ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 4

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
7. januára 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/3 z 23. novembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na opätovne zvolanom šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením kanabisu a látok príbuzných kanabisu do zoznamov v rámci Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a v rámci Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971

1

 

*

Rozhodnutie prijaté vzájomnou dohodou medzi zástupcami vlád členských štátov (EÚ) 2021/4 z 9. decembra 2020 o umiestnení sídla Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti

7

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2021/5 z 15. decembra 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine a zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/783 (BiH/31/2020)

8

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2021/6 z 15. decembra 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/7 z 5. januára 2021 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Fínskou agentúrou pre bezpečnosť a chemické látky, ktorým sa povoľuje sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2021) 7]

12

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

7.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/3

z 23. novembra 2020

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na opätovne zvolanom šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením kanabisu a látok príbuzných kanabisu do zoznamov v rámci Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a v rámci Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 83 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Jednotný dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 (ďalej len „dohovor o omamných látkach“) nadobudol platnosť 8. augusta 1975.

(2)

Podľa článku 3 dohovoru o omamných látkach môže Komisia pre omamné látky rozhodnúť o zaradení látok do zoznamov pripojených k uvedenému dohovoru. Zmeny v zoznamoch môže vykonať len v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), môže však tiež rozhodnúť nevykonať zmeny odporúčané WHO.

(3)

Dohovor OSN o psychotropných látkach z roku 1971 (ďalej len „dohovor o psychotropných látkach“) nadobudol platnosť 16. augusta 1976.

(4)

Podľa článku 2 dohovoru o psychotropných látkach môže Komisia pre omamné látky na základe odporúčaní WHO rozhodnúť o zaradení látok do zoznamov v rámci uvedeného dohovoru alebo o ich vypustení. Komisia pre omamné látky má rozsiahle diskrečné právomoci, ktoré jej umožňujú zohľadniť hospodárske, sociálne, právne, administratívne a iné faktory, ale nemôže konať svojvoľne.

(5)

Zmeny zoznamov pripojených k dohovoru o omamných látkach a dohovoru o psychotropných látkach majú priamy vplyv na rozsah uplatňovania práva Únie v oblasti kontroly drog. Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/JHA (1) sa vzťahuje na látky uvedené v zoznamoch v rámci uvedených dohovorov. Preto akákoľvek zmena v zoznamoch pripojených k uvedeným dohovorom sa priamo začleňuje do spoločných pravidiel Únie.

(6)

Komisia pre omamné látky má počas svojho opätovne zvolaného šesťdesiateho tretieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční od 2. do 4. decembra 2020 vo Viedni, prijať rozhodnutia týkajúce sa kanabisu a látok príbuzných kanabisu, ktoré v súčasnosti už podliehajú kontrole na základe dohovoru o omamných látkach alebo dohovoru o psychotropných látkach.

(7)

Únia nie je zmluvnou stranou dohovoru o omamných látkach ani dohovoru o psychotropných látkach. Má status pozorovateľa v Komisii pre omamné látky, v ktorej má 12 členských štátov status člena s hlasovacím právom na jej opätovne zvolanom zasadnutí. Preto je nevyhnutné, aby Rada oprávnila uvedené členské štáty na vyjadrenie pozície Únie v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k dohovoru o omamných látkach a k dohovoru o psychotropných látkach, pretože rozhodnutia o zaradení látok do medzinárodných zoznamov v rámci uvedených dohovorov patria do právomoci Únie.

(8)

WHO predložila 24. januára 2019 šesť odporúčaní, ktoré boli vydané na základe kritického preskúmania na štyridsiatom prvom zasadnutí jej odborného výboru pre drogovú závislosť (ďalej len „odborný výbor WHO“) venovanom kanabisu a látkam príbuzným kanabisu. Cieľom týchto odporúčaní nie je povoliť rekreačné užívanie kanabisu alebo látok príbuzných kanabisu.

(9)

Podľa posúdenia odborného výboru WHO nemôžu kanabis a kanabisová živica vyvolať konkrétne negatívne účinky podobné účinkom iných látok uvedených v Zozname IV k dohovoru o omamných látkach. Navyše, perorálne prípravky z kanabisu preukázali potenciál na liečbu bolesti a iných ochorení, ako je epilepsia a spasticita súvisiaca so sklerózou multiplex.

(10)

Podľa WHO by sa kanabis a kanabisová živica mali zaradiť do zoznamu s takou úrovňou kontroly, ktorá zabráni poškodzovaniu spôsobenému užívaním kanabisu a zároveň nebude prekážkou v prístupe k látkam príbuzným kanabisu na lekárske účely ani prekážkou vo výskume a vývoji takýchto látok na lekárske účely. WHO preto dospela k záveru, že zaradenie kanabisu a kanabisovej živice do Zoznamu IV v rámci dohovoru o omamných látkach nie je v súlade s kritériami na zaradenie látky do uvedeného zoznamu.

(11)

Z tohto odporúčania nevyplýva žiadna zmena na úrovni medzinárodnej kontroly kanabisu a kanabisovej živice. Náležite zohľadňuje vedecký vývoj v tejto oblasti od prvého zavedenia kanabisu a kanabisovej živice do dohovoru o omamných látkach. Vypustenie kanabisu a kanabisovej živice zo Zoznamu IV v rámci dohovoru o omamných látkach by mohlo byť prospešné pre rozvoj kolektívnych poznatkov o terapeutickej užitočnosti, ako aj o akýchkoľvek poškodeniach súvisiacich s užívaním kanabisu.

(12)

Pozíciou Únie by preto malo byť vypustenie kanabisu a kanabisovej živice zo Zoznamu IV v rámci dohovoru o omamných látkach.

(13)

Podľa posúdenia odborného výboru WHO môže látka delta-9-tetrahydrokanabinol a jej aktívny stereoizomér dronabinol, a to najmä v nelegálne získaných vysoko čistých formách vyvolať negatívne účinky, spôsobovať závislosť a mať potenciál zneužívania, ktorý je prinajmenšom rovnako závažný ako pri kanabise, ktorý je zaradený do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach. Látka, ktorá by mohla byť obdobne zneužitá a vyvolať podobné negatívne účinky ako látka, ktorá je už zaradená do zoznamov dohovoru o omamných látkach, býva obvykle zaradená rovnakým spôsobom ako takáto látka. Keďže látka delta-9-tetrahydrokanabinol môže byť zneužitá podobne ako kanabis a má podobné negatívne účinky, spĺňa kritériá na zaradenie do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach.

(14)

WHO okrem iného dospela k názoru, že zaradenie látky delta-9-tetrahydrokanabinol do rovnakého dohovoru a zároveň aj do takého istého zoznamu ako kanabis, a to do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, by značne uľahčilo vykonávanie kontrolných opatrení dohovoru o omamých látkach a dohovoru o psychotropných látkach v členských štátoch. WHO preto odporučila, aby sa látka delta-9-tetrahydrokanabinol a jej aktívny stereoizomér dronabinol zaradili do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, a pokiaľ bude toto odporúčanie prijaté, aby sa vypustili zo Zoznamu II v rámci dohovoru o psychotropných látkach.

(15)

Z uvedeného odporúčania nevyplývajú žiadne zmeny na úrovni medzinárodnej kontroly látky delta-9-tetrahydrokanabinol a jej aktívneho stereoizoméru dronabinolu. Mohlo by zároveň uľahčiť vykonávanie kontrolných opatrení v členských štátoch.

(16)

Pozíciou Únie by preto malo byť zaradenie látky delta-9-tetrahydrokanabinol a jej aktívneho stereoizoméru dronabinol do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, a pokiaľ bude uvedené odporúčanie prijaté, ich vypustenie zo Zoznamu II v rámci dohovoru o psychotropných látkach.

(17)

Podľa posúdenia odborného výboru WHO látka tetrahydrokanabinol (izoméry delta-9-tetrahydrokanabinolu), ktorá je zaradená do Zoznamu I v rámci dohovoru o psychotropných látkach, nevyvoláva zneužívanie a nemá negatívne účinky podobné účinkom spojeným s látkou delta-9-tetrahydrokanabinol, avšak keďže je všetkých šesť izomérov z chemického hľadiska podobných látke delta-9-tetrahydrokanabinol, použitím bežných metód chemickej analýzy je náročné odlíšiť ktorýkoľvek z týchto šiestich izomérov od látky delta-9-tetrahydrokanabinol. Navyše, zaradenie týchto šiestich izomérov do rovnakého dohovoru a zároveň aj rovnakého zoznamu ako delta-9-tetrahydrokanabinol, a to do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, by značne uľahčilo vykonávanie medzinárodnej kontroly látky delta-9-tetrahydrokanabinol a pomohlo by členským štátom pri vykonávaní kontrolných opatrení na vnútroštátnej úrovni. WHO preto odporučila, aby sa látka tetrahydrokanabinol (izoméry delta-9-tetrahydrokanabinolu) zaradila do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach s výhradou prijatia odporúčania Komisie pre omamné látky zaradiť látku dronabinol a jej stereoizoméry (delta-9-tetrahydrokanabinol) do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, a pokiaľ bude toto odporúčanie prijaté, aby sa uvedená látka vypustila zo Zoznamu I v rámci dohovoru o psychotropných látkach.

(18)

Z uvedeného odporúčania nevyplývajú žiadne zmeny na úrovni medzinárodnej kontroly látky tetrahydrokanabinol (izomérov delta-9-tetrahydrokanabinolu). Je v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a mohlo by uľahčiť vykonávanie kontrolných opatrení v členských štátoch.

(19)

Pozíciou Únie by preto malo byť zaradenie látky tetrahydrokanabinol (izoméry delta-9-tetrahydrokanabinolu) do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach s výhradou prijatia odporúčania Komisie pre omamné látky zaradiť látku dronabinol a jej stereoizoméry (delta-9-tetrahydrokanabinol) do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, a pokiaľ bude uvedené odporúčanie prijaté, ich vypustenie zo Zoznamu I v rámci dohovoru o psychotropných látkach.

(20)

S cieľom zabezpečiť koherentné zaradenie látky delta-9-9-tetrahydrokanabinol a jej aktívneho stereoizoméru dronabinolu, ako aj látky tetrahydrokanabinol (izoméry delta-9-tetrahydrokanabinolu) a zabrániť riziku, že ktorákoľvek z týchto látok by mohla byť zaradená do zoznamu dohovoru o omamných látkach, ako aj do zoznamu v rámci dohovoru o psychotropných látkach, by malo byť možné, aby členské štáty, ktoré sú členmi Komisie pre omamné látky spoločným hlasovaním vyjadrili pozíciu Únie v súvislosti so zaradením uvedených látok do zoznamu.

(21)

Podľa posúdenia odborného výboru WHO spôsobujú variabilitu psychoaktívnych vlastností výťažkov a tinktúr z kanabisu, tak ako je uvedené v dohovore o omamných látkach, najmä rozdielne koncentrácie látky delta-9-tetrahydrokanabinol obsiahnutej v týchto výťažkoch a tinktúrach. Niektoré výťažky a tinktúry z kanabisu, ktoré nemajú psychoaktívne vlastnosti a obsahujú najmä kanabidiol, majú sľubné liečebné využitie. Zodpovedným orgánom, ktoré vykonávajú kontrolné opatrenia v jednotlivých krajinách, spôsobuje problém to, že tieto rozličné prípravky s premenlivou koncentráciou látky delta-9-tetrahydrokanabinol sú kontrolované v rámci tej istej položky „Výťažky a tinktúry“, ako aj sú zaradené v rovnakom zozname. Navyše, definícia prípravkov v rámci dohovoru o omamných látkach môže zahŕňať všetky výrobky, ktoré sú „výťažkami a tinktúrami“ z kanabisu, ako „prípravky“ z kanabisu, ako aj „prípravky“ z dronabinolu a jeho stereoizomérov v prípade, ak by sa uplatnilo odporúčanie odborného výboru WHO presunúť dronabinol do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach. WHO preto odporučila vypustiť výťažky a tinktúry z kanabisu zo Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach.

(22)

Informácie, ktoré poskytla WHO po vydaní uvedeného odporúčania a analýza vplyvu uvedeného odporúčania, ktoré vykonal Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB), objasňujú, že z tohto odporúčania nevyplýva žiadna zmena na úrovni medzinárodnej kontroly výťažkov a tinktúr z kanabisu a ani sa neočakáva, že uvedené odporúčanie bude mať vplyv na kontrolné alebo oznamovacie povinnosti členských štátov. Okrem toho táto vypustenie výťažkov a tinktúr z kanabisu zo Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach by prinieslo väčšiu istotu pri kontrole výrobkov, na ktorých získanie sa nepoužilo rozpúšťadlo, ale teplo a tlak.

(23)

Pozíciou Únie by preto malo byť hlasovanie za odporúčanie vypustiť výťažky a tinktúry z kanabisu zo Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach.

(24)

Podľa posúdenia odborného výboru WHO sa látka kanabidiol nachádza v kanabise a kanabisovej živici, ale nemá psychoaktívne vlastnosti ani potenciál na zneužitie či vyvolanie závislosti u užívateľov. Nemá významné negatívne účinky. Okrem iného sa preukázalo, že látka kanabidiol je účinná pri zvládaní niektorých epileptických porúch s nástupom v detskom veku, ktoré sú rezistentné voči liečbe.

(25)

WHO poznamenala, že lieky, ktoré nemajú psychoaktívne účinky a vyrábajú sa ako prípravky z kanabisovej rastliny, budú obsahovať stopové množstvá látky delta-9-tetrahydrokanabinol, a pripustila, že chemická analýza látky delta-9-tetrahydrokanabinol s presnosťou na 0,15 % môže byť pre niektoré členské štáty náročná. WHO preto odporučila doplniť do položky týkajúcej sa kanabisu a kanabisovej živice do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach poznámku pod čiarou v znení: „Prípravky obsahujúce prevažne kanabidiol a nie viac ako 0,2 percenta delta-9-tetrahydrokanabinolu nepodliehajú medzinárodnej kontrole.“

(26)

Uvedené odporúčanie by však znížilo súčasnú úroveň kontroly týchto prípravkov. Navyše, stanovenie limitu 0,2 percenta delta-9-tetrahydrokanabinolu nie je dostatočne podložené vedeckými dôkazmi, znenie uvedeného odporúčania nevylučuje možné rozdielne výklady týkajúce sa spôsobu výpočtu limitu 0,2 percenta delta-9-tetrahydrokanabinolu a technické vykonávanie opatrenia uvedeného odporúčania bude zložité z dôvodu technickej a administratívnej kapacity. Rozdielne zaobchádzanie s kanabidiolom v porovnaní s ostatnými kanabinoidmi nie je v súlade s existujúcou štruktúrou zoznamov v rámci dohovoru o omamných látkach a dohovoru o psychotropných látkach. Uvedené odporúčanie, tak ako bolo vypracované, neposkytuje potrebnú právnu istotu.

(27)

Pozíciou Únie by preto malo byť hlasovanie proti odporúčaniu doplniť do položky týkajúcej sa kanabisu a kanabisovej živice v Zozname I v rámci dohovoru o omamných látkach poznámku pod čiarou týkajúcu sa „prípravkov obsahujúcich prevažne kanabidiol a nie viac ako 0,2 percenta delta-9-tetrahydrokanabinolu“.

(28)

Únia by však uvítala ďalšie konzultácie so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami v súvislosti s odporúčaním týkajúcim sa vhodnej miery medzinárodnej kontroly kanabisových prípravkov s nízkym obsahom delta-9-tetrahydrokanabinolu, pri ktorej by sa zároveň zabezpečila ochrana verejného zdravia a dobrých životných podmienok a zohľadnila existujúca štruktúra medzinárodného systému kontroly drog v prípade kanabisu, ako aj technické a administratívne kapacity potrebné na vykonávanie takéhoto odporúčania.

(29)

Podľa posúdenia odborného výboru WHO sa lieky, ktoré obsahujú látku delta-9-tetrahydrokanabinol, nespájajú s problémami zneužívania a závislosti a nepoužívajú sa na iné ako lekárske účely. Navyše, WHO uznala, že takéto prípravky sú vytvorené tak, aby sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedali zneužiť, a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že sa dajú skutočne zneužiť alebo majú negatívne účinky do takej miery, ktorá by odôvodňovala súčasnú úroveň kontroly, ktorá zodpovedá Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach, alebo úroveň kontroly, ktorá zodpovedá Zoznamu II v rámci dohovoru o psychotropných látkach. WHO preto odporučila, aby prípravky vyrobené chemickou syntézou alebo ako kanabisové prípravky, ktoré sú zložené ako farmaceutické prípravky z jednej alebo viacerých ďalších zložiek a takým spôsobom, že látku delta-9-tetrahydrokanabinol nie je možné extrahovať ľahko dostupnými prostriedkami alebo v množstve, ktoré by predstavovalo ohrozenie verejného zdravia, boli pridané do Zoznamu III v rámci dohovoru o omamných látkach.

(30)

Znenie uvedeného odporúčania týkajúceho sa farmaceutických prípravkov však nie je založené na žiadnom vymedzenom pojme v dohovore o omamných látkach. Z uvedeného odporúčania by navyše mohla vyplývať ďalšia regulačná záťaž pre členské štáty, ktoré by museli vymedziť pojmy použité v tomto odporúčaní, aby sa zabezpečilo jeho jednotné uplatňovanie, a museli by zistiť, či pri každom jednotlivom výrobku je alebo nie je splnená podmienka extrahovania ľahko dostupnými prostriedkami.

(31)

Pozíciou Únie by preto malo byť hlasovanie proti odporúčaniu zaradiť prípravky vyrobené chemickou syntézou alebo ako kanabisové prípravky, ktoré sú zložené ako farmaceutické prípravky z jednej alebo viacerých ďalších zložiek a takým spôsobom, že látku delta-9-tetrahydrokanabinol (dronabinol) nie je možné extrahovať ľahko dostupnými prostriedkami alebo v množstve, ktoré by predstavovalo ohrozenie verejného zdravia, do Zoznamu III v rámci dohovoru o omamných látkach.

(32)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Komisii pre omamné látky, pokiaľ ide o zmeny zaradenia kanabisu a látok podobných kanabisu do zoznamov, pretože rozhodnutia týkajúce sa zaradenia uvedeného kanabisu a látok príbuzných kanabisu do zoznamov priamo ovplyvnia obsah práva Únie, konkrétne rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV.

(33)

Pozíciu Únie vyjadria členské štáty, ktoré sú členmi Komisie pre omamné látky, konajúc spoločne v záujme Únie.

(34)

Dánsko je viazané rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV, a preto sa zúčastňuje na prijímaní a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(35)

Írsko je viazané rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV, a preto sa zúčastňuje na prijímaní a uplatňovaní tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú majú v mene Únie zaujať členské štáty na opätovne zvolanom šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre omamné látky, ktoré sa uskutoční od 2. do 4. decembra 2020, keď bude tento orgán vyzvaný, aby prijal rozhodnutia o zaradení látok do zoznamov alebo o ich vypustení zo zoznamov v rámci Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971, musí byť v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Pozíciu uvedenú v článku 1 vyjadria členské štáty, ktoré sú členmi Komisie pre omamné látky, konajúc spoločne v záujme Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

V Bruseli 23. novembra 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).


PRÍLOHA

Pozícia, ktorú majú zaujať členské štáty, ktoré sú členmi Komisie pre omamné látky, konajúc spoločne v záujme Únie na opätovne zvolanom šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre omamné látky, ktoré sa uskutoční od 2. do 4. decembra 2020:

(1)

kanabis a kanabisová živica sa majú vypustiť zo Zoznamu IV v rámci dohovoru o omamných látkach (1);

(2)

látka dronabinol a jej stereoizoméry (delta-9-tetrahydrokanabinol) sa majú zaradiť do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach a ak sa uvedené odporúčanie prijme, majú sa vypustiť zo Zoznamu II v rámci dohovoru o psychotropných látkach;

(3)

látka tetrahydrokanabinol (izoméry delta-9-tetrahydrokanabinolu) sa má zaradiť do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach s výhradou prijatia odporúčania Komisie pre omamné látky zaradiť látku dronabinol a jeho stereoizoméry (delta-9-tetrahydrokanabinol) do Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach a ak sa uvedené odporúčanie prijme, má sa vypustiť zo Zoznamu I v rámci dohovoru o psychotropných látkach;

(4)

výraz „výťažky a tinktúry“ sa má vypustiť zo Zoznamu I v rámci dohovoru o omamných látkach;

(5)

poznámka pod čiarou „Prípravky obsahujúce prevažne kanabidiol a nie viac ako 0,2 percenta delta-9-tetrahydrokanabinolu nepodliehajú medzinárodnej kontrole.“ sa nemá pridať do položky týkajúcej sa kanabisu a kanabisovej živice v Zozname I v rámci dohovoru o omamných látkach;

(6)

prípravky vyrobené chemickou syntézou alebo ako kanabisové prípravky, ktoré sú zložené ako farmaceutické prípravky z jednej alebo viacerých ďalších zložiek a takým spôsobom, že látku delta-9-tetrahydrokanabinol (dronabinol) nie je možné extrahovať ľahko dostupnými prostriedkami alebo v množstve, ktoré by predstavovalo ohrozenie verejného zdravia, sa nemajú zaradiť do Zoznamu III v rámci dohovoru o omamných látkach.

S cieľom zabezpečiť koherentné zaradenie do zoznamov v rámci príslušných dohovorov a zabrániť riziku, že látka by mohla byť zaradená do zoznamu v rámci dohovoru o omamných látkach, ako aj do zoznamu v rámci dohovoru o psychotropných látkach, môžu členské štáty, ktoré sú členmi Komisie pre omamné látky, akceptovať spoločné hlasovanie o príslušných odporúčaniach.


(1)  Naďalej budú uvedené v Zozname I v rámci uvedeného dohovoru.


7.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/7


ROZHODNUTIE PRIJATÉ VZÁJOMNOU DOHODOU MEDZI ZÁSTUPCAMI VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ) 2021/4

z 9. decembra 2020

o umiestnení sídla Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej na článok 341,

keďže:

(1)

Na základe návrhu, ktorý 12. septembra 2018 predložila Komisia Európskemu parlamentu a Rade, sa plánuje zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „centrum kompetencií“).

(2)

Malo by sa rozhodnúť o umiestnení sídla centra kompetencií,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti má svoje sídlo v Bukurešti v Rumunsku.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. decembra 2020

predseda

P. LOURTIE


7.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/8


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2021/5

z 15. decembra 2020

o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine a zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/783 (BiH/31/2020)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 jednotnej akcie 2004/570/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV) prijímať príslušné rozhodnutia o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (ďalej len „veliteľ ozbrojených síl EÚ“).

(2)

PBV 30. apríla 2019 prijal rozhodnutie (SZBP) 2019/783 (2), ktorým vymenoval brigádneho generála Reinharda TRISCHAKA za veliteľa ozbrojených síl EÚ.

(3)

Veliteľ operácie EÚ odporučil, aby bol ako nástupca brigádneho generála Reinharda TRISCHAKA za nového veliteľa ozbrojených síl EÚ od 15. januára 2021 vymenovaný generálmajor Alexander PLATZER.

(4)

Vojenský výbor EÚ vyjadril súhlas s odporúčaním veliteľa operácie EÚ 23. októbra 2020.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2019/783 by sa preto malo zrušiť.

(6)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami.

(7)

Európska rada prijala v Kodani 12. a 13. decembra 2002 vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že dojednania „Berlín plus“ a ich vykonávanie sa budú vzťahovať len na tie členské štáty Únie, ktoré sú tiež buď členmi NATO, alebo členmi programu „Partnerstvo za mier“ a ktoré následne uzavreli dvojstranné bezpečnostné dohody s NATO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Generálmajor Alexander PLATZER sa týmto od 15. januára 2021 vymenúva za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine.

Článok 2

Rozhodnutie (SZBP) 2019/783 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. januára 2021.

V Bruseli 15. decembra 2020

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/783 z 30. apríla 2019 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine a zrušení rozhodnutia (SZBP) 2018/355 (BiH/28/2019) (Ú. v. EÚ L 127, 16.5.2019, s. 11).


7.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/10


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2021/6

z 15. decembra 2020

o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP zo 17. januára 2013 o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Rada podľa článku 5 ods. 1 rozhodnutia 2013/34/SZBP poverila Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“), aby prijímal príslušné rozhodnutia týkajúce sa politickej kontroly a strategického vedenia misie EUTM Mali vrátane rozhodnutí o vymenovaní následných veliteľov ozbrojených síl misie EÚ.

(2)

Politický a bezpečnostný výbor 16. apríla 2020 prijal rozhodnutie (SZBP) 2020/603 (2), ktorým bol brigádny generál František RIDZÁK vymenovaný za veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre misiu EUTM Mali.

(3)

Španielsko 25. septembra 2020 navrhlo vymenovať brigádneho generála Fernanda Luisa GRACIU HERREIZA za veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre misiu EUTM Mali, ktorý by od 12. januára 2021 vo funkcii nahradil brigádneho generála Františka RIDZÁKA.

(4)

Vojenský výbor EÚ 23. novembra 2020 uvedený návrh podporil.

(5)

Malo by sa prijať rozhodnutie o vymenovaní brigádneho generála Fernanda Luisa GRACIU HERREIZA za veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre misiu EUTM Mali od 12. januára 2021.

(6)

Rozhodnutie (SZBP) 2020/603 by sa malo zrušiť.

(7)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Brigádny generál Fernando Luis GRACIA HERREIZ sa týmto vymenúva za veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) od 12. januára 2021.

Článok 2

Rozhodnutie (SZBP) 2020/603 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. januára 2021.

V Bruseli 15. decembra 2020

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/603 zo 16. apríla 2020 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020) (Ú. v. EÚ L 139, 4.5.2020, s. 65).


7.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/12


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/7

z 5. januára 2021

o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Fínskou agentúrou pre bezpečnosť a chemické látky, ktorým sa povoľuje sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

[oznámené pod číslom C(2021) 7]

(Iba fínske a švédske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 55 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Fínska agentúra pre bezpečnosť a chemické látky (ďalej len „príslušný orgán“) prijala 6. mája 2020 v súlade s článkom 55 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012 rozhodnutie povoliť do 2. novembra 2020 sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie profesionálnymi používateľmi na účely antimikrobiálneho ošetrenia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel (ďalej len „opatrenie“). V súlade s článkom 55 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia príslušný orgán informoval Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o uvedenom opatrení a dôvodoch, ktoré k nemu viedli.

(2)

Podľa informácií, ktoré poskytol príslušný orgán, bolo opatrenie nevyhnutné na ochranu verejného zdravia. Mikrobiologická kontaminácia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel môže viesť k poruchám motora lietadla a ohroziť jeho letovú spôsobilosť, a tým ohroziť bezpečnosť cestujúcich a posádky. Pandémia COVID-19 a následné obmedzenia letov viedli k tomu, že mnohé lietadlá boli dočasne zaparkované. Nehybnosť lietadla je faktorom, ktorý zhoršuje mikrobiologickú kontamináciu.

(3)

Biobor JF obsahuje 2,2'-[(1-metylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-metyl-1,3,2-dioxaborinán] (číslo CAS 2665-13-6) a 2,2'-oxybis(4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán) (číslo CAS 14697-50-8), účinné látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 6 ako konzervačné látky pre výrobky počas skladovania, ako sa vymedzujú v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Keďže uvedené účinné látky nie sú zahrnuté do pracovného programu stanoveného v prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení (EÚ) č. 528/2012, musia sa posúdiť a schváliť ešte predtým, ako sa biocídne výrobky, ktoré ich obsahujú, môžu povoliť na úrovni členských štátov alebo Únie.

(4)

Komisii bola 4. septembra 2020 doručená odôvodnená žiadosť príslušného orgánu o predĺženie platnosti opatrenia v súlade s článkom 55 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Odôvodnená žiadosť bola podaná na základe obáv, že mikrobiologická kontaminácia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel by mohla naďalej ohrozovať bezpečnosť v leteckej doprave po uplynutí platnosti dočasného povolenia a na základe tvrdenia, že Biobor JF je nevyhnutný na kontrolu takejto mikrobiologickej kontaminácie.

(5)

Podľa informácií, ktoré poskytol príslušný orgán, jediný alternatívny biocídny výrobok, ktorý výrobcovia lietadiel a motorov odporúčali na ošetrenie mikrobiologickej kontaminácie, bol v marci 2020 stiahnutý z trhu z dôvodu závažných anomálií vo fungovaní motora, ktoré boli zaznamenané po ošetrení týmto výrobkom.

(6)

Ako uviedol príslušný orgán, mechanické ošetrenie mikrobiologickej kontaminácie palivových nádrží a palivových systémov lietadiel nie je vždy možné a dohodnuté postupy leteckej dopravy si vyžadujú ošetrenie biocídnym výrobkom aj vtedy, keď je možné mechanické čistenie. Mechanické ošetrenie by okrem toho vystavilo pracovníkov toxickým plynom, a preto je vhodnejšie sa mu vyhnúť.

(7)

Podľa informácií, ktoré poskytol príslušný orgán, výrobca biocídneho výrobku Biobor JF podnikol kroky smerujúce k riadnej autorizácii výrobku a očakáva sa, že žiadosť o schválenie účinných látok, ktoré obsahuje, bude podaná začiatkom roka 2021. Schválenie účinných látok a následná autorizácia biocídneho výrobku by predstavovali trvalé riešenie do budúcnosti, ale na dokončenie týchto postupov ešte bude potrebný značný čas.

(8)

Keďže nedostatočná kontrola mikrobiologickej kontaminácie palivových nádrží a palivových systémov lietadiel by mohla ohroziť bezpečnosť v leteckej doprave a keďže toto nebezpečenstvo nemožno primerane znížiť použitím iného biocídneho výrobku alebo iným spôsobom, je vhodné povoliť príslušnému orgánu, aby predĺžil platnosť opatrenia na obdobie nepresahujúce 550 dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí počiatočného obdobia 180 dní povoleného v rozhodnutí príslušného orgánu zo 6. mája 2020.

(9)

Keďže platnosť opatrenia uplynula 3. novembra 2020, toto rozhodnutie by malo mať spätnú účinnosť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Fínska agentúra pre bezpečnosť a chemické látky môže do 7. mája 2022 predĺžiť opatrenie, ktorého cieľom je povoliť sprístupňovanie biocídneho výrobku Biobor JF na trhu a jeho používanie profesionálnymi používateľmi na účely antimikrobiálneho ošetrenia palivových nádrží a palivových systémov lietadiel.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Fínskej agentúre pre bezpečnosť a chemické látky.

Uplatňuje sa od 3. novembra 2020.

V Bruseli 5. januára 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).