ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 354

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
26. októbra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1546 z 23. októbra 2020, ktorým sa stanovuje štruktúra a detaily popisu zdrojov a metód na tvorbu agregátov hrubého národného dôchodku a ich zložiek v súlade s Európskym systémom účtov (ESA 2010) ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1547 z 23. októbra 2020, ktorým sa opravuje poľské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/1548 z 13. októbra 2020 o vymenovaní vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1549 z 22. októbra 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2004/200/ES o opatreniach na zabránenie zavlečenia a rozšírenia vírusu Pepino mosaic v Spoločenstve [oznámené pod číslom C(2020) 7139]

7

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1550 z 23. októbra 2020, ktorým sa zavádza viacročný program kontrol na obdobie 2021 – 2025, ktorý majú vykonávať odborníci Komisie v členských štátoch s cieľom overiť uplatňovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca

9

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1551 z 22. októbra 2020, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia

19

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1552 zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2020/50)

22

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1553 zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2020/51)

24

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1554 zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23, pokiaľ ide o periodicitu podávania správ Európskej centrálnej banke o kvalite externej štatistiky (ECB/2020/52)

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1546

z 23. októbra 2020,

ktorým sa stanovuje štruktúra a detaily popisu zdrojov a metód na tvorbu agregátov hrubého národného dôchodku a ich zložiek v súlade s Európskym systémom účtov (ESA 2010)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/516 majú členské štáty poskytnúť Komisii (Eurostatu) popis zdrojov a metód, ktoré sa majú použiť na tvorbu agregátov hrubého národného dôchodku v trhových cenách (HND) a ich zložiek.

(2)

Je mimoriadne dôležité, aby agregáty HND a ich zložky boli porovnateľné medzi členskými štátmi a aby bol popis zdrojov a metód použitých na tvorbu agregátov HND a ich zložiek v súlade s príslušnými definíciami a účtovnými pravidlami ESA 2010 (2).

(3)

Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty popisy zdrojov a metód použitých na tvorbu agregátov HND a ich zložiek dokumentovali a pravidelne aktualizovali.

(4)

V záujme uľahčenia porovnateľných analýz by mali mať popisy k HND spoločnú štruktúru pozostávajúcu z vopred stanoveného počtu kapitol a z procesných tabuliek s numerickými odhadmi pre referenčný rok.

(5)

Členské štáty by v záujme overenia zdrojov, ich použitia a metód na tvorbu agregátov HND a ich zložiek mali Komisii (Eurostatu) poskytnúť najnovšiu verziu popisov k HND podľa dohodnutého harmonogramu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štruktúra popisu

1.   Členské štáty stanovia popis zdrojov a metód použitých na tvorbu agregátov HND a ich zložiek (popis k HND). Popis k HND pozostáva z 10 kapitol a procesných tabuliek k HND.

2.   Ide o tieto kapitoly:

Kapitola 1: Prehľad systému účtov

Kapitola 2: Politika revízií a harmonogram revidovania a finalizácie odhadov. Väčšie revízie od poslednej verzie popisu k HND

Kapitola 3: Výrobná metóda

Kapitola 4: Dôchodková metóda

Kapitola 5: Výdavková metóda

Kapitola 6: Postup pri bilancovaní alebo integrovaní a validácia odhadov

Kapitola 7: Prehľad úprav na zabezpečenie úplnosti

Kapitola 8: Prechod z hrubého domáceho produktu (HDP) na HND

Kapitola 9: Použité hlavné klasifikácie

Kapitola 10: Použité hlavné zdroje údajov

3.   Procesné tabuľky k HND obsahujú:

a)

numerické informácie o odhadoch vykonaných v jednotlivých za sebou nasledujúcich fázach procesu zostavovania HND v prípade jednotlivých druhov použitých zdrojov a vykonaných úprav;

b)

numerické informácie o relatívnej veľkosti jednotlivých druhov použitých zdrojov a vykonaných úprav v uvedenom procese zostavovania;

c)

odkazy na príslušné kapitoly popisu k HND.

Článok 2

Detaily

Členské štáty zabezpečujú:

a)

aby sa v opise zdrojov a metód použitých pri odhade HND, ktorý je súčasťou popisu k HND, používali pojmy a definície v súlade s ESA 2010;

b)

aby bol opis zdrojov a metód použitých pri odhade HND, ktorý je súčasťou popisu k HND, komplexný a jasný, aby zodpovedal postupom zavedeným v čase vypracúvania popisu k HND a aby obsahoval informácie o transformácii údajov zo štatistických a administratívnych zdrojov na odhady národných účtov uplatňovaním koncepčných a bilančných úprav a úprav na zabezpečenie úplnosti a validačných postupov;

c)

aby sa v uvedenom opise pri jednotlivých krokoch procesu zostavovania HND uvádzali numerické dôkazy, ktoré musia byť konzistentné s informáciami v procesných tabuľkách;

d)

aby boli numerické dôkazy založené na najneskoršom roku, za ktorý sú k dispozícii definitívne odhady (referenčný rok);

e)

aby sa zdroje a metódy použité na tvorbu agregátov HND a ich zložiek používali pri zostavovaní rokov nasledujúcich po referenčnom roku.

Článok 3

Harmonogram pre aktualizáciu a zasielanie

1.   Členské štáty zašlú popis k HND Komisii (Eurostatu) do 31. decembra 2021.

2.   Ďalšie aktualizácie popisu k HND sa vykonajú a zašlú Komisii (Eurostatu) do 12 mesiacov po každej dôležitej zmene zdrojov alebo metód na zostavenie HND. Popis k HND sa v každom prípade aktualizuje aspoň každých 5 rokov.

3.   Členské štáty zasielajú popis k HND elektronicky prostredníctvom jediného miesta vstupu pre údaje v Komisii (Eurostate).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 19.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1547

z 23. októbra 2020,

ktorým sa opravuje poľské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 91 písm. d) a článok 123,

keďže:

(1)

Poľské znenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/274 (2) obsahuje chybu v prvom pododseku článku 12 ods. 1, ktorá mení význam ustanovenia.

(2)

Poľské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa to netýka.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 60).


ROZHODNUTIA

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/5


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU (SZBP) 2020/1548

z 13. októbra 2020

o vymenovaní vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/889/SZBP z 25. novembra 2005 o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu) (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Podľa článku 10 ods. 1 jednotnej akcie 2005/889/SZBP sa Politický a bezpečnostný výbor (PBV) oprávňuje, aby v súlade s článkom 38 zmluvy prijímal príslušné rozhodnutia na účely vykonávania politickej kontroly a strategického usmerňovania pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah) vrátane rozhodnutia o vymenovaní vedúceho misie.

(2)

PBV prijal 8. decembra 2017 rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/2430 (2), ktorým bol pán Günther FREISLEBEN vymenovaný za vedúceho misie EU BAM Rafah na obdobie od 4. decembra 2017 do 30. júna 2018.

(3)

Mandát pána Günthera FREISLEBENA ako vedúceho misie EU BAM Rafah sa pravidelne predlžoval, naposledy do 30. októbra 2020 rozhodnutím Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/1011 (3).

(4)

Rada 30. júna 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/955 (4), ktorým sa mení jednotná akcia 2005/889/SZBP, a ktorým sa trvanie misie EU BAM Rafah predlžuje do 30. júna 2021.

(5)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 8. októbra 2020 navrhol vymenovať pána Mihai-Florin BULGARIU za vedúceho misie EU BAM Rafah,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Mihai-Florin BULGARIU sa týmto vymenúva za vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah) od 1. novembra 2020 do 30. júna 2021.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2020.

V Bruseli 13. októbra 2020

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2017/2430 z 8. decembra 2017 o vymenovaní vedúceho misie pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017) (Ú. v. EÚ L 344, 23.12.2017, s. 9).

(3)  Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/1011 z 2. júla 2020, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2020) (Ú. v. EÚ L 224, 13.7.2020, s. 9).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/955 z 30. júna 2020, ktorým sa mení jednotná akcia 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu) (Ú. v. EÚ L 212, 3.7.2020, s. 18).


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/7


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1549

z 22. októbra 2020,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2004/200/ES o opatreniach na zabránenie zavlečenia a rozšírenia vírusu Pepino mosaic v Spoločenstve

[oznámené pod číslom C(2020) 7139]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 1 a článok 37 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2004/200/ES (2) sa stanovujú opatrenia na zabránenie zavlečeniu vírusu mozaiky pepina do Únie a jeho rozšíreniu v Únii na semenách rajčiakov jedlých Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Tieto opatrenia sa nevzťahujú na semená určené pre konečného spotrebiteľa.

(2)

Uvedený škodca nebol zaradený do prílohy I ani prílohy II k smernici Rady 2000/29/ES (3) a podlieha iba osobitným požiadavkám rozhodnutia 2004/200/ES.

(3)

Po prehodnotení jeho rastlinolekárskeho stavu bol uvedený škodca zaradený do časti F prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2072 (4), v ktorej sa uvádzajú regulovaní nekaranténni škodcovia Únie a špecifické rastliny na výsadbu aj s príslušnými kategóriami a prahovými hodnotami pre príslušné osivo zeleniny. Zároveň podlieha aj opatreniam stanoveným v časti E prílohy V k uvedenému nariadeniu.

(4)

Rozhodnutie 2004/200/ES je preto zastarané a malo by sa zrušiť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2004/200/ES sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. októbra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2004/200/ES z 27. februára 2004 o opatreniach na zabránenie zavlečenia a rozšírenia vírusu Pepino mosaic v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 43).

(3)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/9


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1550

z 23. októbra 2020,

ktorým sa zavádza viacročný program kontrol na obdobie 2021 – 2025, ktorý majú vykonávať odborníci Komisie v členských štátoch s cieľom overiť uplatňovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 118 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Za presadzovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca zodpovedajú členské štáty, ktorých príslušné orgány prostredníctvom organizácie úradných kontrol monitorujú a overujú, či sa relevantné požiadavky Únie skutočne dodržujú a presadzujú. Súbežne s týmto monitorovaním a overovaním sa v článku 116 nariadenia (EÚ) 2017/625 vyžaduje, aby odborníci Komisie vykonávali v členských štátoch kontroly vrátane auditov s cieľom overiť uplatňovanie právnych predpisov Únie. Tieto kontroly Komisie by sa mali vykonávať v oblastiach bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, ako aj fungovania systémov národných kontrol a príslušných orgánov, ktoré ich prevádzkujú, pričom sa zohľadnia synergie s kontrolnými opatreniami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(2)

Komisia zostavila viacročný program kontrol na obdobie 2021 – 2025, ktorý je zosúladený s funkčným obdobím Komisie a odráža jej priority. Tieto kontroly vykonávajú odborníci Komisie v členských štátoch s cieľom overiť uplatňovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa oblastí uvedených vyššie. Počas procesu určovania priorít sa použili rôzne kritériá, okrem iného identifikované riziko pre spotrebiteľov, zvieratá alebo rastliny, minulé výsledky členských štátov v danej oblasti, objem výroby, informácie z relevantných zdrojov (napríklad Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín) a zo systému riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) a jeho zložiek.

(3)

Tento viacročný program kontrol je príspevkom do prioritných oblastí Komisie „Európska zelená dohoda (2)“ a „Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu“ (3). Prispieva aj k monitorovaniu spoločnej poľnohospodárskej politiky v súlade s pravidlami systému krížového plnenia stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (4). Kontroly stanovené vo viacročnom programe kontrol umožňujú Komisii plniť si právne povinnosti dohliadať na uplatňovanie práva Únie, a to overením, či sú úradné kontroly v členských štátoch v príslušných oblastiach v súlade s právnymi predpismi Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Viacročný program kontrol na obdobie 2021 – 2025, ktoré majú vykonávať odborníci Komisie v členských štátoch v súlade s ustanoveniami článku 116 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, je stanovený v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  COM(2019) 640 final.

(3)  COM(2020) 381 final.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).


PRÍLOHA

V tejto prílohe sa stanovuje program kontrol, ktoré majú v období 2021 – 2025 vykonávať odborníci Komisie v členských štátoch v oblastiach vymedzených nariadením (EÚ) 2017/625.

Pre uvedené obdobie určila Komisia niekoľko prioritných oblastí v oblastiach bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, ako aj fungovania systémov národných kontrol a príslušných orgánov.

Kontroly Komisie sa vzťahujú na všetky členské štáty v každej z prioritných oblastí. Špecifické otázky, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé kontroly, sa prispôsobujú situácii v každom členskom štáte.

Odborníci Komisie vykonávajú kontroly vrátane overovania na mieste, auditov a administratívnych analýz v súlade s článkom 116 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Viacročný program kontrol Komisie v členských štátoch na obdobie 2021 – 2025 s cieľom overiť uplatňovanie pravidiel v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, sa týka aj ďalších oblastí stanovených v uvedenom nariadení, napríklad kontrol podvodov a kontrol dovozu. Stanovuje sa v kapitolách 1 až 10 (rozdelených podľa oblastí a špecifického cieľa) a v kapitole 11 (rozdelenej podľa rokov) tejto prílohy.

1.   Potraviny a bezpečnosť potravín

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Potraviny živočíšneho pôvodu

(napr. bezpečnosť mäsa z cicavcov a vtákov a výrobkov z neho, mlieka a výrobkov z neho, produktov rybolovu a hygieny produkcie živých lastúrnikov)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie v oblasti bezpečnosti potravín, ktorými sa upravuje produkcia potravín živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh (zahŕňajúce aj vysledovateľnosť a označovanie vrátane geneticky modifikovaných organizmov), s osobitným zameraním na mäso z cicavcov a vtákov a výrobky z neho, mlieko a výrobky z neho, produkty rybolovu a živé lastúrniky, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Zoonózy prenášané potravinami

(napr. salmonela)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie upravujúce kontrolu zoonóz prenášaných potravinami, s osobitným zameraním na úroveň vykonávania a účinnosti vnútroštátnych veterinárnych programov spolufinancovaných Komisiou, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Potraviny neživočíšneho pôvodu

(napr. bezpečnosť ovocia a zeleniny, bylín, korenín a klíčkov)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie v oblasti bezpečnosti potravín, ktorými sa upravuje produkcia potravín neživočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh (zahŕňajúce aj vysledovateľnosť a označovanie vrátane geneticky modifikovaných organizmov), s osobitným zameraním na mikrobiologickú bezpečnosť, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Rezíduá v živých zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu

(rezíduá veterinárnych liekov, pesticídov a kontaminantov)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravujú rezíduá veterinárnych liekov, pesticídov a kontaminantov v živých zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu.

Overiť, či plány monitorovania rezíduí predložené členskými štátmi spĺňajú požiadavky stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie.

Kontaminanty v potravinách neživočíšneho pôvodu

(napr. mykotoxíny)

Overiť na základe viacročných národných plánov kontroly zostavených členskými štátmi a správ o týchto plánoch, či úradné kontroly kontaminantov v potravinách neživočíšneho pôvodu spĺňajú požiadavky stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie.

2.   Krmivá a bezpečnosť krmív

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Všeobecná hygiena krmív

(hygiena krmív, schvaľovanie a registrácia zariadení, vysledovateľnosť, označovanie a kontaminanty)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje hygiena krmív (s osobitným zameraním na hygienu krmív, schvaľovanie a registráciu zariadení, kontaminanty, vysledovateľnosť a označovanie vrátane geneticky modifikovaných organizmov), ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Medikované krmivá

Overiť, či členské štáty dodržiavajú právne požiadavky Únie, ktorými sa upravuje výroba medikovaných krmív, uplatniteľné od januára 2022.

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty

(sektor mäsa, spracovateľské závody)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie upravujúce nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, ktoré vznikli v Únii alebo sa uvádzajú na trh Únie, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti, a to s osobitným zameraním na sektor mäsa a spracovateľské závody.

3.   Zdravie zvierat

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Aktívne epizootické choroby

(napr. africký mor ošípaných, vysokopatogénna aviárna influenza)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje kontrola významných aktívnych chorôb zvierat, ako je napríklad africký mor ošípaných či vysokopatogénna aviárna influenza, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Zoonózy prenášané inak než potravinami

(napr. besnota)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie upravujúce kontrolu zoonóz prenášaných inak než potravinami, s osobitným zameraním na úroveň vykonávania a účinnosti vnútroštátnych veterinárnych programov spolufinancovaných Komisiou, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Enzootické choroby

(napr. tuberkulóza, brucelóza)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje kontrola enzootických chorôb, s osobitným zameraním na úroveň vykonávania a účinnosti vnútroštátnych veterinárnych programov spolufinancovaných Komisiou, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Pripravenosť a prevencia

(plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie upravujúce pripravenosť vyrovnať sa s viacerými ohniskami epizootických chorôb, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

4.   Dobré životné podmienky zvierat

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Doprava

(zvieratá nespôsobilé na prepravu, plavidlá na prepravu dobytka, neodstavené teľatá, kontrolné miesta používané na prepravu zvierat)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravujú dobré životné podmienky zvierat počas prepravy, s osobitným zameraním na zvieratá nespôsobilé na prepravu, plavidlá na prepravu hospodárskych zvierat, neodstavené teľatá, kontrolné miesta používané pri preprave zvierat, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Poľnohospodárske podniky

(nosnice)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravujú dobré životné podmienky nosníc počas chovu, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Porážka

(prežúvavce, hydina)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravujú dobré životné podmienky prežúvavcov a hydiny pri porážke, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

5.   Zdravie rastlín

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Prienik škodcov rastlín

(predstavujúce značnú hrozbu)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje kontrola škodcov rastlín zistených na území Únie, s osobitným zameraním na škodcov predstavujúcich značnú hrozbu, napríklad baktérie Xylella fastidiosa, tobomavírusu napádajúceho rajčiaky, háďatka borovicového, fúzača čínskeho, organizmu Trioza a iných škodlivých organizmov identifikovaných ako prioritné, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Pripravenosť a prevencia

(plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje zostavovanie a aktualizácia plánov pre prípad nepredvídaných udalostí.

Preprava rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Únie

(rastlinné pasy)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje preprava rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Únie, s osobitným zameraním na rastlinné pasy, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

6.   Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a ich používanie a udržateľné používanie pesticídov

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Prípravky na ochranu rastlín

(autorizácia, uvádzanie na trh a používanie pesticídov a rezíduí pesticídov)

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje autorizácia, uvádzanie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín a rezíduí pesticídov, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Udržateľné používanie pesticídov

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje udržateľné používanie pesticídov, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

7.   Kvalita potravín

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Ekologické poľnohospodárstvo

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje výroba a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (vrátane vysledovateľnosti a označovania geneticky modifikovaných organizmov), ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Zemepisné označenia

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje výroba a označovanie výrobkov so zemepisným označením [chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručená tradičná špecialita (ZTŠ)], ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

8.   Vstup zvierat a tovaru z tretích krajín do Únie

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Úradné kontroly zvierat a tovaru

Overiť, či si členské štáty plnia povinnosti, pokiaľ ide o vykonávanie úradných kontrol zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie z tretích krajín.

Overiť, či zvieratá a tovar vstupujúce do Únie z tretích krajín spĺňajú platné všeobecné a osobitné únijné požiadavky na vstup do Únie.

Osobitný dôraz sa bude klásť na pravidlá stanovené nariadením (EÚ) 2017/625 a súvisiacimi delegovanými a vykonávacími aktami.

Súlad hraničných kontrolných staníc

Overiť, či miesta, ktoré členské štáty navrhli určiť za hraničné kontrolné stanice, spĺňajú minimálne požiadavky na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch Únie pred označením takýchto miest.

Overiť, či hraničné inšpekčné stanice, určené miesta vstupu, miesta vstupu a miesta prvého uvedenia, ktoré sú opätovne určené v súlade s článkom 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, spĺňajú uplatniteľné minimálne požiadavky.

Overiť, či kontrolné stanice, ktoré nie sú hraničnými kontrolnými stanicami, uvedené v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625, spĺňajú uplatniteľné minimálne požiadavky.

Úradné kontroly zdravia rastlín

Overiť, či si členské štáty plnia povinnosti, pokiaľ ide o úradné kontroly zdravia rastlín vykonávané na rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch vstupujúcich do Únie z tretích krajín.

Poskytnúť záruky, že rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín, spĺňajú uplatniteľné únijné požiadavky týkajúce sa zdravia rastlín potrebné na vstup do Únie.

9.   Antimikrobiálna rezistencia

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie u zoonotických a komenzálnych baktérií

Overiť, či členské štáty dodržiavajú právne predpisy, ktorými sa upravuje monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie u zoonotických a komenzálnych baktérií, a tým prispieť k úplnému vykonávaniu Európskeho akčného plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) z roku 2017 (1).

10.   Všeobecné aspekty v rámci agropotravinového reťazca

Prioritná oblasť

Špecifické ciele

Podvody

Overiť, či členské štáty dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie, ktorými sa upravuje identifikácia podvodných alebo klamlivých praktík v rámci agropotravinového reťazca a následné opatrenia v súvislosti s nimi, ako aj vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa tejto oblasti.

Postup v nadväznosti na odporúčania auditu

(v rámci sektora a všeobecný)

Overiť, či členské štáty prijímajú primerané následné opatrenia na nápravu špecifických alebo systematických nedostatkov zistených pri kontrolách Komisie.

Kontroly vývozu

Overiť úradné kontroly členských štátov týkajúce sa uplatňovania certifikačných požiadaviek na vývoz.

11.   Viacročný program kontrol na obdobie 2021 – 2025 rozdelený podľa rokov

Oblasť

Prioritná oblasť

2021

2022

2023

2024

2025

Potraviny a bezpečnosť potravín

Potraviny živočíšneho pôvodu

Bezpečnosť mäsa z cicavcov a vtákov a výrobkov z neho, mlieka a výrobkov z neho, produktov rybolovu, živých lastúrnikov

Zoonózy prenášané potravinami

Prioritné zoonózy

(napríklad: salmonela)

Potraviny neživočíšneho pôvodu

Bezpečnosť ovocia a zeleniny, bylín, korenín a klíčkov

Rezíduá

Rezíduá v živých zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu

Kontaminanty

Kontaminanty v potravinách neživočíšneho pôvodu

Krmivá a bezpečnosť krmív

Bezpečnosť krmív

Všeobecná hygiena krmív

 

 

Medikované krmivá

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty

 

Zdravie zvierat

Aktívne epizootické choroby

Prioritné choroby

(napríklad: africký mor ošípaných, vysokopatogénna aviárna influenza)

Zoonózy prenášané inak než potravinami

Prioritné zoonózy

(napríklad: besnota)

Enzootické choroby

Choroby s aktívnymi eradikačnými programami

(napríklad: tuberkulóza, brucelóza)

Pripravenosť a prevencia

 

Plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí v oblasti zdravia zvierat

Dobré životné podmienky zvierat

Doprava

 

Zvieratá nespôsobilé na prepravu, plavidlá na prepravu hospodárskych zvierat, neodstavené teľatá

 

Kontrolné miesta používané na prepravu zvierat

 

Poľnohospodárske podniky

Nosnice

 

Porážka

Prežúvavce, hydina

 

Zdravie rastlín

Prienik škodcov rastlín

Prioritní škodcovia

(napríklad: baktéria Xylella fastidiosa, tobomavírus napádajúci rajčiaky, háďatko borovicové, fúzač čínsky, organizmus Trioza)

Pripravenosť a prevencia

 

Plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí v oblasti zdravia rastlín

Preprava rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Únie

 

Rastlinné pasy

POR a UPP

Prípravky na ochranu rastlín (POR)

 

Autorizácia, uvádzanie na trh a používanie pesticídov

Rezíduá pesticídov

Udržateľné používanie pesticídov (UPP)

Udržateľné používanie pesticídov


Oblasť

Prioritná oblasť

2021

2022

2023

2024

2025

Kvalita potravín

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Zemepisné označenia

Používanie a označovanie CHOP/CHZO/ZTŠ

Vstup zvierat a tovaru z tretích krajín do Únie

Úradné kontroly zvierat a tovaru

Úradné kontroly zvierat a tovaru

Hraničné kontrolné stanice

Súlad hraničných kontrolných staníc

Úradné kontroly zdravia rastlín

Úradné kontroly zdravia rastlín vykonávané na rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch

 

AMR

Monitorovanie

 

Monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie u zoonotických a komenzálnych baktérií

Všeobecné aspekty v rámci agropotravinového reťazca

Podvody

Opatrenia zavedené na boj proti podvodným alebo klamlivým praktikám

 

Nadväzujúce opatrenia

Postup v nadväznosti na odporúčania auditu

Vývoz

Dohľad Komisie nad úradnými kontrolami členských štátov týkajúcimi sa uplatňovania certifikačných požiadaviek na vývoz.


(1)  COM(2017) 339 final.


ODPORÚČANIA

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/19


ODPORÚČANIE RADY (EÚ) 2020/1551

z 22. októbra 2020,

ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a e) a článok 292 prvú a druhú vetu,

keďže:

(1)

Rada 30. júna 2020 prijala odporúčanie o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia (1) (ďalej len „odporúčanie Rady“). Rada 16. júla 2020 prijala odporúčanie (EÚ) 2020/1052 zo 16. júla 2020, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia (2). Rada 30. júla 2020 prijala odporúčanie (EÚ) 2020/1144 z 30. júla 2020, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia (3).

Rada 7. augusta 2020 prijala odporúčanie (EÚ) 2020/1186 zo 7. augusta 2020, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia (4).

(2)

V odporúčaní Rady sa stanovuje, že členské štáty by mali od 1. júla 2020 postupne koordinovaným spôsobom rušiť dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vo vzťahu k osobám s pobytom v tretích krajinách uvedených v prílohe I k odporúčaniu Rady. Rada by mala po dôkladnej konzultácii s Komisiou a príslušnými agentúrami a útvarmi EÚ v nadväznosti na celkové posúdenie založené na metodike, kritériách a informáciách uvedených v odporúčaní Rady zoznam tretích krajín uvedený v prílohe I každé dva týždne preskúmať a podľa potreby aktualizovať.

(3)

Odvtedy sa v úzkej spolupráci s Komisiou a príslušnými agentúrami a útvarmi EÚ uskutočnili v rámci Rady rokovania o preskúmaní zoznamu tretích krajín uvedeného v prílohe I k odporúčaniu Rady a pri uplatňovaní kritérií a metodiky stanovených v odporúčaní Rady. Výsledkom týchto rokovaní je, že zoznam tretích krajín uvedený v prílohe I by sa mal zmeniť. Konkrétne by sa zo zoznamu mali vypustiť Kanada, Gruzínsko a Tunisko a mal by sa naň doplniť Singapur. Malo by sa tiež objasniť, že pod podmienkou potvrdenia vzájomnosti by malo byť možné cestovať do OAO Hongkong a OAO Macao.

(4)

Kontrola hraníc je nielen v záujme členského štátu, na ktorého vonkajších hraniciach sa vykonáva, ale všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu hraníc na vnútorných hraniciach. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby boli opatrenia prijímané na vonkajších hraniciach koordinované, s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie schengenského priestoru. Na tento účel by členské štáty mali od 22. októbra 2020 pokračovať v rušení dočasných obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, koordinovaným spôsobom vo vzťahu k osobám s pobytom v tretích krajinách uvedených v prílohe I k odporúčaniu Rady zmenenej týmto odporúčaním.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto odporúčania, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto odporúčanie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto odporúčaní, či ho bude transponovať.

(6)

Toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (5); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6).

(8)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (7) v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (8).

(9)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES (9) v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (10).

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia, zmenené odporúčaním (EÚ) 2020/1052, odporúčaním (EÚ) 2020/1144 a odporúčaním (EÚ) 2020/1186, sa mení takto:

(1)

Prvý odsek bodu 1 odporúčania Rady sa nahrádza takto:

„1.

Členské štáty by mali od 22. októbra 2020 postupne koordinovaným spôsobom rušiť dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vo vzťahu k osobám s pobytom v tretích krajinách uvedených v prílohe I.“

(2)

Príloha I k odporúčaniu sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Tretie krajiny a osobitné administratívne oblasti, v prípade ktorých platí, že na osoby s pobytom v nich by sa nemalo na vonkajších hraniciach uplatňovať dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné:

I.

ŠTÁTY

1.

AUSTRÁLIA

2.

JAPONSKO

3.

NOVÝ ZÉLAND

4.

RWANDA

5.

SINGAPUR

6.

JUŽNÁ KÓREA

7.

THAJSKO

8.

URUGUAJ

9.

ČÍNA (*1)

II.

OSOBITNÉ ADMINISTRATÍVNE OBLASTI ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

1.

OAO Hongkong (*1)

2.

OAO Macao (*1)

(*1)  s výhradou potvrdenia reciprocity"

(*1)  s výhradou potvrdenia reciprocity"

(*1)  s výhradou potvrdenia reciprocity"

V Bruseli 22. októbra 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ L 208 I, 1.7.2020, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 230, 17.7.2020, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 248, 31.7.2020, s. 26.

(4)  Ú. v. EÚ L 261, 11.8.2020, s. 83.

(5)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).


USMERNENIA

26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/22


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1552

zo 14. októbra 2020,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2020/50)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 5.2, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (2) ,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (3), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Hodnotenie kvality údajov v oblasti štatistiky financií verejnej správy sa uskutočňuje v súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky Európskej centrálnej banky (ECB) a jeho súčasťou je pravidelná správa, ktorú Výkonná rada podáva Rade guvernérov ECB. Monitorovanie kvality údajov je veľmi dôležité a malo by sa uskutočňovať včas.

(2)

Mala by sa však dosiahnuť primeraná rovnováha medzi potrebou uskutočňovať monitorovanie a periodicitou poskytovania príslušných informácií Rade guvernérov. Je preto potrebné upraviť periodicitu podávania správ o kvalite štatistiky financií verejnej správy, ktoré Výkonná rada podáva Rade guvernérov. S cieľom umožniť kvalitatívnu analýzu by mala prvú správu podľa tohto usmernenia podať Výkonná rada Rade guvernérov do 30. júna 2023.

(3)

Ak sa zistia závažné problémy s kvalitou údajov, je vhodné, aby mala Výkonná rada v prípade, že to považuje za potrebné, možnosť poskytnúť Rade guvernérov dodatočné správy. Z rovnakých dôvodov je vhodné stanoviť, aby mohla Výkonná rada túto právomoc vykonávať čo najskôr.

(4)

V posledných rokoch sa objavili nové monitorovacie nástroje. Preto je potrebné aktualizovať rozsah hodnotenia, ktoré sa má v súvislosti s monitorovaním kvality údajov a podávaním správ o kvalite údajov uskutočniť.

(5)

Usmernenie Európskej centrálnej banky 2014/2/EÚ (ECB/2013/23) (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2013/23 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.

Výkonná rada ECB podáva Rade guvernérov ECB každé dva roky správu o kvalite štatistiky financií verejnej správy. Túto správu podáva Výkonná rada Rade guvernérov do 30. júna v roku nasledujúcom po každom príslušnom dvojročnom období. Prvá dvojročná správa sa predloží do 30. júna 2023.

3.

Správa uvedená v odseku 2 obsahuje aspoň:

a)

pokrytie údajov,

b)

mieru ich súladu s príslušnými vymedzeniami pojmov,

c)

rozsah revízií a

d)

analýzu nadmerných úprav schodku k dlhu.“;

2.

V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.

Ak Výkonná rada zistí závažné problémy s kvalitou údajov, môže v prípade potreby podať Rade guvernérov dodatočné správy.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 1. júla 2021. Súlad s článkom 1 ods. 2 tohto usmernenia však zabezpečia odo dňa jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. októbra 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky 2014/2/EÚ z 25. júla 2013 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2013/23) (Ú. v. EÚ L 2, 7.1.2014, s. 12).


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/24


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1553

zo 14. októbra 2020,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2020/51)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 5.2, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Hodnotenie kvality štvrťročných finančných účtov eurozóny za inštitucionálne sektory sa uskutočňuje v súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky Európskej centrálnej banky (ECB) a jeho súčasťou je pravidelná správa, ktorú Výkonná rada podáva Rade guvernérov ECB. Monitorovanie kvality údajov je veľmi dôležité a malo by sa uskutočňovať včas.

(2)

Mala by sa však dosiahnuť primeraná rovnováha medzi potrebou uskutočňovať monitorovanie a periodicitou poskytovania príslušných informácií Rade guvernérov. Je preto potrebné upraviť periodicitu podávania správ o kvalite štvrťročných finančných účtov, ktoré Výkonná rada podáva Rade guvernérov. S cieľom umožniť kvalitatívnu analýzu by mala prvú správu podľa tohto usmernenia podať Výkonná rada Rade guvernérov do 30. júna 2023.

(3)

Ak sa zistia závažné problémy s kvalitou údajov, je vhodné, aby mala Výkonná rada v prípade, že to považuje za potrebné, možnosť poskytnúť Rade guvernérov dodatočné správy. Z rovnakých dôvodov je vhodné stanoviť, aby mohla Výkonná rada túto právomoc vykonávať čo najskôr.

(4)

V súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky ECB je vhodné, aby sa určité informácie z takýchto správ zverejnili.

(5)

Usmernenie Európskej centrálnej banky 2014/3/EÚ (ECB/2013/24) (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2013/24 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.

Výkonná rada ECB podáva Rade guvernérov ECB každé dva roky správu o kvalite štvrťročných finančných účtov. Túto správu podáva Výkonná rada Rade guvernérov do 30. júna v roku nasledujúcom po každom príslušnom dvojročnom období. Prvá dvojročná správa sa predloží do 30. júna 2023.“;

2.

V článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:

a)

dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.

Správa uvedená v odseku 2 obsahuje aspoň:

a)

pokrytie údajov,

b)

mieru ich súladu s príslušnými vymedzeniami pojmov a

c)

rozsah revízií.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.

Po tom, ako Výkonná rada podá správu Rade guvernérov v súlade s odsekom 2, môže túto správu alebo jej časť zverejniť.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.

Ak Výkonná rada zistí závažné problémy s kvalitou údajov, môže v prípade potreby podať Rade guvernérov dodatočné správy.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 1. júla 2021. Súlad s článkom 1 ods. 2 písm. c) tohto usmernenia však zabezpečia odo dňa jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. októbra 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Usmernenie Európskej centrálnej banky 2014/3/EÚ z 25. júla 2013 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2013/24) (Ú. v. EÚ L 2, 7.1.2014, s. 34).


26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 354/26


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1554

zo 14. októbra 2020,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23, pokiaľ ide o periodicitu podávania správ Európskej centrálnej banke o kvalite externej štatistiky (ECB/2020/52)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho články 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 a 16,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Hodnotenie kvality údajov v oblasti externej štatistiky sa uskutočňuje v súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky Európskej centrálnej banky (ECB) a jeho súčasťou je pravidelná správa, ktorú Výkonná rada podáva Rade guvernérov ECB. Monitorovanie kvality údajov je veľmi dôležité a malo by sa uskutočňovať včas.

(2)

Mala by sa však dosiahnuť primeraná rovnováha medzi potrebou uskutočňovať monitorovanie a periodicitou poskytovania príslušných informácií Rade guvernérov. Je preto potrebné upraviť periodicitu podávania správ Výkonnej rady o kvalite externej štatistiky Rade guvernérov. S cieľom umožniť kvalitatívnu analýzu by mala Výkonná rada podať Rade guvernérov prvú správu o kvalite po prijatí tohto usmernenia do konca roku 2022.

(3)

Základné pojmy týkajúce sa zberu a zostavovania externej štatistiky sú spoľahlivo a pevne zakotvené v šiestom vydaní Manuálu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície Medzinárodného menového fondu (ďalej len „BPM6“) (2). K týmto pojmom sú však neraz potrebné vysvetlenia a niektoré z nich sú pre presné zostavovanie agregovaných údajov za eurozónu obzvlášť dôležité. Preto je potrebné aktualizovať pojmy finančný účet a medzinárodná investičná pozícia vymedzené v prílohe III k usmerneniu Európskej centrálnej banky (ECB/2011/23) (3);

(4)

Ak sa zistia závažné problémy s kvalitou údajov, je vhodné, aby mala Výkonná rada v prípade, že to považuje za potrebné, možnosť poskytnúť Rade guvernérov dodatočné správy. Z rovnakých dôvodov je vhodné stanoviť, aby mohla Výkonná rada túto právomoc vykonávať počnúc rokom 2022.

(5)

V súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky ECB je vhodné, aby sa niektoré informácie z takýchto správ zverejnili.

(6)

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1151 (ECB/2018/19) (4) od 1. marca 2021 stanovuje, že Výkonná rada podáva Rade guvernérov raz do roka správu o kvalite externej štatistiky. S cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi potrebou uskutočňovať monitorovanie a periodicitou poskytovania príslušných informácií Rade guvernérov by sa mala periodicita podávania správ stanovená v usmernení ECB/2011/23 predĺžiť na dva roky. Z dôvodu transparentnosti by sa mal poskytnúť dostatočný čas medzi uplatňovaním požiadavky na podávanie správ raz do roka podľa usmernenia (EÚ) 2018/1151 a uplatňovaním najnovšej požiadavky na podávanie správ každé dva roky podľa tohto usmernenia. Národné centrálne banky a Výkonná rada by preto mali byť povinné postupovať v súlade s týmto usmernením od 1. júla 2021.

(7)

Usmernenie ECB/2011/23 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2011/23 sa mení takto:

1.

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Bez toho, aby boli dotknuté monitorovacie úlohy ECB stanovené v prílohe V, národné centrálne banky v spolupráci s inými príslušnými orgánmi uvedenými v článku 4, ak je to relevantné, zabezpečia sledovanie a hodnotenie kvality štatistických informácií poskytovaných ECB. ECB hodnotí tieto údaje podobným spôsobom a včas.

Výkonná rada ECB podáva Rade guvernérov ECB každé dva roky správu o kvalite externej štatistiky poskytovanej ECB. Túto správu podáva Výkonná rada Rade guvernérov do konca roku nasledujúceho po každom príslušnom dvojročnom období. Prvá dvojročná správa sa predloží do konca roku 2022. Výkonná rada môže správu alebo jej časť zverejniť.“

2.

V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5.

Ak Výkonná rada počnúc 1. januárom 2022 zistí závažné problémy s kvalitou údajov, môže v prípade potreby podať Rade guvernérov dodatočné správy.“

3.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 1. júla 2021.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. októbra 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dostupné na: https://www.imf.org/

(3)  Usmernenie Európskej centrálnej banky 2012/120/EÚ z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2011/23) (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2012, s. 1).

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1151 z 2. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2018/19) (Ú. v. EÚ L 209, 20.8.2018, s. 2).


PRÍLOHA

Oddiel 1 pododdiel „C. Finančný účet a medzinárodná investičná pozícia“ prílohy III k usmerneniu ECB/2011/23 sa nahrádza takto:

„C.   Finančný účet a medzinárodná investičná pozícia

Vo finančnom účte sa vo všeobecnosti zaznamenávajú transakcie s finančnými aktívami a pasívami medzi rezidentskými a nerezidentskými inštitucionálnymi jednotkami. S cieľom zabezpečiť správne zostavovanie agregovaných údajov za eurozónu by sa mali ako finančné transakcie zaznamenávať všetky výmeny finančných nástrojov vydaných nerezidentmi uskutočnené medzi rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami a výmeny finančných nástrojov vydaných rezidentmi uskutočnené medzi nerezidentskými inštitucionálnymi jednotkami, t. j. dôsledne podľa prístupu dlžníka/veriteľa.

Vo finančnom účte sa uvádzajú transakcie v čistom vyjadrení: čisté nadobudnutia finančných aktív zodpovedajú rozdielu medzi nadobudnutiami finančných aktív a znížením hodnoty týchto aktív.

Medzinárodná investičná pozícia (MIP) znázorňuje na konci každého štvrťroka hodnotu finančných aktív rezidentov určitého hospodárstva, ktoré sú pohľadávkami voči nerezidentom a pasíva rezidentov tohto hospodárstva voči nerezidentom, ako aj zásoby zlata držané ako rezervné aktíva. Rozdiel medzi aktívami a pasívami je čistou pozíciou v MIP a predstavuje buď čistú pohľadávku, alebo čistý záväzok voči zvyšku sveta.

Hodnota MIP na konci obdobia vyplýva z pozícií na konci predchádzajúceho obdobia, transakcií v bežnom období a z iných zmien, ktoré vznikajú z príčin iných, ako sú transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré je možné pripísať iným zmenám objemu a preceňovaniam v dôsledku zmien výmenných kurzov alebo cien.

Podľa funkčného členenia sa cezhraničné finančné transakcie a pozície klasifikujú ako priame investície, portfóliové investície, finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie zamestnancov, ostatné investície a rezervné aktíva. Cezhraničné finančné prevody a pozície sa ďalej klasifikujú podľa druhu nástroja a inštitucionálneho sektora.

Trhové ceny sú základom pre oceňovanie transakcií a pozícií. Nominálne oceňovanie sa používa na pozície pri neobchodovateľných nástrojoch, najmä úveroch, vkladoch a ostatných pohľadávkach/záväzkoch. Všetky transakcie s týmito nástrojmi sa však oceňujú v trhových cenách. Predávajúci zaznamenáva preceňovania v dôsledku iných cenových zmien počas obdobia, v ktorom dochádza k predaju, rovnajúce sa rozdielu medzi nominálnou hodnotou a hodnotou transakcie, zatiaľ čo kupujúci zaznamenáva opačnú čiastku ako ocenenia v dôsledku iných cenových zmien, aby sa zohľadnil nesúlad medzi trhovým ocenením transakcií a nominálnym ocenením pozícií. K podobnému zaznamenávaniu dochádza pri transakciách a pozíciách týkajúcich sa majetkovej účasti v rámci priamych investícií, kde pozície odrážajú vlastné zdroje účtovnej hodnoty (pozri ďalší oddiel).

Finančný účet platobnej bilancie a MIP zahŕňa podvojné položky za časovo rozlíšený výnos z nástrojov klasifikovaných v príslušných funkčných kategóriách.

6.1.   Priame zahraničné investície

Priame investície sú spojené s rezidentom v jednom hospodárstve, ktorý kontroluje alebo vo významnej miere ovplyvňuje riadenie podniku, ktorý je rezidentom v inom hospodárstve. Podľa medzinárodných štandardov (BPM6) je dôkazom existencie takého vzťahu to, že investor, ktorý je rezidentom v určitom hospodárstve, priamo alebo nepriamo vlastní podiel na hlasovacích právach vo výške najmenej 10 % v podniku, ktorý je rezidentom iného hospodárstva. Na základe tohto kritéria môže priamy investičný vzťah existovať aj medzi viacerými príbuznými podnikmi bez ohľadu na to, či toto prepojenie obsahuje jeden reťazec alebo viacero reťazcov. Môže siahať do dcérskych spoločností podniku, ktorý je priamym investorom, dcérskych spoločností týchto spoločností a pridružených spoločností. Len čo dôjde k priamej investícii, všetky následné finančné toky a/alebo pozície medzi príbuznými subjektmi sa zaznamenávajú ako transakcie/pozície v rámci priamych investícií.

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, ako aj všetky podiely v dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach. Reinvestovaný zisk predstavuje podvojnú položku pre podiel priameho investora na zisku, ktorý dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti nevyplatili formou dividend, a zisk pobočiek, ktorý nie je poukázaný priamemu investorovi a ktorý sa zaznamenáva v položke „výnosy z investícií“ (pozri 3.2.3).

Majetková účasť a dlh v rámci priameho investovania sa ďalej delia podľa druhu vzťahu medzi subjektmi a podľa smerovania investície. Je možné rozlišovať tri druhy vzťahov z priamych investícií:

a)

Investície priameho investora do podnikov priamych investícií. Táto kategória zahŕňa investičné toky (a stavy) od priameho investora k podnikom priamych investícií (bez ohľadu na to, či priamo alebo nepriamo podliehajú kontrole alebo vplyvu);

b)

Obrátená investícia. Tento druh vzťahu zahŕňa investičné toky (a stavy) z podnikov priamych investícií do priameho investora;

c)

Medzi partnerskými podnikmi. Zahŕňa toky (a stavy) medzi podnikmi, ktoré sa navzájom nekontrolujú ani neovplyvňujú, ale sú pod kontrolou alebo pod vplyvom rovnakého priameho investora.

V súvislosti s oceňovaním stavov pozícií priamych investícií sa stavy majetkových účastí, ktoré sú kótované na burzách cenných papierov, oceňujú trhovou hodnotou. Naopak, v prípade nekótovaných spoločností priamej investície sa stavy majetkových účastí oceňujú na základe účtovnej hodnoty pomocou jednotnej definície, ktorá obsahuje tieto účtovné položky:

i)

splatené základné imanie (okrem vlastných akcií a vrátane účtov emisného ážia);

ii)

všetky druhy rezerv (vrátane investičných grantov v prípade, že sa podľa účtovných predpisov považujú za rezervy spoločnosti);

iii)

nerozdelený zisk po odpočítaní strát (vrátane hospodárskeho výsledku bežného roka).

Pri podieloch majetkovej účasti nekótovaných spoločností sa transakcie zaznamenávané vo finančnom účte môžu líšiť od vlastných zdrojov účtovnej hodnoty zaznamenávaných v MIP. Takéto rozdiely sa zaznamenávajú ako preceňovania, ku ktorým dochádza v dôsledku iných cenových zmien.

Ako osvedčený postup sa odporúča, aby všetky členské štáty začali zostavovať stavy majetkových účastí v rámci priamych investícií a reinvestovaný zisk na základe výsledkov prieskumov priamych zahraničných investícií, ktoré sa majú zbierať aspoň raz do roka (*).

__________

(*)

Mali by sa prestať používať tieto neprijateľné postupy: i) ponechanie voľby oceňovacieho kritéria spravodajským jednotkám (trhová alebo účtovná hodnota); ii) uplatňovanie metódy večnej inventúry/akumulácie tokov platobnej bilancie na zostavovanie stavov.

6.2.   Portfóliové investície

Portfóliové investície zahŕňajú transakcie a pozície zahŕňajúce dlh alebo majetkové cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do priamych investícií alebo rezervných aktív. Portfóliové investície zahŕňajú majetkové cenné papiere, akcie investičných fondov a dlhové cenné papiere, pokiaľ nepatria do kategórií priamych investícií alebo rezervných aktív. Transakcie ako dohody o spätnej kúpe a pôžičky cenných papierov sa nepovažujú za portfóliové investície. Transakcie a pozície portfóliových investícií sa oceňujú podľa trhových cien. V prípade portfóliových investícií do nekótovaných cenných papierov sa však môžu vyskytnúť rozdiely v oceňovaní transakcií a pozícií, ako je to v prípade priamych investícií do nekótovaných akcií. Aj v tomto prípade by sa také rozdiely mali zaznamenávať ako preceňovania v dôsledku iných cenových zmien.

Spoločný prístup k zberu údajov o portfóliových investíciách je vymedzený v prílohe VI.

6.2.1.   MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE

Majetková účasť pozostáva zo všetkých nástrojov, ktoré predstavujú nárok na zostatkovú hodnotu korporácie alebo kvázi korporácie po uspokojení pohľadávok všetkých veriteľov. Na rozdiel od dlhu nie je s majetkovou účasťou vo všeobecnosti spojené právo vlastníka na vopred určenú čiastku alebo čiastku určenú podľa stanoveného vzorca. Majetkové cenné papiere pozostávajú z kótovaných a nekótovaných akcií.

Kótované akcie sú majetkové cenné papiere kótované na uznanej burze cenných papierov alebo inej forme sekundárneho trhu. Nekótované akcie sú majetkové cenné papiere, ktoré nie sú kótované na burze.

6.2.2.   AKCIE INVESTIČNÝCH FONDOV

Akcie investičných fondov vydávajú investičné fondy. Sú známe ako „jednotky“, ak je fond trustom. Investičné fondy sú podnikmi kolektívneho investovania, prostredníctvom ktorých investori zhromažďujú finančné prostriedky na investovanie do finančných a/alebo nefinančných aktív. Akcie investičných fondov majú osobitnú funkciu pri finančnom sprostredkovaní ako druh kolektívneho investovania do iných aktív, takže sú vo vzťahu k ostatným podielom majetkovej účasti identifikované samostatne. Navyše sa s ich výnosmi zaobchádza odlišne, pretože sa musí pripísať reinvestovaný zisk.

6.2.3.   DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné nástroje, ktoré slúžia ako dôkaz dlhu. Zahŕňajú zmenky, dlhopisy, vlastné zmenky, obchodovateľné vkladové certifikáty, obchodné cenné papiere, obligácie, cenné papiere kryté aktívami, nástroje peňažného trhu a podobné nástroje zvyčajne obchodované na finančných trhoch. Transakcie a pozície dlhových cenných papierov sa rozdeľujú podľa pôvodnej splatnosti na krátkodobé a dlhodobé.

6.2.3.1   KRÁTKODOBÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

Krátkodobé dlhové cenné papiere sú splatné na požiadanie alebo vydané s počiatočnou splatnosťou do jedného roka. Vo všeobecnosti je s nimi spojené nepodmienené právo ich držiteľa na vyplatenie pevne stanovenej sumy v stanovenom dni. S týmito nástrojmi sa zvyčajne obchoduje s diskontom na organizovaných trhoch, pričom výška diskontu závisí od úrokovej miery a zostávajúcej doby splatnosti.

6.2.3.2   DLHODOBÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE

Dlhodobé dlhové cenné papiere sa vydávajú s počiatočnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok alebo bez určenia splatnosti (s výnimkou splatnosti na požiadanie, ktorá sa týka krátkodobých cenných papierov). Vo všeobecnosti je s nimi spojené nepodmienené právo držiteľa: a) na pevne stanovený peňažný výnos alebo zmluvne určený pohyblivý peňažný výnos (pričom platba úrokov nezávisí od zisku dlžníka) a b) na vyplatenie pevne stanovenej čiastky istiny v stanovenom dni alebo stanovených dňoch.

Transakcie sa v platobnej bilancii zaznamenávajú v čase, keď veritelia alebo dlžníci svoju pohľadávku alebo záväzok zaúčtujú. Transakcie sa zaznamenávajú vo výške skutočne prijatej alebo zaplatenej ceny, zníženej o provízie a náklady. To znamená, že v prípade cenných papierov s kupónmi sa počíta úrok naakumulovaný od poslednej výplaty úroku, a v prípade cenných papierov vydaných s diskontom sa počíta úrok akumulovaný od emisie. Vyžaduje sa zahrnutie naakumulovaného úroku aj do finančného účtu platobnej bilancie a aj do MIP; tieto záznamy musia byť podvojne zaúčtované na príslušnom účte výnosov.

6.3.   Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

Zmluva o finančnom deriváte je finančným nástrojom viazaným na iný určitý finančný nástroj alebo ukazovateľ alebo komoditu, prostredníctvom ktorej sa dá na finančných trhoch samostatne obchodovať s určitými finančnými rizikami (napr. úrokové riziko, devízové riziko, riziko majetkovej účasti a cien komodít, kreditné riziko, atď.). Táto kategória je identifikovaná osobitne od ostatných kategórií, pretože sa týka skôr prevodu rizika ako poskytnutia finančných prostriedkov alebo iných zdrojov. Na rozdiel od ostatných funkčných kategórií pri finančných derivátoch nevzniká žiadny prvotný dôchodok. Čisté toky spojené s úrokovými derivátmi sa zaznamenávajú ako finančné deriváty, a nie ako výnosy z investícií. Transakcie a pozície finančných derivátov sa posudzujú oddelene od hodnôt všetkých podkladových položiek, na ktoré sú viazané. V prípade opcií sa zaznamenáva celá prémia (t. j. kúpna/predajná cena opcií a súvisiaci poplatok za služby). Návratné platby marží pozostávajú z hotovosti alebo inej zábezpeky uloženej na ochranu zmluvnej strany pred rizikom platobnej neschopnosti. Klasifikujú sa ako vklady v položke ostatné investície (ak sú záväzky dlžníka zahrnuté v peniazoch všeobecne) alebo v položke ostatné pohľadávky/záväzky. Nenávratné platby marží (tiež známe ako variačné marže) znižujú finančnú zodpovednosť, ktorá vznikla prostredníctvom derivátu; preto sa klasifikujú ako transakcie s finančnými derivátmi.

Finančné deriváty by sa mali oceňovať v trhových cenách. Zmeny v cenách derivátov sa zaznamenávajú ako výnosy alebo straty z držby (preceňovania v dôsledku cenových zmien). Transakcie s finančnými derivátmi sa zaznamenávajú v čase, keď veritelia a dlžníci zaúčtujú svoje pohľadávky alebo záväzky. Vzhľadom na praktické problémy spojené s odlišovaním tokov aktív a pasív pri niektorých derivátových nástrojoch sa všetky transakcie s finančnými derivátmi v platobnej bilancii eurozóny zaznamenávajú v čistom vyjadrení. Pozície aktív a pasív finančných derivátov sa v štatistike MIP zaznamenávajú v hrubom vyjadrení, s výnimkou tých finančných derivátov, ktoré spadajú do kategórie rezervných aktív, ktoré sa zaznamenávajú v čistom vyjadrení. Zabudované deriváty sa z praktických dôvodov neoddeľujú od podkladového nástroja, na ktorý sú viazané.

Opcie na akcie pre zamestnancov sú opcie na nákup majetkovej účasti v spoločnosti ponúknuté zamestnancom spoločnosti ako forma odmeny. Ak je s opciou na akcie, ktorá bola udelená zamestnancom, možné obchodovať na finančných trhoch bez obmedzenia, klasifikuje sa ako finančný derivát.

6.4.   Ostatné investície

Ostatné investície sú zostatkovou kategóriou, ktorá zahŕňa pozície a transakcie iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do priamych investícií, portfóliových investícií, finančných derivátov a opcií na akcie pre zamestnancov alebo rezervných aktív. V rozsahu, v akom tieto triedy finančných aktív a pasív nie sú zahrnuté v položke priame investície alebo rezervné aktíva, ostatné investície zahŕňajú: a) ostatnú majetkovú účasť; b) hotovosť a vklady; c) úvery (vrátane použitia úveru MMF); d) poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk; e) obchodné úvery a preddavky; f) ostatné pohľadávky/záväzky a g) alokácie zvláštnych práv čerpania (ZPČ) (držby ZPČ sú zahrnuté v rezervných aktívach).

Pri úveroch, vkladoch a ostatných pohľadávkach/záväzkoch predávaných s diskontom sa hodnoty transakcií zaznamenávaných vo finančnom účte môžu líšiť od nominálnych hodnôt zaznamenávaných v MIP. Takéto rozdiely sa zaznamenávajú ako preceňovania, ku ktorým dochádza v dôsledku iných cenových zmien.

6.4.1.   OSTATNÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI

Ostatné majetkové účasti zahŕňajú majetkové účasti vo forme inej ako cenné papiere, a preto sa nezahŕňajú do portfóliových investícií. Účasť na základnom imaní niektorých medzinárodných organizácií nie je vo forme cenných papierov, a preto sa klasifikuje ako ostatná majetková účasť.

6.4.2.   HOTOVOSŤ A VKLADY

Hotovosť a vklady zahŕňajú hotovosť v obehu a vklady. Vklady sú štandardizované, neobchodovateľné zmluvy, ktoré vo všeobecnosti ponúkajú inštitúcie, ktoré prijímajú vklady, čím veriteľovi umožňujú umiestnenie a neskorší výber variabilnej sumy peňazí. Vklady zvyčajne zahŕňajú záruku dlžníka vrátiť sumu istiny investorovi.

Rozlišovanie medzi „úvermi“ a „hotovosťou a vkladmi“ sa zakladá na povahe dlžníka. To znamená, že na strane aktív sa peniaze poskytnuté sektorom držby peňazí rezidenta nerezidentským bankám majú klasifikovať ako „vklady“ a peniaze poskytnuté sektorom držby peňazí rezidenta nerezidentským inštitucionálnym jednotkám iným ako banky sa majú klasifikovať ako „úvery“. Na strane pasív sa peniaze prijaté nebankovými subjektmi rezidenta, t. j. nepeňažné finančné inštitúcie (PFI) majú vždy klasifikovať ako „úvery“. Toto rozlišovanie v konečnom dôsledku znamená, že sa všetky transakcie, na ktorých sa zúčastňujú rezidentské PFI a nerezidentské banky, majú klasifikovať ako „vklady“.

6.4.3.   ÚVERY

Úvery sú finančné aktíva, ktoré sú: a) vytvorené, keď veriteľ požičiava finančné prostriedky priamo dlžníkovi a b) doložené listinami, ktoré sú obchodovateľné. Táto kategória zahŕňa všetky úvery, vrátane hypotekárnych úverov, finančných prenájmov a operácií typu repo. Všetky operácie typu repo, t. j. dohody o spätnej kúpe, operácie typu „sell/buy-back“ a pôžičky cenných papierov (s výmenou hotovosti ako zabezpečenia), sa považujú za zabezpečené úvery, a nie za priame nákupy/predaje cenných papierov, a zaznamenávajú sa v položke „ostatné investície“, v rámci sektoru rezidenta, ktorý operáciu realizuje. Tento postup, ktorý je v súlade aj s účtovnou praxou bánk a finančných spoločností iných ako PFI, má lepšie vystihovať ekonomickú podstatu týchto finančných nástrojov.

6.4.4.   POISTNÉ A PENZIJNÉ SYSTÉMY A ŠTANDARDIZOVANÉ SCHÉMY ZÁRUK

Do tejto kategórie patria: a) technické rezervy neživotného poistenia; b) nároky zo životného poistenia a anuity; c) penzijné nároky, nároky penzijných fondov voči penzijným správcom a nároky na nepenzijné fondy a d) rezervy na zaplatenie v rámci štandardizovaných záruk.

6.4.5.   OBCHODNÉ ÚVERY A PREDDAVKY

Obchodné úvery a preddavky sú finančné pohľadávky vzniknuté z priameho poskytnutia úveru dodávateľmi tovaru a služieb svojim zákazníkom a preddavky za nedokončenú prácu alebo za prácu, ktorá ešte nebola začatá, vo forme platieb vopred uskutočnených zákazníkmi za zatiaľ nedodaný tovar a neposkytnuté služby. Obchodné úvery a preddavky vznikajú, keď sa platba za tovar a služby neuskutoční v čase zmeny vlastníka tovaru alebo v čase poskytnutia služby.

6.4.6.   OSTATNÉ POHĽADÁVKY/ZÁVÄZKY

Táto kategória pozostáva z pohľadávok alebo záväzkov iných ako tie, ktoré sú zahrnuté v obchodných úveroch a preddavkoch alebo iných nástrojoch. Zahŕňa finančné aktíva a pasíva vytvorené ako protipoložky ku transakciám, pri ktorých je časový rozdiel medzi týmito transakciami a príslušnými platbami. Zahŕňa záväzky z daní, nákupu a predaja cenných papierov, poplatkov za požičiavanie cenných papierov, poplatkov za pôžičky v zlate, miezd a výplat, dividend a sociálnych príspevkov, ktoré boli naakumulované alebo neboli ešte vyplatené.

6.4.7.   ALOKÁCIE ZVLÁŠTNYCH PRÁV ČERPANIA (ZPČ)

Alokácia ZPČ členom MMF sa znázorňuje ako záväzok príjemcu v položke ZPČ v ostatných investíciách so zodpovedajúcou položkou ZPČ v rezervných aktívach.

6.5.   Rezervné aktíva

Rezervné aktíva sú také externé aktíva, ktoré sú ľahko dostupné menovým orgánom a nimi kontrolované na účely uspokojenia potrieb financovania platobnej bilancie, intervencie na devízových trhoch na riadenie devízového kurzu a na iné súvisiace účely (napríklad na udržanie dôvery v menu a ekonomiku alebo keď slúžia ako základ pre zahraničné úvery). Rezervné aktíva musia byť zahraničnými devízovými aktívami, pohľadávkami voči nerezidentom a aktívami, ktoré skutočne existujú. Vylúčené sú potenciálne aktíva. Koncept rezervných aktív je založený na pojmoch „kontrola“ a „dostupnosť na použitie“ menovými orgánmi.

Rezervné aktíva eurozóny sa skladajú z rezervných aktív Eurosystému, t. j. rezervných aktív ECB a rezervných aktív držaných národnými centrálnym bankami eurozóny.

Rezervné aktíva musia i) byť pod účinnou kontrolou menového orgánu Eurosystému, t. j. buď ECB alebo národnej centrálnej banky eurozóny a ii) byť vysoko likvidnými, obchodovateľnými a bonitnými pohľadávkami držanými Eurosystémom voči rezidentom nepatriacim do eurozóny, ktoré znejú na konvertibilnú menu inú ako euro, ako aj menové zlato, rezervné pozície v MMF a ZPČ.

Táto definícia výslovne vylučuje, aby sa pohľadávky v cudzej mene voči rezidentom eurozóny a pohľadávky, ktoré znejú na eurá, považovali za rezervné aktíva tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni eurozóny. Obdobne v súlade s inštitucionálnymi dojednaniami v Zmluve o fungovaní Európskej únie sa do definície rezervných aktív eurozóny nezahŕňajú devízové pozície ústrednej štátnej správy a/alebo ministerstiev financií.

Rezervné aktíva ECB sú združené v súlade s článkom 30 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk, a preto sa považujú za aktíva pod priamou a účinnou kontrolou ECB. Pokiaľ sa neuskutoční žiadny ďalší prevod vlastníctva, rezervné aktíva držané národnými centrálnymi bankami sú pod ich priamou a účinnou kontrolou a považujú sa za rezervné aktíva každej príslušnej národnej centrálnej banky.

Rezervy Eurosystému sa zostavujú v hrubom vyjadrení bez akéhokoľvek očistenia (nettingu) od záväzkov súvisiacich s rezervami s výnimkou rezervných aktív zahrnutých do podkategórie „finančné deriváty“, ktoré sa zaznamenávajú v čistom vyjadrení.

Oceňovanie prebieha na základe trhových cien, pričom: a) v prípade transakcií sa používajú trhové ceny prevládajúce v čase uskutočnenia transakcie a b) v prípade pozícií sa používajú stredné trhové ceny v čase uzávierky trhu na konci referenčného obdobia. Na prepočítanie transakcií s aktívami znejúcimi na cudziu menu na euro sa používajú trhové výmenné kurzy prevládajúce v čase uskutočnenia transakcie a na prepočítanie držby aktív znejúcich na cudziu menu na euro sa používajú stredné trhové výmenné kurzy v čase uzávierky trhu na konci referenčného obdobia.

Rozšíril sa názor, že likvidita v ostatných cudzích menách, nezahrnutá v položke rezervných aktív štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, by mohla byť tiež významným ukazovateľom schopnosti krajiny plniť si svoje devízové povinnosti a tento názor bol prijatý v rámci osobitného štandardu MMF o šírení údajov („IMF’s Special Data Dissemination Standard“). Na vypočítanie likvidity cudzej meny je potrebné, aby sa údaje o hrubých rezervách doplnili o informácie o ostatných devízových aktívach a o záväzkoch súvisiacich s rezervami. Mesačné údaje o rezervných aktívach Eurosystému (v hrubom vyjadrení) sa zodpovedajúcim spôsobom doplnia o informácie o ostatných aktívach v cudzej mene a predpokladaných a potenciálnych krátkodobých čistých úbytkov hrubých rezervných aktív klasifikovaných podľa zostatkovej splatnosti. Okrem toho sa vyžaduje aj rozlišovanie medzi hrubými rezervnými aktívami znejúcimi na meny ZPČ (spolu) a ostatnými menami (spolu), a to so štvrťročnou periodicitou.

6.5.1.   MENOVÉ ZLATO

Menové zlato je zlato, ku ktorému majú menové orgány (alebo iné subjekty, ktoré podliehajú efektívnej kontrole zo strany menových orgánov) vlastnícky titul a je držané ako rezervné aktíva. Zahŕňa zlato v prútoch a nealokované účty zlata u nerezidentov, ktoré zakladajú nárok na dodania zlata.

Držba menového zlata by mala zostať rovnaká pri všetkých návratných transakciách zlata (zlaté swapy, repo operácie, úvery a vklady).

6.5.1.1.

Zlato v prútoch má formu mincí, ingotov alebo prútov, ktoré majú rýdzosť najmenej 995 z 1 000 dielov, vrátane takého zlata držaného na alokovaných účtoch zlata.

6.5.1.2.

Nealokované účty zlata predstavujú nárok voči prevádzkovateľovi účtu na dodanie zlata. Pri týchto účtoch má prevádzkovateľ účtu nárok na rezervný základ fyzicky alokovaného zlata a vydáva pohľadávky držiteľom účtu znejúceho na zlato. Nealokované účty zlata neklasifikované ako menové zlato sú zahrnuté ako hotovosť a vklady v položke ostatné investície.

6.5.2.   ZPČ

ZPČ sú medzinárodné rezervné aktíva vytvorené MMF a pridelené jeho členom na doplnenie existujúcich oficiálnych rezerv. ZPČ majú v držbe len menové orgány členov MMF a obmedzený počet medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými držiteľmi.

6.5.3.   REZERVNÁ POZÍCIA V MMF

Ide o súčet a) „rezervnej tranže“, to znamená čiastok v cudzej mene, vrátane ZPČ, ktoré členská krajina môže čerpať z MMF na krátku dobu; a b) každá zadlženosť MMF na základe úverovej zmluvy v účte všeobecných zdrojov MMF, ktorý je ľahko dostupný členskej krajine.

6.5.4.   OSTATNÉ REZERVNÉ AKTÍVA

Zahŕňajú hotovosť a vklady, cenné papiere, finančné deriváty a ostatné pohľadávky. Vkladmi sa rozumejú tie vklady, ktoré sú dostupné na požiadanie. Cenné papiere zahŕňajú likvidné a obchodovateľné majetkové a dlhové cenné papiere vydané nerezidentmi, vrátane akcií alebo jednotiek investičných fondov. Finančné deriváty sa zaznamenávajú v rezervných aktívach len vtedy, ak deriváty patriace riadeniu rezervných aktív sú súčasťou oceňovania takýchto aktív. Ostatné pohľadávky zahŕňajú úvery nerezidentským nebankovým subjektom, dlhodobé úvery zverenskému účtu MMF a ostatné finančné aktíva predtým nezahrnuté, ale ktoré spĺňajú definíciu rezervných aktív.“.