ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 122

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
8. apríla 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2021/569 z 30. marca 2021, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

8.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 122/1


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2021/569

z 30. marca 2021,

ktorým sa predlžuje mandát vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1869 zo 16. októbra 2017 o poradnej misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 9 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2017/1869 sa Politický a bezpečnostný výbor (PBV) poveruje, aby v súlade s článkom 38 tretím odsekom zmluvy prijímal príslušné rozhodnutia na účely vykonávania politickej kontroly a strategického usmerňovania poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) vrátane rozhodnutia o vymenovaní vedúceho misie.

(2)

PBV 11. decembra 2019 prijal rozhodnutie (SZBP) 2019/2188 (2), ktorým sa pán Christoph BUIK vymenúva za vedúceho misie EUAM Iraq na obdobie od 1. januára 2020 do 17. apríla 2020.

(3)

Rada 7. apríla 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/513 (3), ktorým sa mandát misie EUAM Iraq predlžuje do 30. apríla 2022.

(4)

Rada 16. apríla 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/530 (4), ktorým sa predlžuje mandát pána Christopha BUIKA ako vedúceho misie EUAM Iraq na obdobie od 18. apríla 2020 do 17. apríla 2021.

(5)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku navrhol predĺžiť mandát pána Christopha BUIKA ako vedúceho misie EUAM Iraq od 18. apríla 2021 do 30. apríla 2022,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mandát pána Christopha BUIKA ako vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) sa týmto predlžuje na obdobie od 18. apríla 2021 do 30. apríla 2022.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 18. apríla 2021.

V Bruseli 30. marca 2021

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Ú. v. EÚ L 266, 17.10.2017, s. 12.

(2)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/2188 z 11. decembra 2019 o vymenovaní vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (Ú. v. EÚ L 330, 20.12.2019, s. 50).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/513 zo 7. apríla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1869 o poradnej misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (Ú. v. EÚ L 113, 8.4.2020, s. 38).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/530 zo 16. apríla 2020, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (Ú. v. EÚ L 120, 17.4.2020, s. 1.)