ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 432

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
21. decembra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2170 zo 16. decembra 2020 o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2171 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009, pokiaľ ide o udeľovanie všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

4

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2172 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia zavedenom Európskou úniou alebo s týmto procesom spojené

7

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

21.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2170

zo 16. decembra 2020

o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/135 (2) bola v mene Únie uzavretá Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“), ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020.

(2)

V článku 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku pripojeného k dohode o vystúpení (ďalej len „protokol“) sa opätovne zdôrazňuje, že Severné Írsko je súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva a že žiadne ustanovenia tohto protokolu nebránia Spojenému kráľovstvu v tom, aby zahrnulo Severné Írsko do územnej pôsobnosti svojich listín koncesií pripojených k Všeobecnej dohode o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“).

(3)

V článku 13 ods. 1 protokolu sa stanovuje, že bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto protokolu sa akýkoľvek odkaz na colné územie Únie použitý v uplatniteľných ustanoveniach protokolu alebo v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných na základe tohto protokolu v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, a na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, považuje za odkaz zahŕňajúci aj pevninské územie Severného Írska.

(4)

V zmysle článku 5 ods. 3 protokolu sa na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, uplatňujú colné právne predpisy Únie, ako sú vymedzené v článku 5 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3). Pokiaľ ide o tovar vstupujúci do Severného Írska z krajín mimo Únie, uvedené ustanovenia v spojení s článkom 5 ods. 1 prvým a druhým pododsekom protokolu znamenajú, že sadzobné opatrenia Únie vrátane colných kvót podľa Spoločného colného sadzobníka alebo príslušných medzinárodných dohôd by sa vzťahovali na takýto tovar, ak sa s týmto tovarom spája riziko, že bude následne prevezený do Únie. Uvedené colné kvóty zahŕňajú dovozné colné kvóty uvedené v listinách záväzkov Únie podľa dohody GATT z roku 1994, dovozné colné kvóty dohodnuté v dvojstranných medzinárodných dohodách Únie, vrátane kvót umožňujúcich výnimky z pravidiel pôvodu, dovozné colné kvóty v rámci režimov Únie na ochranu obchodu, iné autonómne dovozné colné kvóty a vývozné colné kvóty stanovené v dohodách s tretími krajinami.

(5)

V zmysle článku 5 ods. 4 protokolu sa na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, uplatňujú aj ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe 2 k tomuto protokolu, a to za podmienok v nej stanovených. Uvedená príloha zahŕňa právne predpisy Únie stanovujúce určité dovozné kvóty.

(6)

Dvojstranné dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v zmysle protokolu nezakladajú práva a povinnosti pre tretie krajiny. Z toho vyplýva, že dovoz podľa dovozných colných kvót Únie alebo iných dovozných kvót Únie vzťahujúcich sa na tovar s pôvodom v tretej krajine, ktorý je privezený do Severného Írska sa nemôže započítať do práv tejto tretej krajiny voči Únii, pokiaľ s tým daná tretia krajina nebude súhlasiť. Táto situácia predstavuje riziko pre riadne fungovanie vnútorného trhu Únie a integritu spoločnej obchodnej politiky tým, že umožňuje možné obchádzanie colných kvót Únie alebo iných dovozných kvót Únie.

(7)

S cieľom riešiť toto riziko by dovozné colné kvóty Únie a iné dovozné kvóty Únie mali byť dostupné len pre tovar dovezený a prepustený do voľného obehu v Únii, a nie v Severnom Írsku.

(8)

Akákoľvek dohoda medzi Úniou a treťou krajinou, v ktorej sa stanovujú vývozné colné kvóty, sa vzťahuje len na tovar dovážaný do Únie. Uvedená tretia krajina by preto mohla odmietnuť vydať vývozné licencie na priamy dovoz do Severného Írska.

(9)

V zmysle článku 5 ods. 3 a 4 protokolu v spojení s jeho článkom 13 ods. 3 sa toto nariadenie uplatňuje aj na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar dovezený z krajín mimo Únie je oprávnený na zaobchádzanie podľa dovozných colných kvót Únie alebo iných dovozných kvót Únie alebo podľa vývozných colných kvót, ktoré uplatňujú tretie krajiny, len vtedy, ak sa uvedený tovar prepúšťa do voľného obehu na týchto územiach:

územie Belgického kráľovstva,

územie Bulharskej republiky,

územie Českej republiky,

územie Dánskeho kráľovstva okrem Faerských ostrovov a Grónska,

územie Spolkovej republiky Nemecko okrem ostrova Helgoland a územia Büsingenu (Zmluva z 23. novembra 1964 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Švajčiarskou konfederáciou),

územie Estónskej republiky,

územie Írska,

územie Helénskej republiky,

územie Španielskeho kráľovstva okrem Ceuty a Melilly,

územie Francúzskej republiky okrem francúzskych zámorských krajín a území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ale vrátane územia Monaka v zmysle Colného dohovoru podpísaného v Paríži 18. mája 1963 (Journal officiel de la République française z 27. septembra 1963, s. 8679),

územie Chorvátskej republiky,

územie Talianskej republiky okrem obce Livigno,

územie Cyperskej republiky v súlade s ustanoveniami Aktu o pristúpení z roku 2003,

územie Lotyšskej republiky,

územie Litovskej republiky,

územie Luxemburského veľkovojvodstva,

územie Maďarska,

územie Malty,

územie Holandského kráľovstva v Európe,

územie Rakúskej republiky,

územie Poľskej republiky,

územie Portugalskej republiky,

územie Rumunska,

územie Slovinskej republiky,

územie Slovenskej republiky,

územie Fínskej republiky,

územie Švédskeho kráľovstva a

územie výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia v zmysle Zmluvy o založení Cyperskej republiky podpísanej v Nikózii 16. augusta 1960.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Predseda

M. ROTH


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2020.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/135 z 30. januára 2020 o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


21.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/4


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2171

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009, pokiaľ ide o udeľovanie všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade s uvedeným článkom bola Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2) (ďalej len „dohoda o vystúpení“) uzavretá v mene Únie rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/135 (3).

(2)

Podľa podmienok dohody o vystúpení Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom Európskej únie od 31. januára 2020 a primárne a sekundárne právo Únie sa prestane vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom, keď sa prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení skončí 31. decembra 2020.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 428/2009 (4) sa vytvára spoločný systém kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím v záujme podpory bezpečnosti Únie a medzinárodnej bezpečnosti a na vytvorenie rovnakých podmienok pre vývozcov Únie.

(4)

V nariadení (ES) č. 428/2009 sa stanovujú všeobecné vývozné povolenia Únie, ktoré uľahčujú kontroly nízkorizikových vývozov položiek s dvojakým použitím do určitých tretích krajín. V súčasnosti sa všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 vzťahuje na vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických.

(5)

Spojené kráľovstvo je zmluvnou stranou príslušných medzinárodných zmlúv a členom medzinárodných režimov nešírenia zbraní a plne dodržiava súvisiace povinnosti a záväzky.

(6)

Spojené kráľovstvo uplatňuje primerané a náležité kontroly s cieľom účinne zohľadňovať dôvody týkajúce sa plánovaného konečného použitia a rizika diverzie v súlade s ustanoveniami a cieľmi nariadenia (ES) č. 428/2009.

(7)

Pridanie Spojeného kráľovstva do zoznamu krajín, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, by neovplyvnilo negatívne bezpečnosť Únie alebo medzinárodnú bezpečnosť.

(8)

Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo je dôležitým miestom určenia položiek s dvojakým použitím vyrobených v Únii, je vhodné pridať ho do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, s cieľom zabezpečiť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej Únii, vytvoriť rovnaké podmienky pre vývozcov Únie, ako aj predísť zbytočnej administratívnej záťaži, a pritom chrániť bezpečnosť Únie a medzinárodnú bezpečnosť.

(9)

V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základných cieľov zabrániť neprimeranému narušeniu obchodu a nadmernému administratívnemu zaťaženiu vývozu položiek s dvojakým použitím do Spojeného kráľovstva potrebné a vhodné stanoviť pravidlá zahrnutia Spojeného kráľovstva do všeobecného vývozného povolenia Únie č. EÚ001. V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o EÚ toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných cieľov.

(10)

Vzhľadom na naliehavosť vyplývajúcu z okolností vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2021, aby sa zabezpečilo, že Spojené kráľovstvo bude bezodkladne zahrnuté do všeobecného vývozného povolenia Únie č. EÚ001,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IIa k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa mení takto:

1.

V názve sa slová „Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických“ nahrádzajú takto:

„Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska, Spojených štátov amerických a Veľkej Británie“

2.

V časti 2 sa za šiestu zarážku vkladá táto zarážka:

„–

Spojené kráľovstvo (bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie tohto nariadenia na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, v súlade s bodom 47 prílohy 2 k protokolu o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol“) pripojenému k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (*1), v ktorom sa uvádzajú ustanovenia práva Únie uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu)

(*1)  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7).“"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2020.

(2)  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/135 z 30. januára 2020 o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).


21.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 432/7


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2172

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia zavedenom Európskou úniou alebo s týmto procesom spojené

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1215/2009 (2) sa stanovil neobmedzený bezcolný prístup na trh Únie pre takmer všetky výrobky s pôvodom v účastníkoch procesu stabilizácie a pridruženia v rozsahu, v akom sa s týmito zvýhodnenými zmluvnými stranami uzavreli bilaterálne dohody, a až do ich uzavretia.

(2)

Dohody o stabilizácii a pridružení sa už uzavreli so všetkými šiestimi zvýhodnenými zmluvnými stranami. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom (*) na strane druhej je posledná, ktorá sa mala uzavrieť, pričom platnosť nadobudla 1. apríla 2016.

(3)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1464 (3) sa zmenilo nariadenie (ES) č. 1215/2009, pričom sa odstránili dvojstranné preferencie udelené Kosovu, ale zachovala sa jednostranná preferencia poskytovaná všetkým zvýhodneným zmluvným stranám zo západného Balkánu vo forme pozastavenia všetkých ciel na výrobky, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, a vo forme ich prístupu k celkovej colnej kvóte na víno v objeme 30 000 hl.

(4)

So zreteľom na rozdiely v rozsahu liberalizácie colných sadzieb v rámci režimov ustanovených v dohodách o stabilizácii a pridružení medzi Úniou a všetkými účastníkmi procesu stabilizácie a pridruženia a so zreteľom na preferencie udelené podľa nariadenia (ES) č. 1215/2009 je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania nariadenia (ES) č. 1215/2009 do 31. decembra 2025.

(5)

Predĺženie obdobia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1215/2009 sa považuje za vhodnú záruku intenzívnejšieho zapojenia a záväzku Únie vo vzťahu k obchodnej integrácii západného Balkánu. Súčasný systém autonómnych obchodných opatrení zostáva cennou podporou pre hospodárstva partnerov zo západného Balkánu.

(6)

Okrem toho je potrebné zmeniť názvy dvoch zvýhodnených zmluvných strán tak, aby odrážali najnovšiu dohodnutú terminológiu.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa mení takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

Preferenčné úpravy

1.   Výrobky s pôvodom v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Kosove (*), Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku (ďalej len „zvýhodnené zmluvné strany“), na ktoré sa vzťahujú kapitoly 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, je povolené dovážať do Únie bez kvantitatívnych obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom a s oslobodením od ciel a poplatkov s rovnocenným účinkom.

2.   Na výrobky s pôvodom v zvýhodnených zmluvných stranách sa naďalej vzťahujú výhody plynúce z ustanovení tohto nariadenia, kde je tak v ňom uvedené. Na takéto výrobky sa vzťahuje aj každá koncesia stanovená v tomto nariadení, ktorá je výhodnejšia ako koncesia stanovená v bilaterálnych dohodách medzi Úniou a uvedenými zvýhodnenými zmluvnými stranami.

Článok 2

Podmienky na získanie výhod z preferenčných úprav

1.   Oprávnenie na získanie výhod z preferenčných úprav podľa článku 1 podlieha týmto podmienkam:

a)

dosiahnutie súladu s definíciou „výrobky s pôvodom“ stanovenou v hlave II kapitole 1 oddiele 2 pododdieloch 4 a 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 ((*)) a v hlave II kapitole 2 oddiele 2 pododdieloch 10 a 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 ((**));

b)

zvýhodnené zmluvné strany sa zdržia zavedenia nových ciel a poplatkov s rovnocenným účinkom a nových kvantitatívnych obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom na dovozy s pôvodom v Únii, zvýšenia existujúcich úrovní ciel alebo poplatkov alebo zavedenia akýchkoľvek ďalších obmedzení od 30. septembra 2000;

c)

účasť zvýhodnených zmluvných strán na účinnej administratívnej spolupráci s Úniou, aby sa zabránilo riziku podvodu, a

d)

zvýhodnené zmluvné strany sa zdržia vážneho a systematického porušovania ľudských práv vrátane základných pracovných práv, základných zásad demokracie a právneho štátu.

2.   Bez toho aby boli dotknuté podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, oprávnenie na získanie výhod z preferenčných úprav uvedených v článku 1 je podmienené pripravenosťou zvýhodnených zmluvných strán zapojiť sa do účinných hospodárskych reforiem a do regionálnej spolupráce s ostatnými krajinami zapojenými do procesu Európskej únie týkajúceho sa stabilizácie a pridruženia, najmä zakladaním zón voľného obchodu v súlade s článkom XXIV GATT 1994 a ostatnými príslušnými ustanoveniami WTO.

V prípade nesúladu s prvým pododsekom môže Rada na základe návrhu Komisie prijať kvalifikovanou väčšinou vhodné opatrenia.

3.   V prípade, že zvýhodnená zmluvná strana nedodržiava odsek 1 písm. a), b) alebo c) alebo odsek 2 tohto článku, môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov úplne alebo čiastočne pozastaviť právo dotknutej zvýhodnenej zmluvnej strany na výhody podľa tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 4

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova."

((*))  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1)."

((**))  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„Na   určité vinárske výrobky uvedené v prílohe I s pôvodom v zvýhodnených zmluvných stranách sa pozastavuje uplatňovanie ciel na dovoz do Únie, a to počas období, na úrovni, v rámci limitov colných kvót Únie a za podmienok, ktoré sa pre každý výrobok a pôvod stanovujú v uvedenej prílohe.“;

b)

odsek 2 sa vypúšťa.

3.

Článok 4 sa vypúšťa.

4.

V článku 5 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Colné kvóty uvedené v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia spravuje Komisia v súlade s hlavou II kapitolou 1 oddielom 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.“

5.

V článku 7 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

úprav potrebných po poskytnutí obchodných preferencií na základe iných opatrení medzi Úniou a zvýhodnenými zmluvnými stranami;

c)

úplného alebo čiastočného pozastavenia nároku dotknutej zvýhodnenej zmluvnej strany na výhody podľa tohto nariadenia v prípade, že uvedená zvýhodnená zmluvná strana nedodržiava článok 2 ods. 1 písm. d).“

6.

V článku 8 sa vypúšťa odsek 3

7.

V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak Komisia zistí, že existuje dostatok dôkazov o podvode alebo o neposkytovaní administratívnej spolupráce, ktorá sa vyžaduje na overenie dôkazu o pôvode, alebo že sa vývoz do Únie podstatne zvýšil nad úroveň zvyčajnej výroby a vývoznej kapacity, alebo že zvýhodnené zmluvné strany nedodržiavajú článok 2 ods. 1 písm. a), b) alebo c), môže prijať opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie úprav stanovených v tomto nariadení na obdobie troch mesiacov, ak predtým:

a)

informovala Vykonávací výbor pre západný Balkán;

b)

vyzvala členské štáty, aby prijali preventívne opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, a/alebo na zabezpečenie dodržiavania článku 2 ods. 1 zvýhodnenými zmluvnými stranami;

c)

uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom uviedla, že existujú dôvody na opodstatnené pochybnosti o uplatňovaní preferenčných úprav a/alebo dodržiavaní článku 2 ods. 1 dotknutou zvýhodnenou zmluvnou stranou, čo môže spochybniť jej právo na ďalšie využívanie výhod poskytnutých na základe tohto nariadenia.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijímajú prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 4“

8.

V článku 12 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 31. decembra 2025.“

9.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

10.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. novembra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 1. decembra 2020.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1).

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1464 z 2. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o obchodné koncesie udelené Kosovu* po nadobudnutí platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 209, 12.8.2017, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

O COLNÝCH KVÓTACH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ODS. 1

Napriek pravidlám na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry nemá opis výrobkov viac než orientačnú hodnotu a preferenčné schémy sú určené v rámci kontextu tejto prílohy zahrnutím do číselných znakov KN. Ak je pred číselným znakom KN uvedené „ex“, preferenčná schéma sa určí uplatnením číselného znaku KN spolu so zodpovedajúcim opisom tovaru.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis

Objem kvóty na rok  (1)

Zvýhodnené zmluvné strany

Colná sadzba

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Víno z čerstvého hrozna, so skutočným alkoholovým stupňom podľa objemu nepresahujúcim 15 % obj., iné ako šumivé víno

30 000 hl

Albánsko  (2), Bosna a Hercegovina  (3), Kosovo  (4), Čierna Hora  (5), Severné Macedónsko  (6), Srbsko  (7).

oslobodené


(1)  Jeden celkový objem na colnú kvótu dostupný na dovoz s pôvodom v zvýhodnených zmluvných stranách.

(2)  Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Albánsku podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu individuálnej colnej kvóty stanovenej v protokole o víne uzavretom s Albánskom. Uvedená individuálna kvóta je otvorená pod poradovými číslami 09.1512 a 09.1513.

(3)  Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Bosne a Hercegovine podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu oboch individuálnych colných kvót stanovených v protokole o víne uzavretom s Bosnou a Hercegovinou. Uvedené individuálne kvóty sú otvorené pod poradovými číslami 09.1528 a 09.1529.

(4)  Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Kosove podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu oboch individuálnych colných kvót stanovených v protokole o víne uzavretom s Kosovom. Uvedené individuálne kvóty sú otvorené pod poradovými číslami 09.1570 a 09.1572.

(5)  Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Čiernej Hore, pokiaľ ide o výrobky s číselným znakom KN 2204 21, podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu individuálnej colnej kvóty stanovenej v protokole o víne uzavretom s Čiernou Horou. Uvedená individuálna colná kvóta je otvorená pod poradovým číslom 09.1514.

(6)  Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Severnom Macedónsku podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu oboch individuálnych colných kvót stanovených v dodatkovom protokole o víne uzavretom so Severným Macedónskom. Uvedené individuálne kvóty sú otvorené pod poradovými číslami 09.1558 a 09.1559.

(7)  Prístup k celkovej colnej kvóte v prípade vína s pôvodom v Srbsku podlieha predchádzajúcemu vyčerpaniu oboch individuálnych colných kvót stanovených v protokole o víne uzavretom so Srbskom. Uvedené individuálne kvóty sú otvorené pod poradovými číslami 09.1526 a 09.1527.