ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 420

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
14. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2040 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty pyrolizidínových alkaloidov v určitých potravinách ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2041 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/585, pokiaľ ide o počet vzoriek, ktoré majú jednotlivé členské štáty odobrať a podrobiť analýze vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2042 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2043 z 11. decembra 2020, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 pre školské roky 2019/2020 a 2020/2021, pokiaľ ide o kontroly na mieste v priestoroch žiadateľov o pomoc alebo vzdelávacích zariadení na účely školského programu

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/2044 z 20. októbra 2020 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

13

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/2045 z 20. októbra 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

14

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2020/2046 z 20. októbra 2020 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

16

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/2047 z 20. októbra 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

17

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/2048 z 8. decembra 2020, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2020/2049 z 10. decembra 2020, ktorým sa vymenúva člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2050 z 10. decembra 2020, ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek [oznámené pod číslom C(2020) 8595]

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2051 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom C(2020) 9184]  ( 1 )

28

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2020 zo 4. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [2020/2052]

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2040

z 11. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty pyrolizidínových alkaloidov v určitých potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.

(2)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „skupina CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) uverejnila 8. novembra 2011 vedecké stanovisko k rizikám pre verejné zdravie súvisiacim s prítomnosťou pyrolizidínových alkaloidov v potravinách (3). Skupina CONTAM dospela k záveru, že 1,2-nenasýtené pyrolizidínové alkaloidy môžu pôsobiť ako genotoxické karcinogény u ľudí. Skupina CONTAM dospela k záveru, že batoľatám a deťom, ktoré konzumujú veľa medu, hrozí možné zdravotné riziko. Okrem medu existujú aj ďalšie zdroje vystavenia pyrolizidínovým alkaloidom v potrave, ktoré skupina CONTAM nedokázala kvantifikovať pre nedostatok údajov. Skonštatovala však, že hoci nie sú k dispozícii žiadne údaje o výskyte, vystavenie pyrolizidínovým alkaloidom z peľu, čaju, bylinných nálevov a rastlinných výživových doplnkov by mohlo potenciálne predstavovať riziko akútnych aj chronických účinkov u spotrebiteľa.

(3)

V apríli 2013 uverejnil úrad výzvu na predkladanie návrhov na preskúmanie koncentrácií pyrolizidínových alkaloidov v potravinách živočíšneho pôvodu vrátane mlieka a mliečnych výrobkov, vajec a mäsa a mäsových výrobkov a v potravinách rastlinného pôvodu vrátane (bylinných) čajov a výživových doplnkov v rôznych regiónoch Európy. Výsledok vyšetrovania bol uverejnený 3. augusta 2015 (4).

(4)

Úrad uverejnil 26. augusta 2016 vedeckú správu o posúdení vystavenia pyrolizidínovým alkaloidom prostredníctvom potravy u európskeho obyvateľstva (5), pričom zohľadnil nové údaje o výskyte. V správe dospel k záveru, že k vystaveniu ľudí pyrolizidínovým alkaloidom najviac prispievajú čaje a bylinné nálevy a že k tomuto vystaveniu významne prispievajú aj doplnky na báze peľu. Ďalej úrad skonštatoval, že vystavenie pyrolizidínovým alkaloidom v súvislosti s konzumáciou medu je menej významné. Takisto dospel k záveru, že k vystaveniu môžu významne prispieť bylinné výživové doplnky, ale že chýbajú dostatočné údaje o výskyte.

(5)

Úrad 27. júla 2017 uverejnil stanovisko k rizikám pre ľudské zdravie v súvislosti s prítomnosťou pyrolizidínových alkaloidov v mede, čaji, bylinných nálevoch a vo výživových doplnkoch (6). Skupina CONTAM stanovila nový referenčný bod na úrovni 237 μg/kg telesnej hmotnosti na deň s cieľom posúdiť karcinogénne riziká pyrolizidínových alkaloidov a dospela k záveru, že v súvislosti s vystavením pyrolizidínovým alkaloidom existuje možné riziko pre ľudské zdravie, najmä v prípade ľudí, ktorí často a vo veľkom množstve konzumujú čaj a bylinné nálevy, a to pokiaľ ide o všeobecné obyvateľstvo, ale najmä pokiaľ ide o mladšie skupiny obyvateľstva.

(6)

Prítomnosť pyrolizidínových alkaloidov v týchto potravinách možno minimalizovať, prípadne jej zabrániť uplatňovaním správnej poľnohospodárskej praxe a postupov pri zbere úrody. Stanovením maximálnych úrovní sa zabezpečí, aby sa vo všetkých výrobných regiónoch uplatňovala správna poľnohospodárska prax a postupy pri zbere úrody v záujme vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia. Je preto vhodné stanoviť maximálne hodnoty v potravinách, ktoré obsahujú významné množstvá pyrolizidínových alkaloidov a ktoré preto významne prispievajú k vystaveniu ľudí alebo ktoré sú relevantné z hľadiska vystavenia zraniteľných skupín obyvateľstva.

(7)

V niektorých výrobných regiónoch boli správna poľnohospodárska prax a postupy pri zbere úrody zavedené ešte len nedávno, prípadne sa ešte len zavedú, a preto je vhodné stanoviť primerané obdobie, ktoré by umožnilo zaviesť takéto postupy vo všetkých výrobných regiónoch. Ak sa majú prevádzkovateľom potravinárskych podnikov zaručiť dostatočné zásoby na produkciu potravín, ktoré spĺňajú nové požiadavky stanovené v tomto nariadení, na úplné zavedenie správnej poľnohospodárskej praxe a postupov pri zbere úrody sú potrebné dve vegetačné obdobia.

(8)

Keďže potraviny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, majú dlhú trvanlivosť až do troch rokov, je vhodné stanoviť výrazne dlhé prechodné obdobie, aby potraviny, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, mohli zostať na trhu dostatočne dlho. Na to, aby sa umožnil predaj výrobkov vyrobených pred dátumom uplatňovania konečnému spotrebiteľovi, je vhodné stanoviť prechodné obdobie v dĺžke 18 mesiacov.

(9)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Potraviny uvedené v prílohe, ktoré boli uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi pred 1. júlom 2022, sa smú naďalej predávať do 31. decembra 2023.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA CONTAM Panel (Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci – CONTAM), 2011. Vedecké stanovisko k prítomnosti pyrolizidínových alkaloidov v potravinách a krmivách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011); 9(11):2406 [134 s], doi:10.2903/j.efsa. 2011,2406.

(4)  Mulder PPJ, López Sánchez P, These A, Preiss-Weigert A a Castellari M, 2015. Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in Food (Výskyt pyrolizidínových alkaloidov v potravinách), podporná publikácia EFSA 2015:EN-859, 116 s, http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-859.

(5)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2016. Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population (Posúdenie vystavenia pyrolizidínovým alkaloidom prostredníctvom potravy u európskeho obyvateľstva), Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(8):4572, 50 s, doi:10.2903/j.efsa.2016,4572.

(6)  EFSA CONTAM Panel (Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci – CONTAM), 2017. Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements [Stanovisko k rizikám pre ľudské zdravie v súvislosti s prítomnosťou pyrolizidínových alkaloidov v mede, čaji, bylinných nálevoch a vo výživových doplnkoch], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4908, 34 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017,4908.


PRÍLOHA

V oddiele 8 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa dopĺňajú tieto položky:

„Potraviny (1)

Maximálna hodnota obsahu  (*1)

(μg/kg)

8.4.

Pyrolizidínové alkaloidy

 

8.4.1.

Bylinné nálevy (sušený produkt)  (*2)  (*3) s výnimkou bylinných nálevov uvedených v bodoch 8.4.2 a 8.4.4

200

8.4.2.

Bylinné nálevy z rooibosu, anízu (Pimpinella anisum), medovky lekárskej, rumančeku pravého, tymiánu, mäty, alojzie citrónovej (sušený produkt) a zo zmesí zložených výlučne z týchto sušených bylín  (*2)  (*3) s výnimkou bylinných nálevov uvedených v bode 8.4.4

400

8.4.3.

Čaj (Camellia sinensis) a aromatizovaný čaj  (*4) (Camellia sinensis) (sušený produkt)  (*3) s výnimkou čaju a aromatizovaného čaju uvedených v bode 8.4.4

150

8.4.4.

Čaj (Camellia sinensis), aromatizovaný čaj  (*4) (Camellia sinensis) a bylinné nálevy pre dojčatá a malé deti (sušený produkt)

75

8.4.5.

Čaj (Camellia sinensis), aromatizovaný čaj  (*4) (Camellia sinensis) a bylinné nálevy pre dojčatá a malé deti (tekutý produkt)

1,0

8.4.6.

Výživové doplnky obsahujúce bylinné zložky vrátane výťažkov  (*2) okrem výživových doplnkov uvedených v bode 8.4.7.

400

8.4.7.

Výživové doplnky na báze peľu (39)

Peľ a výrobky z peľu

500

8.4.8.

Listy boráka (čerstvé, mrazené) uvádzané na trh pre konečného spotrebiteľa  (*2)

750

8.4.9.

Sušené byliny s výnimkou sušených bylín uvedených v bode 8.4.10.  (*2)

400

8.4.10.

Borák, ligurček, majorán a oregano (sušené) a zmesi zložené výlučne z týchto sušených bylín  (*2)

1 000

8.4.11.

Semená rasce rímskej (semená používané ako korenina)

400


(*1)  Maximálna hodnota obsahu sa vzťahuje na dolnú sumu týchto 21 pyrolizidínových alkaloidov:

intermedín/lykopsamín, intermedín-N-oxid/lykopsamín-N-oxid,

senecionín/senecivernín, senecionín-N-oxid/senecivernín N-oxid,

senecifylín, senecifylín-N-oxid,

retrorzín, retrorzín-N-oxid,

echimidín, echimidín-N-oxid,

laziokarpín, laziokarpín-N-oxid,

senkirkín,

europín, europín-N-oxid,

heliotrín a heliotrín-N-oxid,

a týchto ďalších 14 pyrolizidínových alkaloidov, o ktorých je známe, že koeluujú s jedným alebo viacerými z uvedených 21 pyrolizidínových alkaloidov, pri použití určitých v súčasnosti používaných analytických metód:

indicín, echinatín, rinderín (možná koelúcia s lycopsamínom/intermedínom),

indicín-N-oxid, echinatín-N-oxid, rinderín-N-oxid (možná koelúcia s lykopsamín-N-oxidom/intermedín-N-oxidom),

integerrimín (možná koelúcia so senecivernínom/senecionínom),

integerrimín-N-oxid (možná koelúcia so senecivernín-N-oxidom/senecionín-N-oxidom),

heliosupín (možná koelúcia s echimidínom),

heliosupín-N-oxid (možná koelúcia s echimidín-N-oxidom),

spartioidín (možná koelúcia so senecifylínom),

spartioidín-N-oxid (možná koelúcia so senecifylín-N-oxidom),

usaramín (možná koelúcia s retrorzínom),

usaramín-N-oxid (možná koelúcia s retrorzín-N-oxidom).

Pyrolizidínové alkaloidy, ktoré môžu byť jednotlivo a samostatne identifikované použitou metódou analýzy, sa kvantifikujú a zahrnú do sumy.

(*2)  Bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie vnútroštátne pravidlá v niektorých členských štátoch týkajúce sa uvádzania rastlín obsahujúcich pyrolizidínové alkaloidy na trh.

(*3)  Výrazy „bylinné nálevy (sušený produkt)“ a „čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt)“ označujú:

bylinné nálevy (sušený produkt) z kvetov, listov a bylín, koreňov a akýchkoľvek iných častí rastliny (vo vrecúškach alebo voľne ložené)/čaj (Camellia sinensis) (sušený produkt) zo sušených listov, stoniek a z kvetov (vo vrecúškach alebo voľne ložený) používaný na prípravu bylinných nálevov (tekutý produkt)/čajov (tekutý produkt),

instantné bylinné čaje/čaje. V prípade práškových čajových extraktov sa musí použiť faktor koncentrácie 4.

(*4)  Aromatizovaný čaj je čaj s arómami a určitými potravinovými zložkami s aromatickými vlastnosťami, ako sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34).

Na čaje s ovocím a inými bylinami sa uplatňuje článok 2 nariadenia (ES) č. 1881/2006.“


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2041

z 11. decembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/585, pokiaľ ide o počet vzoriek, ktoré majú jednotlivé členské štáty odobrať a podrobiť analýze vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 2,

so zreteľom na Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2),

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/585 (3) sa v prílohe II stanovuje počet vzoriek na členský štát, ktoré sa majú odobrať na účely kontrolného programu stanoveného v uvedenom nariadení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov.

(2)

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie a uplynutie prechodného obdobia k 31. decembru 2020 sú potrebné úpravy s cieľom zabezpečiť, aby program zostal reprezentatívny pre trh Únie a aby celkový počet vzoriek zostal dostatočný na splnenie cieľov uvedeného programu.

(3)

Spojené kráľovstvo v minulosti prispelo značným množstvom vzoriek úmerne k veľkosti jeho populácie. Počet vzoriek, ktoré má odobrať Spojené kráľovstvo, by sa odteraz mal upraviť so zreteľom na Severné Írsko a veľkosť populácie tohto územia.

(4)

Zodpovedajúcim spôsobom by sa mal upraviť aj počet vzoriek odobratých členskými štátmi, aby sa zachoval celkový dostatočný počet vzoriek so zreteľom na odôvodnenie 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/585.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/585 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Aby členské štáty mohli splniť svoje povinnosti týkajúce sa analýzy, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2021.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/585 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/585 z 27. apríla 2020 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2021, 2022 a 2023 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 135, 29.4.2020, s. 1).


PRÍLOHA

V bode 5 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/585 sa tabuľka nahrádza takto:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

UK, pokiaľ ide o Severné Írsko (1)

12

CELKOVÝ POČET VZORIEK: 683


(1)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu sa toto nariadenie uplatňuje na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko.


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2042

z 11. decembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6, článok 14 ods. 3, článok 15 ods. 3, článok 16 ods. 3, článok 17 ods. 3 a článok 26 ods. 7 písm. d),

keďže:

(1)

Z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a súvisiacej krízy v oblasti verejného zdravia sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1693 (2) odložil dátum uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848 o jeden rok spolu s ďalšími súvisiacimi dátumami uvedenými v nariadení (EÚ) 2018/848.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/464 (3) sa stanovili určité pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty. V záujme právnej istoty by sa uvedené pravidlá mali uplatňovať odo dňa uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(3)

Je preto potrebné zosúladiť dátum uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464 a ďalšie následné dátumy v ňom uvedené s dátumom uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Vzhľadom na potrebu okamžite zabezpečiť právnu istotu pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o odloženie dátumu začatia uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464 sa mení takto:

1.

V článku 25 ods. 4 sa druhá veta nahrádza takto:

„Predmetné informácie sa poskytujú každý rok do 30. júna a prvýkrát do 30. júna 2023 za rok 2022.“

2.

V článku 26 ods. 1, 5, 6 a 7 sa text „najneskôr od 1. januára 2029“ nahrádza textom „najneskôr od 1. januára 2030“.

3.

V článku 26 ods. 2, 3 a 4 sa text „najneskôr od 1. januára 2024“ nahrádza textom „najneskôr od 1. januára 2025“.

4.

V článku 27 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 1. januára 2022.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1693 z 11. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o dátum začatia jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy uvedené v danom nariadení (Ú. v. EÚ L 381, 13.11.2020, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 2).


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2043

z 11. decembra 2020,

ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 pre školské roky 2019/2020 a 2020/2021, pokiaľ ide o kontroly na mieste v priestoroch žiadateľov o pomoc alebo vzdelávacích zariadení na účely školského programu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 prvý pododsek písm. a), b) a c),

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 (2) sa stanovuje minimálny percentuálny podiel kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať v priestoroch žiadateľov o pomoc zaoberajúcich sa dodávkou a distribúciou výrobkov a sprievodnými vzdelávacími opatreniami v rámci programu uvedeného v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (3) (ďalej len „školský program“). V článku 10 ods. 3 štvrtom pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa stanovuje, že ak žiadateľ o pomoc nie je vzdelávacím zariadením, kontroly na mieste uskutočňované v priestoroch daného žiadateľa sa doplnia o kontroly na mieste v priestoroch najmenej dvoch vzdelávacích zariadení alebo najmenej 1 % vzdelávacích zariadení zaznamenaných žiadateľom v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 (4), podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

(2)

Vzhľadom na opatrenia zavedené na riešenie pandémie COVID-19 sa členské štáty môžu stretnúť s ťažkosťami pri plánovaní a vykonávaní včasných kontrol na mieste v priestoroch žiadateľov o pomoc alebo vzdelávacích zariadení v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Preto je vhodné stanoviť, že členské štáty, ktoré nie sú schopné vykonávať uvedené kontroly na mieste podľa článku 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, sa môžu rozhodnúť vykonávať tieto kontroly na diaľku, napríklad prostredníctvom videokonferencií.

(3)

V článku 10 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa uvádzajú pravidlá a metódy uplatniteľné na podávanie správ o kontrolách a ich výsledkoch. V záujme zaručenia transparentnosti by členské štáty mali odôvodniť potrebu výnimky stanovenej v tomto nariadení a podať správu o jej použití v správe o kontrole, ktorá sa má vypracovať pre každú kontrolu na mieste vykonanú na diaľku.

(4)

Preto je vhodné stanoviť výnimku z určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 pre školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odchylne od článku 10 ods. 3 druhého až piateho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, ak z dôvodu opatrení zavedených na riešenie pandémie COVID-19 členské štáty nie sú schopné vykonávať kontroly na mieste v priestoroch žiadateľov o pomoc alebo vzdelávacích zariadení v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021, môžu sa tieto kontroly vykonávať na diaľku.

2.   Odchylne od článku 10 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, ak sa kontroly na mieste vykonávajú na diaľku v súlade s odsekom 1 tohto článku, príslušný kontrolný orgán uvedie aj odôvodnenie potreby takejto výnimky a v správe o kontrole informuje o jej použití.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017, s. 11).


ROZHODNUTIA

14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2020/2044

z 20. októbra 2020

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 (1),

so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 [COM(2019) 316 – C9-0052/2019] (2),

so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. mája 2020 (5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2018, ako aj na priložené uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0189/2020),

1.   

neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2018;

2.   

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

predseda

David Maria SASSOLI

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2019, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)  Prijaté texty, P9_TA(2020)0090.

(6)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/14


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2020/2045

z 20. októbra 2020

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada,

so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0189/2020),

A.

keďže Európska rada a Rada by sa ako inštitúcie Únie mali v plnej miere demokraticky zodpovedať všetkým občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im boli zverené na plnenie ich povinností;

B.

keďže Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom Únie zodpovedným za udeľovanie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C.

keďže otvorený a transparentný postup udeľovania absolutória je potrebný na ochranu finančných záujmov Únie, na nevyhnutný boj proti podvodom a na zabezpečenie transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie, pričom každá inštitúcia Únie zodpovedá za rozpočet, ktorý plní;

1.

zdôrazňuje, že Rada už 10 rokov po sebe odmieta spolupracovať pri postupe udeľovania absolutória a že Európsky parlament je preto nútený neudeliť jej absolutórium; konštatuje, že rozhodnutie o udelení absolutória za rok 2018 bolo v máji 2020 podobne ako v predchádzajúcich rokoch odložené;

2.

zdôrazňuje, že tento stav nie je prijateľný pre ani jednu z týchto inštitúcií: pre Radu preto, že od roku 2009 nebolo prijaté žiadne kladné rozhodnutie o plnení jej rozpočtu, a pre Európsky parlament, preto, že to predstavuje nedostatočné rešpektovanie úlohy Európskeho parlamentu ako orgánu udeľujúceho absolutórium a garanta transparentnosti a demokratickej zodpovednosti rozpočtu Únie;

3.

konštatuje, že tento stav poškodzuje dôveru verejnosti vo finančné riadenie inštitúcií Únie; domnieva sa, že pokračovanie súčasného stavu je škodlivé z hľadiska zodpovednosti Únie a jej inštitúcií;

4.

pripomína, že podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a nariadenia o rozpočtových pravidlách je Európsky parlament jediným orgánom Únie udeľujúcim absolutórium, pričom však plne uznáva úlohu Rady ako inštitúcie, ktorá vydáva odporúčania týkajúce sa postupu udeľovania absolutória; žiada v tejto súvislosti Radu, aby vydávala odporúčania k absolutóriu týkajúce sa ostatných inštitúcií Únie;

5.

pripomína, že podľa ZFEÚ inštitúcie požívajú administratívnu autonómiu, ich výdavky sú stanovené v samostatných častiach rozpočtu a sú individuálne zodpovedné za plnenie svojich rozpočtov;

6.

pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium všetkým inštitúciám a orgánom Únie na základe predloženia technických dokumentov, odpovedí na parlamentné otázky a vypočutí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa opakovane stretáva s ťažkosťami pri prijímaní odpovedí od Rady z dôvodu nedostatočnej spolupráce, a preto jej odmieta udeliť absolutórium už viac ako 10 rokov;

7.

pripomína, že účinná kontrola plnenia rozpočtu Únie si vyžaduje lojálnu spoluprácu medzi inštitúciami; pripomína želanie Európskeho parlamentu začať rokovania s Radou s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivú dohodu, a tak konečne prekonať túto patovú situáciu;

8.

upozorňuje na list, ktorý Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu zaslal 25. mája 2020 generálnemu tajomníkovi Rady, aby informoval o tom, že Konferencia predsedov Európskeho parlamentu poverila Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby opätovne otvoril rokovania s Radou o postupe udeľovania absolutória;

9.

informuje, že rokovaciu skupinu Európskeho parlamentu tvorí predsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu Monika Hohlmeier; spravodajca pre udelenie absolutória Rade za rok 2018 Tomáš Zdechovský a prvá podpredsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu Isabel García Muñoz;

10.

informuje, že aktualizovaná verzia neoficiálneho dokumentu, ktorý navrhol rokovací tím Európskeho parlamentu 20. februára 2020, o spolupráci medzi Európskym parlamentom a Radou počas každoročného postupu udeľovania absolutória bola pripojená k listu uvedenému v bode 8 konštatuje, že Európsky parlament považuje tento neoficiálny dokument za východiskový bod rokovaní;

11.

informuje, že v neoficiálnom dokumente sa uznávajú príslušné, ale rozdielne úlohy oboch inštitúcií v postupe udeľovania absolutória, pričom dospel k záveru, že Európsky parlament a Rada potrebujú podobný skutkový základ na to, aby vydali odporúčanie (Rada) alebo prijali rozhodnutie (Európsky parlament);

12.

vysvetľuje, že list uvedený v bode 8 vyzýva Radu, aby navrhla vhodný dátum začatia rokovaní; informuje, že pozitívny trend tohto procesu bol prerušený pandémiou ochorenia COVID-19;

13.

zdôrazňuje, že pokiaľ medzi oboma stranami neprebiehajú žiadne rokovania, postoj Európskeho parlamentu je platný a že rokovania medzi stranami sú predpokladom na vyriešenie tejto otázky;

14.

trvá na tom, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady musia byť oddelené, čo prispeje k väčšej transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti, pokiaľ ide o výdavky oboch inštitúcií, ako odporúčal Európsky parlament v mnohých svojich uzneseniach o absolutóriu za posledné roky;

15.

trvá na tom, že spoločné úsilie o dosiahnutie medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti pre lobistov dostupnom v strojovo čitateľnom formáte je nevyhnutné na posilnenie otvorenosti rozhodovacieho procesu Únie a zodpovednosti inštitúcií Únie; opäť vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada sa nepripojila k systému registra transparentnosti; vyzýva Radu, aby sa aj naďalej zúčastňovala na diskusiách o vytvorení spoločného registra s Európskym parlamentom, ktorý súhlasil s opätovným začatím rokovaní v marci 2020, a s Komisiou, aby bol de facto povinný pre lobistov, ktorí by sa museli zaregistrovať, ak si želajú stretnutia s tvorcami politík Únie; opäť vyzýva všetky tímy členských štátov vykonávajúcich predsedníctvo, aby išli príkladom tým, že odmietnu stretnutia s neregistrovanými lobistami;

16.

víta kladnú odpoveď Rady na odporúčanie európskej ombudsmanky vo veci 1069/2019/MIG k sponzorstvu predsedníctva Rady Európskej únie, berie na vedomie návrh usmernení, ktorý generálny sekretariát Rady zaslal delegáciám členských štátov 29. júna 2020; opakuje, že akýkoľvek skutočný alebo vnímaný konflikt záujmov ohrozuje dobré meno Rady a Únie ako celku; vyzýva Radu, aby zvážila nezáväzný charakter usmernení; naliehavo vyzýva Radu, aby sa touto otázkou bezodkladne zaoberala;

17.

zdôrazňuje, že je dôležité umožniť občanom ľahko sledovať legislatívny proces Únie; pripomína Rade, aby zosúladila svoje pracovné metódy s normami parlamentnej demokracie, ako sa vyžaduje v zmluvách; pripomína Rade, aby systematicky plnila všetky odporúčania uvedené v rozhodnutí európskej ombudsmanky v rámci strategického vyšetrovania OI/2/2017/TE v súvislosti s transparentnosťou legislatívneho procesu Rady; pripomína, že Európsky parlament vyzval európsku ombudsmanku, aby pokračovala v opatreniach nadväzujúcich na jej vyšetrovanie;

18.

vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti transparentnosti, okrem iného zverejňovaním legislatívnych dokumentov Rady vrátane zápisníc z rokovaní pracovných skupín a trialógov a ďalších dôležitých dokumentov v súlade s odporúčaniami európskej ombudsmanky; víta zlepšenia na webovom sídle Rady, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a prístup k dokumentom; víta jasné kapitoly týkajúce sa legislatívnej transparentnosti, programov a harmonogramu zasadnutí Rady a zápisnice a hlasovacie zoznamy; uznáva, že Rada prijíma opatrenia na podporu dôslednejšej kultúry transparentnosti;

19.

znovu vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s podnikovým sponzorstvom členských štátov, ktoré predsedajú Únii, a zdieľa obavy, ktoré k tejto veci vyjadrili občania Únie a poslanci; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že v dôsledku tejto praxe by sa mohla poškodiť dobrá povesť Únie, jej inštitúcií, a najmä Rady a vo vzťahu k nim oslabiť dôvera občanov Únie; okrem toho dôrazne odporúča Rade, aby zvážila zahrnutie predsedníctiev do rozpočtu; žiada Radu, aby túto otázku sprostredkovala členským štátom, najmä súčasnej trojici predsedníctiev, a vyzýva súčasnú trojicu predsedníctiev, aby tieto odporúčania seriózne zvážili a Európsky parlament o výsledku informovali;

20.

znovu vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad údajným konfliktom záujmov viacerých zástupcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na politickom a rozpočtovom rozhodovacom procese; žiada Radu, aby zabezpečila, že zástupcovia členských štátov, ktorí majú osobný prospech z dotácií Únie, sa nebudú zúčastňovať na súvisiacich politických alebo rozpočtových diskusiách a hlasovaniach.


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/16


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ, Euratom) 2020/2046

z 20. októbra 2020

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 (1),

so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 [COM(2019) 316 – C9-0055/2019] (2),

so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií (3),

so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti (4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. mája 2020, (5) ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2018, ako aj na priložené uznesenie,

so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0188/2020),

1.

neudeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2018;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

David Maria SASSOLI

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2019, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 9.

(5)  Prijaté texty, P9_TA(2020) 120.

(6)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/17


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) 2020/2047

z 20. októbra 2020

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0188/2020),

A.

keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti orgánov Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.

keďže na základe výsledkov a odporúčaní vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu očakáva, že Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len „výbor“) ho bude informovať o opatreniach prijatých na nápravu pochybení;

1.   

víta zlepšenia situácie prenosu rozpočtových prostriedkov v súvislosti s rozpočtovým riadkom „Členovia inštitúcie a delegáti“ stanovením lehoty šiestich týždňov na predloženie žiadostí o úhradu; oceňuje, že od 1. januára 2019 sa dosiahlo zníženie prenesených rozpočtových prostriedkov;

2.   

konštatuje, že z dôvodu vyššieho počtu vydaných stanovísk a správ, kde sa žiadala väčšia účasť členov na príprave, došlo k vyšším nákladom na cestovanie a k iným úhradám;

3.   

oceňuje, že výbor plánuje výrazne zvýšiť svoj rozpočet na informačné technológie s cieľom dostať sa na úroveň ostatných orgánov Únie a odstrániť tak rozdiely v porovnaní s týmito orgánmi, a ďalej implementovať digitálnu stratégiu výboru, ktorá bola prijatá v júni 2019; berie na vedomie úsilie potrebné na posilnenie kapacít siete a vybavenia koncového používateľa s cieľom umožniť prácu na diaľku pre 100 % zamestnancov;

4.   

poznamenáva, že v novej štruktúre výboru, ktorá bola zavedená k 1. januáru 2020, je právne oddelenie pripojené priamo ku generálnemu tajomníkovi s deklarovaným cieľom zvýšiť viditeľnosť a vplyv právneho oddelenia a umožniť mu, aby poskytovalo právnu pomoc horizontálne; berie na vedomie odôvodnenie výboru, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že by to mohlo ovplyvniť autonómiu a úplnú nezávislosť právneho oddelenia; vyzýva výbor, aby zabezpečil oficiálne a systematické zapojenie právneho oddelenia do najdôležitejších záležitostí výboru bez toho, aby sa rozhodnutie o tom, či sa bude s právnym oddelením konzultovať, ponechalo na jednotlivé útvary; víta posilnenie právnej kapacity v rámci oddelenia pre pracovné podmienky členov s cieľom umožniť riešenie osobitných otázok týkajúcich sa štatútu členov; berie na vedomie úvahy o vyňatí špecializovaných zamestnancov vrátane zamestnancov patriacich k právnemu oddeleniu z politiky mobility výboru a vyzýva výbor, aby o záveroch tohto postupu informoval orgán udeľujúci absolutórium;

5.   

potvrdzuje, že výbor dostal osvedčenie o bezpečnosti budovy VMA z hľadiska azbestu, v ktorom sa uvádza, že nie je prítomné riziko pre bežné používanie budovy; konštatuje však, že ďalšou analýzou sa potvrdila prítomnosť obmedzeného množstva azbestu; uznáva, že len malý počet materiálov obsahujúcich azbestové vlákna sa nachádza mimo kancelárskych priestorov budovy VMA a že sa plánuje odstránenie všetkých týchto materiálov počas realizácie renovačných prác;

6.   

podporuje žiadosť výboru o posilnenie celkového úsilia o dodržiavanie obsahu dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom a výborom; pripomína však, že podľa dohody z roku 2014 výbor previedol do Európskeho parlamentu celkovo 36 prekladateľov a výmenou získal len prístup k výskumnej službe Európskeho parlamentu; konštatuje, že v dôsledku toho výbor musel najať zmluvných zamestnancov a externalizovať svoje prekladateľské služby; so znepokojením konštatuje, že na kompenzáciu zníženia počtu prekladateľov Európsky parlament poskytol výboru dodatočné finančné prostriedky na pokrytie externalizácie prekladateľských služieb a že výbor môže tieto finančné prostriedky prerozdeliť do iných oblastí politiky, ak sa plne nevyužijú na externý preklad, ako sa stalo za ostatné tri roky; zastáva názor, že tieto okolnosti nie sú v súlade so zásadami obozretného a správneho finančného riadenia a mali by sa v budúcnosti prehodnotiť;

Súčasný stav

7.

pripomína, že úrad OLAF vo svojej správe z januára 2020 dospel k záveru, že vtedajší predseda skupiny I výboru je zodpovedný za prejavy obťažovania voči dvom zamestnancom, nevhodné správanie (závažné pochybenie) voči jednému členovi výboru a jednému zamestnancovi, ako aj za pochybenie vo vzťahu k ďalším zamestnancom, ktorí pracujú na sekretariáte skupiny I;

8.

pripomína, že úrad OLAF dospel k záveru, že vtedajší predseda skupiny I sa dopustil porušenia povinností vyplývajúcich z rokovacieho poriadku výboru a jeho etického kódexu; pripomína, že úrad OLAF odporúča, aby výbor inicioval príslušné postupy v súvislosti s týmto členom, ako sa stanovuje v článku 8 časti 4 rokovacieho poriadku výboru, a aby prijal všetky potrebné opatrenia s cieľom predísť akýmkoľvek ďalším prípadom obťažovania zo strany príslušného člena na pracovisku;

9.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že viacerí zamestnanci boli obeťami psychického obťažovania zo strany vtedajšieho predsedu skupiny I počas neodôvodnene dlhého obdobia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že opatrenia proti obťažovaniu zavedené vo výbore nevyriešili a nenapravili tento prípad skôr z dôvodu vedúceho postavenia príslušného člena; vyjadruje poľutovanie nad tým, že opatrenia prijaté na ochranu obetí až do ukončenia vyšetrovania úradom OLAF boli zrejme improvizované a nedostatočné, najmä vzhľadom na rozsudok vo veci F-50/15 (1), FS/Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), z ktorého si mal výbor vziať ponaučenie; so znepokojením konštatuje, že nedostatky vo vnútorných postupoch viedli k nečinnosti administratívy výboru, ktorá sa prejavila v porušení povinnosti náležitej starostlivosti a povinnosti informovať úrad OLAF; vyzýva výbor, aby to vzal na vedomie v rámci prebiehajúcej revízie príslušných rozhodnutí;

10.

konštatuje, že predseda výboru dostal správu a odporúčania úradu OLAF 17. januára 2020; konštatuje, že prípad bol postúpený poradnému výboru pre správanie členov výboru 23. januára 2020; ďalej konštatuje, že poradný výbor predložil svoje závery 28. apríla 2020, že príslušný člen bol vyzvaný, aby sa vyjadril, a že predseda výboru vyzval rozšírené predsedníctvo výboru, aby predložilo svoje pripomienky;

11.

konštatuje, že predsedníctvo výboru rozhodlo väčšinou hlasov požiadať príslušného člena, aby sa vzdal funkcie predsedu skupiny I a stiahol svoju kandidatúru na funkciu predsedu výboru; berie na vedomie, že predsedníctvo uvoľnilo príslušného člena z výkonu všetkých činností týkajúcich sa riadenia alebo správy zamestnancov; berie na vedomie, že predsedníctvo poverilo generálneho tajomníka prijatím potrebných krokov s cieľom zabezpečiť, že v prípade, že prokurátor začne konanie proti danému členovi, sa výbor na tomto konaní zúčastní ako poškodená strana; konštatuje, že predsedníctvo poverilo generálneho tajomníka informovaním úradu OLAF a Európskeho parlamentu o tomto rozhodnutí; konštatuje, že toto rozhodnutie sa môže prípadne oznámiť aj ďalším inštitúciám alebo orgánom členských štátov;

12.

konštatuje so znepokojením, že rozhodnutie predsedníctva výboru týkajúce sa vtedajšieho predsedu skupiny I nebolo možné vykonať v plnej miere prostredníctvom vnútorného postupu výboru; konštatuje, že príslušný člen sa rozhodol stiahnuť svoju kandidatúru na funkciu predsedu výboru z vlastnej iniciatívy až takmer štyri mesiace po rozhodnutí predsedníctva; so znepokojením konštatuje, že napriek zisteniam úradu OLAF a rozhodnutiu predsedníctva si príslušný člen dokázal presadiť svoj zámer a zotrvať vo funkcii predsedu skupiny I do konca svojho funkčného obdobia; vyzýva výbor, aby pokračoval v revízii svojho rokovacieho poriadku a etického kódexu s cieľom zabrániť v budúcnosti takýmto prípadom;

13.

poznamenáva, že úrad OLAF predložil prípad belgickým orgánom a že belgický prokurátor začína súdne konanie proti dotknutému členovi, keďže podľa belgického práva je možné stíhať psychické obťažovanie; konštatuje, že plénum výboru rozhodlo o zbavení príslušného člena imunity na svojej schôdzi v júli 2020, aby mohol belgický prokurátor pokračovať v súdnom konaní;

14.

zdôrazňuje, že protiprávne konanie výboru v tomto prípade viedlo k značnej strate verejných finančných prostriedkov v súvislosti s právnymi službami, práceneschopnosťou, ochranou obetí, nižšou produktivitou, schôdzami predsedníctva a iných orgánov atď.; domnieva sa preto, že tento prípad vzbudzuje obavy z hľadiska zodpovednosti, kontroly rozpočtu a dobrého riadenia ľudských zdrojov v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie; pripomína v tejto súvislosti, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 13/2019 s názvom Etické rámce kontrolovaných inštitúcií EÚ: priestor na zlepšenie uvádza, že etické správanie v súvislosti so správou vecí verejných prispieva k správnemu finančnému riadeniu a väčšej dôvere verejnosti a že akékoľvek neetické správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov Únie priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v inštitúcie Únie;

15.

je prekvapený, že na webovom sídle výboru sa nachádza vyhlásenie príslušného člena, ktoré urobil ako predseda skupiny I a ktoré je v skutočnosti osobným svedectvom na vlastnú obranu, pričom priťažujúcou okolnosťou je, že konania o príslušných prípadoch na súdoch Únie alebo v Belgicku už prebiehajú alebo sa ich začatie očakáva; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nezhoda medzi predsedníctvom výboru a predsedníctvom skupiny I bola zverejnená týmto spôsobom, čo značne poškodilo dobré meno a dôveryhodnosť inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie;

16.

víta skutočnosť, že výbor začal hĺbkové posúdenie a úvahy týkajúce sa celkového existujúceho rámca na podporu politiky nulovej tolerancie voči akémukoľvek správaniu, ktoré by mohlo ohroziť ľudskú dôstojnosť; konštatuje, že cieľom tohto procesu je identifikovať potenciálne nedostatky a snažiť sa o ďalšie zlepšenia v záujme zamestnancov a členov výboru;

17.

vyzýva výbor, aby priebežne informoval orgán udeľujúci absolutórium o všetkých aktuálne prebiehajúcich vyšetrovaniach úradu OLAF a o začatí nových vyšetrovaní úradu OLAF týkajúcich sa členov alebo zamestnancov výboru v súvislosti s obťažovaním alebo akýmikoľvek inými problémami;

18.

poznamenáva, že ustanovenia služobného poriadku sa nevzťahujú na členov výboru, pretože nie sú zamestnancami, ale sú vymenovaní do funkcie členov výboru; konštatuje, že táto okolnosť nebráni iným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, aby mali osobitné, primerané a užitočné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ich členov; pripomína v tomto zmysle napríklad, že v časti 4 článku 8 etického kódexu Výboru regiónov sa zakazuje, aby bol do funkcie vo výbore zvolený člen, ktorý porušuje pravidlá, a ak už takýto člen určité funkcie vykonáva, musí z nich byť odvolaný; víta skutočnosť, že výbor je pripravený zvážiť ďalšie zlepšenia svojho systému po úvahách, ktoré v súčasnosti trvajú viac ako dva roky; považuje to za neprimerane dlhé obdobie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že po uvedenom období môže výbor navrhnúť len opatrenia na zvyšovanie informovanosti a odbornú prípravu pre členov napriek jednoznačnej potrebe ďalších opatrení, ako sa uvádza v správe európskeho ombudsmana o dôstojnosti v práci v inštitúciách a agentúrach EÚ (SI/2/2018/AMF) a odporúčaniach Európskeho parlamentu;

19.

žiada, aby výbor informoval orgán udeľujúci absolutórium o postupoch a procesoch, ktoré výbor zaviedol alebo plánuje zaviesť s cieľom predchádzať v budúcnosti prípadom obťažovania alebo podobným problémom týkajúcim sa zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú opakovať podobné poľutovaniahodné situácie, ktoré pre výbor znamenajú negatívnu propagáciu a poškodzujú jeho dobré meno;

20.

víta zvýšenie počtu dôverných poradcov v záujme zlepšenia neformálneho postupu a možnosť zamestnancov informovať o svojich problémoch v súvislosti s akoukoľvek situáciou, ktorú vnímajú ako obťažovanie;

21.

víta s potešením úvahy výboru, ktoré vyústia do podrobného akčného plánu na posilnenie politiky nulovej tolerancie voči obťažovaniu vo výbore s cieľom zabezpečiť, že takéto správanie sa nesmie za žiadnych okolností tolerovať; víta a podporuje súčasný balík revízie týkajúci sa obťažovania, oznamovania nekalých praktík a disciplinárnych konaní, ktorým sa ešte viac zlepšia mechanizmy umožňujúce zamestnancom podávať formálne sťažnosti na obťažovanie a zlepšiť spoľahlivosť príslušných právnych štruktúr; pripomína však, že výbor o tomto procese informuje Európsky parlament už roky a že sa zdá, že konkrétne opatrenia sa prijímajú až teraz; víta vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej súčasťou sú zástupcovia administratívy a výboru zamestnancov a ktorej cieľom je zhromaždiť čo najviac rôznych podnetov na zlepšenie; vyjadruje sklamanie nad tým, že výbor dosiahol v posledných rokoch minimálny pokrok napriek presným odporúčaniam Európskeho parlamentu, v ktorých naliehavo vyzýva výbor, aby zaviedol pravidlá a postupy týkajúce sa členov zapojených do prípadov obťažovania;

22.

víta pokračovanie rôznych iniciatív na zvyšovanie informovanosti s cieľom zodpovedajúcim spôsobom informovať zamestnancov o opatreniach prijatých v nadväznosti na kampaň Respect@work; víta organizovanie vzdelávacích aktivít, ktoré majú zabezpečiť, aby si zamestnanci boli vedomí príslušných etických a organizačných hodnôt a súvisiacich pravidiel a postupov.

(1)  Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. mája 2016, FS/Európsky hospodársky a sociálny výbor, F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/21


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2020/2048

z 8. decembra 2020,

ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/452/SZBP z 12. augusta 2010 o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia 2010/452/SZBP sa Politický a bezpečnostný výbor (PBV) oprávňuje, aby v súlade s tretím odsekom článku 38 zmluvy prijímal príslušné rozhodnutia na účely vykonávania politickej kontroly a strategického usmerňovania pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) vrátane rozhodnutia o vymenovaní vedúceho misie.

(2)

PBV prijal 11. februára 2020 rozhodnutie (SZBP) 2020/200 (2), ktorým sa Marek SZCZYGIEL vymenúva za vedúceho pozorovateľskej misie EUMM Georgia na obdobie od 15. marca 2020 do 14. decembra 2020.

(3)

Rada 3. decembra 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/1990 (3), ktorým sa mandát misie EUMM Georgia predlžuje od 15. decembra 2020 do 14. decembra 2022.

(4)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku navrhol, aby sa mandát pána Mareka SZCZYGIELA ako vedúceho misie EUMM Georgia predĺžil na obdobie od 15. decembra 2020 do 14. decembra 2021,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mandát pána Mareka SZCZYGIELA ako vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) sa týmto predlžuje na obdobie od 15. decembra 2020 do 14. decembra 2021.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 15. decembra 2020.

V Bruseli 8. decembra 2020

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Ú. v. EÚ L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/200 z 11. februára 2020 o vymenovaní vedúceho misie pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) a zrušení rozhodnutia (SZBP) 2018/2075 (EUMM GEORGIA/1/2020) (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2020, s. 15).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1990 z 3. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (Ú. v. EÚ L 411, 7.12.2020, s. 1).


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/22


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2020/2049

z 10. decembra 2020,

ktorým sa vymenúva člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 283 ods. 2,

so zreteľom na odporúčanie Rady Európskej únie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (3),

keďže:

(1)

Pán Yves MERSCH bol vymenovaný za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov od 15. decembra 2012. Jeho funkčné obdobie uplynie 14. decembra 2020.

(2)

Preto je potrebné vymenovať nového člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky.

(3)

Európska rada si želá vymenovať pána Franka ELDERSONA, ktorý podľa jej názoru spĺňa všetky podmienky stanovené v článku 283 ods. 2 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Frank ELDERSON sa týmto vymenúva za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov od 15. decembra 2020.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli z 10. decembra 2020

Za Európsku radu

predseda

C. MICHEL


(1)  Ú. v. EÚ C 338, 12.10.2020, s. 2.

(2)  Stanovisko z 23. novembra 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko z 28. októbra 2020 (Ú. v. EÚ C 372, 4.11.2020, s. 11).


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2050

z 10. decembra 2020,

ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek

[oznámené pod číslom C(2020) 8595]

(Iba anglické, fínske, francúzske, grécke, holandské, chorvátske, litovské, maltské, nemecké, poľské, rumunské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 z 10. októbra 2019, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Z informácií poskytnutých Komisii vyplýva, že žiadosti Nemecka, Írska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Fínska o výnimky uvedené v prílohe sú odôvodnené, keďže sú potrebné väčšie úpravy vnútroštátnych administratívnych a štatistických systémov, aby sa dodržalo nariadenie (EÚ) 2019/1700.

(2)

Nemecku, Írsku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Cypru, Litve, Luxembursku, Malte, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a Fínsku by sa mali požadované výnimky udeliť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členským štátom uvedeným v prílohe sa udeľujú výnimky z nariadenia (EÚ) 2019/1700 uvedené v danej prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Chorvátskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Poľskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike a Fínskej republike.

V Bruseli 10. decembra 2020

Za Komisiu

Paolo GENTILONI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PRÍLOHA

Výnimky z nariadenia (EÚ) 2019/1700

Doména: Pracovná sila

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Článok 5 – Štatistické populácie a jednotky zisťovania

Francúzsko

3 roky

(2021 – 2023)

Zisťovanie sa nevzťahuje na francúzsky departement Mayotte.

Príloha II – Požiadavky na presnosť

Grécko

3 roky

(2021 – 2023)

Požiadavky na presnosť týkajúce sa štvrťročného pomeru nezamestnanosti k počtu obyvateľov vo veku 15 – 74 rokov nemusia byť splnené v prípade niektorých regiónov NUTS 2.

 

Holandsko

1 rok (2021)

Okrem mikroúdajov na základe obmedzenej veľkosti vzorky, ktoré sa majú postupne vypĺňať, aby sa splnili všetky požiadavky na presnosť, sa zasielajú hlavné ukazovatele založené na modeloch a ich členenia. Ak sa to požaduje, poskytujú sa ďalšie podrobné ukazovatele vrátane členení.

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Grécko, Taliansko

1 rok (2021)

Vopred skontrolované štvrťročné mikroúdaje bez priamych identifikátorov sa zašlú do 12 týždňov po skončení referenčného obdobia.

Taliansko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov v prípade podrobnej témy „Príjem z práce“ sa zašlú do 18 týždňov po skončení referenčného obdobia.

Doména: Príjem a životné podmienky

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Článok 13 ods. 5 Kvalita

Litva

3 roky

(2021 – 2023)

Metaúdaje a informácie uvedené v článku 13 ods. 4 sa v prípade zberu údajov za rok 2021 zašlú do konca septembra 2022, v prípade zberu údajov za rok 2022 do konca júla 2023 a v prípade zberu údajov za rok 2023 do konca mája 2024.

Príloha II – Požiadavky na presnosť

Nemecko

2 roky

(2021 – 2022)

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Írsko

3 roky

(2021 – 2023)

Pokiaľ ide o najvyššiu hodnotu štandardnej chyby v prípade ukazovateľa „Pomer rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia k počtu obyvateľov“, hodnoty parametrov a, b sú:

a = 900 a b = 700 v prípade zberu údajov za rok 2021;

a = 900 a b = 1175 v prípade zberu údajov za rok 2022;

a = 900 a b = 1650 v prípade zberu údajov za rok 2023.

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia k počtu obyvateľov v každom regióne NUTS 2“.

Francúzsko

2 roky

(2021 – 2022)

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Taliansko

3 roky

(2021 – 2023)

Požiadavka na presnosť sa v prípade ukazovateľa „Pomer rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia k počtu obyvateľov v každom regióne NUTS 2“ uplatňuje v každom regióne NUTS 1, a nie v každom regióne NUTS 2.

Fínsko

3 roky

(2021 – 2023)

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Príloha III – Charakteristiky vzoriek

Nemecko

2 roky

(2021 – 2022)

Systém rotácie vzorky je v prípade zberu údajov za rok 2021 dva roky a v prípade zberu údajov za rok 2022 tri roky.

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Nemecko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca februára roku N + 1.

Írsko

1 rok (2021)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do konca marca 2022.

Grécko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do konca apríla 2022, za rok 2022 do konca marca 2023 a za rok 2023 do konca februára 2024.

Španielsko

2 roky

(2021 – 2022)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022 a za rok 2022 do konca marca 2023.

Francúzsko

3 roky

(2021 – 2023)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa príjmov, vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca marca roku N + 1.

Chorvátsko

2 roky

(2021 – 2022)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022 a za rok 2022 do konca marca 2023.

Taliansko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022, za rok 2022 do konca apríla 2023 a za rok 2023 do konca marca 2024.

Cyprus

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do 15. júna roku N + 1.

Litva

3 roky (2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do konca apríla 2022, za rok 2022 do konca marca 2023 a za rok 2023 do konca februára 2024.

Luxembursko

3 roky

(2021 – 2023)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa príjmov, vopred skontrolované predbežné mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca apríla roku N + 1 a revidované údaje do konca mája roku N + 1.

Malta

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca apríla roku N + 1.

Poľsko

2 roky

(2021 – 2022)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022 a za rok 2022 do konca marca 2023.

Rumunsko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa všetkých definitívnych premenných sa v prípade zberu údajov za rok N zasielajú do konca februára roku N + 1.

Slovinsko

1 rok (2021)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022.

Doména: Zdravie

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Rumunsko

1 rok (prvý rok vykonávania)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov sa zašlú do 12 mesiacov po skončení obdobia zberu vnútroštátnych údajov.

Doména: Vzdelávanie a odborná príprava

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Príloha II – Požiadavky na presnosť

Fínsko

3 roky (2021 – 2023)

Požiadavka na presnosť nemusí byť splnená v prípade ukazovateľa „Miera účasti na formálnom vzdelávaní a odbornej príprave (osoby vo veku 18 – 24 rokov)“.

Doména: Využívanie času

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Rumunsko

1 rok (prvý rok vykonávania)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov sa zašlú do 20 mesiacov po skončení terénnej práce.


14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2051

z 11. decembra 2020,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve

[oznámené pod číslom C(2020) 9184]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4 v spojení s článkom 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“),

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4 v spojení s článkom 131 dohody o vystúpení,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1742 (3) bolo prijaté v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v Spojenom kráľovstve a na zriadenie ochranného pásma a pásma dohľadu príslušným orgánom Spojeného kráľovstva v súlade so smernicou Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2020/1742 sa stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré zriadilo Spojené kráľovstvo v súlade so smernicou 2005/94/ES, majú zahŕňať aspoň oblasti vymedzené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(3)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/1996 (5) v nadväznosti na výskyt ďalších ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v prípade hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v Spojenom kráľovstve, ktoré bolo potrebné zohľadniť v danej prílohe.

(4)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/1996 Spojené kráľovstvo oznámilo Komisii nové výskyty ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v oblasti North Yorkshire a grófstve Norfolk a prijalo potrebné opatrenia požadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo týchto nových ohnísk.

(5)

Komisia v spolupráci so Spojeným kráľovstvom preskúmala uvedené opatrenia a s uspokojením konštatuje, že hranice nových ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadil príslušný orgán Spojeného kráľovstva, sú v dostatočnej vzdialenosti od chovov s potvrdenými novými výskytmi ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8.

(6)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené Spojeným kráľovstvom v súlade so smernicou 2005/94/ES urýchlene vymedzili v spolupráci so Spojeným kráľovstvom na úrovni Únie. Preto by sa v prípade Spojeného kráľovstva mali zmeniť ochranné pásma a pásma dohľadu uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742.

(7)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby sa v nej zohľadnili nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené Spojeným kráľovstvom v súlade so smernicou 2005/94/ES, ako aj trvanie v nich uplatniteľných obmedzení.

(8)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1742 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8, je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 na základe tohto rozhodnutia nadobudli účinnosť čo najskôr.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1742 z 20. novembra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve (Ú. v. EÚ L 392, 23.11.2020, s. 60).

(4)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1996 zo 4. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve (Ú. v. EÚ L 410, 7.12.2020, s. 100).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásmo uvedené v článku 1:

Spojené kráľovstvo

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27. 11. 2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8. 12. 2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

16. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

26. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

29. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31. 12. 2020

ČASŤ B

Pásmo dohľadu uvedené v článku 1:

Spojené kráľovstvo

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6. 12. 2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

od 28. 11. 2020 do 6. 12. 2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17. 12. 2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

od 9. 12. 2020 do 17. 12. 2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

25. 12. 2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

od 17. 12. 2020 do 25. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

od 24. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

31. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

od 30. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31. 12. 2020


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/32


ROZHODNUTIE VÝBORU VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ č. 2/2020

zo 4. decembra 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [2020/2052]

VÝBOR VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“), a najmä na jej článok 15 ods. 4 a článok 16 ods. 2 v spojení s jej článkom 95 ods. 4,

keďže:

(1)

Dohoda o partnerstve AKT – EÚ bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou a nadobudla platnosť 1. apríla 2003. V súlade s rozhodnutím Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 (2) (ďalej len „rozhodnutie o prechodných opatreniach“) sa má uplatňovať do 31. decembra 2020.

(2)

V súlade s článkom 95 ods. 4 prvým pododsekom dohody o partnerstve AKT – EÚ sa v septembri 2018 začali rokovania o novej dohode o partnerstve AKT – EÚ (ďalej len „nová dohoda“). Keďže nová dohoda nebude pripravená na uplatňovanie do 31. decembra 2020, do dátumu uplynutia platnosti súčasného právneho rámca, okrem iného v dôsledku oneskorení spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19, je potrebné zmeniť rozhodnutie o prechodných opatreniach tak, aby sa ďalej predĺžilo uplatňovanie ustanovení dohody o partnerstve AKT – EÚ do 30. novembra 2021.

(3)

V článku 95 ods. 4 druhom pododseku dohody o partnerstve AKT – EÚ sa stanovuje, že Rada ministrov AKT – EÚ prijme akékoľvek prechodné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné až do nadobudnutia platnosti novej dohody.

(4)

Rada ministrov AKT – EÚ 23. mája 2019 delegovala podľa článku 15 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ právomoc prijímať prechodné opatrenia na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ (3).

(5)

Je preto vhodné, aby Výbor veľvyslancov AKT – EÚ prijal podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019, s cieľom predĺžiť uplatňovanie ustanovení dohody o partnerstve AKT – EÚ do 30. novembra 2021 alebo do nadobudnutia platnosti novej dohody alebo začatia predbežného vykonávania novej dohody medzi Úniou a štátmi AKT podľa toho, čo nastane skôr.

(6)

Ustanovenia dohody o partnerstve AKT – EÚ sa budú naďalej uplatňovať s cieľom zachovať kontinuitu vo vzťahoch medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi AKT na strane druhej. Cieľom zmenených prechodných opatrení preto nie sú zmeny dohody o partnerstve AKT – EÚ, ako sa stanovuje v jej článku 95 ods. 3,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 sa dátum „31. decembra 2020“ nahrádza dátumom „30. novembra 2021“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Bruseli 4. decembra 2020

Za Radu ministrov AKT – EÚ

Za Výbor veľvyslancov AKT – EÚ

predseda

Michael CLAUSS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda o partnerstve AKT – EÚ bola zmenená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 zo 17. decembra 2019 o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ (Ú. v. EÚ L 1, 3.1.2020, s. 3).

(3)  Rozhodnutie Rady ministrov AKT – EÚ č. 1/2019 z 23. mája 2019 o delegovaní právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať prechodné opatrenia podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ (Ú. v. EÚ L 146, 5.6.2019, s 114).