ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 357

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
27. októbra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1557 z 21. októbra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov tresky merlang v zóne 8

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1558 z 21. októbra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov rajotvarých vo vodách Únie zón 8 a 9

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1559 z 26. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1560 z 26. októbra 2020, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy analýzy na určenie zložiek živočíšneho pôvodu na účely úradnej kontroly krmív ( 1 )

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1561 z 23. októbra 2020, ktorým sa Maďarsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19

24

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1562 z 26. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167, pokiaľ ide o harmonizované normy pre určité rádiové zariadenia týkajúce sa pokročilých systémov navádzania a riadenia pohybu na zemi, primárnych prehľadových radarov, rozhlasových prijímačov, medzinárodných mobilných telekomunikačných zariadení a pevných rádiových systémov

29

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/1563 zo 14. októbra 2020 týkajúce sa energetickej chudoby

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1557

z 21. októbra 2020,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov tresky merlang v zóne 8

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2020/123 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2020.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii tresky merlang v zóne 8 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka alebo zaregistrovanými v Belgicku vyčerpala kvóta pridelená na rok 2020.

(3)

V prípade danej populácie je preto nevyhnutné zakázať určité rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta, ktorá bola na rok 2020 pridelená Belgicku pre populáciu tresky merlang v zóne 8 uvedenú v prílohe, sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

1.   Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka alebo zaregistrovaným v Belgicku sa odo dňa uvedeného v prílohe zakazuje rybolov v populácii uvedenej v článku 1. Zakazuje sa najmä vyhľadávať ryby na účely lovu v uvedenej populácii, ako aj nahadzovať, osadzovať alebo vyťahovať rybársky výstroj na tieto účely.

2.   V prípade úlovkov získaných pred uvedeným dňom je naďalej povolené prekladať, ponechávať na palube, spracovávať na palube, premiestňovať, umiestňovať do klietok, vykrmovať a vyloďovať ryby a produkty rybolovu z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

3.   Nechcené úlovky druhov z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami sa musia vytiahnuť na palubu a ponechať na palube rybárskych plavidiel, ako aj zaznamenať, vylodiť a započítať do kvót v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3).

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. októbra 2020

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2020/123 z 27. januára 2020, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 25, 30.1.2020, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

27/TQ123

Členský štát

Belgicko

Populácia

WHG/08.

Druh

treska merlang (Merlangius merlangus)

Zóna

8

Zákaz platný od

1. 10. 2020


27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1558

z 21. októbra 2020,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov rajotvarých vo vodách Únie zón 8 a 9

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2020/123 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2020.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii rajotvarých vo vodách Únie zón 8 a 9 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka alebo zaregistrovanými v Belgicku vyčerpala kvóta pridelená na rok 2020.

(3)

V prípade danej populácie je preto nevyhnutné zakázať určité rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta, ktorá bola na rok 2020 pridelená Belgicku pre populáciu rajotvarých vo vodách Únie zón 8 a 9 uvedenú v prílohe, sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

1.   Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka alebo zaregistrovaným v Belgicku sa odo dňa uvedeného v prílohe zakazuje rybolov v populácii uvedenej v článku 1. Zakazuje sa najmä vyhľadávať ryby na účely lovu v uvedenej populácii, ako aj nahadzovať, osadzovať alebo vyťahovať rybársky výstroj na tieto účely.

2.   V prípade úlovkov získaných pred uvedeným dňom je naďalej povolené prekladať, ponechávať na palube, spracovávať na palube, premiestňovať, umiestňovať do klietok, vykrmovať a vyloďovať ryby a produkty rybolovu z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

3.   Nechcené úlovky druhov z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami sa musia vytiahnuť na palubu a ponechať na palube rybárskych plavidiel, ako aj zaznamenať, vylodiť a započítať do kvót v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3).

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. októbra 2020

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2020/123 z 27. januára 2020, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 25, 30.1.2020, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 2013. decembra 11 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

26/TQ123

Členský štát

Belgicko

Populácia

SRX/89-C. vrátane RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. a RJU/9-C.

Druh

rajotvaré (Rajiformes)

Zóna

vody Únie zón 8 a 9

Zákaz platný od

1. 10. 2020


27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1559

z 26. októbra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 mala Komisia do 1. januára 2018 zostaviť únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(2)

Únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia (ES) č. 258/97 bol zriadený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (3).

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1023 (4) sa opravil pôvodný únijný zoznam nových potravín zriadený prílohou k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 nahradením uvedenej prílohy. Medzitým sa prijalo osem vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) 2018/460 (5), (EÚ) 2018/461 (6), (EÚ) 2018/462 (7), (EÚ) 2018/469 (8), (EÚ) 2018/991 (9), (EÚ) 2018/1011 (10), (EÚ) 2018/1018 (11), (EÚ) 2018/1032 (12), ktorými sa povoľuje umiestnenie nových potravín na trh alebo rozšírenie používania nových potravín. Uvedenými vykonávacími nariadeniami sa aktualizoval aj únijný zoznam. Predmetné nové potraviny a rozšírenia používania nových potravín sa však už nenachádzajú v zozname, ktorý bol nahradený vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1023.

(4)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa únijný zoznam nových potravín uvedený v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 mal zmeniť tak, aby sa do neho znovu zaradili predmetné nové potraviny a rozšírenia používania nových potravín. Keďže predmetné nové potraviny a rozšírenia používania nových potravín boli do únijného zoznamu zahrnuté do dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1023 – 13. augusta 2018, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od uvedeného dátumu.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. augusta 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1023 z 23. júla 2018, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín (Ú. v. EÚ L 187, 24.7.2018, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/460 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie florotanínov Ecklonia cava na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 78, 21.3.2018, s. 2).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/461 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania extraktu s vysokým obsahom taxifolínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 78, 21.3.2018, s. 7).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/462 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania L-ergotioneínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 78, 21.3.2018, s. 11).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/469 z 21. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie extraktu z troch rastlinných koreňov (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 79, 22.3.2018, s. 11).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/991 z 12. júla 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie hydrolyzátu lyzozýmu z bielkov slepačích vajec na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 177, 13.7.2018, s. 9).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1011 zo 17. júla 2018, ktorým sa povoľuje rozšírenie množstva použitia húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 181, 18.7.2018, s. 4).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1018 z 18. júla 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania pekárskeho droždia (Saccharomyces cerevisiae) ošetreného UV žiarením ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 183, 19.7.2018, s. 9).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1032 z 20. júla 2018, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Ú. v. EÚ L 185, 23.7.2018, s. 9).


PRÍLOHA

Príloha sa mení takto:

1.

Tabuľka 1 (Povolené nové potraviny) sa mení takto:

a)

Medzi zápis „Olej z Echium plantagineum“ a zápis „Hydrolyzát vaječnej membrány“ sa vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

„Florotaníny Ecklonia cava

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚Florotaníny Ecklonia cava‘.

Na výživových doplnkoch obsahujúcich florotaníny Ecklonia cava sa musí uviesť táto informácia:

a)

Tento výživový doplnok by nemali konzumovať deti/dospievajúci mladšie(-í) ako dvanásť/štrnásť/osemnásť (*) rokov.

b)

Tento výživový doplnok by nemali konzumovať osoby s ochorením štítnej žľazy ani osoby, ktoré sú si vedomé rizika, že môžu ochorieť na štítnu žľazu alebo v prípade ktorých takéto riziko bolo zistené.

c)

Tento výživový doplnok by sa nemal konzumovať, ak sa konzumujú aj iné výživové doplnky s obsahom jódu.

(*)

V závislosti od vekovej skupiny, pre ktorú je výživový doplnok určený.“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘ určené pre bežnú populáciu s výnimkou detí mladších ako 12 rokov.

163 mg/deň pre dospievajúcich vo veku od 12 do 14 rokov,

230 mg/deň pre dospievajúcich vo veku nad 14 rokov,

263 mg/deň pre dospelých.

b)

Zápis „Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu“ sa nahrádza takto:

„Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚extrakt s vysokým obsahom taxifolínu‘.“

 

Jogurt biely/jogurt s ovocím (*)

0 020 g/kg

Kefír (*)

0 008 g/kg

Cmar (*)

0,005 g/kg

Sušené mlieko (*)

0,052 g/kg

Smotana (*)

0,070 g/kg

Kyslá smotana (*)

0,050 g/kg

Syr (*)

0,090 g/kg

Maslo (*)

0,164 g/kg

Čokoládové cukrovinky

0,070 g/kg

Nealkoholické nápoje

0,020 g/l

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘ určené pre bežnú populáciu okrem dojčiat, malých detí, detí a dospievajúcich do 14 rokov.

100 mg/deň

(*)

Ak sa extrakt s vysokým obsahom taxifolínu používa v mliečnych výrobkoch, nesmie nahrádzať žiadnu mliečnu zložku, či už v plnej miere alebo čiastočne.

c)

Zápis „L-ergotioneín“ sa nahrádza takto:

„L-ergotioneín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚L-ergotioneín‘.“

 

Nealkoholické nápoje

0,025 g/kg

Nápoje na báze mlieka

0,025 g/kg

Výrobky z ‚čerstvého“ mlieka (*)

0,040 g/kg

Cereálne tyčinky

0,2 g/kg

Čokoládové cukrovinky

0,25 g/kg

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky“

30 mg/deň pre bežnú populáciu (s výnimkou tehotných a dojčiacich žien)

20 mg/deň pre deti staršie ako 3 roky

(*)

L-ergotioneín sa nemôže používať v mliečnych výrobkoch, aby nahradil akúkoľvek mliečnu zložku, či už v plnej miere alebo čiastočne.

d)

Medzi zápis „L-ergotioneín“ a zápis „Nátrium-feredetát“ sa vkladá tento zápis:

„Extrakt z troch rastlinných koreňov (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚extrakt z troch rastlinných koreňov (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai)‘.

Na označení výživových doplnkov obsahujúcich extrakt zo zmesi troch rastlinných koreňov sa musí v bezprostrednej blízkosti zoznamu zložiek uvádzať informácia o tom, že by ich nemali konzumovať osoby, u ktorých je zistená alergia na zeler.“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘ určené pre populáciu dospelých osôb

175 mg/deň

e)

Medzi zápis „Lykopénový oleorezín z rajčiakov“ a zápis „Citran-jablčnan horečnatý“ sa vkladá tento zápis:

„Hydrolyzát lyzozýmu z bielkov slepačích vajec

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚Hydrolyzát lyzozýmu z bielkov slepačích vajec‘.“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘ určené pre populáciu dospelých osôb

1000 mg/deň

f)

Zápis „Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením“ sa nahrádza takto:

„Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D2

1.

Názov novej potraviny na etikete samotnej novej potraviny alebo potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením‘.

2.

Názov novej potraviny na etikete samotnej novej potraviny alebo potravín, ktoré ju obsahujú, musí dopĺňať informácia o tom, že ‚na zvýšenie množstva vitamínu D bol výrobok ošetrený umelým svetlom“ alebo ‚na zvýšenie množstva vitamínu D2 bol výrobok ošetrený UV žiarením‘.“

 

Huby (Agaricus bisporus)

20 μg vitamínu D2/100 g (vlhká hmotnosť)

g)

Zápis „Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) ošetrené UV žiarením“ sa nahrádza takto:

„Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) ošetrené UV žiarením

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá vitamínu D2

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚droždie s vitamínom D‘ alebo ‚droždie s vitamínom D2‘.

 

Kysnutý chlieb a rožky

5 μg vitamínu D2/100 g

Kysnuté jemné pečivo

5 μg vitamínu D2/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘

 

Balené čerstvé alebo sušené droždie na pečenie pre domácnosti

45 μg/100 g čerstvého droždia

200 μg/100 g sušeného droždia

1.

Názov novej potraviny na označení potravín je ‚droždie s vitamínom D‘ alebo ‚droždie s vitamínom D2‘.

2.

Na označení novej potraviny sa musí uvádzať upozornenie, že potravina je určená len na pečenie a že by sa nemala konzumovať v surovom stave.

3.

Na označení novej potraviny sa musí uvádzať návod na použitie pre konečných spotrebiteľov, aby sa neprekročila maximálna koncentrácia 5 μg/100 g vitamínu D2 v konečných doma upečených výrobkoch.“

h)

Zápis „Olej z mikrorias Schizochytrium sp. (T18)“ sa nahrádza takto:

„Olej z mikrorias Schizochytrium sp. (T18)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚olej z mikrorias Schizochytrium sp‘.“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v prípade syrových výrobkov 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Roztierateľné tuky a dresingy

600 mg/100g

Raňajkové cereálie

500 mg/100g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako ‚potravinové doplnky‘

250 mg DHA/deň pre bežnú populáciu

450 mg DHA/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Nápoje na báze mlieka a podobné výrobky určené pre malé deti

200 mg/100g

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100g

Cereálne tyčinky

500 mg/100g

Tuky na varenie

360 mg/100g

Nealkoholické nápoje (vrátane analógov mliečnych výrobkov a nápojov na báze mlieka)

80 mg/100 ml

Potraviny na počiatočnú a následnú výživu dojčiat v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100g

Ovocné/zeleninové pyré

100 mg/100g

2.

Tabuľka 2 (Špecifikácie) sa mení takto:

a)

Medzi zápis „Olej z Echium plantagineum“ a zápis „Hydrolyzát vaječnej membrány“ sa vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Špecifikácie

Florotaníny Ecklonia cava

Opis/definícia:

Florotaníny Ecklonia cava sa získavajú alkoholovou extrakciou z jedlých morských rias Ecklonia cava. Extrakt má formu tmavohnedého prášku, je bohatý na florotaníny, polyfenolické zlúčeniny vyskytujúce sa ako sekundárne metabolity v určitých druhoch hnedých rias.

Charakteristiky/Zloženie

Obsah florotanínov: 90 ± 5 %

Antioxidačná aktivita: > 85 %

Vlhkosť: < 5 %

Popol: < 5 %

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet životaschopných buniek: < 3 000 JTK/g

Plesne/kvasinky: < 300 JTK/g

Koliformné baktérie: negatívny výsledok skúšky

Salmonella spp.: negatívny výsledok skúšky

Staphylococus aureus: negatívny výsledok skúšky

Ťažké kovy a halogény:

Olovo: < 3,0 mg/kg

Ortuť: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 3,0 mg/kg

Arzén: < 25,0 mg/kg

Anorganický arzén: < 0,5 mg/kg

Jód: 150,0 – 650,0 mg/kg

JTK: jednotky tvoriace kolónie“

b)

Zápis týkajúci sa „definície“ v položke „Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu“ sa nahrádza takto:

„Extrakt s vysokým obsahom taxifolínu

Definícia:

Chemický názov: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrobenzopyrán-4-ón, známy aj ako (+) trans-(2R,3R)-dihydrokvercetín] s najviac 2 % formy cis-“

c)

Medzi zápis „L-ergotioneín“ a zápis „Nátrium-feredetát“ sa vkladá tento zápis:

„Extrakt z troch rastlinných koreňov (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai)

Opis/definícia:

Zmes z troch rastlinných koreňov je žltohnedý jemný prášok, ktorý sa získava extrakciou teplou vodou, koncentráciou vyparovaním a sušením rozprašovaním

Zloženie extraktu zo zmesi troch rastlinných koreňov:

Cynanchum wilfordii: 32,5 hm. %

Phlomis umbrosa: 32,5 hm. %

Angelica gigas: 35,0 hm. %

Špecifikácie:

Strata sušením: max. 100 mg/g

Kvantitatívna analýza:

Kyselina škoricová: 0,012 – 0,039 mg/g

Metylester shanzhisidu: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodakenín: 3,35 – 10,61 mg/g

Metoxsalén: < 3 mg/g

Fenoly: 13,0 – 40,0 mg/g

Kumarín: 13,0 – 40,0 mg/g

Iridoidy: 13,0 – 39,0 mg/g

Saponíny: 5,0 – 15,5 mg/g

Výživové zložky:

Sacharidy: 600 – 880 mg/g

Proteíny: 70 – 170 mg/g

Tuky: < 4 mg/g

Mikrobiologické parametre:

Celkový počet životaschopných mikroorganizmov: < 5000 JTK/g

Celkový počet plesní a kvasiniek: < 100 JTK/g

Koliformné baktérie: < 10 JTK/g

Salmonella: negatívne/25 g

Escherichia coli: negatívne/25 g

Staphylococus aureus: negatívne/25 g

Ťažké kovy:

Olovo: < 0,65 mg/kg

Arzén: < 3,0 mg/kg

Ortuť: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 1,0 mg/kg

JTK: jednotky tvoriace kolónie“

d)

Medzi zápis „Lykopénový oleorezín z rajčiakov“ a zápis „Citran-jablčnan horečnatý“ sa vkladá tento zápis:

„Hydrolyzát lyzozýmu z bielkov slepačích vajec

Opis/definícia:

Hydrolyzát lyzozýmu z bielkov slepačích vajec sa získava z lyzozýmu z bielkov slepačích vajec enzymatickým procesom s použitím subtilizínu z Bacillus licheniformis.

Výrobok je biely až svetložltý prášok.

Špecifikácia:

Bielkovina [TN(*) × 5,30]: 80 – 90 %

Tryptofán: 5 – 7 %

Pomer Tryptofán/LNAA(**): 0,18 – 0,25

Stupeň hydrolýzy: 19 – 25 %

Vlhkosť: < 5 %

Popol: < 10 %

Sodík: < 6 %

Ťažké kovy:

Arzén: < 1 ppm

Olovo: < 1 ppm

Kadmium: < 0,5 ppm

Ortuť: < 0,1 ppm

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet aeróbnych mikroorganizmov: < 103 JTK/g

Celkový počet kvasiniek/plesní spolu: < 102 JTK/g

Enterobaktérie: < 10 JTK/g

Salmonella spp: neprítomná v 25 g

Escherichia coli: neprítomná v 10 g

Staphylococus aureus: neprítomná v 10 g

Pseudomonas aeruginosa: neprítomná v 10 g

(*)

TN: celkový dusík

(**)

LNAA: veľké neutrálne aminokyseliny“

e)

Zápis „Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením“ sa nahrádza takto:

„Huby (Agaricus bisporus) ošetrené UV žiarením

Opis/definícia:

Komerčne pestovaná huba Agaricus bisporus, na ktorú sa po zbere aplikuje ošetrenie UV svetlom.

UV žiarenie: je proces žiarenia v ultrafialovom spektre svetla s vlnovou dĺžkou 200 – 800 nm.

Vitamín D2:

Chemický názov: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonymum: ergokalciferol

Číslo CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnosť: 396,65 g/mól

Obsah:

Vitamín D2 v konečnom výrobku: 5 – 20 μg/100 g vlhkej hmotnosti na konci času použiteľnosti“

f)

Zápis „Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) ošetrené UV žiarením“ sa nahrádza takto:

„Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) ošetrené UV žiarením

Opis/definícia:

Pekárske droždie (Saccharomyces cerevisiae) je ošetrené ultrafialovým svetlom, ktoré vyvoláva premenu ergosterolu na vitamín D2 (ergokalciferol). Obsah vitamínu D2 v koncentráte droždia sa pohybuje medzi 800 000 – 3 500 000 IU vitamínu D/100 g (200 – 875 μg/g). Kvasinky môžu byť inaktivované.

Koncentrát droždia sa zmiešava s bežným pekárskym droždím, aby sa neprekročila maximálna úroveň v balenom čerstvom alebo sušenom droždí na pečenie pre domácnosti.

Žltohnedé, sypké granuly

Vitamín D2:

Chemický názov: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonymum: ergokalciferol

Číslo CAS: 50-14-6

Molekulová hmotnosť: 396,65 g/mól

Mikrobiologické kritériá koncentrátu droždia:

Koliformné baktérie: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: neprítomná v 25 g“


27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1560

z 26. októbra 2020,

ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy analýzy na určenie zložiek živočíšneho pôvodu na účely úradnej kontroly krmív

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (1), a najmä na jeho článok 34 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 152/2009 (2) sa stanovujú testovacie metódy používané na podporu úradných kontrol s cieľom presadzovať zákaz používania spracovaných živočíšnych bielkovín v krmivách pre zvieratá určené na produkciu potravín. Patria sem metódy analýzy na určenie zložiek živočíšneho pôvodu na účely úradnej kontroly krmív, ktoré sú opísané v prílohe VI k uvedenému nariadeniu a ktoré sa vykonávajú pomocou svetelnej mikroskopie alebo polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).

(2)

Referenčné laboratórium EÚ pre živočíšne proteíny v krmivách a národné referenčné laboratória v členských štátoch zaznamenali ťažkosti, pokiaľ ide o interpretáciu výsledkov po vykonaní metódy svetelnej mikroskopie opísanej v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 152/2009.

(3)

S cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť a istotu a zabrániť rozdielnej interpretácii je vhodné zmeniť určité ustanovenia v prílohe VI.

(4)

Zmeniť by sa mal najmä vývojový diagram pozorovania na účely zisťovania živočíšnych častíc v kŕmnych zmesiach a kŕmnych surovinách, a to s cieľom objasniť situáciu, keď je na ukončenie analýzy postačujúce len jedno stanovenie. Vyjadrenie výsledkov by sa tiež malo opísať podrobnejšie. Napokon by sa na základe skúseností získaných za posledných šesť rokov uplatňovania danej metódy mali upraviť vlastnosti vybavenia a príprava vzoriek.

(5)

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 152/2009 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 152/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 152/2009 sa mení takto:

1.

Bod 2.1.1 sa nahrádza takto:

Princíp

Zložky živočíšneho pôvodu, ktoré sa môžu vyskytovať v kŕmnych surovinách a v kŕmnych zmesiach, sa zisťujú na základe typických, mikroskopicky identifikovateľných vlastností ako svalové vlákna a iné časti mäsa, chrupavky, kosti, rohovina, srsť, štetiny, krv, guľôčky mlieka, kryštály laktózy, perie, vaječné škrupiny, rybie kosti a šupiny.“

2.

Bod 2.1.2.1.3.2 sa nahrádza takto:

„Glycerol (neriedený, viskozita: 1 490 cP) alebo preparačné činidlo s rovnocennými vlastnosťami na prípravu natívneho preparátu.“

3.

Bod 2.1.2.2.2 sa nahrádza takto:

„Mlecie zariadenie: nôž alebo rotorový mlyn. Ak sa používa rotorový mlyn, nesmú sa v ňom používať sitá s veľkosťou ôk ≤ 0,5 mm.“

4.

Bod 2.1.2.2.3 sa nahrádza takto:

„Sitá so štvorcovými okami so šírkou 0,25 mm a 1 mm. S výnimkou predbežného preosievania vzorky by priemer sít nemal presahovať 10 cm, aby sa zabránilo strate materiálu. Kalibrácia sít sa nevyžaduje.“

5.

Do bodu 2.1.2.2 sa dopĺňajú tieto body:

„2.1.2.2.9.

Laboratórna pec

2.1.2.2.10.

Odstredivka

2.1.2.2.11.

Filtračný papier: kvalitný celulózový filter (veľkosť pórov 4 – 11 μm).“

6.

Bod 2.1.3.1 sa nahrádza takto:

„Odber vzoriek

Používa sa reprezentatívna vzorka odobraná podľa postupov stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.“

7.

Bod 2.1.3.3.1 sa nahrádza takto:

„Sušenie vzoriek: vzorky s obsahom vlhkosti > 14 % sa pred manipuláciou vysušia podľa prílohy III k tomuto nariadeniu.“

8.

Bod 2.1.3.3.2 sa nahrádza takto:

„Predbežné preosievanie vzoriek: s cieľom zhromaždiť informácie o možnej kontaminácii krmiva z okolitého prostredia sa odporúča vopred preosiať granulované a jadrové krmivo sitom s veľkosťou ôk 1 mm a následne pripraviť, analyzovať a osobitne nahlasovať dve vzniknuté frakcie, ktoré sa musia považovať za samostatné vzorky.“

9.

V bode 2.1.3.3.4 sa posledný odsek nahrádza takto:

„Sediment sa zachytáva na filtračnom papieri umiestnenom do lievika, aby sa umožnilo oddelenie zostávajúceho tetrachlóreténu a zároveň zabránilo usadzovaniu tuku do sedimentu. Sediment sa vysuší. Odporúča sa následne odvážiť sediment (s presnosťou na 0,001 g) s cieľom kontrolovať krok sedimentácie. Napokon sa sediment preoseje sitom s veľkosťou ôk 0,25 mm a vzniknuté dve frakcie sa zanalyzujú, pokiaľ sa nepovažuje za potrebné ďalšie preosievanie.“

10.

Prvá veta bodu 2.1.4.1 sa nahrádza takto:

„Mikroskopické podložné sklíčka sa pripravia zo sedimentu a, podľa úvahy osoby vykonávajúcej analýzu, buď z flotátu, alebo zo suroviny.“

11.

Bod 2.1.4.2 vrátane schém č. 1 a č. 2 sa nahrádza takto:

„Vývojový diagram pozorovania na účely zisťovania živočíšnych častíc v kŕmnych zmesiach a v kŕmnych surovinách

Pripravené mikroskopické podložné sklíčka sa pozorujú v súlade s vývojovými diagramami pozorovania, ktoré sú stanovené v schémach č. 1 a č. 2.

Mikroskopické pozorovania sa uskutočňujú pomocou kombinovaného mikroskopu, pričom sa pozoruje sediment a podľa úvahy osoby vykonávajúcej analýzu buď na flotáte, alebo na surovine. Pre hrubšie frakcie možno okrem kombinovaného mikroskopu použiť aj stereoskopický mikroskop. Celá plocha mikroskopického podložného sklíčka sa preskúma pri rôznom zväčšení. Presné vysvetlenia, ako používať vývojové diagramy pozorovania, sú podrobne opísané v štandardných operačných postupoch (SOP), ktoré stanovilo a na svojom webovom sídle uverejnilo Referenčné laboratórium EÚ pre živočíšne proteíny v krmivách (EURL-AP).

Minimálny počet podložných sklíčok, ktoré sa majú pozorovať, treba dôsledne dodržať v každom kroku vývojového diagramu pozorovania s výnimkou prípadu, keď celý materiál frakcie neumožňuje dosiahnutie stanoveného počtu podložných sklíčok, napríklad ak sa nezíska žiadny sediment. Na zaznamenanie počtu častíc sa použije najviac 6 podložných sklíčok na jednotlivé stanovenia.

V prípade, že sa na flotáte alebo surovine pripravia ďalšie podložné sklíčka s použitím špecifickejšieho vyfarbovacieho činidla, ako je stanovené v bode 2.1.2.1.4, s cieľom podrobnejšie charakterizovať štruktúry (napr. častice peria, srsti, svalov alebo krvi), ktoré boli zistené na podložných sklíčkach pripravených s použitím iných preparačných činidiel, ako je stanovené v bode 2.1.2.1.3, počet častíc sa počíta na základe najviac 6 podložných sklíčok na jednotlivé stanovenia vrátane dodatočných podložných sklíčok so špecifickejším preparačným činidlom.

Osoba vykonávajúca pozorovanie môže na účely uľahčenia identifikácie povahy a pôvodu častíc využiť podporné nástroje, ako sú napr. podporné systémy na rozhodovanie, knižnice snímok a referenčné vzorky.

Image 1

(schéma č. 1 a schéma č. 2 sa vzťahujú na prvé a druhé stanovenie; *: suchozemské stavovce, ryby)

Image 2

(schéma č. 1 a schéma č. 2 sa vzťahujú na prvé a druhé stanovenie; *: suchozemské stavovce, ryby)

12.

Bod 2.1.4.3 sa nahrádza takto:

„Počet stanovení

Stanovenia sa vykonávajú na rôznych podvzorkách, pričom každá z nich má hmotnosť 50 g.

Ak sa po prvom stanovení, ktoré sa vykonalo v súlade s vývojovým diagramom pozorovania uvedeným v schéme č. 1, nezistili žiadne živočíšne častice, ďalšie stanovenie nie je potrebné a výsledky analýzy sa nahlasujú s použitím terminológie stanovenej v bode 2.1.5.1.

Ak sa po prvom stanovení, ktoré sa vykonalo v súlade s vývojovým diagramom pozorovania uvedeným v schéme č. 1, zistila jedna alebo viaceré živočíšne častice danej povahy (t. j. suchozemské stavovce alebo ryby) a povaha zistených častíc potvrdí deklarovaný obsah vzorky, druhé stanovenie nie je potrebné. Ak je počet živočíšnych častíc danej povahy zistený počas prvého stanovenia vyšší ako 5, za každú živočíšnu povahu sa nahlasuje výsledok analýzy s použitím terminológie stanovenej v bode 2.1.5.3. Inak sa výsledok analýzy nahlasuje za každú živočíšnu povahu s použitím terminológie stanovenej v bode 2.1.5.2.

V ostatných prípadoch vrátane prípadov, keď laboratóriu nebol deklarovaný obsah, sa vykoná druhé stanovenie z novej podvzorky.

Ak je po druhom stanovení, ktoré sa vykonalo v súlade s vývojovým diagramom pozorovania uvedeným v schéme č. 2, celkový počet živočíšnych častíc danej povahy zistený počas dvoch stanovení vyšší ako 10, za každú živočíšnu povahu sa nahlasuje výsledok analýzy s použitím terminológie stanovenej v bode 2.1.5.3. Inak sa výsledok analýzy nahlasuje za každú živočíšnu povahu s použitím terminológie stanovenej v bode 2.1.5.2.“

13.

Bod 2.1.5 sa nahrádza takto:

Vyjadrenie výsledkov

Pri nahlasovaní výsledkov laboratórium uvedie druh materiálu, na ktorom sa analýza uskutočnila (sediment, flotát alebo surovina). V správe sa jasne uvedie počet vykonaných stanovení a či sa nevykonalo preosievanie frakcií pred prípravou podložných sklíčok v súlade s posledným odsekom bodu 2.1.3.3.4.

Laboratórna správa musí obsahovať aspoň informáciu o prítomnosti zložiek pochádzajúcich zo suchozemských stavovcov a z rýb.

Jednotlivé situácie sa oznamujú takto:

2.1.5.1.

Nebola zistená žiadna častica živočíšneho pôvodu danej povahy:

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke nezistila žiadna častica pochádzajúca zo suchozemských stavovcov.“

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke nezistila žiadna častica pochádzajúca z rýb.“

2.1.5.2.

V prípade vykonania len jedného stanovenia bolo zistených 1 až 5 živočíšnych častíc danej povahy, alebo v prípade dvoch stanovení bolo zistených 1 až 10 živočíšnych častíc danej povahy [počet zistených častíc je nižší ako rozhodovací limit stanovený v štandardných operačných postupoch (SOP), ktoré stanovilo a na svojom webovom sídle uverejnilo Referenčné laboratórium EÚ pre živočíšne proteíny v krmivách (EURL-AP (1))]:

Ak bolo vykonané len jedno stanovenie:

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke nezistilo viac ako 5 častíc zo suchozemských stavovcov. V prípade zistených častíc išlo o ... (kosť, chrupavku, svalové vlákno, srsť, rohovinu...). Táto nízka miera prítomnosti častíc je pod rozhodovacím limitom stanoveným pre mikroskopickú metódu.“

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke nezistilo viac ako 5 častíc z rýb. V prípade zistených častíc išlo o … (rybie kosti, šupiny, chrupavku, svalové vlákno, otolit, žiabre...). Táto nízka miera prítomnosti častíc je pod rozhodovacím limitom stanoveným pre mikroskopickú metódu.“

Ak boli vykonané dve stanovenia:

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke v rámci dvoch stanovení nezistilo viac ako 10 častíc zo suchozemských stavovcov. V prípade zistených častíc išlo o ... (kosť, chrupavku, svalové vlákno, srsť, rohovinu...). Táto nízka miera prítomnosti častíc je pod rozhodovacím limitom stanoveným pre mikroskopickú metódu.“

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke v rámci dvoch stanovení nezistilo viac ako 10 častíc z rýb. V prípade zistených častíc išlo o … (rybie kosti, šupiny, chrupavku, svalové vlákno, otolit, žiabre...). Táto nízka miera prítomnosti častíc je pod rozhodovacím limitom stanoveným pre mikroskopickú metódu.“

Okrem toho:

Ak sa použilo predbežné preosievanie vzorky, uvádza sa v laboratórnej správe frakcia (preosiata frakcia, granulovaná frakcia alebo jadrové krmivo), v ktorej boli zistené živočíšne častice, keďže zistenie živočíšnych častíc iba v prípade preosievanej frakcie môže byť ukazovateľom kontaminácie z okolitého prostredia.

Ak sa zistili len živočíšne častice, ktoré nemožno klasifikovať ani ako suchozemské stavovce, ani ako ryby (napr. svalové vlákna), v správe sa uvedie, že boli zistené len takéto živočíšne častice a že nemožno vylúčiť, že pochádzajú zo suchozemských stavovcov.

2.1.5.3.

V prípade vykonania len jedného stanovenia bolo zistených viac ako 5 živočíšnych častíc danej povahy, alebo v prípade dvoch stanovení bolo zistených viac ako 10 živočíšnych častíc danej povahy:

Ak bolo vykonané len jedno stanovenie:

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke zistilo viac ako 5 častíc zo suchozemských stavovcov. V prípade zistených častíc išlo o (kosť, chrupavku, svalové vlákno, srsť, rohovinu...).“

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke zistilo viac ako 5 častíc z rýb. V prípade zistených častíc išlo o … (rybie kosti, šupiny, chrupavku, svalové vlákno, otolit, žiabre ...).“

Ak boli vykonané dve stanovenia:

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke v rámci dvoch stanovení zistilo viac ako 10 častíc zo suchozemských stavovcov. V prípade zistených častíc išlo o (kosť, chrupavku, svalové vlákno, srsť, rohovinu...).“

„Na základe skúmania svetelným mikroskopom sa v predloženej vzorke v rámci dvoch stanovení zistilo viac ako 10 častíc z rýb. V prípade zistených častíc išlo o … (rybie kosti, šupiny, chrupavku, svalové vlákno, otolit, žiabre ...).“

Okrem toho:

Ak sa použilo predbežné preosievanie vzorky, uvádza sa v laboratórnej správe frakcia (preosiata frakcia, granulovaná frakcia alebo jadrové krmivo), v ktorej boli zistené živočíšne častice, keďže zistenie živočíšnych častíc iba v prípade preosievanej frakcie môže byť ukazovateľom kontaminácie z okolitého prostredia.

Ak sa zistili len živočíšne častice, ktoré nemožno klasifikovať ani ako suchozemské stavovce, ani ako ryby (napr. svalové vlákna), v správe sa uvedie, že boli zistené len takéto živočíšne častice a že nemožno vylúčiť, že pochádzajú zo suchozemských stavovcov.“


(1)  http://eurl.craw.eu/.


ROZHODNUTIA

27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/24


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/1561

z 23. októbra 2020,

ktorým sa Maďarsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Maďarsko požiadalo 6. augusta 2020 Úniu o finančnú pomoc s cieľom doplniť svoje vnútroštátne úsilie pri riešení vplyvu výskytu ochorenia COVID-19 a jeho sociálno-ekonomických dôsledkov na pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.

(2)

Očakáva sa, že výskyt ochorenia COVID-19 a mimoriadne opatrenia, ktoré Maďarsko zaviedlo na obmedzenie jeho výskytu, ako aj jeho sociálno-ekonomického vplyvu a vplyvu súvisiaceho so zdravím, budú mať závažný dosah na verejné financie. Podľa prognózy Komisie z jari 2020 malo mať Maďarsko do konca roka 2020 deficit verejnej správy na úrovni 5,2 % a dlh verejnej správy na úrovni 75,0 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa predbežnej prognózy Komisie z leta 2020 sa v roku 2020 predpokladá pokles HDP Maďarska o 7,0 %.

(3)

Výskyt ochorenia COVID-19 ochromil podstatnú časť pracovnej sily v Maďarsku. To viedlo k náhlemu a prudkému zvýšeniu verejných výdavkov Maďarska na opatrenia podobné režimu skráteného pracovného času a opatrenia v oblasti zdravia, ako sa uvádza v odôvodneniach 4 až 14.

(4)

Uznesenie vlády č. 2080/2020 o národnom rozvoji ubytovania, na ktoré sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, zaviedlo dočasnú podporu na modernizáciu ubytovania (prestavba, rozširovanie, obnova priestorov, nadobudnutie vybavenia) v turistických destináciách s cieľom udržať existujúcu pracovnú silu. Predmetom žiadosti je iba časť výdavkov súvisiaca s podporou samostatne zárobkovo činných osôb a spoločností s jediným spoločníkom. Toto opatrenie možno považovať za opatrenie podobné režimom skráteného pracovného času, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2020/672, pretože je zacielené na ochranu samostatne zárobkovo činných osôb alebo podobných kategórií zamestnancov pred znížením alebo stratou príjmu.

(5)

Prostredníctvom Vyhlášky ministra poľnohospodárstva č. 25/2020. (VI. 22.) (2), vyhlášky ministra poľnohospodárstva č. 26/2020. (VI. 22.) (3) a vyhlášky ministra poľnohospodárstva č. 30/2020. (VI. 22.) (4), na ktoré sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, sa zaviedla jednorazová grantová podpora pre potravinárske podniky, záhradnícke spoločnosti v odvetví pestovania netrvácnych plodín a množiteľstva rastlín, ako aj pre podniky na chov rýb. Podpora je podmienená tým, že si subjekt ponechá svojich zamestnancov do decembra 2020. Pokiaľ ide o časť výdavkov, ktorá sa týka podpory samostatne zárobkovo činných osôb a spoločností s jediným spoločníkom, toto opatrenie možno považovať za opatrenie podobné režimom skráteného pracovného času, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2020/672, pretože je zacielené na ochranu samostatne zárobkovo činných osôb alebo podobných kategórií zamestnancov pred znížením alebo stratou príjmu.

(6)

Vládny dekrét č. 59/2020. (III. 23.) (5) a zákon LVIII/2020 (6), na ktoré sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, predĺžili prídavky z dôvodu starostlivosti o deti pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých platnosť by sa skončila v dôsledku vekových obmedzení medzi 11. marcom 2020 a 30. júnom 2020, teda obdobím stavu núdze. Tieto prídavky z dôvodu starostlivosti o deti možno považovať za opatrenia podobné režimom skráteného pracovného času, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2020/672, keďže sa v ich rámci poskytuje podpora príjmu zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám na úhradu nákladov na starostlivosť o deti počas obdobia, keď sú zatvorené školy, vďaka čomu môžu rodičia naďalej chodiť do práce a zabrániť tak ohrozeniu svojho pracovnoprávneho vzťahu.

(7)

Na základe vládneho dekrétu č. 47/2020. (III. 18) (7) (v znení zmien), na ktoré sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, orgány zaviedli niekoľko opatrení súvisiacich s daňami. Keďže tieto opatrenia predstavujú ušlý príjem vlády, môžu sa považovať za ekvivalent verejných výdavkov.

(8)

V prípade sektorov najviac postihnutých pandémiou orgány zaviedli oslobodenie od príspevkov zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie a od odvodov na odbornú prípravu v období od marca do decembra 2020, ako aj zníženie dane zamestnávateľov na účely príspevku na rehabilitáciu v období od marca do júna 2020. Predmetom žiadosti je časť celkových výdavkov súvisiacich so spoločnosťami, ktoré obmedzili alebo prerušili pracovný čas, alebo v prípadoch, keď boli zamestnanci nepretržite zamestnaní, a to až do posledných dostupných údajov o výsledku rozpočtového hospodárenia.

(9)

Pre malých daňovníkov v 26 oblastiach činnosti bolo na obdobie od marca do júna 2020 zavedené oslobodenie od režimu paušálnej dane (KATA). Predmetom žiadosti je iba časť výdavkov súvisiaca s podporou samostatne zárobkovo činných osôb a spoločností s jediným spoločníkom. Toto opatrenie možno považovať za opatrenie podobné režimom skráteného pracovného času, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2020/672, pretože je zacielené na ochranu samostatne zárobkovo činných osôb alebo podobných kategórií zamestnancov pred znížením alebo stratou príjmu.

(10)

Napokon, pokiaľ ide o opatrenia súvisiace s daňami, orgány v sektoroch najviac postihnutých pandémiou vylúčili osobné náklady zo základu dane z malých podnikov (KIVA) na obdobie od marca do júna 2020. Predmetom žiadosti je časť celkových výdavkov súvisiacich so spoločnosťami, ktoré obmedzili alebo prerušili pracovný čas, alebo v prípadoch, keď boli zamestnanci nepretržite zamestnaní, a to až do posledných dostupných údajov o výsledku rozpočtového hospodárenia.

(11)

Maďarsko zaviedlo aj rad opatrení súvisiacich so zdravím s cieľom riešiť výskyt ochorenia COVID-19. Vládny dekrét č. 275/2020. (VI. 12.) (8), na ktorý sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, zaviedol jednorazovú paušálnu dávku vo výške 500 000 HUF na osobu pre zdravotníckych pracovníkov ako uznanie za ich dodatočnú prácu počas pandémie.

(12)

Štátom vlastnené podniky, ktorých náklady znáša štát, zaviedli osobitné opatrenia na kontrolu pandémie, s ktorými boli spojené zodpovedajúce náklady. Medzi takéto opatrenia týkajúce sa zdravia patrí aj čistenie a poskytovanie ochranných prostriedkov.

(13)

Na základe vládneho dekrétu č. 250/2014 (X. 2) o Generálnom riaditeľstve pre verejné obstarávanie a zásobovanie (KEF) (9), na ktorý sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, viedli k zvýšeniu nákladov osobitné opatrenia na kontrolu pandémie (ako sú každodenné dezinfekčné služby, ako aj viacnásobné čistenie vetracích systémov a výťahov) a na ochranu osobného zdravia verejných úradníkov dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými prostriedkami. Takéto opatrenia zaviedlo KEF s cieľom zabezpečiť nepretržité fungovanie verejných rozpočtových orgánov.

(14)

A napokon, uznesenie vlády č. 1012/2020. (I. 31.) o ustanovení operatívnych zamestnancov (10), na ktoré sa odkazuje v žiadosti Maďarska zo 6. augusta 2020, zaviedlo opatrenia súvisiace s infraštruktúrou a investícií do nemocníc s cieľom umožniť vysokú úroveň ochrany zdravotníckych pracovníkov a pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú špecializované miestnosti na lekárske vyšetrenia a izolované oddelenia COVID-19. Okrem toho sa zvýšili priame náklady na osobné ochranné prostriedky a vybavenie (jednorazové rúška, lekárske odevy, plastové štíty, rukavice, dezinfekčné prostriedky atď.) v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravotníckych pracovníkov.

(15)

Maďarsko spĺňa podmienky na podanie žiadosti o finančnú pomoc stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/672. Maďarsko poskytlo Komisii primerané dôkazy o tom, že po 1. februári 2020 sa z dôvodu prijatia vnútroštátnych opatrení na riešenie sociálno-ekonomických vplyvov výskytu ochorenia COVID-19 skutočné aj plánované verejné výdavky zvýšili o 639 500 000 EUR. Táto zvýšená suma, ktorá priamo súvisí s uvedenými opatreniami podobnými režimu skráteného pracovného času, predstavuje náhle a prudké zvýšenie, pretože súvisí s novými opatreniami predĺžením existujúcich opatrení, ktoré sa týkajú významného podielu podnikov a pracovnej sily v Maďarsku. Maďarsko zamýšľa 113 740 000 EUR zo zvýšenej sumy výdavkov uhradiť z finančných prostriedkov Únie.

(16)

Komisia sa v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2020/672 poradila s Maďarskom a overila náhle a prudké zvýšenie skutočných a plánovaných verejných výdavkov priamo súvisiacich s režimami skráteného pracovného času a podobnými opatreniami, ako aj so zavedením príslušných opatrení súvisiacich so zdravím a spojených s výskytom ochorenia COVID-19, ktoré sa uvádzajú v žiadosti zo 6. augusta 2020.

(17)

Opatrenia v oblasti zdravia, v súvislosti s ktorými Maďarsko predložilo žiadosť a ktoré sú uvedené v odôvodneniach 11 až 14, predstavujú sumu vo výške 268 550 000 miliónov EUR. Táto suma predstavuje viac ako polovicu celkovej požadovanej sumy finančnej podpory. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť doplnkový charakter tejto kategórie opatrení by sa výška finančnej pomoci na podporu opatrení v oblasti zdravia mala obmedziť na 247 124 000 EUR, aby táto suma predstavovala menej ako polovicu celkovej finančnej pomoci.

(18)

Finančná pomoc by sa preto mala poskytnúť s cieľom pomôcť Maďarsku pri riešení sociálno-ekonomických dôsledkov závažného narušenia hospodárstva spôsobeného výskytom ochorenia COVID-19. Komisia by mala prijať rozhodnutia o splatnosti, výške a uvoľnení splátok a tranží v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi.

(19)

Týmto rozhodnutím by nemal byť dotknutý výsledok postupov súvisiacich s narušením fungovania vnútorného trhu, ktoré sa môžu vykonať najmä na základe článkov 107 a 108 zmluvy. Toto rozhodnutie nemá vplyv ani na povinnosť členských štátov oznámiť Komisii zamýšľané poskytnutie štátnej pomoci podľa článku 108 zmluvy.

(20)

Maďarsko by malo Komisiu pravidelne informovať o plnení plánovaných verejných výdavkov, aby mohla Komisia posúdiť rozsah, v akom Maďarsko plní uvedené výdavky.

(21)

Rozhodnutie o poskytnutí finančnej pomoci bolo prijaté s prihliadnutím na existujúce a očakávané potreby Maďarska, ako aj na žiadosti o finančnú pomoc podľa nariadenia (EÚ) 2020/672, ktoré už predložili alebo plánujú predložiť iné členské štáty, pričom sa uplatnili zásady rovnakého zaobchádzania, solidarity, proporcionality a transparentnosti,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Maďarsko spĺňa podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/672.

Článok 2

1.   Únia sprístupní Maďarsku úver vo výške najviac 504 330 000 EUR. Úver má maximálnu priemernú splatnosť 15 rokov.

2.   Obdobie dostupnosti finančnej pomoci poskytnutej týmto rozhodnutím je 18 mesiacov počnúc prvým dňom po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

3.   Komisia sprístupní Maďarsku finančnú pomoc Únie najviac v ôsmich splátkach. Splátka môže byť vyplatená v jednej tranži alebo vo viacerých tranžiach. Lehoty splatnosti jednotlivých tranží v rámci prvej splátky môžu byť dlhšie, ako je maximálna priemerná splatnosť uvedená v odseku 1. V takýchto prípadoch sa lehoty splatnosti ďalších tranží stanovia tak, aby bola maximálna priemerná splatnosť uvedená v odseku 1 dodržaná vtedy, keď budú vyplatené všetky splátky.

4.   Prvá splátka sa uvoľní až vtedy, keď nadobudne platnosť dohoda o úvere uvedená v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/672.

5.   Maďarsko uhradí náklady financovania Únie uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) 2020/672 v prípade každej splátky, ako aj všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré Únii vyplývajú z financovania úveru udeleného podľa odseku 1 tohto článku.

6.   O výške a uvoľnení splátok, ako aj o výške tranží rozhoduje Komisia.

Článok 3

Maďarsko môže financovať tieto opatrenia:

a)

dočasná podpora na modernizáciu ubytovania v turistických destináciách s cieľom udržať existujúcu pracovnú silu, ako sa stanovuje v uznesení vlády č. 2080/2020 o národnom rozvoji ubytovania, pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich s podporou samostatne zárobkovo činných a spoločností s jediným spoločníkom;

b)

dočasná podpora pre potravinárske podniky, ako sa stanovuje vo vyhláške ministra poľnohospodárstva č. 25/2020. (VI. 22.), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich s podporou samostatne zárobkovo činných a spoločností s jediným spoločníkom;

c)

dočasná podpora pre záhradnícke spoločnosti v odvetví pestovania netrvácnych plodín a množiteľstva rastlín, ako sa stanovuje vo vyhláške ministra poľnohospodárstva č. 26/2020. (VI. 22.), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich s podporou samostatne zárobkovo činných a spoločností s jediným spoločníkom;

d)

dočasná podpora pre podniky na chov rýb, ako sa stanovuje vo vyhláške ministra poľnohospodárstva č. 30/2020. (VI. 22.), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich s podporou samostatne zárobkovo činných a spoločností s jediným spoločníkom;

e)

predĺženie, a to do 30. júna 2020, tých prídavkov z dôvodu starostlivosti o deti, ktorých platnosť sa skončila počas obdobia stavu núdze, ako sa stanovuje vo vládnom dekréte č. 59/2020 (III. 23.) a článku 71 zákona LVIII/2020;

f)

pozastavenie dane odvádzanej zamestnávateľmi na sociálne zabezpečenie v určitých odvetviach na obdobie od marca do decembra 2020, ako sa stanovuje v článku 4 písm. a) vládneho dekrétu č. 47/2020. (III. 18.) (v znení zmien), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich so spoločnosťami, ktoré obmedzili alebo prerušili pracovný čas, alebo v prípadoch, keď boli zamestnanci nepretržite zamestnaní;

g)

oslobodenie zamestnávateľov v určitých odvetviach od odvodov na odbornú prípravu, a to v období od marca do decembra 2020, ako sa stanovuje v článku 4 písm. a) vládneho dekrétu č. 47/2020. (III. 18.) (v znení zmien), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich so spoločnosťami, ktoré obmedzili alebo prerušili pracovný čas, alebo v prípadoch, keď boli zamestnanci nepretržite zamestnaní;

h)

zníženie dane na účely príspevku na rehabilitáciu pre zamestnávateľov v určitých odvetviach v období od marca do júna 2020, ako sa stanovuje v článku 4 písm. a) vládneho dekrétu č. 47/2020. (III. 18.) (v znení zmien), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich so spoločnosťami, ktoré obmedzili alebo prerušili pracovný čas, alebo v prípadoch, keď boli zamestnanci nepretržite zamestnaní;

i)

oslobodenie pre malých daňovníkov od režimu paušálnej dane pre malé podniky (KATA) v 26 oblastiach činnosti v období od marca do júna 2020, ako sa stanovuje v článku 5 vládneho dekrétu č. 47/2020. (III. 18.) (v znení zmien), pokiaľ ide o časť výdavkov súvisiacich s podporou samostatne zárobkovo činných a spoločností s jediným spoločníkom;

j)

vylúčenie osobných nákladov zo základu dane z malých podnikov (KIVA) v určitých odvetviach na obdobie od marca do júna 2020, ako sa stanovuje vo vládnom dekréte č. 47/2020. (III. 18.) (v znení zmien), pokiaľ ide o časť výdavkov týkajúcich sa spoločností, ktoré obmedzili alebo prerušili pracovný čas, alebo v prípadoch, keď boli zamestnanci nepretržite zamestnaní;

k)

paušálna dávka pre zdravotníckych pracovníkov ako uznanie za ich dodatočnú prácu počas pandémie, ako sa stanovuje vo vládnom dekréte č. 275/2020. (VI. 12.);

l)

náklady súvisiace s osobitnými opatreniami na kontrolu pandémie zavedenými v štátom vlastnených podnikoch;

m)

náklady súvisiace s osobitnými opatreniami na kontrolu pandémie a ochranu osobného zdravia verejných úradníkov, ako sa stanovuje vo vládnom dekréte č. 250/2014 (X. 2) o Generálnom riaditeľstve pre verejné obstarávanie a zásobovanie (KEF);

n)

náklady súvisiace s infraštruktúrou a investíciami do nemocníc na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ako sa stanovuje v uznesení vlády č. 1012/2020. (I. 31.) o ustanovení operatívnych zamestnancov;

o)

priame náklady na osobné ochranné prostriedky a vybavenie v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach na vysokú úroveň ochrany zdravotníckych pracovníkov, ako sa stanovuje v uznesení vlády č. 1012/2020. (I. 31.) o ustanovení operatívnych zamestnancov.

Článok 4

Maďarsko informuje Komisiu do 28. apríla 2021 a potom každých šesť mesiacov o plnení plánovaných verejných výdavkov, až kým nebudú uvedené plánované verejné výdavky v plnej miere splnené.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Maďarsku.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia adresátovi.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. októbra 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Vyhlásená v maďarskom úradnom vestníku 22. júna 2020 (č. 148), s. 3872.

(3)  Vyhlásená v maďarskom úradnom vestníku 22. júna 2020 (č. 148), s. 3875.

(4)  Vyhlásená v maďarskom úradnom vestníku 22. júna 2020 (č. 148), s. 3889.

(5)  Vyhlásený v maďarskom úradnom vestníku 23. marca 2020 (č. 51), s. 1558.

(6)  Vyhlásený v maďarskom úradnom vestníku 17. júna 2020 (č. 144), s. 3652.

(7)  Vyhlásený v maďarskom úradnom vestníku 18. marca 2020 (č. 47), s. 1462.

(8)  Vyhlásená v maďarskom úradnom vestníku 12. júna 2020 (č. 141), s. 3585.

(9)  Vyhlásený v maďarskom úradnom vestníku 2. októbra 2014 (č. 136), s. 13839.

(10)  Vyhlásené v maďarskom úradnom vestníku 31. januára 2020 (č. 16), s. 288.


27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1562

z 26. októbra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167, pokiaľ ide o harmonizované normy pre určité rádiové zariadenia týkajúce sa pokročilých systémov navádzania a riadenia pohybu na zemi, primárnych prehľadových radarov, rozhlasových prijímačov, medzinárodných mobilných telekomunikačných zariadení a pevných rádiových systémov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (2) o rádiovom zariadení, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa predpokladá, že je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3 uvedenej smernice, na ktoré sa uvedené normy alebo ich časti vzťahujú.

(2)

Komisia prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia C(2015) 5376 (3) požiadala Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) o vypracovanie a revíziu harmonizovaných noriem pre rádiové zariadenia na podporu smernice 2014/53/EÚ.

(3)

Inštitút ETSI na základe žiadosti uvedenej vo vykonávacom rozhodnutí C(2015) 5376 vypracoval harmonizované normy EN 303 213-5-1 V1.1.1 pre prijímače a vyzývače pokročilých systémov navádzania a riadenia pohybu na zemi, EN 303 345-2 V1.1.1 a EN 303 345-5 V1.1.1 pre rozhlasové prijímače a EN 303 364-3 V1.1.1 pre primárne prehľadové radary.

(4)

Inštitút ETSI na základe žiadosti uvedenej vo vykonávacom rozhodnutí C(2015) 5376 zrevidoval harmonizované normy EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 a EN 303 213-6-1 V2.1.1, na ktoré sa uverejnili odkazy v sérii C Úradného vestníka Európskej únie (4). Výsledkom bolo prijatie vzájomne harmonizovaných noriem EN 301 908-2 V13.1.1 pre používateľské zariadenia pre medzinárodné mobilné telekomunikácie, EN 301 908-13 V13.1.1 pre používateľské zariadenia zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu, EN 302 217-2 V3.2.2 pre pevné rádiové systémy a EN 303 213-6-1 V3.1.1 pre pokročilé systémy navádzania a riadenia pohybu na zemi.

(5)

Komisia spolu s inštitútom ETSI posúdila, či sú uvedené harmonizované normy v súlade so žiadosťou uvedenou vo vykonávacom rozhodnutí C(2015) 5376.

(6)

Harmonizované normy EN 303 213-5-1 V1.1.1 a EN 301 908-2 V13.1.1 spĺňajú základné požiadavky, ktoré majú pokryť a ktoré sú uvedené v smernici 2014/53/EÚ. Je preto vhodné uverejniť odkazy na uvedené normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Vo vykonávacom rozhodnutí C(2015) 5376 sa v bode 3 ods. 3 prílohy II stanovuje, že „výkonnosť prijímača má osobitný význam aj pre mobilné terminály, najmä výkonnosť antény, a pre komunikačné zariadenia používané na účely ochrany bezpečnosti života“. Harmonizovaná norma EN 301 908-13 V13.1.1 nezahŕňa špecifikácie týkajúce sa výkonnosti antény. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(8)

Poznámka 2 v bode 4.3.2 harmonizovanej normy EN 302 217-2 V3.2.2 by mohla výrobcom umožniť odchýliť sa od iných špecifikácií v harmonizovanej norme týkajúcich sa bitovej chybovosti (BER) a v bodoch H.3.4, I.3.4 a J.3.4 uvedenej harmonizovanej normy sa na preukázanie zhody nevyžaduje explicitná skúšobná metóda. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzeniami.

(9)

V odporúčaní ITU-R SM.329-12 (09/2012) o nežiadúcich emisiách v rušivej doméne sa uvádza, že „pre čo najhospodárnejšie a najúčinnejšie využívanie frekvenčného spektra je potrebné stanoviť všeobecné maximálne limity emisií v rušivej doméne“. V odporúčaní ERC 74-01 (2019) sa uvádza, že „na účely špecifických štúdií zdieľania alebo kompatibility by sa na zvýšenie účinnosti spektra mohli použiť nižšie úrovne nežiadúcich emisií v rušivej doméne“. Rušivé emisie sa preto považujú za relevantné z hľadiska efektívneho využívania spektra, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ. V prílohe C.3 k norme EN 303 345-2 V1.1.1 a v prílohe B.3 k norme EN 303 345-5 V1.1.1 sa uznáva, že nežiadúce emisie prijímačov v rušivej doméne sú relevantné pre článok 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ. V bode C.3.5 normy EN 303 345-2 V1.1.1 a v bode B.3.5 normy EN 303 345-5 V1.1.1 sa však stanovuje, že nežiadúce emisie prijímačov v rušivej doméne upravujú iné normy. Odkazy na harmonizované normy EN 303 345-2 V1.1.1 a EN 303 345-5 V1.1.1 by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(10)

V odôvodnení 2 vykonávacieho rozhodnutia C(2015) 5376 sa vyzýva na dobrú spoluprácu s Európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), s ktorou sa konzultovala zhoda týchto harmonizovaných noriem s odporúčaním ERC 74-01 (2019) týkajúcim sa nežiadúcich emisií v rušivej doméne. Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív vo svojej odpovedi vyjadrila názor, že k uvoľneniu uplatniteľnosti odporúčania ERC 74-01 (2019) môže dôjsť len za osobitných technických podmienok. Bod 4.2.1.5 normy EN 303 213-6-1 V3.1.1 a bod 4.2.1.4 normy EN 303 364-3 V1.1.1 preto môžu stanoviť predpoklad zhody len pre určité rádiové zariadenia. Odkazy na uvedené harmonizované normy by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením.

(11)

V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2020/167 (5) sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy, ktoré zakladajú predpoklad zhody so smernicou 2014/53/EÚ, a v prílohe II k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy, ktoré zakladajú predpoklad zhody so smernicou 2014/53/EÚ s obmedzením. S cieľom zabezpečiť, aby sa odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2014/53/EÚ uvádzali v jednom akte, by sa odkaz na normy EN 303 213-5-1 V1.1.1 a EN 301 908-2 V13.1.1 mal zaradiť do prílohy I k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu a odkazy na normy EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 a EN 303 364-3 V1.1.1 by sa mali zaradiť do prílohy II k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(12)

Podľa inštitútu ETSI by sa harmonizovaná norma EN 303 339 V1.1.1, na ktorú sa uverejnil odkaz v sérii C Úradného vestníka Európskej únie (6), mala považovať za zastaranú, pretože už nezodpovedá aktuálnemu stavu techniky.

(13)

Preto je potrebné zo série C Úradného vestníka Európskej únie (7) vypustiť odkazy na harmonizované normy EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 a EN 303 213-6-1 V2.1.1, keďže boli zrevidované, a na harmonizovanú normu EN 303 339 V1.1.1, keďže sa považuje za zastaranú. V prílohe III k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2014/53/EÚ, ktoré sa vypúšťajú z Úradného vestníka Európskej únie. Tieto odkazy je preto vhodné zahrnúť do uvedenej prílohy. S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas na prípravu uplatňovania harmonizovaných noriem EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 a EN 303 213-6-1 V3.1.1 je potrebné odložiť vypustenie odkazov na harmonizované normy EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 a EN 303 213-6-1 V2.1.1. Vypustenie odkazu na harmonizovanú normu EN 303 339 V1.1.1 treba odsunúť s cieľom poskytnúť výrobcom čas, aby sa pripravili aj na vypustenie odkazu na uvedenú normu.

(14)

Súlad s harmonizovanou normou zakladá predpoklad zhody so zodpovedajúcimi základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/167 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

3.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 5376 final zo 4. augusta 2015 o žiadosti o normalizáciu adresovanej Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy, pokiaľ ide o rádiové zariadenia, na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.

(4)  Ú. v. EÚ C 326, 14.9.2018, s. 114.

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/167 z 5. februára 2020 o harmonizovaných normách pre rádiové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (Ú. v. EÚ L 34, 6.2.2020, s. 46).

(6)  Ú. v. EÚ C 326, 14.9.2018, s. 114.

(7)  Ú. v. EÚ C 326, 14.9.2018, s. 114.


PRÍLOHA I

V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa dopĺňajú tieto riadky:

č.

Odkaz na normu

„8.

EN 301 908-2 V13.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) CDMA s priamym rozprestrením (ULTRA FDD)

9.

ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1

Pokročilý systém navádzania a riadenia pohybu na zemi (A-SMGCS). Časť 5: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru pre zariadenia na multilateráciu (MLAT). Oddiel 1: Prijímače a vyzývače“.


PRÍLOHA II

V prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa dopĺňajú tieto riadky:

č.

Odkaz na normu

„4.

EN 301 908-13 V13.1.1

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 13: Používateľské zariadenia (UE) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)

Poznámka: Uvedená harmonizovaná norma neobsahuje výkonnostné parametre antény a súlad s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, pokiaľ ide o uvedené parametre.

5.

EN 302 217-2 V3.2.2

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény medzi dvoma bodmi. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa použije poznámka 2 v bode 4.3.2 uvedenej harmonizovanej normy.

Poznámka: Pokiaľ ide o rádiové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje jeden z bodov H.3.4, I.3.4 alebo J.3.4 uvedenej harmonizovanej normy, zhoda s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ v prípade, že nie sú vykonané vhodné skúšobné metódy na preukázanie súladu s niektorým z bodov H.3.4, I.3.4 alebo J.3.4 uvedenej harmonizovanej normy.

6.

EN 303 213-6-1 V3.1.1

Pokročilý systém navádzania a riadenia pohybu na zemi (A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru pre využívané radarové snímače pohybu na zemi. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

Poznámka: Pokiaľ ide o bod 4.2.1.5 uvedenej harmonizovanej normy, zhoda s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ pre zariadenia, ktoré nekombinujú „zúženie WR112/R84 a vlnovod WR90/R100“, ako je uvedené v poznámke 1 v oddiele 1 uvedenej harmonizovanej normy. Vlnovod musí mať nepretržite uvoľnenú prenosovú cestu (nerušenú/čistú) a minimálnu dĺžku najmenej 20-násobku medznej vlnovej dĺžky vlnovodu v danom prevádzkovom režime.

7.

EN 303 345-2 V1.1.1

Rozhlasové prijímače. Časť 2: Služba rozhlasového vysielania s amplitúdovou moduláciou. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, pokiaľ ide o nežiadúce emisie prijímača v rušivej doméne.

8.

EN 303 345-5 V1.1.1

Rozhlasové prijímače. Časť 5: Služba rozhlasového vysielania pomocou technológie DRM. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru

Poznámka: Súlad s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, pokiaľ ide o nežiadúce emisie prijímača v rušivej doméne.

9.

EN 303 364-3 V1.1.1

Primárny sledovací radar (PSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 3: Senzory PSR riadenia letovej prevádzky (ATC) pracujúce vo frekvenčnom pásme 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X)

Poznámka: Pokiaľ ide o bod 4.2.1.4 uvedenej harmonizovanej normy, zhoda s uvedenou harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ pre zariadenia, ktoré nekombinujú „zúženie WR112/R84 a vlnovod WR90/R100“, ako je uvedené v poznámke 1 v oddiele 1 uvedenej harmonizovanej normy. Vlnovod musí mať nepretržite uvoľnenú prenosovú cestu (nerušenú/čistú) a minimálnu dĺžku najmenej 20-násobku medznej vlnovej dĺžky vlnovodu v danom prevádzkovom režime.“


PRÍLOHA III

V prílohe III k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/167 sa dopĺňajú tieto riadky:

č.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

„12.

EN 301 908-2 V11.1.2

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 2: Používateľské zariadenia (UE) CDMA s priamym rozprestrením (ULTRA FDD)

27. október 2021

13.

EN 301 908-13 V11.1.2

Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ. Časť 13: Používateľské zariadenia (UE) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA)

27. október 2021

14.

EN 302 217-2 V3.1.1

Pevné rádiové systémy. Charakteristiky a požiadavky na zariadenia a antény medzi dvoma bodmi. Časť 2: Digitálne systémy pracujúce vo frekvenčných pásmach od 1 GHz do 86 GHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.

27. apríl 2022

15.

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Pokročilý systém navádzania a riadenia pohybu na zemi (A-SMGCS). Časť 6: Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ pre využívané radarové snímače pohybu na zemi. Oddiel 1: Snímače v pásme X využívajúce impulzné signály a prenášajúce výkon do 100 kW

27. október 2021

16.

EN 303 339 V1.1.1

Širokopásmová priama komunikácia vzduch – zem. Zariadenia prevádzkované vo frekvenčnom rozsahu od 1 900 MHz do 1 920 MHz a od 5 855 MHz do 5 875 MHz. Antény s pevným vyžarovacím diagramom. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ.

27. apríl 2021“.


ODPORÚČANIA

27.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 357/35


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2020/1563

zo 14. októbra 2020

týkajúce sa energetickej chudoby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 168 a 194,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (1) („prepracovaná smernica o elektrine“), a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Energetická chudoba je situácia, keď domácnosti nemajú prístup k základným energetickým službám. V roku 2018 si takmer 34 miliónov Európanov nemohlo dovoliť, aby mali doma primerané teplo (2), a preto je energetická chudoba pre EÚ veľkou výzvou.

(2)

Ako uznali spoluzákonodarcovia, primerané vykurovanie, chladenie, osvetlenie a elektrická energia pre spotrebiče sú základnými službami, ktoré občanom umožňujú zachovať si dôstojnú životnú úroveň a zdravie. Prístup k energetickým službám má zásadný význam pre sociálne začlenenie. Boj proti energetickej chudobe preto môže priniesť viaceré výhody vrátane nižších výdavkov na zdravotníctvo, zníženia znečistenia ovzdušia (nahradením vykurovacích zdrojov, ktoré nie sú vhodné na daný účel), väčšieho pohodlia a lepšej kvality života, ako aj zlepšenia rozpočtov domácností. Všetky tieto prínosy by priamo stimulovali hospodársky rast a prosperitu v Európskej únii.

(3)

Európsky pilier sociálnych práv, ktorý spoločne vyhlásili Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017, zaraďuje energetiku medzi základné služby, ku ktorým má mať každý prístup. Ľuďom v núdzi treba poskytnúť podporu na prístup k týmto službám (3).

(4)

Spravodlivá transformácia na klimaticky neutrálnu Úniu do roku 2050 je hlavným bodom Európskej zelenej dohody, ktorú Komisia navrhla v decembri 2019 (4). Ústredným prvkom tejto zelenej dohody je vlna obnovy (5), ktorá je významnou iniciatívou na podporu štrukturálnej obnovy súkromných a verejných budov, a tým znížiť emisie, podporiť oživenie a riešiť energetickú chudobu. Takáto štrukturálna obnova pomôže zvýšiť úsilie EÚ v zmierňovaní zmeny klímy. Z tohto dôvodu sa považovalo za nevyhnutné, aby sa vlna obnovy a toto odporúčanie prijali spoločne a vzájomne tak posilnili výzvy na riešenie otázky energetickej chudoby a budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou.

(5)

Energetická chudoba je kľúčovým pojmom konsolidovaným v legislatívnom balíku s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorým sa má uľahčiť spravodlivá energetická transformácia. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 (6) („nariadene o riadení energetickej únie“) a prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii sa od Komisie vyžaduje, aby poskytla orientačné usmernenia týkajúce sa vhodných ukazovateľov na meranie energetickej chudoby (7) a vymedzenia „významného počtu domácností v energetickej chudobe“ (8). Štandardné vymedzenie energetickej chudoby neexistuje, a preto je na členských štátoch, aby vypracovali vlastné kritériá podľa svojho vnútroštátneho kontextu. Nedávno prijatý legislatívny balík však poskytuje užitočné všeobecné zásady a poznatky týkajúce sa možných príčin a dôsledkov energetickej chudoby. Zdôrazňuje sa ním aj význam politík na riešenie tohto problému, najmä tých, ktoré súvisia s národnými energetickými a klimatickými plánmi a dlhodobými stratégiami obnovy (9).

(6)

Členské štáty musia vo svojich národných energetických a klimatických plánoch posúdiť počet domácností trpiacich energetickou chudobou. V prípade, že členský štát zistí, že má významný počet domácností žijúcich v energetickej chudobe, mal by do svojho plánu zahrnúť národný cieľ zníženia energetickej chudoby, ako aj politiky a opatrenia na jeho dosiahnutie. V kontexte piatej správy o stave energetickej únie Komisia uverejnila pracovné dokumenty útvarov Komisie pre každý členský štát, ktoré obsahujú jednotlivé posúdenia každého konečného národného energetického a klimatického plánu. V týchto pracovných dokumentoch útvarov Komisie sa takisto posudzuje, ako sa v konečných plánoch zohľadnili súvisiace odporúčania Komisie z roku 2019, a to aj v súvislosti s energetickou chudobou, a sú v nich zahrnuté usmernenia týkajúce sa vykonávania národného energetického a klimatického plánu.

(7)

V prepracovanom znení smernice o elektrickej energii sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia na riešenie energetickej chudoby všade tam, kde sa zistí, vrátane opatrení na riešenie širšieho kontextu chudoby. Členské štáty musia takisto chrániť zraniteľných odberateľov, najmä vo vzdialených oblastiach. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (10) obsahuje podobné ustanovenia.

(8)

Novinkou v novom legislatívnom rámci je požiadavka na určenie počtu domácností nachádzajúcich sa v energetickej chudobe. V článku 29 prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii sa odkazuje na povinnosť členských štátov posúdiť počet domácností v energetickej chudobe a uvádza sa v ňom, že členské štáty musia stanoviť a uverejniť kritériá, o ktoré sa toto posúdenie opiera. Ak je počet takýchto domácností značný, členské štáty musia do svojich národných energetických a klimatických plánov zahrnúť orientačný cieľ znižovania energetickej chudoby, stanoviť časový rámec a načrtnúť príslušné politiky. Následne sa od nich vyžaduje, aby v súlade s nariadením o riadení energetickej únie predkladali Komisii správy o akomkoľvek pokroku, ktorý dosiahli pri plnení cieľa znížiť počet domácností v energetickej chudobe.

(9)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (11) o energetickej efektívnosti zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 (12) sa od členských štátov vyžaduje, aby v kontexte svojich povinností v oblasti energetickej efektívnosti zohľadňovali potrebu zmierňovať energetickú chudobu. V článku 7 ods. 11 sa v primeranom rozsahu vyžaduje, aby sa časť opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vykonávala prioritne v rámci zraniteľných domácností vrátane domácností postihnutých energetickou chudobou (13). Aj nariadenie o riadení energetickej únie obsahuje podobné povinnosti.

(10)

Podľa revidovaného znenia smernice (EÚ) 2018/844 o energetickej hospodárnosti budov musia členské štáty pripraviť príslušné vnútroštátne opatrenia, ktoré prispejú k zmierneniu energetickej chudoby, a to v rámci svojich dlhodobých stratégií obnovy na podporu obnovy vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov (14).

(11)

Legislatívny rámec EÚ obsahuje aj záruky, aby opatrenia prijaté na riešenie energetickej chudoby nebránili otvoreniu alebo fungovaniu trhu. Pre spravodlivú transformáciu sú nevyhnutné maloobchodné trhy s hladkým fungovaním. Tieto záruky sú zakotvené v článku 28 prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii a ich realizácia sa uvádza najmä v jej článku 5 ods. 5.

(12)

Článkom 27 prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii sa táto zásada posilňuje, a to požiadavkou na členské štáty, ktoré majú zabezpečiť, aby všetci odberatelia elektriny v domácnostiach, a ak to členské štáty považujú za vhodné, aj malé podniky, využívali univerzálnu službu, t. j. právo na dodávku elektriny na ich území v stanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny. Na zabezpečenie poskytovania univerzálnej služby môžu členské štáty určiť dodávateľa poslednej inštancie.

(13)

Ako sa konštatuje v odôvodnení 59 prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii, energetická chudoba vzniká kombináciou nízkeho príjmu, vysokých výdavkov na energie a vysokej energetickej náročnosti obydlí. Vplyv premenlivých cien na trhu s energiou a nízkej energetickej efektívnosti, najmä pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť budov, v kombinácii so širokou škálou sociálno-ekonomických faktorov spojených so všeobecnou chudobou a problémami vyplývajúcimi zo systémov vlastníckych vzťahov v oblasti bývania komplikuje riešenie tejto otázky.

(14)

V roku 2018 nedokázalo 6,8 % ľudí žijúcich v súkromných domácnostiach v celej EÚ (30,3 milióna ľudí (15)) platiť poplatky spojené s bývaním vrátane účtov za energie, a preto im hrozilo odpojenie. V tom istom období 7,3 % obyvateľstva EÚ (37,4 milióna ľudí) malo vo svojich domovoch nepríjemnú izbovú teplotu.

(15)

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na naliehavosť riešenia energetickej chudoby, ak chceme vytvoriť sociálnu Európu, ktorá bude zodpovedať potrebám všetkých svojich obyvateľov. Čoraz viac Európanov môže mať najmä z dôvodu rastúcej nezamestnanosti problém dovoliť si základné energetické služby, a preto sa do centra pozornosti dostanú úrovne energetickej chudoby vo všetkých členských štátoch. V tejto súvislosti je nevyhnutné plniť jednotlivé etapy Európskej zelenej dohody, a to aj napriek súčasným bezprecedentným narušeniam európskych ekonomík.

(16)

Balík opatrení na obnovu pod názvom Next Generation EU (16) má „smerovať k vybudovaniu udržateľnejšej, odolnejšej a spravodlivejšej Európy pre ďalšie generácie“. Európske plány obnovy sa musia riadiť zásadami environmentálnej udržateľnosti, solidarity, súdržnosti a konvergencie a odhodlaním nenechať bokom žiadne členské štáty, regióny ani jednotlivcov. Nástrojom Next Generation EU sa potvrdzuje úloha vlny obnovy ako jedného z hlavných činiteľov ekologickej obnovy.

(17)

Národné dlhodobé stratégie obnovy a iné nástroje navrhnuté na splnenie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti na roky 2030 a 2050 by sa mali orientovať na ochranu energeticky chudobných domácností a posilnenie postavenia zraniteľných spotrebiteľov energie tým, že ľuďom pomôžu ušetriť peniaze na účtoch za energiu, zabezpečia zdravšie životné podmienky a zmiernia energetickú chudobu.

(18)

Identifikácia domácností s najväčšou potrebou ochrany a obydlí s najväčšou potrebou obnovy pomáha pri zacielení a lepšom riadení verejných zásahov, čo prináša praktické výsledky spotrebiteľom, zlepšuje energetickú efektívnosť a minimalizuje akékoľvek narušenia fungovania vnútorného trhu s energiou.

(19)

Komisia si vypracovaním tohto odporúčania a sprístupnením svojich usmernení o energetickej chudobe členským štátom v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie plní uvedenú povinnosť a pomáha členským štátom transponovať nové ustanovenia o energetickej chudobe. Komisia poskytuje aj informácie o nových osvedčených postupoch (17).

(20)

Hlavný problém s akýmkoľvek vymedzením spočíva v tom, ako získať spoľahlivé číselné údaje. Na úrovni EÚ bol vytvorený súbor štatistických ukazovateľov na meranie pravdepodobných príčin energetickej chudoby a jej dôsledkov. Ide o súhrnné ukazovatele. Keďže energetická chudoba je jav, ktorý má viacero rozmerov, nemôže všetky jej aspekty v plnej miere odrážať len jediný ukazovateľ.

(21)

Súhrnné ukazovatele boli vypracované na európskej úrovni a uvádzajú sa v prílohe k tomuto odporúčaniu. Pripravili ich Štatistický úrad Európskej únie (EUROSTAT) a Európske stredisko pre monitorovanie energetickej chudoby (EPOV), pričom ich odvodili z harmonizovaných zberov údajov EÚ. Týmito ukazovateľmi možno monitorovať situáciu v celej EÚ a určovať vnútroštátne špecifiká, ako aj podporovať efektívnejšiu vzájomnú výmenu poznatkov a najlepších postupov. V prípade potreby ich môžu dopĺňať vnútroštátne ukazovatele a spresniť tak identifikáciu energetickej chudoby.

(22)

Vyžaduje si to úzku spoluprácu medzi relevantnými príslušnými orgánmi, a najmä riadne koordinované úsilie na regionálnej a miestnej úrovni, aby ku každej analýze založenej na ukazovateľoch na únijnej alebo vnútroštátnej úrovni existovala protiváha a aby sa takáto analýza doplnila prístupom zdola nahor. Regionálne a miestne orgány majú dobré predpoklady na to, aby identifikovali kľúčové finančné a sociálne výzvy, ktorým čelia domácnosti v energetickej chudobe, a aby zohrávali významnú úlohu pri koncipovaní a vykonávaní ekologickej transformácie, ktorá je spravodlivá, inkluzívna a udržateľná pre všetkých v Európe.

(23)

Komisia bude naďalej podporovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, a to v spolupráci s Výborom pre sociálnu ochranu, ako aj inými spôsobmi. Programy EÚ týkajúce sa financovania vrátane politiky súdržnosti, nástroja technickej podpory a iných foriem podpory možno mobilizovať na riešenie zistených problémov prostredníctvom kanálov zahŕňajúcich platformy, ktoré poskytujú Európske stredisko pre monitorovanie energetickej chudoby a iniciatíva Dohovor primátorov a starostov.

(24)

Štvrtá správa Európskej komisie o cenách energií a nákladoch na energie sa zaoberá aj osobitnou situáciou ľudí žijúcich v energetickej chudobe a zraniteľných spotrebiteľov (18). Komisia bude venovať osobitnú pozornosť aj tomu, ako členské štáty vykonávajú článok 5 prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii, ktorý umožňuje verejné zásahy do stanovovania cien dodávok elektriny pre odberateľov žijúcich v energetickej chudobe alebo pre zraniteľné domácnosti,

ODPORÚČA ČLENSKÝM ŠTÁTOM:

1.

Rozvíjať systematický prístup k liberalizácii trhov s energiou s cieľom podeliť sa o výhody so všetkými skupinami spoločnosti, najmä tými, ktoré to najviac potrebujú.

2.

Venovať osobitnú pozornosť sprievodnému pracovnému dokumentu útvarov Komisie, ktorý obsahuje usmernenia týkajúce sa ukazovateľov energetickej chudoby, ako aj vymedzenia významného počtu domácností v energetickej chudobe. Je dôležité, aby členské štáty používali usmernenie Komisie pri vykonávaní a aktualizácii svojich súčasných národných energetických a klimatických plánov v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

3.

V posúdeniach energetickej chudoby používať ukazovatele uvedené v prílohe.

4.

V súlade s odôvodnením 60 prepracovaného znenia smernice o elektrickej energii vypracovať integrované politické riešenia ako súčasť energetickej a sociálnej politiky. Mohli by k nim patriť opatrenia sociálnej politiky a zlepšenia energetickej efektívnosti, ktoré sa navzájom posilňujú, najmä v oblasti bývania.

5.

Posúdiť distribučné účinky transformácie energetiky, najmä opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti vo vnútroštátnom kontexte, a vymedziť a vykonávať politiky, ktoré sa zaoberajú súvisiacimi problémami. Náležitá pozornosť by sa mala venovať prekážkam brániacim investíciám do energeticky efektívneho bývania a profilu obydlí, ktoré najviac potrebujú obnovu v súlade s vnútroštátnymi dlhodobými stratégiami obnovy.

6.

Vypracovať všetky politiky na riešenie energetickej chudoby na základe zmysluplných a zodpovedných procesov s účasťou verejnosti a širokým zapojením zainteresovaných strán.

7.

Vypracovať opatrenia na riešenie energetickej chudoby, ktoré vychádzajú z úzkej spolupráce medzi všetkými úrovňami verejnej správy, čo umožní najmä úzku spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi na jednej strane a organizáciami občianskej spoločnosti a subjektmi súkromného sektora na strane druhej.

8.

V plnej miere zužitkovať potenciál na využitie finančných prostriedkov a programov Únie vrátane politiky súdržnosti na riešenie energetickej chudoby, a to analýzou distribučných účinkov projektov transformácie energetiky a uprednostňovaním opatrení zameraných na zraniteľné skupiny s cieľom zabezpečiť prístup k podpore.

9.

Pri prideľovaní verejných finančných prostriedkov, najmä grantov, sa zameriavať na domácnosti s nízkymi príjmami v tých kategóriách prijímateľov, ktorí majú veľmi obmedzené vlastné zdroje a obmedzený prístup ku komerčným úverom. Preskúmať úlohu spoločností poskytujúcich energetické služby (ESCO) a zmlúv o energetickej efektívnosti pri poskytovaní finančných riešení na obnovu pre energeticky chudobné domácnosti, ktoré týmto zraniteľným domácnostiam umožnia prekonať vysoké počiatočné náklady.

V Bruseli 14. októbra 2020

Za Komisiu

Kadri SIMSON

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 125.

(2)  Údaje z roku 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(3)  EPSP, Zásada 20 „Prístup k základným službám“: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk.

(4)  COM(2019) 640 final – oznámenie Komisie o Európskej zelenej dohode.

(5)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok“ [COM(2020) 662 final].

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

(7)  Článok 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1999.

(8)  Článok 29 smernice (EÚ) 2019/944.

(9)  V zmysle článku 2a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13), zmenenej smernicou (EÚ) 2018/844 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 75).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210).

(13)  Vychádza sa z existujúcich povinností na základe smernice 2012/27/EÚ. Pozri aj prílohu k odporúčaniu Komisie týkajúcemu sa transponovania povinností úspor energie podľa zmenenej smernice o energetickej efektívnosti, C(2019) 6621 final.

(14)  Vychádza sa z existujúcich povinností podľa článku 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktoré sa prevzali do smernice o energetickej hospodárnosti budov a posilnili sa, pokiaľ ide o potrebu riešiť energetickú chudobu. V odôvodnení 11 smernice (EÚ) 2018/844 sa uvádza, že potreba zmierniť energetickú chudobu by sa mala zohľadniť v súlade s kritériami, ktoré vymedzili členské štáty. V danom odôvodnení sa ďalej spresňuje, že členské štáty majú pri stanovovaní vnútroštátnych činností, ktorými sa prispeje k zmierneniu energetickej chudoby, v rámci svojich stratégií obnovy právo stanoviť, čo považujú za relevantné činnosti.

(15)  Na základe počtu obyvateľstva EÚ27 odhadovaného k 1. januáru 2018 na 446 miliónov obyvateľov: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.

(16)  Európska komisia, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie, 27. mája 2020.

(17)  V odôvodnení 59 smernice (EÚ) 2019/944 sa stanovuje, že Komisia by mala aktívne podporovať vykonávanie ustanovení uvedenej smernice o energetickej chudobe uľahčovaním šírenia osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

(18)  Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ceny energií a náklady na energie v Európe [COM(2020) 951] a jeho sprievodný dokument útvarov Komisie [SWD(2020) 951].


PRÍLOHA

UKAZOVATELE ENERGETICKEJ CHUDOBY

Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú ďalej, sú k dispozícii v Štatistickom úrade Európskej únie a v Európskom stredisku pre monitorovanie energetickej chudoby a členské štáty k nim majú prístup na účely posudzovania vnútroštátnych úrovní energetickej chudoby.

Komisia poskytuje členským štátom ako pomôcku usmernenie k interpretácii takýchto ukazovateľov vytvorených na úrovni EÚ s cieľom lepšie kvantifikovať významný počet domácností v energetickej chudobe identifikovaných na základe vnútroštátnych vymedzení energetickej chudoby (1).

Členské štáty môžu ďalej rozčleniť niektoré ukazovatele uvedené v bodoch 1 a 2 s cieľom prehĺbiť analýzu potenciálnych príčin energetickej chudoby na vnútroštátnej úrovni.

Ukazovatele možno rozdeliť do štyroch skupín:

a)

ukazovatele porovnávajúce výdavky na energie s príjmami: tieto ukazovatele kvantifikujú energetickú chudobu porovnaním sumy, ktorú domácnosti vynakladajú na energie, s výškou príjmov (napr. percentuálny podiel alebo počet domácností, ktoré vynakladajú viac ako určitý podiel svojho disponibilného príjmu na energetické služby v domácnosti);

b)

ukazovatele založené na sebahodnotení: domácnosti v priamej ankete uvádzajú, do akej miery sa domnievajú, že si môžu dovoliť platby za energie (napr. schopnosť mať domácnosť v zime dostatočne vykúrenú a v lete dostatočne vychladenú);

c)

ukazovatele založené na priamom meraní: týmito ukazovateľmi sa merajú fyzikálne premenné na určenie primeranosti energetických služieb (napr. izbová teplota);

d)

nepriame ukazovatele: meria sa nimi energetická chudoba pomocou súvisiacich faktorov, ako sú nedoplatky za služby spojené s bývaním, počet odpojení a kvalita bývania.

1.   Ukazovatele zamerané na cenovú dostupnosť energetických služieb

Podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou (pod úrovňou 60 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu), ktoré si nedokáže svoju domácnosť primerane vykúriť, na základe otázky „Môžete si dovoliť udržiavať vo svojej domácnosti primerané teplo?“ (Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

Podiel celkového obyvateľstva, ktoré si nedokáže svoju domácnosť primerane vykúriť, na základe otázky „Môžete si dovoliť udržiavať vo svojej domácnosti primerané teplo?“ (Eurostat, SILC [ilc_mdes01])

Nedoplatky za služby spojené s bývaním: podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou (pod úrovňou 60 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu), ktoré má nedoplatky za služby spojené s bývaním (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Nedoplatky za služby spojené s bývaním: podiel obyvateľstva, ktoré má nedoplatky za služby spojené s bývaním (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Výdavky na elektrinu, plyn a iné palivá ako podiel na celkových výdavkoch domácností

Podiel domácností, ktoré zo svojich príjmov vynakladajú na energie viac ako dvojnásobok podielu národného mediánu (zdroj: Eurostat, prieskumy o rozpočte domácností, 2015)

Podiel domácností, ktorých absolútne výdavky na energie sú nižšie ako polovica národného mediánu (Eurostat, prieskumy o rozpočte domácností, 2015)

2.   Doplňujúce ukazovatele

Ceny elektriny pre odberateľov v domácnosti – priemerné odberateľské pásmo (Eurostat, [nrg_pc_204])

Ceny plynu pre odberateľov v domácnosti – priemerné odberateľské pásmo (Eurostat, [nrg_pc_202])

Ceny plynu pre odberateľov v domácnosti, najnižšie odberateľské pásmo (Eurostat, [nrg_pc_202])

Podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou (pod úrovňou 60 % národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu), ktorému do obydlia zateká, má v ňom vlhkosť alebo hnilobu (Eurostat, SILC, [ilc_mdho01])

Podiel celkového obyvateľstva, ktorému do obydlia zateká, má v ňom vlhkosť alebo hnilobu (Eurostat SILC, [TESSI292])

Konečná spotreba energie na meter štvorcový v sektore bývania, korigovaná na klimatické podmienky (databáza projektu Odyssee-MURE)


(1)  SWD(2020) 960„Usmernenie EÚ o energetickej chudobe“.