulstraße“ aus führt sie über die „Holländer Straße“ bis zur Einmündung in die „Delmenhorster Straße“. Der „Delmenhorster Straße“ folgt sie in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Syker Straße“/ „Varreler Landstraße“, wo die Kreisgrenze verläuft. Die westliche Grenze des Sperrbezirkes verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nord-östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt östlich des Grollander Sees.

od 18. 6. 2021 do 26. 6. 2021

Landkreis Oldenburg

Beginnend an der Landkreisgrenze zur Wesermarsch am Schnittpunkt mit der Straße Sannauer Helmer, Sannauer Helmer bis Straße Zur Schiffstede folgen, der Straße Zur Schiffstede rechts folgen bis Schnittstelle Hohlweg, in den Hohlweg links abbiegen bist zur Nutzhorner Str. (L867), links in die Nutzhorner Landstr. abbiegen bis Kreuzung Bahnhofstraße (K227) Richtung Ortsteil Schierbrock, rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen weiter bis Ortsteil Stenum bis zum Dorfring zur Kreuzung am Hünengrab, dem Dorfring folgen bis zum Kirchweg, Kirchweg folgen dann links abbiegend bis zum Im Langeland, Langeland bis Kreuzung Almsloher Str. (K228), der Almsloher Str. rechts folgend bis Kreuzung Oldenburger Str., der Urneburger Str. geradeaus in den Ort Ganderkesee folgen, an der Kreuzung Urneburger Str./Grüppenbührener Str. links abbiegen auf die Grüppenbührener Str., folgend dem Ring bis zur Lange Str., Lange Str. folgen bis Abzweigung rechts auf die Adelheider Str.,Adelheider Str. folgend bis rechts auf Neu-Holzkamp,Neu-Holzkamp folgend geradeaus bis auf die Wiggersloher Str., Wiggersloher Str. folgend bis auf die Zur großen Höhe, Zur großen Höhe bis zur Autobahn A1 folgen, links der A1 folgend bis Abfahrt Groß Ippener (59), rechts der Dorfstraße (L776) folgen bis Mühlenweg, Mühlenweg rechts auf Großen Ort folgen, vom Großen Ort links abbiegend auf Kirchseelter Str., Kirchseelter Str. links dem Groß-Ippener-Weg folgen, Groß-Ippener-Weg bis zur Kreuzung Am Buchholz/Groß-Ippener-Weg recht dem Groß-Ippener-Weg folgen, Groß-Ippener-Weg bis zur Dorfstraße folgend, der Dorfstraße links folgend bis Kreisgrenze LK Diepholz (Klosterbach)

26. 6. 2021

Landkreis Wesermarsch

Das Gebiet umfasst den südlichen Teil der Gemeinde Lemwerder, die Grenze verläuft von der Kreisgrenze entlang der Sannauer Hellmer Richtung Norden bis zur Hauptstraße, diese Richtung Osten bis zur Ollenstraße, Ollenstraße weiter bis Am Hohen Groden, diese weiter bis Kreuzung Hauptstraße, dort in den Weidenweg, in dessen Richtung weiter bis zur Weser und Landkreisgrenze.

26. 6. 2021

Členský štát: Francúzsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14. 7. 2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

od 6. 7. 2021 do 14. 7. 2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

14. 7. 2021

Členský štát: Litva

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

27. 6. 2021

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

od 19. 6. 2021 do 27. 6. 2021

Členský štát: Holandsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

1.

Vanaf kruising Grens Belgie Nederland / Pater Ullingstraat, Pater Ullingstraat volgen in oostelijke richting tot aan Grootschotenweg tot aan Midbuulweg.

2.

Midbuulweg volgen in oostelijke richting overgaand in Mulkstraat tot aan Heikantstraat.

3.

Heikantstraat volgen in noordelijke richting tot aan Meemortel.

4.

Meemortel volgen in noordelijke richting tot aan Boschdijkdwarstraat.

5.

Boschdijkdwarsstraat volgen in westelijke richting tot aan Boschdijk.

6.

Boschdijk volgen in westelijke richting tot aan Veestraat.

7.

Veestraat volgen in noordelijke richting tot aan Schoordijk.

8.

Schoordijk volgen in westelijke richting vervolgens in noordelijke richting overgaand in Nieuwedijk tot aan Broekkant.

9.

Broekkant volgen in oostelijke richting tot aan Ruilverkavelingsweg,

10.

Ruilverkavelingsweg volgen in noordelijke richting overgaand in Het Laar tot aan E25.

11.

E25 volgen in noordelijke richting tot aan Stationsstraat.

12.

Stationsstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Koenraadtweg tot aan Pakweg.

13.

Pakweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zandweg tot aan Bergdijk.

14.

Bergdijk volgen in oostelijke richting tot aan Limburglaan.

15.

Limburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Kraaiendijk.

16.

Kraaiendijk volgen in oostelijke richting tot aan Brabontlaan.

17.

Brabantlaan volgen in noordelijke richting tot aan Smulderslaan.

18.

Smulderslaan volgen in oostelijke richting overgaand in Ploegstraat tot aan Hollandseweg.

19.

Hollandseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heistraat.

20.

Heistraat volgen oostelijke richting tot aan Laarstraat.

21.

Laarstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Haagdoornweg tot aan Nieuwedijk.

22.

Nieuwedijk volgen in oostelijke richting tot aan Sluisstraat.

23.

Sluisstraat volgen in zuidelijke richting zuidwillemsvaart overstekend tot aan Ganzebaan.

24.

Ganzebaan volgen in oostelijke richting tot aan Ospelerweg.

25.

Ospelerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisbaan.

26.

Kruisbaan volgen in oostelijke richting tot aan Veluwsedijk.

27.

Veluwsedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Kokmeeuwenweg overgaand in zandweg natuurgebied overstekend tot aan Meulsedijk.

28.

Meulsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Scheidingsweg.

29.

Scheidingsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Langstraat.

30.

Langstraat volgen in oostelijke richting tot aan Peelweg.

31.

Peelweg volgen in zuidelijke richting overgaand in zandweg tot aan Venloseweg.

32.

Venloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Roggelsedijk.

33.

Roggelsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Aan de Heibloem.

34.

Aan de Heibloem volgen in westelijke richting overgaand in Caluna tot aan Neerpeelbeek.

35.

Neerpeelbeek volgen in oostelijke richting overgaand in Vissensteert tot aan Heide.

36.

Heide volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

37.

Zandweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Roligt.

38.

Roligt volgen in zuidelijke richting tot aan Geusert.

39.

Geusert volgen in westelijke richting tot aan Vlasstraat.

40.

Vlasstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Noorderbaan.

41.

Noorderbaan volgen in oostelijke richting tot aan Walk.

42.

Walk volgen in zuidelijke richting overgaand in Biesstraat tot aan Oude Trambaan.

43.

Oude Trambaan volgen in westelijke richting overgaand in Op de Bos overgaand in Spoorstraat tot aan Rijksweg.

44.

Rijksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kasteelweg.

45.

Kasteelweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Baexumerweg overgaand in Dorpsstraat tot aan Brugstraat.

46.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Napoleonsweg Zuid.

47.

Napoleonsweg Zuid volgen in westelijke richting tot aan Santforterstraat.

48.

Santforterstraat volgen in noordelijke richting tot aan Schillerstraat.

49.

Schillerstraat volgen in westelijke richting tot aan Brigitastraat.

50.

Brigitastraat volgen in zuidelijke richting tot aan Napoleonseweg.

51.

Napoleonseweg volgen tot aan grens Nederland Belgie.

52.

Grens Nederland Belgie volgen in westelijke richting tot aan Pater Ullingstraat.

21. 6. 2021

1.

Ringbaan-West volgen in noordelijke richting overgaand in Ringbaan-Noord tot aan Eindhovenseweg.

2.

Eindhovenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Rietstraat.

3.

Rietstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hushoverheggen.

4.

Hushoverheggen volgen in noordelijke richting tot aan A2.

5.

A2 volgen in oostelijke richting tot aan Boeketweg.

6.

Boeketweg volgen in noordelijke richting overgaand in Heijsterstraat tot aan Boeket.

7.

Boeket volgen in oostelijke richting overgaand in Bredeweg tot aan Kernel.

8.

Kernel volgen in noordelijke richting overgaand in Dokter Jansenstraat overgaand in Montgomerystraat overgaand in Suffolkstraat tot aan Rijksweg Noord.

9.

Rijksweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg Zuid.

10.

Randweg Zuid volgen in oostelijke richting tot aan Eind.

11.

Eind volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisstraat.

12.

Kruisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rietbeek(water).

13.

Rietbeek volgen in zuidelijke richting tot aan Banendijk.

14.

Banendijk volgen in westelijke richting tot aan Houtsberg.

15.

Houtsberg volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

16.

Zandweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaalweg.

17.

Kanaalweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mildert tot aan spoorlijn.

18.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Schoordijk.

19.

Schoordijk volgen in zuidelijke richting tot aan Roermondseweg.

20.

Roermondseweg volgen in noordelijke richting tot aan Heikempweg.

21.

Heikempweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ittervoortweg.

22.

Ittervoortweg volgen in noordelijke richting tot aan Wolfsvenweg.

23.

Wolfsvenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Grotekouseykweg tot aan Leukerbeek(water).

24.

Leukerbeek volgen in noordelijke richting tot aan Spechtebaan.

25.

Spechtebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Vliegertstraat.

26.

Vliegertstraat volgen in westelijke richting tot aan Castertweg.

27.

Castertweg volgen in noordelijke richting tot aan Maaseikerweg.

28.

Maaseikerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringbaan-Zuid.

29.

Ringbaan-Zuid volgen in westelijke richting tot aan Ringbaan-West.

od 13. 6. 2021 do 21. 6. 2021

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18. 7. 2021

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

od 10. 7. 2021 do 18. 7. 2021

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4. 7. 2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

od 19. 6. 2021 do 4. 7. 2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

od 19. 6. 2021 do 4. 7. 2021

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

4. 7. 2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim i rypińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Górzno, Swiedziebnia, Skrwilno, Bartniczka, Brzozie.

18. 6. 2021

Pozostała część gminy Biskupiec położona na wschód i na południe od rzeki Osa, , gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim, część gminy Lubawa połozona na wschód od linii wyznaczonej przez drogięnr 541 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 15, a następnie zachodnią granicę miasta Lubawa i wsi Byszwałd biegnaca wzdłuż granicy kompoleksu leśnego i część gminy Iława położona na wschód położona na wschód od linii wyznaczonej przez wschodnią granicę Rezerwatu Jezioro Karaś, drogę łączącą miejscowości Karaś – Wikilec – Iława i na południe od południowej granicę miasta Iława, rzeki Iławka biegnącej od Jeziora Iławskiego i granic wsi Ławice i Tchórzanka wzdłuż kompleksu leśnego w powiecie iławskim

Gmina Brzozie i część gminy Zbiczno ograniczona granicą Brodnickiego Parku Krajobrazowego w powiecie brodnickim w województwie kujawsko – pomorskim

22. 6. 2021

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

od 27. 5. 2021 do 16. 6. 2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

od 17. 6. 2021 do 4. 7. 2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim i szczycieńskim:

Część powiatów nidzickiego i szczycieńskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

16. 6. 2021

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

od 8. 6. 2021 do 16. 6. 2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1. 7. 2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

od 23. 6. 2021 do 1. 7. 2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

21. 6. 2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

od 13. 6. 2021 do 21. 6. 2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

18. 6. 2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

od 9. 6. 2021 do 18. 6. 2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29. 6. 2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

od 21. 6. 2021 do 29. 6. 2021

W województwie lubelskim w powiecie bialskim i radzyńskim:

Części powiatów bialaskiego i radzyńskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.911922 E: 23.057546

26. 6. 2021

Częśc powiatu bialskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.911922 E: 23.057546

od 18. 6. 2021 do 26. 6. 2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

25. 6. 2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

od 17. 6. 2021 do 25. 6. 2021

W województwie opolskim w powiecie prudnickim i nyskim:

Części powiatu prudnickiego i nyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 50.394343 E: 17.606731

23. 6. 2021

Częśc powiatu prudnickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 50.394343 E: 17.606731

od 15. 6. 2021 do 23. 6. 2021


ROKOVACIE PORIADKY

18.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/56


Rozhodnutie Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorým sa prijímajú pravidlá agentúry určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov, a ktorým sa zrušujú pravidlá Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 5. mája 1960 zmenené nariadením z 15. júla 1975

ZÁSOBOVACIA AGENTÚRA

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 2 písm. d), článok 52, článok 55 a článok 60 ods. 6,

so zreteľom na štatút Zásobovacej agentúry Euratomu ustanovený rozhodnutím Rady č. 2008/114/ES, Euratom (1) z 12. februára 2008, a najmä na jeho článok 13 ods. 3 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Komisie (Euratom) č. 66/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých množstiev rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov z pravidiel kapitoly o dodávkach (2),

so zreteľom na stanovisko, ktoré poradný výbor agentúry po riadnej konzultácii a zasadnutí zaujal k navrhovaným novým pravidlám 13. mája 2016,

keďže:

(1)

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu podľa článku 2 Zmluvy o Euratome (ďalej len „zmluva“) dohliada na to, aby všetci používatelia v Spoločenstve dostávali pravidelné a spravodlivé dodávky rúd a jadrového paliva, a to na základe rovnosti prístupu k zdrojom dodávok prostredníctvom spoločnej politiky zásobovania.

(2)

V záujme spoločnej politiky zásobovania bola na základe kapitoly 6 zmluvy zriadená zásobovacia agentúra (ďalej len „agentúra“ alebo „Zásobovacia agentúra Euratomu“).

(3)

Bezpečnosť dodávok energie, ktorá je hlavným účelom agentúry, je kľúčovým cieľom politiky Únie v oblasti energetiky podľa článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opätovne sa to potvrdilo v oznámení Komisie o európskej stratégii energetickej bezpečnosti (3), ktoré bolo prijaté v roku 2014 a schválené Radou.

(4)

Podľa článku 60 ods. 6 zmluvy [pravidlá] agentúry, ktoré schvaľuje Komisia, vymedzia vzájomný pomer ponuky a dopytu.

(5)

Platné pravidlá agentúry boli prijaté v roku 1960 (4) a čiastočne zmenené v roku 1975 (5).

(6)

Od 70. rokov 20. storočia vývoj nových technológií a produktov palivového cyklu, ako aj nástup nových účastníkov trhu (najmä sprostredkovateľov) a nových obchodných praktík podstatne ovplyvnili úlohu agentúry v oblasti bezpečnosti dodávok jadrovej energie. Zároveň výrazne vzrástol počet aktérov na trhu.

(7)

Štatút agentúry zriadený v roku 2008 posilnil jej úlohu pri monitorovaní trhu a poskytovaní relevantnej expertízy, informácií a poradenstva Spoločenstvu, čím sa posilnila potreba, aby agentúra mala úplné a aktuálne znalosti o trhu s jadrovými materiálmi a službami vrátane trendov na svetovom trhu.

(8)

V dôsledku týchto skutočností už pravidlá agentúry z rokov 1960/1975 neumožňujú Zásobovacej agentúre Euratomu reagovať na vývoj na jadrovom trhu a môžu ohroziť schopnosť agentúry plniť svoje poslanie.

(9)

Treba ich prispôsobiť, aby sa posilnila právna istota pre odvetvie, členské štáty a Európsku komisiu a aby agentúra dokázala zabezpečiť primeraný zber údajov pre svoje stredisko na monitorovanie trhu.

(10)

Podľa článku 55 zmluvy má agentúra nárok na všetky informácie, ktoré potrebuje na to, aby mohla vykonávať právo opcie a výlučné právo na uzatváranie zmlúv o dodávke.

(11)

Agentúra pri plnení svojich úloh koná v súlade so zásadami nediskriminácie a rovnakého prístupu k zdrojom dodávok.

(12)

Postupy vyvažovania dopytu a ponuky sa musia stanoviť tak, aby bolo možné uspokojiť potreby pri rôznych situáciách ponuky.

(13)

Je vhodné zachovať priame uzatváranie zmlúv medzi používateľmi, výrobcami a sprostredkovateľmi, pokiaľ je zabezpečené pravidelné zásobovanie používateľov Spoločenstva jadrovými materiálmi.

(14)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti agentúra prevzala iniciatívu a aktualizovala svoje pravidlá v spolupráci so zainteresovanými stranami. Poradný výbor agentúry po riadnej konzultácii a zasadnutí zaujal k novým pravidlám 13. mája 2016 kladné stanovisko.

(15)

Podľa štatútu agentúry sa jej pravidlá prijímajú rozhodnutím generálneho riaditeľa agentúry a schvaľuje ich Komisia.

(16)

V záujme zrozumiteľnosti by sa doterajšie pravidlá agentúry mali zrušiť súbežne s nadobudnutím účinnosti nových pravidiel.

(17)

Je preto vhodné prijať pravidlá pripojené k tomuto rozhodnutiu a súbežne s nadobudnutím ich účinnosti zrušiť aktuálne platné pravidlá agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijímajú pravidlá Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Aktuálne platné pravidlá Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov (6) sa zrušujú súbežne s nadobudnutím účinnosti nových pravidiel.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2021 za predpokladu schválenia Európskou komisiou. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s rozhodnutím Komisie, ktorým sa schvaľuje.

V Luxemburgu 15. januára 2021

Za Zásobovaciu agentúru Euratomu

generálna riaditeľka

Agnieszka Ewa KAŹMIERCZAK


(1)  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2006, s. 6.

(3)  COM(2014) 330 final.

(4)  Rozhodnutie Komisie ESAE, ktorým sa určuje dátum začatia činnosti Agentúry Euratom pre zásobovanie a ktorým sa schvaľujú pravidlá agentúry z 5. mája 1960 určujúce spôsob vyváženia dopytu oproti ponuke rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov (Ú. v. ES 32, 11.5.1960, s. 776). Mimoriadne anglické vydanie: séria I, kapitola 1959 – 1962, s. 45).

(5)  Ú. v. ES L 193, 25.7.1975, s. 37.

(6)  Ú. v. ES 32, 11.5.1960, s. 777 v znení zmien (Ú. v. ES L 193, 25.7.1975, s. 37) a opráv [konsolidované znenie korigend k nástrojom uverejnené v mimoriadnych vydaniach 1952 – 72, s. 3 (511/60)].


18.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/58


PRAVIDLÁ

Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmito pravidlami sa určuje postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto pravidiel sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„agentúra“ je Zásobovacia agentúra Euratomu zriadená Zmluvou;

2.

„Spoločenstvo“ je Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom);

3.

„produkcia Spoločenstva“ sú jadrové materiály vyprodukované v Spoločenstve, okrem iného vrátane:

a)

rúd vyťažených na území Spoločenstva;

b)

zdrojových materiálov vyprodukovaných na území Spoločenstva vrátane materiálov získaných výrobcom ako vedľajší produkt obohacovania;

c)

osobitných štiepnych materiálov vyprodukovaných v reaktoroch na území Spoločenstva po ožiarení jadrového paliva;

d)

osobitných štiepnych materiálov vyprodukovaných na území Spoločenstva obohatením zdrojových materiálov vo vlastníctve výrobcu;

4.

„sprostredkovateľ“ je akákoľvek osoba alebo podnik, ktorý nakupuje jadrové materiály s cieľom ďalej ich ako také predávať;

5.

„jadrové materiály“ sú ktorékoľvek z rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov vymedzených v článku 197 Zmluvy;

6.

„rudy“ sú rudy v zmysle článku 197 ods. 4 Zmluvy;

7.

„osoba“ je osoba v zmysle článku 196 písm. a) Zmluvy;

8.

„výrobca“ je akákoľvek osoba alebo podnik, ktorý produkuje, spracúva, premieňa alebo tvaruje rudy, zdrojové materiály alebo osobitné štiepne materiály;

9.

„predlohy“ sú koncoročné dotazníky agentúry na zber údajov priamo od používateľov;

10.

„súvisiace služby“ zahŕňajú tieto služby: premena, obohacovanie, výroba paliva, prepracovanie alebo skladovanie osobitných štiepnych materiálov;

11.

„pravidlá“ sú tieto pravidlá Zásobovacej agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu určujúce postup pri vyvažovaní dopytu a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov;

12.

„malé množstvá“ sú množstvá vymedzené v nariadení o malých množstvách;

13.

„nariadenie o malých množstvách“ je nariadenie Komisie (Euratom) č. 66/2006 zo 16. januára 2006, ktorým sa udeľuje výnimka na prevoz malých množstiev rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov z pravidiel kapitoly o dodávkach a všetky jeho následné verzie;

14.

„zdrojové materiály“ sú zdrojové materiály v zmysle článku 197 ods. 3 Zmluvy;

15.

„osobitné štiepne materiály“ sú osobitné štiepne materiály v zmysle článku 197 ods. 1 Zmluvy;

16.

„zmluva o dodávkach“ je:

1.

zmluva o kúpe, predaji, prenájme alebo leasingu rúd a/alebo zdrojových materiálov, kde je aspoň jedna strana používateľom alebo výrobcom, ktorý produkuje, spracúva, premieňa alebo tvaruje rudy, zdrojové materiály alebo osobitné štiepne materiály na území Spoločenstva a

2.

zmluva o kúpe, predaji, prenájme alebo leasingu osobitných štiepnych materiálov, kde je aspoň jedna strana používateľom, výrobcom alebo sprostredkovateľom;

17.

„Zmluva“ je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

18.

„podnik“ je podnik v zmysle článku 196 písm. b) Zmluvy;

19.

„používateľ“ je akákoľvek osoba alebo podnik, ktorý nakupuje jadrové materiály alebo súvisiace služby na použitie vo svojich vlastných alebo v pridružených jadrových elektrárňach alebo výskumných reaktoroch v rámci Spoločenstva, alebo na použitie v oblastiach uvedených v prílohe 1 k Zmluve;

20.

„pracovný deň“ je pracovný deň agentúry zverejnený na jej webovom sídle.

Článok 3

Dôvernosť

Zmluvy, oznámenia a akékoľvek iné informácie týkajúce sa zmlúv oznámených agentúre sa nezverejnia žiadnej tretej strane bez písomného súhlasu zmluvných strán.

KAPITOLA 2

PREDKLADANIE INFORMÁCIÍ

Článok 4

Predkladanie informácií používateľmi

1.   Používatelia na požiadanie agentúry vyplnia a predložia predlohy za daný rok do 31. januára nasledujúceho roka.

2.   V predlohách sa okrem iného uvedie:

a)

označenie produktu;

b)

dodávateľ;

c)

povaha, chemická forma a iné relevantné špecifikácie jadrových materiálov;

d)

množstvá (v metrických jednotkách);

e)

krajina pôvodu prírodného uránu (ak je známa);

f)

skutočné a/alebo plánované použitie;

g)

dátumy dodania:

h)

cenové podmienky;

i)

zásoby;

j)

odhadované budúce potreby.

Článok 5

Predkladanie informácií výrobcami

1.   Výrobcovia agentúru na jej požiadanie informujú o svojej aktuálnej a odhadovanej budúcej produkcii, ako aj o produkcii všetkých svojich dcérskych spoločností, v ktorých majú väčšinový podiel. Takisto agentúru informujú o svojich plánovaných dodávkach a o zásobách, ktoré vlastnia a/alebo majú v držbe na základe už podpísaných zmlúv.

2.   V rámci týchto informácií sa uvedie:

a)

označenie produktu;

b)

protistrany;

c)

povaha, chemická forma a iné relevantné špecifikácie jadrových materiálov;

d)

množstvá (v metrických jednotkách);

e)

krajina pôvodu prírodného uránu (ak je známa);

f)

rok dodania;

g)

cenové podmienky (ak sú známe);

h)

zásoby uránu vrátane informácií o dostupnosti na predaj;

i)

odhadovaná budúca produkcia.

3.   Informácie sa oznámia agentúre do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.

Článok 6

Predkladanie informácií sprostredkovateľmi

1.   Sprostredkovatelia oznámia agentúre informácie o akýchkoľvek zmluvách iných než zmluvy o dodávkach – o kúpe, predaji, výmene, prenájme alebo lízingu rúd a/alebo zdrojových materiálov, ktoré boli podpísané počas predchádzajúceho mesiaca. Robia tak každý mesiac.

2.   V rámci týchto informácií sa okrem iného uvedie:

a)

označenie produktu;

b)

protistrany;

c)

povaha, chemická forma a iné relevantné špecifikácie jadrových materiálov;

d)

množstvá (v metrických jednotkách);

e)

krajina pôvodu prírodného uránu (ak je známa);

f)

dátumy dodania:

g)

cenové podmienky.

3.   Informácie sa oznámia agentúre do 15 (pätnástich) pracovných dní od konca príslušného mesiaca.

Článok 7

Predkladanie doplňujúcich informácií

Používatelia, výrobcovia a sprostredkovatelia agentúre na jej požiadanie oznámia všetky doplňujúce informácie, ktoré potrebuje na plnenie úloh, ktoré jej boli zverené Zmluvou. Tieto informácie sa oznámia agentúre do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti (alebo v prípade odôvodnenej požiadavky v dlhšej lehote dohodnutej písomne s agentúrou).

Článok 8

Analýza na základe prijatých informácií

1.   Na základe informácií poskytnutých podľa článkov 4, 5, 6 a 7 pravidiel a na základe doplňujúcich informácií oznámených účastníkmi trhu agentúra analyzuje trendy na trhu a potenciál dodávok. Hlavné výsledky tejto analýzy zahrnie do svojej výročnej správy, ktorú každoročne uverejní na svojom webovom sídle do 30. júna.

2.   Agentúra uverejňuje aj svoje indexy cien uránu a dodatočné správy o trhu s jadrovými materiálmi vrátane správ pracovných skupín zriadených poradným výborom.

KAPITOLA 3

ZMLUVY O DODÁVKACH

Článok 9

Uzatváranie zmlúv o dodávkach

1.   Zmluvy o dodávkach sú neplatné, pokiaľ ich neuzatvorí agentúra.

2.   Agentúra uzatvára zmluvu o dodávkach jej podpísaním.

Článok 10

Postupy uzatvárania zmlúv o dodávkach

1.   Na zmluvy o dodávkach sa vzťahujú tieto postupy:

a)

zjednodušený postup;

b)

centralizovaný postup na základe rozhodnutia agentúry, ak je ohrozená pravidelná dodávka jadrových materiálov.

2.   Uplatnením zjednodušeného postupu nie sú dotknuté výhradné práva agentúry, ktoré jej priznáva Zmluva.

Článok 11

Zjednodušený postup

1.   Používatelia sú oprávnení vyžiadať si ponuky priamo od výrobcov, sprostredkovateľov alebo iných používateľov podľa vlastného výberu a slobodne rokovať o zmluve o dodávkach.

2.   Zmluva o dodávkach musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

identifikáciu zmluvných strán vrátane agentúry;

b)

množstvá materiálov, ktoré sa majú dodať, alebo metodiku použitú na stanovenie takýchto množstiev;

c)

chemickú formu materiálov, ktoré sa majú dodať;

d)

krajinu pôvodu jadrových materiálov, ktoré sa majú dodať; ak nie je pri podpise zmluvy o dodávkach známa, používateľ ju čo najskôr písomne oznámi agentúre;

e)

harmonogram dodávok (ak je známy v čase podpisu zmluvy o dodávkach);

f)

miesto dodania;

g)

spôsob dodania (fyzický alebo účtovný prevod);

h)

cenu a platobné podmienky, v náležitých prípadoch vrátane metódy výpočtu ceny;

i)

trvanie zmluvy o dodávkach;

j)

dátum(-y) podpísania zmluvy o dodávkach zmluvnými stranami.

3.   Všetky rovnopisy zmlúv o dodávkach sa predložia agentúre na podpísanie do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy všetkými zmluvnými stranami okrem agentúry (alebo v prípade odôvodnenej požiadavky v dlhšej lehote dohodnutej písomne s agentúrou).

4.   K rovnopisom zmluvy o dodávkach sa priloží vyplnený predkladací formulár, ktorý je k dispozícii na webovom sídle agentúry.

5.   Okrem prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 15 týchto pravidiel, agentúra rozhodne o uzavretí zmluvy do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia zmluvy za predpokladu, že jej boli oznámené všetky požadované informácie. Ak si agentúra vyžiada doplňujúce informácie, táto lehota začne plynúť, keď agentúra dostane všetky informácie potrebné na to, aby si mohla plniť úlohu dohľadu nad zdrojmi dodávok.

6.   Ak agentúra uzavrie zmluvu o dodávkach, ponechá si jeden rovnopis pre svoje záznamy a zvyšné vráti zmluvnej strane, ktorá ich zaslala, pričom ju informuje o pridelenom referenčnom čísle.

7.   Ak agentúra zistí, že je ohrozené pravidelné a spravodlivé zásobovanie používateľov v Spoločenstve jadrovými materiálmi, môže rozhodnúť o pozastavení uplatňovania tohto zjednodušeného postupu a vrátiť sa k centralizovanému postupu stanovenému v článku 12 pravidiel.

Článok 12

Centralizovaný postup

1.   Tento postup sa uplatňuje, ak agentúra dospeje k záveru, že sú ohrozené pravidelné dodávky jadrových materiálov používateľom, okrem iného vrátane situácií, keď nie sú jadrové materiály dostupné používateľom v primeranej lehote alebo sú dostupné len za nadmerne vysoké ceny.

2.   Rozhodnutie agentúry pozastaviť uplatňovanie zjednodušeného postupu a vymedziť rozsah uplatňovania centralizovaného postupu nadobúda účinnosť jeho uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   V takýchto situáciách sa jadrové materiály môžu dodávať odberateľom mimo Spoločenstva a/alebo sa s nimi vymieňať až po naplnení potrieb používateľov v Spoločenstve.

4.   Zmluva o dodávkach podpísaná zmluvnými stranami pred uverejnením rozhodnutia agentúry podľa odseku 2 tohto článku sa spracuje podľa postupu platného v deň, keď zmluvné strany zmluvu podpísali.

Článok 13

Úpravy zmlúv o dodávkach

1.   Akékoľvek úpravy (zmeny, dodatky, sprievodné listy, dohody o postúpení, vzájomne dohodnuté vypovedania) zmluvy o dodávkach musí uzavrieť agentúra podľa postupu použitého pri prvotnej zmluve.

2.   V prípade oznámenia o jednostrannom odstúpení od zmluvy o dodávkach musí byť agentúra informovaná do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie o jednostrannom odstúpení odoslané, alebo prijaté, podľa okolností.

Článok 14

Odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávkach

1.   Pri ktoromkoľvek z postupov uvedených v článku 10 pravidiel má agentúra právo namietať proti zmluve, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie cieľov Zmluvy.

2.   Ak sa agentúra rozhodne neuzavrieť zmluvu o dodávkach, informuje dotknuté strany odôvodneným rozhodnutím a vráti všetky predložené dokumenty zmluvnej strane, ktorá ich predložila.

3.   Agentúra sa môže rozhodnúť neuzavrieť zmluvu o dodávkach, najmä ak sa vysvetlenie vyžiadané agentúrou nepredloží do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia žiadosti.

4.   Toto rozhodnutie, resp. nerozhodnutie možno postúpiť Komisii v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 5 štatútu agentúry.

Článok 15

Súhlas Komisie

1.   Pri vývoze produkcie Spoločenstva [článok 59 písm. b) a článok 62 ods. 1 písm. c) Zmluvy] a pri uzatváraní zmlúv o dodávkach na obdobie dlhšie ako 10 rokov (článok 60 Zmluvy) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie.

2.   V týchto prípadoch agentúra iniciuje postup na získanie súhlasu Komisie.

KAPITOLA 4

OZNAMOVANIE ZMLÚV O SÚVISIACICH SLUŽBÁCH A ZMLÚV NA MALÉ MNOŽSTVÁ

Článok 16

Zmluvy o súvisiacich službách

1.   Zmluvy o súvisiacich službách podľa článku 75 Zmluvy sa oznámia agentúre do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa ich podpísania (alebo v prípade odôvodnenej požiadavky v dlhšej lehote dohodnutej písomne s agentúrou).

2.   Toto oznámenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

identifikáciu zmluvných strán;

b)

známe alebo odhadované množstvá príslušných materiálov;

c)

chemickú formu príslušných materiálov;

d)

krajinu pôvodu príslušných materiálov; ak nie je pri podpise zmluvy známa, čo najskôr sa písomne oznámi agentúre;

e)

harmonogram dodávok;

f)

miesto dodania;

g)

trvanie zmluvy;

h)

dátum(-y) podpísania zmluvy zmluvnými stranami.

3.   Na oznámenie zmluvy sa použije formulár, ktorý je k dispozícii na webovom sídle agentúry.

4.   Agentúra potvrdí prijatie oznámenia a oznámi referenčné číslo pridelené danej zmluve do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia za predpokladu, že jej boli oznámené všetky požadované informácie.

5.   Ak agentúra požiada o doplňujúce informácie, lehota uvedená v odseku 4 tohto článku sa takouto žiadosťou preruší a začne plynúť odznova po doručení informácií.

6.   Akákoľvek úprava pôvodných zmlúv, pokiaľ ide o niektorú z položiek uvedených v odseku 2, vrátane odstúpenia od zmluvy, sa oznámi agentúre v súlade s postupom stanoveným v tomto článku.

7.   Ak zmluva o súvisiacich službách zahŕňa ustanovenia týkajúce sa dodávok jadrových materiálov, považuje sa za zmluvu o dodávkach a predloží sa agentúre na uzavretie.

Článok 17

Zmluvy na malé množstvá

1.   Agentúre sa oznámi každý prevod, dovoz alebo vývoz malých množstiev rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov.

2.   Každá osoba, ktorá dováža alebo vyváža malé množstvá, a každý dodávateľ, ktorý prevádza malé množstvá v rámci Spoločenstva, predkladá agentúre štvrťročné správy o takýchto transakciách.

3.   Štvrťročné správy sa predkladajú agentúre do jedného mesiaca od konca štvrťroka, počas ktorého sa transakcie uskutočnili, a musia obsahovať informácie stanovené v článku 3 nariadenia o malých množstvách.

4.   Pokiaľ agentúra dostala všetky požadované informácie, vezme štvrťročné správy na vedomie a oznámi referenčné čísla pridelené zmluvám podľa možností do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich prijatia.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

1.   Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom stanoveným v rozhodnutí agentúry, ktorým sa prijímajú.

2.   Zmluvy o dodávkach podpísané zmluvnými stranami pred dátumom nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel sa spracujú v súlade s ustanoveniami platnými v deň ich podpísania.