ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
16. februára 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia týkajúca sa nadobudnutia platnosti Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/183 z 12. februára 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2453, pokiaľ ide o držiteľa povolenia a jeho zástupcu v Únii na umiestnenie na trh výrobkov, ktoré obsahujú určitú geneticky modifikovanú repku olejnú, sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2021) 823]  ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/184 z 12. februára 2021, ktorým sa menia rozhodnutia 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EÚ a vykonávacie rozhodnutia 2012/82/EÚ, 2012/83/EÚ, 2012/347/EÚ, 2013/649/EÚ, (EÚ) 2015/683, (EÚ) 2015/684, (EÚ) 2015/685, (EÚ) 2015/686, (EÚ) 2015/687, (EÚ) 2015/688, (EÚ) 2015/689, (EÚ) 2015/693, (EÚ) 2015/695, (EÚ) 2015/696, (EÚ) 2015/700, (EÚ) 2015/701, (EÚ) 2015/2279, (EÚ) 2015/2281, (EÚ) 2016/1216, (EÚ) 2016/1217, (EÚ) 2017/1207, (EÚ) 2018/1111, (EÚ) 2018/2045, (EÚ) 2018/2046, (EÚ) 2019/1307, (EÚ) 2019/1308, (EÚ) 2019/1309, (EÚ) 2019/2083 a (EÚ) 2020/1360, pokiaľ ide o držiteľa povolenia a jeho zástupcu v Únii na uvedenie výrobkov, ktoré obsahujú určité geneticky modifikované organizmy, sú z nich zložené alebo vyrobené, na trh [oznámené pod číslom C(2021) 826]  ( 1 )

4

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

16.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


Informácia týkajúca sa nadobudnutia platnosti Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 24. novembra 2017 v Bruseli (1), nadobúda v súlade s článkom 385 ods. 2 dohody platnosť 1. marca 2021. Posledná ratifikačná alebo schvaľovacia listina bola uložená 25. januára 2021.


(1)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2018, s. 4.


ROZHODNUTIA

16.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/2


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/183

z 12. februára 2021,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2453, pokiaľ ide o držiteľa povolenia a jeho zástupcu v Únii na umiestnenie na trh výrobkov, ktoré obsahujú určitú geneticky modifikovanú repku olejnú, sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom C(2021) 823]

(Iba holandské a nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

Spoločnosť Bayer Agriculture BVBA so sídlom v Belgicku je zástupcom spoločnosti Monsanto Company, ktorá má sídlo v Spojených štátoch amerických, v Únii, pokiaľ ide o povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú, sú z nej zložené alebo vyrobené, povolené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2453 (2). Spoločnosť BASF Agricultural Solutions Seed US LLC so sídlom v Spojených štátoch amerických je ďalším držiteľom povolenia na geneticky modifikovanú repku olejnú povolenú uvedeným vykonávacím rozhodnutím.

(2)

V liste z 28. júla 2020 spoločnosť Bayer Agriculture BVBA informovala Komisiu, že od 1. augusta 2020 mení svoju právnu formu a takisto mení svoj názov na Bayer Agriculture BV, Belgicko.

(3)

V liste z 28. júla 2020 spoločnosť Bayer Agriculture BVBA informovala Komisiu, že od 1. augusta 2020 spoločnosť Monsanto Company mení svoju právnu formu a takisto mení svoj názov na Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.

(4)

Požadované zmeny sú výhradne administratívnej povahy, a preto nezahŕňajú nové posúdenie príslušných výrobkov.

(5)

V liste z 10. augusta 2020 Komisia informovala spoločnosť BASF SE ako zástupcu spoločnosti BASF Agricultural Solutions Seed US LLC o požadovaných zmenách. V liste z 27. augusta 2020 spoločnosť BASF SE informovala Komisiu, že spoločnosť BASF Agricultural Solutions Seed US LLC súhlasí s navrhovanými zmenami.

(6)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2453 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/2453

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2453 sa mení takto:

1.

V článku 7 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Bayer Agriculture BV, Belgicko zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

V článku 9 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko.“

3.

Písmeno a) bod 1 prílohy sa nahrádza takto:

„1.

Názov: Bayer Agriculture BV, Belgicko

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko

v zastúpení spoločnosti

Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri, 63167, Spojené štáty americké

a“.

Článok 2

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené týmto adresátom:

a)

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko a

b)

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Nemecko.

V Bruseli 12. februára 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2453 z 21. decembra 2017, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 346, 28.12.2017, s. 31).


16.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/4


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/184

z 12. februára 2021,

ktorým sa menia rozhodnutia 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EÚ a vykonávacie rozhodnutia 2012/82/EÚ, 2012/83/EÚ, 2012/347/EÚ, 2013/649/EÚ, (EÚ) 2015/683, (EÚ) 2015/684, (EÚ) 2015/685, (EÚ) 2015/686, (EÚ) 2015/687, (EÚ) 2015/688, (EÚ) 2015/689, (EÚ) 2015/693, (EÚ) 2015/695, (EÚ) 2015/696, (EÚ) 2015/700, (EÚ) 2015/701, (EÚ) 2015/2279, (EÚ) 2015/2281, (EÚ) 2016/1216, (EÚ) 2016/1217, (EÚ) 2017/1207, (EÚ) 2018/1111, (EÚ) 2018/2045, (EÚ) 2018/2046, (EÚ) 2019/1307, (EÚ) 2019/1308, (EÚ) 2019/1309, (EÚ) 2019/2083 a (EÚ) 2020/1360, pokiaľ ide o držiteľa povolenia a jeho zástupcu v Únii na uvedenie výrobkov, ktoré obsahujú určité geneticky modifikované organizmy, sú z nich zložené alebo vyrobené, na trh

[oznámené pod číslom C(2021) 826]

(Iba holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

Bayer Agriculture BVBA so sídlom v Belgicku je zástupcom spoločnosti Monsanto Company so sídlom v Spojených štátoch amerických, pokiaľ ide o 32 povolení na uvedenie výrobkov, ktoré obsahujú určité geneticky modifikované organizmy, sú z nich zložené alebo vyrobené, na trh podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. Príslušné povolenia boli udelené rozhodnutiami Komisie 2009/813/ES (2), 2009/814/ES (3) a 2010/429/EÚ (4) a vykonávacími rozhodnutiami Komisie 2012/82/EÚ (5), 2012/83/EÚ (6), 2012/347/EÚ (7), 2013/649/EÚ (8), (EÚ) 2015/683 (9), (EÚ) 2015/684 (10), (EÚ) 2015/685 (11), (EÚ) 2015/686 (12), (EÚ) 2015/687 (13), (EÚ) 2015/688 (14), (EÚ) 2015/689 (15), (EÚ) 2015/693 (16), (EÚ) 2015/695 (17), (EÚ) 2015/696 (18), (EÚ) 2015/700 (19), (EÚ) 2015/701 (20), (EÚ) 2015/2279 (21), (EÚ) 2015/2281 (22), (EÚ) 2016/1216 (23), (EÚ) 2016/1217 (24), (EÚ) 2017/1207 (25), (EÚ) 2018/1111 (26), (EÚ) 2018/2045 (27), (EÚ) 2018/2046, (28) (EÚ) 2019/1307 (29), (EÚ) 2019/1308 (30), (EÚ) 2019/1309 (31), (EÚ) 2019/2083 (32) a (EÚ) 2020/1360 (33).

(2)

Listom z 28. júla 2020 spoločnosť Bayer Agriculture BVBA informovala Komisiu, že od 1. augusta 2020 zmenila svoj názov na Bayer Agriculture BV, Belgicko.

(3)

Listom z 28. júla 2020 spoločnosť Bayer Agriculture BVBA informovala Komisiu, že spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké, mení svoju právnu formu a od 1. augusta 2020 mení svoj názov na Bayer CropScience LP.

(4)

Navrhované zmeny rozhodnutí o povoleniach sú čisto administratívnej povahy a nevyžadujú si nové posúdenie príslušných výrobkov.

(5)

Rozhodnutia 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EÚ, vykonávacie rozhodnutia 2012/82/EÚ, 2012/83/EÚ, 2012/347/EÚ, 2013/649/EÚ, (EÚ) 2015/683, (EÚ) 2015/684, (EÚ) 2015/685, (EÚ) 2015/686, (EÚ) 2015/687, (EÚ) 2015/688, (EÚ) 2015/689, (EÚ) 2015/693, (EÚ) 2015/695, (EÚ) 2015/696, (EÚ) 2015/700, (EÚ) 2015/701, (EÚ) 2015/2279, (EÚ) 2015/2281, (EÚ) 2016/1216, (EÚ) 2016/1217, (EÚ) 2017/1207, (EÚ) 2018/1111, (EÚ) 2018/2045, (EÚ) 2018/2046, (EÚ) 2019/1307, (EÚ) 2019/1308, (EÚ) 2019/1309, (EÚ) 2019/2083 a (EÚ) 2020/1360 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia 2009/813/ES

Rozhodnutie 2009/813/ES sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 2

Zmeny rozhodnutia 2009/814/ES

Rozhodnutie 2009/814/ES sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 3

Zmeny rozhodnutia 2010/429/EÚ

Rozhodnutie Komisie 2010/429/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 4

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2012/82/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/82/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 5

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2012/83/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/83/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 6

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2012/347/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/347/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 7

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2013/649/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2013/649/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 8

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/683

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/683 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 9

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/684

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/684 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 10

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/685

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/685 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 11

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/686

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/686 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 12

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/687

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/687 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 13

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/688

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/688 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 14

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/689

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/689 sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 15

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/693

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/693 sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 16

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/695

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/695 sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 17

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/696

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/696 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 18

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/700

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/700 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 19

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/701

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/701 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 20

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/2279

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2279 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 21

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/2281

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2281 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 22

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1216

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1216 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 23

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1217

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1217 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 24

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/1207

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/1207 sa mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 25

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2018/1111

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/1111 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľ povolenia je spoločnosť Bayer Agriculture BV, Belgicko, zastupujúca spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké.“

2.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko

V mene spoločnosti Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké.“

Článok 26

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2018/2045

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2045 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 27

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2018/2046

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2046 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 28

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/1307

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1307 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 29

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/1308

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1308 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 30

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/1309

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1309 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 31

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/2083

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/2083 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená v Únii spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 32

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/1360

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1360 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer CropScience LP, Spojené štáty americké, zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Belgicko.“

2.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

3.

Písmeno a) prílohy sa nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Zastúpená spoločnosťou Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.“

Článok 33

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgicko.

V Bruseli 12. februára 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/813/ES z 30. októbra 2009, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2009, s. 21).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2009/814/ES z 30. októbra 2009, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2009, s. 25).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2010/429/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 46).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/82/EÚ z 10. februára 2012 týkajúce sa obnovenia povolenia ďalšieho uvádzania produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 40, 14.2.2012, s. 14).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/83/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87701 (MON-877Ø1-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 40, 14.2.2012, s. 18).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/347/EÚ z 28. júna 2012, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 171, 30.6.2012, s. 13).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/649/EÚ zo 6. novembra 2013, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh peľ vyprodukovaný z kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2013, s. 44).

(9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/683 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87460 (MON 8746Ø-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 1).

(10)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/684 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh geneticky modifikovanú kukuricu NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) a ktorým sa obnovuje povolenie na existujúce výrobky z kukurice NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 6).

(11)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/685 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny MON 15985 (MON-15985-7) na trh a obnovuje povolenie pre existujúcu geneticky modifikovanú bavlnu MON 15985 (MON-15985-7) (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 11).

(12)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/686 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87769 (MON-87769-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 16).

(13)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/687 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 (MON-883Ø2-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 22).

(14)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/688 z 24. apríla 2015, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu MON 88913 (MON-88913-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 26).

(15)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/689 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie pre existujúcu geneticky modifikovanú bavlnu MON 531 (MON-ØØ531-6) (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 31).

(16)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/693 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie pre existujúcu geneticky modifikovanú bavlnu MON 1445 (MON-Ø1445-2) (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 48).

(17)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/695 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie pre existujúce výrobky z geneticky modifikovanej bavlny MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) a povoľuje umiestnenie bavlníkového oleja vyrobeného z geneticky modifikovanej bavlny MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) na trh (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 56).

(18)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/696 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON87705 (MON-877Ø5-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 60).

(19)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/700 z 24. apríla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON87708 (MON-877Ø8-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 81).

(20)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/701 z 24. apríla 2015, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú GT73 alebo sú z nej zložené, alebo potravín a krmív vyrobených z uvedeného geneticky modifikovaného organizmu na trh v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2015, s. 86).

(21)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 58).

(22)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2281 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 (MON-87427-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 67).

(23)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1216 z 22. júla 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2016, s. 22).

(24)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1217 z 22. júla 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2016, s. 28).

(25)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1207 zo 4. júla 2017, ktorým sa obnovuje povolenie na umiestnenie výrobkov z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 173, 6.7.2017, s. 18).

(26)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1111 z 3. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 × MON-87427-7) a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch z genetických modifikácií MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Ú. v. EÚ L 203, 10.8.2018, s. 20).

(27)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2045 z 19. decembra 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 65).

(28)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2046 z 19. decembra 2018, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 70).

(29)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1307 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 204, 2.8.2019, s. 81).

(30)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1308 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87411 (MON-87411-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 204, 2.8.2019, s. 85).

(31)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1309 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 (MON-87751-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 204, 2.8.2019, s. 90).

(32)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2083 z 28. novembra 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 89788 (MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 316, 6.12.2019, s. 68).

(33)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1360 z 28. septembra 2020, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 316, 30.9.2020, s. 1).