ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
10. mája 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/753 zo 6. mája 2021, ktorým sa Malte povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/279

1

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/754 zo 4. mája 2021 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Estónskou radou pre zdravie, ktorým sa povoľuje sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2021)3032]

3

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/755 zo 6. mája 2021, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 [oznámené pod číslom C(2021) 3009]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/753

zo 6. mája 2021,

ktorým sa Malte povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/279

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1 prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 287 bodu 13 smernice 2006/112/ES môže Malta oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) tri kategórie zdaniteľných osôb: tie, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 37 000 EUR, ak ekonomická činnosť pozostáva predovšetkým z dodávania tovaru, tie, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 24 300 EUR, ak ich ekonomická činnosť pozostáva predovšetkým z poskytovania služieb s nízkou pridanou hodnotou (vysoké vstupné náklady), a tie zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 14 600 EUR v ostatných prípadoch, konkrétne pri poskytovaní služieb s vysokou pridanou hodnotou (nízke vstupné náklady).

(2)

Vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/279 (2) sa Malte povolilo uplatňovať do 31. decembra 2024 osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 bodu 13 smernice 2006/112/ES, na základe ktorého sú oslobodené od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ekonomická činnosť pozostáva predovšetkým z poskytovania služieb s vysokou pridanou hodnotou (nízke vstupné náklady) a ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 20 000 EUR.

(3)

Listom, ktorý Komisia zaevidovala 20. októbra 2020, Malta požiadala o povolenie uplatňovať do 31. decembra 2024 opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 bodu 13 smernice 2006/112/ES, ktorým by sa Malte povolilo oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ekonomická činnosť pozostáva predovšetkým z poskytovania služieb s nízkou pridanou hodnotou (vysoké vstupné náklady) alebo z poskytovania služieb s vysokou pridanou hodnotou (nízke vstupné náklady) a ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 30 000 EUR (ďalej len „odchyľujúce sa opatrenie“). Komisia požiadala v súvislosti so žiadosťou o ďalšie informácie, ktoré jej boli poskytnuté listom zaevidovaným 9. novembra 2020.

(4)

Listom zo 17. decembra 2020 Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES postúpila žiadosť Malty ostatným členským štátom. Listom z 18. decembra 2020 Komisia oznámila Malte, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(5)

Keďže podľa očakávaní zvýšenie limitu povedie k obmedzeniu povinností súvisiacich s DPH, a teda k zníženiu administratívnej záťaže malých podnikov, ako aj ich nákladov na dodržiavanie predpisov, a k jednoduchšiemu výberu DPH daňovými orgánmi, a keďže vplyv na celkové príjmy Malty pochádzajúce z DPH vybranej na stupni konečnej spotreby je zanedbateľný, Malte by sa malo povoliť uplatňovať dané odchyľujúce sa opatrenie.

(6)

Odchyľujúce sa opatrenie nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH, pretože Malta vypočíta kompenzáciu v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (3).

(7)

Povolenie na uplatňovanie odchyľujúceho sa opatrenia by malo byť časovo obmedzené. Toto časové obmedzenie by malo byť dostatočné na vyhodnotenie účinnosti a primeranosti daného limitu. Článok 287 smernice 2006/112/ES sa navyše s účinnosťou od 1. januára 2025 vypúšťa smernicou Rady (EÚ) 2020/285 (4), ktorou sa stanovujú jednoduchšie pravidlá v oblasti DPH pre malé podniky. Je preto vhodné povoliť Malte, aby uplatňovala dané odchyľujúce sa opatrenie do 31. decembra 2024.

(8)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/279 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 287 bodu 13 smernice 2006/112/ES sa Malte povoľuje oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ekonomická činnosť pozostáva predovšetkým z poskytovania služieb s nízkou pridanou hodnotou (vysoké vstupné náklady) alebo z poskytovania služieb s vysokou pridanou hodnotou (nízke vstupné náklady) a ktorých ročný obrat nie je vyšší ako 30 000 EUR.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/279 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2024.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Maltskej republike.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/279 z 20. februára 2018, ktorým sa Malte povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 54, 24.2.2018, s. 14).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

(4)  Smernica Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky (Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020, s. 13).


10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/3


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/754

zo 4. mája 2021

o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Estónskou radou pre zdravie, ktorým sa povoľuje sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

[oznámené pod číslom C(2021)3032]

(Iba estónske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 55 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Estónska rada pre zdravie (ďalej len „príslušný orgán“) prijala 19. júna 2020 v súlade s článkom 55 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012 rozhodnutie povoliť do 16. decembra 2020 sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie profesionálnymi používateľmi na účely antimikrobiálneho ošetrenia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel (ďalej len „opatrenie“). V súlade s článkom 55 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia príslušný orgán informoval Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o uvedenom opatrení a dôvodoch, ktoré k nemu viedli.

(2)

Podľa informácií, ktoré poskytol príslušný orgán, bolo opatrenie nevyhnutné na ochranu verejného zdravia. Mikrobiologická kontaminácia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel môže viesť k poruchám motora lietadla a ohroziť jeho letovú spôsobilosť, a tým ohroziť bezpečnosť cestujúcich a posádky. Pandémia COVID-19 a následné obmedzenia letov viedli k tomu, že mnohé lietadlá boli dočasne odstavené. Nehybnosť lietadla je faktorom, ktorý zhoršuje mikrobiologickú kontamináciu.

(3)

Biobor JF obsahuje 2,2'-[(1-metylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-metyl-1,3,2-dioxaborinán] (číslo CAS 2665-13-6) a 2,2'-oxybis (4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán) (číslo CAS 14697-50-8), účinné látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 6 ako konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov, ako sa vymedzujú v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Keďže tieto účinné látky nie sú uvedené v prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2), nie sú zahrnuté do pracovného programu na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení (EÚ) č. 528/2012. Článok 89 uvedeného nariadenia sa preto na ne nevzťahuje a musia sa posúdiť a schváliť pred tým, ako sa biocídne výrobky, ktoré ich obsahujú, môžu povoliť aj na vnútroštátnej úrovni.

(4)

Komisii bola 16. decembra 2020 doručená odôvodnená žiadosť príslušného orgánu o predĺženie platnosti opatrenia v súlade s článkom 55 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Odôvodnená žiadosť bola podaná na základe obáv, že mikrobiologická kontaminácia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel by mohla po 16. decembri 2020 naďalej ohrozovať bezpečnosť v leteckej doprave, a na základe tvrdenia, že Biobor JF je nevyhnutný na kontrolu takejto mikrobiologickej kontaminácie.

(5)

Podľa informácií, ktoré poskytol príslušný orgán, jediný alternatívny biocídny výrobok, ktorý výrobcovia lietadiel a motorov odporúčali na ošetrenie mikrobiologickej kontaminácie (Kathon™ FP 1.5), bol v marci 2020 stiahnutý z trhu z dôvodu závažných anomálií vo fungovaní motora, ktoré boli zaznamenané po ošetrení týmto výrobkom.

(6)

Mechanické ošetrenie mikrobiologickej kontaminácie palivových nádrží a palivových systémov lietadiel nie je vždy možné a dohodnuté postupy leteckej dopravy si vyžadujú ošetrenie biocídnym výrobkom aj vtedy, keď je možné mechanické ošetrenie. Mechanické ošetrenie by okrem toho vystavilo pracovníkov toxickým plynom, a preto je vhodnejšie sa mu vyhnúť.

(7)

Podľa informácií, ktoré majú útvary Komisie k dispozícii, výrobca biocídneho výrobku Biobor JF podnikol kroky smerujúce k riadnej autorizácii výrobku a očakáva sa, že žiadosť o schválenie účinných látok, ktoré obsahuje, bude podaná v blízkej budúcnosti. Schválenie účinných látok a následná autorizácia biocídneho výrobku by predstavovali trvalé riešenie do budúcnosti, ale na dokončenie daných postupov ešte bude potrebný značný čas.

(8)

Vzhľadom na to, že nedostatočná kontrola mikrobiologickej kontaminácie palivových nádrží a palivových systémov lietadiel by mohli ohroziť bezpečnosť v leteckej doprave, pričom toto nebezpečenstvo nemožno primerane zmierniť použitím iného biocídneho výrobku alebo inými prostriedkami, je vhodné umožniť príslušnému orgánu predĺžiť platnosť opatrenia.

(9)

Keďže platnosť opatrenia uplynula 16. decembra 2020, toto rozhodnutie by malo mať spätnú účinnosť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Estónska rada pre zdravie môže predĺžiť opatrenie, ktorého cieľom je povoliť sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie profesionálnymi používateľmi na účely antimikrobiálneho ošetrenia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel, do 20. júna 2022.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Estónskej rade pre zdravie.

Uplatňuje sa od 17. decembra 2020.

V Bruseli 4. mája 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).


10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/5


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/755

zo 6. mája 2021,

ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625

[oznámené pod číslom C(2021) 3009]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 95 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností vrátane pravidiel výberu a určenia referenčných centier Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat. Referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat podporujú horizontálne činnosti Komisie a členských štátov pri plnení požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/329 (2) sa určilo referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré sa vo svojom pracovnom programe zameriava na ošípané, a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1685 (3) sa určilo referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat.

(3)

Komisia následne v súlade s článkom 95 nariadenia (EÚ) 2017/625 uskutočnila verejné výberové konanie prostredníctvom výzvy na výberové konanie a určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní.

(4)

Hodnotiaca a výberová komisia vymenovaná na účely tohto výberového konania uvedeného v odôvodnení 3 dospela k záveru, že konzorcium pod vedením Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied a Švédskeho centra pre dobré životné podmienky zvierat, tiež zložené z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied (Rakúsko), Veterinárneho výskumného ústavu Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra (Grécko), Národného inštitútu pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie (Francúzsko), University College Dublin (Írsko) a Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Taliansko) (ďalej len „konzorcium“), spĺňa požiadavky stanovené v článku 95 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 a malo by byť poverené plnením úloh stanovených v článku 96 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o prežúvavce a kone.

(5)

Uvedené konzorcium by sa preto malo určiť za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní zodpovedné za podporné úlohy zahrnuté do ročných alebo viacročných pracovných programov referenčných centier Európskej únie. Tieto pracovné programy sa musia vypracovať v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (4).

(6)

V článku 95 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa vyžaduje, aby bolo určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat časovo obmedzené alebo aby sa pravidelne preskúmavalo. Určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní by sa preto malo každých päť rokov preskúmať.

(7)

Určenému referenčnému centru Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní by sa mal poskytnúť čas na prípravu jeho pracovného programu na nasledujúce rozpočtové obdobie. Preto by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. júna 2021,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat sa týmto určuje nasledujúce konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti požiadaviek na dobré životné podmienky prežúvavcov a koní:

Názov: Konzorcium pod vedením Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied a Švédskeho centra pre dobré životné podmienky zvierat, tiež zložené z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied (Rakúsko), Veterinárneho výskumného ústavu Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra (Grécko), Národného inštitútu pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie (Francúzsko), University College Dublin (Írsko) a Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Taliansko)

Adresa:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ŠVÉDSKO

2.   Určenie centra sa prehodnocuje každých päť rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júna 2021.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/329 z 5. marca 2018, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1685 zo 4. októbra 2019, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ L 258, 9.10.2019, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).