ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 426

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
17. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2114 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na výber poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2115 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na prevádzkové licencie ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2116 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli ATCC 9637 ako kŕmnej doplnkovej látky pre lososovité, o rozšírení jeho používania na iné ryby a o zrušení nariadenia (ES) č. 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2117 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvom kvasnice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohatené selénom ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2118 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2119 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy ošípaných (odstavených), kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a všetky menej významné druhy vtákov chované na znášku a o zrušení nariadení (EÚ) č. 1117/2010 a (EÚ) č. 849/2012 (držiteľ povolenia Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2120 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1964, pokiaľ ide o povolenie prípravku z montmorillonit-illitu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2121 zo 16. decembra 2020 o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny, okrasné vtáky, prasiatka, ošípané vo výkrme, prasnice a menej významné druhy ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu (držiteľ povolenia: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2122 zo 16. decembra 2020, ktorým sa na rok 2021 udeľuje neobmedzený bezcolný prístup do Únie určitému tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2123 z 11. novembra 2020, ktorým sa Nemeckej spolkovej republike a Dánskemu kráľovstvu udeľuje výnimka pre kombinované sieťové riešenie (tzv. combined grid solution) Kriegers Flak v súlade s článkom 64 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 [oznámené pod číslom C(2020) 7948]  ( 1 )

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2124 z 9. decembra 2020, ktorým sa neudeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov Contec Hydrogen Peroxide [oznámené pod číslom C(2020) 8394]

54

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2125 zo 16. decembra 2020, ktorým sa uznáva vláda Nunavutu ako orgán oprávnený na vydávanie osvedčení potvrdzujúcich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh Únie

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2126 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2021 až 2030 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2127 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2128 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 9356]  ( 1 )

68

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1336/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011 )

97

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2423 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ( Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015 )

98

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (kodifikované znenie) ( Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009 )

99

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2114

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na výber poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 24a ods. 3,

keďže:

(1)

Pandémia COVID-19 viedla k prudkému poklesu letovej prevádzky v dôsledku značného zníženia dopytu a priamych opatrení, ktoré prijali členské štáty aj tretie krajiny na to, aby zabránili šíreniu tohto ochorenia.

(2)

Uvedené okolnosti sú mimo kontroly leteckých dopravcov a následné dobrovoľné alebo povinné rušenie leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami je nevyhnutnou reakciou na dané okolnosti.

(3)

Poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy čelia i naďalej problémom s likviditou, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu týchto služieb. To by mohlo mať za následok obmedzenie alebo pozastavenie letiskových služieb na letiskách Únie.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 (2) sa riadiacemu orgánu letiska alebo príslušnému orgánu členského štátu umožnilo na obdobie od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 priamo vybrať poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy na poskytovanie daných služieb maximálne na obdobie šiestich mesiacov alebo na obdobie do 31. decembra 2020, podľa toho, čo nastane neskôr, ak poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy ukončí svoju činnosť pred koncom obdobia, na ktoré bol vybraný. Nariadením (EÚ) 2020/696 sa Komisii zároveň udelili delegované právomoci na predĺženie uvedených období.

(5)

V súlade s článkom 24a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008 predložila Komisia 13. novembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu.

(6)

V súhrnnej správe Komisie sa poukazuje na to, že napriek postupnému zvyšovaniu od apríla do augusta 2020 boli úrovne letovej prevádzky v septembri 2020 ešte stále výrazne nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Podľa údajov organizácie Eurocontrol bol objem letovej prevádzky k 25. novembru 2020 o 63 % nižší, než bol k 25. novembru 2019.

(7)

Napriek tomu, že je ťažké presne predpovedať obnovu úrovní letovej prevádzky, dá sa očakávať, že táto situácia bude pretrvávať aj v blízkej budúcnosti a potrvá až do decembra 2021. Na základe najnovšej prognózy zo septembra 2020 týkajúcej sa letovej prevádzky, ktorú vypracoval Eurocontrol, sa očakáva, že vo februári 2021 bude úroveň letovej prevádzky o 50 % nižšia, než bola vo februári 2020 (za predpokladu nekoordinovaného prístupu členských štátov k zavedeniu prevádzkových postupov a rušeniu vnútroštátnych obmedzení). Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že týždenný počet zaznamenaných prípadov ochorenia COVID-19 v Európe dosiahol k 22. novembru 2020 úroveň 1,77 milióna (44 % celosvetových nových prípadov), čo výrazne prevyšuje počet prípadov z jari 2020. Z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vyplýva, že 14-dňová miera prípadov nahlásených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a v Spojenom kráľovstve sa od leta 2020 neustále zvyšuje. Podľa týždennej správy ECDC o dohľade z 22. novembra 2020 dosiahla táto miera hodnotu 549 (rozpätie v jednotlivých krajinách: 58 – 1 186) na 100 000 obyvateľov.

(8)

Dá sa predpokladať, že pretrvávajúci pokles úrovne letovej prevádzky je výsledkom vplyvu pandémie COVID-19. Zatiaľ čo v apríli 2020 približne 60 % respondentov uviedlo, že by sa pravdepodobne vrátili k leteckej doprave do niekoľkých mesiacov od ústupu pandémie, na základe dostupných údajov týkajúcich sa dôvery spotrebiteľov v dôsledku pandémie COVID-19 klesol uvedený percentuálny podiel v júni 2020 na 45 %. Dostupné údaje teda jasne naznačujú súvislosť medzi pandémiou COVID-19 a dopytom spotrebiteľov po leteckej doprave, pričom nedošlo k žiadnej inej udalosti, ktorou by sa dal pokles dopytu po leteckej doprave vysvetliť.

(9)

Zo súhrnnej správy Komisie vyplýva, že aj vnútroštátne a nekoordinované obmedzenia, karanténne požiadavky a testovacie opatrenia zavedené členskými štátmi v reakcii na rastúci počet prípadov ochorenia COVID-19 v Európe od polovice augusta, ktoré boli často ohlásené s veľmi krátkym predstihom, narúšajú dôveru spotrebiteľov a vedú k nižšiemu dopytu po leteckej doprave.

(10)

Vzhľadom na extrémne nízky objem rezervácií letov, uvedené epidemiologické prognózy a prognózy letovej prevádzky, ako aj na neistotu a nepredvídateľnosť vnútroštátnych opatrení zameraných na obmedzenie pandémie COVID-19 sa dá očakávať, že nízke úrovne leteckej prevádzky a dopytu cestujúcich, ktoré možno pripísať pandémii COVID-19, budú pretrvávať aj v roku 2021. Návrat na úrovne prevádzky dosahované pred ochorením COVID-19 sa očakáva až po niekoľkých rokoch. V tejto fáze je však príliš skoro dospieť k záveru, či k obmedzeniu kapacity bude dochádzať aj po roku 2021 v rovnako výraznej miere.

(11)

Spoločnosti poskytujúce služby pozemnej obsluhy boli pandémiou COVID-19 a z nej vyplývajúcim znížením úrovne letovej prevádzky vážne postihnuté. Výrazne znížený počet letov od začiatku pandémie mal negatívny dosah na ich príjmy z poskytovania služieb pozemnej obsluhy na letiskách Únie. Mnohí poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy sa preto dostali do finančných ťažkostí a viacerí z nich sa už vstúpili do procesu reštrukturalizácie, získali príspevok zo štátneho záchranného balíka alebo svoju činnosť ukončili.

(12)

Na základe predpovedí úrovne letovej prevádzky na nadchádzajúce mesiace je pravdepodobné, že v dôsledku obmedzeného počtu letov, ktoré sa majú obsluhovať v roku 2021, budú ťažké trhové podmienky v odvetví pozemnej obsluhy prevládať aj naďalej. Negatívny trend v letovej prevádzke pravdepodobne ešte viac zhorší vážnu finančnú situáciu poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy, čo so sebou prinesie riziko ďalších bankrotov. Za týchto okolností je pravdepodobné, že aj ďalší poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy na letiskách, kde je počet poskytovateľov obmedzený, budú musieť ukončiť poskytovanie služieb pozemnej obsluhy ešte pred uplynutím obdobia, na ktoré boli vybraní. To by mohlo viesť k náhlemu prerušeniu služieb pozemnej obsluhy na týchto letiskách, a to skôr, než by bolo možné vybrať nového poskytovateľa na základe postupu stanoveného v článku 11 ods. 1 smernice 96/67/ES.

(13)

Je preto vhodné predĺžiť platnosť výnimky stanovenej v článku 24a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008 na obdobie od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021.

(14)

S cieľom predísť právnej neistote, najmä pokiaľ ide o riadiaci orgán letiska a príslušný orgán členského štátu, by sa toto nariadenie malo prijať podľa postupu pre naliehavé prípady podrobne opísaného v článku 25b nariadenia (ES) č. 1008/2008 a malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr, a to dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 24 a nariadenia (ES) č. 1008/2008 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Odchylne od článku 11 ods. 1 písm. e) smernice 96/67/ES riadiaci orgán letiska alebo príslušný orgán členského štátu môže na obdobie od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021 priamo vybrať poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy na poskytovanie daných služieb maximálne na obdobie šiestich mesiacov alebo na obdobie do 31. decembra 2021, podľa toho, čo nastane neskôr, ak poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy ukončí svoju činnosť pred koncom obdobia, na ktoré bol vybraný.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 z 25. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19 (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 1).


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2115

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na prevádzkové licencie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1b,

keďže:

(1)

Pandémia COVID-19 viedla k prudkému poklesu letovej prevádzky v dôsledku značného zníženia dopytu a priamych opatrení, ktoré prijali členské štáty aj tretie krajiny na to, aby zabránili šíreniu tohto ochorenia.

(2)

Uvedené okolnosti sú mimo kontroly leteckých dopravcov a následné dobrovoľné alebo povinné rušenie leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami je nevyhnutnou reakciou na dané okolnosti.

(3)

Leteckí dopravcovia Únie čelia aj naďalej problémom s likviditou, ktoré by podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 mohli viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu ich prevádzkovej licencie alebo k jej nahradeniu dočasnou licenciou, a to bez toho, aby to odôvodňovala štrukturálna ekonomická potreba. Vydanie dočasnej licencie by mohlo vyslať na trh negatívny signál o schopnosti leteckého dopravcu prežiť, čo by zase zhoršilo akékoľvek, inak dočasné, finančné problémy.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 (2) sa príslušným licenčným úradom členských štátov umožnilo nepozastaviť alebo nezrušiť prevádzkovú licenciu v období od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020, ak sa v tomto období uskutočnilo posúdenie finančnej životaschopnosti a pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť a existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch. Nariadením (EÚ) 2020/696 sa Komisii zároveň udelili delegované právomoci na predĺženie obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 uvedeného v článku 9 ods. 1a.

(5)

V súlade s článkom 9 ods. 1c nariadenia (ES) č. 1008/2008 predložila Komisia do 13. novembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu.

(6)

V súhrnnej správe Komisie sa poukazuje na to, že napriek postupnému zvyšovaniu od apríla do augusta 2020 boli úrovne letovej prevádzky v septembri 2020 ešte stále výrazne nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Podľa údajov organizácie Eurocontrol bol objem letovej prevádzky k 25. novembru 2020 o 63 % nižší, než bol k 25. novembru 2019.

(7)

Napriek tomu, že je ťažké presne predpovedať obnovu úrovní letovej prevádzky, dá sa očakávať, že táto situácia bude pretrvávať aj v blízkej budúcnosti a potrvá až do decembra 2021. Na základe najnovšej prognózy zo septembra 2020 týkajúcej sa letovej prevádzky, ktorú vypracoval Eurocontrol, sa očakáva, že vo februári 2021 bude úroveň letovej prevádzky o 50 % nižšia, než bola vo februári 2020 (za predpokladu nekoordinovaného prístupu členských štátov k zavedeniu prevádzkových postupov a rušeniu vnútroštátnych obmedzení). Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že týždenný počet zaznamenaných prípadov ochorenia COVID-19 v Európe dosiahol k 22. novembru 2020 úroveň 1,77 milióna (44 % celosvetových nových prípadov), čo výrazne prevyšuje počet prípadov z jari 2020. Z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vyplýva, že 14-dňová miera prípadov nahlásených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a v Spojenom kráľovstve sa od leta 2020 neustále zvyšuje. Podľa týždennej správy ECDC o dohľade z 22. novembra 2020 dosiahla táto miera hodnotu 549 (rozpätie v jednotlivých krajinách: 58 – 1 186) na 100 000 obyvateľov.

(8)

Dá sa predpokladať, že pretrvávajúci pokles úrovne letovej prevádzky je výsledkom vplyvu pandémie COVID-19. Zatiaľ čo v apríli 2020 približne 60 % respondentov uviedlo, že by sa pravdepodobne vrátili k leteckej doprave do niekoľkých mesiacov od ústupu pandémie, na základe dostupných údajov týkajúcich sa dôvery spotrebiteľov v dôsledku pandémie COVID-19 klesol uvedený percentuálny podiel v júni 2020 na 45 %. Dostupné údaje teda jasne naznačujú súvislosť medzi pandémiou COVID-19 a dopytom spotrebiteľov po leteckej doprave, pričom nedošlo k žiadnej inej udalosti, ktorou by sa dal pokles dopytu po leteckej doprave vysvetliť.

(9)

Zo súhrnnej správy Komisie vyplýva, že aj vnútroštátne a nekoordinované obmedzenia, karanténne požiadavky a testovacie opatrenia zavedené členskými štátmi v reakcii na nové prípady ochorenia COVID-19 v Európe od polovice augusta, ktoré boli často ohlásené s veľmi krátkym predstihom, narúšajú dôveru spotrebiteľov a vedú k nižšiemu dopytu po leteckej doprave.

(10)

Vzhľadom na extrémne nízky objem rezervácií letov, uvedené epidemiologické prognózy a prognózy letovej prevádzky, ako aj na neistotu a nepredvídateľnosť vnútroštátnych opatrení zameraných na obmedzenie pandémie COVID-19 sa dá očakávať, že nízke úrovne letovej prevádzky a dopytu cestujúcich, ktoré možno pripísať pandémii COVID-19, budú pretrvávať aj v roku 2021. Návrat na úrovne prevádzky dosahované pred ochorením COVID-19 sa očakáva až po niekoľkých rokoch. V tejto fáze je však príliš skoro dospieť k záveru, či k obmedzeniu kapacity bude dochádzať aj po roku 2021 v rovnako výraznej miere.

(11)

Takéto nízke úrovne letovej prevádzky a dopytu cestujúcich by mohli spôsobiť, že leteckí dopravcovia Únie budú čeliť problémom s likviditou aj počas obdobia od 31. decembra 2020 do 31.decembra 2021, čo by mohlo viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu ich prevádzkovej licencie alebo k jej nahradeniu dočasnou licenciou, a to bez toho, aby to odôvodňovala štrukturálna ekonomická potreba.

(12)

Za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť a že existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch, je preto vhodné povoliť príslušným licenčným úradom nepozastaviť alebo nezrušiť prevádzkovú licenciu na základe posúdení finančnej životaschopnosti vykonaných počas predĺženého obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021. Po skončení uvedeného obdobia by sa mal daný letecký dopravca Únie podrobiť posúdeniu podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(13)

S cieľom predísť právnej neistote, najmä pokiaľ ide o licenčné úrady a prevádzkovateľov leteckej dopravy, by sa toto nariadenie malo prijať podľa postupu pre naliehavé prípady podrobne opísaného v článku 25b nariadenia (ES) č. 1008/2008 a malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008 sa odsek 1a nahrádza takto:

„1a.   Na základe posúdenia podľa odseku 1 vykonaného od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021 môže príslušný licenčný úrad pred uplynutím daného obdobia rozhodnúť, že nepozastaví alebo nezruší prevádzkovú licenciu príslušného leteckého dopravcu Únie, pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť a existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch. Príslušný licenčný úrad preskúma výkonnosť tohto leteckého dopravcu Únie na konci uvedeného 12-mesačného obdobia a rozhodne, či sa prevádzková licencia pozastaví alebo zruší a či sa udelí dočasná licencia na základe odseku 1.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 z 25. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19 (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 1).


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2116

zo 16. decembra 2020

o obnovení povolenia monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli ATCC 9637 ako kŕmnej doplnkovej látky pre lososovité, o rozšírení jeho používania na iné ryby a o zrušení nariadenia (ES) č. 244/2007

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.

(2)

Monohydrát monohydrochloridu L-histidínu produkovaný Escherichia coli ATCC 9637 bol nariadením Komisie (ES) č. 244/2007 (2) povolený na obdobie 10 rokov ako kŕmna doplnková látka pre lososovité.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o obnovenie povolenia monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli ATCC 9637 ako kŕmnej doplnkovej látky pre lososovité. V žiadosti sa zároveň žiadalo o zmenu označenia kmeňa na Escherichia coli NITE SD 00268 a boli k nej priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 14 ods. 2 uvedeného nariadenia. Okrem toho sa v žiadosti v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia požadovalo rozšírenie používania na iné ryby. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 18. marca 2020 (3) skonštatoval, že monohydrát monohydrochloridu L-histidínu produkovaný Escherichia coli NITE SD 00268, ak sa pridáva na úrovniach zodpovedajúcich požiadavkám cieľového druhu, nemá za navrhovaných podmienok použitia negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie spotrebiteľov ani životné prostredie. Úrad ďalej konštatoval, že zatiaľ čo predmetná doplnková látka nie je dráždivá pre kožu, nebolo možné dospieť k záveru, či táto doplnková látka môže byť pri vdýchnutí toxická, dráždivá pre oči alebo či môže byť kožným senzibilizátorom. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad takisto dospel k záveru, že doplnková látka je účinným zdrojom aminokyseliny histidín pre ryby. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správy o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predložené referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli NITE SD 00268 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie tejto doplnkovej látky malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

V dôsledku obnovenia povolenia monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli ATCC 9637 ako kŕmnej doplnkovej látky za podmienok stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu by sa nariadenie (ES) č. 244/2007 malo zrušiť.

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia pre monohydrát monohydrochloridu L-histidínu produkovaný Escherichia coli ATCC 9637, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z obnovenia povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli ATCC 9637, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“, sa obnovuje za podmienok stanovených v prílohe.

Článok 2

1.   Monohydrát monohydrochloridu L-histidínu produkovaný Escherichia coli ATCC 9637, ako aj premixy obsahujúce uvedenú látku vyrobené a označené pred 6. júlom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 6. januárom 2021, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látky uvedené v odseku 1, ktoré boli vyrobené a označené pred 6. januárom 2022 v súlade s pravidlami platnými pred 6. januárom 2021, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre lososovité.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 244/2007 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2007 zo 7. marca 2007 o povolení L-histidínu monochloridu monohydrátu ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2007, s. 6).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(4):6072.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: aminokyseliny, ich soli a analógy.

3c351

monohydrát monohydrochloridu L-histidínu

Zloženie doplnkovej látky:

Prášok s obsahom minimálne

98 % monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu a

72 % histidínu a

maximálne 100 ppm histamínu

Ryby

1.

Monohydrát monohydrochloridu L-histidínu možno uvádzať na trh a používať ako doplnkovú látku vo forme prípravku.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.

Vyhlásenia na označení doplnkovej látky a premixu:

„Doplňovanie monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu je obmedzené na výživové požiadavky cieľového zvieraťa, ktoré závisia od druhu zvieraťa, fyziologického stavu zvieraťa, úrovne úžitkovosti, environmentálnych podmienok, úrovne ostatných aminokyselín vo výžive a úrovne základných stopových prvkov, ako je napríklad meď a zinok.“

Obsah histidínu.

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixu prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premix sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami.

6. januára 2031

Charakteristika účinnej látky:

Monohydrát monohydrochloridu L-histidínu produkovaný fermentáciou s Escherichia coli NITE SD 00268

Chemický vzorec: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COΟΗ· HCl· H2O

Číslo CAS: 5934-29-2

Číslo Einecs: 211-438-9

Analytická metóda  (1):

Na kvantifikáciu histidínu v kŕmnej doplnkovej látke:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fotometrickou detekciou (HPLC-UV)

ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a optickou detekciou (IEC-VIS/FLD)

Na kvantifikáciu histidínu v premixoch, kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a fotometrickou detekciou (IEC-VIS), nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 (príloha III, časť F)

Na kvantifikáciu histamínu v kŕmnej doplnkovej látke:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia so spektrofotometrickou detekciou (HPLC-UV)


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2117

zo 16. decembra 2020

o obnovení povolenia selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvom „kvasnice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohatené selénom“ ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 900/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.

(2)

Selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 bol nariadením Komisie (ES) č. 900/2009 (2) povolený na desať rokov ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o obnovenie povolenia selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat v kategórii doplnkových látok „výživné doplnkové látky“. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 7. mája 2020 (3) skonštatoval, že selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Ďalej dospel k záveru, že doplnková látka sa považuje za potenciálny kožný a respiračný senzibilizátor. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Dôkaz o účinnosti doplnkovej látky, na základe ktorého sa vydalo pôvodné povolenie, je postačujúci aj v rámci postupu obnovenia povolenia. Úrad v neposlednom rade navrhol zmeniť názov doplnkovej látky. Úrad zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Povolenie tejto doplnkovej látky by sa preto malo obnoviť.

(6)

V dôsledku obnovenia povolenia selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ako kŕmnej doplnkovej látky by sa nariadenie (ES) č. 900/2009 malo zrušiť.

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia pre selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z obnovenia povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie doplnkovej látky špecifikovanej v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny mikroprvkov“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

1.   Selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, ako aj premixy obsahujúce túto doplnkovú látku vyrobené a označené pred 6. júlom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 6. januárom 2021, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. januárom 2022 v súlade s pravidlami platnými pred 6. januárom 2021, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.

3.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. januárom 2023 v súlade s pravidlami platnými pred 6. januárom 2021, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 900/2009 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 900/2009 z 25. septembra 2009 o povolení selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 256, 29.9.2009, s. 12).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(5):6144.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Selén v mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: zlúčeniny mikroprvkov

3b812

--

kvasnice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohatené selénom, inaktivované

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok organického selénu:

obsah selénu: od 2 000 do 3 500 mg Se/kg

organický selén > 97 až 99 % celkového obsahu selénu

selenometionín > 63 % celkového obsahu selénu

všetky druhy

 

0,50 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania a stability.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní a styku s pokožkou. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami.

4.

Maximálne množstvo pridaného organického selénu:

0,2 mg Se/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

6. januára 2031

Charakteristika účinnej látky:

selenometionín produkovaný mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Chemický vzorec: C5H11NO2Se

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie selenometionínu v kŕmnej doplnkovej látke:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s reverznou fázou s UV detekciou (RP-HPLC-UV) alebo

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia a hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (HPLC-ICP-MS) po trojitej proteolytickej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu selénu v kŕmnej doplnkovej látke:

atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) alebo

hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS).

Na stanovenie celkového obsahu selénu v premixoch, kŕmnych zmesiach a kŕmnych surovinách:

atómová absorpčná spektrometria s technikou generovania hydridov (HGAAS) po mikrovlnnej digescii (EN 16159:2012).


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória Európskej únie: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2118

zo 16. decembra 2020

o obnovení povolenia Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 514/2010

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.

(2)

Pediococcus pentosaceus DSM 16244 sa nariadením Komisie (EÚ) č. 514/2010 (2) povolil na 10 rokov ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat.

(3)

V súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o obnovenie povolenia Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, v ktorej sa zároveň žiada o zaradenie tejto doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 14 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 25. mája 2020 (3) skonštatoval, že žiadateľ poskytol údaje preukazujúce, že doplnková látka spĺňa existujúce podmienky na udelenie povolenia. Úrad dospel k záveru, že Pediococcus pentosaceus DSM 16244 nemá negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Rovnako skonštatoval, že nie je dráždivý pre pokožku a oči, ale považuje sa za kožný a respiračný senzibilizátor. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky.

(5)

Z posúdenia Pediococcus pentosaceus DSM 16244 vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Povolenie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo obnoviť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

V dôsledku obnovenia povolenia Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ako kŕmnej doplnkovej látky za podmienok stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu by sa nariadenie (EÚ) č. 514/2010 malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie doplnkovej látky špecifikovanej v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 514/2010 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 514/2010 z 15. júna 2010 o povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 150, 16.6.2010, s. 42).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(6):6166.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k2101

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok Pediococcus pentosaceus DSM 16244 obsahujúci najmenej 4 × 1011 JTK/g doplnkovej látky

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania.

2.

Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1×108 JTK/kg čerstvého materiálu.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane rukavíc a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

6. 1. 2031

Charakteristika účinnej látky

Pediococcus pentosaceus DSM 16244.

Analytická metóda  (1)

Stanovenie počtu buniek: difúzna platňová metóda na MRS agare (EN 15786)

Identifikácia: metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE).


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2119

zo 16. decembra 2020

o obnovení povolenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy ošípaných (odstavených), kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a všetky menej významné druhy vtákov chované na znášku a o zrušení nariadení (EÚ) č. 1117/2010 a (EÚ) č. 849/2012 (držiteľ povolenia Vetagro SpA)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.

(2)

Prípravok z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu bol povolený nariadením Komisie (EÚ) č. 1117/2010 (2) ako kŕmna doplnková látka pre odstavčatá na desať rokov a nariadením Komisie (EÚ) č. 849/2012 (3) pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku a odstavené druhy z čeľade diviakovité iné ako Sus scrofa domesticus.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 držiteľ povolenia predložil žiadosť o obnovenie povolenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu pre všetky druhy ošípaných (odstavených), kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku, v ktorej žiada o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 17. marca 2020 (4) skonštatoval, že prípravok z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľova ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že táto doplnková látka sa považuje za potenciálne dráždivú pre pokožku a oči, ako aj za kožný a respiračný senzibilizátor. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky.

(5)

Z posúdenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Povolenie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo obnoviť.

(6)

V dôsledku obnovenia povolenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky by sa nariadenia (EÚ) č. 1117/2010 a (EÚ) č. 849/2012 mali zrušiť.

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie prípravku špecifikovaného v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Nariadenia (EÚ) č. 1117/2010 a (EÚ) č. 849/2012 sa zrušujú.

Článok 3

Prípravok z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu vymedzený v nariadeniach (EÚ) č. 1117/2010 a (EÚ) č. 849/2012, premixy a kŕmne zmesi, ktoré obsahujú danú doplnkovú látku, vyrobené a označené pred 6. januárom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 6. januárom 2021, sa môžu aj naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1117/2010 z 2. decembra 2010 o povolení prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavčatá (držiteľ povolenia Vetagro SpA) (Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2010, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 849/2012 z 19. septembra 2012 o povolení prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, pre kurčatá chované na znášku, pre všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku a pre odstavené druhy z čeľade diviakovité iné ako Sus scrofa domesticus (držiteľ povolenia Vetagro S.p.A) (Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2012, s. 8).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(4):6063.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov výkonnosti).

4d3

Vetagro SpA

prípravok z chránenej kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej,

tymolu a vanilínu

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok s obsahom chránených mikročastíc obsahujúcich kyselinu citrónovú, kyselinu sorbovú, tymol a vanilín s minimálnym obsahom:

kyselina citrónová: 25 g/100 g

tymol: 1,7 g/100 g

kyselina sorbová: 16,7 g/100 g

vanilín: 1 g/100 g

kurčatá vo výkrme

kurčatá chované na znášku

všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a chované na znášku

200

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

V návode na použitie musí byť uvedené toto: „V kompletnom krmive sa nesmie prekročiť celkový maximálny obsah kyseliny citrónovej a kyseliny sorbovej z rozličných zdrojov.“

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania (ide o látku dráždivú pre kožu a oči a kožný senzibilizátor). Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a ochrannej dýchacej masky.

6.1.2031

Charakteristika účinnej látky

Kyselina citrónová C6H8O7 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylová, CAS č.: 77-92-9, bezvodá

Kyselina sorbová C6H8O2 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina hexa-2,4-diénová, CAS č.: 110-44-1

Tymol (čistota ≥ 98 %)

5-metyl-2-(1-metyletyl)fenol, CAS č.: 89-83-8

Vanilín (čistota ≥ 99,5 %)

4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd, CAS č.: 121-33-5

Všetky druhy ošípaných (odstavené)

1 000

Analytická metóda  (1)

Stanovenie kyseliny sorbovej a tymolu v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch a krmivách:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s reverznou fázou s detekciou ultrafialového/diódového poľa (RP-HPLC-UV/DAD).

Stanovenie kyseliny citrónovej v doplnkovej látke a premixoch:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s reverznou fázou s detekciou ultrafialového/diódového poľa (RP-HPLC-UV/DAD).

Stanovenie kyseliny citrónovej v krmivách:

enzymatické stanovenie obsahu kyseliny citrónovej – spektrometria NADH (redukovaná forma nikotínamidadeníndinukleotidu).

-


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2120

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1964, pokiaľ ide o povolenie prípravku z montmorillonit-illitu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania alebo zmien takýchto povolení.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1964 (2) bolo povolené používanie prípravku z montmorillonit-illitu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat.

(3)

V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska k tomu, či by povolenie prípravku z montmorillonit-illitu ako kŕmnej doplnkovej látky vzhľadom na zmenu jeho podmienok naďalej spĺňalo podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Zmena sa týka súčasného povolenia používať doplnkovú látku ako protispekavú látku v doplnkových krmivách. K žiadosti boli priložené relevantné podporné údaje.

(4)

Úrad dospel vo svojich stanoviskách z 30. októbra 2014 (3), 10. septembra 2015 (4) a 20. marca 2020 (5) k záveru, že navrhovanou zmenou podmienok povolenia prípravku z montmorillonit-illitu ako kŕmnej doplnkovej látky sa nemenia predchádzajúce závery, podľa ktorých doplnková látka nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani na životné prostredie. Rovnako dospel k záveru, že prach, ktorý vzniká pri bežnej manipulácii s doplnkovou látkou, môže vystaviť celú dýchaciu sústavu používateľa nebezpečným látkam (kryštalickému kremíku), pre ktoré neboli určené žiadne bezpečné úrovne expozície, a že vzhľadom na absenciu údajov o účinkoch na kožu a oči sa musí považovať za dráždivý pre kožu a oči a za potenciálny kožný senzibilizátor. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad takisto dospel k záveru, že doplnková látka je účinná ako protispekavá látka. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia navrhovanej zmeny povolenia vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1964 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1964 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1964 z 9. novembra 2016 o povolení prípravku z dolomit-magnezitu pre dojnice a ostatné prežúvavce na produkciu mlieka, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm a prípravku z montmorillonit-illitu pre všetky druhy zvierat ako kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 303, 10.11.2016, s. 7).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(11):3904.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(9):4237.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(5):6095.


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1964 sa zápis týkajúci sa doplnkovej látky montmorillonit-illit s identifikačným číslom 1g557 nahrádza takto:

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: viažuce látky

„1g557

montmorillonit-illit

Zloženie doplnkovej látky

prípravok zo zmiešanovrstvového ílového minerálu montmorillonit-illitu: fylosilikáty ≥ 75 %.

Charakteristika účinnej látky

fylosilikáty ≥ 75 %:

≥ 35 % montmorillonit-illit (schopný napučiavania)

≥ 30 % illit/muskovit

≤ 15 % kaolinit (neschopný napučiavania)

kremeň ≤ 20 %

železo (štrukturálne) 3,6 % (priemer)

bez azbestu

všetky druhy zvierat

10 000

20 000

1.

V návode na použitie sa musí uviesť:

„Zabráňte súčasnému orálnemu použitiu s makrolidmi.“,

„Zvlášť v prípade hydiny zabráňte súčasnému použitiu s robenidínom.“

2.

V prípade hydiny: súčasné orálne použitie s inými kokcidiostatikami ako s robenidínom je kontraindikované pri množstve montmorillonit-illitu nad 10 000 mg/kg kompletného krmiva.

3.

Na označení doplnkovej látky a premixov s obsahom montmorillonit-illitu sa musí uviesť: „Doplnková látka montmorillonit-illit je bohatá na (inertné) železo.“

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

5.

Celková suma rôznych zdrojov montmorillonit-illitu nesmie v kompletnom krmive prekročiť najvyššie prípustné množstvo 20 000 mg/kg kompletného krmiva.

30. novembra 2026“

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie v kŕmnej doplnkovej látke:

röntgenová difrakcia (XRD),

atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES)

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: protispekavé látky

„1g557

montmorillonit-illit

Zloženie doplnkovej látky

prípravok zo zmiešanovrstvového ílového minerálu montmorillonit-illitu: fylosilikáty ≥ 75 %.

Charakteristika účinnej látky

fylosilikáty ≥ 75 %:

≥ 35 % montmorillonit-illit (schopný napučiavania)

≥ 30 % illit/muskovit

≤ 15 % kaolinit (neschopný napučiavania)

kremeň ≤ 20 %

železo (štrukturálne) 3,6 % (priemer)

bez azbestu

všetky druhy zvierat

20 000

1.

V návode na použitie sa musí uviesť:

„Zabráňte súčasnému orálnemu použitiu s makrolidmi.“,

„Zvlášť v prípade hydiny zabráňte súčasnému použitiu s robenidínom.“

2.

Doplnková látka sa používa v minimálnom množstve:

10 000 mg/kg, ak sa používa ako protispekavá látka priamo v doplnkových krmivách,

20 000 mg/kg, ak sa používa ako protispekavá látka v kompletných krmivách.

3.

V prípade hydiny: súčasné orálne použitie s inými kokcidiostatikami ako s robenidínom je kontraindikované.

4.

Na označení doplnkovej látky a premixov s obsahom montmorillonit-illitu sa musí uviesť: „Doplnková látka montmorillonit-illit je bohatá na (inertné) železo.“

5.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

6.

Celková suma rôznych zdrojov montmorillonit-illitu nesmie v kompletnom krmive prekročiť najvyššie prípustné množstvo 20 000 mg/kg kompletného krmiva.

30. novembra 2026“

Analytická metóda  (2)

Na stanovenie v kŕmnej doplnkovej látke:

röntgenová difrakcia (XRD),

atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES)


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2121

zo 16. decembra 2020

o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny, okrasné vtáky, prasiatka, ošípané vo výkrme, prasnice a menej významné druhy ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu (držiteľ povolenia: Huvepharma EOOD)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli predložené tri žiadosti o povolenie prípravku s obsahom 6-fytázy. K uvedeným žiadostiam boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosti sa týkajú povolenia prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny, okrasné vtáky, prasiatka, ošípané vo výkrme, prasnice a menej významné druhy ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanoviskách zo 7. mája 2020 (2), 25. mája 2020 (3) a 1. júla 2020 (4) skonštatoval, že prípravok s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854 nemá za navrhovaných podmienok použitia negatívny účinok na zdravie všetkých druhov hydiny, okrasných vtákov, prasiatok, ošípaných vo výkrme, prasníc a menej významných druhov ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu, bezpečnosť spotrebiteľov ani na životné prostredie. Takisto sa dospelo k záveru, že doplnková látka by sa mala považovať za dráždivú pre oči a za potenciálny kožný a respiračný senzibilizátor. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad dospel k záveru, že doplnková látka je účinná ako zootechnická doplnková látka pri zlepšovaní stráviteľnosti potravy pre všetky druhy hydiny, okrasné vtáky, prasiatka, ošípané vo výkrme, prasnice a menej významné druhy ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(5): 6141.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(6): 6161.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(7): 6204.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a32

Huvepharma EOOD

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaný mikroorganizmom Komagataella phaffii (DSM 32854) s minimálnou aktivitou:

5 000 FTU  (1)/g vo forme granulátu

5 000 FTU/g v obalenej forme

5 000 FTU/g v tekutom stave

všetky druhy hydiny

okrasné vtáky

prasiatka

ošípané vo výkrme

prasnice

menej významné druhy ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu

250 FTU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, očí a pokožky.

6.1.2031

Charakteristika účinnej látky:

6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854

Analytická metóda  (2)

Na kvantifikáciu aktivity fytázy v kŕmnej doplnkovej látke:

kolorimetrická metóda založená na enzymatickej reakcii fytázy s fytátom – VDLUFA 27.1.4.

Na kvantifikáciu aktivity fytázy v premixoch:

kolorimetrická metóda založená na enzymatickej reakcii fytázy s fytátom – VDLUFA 27.1.3.

Na kvantifikáciu aktivity fytázy v kŕmnych surovinách a v kŕmnych zmesiach:

kolorimetrická metóda založená na enzymatickej reakcii fytázy s fytátom – EN ISO 30024.


(1)  1 FTU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol anorganického fosfátu zo substrátu sodného fytátu za minútu pri zadefinovaných reakčných podmienkach pH 5,5 a 37 °C.

(2)  odrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2122

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa na rok 2021 udeľuje neobmedzený bezcolný prístup do Únie určitému tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/859/ES z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Protokol 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom zo 14. mája 1973 (3) (ďalej len „bilaterálna Dohoda o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom“) a protokol 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) (4) zmenený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 140/2001 z 23. novembra 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú protokoly 2 a 3 k Dohode o EHP týkajúcej sa spracovaných a iných poľnohospodárskych výrobkov (5), určujú obchodné dojednania pre určité poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky medzi Úniou a Nórskym kráľovstvom.

(2)

Protokol 3 k Dohode o EHP stanovuje nulovú sadzbu cla na vody obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky zatriedené pod číselný znak KN 2202 10 00 a na ostatné nealkoholické nápoje neobsahujúce výrobky položiek 0401 až 0404 alebo tuk získaný z výrobkov položiek 0401 až 0404 zatriedené pod číselný znak KN 2202 90 10.

(3)

Od 1. januára 2017 je číselný znak KN 2202 90 nahradený číselnými znakmi KN 2202 91 00 a 2202 99. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na výrobky s číselnými znakmi 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99.

(4)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (6) (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“) sa dočasne pozastavuje bezcolný režim uplatňovaný podľa protokolu 2 na tovar zatriedený pod číselné znaky KN 2202 10 00 (vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky) a ex 2202 90 10 (ostatné nealkoholické nápoje obsahujúce cukor) nahradené číselnými znakmi KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99. V súlade s dohodou vo forme výmeny listov sa bezcolný dovoz uvedeného tovaru s pôvodom v Nórsku má povoliť len v medziach bezcolnej kvóty. Clo sa má platiť za dovoz presahujúci uvedenú bezcolnú kvótu.

(5)

Okrem toho sa v dohode vo forme výmeny listov vyžaduje, aby sa predmetným výrobkom udelil neobmedzený bezcolný prístup do Únie, ak colná kvóta nebola k 31. októbru predchádzajúceho roka vyčerpaná.

(6)

Na základe údajov poskytnutých Komisii možno konštatovať, že ročná kvóta na rok 2020 pre predmetné výrobky, otvorená vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/2154 (7), nebola k 31. októbru 2020 vyčerpaná. Predmetným výrobkom by sa preto na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021 mal udeliť neobmedzený bezcolný prístup do Únie.

(7)

V roku 2021 by sa preto nemalo uplatňovať dočasné pozastavenie bezcolného režimu uplatňované podľa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021 sa tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je uvedený v prílohe, udeľuje neobmedzený bezcolný prístup do Únie.

2.   Pravidlá pôvodu stanovené v protokole 3 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom sa uplatňujú na tovar uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 22, 24.1.2002, s. 34.

(6)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2154 zo 16. decembra 2019, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2020 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 (Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019, s. 66).


PRÍLOHA

Tovar s pôvodom v Nórsku, ktorému sa udeľuje neobmedzený bezcolný prístup do Únie od 1. januára do 31. decembra 2021

Poradové č.

Číselný znak KN

Kód TARIC

Opis tovaru

09.0709

2202 10 00

 

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky

ex 2202 91 00

10

Nealkoholické pivo obsahujúce cukor

ex 2202 99 11

11

19

Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)

ex 2202 99 15

11

19

Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín menej ako 2,8 hmotnostného %; nápoje na základe orechov 8. kapitoly Spoločného colného sadzobníka, obilnín 10. kapitoly Spoločného colného sadzobníka alebo semien 12. kapitoly Spoločného colného sadzobníka obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)

ex 2202 99 19

11

19

Ostatné nealkoholické nápoje neobsahujúce výrobky položiek 0401 až 0404 alebo tuk získaný z výrobkov položiek 0401 až 0404 , obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)


ROZHODNUTIA

17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/35


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2123

z 11. novembra 2020,

ktorým sa Nemeckej spolkovej republike a Dánskemu kráľovstvu udeľuje výnimka pre kombinované sieťové riešenie (tzv. combined grid solution) Kriegers Flak v súlade s článkom 64 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943

[oznámené pod číslom C(2020) 7948]

(Iba dánske a nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (1) (ďalej len „nariadenie o elektrickej energii“, a najmä na jeho článok 64,

po informovaní členských štátov o žiadosti,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Dánske a nemecké orgány 1. júla 2020 predložili Európskej komisii žiadosť o výnimku pre kombinované sieťové riešenie (tzv. combined grid solution) Kriegers Flak (ďalej len „KF“) v súlade s článkom 64 nariadenia o elektrickej energii.

(2)

Európska komisia 7. júla zverejnila žiadosť o výnimku na svojom webovom sídle (2) a vyzvala členské štáty a zainteresované strany, aby do 31. augusta 2020 predložili svoje pripomienky. Členské štáty boli 13. júla 2020 na zasadnutí pracovnej skupiny Rady pre energetiku informované aj o tom, že žiadosť o výnimku bola podaná a že možno predkladať pripomienky.

2.   KOMBINOVANÉ SIEŤOVÉ RIEŠENIE KRIEGERS FLAK

(3)

Kriegers Flak ako zemepisná oblasť označuje útesy v Baltskom mori, ktoré sa rozprestierajú v hospodárskych zónach Dánska, Nemecka a Švédska. Tieto útesy vytvárajú relatívne plytké vody. Dánsko, Nemecko aj Švédsko v roku 2007 prejavili záujem vybudovať v tejto oblasti veterné parky. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) zo všetkých troch členských štátov pôvodne zvažovali možnosť vytvoriť spoločný projekt, ktorý by spájal projekty rozvoja v tejto oblasti. Od roku 2010 bol projekt vybudovania veterného parku napojeného na dve krajiny (tzv. hybridný projekt) realizovaný len dánskym a nemeckým prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

(4)

V žiadosti o výnimku sa uvádza, že hlavným cieľom navrhnutia KF ako hybridného projektu bolo zvýšiť využívanie prepojenia medzi veternými parkmi a ich príslušnými pobrežnými prenosovými sústavami sprístupnením tejto kapacity na účely medzioblastného obchodu, pokiaľ nie je v plnom rozsahu potrebná na prepravu elektriny vyrobenej veternými parkmi na pobrežie.

(5)

Koncom roka 2010 podpísali spoločnosti Energinet.dk (dánsky PPS) a 50Hertz (nemecký PPS pre túto oblasť) dohodu o grante v súvislosti s príspevkom z Európskeho energetického programu pre oživenie (ďalej len „EEPO“) vo výške 150 miliónov EUR. Projekt KF bol v roku 2013 zahrnutý do prvého zoznamu projektov spoločného záujmu (ďalej len „PSZ“), ktorý je pripojený k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1391/2013 (3). Koncepcia KF vrátane koncepcie týkajúcej sa predpokladaného postupu pre toky elektriny v prípade preťaženia (ďalej len „riadenie preťaženia“) bola predmetom intenzívnych diskusií so zainteresovanými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v oblasti energetiky a bola opísaná aj v rámci kontaktov s Európskou komisiou.

(6)

KF ako rozsiahlejší projekt je spojením týchto častí (ďalej pozri aj obrázok 1):

a)

Parky Baltic 1 a Baltic 2, ktoré sa nachádzajú v nemeckých oblastiach Baltského mora. Baltic 1 bol uvedený do prevádzky v roku 2011 a má kapacitu 48 MW. Baltic 2 bol uvedený do prevádzky v roku 2015 a má kapacitu 288 MW.

b)

Veterný park nazývaný aj Kriegers Flak, ktorý sa nachádza v dánskych oblastiach Baltského mora. Tento veterný park s kapacitou 600 MW má byť uvedený do prevádzky v roku 2022.

c)

Prepojenie nemeckých veterných parkov s prenosovou sústavou na pobreží Nemecka s kapacitou približne 400 MW a využitím striedavého prúdu s napätím 150 kV na vzdialenosť 136 km bolo uvedené do prevádzky v rokoch 2011 a 2015.

d)

Prepojenie dánskeho veterného parku s prenosovou sústavou na pobreží Dánska (v ponukovej oblasti Dánsko 2) s kapacitou 680 MW a využitím striedavého prúdu s napätím 220 kV na vzdialenosť 77 až 80 km bolo uvedené do prevádzky v roku 2019.

e)

Meniareň v Bentwisch, Nemecko, ktorá asynchrónne prepája synchrónne oblasti severnej a kontinentálnej Európy.

f)

Dva vysokonapäťové káble na striedavý prúd prepájajúce veterné parky Kriegers Flak a Baltic 2 s kapacitou 400 MW na vzdialenosť 24,5 km.

g)

Na účely prepojenia plošín Kriegers Flak a Baltic 2 museli byť obe tieto plošiny na mori rozšírené.

h)

Hlavný riadiaci systém prepojovacej prevádzky (Master Controller for Interconnector Operation – MIO). MIO v reálnom čase kontroluje výkonové toky cez meniareň, spúšťa protiobchodovanie v prípade preťaženia z dôvodu vyššej než odhadovanej výroby veternej energie, podľa potreby ako krajné riešenie spúšťa obmedzenie výroby veterných parkov na mori a aby sa zaistila stabilita napätia, upravuje stanovené bodové hodnoty napätia a jalového výkonu v meniarni. Takisto v hodinových intervaloch prognózuje zostávajúcu prenosovú kapacitu, ktorá sa má sprístupniť na trh.

(7)

Z uvedených aktív sa žiadosť o výnimku netýka veterných parkov, ktoré sú formálne súčasťou projektu KF [ktorý sa preto považuje za obmedzený na aktíva prenosovej sústavy uvedené v písmenách c) až h)].

Image 1

(8)

Okrem toho, len aktíva uvedené v písmenách e) až h) priamo súvisia s prepájaním národných sietí. Preto boli z fondov EÚ spolufinancované len tieto aktíva (označené v obrázkoch 1 a 2 ako „aktíva kombinovaného sieťového riešenia KF“).

Image 2

3.   POŽADOVANÉ VÝNIMKY

(9)

Cieľom všetkých požadovaných výnimiek je rozdelenie kapacity sústavy KF na hranici ponukových oblastí medzi ponukové oblasti Dánsko 2 (DK2) a Nemecko-Luxembursko (DE-LU) s prioritou pre veterné parky na mori, ktoré sú priamo pripojené na sústavu KF.

(10)

Žiadatelia požadujú výnimku pre sústavu KF na základe viacerých ďalej opísaných požiadaviek, ktoré sa všetky týkajú minimálnej kapacity dostupnej na účely obchodu podľa článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii.

3.1.   Článok 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii

(11)

V článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii sa uvádza, že prevádzkovatelia prenosových sústav nesmú obmedziť objem kapacity spojovacích vedení, ktorý má byť sprístupnený účastníkom trhu, ako spôsob riešenia preťaženia vo svojej ponukovej oblasti alebo ako prostriedok riadenia tokov, ktoré vyplývajú z transakcií v rámci ponukových oblastí. Ustanovenia tohto odseku sa považujú za splnené, pokiaľ v prípade hraníc, v súvislosti s ktorými sa využíva prístup založený na koordinovanej čistej prenosovej kapacite, je pre medzioblastný obchod dostupných aspoň 70 % prenosovej kapacity pri dodržaní limitov prevádzkovej bezpečnosti a zohľadnení nepredvídaných udalostí, ako je stanovené v súlade s usmerneniami pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia. Nemecké a dánske orgány požadujú, aby sa pri dodržaní limitov prevádzkovej bezpečnosti a zohľadnení nepredvídaných udalostí tento minimálny percentuálny podiel neuplatňoval na celkovú prenosovú kapacitu. Namiesto toho by sa mal uplatňovať len na zostávajúcu kapacitu po zohľadnení celej predpokladanej potrebnej kapacity na prenos energie vyrobenej z veterných parkov pripojených do sústavy KF na pobrežie (ďalej len „zvyšková kapacita“).

(12)

Preto ak by na prepravu veternej energie na pobrežie bolo treba 320 MW zo 400 MW prenosovej kapacity, v súlade so žiadosťou o výnimku by požiadavky podľa článku 16 ods. 8 mali platiť len pre 80 MW. Z toho vyplýva, že ak by aspoň 70 % z 80 MW bolo sprístupnených na účely medzioblastného obchodu, podľa nemeckých a dánskych orgánov by to malo byť postačujúce na splnenie požiadaviek podľa článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii. Kapacita odpočítaná od celkovej kapacity pred výpočtom minimálnej kapacity sprístupnenej na účely obchodu v dennom časovom rámci bude vychádzať z prognóz výroby veternej energie oboma PPS na nasledujúci deň. Nevyužitá kapacita po pridelení kapacity na nasledujúci deň bude sprístupnená na vnútrodennom trhu.

(13)

Treba poznamenať, že, ako sa uvádza v žiadosti, tento prístup je v súčasnosti zahrnutý do metodiky výpočtu kapacity regiónu výpočtu kapacity Hansa pre denný a vnútrodenný časový rámec. Projekt Kriegers Flak je súčasťou regiónu výpočtu kapacity Hansa. Národné regulačné orgány regiónu Hansa sa 16. decembra 2018 dohodli na metodike výpočtu kapacity regiónu Hansa. Metodika výpočtu kapacity regiónu výpočtu kapacity Hansa pre dlhodobý časový rámec a aktualizovaná metodika pre denný a vnútrodenný časový rámec ešte nemohli byť dohodnuté medzi príslušnými národnými regulačnými orgánmi tohto regiónu, najmä preto, že nebola dosiahnutá žiadna dohoda, pokiaľ ide o prístup k výpočtu kapacity spojovacieho vedenia Kriegers Flak. Lehota na dosiahnutie dohody bola preto predĺžená v nádeji, že tento postup uplatnenia výnimky objasní danú situáciu (4).

3.2.   Články 12, 14, 15 a 16 nariadenia o elektrickej energii

(14)

Články 12, 14, 15 a 16 nariadenia o elektrickej energii na viacerých miestach odkazujú na minimálnu úroveň dostupnej kapacity, ako je stanovená v článku 16 ods. 8 Dánske a nemecké orgány požadujú výnimku na ten účel, aby minimálna úroveň kapacity uvedená v týchto článkoch zodpovedala minimálnej úrovni podľa výpočtu uvedeného vyššie, teda 70 % zvyškovej kapacity.

(15)

Komisia to nepovažuje za samostatné žiadosti o výnimku. Dôležitou skutočnosťou je, že článok 64 ods. 1 nariadenia o elektrickej energii neumožňuje výnimky z článku 12 nariadenia o elektrickej energii. Pokiaľ má však výnimka z článku 16 ods. 8 za následok odlišný výpočet minimálnej úrovne kapacity, všetky odkazy na túto minimálnu hodnotu uvedené v nariadení treba chápať ako odkazy na hodnotu stanovenú v rozhodnutí o výnimke.

3.3.   Sieťové predpisy a usmernenia

(16)

Na základe žiadosti bude výnimka zohľadnená aj pri príslušných procesoch výpočtu kapacity podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 (5), ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len „PKRP“), nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 (6), ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „PDK“), a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 (7), ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „ZRES“). Ak sa požadujú výnimky z metodík prijatých podľa týchto nariadení Komisie, tieto žiadosti sa nepovažujú za samostatné žiadosti o výnimku, ale za úzko spojené so žiadosťou o výnimku z nariadenia o elektrickej energii. Pokiaľ sa v dôsledku výnimky ustanovenie nariadenia o elektrickej energii na projekt neuplatňuje alebo sa uplatňuje len čiastočne, nebudú sa uplatňovať ani metodiky prijaté podľa právnych predpisov nižšej úrovne, ktoré na príslušné ustanovenie nariadenia o elektrickej energii odkazujú alebo sa oň opierajú.

(17)

V žiadosti o výnimku sa ďalej uvádza, že rezervácia kapacity na dlhodobom trhu má vychádzať z kapacity, ktorá ostane po odpočítaní inštalovaného výkonu veternej energie. Rezervácia kapacity v iných časových jednotkách trhu bude vychádzať z kapacity, ktorá ostane po odpočítaní predpokladaných dodávok veternej energie. Hoci sa v žiadosti uvádza, že vo všetkých časových jednotkách trhu treba zamedziť obmedzovaniu výroby veterných parkov na mori (čo sa považuje len za odkaz na veterné parky Baltic 1, Baltic 2 a Kriegers Flak), ktoré je spôsobené rezerváciou cezhraničnej kapacity pre medzioblastný obchod, Komisia považuje túto žiadosť za zamýšľaný dôsledok ostatných požadovaných výnimiek a opísaný prístup k výpočtu a prideľovaniu kapacity, a nie za žiadosť o samostatné výnimky. V žiadosti sa výslovne uvádza najmä to, že pridelená kapacita by mala byť pevná, teda žiadna pridelená prenosová kapacita nemá byť obmedzovaná s cieľom predísť obmedzovaniu výroby veterných parkov na mori.

3.4.   Trvanie požadovanej výnimky

(18)

V žiadosti o výnimku sa požaduje, aby výnimka nadobudla účinnosť spolu s uvedením projektu KF do prevádzky, ktoré sa očakáva v 3. štvrťroku 2020, a bola platná „dovtedy, kým budú veterné parky Baltic 1, Baltic 2 a Kriegers Flak pripojené ku KF“. Ďalej spomína časové obmedzenie „dovtedy, kým tieto veterné parky na mori budú prevádzkyschopné a pripojené do sústavy“.

(19)

Komisia to chápe ako odkaz na veterné parky, ktoré v súčasnosti už existujú alebo, pokiaľ ide o veterný park Kriegers Flak, ich uvedenie do prevádzky sa plánuje v blízkej budúcnosti. To znamená, že v prípade nových veterných parkov, aj keď budú predstavovať následné investície do existujúcich parkov, by sa ich prognózovaná výroba pred výpočtom zvyškovej kapacity už neodpočítavala od celkovej prenosovej kapacity.

4.   PRIPOMIENKY ZÍSKANÉ V PRIEBEHU KONZULTÁCIÍ

(20)

V priebehu konzultácií prijala Komisia pripomienky od piatich rôznych zainteresovaných strán a od jedného členského štátu.

Štyri zo šiestich podaní boli v prospech požadovanej výnimky alebo v nich aspoň bolo vyjadrené pochopenie pre požadovanú výnimku, hoci dve z týchto podaní požadovali jasné časové obmedzenie výnimky, pričom cieľom jedného z nich bolo rýchle prispôsobenie projektu právnemu rámcu EÚ. V ďalšom podaní sa neuvádzali žiadne pripomienky k samotnej žiadosti o výnimku, pričom šieste podanie obsahovalo argumenty v prospech zamietnutia výnimky a uvádzalo sa v ňom stanovenie krátkeho časového obmedzenia výnimky ako druhé najlepšie riešenie.

Pokiaľ ide o trvanie možnej výnimky, dve zo štyroch uvedených podaní v prospech udelenia výnimky navrhovali, aby sa výnimka vzťahovala na celú životnosť pripojených veterných parkov, zatiaľ čo sa v jednom podaní požadovalo, aby výnimka bola stanovená, ale nenavrhovalo konkrétne trvanie, a v ďalšom podaní sa žiadala dočasná výnimka, pričom ako príklad sa uvádzala päťročná lehota so zreteľom na vytvorenie riešenia ponukových oblastí na mori pre projekt KF.

V piatich zo šiestich podaní sa zdôrazňovalo, že hoci (podmienené) ad-hoc rozhodnutie o výnimke môže byť opodstatnené vzhľadom na jedinečné charakteristiky v danom prípade, na zabezpečenie trvalého regulačného riešenia nie sú výnimky vhodnou alternatívou k stanoveniu regulačného rámca. Takéto regulačné riešenie by bolo nielen prínosom pre budúce hybridné projekty, ale zároveň by mohlo umožniť nahradenie výnimky po určitom čase potrebnom na dohodnutie regulačnej úpravy a možné opätovné prerokovanie zmlúv týkajúcich sa KF. Šieste podanie uznáva, že nastali zmeny rámca, ale zároveň zdôrazňuje, že pre dlhodobé projekty je prirodzené, ak sa počas obdobia projektu musia prispôsobiť určitým regulačným zmenám.

Pokiaľ ide o obsah takéhoto trvalého regulačného riešenia, ktoré je mimo rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia o výnimke, v dvoch podaniach bolo zdôraznené, že podpora by mala byť poskytovaná skôr priamo, trhovo orientovaným spôsobom (napríklad prostredníctvom aukcií), než nepriamo prostredníctvom umelo zvýšených cien elektriny alebo osobitného zaobchádzania v súvislosti s prevádzkou, ako je prednostný dispečing a nedostatočná zodpovednosť za vyrovnávanie odchýlok. Jedno podanie zachádza viac do podrobností a podporuje vytvorenie ponukových oblastí na mori ako sľubné riešenie, ktoré by v budúcnosti mohlo byť použité aj v prípade KF, pričom zdôrazňuje, že koncepcia trhu by nemala rozlišovať medzi výrobou elektriny na pobreží a na mori, ale zároveň uznáva potrebu podrobnejšie posúdiť distribučné účinky ponukových oblastí na mori.

5.   POSÚDENIE

(21)

Podľa článku 64 nariadenia o elektrickej energii, výnimka z príslušných ustanovení článkov 3 a 6, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 1 a 4, článkov 9, 10 a 11, článkov 14 až 17, článkov 19 až 27, článkov 35 až 47 a článku 51 nariadenia môže byť udelená, ak členský štát (v tomto prípade Dánsko aj Nemecko) môže preukázať, že existujú závažné problémy pri prevádzke jeho malých izolovaných sústav a malých prepojených sústav.

(22)

Okrem prípadu najvzdialenejších regiónov, výnimka je časovo obmedzená a podlieha podmienkam, ktorých cieľom je zvýšiť hospodársku súťaž a integráciu s vnútorným trhom s elektrinou.

(23)

A nakoniec, cieľom výnimky je zabezpečiť, aby nevytvárala prekážky prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov, zvýšeniu flexibility, uskladňovaniu energie, elektromobilite a riadeniu odberu.

5.1.   Malé izolované alebo malé prepojené sústavy

(24)

V nariadení o elektrickej energii sa neuvádzajú zovšeobecnené automatické výnimky pre malé prepojené alebo malé izolované sústavy. Nariadenie teda predpokladá, že, bez ohľadu na širokú škálu veľkostí a technických vlastností elektrizačných sústav v EÚ, všetky takéto sústavy môžu a mali by byť prevádzkované v súlade s celým regulačným rámcom.

(25)

Tento predpoklad však možno vyvrátiť, a preto podľa článku 64 ods. 1 nariadenia o elektrickej energii je výnimka z uplatňovania niektorých ustanovení nariadenia o elektrickej energii možná v prípade, že členské štáty okrem iného preukážu, že uplatňovanie týchto ustanovení na malé izolované sústavy by mohlo viesť k závažným problémom, najmä z dôvodu geografických podmienok alebo profilov dopytu príslušných pre dané sústavy. Napríklad sa zistilo, že je tomu tak v prípade niektorých malých a izolovaných ostrovov v Stredozemnom mori s veľmi nízkym dopytom v zime a výrazne zvýšeným dopytom počas krátkej turistickej sezóny (8).

(26)

Nariadenie o elektrickej energii predpokladá možnosť udeľovania výnimiek nielen pre izolované sústavy, ale aj pre malé prepojené sústavy. Z toho vyplýva otázka, čo predstavuje sústavy v zmysle článku 64 nariadenia o elektrickej energii. Doteraz sa všetky rozhodnutia Komisie, ktorými sa udeľujú výnimky pre izolované sústavy, týkali ostrovov. Skutočnosť, že jediná sústava výslovne uvedená v článku 64 je prenosová sústava ostrova Cyprus, ktorá v súčasnosti nie je prepojená s prenosovými sústavami iných členských štátov, naznačuje, že zákonodarca mal pravdepodobne na mysli aj ostrovy, keď stanovil možnosť výnimky pre malé izolované alebo malé prepojené sústavy.

(27)

Samotný pojem „sústava“ nie je vymedzený v nariadení o elektrickej energii ani v smernici o elektrickej energii. V článku 2 ods. 42 a 43 smernice o elektrickej energii sú vymedzené pojmy „malá izolovaná sústava“ a „malá prepojená sústava“. Pojem malá izolovaná sústava je vymedzený ako „každá sústava, ktorá mala v roku 1996 spotrebu menšiu ako 3 000 GWh, ak sa menej ako 5 % jej ročnej spotreby získava prostredníctvom prepojenia s inými sústavami“ a pojem malá izolovaná sústava ako „každá sústava, ktorá mala v roku 1996 spotrebu menšiu ako 3 000 GWh, ak sa viac ako 5 % jej ročnej spotreby získava prostredníctvom prepojenia s inými sústavami“.

(28)

Po prvé, obe vymedzenia pojmov predpokladajú, že sústava je niečo, v rámci čoho možno merať a určiť spotrebu elektrickej energie. Po druhé, je to niečo, čo možno prepojiť s inými sústavami. Pojem „spojovacie vedenie“ v článku 2 ods. 39 smernice (na rozdiel od nariadenia) je takisto vymedzený ako „zariadenie používané na prepájanie elektrizačných sústav“. V tomto kontexte je zjavné, že „sústava“ musí byť niečo, čo i) môže zahŕňať miesta spotreby a ii) môže byť prepojené s inými sústavami prostredníctvom elektrických káblov. Zdá sa, že tým sú z vymedzenia pojmu „sústava“ vylúčené viaceré sústavy, ktoré sa prelínajú a prekrývajú. Je skôr potrebné, aby bola jedna sústava jasne oddeliteľná od inej. Najjasnejšie oddelenie, ktoré bolo uplatňované aj v doterajšej rozhodovacej praxi Komisie (9), je topologické oddelenie jednej zemepisnej oblasti od inej, ako je more oddeľujúce ostrov od iných ostrovov a pevniny alebo pohoria. Okrem toho je zjavné, že „sústavu“ musí niečo držať spolu a nemôže ju tvoriť niekoľko plne nezávislých a nesúvisiacich prvkov, preto skupina samostatných a neprepojených ostrovov nebude tvoriť jednu, ale viacero sústav.

(29)

V danom prípade sa oblasť prepojená vedením, ako súčasť KF, nachádza uprostred mora. Kým veterné parky Baltic 2 a Kriegers Flak sú vybudované na útese Kriegers Flak alebo v jeho blízkosti, veterný park Baltic 1 sa nachádza medzi útesom a pobrežím Nemecka. Teda Baltské more jasne oddeľuje tieto veterné parky od pevniny. More však zároveň oddeľuje veterné parky aj navzájom. Hoci sú navzájom prepojené vedením, nelíši sa to od prepojenia so sústavami na pevnine.

(30)

Sústava KF je však subjekt spojený na základe spoločnej prevádzky prostredníctvom MIO. MIO v mnohých ohľadoch vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ sústavy, ktorý nezávisle robí výpočet kapacity, navrhuje nápravné opatrenia v prípade preťaženia, prijíma opatrenia na zaistenie stability napätia a nakupuje služby protiobchodu, hoci je pod dohľadom prevádzkovateľov sústavy, konkrétne dvoch PPS, ktorí vlastnia prvky siete. Sústava KF je teda oddelená od iných sústav morom a vzájomne prepojená ako jedna sústava prostredníctvom spoločnej prevádzkovej koncepcie a spoločnej prevádzkovej funkcie. Okrem toho sa neprekrýva s inými sústavami a ani nemožno tvrdiť, že jednotlivé veterné parky tvoria samostatné sústavy. Ani jeden z uvedených dvoch PPS nemôže jednostranne kontrolovať prvky sústavy KF.

(31)

A preto kombinované sieťové zariadenie KF spolu s prepojenými veternými parkmi predstavuje sústavu v zmysle článku 64 nariadenia.

(32)

Zároveň je sústava KF nepochybne „malou“ sústavou. V prípade novovytvorených sústav je logicky vylúčené odvolávať sa na spotrebu v roku 1996. Tento referenčný rok bol stanovený ešte v prvej smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES (10)o elektrickej energii, aj keď stále s prahovou hodnotou 2 500 GWh. V neskorších rokoch bol zachovaný ako referenčný bod, aby sa sústavám zabránilo meniť status na základe zmenených údajov o ich ročnej spotrebe.

(33)

Len čo je však nová sústava dokončená a stane sa plne funkčná, jej spotreba v danom časovom bode musí byť použitá ako základ pre stanovenie, či je sústava „malá“. To je prípad sústavy KF. Sústava KF nemá výraznú spotrebu. Odhadovaná celková spotreba vrátane strát v sieti je približne 90 GWh. Takisto sa v blízkej budúcnosti neočakáva výrazné zvýšenie spotreby (napr. v súvislosti s výrobou vodíka). Hoci spotreba uvedená v článku 2 ods. 42 a 43 nariadenia môže naznačovať, že pojem „malé sústavy“ je spojený s „ľudskou“ spotrebou, a teda sa obmedzuje na obývané ostrovy, Komisia sa domnieva, že nedostatok dopytu domácností alebo priemyslu nevylučuje klasifikáciu ako „malá sústava“. Okrem toho, pretože nie je stanovená žiadna minimálna prahová hodnota, požadovanie ľudskej spotreby vo vnútri sústavy by nebolo žiadnym zmysluplným kritériom pre oddelenie spotreby. Keďže cieľom rozhodnutí Komisie o malých sústavách je najmä vyriešenie konkrétnych výziev pre stabilné a konkurenčné dodávky obyvateľom z danej sústavy, znením nariadenia nie je obmedzená možnosť udeliť výnimku pre takýto typ problémov. V skutočnosti, keďže článok totiž odkazuje na závažné problémy „pri prevádzke“ sústavy, tieto problémy môžu rovnako vychádzať z interakcie medzi sústavou a jej výrobou, ako aj z interakcie s dopytom.

(34)

A nakoniec, sústava KF, ktorá sama osebe poskytuje významnú kapacitu spojovacích vedení, je jednoznačne „spojená“.

(35)

Sústava KF je teda malá prepojená sústava v zmysle článku 64 ods. 1 písm. a) nariadenia o elektrickej energii.

5.2.   Závažný problém pri prevádzke sústavy

5.2.1.   Čo je závažný problém?

(36)

Znenie článku 64 je veľmi všeobecné a odkazuje na „závažné problémy pri prevádzke sústavy“. Pojem „závažné problémy“ nie je právne vymedzený a ani Komisia v rámci svojej rozhodovacej praxe neposkytla žiadne vymedzenie tohto pojmu. Otvorená formulácia umožňuje Komisii zvážiť všetky potenciálne problémy súvisiace s konkrétnou situáciou malých sústav za predpokladu, že sú to závažné a nie iba okrajové problémy. Takéto problémy sa môžu značne líšiť v závislosti od zemepisných zvláštností, výroby a spotreby danej sústavy, ale aj na základe technického vývoja (ako je uskladňovanie a malovýroba elektrickej energie).

(37)

V rámci minulých rozhodnutí sa riešené problémy týkali zachovávania sociálnej súdržnosti a/alebo rovnakých podmienok hospodárskej súťaže medzi pevninou a ostrovmi v situácii, kedy si bezpečnosť sústavy na ostrove vyžadovala dodatočné opatrenia alebo predpokladala výrazne vyššie náklady na ostrove než na pevnine. Pojem „prevádzka“ teda nemožno chápať reštriktívne, napr. ako podmienku, že bez výnimky by nebola možná bezpečná prevádzka sústavy. Namiesto toho pojem „problémy“ sa vždy posudzoval tak, že zahŕňa aj sociálno-ekonomické problémy používateľov danej sústavy (11).

(38)

Okrem toho, problémy musia nastať pri prevádzke sústavy. Zdá sa, že je ťažké predstaviť si odôvodnenie, ktoré by vychádzalo výlučne z vplyvov, ktoré nastali mimo sústavy, napr. vplyvov na národné systémy subvencií. Nevylučuje to relevantnosť „nepriamych“ vplyvov napríklad na bezpečnú prevádzku sústavy.

5.2.2.   Sústava KF ako priekopnícka sústava

(39)

Sústava KF je prvá sústava svojho druhu, ktorá kombinuje spojovacie vedenia medzi sústavami na pobreží a veternými parkmi na mori, ktoré sa nachádzajú v dvoch rôznych krajinách; vedenia prepájajúce tieto veterné parky na mori, čím je umožnený obchod s elektrinou medzi oboma sústavami na pevnine; meniareň medzi dvoma rôznymi synchrónnymi oblasťami; dve rôzne úrovne napätia prepojené prostredníctvom transformátora na mori; MIO, ktorý nezávisle (pod dohľadom prevádzkovateľov oboch PPS) kontroluje rôzne prvky sústavy, spúšťa protiobchodovanie alebo podľa potreby obmedzenie výroby a nastavuje stanovené bodové hodnoty meniarne.

(40)

Proces založenia prvej takejto sústavy bol zložitý a čelil značným výzvam. Vzhľadom na veľkú zložitosť projektu bolo obdobie od plánovania projektu po finálnu realizáciu veľmi dlhé.

(41)

Podľa dohody o grante podpísanej medzi Komisiou a PPS v roku 2010, na základe ktorej bol z fondov EÚ poskytnutý príspevok na projekt KF vo výške 150 miliónov EUR, bolo začatie prevádzky sústavy KF naplánované na jún 2016.

(42)

Jedinečná povaha projektu však priniesla potrebu zmeniť nastavenie sústavy uprostred projektu. Pôvodne sa plánovalo použitie vedení jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC), ale vzhľadom na to, že plánovaná plošina HVDC na mori sa oproti plánu predražila o približne 250 % (12), projekt sústavy musel byť zmenený s použitím podmorských vedení striedavého prúdu. Prepracovaná dohoda o grante bola podpísaná v septembri 2015.

(43)

Táto zmena štruktúry spôsobila výrazné dodatočné zníženie prenosovej kapacity navyše ku kapacite potrebnej na prenos veternej energie vyrobenej veternými parkmi na mori na pevninu. Možno to preukázať porovnaním dvoch príkladov riadenia preťaženia, ktoré Komisii poskytla spoločnosť Energinet.dk v dvoch rôznych prezentáciách zo 14. novembra 2012 a z 3. septembra 2014:

Image 3

Image 4

(44)

Z týchto príkladov je zrejmé, že ak pri oboch scenároch predpokladáme rovnakú výrobu veternej energie, kapacita sústavy KF sprístupnená na trhu na účely obchodovania s Nemeckom bola 830 MW v projekte z roku 2012 a 230 MW v projekte z roku 2014. Treba však poznamenať, že skutočný rozdiel medzi týmito dvoma nastaveniami projektu vo veľkej miere závisí od poveternostných podmienok (13).

(45)

Uvedená významná zmena návrhu projektu predstavuje mimoriadnu výzvu pre tento projekt. V novom návrhu projektu sú použité nezvyčajne dlhé vedenia striedavého prúdu s celkovou dĺžkou striedavého pripojenia presahujúcou 200 km. Pri takejto dĺžke sa obvykle používa technológia jednosmerného prúdu (ako sa pôvodne plánovalo). To vytvára výzvy pre stabilitu napätia vo vnútri sústavy KF. S cieľom riešiť tieto výzvy bola vytvorená koncepcia MIO, ktorý má monitorovať a kontrolovať aktíva KF a v prípade potreby reagovať (samostatne, ale pod dohľadom PPS).

(46)

V prípade preťaženia bude jednou z reakcií MIO obstaranie potrebných objemov protiobchodov. Pri silnom vetre by výroba z veterných parkov na mori pokryla veľmi veľkú časť kapacity vedenia. Ak by v takejto situácii boli potrebné veľké objemy minimálnych obchodov, častejšie by dochádzalo k veľkým objemom protiobchodov.

(47)

Napríklad: Ak by cena v oblasti DE/LU bola vyššia než cena v oblasti DK2, prepojovacie vedenie medzi nemeckými veternými parkmi a nemeckým pobrežím by bolo preťažené a na zaistenie minimálneho objemu obchodov na tomto vedení by boli potrebné protiobchody v smere od DE/LU do DK. Ak by v takejto situácii bolo potrebné sprístupniť na účely obchodov aspoň 70 % z kapacity 400 MW (teda 280 MW), táto kapacita by bola použitá na smerovanie elektriny z oblasti DK2 (možno z výroby veternej energie v Dánsku alebo v iných škandinávskych krajinách) do oblasti DE/LU. Avšak pridaním uvedených 280 MW a veternej energie z veterných parkov Baltic 1 a Baltic 2, ktoré sa nachádzajú v ponukovej oblasti DE/LU, by sa prekročila kapacita prepojovacieho vedenia medzi týmito veternými parkmi a nemeckým pobrežím.

(48)

Preto by na sprístupnenie tejto kapacity bolo potrebné buď znížiť výrobu veterných parkov (obmedzenie výroby/zostupný redispečing) alebo zapojiť prevádzkovateľov sústavy do protiobchodov (obchodovanie s elektrinou z oblasti DE/LU do oblasti DK2). Použitím oboch prístupov by sa znížil fyzický tok na vedení a zabránilo by sa preťaženiu. Ako je však uvedené v článku 13 nariadenia o elektrickej energii, netrhový zostupný redispečing výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa uplatní len vtedy, ak neexistuje žiadna iná možnosť. Okrem toho, významné zníženie prevádzkových hodín aktív na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov by mohlo mať negatívny vplyv na ich obchodné aspekty alebo na ciele programu podpory obnoviteľných zdrojov energie. MIO je teda nastavený tak, aby znižoval výkon veterných parkov iba v krajnom prípade a najprv riešil preťaženie prostredníctvom protiobchodov.

(49)

Z toho vyplýva, že uplatňovanie článku 16 ods. 8 by zvyšovalo objem potrebných protiobchodov. To by nepochybne zvyšovalo náročnosť udržiavania stabilného fungovania sústavy KF, pretože by boli potrebné častejšie zásahy zo strany MIO a MIO by musel nezávisle riešiť vyššie objemy obchodov. Dostupné informácie však nenaznačujú, že by táto zvýšená náročnosť spochybňovala prevádzkovú bezpečnosť samotnej sústavy KF, a tým aj sama bola dôvodom pre výnimku.

(50)

V tejto súvislosti však treba upozorniť, že nariadenie o elektrickej energii výslovne uznáva osobitné výzvy inovačných projektov všeobecne a hybridných aktív, ktoré kombinujú najmä spojovacie vedenia a pripojenia na pobreží.

(51)

V článku 3 písm. l) nariadenia o elektrickej energii sa uvádza, že „trhové pravidlá musia umožniť rozvoj demonštračných projektov v oblasti udržateľných, bezpečných a nízkouhlíkových zdrojov energie, technológií alebo systémov, ktorých realizácia a využitie bude prospešné pre spoločnosť“. Legislatívny rámec má teda za cieľ uľahčiť demonštračné projekty. V článku 2 bode 24 nariadenia o elektrickej energii je pojem demonštračný projekt vymedzený ako „projekt, na ktorom sa demonštruje technológia ako prvá svojho druhu v Únii, ktorá predstavuje významnú inováciu výrazne prekračujúcu rámec aktuálneho stavu technologického vývoja“. To je aj prípad sústavy KF, ktorá je prvým takýmto projektom, a ako ukázali aj významné výzvy spojené s jej vznikom, bola potrebná významná inovácia výrazne prekračujúca rámec aktuálneho stavu technologického vývoja.

(52)

Okrem toho, v odôvodnení 66 nariadenia sa uvádza, že „elektroenergetická infraštruktúra na otvorenom mori s duálnou funkčnosťou (tzv. offshore hybridné aktíva) kombinujúca prepravu veternej energie vyrobenej na mori na pobrežie a do spojovacích vedení by mala byť tiež oprávnená na vyňatie z určitých povinností, ako napríklad z pravidiel vzťahujúcich sa na nové spojovacie vedenia jednosmerného prúdu“, a v prípade, že náklady na projekt sú mimoriadne vysoké, na spojovacie vedenia striedavého prúdu. Kriegers Flak je podstatne zložitejšia sústava než bežné projekty spojovacieho vedenia striedavého prúdu, a preto by v zásade spĺňala podmienky na udelenie výnimky podľa článku 63. „V prípade potreby by mal regulačný rámec náležite zohľadniť osobitnú situáciu týchto aktív, a tak prekonať prekážky pri realizácii spoločensky nákladovo efektívnych hybridných aktív na otvorenom mori.“ Hoci sa v tomto odôvodnení výslovne neuvádzajú výnimky pre nové spojovacie vedenia, čím odkazuje na článok 63, použitie spojenia „ako napríklad“ naznačuje, že to nie je jediná cesta k osobitným rámcom pre hybridné aktíva, ktorú chce odôvodnenie zdôrazniť. Keďže sústava KF je prvým hybridným aktívom, je zjavné, že zákonodarcovia si boli vedomí tohto projektu pri návrhu odôvodnenia 66 a domnievali sa, že existuje možnosť, že pre projekt by mohol byť potrebný osobitný regulačný rámec.

(53)

Hoci odôvodnením sa nemôžu meniť právne požiadavky vyplývajúce z nariadenia pre udelenie osobitných rámcov prostredníctvom výnimiek a v článku 3 písm. l) sa neuvádzajú žiadne osobitné požiadavky, pokiaľ ide o spôsob, akým by regulačné rámce mali riešiť demonštračné projekty, obe ustanovenia spoločne sú dôkazom vôle zákonodarcu, aby Komisia venovala osobitnú pozornosť výzvam pre hybridné aktíva a demonštračné projekty a ich osobitnej situácii.

(54)

V tejto súvislosti, KF ako demonštračný projekt čelí zvýšenej náročnosti. Rozsah tejto zložitosti ešte nemožno preukázať v plnej miere, pretože ide o projekt, ktorý je prvý svojho druhu. To by mohlo byť postačujúce na to, aby to bolo považované za problémy podľa článku 64. Táto otázka by však mohla ostať otvorená, pokiaľ by na udelenie výnimky existovali iné dostatočné dôvody, či už samostatne alebo spolu s opísanou zložitou prevádzkou a štruktúrou sústavy KF ako hybridného aktíva prvého svojho druhu.

5.2.3.   Bezpečná prevádzka oblasti DK2

(55)

Okrem zvýšenej náročnosti prevádzky sústavy KF by na susedné ponukové oblasti mal vplyv aj zvýšený objem protiobchodov. Zatiaľ čo oblasť DE/LU je veľká oblasť, oblasť DK2 je podstatne menšia. Výsledkom toho je obmedzenejšia dostupnosť zdrojov na vzostupnú a zostupnú reguláciu. V žiadosti o výnimku sa uvádza, že tieto zdroje by mohli byť plne využité už na protiobchody v prospech sústavy KF.

(56)

Môžu vyvstať otázky, či bude takáto nedostatočná technická dostupnosť zdrojov na protiobchody častá, pretože protiobchody sa obvykle vyskytujú pri silnom vetre, keď v oblasti DK2 vyrába energiu veľký počet aktív na výrobu veternej energie, ale vzhľadom na veľkú škálu možných situácií v sieti to nemožno úplne vylúčiť.

(57)

Sústava KF má však k dispozícii aj iné prostriedky na riadenie preťaženia svojej siete. Napríklad v prípade nedostatočnej dostupnosti zdrojov na protiobchody by mohla byť prevádzka zariadenia KF naďalej bezpečná, ak by sa znížil výkon veterných parkov, ktoré sú súčasťou samotnej sústavy KF. Článok 13 nariadenia o elektrickej energii to výslovne povoľuje v prípade, že sa to vyžaduje na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti.

(58)

Okrem toho treba uviesť, že samotné zvýšenie nákladov na sústavu, či už z dôvodu zvýšených nákladov na protiobchody alebo zvýšených nákladov na obstaranie rezerv pre oblasť DK2, nemôže ako také byť dôvodom pre výnimky podľa článku 64. V tejto súvislosti treba tiež poznamenať, že v nedávnom rozhodnutí o záväzkoch vo veci AT.40461 – DE/DK Interconnector (spojovacie vedenie), ktoré skúmalo systémové obmedzenia cezhraničných kapacít podľa pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, Komisia usúdila, že dodatočné náklady vyplývajúce zo zvýšených potrieb na protiobchody alebo redispečing nemožno akceptovať ako odôvodnenie obmedzenia cezhraničných tokov (14).

5.2.4.   Oprávnené očakávania

(59)

A nakoniec, v žiadosti o výnimku sa uvádza, že prvé diskusie o projekte KF začali už v roku 2007 a odvtedy bol projekt vždy plánovaný na základe osobitného prístupu k riadeniu preťaženia, ktorý prideľuje na trh len tie kapacity, ktoré ostanú po zohľadnení prognóz vetra na nasledujúci deň.

(60)

V žiadosti sa takisto uvádza, že od roku 2007 nastali významné zmeny regulačného rámca, a najmä zavedením článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii sa stanovili nové požiadavky v porovnaní s platnými právnymi predpismi. V žiadosti o výnimku sa namieta, že investičné rozhodnutie z roku 2016 bolo prijaté na základe predpokladu, že veterné parky na mori by mohli využiť zásadu prednostného dispečingu na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (15) a v dôsledku toho by mohla byť znížená kapacita pre cezhraničný obchod.

(61)

Komisia by v tejto súvislosti chcela opäť zdôrazniť, že zásada maximalizácie cezhraničnej kapacity nie je nový koncept, a preto tieto tvrdenia nemožno prijať. Po prvé, vychádza to zo základných princípov práva Únie, a najmä článku 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ktorým sa zakazuje diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, a článku 35 ZFEÚ, ktorým sa zakazujú množstevné obmedzenia vývozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom. Po druhé, v článku 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (16) sa stanovuje povinnosť maximalizovať kapacitu spojovacích vedení, pričom obsahuje požiadavku, že „v súlade s bezpečnostnými normami spoľahlivej prevádzky sústavy sa účastníkom trhu sprístupní maximálna kapacita spojovacích vedení a/alebo prenosových sústav, ktoré ovplyvňujú cezhraničné toky“. Navyše v bode 1.7. prílohy I k uvedenému nariadeniu sa uvádza, že PPS „nesmú obmedzovať kapacitu spojovacích vedení, aby vyriešili preťaženie vo svojej regulačnej oblasti“. Okrem toho, Komisia 14. apríla 2010 rozhodla vo veci AT.39351 – Švédske prepojovacie zariadenia (17), že prijme záväzky švédskych PPS za to, že podľa predbežného posúdenia Komisie zneužili svoje dominantné postavenie na švédskom trhu obmedzením cezhraničnej kapacity s cieľom riešiť vnútorné preťaženie, čo je v rozpore s článkom 102 ZFEÚ. Podobný predbežný záver, ktorého výsledkom bolo prijatie záväzkov, bol prijatý vo veci AT.40461 – DE/DK Interconnector (spojovacie vedenie) (18), pokiaľ ide o hranicu medzi západným Dánskom (DK1) a nemecko-luxemburskou oblasťou.

(62)

Na základe uvedených zásad si mali byť organizátori trhu vedomí zásady maximalizácie cezhraničnej kapacity. V každom prípade výklad Komisie, pokiaľ ide o platné pravidlá týkajúce sa cezhraničnej kapacity, bol jednoznačný najneskôr od apríla 2010, a to na základe veci AT.39351 – Švédske prepojovacie zariadenia. A nakoniec, v rozpore s tým, čo sa uvádza v žiadosti o výnimku, v bode 1.7. prílohy I k nariadeniu (ES) č. 714/2009 sa takisto nepovoľuje ad infinitum znižovanie medzioblastnej kapacity z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti, efektívnosti vynaložených nákladov alebo minimalizácie negatívneho vplyvu na vnútorný trh s elektrinou. Naopak, ak takéto obmedzenie bolo výnimočne povolené, je zjavné, že „sa toleruje iba dovtedy, pokiaľ sa nenájde dlhodobé riešenie“. Je teda zrejmé, že nariadenie (ES) č. 714/2009 nepovoľovalo vytvorenie celej sústavy využívajúcej trvalé zníženie kapacity.

(63)

Niektorí účastníci trhu však vnímali vzťah medzi povinnosťou maximalizovať cezhraničnú kapacitu podľa nariadenia o elektrickej energii a udelením prednostného dispečingu a prednostného prístupu k energii z obnoviteľných zdrojov podľa smernice 2009/28/ES ako nie úplne jasný, pričom žiadatelia uvádzajú, že realizátori projektu opakovane upozorňovali na tento problém pri kontaktoch s Európskou komisiou v súvislosti s týmto konkrétnym priekopníckym projektom. Takisto PPS, ktorí pracovali na projekte KF, neprehliadli možné výzvy spojené s ich zamýšľaným prístupom k riadeniu preťaženia. Skôr opakovane prezentovali útvarom Európskej komisie svoj plánovaný prístup. Skutočnosť, že od roku 2010 útvary Európskej komisie pri viacerých kontaktoch s realizátormi projektu nepožadovali zmenu štruktúry projektu KF spôsobom, ktorý by zaistil uplatňovanie zásady maximalizácie, prispela podľa žiadateľa k tomu, že realizátori projektu nemali jasno, pokiaľ ide o pravidlá uplatniteľné na tento projekt.

(64)

V žiadosti o grant na projekt KF z roku 2010 (19) sa uvádzalo, že treba určiť „správny výklad prednostného výkupu“, aby sa zaistila životaschopnosť projektu. V spoločnej štúdii uskutočniteľnosti predloženej útvarom Komisie sa uvádzalo, že „základným predpokladom je, aby kapacita na spojovacích vedeniach, ktorej potreba na prepravu veternej energie sa nepredpokladá, mohla byť sprístupnená spotovému trhu“. Očakávaná dodatočná prenosová kapacita na účely obchodu bola teda len kapacita, ktorá zostane po preprave veternej energie vyrobenej na mori na pobrežie.

(65)

V štúdii sa takisto uvádzalo, že „Na základe smernice 2009/28/ES majú všetky krajiny prednostný prístup k elektrizačnej sústave pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Nemecké právne predpisy okrem toho požadujú, aby veterné turbíny mohli vždy dodávať do nemeckej národnej prenosovej siete. V prípade nedostatočnej prenosovej kapacity možno formálne požiadavky na prístup do siete riešiť prostredníctvom protiobchodov alebo vyrovnávacích trhov.“ Z toho vyplýva, že sa už diskutovalo o probléme riadenia preťaženia, ako aj o možnom riešení prostredníctvom protiobchodovania.

(66)

Stále sa však diskutuje o prístupe k riadeniu preťaženia, a to aj s útvarmi Európskej komisie. Vo veľmi podobných prezentáciách zo 14. novembra 2012 a (na základe revidovaného plánu projektu) z 3. septembra 2014, prevádzkovateľ prenosovej sústavy Energinet.DK výslovne uvádza, že „model riadenia preťaženia je podstatnou časťou základu pre prijatie investičného rozhodnutia“. Obe prezentácie výslovne poukazujú na možný protichodný výklad prednostného prístupu na základe článku 16 smernice 2009/28/ES na jednej strane a zásady maximalizácie podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 714/2009 na strane druhej.

(67)

V prezentáciách sa v rámci jasného opisu spôsobu, akým PPS zamýšľali riešiť tento rozpor v prípade projektu KF, sa uvádzalo, že „kapacita na výrobu veternej energie do prenosovej sústavy na pobreží bude rezervovaná na základe prognózy na nasledujúci deň“ a „zostávajúca kapacita bude poskytnutá na účely prepojenia trhu [teda vymedzenie kapacity dostupnej na obchodovanie] a použitá rovnakým spôsobom, ako kapacita iných spojovacích vedení“. Kým v prezentácii z roku 2014 sa (písomne) neupozorňovalo na to, že kapacita na účely obchodovania sa znížila oproti skoršiemu plánu projektu, nebolo to ani tajomstvom. Práve naopak, obe prezentácie vychádzali z úplne rovnakej štruktúry a, ak by boli porovnávané vedľa seba, rozdiely by boli jasne viditeľné.

(68)

Od roku 2010 sa na stretnutiach národných regulačných orgánov s útvarmi Európskej komisie opakovane zdôrazňovala dôležitosť prístupu k riadeniu preťaženia a skutočnosť, že odlišné právne požiadavky vyplývajúce zo sekundárnych právnych predpisov by sa mohli považovať za rozporuplné. Aspoň v neskorších prezentáciách sa jasne uvádzal plánovaný prístup, ktorý strany projektu zamýšľajú zaujať s cieľom vyriešiť tento problém, a jeho vplyv na cezhraničnú kapacitu. Vnútroštátne orgány a Komisia v tomto období naďalej podporovali projekt, a to aj prostredníctvom významných finančných príspevkov, pričom nepožadovali žiadne zmeny štruktúry projektu.

(69)

Komisia takisto poznamenáva, že o navrhovanej koncepcii sa intenzívne diskutovalo s dotknutými vnútroštátnymi orgánmi a žiaden z týchto národných regulačných orgánov nevzniesol námietky v súvislosti s plánovanou koncepciou riadenia preťaženia. Práve naopak, táto koncepcia bola schválená všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu Hansa vzhľadom na schválenie metódy výpočtu kapacity regiónu Hansa.

(70)

Samozrejme, samotnú skutočnosť, že vnútroštátne orgány a Komisia niekoľko rokov nevyslovili žiadne právne pochybnosti v súvislosti s projektom, nemožno v žiadnom prípade považovať za odôvodnenie udelenia výnimky tomuto projektu. V odpovedi na konzultáciu sa okrem toho zdôrazňuje, že v prípade projektov s veľmi dlhými lehotami realizácie možno očakávať určité zmeny (alebo objasnenia) regulačných požiadaviek. Komisia však vzhľadom na komplexnosť tejto témy a rozsiahle diskusie o regulačnom rámci nemôže vylúčiť, že strany projektu mohli odôvodnene predpokladať, že môžu pokračovať v plánovanej realizácii projektu. Potvrdzujú to aj viaceré podania predložené Komisii vrátane podaní, ktoré sa na túto výnimku pozerajú skôr kriticky. Okrem toho, ak by národné regulačné orgány, ministerstvá alebo Komisia vzniesli námietky, možno mohol byť projekt pred začatím prevádzky upravený, napr. zvýšením kapacity pripojenia na pobreží s cieľom prispôsobiť sa zvýšeným tokom určeným na obchodovanie (ako sa pôvodne plánovalo, ale po zmene projektu sa od toho upustilo).

(71)

Dôvodom, prečo bolo riadenie preťaženia uvádzané ako podstatná časť základu pre investičné rozhodnutie, bola skutočnosť, že investičné rozhodnutie muselo zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených strán. To zahŕňalo úlohu zariadení na výrobu veternej energie na mori, ktoré dostali subvencie z rôznych vnútroštátnych systémov podpory. Je zjavné, že ak by maximálna kapacita musela byť poskytnutá na účely obchodovania, zvýšila by sa tým pravdepodobnosť obmedzenia výroby v zariadeniach na výrobu veternej energie na mori.

(72)

Samozrejme, v prípade netrhového zníženia výroby by tieto zariadenia na výrobu energie mali v súlade s článkom 13 ods. 7 nárok na plnú kompenzáciu straty príjmov zo systémov podpory a na dennom trhu. V nariadení sa pre prípad, že by strata príjmov bola vyššia (napr. z vnútrodenného trhu alebo služieb sústavy), neuvádza žiadna povinnosť poskytnúť kompenzáciu (hoci by takáto povinnosť mohla vyplývať z vnútroštátneho práva). Významné zvýšenie obmedzenia výroby veterných parkov na mori by v každom prípade výrazne zmenilo základné predpoklady projektu, ktorého cieľom bolo rozširovanie možností veterných parkov na mori na prepravu elektrickej energie na pobrežie, zvyšovanie spoľahlivosti dodávok elektrickej energie do oblasti DK2 a zvyšovanie kapacity na obchodovanie, ale bez významnej zmeny postavenia existujúcich veterných parkov na mori alebo práva ich prednostného výkupu podľa príslušných národných rámcov. Ak by strany projektu poznali maximálnu kapacitu, ktorú treba sprístupniť na obchodovanie bez ohľadu na práva prednostného prístupu veterných parkov, projekt by možno nikdy nebol realizovaný.

(73)

Je možné, že strany projektu nesprávne pochopili právnu situáciu v kontexte pravidelných kontaktov s národnými regulačnými orgánmi, ministerstvami a Komisiou, v rámci ktorých bol plánovaný prístup vysvetľovaný. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a osobitnú pozornosť, ktorú treba venovať výzvam spojeným s týmto konkrétnym demonštračným projektom hybridných aktív, by sa uplatnenie právnych požiadaviek, ktoré by vyžadovali významnú zmenu základných predpokladov projektu a, ak by boli jasné skôr, mohli viesť k zastaveniu realizácie projektu alebo zmene jeho základných predpokladov, skutočne mohlo vnímať ako zdroj významných problémov pri prevádzke malej prepojenej sústavy.

(74)

Komisia preto môže konštatovať, že plná uplatniteľnosť článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii na sústavu KF by spôsobila významné problémy pri prevádzke malej prepojenej sústavy.

5.3.   Rozsah výnimky

(75)

Výnimka sa vzťahuje na výpočet a prideľovanie medzioblastnej kapacity spojovacieho vedenia KF, čím sa odchyľuje od požiadaviek článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii v rozsahu, v akom stanovuje minimálnu prahovú hodnotu vo výške 70 % z celkovej prenosovej kapacity spojovacieho vedenia KF. Namiesto toho sa článok 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii uplatňuje, ak sa má sprístupniť aspoň 70 % zvyškovej kapacity, čo znamená, že aspoň 70 % kapacity zostávajúcej po odpočítaní kapacity potrebnej na prepravu vyrobenej elektrickej energie z veterných parkov Baltic 1, Baltic 2 a Kriegers Flak do ich príslušných sústav na pobreží na základe denných prognóz výroby elektrickej energie týmito parkmi.

(76)

Ak iné ustanovenia odkazujú na „minimálnu prahovú hodnotu“, ako je stanovená v článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii, vykladá sa to ako odkaz na minimálnu prahovú hodnotu stanovenú v tomto rozhodnutí. To sa vzťahuje aj na sieťové predpisy a usmernenia v oblasti elektriny vrátane PKRP, PDK a ZRES, ako aj na podmienky a metodiky, ktoré vychádzajú z týchto nariadení Komisie.

(77)

Naďalej sa uplatňujú všetky ostatné požiadavky podľa článku 16 nariadenia o elektrickej energii, najmä požiadavka na sprístupnenie maximálnej úrovne kapacity spojovacích vedení v súlade s bezpečnostnými normami spoľahlivej prevádzky sústavy.

5.4.   Žiadne prekážky prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov, zvýšeniu flexibility, uskladňovaniu energie, elektromobilite a riadeniu odberu

(78)

V článku 64 nariadenia o elektrickej energii sa uvádza, že cieľom rozhodnutia je zabezpečiť, aby nevytváralo prekážky prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov, zvýšeniu flexibility, uskladňovaniu energie, elektromobilite a riadeniu odberu.

(79)

Cieľom rozhodnutia o výnimke je umožniť demonštračný projekt, prvý svojho druhu, ktorého cieľom je lepšie začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy. Preto nie je prekážkou prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov. Zároveň má významný vplyv na elektromobilitu alebo riadenie odberu.

(80)

Pokiaľ ide o zvýšenú flexibilitu a uskladňovanie energie, treba poznamenať, že možnosť, aby služby flexibility (vrátane uskladňovania) podporovali elektrizačnú sústavu priamo, závisí od poskytnutia jasných a presných investičných signálov a signálov dispečingu týmto poskytovateľom služieb. Tam, kde v rámci ponukovej oblasti existuje štrukturálne preťaženie, to bude viesť k vzniku skreslených investičných signálov službám flexibility špecifickým pre danú lokalitu. Napríklad investícia do výroby vodíka alebo uskladňovania energie v batériách vo vnútri sústavy KF by mohla byť životaschopnejšia v regulačnom rámci, ktorý správne zohľadňuje preťaženie medzi sústavou KF a oboma sústavami na pobreží. Vzhľadom na významné technologické výzvy spojené s investíciami na otvorenom mori to automaticky neznamená, že by takéto investície boli životaschopné, ak by sústava KF mala samostatnú ponukovú oblasť na mori, je však zjavné, že prístup podľa rozhodnutia o výnimke môže negatívne ovplyvniť takýto investičný signál v porovnaní s vytvorením ponukovej oblasti na mori.

(81)

Na druhej strane, v článku 64 nariadenia o elektrickej energii sa nepožaduje, aby rozhodnutia o výnimke maximalizovali potenciál flexibility alebo uskladňovania energie. Ich cieľom je len zabezpečiť, aby im výnimka nevytvárala prekážky. Inými slovami, výnimka nemá brániť vývoju, ktorý by nastal prirodzene aj bez výnimky. Nie je však isté, či by v prípade neexistencie výnimky bola sústava KF prevádzkovaná ako samostatná ponuková oblasť na mori. Aj mnohí respondenti zúčastnení na konzultácii zdôraznili, že ponuková oblasť na mori by mohla mať veľké výhody pre fungovanie trhu, transparentnosť a efektívnosť sieťových aktív, ale zároveň by mohla byť spojená aj s určitými komplikáciami, napr. pri rozdeľovaní nákladov a prínosov. Nie je isté, či by úplné vykonávanie článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii v kontexte projektu KF samo osebe poskytovalo presnejšie investičné signály službám flexibility alebo uskladňovaniu aj bez vytvorenia ponukovej oblasti na mori.

(82)

Hoci výnimka nevytvára prekážky prechodu na zvýšenú flexibilitu vrátane uskladňovania energie, je dôležité zohľadniť potrebu vhodných investičných signálov a ich vplyv na možné investície do uskladňovania alebo iných služieb flexibility, pokiaľ ide o podmienky výnimky.

5.5.   Časové obmedzenie výnimky a podmienky, ktorých cieľom je zvýšiť hospodársku súťaž a integráciu s vnútorným trhom s elektrinou

(83)

V článku 64 nariadenia o elektrickej energii sa výslovne uvádza, že výnimka je časovo obmedzená a podlieha podmienkam, ktorých cieľom je zvýšiť hospodársku súťaž a integráciu s vnútorným trhom s elektrinou.

5.5.1.   Časové obmedzenie

(84)

Časové obmedzenie môže byť preto odôvodnené nielen zásadou proporcionality, napr. ak by výnimka s kratšou platnosťou riešila príslušné problémy alebo ak by výnimka s dlhšou platnosťou viedla k neprimeranému zaťaženiu účastníkov trhu. V nariadení sa stanovuje povinné obmedzenie na viaceré účely. V nariadení sa predovšetkým predpokladá, že všeobecný regulačný rámec možno uplatňovať na všetky situácie na vnútornom trhu a takéto všeobecné uplatnenie je prínosom pre spoločnosť. Hoci článok 64 priznáva, že v osobitných situáciách môžu byť potrebné výnimky, tieto výnimky majú tendenciu zvyšovať náročnosť celej sústavy a môžu predstavovať prekážky integrácie aj v susedných oblastiach. Okrem toho odôvodnenie výnimky obvykle vychádza z technického a regulačného rámca platného v danom čase a z danej topológie siete. Všetky tieto situácie však podliehajú zmenám. A nakoniec je dôležité, aby účastníci trhu boli schopní v dostatočnom predstihu predvídať regulačné zmeny. Preto musia byť všetky výnimky časovo obmedzené.

(85)

Jediná situácia, pri ktorej sa v nariadení uvádza možnosť všeobecnej výnimky bez časového obmedzenia, sa týka najvzdialenejších regiónov v zmysle článku 349 ZFEÚ, ktoré zo zjavných fyzických dôvodov nemôžu byť prepojené s trhom s energiou v Únii. Je to pochopiteľné, pretože tieto regióny nemajú žiaden vplyv na vnútorný trh s elektrinou. Keďže KF nie je najvzdialenejším regiónom, treba stanoviť výnimku s jasným a predvídateľným časovým obmedzením.

(86)

V žiadosti o výnimku sa navrhuje, aby časové obmedzenie bolo stanovené na základe prevádzky a pripojenia troch veterných parkov na mori. Preto sa nezdá, že by z nej vyplývala časovo neobmedzená platnosť. Táto podmienka však nie je dostatočne presná, pokiaľ ide o to, čo ešte predstavuje „prevádzku“ pôvodných veterných parkov, a neumožňuje tretím stranám predvídať zmeny regulačného rámca v dostatočnom predstihu.

(87)

Aby sa predišlo pochybnostiam, malo by byť možné jasne identifikovať, či veterný park na mori pripojený na sústavu KF stále predstavuje alebo už nepredstavuje jeden z pôvodných veterných parkov. V každom prípade by mala byť pridaná podmienka, že od dátumu, keď ktorýkoľvek z týchto troch veterných parkov ukončí prevádzku na účely iné ako bežná údržba alebo opravy s obmedzeným trvaním, alebo sa v ňom uskutočnia významné úpravy, za ktoré sa považuje prinajmenšom prípad, keď je potrebná nová zmluva o pripojení alebo keď sa zvýši výrobná kapacita veterného parku o viac než 5 %, výroba z tohto veterného parku by sa pred výpočtom zvyškovej kapacity už nemala odpočítavať od celkovej prenosovej kapacity, čím by sa zvýšila kapacita spojovacieho vedenia dostupná na obchodovanie.

(88)

Ak však jeden alebo dva veterné parky ukončia prevádzku alebo inak využije výnimku, nebude to mať negatívny vplyv na obchodné postavenie ostatných veterných parkov alebo prevádzku sústavy. Výnimka by preto nemala byť ukončená len z toho dôvodu, že jeden z veterných parkov už nemá nárok na ex ante odpočítanie z celkovej prenosovej kapacity, ale len z dôvodu, že všetky tri veterné parky už nemajú nárok na tento odpočet.

(89)

Pokiaľ ide o primerané trvanie výnimky, Komisia uvádza, že okamžité uplatnenie pravidiel, z ktorých sa požaduje výnimka, by si vyžadovalo významné úpravy regulačných podmienok a komerčných dojednaní v súvislosti s KF, čo by mohlo mať negatívne dôsledky na prevádzku veterných parkov.

(90)

Komisia zároveň konštatuje, že udelenie výnimky na obdobie, kým sú veterné parky v prevádzke a naďalej pripojené, by vzhľadom na priemernú životnosť veterných parkov na mori mohlo znamenať, že by výnimka bola platná 20 rokov alebo dlhšie. Výnimka s takouto dlhou platnosťou by mohla byť spojená s významnými nevýhodami pre integráciu trhov.

(91)

Okrem toho je dôležité, aby výnimka pre KF nevytvárala žiaden nemeniteľný, neflexibilný a svojím spôsobom cudzí prvok pri rozvoji regulačného rámca pre činnosti na mori. S cieľom zabezpečiť dostatočnú flexibilitu, ale zároveň poskytnúť všetkým stranám projektu a ostatným účastníkom trhu primeranú istotu a zaistiť predvídateľnosť, by malo byť zavedené pravidelné preskúmanie rámca schváleného v rámci tohto rozhodnutia o výnimke.

(92)

Komisia preto musí dosiahnuť rovnováhu medzi oprávnenými záujmami partnerov projektu KF a susedných členských štátov, ktoré verili, že regulačné riešenie vypracované pre tento priekopnícky projekt je zákonné a spotrebitelia a výrobcovia v EÚ majú záujem využívať zásadu maximalizácie cezhraničných tokov.

(93)

Komisia berie do úvahy, že je možné vytvoriť a vykonávať regulačné riešenie, ktoré si nevyžaduje výnimku (20), ale to bude časovo náročné a značne komplikované. To isté platí aj pre nevyhnutné zmluvné úpravy s cieľom prispôsobiť sa novému regulačnému zaobchádzaniu v súlade s pravidlami EÚ. Okrem toho by sa mal poskytnúť dostatočný čas aj vzhľadom na to, že sa v súčasnosti rokuje o regulačnom rámci pre hybridné aktíva na otvorenom mori, aby takéto úpravy nezačali platiť skôr, ako bude pre ne zaistený pevný a jasný základ. Preto sa zdá vhodné udeliť výnimku na 10 rokov.

(94)

Nemožno však úplne vylúčiť, že aj napriek tomu bude potrebná trvalá výnimka, aby sa zachovala ekonomická rovnováha a zaistila životaschopnosť sústavy KF aj po uplynutí tejto lehoty desiatich rokov. Komisia preto môže v odôvodnenom prípade lehotu predĺžiť. Platnosť výnimky vrátane všetkých predĺžení by nemala presiahnuť 25 rokov, pretože by sa tým presiahla očakávaná zostávajúca životnosť veterných parkov.

(95)

Komisia v rámci preskúmania každej žiadosti o predĺženie posudzuje, či je možné zmeniť štruktúru projektu spôsobom, ktorý by umožnil úplné začlenenie sústavy KF do všeobecného regulačného rámca, napr. vymedzením ponukových oblastí na mori. Každá takáto zmena štruktúry projektu by náležite zohľadňovala ekonomickú rovnováhu, ako je stanovená v rozhodnutí o výnimke. Postup uplatnenia a udelenia takéhoto predĺženia je podrobne uvedený v oddiele 5.5.3.

5.5.2.   Iné podmienky

(96)

Pokiaľ ide o ďalšie podmienky, ak by pre inak nezmenený projekt bola stanovená podmienka, že musí zvýšiť minimálnu kapacitu dostupnú na obchodovanie, priamo by to prispelo k opätovnému vzniku problému, ktorý by sa riešil výnimkou týkajúcou sa hodín, počas ktorých by vedenia sústavy KF boli preťažené. Na druhej strane, ak takéto vedenie nie je preťažené, vždy sa uplatňuje zásada maximalizácie, teda maximálna technicky uskutočniteľná kapacita už musí byť sprístupnená, a to až do dosiahnutia celkovej prenosovej kapacity prenosovej sústavy.

(97)

Vzhľadom na tieto skutočnosti nemožno z dlhodobého hľadiska úplne vylúčiť, že bude existovať priestor na zvýšenie dostupnej kapacity. Najmä v skorších plánoch projektu sa uvádzalo vybudovanie dodatočných vedení jednosmerného prúdu, ale od týchto plánov upustilo z dôvodu 2,5-násobného zvýšenia nákladov na potrebné komponenty (pozri predchádzajúce odôvodnenia 40 – 42). Nie je preto vylúčené, že v budúcnosti by sa takéto investície mohli uskutočniť. Najmä v dohode o grante pre KF sa uvádzala možnosť začlenenia švédskeho veterného parku do sústavy KF a poukazovalo sa v nej na možnosť zvýšenia kapacity pri takomto scenári.

(98)

Ak nový technologický vývoj, vývoj na trhu alebo investície do nových veterných parkov na mori v blízkosti KF vedú k modernizácii existujúcej sústavy alebo k finančnej životaschopnosti výstavby nových vedení zvyšujúcich kapacitu dostupnú na obchodovanie (zohľadňujúc potrebu zaistiť bezpečnú prevádzku sústavy KF a susedných sústav), mali by byť takéto investície realizované. Komisia v prípade žiadostí o predĺženie posudzuje aj to, či takéto investície do dodatočnej kapacity možno alebo nemožno odôvodnene očakávať.

(99)

Ak poskytovatelia služieb flexibility prejavia konkrétny záujem realizovať vo vnútri sústavy KF alebo v jej blízkosti projekty, ktorými by sa mohla zvýšiť kapacita dostupná na obchodovanie využitím služieb flexibility (napr. uskladňovanie nadbytku vyrobenej veternej energie v batériách na mori), vnútroštátne orgány náležite posúdia takéto investície a využijú ich potenciál na zvýšenie kapacity dostupnej na obchodovanie až do dosiahnutia minimálnej hodnoty stanovenej v článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii.

5.5.3.   Postup pre prípadné žiadosti o predĺženie

(100)

Aby Komisia mohla posúdiť, či je výnimka stále potrebná vzhľadom na možné ďalšie objasnenie a zmeny právneho rámca pre hybridné projekty, vnútroštátne orgány v dostatočnom predstihu pred uplynutím obdobia uplatňovania výnimky informujú Komisiu, či predĺženie výnimky považujú za potrebné. Ak chcú vnútroštátne orgány požiadať o predĺženie tejto výnimky, predložia spoločnú žiadosť v dostatočnom predstihu pred uplynutím obdobia uplatňovania výnimky, aby sa umožnila dôkladná analýza žiadosti o predĺženie a včasné informovanie účastníkov trhu o budúcom regulačnom rámci pre KF. Súčasťou každej takejto žiadosti bude analýza nákladov a prínosov preukazujúca účinky výnimky na sústavu KF aj na regionálnu a európsku úroveň porovnaním aspoň možností ďalšieho uplatňovania výnimky v jej aktuálnej podobe, zvýšenia dostupnej kapacity realizovaním dodatočných investícií a plného začlenenia sústavy KF do všeobecného regulačného rámca pre hybridné aktíva na otvorenom mori platného v čase podania žiadosti o predĺženie.

(101)

Komisia pri rozhodovaní o žiadosti o predĺženie náležite zohľadní ekonomické záujmy pripojených veterných parkov a zúčastnených prevádzkovateľ sústav, ale aj širší sociálno-ekonomický vplyv výnimky na regionálnej a európskej úrovni. Preskúmaním by sa malo zistiť najmä to, či a ako by mala byť sústava KF začlenená do širšieho regulačného rámca pre hybridné aktíva.

(102)

Každé predĺženie (ak bude udelené) by malo byť časovo obmedzené, aby sa dostatočne zohľadnili zmeny regulačného rámca, technologický vývoj a vývoj na trhu.

(103)

Ak Komisia dospeje k záveru, že na udelenie predĺženia sú potrebné zmeny regulačného prístupu, ako je stanovený v tomto rozhodnutí, alebo že sú potrebné iné podmienky na zvýšenie hospodárskej súťaže alebo integrácie trhov, mal by sa na ich realizáciu zaistiť dostatočný čas, pričom ostatným účastníkom trhu by mali byť v dostatočnom predstihu oznámené možné zmeny dostupnej cezhraničnej kapacity,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kombinovanému sieťovému zariadeniu Kriegers Flak sa udeľuje výnimka z ustanovení článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/943. Pri výpočte dosiahnutia minimálnych úrovní dostupnej kapacity na účely medzioblastného obchodu nebude základom pre výpočet minimálnej kapacity celková prenosová kapacita, ale zvyšková kapacita po odpočítaní kapacity potrebnej nasledujúci deň na prenos prognózovanej elektrickej energie vyrobenej veternými parkmi pripojenými do kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak do príslušných národných sústav na pobreží.

Článok 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943 ostáva plne uplatniteľný a maximálna úroveň kapacity kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak a prenosových sietí, ktoré sú ovplyvnené kapacitou kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak, bude až do výšky celkovej sieťovej kapacity kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak sprístupnená účastníkom trhu v súlade s bezpečnostnými normami spoľahlivej prevádzky siete.

Článok 2

Výnimka podľa článku 1 zahŕňa všetky odkazy na minimálnu kapacitu, ktorá bude sprístupnená na obchodovanie podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/943, v nariadení (EÚ) 2019/943 a v nariadeniach Komisie vychádzajúcich z tohto nariadenia.

Článok 3

Výnimka podľa článku 1 sa bude uplatňovať počas desiatich rokov od prijatia rozhodnutia Komisie. Komisia môže toto obdobie predĺžiť v súlade s článkom 4. Celkové obdobie uplatňovania výnimky vrátane akéhokoľvek predĺženia nepresiahne 25 rokov.

Ak ktorýkoľvek z uvedených troch veterných parkov pripojených do kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak zastaví prevádzku z dôvodov iných než bežná údržba alebo opravy s obmedzeným trvaním, alebo ak takýto veterný park bude podliehať významným úpravám, prognózy objemu elektrickej energie vyrobenej týmto veterným parkom už nebudú odpočítavané podľa článku 1, čím sa zvýši kapacita dostupná v spojovacom vedení na obchodovanie. Prípady prerušenia výroby z dôvodu nízkych cien na trhu alebo pokynov od prevádzkovateľov sústavy sa nebudú brať do úvahy. Za významné sa považujú prinajmenšom úpravy, keď je potrebná nová zmluva o pripojení alebo keď sa zvýši výrobná kapacita veterného parku o viac než 5 %.

Článok 4

Dánske a nemecké orgány môžu požadovať, aby Komisia predĺžila obdobie uplatňovania výnimky stanovené v článku 3. Každá takáto žiadosť musí byť predložená v dostatočnom predstihu pre koncom obdobia uplatňovania výnimky. Každá žiadosť o predĺženie platnosti výnimky musí obsahovať analýzu nákladov a výhod regulačného prístupu zvoleného na základe danej výnimky vrátane kvantitatívnej analýzy. Takisto by mala obsahovať analýzu možných alternatívnych riešení, najmä začlenenie kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak do všeobecného regulovaného systému pre hybridné aktíva na otvorenom mori platného v danom čase, vytvorenie samostatnej ponukovej oblasti na mori pre kombinované sieťové zariadenie Kriegers Flak Combined a/alebo vykonanie dodatočných investícií s cieľom zvýšiť dostupnú prenosovú kapacitu. Ak na základe žiadosti o predĺženie dospeje Komisia k záveru, že sú potrebné zmeny regulačného prístupu, ako je stanovený v tomto rozhodnutí, alebo že sú potrebné iné podmienky na zvýšenie hospodárskej súťaže alebo integrácie trhov, mal by sa na ich realizáciu zaistiť dostatočný čas, pričom ostatným účastníkom trhu by mali byť v dostatočnom predstihu oznámené možné zmeny dostupnej cezhraničnej kapacity.

Článok 5

Ak poskytovatelia služieb flexibility prejavia konkrétny záujem o realizovanie projektu, ktorým sa mohla zvýšiť kapacita dostupná na obchodovanie v kombinovanom sieťovom zariadení Kriegers Flak využitím služieb flexibility, dánske a nemecké orgány náležite zvážia takéto investície a využijú ich potenciál na zvýšenie kapacity dostupnej na obchodovanie až do minimálnej hodnoty stanovenej v článku 16 ods. 8 nariadenia o elektrickej energii. Ak budú takéto investície do kombinovaného sieťového zariadenia Kriegers Flak navrhnuté, ale neumožnia sa, vnútroštátne orgány o tom informujú Komisiu.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu a Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 11. novembra 2020

Za Komisiu

Kadri SIMSON

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 54.

(2)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/derogation_decisions2020v1.pdf.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1391/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, pokiaľ ide zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 28).

(4)  Pozri rozhodnutie ACER č. 6/2020 zo 7. februára 2020 k žiadosti regulačných orgánov regiónu výpočtu kapacity Hansa o predĺženie lehoty na dosiahnutie dohody o metodike výpočtu dlhodobej kapacity, https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2020%20on%20extension%20Hansa_LT_CCM.pdf.

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2016, s. 42).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 28.11.2017, s. 6).

(8)  Pozri rozhodnutie Komisie 2014/536/EÚ zo 14. augusta 2014, ktorým sa Helénskej republike udeľuje výnimka z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (Ú. v. EÚ L 248, 22.8.2014, s. 12).

(9)  Pozri rozhodnutie Komisie 2004/920/ES z 20. decembra 2004 o výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES týkajúcich sa Azorského súostrovia (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 31); rozhodnutie Komisie 2006/375/ES z 23. mája 2006 o výnimke z určitých ustanovení smernice 2003/54/ES týkajúca sa Madeiry (Ú. v. EÚ L 142, 30.5.2006, s. 35); rozhodnutie Komisie 2006/653/ES z 25. septembra 2006, ktorým sa Cyperskej republike udeľuje výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2006, s. 72); rozhodnutie Komisie 2006/859/ES z 28. novembra 2006, ktorým sa Malte udeľuje výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 32), a rozhodnutie Komisie 2014/536/EÚ zo 14. augusta 2014, ktorým sa Helénskej republike udeľuje výnimka z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (Ú. v. EÚ L 248, 22.8.2014, s. 12).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.1997, s. 20).

(11)  Pozri napr. rozhodnutie Komisie 2014/536/EÚ, ktoré odkazuje na vyššie náklady na výrobu elektriny na ostrovoch, hoci zo zákona sa ceny na ostrovoch rovnajú cenám na pevnine.

(12)  Prezentácia spoločnosti 50Hertz Európskej komisii z 9. mája 2014, snímka 3.

(13)  Na základe informácií, ktoré 11. septembra 2020 poskytli dánske a nemecké úrady, je porovnanie hodnôt kapacity nasledovné: V prípade dánskych a nemeckých veterných parkov na mori s rovnakou mierou využívania kapacity by prenosová kapacita sprístupnená na trhu pre Nemecko pri pôvodnom nastavení projektu kolísala od 600 MW (pri nulovej výrobe veternej energie) do ~ 855 MW (pri výrobe veternej energie približne na úrovni 50 % príslušného inštalovaného výkonu) a potom od ~ 855 MW do 661 MW (pri maximálnej výrobe veternej energie), pričom pri zmenenom nastavení projektu by kolísala od 400 MW (pri nulovej výrobe veternej energie) do 61 MW (pri výrobe veternej energie).

Prenosová kapacita sprístupnená na trhu pre Dánsko by pri pôvodnom nastavení projektu kolísala od 600 MW (pri nulovej výrobe veternej energie) do 0 MW (pri maximálnej výrobe), pričom pri zmenenom nastavení projektu by bola 400 MW (pri výrobe veternej energie na úrovni 0 % až 33 %) a potom by kolísala od 400 MW do 61 MW (pri maximálnej výrobe veternej energie).

(14)  Pozri rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2018 vo veci AT.40461 – DE/DK Interconnector (spojovacie vedenie): https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf.

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15).

(17)  https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1223_4.pdf.

(18)  https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40461/40461_461_3.pdf.

(19)  S. 16, riziko 7.

(20)  Zainteresované strany pri konzultácii poukazovali najmä na možnosť, že by pre tento projekt bola vytvorená ponuková oblasť na mori.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2124

z 9. decembra 2020,

ktorým sa neudeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Contec Hydrogen Peroxide“

[oznámené pod číslom C(2020) 8394]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Spoločnosť Contec Cleanroom (UK) Ltd. predložila 25. januára 2017 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 žiadosť o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov s názvom „Contec Hydrogen Peroxide“, ktoré patria medzi výrobky typu 2 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o ochote príslušného orgánu Spojeného kráľovstva túto žiadosť vyhodnotiť. Z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie prevzala 25. marca 2019 funkciu budúceho držiteľa autorizácie spoločnosť Contec Europe a príslušný orgán Slovinska súhlasil s prevzatím úlohy hodnotiaceho príslušného orgánu od 1. februára 2020. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-GN057178-26.

(2)

„Contec Hydrogen Peroxide“ obsahuje ako účinnú látku peroxid vodíka, ktorý je zaradený do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Hodnotiaci príslušný orgán predložil 28. augusta 2019 v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(4)

Agentúra predložila Komisii 7. apríla 2020 stanovisko (2) k skupine biocídnych výrobkov „Contec Hydrogen Peroxide“ v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(5)

Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „Contec Hydrogen Peroxide“ je „skupina biocídnych výrobkov“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ale nespĺňa podmienku stanovenú v článku 19 ods. 1 písm. b) bode i) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa stanoviska agentúry žiadateľ pre nezrovnalosti v predložených štúdiách účinnosti, ktoré nepotvrdili splnenie všetkých relevantných kritérií, nepreukázal, že „Contec Hydrogen Peroxide“ je dostatočne účinný.

(7)

Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné neudeliť autorizáciu Únie pre „Contec Hydrogen Peroxide“.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločnosti Contec Europe sa neudeľuje autorizácia Únie na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „Contec Hydrogen Peroxide“ na trhu a jej používanie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Contec Europe, Zl du Prat, Avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, Francúzsko.

V Bruseli 9. decembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko agentúry ECHA k autorizácii Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Contec Hydrogen Peroxide“, ECHA/BPC/248/2020, prijaté 5. marca 2020, https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2125

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa uznáva vláda Nunavutu ako orgán oprávnený na vydávanie osvedčení potvrdzujúcich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 (1) zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov, a najmä na jeho článok 3 ods. 1a) druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1007/2009 sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov na trh Únie. V článku 3 ods. 1 daného nariadenia sa stanovujú podmienky uvádzania výrobkov z tuleňov pochádzajúcich z lovu vykonávaného komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva na trh. Výrobky z tuleňov má v čase ich uvádzania na trh sprevádzať osvedčenie o dodržaní podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009, vydané orgánom, ktorý na uvedený účel uznala Komisia.

(2)

Rozhodnutím C(2015) 5253 (2) Komisia uznala „ Ministerstvo životného prostredia vlády Nunavutu“ za orgán oprávnený na vydávanie osvedčení potvrdzujúcich dodržanie podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh Únie.

(3)

Vzhľadom na zmeny nariadenia (ES) č. 1007/2009 prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1775 (3) a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1850 (4), Komisia prijala rozhodnutie C(2015) 7273 (5) dodatočne k rozhodnutiu C(2015) 5253.

(4)

Komisii bol 4. augusta 2020 doručený list od Ministerstva hospodárskeho rozvoja a dopravy Nunavutu z 22. apríla 2020 so žiadosťou o zmenu názvu svojho uznaného orgánu s cieľom zohľadniť reorganizáciu v rámci vlády Nunavutu.

(5)

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a dopravy vlády Nunavutu požiadalo o zmenu názvu „Ministerstvo životného prostredia teritória Nunavut“ na názov „vláda Nunavutu“.

(6)

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a dopravy vlády Nunavutu uviedlo, že táto zmena názvu neznamená žiadnu zmenu funkcie a úlohy uznaného orgánu.

(7)

Orgán „vláda Nunavutu“ spĺňa požiadavky na uznané orgány podľa článku 3 ods. 1a) tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1007/2009 a článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850.

(8)

Preto je vhodné, aby sa orgán „vláda Nunavutu“ uznal ako orgán, ktorý je oprávnený vydávať osvedčenia potvrdzujúce dodržanie podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Orgán „vláda Nunavutu“ sa týmto uznáva ako orgán, ktorý je oprávnený vydávať osvedčenia potvrdzujúce dodržanie podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009.

Článok 2

Rozhodnutia C(2015) 5253 a C(2015) 7273 sa zrušujú.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36.

(2)  Rozhodnutie Komisie C(2015) 5253 z 30. júla 2015, ktorým sa uznáva Ministerstvo životného prostredia vlády Nunavutu na účely článku 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 737/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1775 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2015, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1850 z 13. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2015, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie C(2015) 7273 z 26. októbra 2015 o uznaní ministerstva životného prostredia teritória Nunavut v súlade s článkom 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/58


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2126

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa stanovujú ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2021 až 2030 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (1), a najmä jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom stanoviť ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2021 až 2030 v odvetviach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/842, musia príslušné výpočty vychádzať z najpresnejších dostupných údajov. Celkové emisie skleníkových plynov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/842 a ktoré členské štáty predložili Komisii podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (2) v roku 2020, sa preto stanovujú po komplexnom preskúmaní. Uvedené preskúmanie vykonala Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 a predstavuje údaje o preskúmaných emisiách skleníkových plynov za roky 2005 a 2016 až 2018 v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/842.

(2)

Rovnako presné údaje ako preskúmané inventarizačné údaje sa vyžadujú v súvislosti s emisiami skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení v rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3), ktorou sa zriaďuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len „EU ETS“), ako vyplýva z registra Únie pre overené emisie týchto zariadení (ďalej len „register“). Pokiaľ emisie v EU ETS za rok 2005 v registri nezodpovedajú súčasnému rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES alebo nariadenia (EÚ) 2018/842, na poskytovanie doplnkových údajov o emisiách sa používajú príslušné rozhodnutia Komisie (4) prijaté podľa smernice 2003/87/ES alebo rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (5), ako aj národné alokačné plány a oficiálna korešpondencia medzi Komisiou a príslušnými členskými štátmi.

(3)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť stanovených ročne pridelených emisných kvót s nahlásenými emisiami skleníkových plynov za každý rok v období 2021 až 2030 sa ročne pridelené emisné kvóty členských štátov musia vypočítať v ekvivalentoch CO2 uplatnením rovnakých hodnôt potenciálu globálneho otepľovania, konkrétne hodnôt stanovených v piatej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy a uvedených v prílohe k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1044 (6).

(4)

Na výpočet ročne pridelených emisných kvót pre každý členský štát na rok 2030 v súlade so znížením emisií skleníkových plynov v roku 2030 vo vzťahu k ich úrovniam z roku 2005 stanoveným v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/842 sa používa päťstupňová metodika.

(5)

Po prvé, určí sa hodnota emisií skleníkových plynov za rok 2005. Množstvo emisií skleníkových plynov stacionárnych zariadení v rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES, ktoré existovalo v roku 2005, sa odpočíta od preskúmaných celkových emisií skleníkových plynov za rok 2005. Na členské štáty, ktoré sa zapojili do systému EU ETS po roku 2005, sa uplatňuje množstvo emisií z roku 2005, ako je stanovené v rozhodnutí 2013/162/EÚ. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES v roku 2013 sa zohľadňuje tak, že pri zodpovedajúcej úprave ročne pridelených emisných kvót na rok 2020 stanovených vo vykonávacom rozhodnutí 2013/634/EÚ sa v súlade s rozhodnutím č. 406/2009/ES počíta hodnota ekvivalentná roku 2005. Podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/842 sa pri výpočte zohľadňujú aj zmeny rozsahu pôsobnosti medzi rokmi 2005 až 2012, pokiaľ ide o zariadenia, podľa rovnakej metódy ako v rozhodnutí (EÚ) 2017/1471.

(6)

Po druhé, ročne pridelené emisné kvóty pre každý členský štát na rok 2030 sa vypočítajú uplatnením percentuálnej hodnoty stanovenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/842 na vypočítanú hodnotu emisií v roku 2005.

(7)

Po tretie, priemerné množstvo emisií skleníkových plynov v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/842 v rokoch 2016, 2017 a 2018 každého členského štátu sa vypočíta odpočítaním priemerného množstva overených emisií skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 2003/87/ES v rokoch 2016, 2017 a 2018 v príslušnom členskom štáte a emisií CO2 z vnútroštátnej leteckej dopravy od jeho priemerných celkových preskúmaných emisií skleníkových plynov za roky 2016, 2017 a 2018.

(8)

Po štvrté, vypočítajú sa ročne pridelené emisné kvóty pre každý členský štát na roky 2021 až 2029. Stanovujú sa na základe lineárnej trajektórie počnúc priemerným množstvom za roky 2016, 2017 a 2018 v piatich dvanástinách vzdialenosti od roku 2019 po rok 2020 a končiac jej ročne pridelenými emisnými kvótami na rok 2030. V prípade Grécka, Chorvátska a Maďarska sa lineárna trajektória začína v roku 2020, keďže to má za následok nižšie pridelenie kvót pre tieto členské štáty.

(9)

Napokon sa upravia výsledné hodnoty ročne pridelených emisných kvót. Kvóty EU ETS týkajúce sa emisií skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení vylúčených z EU ETS v súlade s článkom 27 smernice 2003/87/ES, ktoré členské štáty oznámili Komisii podľa uvedeného článku patria, vzhľadom na to, že sú vylúčené z emisného stropu Únie podľa uvedenej smernice na obdobie od roku 2021, do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/842. Následne sa množstvá odpočítané od stropu pripočítajú k ročne prideleným emisným kvótam príslušných členských štátov na obdobie 2021 až 2030. Množstvo úprav uvedené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2018/842 sa pripočíta k ročne prideleným emisným kvótam na rok 2021 pre každý členský štát uvedený v danej prílohe.

(10)

Celkové maximálne množstvá pre určité členské štáty po znížení kvót EU ETS, ktoré sa môžu zohľadniť na účely splnenia podmienok zo strany členského štátu v rokoch 2021 až 2030 podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2018/842, sa určujú uplatnením percentuálnych hodnôt oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 3 uvedeného nariadenia na hodnoty vypočítaných emisií skleníkových plynov za rok 2005.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hodnoty emisií skleníkových plynov za rok 2005 pre každý členský štát podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/842 sa uplatňujú v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Ročne pridelené emisné kvóty pre každý členský štát na každý rok v období 2021 až 2030 podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/842 upravené v súlade s článkom 10 uvedeného nariadenia sa uplatňujú v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Celkové množstvá podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/842, ktoré možno zohľadniť na účely splnenia podmienok zo strany členského štátu podľa článku 9 uvedeného nariadenia, sa uplatňujú v súlade s prílohou III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2013/162/EÚ z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 106); Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/634/EÚ z 31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 19); Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1471 z 10. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/162/EÚ s cieľom zrevidovať ročne pridelené emisné kvóty na obdobie rokov 2017 až 2020 (Ú. v. EÚ L 209, 12.8.2017, s. 53).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1044 z 8. mája 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o hodnoty potenciálu globálneho otepľovania, usmernenia k inventúre a inventarizačný systém Únie, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014 (Ú. v. EÚ L 230, 17.7.2020, s. 1).


PRÍLOHA I

Hodnoty emisií skleníkových plynov za rok 2005 pre každý členský štát podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/842

Členský štát

Hodnota pre emisie skleníkových plynov za rok 2005 v tonách ekvivalentu CO2

Belgicko

81 605 589

Bulharsko

22 326 386

Česko

64 965 295

Dánsko

40 368 089

Nemecko

484 694 619

Estónsko

6 196 136

Írsko

47 687 589

Grécko

62 985 180

Španielsko

241 979 192

Francúzsko

401 113 722

Chorvátsko

18 056 312

Taliansko

343 101 747

Cyprus

4 266 823

Lotyšsko

8 597 807

Litva

13 062 124

Luxembursko

10 116 187

Maďarsko

47 826 909

Malta

1 020 601

Holandsko

128 112 158

Rakúsko

56 991 984

Poľsko

192 472 253

Portugalsko

48 635 827

Rumunsko

78 235 752

Slovinsko

11 826 308

Slovensko

23 137 112

Fínsko

34 439 858

Švédsko

43 228 505


PRÍLOHA II

Ročne pridelené emisné kvóty pre každý členský štát na každý rok v období 2021 až 2030 podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/842 upravené v súlade s článkom 10 uvedeného nariadenia

Členský štát

Upravená hodnota ročne pridelených emisných kvót v tonách ekvivalentu CO2

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Belgicko

71 141 629

69 130 741

67 119 852

65 108 964

63 098 075

61 087 187

59 076 298

57 065 410

55 054 522

53 043 633

Bulharsko

27 116 956

25 159 860

24 805 676

24 451 491

24 097 307

23 743 123

23 388 939

23 034 755

22 680 571

22 326 386

Česko

65 984 531

60 913 974

60 283 497

59 653 019

59 022 541

58 392 064

57 761 586

57 131 109

56 500 631

55 870 153

Dánsko

32 127 535

31 293 868

30 460 202

29 626 535

28 792 868

27 959 201

27 125 535

26 291 868

25 458 201

24 624 534

Nemecko

427 306 142

413 224 443

399 142 745

385 061 046

370 979 348

356 897 650

342 815 951

328 734 253

314 652 554

300 570 856

Estónsko

6 223 937

6 001 620

5 925 247

5 848 875

5 772 502

5 696 129

5 619 756

5 543 384

5 467 011

5 390 638

Írsko

43 479 402

42 357 392

41 235 382

40 113 372

38 991 362

37 869 352

36 747 342

35 625 332

34 503 322

33 381 312

Grécko

46 227 407

46 969 645

47 711 883

48 454 122

49 196 360

49 938 598

50 680 836

51 423 075

52 165 313

52 907 551

Španielsko

200 997 922

198 671 005

196 344 088

194 017 170

191 690 253

189 363 335

187 036 418

184 709 500

182 382 583

180 055 665

Francúzsko

335 726 735

326 506 522

317 286 309

308 066 096

298 845 883

289 625 670

280 405 456

271 185 243

261 965 030

252 744 817

Chorvátsko

17 661 355

16 544 497

16 576 348

16 608 198

16 640 049

16 671 899

16 703 749

16 735 600

16 767 450

16 799 301

Taliansko

273 503 734

268 765 611

264 027 488

259 289 365

254 551 242

249 813 118

245 074 995

240 336 872

235 598 749

230 860 626

Cyprus

4 072 960

3 980 718

3 888 477

3 796 235

3 703 993

3 611 752

3 519 510

3 427 269

3 335 027

3 242 785

Lotyšsko

10 649 507

8 854 834

8 758 222

8 661 610

8 564 998

8 468 386

8 371 774

8 275 162

8 178 551

8 081 939

Litva

16 112 304

13 717 534

13 488 659

13 259 784

13 030 909

12 802 033

12 573 158

12 344 283

12 115 408

11 886 533

Luxembursko

8 406 740

8 147 070

7 887 400

7 627 731

7 368 061

7 108 391

6 848 721

6 589 052

6 329 382

6 069 712

Maďarsko

49 906 277

43 342 400

43 484 478

43 626 556

43 768 634

43 910 712

44 052 791

44 194 869

44 336 947

44 479 025

Malta

2 065 044

1 239 449

1 187 854

1 136 258

1 084 663

1 033 068

981 473

929 878

878 282

826 687

Holandsko

98 513 233

96 677 516

94 841 800

93 006 083

91 170 366

89 334 649

87 498 932

85 663 215

83 827 498

81 991 781

Rakúsko

48 768 448

47 402 495

46 036 542

44 670 589

43 304 636

41 938 683

40 572 729

39 206 776

37 840 823

36 474 870

Poľsko

215 005 372

204 376 828

201 204 624

198 032 420

194 860 216

191 688 012

188 515 807

185 343 603

182 171 399

178 999 195

Portugalsko

42 526 461

40 821 093

40 770 978

40 720 863

40 670 748

40 620 633

40 570 518

40 520 403

40 470 288

40 420 173

Rumunsko

87 878 093

76 914 871

76 884 391

76 853 912

76 823 433

76 792 954

76 762 474

76 731 995

76 701 516

76 671 037

Slovinsko

11 403 194

11 107 762

10 991 138

10 874 515

10 757 891

10 641 268

10 524 644

10 408 021

10 291 397

10 174 774

Slovensko

23 410 477

21 151 422

21 052 577

20 953 731

20 854 886

20 756 040

20 657 195

20 558 350

20 459 504

20 360 659

Fínsko

28 840 335

27 970 110

27 099 886

26 229 661

25 359 436

24 489 212

23 618 987

22 748 762

21 878 538

21 008 313

Švédsko

31 331 358

30 731 996

30 132 635

29 533 273

28 933 911

28 334 550

27 735 188

27 135 826

26 536 464

25 937 103


PRÍLOHA III

Celkové množstvá podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/842, ktoré možno zohľadniť na účely splnenia podmienok zo strany členského štátu podľa článku 9 uvedeného nariadenia

Členský štát

Celkové množstvo v tonách ekvivalentu CO2

Belgicko

15 423 456

Dánsko

8 073 618

Írsko

19 075 035

Luxembursko

4 046 475

Malta

204 120

Rakúsko

11 398 397

Fínsko

6 887 972


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/65


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2127

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa identifikujú obchodné miesta, na ktorých môžu finančné protistrany vymedzené v článku 2 bode 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2) a nefinančné protistrany, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, uzatvárať transakcie s derivátmi patriacimi do triedy derivátov, ktorá bola vyhlásená za triedu podliehajúcu obchodovacej povinnosti. Obchodné miesta, na ktorých možno uzatvárať takéto transakcie, sú obmedzené na regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy (MTF), organizované obchodné systémy (OTF) a obchodné miesta tretích krajín, ktoré Komisia uznala za podliehajúce rovnocenným právnym požiadavkám a účinnému dohľadu v danej tretej krajine. Príslušná tretia krajina je takisto povinná poskytnúť účinný rovnocenný systém uznávania obchodných miest, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (3).

(2)

V súlade s článkom 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 Komisia vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2019/541 (4) určila, že právny rámec a rámec dohľadu uplatniteľný na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu usadených v Singapure a schválených Menovým úradom Singapuru (MAS) zabezpečuje, aby spĺňali právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami na obchodné miesta Únie stanovenými v smernici 2014/65/EÚ, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (5) a nariadení (EÚ) č. 600/2014 a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v Singapure.

(3)

Zoznam schválených búrz a uznaných organizátorov trhu stanovený v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/541 sa môže v prípade potreby aktualizovať s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti rozhodnutia o rovnocennosti, ako sa stanovuje v článku 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, na ďalšie schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure, alebo sa schválené burzy a uznaní organizátori trhu môžu vypustiť zo zoznamu. Komisia môže vykonať osobitné preskúmanie kedykoľvek, keď si príslušný vývoj vyžiada, aby opätovne preskúmala určenie priznané uvedeným rozhodnutím. Na základe zistení vyplývajúcich z pravidelného alebo osobitného preskúmania môže Komisia kedykoľvek rozhodnúť o zmene alebo zrušení uvedeného rozhodnutia, najmä ak vývoj ovplyvní podmienky, na základe ktorých bolo prijaté uvedené rozhodnutie.

(4)

Od prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/541 niekoľko ďalších uznaných organizátorov trhu usadených v Singapure získalo od Menového úradu Singapuru povolenie na obchodovanie s derivátmi patriacimi do triedy derivátov, ktorá bola vyhlásená za triedu podliehajúcu obchodovacej povinnosti. Vzhľadom na informácie získané od Menového úradu Singapuru uvedení ďalší uznaní organizátori trhu spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré boli vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2019/541 určené za rovnocenné s požiadavkami na obchodné miesta Únie stanovenými v smernici 2014/65/EÚ. Komisia preto považuje za vhodné aktualizovať zoznam schválených búrz a uznaných organizátorov trhu stanovený vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2019/541, ktoré by sa malo zmeniť s cieľom zahrnúť ďalších uznaných organizátorov trhu usadených v Singapure a schválených Menovým úradom Singapuru.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/541 sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 z 1. apríla 2019 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (Ú. v. EÚ L 93, 2.4.2019, s. 18).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Schválené burzy povolené Menovým úradom Singapuru a považované za rovnocenné s obchodnými miestami v zmysle smernice 2014/65/EÚ:

1.

Asia Pacific Exchange Pte Ltd;

2.

ICE Futures Singapore Pte Ltd;

3.

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited.

Uznaní organizátori trhu povolení Menovým úradom Singapuru a považovaní za rovnocenných s obchodnými miestami v zmysle smernice 2014/65/EÚ:

1.

Cleartrade Exchange Pte Ltd;

2.

Tradition Singapore (Pte) Ltd;

3.

BGC Partners (Singapore) Ltd;

4.

GFI Group Pte Ltd;

5.

ICAP AP (Singapore) Pte Ltd;

6.

Tullet Prebon (Singapore) Ltd;

7.

Nittan Capital Singapore Pte Ltd;

8.

Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd.


17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/68


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2128

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2020) 9356]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady uvedenej choroby v populácii domácich alebo divo žijúcich ošípaných (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských štátov rozdelené podľa miery rizika na základe epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať zmeny epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v Únii, ktoré treba zohľadniť v uvedenej prílohe. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/2019 (5) z dôvodu zmien epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou v Rumunsku a Poľsku.

(2)

Odo dňa prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/2019 sa zistili nové výskyty afrického moru ošípaných v populáciách divo žijúcich ošípaných na Slovensku, v Poľsku a v Nemecku.

(3)

V decembri 2020 bolo na Slovensku v okresoch Vranov nad Topľou a Rimavská Sobota zaznamenaných viacero prípadov afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa tieto oblasti Slovenska, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a sú postihnuté týmito nedávnymi prípadmi afrického moru ošípaných, mali teraz namiesto v časti I uvádzať v časti II uvedenej prílohy, a súčasné hranice v časti I treba takisto novo vymedziť a rozšíriť, aby zahŕňali tieto nedávne prípady.

(4)

Okrem toho bolo v decembri 2020 v ostródzkom okrese v Poľsku zaznamenaných viacero prípadov afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v oblasti, ktorá je uvedená v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti oblasti v súčasnosti uvedenej v časti I danej prílohy. Tieto nové prípady afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Poľska, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I danej prílohy a ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti oblasti uvedenej v časti II, ktorá je postihnutá týmito nedávnymi prípadmi afrického moru ošípaných, mala teraz namiesto v časti I uvádzať v časti II uvedenej prílohy a súčasné hranice v časti I treba takisto novo vymedziť a rozšíriť, aby zahŕňali tieto nedávne prípady.

(5)

Okrem toho bolo v decembri 2020 v okrese Gorlitz v Nemecku zaznamenaných viacero prípadov afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v oblasti, ktorá je uvedená v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti oblasti v súčasnosti uvedenej v časti I danej prílohy. Tieto nové prípady afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Nemecka, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I danej prílohy a ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti oblasti uvedenej v časti II, ktorá je postihnutá týmito nedávnymi prípadmi afrického moru ošípaných, mala teraz namiesto v časti I uvádzať v časti II uvedenej prílohy a súčasné hranice v časti I treba takisto novo vymedziť a rozšíriť, aby zahŕňali tieto nedávne prípady.

(6)

Po nedávnych prípadoch afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných na Slovensku, v Poľsku a v Nemecku a vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Únii sa regionalizácia v týchto členských štátoch prehodnotila a aktualizovala. Okrem toho sa prehodnotili a aktualizovali aj zavedené opatrenia na riadenie rizík. Tieto zmeny treba zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(7)

S cieľom zohľadniť najnovší vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s africkým morom ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa mali v prípade Slovenska, Poľska a Nemecka vymedziť nové, dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom, ktoré by sa mali náležite uviesť v časti I a časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(8)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ uvedené v tomto rozhodnutí nadobudli účinnosť čo najskôr.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2019 z 9. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 415, 10.12.2020, s. 53).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

2.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

4.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija.

5.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

część gminy Dąbrówno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy wyszkowski,

gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminyCielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Boleszkowice położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Mieszkowice w powiecie gryfińskim.

6.   Slovensko

Tieto oblasti na Slovensku:

celý okres Vranov nad Topľou, okrem obcí uvedených v časti II,

celý okres Humenné,

celý okres Snina,

celý okres Medzilaborce,

celý okres Stropkov,

celý okres Svidník, okrem obcí uvedených v časti II,

celý okres Bardejov, okrem obcí uvedených v časti II,

celý okres Sobrance, okrem obcí uvedených v časti III,

v okrese Michalovce: obec Strážske,

v okrese Gelnica: celé územie obcí Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová a Stará Voda,

celý okres Prešov, okrem obcí uvedených v časti II,

celý okres Sabinov, okrem obcí uvedených v časti II,

v okrese Stará Ľubovňa: celé územie obcí Šambron, Hromoš, Vislanka, Ďurková, Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Údol, Orlov, Starina, Legnava,

v okrese Rožňava: celé územie obcí Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica,

Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma a Betliar,

v okrese Revúca: celé územie obcí Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník a Sása, Turčok, Rákoš, Sirk, Hrlica, Ploské, Ratková,

v okrese Michalovce: celé územie obce Strážske,

v okrese Rimavská Sobota: obce južne od cesty č. 526 nezahrnuté v časti II,

v okrese Lučenec: celé územie obcí Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd a Prša, Holiša, Boľkovce, Pinciná, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Veľké Dravce, Buzitka, Šávoľ, Bulhary,

v okrese Veľký Krtíš: celé územie obcí Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany a Závada.

7.   Grécko

Tieto oblasti v Grécku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8.   Nemecko

Tieto oblasti v Nemecku:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,

Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,

Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg / O. L. östlich der K8481 und nördlich der S131,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Krauschwitz sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kreba-Neudorf östlich der S131 sowie der S121,

Gemeinde Mücka östlich der S121,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky nördlich der S121 und westlich der B115,

Gemeinde Quitzdorf am See nördlich der S121,

Gemeinde Rietschen sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Rothenburg / O. L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Weißkeißel sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser / O. L. östlich der K8481.

ČASŤ II

1.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

gmina Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Dąbrówno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat węgorzewski,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

powiat białostocki,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim,

powiat łosicki,

powiat ciechanowski,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

powiat miński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

powiat słubicki,

gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Leszno,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:

gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Boleszkowice położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 i część gminy Dębno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim.

7.   Slovensko

Tieto oblasti na Slovensku:

v okrese Gelnica: celé územie obce Smolník,

v okrese Košice-okolie: obce Opátka, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Chrastné, Čižatice, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Boliarov, Kecerovce, Vtáčkovce, Herľany, Rankovce, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Opiná, Bunetice,

celé mesto Košice,

v okrese Michalovce: celé územie obcí Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa a Pusté Čemerné,

v okrese Vranov nad Topľou: celé územie obcí Zámutov, Rudlov, Juskova Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany a Tovarnianska Polianka, Hermanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník,

v okrese Prešov: Tuhrina, Lúčina, Podhradík, Okružná, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Ľubotice, Vyšná Šebastová, Lipníky, Chmeľov, Čelovce, Pušovce, Proč, Šarišská Trstená, Chmeľovec, Podhorany, Nemcovce, Lada, Kapušany, Fulianka, Prešov, Fintice, Tulčík, Demjata, Veľký Slivník, Záhradné, Malý Slivník, Mošurov, Terňa, Gregorovce, Medzany, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Veľký Šariš, Geraltov, Trnkov, Šarišská Poruba, Lažany, Červenica, Žehňa, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce, Abranovce, Lesíček, Zlatá Baňa, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Podhradník, Mirkovce, Brestov, Varhaňovce,

v okrese Sabinov: celé územie obcí Ostrovany, Daletice, Jarovnice, Šarišské Michaľany, Ražňany, Uzovce, Hubošovce, Ratvaj, Bodovce, Šarišské Sokolovce, Sabinov, Jakubovany, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany, Pečovská Nová Ves, Rožkovany, Jakubova Voľa, Drienica, Červená Voda, Jakovany, Červenica pri Sabinove, Ľutina, Olejníkov, Lipany, Lúčka, Hanigovce, Milpoš, Kamenica,

v okrese Svidník: celé územie obcí Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

v okrese Bardejov: celé územie obcí Kríže, Hervartov, Richvald, Šiba, Kľušov, Hertník, Fričkovce, Bartošovce, Kobyly, Osikov, Vaniškovce, Janovce, Tročany, Abrahámovce, Raslavice, Buclovany, Lopúchov, Stuľany, Koprivnica, Kochanovce, Harhaj, Vyšný Kručov, Brezov, Lascov, Marhaň, Kučín, Kožany, Kurima, Nemcovce, Porúbka, Hankovce, Oľšavce, Nižná Voľa, Rešov, Vyšná Voľa, Poliakovce, Dubinné, Hrabovec, Komárov, Lukavica, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Lenartov, Snakov, Hrabské, Gerlachov, Kružlov, Krivé, Bogliarka,

v okrese Stará Ľubovňa: celé územie obcí Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,

v okrese Revúca: celé územie obcí Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové,

v okrese Rimavská Sobota: celé územie obcí Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec, Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,

v okrese Prešov: celé územie obcí Tuhrina a Lúčina.

8.   Nemecko

Tieto oblasti v Nemecku:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,

Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Krauschwitz östlich des folgenden Straßenzuges: B115 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) - S123 (Geschwister-Scholl-Straße) - B115 Südlicher Teil (Görlitzer Straße),

Gemeinde Rietschen östlich der B115 und nördlich der Südgrenze Truppenübungsplatz Oberlausitz,

Gemeinde Rothenburg / O. L. nördlich der Südgrenze Truppenübungsplatz Oberlausitz und Welschgraben,

Gemeinde Weißkeißel östlich der B115.

ČASŤ III

1.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,