ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 54

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
16. februára 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/176 z 5. februára 2021, o uzavretí zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k uvedenej dohode

1

 

*

Rozhodnutie zmluvných strán Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním severného mora ropou a inými škodlivými látkami o rozšírení rozsahu pôsobnosti dohody s cieľom zlepšiť spoluprácu v oblasti dozoru, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v prílohe VI k dohovoru MARPOL

3

 

*

Rozhodnutie zmluvných strán Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním severného mora ropou a inými škodlivými látkami o pristúpení Španielskeho kráľovstva k dohode

6

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

16.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/176

z 5. februára 2021,

o uzavretí zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k uvedenej dohode

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 196 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohodu o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (ďalej len „Bonnská dohoda“) (2) uzavrelo Európske hospodárske spoločenstvo rozhodnutím Rady 84/358/EHS (3), pričom dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 1989. Bonnská dohoda bola zmenená v roku 1989. Uvedené zmeny boli schválené rozhodnutím Rady 93/540/EHS (4) a nadobudli platnosť 1. apríla 1994.

(2)

Rozhodnutím Rady zo 7. októbra 2019 Rada poverila Komisiu, aby v mene Únie viedla rokovania o zmenách vecnej a geografickej pôsobnosti Bonnskej dohody.

(3)

V súlade s článkom 16 ods. 1 Bonnskej dohody zmluvné strany zvážili návrh na zmenu zameranú na rozšírenie rozsahu pôsobnosti Bonnskej dohody s cieľom zlepšiť spoluprácu v oblasti dozoru, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v prílohe VI k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí podpísanému v Londýne 2. novembra 1973, v znení protokolu zo 17. februára 1978 (ďalej len „dohovor MARPOL“). Zmluvné strany okrem toho zvážili aj zmeny Bonnskej dohody a prílohy k nej v dôsledku pristúpenia Španielska k uvedenej dohode podľa jej článku 20.

(4)

Komisia v súlade s rozhodnutím Rady zo 7. októbra 2019 prerokovala uvedené zmeny Bonnskej dohody, ktoré boli jednomyseľným hlasovaním prijaté dvomi rozhodnutiami na tridsiatom prvom zasadnutí zmluvných strán Bonnskej dohody, ktoré sa konalo v Bonne od 9. do 11. októbra 2019.

(5)

Uvedené zmeny Bonnskej dohody by sa mali schváliť v mene Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľujú zmeny Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (ďalej len „Bonnská dohoda“), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti Bonnskej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k Bonnskej dohode, ktoré boli prijaté zmluvnými stranami na ich tridsiatom prvom zasadnutí v Bonne, ktoré sa konalo od 9. do 11. októbra 2019 (5).

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vykonať v mene Únie oznámenie podľa článku 16 Bonnskej dohody (6).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 5. februára 2021

Za Radu

predsedníčka

A. P. ZACARIAS


(1)  Súhlas z 19. januára 2021.

(2)  Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 9.

(3)  Rozhodnutie Rady 84/358/EHS z 28. júna 1984 týkajúce sa uzatvorenia Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 7).

(4)  Rozhodnutie Rady 93/540/EHS z 18. októbra 1993, ktorým sa schvaľujú určité zmeny a doplnenia k Dohode o spolupráci zaoberajúcej sa znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) (Ú. v. ES L 263, 22.10.1993, s. 51).

(5)  Znenia rozhodnutí o zmenách Bonnskej dohody sú uverejnené v tomto úradnom vestníku, s. 3 a s. 6

(6)  Dátum nadobudnutia platnosti zmien Bonnskej dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


16.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/3


ROZHODNUTIE ZMLUVNÝCH STRÁN DOHODY O SPOLUPRÁCI PRI VYSPORIADAVANÍ SA SO ZNEČISŤOVANÍM SEVERNÉHO MORA ROPOU A INÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI

o rozšírení rozsahu pôsobnosti dohody s cieľom zlepšiť spoluprácu v oblasti dozoru, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v prílohe VI k dohovoru MARPOL

Zmluvné strany Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (ďalej len „dohoda“),

pripomínajúc článok 16 dohody, v ktorom sa stanovuje, že jedna alebo viaceré zmluvné strany môžu navrhnúť zmeny dohody a že tieto zmeny sa môžu prijať jednomyseľným hlasovaním na zasadnutí zmluvných strán,

s cieľom zabezpečiť, aby vláda, ktorá vykonáva funkciu depozitára, prijala oznámenia o schválení od všetkých zmluvných strán čo najskôr s cieľom umožniť rýchle nadobudnutie platnosti týchto zmien, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 2 dohody,

zameriavajúc sa na zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi zmluvnými štátmi v boji proti nezákonným emisiám do ovzdušia spôsobovaným lodnou dopravou s cieľom obmedziť negatívne dôsledky spaľovania lodných palív s vysokým obsahom síry alebo dusíka na ľudské zdravie, biodiverzitu a celé morské prostredie,

jednomyseľným hlasovaním prijímajú toto rozhodnutie:

Odsek 1

Zmena názvu dohody

Názov dohody sa mení a znie takto:

„Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami vrátane znečisťovania ovzdušia spôsobovaného lodnou dopravou“.

Odsek 2

Zmena preambuly dohody

Preambula dohody sa mení a znie takto:

Slovo „Írska“ sa vkladá pred slová „Holandského kráľovstva“.

Odseky 2 až 6 preambuly sa menia a znejú takto:

„Uznávajúc, že znečisťovanie mora ropou a inými škodlivými látkami, ako aj znečisťovanie ovzdušia spôsobované lodnou dopravou v oblasti Severného mora môže ohroziť morské prostredie, biodiverzitu, zdravie ľudí a príslušné záujmy pobrežných štátov,

berúc na vedomie, že takéto druhy znečisťovania majú mnoho zdrojov a že tieto havárie a iné nehody vyvolávajú veľké obavy,

v presvedčení, že schopnosť bojovať s týmito druhmi znečisťovania, ako aj aktívna spolupráca a vzájomná pomoc medzi štátmi sú potrebné na ochranu ich pobreží a súvisiacich sfér záujmov,

vítajúc pokrok, ktorý bol dosiahnutý v rámci Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou, podpísanej v Bonne 9. júna 1969,

želajúc si ďalej rozvíjať vzájomnú pomoc a spoluprácu pri monitorovaní a boji proti rôznym druhom znečisťovania,“

Odsek 3

Zmena článku 1

Článok 1 sa mení a znie takto:

„Článok 1

Táto dohoda sa uplatňuje v oblasti Severného mora, ako sa vymedzuje v článku 2:

1.

vždy, keď prítomnosť alebo predpokladaná prítomnosť ropy alebo iných škodlivých látok, ktoré znečisťujú alebo hrozia znečistením mora, predstavuje vážne alebo bezprostredné nebezpečenstvo pre pobrežie alebo súvisiace sféry záujmu jednej alebo viacerých zmluvných strán, alebo

2.

vždy, keď prítomnosť alebo predpokladaná prítomnosť emisií spôsobovaných lodnou dopravou v zmysle prílohy VI k dohovoru MARPOL, ktoré znečisťujú alebo hrozia znečistením morského prostredia, prispieva k eutrofizácii mora a ohrozuje zdravie ľudí, ktorí žijú na pobreží, alebo živé organizmy v mori a

3.

na dozor, ktorý sa vykonáva ako pomoc pri odhaľovaní znečisťovania a boji proti nemu, ako sa stanovuje v bodoch 1 a 2 tohto článku, a pri zamedzovaní porušovaniu predpisov zameraných na boj proti znečisťovaniu.“

Odsek 4

Zmena článku 5

Článok 5 sa mení a znie takto:

„Článok 5

1.   Vždy, keď sa niektorá zmluvná strana dozvie o havárii alebo o prítomnosti ropy alebo iných škodlivých látok vrátane emisií z lodí v oblasti Severného mora, ktorá pravdepodobne predstavuje vážnu hrozbu pre pobrežie alebo súvisiace sféry záujmu ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bezodkladne o tom informuje túto stranu prostredníctvom svojho príslušného úradu.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že požiadajú kapitánov všetkých lodí plaviacich sa pod ich vlajkou a pilotov lietadiel registrovaných v ich krajinách, aby kanálmi, ktoré môžu byť v týchto okolnostiach najpraktickejšie a najprimeranejšie, bezodkladne podali správu o:

a)

všetkých haváriách, ktoré spôsobili alebo pravdepodobne spôsobia znečistenie morského prostredia;

b)

prítomnosti, povahe alebo rozlohe ropnej škvrny alebo iných škodlivých látok, ktoré pravdepodobne predstavujú vážnu hrozbu pre pobrežia a súvisiace sféry záujmu jednej alebo viacerých zmluvných strán.

3.   Zmluvné strany použijú štandardný formulár na podávanie správ o znečistení, ako sa vyžaduje v odseku 1 tohto článku.“

Odsek 5

Zmena článku 6

Článok 6 sa mení a znie takto:

„Článok 6

1.   Na jediný účel tejto dohody sa oblasť Severného mora rozdeľuje na zóny opísané v prílohe k tejto dohode.

2.   Zmluvná strana, v ktorej zóne vznikne situácia toho druhu, ktorý je opísaný v článku 1 bode 1 tejto dohody, vykonáva potrebné vyhodnotenie povahy a rozsahu každej havárie alebo podľa druhu udalosti, typu a približného množstva ropy alebo iných škodlivých látok a smeru a rýchlosti ich pohybu.

3.   Príslušná zmluvná strana ihneď informuje všetky ostatné zmluvné strany prostredníctvom ich príslušných úradov o svojom hodnotení a o všetkých činnostiach, ktoré vykonala, aby sa vysporiadala s ropou alebo inými škodlivými látkami, a nepretržite pozoruje tieto látky, kým sú prítomné v jej zóne.

4.   Záväzky zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tohto článku vzhľadom na zóny spoločnej zodpovednosti podliehajú osobitným technickým dohodám uzatvoreným medzi príslušnými stranami. Tieto dohody sa oznamujú ostatným zmluvným stranám.“

Odsek 6

Zmena článku 15

Článok 15 sa mení a znie takto:

„Článok 15

1.   Zmluvné strany prijmú opatrenia na vykonávanie funkcie sekretariátu vo vzťahu k tejto dohode, pričom zohľadnia opatrenia existujúce v rámci iných medzinárodných dohôd o predchádzaní znečisťovaniu morského prostredia účinných pre tú istú oblasť ako táto dohoda.

2.   Každá zmluvná strana prispieva 2,5 % celkových ročných výdavkov na uplatňovanie tejto dohody. Zostatok výdavkov na uplatňovanie tejto dohody sa rozdelí medzi ostatné zmluvné strany, iné ako Európske hospodárske spoločenstvo, úmerne ich hrubému národnému produktu v súlade so sadzobníkom, ktorý pravidelne prijíma Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. V žiadnom prípade nesmie tento príspevok zmluvnej strany prekročiť 20 % tohto zostatku.“

Odsek 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď vláda, ktorá vykonáva funkciu depozitára, prijala oznámenia o schválení od všetkých zmluvných strán.


16.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/6


ROZHODNUTIE ZMLUVNÝCH STRÁN DOHODY O SPOLUPRÁCI PRI VYSPORIADAVANÍ SA SO ZNEČISŤOVANÍM SEVERNÉHO MORA ROPOU A INÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI

o pristúpení Španielskeho kráľovstva k dohode

Zmluvné strany Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (ďalej len „dohoda“),

PRIPOMÍNAJÚC článok 20 dohody, v ktorom sa stanovuje, že zmluvné strany môžu jednomyseľne vyzvať ktorýkoľvek pobrežný štát v oblasti severovýchodného Atlantiku, aby pristúpil k tejto dohode, a že v takom prípade sa podľa potreby zmení článok 2 dohody a príloha k nej,

VYJADRUJÚC svoj jednomyseľný zámer vyzvať Španielsko, aby pristúpilo k dohode,

VÍTAJÚC želanie Španielska pristúpiť k dohode,

jednomyseľným hlasovaním rozhodli, že

Odsek 1

Vyzvanie Španielska v súlade s článkom 20

V súlade s článkom 20 zmluvné strany jednomyseľne vyzývajú Španielsko, aby pristúpilo k Bonnskej dohode. Vzhľadom na túto výzvu sa prijímajú tieto zmeny preambuly, článku 2 a prílohy k tejto dohode.

Odsek 2

Zmena preambuly dohody

Preambula dohody sa mení takto: pred slová „Švédskeho kráľovstva“ sa vkladajú slová „Španielskeho kráľovstva“.

Odsek 3

Zmena článku 2

Článok 2 dohody sa mení a znie takto:

„Článok 2

Na účel tejto dohody oblasť Severného mora znamená oblasť mora, ktorá zahŕňa:

a)

vlastné Severné more na juh od rovnobežky 61°0'00.00" s. z. š.;

b)

Skagerrak, ktorého južná hranica je určená na východ od Skaw rovnobežkou 57°44'43.00" s. z. š.;

c)

Biskajský záliv ohraničený na juhu a na západe líniou vymedzenou v časti I prílohy k tejto dohode;

d)

ostatné vody, ktoré zahŕňajú Írske more, Keltské more, Malinské more, Veľký Minch, Malý Minch, časť Nórskeho mora a časti severovýchodného Atlantiku, ohraničené na západe a na severe líniou vymedzenou v časti II prílohy k tejto dohode.“

Odsek 4

Zmena prílohy k dohode

Príloha k dohode sa mení a znie tak, ako sa uvádza v dodatku k tomuto rozhodnutiu.

Odsek 5

Nadobudnutie účinnosti

Zmeny uvedené v tomto rozhodnutí nadobúdajú platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď Španielsko uloží svoje písomné dokumenty o pristúpení k dohode.


DODATOK

„PRÍLOHA K DOHODE O SPOLUPRÁCI PRI VYSPORIADAVANÍ SA SO ZNEČISŤOVANÍM SEVERNÉHO MORA ROPOU A INÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI, 1983

Opis atlantickej hranice oblasti Severného mora a zón uvedených v článku 6 tejto dohody

ATLANTICKÁ HRANICA OBLASTI SEVERNÉHO MORA

ČASŤ I

LÍNIA OHRANIČUJÚCA OBLASŤ SEVERNÉHO MORA NA JUHU A JUHOZÁPADE

Línia ohraničujúca Lamanšský prieliv a prístupy do neho na juhozápade a Biskajský záliv na juhu a na západe je línia, ktorá:

i)

sa začína v západnom bode pobrežia Španielska 42° 30' 04.25" s. z. š. a 8° 52' 18.22" z. z. d.;

ii)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž loxodrómy až do bodu 42° 30' 04.32" s. z. š. a 10° 24' 55.16" z. z. d.;

iii)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž loxodrómy až do bodu 46° 00' 04.07" s. z. š. a 10° 24' 54.86" z. z. d.;

iv)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž loxodrómy až do bodu 46° 00' 04.06" s. z. š. a 9° 59' 54.88" z. z. d.;

v)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž línie až k priesečníku medzi rovnobežkou 48° 27' 00.00" s. z. š. a líniou (ďalej len „línia stanovená v Bonnskej dohode z roku 1983“), ktorá sa tiahne 50 námorných míľ na západ od línie spájajúcej ostrov Ushant a ostrovy Scilly;

vi)

od tohto priesečníka sa následne tiahne pozdĺž línie stanovenej v Bonnskej dohode z roku 1983 na sever až po jej priesečník s líniou označujúcou hranicu kontinentálneho šelfu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, ako sa vymedzuje v rozhodcovskom rozsudku z 30. júna 1977;

vii)

od tohto priesečníka sa následne tiahne pozdĺž línie tejto hranice na západ až do bodu 48° 10' 00.00" s. z. š. a 9° 22' 15.91" z. z. d. a

viii)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž rovnobežky 48° 10' 00.00" s. z. š. na západ až do bodu 48° 10' 00.00" s. z. š. a 10° 0' 00.00" z. z. d.

ČASŤ II

LÍNIA OHRANIČUJÚCA NA ZÁPADE A NA SEVERE OSTATNÉ VODY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE DOHODA

Línia ohraničujúca na západe a na severe ostatné vody, na ktoré sa vzťahuje dohoda a ktoré zahŕňajú Írske more, Keltské more, Malinské more, Veľký Minch, Malý Minch, časť Nórskeho mora a časti severovýchodného Atlantiku, je línia, ktorá

i)

sa začína v bode 48° 10' 00.00" s. z. š. a 0° 00' 00.00" z. z. d.;

ii)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž západnej hranice zóny zodpovednosti za znečisťovanie Írskeho mora (t. j. línie, ktorá je v každom bode vzdialená 200 námorných míľ od najbližšieho bodu základných línií stanovených na účely írskych zákonov týkajúcich sa námornej jurisdikcie z rokov 1959 až 1988) až do bodu 56° 42' 00.00" s. z. š. a 14° 00' 00.00" z. z. d.;

iii)

z tohto bodu sa následne tiahne pozdĺž západnej hranice zóny stanovenej v nariadeniach Spojeného kráľovstva o obchodných lodiach (prevencia znečisťovania) (limity) z roku 1996, zmenených nariadeniami o obchodných lodiach (prevencia znečisťovania) (limity) z roku 1997 (t. j. línie, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 1 nižšie, a to v poradí, v akom sú v nej uvedené) až do bodu 63°38'10.68" s. z. š. a 0°30'00.00" z. z. d., a

iv)

z tohto bodu sa tiahne pozdĺž rovnobežky 63°38'10.68" s. z. š. na východ k pobrežiu Nórska.

TABUĽKA 1

BODY A LÍNIE ZÁPADNEJ HRANICE ZÓNY STANOVENÉ V NARIADENIACH SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA O OBCHODNÝCH LODIACH (PREVENCIA ZNEČISŤOVANIA) (LIMITY) Z ROKU 1996, V ZNENÍ ZMIEN

Body uvedené v nariadeniach Spojeného kráľovstva, v znení zmien, a ich súradnice

Úseky medzi týmito bodmi

27.

56° 42' 00.00" s. z. š.

14° 0' 00.00" z. z. d.

27 – 28 poludník zemepisnej dĺžky

28.

56° 49' 00.00" s. z. š.

14° 0' 00.00" z. z. d.

28 – 29 rovnobežka zemepisnej šírky

29.

56° 49' 00.00" s. z. š.

14° 30' 34.00" z. z. d.

29 – 30 oblúk meraný 200 námorných míľ od príslušných základných bodov na súostroví St. Kilda, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora

30.

57° 52' 22.00" s. z. š.

14° 53' 22.00" z. z. d.

30 – 31 oblúk meraný 200 námorných míľ od príslušných základných bodov na súostroví St. Kilda, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora

31.

58°30' 00.00" s. z. š.

14° 48' 58.00" z. z. d.

31 – 32 oblúk meraný 200 námorných míľ od príslušných základných bodov na súostroví St. Kilda, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora

32.

59° 0' 00.00" s. z. š.

14° 35' 07.00" z. z. d.

32 – 33 oblúk meraný 200 námorných míľ od príslušných základných bodov na súostroví St. Kilda, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora

33.

59° 40' 54.00" s. z. š.

13° 58' 10.00" z. z. d.

33 – 34 oblúk meraný 200 námorných míľ od príslušných základných bodov na súostroví St. Kilda, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora

34.

59° 50' 00.00" s. z. š.

13° 46' 24.00" z. z. d.

34 – 35 rovnobežka zemepisnej šírky

35.

59° 50' 00.00" s. z. š.

5° 0' 00.00" z. z. d.

35 – 36 poludník zemepisnej dĺžky

36.

60° 10' 00.00" s. z. š.

5° 0' 00.00" z. z. d.

36 – 37 rovnobežka zemepisnej šírky

37.

60° 10' 00.00" s. z. š.

4° 48' 00.00" z. z. d.

37 – 38 poludník zemepisnej dĺžky

38.

60° 20' 00.00" s. z. š.

4° 48' 00.00" z. z. d.

38 – 39 rovnobežka zemepisnej šírky

39.

60° 20' 00.00" s. z. š.

4° 24' 00.00" z. z. d.

39 – 40 poludník zemepisnej dĺžky

40.

60° 40' 00.00" s. z. š.

4° 24' 00.00" z. z. d.

40 – 41 rovnobežka zemepisnej šírky

41.

60° 40' 00.00" s. z. š.

4° 0' 00.00" z. z. d.

41 – 42 poludník zemepisnej dĺžky

42.

61° 0' 00.00" s. z. š.

4° 0' 00.00" z. z. d.

42 – 43 rovnobežka zemepisnej šírky

43.

61° 0' 00.00" s. z. š.

3° 36' 00.00" z. z. d.

43 – 44 poludník zemepisnej dĺžky

44.

61° 30' 00.00" s. z. š.

3° 36' 00.00" z. z. d.

44 – 45 rovnobežka zemepisnej šírky

45.

61° 30' 00.00" s. z. š.

3° 0' 00.00" z. z. d.

45 – 46 poludník zemepisnej dĺžky

46.

61° 45' 00.00" s. z. š.

3° 0' 00.00" z. z. d.

46 – 47 rovnobežka zemepisnej šírky

47.

61° 45' 00.00" s. z. š.

2° 48' 00.00" z. z. d.

47 – 48 poludník zemepisnej dĺžky

48.

62° 0' 00.00" s. z. š.

2° 48' 00.00" z. z. d.

48 – 49 rovnobežka zemepisnej šírky

49.

62° 0' 00.00" s. z. š.

2° 0' 00.00" z. z. d.

49 – 50 poludník zemepisnej dĺžky

50.

62° 30' 00.00" s. z. š.

2° 0' 00.00" z. z. d.

50 – 51 rovnobežka zemepisnej šírky

51.

62° 30' 00.00" s. z. š.

1° 36' 00.00" z. z. d.

51 – 52 poludník zemepisnej dĺžky

52.

62° 40' 00.00" s. z. š.

1° 36' 00.00" z. z. d.

52 – 53 rovnobežka zemepisnej šírky

53.

62° 40' 00.00" s. z. š.

1° 0' 00.00" z. z. d.

53 – 54 poludník zemepisnej dĺžky

54.

63° 20' 00.00" s. z. š.

1° 0' 00.00" z. z. d.

54 – 55 rovnobežka zemepisnej šírky

55.

63° 20' 00.00" s. z. š.

0° 30' 00.00" z. z. d.

55 – 56 poludník zemepisnej dĺžky

56.

63° 38' 10.68" s. z. š.

0° 30' 00.00" z. z. d.

 

HRANICE ZÓN ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 TEJTO DOHODY

ČASŤ III

HRANICE ZÓN VNÚTROŠTÁTNEJ ZODPOVEDNOSTI

1.

Všeobecné: Ak sú hranice zóny zodpovednosti vymedzené sériou línií spájajúcich body uvedené na zozname, povaha týchto línií je povaha vymedzená vo vzťahu ku každému bodu ako povaha línie, ktorá ho spája s nasledujúcim bodom.

2.

Dánsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Dánska je ohraničená týmito sériami línií:

a)

línia, ktorá sa začína v priesečníku hranice zóny spoločnej zodpovednosti Dánska a Nemecka, ako sa opisuje v časti IV nižšie, s líniou medzi bodom 55° 10' 03.40" s. z. š. a 7° 33' 09.60" v. z. d. a prvým bodom DE1/DK1, pričom sa tiahne pozdĺž tejto línie až do bodu DE1/DK1;

b)

séria línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

DK1

55° 30' 40.30" s. z. š.

5° 45' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DE1

DK2

55° 15' 00.00" s. z. š.

5° 24' 12.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DE2

DK3

55° 15' 00.00" s. z. š.

5° 9' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DE3

DK4

55° 24' 15.00" s. z. š.

4° 45' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DE4

DK5

55° 46' 21.80" s. z. š.

4° 15' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DE5

DK6

55° 55' 09.40" s. z. š.

3° 21' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE6

DK7

56° 5' 12.00" s. z. š.

3° 15' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" s. z. š.

5° 2' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO24

DK9

57° 10' 30.00" s. z. š.

6° 56' 12.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO25

DK10

57° 29' 54.00" s. z. š.

7° 59' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO26

DK11

57° 37' 06.00" s. z. š.

8° 27' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO27

DK12

57° 41' 48.00" s. z. š.

8° 53' 18.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO28

DK13

57° 59' 18.00" s. z. š.

9° 23' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO29

DK14

58° 15' 41.20" s. z. š.

10° 1' 48.10" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" s. z. š.

10° 32' 32.80" v. z. d.

Geodetická krivka

SE3

DK16

57° 49' 00.60" s. z. š.

11° 2' 55.60" v. z. d.

Geodetická krivka

SE2

DK17

57° 44' 43.00" s. z. š.

11° 7' 04.00" v. z. d.

 

SE1

3.

Nemecko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Nemecka je ohraničená týmito sériami línií:

a)

línia, ktorá sa začína v priesečníku hranice zóny spoločnej zodpovednosti Dánska a Nemecka, ako sa opisuje v časti IV nižšie, s líniou medzi bodom 55° 10' 03.40" s. z. š. a 7° 33' 09.60" v. z. d. a prvým bodom DE1/DK1, pričom sa tiahne pozdĺž tejto línie až do bodu DE1/DK1;

b)

séria línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

DE1

55° 30' 40.30" s. z. š.

5° 45' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DK1

DE2

55° 15' 00.00" s. z. š.

5° 24' 12.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DK2

DE3

55° 15' 00.00" s. z. š.

5° 9' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DK3

DE4

55° 24' 15.00" s. z. š.

4° 45' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DK4

DE5

55° 46' 21.80" s. z. š.

4° 15' 00.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DK5

DE6

55° 55' 09.40" s. z. š.

3° 21' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK6

DE7

55° 50' 06.00" s. z. š.

3° 24' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK24

DE8

55° 45' 54.00" s. z. š.

3° 22' 13.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL19

DE9

55° 20' 00.00" s. z. š.

4° 20' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL20

DE10

55° 0' 00.00" s. z. š.

5° 0' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL21

DE11

54° 37' 12.00" s. z. š.

5° 0' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL22

DE12

54° 11' 12.00" s. z. š.

6° 0' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL23

DE13

53° 59' 56.80" s. z. š.

6° 6' 28.20" v. z. d.

 

NL24

c)

smerom k pevnine z bodu DE12, línia z tohto bodu smerujúca k bodu DE13 (ktorý je ďalším dohodnutým delimitačným bodom 53° 59' 56.80" s. z. š. a 6° 6' 28.20" v. z. d.) po priesečník tejto línie s hranicou zóny spoločnej zodpovednosti medzi Holandskom a Nemeckom opísanou v časti IV nižšie.

4.

Írsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Írska je ohraničená týmito sériami línií:

a)

na severe ide o sériu línií, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 3 v poradí, v akom sú uvedené;

b)

na západe ide o západnú hranicu oblasti Severného mora;

c)

na východe a na juhu ide o sériu línií, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 2 v poradí, v akom sú uvedené.

5.

Holandsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Holandska je na juhu ohraničená rovnobežkou 51°51' 52.1267" s. z. š. a na sever od tejto rovnobežky týmito sériami línií:

a)

séria línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

NL1

51° 51' 52.1267" s. z. š.

2° 31' 48.0975" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK42

NL2

51° 59' 00.00" s. z. š.

2° 37' 36.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK41

NL3

52° 1' 00.00" s. z. š.

2° 39' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK40

NL4

52° 5' 18.00" s. z. š.

2° 42' 12.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK39

NL5

52° 6' 00.00" s. z. š.

2° 42' 54.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" s. z. š.

2° 50' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK37

NL7

52° 17' 24.00" s. z. š.

2° 56' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK36

NL8

52° 25' 00.00" s. z. š.

3° 3' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK35

NL9

52° 37' 18.00" s. z. š.

3° 11' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK34

NL10

52° 47' 00.00" s. z. š.

3° 12' 18.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK33

NL11

52° 53' 00.00" s. z. š.

3° 10' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK32

NL12

53° 18' 06.00" s. z. š.

3° 3' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK31

NL13

53° 28' 12.00" s. z. š.

3° 1' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK30

NL14

53° 35' 06.00" s. z. š.

2° 59' 18.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK29

NL15

53° 40' 06.00" s. z. š.

2° 57' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK28

NL16

53° 57' 48.00" s. z. š.

2° 52' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK27

NL17

54° 22' 48.00" s. z. š.

2° 45' 48.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK26

NL18

54° 37' 18.00" s. z. š.

2° 53' 54.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK25

NL19

55° 45' 54.00" s. z. š.

3° 22' 13.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE8

NL20

55° 20' 00.00" s. z. š.

4° 20' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE9

NL21

55° 0' 00.00" s. z. š.

5° 0' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE10

NL22

54° 37' 12.00" s. z. š.

5° 0' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE11

NL23

54° 11' 12.00" s. z. š.

6° 0' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE12

NL24

53° 59' 56.80" s. z. š.

6° 6' 28.20" v. z. d.

 

DE13

b)

smerom k pevnine z bodu NL23 línia smerujúca z tohto bodu k bodu NL24 (ktorý je ďalším dohodnutým delimitačným bodom 53° 59' 56.80" s. z. š. a 6° 6' 28.20" v. z. d.) po priesečník tejto línie s hranicou zóny spoločnej zodpovednosti medzi Holandskom a Nemeckom opísanou v časti IV nižšie.

6.

Nórsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Nórska je na severe ohraničená rovnobežkou 63° 38' 10.68" s. z. š. a na západe, juhu a východe týmito sériami línií:

a)

séria línií, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 4 v poradí, v akom sú uvedené;

b)

na juh od posledného bodu uvedeného v tejto tabuľke ide o sériu línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

NO23

56° 5' 12.00" s. z. š.

3° 15' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" s. z. š.

5° 2' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK8

NO25

57° 10' 30.00" s. z. š.

6° 56' 12.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK9

NO26

57° 29' 54.00" s. z. š.

7° 59' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK10

NO27

57° 37' 06.00" s. z. š.

8° 27' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK11

NO28

57° 41' 48.00" s. z. š.

8° 53' 18.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK12

NO29

57° 59' 18.00" s. z. š.

9° 23' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DK13

NO30

58° 15' 41.20" s. z. š.

10° 1' 48.10" v. z. d. (bod A)

Oblúk ortodrómy

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" s. z. š.

10° 8' 46.90" v. z. d. (bod B)

Oblúk ortodrómy

SE5

NO32

58° 45' 41.30" s. z. š.

10° 35' 40.00" v. z. d. (bod C)

Loxodróma

SE6

NO33

58° 53' 34.00" s. z. š.

10° 38' 25.00" v. z. d. (bod D)

 

SE7

c)

následne línia, ktorá sa tiahne pozdĺž nórsko-švédskej hranice.

7.

Švédsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Švédska je na juhu ohraničená rovnobežkou 57° 44' 43.00" s. z. š. a na sever od tejto rovnobežky sériou línií:

a)

spájajúcich tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

SE1

57° 44' 43.00" s. z. š.

11° 7' 04.00" v. z. d.

Geodetická krivka

DK17

SE2

57° 49' 00.60" s. z. š.

11° 2' 55.60" v. z. d.

Geodetická krivka

DK16

SE3

58° 8' 00.10" s. z. š.

10° 32' 32.80" v. z. d.

Geodetická krivka

DK15

SE4

58° 15' 41.20" s. z. š.

10° 1' 48.10" v. z. d. (bod A)

Oblúk ortodrómy

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" s. z. š.

10° 8' 46.90" v. z. d. (bod B)

Oblúk ortodrómy

NO31

SE6

58° 45' 41.30" s. z. š.

10° 35' 40.00" v. z. d. (bod C)

Loxodróma

NO32

SE7

58° 53' 34.00" s. z. š.

10° 38' 25.00" v. z. d. (bod D)

 

NO33

b)

následne línia, ktorá sa tiahne pozdĺž švédsko-nórskej hranice.

8.

Spojené kráľovstvo: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Spojeného kráľovstva je ohraničená

a)

na východe sériou línií, ktoré zahŕňajú:

i)

séria línií, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 4 v poradí, v akom sú uvedené;

ii)

séria línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

UK23

56° 5' 12.00" s. z. š.

3° 15' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" s. z. š.

3° 24' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

DE7

UK25

54° 37' 18.00" s. z. š.

2° 53' 54.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL18

UK26

54° 22' 48.00" s. z. š.

2° 45' 48.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL17

UK27

53° 57' 48.00" s. z. š.

2° 52' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL16

UK28

53° 40' 06.00" s. z. š..

2° 57' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL15

UK29

53° 35' 06.00" s. z. š.

2° 59' 18.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL14

UK30

53° 28' 12.00" s. z. š.

3° 1' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL13

UK31

53° 18' 06.00" s. z. š.

3° 3' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL12

UK32

52° 53' 00.00" s. z. š.

3° 10' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL11

UK33

52° 47' 00.00" s. z. š.

3° 12' 18.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL10

UK34

52° 37' 18.00" s. z. š.

3° 11' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL9

UK35

52° 25' 00.00" s. z. š.

3° 3' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL8

UK36

52° 17' 24.00" s. z. š.

2° 56' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL7

UK37

52° 12' 24.00" s. z. š.

2° 50' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL6

UK38

52° 6' 00.00" s. z. š.

2° 42' 54.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL5

UK39

52° 5' 18.00" s. z. š.

2° 42' 12.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL4

UK40

52° 1' 00.00" s. z. š.

2° 39' 30.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL3

UK41

51° 59' 00.00" s. z. š.

2° 37' 36.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" s. z. š.

2° 31' 48.0975" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NL1

b)

na juhu a na západe týmito sériami línií:

i)

línia, ktorá sa začína v najzápadnejšom bode ostrovov Scilly a ktorá spája tento bod s bodom 49° 52' 00.00" s. z. š. a 7° 44' 00.00" z. z. d.;

ii)

od tohto bodu línia, ktorá sa tiahne pozdĺž línie stanovenej v Bonnskej dohode z roku 1983 (ako sa vymedzuje v predchádzajúcej časti I) smerom na juh až po jej priesečník s hranicou kontinentálneho šelfu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, ako sa vymedzuje v rozhodcovskom rozsudku z 30. júna 1977;

iii)

od tohto priesečníka línia tejto hranice smerom na západ až do bodu 48° 10' 00.00" s. z. š. a 9° 22' 15.91" z. z. d. a

iv)

z tohto bodu séria línií, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 2 v poradí, v akom sú uvedené, až po vonkajšiu hranicu pobrežného mora susediaceho so Severným Írskom v bode 54° 0' 00.00" s. z. š. a 05° 36' 20.00" z. z. d.;

c)

na západe a na severe týmito sériami línií:

i)

línia, ktorá spája bod v pobrežnom mori susediacom so Severným Írskom najbližšie k bodu 55° 31' 13.36" s. z. š. a 6° 45' 00.00" z. z. d. s týmto bodom;

ii)

z tohto bodu séria línií, ktoré spájajú body uvedené v tabuľke 3 v poradí, v akom sú uvedené, až po bod 56° 42' 00.00" s. z. š. a 14° 00' 00.00" z. z. d.;

iii)

z tohto bodu línia, ktorá sa tiahne pozdĺž západnej a severnej hranice oblasti Severného mora až do bodu 63° 38' 10.68” s. z. š. a 0° 30' 00.00" z. z. d.

TABUĽKA 2

BODY A LÍNIE HRANICE MEDZI ZÓNAMI ZODPOVEDNOSTI ÍRSKA A SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA – VÝCHOD A JUH

Body vymedzujúce hranicu zón

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

IR1/UK50

48° 10' 00.00" s. z. š.

10° 0' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR2/UK51

48° 20' 00.00" s. z. š.

10° 0' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR3/UK52

48° 20' 00.00" s. z. š.

9° 48' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR4/UK53

48° 30' 00.00" s. z. š.

9° 48' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR5/UK54

48° 30' 00.00" s. z. š.

9° 36' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR6/UK55

48° 50' 00.00" s. z. š.

9° 36' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR7/UK56

48° 50' 00.00" s. z. š.

9° 24' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR8/UK57

49° 0' 00.00" s. z. š.

9° 24' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR9/UK58

49° 0' 00.00" s. z. š.

9° 17' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR10/UK59

49° 10' 00.00" s. z. š.

9° 17' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR11/UK60

49° 10' 00.00" s. z. š.

9° 12' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR12/UK61

49° 20' 00.00" s. z. š.

9° 12' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR13/UK62

49° 20' 00.00" s. z. š.

9° 3' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR14/UK63

49° 30' 00.00" s. z. š.

9° 3' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR15/UK64

49° 30' 00.00" s. z. š.

8° 54' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR16/UK65

49° 40' 00.00" s. z. š.

8° 54' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR17/UK66

49° 40' 00.00" s. z. š.

8° 45' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR18/UK67

49° 50' 00.00" s. z. š.

8° 45' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR19/UK68

49° 50' 00.00" s. z. š.

8° 36' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR20/UK69

50° 0' 00.00" s. z. š.

8° 36' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR21/UK70

50° 0' 00.00" s. z. š.

8° 24' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR22/UK71

50° 10' 00.00" s. z. š.

8° 24' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR23/UK72

50° 10' 00.00" s. z. š.

8° 12' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR24/UK73

50° 20' 00.00" s. z. š.

8° 12' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR25/UK74

50° 20' 00.00" s. z. š.

8° 0' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR26/UK75

50° 30' 00.00" s. z. š.

8° 0' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR27/UK76

50° 30' 00.00" s. z. š.

7° 36' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR28/UK77

50° 40' 00.00" s. z. š.

7° 36' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR29/UK78

50° 40' 00.00" s. z. š.

7° 12' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR30/UK79

50° 50' 00.00" s. z. š.

7° 12' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR31/UK80

50° 50' 00.00" s. z. š.

7° 3' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR32/UK81

51° 0' 00.00" s. z. š.

7° 3' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR33/UK82

51° 0' 00.00" s. z. š.

6° 48' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR34/UK83

51° 10' 00.00" s. z. š.

6° 48' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR35/UK84

51° 10' 00.00" s. z. š.

6° 42' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR36/UK85

51° 20' 00.00" s. z. š.

6° 42' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR37/UK86

51° 20' 00.00" s. z. š.

6° 33' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR38/UK87

51° 30' 00.00" s. z. š.

6° 33' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR39/UK88

51° 30' 00.00" s. z. š.

6° 18' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR40/UK89

51° 40' 00.00" s. z. š.

6° 18' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR41/UK90

51° 40' 00.00" s. z. š.

6° 6' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR42/UK91

51° 50' 00.00" s. z. š.

6° 6' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR43/UK92

51° 50' 00.00" s. z. š.

6° 0' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR44/UK93

51° 54' 00.00" s. z. š.

6° 0' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR45/UK94

51° 54' 00.00" s. z. š.

5° 57' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR46/UK95

51° 58' 00.00" s. z. š.

5° 57' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR47/UK96

51° 58' 00.00" s. z. š.

5° 54' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR48/UK97

52° 0' 00.00" s. z. š.

5° 54' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR49/UK98

52° 0' 00.00" s. z. š.

5° 50' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR50/UK99

52° 4' 00.00" s. z. š.

5° 50' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR51/UK100

52° 4' 00.00" s. z. š.

5° 46' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR52/UK101

52° 8' 00.00" s. z. š.

5° 46' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR53/UK102

52° 8' 00.00" s. z. š.

5° 42' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR54/UK103

52° 12' 00.00" s. z. š.

5° 42' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR55/UK104

52° 12' 00.00" s. . š.

5° 39' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR56/UK105

52° 16' 00.00" s. z. š.

5° 39' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR57/UK106

52° 16' 00.00" s. z. š.

5° 35' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR58/UK107

52° 24' 00.00" s. z. š.

5° 35' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR59/UK108

52° 24' 00.00" s. z. š.

5° 22' 48.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR60/UK109

52° 32' 00.00" s. z. š.

5° 22' 48.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR61/UK110

52° 32' 00.00" s. z. š.

5° 28' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR62/UK111

52° 44' 00.00" s. z. š.

5° 28' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR63/UK112

52° 44' 00.00" s. z. š.

5° 24' 30.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR64/UK113

52° 52' 00.00" s. z. š.

5° 24' 30.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR65/UK114

52° 52' 00.00" s. z. š.

5° 22' 30.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR66/UK115

52° 59' 00.00" s. z. š.

5° 22' 30.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR67/UK116

52° 59' 00.00" s. z. š.

5° 19' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR68/UK117

53° 9' 00.00" s. z. š.

5° 19' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR69/UK118

53° 9' 00.00" s. z. š.

5° 20' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR70/UK119

53° 26' 00.00" s. z. š.

5° 20' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR71/UK120

53° 26' 00.00" s. z. š.

5° 19' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR72/UK121

53° 32' 00.00" s. z. š.

5° 19' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR73/UK122

53° 32' 00.00" s. z. š.

5° 17' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR74/UK123

53° 39' 00.00" s. z. š.

5° 17' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR75/UK124

53° 39' 00.00" s. z. š.

5° 16' 20.40" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR76/UK125

53° 42' 08.40" s. z. š.

5° 16' 20.40" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR77/UK126

53° 42' 08.40" s. z. š.

5° 17' 51.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR78/UK127

53° 44' 24.00" s. z. š.

5° 17' 51.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR79/UK128

53° 44' 24.00" s. z. š.

5° 19' 19.80" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR80/UK129

53° 45' 48.00" s. z. š.

5° 19' 19.80" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR81/UK130

53° 45' 48.00" s. z. š.

5° 22' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR82/UK131

53° 46' 00.00" s. z. š.

5° 22' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR83/UK132

53° 46' 00.00" s. z. š.

5° 19' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR84/UK133

53° 59' 56.95" s. z. š.

5° 19' 00.00" z. z. d.

 

TABUĽKA 3

BODY A LÍNIE HRANICE MEDZI ZÓNAMI ZODPOVEDNOSTI ÍRSKA A SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA – SEVER

Body vymedzujúce hranicu zón

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

IR85/UK134

55° 31' 13.36" s. z. š.

6° 45' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR86/UK135

55° 28' 00.00" s. z. š.

6° 45' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR87/UK136

55° 28' 00.00" s. z. š.

6° 48' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR88/UK137

55° 30' 00.00" s. z. š.

6° 48' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR89/UK138

55° 30' 00.00" s. z. š.

6° 51' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR90/UK139

55° 35' 00.00" s. z. š.

6° 51' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR91/UK140

55° 35' 00.00" s. z. š.

6° 57' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR92/UK141

55° 40' 00.00" s. z. š.

6° 57' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR93/UK142

55° 40' 00.00" s. z. š.

7° 2' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR94/UK143

55° 45' 00.00" s. z. š.

7° 2' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR95/UK144

55° 45' 00.00" s. z. š.

7° 8' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR96/UK145

55° 50' 00.00" s. z. š.

7° 8' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR97/UK146

55° 50' 00.00" s. z. š.

7° 15' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR98/UK147

55° 55' 00.00" s. z. š.

7° 15' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR99/UK148

55° 55' 00.00" s. z. š.

7° 23' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR100/UK149

56° 0' 00.00" s. z. š.

7° 23' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR101/UK150

56° 0' 00.00" s. z. š.

8° 13' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR102/UK151

56° 5' 00.00" s. z. š.

8° 13' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR103/UK152

56° 5' 00.00" s. z. š.

8° 39' 30.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR104/UK153

56° 10' 00.00" s. z. š.

8° 39' 30.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR105/UK154

56° 10' 00.00" s. z. š.

9° 7' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR106/UK155

56° 21' 30.00" s. z. š.

9° 7' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR107/UK156

56° 21' 30.00" s. z. š.

10° 30' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR108/UK157.

56° 32' 30.00" s. z. š.

10° 30' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR109/UK158

56° 32' 30.00" s. z. š.

12° 12' 00.00" z. z. d.

Poludník zemepisnej dĺžky

IR110/UK159

56° 42' 00.00" s. z. š.

12° 12' 00.00" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

IR111/UK160

56° 42' 00.00" s. z. š.

14° 0' 00.00" z. z. d.

 

TABUĽKA 4

BODY A LÍNIE HRANICE MEDZI ZÓNAMI ZODPOVEDNOSTI NÓRSKA A SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Body vymedzujúce hranicu zón

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

NO1/UK1

63° 38' 10.68" s. z. š.

0° 10' 59.31" z. z. d.

Geodetická krivka

NO2/UK2

63° 03' 20.71" s. z. š.

0° 28' 12.51" v. z. d.

Geodetická krivka

NO3/UK3

62° 58' 21.06" s. z. š.

0° 33' 31.01" v. z. d.

Geodetická krivka

NO4/UK4

62° 53' 29.49" s. z. š.

0° 38' 27.91" v. z. d.

Geodetická krivka

NO5/UK5

62° 44' 16.31" s. z. š.

0° 47' 27.69" v. z. d.

Geodetická krivka

NO6/UK6

62° 39' 57.99" s. z. š.

0° 51' 29.48" v. z. d.

Geodetická krivka

NO7/UK7

62° 36' 20.75" s. z. š.

0° 54' 44.78" v. z. d.

Geodetická krivka

NO8/UK8

62° 32' 47.29" s. z. š.

0° 57' 48.32" v. z. d.

Geodetická krivka

NO9/UK9

62° 30' 09.83" s. z. š.

1° 0' 05.92" v. z. d.

Geodetická krivka

NO10/UK10

62° 27' 32.82" s. z. š.

1° 2' 17.70" v. z. d.

Geodetická krivka

NO11/UK11

62° 24' 56.68" s. z. š.

1° 4' 25.86" v. z. d.

Geodetická krivka

NO12/UK12

62° 22' 21.00" s. z. š.

1° 6' 28.21" v. z. d.

Geodetická krivka

NO13/UK13

62° 19' 40.72" s. z. š.

1° 8' 30.96" v. z. d.

Geodetická krivka

NO14/UK14

62° 16' 43.93" s. z. š.

1° 10' 40.66" v. z. d.

Geodetická krivka

NO15/UK15

61° 44' 12.00" s. z. š.

1° 33' 13.44" v. z. d.

Geodetická krivka

NO16/UK16

61° 44' 12.00" s. z. š.

1° 33' 36.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO17/UK17

61° 21' 24.00" s. z. š.

1° 47' 24.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO18/UK18

59° 53' 48.00" s. z. š.

2° 4' 36.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO19/UK19

59° 17' 24.00" s. z. š.

1° 42' 42.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO20/UK20

58° 25' 48.00" s. z. š.

1° 29' 00.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO21/UK21

57° 54' 18.00" s. z. š.

1° 57' 54.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO22/UK22

56° 35' 42.00" s. z. š.

2° 36' 48.00" v. z. d.

Oblúk ortodrómy

NO23/UK23

56° 5' 12.00" s. z. š.

3° 15' 00.00" v. z. d.

 

9.

Francúzsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Francúzska je ohraničená od severu na juh sériou línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

FR01

48° 19' 56.52" s. z. š.

4° 46' 23.67" z. z. d.

Loxodróma

 

FR02

48° 27' 00.00" s. z. š.

5° 08' 23.63" z. z. d.

Rovnobežka zemepisnej šírky

 

FR03

48° 27' 00.00" s. z. š.

6° 34' 40.90" z. z. d.

Loxodróma

 

FR04

46° 00' 04.06" s. z. š.

9° 59' 54.88" z. z. d.

Loxodróma

SP4

FR05

45° 00' 04.04" s. z. š.

7° 59' 55.08" z. z. d.

Loxodróma

SP5

FR06

44° 20' 03.93" s. z. š.

3° 59' 55.37" z. z. d.

Loxodróma

SP6

FR07

43° 23' 20.71" s. z. š.

1° 46' 13.58" z. z. d.

Loxodróma

SP7

FR08

43° 22' 50.11" s. z. š.

1° 47' 11.18" z. z. d.

 

SP8

10.

Španielsko: Zóna vnútroštátnej zodpovednosti Španielska je ohraničená sériou línií, ktoré spájajú tieto body v poradí, v akom sú uvedené:

Body vymedzujúce hranicu zóny

Povaha línie spájajúcej bod s nasledujúcim bodom

Ostatné body s rovnakými súradnicami

SP1

42o 30’ 04.25”s. z. š.

008o 52’ 18.22” z. z. d.

Loxodróma

 

SP2

42o 30’ 04.32” s. z. š.

010o 24’ 55.16” z. z. d.

Loxodróma

 

SP3

46o 00’ 04.07” s. z. š.

010o 24’ 54.86” z. z. d.

Loxodróma

 

SP4

46o 00’ 04.06” s. z. š.

009o 59’ 54.88” z. z. d.

Loxodróma

FR4

SP5

45° 00' 04.04" s. z. š.

007° 59' 55.08" z. z. d.

Loxodróma

FR5

SP6

44° 20' 03.93" s. z. š.

003° 59' 55.37" z. z. d.

Loxodróma

FR6

SP7

43° 23' 20.71" s. z. š.

001° 46' 13.58" z. z. d.

Loxodróma

FR7

SP8

43° 22' 50.11" s. z. š.

001° 47' 11.18" z. z. d.

 

FR8

ČASŤ IV

HRANICE ZÓN SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI

Zóny spoločnej zodpovednosti sú:

1.

Zóna spoločnej zodpovednosti Belgicka, Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva

Morská oblasť medzi rovnobežkami 51°51' 52.1267" s. z. š. a 51° 6' 00.00“ s. z. š.

2.

Zóna spoločnej zodpovednosti Francúzska a Spojeného kráľovstva

Lamanšský prieliv juhozápadne od rovnobežky 51° 32' 00.00" s. z. š. po líniu, ktorá:

a)

sa začína v najzápadnejšom bode ostrovov Scilly a ktorá spája tento bod s bodom 49°52'00.00" s. z. š. a 7° 44' 00.00" z. z. d.;

b)

z tohto bodu sa tiahne pozdĺž línie nachádzajúcej sa 50 námorných míľ západne od línie spájajúcej ostrovy Scilly a ostrov Ushant smerom na juh k jej priesečníku s rovnobežkou 48° 27' 00.00" s. z. š. a

c)

následne sa tiahne pozdĺž tejto rovnobežky zemepisnej šírky na východ k najjužnejšiemu bodu ostrova Ushant.

3.

Zóna spoločnej zodpovednosti Dánska a Nemecka

Morská oblasť je ohraničená:

a)

na juhu rovnobežkou 54° 30' 00.00" s. z. š. na západ od pobrežia Nemecka;

b)

na západe poludníkom 6° 30' 00.00" v. z. d.;

c)

na severe rovnobežkou 55° 50' 00.00" s. z. š. na západ od pobrežia Dánska a

d)

na východe čiarou najväčšieho odlivu [na základe najnižšieho astronomického odlivu (Lowest Astronomical Tide – LAT) na referenčnej hydrografickej ploche] vrátane oblasti Waddensee.

4.

Zóna spoločnej zodpovednosti Nemecka a Holandska

Morská oblasť je ohraničená:

a)

na západe poludníkom 6° 0' 00.00" v. z. d. (ED50) na sever od pobrežia Holandska;

b)

na severe rovnobežkou 54° 0' 00.00" s. z. š. (ED50);

c)

na východe poludníkom 7° 15' 00.00" v. z. d. (ED50) na sever od pobrežia Nemecka a

d)

na juhu čiarou najväčšieho odlivu [na základe najnižšieho astronomického odlivu (Lowest Astronomical Tide – LAT) na referenčnej hydrografickej ploche] vrátane oblasti Waddensee.

ČASŤ V

VÝKLAD

Polohy bodov uvedených v tejto prílohe sa určujú podľa európskeho geodetického systému (verzia z roku 1950).“