ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 151

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
3. mája 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/715 z 20. januára 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na skupiny prevádzkovateľov ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/716 z 9. februára 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby týkajúce sa naklíčených semien a čakankových pukov, krmiva pre určité živočíchy akvakultúry a ošetrení živočíchov akvakultúry proti parazitom ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/717 z 26. apríla 2021, ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 Nagykunsági szilvapálinka

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/718 z 30. apríla 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 371/2011, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia na sodnú soľ dimetylglycínu ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/719 z 30. apríla 2021 o povolení L-valínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/715

z 20. januára 2021,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o požiadavky na skupiny prevádzkovateľov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú určité požiadavky na skupiny prevádzkovateľov. V záujme harmonizovaného výkladu geografickej blízkosti členov skupiny prevádzkovateľov by sa malo výslovne uviesť, že činnosti členov sa majú vykonávať v tej istej krajine.

(2)

Na účely stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa zriadenia a fungovania systému vnútorných kontrol (ICS) by sa mali vymedziť tieto aspekty: registrácia členov, vnútorné inšpekcie, schvaľovanie nových členov alebo nových výrobných jednotiek alebo činností existujúcich členov, odborná príprava inšpektorov systému vnútorných kontrol, opatrenia v prípadoch nedodržiavania súladu a vnútorná vysledovateľnosť.

(3)

V tejto súvislosti by sa mala doplniť požiadavka vymenovať správcu systému vnútorných kontrol a jedného alebo viacerých inšpektorov systému vnútorných kontrol, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie systému vnútorných kontrol zo strany príslušného personálu.

(4)

S cieľom zabezpečiť harmonizovaný rámec posudzovania pre systém vnútorných kontrol je okrem toho vhodné uviesť zoznam situácií, ktoré sa majú považovať za nevyhovujúce.

(5)

Nariadenie (EÚ) 2018/848 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/848

Článok 36 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa mení takto:

1.

Odsek 1 sa mení takto:

a)

Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

je zložená iba z členov, ktorých výrobné činnosti alebo prípadné doplňujúce činnosti uvedené v písmene a) prebiehajú vo vzájomnej zemepisnej blízkosti v tom istom členskom štáte alebo v tej istej tretej krajine;“.

b)

V písmene g) sa dopĺňa tento odsek:

„Systém vnútorných kontrol (ICS) zahŕňa zdokumentované postupy týkajúce sa:

i)

registrácie členov skupiny;

ii)

vnútorných inšpekcií, ktoré zahŕňajú ročné vnútorné fyzické inšpekcie na mieste u každého člena skupiny a všetkých ďalších inšpekcií založených na riziku, ktoré vždy plánuje správca systému vnútorných kontrol a vykonávajú inšpektori systému vnútorných kontrol, ktorých úlohy sú vymedzené v písmene h);

iii)

schválenie nových členov v existujúcej skupine alebo prípadne schválenie nových výrobných jednotiek alebo nových činností existujúcich členov na základe schválenia správcom systému vnútorných kontrol, ktoré vychádza zo správy o vnútorných inšpekciách;

iv)

odbornej prípravy inšpektorov systému vnútorných kontrol, ktorá sa má uskutočniť aspoň raz ročne a ktorej súčasťou má byť posúdenie znalostí, ktoré účastníci získali;

v)

odbornej prípravy členov skupiny týkajúcej sa postupov systému vnútorných kontrol a požiadaviek nariadenia;

vi)

kontroly dokumentov a záznamov;

vii)

opatrení v prípadoch nedodržiavania súladu zisteného počas vnútorných inšpekcií vrátane následných opatrení;

viii)

vnútornej vysledovateľnosti, ktorá preukazuje pôvod produktov dodaných do spoločného marketingového systému skupiny a umožňuje sledovanie všetkých produktov všetkých členov vo všetkých fázach, ako je výroba, spracovanie, príprava alebo uvádzanie na trh, vrátane odhadu a krížovej kontroly výnosov každého člena skupiny;“.

c)

Dopĺňa sa toto písmeno h):

„h)

vymenuje správcu systému vnútorných kontrol a jedného alebo viacerých inšpektorov systému vnútorných kontrol, ktorí môžu byť členmi skupiny. Ich pozície sa nekombinujú. Počet inšpektorov systému vnútorných kontrol musí byť primeraný a zodpovedajúci najmä druhu, štruktúre, veľkosti, produktom, činnostiam a výstupom ekologickej poľnohospodárskej výroby skupiny. Inšpektori systému vnútorných kontrol sú spôsobilí, pokiaľ ide o produkty a činnosti skupiny.

Správca systému vnútorných kontrol:

i)

overuje oprávnenosť každého člena skupiny, pokiaľ ide o kritériá stanovené v písmenách a), b) a e);

ii)

zabezpečuje, aby medzi každým z členov a skupinou existovala písomná a podpísaná dohoda o členstve, ktorou sa členovia zaväzujú:

dodržiavať toto nariadenie,

zúčastňovať sa na systéme vnútorných kontrol a dodržiavať postupy systému vnútorných kontrol vrátane úloh a zodpovedností, ktoré im pridelil správca systému vnútorných kontrol, a povinnosti viesť záznamy,

umožniť prístup do výrobných jednotiek a priestorov a byť prítomný pri vnútorných inšpekciách vykonávaných inšpektormi systému vnútorných kontrol a úradných kontrolách vykonávaných príslušným orgánom alebo prípadne štátnou inšpekčnou organizáciou či súkromnou inšpekčnou organizáciou, sprístupniť im všetky dokumenty a záznamy a podpísať správy o inšpekciách,

prijať a vykonať opatrenia v prípade nedodržiavania súladu podľa rozhodnutia správcu systému vnútorných kontrol alebo príslušného orgánu alebo prípadne štátnej inšpekčnej organizácie či súkromnej inšpekčnej organizácie v danom časovom rámci,

bezodkladne informovať správcu systému vnútorných kontrol o podozrení na nedodržiavanie súladu;

iii)

vypracúva postupy systému vnútorných kontrol a príslušné dokumenty a záznamy, aktualizuje ich a sprístupňuje ich inšpektorom systému vnútorných kontrol a v prípade potreby členom skupiny;

iv)

vypracúva zoznam členov skupiny a priebežne ho aktualizuje;

v)

prideľuje úlohy a zodpovednosti inšpektorom systému vnútorných kontrol;

vi)

je styčným bodom medzi členmi skupiny a príslušným orgánom alebo prípadne štátnou inšpekčnou organizáciou či súkromnou inšpekčnou organizáciou vrátane žiadostí o výnimky;

vii)

každoročne overuje vyhlásenia o konflikte záujmov inšpektorov systému vnútorných kontrol;

viii)

plánuje vnútorné inšpekcie a zabezpečuje ich primerané vykonávanie v súlade s plánom správcu systému vnútorných kontrol uvedeným v písmene g) druhom odseku bode ii);

ix)

zabezpečuje primeranú odbornú prípravu inšpektorov systému vnútorných kontrol a vykonáva každoročné hodnotenie spôsobilostí a kvalifikácií inšpektorov systému vnútorných kontrol;

x)

schvaľuje nových členov či nové výrobné jednotky alebo nové činnosti existujúcich členov;

xi)

rozhoduje o opatreniach v prípade nedodržiavania súladu v súlade s opatreniami systému vnútorných kontrol stanovenými zdokumentovanými postupmi podľa písmena g) a zabezpečuje následné opatrenia;

xii)

rozhoduje o subdodávateľských činnostiach vrátane využitia subdodávateľov na úlohy inšpektorov systému vnútorných kontrol a podpisuje príslušné dohody alebo zmluvy.

Inšpektor systému vnútorných kontrol:

i)

vykonáva vnútorné inšpekcie členov skupiny v súlade s harmonogramom a postupmi stanovenými správcom systému vnútorných kontrol;

ii)

vypracúva správy o vnútorných inšpekciách na základe vzoru a predkladá ich v primeranom čase správcovi systému vnútorných kontrol;

iii)

pri vymenovaní predkladá písomné a podpísané vyhlásenie o konflikte záujmov a každoročne ho aktualizuje;

iv)

zúčastňuje sa na odbornej príprave.“

2.

V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Za nedostatky systému vnútorných kontrol sa považujú minimálne tieto situácie:

a)

výroba, spracovanie, príprava alebo umiestnenie produktov na trh od členov alebo výrobných jednotiek, ktorých pôsobenie v skupine bolo pozastavené/zrušené;

b)

umiestnenie produktov na trh, v prípade ktorých správca systému vnútorných kontrol zakázal pri označovaní alebo reklame používať odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu;

c)

pridanie nových členov do zoznamu členov alebo zmena činností existujúcich členov bez toho, aby sa dodržal postup vnútorného schvaľovania;

d)

nevykonanie každoročnej fyzickej inšpekcie na mieste u člena skupiny v danom roku;

e)

neuvedenie členov, ktorých členstvo bolo pozastavené alebo boli zo zoznamu členov vyškrtnutí;

f)

závažné odchýlky v zisteniach medzi vnútornými inšpekciami, ktoré vykonali inšpektori systému vnútorných kontrol, a úradnými kontrolami vykonanými príslušným orgánom alebo prípadne štátnou inšpekčnou organizáciou či súkromnou inšpekčnou organizáciou;

g)

závažné nedostatky pri ukladaní primeraných opatrení alebo pri vykonávaní potrebných následných opatrení v reakcii na nedodržiavanie súladu, ktoré zistili inšpektori systému vnútorných kontrol alebo príslušný orgán, prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia;

h)

neprimeraný počet inšpektorov systému vnútorných kontrol alebo ich neprimerané spôsobilosti, pokiaľ ide o druh, štruktúru, veľkosť, produkty, činnosti a výstupy ekologickej poľnohospodárskej výroby skupiny.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.


3.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/716

z 9. februára 2021,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby týkajúce sa naklíčených semien a čakankových pukov, krmiva pre určité živočíchy akvakultúry a ošetrení živočíchov akvakultúry proti parazitom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2 písm. a) a článok 15 ods. 2 písm. b) a c),

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/427 (2) sa nedávno zmenila časť I bod 1.3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o ekologické naklíčené semená s cieľom zabezpečiť ich výrobu zo semien pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Vzhľadom na to, že naklíčené semená zahŕňajú klíčky, výhonky a microgreens (mikrozeleninu) (3), ktoré môžu na klíčenie využiť výlučne zásoby v semenách, na ekologickú výrobu by sa mala používať len voda. Preto je potrebné objasniť, že výnimka z pestovania previazaného s pôdou v prípade naklíčených semien sa obmedzuje na vlhčenie semien a malo by sa výslovne uviesť, že použitie pestovateľského substrátu nie je povolené, s výnimkou použitia inertného prostredia na zachovanie vlhkosti semien, ak sú zložky uvedeného inertného prostredia povolené v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2018/848.

(2)

Pokiaľ ide o čakankové puky, ich špecifický výrobný cyklus môže pozostávať z dvoch fáz, jednej v pôde a jednej nazývanej „fáza rýchlenia“, ktorá môže byť v pôde, ale aj vo vode alebo v substrátoch. Preto je potrebné objasniť, že výnimka z pestovania čakankových pukov previazaného s pôdou zahŕňa ponorenie v čistej vode a že použitie pestovateľského substrátu je povolené len vtedy, ak sú jeho zložky povolené v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2018/848.

(3)

Článkom 25l ods. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (4) sa umožnilo používanie organického cholesterolu na doplnenie prírodného krmiva v dospelom štádiu, ako aj v počiatočných fázach života kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných kreviet (Macrobrachium spp.). Preto je potrebné v časti III bode 3.1.3.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 stanoviť doplnenie krmiva pre krevety ekologickým cholesterolom.

(4)

V roku 2019, keď sa diskutovalo o návrhu delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/427, niektoré členské štáty požiadali o revíziu ďalších pravidiel týkajúcich sa ekologickej akvakultúry. Expertná skupina pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej výroby (EGTOP) zriadená rozhodnutím Komisie 2017/C 287/03 (5) posúdila tieto žiadosti. Vzhľadom na závery EGTOP uverejnené (6) v januári 2020 Komisia identifikovala potrebu aktualizovať existujúce pravidlá chovu živočíchov akvakultúry, najmä pokiaľ ide o veterinárnu liečbu.

(5)

Bez ohľadu na požiadavky týkajúce sa prevencie chorôb, ako je odporúčanie na biologickú kontrolu parazitov s uprednostnením využívania čistiacich rýb a používania roztokov sladkej vody, morskej vody a chloridu sodného, v súčasnosti je vo všeobecnosti povolený obmedzený počet ošetrení v prípade výskytu závažných parazitov pre všetky druhy. Na základe uvedených záverov EGTOP je vhodné zmeniť súčasné ustanovenia o ošetreniach proti parazitom stanovené v časti III bode 3.1.4.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 zavedením druhovo špecifickejšieho prístupu s cieľom lepšie zohľadniť potreby živočíchov akvakultúry bez ohrozenia ekologickej povahy chovu.

(6)

Vzhľadom na to, že iné druhy ako losos majú odlišnú dĺžku produkčného cyklu, a na možný výskyt parazitov v štádiu mladých jedincov, ako aj vzhľadom na to, že z dôvodu obmedzenej frekvencie ošetrení majú prevádzkovatelia tendenciu čo najviac odkladať v prvom roku životného cyklu akékoľvek ošetrenia, bola hlásená vysoká miera úmrtnosti plôdikov a mladých jedincov. Preto je v prípade iných druhov ako lososa vhodné zosúladiť frekvenciu a maximálny počet ošetrení proti parazitom s obmedzenou frekvenciou stanovenou pre iné chemicky syntetizované alopatické veterinárne lieky, aby bolo možné zasiahnuť, keď je to skutočne potrebné, a zabrániť tak vysokej miere úmrtnosti v prvých štádiách životného cyklu.

(7)

Pokiaľ ide o lososa, vzhľadom na dĺžku produkčného cyklu a nutnosť zamedziť napadnutiu jedincov prichytavkami počas sladkovodnej fázy, mali by sa zachovať súčasné obmedzenia frekvencie a maximálny počet liečebných kúr.

(8)

Okrem toho je dôležité objasniť súčasné ustanovenia stanovením jasného celkového limitu maximálneho počtu ošetrení proti parazitom, ktoré možno vykonať, bez ohľadu na príslušný druh.

(9)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/427 z 13. januára 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 87, 23.3.2020, s. 1).

(3)  Opis ich produkčných cyklov v EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds [Vedecké stanovisko EFSA týkajúce sa rizika, ktoré predstavuje verotoxín produkujúca E. coli (STEC) a iné patogénne baktérie v semenách a naklíčených semenách] – Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011 9(11):2424. [101 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011,2424.

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie z 30. augusta 2017, ktorým sa vymenúvajú členovia skupiny pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej výroby a zostavuje zoznam úspešných kandidátov (Ú. v. EÚ C 287, 30.8.2017, s. 3).

(6)  EGTOP Final report on Aquaculture IV [Záverečná správa skupiny EGTOP o akvakultúre IV] – 13. december 2019.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa mení takto:

1.

V časti I sa bod 1.3 nahrádza takto:

„1.3.

Odchylne od bodu 1.1 sa povoľuje:

a)

výroba naklíčených semien, ktoré zahŕňajú klíčky, výhonky a microgreens (mikrozeleninu) živené výlučne výživovými rezervami, ktoré sa nachádzajú v semenách, a to ich vlhčením v čistej vode za predpokladu, že semená pochádzajú z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Používanie pestovateľského substrátu sa zakazuje s výnimkou použitia inertného prostredia určeného výhradne na udržiavanie vlhkosti semien, ak sú zložky tohto inertného prostredia povolené v súlade s článkom 24;

b)

získavanie čakankových pukov, a to aj ich ponorením do čistej vody za predpokladu, že rastlinný množiteľský materiál pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Použitie pestovateľského substrátu sa povoľuje len vtedy, ak sú jeho zložky povolené v súlade s článkom 24.“.

2.

Časť III sa mení takto:

a)

V bode 3.1.3.4 sa dopĺňa tento odsek:

„V dospelom štádiu a v skorších fázach života v odchovniach a liahňach sa na doplnenie stravy kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných kreviet (Macrobrachium spp.) môže použiť ekologický cholesterol s cieľom zabezpečiť ich kvantitatívne výživové potreby.“;

b)

V bode 3.1.4.2. sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

uplatnenie ošetrení proti parazitom, okrem povinných kontrolných programov vykonávaných členskými štátmi, sa obmedzuje takto:

i)

v prípade lososa maximálne na dve liečebné kúry za rok alebo na jednu liečebnú kúru za rok, keď je produkčný cyklus kratší ako 18 mesiacov;

ii)

v prípade iných druhov ako lososa na dve liečebné kúry za rok alebo na jednu liečebnú kúru za rok, keď je produkčný cyklus kratší ako 12 mesiacov;

iii)

v prípade všetkých druhov na celkovo najviac štyri liečebné kúry bez ohľadu na dĺžku produkčného cyklu daného druhu;“.


3.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/717

z 26. apríla 2021,

ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 „Nagykunsági szilvapálinka“

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2) preskúmala žiadosť Maďarska zo 14. októbra 2016 o zápis zemepisného označenia „Nagykunsági szilvapálinka“ do registra.

(2)

Nariadenie (EÚ) 2019/787, ktorým sa nahrádza nariadenie (ES) č. 110/2008, nadobudlo účinnosť 25. mája 2019. V súlade s článkom 49 ods. 1 uvedeného nariadenia sa kapitola III nariadenia (ES) č. 110/2008 o zemepisných označeniach zrušuje s účinnosťou od 8. júna 2019.

(3)

Komisia dospela k záveru, že žiadosť je v súlade s nariadením (ES) č. 110/2008, a preto v zmysle článku 17 ods. 6 uvedeného nariadenia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie hlavné špecifikácie technickej dokumentácie v súlade s článkom 50 ods. 4 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/787 (3).

(4)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/787.

(5)

Preto by sa označenie „Nagykunsági szilvapálinka“ malo zapísať do registra ako zemepisné označenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zemepisné označenie „Nagykunsági szilvapálinka“ sa zapisuje do registra. V súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/787 sa týmto nariadením udeľuje názvu „Nagykunsági szilvapálinka“ ochrana podľa článku 21 nariadenia (EÚ) 2019/787.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2021

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ C 14, 13.1.2021, s. 3.


3.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/718

z 30. apríla 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 371/2011, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia na sodnú soľ dimetylglycínu ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

Spoločnosť Taminco BVBA predložila v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť s návrhom na zmenu názvu držiteľa povolenia, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2011 (2). Žiadateľ uviedol, že Belgicko zreformovalo svoj zákonník o spoločnostiach a združeniach („Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen“), čo viedlo k zmenám, ktoré sa dotýkali všetkých belgických subjektov. V rámci zmenenej legislatívy bol typ spoločnosti „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“ („BVBA“), pod ktorým Taminco podniká, zmenený na „besloten vennootschap“ („BV“). Spoločnosť zostáva spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa belgického práva. Znamená to, že spoločnosť Taminco bude od 1. januára 2021 obchodovať pod názvom „Taminco BV“. K žiadosti boli priložené relevantné podporné údaje.

(3)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nemá za následok nové posúdenie príslušnej doplnkovej látky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(4)

Aby žiadateľ mohol využívať svoje práva na uvádzanie na trh pod názvom Taminco BV, je potrebné zmeniť podmienky povolenia.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 371/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Keďže bezpečnostné dôvody si nevyžadujú bezprostredné uplatňovanie zmeny zavedenej týmto nariadením do vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 371/2011, je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 371/2011

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 371/2011 sa mení takto:

1.

V názve sa slová „držiteľ povolenia spoločnosť Taminco N.V.“ nahrádzajú slovami „držiteľ povolenia spoločnosť Taminco BV“;

2.

V druhom stĺpci prílohy „Názov držiteľa povolenia“ sa slová „Taminco B.V.B.A“ nahrádzajú slovami „Taminco BV“.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Existujúce zásoby doplnkovej látky, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do ich vyčerpania.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2011 z 15. apríla 2011 týkajúce sa schválenia sodnej soli dimetylglycínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia spoločnosť Taminco N.V.) (Ú. v. EÚ L 102, 16.4.2011, s. 6).


3.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/719

z 30. apríla 2021

o povolení L-valínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie L-valínu. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia L-valínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“, funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 30. septembra 2020 (2) k záveru, že L-valín produkovaný baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 nemá za navrhovaných podmienok použitia, keď je doplnený do stravy vo vhodných množstvách, negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie spotrebiteľov ani na životné prostredie. Pokiaľ ide o bezpečnosť používateľa L-valínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358, úrad nemohol vylúčiť inhalačné riziko ani to, že látka je dráždivá pre kožu alebo oči, alebo že predstavuje dermálny senzibilizátor. Preto by sa v súvislosti s touto doplnkovou látkou mali prijať vhodné ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad okrem toho skonštatoval, že látka sa považuje za efektívny zdroj esenciálnej aminokyseliny L-valín vo výžive zvierat a že na to, aby bola účinná pri prežúvavcoch, mala by byť chránená pred rozkladom v bachore. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správy o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predložené referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia L-valínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako kŕmna doplnková látka.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(11):6286.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: aminokyseliny, ich soli a analógy.

3c371i

L-valín

Zloženie doplnkovej látky:

Prášok s minimálnym obsahom L-valínu 98 % (na báze sušiny) a maximálnym obsahom vody 1,5 %

všetky druhy

1.

L-valín možno umiestňovať na trh a používať ako doplnkovú látku vo forme prípravku.

2.

Doplnková látka sa môže používať vo vode na napájanie.

3.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uviesť podmienky skladovania, stabilita pri tepelnom ošetrení a stabilita vo vode na napájanie.

4.

Na etikete doplnkovej látky a premixu sa musí uvádzať: „Pri doplňovaní L-valínom, najmä vo vode na napájanie, by sa s cieľom zabrániť nerovnováhe mali zohľadniť všetky esenciálne a podmienečne esenciálne aminokyseliny.“

5.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne inhalačné riziká a riziká pri kontakte s očami a pokožkou. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo obmedziť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

23.5.2031

Charakteristika účinnej látky:

L-valín [kyselina (2S)-2-amino-3-metylbutánová] produkovaný baktériou Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358

Chemický vzorec: C5H11NO2

Číslo CAS: 72-18-4

Analytická metóda  (1):

Na identifikáciu L-valínu v kŕmnej doplnkovej látke:

monografia v rámci Kódexu chemických látok v potravinách (Food Chemical Codex) týkajúca sa L-valínu.

Na kvantifikáciu valínu v kŕmnej doplnkovej látke:

ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a fotometrickou detekciou (IEC-VIS).

Na kvantifikáciu valínu v premixoch, kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a fotometrickou detekciou (IEC-VIS) – nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 (príloha III, časť F).

Na kvantifikáciu valínu vo vode:

ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a optickou detekciou (IEC-VIS/FD).


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.