ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 74

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
4. marca 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/381 z 25. februára 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Escavèche de Chimay (CHZO)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/382 z 3. marca 2021, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, pokiaľ ide o riadenie potravinových alergénov, prerozdeľovanie potravín a kultúru bezpečnosti potravín ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/383 z 3. marca 2021, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v ktorej sa uvádza zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/384 z 3. marca 2021 o vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016 )

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/381

z 25. februára 2021,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Escavèche de Chimay“ (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie (2) uverejnená žiadosť Belgicka o zápis názvu „Escavèche de Chimay“ do registra.

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Escavèche de Chimay“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Escavèche de Chimay“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich, ktorá je uvedená v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2021

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 340, 13.10.2020, s. 12.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/382

z 3. marca 2021,

ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, pokiaľ ide o riadenie potravinových alergénov, prerozdeľovanie potravín a kultúru bezpečnosti potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 1 písm. c) a d),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné predpisy o hygiene potravín pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov s prihliadnutím na zásadu, že je potrebné zaistiť bezpečnosť potravín v celom potravinovom reťazci, počnúc prvovýrobou. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov preto musia dodržiavať všeobecné hygienické ustanovenia stanovené v prílohách I a II k uvedenému nariadeniu.

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) aktualizoval 30. októbra 2014 svoje vedecké odporúčanie k hodnoteniu alergénnych potravín a zložiek potravín na účely označovania (2), pričom uviedol, že prítomnosť potravinových alergií v Európe sa odhaduje na približne 3 % až 4 % u dospelých aj detí. Úrad dospel k záveru, že hoci potravinové alergie postihujú relatívne malú časť populácie, alergická reakcia môže byť závažná, dokonca aj potenciálne smrteľná, a že je čoraz jasnejšie, že ľudia s potravinovými alergiami alebo neznášanlivosťou pociťujú veľmi výrazné zníženie kvality života.

(3)

Komisia Codex Alimentarius prijala v septembri 2020 kódex postupov v oblasti riadenia potravinových alergénov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (CXC 80-2020) vrátane odporúčaní o zmierňovaní potravinových alergénov prostredníctvom harmonizovaného prístupu v potravinovom reťazci na základe všeobecných hygienických požiadaviek.

(4)

Vzhľadom na prijatie globálnej normy CXC 80-2020 a očakávania spotrebiteľov a obchodných partnerov, že potraviny vyrobené v EÚ spĺňajú aspoň takúto globálnu normu, je potrebné zaviesť požiadavky na zavedenie osvedčených hygienických postupov s cieľom zabrániť prítomnosti látok spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 v zariadeniach, dopravných prostriedkoch a/alebo kontajneroch používaných na zber, prepravu či skladovanie potravín alebo obmedziť ich prítomnosť. Keďže kontaminácia potravín sa môže uskutočňovať tak na úrovni prvovýroby, ako aj vo fázach mimo tejto výroby, obe prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 852/2004 by sa mali zmeniť.

(5)

Stratégia „z farmy na stôl“ pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém, ktorú prijala Komisia, je kľúčovou zložkou Európskej zelenej dohody. Zníženie plytvania potravinami je jedným z cieľov stratégie „z farmy na stôl“, ktorá prispeje aj k dosiahnutiu obehového hospodárstva. Prerozdeľovaním prebytku potravín na ľudskú spotrebu, najmä darovaním potravín, kde je to bezpečné, sa zaručuje čo najhodnotnejšie využívanie jedlých potravinových zdrojov a zároveň sa predchádza plytvaniu potravinami.

(6)

Úrad prijal 27. septembra 2018 druhé vedecké stanovisko ku koncepciám analýzy nebezpečenstva pre určité malé maloobchodné prevádzky a darovanie potravín (3). V stanovisku sa uvádza, že darovanie potravín predstavuje niekoľko nových výziev v oblasti bezpečnosti potravín na maloobchodnej úrovni, a preto sa v ňom odporúčajú niektoré ďalšie všeobecné hygienické požiadavky. Je nevyhnutné preto stanoviť určité požiadavky s cieľom podporiť a uľahčiť prerozdeľovanie potravín a zároveň zaručiť ich bezpečnosť pre spotrebiteľov.

(7)

Komisia Codex Alimentarius prijala v septembri 2020 revíziu svojej globálnej normy o všeobecných zásadách hygieny potravín (CXC 1-1969). V revidovanej norme CXC 1-1969 sa ako všeobecná zásada zavádza koncepcia „kultúry bezpečnosti potravín“. Kultúra bezpečnosti potravín zvyšuje bezpečnosť potravín zvyšovaním povedomia a zlepšovaním správania zamestnancov v potravinárskych podnikoch. Takýto vplyv na bezpečnosť potravín sa preukázal vo viacerých vedeckých publikáciách.

(8)

Vzhľadom na revíziu globálnej normy a očakávania spotrebiteľov a obchodných partnerov, že potraviny vyrobené v EÚ spĺňajú aspoň túto globálnu normu, je potrebné zahrnúť všeobecné požiadavky na kultúru bezpečnosti potravín do nariadenia (ES) č. 852/2004.

(9)

Nariadenie (ES) č. 852/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 852/2004 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(11):5432.


PRÍLOHA

1.   

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 sa mení takto:

V časti A oddiele II sa vkladá tento bod 5a:

„5a.

Vybavenie, dopravné prostriedky a/alebo kontajnery, ktoré sa používajú na zber, prepravu alebo skladovanie jednej z látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011, sa nesmú používať na zber, prepravu alebo skladovanie potravín, ktoré neobsahujú túto látku alebo výrobok, pokiaľ toto vybavenie, dopravné prostriedky a/alebo kontajnery neboli čistené a kontrolované aspoň z hľadiska toho, či sa v nich nevyskytujú žiadne viditeľné zvyšky tejto látky alebo výrobku.“

2.   

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 852/2004 sa mení takto:

a)

Úvod sa nahrádza takto:

„ÚVOD

Kapitoly V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa a XII sa uplatňujú na všetky stupne výroby, spracovania a distribúcie potravín. Zvyšné kapitoly sa uplatňujú takto:

kapitola I sa uplatňuje na všetky potravinárske priestory, okrem priestorov, na ktoré sa uplatňuje kapitola III,

kapitola II sa uplatňuje na všetky miestnosti, v ktorých sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú, okrem jedálenských priestorov, na ktoré sa uplatňuje kapitola III,

kapitola III sa uplatňuje na priestory, ktoré sú uvedené v jej názve,

kapitola IV sa uplatňuje na všetku prepravu.“;

b)

Za kapitolu V sa vkladá táto kapitola Va:

„KAPITOLA Va

Prerozdeľovanie potravín

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu prerozdeliť potraviny na účely darovania potravín za týchto podmienok:

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pravidelne kontrolujú, či potraviny, za ktoré sú zodpovední, nie sú škodlivé pre zdravie a sú vhodné na ľudskú spotrebu v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 (*1). Ak je vykonaná kontrola uspokojivá, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu prerozdeliť potraviny v súlade s bodom 2:

v prípade potravín, pri ktorých sa používa dátum spotreby v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, pred uplynutím uvedeného dátumu,

v prípade potravín, pri ktorých sa používa dátum minimálnej trvanlivosti v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. r) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, do uvedeného dátumu alebo po ňom, alebo

v prípade potravín, pri ktorých sa nevyžaduje dátum minimálnej trvanlivosti v súlade s bodom 1 písm. d) prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011, kedykoľvek.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí manipulujú s potravinami uvedenými v bode 1, posúdia, či potraviny nie sú zdraviu škodlivé a či sú vhodné na ľudskú spotrebu, pričom zohľadňujú aspoň tieto skutočnosti:

dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, pričom sa zaručí dostatočná zostávajúca trvanlivosť, aby sa umožnilo ich bezpečné prerozdelenie a používanie konečným spotrebiteľom,

prípadne neporušenosť obalu,

správne podmienky skladovania a prepravy vrátane uplatniteľných požiadaviek na teplotu,

prípadne dátum zmrazenia v súlade s oddielom IV bodom 2 písm. b) prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (*2),

organoleptické podmienky,

zabezpečenie vysledovateľnosti v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 931/2011 (*3) v prípade produktov živočíšneho pôvodu.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1)."

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55)."

(*3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2011, s. 2).“"

c)

V kapitole IX sa vkladá tento bod 9:

„9.

Vybavenie, dopravné prostriedky a/alebo kontajnery, ktoré sa používajú na spracovanie, manipuláciu, prepravu alebo skladovanie jednej z látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011, sa nesmú používať na spracovanie, manipuláciu, prepravu alebo skladovanie potravín, ktoré neobsahujú túto látku alebo výrobok, pokiaľ toto vybavenie, dopravné prostriedky a/alebo kontajnery neboli čistené a kontrolované aspoň z hľadiska toho, či sa v nich nevyskytujú žiadne viditeľné zvyšky tejto látky alebo výrobku.“;

d)

Za kapitolu XI sa vkladá táto kapitola XIa:

„KAPITOLA XIa

Kultúra bezpečnosti potravín

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zavedú, udržiavajú a poskytujú dôkazy o vhodnej kultúre bezpečnosti potravín tým, že spĺňajú tieto požiadavky:

a)

záväzok manažmentu, v súlade s bodom 2, a všetkých zamestnancov k bezpečnej výrobe a distribúcii potravín;

b)

vedúce postavenie v oblasti výroby bezpečných potravín a zapojenie všetkých zamestnancov do postupov pre bezpečnosť potravín;

c)

informovanosť všetkých zamestnancov podniku o nebezpečenstvách v oblasti bezpečnosti potravín a o význame bezpečnosti a hygieny potravín;

d)

otvorená a jasná komunikácia medzi všetkými zamestnancami podniku v rámci činnosti a medzi činnosťami, ktoré po sebe nasledujú, vrátane oznamovania odchýlok a očakávaní;

e)

dostupnosť dostatočných zdrojov na zaistenie bezpečného a hygienického zaobchádzania s potravinami.

2.

Záväzok manažmentu zahŕňa:

a)

zabezpečiť zrozumiteľné oznamovanie úloh a povinností v rámci každej činnosti potravinárskeho podniku;

b)

zachovať integritu systému hygieny potravín pri plánovaní a vykonávaní zmien;

c)

overovať včasné a efektívne vykonávanie kontrol a aktuálnosť dokumentácie;

d)

zabezpečiť pre personál primerané školenia a dohľad;

e)

zabezpečiť súlad s príslušnými regulačnými požiadavkami;

f)

podporovať neustále zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti potravín v podniku prípadne pri zohľadnení vývoja vedy, techniky a najlepších postupov.

3.

Pri uplatňovaní kultúry bezpečnosti potravín sa zohľadňuje povaha a veľkosť potravinárskeho podniku.“

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(*3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2011, s. 2).““


4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/383

z 3. marca 2021,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v ktorej sa uvádza zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Koformulanty sú opísané v článku 2 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1107/2009 ako látky alebo prípravky, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie v prípravku na ochranu rastlín alebo v adjuvante, ale nie sú účinnými látkami, safenermi ani synergentmi.

(2)

Koformulanty sú v prípravkoch na ochranu rastlín neprijateľné, ak ich rezíduá majú po aplikovaní v súlade so správnou praxou ochrany rastlín a so zreteľom na realistické podmienky používania škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na podzemné vody, alebo neprijateľný účinok na životné prostredie. Koformulanty sú v prípravkoch na ochranu rastlín neprijateľné aj vtedy, ak ich použitie má po aplikovaní v súlade so správnou praxou ochrany rastlín a so zreteľom na realistické podmienky používania škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo neprijateľný účinok na rastliny, rastlinné produkty alebo životné prostredie. Takéto neprijateľné koformulanty sa majú uviesť v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(3)

Koformulanty sú látky alebo prípravky používané spolu s účinnými látkami v prípravkoch na ochranu rastlín, a preto sa rovnako šíria v životnom prostredí. Preto by kritériá týkajúce sa ľudského zdravia, životného prostredia, ekotoxicity a podzemných vôd, stanovené v bodoch 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 a 3.10 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, mali byť relevantné aj na identifikáciu neprijateľných koformulantov.

(4)

Zoznam neprijateľných koformulantov by preto mal zahŕňať látky s harmonizovanou klasifikáciou ako karcinogénne látky kategórie 1A alebo 1B, ako mutagénne látky kategórie 1A alebo 1B, alebo ako reprodukčne toxické látky kategórie 1A alebo 1B v súlade s prílohou VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2).

(5)

Zoznam neprijateľných koformulantov by mal ďalej zahŕňať látky identifikované ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické („PBT“) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne („vPvB“) v súlade s článkom 57 písm. d) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3).

(6)

Zoznam neprijateľných koformulantov by mal zahŕňať aj látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v dôsledku vlastností endokrinných disruptorov v súlade s článkom 57 písm. f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo látky identifikované ako endokrinné disruptory podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 (4) alebo látky identifikované ako perzistentné organické látky (POP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 (5).

(7)

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa stanovujú obmedzenia pre určité nebezpečné látky. Ak používanie uvedených látok ako koformulantov v prípravkoch na ochranu rastlín podlieha obmedzeniam, mali by sa doplniť do zoznamu koformulantov v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(8)

Členské štáty identifikovali koformulanty, ktoré považujú za neprijateľné v prípravkoch na ochranu rastlín autorizovaných podľa smernice Rady 91/414/EHS (6) alebo nariadenia (ES) č. 1107/2009. Takéto koformulanty oznámili Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Litva, Španielsko a Nórsko. Z uvedených koformulantov by mali byť v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 uvedené tie, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu ako karcinogénne látky kategórie 1A alebo 1B, ako mutagénne látky kategórie 1A alebo 1B, alebo ako reprodukčne toxické látky kategórie 1A alebo 1B v súlade s prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, ďalej tie látky, ktoré sú identifikované ako PBT alebo vPvB podľa článku 57 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, látky identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v dôsledku vlastností endokrinných disruptorov v súlade s článkom 57 písm. f) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a látky označené ako POP podľa nariadenia (EÚ) 2019/1021.

(9)

Používanie etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z talového oleja (CAS číslo 61791-26-2) v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa zakázalo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1313 (7), keďže boli zistené obavy v súvislosti s toxicitou etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z talového oleja, ako aj v súvislosti s ich potenciálom negatívneho vplyvu na ľudské zdravie. Vzhľadom na to, že uvedené obavy vyplývajú z vnútorných vlastností príslušných látok, a teda nie sú obmedzené na prípravky obsahujúce glyfozát, ale sú rovnako platné pre prípravky obsahujúce iné účinné látky, do zoznamu koformulantov v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 by sa mali pridať aj etoxylované alkylamíny, kde alkyl je z talového oleja.

(10)

Vykonávacími rozhodnutiami Komisie (EÚ) 2016/109 (8) a (EÚ) 2018/619 (9) sa neschválili PHMB (1600; 1.8), CAS číslo 27083-27-8 a 32289-58-0, a PHMB (1415; 4.7), CAS číslo 32289-58-0 a 1802181-67-4, ako existujúce účinné látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 6 (konzervačné prostriedky) popri iných výrobkoch z dôvodu neprijateľných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ich používanie ako konzervačných prostriedkov v prípravkoch na ochranu rastlín by preto viedlo k neprijateľným účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. V dôsledku toho by sa PHMB (1600; 1.8) a PHMB (1415; 4.7) mali takisto uviesť v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(11)

Koformulanty, ktoré sa majú uviesť v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, môžu byť obsiahnuté aj v adjuvantoch uvádzaných na trh. Keďže podrobné pravidlá autorizácie adjuvantov v súlade s článkom 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa ešte nezaviedli, členské štáty môžu naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ ide o adjuvanty v súlade s článkom 81 ods. 3 uvedeného nariadenia. Keďže cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zabrániť uvádzaniu na trh alebo používaniu adjuvantov obsahujúcich zakázané koformulanty, je potrebné zabezpečiť, aby ani adjuvanty, ktoré sa majú zmiešavať s prípravkami na ochranu rastlín, neobsahovali žiadne z uvedených neprijateľných koformulantov.

(12)

Členským štátom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na preskúmanie zloženia prípravkov na ochranu rastlín a adjuvantov, ktoré sú v súčasnosti autorizované na ich území, s cieľom posúdiť, či obsahujú koformulanty uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, a zrušiť alebo zmeniť autorizácie pre prípravky na ochranu rastlín a adjuvanty, ktoré obsahujú uvedené koformulanty.

(13)

V prípade prípravkov na ochranu rastlín alebo adjuvantov, ktoré obsahujú koformulant uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, ak členské štáty v súlade s článkom 46 uvedeného nariadenia alebo prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa autorizácie adjuvantov udeľujú akékoľvek obdobie odkladu, by uvedené obdobie malo uplynúť v prípade predaja a distribúcie najneskôr o 3 mesiace a v prípade zneškodnenia, skladovania a použitia o dodatočných 9 mesiacov od dátumu zmeny alebo zrušenia autorizácií.

(14)

Koformulanty, ktoré sa majú uviesť v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, môžu byť prítomné ako neúmyselné nečistoty v iných koformulantoch, ktoré sú ako také prijateľné na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín alebo adjuvantoch. Preto by individuálna koncentrácia neprijateľných koformulantov v hotovom prípravku na ochranu rastlín alebo adjuvante mala byť nižšia ako 0,1 hmotnostných % alebo nižšia ako špecifický koncentračný limit vzťahujúci sa na CMR vlastnosti (karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu), ak je stanovená v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v prípade neprijateľného koformulantu v miere nižšej ako 0,1 hmotnostných %, aby sa mohla považovať za prijateľnú neúmyselnú nečistotu, pokiaľ nie je stanovená iná limitná hodnota z dôvodu technických obmedzení príslušných analytických metód.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Členské štáty, ktoré udelili autorizácie v prípade prípravkov na ochranu rastlín s obsahom koformulantov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 zmenenému týmto nariadením, uvedené autorizácie zmenia alebo zrušia, a to čo najskôr, najneskôr však do 24. marca 2023.

Článok 3

Členské štáty neautorizujú uvádzanie na trh alebo použitie adjuvantov s obsahom koformulantov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 zmenenému týmto nariadením.

Členské štáty, ktoré autorizovali adjuvanty s obsahom koformulantov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 zmenenému týmto nariadením, uvedené autorizácie zmenia alebo zrušia, a to čo najskôr, najneskôr však do 24. marca 2023.

Článok 4

Akákoľvek doba odkladu, ktorú poskytnú členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 alebo vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa autorizácie adjuvantov, musí byť čo najkratšia a uplynúť v prípade predaja a distribúcie najneskôr o 3 mesiace a v prípade zneškodnenia, skladovania a používania o dodatočných 9 mesiacov od dátumu zmeny alebo zrušenia autorizácií uvedených v článkoch 2 a 3.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 45).

(6)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát (Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2016, s. 1).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/109 z 27. januára 2016 o neschválení látky PHMB (1600; 1.8) ako existujúcej aktívnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 6 a 9 (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 84).

(9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/619 z 20. apríla 2018, ktorým sa neschvaľuje PHMB (1415; 4.7) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 5 a 6 (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2018, s. 21).


PRÍLOHA

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo v zmysle článku 27  (1)

Č.

Názov

Názov EC/iné názvy

CAS číslo

EC číslo

Klasifikácia/Iné vlastnosti

1.

1-chlór-2,3-epoxypropán

epichlórhydrín, chlórmetyloxirán

106-89-8

203-439-8

karcinogén kat.1B

2.

1,2-dichlóretán

1,2-dichlóretán;

etyléndichlorid

107-06-2

203-458-1

karcinogén kat.1B

3.

2-etoxyetanol

2-etoxyetanol;

etanol, 2-etoxy-

110-80-5

203-804-1

reprodukčne toxická látka kat. 1B

4.

(2-etoxyetyl)-acetát

(2-etoxyetyl)-acetát etanol, 2-etoxy-, 1-acetát

111-15-9

203-839-2

reprodukčne toxická látka kat. 1B

5.

1-etylpyrolidín-2-ón

1-etylpyrolidín-2-ón;

N-etyl-2-pyrolidón

2687-91-4

220-250-6

reprodukčne toxická látka kat. 1B

6.

2-metoxyetanol

2-metoxyetanol;

etanol, 2-metoxy-

109-86-4

203-713-7

reprodukčne toxická látka kat. 1B

7.

(2-metoxyetyl)-acetát

(2-metoxyetyl)-acetát;

etanol, 2-metoxy-, 1-acetát;

(2-metoxyetanol)-acetát

110-49-6

203-772-9

reprodukčne toxická látka kat. 1B

8.

2-metoxypropanol

2-metoxypropanol;

1-propanol, 2-metoxy-

1589-47-5

216-455-5

reprodukčne toxická látka kat. 1B

9.

1-metyl-2-pyrolidón

1-metyl-2-pyrolidón;

2-pyrolidinón, 1-metyl-

872-50-4

212-828-1

reprodukčne toxická látka kat. 1B

10.

2-nitropropán

2-nitropropán;

propán, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

karcinogén kat.1B

11.

alkylamíny (alkyl je z talového oleja), etoxylované

alkylamíny (alkyl je z talového oleja), etoxylované;

etoxylované alkylamíny (alkyl je z talového oleja)

61791-26-2

 

Obavy alebo chýbajúce údaje v súvislosti s možnými účinkami na ľudské zdravie alebo životné prostredie

12.

alkylamíny (alkyl je z talového oleja), etoxylované propoxylované

alkylamíny (alkyl je z talového oleja), etoxylované propoxylované;

etoxylované propoxylované alkylamíny (alkyl je z talového oleja)

68213-26-3

 

Obavy alebo chýbajúce údaje v súvislosti s možnými účinkami na ľudské zdravie alebo životné prostredie

13.

azbestové vlákna

aktinolit;

77536-66-4

 

karcinogén kat.1A

14.

amozit;

hnedý azbest

12172-73-5

 

karcinogén kat.1A

15.

antofylit;

77536-67-5

 

karcinogén kat.1A

16.

chryzotil;

biely azbest

12001-29-5

 

karcinogén kat.1A

17.

krocidolit;

modrý azbest

12001-28-4

 

karcinogén kat.1A

18.

tremolit

tremolitový azbest

77536-68-6

 

karcinogén kat.1A

19.

benzén

benzén

71-43-2

200-753-7

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

20.

benzo[def]chryzén 2;

benzo[pqr]tetrafén

benzo[def]chryzén;

benzo[a]pyrén

50-32-8

200-028-5

karcinogén kat.1B/mutagén kat.1B

reprodukčne toxická látka kat. 1B

21.

bis(2-metylpropyl)benzén-1,2-dikarboxylát

diizobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

Vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – zdravie ľudí] Reprodukčne toxická látka kat. 1B

22.

kyselina boritá

kyselina trihydrogenboritá

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

reprodukčne toxická látka kat. 1B

23.

oktaboritan disodný

oktaboritan disodný oktaboritan disodný, bezvodý

12008-41-2

234-541-0

reprodukčne toxická látka kat. 1B

24.

oktaboritan disodný, tetrahydrát

kyselina boritá, disodná soľ, tetrahydrát;

12280-03-4

234-541-0

reprodukčne toxická látka kat. 1B

25.

tetraboritan sodný, bezvodý

tetraboritan sodný, bezvodý

1330-43-4

215-540-4

reprodukčne toxická látka kat. 1B

26.

tetraboritan sodný, dekahydrát

borax

1303-96-4

215-540-4

reprodukčne toxická látka kat. 1B

27.

tetraboritan sodný, pentahydrát

tetraboritan sodný, hydratovaný

12179-04-3

215-540-4

reprodukčne toxická látka kat. 1B

28.

kyselina ortoboritá, sodná soľ

kyselina ortoboritá, sodná soľ kyselina boritá, sodná soľ

13840-56-7

237-560-2

reprodukčne toxická látka kat. 1B

29.

hydrát tetraboritanu disodného

hydrát tetraboritanu disodného

12267-73-1

235-541-3

reprodukčne toxická látka kat. 1B

30.

buta-1,3-dién

buta-1,3-dién

1,3-butadién

106-99-0

203-450-8

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

31.

bután

[s obsahom ≥ 0,1 % butadiénu (EC č. 203-450-8)]

bután

106-97-8

203-448-7

karcinogén kat.1A

32.

kopolymér (bis)iminoimidokarbonyl-hexametylén hydrochloridu a iminoimidokarbonyl-hexametylén hydrochloridu

guanidín, N,N“’-1,6-hexanediylbis[N’-kyano-, polymér s 1,6-hexanediamínom]hydrochlorid

poly[iminokarbonimidoyliminokarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl], hydrochlorid

kyánamid, N-kyano-, compd. s 1,6-hexanediamínom (2:1), polymér s 1,6-hexanediamínom, hydrochlorid (1:2);

PHMB

27083-27-8

a

32289-58-0

a

1802181-67-4

 

Neschválené na používanie v biocídnych výrobkoch typu 6 (konzervačné prostriedky).

33.

dibutyl-ftalát

n-butyl ftalát;

dibutylbenzén-1,2-dikarboxylát

84-74-2

201-557-4

Vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – zdravie ľudí] Reprodukčne toxická látka kat. 1B

34.

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ťažké, nafténové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

karcinogén kat.1B

35.

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ťažké parafínové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

karcinogén kat.1B

36.

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké nafténové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

karcinogén kat.1B

37.

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké, parafínové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

karcinogén kat.1B

38.

destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ťažké, parafínové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

karcinogén kat.1B

39.

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ťažké parafínové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

karcinogén kat.1B

40.

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké, parafínové, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

karcinogén kat.1B

41.

etylénoxid

etylénoxid oxirán; epoxyetán

75-21-8

200-849-9

karcinogén kat.1B/

mutagén kat.1B

42.

formaldehyd

formaldehyd; formalín metanál; formol

50-00-0

200-001-8

karcinogén kat.1B

43.

formamid

formamid; metánamid

75-12-7

200-842-0

reprodukčne toxická látka kat. 1B

44.

izobután [s obsahom ≥ 0,1 % butadiénu (EC č. 203-450-8)]

izobután; propán, 2-metyl-

75-28-5

200-857-2

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

45.

mazacie oleje (z ropy), C20–50, zložené z hydrogenovaných neutrálnych olejov, vysokoviskózne, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

karcinogén kat.1B

46.

mazacie oleje (ropné), C15–30, zložené z hydrogenovaných neutrálnych olejov, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

karcinogén kat.1B

47.

mazacie oleje (ropné), C20–50, zložené z hydrogenovaných neutrálnych olejov, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

karcinogén kat.1B

48.

mazné oleje (ropné), C17–32, extrakcia rozpúšťadlom, zbavené vosku, hydrogenované, s obsahom ≥ 3,0 % extraktu DMSO (merané podľa IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

karcinogén kat.1B

49.

ťažký benzín (ropný), ťažká alkylátová frakcia s prevažne rozvetveným reťazcom uhľovodíkov C9 – C12, s obsahom ≥ 0,1 % benzénu (EC č. 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

karcinogén kat.1B/

mutagén kat.1B

50.

benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký, prevažne C7–C12, s obsahom ≥ 0,1 % benzénu (EC č. 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

51.

benzíny (ropné), hydrodesulfurované, ľahké, zbavené aromátov, prevažne z C7 parafínov a cykloparafínov s obsahom ≥ 0,1 % benzénu (EC č. 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

52.

ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký, prevažne C6–C13, s obsahom ≥ 0,1 % benzénu (EC č. 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

53.

benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia, prevažne C8–C10, s obsahom ≥ 0,1 % benzénu (EC č. 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

54.

nitrobenzén

nitrobenzén;

benzén, nitro-

98-95-3

202-716-0

reprodukčne toxická látka kat. 1B

55.

N-metylformamid

N-metylformamid; formamid, N-metyl-

123-39-7

204-624-6

reprodukčne toxická látka kat. 1B

56..

Nonylfenoly:

Látky s lineárnym a/alebo rozvetveným alkylovým reťazcom s uhlíkovým číslom 9 kovalentne viazaným v akejkoľvek polohe na fenol, zahŕňajúce aj látky, ktoré obsahujú ktorékoľvek z individuálnych izomérov alebo ich kombináciu.

4-(3,5-dimetylheptán-3-yl)fenol

fenol, 4-(1-etyl-1,3-dimetylpentyl)-;

4-(1-etyl-1,3-dimetylpentyl)fenol

186825-36-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

57.

4-(3,6-dimetylheptán-3-yl)fenol

fenol, 4-(1-etyl-1,4-dimetylpentyl)-;

4-(1-etyl-1,4-dimetylpentyl)fenol

142731-63-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

58.

4-(2-metyloktán-2-yl)fenol

p-(1,1-dimetylheptyl)fenol;

fenol, 4-(1,1-dimetylheptyl)-

30784-30-6

250-339-5

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

59.

4-(3-metyloktán-3-yl)fenol

fenol, 4-(1-etyl-1-metylhexyl)-;

4-(1-etyl-1-metylhexyl)fenol;

52427-13-1

257-907-1

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

60.

4-nonylfenol

p-nonylfenol;

fenol, 4-nonyl-

104-40-5

203-199-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

61.

izononylfenol

11066-49-2

234-284-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

62.

p-izononylfenol;

fenol, 4-izononyl-

26543-97-5

247-770-6

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

63.

nonylfenol;

fenol, nonyl-

25154-52-3

246-672-0

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

64.

4-(1-metyloktyl)fenol;

p-(1-metyloktyl)fenol

17404-66-9

241-427-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

65.

4-nonylfenol (nonyl rozvetvený)

84852-15-3

284-325-5

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

66.

nonylfenol, rozvetvený

90481-04-2

291-844-0

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

67.

Nonylfenoly, etoxylované:

Látky s lineárnym a/alebo rozvetveným alkylovým reťazcom s uhlíkovým číslom 9 kovalentne viazaným v akejkoľvek polohe na fenol, etoxylované, zahŕňajúce aj látky, ktoré obsahujú ktorékoľvek z individuálnych izomérov alebo ich kombináciu.

nonylfenol, etoxylovaný

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-

 

500-024-6

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

68.

4-nonylfenol, rozvetvený, etoxylovaný, 1 – 2,5 mólu

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxy-, rozvetvený

 

500-315-8

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

69.

4-nonylfenol, etoxylovaný, 1 – 2,5 mólu

 

500-045-0

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

70.

2-(2-{2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]etoxy}etoxy)etán-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]etoxy]etoxy]etanol;

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]etoxy]etoxy]-

7311-27-5

230-770-5

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

71.

2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]etanol;

etanol, 2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]-

20427-84-3

243-816-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

72.

20-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikozán-1-ol;

3,6,9,12,15,18-hexaoxaikozán-1-ol, 20-(4-nonylfenoxy)-

27942-27-4

248-743-1

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

73.

2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]etoxy]etoxy]etán-1-ol

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylfenoxy)etoxy]etoxy]etoxy]-

7311-27-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

74.

26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakozán-1-ol

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakozán-1-ol, 26-(4-nonylfenoxy)-

14409-72-4

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

75.

17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1-ol

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1-ol, 17-(4-nonylfenoxy)-

34166-38-6

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

76.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxy-, rozvetvený

127087-87-0

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

77.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxy-

26027-38-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

78.

etanol, 2-(4-nonylfenoxy)

104-35-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

79.

izononylfenol, etoxylovaný;

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(izononylfenyl)-ω-hydroxy-

37205-87-1

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

80.

2-[2-(4-terc-nonylfenoxy)etoxy]etanol

etanol, 2-[2-(4-terc-nonylfenoxy)etoxy]-

156609-10-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

81.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-

nonylfenol, etoxylovaný

9016-45-9

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

82.

Oktylfenoly:

Látky s lineárnym a/alebo rozvetveným alkylovým reťazcom s uhlíkovým číslom 8 kovalentne viazaným v akejkoľvek polohe na fenol, zahŕňajúce aj látky, ktoré obsahujú ktorékoľvek z individuálnych izomérov alebo ich kombináciu.

p-oktylfenol;

4-oktylfenol

1806-26-4

217-302-5

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

83.

4-(2,4,4-trimetylpentán-2-yl)fenol;

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol;

4-(terc-oktyl)fenol

fenol, 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-;

4-terc-oktylfenol

140-66-9

205-426-2

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

84.

oktylfenol;

fenol, oktyl-

67554-50-1

266-717-8

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

85.

fenol, 2-izooktyl-

86378-08-7

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

86.

fenol, izooktyl-;

izooktylfenol

11081-15-5

234-304-1

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

87.

fenol, 2-oktyl-;

o-oktylfenol

949-13-3

213-437-9

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

88.

2-sek-oktylfenol;

o-sek-oktylfenol

26401-75-2

247-663-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

89.

4-izooktylfenol;

p-izooktylfenol

27013-89-4

248-164-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

90.

4-sek-oktylfenol;

p-sec-oktylfenol

27214-47-7

248-330-6

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

91.

fenol, sek-oktyl-;

sec-oktylfenol

93891-78-2

299-461-0

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

92.

4-(1-etylhexyl)fenol;

p-(1-etylhexyl)fenol

3307-00-4

221-989-7

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

93.

2-(1-metylheptyl)fenol;

o-(1-metylheptyl)fenol

18626-98-7

242-459-1

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

94.

2-(1-etylhexyl)fenol;

o-(1-etylhexyl)fenol

17404-44-3

241-426-9

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

95.

2-(1-propylpentyl)fenol;

o-(1-propylpentyl)fenol

37631-10-0

253-574-1

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

96.

4-(1-propylpentyl)fenol;

p-(1-propylpentyl)fenol

3307-01-5

221-990-2

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

97.

fenol, 2-(1-metylheptyl)-; 2-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

o-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

3884-95-5

223-420-8

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

98.

fenol, (1,1,3,3-tetrametylbutyl)-;

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

27193-28-8

248-310-7

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

99.

fenol, (1-metylheptyl)-;

(1-metylheptyl)fenol

27985-70-2

248-759-9

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

100.

fenol, 4-(2-metylheptyl)-

898546-19-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

101.

fenol, 2-(2-etylhexyl)-

28752-62-7

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

102.

fenol, 4-(1-metylheptyl)-; 4-(1-metylheptyl) fenol;

p-(1-metylheptyl)fenol

1818-08-2

217-332-9

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

103.

fenol, 4-(2-etylhexyl)-

69468-20-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

104.

fenol, 4-(5-metylheptyl)-

1824164-95-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

105.

fenol, 2-(2-metylheptyl)-

898546-20-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

106.

fenol, 4-(2-propylpentyl)-

119747-99-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

107.

fenol, 3-oktyl-

20056-69-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

108.

fenol, 2-(1,1-dimetylhexyl)-

1824575-79-2

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

109.

fenol, 4-(1,1-dimetylhexyl)-

30784-29-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

110.

fenol, 4-(5,5-dimetylhexyl)-

13330-52-4

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

111.

fenol, 2-(5,5-dimetylhexyl)-

1822989-97-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

112.

fenol, 3-(1,1-dimetylhexyl)-

70435-92-6

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

113.

fenol, 4-(1,4-dimetylhexyl)-

164219-26-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

114.

Oktylfenoly, etoxylované:

Látky s lineárnym a/alebo rozvetveným alkylovým reťazcom s uhlíkovým číslom 8 kovalentne viazaným v akejkoľvek polohe na fenol, etoxylované, zahŕňajúce aj látky, ktoré obsahujú ktorékoľvek z individuálnych izomérov alebo ich kombináciu.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[(1,1,3,3- tetrametylbutyl) fenyl]-ω-hydroxy-

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]etoxy)etanol

polyetylénglykol-oktylfenyléter;

9036-19-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

115.

2-[4-(2,4,4-trimetylpentán-2-yl)fenoxy]etanol

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]-ω-hydroxy-

oktylfenol, etoxylovaný

9002-93-1

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikozán-1-ol

3,6,9,12,15,18-hexaoxaikozán-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-

2497-59-8

219-682-8

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

117.

etanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-

2315-67-5

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

118.

etanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]etoxy]-

2315-61-9

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakozán-1-ol, 26-(4-oktylfenoxy)-;

42173-90-0

255-695-5

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

120.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(oktylfenyl)-ω-hydroxy-, rozvetvený

68987-90-6

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

121.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[4-(6-metylheptyl)fenyl]-ω-hydroxy-

59379-12-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

122.

2-(4-oktylfenoxy)etanol;

2-(p-oktylfenoxy)etanol

51437-89-9

257-203-4

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

123.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(4-oktylfenyl)-ω-hydroxy-

26636-32-8

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

124.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[4-(1-metylheptyl)fenyl]-ω-hydroxy-

73935-42-9

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

125.

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeikozán-1-ol, 20-(4-oktylfenoxy)-;

20-(4-oktylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikozán-1-ol

32742-88-4

251-190-9

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

126.

etanol, 2-[2-[2-[2-(4-oktylfenoxy)etoxy]etoxy]etoxy]-;

2-(p-oktylfenoxy)etanol

51437-92-4

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

127.

etanol, 2-[2-(4-oktylfenoxy)etoxy]-

51437-90-2

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

128.

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1-ol, 17-(4-oktylfenoxy)-

51437-94-6

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

129.

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-(izooktylfenyl)-ω-hydroxy-

9004-87-9

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

130.

2-[2-[2-(4-oktylfenoxy)etoxy]etoxy] etanol

51437-91-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

131.

3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1-ol, 17-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoxy]-

2497-58-7

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

132.

etanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoxy]etoxy]etoxy]-

2315-62-0

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

133.

etanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]etoxy]etoxy]etoxy]-

2315-63-1

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

134.

3,6,9,12-tetraoxatetradekán-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoxy]-

2315-64-2

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakozán-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoxy]-

2315-65-3

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonakozán-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) fenoxy]-

2315-66-4

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

137.

2-[3-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy] etanol

1026254-24-9

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

138.

2-[2-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy] etanol

84658-53-7

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

139.

etanol, 2-[2-(oktylfenoxy)etoxy]-

27176-92-7

 

vlastnosti endokrinných disruptorov [REACH článok 57 písm. f) – životné prostredie]

140.

N, N-dimetylformamid

N, N-dimetylformamid; dimetylformamid, DMF

68-12-2

200-679-5

reprodukčne toxická látka kat. 1B

141.

prop-2-énamid

akrylamid; 2-propénamid

79-06-1

201-173-7

karcinogén kat.1B/

mutagén kat.1B

142.

pyridín, alkylderiváty, s obsahom ≥ 0,1 % benzénu (EC č. 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

karcinogén kat.1A/

mutagén kat.1B

143.

chinolín

chinolín

91-22-5

202-051-6

karcinogén kat.1B

144.

tetrahydrofurfurylalkohol

tetrahydrofurfurylalkohol;

2-furánmetanol, tetrahydro-

97-99-4

202-625-6

reprodukčne toxická látka kat. 1B


(1)  Limit pre akceptovateľnú prítomnosť látok uvedených v tabuľke ako neúmyselná nečistota v konečnom výrobku je 0,1 hmotnostných %, ak sa to v tejto prílohe neuvádza inak.

(2)  Limit pre akceptovateľnú prítomnosť tejto látky ako neúmyselnej nečistoty v hotovom výrobku je 0,01 % (hmotnostné %), čo zodpovedá špecifickému koncentračnému limitu stanovenému v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.


4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/384

z 3. marca 2021

o vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 637/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1), a najmä na jej článok 9 ods. 6 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (2), a najmä na jej článok 9 ods. 6 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smerniciach 2002/53/ES a 2002/55/ES sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd, a to prostredníctvom odkazu na článok 63 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 (3).

(2)

V súlade s článkom 63 nariadenia (ES) č. 2100/94 je na schválenie rastlinnej odrody potrebné, aby Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) považoval jej za názov vhodný. Názov odrody je vhodný, ak neexistuje prekážka v súlade s odsekmi 3 alebo 4 uvedeného článku.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 637/2009 (4) sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania určitých kritérií stanovených v článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o vhodnosť názvov odrôd poľnohospodárskych druhov a druhov zeleniny na účely uplatňovania smernice 2002/53/ES článku 9 ods. 6 prvého pododseku a smernice 2002/55/ES článku 9 ods. 6 prvého pododseku.

(4)

CPVO a členské štáty zriadili skupinu odborníkov, ktorá vypracovala a zmenila usmernenia týkajúce sa vhodnosti názvov podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94 („Usmernenia k názvom odrôd“) (5). V záujme konzistentného uplatňovania kritérií stanovených v článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94, je vhodné poskytnúť ďalšie objasnenia vyplývajúce z usmernení k názvom odrôd.

(5)

Nariadenie (ES) č. 637/2009 bolo viackrát zmenené. Vzhľadom na potrebu zmeniť súčasné pravidlá a v záujme právnej istoty by sa uvedené nariadenie malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(6)

Názov odrody sa má schváliť, ak neexistujú prekážky brániace jeho vhodnosti. Podľa článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94 je používanie názvu odrody vylúčené v prípade už existujúceho práva tretej strany, v prípade ťažkostí spojených s rozpoznávaním alebo reprodukovaním, zhodných názvov odrody rovnakého alebo blízko príbuzného druhu, označení bežne používaných pri obchodovaní s tovarom, ak môže daný názov spôsobiť v niektorom z členských štátov pohoršenie alebo je v rozpore s verejným poriadkom, v prípade zámeny z dôvodu vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti alebo v prípade zavádzajúceho obsahu.

(7)

S cieľom poskytnúť príslušným orgánom dostatočný čas na uplatňovanie nových pravidiel by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2022.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania kritérií stanovených v článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o vhodnosť názvov odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny na účely uplatňovania smernice 2002/53/ES článku 9 ods. 6 prvého pododseku a smernice 2002/55/ES článku 9 ods. 6 prvého pododseku.

Článok 2

Vhodnosť názvov odrôd

1.   Názov odrody je vhodný, ak neexistujú žiadne prekážky v súvislosti s daným označením odrody.

2.   Prekážka v súvislosti s označením odrody existuje vtedy, keď:

a)

používanie názvu odrody na území Únie je vylúčené, ak sa vyhovie námietke tretej strany, ktorá je držiteľom prednostného práva, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 1;

b)

názov odrody je v rozpore so zemepisnými označeniami, označeniami pôvodu alebo zaručenými tradičnými špecialitami, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2;

c)

názov odrody môže spôsobiť jeho používateľom ťažkosti spojené s jeho rozpoznávaním alebo reprodukovaním, ako sa uvádza v článku 4;

d)

názov odrody je zhodný alebo sa môže omylom zameniť s názvom odrody, pod ktorým je do úradného registra odrôd rastlín zapísaná iná odroda rovnakého alebo blízko príbuzného druhu, alebo pod ktorým sa obchoduje s materiálom inej odrody, ako sa stanovuje v článku 5;

e)

názov odrody by mohol viesť k zámene vzhľadom na jeho vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť s názvom odrody rovnakého alebo blízko príbuzného druhu, ako sa uvádza v článku 5;

f)

názov odrody je zhodný alebo sa môže omylom zameniť s označeniami, ktoré sa bežne používajú pri obchodovaní s tovarom alebo ktoré musia zostať podľa iných právnych predpisov voľne použiteľné, ako sa stanovuje v článku 6;

g)

názov odrody môže zavádzať alebo viesť k zámene, ako sa uvádza v článku 7.

Článok 3

Prednostné právo tretej strany

1.   V dôsledku prednostného práva tretej strany existuje prekážka, ak námietke tretej strany, ktorá je držiteľom ochrannej známky, proti označeniu odrody na území Únie vyhovie ktorýkoľvek príslušný orgán. Táto prekážka sa týka ochranných známok, ktoré:

a)

boli zapísané do registra v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo v Únii pred registráciou názvu odrody;

b)

sú identické alebo podobné názvu odrody a

c)

sú zapísané v registri v súvislosti s tovarom, ktorý pozostáva z rovnakých alebo úzko príbuzných druhov príslušnej odrody.

2.   V prípade zemepisných označení, označení pôvodu alebo tradičných špecialít zaručených ako prednostné právo tretej strany v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinami liehovinami, aromatizovanými vínami a vínnymi výrobkami je na území Únie vylúčený názov odrody, ktorý by porušoval:

a)

článok 13 alebo článok 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (6)

b)

článok 103 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (7);

c)

článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (8);

d)

článok 21 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2019/787 (9).

3.   Prekážka pre vhodnosť názvu spôsobená prednostným právom, ktoré sa uvádza v odseku 1, prestáva existovať v prípade získania písomného súhlasu držiteľa prednostného práva na používanie názvu v súvislosti s danou odrodou, a to pod podmienkou, že takýto súhlas nebude mať za následok zavádzanie verejnosti, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

4.   V prípade prednostného práva žiadateľa vo vzťahu k celému navrhovanému názvu alebo k jeho časti sa uplatňuje článok 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2100/94 mutatis mutandis.

Článok 4

Ťažkosti spojené s rozpoznávaním alebo reprodukovaním názvu odrody

1.   Ak názov odrody spôsobuje používateľom ťažkosti spojené s jeho rozpoznávaním alebo reprodukovaním, existuje prekážka spôsobená ťažkosťami spojenými s rozpoznávaním alebo reprodukovaním názvu odrody.

2.   Názov odrody sa považuje za názov spôsobujúci jeho používateľom ťažkosti spojené s jeho rozpoznávaním alebo reprodukovaním vtedy, keď:

a)

pozostáva z komparatívov alebo superlatívov, resp. takéto výrazy obsahuje;

b)

pozostáva z botanických mien druhov v rámci skupiny buď poľnohospodárskych rastlinných druhov, alebo druhov zeleniny, do ktorej odroda patrí, resp. tieto mená obsahuje;

c)

pozostáva zo šľachtiteľských a technických pojmov, resp. takéto pojmy obsahuje; s výnimkou prípadov, keď ich použitie v kombinácii s inými pojmami nebráni rozpoznaniu názvu odrody ako takého;

d)

pozostáva výlučne zo zemepisného názvu, ktorý získal povesť vďaka príslušnému druhu;

e)

pozostáva len z jedného písmena alebo číslice, resp. číslic, pokiaľ nejde o zaužívanú prax pri označovaní určitých odrôd;

f)

obsahuje príliš veľa slov alebo prvkov, resp. z nich pozostáva, s výnimkou prípadov, keď ho vďaka formulácii možno ľahko rozpoznať;

g)

obsahuje interpunkčné znamienko alebo iný symbol, striedajú sa v ňom veľké a malé písmená (okrem prípadu, keď je prvé písmeno veľké a zvyšok názvu tvoria malé písmená), obsahuje dolný či horný index, obrázok alebo obrazový prvok [okrem apostrofu (‘), čiarky (,), najviac dvoch oddelených výkričníkov (!), bodky (.) alebo spojovníka (-), (bežnej) lomky (/) alebo spätnej lomky (\)];

h)

obsahuje dolný index, horný index alebo obrázok, logo či obrazový prvok, resp. z nich pozostáva.

Článok 5

Názov, ktorý sa zhoduje alebo sa môže omylom zameniť s názvom inej odrody

1.   Prekážka pri označovaní odrody existuje vtedy, keď je jej názov zhodný alebo sa môže omylom zameniť s:

a)

názvom odrody, pod ktorým je do úradného registra odrôd zapísaná iná odroda rovnakého alebo blízko príbuzného druhu, alebo

b)

názvom odrody, pod ktorým sa obchoduje s materiálom inej odrody v členskom štáte alebo na území zmluvnej strany Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín (ďalej len „UPOV“);

s výnimkou prípadu, keď už uvedená iná odroda neexistuje a jej názov nenadobudol osobitný význam.

2.   S cieľom zistiť, či dochádza k zámene na účely odseku 1, príslušný orgán najprv osobitne zanalyzuje každý z vizuálnych, fonetických a koncepčných aspektov a potom vykoná celkové posúdenie, berúc do úvahy aj názvy odrôd rovnakého alebo blízko príbuzného druhu, za predpokladu, že príslušné odrody uvedené v tomto odseku a v odseku 1 boli buď predmetom práva k odrodám rastlín alebo jeho uplatnenia, alebo boli úradne schválené na obchodovanie na území jednej z týchto oblastí:

a)

Únia;

b)

Európsky hospodársky priestor;

c)

zmluvná strana UPOV;

d)

člen Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

3.   Na účely tohto článku sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„blízko príbuzné druhy“ sú druhy uvedené v prílohe;

b)

„úradný register odrôd“ je Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov uvedený v článku 17 smernice 2002/53/ES alebo v článku 17 smernice 2002/55/ES, alebo zoznam odrôd OECD či register rastlinných odrôd člena UPOV“;

c)

„odroda, ktorá už neexistuje“ je odroda, ktorej materiál už neexistuje;

d)

„názov nenadobudol osobitný význam“ je situácia, keď sa názov odrody, ktorá bola zapísaná do úradného registra odrôd, považuje za názov, ktorý stratil osobitný význam po uplynutí 10-ročného obdobia od jeho vymazania z tohto registra, pokiaľ nejde o výnimočné okolnosti.

Článok 6

Označenia bežne používané pri obchodovaní s tovarom

1.   Prekážka pre označenie odrody existuje v prípade, že je názov odrody zhodný alebo ho možno omylom zameniť s označeniami, ktoré sa bežne používajú pri obchodovaní s tovarom alebo musia zostať podľa iných právnych predpisov voľne použiteľné.

2.   Označenia, ktoré sa bežne používajú pri obchodovaní s tovarom alebo ktoré musia zostať podľa iných právnych predpisov voľne použiteľné, sú:

a)

názvy odkazujúce na národnú menu;

b)

pojmy súvisiace s hmotnosťou a mierami;

c)

výrazy a pojmy, ktoré sa nemajú používať na iné účely ako tie, ktoré sa predpokladajú v právnych predpisoch Únie alebo členského štátu.

Článok 7

Zavádzajúci obsah

1.   Prekážka pre označenie odrody existuje v prípade, že jej názov môže zavádzať alebo viesť k zámene, pokiaľ ide o vlastnosti, hodnotu alebo totožnosť odrody, resp. totožnosť šľachtiteľa alebo ktorejkoľvek inej strany konania.

2.   Názov odrody sa považuje za potenciálne zavádzajúci alebo vedúci k zámene, ak:

a)

vyvoláva mylný dojem, že daná odroda je príbuzná s inou špecifickou odrodou alebo je z nej odvodená;

b)

vyvoláva mylný dojem, že odroda má určitú vlastnosť alebo hodnotu;

c)

sa odvoláva na konkrétnu vlastnosť alebo hodnotu spôsobom, ktorý vyvoláva mylný dojem, že takúto vlastnosť alebo hodnotu má iba uvedená odroda, hoci rovnakú vlastnosť alebo hodnotu môžu mať aj iné odrody toho istého druhu;

d)

je podobný známemu obchodnému menu inému ako zapísaná ochranná známka alebo názov odrody;

e)

naznačuje, že odroda je inou odrodou;

f)

vyvoláva mylný dojem, pokiaľ ide o totožnosť žiadateľa, osoby zodpovednej za udržiavanie odrody alebo o totožnosť šľachtiteľa;

g)

pozostáva z týchto výrazov, resp. obsahuje tieto výrazy:

i)

komparatívy alebo superlatívy, ktoré môžu byť klamlivé, pokiaľ ide o vlastnosti odrody;

ii)

botanické alebo hovorové mená druhov v rámci skupiny buď poľnohospodárskych rastlinných druhov, alebo druhov zeleniny, do ktorých odroda patrí;

iii)

meno/názov fyzickej alebo právnickej osoby alebo odkaz na takúto osobu s cieľom vyvolať mylný dojem, pokiaľ ide o totožnosť žiadateľa, osoby zodpovednej za udržiavanie odrody alebo o totožnosť šľachtiteľa;

h)

zahŕňa zemepisný názov, ktorý by mohol uviesť používateľa do omylu, pokiaľ ide o vlastnosti alebo hodnotu odrody z hľadiska jej kultivácie a použitia.

Článok 8

Zrušenie nariadenia (ES) č. 637/2009

Nariadenie (ES) č. 637/2009 sa zrušuje.

Naďalej sa však uplatňuje na názvy odrôd, ktoré žiadateľ navrhol príslušnému orgánu na schválenie pred 1. januára 2022.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 10).

(5)  Usmernenia CPVO k názvom odrôd, prvé zasadnutie správnej rady (2018), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1).


PRÍLOHA

Vymedzenie blízko príbuzných druhov v zmysle článku 5 ods. 3

Na účely vymedzenia výrazu „blízko príbuzné druhy“ uvedeného v článku 5 ods. 3 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

ak v rámci rodu existuje viac ako jedna trieda, uplatňuje sa zoznam tried v časti I;

b)

ak triedy zahŕňajú viac ako jeden rod, uplatňuje sa zoznam tried v časti II;

c)

všeobecne platí, že v prípade rodov a druhov, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamov tried uvedených v častiach I a II, sa rod považuje za triedu.

ČASŤ I

TRIEDY V RÁMCI RODU

Triedy

Botanické mená

Trieda 1.1:

Brassica oleracea

Trieda 1.2:

Brassica okrem druhu Brassica oleracea

Trieda 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Trieda 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var.rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Trieda 2.3:

Beta okrem tried 2.1 a 2.2.

Trieda 3.1:

Cucumis sativus

Trieda 3.2:

Cucumis melo

Trieda 3.3:

Cucumis okrem tried 3.1 a 3.2

Trieda 4.1:

Solanum tuberosum L.

Trieda 4.2:

Rajčiak a podpníky pre rajčiaky

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta [Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.] [Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter]

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll [Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy]

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) [Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.]

Solanum pimpinellifolium L. [Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.] (Lycopersicon racemigerum Lange)

a hybridy vzniknuté krížením týchto druhov

Trieda 4.3:

Solanum melongena L.

Trieda 4.4:

Solanum okrem tried 4.1, 4.2 a 4.3

ČASŤ II

TRIEDY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ VIAC AKO JEDEN ROD

Triedy

Botanické mená

Trieda 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Trieda 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, PhleumPoa

Trieda 204 (*):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Trieda 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Triedy 203 a 204 nie sú stanovené výlučne na základe blízko príbuzných druhov.


Korigendá

4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/35


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

( Úradný vestník Európskej únie L 119 zo 4. mája 2016 )

Na strane 59, článok 42 ods. 2, posledná veta:

namiesto:

„Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia môžu prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.“

má byť:

„Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia musia prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.“