ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 356

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
26. októbra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1542 z 21. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1543 z 21. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1544 z 21. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

5

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1545 z 19. októbra 2020 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

7

 

*

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Vládou Cookových ostrovov

9

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1542

z 21. októbra 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) sa stanovujú spoločné a všeobecné ustanovenia uplatniteľné na európske štrukturálne a investičné fondy.

(2)

Z dôkazov vyplýva, že ročné zálohové platby sú stanovené na príliš vysokej úrovni v porovnaní s požiadavkami na finančné riadenie, ktoré vyplývajú z implementácie operačných programov; týka sa to najmä rozpočtových rokov 2021 až 2023.

(3)

S cieľom zmierniť tlak na platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte Únie na rozpočtové roky 2021 až 2023 a zvýšiť predvídateľnosť platobných požiadaviek, a tým prispieť k transparentnejšiemu rozpočtovému plánovaniu a disciplinovanejšiemu platobnému profilu, by sa mala miera ročných zálohových platieb pre tieto roky znížiť.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 134 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

a)

piata zarážka sa nahrádza takto:

„—

2020: 3 %“;

b)

dopĺňa sa táto zarážka:

„—

2021 až 2023: 2 %.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. októbra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ C 159, 10.5.2019, s. 45.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. októbra 2020.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/3


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1543

z 21. októbra 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2, článok 79 ods. 2 a 4, článok 82 ods. 1, článok 84 a článok 87 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Členské štáty boli zasiahnuté dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19 v dosiaľ nevídanom rozsahu. Pandémia ochorenia COVID-19 mala vplyv na migráciu, bezpečnosť a riadenie hraníc v členských štátoch, čím sa na druhej strane zhoršil závažný nedostatok likvidity, ktorému čelia členské štáty v dôsledku náhleho a výrazného zvýšenia verejných investícií potrebných v mnohých odvetviach. To vyvolalo výnimočnú situáciu, ktorá by sa mala riešiť špecifickými opatreniami.

(2)

Členským štátom treba poskytnúť dodatočnú flexibilitu, aby mohli reagovať na túto bezprecedentnú krízu, a to tým, že sa posilní možnosť plne využiť dostupné vykonávacie obdobie pre národné programy uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 (2), až do ukončenia uvedených programov 31. decembra 2023. S cieľom reagovať na takúto potrebu by lehoty na zrušenie viazanosti a predloženie žiadostí o platbu ročného zostatku mali byť rovnaké. Stanovená lehota pre žiadosti o platbu ročného zostatku je 15. február roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku, ktorú Komisia môže výnimočne predĺžiť do 1. marca daného roku, zatiaľ čo pôvodne stanovená lehota na zrušenie viazanosti bola 31. december druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa prijal rozpočtový záväzok. Zosúladením lehoty na zrušenie viazanosti s príslušnou lehotou na predkladanie žiadosti bude môcť Komisia na účely uplatnenia zrušenia viazanosti zohľadniť žiadosť o platbu ročného zostatku, ktorú predložil členský štát 15. februára alebo prípadne 1. marca.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli v plnej miere využiť dodatočné rozpočtové prostriedky poskytnuté v rokoch 2018 a 2019, mal by sa rok, v ktorom sa rozpočtový záväzok prijal, upraviť. Uvedené dodatočné rozpočtové prostriedky boli zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtové roky 2018 a 2019 a následne boli viazané na národné programy.

(4)

Vzhľadom na naliehavosť spôsobenú výnimočnými okolnosťami v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(5)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to maximalizovať využívanie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (3) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriadeného nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 (4) a (EÚ) č. 515/2014 (5) pri riešení priamych a nepriamych účinkov vyplývajúcich z bezprecedentnej krízy v oblasti verejného zdravia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 514/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom zabezpečiť členským štátom právnu istotu, pokiaľ ide o lehotu na zrušenie viazanosti, by toto nariadenie malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 50 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na národné programy sa vzťahuje postup zrušenia viazanosti založený na tom, že ak do 15. februára, alebo v prípade, že Komisia výnimočne predĺži lehotu na predloženie žiadosti o platbu v súlade s článkom 44 ods. 1, do 1. marca roka nasledujúceho po druhom roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa prijal rozpočtový záväzok, nie sú sumy vyhradené na záväzky zahrnuté do počiatočnej sumy a ročných platieb predbežného financovania uvedených v článku 35 a do žiadosti o platbu predloženú v súlade s článkom 44 ods. 1, viazanosť uvedených súm sa zruší. Na účely zrušenia viazanosti Komisia vypočíta danú sumu pripočítaním jednej šestiny ročného rozpočtového záväzku, ktorý sa vzťahuje na celkovú sumu príspevku na rok 2014, ku každému rozpočtovému záväzku na roky 2015 až 2020.

Pokiaľ ide o sumy zodpovedajúce dodatočným rozpočtovým prostriedkom vyčleneným na národné programy v roku 2018, rozpočtový záväzok sa prijme v roku 2019. Pokiaľ ide o sumy zodpovedajúce dodatočným rozpočtovým prostriedkom vyčleneným na národné programy v roku 2019, rozpočtový záväzok sa prijme v roku 2020.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 21. októbra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. októbra 2020.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2007/125/SVV (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 93).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).


ROZHODNUTIA

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/5


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1544

z 21. októbra 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/17/ES (3) sa stanovuje, že inšpekcie v teréne uskutočňované na určitých množiteľských porastoch pre produkciu osiva v tretích krajinách uvedených v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu sa za určitých podmienok majú považovať za rovnocenné inšpekciám v teréne uskutočňovaným v súlade s právnymi predpismi Únie a že za určitých podmienok sa osivo určitých druhov obilnín vyprodukované v týchto tretích krajinách má považovať za rovnocenné osivu vyprodukovanému v súlade s právnymi predpismi Únie.

(2)

Ukrajina predložila Komisii žiadosť o uznanie rovnocennosti svojho systému inšpekcií v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a osiva obilnín vyprodukovaného a certifikovaného na Ukrajine.

(3)

Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Ukrajiny a na základe auditu vykonaného v roku 2015, ktorý sa týkal systému úradných kontrol a certifikácie osiva obilnín na Ukrajine a jeho rovnocennosti s požiadavkami Únie, uverejnila svoje zistenia v správe s názvom „Záverečná správa z auditu vykonaného na Ukrajine od 26. mája 2015 do 4. júna 2015 s cieľom posúdiť systém úradných kontrol a potvrdzovania osiva obilnín a ich rovnocennosť s požiadavkami Európskej únie“.

(4)

Na základe auditu sa dospelo k záveru, že inšpekcie v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva, odberu vzoriek, skúšania a následnej úradnej kontroly osiva obilnín sa náležite vykonávajú a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2003/17/ES a príslušné požiadavky stanovené v smernici Rady 66/402/EHS (4). Okrem toho sa dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány zodpovedné za certifikáciu osiva na Ukrajine sú spôsobilé a náležite vykonávajú svoju činnosť.

(5)

Preto je vhodné uznať rovnocennosť, pokiaľ ide o inšpekcie v teréne uskutočňované na Ukrajine v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, a pokiaľ ide o osivo obilnín vyprodukované na Ukrajine, ktoré boli oficiálne certifikované jej orgánmi.

(6)

Rozhodnutie 2003/17/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia 2003/17/ES

Príloha I k rozhodnutiu 2003/17/ES sa mení takto:

a)

v tabuľke sa medzi „TR“ a „US“ vkladá tento riadok:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EHS“;

b)

v poznámke pod čiarou k tabuľke sa medzi „TR – Turecko“ a „US – Spojené štáty americké“ vkladajú tieto slová:

„UA – Ukrajina,“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko z 18. septembra 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. októbra 2020.

(3)  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309).


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/7


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/1545

z 19. októbra 2020

o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (1) (ďalej len „dohoda“), schválená rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/418 (2), nadobudla platnosť 10. mája 2017. Protokol o vykonávaní dohody (3) (ďalej len „protokol“) sa vykonával od 14. októbra 2016 (4) počas štyroch rokov.

(2)

Platnosť protokolu uplynie 13. októbra 2020.

(3)

Rada 7. júla 2020 poverila Komisiu začatím rokovaní s vládou Cookových ostrovov s cieľom uzavrieť nový protokol, ktorým sa vykonáva dohoda.

(4)

Do ukončenia rokovaní o obnovení protokolu Komisia dojednala v mene Únie Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“) maximálne o jeden rok. Tieto rokovania boli úspešne ukončené a 29. júla 2020 bola parafovaná výmena listov.

(5)

Cieľom dohody vo forme výmeny listov je umožniť Únii a vláde Cookových ostrovov naďalej spolupracovať na účely podpory politiky udržateľného rybolovu a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Cookových ostrovov a umožniť plavidlám Únie vykonávať rybolovné činnosti v daných vodách.

(6)

Dohoda vo forme výmeny listov by sa mala v mene Únie podpísať s výhradou jej neskoršieho uzavretia.

(7)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu rybolovných činností plavidiel Únie vo vodách Cookových ostrovov by sa mala dohoda vo forme výmeny listov predbežne vykonávať do ukončenia postupov potrebných na nadobudnutie jej platnosti,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov, s výhradou uzavretia uvedenej dohody vo forme výmeny listov (5).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu vo forme výmeny listov v mene Únie.

Článok 3

Dohoda vo forme výmeny listov sa v súlade s jej bodom 6 predbežne vykonáva od 14. októbra 2020, resp. od neskoršieho dátumu odo dňa jej podpisu (6), do ukončenia postupov potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 19. októbra 2020

Za Radu

predsedníčka

J. KLOECKNER


(1)  Ú. v. EÚ L 131, 20.5.2016, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/418 z 28. februára 2017 o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 1).

(3)  Protokol o vykonávaní dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou Úniou a vládou Cookových ostrovov (Ú. v. EÚ L 131, 20.5.2016, s. 10).

(4)  Ú. v. EÚ L 289, 25.10.2016, s. 1.

(5)  Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

(6)  Dátum, od ktorého sa bude dohoda vo forme výmeny listov predbežne vykonávať, uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/9


DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A VLÁDOU COOKOVÝCH OSTROVOV O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI PROTOKOLU O VYKONÁVANÍ DOHODY O PARTNERSTVE V ODVETVÍ UDRŽATEĽNÉHO RYBÁRSTVA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A VLÁDOU COOKOVÝCH OSTROVOV

A.   List Európskej únie

Vážení páni,

s potešením potvrdzujem, že sme sa dohodli na týchto dočasných opatreniach na účely predĺženia platnosti aktuálneho protokolu (14. októbra 2016 – 13. októbra 2020) (ďalej len „protokol“), ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančné protiplnenie podľa Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov až do ukončenia rokovaní o obnovení protokolu.

V tejto súvislosti sa Európska únia a vláda Cookových ostrovov dohodli takto:

1.

Od 14. októbra 2020, resp. od neskoršieho dátumu odo dňa podpisu tejto výmeny listov sa režim uplatňovaný počas posledného roka platnosti protokolu predĺži za rovnakých podmienok maximálne o jeden rok.

2.

Finančné protiplnenie Únie za prístup plavidiel do vôd Cookových ostrovov v rámci predĺženia platnosti zodpovedá ročnej sume stanovenej podľa článku 2 protokolu. Uvedená suma sa uhradí jednorazovo najneskôr tri mesiace odo dňa predbežného vykonávania tejto výmeny listov.

3.

Výška odvetvovej podpory v rámci tejto dohody o predĺžení platnosti je 350 000 EUR. Spoločný výbor stanovený v článku 6 Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva schváli plánovanie programov súvisiace s touto sumou v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 3 protokolu najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa uplatňovania tejto výmeny listov. Podmienky uvedené v článku 3 protokolu týkajúce sa vykonávania a vyplatenia odvetvovej podpory sa uplatňujú mutatis mutandis.

4.

V prípade, že výsledkom rokovaní o obnovení protokolu bude jeho podpis a následné nadobudnutie platnosti pred uplynutím jednoročného obdobia stanoveného v bode 1, platby finančného protiplnenia uvedené v bodoch 2 a 3 sa znížia pro rata temporis. Zodpovedajúca suma, ktorá už bola uhradená, sa odpočíta od prvého finančného protiplnenia splatného podľa nového protokolu.

5.

Počas obdobia uplatňovania tejto dohody o predĺžení platnosti sa licencie na rybolov budú udeľovať v rámci obmedzení stanovených v protokole prostredníctvom poplatkov alebo preddavkom zodpovedajúcim poplatkom alebo preddavkom stanoveným v prílohe kapitole II oddiele 5 protokolu za posledný rok jeho uplatňovania.

6.

Táto výmena listov sa predbežne vykonáva od 14. októbra 2020 alebo od neskoršieho dátumu odo dňa podpisu tejto výmeny listov do dňa nadobudnutia jej platnosti. Táto výmena listov nadobúda platnosť dňom, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Potvrďte, prosím, prijatie tohto listu a Váš súhlas s jeho obsahom.

S úctou

Za Európsku úniu

B.   List vlády Cookových ostrovov,

Vážení páni,

mám tú česť potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom v tomto znení:

„Vážení páni,

s potešením potvrdzujem, že sme sa dohodli na týchto dočasných opatreniach na účely predĺženia platnosti aktuálneho protokolu (14. októbra 2016 – 13. októbra 2020) (ďalej len „protokol“), ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančné protiplnenie podľa Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov až do ukončenia rokovaní o obnovení protokolu.

V tejto súvislosti sa Európska únia a vláda Cookových ostrovov dohodli takto:

1.

Od 14. októbra 2020, resp. od neskoršieho dátumu odo dňa podpisu tejto výmeny listov sa režim uplatňovaný počas posledného roka platnosti protokolu predĺži za rovnakých podmienok maximálne o jeden rok.

2.

Finančné protiplnenie Únie za prístup plavidiel do vôd Cookových ostrovov v rámci predĺženia platnosti zodpovedá ročnej sume stanovenej podľa článku 2 protokolu. Uvedená suma sa uhradí jednorazovo najneskôr tri mesiace odo dňa predbežného vykonávania tejto výmeny listov.

3.

Výška odvetvovej podpory v rámci tejto dohody o predĺžení platnosti je 350 000 EUR. Spoločný výbor stanovený v článku 6 Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva schváli plánovanie programov súvisiace s touto sumou v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 3 protokolu najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa uplatňovania tejto výmeny listov. Podmienky uvedené v článku 3 protokolu týkajúce sa vykonávania a vyplatenia odvetvovej podpory sa uplatňujú mutatis mutandis.

4.

V prípade, že výsledkom rokovaní o obnovení protokolu bude jeho podpis a následné nadobudnutie platnosti pred uplynutím jednoročného obdobia stanoveného v bode 1, platby finančného protiplnenia uvedené v bodoch 2 a 3 sa znížia pro rata temporis. Zodpovedajúca suma, ktorá už bola uhradená, sa odpočíta od prvého finančného protiplnenia splatného podľa nového protokolu.

5.

Počas obdobia uplatňovania tejto dohody o predĺžení platnosti sa licencie na rybolov budú udeľovať v rámci obmedzení stanovených v protokole prostredníctvom poplatkov alebo preddavkom zodpovedajúcim poplatkom alebo preddavkom stanoveným v prílohe kapitole II oddiele 5 protokolu za posledný rok jeho uplatňovania.

6.

Táto výmena listov sa predbežne vykonáva od 14. októbra 2020 alebo od neskoršieho dátumu odo dňa podpisu tejto výmeny listov do dňa nadobudnutia jej platnosti. Táto výmena listov nadobúda platnosť dňom, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Potvrďte, prosím, prijatie tohto listu a Váš súhlas s jeho obsahom.“

Potvrdzujem, že obsah Vášho listu je pre moju vládu prijateľný.

Váš list a tento list predstavujú dohodu v súlade s Vaším návrhom.

S úctou

Za vládu Cookových ostrovov