ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 347

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
20. októbra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 ( 1 )

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi ( 1 )

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

20.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1503

zo 7. októbra 2020

o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskou centrálnou bankou,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Hromadné financovanie sa čoraz viac etabluje ako forma alternatívneho financovania pre startupy a malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), ktoré sa spravidla spoliehajú na malé investície. Hromadné financovanie predstavuje stále významnejší typ sprostredkovania, pri ktorom poskytovateľ služieb hromadného financovania, bez toho aby preberal riziko, prevádzkuje digitálnu platformu otvorenú verejnosti s cieľom spárovať potenciálnych investorov alebo veriteľov s podnikmi, ktoré sa snažia získať finančné prostriedky, alebo uľahčiť ich spárovanie. Takéto financovanie by mohlo mať formu pôžičiek alebo nadobudnutia prevoditeľných cenných papierov alebo iných prijatých nástrojov na účely hromadného financovania. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je preto vhodné zahrnúť hromadné financovanie založené na požičiavaní aj hromadné financovanie založené na investovaní, nakoľko uvedené typy hromadného financovania sa môžu štruktúrovať ako porovnateľné alternatívy financovania.

(2)

Poskytovanie služieb hromadného financovania všeobecne zahŕňa tri typy aktérov: vlastníka projektu, ktorý navrhuje projekt, ktorý sa má financovať, investorov, ktorí navrhovaný projekt financujú, a sprostredkujúci subjekt v podobe poskytovateľa služieb hromadného financovania, ktorý spája vlastníkov projektov a investorov prostredníctvom online platformy.

(3)

Hromadné financovanie môže prispieť k poskytovaniu prístupu MSP k financovaniu a k dobudovaniu únie kapitálových trhov. Nedostatočný prístup MSP k financovaniu predstavuje problém dokonca aj v tých členských štátoch, kde prístup k bankovému financovaniu zostal stabilný počas celej finančnej krízy. Hromadné financovanie sa krátko po svojom vzniku stalo etablovaným spôsobom financovania podnikateľských činností fyzických a právnických osôb. Takéto financovanie sa uskutočňuje prostredníctvom online platforiem, podnikateľské činnosti sú zvyčajne financované veľkým počtom ľudí alebo organizácií a podniky vrátane podnikateľských startupov získavajú relatívne malé sumy peňazí.

(4)

Okrem poskytnutia alternatívneho zdroja financovania vrátane rizikového kapitálu môže hromadné financovanie ponúknuť podnikom ďalšie výhody. Môže potvrdiť podnikateľskú myšlienku, umožniť podnikateľom prístup k veľkému počtu ľudí poskytujúcich náhľad a informácie, a môže byť aj marketingovým nástrojom.

(5)

Niekoľko členských štátov už zaviedlo vlastné vnútroštátne režimy hromadného financovania. Uvedené režimy sú prispôsobené charakteristikám a potrebám miestnych trhov a investorov. V dôsledku toho sa existujúce vnútroštátne pravidlá v rámci celej Únie odlišujú, pokiaľ ide o podmienky prevádzkovania platforiem hromadného financovania, rozsah povolených činností a požiadavky na udeľovanie povolení.

(6)

Rozdiely medzi existujúcimi vnútroštátnymi pravidlami sú až také, že bránia cezhraničnému poskytovaniu služieb hromadného financovania, a teda majú priamy účinok na fungovanie vnútorného trhu s takýmito službami. Najmä v dôsledku skutočnosti, že právny rámec je fragmentovaný podľa štátnych hraníc, vznikajú značné náklady na právne poplatky retailovým investorom, ktorí pri určovaní pravidiel vzťahujúcich sa na cezhraničné služby hromadného financovania často čelia ťažkostiam. Takíto investori sa preto často od cezhraničného investovania prostredníctvom platforiem hromadného financovania nechajú odradiť. Z rovnakých dôvodov sa poskytovatelia služieb hromadného financovania prevádzkujúci takéto platformy nechajú odradiť od ponúkania svojich služieb v iných členských štátoch, ako sú členské štáty, v ktorých sú usadení. V dôsledku toho zostávajú služby hromadného financovania až doteraz do veľkej miery na vnútroštátnej úrovni na úkor trhu v oblasti hromadného financovania na úrovni Únie, čím sa podnikom znemožňuje prístup k službám hromadného financovania, najmä v prípadoch, ak tieto podniky vykonávajú činnosť na menších vnútroštátnych trhoch.

(7)

V záujme podpory cezhraničných služieb hromadného financovania a uľahčenia uplatňovania slobody poskytovať a prijímať takéto služby na vnútornom trhu je potrebné riešiť existujúce prekážky riadneho fungovania vnútorného trhu so službami hromadného financovania a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany investorov ustanovením regulačného rámca na úrovni Únie.

(8)

Cieľom tohto nariadenia je podporiť cezhraničné financovanie podnikov odstránením prekážok fungovania vnútorného trhu so službami hromadného financovania. Služby hromadného financovania vo vzťahu k poskytovaniu pôžičiek spotrebiteľom v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES (3) by preto nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9)

S cieľom zabrániť regulačnej arbitráži a zabezpečiť účinný dohľad nad poskytovateľmi služieb hromadného financovania by sa poskytovateľom služieb hromadného financovania malo zakázať prijímať vklady alebo iné návratné finančné prostriedky od verejnosti, pokiaľ im zároveň nebolo udelené povolenie na výkon činnosti úverovej inštitúcie v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4). Členské štáty by však mali zabezpečiť, aby vnútroštátne právo nevyžadovalo udelenie povolenia pre úverovú inštitúciu ani žiadne iné individuálne povolenie, vyňatie alebo výnimku pre vlastníkov projektov alebo investorov, ak prijímajú finančné prostriedky alebo poskytujú pôžičky na účely ponúkania projektov hromadného financovania alebo investovania do takýchto projektov.

(10)

Cieľom poskytovania služieb hromadného financovania je uľahčiť financovanie projektu získaním kapitálu od veľkého počtu osôb, z ktorých každá prispeje relatívne malou investičnou sumou prostredníctvom verejne prístupného internetového informačného systému. Služby hromadného financovania sú teda otvorené neobmedzenému súboru investorov, ktorí dostávajú investičné ponuky v rovnakom čase, a zahŕňajú získavanie finančných prostriedkov prevažne od fyzických osôb vrátane tých, ktoré nie sú osobami s vysokou čistou hodnotou majetku. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na služby hromadného financovania, ktoré spočívajú v spoločnom poskytovaní prijímania a postúpenia pokynov klientov a umiestňovanie prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania bez základu pevného záväzku na verejnej platforme, ktorá poskytuje neobmedzený prístup investorom. Spoločné poskytovanie uvedených služieb je kľúčovým prvkom služieb hromadného financovania v porovnaní s niektorými investičnými službami poskytovanými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (5), aj keď na individuálnej úrovni možno uvedené služby stotožniť so službami, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica.

(11)

V súvislosti s hromadným financovaním založeným na pôžičkách by sa toto nariadenie malo uplatňovať na služby hromadného financovania, ktoré pozostávajú z uľahčovania poskytovania pôžičiek vrátane služieb, ako je predkladanie ponúk hromadného financovania klientom a oceňovanie alebo posúdenie kreditného rizika týkajúceho sa projektov hromadného financovania alebo vlastníkov projektu. Vymedzenie pojmu služby hromadného financovania by malo vytvoriť priestor pre rôzne obchodné modely, čo by umožnilo uzatvorenie zmluvy o pôžičke prostredníctvom platformy hromadného financovania medzi jedným alebo viacerými investormi a jedným alebo viacerými vlastníkmi projektu. Pôžičky zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mali byť pôžičkami s bezpodmienečným záväzkom splatiť dohodnutú sumu peňazí investorovi, na základe čoho platformy hromadného financovania založeného na požičiavaní len investorom a vlastníkom projektov uľahčujú uzatvárať zmluvy o pôžičke bez toho, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania v ktoromkoľvek okamihu konal ako veriteľ vlastníka projektu. Uľahčovanie poskytovania pôžičiek, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by sa malo odlišovať od činnosti úverovej inštitúcie, ktorá poskytuje pôžičky na svoj vlastný účet a prijíma vklady alebo iné návratné finančné prostriedky od verejnosti.

(12)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania prevádzkujú v záujme vykonávania svojich služieb verejnosti prístupné internetové informačné systémy vrátane tých systémov, ktoré si vyžadujú registráciu používateľa.

(13)

Pre hromadné financovanie založené na investovaní je dôležitou zárukou pre investorov, aby mohli vystúpiť z ich investície, prevoditeľnosť, pretože im poskytuje možnosť zbaviť sa svojho podielu na kapitálových trhoch. Toto nariadenie sa preto vzťahuje na služby hromadného financovania týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov a povoľuje ich. Podiely v niektorých súkromných spoločnostiach s ručením obmedzeným založených podľa vnútroštátneho práva členských štátov sú tiež voľne prevoditeľné na kapitálových trhoch, a preto by sa nemalo brániť tomu, aby sa zahrnuli do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(14)

Niektoré prijaté nástroje na účely hromadného financovania podliehajú v niektorých členských štátoch vnútroštátnemu právu upravujúcemu ich prevoditeľnosť, ako je požiadavka na overenie pravosti prevodu notárom. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy upravujúce tieto nástroje.

(15)

Zatiaľ čo prvotné ponuky kryptomeny majú potenciál financovať MSP, inovatívne startupy a scaleupy, a môžu urýchliť prenos technológií, ich charakteristiky sa výrazne odlišujú od služieb hromadného financovania upravených podľa tohto nariadenia.

(16)

Vzhľadom na riziká súvisiace s investíciami na základe hromadného financovania je v záujme účinnej ochrany investorov a zabezpečenia mechanizmu trhovej disciplíny vhodné stanoviť limit pre celkovú protihodnotu ponúk hromadného financovania, ktoré uskutočnil konkrétny vlastník projektu. Uvedený limit by mal byť stanovený na 5 000 000 EUR, čo je limit, ktorý väčšina členských štátov uplatňuje na oslobodenie verejnej ponuky cenných papierov od povinnosti uverejniť prospekt v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 (6).

(17)

Prekrývajúce sa regulačné rámce ustanovené podľa tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) 2017/1129 by z dôvodu limitu vo výške 5 000 000 EUR mohli zvýšiť riziko regulačnej arbitráže a mať rušivý vplyv na prístup k financovaniu a rozvoj kapitálových trhov v niektorých členských štátoch. Okrem toho len obmedzený počet členských štátov má v súčasnosti zavedený osobitný právny rámec upravujúci platformy a služby hromadného financovania. S prihliadnutím na skutočnosť, že niektoré členské štáty pri vykonávaní nariadenia (EÚ) 2017/1129 stanovili limit na oslobodenie verejných ponúk cenných papierov od povinnosti uverejniť prospekt vo výške menej ako 5 000 000 EUR, a s prihliadnutím na osobitné úsilie, ktoré by museli tieto členské štáty vynaložiť na prispôsobenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečenie uplatňovania jednotného limitu podľa tohto nariadenia, by sa v tomto nariadení mala ustanoviť neobnoviteľná dočasná výnimka s cieľom umožniť týmto členským štátom toto významné úsilie vyvinúť. Táto dočasná výnimka by sa mala uplatňovať po čo najkratšie obdobie, aby spôsobila čo najmenšie narušenie fungovania vnútorného trhu.

(18)

S cieľom zachovať vysokú úroveň ochrany investorov, znížiť riziká spojené s hromadným financovaním a zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi by mali mať poskytovatelia služieb hromadného financovania zavedené postupy navrhnuté na zabezpečenie toho, aby sa projekty na ich platformách vyberali odborným, spravodlivým a transparentným spôsobom, a aby boli služby hromadného financovania poskytované rovnakým spôsobom.

(19)

V záujme zlepšenia služieb poskytovaných svojim klientom by poskytovatelia služieb hromadného financovania mali mať možnosť navrhovať projekty hromadného financovania jednotlivým investorom na základe jedného alebo viacerých špecifických parametrov alebo rizikových ukazovateľov, ako je typ alebo odvetvie obchodnej činnosti alebo úverový rating, ktoré investor vopred oznámil poskytovateľovi služieb hromadného financovania. Povolením získaným podľa tohto nariadenia by sa však nemalo poskytovateľom služieb hromadného financovania udeliť právo poskytovať individuálne alebo hromadné služby správy aktív. S cieľom zabezpečiť, aby boli potenciálnym investorom ponúkané investičné príležitosti na neutrálnej báze, by poskytovatelia služieb hromadného financovania nemali vyplatiť ani prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažné plnenie za smerovanie pokynov investorov ku konkrétnej ponuke uvedenej na ich platforme alebo na platforme tretej strany.

(20)

Obchodné modely využívajúce automatizované procesy, na základe ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania automaticky prideľuje finančné prostriedky projektom hromadného financovania v súlade s parametrami a ukazovateľmi rizika, ktoré vopred stanovil investor, takzvané automatizované investovanie, by sa mali považovať za riadenie individuálneho portfólia pôžičiek.

(21)

Existencia filtračných nástrojov na platforme hromadného financovania podľa tohto nariadenia by sa nemala považovať za investičné poradenstvo podľa smernice 2014/65/EÚ, pokiaľ uvedené nástroje poskytujú klientom informácie neutrálnym spôsobom, ktorý nepredstavuje odporúčanie. Takéto nástroje by mali zahŕňať tie nástroje, ktoré zobrazujú výsledky založené na kritériách týkajúcich sa čisto objektívnych vlastností produktu. Objektívnymi vlastnosťami produktu v kontexte platformy hromadného financovania by mohli byť vopred vymedzené kritériá projektu, ako napríklad odvetvie hospodárstva, použitý nástroj a úroková miera alebo kategória rizika, ak sú zverejnené dostatočné informácie týkajúce sa metódy výpočtu. Podobne by sa za objektívne kritériá mali považovať aj kľúčové finančné údaje vypočítané bez akejkoľvek miery voľného uváženia.

(22)

Cieľom tohto nariadenia je uľahčovať finančným sprostredkovateľom regulovaným podľa iných právnych aktov Únie, najmä právnych aktov Únie, ktorými sa riadia správcovia aktív, priame investície a zabrániť vytvoreniu príležitostí na regulačnú arbitráž. Využívanie právnych štruktúr, vrátane účelovo vytvorených subjektov, na to, aby stáli medzi projektom hromadného financovania a investormi, by sa preto malo prísne regulovať a povoliť len v odôvodnených prípadoch tak, že sa investorovi umožní nadobudnúť účasť napríklad na nelikvidnom alebo nerozdeliteľnom majetku vydaním prevoditeľných cenných papierov zo strany účelovo vytvoreného subjektu.

(23)

Zabezpečenie účinného systému správy a riadenia má zásadný význam pre náležité riadenie rizík a predchádzanie akémukoľvek konfliktu záujmov. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by preto mali mať zavedené mechanizmy v oblasti správy a riadenia zabezpečujúce účinné a obozretné riadenie. Fyzické osoby zodpovedné za ich riadenie by mali mať dobrú povesť a dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by takisto mali stanoviť postupy na prijímanie a vybavovanie sťažností od klientov.

(24)

Klienti sú vystavení potenciálnym rizikám súvisiacim s poskytovateľmi služieb hromadného financovania, najmä operačným rizikám. V záujme ochrany klientov pred takýmito rizikami by sa na poskytovateľov služieb hromadného financovania mali vzťahovať prudenciálne požiadavky.

(25)

Od poskytovateľov služieb hromadného financovania by sa malo vyžadovať, aby vypracovali plány na zabezpečenie kontinuity činnosti zamerané na riziká spojené so zlyhaním poskytovateľa služieb hromadného financovania. Takéto plány na zabezpečenie kontinuity činnosti by mali zahŕňať ustanovenia o zaobchádzaní s kritickými funkciami, ktoré by v závislosti od obchodného modelu poskytovateľa služieb hromadného financovania mohli zahŕňať ustanovenia týkajúce sa nepretržitej obsluhy nesplatených pôžičiek, informovania klientov a odovzdania úschovy aktív.

(26)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali na svojej platforme hromadného financovania pôsobiť ako neutrálni sprostredkovatelia medzi klientmi. S cieľom predchádzať konfliktom záujmov by sa mali stanoviť určité požiadavky, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb hromadného financovania, ich akcionárov, manažérov a zamestnancov a o akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je s nimi úzko prepojená na základe ovládania. Malo by sa zabrániť najmä tomu, aby poskytovatelia služieb hromadného financovania mali akúkoľvek účasť v ponukách hromadného financovania na ich platformách hromadného financovania. Väčšinoví akcionári, manažéri a zamestnanci a akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je s nimi úzko prepojená na základe toho, že ich ovláda, by nemali konať ako vlastníci projektu vo vzťahu k službám hromadného financovania ponúkaným na ich platforme hromadného financovania. Uvedeným väčšinovým akcionárom, manažérom, zamestnancom a fyzickým alebo právnickým osobám by sa však nemalo zakázať, aby konali ako investori v projektoch ponúkaných na ich platforme hromadného financovania za predpokladu, že sú zavedené vhodné zabezpečovacie mechanizmy proti konfliktom záujmov.

(27)

V záujme efektívneho a bezproblémového poskytovania služieb hromadného financovania by sa malo poskytovateľom služieb hromadného financovania umožniť zveriť akúkoľvek prevádzkovú funkciu vcelku alebo sčasti tretej strane za predpokladu, že takýto outsourcing nenaruší kvalitu vnútorných kontrol poskytovateľov služieb hromadného financovania alebo účinný dohľad nad poskytovateľmi služieb hromadného financovania. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by však mali naďalej niesť plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o činnosti, ktoré sú predmetom outsourcingu.

(28)

Z hľadiska ochrany investorov, ktorým sú poskytované služby hromadného financovania, sú kľúčové požiadavky týkajúce sa úschovy aktív. Prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov alebo ktoré možno fyzicky dodať správcovi, by mali byť v úschove kvalifikovaného správcu, ktorému bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2013/36/EÚ alebo 2014/65/EÚ. V závislosti od druhu aktív, ktoré majú byť predmetom úschovy, majú byť aktíva buď držané v držiteľskej správe, podobne ako prevoditeľné cenné papiere, ktoré môžu byť registrované na účte finančných nástrojov alebo ktoré možno fyzicky dodať, alebo majú podliehať overeniu vlastníctva a vedeniu záznamov. Úschova prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania, ktoré sú v súlade s vnútroštátnym právom registrované len u vlastníka projektu alebo jeho zástupcu, ako sú napríklad investície do nekótovaných spoločností, alebo ktoré sú držané na individuálne oddelenom účte, ktorý si klient môže otvoriť priamo v centrálnom depozitári cenných papierov, sa považuje za rovnocennú s úschovou aktív vykonávanou kvalifikovanými správcami.

(29)

Keďže na poskytovanie platobných služieb vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (7) majú povolenie len poskytovatelia platobných služieb, povolenie na poskytovanie služieb hromadného financovania nie je rovnocenné s povolením na poskytovanie platobných služieb. Je preto vhodné objasniť, že keď poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje v súvislosti so svojimi službami hromadného financovania takéto platobné služby, musí byť aj poskytovateľom platobných služieb vymedzeným v smernici (EÚ) 2015/2366. Touto požiadavkou nie sú dotknuté subjekty povolené podľa smernice 2014/65/EÚ, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v článku 3 smernice (EÚ) 2015/2366 a ktoré zároveň podliehajú oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 37 smernice (EÚ) 2015/2366. S cieľom umožniť náležitý dohľad nad takýmito činnosťami by poskytovateľ služieb hromadného financovania mal informovať príslušné orgány o tom, či má v úmysle poskytovať platobné služby sám s príslušným povolením alebo či bude takéto služby zabezpečovať na základe outsourcingu tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie.

(30)

Rast a bezproblémové fungovanie cezhraničných služieb hromadného financovania si vyžadujú dostatočný rozsah týchto služieb a dôveru verejnosti v ne. Je preto potrebné stanoviť jednotné, primerané a priamo uplatniteľné požiadavky na udeľovanie povolení poskytovateľom služieb hromadného financovania. Požiadavky na služby hromadného financovania by preto mali uľahčovať cezhraničné poskytovanie uvedených služieb, znížiť operačné riziká a zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti a ochrany investorov.

(31)

S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad poskytovateľmi služieb hromadného financovania by možnosť uchádzať sa o povolenie pôsobiť ako poskytovatelia služieb hromadného financovania podľa tohto nariadenia mali mať len právnické osoby, ktoré sú skutočne a stabilne usadené v Únii, vrátane potrebných zdrojov.

(32)

Ako sa zdôrazňuje v správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 26. júna 2017 o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou, služby hromadného financovania môžu byť vystavené riziku prania špinavých peňazí a riziku financovania terorizmu. Záruky by mali byť poskytnuté stanovením podmienok pre udeľovanie povolenia poskytovateľom služieb hromadného financovania a posudzovanie dobrej povesti fyzických osôb zodpovedných za ich riadenie, ako aj obmedzením poskytovania platobných služieb na oprávnené subjekty, ktoré podliehajú požiadavkám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. S cieľom ďalej zabezpečovať integritu trhu prostredníctvom predchádzania rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a pri zohľadnení sumy finančných prostriedkov, ktoré možno získať prostredníctvom ponuky hromadného financovania v súlade s týmto nariadením, by Komisia mala posúdiť potrebu a primeranosť toho, aby poskytovatelia služieb hromadného financovania podliehali povinnostiam dodržiavať súlad s vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (8), pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, ako aj aby títo poskytovatelia služieb hromadného financovania boli doplnení do zoznamu povinných subjektov na účely uvedenej smernice.

(33)

S cieľom umožniť poskytovateľom služieb hromadného financovania pôsobiť cezhranične bez toho, aby čelili rozdielnym pravidlám, a tým uľahčiť financovanie projektov v celej Únii investormi z rôznych členských štátov, by sa členským štátom nemalo povoliť klásť dodatočné požiadavky na uvedených poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorým sa udelilo povolenie podľa tohto nariadenia.

(34)

Proces udeľovania povolení by mal príslušným orgánom umožniť, aby boli informované o službách, ktoré majú potenciálni poskytovatelia služieb hromadného financovania v úmysle ponúkať, a to aj o platformách hromadného financovania, ktoré majú v úmysle prevádzkovať, s cieľom posúdiť kvalitu ich riadenia a ich vnútornú organizáciu a postupy stanovené na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

(35)

S cieľom zabezpečiť riadny dohľad a vyhnúť sa neprimeranému administratívnemu zaťaženiu by subjekty, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (9) alebo smernice 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ alebo (EÚ) 2015/2366 a ktoré zamýšľajú poskytovať služby hromadného financovania, mali mať možnosť byť držiteľom povolenia podľa jednej z uvedených smerníc aj podľa tohto nariadenia. V takých prípadoch by sa mal uplatňovať zjednodušený postup udeľovania povolenia a príslušné orgány nemali vyžadovať predloženie dokumentov alebo dôkazu, ktoré už majú k dispozícii.

(36)

Na uľahčenie transparentnosti pre investorov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb hromadného financovania, by mal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (10) (ďalej len „orgán ESMA“) zriadiť verejný a aktuálny register všetkých oprávnených poskytovateľov služieb hromadného financovania v súlade s týmto nariadením. Uvedený register by mal zahŕňať informácie o všetkých prevádzkovaných platformách hromadného financovania v Únii.

(37)

Povolenie podľa tohto nariadenia by sa malo odňať, ak poskytovateľ hromadného financovania už nespĺňa podmienky za ktorých mu bolo vydané povolenie. Príslušné orgány by zároveň mali mať právomoc odňať povolenie podľa tohto nariadenia vždy, keď poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana konajúca v jeho mene prídu o svoje povolenie umožňujúce poskytovanie platobných služieb podľa smernice (EÚ) 2015/2366 alebo investičné služby podľa smernice 2014/65/EÚ alebo vždy, keď poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý je aj poskytovateľom platobných služieb, alebo jeho manažéri, zamestnanci alebo tretia strana konajúca v jeho mene, porušujú vnútroštátne právo vykonávajúce smernicu (EÚ) 2015/849.

(38)

S cieľom poskytovať svojim klientom širokú škálu služieb by poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorému bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, mal mať možnosť zapájať sa do iných činností, než je poskytovanie hromadného financovania, na ktoré sa vzťahuje povolenie podľa tohto nariadenia.

(39)

S cieľom zabezpečiť jasné pochopenie povahy služieb hromadného financovania a rizík, nákladov a poplatkov týkajúcich sa týchto služieb by poskytovatelia služieb hromadného financovania mali svojim klientom poskytovať informácie, ktoré sú pravdivé, jasné a nie sú zavádzajúce.

(40)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek, by mali všetkým klientom sprístupňovať určité relevantné informácie, ako sú miery zlyhania pôžičiek.

(41)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí uplatňujú hodnotenie pôžičiek pre projekty hromadného financovania alebo navrhujú oceňovanie ponúk hromadného financovania, by mali zverejňovať kľúčové prvky svojej metodiky. Požiadavka na zverejňovanie metód výpočtu hodnotenia pôžičiek alebo určenia ceny či úrokovej miery by nemala byť stanovená tak, aby požadovala zverejnenie citlivých obchodných informácií ani takým spôsobom, aby bránila inovácii.

(42)

S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu investorov v prípade rôznych kategórií investorov, ktorí sa zúčastňujú na projektoch hromadného financovania, a pri súčasnom uľahčení tokov investícií sa v tomto nariadení rozlišuje medzi sofistikovanými a nesofistikovanými investormi a zavádzajú sa rôzne úrovne záruk ochrany investorov vhodné pre každú z týchto kategórií. Rozlišovanie medzi sofistikovanými a nesofistikovanými investormi by malo vychádzať z rozlišovania medzi profesionálnymi a retailovými klientmi stanoveného v smernici 2014/65/EÚ. Pri tomto rozlišovaní by sa však mali tiež zohľadňovať charakteristiky trhu hromadného financovania. Najmä by sa pri rozlišovaní medzi sofistikovanými a nesofistikovanými investormi v tomto nariadení mali zohľadňovať aj skúsenosti a znalosti potenciálnych investorov v oblasti hromadného financovania, pričom tie by sa mali opätovne posudzovať každé dva roky.

(43)

Finančné produkty predávané na platformách hromadného financovania nie sú tie isté ako tradičné investičné produkty alebo sporiace produkty a ako také by sa nemali predávať. Avšak na zabezpečenie toho, aby potenciálni nesofistikovaní investori chápali mieru rizika spojeného s investíciami v oblasti hromadného financovania, by sa malo od poskytovateľov služieb hromadného financovania vyžadovať, aby vykonali vstupný test znalostí potenciálnych nesofistikovaných investorov s cieľom uistiť sa, či takýmto investíciám rozumejú. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali potenciálnych nesofistikovaných investorov výslovne upozorniť, že majú nedostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti, a že poskytované služby hromadného financovania by mohli byť pre nich nevhodné.

(44)

Vzhľadom na to, že sofistikovaní investori sú si v zmysle ich vymedzenia vedomí rizík spojených s investíciami do projektov hromadného financovania, nie je uplatňovanie vstupného testu znalostí v ich prípade opodstatnené. Podobne by sa od poskytovateľov služieb hromadného financovania nemalo vyžadovať, aby sofistikovaných investorov upozorňovali na riziko.

(45)

S cieľom zabezpečiť, aby si nesofistikovaní investori prečítali explicitné upozornenie na riziko, ktoré im adresoval poskytovateľ služieb hromadného financovania, a porozumeli mu, by mali výslovne uznať riziká, ktoré nesú pri investovaní do projektu hromadného financovania. S cieľom udržať vysokú úroveň ochrany investorov a vzhľadom na to, že absencia takéhoto potvrdenia naznačuje, že možno sa súvisiace riziká nedostatočne pochopili, mali by poskytovatelia služieb hromadného financovania akceptovať investície od nesofistikovaných investorov, ktorí výslovne potvrdili prijatie takýchto upozornení a pochopili ich.

(46)

Vzhľadom na rizikovosť spojenú s projektmi hromadného financovania by sa nesofistikovaní investori mali vyhýbať nadmernému vystaveniu takýmto projektom. Existuje značné riziko straty veľkého objemu pôvodne investovaných súm alebo dokonca utrpenia úplnej straty. Je preto vhodné stanoviť maximálnu sumu, ktorú môžu nesofistikovaní investori bez ďalších záruk investovať do individuálneho projektu. Naopak, sofistikovaní investori, ktorí majú potrebné skúsenosti, znalosti alebo finančnú kapacitu, alebo ich kombináciu, by nemali byť obmedzení takouto maximálnou sumou.

(47)

S cieľom posilniť ochranu nesofistikovaných investorov je nevyhnutné zaviesť ustanovenia o lehote na premyslenie, počas ktorej potenciálny nesofistikovaný investor môže zrušiť investičnú ponuku alebo vyjadrenie záujmu o konkrétnu ponuku hromadného financovania bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby bola uložená sankcia,. Uvedené je nevyhnutné s cieľom zabrániť situácii, v ktorej by potenciálny nesofistikovaný investor akceptovaním ponuky hromadného financovania zároveň prijal ponuku uzavrieť právne záväznú zmluvu bez akejkoľvek možnosti v primeranej lehote odstúpiť. Lehota na premyslenie nie je nevyhnutná, keď potenciálny nesofistikovaný investor môže vyjadriť záujem o konkrétnu ponuku hromadného financovania bez toho, aby sa tým zmluvne zaviazal, s výnimkou situácie, keď sa takáto ponuka investovať uskutoční alebo takéto vyjadrenie záujmu vyjadrí v čase blízkom plánovanému dátumu uplynutia platnosti ponuky alebo blízkom dátumu dosiahnutia cieľa financovania. Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali zabezpečiť, aby sa žiadne peňažné prostriedky nevybrali od investorov ani nepreviedli vlastníkovi projektu pred uplynutím lehoty na premyslenie.

(48)

Vzhľadom na možné účinky, ktoré by právo na odstúpenie od ponuky investovať alebo od vyjadrenia záujmu počas lehoty na premyslenie mohlo mať na náklady súvisiace so získaním kapitálu prostredníctvom platforiem hromadného financovania, by Komisia mala v rámci svojej správy podľa tohto nariadenia posúdiť, či by sa lehota na premyslenie mala skrátiť, aby sa umožnil efektívnejší proces získavania kapitálu bez narušenia ochrany investorov.

(49)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (11) sa vzťahuje na pohľadávky vyplývajúce z neschopnosti investičnej spoločnosti vyplatiť peňažné prostriedky dlžné alebo patriace investorom a držané v ich mene v súvislosti s investičnou činnosťou alebo jej neschopnosti vrátiť investorom akékoľvek nástroje, ktoré im patria a ktoré v ich mene drží, spravuje alebo riadi v súvislosti s investičnou činnosťou. Berúc do úvahy, že úschova aktív spojených so službami hromadného financovania poskytovanými investičnou spoločnosťou, ktorá má zároveň povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, nezahŕňa poskytovanie investičných služieb v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 2 uvedenej smernice, nesofistikovaní investori by mali byť prostredníctvom dokumentu kľúčových investičných informácií informovaní o tom, že ochrana na základe systému náhrad pre investorov sa nevzťahuje na prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania nadobudnuté prostredníctvom platformy hromadného financovania. Okrem toho by sa poskytovanie služieb hromadného financovania zo strany poskytovateľa takýchto služieb hromadného financovania nemalo považovať za prijímanie vkladov v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (12).

(50)

V tomto nariadení sa ustanovuje obsah dokumentu kľúčových investičných informácií, ktoré majú poskytnúť potenciálnym investorom pri každej ponuke hromadného financovania poskytovatelia služieb hromadného financovania s cieľom umožniť potenciálnym investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Dokument kľúčových investičných informácií by mal potenciálnych investorov upozorniť na to, že investičné prostredie, do ktorého vstúpili, zahŕňa riziká, ktoré nie sú kryté ani systémami ochrany vkladov zriadenými v súlade so smernicou 2014/49/EÚ, ani systémami náhrad pre investorov zriadenými v súlade so smernicou 97/9/ES.

(51)

Dokument kľúčových investičných informácií by mal zohľadňovať špecifické prvky hromadného financovania založeného na požičiavaní a hromadného financovania založeného na investovaní. Na tento účel by sa mali vyžadovať špecifické a relevantné ukazovatele. Dokument kľúčových investičných informácií by mal prípadne zohľadňovať aj osobitné prvky a riziká spojené s vlastníkmi projektov a mal by sa zameriavať na podstatné informácie o vlastníkoch projektov, právach a poplatkoch pre investorov, druhu prevoditeľných cenných papierov, prijatých nástrojoch na účely hromadného financovania a ponúkaných pôžičkách. Dokument kľúčových investičných informácií by mali vypracovať vlastníci projektu, pretože vlastníci projektu dokážu najlepšie poskytnúť požadované informácie, ktoré sa zahrnú do uvedeného dokumentu. Keďže však poskytovatelia služieb hromadného financovania sú zodpovední za poskytnutie dokumentu kľúčových investičných informácií potenciálnym investorom, je na poskytovateľoch služieb hromadného financovania, aby zabezpečili, že dokument kľúčových investičných informácií bude jasný, správny a úplný.

(52)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania by mali mať možnosť poskytovať viac informácií, než sa vyžaduje v dokumente kľúčových investičných informácií, ktorý vypracúva vlastník projektu. Takéto informácie by však mali ostatné informácie poskytnuté v dokumente kľúčových investičných informácií len dopĺňať a mali by byť s nimi v súlade.

(53)

Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania zistí v dokumente kľúčových investičných informácií opomenutie, chybu alebo nepresnosť, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na očakávanú návratnosť investície, mal by takéto opomenutie, chybu alebo nepresnosť urýchlene oznámiť vlastníkovi projektu, ktorý by mal tieto informácie doplniť alebo opraviť. Keď sa nevykoná takéto doplnenie alebo oprava, poskytovateľ služieb hromadného financovania by za určitých okolností mohol ponuku hromadného financovania pozastaviť alebo dokonca zrušiť.

(54)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový a vhodný prístup na kapitálové trhy pre startupy a MSP, znížiť ich náklady na financovanie a zabrániť omeškaniam a nákladom poskytovateľov služieb hromadného financovania by sa nemalo vyžadovať, aby dokument kľúčových investičných informácií schvaľoval príslušný orgán.

(55)

Ak to povoľuje vnútroštátne právo, poskytovateľ služieb hromadného financovania by mal mať možnosť presunúť vlastníctvo podielov v projekte hromadného financovania založenom na investíciách formou aktualizácie vo svojom informačnom systéme. Poskytovateľ služieb hromadného financovania by zároveň mal mať v záujme zabezpečenia transparentnosti a toku informácií možnosť umožniť klientom, ktorí investovali prostredníctvom jeho platformy hromadného financovania, inzerovať na elektronickej výveske na jeho platforme hromadného financovania svoj záujem kúpiť alebo predať pôžičky, prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania, ktoré boli pôvodne ponúkané na danej platforme hromadného financovania pod podmienkou že, elektronická výveska nespojí záujmy viacerých tretích strán o kúpu a predaj spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa takejto inzercie. Elektronická výveska, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb hromadného financovania, by preto nemala pozostávať z interného párovacieho systému, ktorý vykonáva pokyny klientov na mnohostrannom základe, ak poskytovateľ služieb hromadného financovania v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi nemá aj samostatné povolenie ako investičná spoločnosť v súlade s článkom 5 smernice 2014/65/EÚ alebo ako regulovaný trh v súlade s článkom 44 uvedenej smernice. Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí takéto povolenie v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi nemajú, by mali jasne informovať investorov, že neakceptujú prijímanie pokynov na účely kúpy alebo predaja zmlúv v súvislosti s investíciami pôvodne vykonanými na platforme hromadného financovania, že akýkoľvek nákup alebo predaj na ich platforme hromadného financovania je na voľnom uvážení a zodpovednosti investora a že neprevádzkujú miesto obchodovania v zmysle smernice 2014/65/EÚ.

(56)

Na uľahčenie transparentnosti a na zabezpečenie riadneho zdokumentovania komunikácie s klientmi by mali poskytovatelia služieb hromadného financovania uchovávať všetky príslušné záznamy týkajúce sa ich služieb a transakcií.

(57)

S cieľom zabezpečiť spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie s klientmi by poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí propagujú svoje služby prostredníctvom marketingovej komunikácie, mali poskytovať pravdivé, jasné a nezavádzajúce informácie.

(58)

S cieľom poskytnúť väčšiu právnu istotu poskytovateľom služieb hromadného financovania pôsobiacim v celej Únii a zaistiť jednoduchší prístup na trh by sa mali vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa špecificky upravuje marketingová komunikácia poskytovateľov služieb hromadného financovania, a ktoré sú uplatniteľné v členských štátoch, ako aj ich zhrnutia zverejňovať elektronicky v jazyku obvyklom v oblasti medzinárodných financií. Na tento účel by orgán ESMA a príslušné orgány mali aktualizovať svoje webové sídla.

(59)

S cieľom umožniť lepšie pochopenie rozsahu rozdielov v regulácii medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o požiadavky vzťahujúce sa na marketingovú komunikáciu, by príslušné orgány mali každý rok poskytnúť orgánu ESMA podrobnú správu o ich opatreniach na presadzovania práva v uvedenej oblasti.

(60)

S cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom a administratívnemu zaťaženiu v súvislosti s cezhraničným poskytovaním služieb hromadného financovania by sa na marketingovú komunikáciu nemali vzťahovať požiadavky na preklad, keď je poskytovaná aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa marketingová komunikácia rozširuje, alebo v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi tohto členského štátu.

(61)

S cieľom zabezpečiť účinný postup dohľadu a povoľovania by členské štáty mali vymedziť úlohy a funkcie, ktoré majú vykonávať príslušné orgány podľa tohto nariadenia. S cieľom uľahčiť účinnú cezhraničnú administratívnu spoluprácu by každý členský štát mal určiť jednotné kontaktné miesto na riadenie komunikácie s orgánom ESMA a príslušnými orgánmi v celej Únii.

(62)

Keďže účinné nástroje, právomoci a zdroje príslušných orgánov zaručujú účinnosť dohľadu, mal by sa v tomto nariadení ustanoviť minimálny súbor právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovacích právomocí, ktorými by sa mali poveriť príslušné orgány v súlade s vnútroštátnym právom. Ak sa to vyžaduje vo vnútroštátnom práve, uvedené právomoci by sa mali vykonávať prostredníctvom žiadosti, ktorá sa podá príslušným justičným orgánom. Orgán ESMA a príslušné orgány by pri výkone svojich právomocí podľa tohto nariadenia mali konať objektívne a nestranne a mali by sa rozhodovať autonómne.

(63)

Na účely odhaľovania porušení tohto nariadenia je potrebné, aby príslušné orgány mohli s cieľom zaistiť dokumenty vstupovať do iných priestorov, než je súkromné bydlisko fyzických osôb. Prístup do takýchto priestorov je potrebný v prípade dôvodného podozrenia, že existujú dokumenty a iné údaje týkajúce sa predmetu inšpekcie alebo vyšetrovania a môžu slúžiť ako dôkaz porušenia tohto nariadenia. Prístup do takýchto priestorov je okrem toho potrebný, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorej už bola poslaná žiadosť o informácie, tejto žiadosti nevyhovela, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že v prípade predloženia žiadosti by jej nebolo vyhovené, alebo že dokumenty a informácie, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, by boli odstránené, zmanipulované alebo zničené.

(64)

S cieľom zaistiť splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení je dôležité, aby členské štáty podnikli potrebné kroky na to, aby sa v prípade porušenia tohto nariadenia uplatnili primerané správne sankcie a iné správne opatrenia. Uvedené sankcie a opatrenia by mali byť účinné, primerané a odradzujúce a mal by sa nimi zaistiť spoločný prístup v členských štátoch, ako aj odradzujúci účinok. Týmto nariadením by sa nemala obmedzovať možnosť členských štátov stanoviť vyššie úrovne správnych sankcií.

(65)

Aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia, ktorými sa ukladajú správne sankcie alebo iné správne opatrenia, ktoré prijali príslušné orgány, budú mať odradzujúci účinok na širokú verejnosť, mali by sa štandardne zverejniť, pokiaľ príslušný orgán v súlade s týmto nariadením nepovažuje za potrebné uskutočniť anonymizované zverejnenie, odložiť zverejnenie alebo zverejnenie vôbec neuskutočniť.

(66)

Aj keď členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre správne a trestnoprávne sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenia tohto nariadenia, ktoré sú predmetom vnútroštátneho trestného práva. Zachovaním trestnoprávnych sankcií namiesto správnych sankcií za porušenie tohto nariadenia by sa však nemala obmedziť alebo inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, získať prístup k informáciám a včas si ich vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tohto nariadenia, a to aj po akomkoľvek postúpení relevantného porušenia príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.

(67)

Keďže dokument kľúčových investičných informácií je koncipovaný tak, aby bol prispôsobený špecifickým prvkom určitej ponuky hromadného financovania a informačným potrebám investorov, by ponuky hromadného financovania podľa tohto nariadenia mali byť oslobodené od povinnosti uverejniť prospekt podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129 a uvedené nariadenie by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(68)

Oznamovatelia môžu upozorniť príslušné orgány na nové informácie, ktoré im pomôžu pri odhaľovaní a ukladaní sankcií v prípade porušenia tohto nariadenia. Týmto nariadením by sa preto malo zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení, ktoré oznamovateľom umožnia upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenie tohto nariadenia a ochránia ich pred protiopatreniami. Malo by sa to vykonať prostredníctvom zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 (13), ktorá umožní jej uplatňovanie v prípade porušení tohto nariadenia.

(69)

S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia s ohľadom na služby hromadného financovania v súlade s vnútroštátnym právom. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (14). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(70)

V záujme podpory jednotného uplatňovania tohto nariadenia vrátane primeranej ochrany investorov a spotrebiteľov v celej Únii by sa mali vypracovať technické predpisy. Vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii, by bolo efektívne a vhodné poveriť orgán ESMA a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (15) (ďalej len „orgán EBA“) ako orgány s veľmi špecializovanou odbornosťou.

(71)

Komisia by mala byť splnomocnená prijímať regulačné technické predpisy vypracované orgánmi ESMA a EBA, pokiaľ ide o riadenie individuálneho portfólia pôžičiek, vybavovanie sťažností, konflikty záujmov, udelenie povolenia pre poskytovateľa služieb hromadného financovania, informácie pre klientov, zverejňovanie miery zlyhania, vstupný test znalostí a simuláciu schopnosti znášať stratu, dokument kľúčových investičných informácií a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Komisia by mala uvedené regulačné technické predpisy prijímať prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

(72)

Komisia by mala byť zároveň splnomocnená prijímať vykonávacie technické predpisy vypracované orgánom ESMA, pokiaľ ide o podávanie správ zo strany poskytovateľov služieb hromadného financovania, zverejňovanie vnútroštátnych ustanovení o marketingových požiadavkách a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a s orgánom ESMA. Komisia by mala vykonávacie technické predpisy prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(73)

Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, napríklad výmena alebo prenos osobných údajov príslušnými orgánmi, by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (16) a akákoľvek výmena alebo prenos informácií orgánom ESMA by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (17).

(74)

Keďže ciele tohto nariadenia, najmä riešenie fragmentácie právneho rámca vzťahujúceho sa na služby hromadného financovania s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s takýmito službami a zároveň zvýšiť ochranu investorov a efektívnosť trhu a prispieť k vytvoreniu únie kapitálových trhov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(75)

Dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa mal odložiť s cieľom zosúladiť ho s dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 (18), ktorou sa poskytovatelia služieb hromadného financovania patriaci do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia oslobodzujú od uplatňovania smernice 2014/65/EÚ.

(76)

V záujme právnej istoty a vzhľadom na to, že vnútroštátne pravidlá sa nahradia pravidlami stanovenými v tomto nariadení, pokiaľ ide o druhy služieb hromadného financovania, ktoré sú teraz zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, je vhodné prijať prechodné opatrenia umožňujúce osobám poskytujúcim takéto služby hromadného financovania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré boli účinné pred týmto nariadením, prispôsobiť svoju podnikateľskú činnosť tomuto nariadeniu a mať dostatok času na podanie žiadosti o udelenie povolenia podľa tohto nariadenia. Takéto osoby by preto mali mať možnosť naďalej poskytovať služby hromadného financovania, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom do 10. novembra 2022. Členské štáty môžu počas uvedeného prechodného obdobia zaviesť osobitné postupy, ktoré právnickým osobám oprávneným podľa vnútroštátneho práva umožňujú poskytovať služby hromadného financovania, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom zmeniť svoje vnútroštátne povolenia na povolenia podľa tohto nariadenia, za predpokladu, že poskytovatelia služieb hromadného financovania spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(77)

Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorým sa nepodarí získať povolenie v súlade s týmto nariadením do 10. novembra 2022, by nemali uverejňovať žiadne nové ponuky hromadného financovania po uvedenom dátume. Aby sa zabránilo situácii, keď sa zvýšenie cieľového kapitálu v súvislosti s konkrétnym projektom hromadného financovania nedosiahne do 10. novembra 2022 mali by sa výzvy na financovanie ukončiť do uvedeného dátumu. Po 10. novembri 2022 však poskytovanie služieb v súvislosti s existujúcimi zmluvami, vrátane inkasa a prevodov pohľadávok, poskytovania služieb úschovy aktív alebo spracovania korporátnych udalostí, môže pokračovať v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom.

(78)

Toto nariadenie dodržiava základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(79)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a výnimky

1.   V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky na poskytovanie služieb hromadného financovania, na organizáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania, udeľovanie povolení týmto poskytovateľom a dohľad nad nimi, na prevádzku platforiem hromadného financovania, ako aj na transparentnosť a marketingovú komunikáciu v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania v Únii.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

služby hromadného financovania, ktoré sú poskytované vlastníkom projektov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES;

b)

ostatné služby súvisiace so službami, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. a) a poskytujú sa v súlade s vnútroštátnym právom;

c)

ponuky hromadného financovania s protihodnotou viac ako 5 000 000 EUR, ktorá sa má vypočítať za obdobie 12 mesiacov ako suma:

i)

celkovej protihodnoty ponúk prevoditeľných cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania podľa článku 2 ods. 1 písm. m) a n) tohto nariadenia a súm, ktoré na základe pôžičiek získal prostredníctvom platformy hromadného financovania vlastník konkrétneho projektu; a

ii)

celkovej protihodnoty verejných ponúk prevoditeľných cenných papierov, ktoré uskutočnil vlastník projektu uvedený v bode i) tohto písmena konajúci ako predkladateľ ponuky v zmysle výnimky podľa článku 1 ods. 3 alebo článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1129.

3.   Pokiaľ poskytovateľovi služieb hromadného financovania, vlastníkovi projektu alebo investorovi nebolo udelené povolenie ako úverovej inštitúcii v súlade s článkom 8 smernice 2013/36/EÚ, členské štáty neuplatňujú vnútroštátne požiadavky, ktorými sa vykonáva článok 9 ods. 1 uvedenej smernice, a zabezpečia, aby vnútroštátne právo nevyžadovalo udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie alebo akékoľvek iné individuálne povolenie, vyňatie alebo výnimku v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania v týchto situáciách:

a)

v prípade vlastníkov projektu, ktorí v súvislosti s pôžičkami, ktorých poskytnutie uľahčil poskytovateľ služieb hromadného financovania, prijímajú finančné prostriedky od investorov; alebo

b)

v prípade investorov, ktorí poskytujú pôžičky vlastníkom projektov, ktorých poskytnutie uľahčil poskytovateľ služieb hromadného financovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„služba hromadného financovania“ je spárovanie záujmov investorov a vlastníkov projektov o financovanie podnikania prostredníctvom využívania platformy hromadného financovania, ktorá zahŕňa ktorúkoľvek z týchto činností:

i)

uľahčenie poskytovania pôžičiek;

ii)

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania, ktoré emitovali vlastníci projektov alebo účelovo vytvorený subjekt, a prijímanie a postúpenie pokynov klientov uvedené v bode 1 uvedeného oddielu v súvislosti s uvedenými prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania;

b)

„pôžička“ je dohoda, na základe ktorej dá investor vlastníkovi projektu k dispozícii dohodnutú sumu peňazí na dohodnuté obdobie, a na základe ktorej vlastník projektu prevezme nepodmienený záväzok vrátiť uvedenú sumu investorovi spolu so vzniknutým úrokom, a to v súlade so splátkovým kalendárom;

c)

„riadenie individuálneho portfólia pôžičiek“ je pridelenie vopred určenej sumy finančných prostriedkov investora, ktorý je pôvodným veriteľom, zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania na jeden alebo viaceré projekty hromadného financovania na jeho platforme hromadného financovania v súlade s individuálnym mandátom, ktorý poskytol investor, na diskrečnom základe podľa jednotlivých investorov;

d)

„platforma hromadného financovania“ je verejne prístupný internetový informačný systém, ktorý prevádzkuje alebo spravuje poskytovateľ služieb hromadného financovania;

e)

„poskytovateľ služieb hromadného financovania“ je právnická osoba, ktorá poskytuje služby hromadného financovania;

f)

„ponuka hromadného financovania“ je akékoľvek oznámenie zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania, v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sa uvádzajú dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkanom projekte hromadného financovania tak, aby sa investorovi umožnilo investovať do projektu hromadného financovania;

g)

„klient“ je každý potenciálny alebo existujúci investor alebo vlastník projektu, ktorému poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje alebo má v úmysle poskytnúť služby hromadného financovania;

h)

„vlastník projektu“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa snaží získať financovanie prostredníctvom platformy hromadného financovania;

i)

„investor“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom platformy hromadného financovania poskytuje pôžičky alebo nadobúda prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania;

j)

„sofistikovaný investor“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je profesionálnym klientom v zmysle oddielu I bodu 1, 2, 3 alebo 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ alebo každá fyzická alebo právnická osoba, ktorú poskytovateľ služieb hromadného financovania schválil ako sofistikovaného investora v súlade s kritériami a postupom stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu;

k)

„nesofistikovaný investor“ je investor, ktorý nie je sofistikovaným investorom;

l)

„projekt hromadného financovania“ je podnikateľská činnosť alebo činnosti, na ktoré sa vlastník projektu usiluje získať financie prostredníctvom ponuky hromadného financovania;

m)

„prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 44 smernice 2014/65/EÚ;

n)

„prijaté nástroje na účely hromadného financovania“ sú so zreteľom na jednotlivé členské štáty, podiely v súkromnej spoločnosti s ručením obmedzením, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia, ktoré by účinne bránili ich prevodu vrátane obmedzení spôsobu, akým sa tieto podiely verejne ponúkajú alebo inzerujú;

o)

„marketingová komunikácia“ sú všetky informácie alebo komunikácia zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania poskytnuté potenciálnemu investorovi alebo potenciálnemu vlastníkovi projektu o službách poskytovateľa služieb hromadného financovania iných než zverejňovanie vyžadované podľa tohto nariadenia;

p)

„trvanlivý nosič“ je nástroj, ktorý umožňuje uchovávanie informácií spôsobom, ktorý je dostupný pre budúce potreby, a na obdobie primerané účelom informácií, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií;

q)

„účelovo vytvorený subjekt“ je subjekt, ktorý je vytvorený výlučne na sekuritizáciu, alebo ktorý výlučne slúži na účel sekuritizácie v zmysle článku 1 bodu 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 (19);

r)

„príslušný orgán“ je orgán alebo orgány určené členským štátom v súlade s článkom 29.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že podiely v súkromnej spoločnosti s ručením obmedzením patria do vymedzenia pojmu prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. m), môžu príslušné orgány, ktoré udelili povolenie poskytovateľovi služieb hromadného financovania, povoliť použitie takýchto podielov na účely tohto nariadenia za predpokladu, že spĺňajú podmienky pre prijaté nástroje na účely hromadného financovania podľa odseku 1 písm. n).

3.   Príslušné orgány každoročne informujú orgán ESMA o typoch súkromných spoločností s ručením obmedzeným a ich podieloch, ktoré sa ponúkajú, a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, spolu s odkazom na uplatniteľné vnútroštátne právo.

Orgán ESMA informácie uvedené v prvom pododseku bez zbytočného odkladu zverejňuje na svojom webovom sídle.

4.   Orgán ESMA každý rok počas prvých dvoch rokov uplatňovania tohto nariadenia zhromažďuje dokumenty kľúčových investičných informácií vypracované vlastníkmi projektu, v rámci ktorých boli emitované prijaté nástroje na účely hromadného financovania. Orgán ESMA porovnáva informácie uvedené v bodoch b a c časti F prílohy I poskytnuté v dokumentoch kľúčových investičných informácií s informáciami, ktoré poskytli členské štáty podľa odseku 3 tohto článku. Orgán ESMA predloží toto porovnanie Komisii, ktorá ho uvedie v správe uvedenej v článku 45.

KAPITOLA II

Poskytovanie služieb hromadného financovania a organizačné a prevádzkové požiadavky na poskytovateľov služieb hromadného financovania

Článok 3

Poskytovanie služieb hromadného financovania

1.   Služby hromadného financovania poskytujú len právnické osoby, ktoré sú usadené v Únii a ktorým bolo udelené povolenie na výkon činnosti poskytovateľov služieb hromadného financovania v súlade s článkom 12.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania konajú čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania nevyplatia ani neprijmú žiadnu odmenu, zľavu či nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov investorov ku konkrétnej ponuke hromadného financovania vykonanej na ich platforme hromadného financovania ani ku konkrétnej ponuke hromadného financovania vykonanej na platforme hromadného financovania tretej strany.

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania môžu jednotlivým investorom navrhnúť špecifické projekty hromadného financovania, ktoré zodpovedajú jednému alebo viacerým špecifickým parametrom alebo rizikovým ukazovateľom, ktoré si zvolil investor. Ak si investor želá investovať do navrhnutých projektov hromadného financovania, preskúma a výslovne prijme investičné rozhodnutie vo vzťahu ku každej jednotlivej ponuke hromadného financovania.

Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú riadenie individuálneho portfólia pôžičiek, vykonávajú túto činnosť v súlade s parametrami, ktoré stanovili investori, a prijmú všetky potrebné kroky na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pre uvedených investorov. Poskytovatelia služieb hromadného financovania oboznámia investorov s postupom rozhodovania pre vykonávanie mandátu, ktorý im bol udelený na konanie podľa vlastného uváženia.

5.   Odchylne od odseku 4 prvého pododseku môžu poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytujúci riadenie individuálneho portfólia pôžičiek konať podľa vlastného uváženia v mene svojich investorov v rámci dohodnutých parametrov bez toho, aby investori museli preskúmať a prijať investičné rozhodnutie vo vzťahu ku každej individuálnej ponuke hromadného financovania.

6.   Ak sa na poskytovanie služieb hromadného financovania používa účelovo vytvorený subjekt, ponúkne sa prostredníctvom takéhoto účelovo vytvoreného subjektu len jedno nelikvidné alebo nedeliteľné aktívum. Táto požiadavka sa uplatňuje transparentne na podkladové nelikvidné alebo nedeliteľné aktívum v držbe finančných alebo právnych štruktúr úplne alebo čiastočne vlastnených alebo ovládaných účelovo vytvoreným subjektom. Rozhodnutie prijať expozíciu voči tomuto podkladovému aktívu prináleží výlučne investorom.

Článok 4

Účinné a obozretné riadenie

1.   Riadiaci orgán poskytovateľa služieb hromadného financovania stanoví vhodné politiky a postupy a kontrolu s cieľom zabezpečiť účinné a obozretné riadenie, vrátane rozdelenia povinností, kontinuity činností a predchádzania konfliktom záujmov, a to spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu a záujmy jeho klientov.

2.   Riadiaci orgán poskytovateľa služieb hromadného financovania stanoví vhodné systémy a kontroly na posudzovanie rizík súvisiacich s pôžičkami sprostredkovanými na platforme hromadného financovania a kontroluje ich.

Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý poskytuje riadenie individuálneho portfólia pôžičiek, zabezpečí, aby mal zavedené primerané systémy a kontroly na riadenie rizika a finančné modelovanie pre poskytovanie týchto služieb a aby toto poskytovanie bolo v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 6 ods. 1 až 3.

3.   Riadiaci orgán poskytovateľa služieb hromadného financovania s prihliadnutím na povahu, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré poskytuje, aspoň raz za dva roky preskúma prudenciálne záruky uvedené v článku 12 ods. 2 písm. h) a plán na zabezpečenie kontinuity činností uvedený v článku 12 ods. 2 písm. j).

4.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania stanovuje cenu ponuky hromadného financovania:

a)

vykoná pred uskutočnením ponuky hromadného financovania náležité posúdenie kreditného rizika projektu hromadného financovania alebo vlastníka projektu, vrátane zohľadnenia rizika, že vlastník projektu neuhradí v prípade pôžičky, dlhopisu alebo inej formy sekuritizovaného dlhu k dátumu splatnosti jednu alebo viaceré splátky;

b)

vychádza pri posudzovaní kreditného rizika uvedeného v písmene a) z dostatočných informácií vrátane:

i)

auditovaných účtovných závierok za posledné dva finančné roky, ak sú k dispozícii;

ii)

informácií, o ktorých si je v čase vykonávania posúdenia kreditného rizika vedomý;

iii)

informácií ktoré, ak je to relevantné, získal od vlastníka projektu; a

iv)

informácií, ktoré poskytovateľovi služieb hromadného financovania umožňujú vykonať náležité posúdenie kreditného rizika;

c)

stanoví, zavedie a zachováva jasné a účinné politiky a postupy, ktoré mu umožňujú vykonávať posúdenia kreditného rizika a tieto politiky a postupy zverejniť;

d)

zabezpečí, aby cena bola spravodlivá a primeraná, a to aj v situáciách, keď poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý určuje cenu pôžičiek, uľahčuje veriteľovi odstúpenie z pôžičkového vzťahu pred dátumom splatnosti pôžičky;

e)

vykoná ocenenie každej pôžičky aspoň za týchto okolností:

i)

v okamihu poskytnutia pôžičky;

ii)

ak sa poskytovateľ služieb hromadného financovania domnieva, že nie je pravdepodobné, že vlastník projektu úplne splní svoje záväzky splatiť pôžičku bez toho, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania uplatnil akúkoľvek relevantnú zábezpeku alebo prijal iné opatrenia s analogickým účinkom;

iii)

v prípade zlyhania a

iv)

ak poskytovateľ služieb hromadného financovania uľahčuje veriteľovi odstúpenie z pôžičkového vzťahu pred dátumom splatnosti pôžičky;

f)

má a používa rámec riadenia rizík, ktorý je koncipovaný tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami stanovenými v písmenách a) až e) tohto odseku;

g)

vedie dostatočnú evidenciu každej uľahčenej ponuky hromadného financovania, aby sa dalo preukázať, že:

i)

posúdenie kreditného rizika sa vykonalo vtedy, keď sa to vyžaduje, a v súlade s písmenami a) a b) tohto odseku; a

ii)

cena ponuky hromadného financovania bola spravodlivá a primeraná v súlade s rámcom riadenia rizík.

Článok 5

Požiadavky na náležitú starostlivosť

1.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania zabezpečí aspoň minimálnu úroveň náležitej starostlivosti vo vzťahu k vlastníkom projektov, ktorí navrhujú projekt, ktorý sa má financovať prostredníctvom platformy poskytovateľa služieb hromadného financovania.

2.   Minimálna úroveň náležitej starostlivosti uvedená v odseku 1 zahŕňa splnenie všetkých týchto podmienok:

a)

preukázanie, že vlastník projektu nemá záznam v registri trestov za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti;

b)

preukázanie, že vlastník projektu nie je usadený v krajine s nespolupracujúcou jurisdikciou, ako sa stanovuje v príslušnej politike Únie, alebo vo vysoko rizikovej tretej krajine podľa článku 9 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849.

Článok 6

Riadenie individuálneho portfólia pôžičiek

1.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania ponúka riadenie individuálneho portfólia pôžičiek, poskytne mu investor mandát špecifikujúci parametre pre poskytovanie služby, ktorý zahŕňa aspoň dve z týchto kritérií, ktoré každá pôžička v portfóliu bude musieť spĺňať:

a)

minimálnu a maximálnu úrokovú sadzbu splatnú v rámci každej pôžičky, ktorej poskytnutie sa investorovi uľahčí;

b)

minimálny a maximálny dátum splatnosti každej pôžičky, ktorej poskytnutie sa investorovi uľahčí;

c)

škálu a rozdelenie všetkých kategórií rizika, ktoré sa vzťahujú na pôžičky; a

d)

ak sa ponúka ročná cieľová miera návratnosti investícií, pravdepodobnosť, že vybrané pôžičky umožnia investorovi dosiahnuť túto cieľovú mieru s primeranou istotou.

2.   S cieľom dosiahnuť súlad s odsekom 1 má mať poskytovateľ služieb hromadného financovania zavedené robustné vnútorné postupy a metodiky a používať vhodné údaje. Poskytovateľ služieb hromadného financovania môže používať svoje vlastné údaje alebo údaje, ktoré získal na základe outsourcingu od tretích strán.

Na základe spoľahlivých a dobre vymedzených kritérií a so zreteľom na všetky relevantné faktory, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na výkonnosť pôžičiek, poskytovateľ služieb hromadného financovania posúdi:

a)

kreditné riziko jednotlivých projektov hromadného financovania vybraných do portfólia investora;

b)

kreditné riziko na úrovni portfólia investora a

c)

kreditné riziko vlastníkov projektu vybraného do portfólia investora, pričom sa overí pravdepodobnosť toho, či si vlastníci projektu splnia záväzky vyplývajúce z pôžičky.

Poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytne investorovi aj opis metód použitých na posúdenia uvedené v druhom pododseku v písmenách a), b) a c).

3.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania ponúka riadenie individuálneho portfólia pôžičiek, vedie evidenciu udelených mandátov a každej pôžičky v individuálnom portfóliu. Poskytovateľ služieb hromadného financovania vedie na trvanlivom nosiči evidenciu o mandáte a každej pôžičke aspoň po dobu troch rokov od dátumu jej splatnosti.

4.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje priebežne a na žiadosť investora elektronickými prostriedkami aspoň tieto informácie o každom individuálnom portfóliu:

a)

zoznam jednotlivých pôžičiek, z ktorých portfólio pozostáva;

b)

váženú priemernú ročnú úrokovú sadzbu pôžičiek v portfóliu;

c)

rozdelenie pôžičiek podľa kategórie rizika, vyjadrené v percentách a absolútnych číslach;

d)

pre každú pôžičku, ktorá je súčasťou portfólia, kľúčové informácie, vrátane aspoň úrokovej sadzby alebo inej odplaty pre investora, dátumu splatnosti, kategórie rizika, plán splácania istiny a platenie úrokov, dodržiavania splátkového kalendára zo strany vlastníka projektu;

e)

pre každú pôžičku, ktorá je súčasťou portfólia, opatrenia na zmiernenie rizika vrátane poskytovateľov kolaterálu alebo ručiteľov alebo iných druhov záruky;

f)

každé zlyhanie vlastníka projektu pri zmluvách o pôžičke za posledných päť rokov;

g)

akékoľvek poplatky, ktoré v súvislosti s touto pôžičkou zaplatil investor, poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo vlastník projektu;

h)

ak poskytovateľ služieb hromadného financovania vykonal ocenenie pôžičky:

i)

najnovšie ocenenie,

ii)

dátum ocenenia,

iii)

vysvetlenie, prečo poskytovateľ služieb hromadného financovania toto ocenenie vykonal a

iv)

verný opis pravdepodobného skutočného výnosu zohľadňujúceho poplatky a miery zlyhania.

5.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania zriadil a prevádzkuje fond na nepredvídané udalosti pre svoju činnosť súvisiacu s riadením individuálnych portfólií pôžičiek, poskytne investorom tieto informácie:

a)

upozornenie na riziko, v ktorom sa uvedie: „Fond na nepredvídané udalosti, ktorý ponúkame, vám nevytvára nárok na výplatu, takže sa môže stať, že nedostanete žiadne vyplatené prostriedky, aj keď utrpíte stratu. Na prevádzkovateľa fondu na nepredvídané udalosti sa vzťahuje zásada absolútneho vlastného uváženia, pokiaľ ide o sumu, ktorá môže byť vyplatená, vrátane nevyplatenia žiadnej sumy. Investori by sa preto pri zvažovaní, či alebo koľko investovať, nemali spoliehať na možnú výplatu z fondu na nepredvídané udalosti.“;

b)

opis politiky fondu na nepredvídané udalosti vrátane:

i)

vysvetlenia zdroja peňažných prostriedkov zaplatených do fondu;

ii)

vysvetlenia, ako je fond spravovaný;

iii)

vysvetlenia, komu patria peňažné prostriedky;

iv)

faktorov, ktoré prevádzkovateľ fondu na nepredvídané udalosti zohľadňuje pri rozhodovaní o tom, či alebo ako konať podľa vlastného uváženia pri výplate z fondu, vrátane toho:

či fond má alebo nemá dostatok peňazí na výplatu a

že prevádzkovateľ fondu na nepredvídané udalosti má v každom prípade absolútne právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia nevyplatiť žiadnu sumu alebo akú sumu vyplatiť;

v)

vysvetlenia procesu posudzovania, či podľa vlastného uváženia vyplatiť určitú sumu z fondu a

vi)

opisu, ako sa s peňažnými prostriedkami zaplatenými do fondu bude zaobchádzať v prípade platobnej neschopnosti prevádzkovateľa fondu na nepredvídané udalosti.

6.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý zriadil a prevádzkuje fond na nepredvídané udalosti, ako sa uvádza v odseku 5, štvrťročne zverejňuje nasledujúce informácie o výkonnosti fondu:

a)

veľkosť fondu na nepredvídané udalosti v porovnaní s celkovými nesplatenými pôžičkami, ktoré sa viažu k pôžičkám relevantným z hľadiska fondu na nepredvídané udalosti a

b)

podiel medzi platbami vyplatenými z fondu na nepredvídané udalosti a celkovými nesplatenými pôžičkami, ktoré sa viažu k pôžičkám relevantným z hľadiska fondu na nepredvídané udalosti.

7.   Orgán EBA vypracuje v úzkej spolupráci s orgánom ESMA návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

prvky, vrátane formátu, ktoré sa majú uviesť v opise metódy uvedenej v odseku 2 treťom pododseku;

b)

informácie uvedené v odseku 4 a

c)

politiky, postupy a organizačné opatrenia, ktoré poskytovatelia služieb hromadného financovania sa majú zaviesť v súvislosti so všetkými fondmi na nepredvídané udalosti, ktoré by mohli ponúkať, ako sa uvádza v odsekoch 5 a 6.

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 7

Vybavovanie sťažností

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania majú zavedené účinné a transparentné postupy promptného, spravodlivého a jednotného vybavovania sťažností prijatých od klientov a zverejňujú opisy uvedených postupov.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby klienti mohli proti nim bezplatne podávať sťažnosti.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania vypracujú a sprístupnia klientom štandardný vzor sťažností a vedú evidenciu všetkých doručených sťažností a prijatých opatrení.

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania prešetrujú všetky sťažnosti včas a spravodlivo a výsledky oznámia sťažovateľovi v primeranom čase.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na upresnenie požiadaviek, štandardných formátov a postupov vybavovania sťažností.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8

Konflikty záujmov

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania nesmú mať žiadnu účasť na akejkoľvek ponuke hromadného financovania nachádzajúcej sa na ich platformách hromadného financovania.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania ako vlastníci projektu v súvislosti so službami hromadného financovania ponúkanými na ich platforme hromadného financovania nesmú akceptovať:

a)

žiadneho zo svojich akcionárov, ktorý má v držbe 20 % alebo viac základného imania alebo hlasovacích práv;

b)

žiadneho zo svojich manažérov alebo zamestnancov;

c)

žiadnu fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je prepojená s uvedenými akcionármi, manažérmi alebo zamestnancami prostredníctvom ovládania vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 2014/65/EÚ.

Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí ako investorov v projektoch hromadného financovania ponúkaných na ich platforme hromadného financovania akceptujú ktorúkoľvek z osôb uvedených v písmenách a), b) a c) prvého pododseku, v plnom rozsahu zverejnia na svojom webovom sídle skutočnosť, že akceptujú takéto osoby ako investorov vrátane informácií o konkrétnych projektoch hromadného financovania, do ktorých sa investovalo, a zabezpečia, aby sa takéto investície vykonali za rovnakých podmienok ako investície ostatných investorov a aby sa uvedeným osobám neposkytovalo žiadne preferenčné zaobchádzanie ani privilegovaný prístup k informáciám.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zachovávajú a uplatňujú účinné vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov.

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania podniknú všetky primerané kroky na predchádzanie konfliktom záujmov medzi samotnými poskytovateľmi služieb hromadného financovania, ich akcionármi, ich manažérmi alebo zamestnancami alebo akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je s nimi prepojená prostredníctvom ovládania vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 2014/65/EÚ, a ich klientmi alebo medzi klientom a iným klientom, identifikáciu, zvládanie a odhaľovanie takýchto konfliktov.

5.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania oboznámia svojich klientov so všeobecnou povahou a zdrojmi konfliktov záujmov a s opatreniami prijatými na zmiernenie uvedených konfliktov.

Takéto oboznámenie sa vykoná na dobre viditeľnom mieste webového sídla poskytovateľa služieb hromadného financovania.

6.   Oznámenie uvedené v odseku 5:

a)

sa poskytuje na trvanlivom nosiči;

b)

zahŕňa dostatočne podrobné informácie, pričom sa zohľadní povaha každého klienta, aby každý klient mohol prijať informované rozhodnutie o službe v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť:

a)

požiadavky na zachovávanie alebo uplatňovanie vnútorných pravidiel uvedených v odseku 3;

b)

kroky uvedené v odseku 4;

c)

postupy oboznamovania uvedeného v odsekoch 5 a 6.

Pri vypracovávaní uvedeného návrhu regulačných technických predpisov orgán ESMA zohľadní povahu, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré poskytuje poskytovateľ služieb hromadného financovania.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9

Outsourcing

1.   Keď poskytovatelia služieb hromadného financovania poveria výkonom prevádzkových funkcií tretiu stranu, podniknú všetky primerané kroky na zabránenie dodatočnému operačnému riziku.

2.   Outsourcing prevádzkových funkcií uvedený v odseku 1 nesmie narušiť kvalitu vnútornej kontroly poskytovateľov služieb hromadného financovania a schopnosť príslušného orgánu monitorovať súlad poskytovateľov služieb hromadného financovania s týmto nariadením.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania naďalej nesú plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o činnosti, ktoré sú predmetom outsourcingu.

Článok 10

Poskytovanie služieb úschovy aktív a platobných služieb

1.   Ak sa poskytujú služby úschovy aktív a platobné služby, poskytovatelia služieb hromadného financovania informujú svojich klientov o všetkých týchto skutočnostiach:

a)

povahe a podmienkach uvedených služieb vrátane odkazov na uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy;

b)

tom, či uvedené služby poskytujú priamo oni alebo tretia strana.

2.   Ak poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytujú platobné transakcie týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania, uložia finančné prostriedky u jedného z týchto subjektov:

a)

v centrálnej banke alebo

b)

v úverovej inštitúcii, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2013/36/EÚ.

3.   Prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania, ktoré sú ponúkané na platforme hromadného financovania a ktoré možno zaregistrovať na účte finančných nástrojov otvorenom v mene investora, alebo ktoré možno fyzicky dodať správcovi, vedie v držiteľskej správe poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana. Subjekt poskytujúce služby držiteľskej správy je držiteľom povolenia v súlade so smernicou 2013/36/EÚ alebo 2014/65/EÚ.

4.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania môže sám alebo prostredníctvom tretej strany poskytovať platobné služby za predpokladu, že poskytovateľ služieb hromadného financovania sám alebo tretia strana, je poskytovateľom platobných služieb v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366.

5.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania neposkytuje platobné služby vo vzťahu k službám hromadného financovania buď sám, alebo prostredníctvom tretej strany, takýto poskytovateľ služieb hromadného financovania zavedie a zachováva opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vlastníci projektu akceptovali financovanie projektov hromadného financovania alebo akúkoľvek inú platbu len prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366.

Článok 11

Prudenciálne požiadavky

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania musia mať nepretržite zavedené prudenciálne záruky minimálne na úrovni vyššej než:

a)

25 000 EUR a

b)

jedna štvrtina fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok, revidovaných každoročne, ktoré zahŕňajú náklady na obsluhu pôžičiek za tri mesiace, ak poskytovateľ služieb hromadného financovania uľahčuje aj poskytnutie pôžičiek.

2.   Prudenciálne záruky uvedené v odseku 1 tohto článku majú jednu z týchto foriem:

a)

vlastné zdroje pozostávajúce z položiek vlastného kapitálu Tier 1 uvedených v článkoch 26 až 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (20) po odpočtoch v plnom rozsahu podľa článku 36 uvedeného nariadenia bez uplatnenia prahových výnimiek podľa článkov 46 a 48 uvedeného nariadenia;

b)

poistná zmluva pokrývajúca územia Únie, na ktorých sa ponuky hromadného financovania aktívne uvádzajú na trh, alebo porovnateľná záruka; alebo

c)

kombinácia písmen a) a b).

3.   Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorí sú na individuálnom základe alebo na základe ich konsolidovanej situácie podnikmi, na ktoré sa vzťahuje tretia časť hlavy III nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 (21).

4.   Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorí sú podnikmi, na ktoré sa vzťahujú články 4 a 5 smernice 2009/110/ES alebo články 7 až 9 smernice (EÚ) 2015/2366.

5.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania vykonáva svoju činnosť kratšie ako 12 mesiacov, môže pri výpočte fixných režijných nákladov použiť výhľadové obchodné odhady, a to za predpokladu, že začne používať historické údaje hneď, ako sa stanú dostupnými.

6.   Poistná zmluva uvedená v odseku 2 písm. b) má minimálne všetky tieto charakteristiky:

a)

jej počiatočné obdobie trvania je aspoň jeden rok;

b)

jej výpovedná lehota je najmenej 90 dní;

c)

poskytuje ju podnik ktorý má povolenie na poskytovanie poistenia v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom;

d)

poskytuje ju subjekt, ktorý je treťou stranou.

7.   Poistná zmluva uvedená v odseku 2 písm. b) zahŕňa okrem iného pokrytie rizika:

a)

straty dokumentov;

b)

nesprávneho výkladu alebo zavádzajúcich vyhlásení;

c)

krokov, chýb alebo opomenutí spôsobujúcich porušenie:

i)

právnych a regulačných povinností;

ii)

povinnosti zručností a starostlivosti voči klientom;

iii)

povinnosti mlčanlivosti;

d)

nezavedenia, nevykonávania a nezachovávania vhodných postupov predchádzania konfliktom záujmov;

e)

strát vyplývajúcich z narušenia činnosti, zlyhania systémov alebo riadenia procesov;

f)

ak je to uplatniteľné na daný obchodný model, hrubej nedbalosti pri vykonávaní oceňovania aktív alebo oceňovania pôžičiek a hodnotenia pôžičiek.

8.   Na účely odseku 1 písm. b) poskytovatelia služieb hromadného financovania vypočítajú svoje fixné režijné náklady za predchádzajúci rok, pričom použijú číselné údaje vyplývajúce z uplatniteľného účtovného rámca, odpočítaním ďalej uvedených položiek z celkových výdavkov po rozdelení zisku akcionárom v ich najnovšej auditovanej ročnej účtovnej závierke, alebo ak auditovaná závierka nie je k dispozícii, v ročnej účtovnej závierke schválenej orgánmi vnútroštátneho dohľadu:

a)

zamestnanecké bonusy a ďalšie odmeny v rozsahu, v akom závisia od čistého zisku poskytovateľa služieb hromadného financovania v príslušnom roku;

b)

podiely zamestnancov, riaditeľov a spoločníkov na zisku;

c)

iné rozdelenie zisku a iné pohyblivé zložky odmeňovania, pokiaľ sú úplne diskrečné;

d)

spoločné provízie a poplatky, ktoré sa majú zaplatiť, týkajúce sa priamo provízií a poplatkov, ktoré sa majú prijať, zahrnutých do celkových príjmov, a ak je platba provízií a poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť, podmienená skutočným prijatím provízií a poplatkov, ktoré sa majú prijať a

e)

jednorazové výdavky z iných ako bežných činností.

9.   Ak fixné výdavky vznikli v mene poskytovateľov služieb hromadného financovania tretím stranám a uvedené fixné výdavky ešte nie sú zahrnuté do celkových výdavkov uvedených v odseku 8, poskytovatelia služieb hromadného financovania prijmú jedno z týchto opatrení:

a)

ak je k dispozícii členenie týchto výdavkov uvedených tretích strán, určia sumu fixných výdavkov, ktoré vznikli v ich mene týmto tretím stranám a pripočítajú túto sumu k sume vyplývajúcej z odseku 8;

b)

ak členenie výdavkov uvedených tretích strán nie je k dispozícii, určia sumu výdavkov, ktoré vznikli v ich mene uvedeným tretím stranám, podľa podnikateľských plánov poskytovateľov služieb hromadného financovania a pripočítajú túto sumu k sume vyplývajúcej z odseku 8.

KAPITOLA III

Udeľovanie povolení poskytovateľom služieb hromadného financovania a dohľad nad nimi

Článok 12

Udeľovanie povolení na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania

1.   Právnická osoba, ktorá má v úmysle poskytovať služby hromadného financovania, požiada príslušný orgán členského štátu, v ktorom je usadená o povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania.

2.   Žiadosť uvedená v odseku 1 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)

meno (vrátane právneho mena a akéhokoľvek iného obchodného mena, ktoré sa bude používať) potenciálneho poskytovateľa hromadného financovania, internetovú adresu webového sídla uvedeného poskytovateľa a jeho sídlo;

b)

právna forma potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania;

c)

stanovy potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania;

d)

plán činností, v ktorom sú stanovené typy služieb hromadného financovania, ktoré zamýšľa potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytovať, a platformu hromadného financovania, ktorú má v úmysle prevádzkovať vrátane informácií o tom, kde a ako sa budú ponuky hromadného financovania uvádzať na trh;

e)

opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vrátane riadenia rizík a účtovných postupov;

f)

opis systémov, zdrojov a postupov potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania na kontrolu a ochranu systémov spracovania údajov;

g)

opis operačných rizík potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania;

h)

opis prudenciálnych záruk potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania v súlade s článkom 11;

i)

dôkaz o tom, že potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania spĺňa prudenciálne záruky v súlade s článkom 11;

j)

opis plánu potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania na zabezpečenie kontinuity činnosti, v ktorom sa so zreteľom na povahu, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania zamýšľa poskytovať, stanovujú opatrenia a postupy, ktorými sa v prípade zlyhania potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania zabezpečuje kontinuita poskytovania kritických funkcií súvisiacich s existujúcimi investíciami a riadnou správou dohôd medzi potenciálnym poskytovateľom služieb hromadného financovania a jeho klientmi;

k)

totožnosť fyzických osôb zodpovedných za riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania;

l)

dôkaz o tom, že fyzické osoby uvedené v písmene k) majú dobrú povesť a dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti na riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania;

m)

opis vnútorných pravidiel potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania na zabránenie tomu, aby sa osoby uvedené v článku 8 ods. 2 prvom pododseku, zapojili ako vlastníci projektu do poskytovania služieb hromadného financovania, ktoré ponúka potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania;

n)

opis opatrení potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania týkajúcich sa outsourcingu;

o)

opis postupov potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania týkajúcich sa vybavovania sťažností klientov;

p)

potvrdenie toho, či má potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania v úmysle poskytovať platobné služby sám alebo prostredníctvom tretej strany podľa smernice (EÚ) 2015/2366 alebo prostredníctvom opatrení v súlade s článkom 10 ods. 5 tohto nariadenia;

q)

opis postupov potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania zameraných na overenie úplnosti, správnosti a zrozumiteľnosti informácií uvedených v dokumente kľúčových investičných informácií;

r)

opis postupov potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania týkajúcich sa investičných limitov pre nesofistikovaných investorov v zmysle článku 21 ods. 7.

3.   Na účely odseku 2 písm. l) poskytne potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania dôkaz o:

a)

neexistencii záznamu v registri trestov za porušenie vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, práva v oblasti podvodov alebo za porušenie povinností týkajúcich sa profesijnej zodpovednosti v prípade všetkých fyzických osôb zapojených do riadenia potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania a v prípade akcionárov, ktorí majú v držbe aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv;

b)

dôkaz o tom, že fyzické osoby zapojené do riadenia potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania majú spoločne dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti na riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania a že sa od uvedených fyzických osôb vyžaduje, aby venovali dostatok času výkonu svojich povinností.

4.   Príslušný orgán do 25 pracovných dní od doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1 posúdi, či je uvedená žiadosť úplná, a to tak, že skontroluje, či boli predložené informácie uvedené v odseku 2. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán stanoví termín, do ktorého má potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania chýbajúce informácie poskytnúť.

5.   Ak žiadosť uvedená v odseku 1 nie je úplná ani po uplynutí termínu uvedeného v odseku 4, môže príslušný orgán preskúmanie žiadosti zamietnuť a v prípade takéhoto zamietnutia vráti predložené dokumenty potenciálnemu poskytovateľovi služieb hromadného financovania.

6.   Ak je žiadosť uvedená v odseku 1 úplná, príslušný orgán o tom bezodkladne informuje potenciálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania.

7.   Pred prijatím rozhodnutia o udelení povolenia alebo zamietnutí udelenia povolenia poskytovateľovi služieb hromadného financovania konzultuje príslušný orgán s príslušným orgánom iného členského štátu v týchto prípadoch:

a)

potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania je dcérskou spoločnosťou poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

b)

potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v tomto inom členskom štáte; alebo

c)

potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania je ovládaný tou istou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá ovláda poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v tomto inom členskom štáte.

8.   Príslušný orgán do troch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti posúdi, či potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, a prijme plne odôvodnené rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí udelenia povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania. V tomto posúdení sa zohľadní povaha, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania zamýšľa poskytovať. Príslušný orgán môže zamietnuť povolenie, ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody domnievať sa, že riadiaci orgán potencionálneho poskytovateľa služieb hromadného financovania by mohol predstavovať hrozbu pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné riadenie a kontinuitu činnosti a pre primerané zohľadňovanie záujmov jeho klientov a integritu trhu.

9.   Príslušný orgán informuje orgán ESMA o všetkých udelených povoleniach podľa tohto článku. Orgán ESMA túto žiadosť doplní o informácie o úspešných žiadostiach do registra povolených prevádzkovateľov platforiem hromadného financovania v súlade s článkom 14. Orgán ESMA môže požadovať informácie s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány udeľovali povolenia podľa tohto článku konzistentným spôsobom.

10.   Príslušný orgán oznámi potenciálnemu poskytovateľovi služieb hromadného financovania svoje rozhodnutie do troch pracovných dní odo dňa prijatia uvedeného rozhodnutia.

11.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý získal povolenie v súlade s týmto článkom, musí neustále spĺňať podmienky na svoje povolenie.

12.   Členské štáty od poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania na cezhraničnom základe, nevyžadujú fyzickú prítomnosť na území iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom bolo uvedeným poskytovateľom služieb hromadného financovania udelené povolenie.

13.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorým bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, môžu v súlade s príslušným právom Únie a uplatniteľným vnútroštátnym právom vykonávať aj iné činnosti, než sú činnosti, na ktoré sa vzťahuje povolenie uvedené v tomto článku.

14.   Ak subjekt, ktorému bolo udelené povolenie podľa smernice 2009/110/ES, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ alebo (EÚ) 2015/2366 alebo vnútroštátnym právom uplatniteľným na služby hromadného financovania pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, požiada o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa toho nariadenia, príslušný orgán od tohto subjektu nevyžaduje, aby poskytol informácie alebo dokumenty, ktoré už predložil pri žiadosti o povolenie podľa uvedených smerníc alebo vnútroštátnych právnych predpisov, za predpokladu, že takéto informácie alebo dokumenty sú stále aktuálne a prístupné príslušnému orgánu.

15.   Ak potenciálny poskytovateľ služieb hromadného financovania chce požiadať aj o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb výlučne v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania, a pokiaľ sú príslušné orgány zodpovedné aj za udelenie povolenia podľa smernice (EÚ) 2015/2366, príslušné orgány vyžadujú, aby sa informácie a dokumenty predkladané v rámci každej žiadosti predložili len raz.

16.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

požiadavky a podmienky žiadosti uvedenej v odseku 1 vrátane štandardných formulárov, vzorov a postupov týkajúcich sa žiadosti o udelenie povolenia a

b)

opatrenia a postupy týkajúce sa plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti uvedeného v odseku 2 písm. j).

Pri vypracovávaní uvedeného návrhu regulačných technických predpisov orgán ESMA zohľadní povahu, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré poskytuje poskytovateľ služieb hromadného financovania.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13

Rozsah povolenia

1.   Príslušné orgány, ktoré udeľujú povolenie uvedené v článku 12 ods. 10, zabezpečia, aby sa v takomto povolení uvádzali služby hromadného financovania, ktoré má poskytovateľ služieb hromadného financovania povolené poskytovať.

2.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorý sa uchádza o povolenie na rozšírenie svojej činnosti o ďalšie služby hromadného financovania, ktoré sa nepredpokladali v čase povolenia udeleného podľa článku 12, predloží žiadosť o rozšírenie svojho povolenia príslušným orgánom, ktoré udelili povolenie podľa článku 12, a to doplnením a aktualizovaním informácií uvedených v článku 12 ods. 2. Žiadosť o rozšírenie sa spracúva v súlade s článkom 12 ods. 4 až 11.

Článok 14

Register poskytovateľov služieb hromadného financovania

1.   Orgán ESMA zriadi register všetkých poskytovateľov služieb hromadného financovania. Uvedený register je verejne dostupný na jeho webovom sídle a pravidelne sa aktualizuje.

2.   Register uvedený v odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a)

meno a právnu formu poskytovateľa služieb hromadného financovania a prípadne identifikátor právnickej osoby;

b)

obchodné meno, fyzickú adresu a internetovú adresu platformy hromadného financovania prevádzkovanej poskytovateľom služieb hromadného financovania;

c)

názov a adresu príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie, a jeho kontaktné údaje;

d)

informácie o službách hromadného financovania, pre ktoré má poskytovateľ služieb hromadného financovania povolenie;

e)

zoznam členských štátov, v ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania oznámil svoj úmysel poskytovať služby hromadného financovania v súlade s článkom 18;

f)

akékoľvek iné služby poskytované zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, spolu s odkazom na príslušné právo Únie alebo vnútroštátne právo;

g)

akékoľvek sankcie uložené poskytovateľovi služieb hromadného financovania alebo jeho manažérom.

3.   Akékoľvek odňatie povolenia poskytovateľovi služieb hromadného financovania v súlade s článkom 17 sa zverejní a zostáva zverejnené v registri po dobu piatich rokov.

Článok 15

Dohľad

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytujú svoje služby pod dohľadom príslušných orgánov, ktorý udelil povolenie.

2.   Relevantný príslušný orgán posudzuje, či poskytovatelia služieb hromadného financovania spĺňajú povinnosti stanovené v tomto nariadení. Určí frekvenciu a podrobnosť takéhoto posúdenia so zreteľom na povahu, rozsah a zložitosť činností poskytovateľa služieb hromadného financovania. Na účely tohto posúdenia môže relevantný príslušný orgán vykonať u poskytovateľa služieb hromadného financovania kontrolu na mieste.

3.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania bez zbytočného odkladu oznámi relevantnému príslušnému orgánu akékoľvek dôležité zmeny podmienok povolenia a na požiadanie poskytne informácie potrebné na posúdenie ich súladu s týmto nariadením.

Článok 16

Oznamovanie poskytovateľmi služieb hromadného financovania

1.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje každoročne a na dôvernom základe príslušnému orgánu, ktorý udelil povolenie, zoznam projektov financovaných prostredníctvom ich platformy hromadného financovania, pričom sa v ňom za každý projekt uvedie:

a)

vlastník projektu a získaná suma;

b)

nástroj vydaný, ako je vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. b), m) a n);

c)

agregované údaje o investoroch a investovanej sume v členení podľa daňovej rezidencie investorov rozlišujúce medzi sofistikovanými a nesofistikovanými investormi.

2.   Príslušné orgány poskytnú orgánu ESMA informácie uvedené v odseku 1 do jedného mesiaca odo dňa doručenia uvedenej informácie v anonymizovanej podobe. Orgán ESMA vypracuje a na svojom webovom sídle zverejní ročnú štatistiku týkajúcu sa trhu v oblasti hromadného financovania v Únii.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardov a formátov údajov, vzorov a postupov pre zasielanie informácií v súlade s týmto článkom.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17

Odňatie povolenia

1.   Príslušné orgány, ktoré udelili povolenie, majú právomoc odňať povolenie v ktorejkoľvek z ďalej uvedených situácií, ak poskytovateľ služieb hromadného financovania:

a)

nevyužil svoje povolenie do 18 mesiacov odo dňa udelenia povolenia;

b)

sa výslovne vzdal svojho povolenia;

c)

neposkytoval služby hromadného financovania deväť po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň už nie je zapojený do správy existujúcich zmlúv, ktoré sú výsledkom pôvodného spárovania záujmov investorov o financovanie podnikania prostredníctvom využívania jeho platformy hromadného financovania;

d)

získal povolenie nezákonnými prostriedkami vrátane uvedenia nepravdivých vyhlásení v žiadosti o povolenie;

e)

už viac nespĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie udelené;

f)

závažne porušil toto nariadenie.

Príslušné orgány, ktoré udelili povolenie, majú tiež právomoc odňať povolenie v ktorejkoľvek z ďalej uvedených situácií:

a)

ak poskytovateľ služieb hromadného financovania je tiež poskytovateľom platobných služieb v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366 a on alebo jeho manažéri, zamestnanci alebo tretie strany konajúce v jeho mene porušili vnútroštátne právo, ktorým sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/849, v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu; alebo

b)

ak poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana konajúca v jeho mene stratili povolenie umožňujúce poskytovanie platobných služieb v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366 alebo investičných služieb podľa smernice 2014/65/EÚ a takýto poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana neboli schopní túto situáciu napraviť do 40 kalendárnych dní.

2.   Ak príslušný orgán v členskom štáte odníme povolenie, príslušný orgán určený ako jednotné kontaktné miesto v uvedenom členskom štáte v súlade s článkom 29 ods. 2, informuje bez zbytočného odkladu orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov, v ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytuje služby hromadného financovania v súlade s článkom 18. Orgán ESMA vloží informácie o odňatí povolenia do registra uvedeného v článku 14.

3.   Pred prijatím rozhodnutia o odňatí povolenia príslušný orgán, ktorý povolenie udelil, konzultuje s príslušným orgánom iného členského štátu v prípadoch, keď poskytovateľ služieb hromadného financovania je:

a)

dcérskou spoločnosťou poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v tomto inom členskom štáte; alebo

c)

ovládaný tou istou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá ovláda poskytovateľa služieb hromadného financovania s povolením v tomto inom členskom štáte.

Článok 18

Cezhraničné poskytovanie služieb hromadného financovania

1.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 12, zamýšľa poskytovať služby hromadného financovania v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorého príslušný orgán udelil povolenie v súlade v článkom 12, predloží príslušnému orgánu určenému členským štátom, v ktorom sa udelilo povolenie, ako jednotné kontaktné miesto v súlade s článkom 29 ods. 2 tieto informácie:

a)

zoznam členských štátov, v ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania zamýšľa poskytovať služby hromadného financovania;

b)

totožnosť fyzických a právnických osôb zodpovedných za poskytovanie služieb hromadného financovania v týchto členských štátoch;

c)

dátum začatia zamýšľaného poskytovania služieb hromadného financovania zo strany poskytovateľa služieb hromadného financovania;

d)

zoznam všetkých ostatných činností, ktoré vykonáva poskytovateľ služieb hromadného financovania a na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie.

2.   Jednotné kontaktné miesto členského štátu, v ktorom sa udelilo povolenie, do 10 pracovných dní od doručenia informácií uvedených v odseku 1 tohto článku oznámi tieto informácie príslušným orgánom členských štátov, v ktorých poskytovateľ služieb hromadného financovania zamýšľa poskytovať služby hromadného financovania, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, a orgánu ESMA. Orgán ESMA vloží tieto informácie do registra uvedeného v článku 14.

3.   Jednotné kontaktné miesto členského štátu, v ktorom sa udelilo povolenie, následne bezodkladne informuje poskytovateľa služieb hromadného financovania o oznámení uvedenom v odseku 2.

4.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania môže začať poskytovať služby hromadného financovania v členskom štáte inom než v tom, ktorého príslušné orgány udelili povolenie odo dňa doručenia oznámenia uvedeného v odseku 3 alebo najneskôr 15 kalendárnych dní po predložení informácií uvedených v odseku 1.

KAPITOLA IV

Ochrana investora

Článok 19

Informácie poskytované klientom

1.   Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie uvedenej v článku 27, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb hromadného financovania klientom o sebe, o nákladoch, finančných rizikách a poplatkoch týkajúcich sa služieb alebo investícií v oblasti hromadného financovania, o kritériách pre výber projektov hromadného financovania a o povahe ich služieb hromadného financovania alebo rizikách spojených s ich službami hromadného financovania, musia byť spravodlivé, jasné a nesmú byť zavádzajúce.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania informujú svojich klientov, že ich služby hromadného financovania nie sú kryté systémami na ochranu vkladov zriadenými v súlade so smernicou 2014/49/EÚ a že na prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania nadobudnuté prostredníctvom ich platformy hromadného financovania nie sú kryté systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou 97/9/ES.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania informujú svojich klientov o lehote na premyslenie pre nesofistikovaných investorov uvedenej v článku 22. Poskytovateľ služieb hromadného financovania vždy pri ponuke hromadného financovania poskytne uvedené informácie na dobre viditeľnom mieste média, vrátane na každej mobilnej aplikácii a webovej stránke, na ktorých sa takáto ponuka uskutoční.

4.   Všetky informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 1, sa oznámia klientom vždy, keď je to vhodné, ale aspoň pred uzatvorením transakcie hromadného financovania.

5.   Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 6 sú k dispozícii všetkým klientom v jasne určenej a jednoducho dostupnej časti webového sídla platformy hromadného financovania, a to nediskriminačným spôsobom.

6.   Ak poskytovatelia služieb hromadného financovania na svojej platforme uplatnia na projekty hromadného financovania hodnotenie pôžičiek alebo navrhnú ocenenie ponúk hromadného financovania, sprístupnia opis metódy použitej na výpočet takéhoto hodnotenia pôžičiek alebo cien. Ak sa takýto výpočet vykoná na základe neauditovanej účtovnej závierky, táto skutočnosť sa jasne uvedie v opise metódy.

7.   Orgán EBA vypracuje v úzkej spolupráci s orgánom ESMA návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

prvky, vrátane formátu, ktoré sa majú uviesť v opise metódy uvedenej v odseku 6;

b)

informácie a faktory, ktoré majú poskytovatelia služieb hromadného financovania zohľadniť vykonávaní posúdenia kreditného rizika uvedeného v článku 4 ods. 4 písm. a) a b) a realizácii oceňovania pôžičky, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 písm. e);

c)

faktory, ktoré poskytovateľ služieb hromadného financovania má zohľadniť pri zabezpečovaní toho, aby bola cena pôžičky, ktorej poskytnutie uľahčuje, spravodlivá a primeraná, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 písm. d);

d)

minimálny obsah a riadenie politík a postupov vyžadovaných podľa tohto článku a rámca riadenia rizík uvedeného v článku 4 ods. 4 písm. f).

Orgán EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. mája 2022.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 20

Zverejňovanie miery zlyhania

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania pozostávajúce z uľahčovania poskytovania pôžičiek:

a)

každoročne zverejňujú miery zlyhania projektov hromadného financovania ponúkaných na ich platformách hromadného financovania za predchádzajúcich najmenej 36 mesiacov; a

b)

zverejňujú do štyroch mesiacov od konca finančného roka výkaz výsledkov, v ktorom sa, ak je to uplatniteľné, uvedú tieto informácie:

i)

očakávanú a skutočnú mieru zlyhania všetkých pôžičiek, ktorých poskytnutie poskytovateľ služieb hromadného financovania uľahčil, a to podľa kategórií rizika a podľa odkazu na kategórie rizika stanovené v rámci riadenia rizík;

ii)

zhrnutie predpokladov použitých pri určovaní očakávaných mier zlyhania; a

iii)

ak poskytovateľ služieb hromadného financovania ponúkol cieľovú mieru vo vzťahu k riadeniu individuálneho portfólia pôžičiek, skutočne dosiahnutú návratnosť.

2.   Miery zlyhania uvedené v odseku 1 sa zverejnia na dobre viditeľnom mieste na webovom sídle poskytovateľa služieb hromadného financovania.

3.   Orgán ESMA vypracuje v úzkej spolupráci s orgánom EBA návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť metodiku výpočtu mier zlyhania uvedených v odseku 1 v prípade projektov ponúkaných na platforme hromadného financovania.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť tohto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21

Vstupný test znalostí a simulácia schopnosti znášať stratu

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania pred úplným sprístupnením investovania potenciálnym nesofistikovaným investorom do projektov hromadného financovania na ich platforme hromadného financovania posúdia, či sú ponúkané služby hromadného financovania pre potenciálnych nesofistikovaných investorov vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich vhodné.

2.   Na účely posúdenia uvedeného v odseku 1 poskytovatelia služieb hromadného financovania požiadajú o informácie o tom, aké má potenciálny nesofistikovaný investor skúsenosti, investičné ciele, v akej je finančnej situácii a aké je jeho základné pochopenie rizík spojených s investovaním vo všeobecnosti a s investovaním do typov investícií ponúkaných na platforme hromadného financovania vrátane informácií o:

a)

minulých investíciách potenciálneho nesofistikovaného investora do prevoditeľných cenných papierov alebo minulého nadobudnutia prijatých nástrojov na účely hromadného financovania alebo do pôžičiek vrátane investícií do podnikov v ranom štádiu alebo v štádiu expanzie;

b)

tom, ako potenciálny nesofistikovaný investor chápe riziká spojené s poskytovaním pôžičiek alebo investovaním do prevoditeľných cenných papierov alebo nadobúdaním prijatých nástrojov na účely hromadného financovania prostredníctvom platformy hromadného financovania a o odborných skúsenostiach s investíciami v oblasti hromadného financovania.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania v prípade každého nesofistikovaného investora prehodnotia posúdenie uvedené v odseku 1 každé dva roky po počiatočnom posúdení vykonanom v súlade s uvedeným odsekom.

4.   Ak potenciálni nesofistikovaní investori neposkytnú informácie požadované v odseku 2 alebo ak sa poskytovatelia služieb hromadného financovania na základe informácií prijatých podľa uvedeného odseku domnievajú, že potenciálni nesofistikovaní investori nemajú dostatočné znalosti, zručnosti alebo skúsenosti, poskytovatelia služieb hromadného financovania informujú uvedených potenciálnych nesofistikovaných investorov, že služby ponúkané na ich platformách hromadného financovania môžu byť pre nich nevhodné, a upozornia ich na riziko. V tomto upozornení na riziko sa jasne uvedie riziko straty všetkých investovaných peňažných prostriedkov. Potenciálni nesofistikovaní investori výslovne potvrdia, že dostali a pochopili upozornenie, ktoré vydal poskytovateľ služieb hromadného financovania.

5.   Na účely posúdenia uvedeného v odseku 1 poskytovatelia služieb hromadného financovania zároveň od potenciálnych nesofistikovaných investorov vyžadujú, aby simulovali svoju schopnosť znášať stratu vypočítanú ako 10 % ich čistého majetku, a to na základe týchto informácií:

a)

pravidelného príjmu a celkového príjmu a na základe toho, či sa príjem dosahuje na stálej alebo dočasnej báze;

b)

aktív vrátane finančných investícií a všetkých hotovostných vkladov s výnimkou osobného a investičného majetku a dôchodkových fondov;

c)

finančných záväzkov vrátane pravidelných, existujúcich alebo budúcich záväzkov.

6.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania v prípade každého nesofistikovaného investora prehodnotia simuláciu uvedenú v odseku 5 každý rok po počiatočnej simulácii vykonanej v súlade s uvedeným odsekom.

Potenciálnym nesofistikovaným investorom a nesofistikovaným investorom sa nesmie brániť v investovaní do projektov hromadného financovania. Nesofistikovaní investori musia potvrdiť, že získali výsledky simulácie uvedenej v odseku 5.

7.   Vždy pred tým, ako potenciálny nesofistikovaný investor alebo nesofistikovaný investor prijme jednotlivú ponuku hromadného financovania, čím investuje sumu vo výške presahujúcej 1 000 EUR alebo 5 % čistého majetku uvedeného investora vypočítaného v súlade s odsekom 5, poskytovateľ služieb hromadného financovania zabezpečí, aby takýto investor:

a)

dostal upozornenie na riziko;

b)

poskytol poskytovateľovi služieb hromadného financovania výslovný súhlas a

c)

dokázal poskytovateľovi služieb hromadného financovania, že investor rozumie investícii a jej rizikám.

Na účely písmena c) prvého pododseku tohto odseku sa posúdenie uvedené v odseku 1 môže použiť ako dôkaz o tom, že potenciálny nesofistikovaný investor alebo nesofistikovaný investor rozumie investícii a chápe jej riziká.

8.   Orgán ESMA vypracuje v úzkej spolupráci s orgánom EBA návrh regulačných technických predpisov na upresnenie opatrení potrebných na:

a)

vykonanie posúdenia uvedeného v odseku 1;

b)

vykonanie simulácie uvedenej v odseku 5;

c)

poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 2 a 4.

Pri vypracovávaní uvedeného návrhu regulačných technických predpisov orgán ESMA zohľadní povahu, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré poskytuje poskytovateľ služieb hromadného financovania.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť tohto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 22

Predzmluvná lehota na premyslenie

1.   Podmienky ponuky hromadného financovania zostávajú pre vlastníka projektu záväzné od okamihu, v ktorom sa ponuka hromadného financovania uviedla na platforme hromadného financovania, až do skoršieho z týchto dátumov:

a)

dátumu uplynutia platnosti ponuky hromadného financovania oznámeného poskytovateľom služieb hromadného financovania v čase uvedenia ponuky hromadného financovania na jeho platforme hromadného financovania alebo

b)

dátumu, ku ktorému sa dosiahol cieľ financovania, alebo v prípade rozpätia pre cieľ financovania, keď sa dosiahol maximálny cieľ financovania.

2.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytne predzmluvnú lehotu na premyslenie, počas ktorej môže potenciálny nesofistikovaný investor kedykoľvek zrušiť svoju ponuku investovať alebo vyjadrenie záujmu o ponuku hromadného financovania bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby bola uložená sankcia.

3.   Lehota na premyslenie uvedená v odseku 2 sa začína v okamihu ponuky investovať alebo vyjadrenia záujmu zo strany potenciálneho nesofistikovaného investora a uplynie o štyri kalendárne dni.

4.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania vedie evidenciu ponúk na investovanie a vyjadrení záujmu, ktoré dostal, a časového okamihu kedy ich prijal.

5.   Spôsoby zrušenia ponuky investovať alebo vyjadrenia záujmu zahŕňajú prinajmenšom tie isté spôsoby, ktorými potenciálny nesofistikovaný investor môže uskutočniť ponuku investovať alebo vyjadriť záujem o ponuku hromadného financovania.

6.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania poskytne potenciálnym nesofistikovaným investorom presné, jasné a včasné informácie o lehote na premyslenie a o spôsoboch zrušenia ponuky investovať alebo vyjadrenia záujmu vrátane minimálne týchto informácií:

a)

bezprostredne pred tým, ako môže potenciálny nesofistikovaný investor oznámiť svoju ponuku investovať alebo vyjadrenie záujmu, poskytovateľ služieb hromadného financovania ho má informovať o:

i)

skutočnosti, že na ponuku investovať alebo vyjadrenie záujmu sa vzťahuje na lehotu na premyslenie;

ii)

dĺžke trvania lehoty na premyslenie;

iii)

spôsoboch zrušenia ponuky investovať alebo vyjadrenia záujmu.

b)

bezprostredne po doručení ponuky investovať alebo vyjadrení záujmu poskytovateľ služieb hromadného financovania prostredníctvom svojej platformy hromadného financovania má informovať potencionálneho nesofistikovaného investora o tom, že lehota na premyslenie sa začala.

7.   V prípade riadenia individuálneho portfólia pôžičiek sa tento článok uplatňuje len na pôvodný investičný mandát, ktorý poskytol nesofistikovaný investor, a nie na investície do konkrétnych pôžičiek uskutočnené na základe tohto mandátu.

Článok 23

Dokument kľúčových investičných informácií

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytnú potenciálnym investorom všetky informácie uvedené v tomto článku.

2.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania poskytnú potenciálnym investorom dokument kľúčových investičných informácií, ktorý vypracuje vlastník projektu pre každú ponuku hromadného financovania. Dokument kľúčových investičných informácií sa vypracúva aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, ktorého príslušné orgány udelili povolenie v súlade s článkom 12, alebo v inom jazyku, ktorý tieto orgány akceptujú.

3.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania propaguje ponuku hromadného financovania prostredníctvom marketingovej komunikácie v inom členskom štáte, dokument kľúčových investičných informácií sa sprístupní aspoň v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu alebo v jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány tohto členského štátu.

4.   Poskytovateľom služieb hromadného financovania sa nesmie brániť v tom, aby zabezpečili preklad dokumentu kľúčových investičných informácií do akéhokoľvek iného jazyka alebo jazykov, než sú jazyky uvedené v odseku 2 alebo 3. Uvedené preklady musia presne odrážať obsah originálu dokumentu kľúčových investičných informácií.

5.   Príslušné orgány informujú orgán ESMA o jazyku alebo jazykoch, ktoré akceptujú na účely tohto nariadenia, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3 tohto článku. Orgán ESMA uvedené informácie sprístupní na svojom webovom sídle.

6.   Dokument kľúčových investičných informácií uvedený v odseku 2 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)

informácie uvedené v prílohe I;

b)

toto odmietnutie zodpovednosti, ktoré sa nachádza hneď pod názvom dokumentu kľúčových investičných informácií:

„Táto ponuka hromadného financovania nebola overená ani schválená príslušnými orgánmi ani Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (orgán ESMA).

Pred tým, ako Vám bol udelený prístup k tejto investícii, nemusela byť posúdená vhodnosť Vašich skúseností a znalostí. Uskutočnením tejto investície beriete na seba plné riziko vyplývajúce z tejto investície vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí.“;

c)

toto upozornenie na riziko:

„Investícia do tohto projektu hromadného financovania znamená riziká vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Vaša investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (*1). Vaša investícia tiež nie je krytá systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (*2).

Možno nedosiahnete žiadnu návratnosť Vašich investícií.

Toto nie je sporiaci produkt a odporúčame Vám, aby ste do projektov hromadného financovania neinvestovali viac ako 10 % Vášho čistého majetku.

Možno nebudete schopní predať investičné nástroje, keď tak budete chcieť urobiť. Ak ich budete schopní predať, môžete napriek tomu zaznamenať straty.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149)."

(*2)  Smernica európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).“"

7.   Dokument kľúčových investičných informácií musí byť pravdivý a jasný, nesmie byť zavádzajúci a nesmie obsahovať žiadne poznámky pod čiarou okrem poznámok pod čiarou s odkazmi na uplatniteľné právo a prípadne aj citáciami uplatniteľného práva. Predkladá sa na samostatnom trvanlivom nosiči, ktorý sa dá jasne odlíšiť od marketingovej komunikácie, a v tlačenej podobe pozostáva maximálne zo šiestich strán papierového formátu A4. Ak v prípade prijatých nástrojov na účely hromadného financovania informácie požadované v časti F prílohy I presahujú v tlačenej podobe jednu stranu papierového formátu A4, zostávajúca časť sa uvedie v prílohe pripojenej k dokumentu kľúčových investičných informácií.

8.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania požaduje od vlastníka projektu oznamovanie všetkých zmien informácií, aby zachovával nepretržite a počas trvania ponuky hromadného financovania aktuálnosť dokumentu kľúčových investičných informácií. Poskytovateľ služieb hromadného financovania bezodkladne informuje investorov, ktorí predložili ponuku investovať alebo vyjadrili záujem o ponuku hromadného financovania, o každej podstatnej zmene informácií v dokumente kľúčových investičných informácií, ktorá mu bola oznámená.

9.   Členské štáty zabezpečia, aby prinajmenšom vlastník projektu alebo jeho správne, riadiace alebo dozorné orgány niesol niesli zodpovednosť za informácie uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií. Tí, ktorí sú zodpovední za dokument kľúčových investičných informácií, sú v dokumente kľúčových investičných informácií jasne identifikovaní, v prípade fyzických osôb svojimi menami a funkciami, alebo v prípade právnických osôb svojimi názvami a registrovanými sídlami, ako aj svojimi vyhláseniami o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia sú informácie obsiahnuté v dokumente kľúčových investičných informácií v súlade so skutočnosťou, a že v dokumente kľúčových investičných informácií nie je vynechané nič, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho význam.

10.   Členské štáty zabezpečia, aby sa ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o občianskoprávnej zodpovednosti vzťahovali na fyzické a právnické osoby zodpovedné za informácie uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií vrátane každého jeho prekladu, aspoň v týchto situáciách:

a)

informácie sú zavádzajúce alebo nepresné; alebo

b)

v dokumente kľúčových investičných informácií sú vynechané kľúčové informácie potrebné na pomoc investorom pri zvažovaní, či financovať projekt hromadného financovania.

11.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania zavedie a uplatňuje primerané postupy s cieľom overiť úplnosť, správnosť a zrozumiteľnosť informácií uvedených v dokumente kľúčových investičných informácií.

12.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania zistí v dokumente kľúčových investičných informácií opomenutie, chybu alebo nepresnosť, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na očakávanú návratnosť investície, tento poskytovateľ služieb hromadného financovania oznámi takéto opomenutie, chybu alebo nepresnosť urýchlene vlastníkovi projektu, ktorý urýchlene tieto informácie doplní alebo opraví.

Ak sa takéto doplnenie alebo oprava urýchlene nevykoná, pozastaví poskytovateľ služieb hromadného financovania ponuku hromadného financovania dovtedy, kým sa dokument kľúčových investičných informácií nedoplní alebo neopraví, najdlhšie však na dobu 30 kalendárnych dní.

Poskytovateľ služieb hromadného financovania bezodkladne informuje investorov, ktorí predložili ponuku investovať alebo vyjadrili záujem o ponuku hromadného financovania o takýchto zistených nezrovnalostiach, opatreniach, ktoré prijal a ďalej prijme poskytovateľ služieb hromadného financovania, a o možnosti odstúpiť od svojej ponuky investovať alebo od svojho vyjadrenia záujmu o ponuku hromadného financovania.

Ak dokument kľúčových investičných informácií nebol po 30 kalendárnych dňoch doplnený alebo opravený s cieľom odstrániť všetky zistené nezrovnalosti, ponuka hromadného financovania sa zruší.

13.   Potenciálny investor môže požiadať poskytovateľa služieb hromadného financovania o zabezpečenie prekladu dokumentu kľúčových investičných informácií do jazyka, ktorý si investor zvolí. Preklad musí verne a presne odrážať obsah originálu dokumentu kľúčových investičných informácií.

Keď poskytovateľ služieb hromadného financovania neposkytne požadovaný preklad dokumentu kľúčových investičných informácií, poskytovateľ služieb hromadného financovania jasne odporučí potenciálnemu investorovi neuskutočniť investíciu.

14.   Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa udelilo povolenie poskytovateľovi služieb hromadného financovania, môžu požadovať ex ante oznámenie dokumentu kľúčových investičných informácií, aspoň sedem pracovných dní pred jeho sprístupnením potenciálnym investorom. Na dokument kľúčových investičných informácií sa nevzťahuje ex ante schválenie príslušnými orgánmi.

15.   Ak sa potenciálnym investorom poskytne dokument kľúčových investičných informácií, ktorý bol vypracovaný v súlade s týmto článkom, má sa za to, že poskytovatelia služieb hromadného financovania a vlastníci projektov splnili povinnosť vypracovať dokument s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (22).

Prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis na fyzické alebo právnické osoby poskytujúce poradenstvo alebo marketing týkajúce sa ponuky hromadného financovania.

16.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť:

a)

požiadavky na vzor na predkladanie informácií uvedených v odseku 6 a v prílohe I, ako aj na obsah uvedeného vzoru;

b)

typy hlavných rizík, ktoré sa týkajú ponuky hromadného financovania, a preto sa musia zverejniť v súlade s časťou C prílohy I;

c)

používanie určitých finančných odôvodnení s cieľom zvýšiť zrozumiteľnosť kľúčových finančných informácií vrátane prezentovania informácií uvedených v časti A písm. e) prílohy I;

d)

provízie a poplatky a transakčné náklady, na ktoré sa vzťahuje časť H písm. a) prílohy I vrátane podrobného členenia priamych a nepriamych nákladov, ktoré má znášať investor.

Pri vypracovávaní uvedeného návrhu regulačných technických predpisov orgán ESMA zohľadní povahu, rozsah a zložitosť služieb hromadného financovania, ktoré poskytuje poskytovateľ služieb hromadného financovania.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. mája 2022.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 24

Dokument kľúčových investičných informácií na úrovni platformy

1.   Odchylne od článku 23 ods. 2 prvej vety a článku 23 ods. 6 písm. a) poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú riadenie individuálneho portfólia pôžičiek vypracujú v súlade s týmto článkom, a sprístupnia potenciálnym investorom, dokument kľúčových investičných informácií na úrovni platformy obsahujúci všetky tieto informácie:

a)

informácie uvedené v častiach H a I prílohy I;

b)

informácie o fyzických alebo právnických osobách zodpovedných za informácie poskytnuté v dokumente kľúčových investičných informácií; v prípade fyzických osôb, vrátane členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov poskytovateľa služieb hromadného financovania, sa uvedie meno a funkcia fyzickej osoby; v prípade právnických osôb sa uvedie názov a registrované sídlo;

c)

toto vyhlásenie o zodpovednosti:

„Poskytovateľ služieb hromadného financovania vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia neboli vynechané žiadne informácie alebo že žiadne informácie nie sú podstatne zavádzajúce ani nepresné. Poskytovateľ služieb hromadného financovania je zodpovedný za vypracovanie dokumentu kľúčových investičných informácií.“

2.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania zachováva nepretržite a počas trvania ponuky hromadného financovania aktuálnosť dokumentu kľúčových investičných informácií na úrovni platformy. Poskytovateľ služieb hromadného financovania bezodkladne informuje investorov, ktorí predložili ponuku investovať alebo vyjadrili záujem o ponuku hromadného financovania, o každej podstatnej zmene informácií v dokumente kľúčových investičných informácií.

3.   Dokument kľúčových investičných informácií na úrovni platformy musí byť spravodlivý, jasný, nesmie byť zavádzajúci a nesmie obsahovať žiadne poznámky pod čiarou okrem poznámok pod čiarou s odkazmi na uplatniteľné právo a prípadne aj citáciami uplatniteľného práva. Predkladá sa na samostatnom trvanlivom nosiči, ktorý sa dá jasne odlíšiť od marketingovej komunikácie, a v tlačenej podobe pozostáva maximálne zo 6 strán papierového formátu A4.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za informácie uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy niesol prinajmenšom poskytovateľ služieb hromadného financovania. Tí, ktorí sú zodpovední za dokument kľúčových investičných informácií, sú v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy v prípade fyzických osôb jasne identifikovaní svojimi menami a funkciami, alebo v prípade právnických osôb svojimi názvami a registrovanými sídlami, ako aj svojimi vyhláseniami o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia sú informácie obsiahnuté v dokumente kľúčových investičných informácií v súlade so skutočnosťou, a že v dokumente kľúčových investičných informácií nie je vynechané nič, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho význam.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o občianskoprávnej zodpovednosti vzťahovali na fyzické a právnické osoby zodpovedné za informácie uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy vrátane každého jeho prekladu, aspoň v týchto situáciách:

a)

informácie sú zavádzajúce alebo nepresné; alebo

b)

v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy sú vynechané kľúčové informácie potrebné pre investorov, aby im pomohli pri rozhodovaní o tom, či investovať prostredníctvom riadenia individuálneho portfólia pôžičiek.

6.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania zavedie a uplatňuje primerané postupy s cieľom overiť úplnosť, správnosť a jasnosť informácií uvedených v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy.

7.   Ak poskytovateľ služieb hromadného financovania zistí vynechanie, chybu alebo nepresnosť v dokumente kľúčových investičných informácií na úrovni platformy, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na očakávanú návratnosť riadenia individuálneho portfólia pôžičiek, sám poskytovateľ služieb hromadného financovania v dokumente kľúčových investičných informácií opraví opomenutie, chybu alebo nepresnosť.

8.   Ak sa potenciálnym investorom poskytne dokument kľúčových investičných informácií na úrovni platformy, ktorý bol vypracovaný v súlade s týmto článkom, má sa za to, že poskytovatelia služieb hromadného financovania splnili povinnosť vypracovať dokument s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením (EÚ) č. 1286/2014.

Prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis aj na fyzické a právnické osoby poskytujúce poradenstvo alebo marketing týkajúce sa ponuky hromadného financovania alebo predávajúce takúto ponuku.

Článok 25

Elektronická výveska

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania môžu zabezpečiť fungovanie elektronickej vývesky, na ktorej svojim klientom umožnia inzerovať záujem o kúpu a predaj pôžičiek, prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania, ktoré boli pôvodne ponúkané na ich platformách hromadného financovania.

2.   Elektronická výveska uvedená v odseku 1 sa nepoužije na spájanie záujmov o kúpu a predaj prostredníctvom protokolov alebo vnútorných prevádzkových postupov poskytovateľa služieb hromadného financovania spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva. Elektronická výveska preto nepozostáva z interného párovacieho systému, ktorý vykonáva pokyny klientov na mnohostrannom základe.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí umožňujú inzerovanie záujmu uvedené v odseku 1 tohto článku dodržiavajú tieto požiadavky:

a)

majú informovať svojich klientov o povahe elektronickej vývesky v súlade s odsekmi 1 a 2;

b)

od svojich klientov, ktorí inzerujú predaj pôžičky, cenného papiera alebo nástroja uvedených v odseku 1, majú vyžadovať, aby sprístupnili dokument kľúčových investičných informácií;

c)

klientom, ktorí majú v úmysle kúpiť pôžičky inzerované na elektronickej výveske, majú poskytnúť informácie o výkonnosti pôžičiek, ktorých ponuku uľahčuje poskytovateľ hromadného financovania;

d)

majú zabezpečiť, aby ich klienti, ktorí inzerujú záujem o kúpu pôžičky, cenného papiera alebo nástroja uvedených v odseku 1 tohto článku a kvalifikujú sa ako nesofistikovaní investori, dostali informácie uvedené v článku 19 ods. 2 a upozornenie na riziko uvedené v článku 21 ods. 4.

4.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí umožňujú inzerovanie záujmu uvedeného v odseku 1 tohto článku a poskytujú služby úschovy aktív v súlade s článkom 10 ods. 1 vyžadujú od svojich investorov, ktorí inzerujú takýto záujem, aby im oznámili akékoľvek zmeny vlastníctva na účely overovania vlastníctva a vedenia záznamov.

5.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania, ktorí navrhnú referenčnú cenu na kúpu a predaj uvedené v odseku 1 tohto článku informujú svojich klientov, že navrhnutá referenčná cena nie je záväzná, a navrhnutú referenčnú cenu zdôvodnia a zverejnia kľúčové prvky metodiky v súlade s článkom 19 ods. 6.

Článok 26

Prístup k záznamom

Poskytovatelia služieb hromadného financovania:

a)

uchovávajú na trvanlivom nosiči počas najmenej piatich rokov všetky záznamy týkajúce sa ich služieb a transakcií;

b)

zabezpečia, aby ich klienti mali vždy okamžitý prístup k záznamom o službách, ktoré im boli poskytnuté;

c)

uchovávajú počas najmenej piatich rokov všetky zmluvy medzi poskytovateľmi služieb hromadného financovania a ich klientmi.

KAPITOLA V

Marketingová komunikácia

Článok 27

Požiadavky týkajúce sa marketingovej komunikácie

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania zabezpečia, aby bola celá marketingová komunikácia o ich službách vrátane marketingovej komunikácie, ktorú zabezpečujú tretie strany na základe outsourcingu, ako taká jasne identifikovateľná.

2.   Pred ukončením získavania finančných prostriedkov na projekt sa žiadna marketingová komunikácia nesmie disproporcionálne zameriavať na plánované, prebiehajúce alebo aktuálne jednotlivé projekty alebo ponuky hromadného financovania.

Informácie obsiahnuté v marketingovej komunikácii musia byť pravdivé, jasné, nesmú byť zavádzajúce a musia byť v súlade s informáciami uvedenými v dokumente kľúčových investičných informácií, ak je dokument kľúčových investičných informácií už k dispozícii, alebo s informáciami, ktorých uvádzanie v dokumente kľúčových investičných informácií sa vyžaduje, ak dokument kľúčových investičných informácií ešte nie je k dispozícii.

3.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania použijú na svoju marketingovú komunikáciu jeden alebo viaceré úradné jazyky členského štátu, v ktorom sa marketingová komunikácia rozširuje, alebo jazyk, ktorý akceptujú príslušné orgány tohto členského štátu.

4.   Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa marketingová komunikácia rozširuje, sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sú uplatniteľné na marketingovú komunikáciu, poskytovateľmi služieb hromadného financovania a za ich presadzovanie voči poskytovateľom služieb hromadného financovania.

5.   Príslušné orgány nevyžadujú ex ante oznámenie a schválenie marketingovej komunikácie.

Článok 28

Zverejňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa marketingových požiadaviek

1.   Príslušné orgány zverejňujú a aktualizujú na svojich webových sídlach tie vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sa vzťahujú na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania, v prípade ktorých sú zodpovedné za dohľad nad ich dodržiavaním poskytovateľmi služieb hromadného financovania a za presadzovanie voči poskytovateľom služieb hromadného financovania.

2.   Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v odseku 1 a orgánu ESMA poskytnú súhrn uvedených zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

3.   Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA každú zmenu informácií poskytnutých podľa odseku 2 a bezodkladne poskytnú orgánu ESMA aktualizovaný súhrn relevantných zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení uvedených v odseku 1.

4.   Ak príslušné orgány nie sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení uvedených v odseku 1 a ich presadzovanie, zverejnia na svojich webových sídlach kontaktné informácie o tom, kde možno informácie o týchto zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach uvedených v odseku 1 získať.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí štandardné formuláre, vzory a postupy pre oznámenia podľa tohto článku.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 10. novembra 2021.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.   Orgán ESMA zverejňuje a uchováva na svojom webovom sídle súhrn uvedený v odseku 2 v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií a hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov uvedených v odseku 1. Orgán ESMA nenesie zodpovednosť za informácie uvedené v takomto súhrne.

7.   Príslušné orgány sú jednotnými kontaktnými miestami zodpovednými za poskytovanie informácií o marketingových pravidlách vo svojich príslušných členských štátoch.

8.   Príslušné orgány pravidelne, a to najmenej raz ročne, predkladajú orgánu ESMA správu o ich opatreniach na presadzovanie práva prijatých počas predchádzajúceho roka na základe vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania. Správa musí obsahovať najmä:

a)

ak je to uplatniteľné, celkový počet opatrení na presadzovanie práva prijatých podľa typu pochybenia;

b)

prípadne výsledky opatrení na presadzovanie práva vrátane typov uložených sankcií alebo opravných prostriedkov uplatnených poskytovateľmi služieb hromadného financovania a

c)

prípadne príklady toho, ako príslušné orgány riešili nedodržanie vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení zo strany poskytovateľov služieb verejného financovania.

KAPITOLA VI

Príslušné orgány a orgán esma

Článok 29

Príslušné orgány

1.   Členské štáty určia príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie úloh a povinností ustanovených v tomto nariadení a informujú o tom orgán ESMA.

2.   Ak členské štáty určia viac ako jeden príslušný orgán podľa odseku 1, stanovia ich príslušné úlohy a určia jeden z nich ako jediné kontaktné miesto pre cezhraničnú administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, ako aj s orgán ESMA.

3.   Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle zoznam príslušných orgánov určených v súlade s odsekom 1.

Článok 30

Právomoci príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány majú s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia v súlade s vnútroštátnym právom aspoň tieto vyšetrovacie právomoci:

a)

vyžadovať od poskytovateľov služieb hromadného financovania a tretích strán určených na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania, ako aj od fyzických alebo právnických osôb, ktoré ich ovládajú alebo sú nimi ovládané, poskytovanie informácií a dokumentov;

b)

vyžadovať, aby audítori a manažéri poskytovateľov služieb hromadného financovania, ako aj tretích strán určených na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania, poskytovali informácie;

c)

vykonávať kontroly alebo vyšetrovania na mieste, a to na iných miestach, než sú súkromné obydlia fyzických osôb, a na tento účel vstupovať do priestorov s cieľom získať prístup k dokumentom a iným údajom v akejkoľvek podobe, ak existuje dôvodné podozrenie, že dokumenty a iné údaje súvisiace s predmetom kontroly alebo vyšetrovania môžu byť relevantné na preukázanie porušenia tohto nariadenia.

2.   Príslušné orgány s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia majú v súlade s vnútroštátnym právom aspoň tieto právomoci v oblasti dohľadu:

a)

pozastaviť verejnú ponuku hromadného financovania na obdobie najviac 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní pri každej jednej príležitosti, ak existuje primerane odôvodnené podozrenie, že bolo porušené toto nariadenie;

b)

zakázať alebo pozastaviť marketingovú komunikáciu alebo vyžadovať od poskytovateľa služieb hromadného financovania alebo od tretej strany určených na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania, aby ukončili alebo pozastavili marketingovú komunikáciu na obdobie najviac 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní pri každej jednej príležitosti, ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že toto nariadenie bolo porušené;

c)

zakázať ponuku hromadného financovania, ak zistia, že bolo porušené toto nariadenie, alebo ak existuje primerane odôvodnené podozrenie, že by bolo porušené;

d)

pozastaviť alebo požadovať od poskytovateľa služieb hromadného financovania, aby pozastavil poskytovanie služieb hromadného financovania na obdobie najviac 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní pri každej jednej príležitosti, ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že bolo porušené toto nariadenie;

e)

zakázať poskytovanie služieb hromadného financovania, ak zistia, že bolo porušené toto nariadenie;

f)

zverejniť skutočnosť, že poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana určená na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania si neplnia povinnosti;

g)

zverejniť alebo vyžadovať, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana určená na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania zverejnili všetky podstatné informácie, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie služieb hromadného financovania, s cieľom zabezpečiť ochranu investorov alebo bezproblémové fungovanie trhu;

h)

pozastaviť alebo vyžadovať, aby poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana určená na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania pozastavili poskytovanie služieb hromadného financovania, ak sa príslušné orgány domnievajú, že situácia poskytovateľa služieb hromadného financovania je taká, že poskytovanie služieb hromadného financovania by poškodilo záujmy investorov;

i)

previesť so súhlasom klientov a prijímajúceho poskytovateľa hromadného financovania existujúce zmluvy na iného poskytovateľa služieb hromadného financovania v prípadoch, že bolo poskytovateľovi služieb hromadného financovania odňaté povolenie v súlade s článkom 17 ods. 1 prvým pododsekom písm. c).

Akékoľvek opatrenie prijaté pri výkone právomocí podľa tohto odseku musí byť primerané, náležite odôvodnené a prijaté v súlade s článkom 40.

3.   Ak je to potrebné podľa vnútroštátneho práva, príslušný orgán môže požiadať príslušný súdny orgán, aby rozhodol o použití právomocí uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.   Poskytovateľ služieb hromadného financovania, na ktorého sa existujúce zmluvy previedli v zmysle odseku 2 prvého pododseku písm. i), je oprávnený poskytovať služby hromadného financovania v tom istom členskom štáte, v ktorom bolo udelené povolenie pôvodnému poskytovateľovi služieb hromadného financovania.

5.   Príslušné orgány vykonávajú svoje funkcie a právomoci uvedené v odsekoch 1 a 2 ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi;

c)

v rámci svojej zodpovednosti delegovaním na takéto orgány;

d)

obrátením sa na príslušné súdne orgány.

6.   Členské štáty zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich povinností.

7.   Fyzická alebo právnická osoba sprístupňujúca informácie príslušnému orgánu v súlade s týmto nariadením sa nepovažuje za osobu, ktorá by porušovala akékoľvek obmedzenia týkajúce sa zverejňovania informácií uložené zmluvou alebo akýmkoľvek právnym, regulačným alebo správnym opatrením, ani sa na ňu nevzťahuje zodpovednosť žiadneho druhu v súvislosti s takýmto oznámením.

Článok 31

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1.   Príslušné orgány na účely tohto nariadenia navzájom spolupracujú. Bez zbytočného odkladu si vymieňajú informácie a spolupracujú pri činnostiach spojených s vyšetrovaním, dohľadom a presadzovaním práva.

Ak sa členské štáty v súlade s článkom 39 ods. 1 rozhodli stanoviť trestnoprávne sankcie za porušenia tohto nariadenia, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na spoluprácu so súdnymi orgánmi, orgánmi prokuratúry alebo trestnoprávnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie na získanie konkrétnych informácií týkajúcich sa vyšetrovaní trestných činov alebo konaní začatých v prípade porušení tohto nariadenia a na poskytovanie rovnakých informácií ostatným príslušným orgánom, ako aj orgánu ESMA, aby si splnili povinnosť spolupracovať na účely tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán môže odmietnuť konať na základe žiadosti o informácie alebo o spoluprácu pri vyšetrovaní len za týchto výnimočných okolností:

a)

ak je pravdepodobné, že by vyhovenie žiadosti nepriaznivo ovplyvnilo jeho vlastné vyšetrovanie, činnosti v rámci presadzovania práva alebo vyšetrovanie trestných činov;

b)

ak sa už začalo súdne konanie pred orgánmi dožiadaného členského štátu v súvislosti s rovnakým konaním a voči rovnakým fyzickým alebo právnickým osobám;

c)

ak už bol v dožiadanom členskom štáte vynesený konečný rozsudok v súvislosti s takýmito fyzickými alebo právnickými osobami za rovnaké konanie.

3.   Príslušné orgány na požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnú všetky informácie potrebné na účely tohto nariadenia.

4.   Príslušný orgán môže, pokiaľ ide o kontroly na mieste alebo vyšetrovania, požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu.

Žiadajúci príslušný orgán informuje orgán ESMA o každej žiadosti uvedenej v prvom pododseku. Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie, môže prijať ktorékoľvek z týchto opatrení:

a)

sám vykoná kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie;

b)

umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sa zúčastnil kontroly na mieste alebo vyšetrovania;

c)

umožní príslušnému orgánu, ktorý predložil žiadosť, aby sám vykonal kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie;

d)

určí audítorov alebo expertov, ktorí vykonajú kontrolu na mieste alebo vyšetrovanie;

e)

podelí si konkrétne úlohy súvisiace s činnosťami v oblasti dohľadu s ostatnými príslušnými orgánmi.

5.   Príslušné orgány môžu upozorniť orgán ESMA na situácie, v ktorých bola žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote. Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 ZFEÚ, môže orgán ESMA v takýchto situáciách konať v súlade s právomocou, ktorá mu je udelená na základe článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.   Príslušné orgány úzko koordinujú dohľad, ktorý vykonávajú, s cieľom identifikovať porušenia tohto nariadenia a naprávať ich, rozvíjať a podporovať najlepšie postupy, uľahčovať spoluprácu, posilňovať jednotnosť výkladu a v prípade akýchkoľvek sporov poskytovať posúdenia na základe viacerých jurisdikcií.

7.   Ak príslušný vnútroštátny orgán zistí alebo má dôvod domnievať sa, že akákoľvek požiadavka podľa tohto nariadenia nebola splnená, dostatočne podrobne informuje o svojich zisteniach príslušný orgán subjektu alebo subjektov podozrivých z takéhoto porušenia.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na upresnenie informácií, ktoré si majú vymieňať príslušné orgány v súlade s odsekom 1.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 10. mája 2022.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov na spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 10. mája 2022.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 32

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA

1.   Príslušné orgány a orgán ESMA navzájom úzko spolupracujú na účely tohto nariadenia a v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010. Vymieňajú si informácie s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tejto kapitoly.

2.   V prípade kontroly na mieste alebo vyšetrovania s cezhraničným vplyvom orgán ESMA koordinuje kontrolu alebo vyšetrovanie, ak ho o to požiada jeden z príslušných orgánov.

3.   Príslušné orgány bezodkladne poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku vypracuje orgán ESMA návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa stanovia štandardné formuláre, vzory a postupy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 10. mája 2022.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 33

Spolupráca s inými orgánmi

Ak sa poskytovateľ služieb hromadného financovania zapája do iných činností, než sú činnosti, na ktoré sa vzťahuje povolenie uvedené v článku 12, príslušné orgány spolupracujú s orgánmi zodpovednými za dohľad nad takýmito inými činnosťami, ako sa ustanovuje v relevantnom práve Únie alebo vnútroštátnom práve.

Článok 34

Oznamovacie povinnosti

Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na vykonávanie tejto kapitoly vrátane všetkých relevantných ustanovení trestného práva do 10. novembra 2021. Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu všetky následné zmeny týchto predpisov.

Článok 35

Profesijné tajomstvo

1.   Všetky informácie, ktoré si príslušné orgány vymieňajú podľa tohto nariadenia a ktoré sa týkajú obchodných alebo prevádzkových podmienok a iných ekonomických či personálnych záležitostí, sa považujú za dôverné a vzťahujú sa na ne požiadavky na služobné tajomstvo s výnimkou prípadov, keď príslušný orgán v čase oznámenia uvedie, že zverejnenie takýchto informácií je povolené, alebo ak je takéto zverejnenie potrebné pre súdne konanie.

2.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre daný príslušný orgán alebo pre akúkoľvek tretiu stranu, na ktorú príslušný orgán delegoval svoje právomoci. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť žiadnej inej fyzickej alebo právnickej osobe ani orgánu, s výnimkou poskytnutia na základe ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 36

Ochrana údajov

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, príslušné orgány plnia svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov orgánom ESMA v rámci tohto nariadenia, orgán ESMA dodržiava nariadenie (EÚ) 2018/1725.

Článok 37

Preventívne opatrenia

1.   Ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa služby hromadného financovania poskytujú, má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretie strany určené na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania spôsobili nezrovnalosti, alebo že poskytovatelia služieb hromadného financovania alebo tretie strany porušili svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, informuje príslušný orgán, ktorý udelil povolenie, a orgán ESMA.

2.   Ak napriek opatreniam, ktoré prijal príslušný orgán, ktorý udelil povolenie, poskytovateľ služieb hromadného financovania alebo tretia strana určená na vykonávanie funkcií v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania naďalej porušujú toto nariadenie, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa služby hromadného financovania poskytujú, po informovaní príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie, a orgánu ESMA prijme všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť investorov a bez zbytočného odkladu o tom informuje Komisiu a orgán ESMA.

3.   Ak príslušný orgán nesúhlasí s ktorýmkoľvek z opatrení, ktoré prijal iný príslušný orgán v súlade s odsekom 2 tohto článku, môže na túto záležitosť upozorniť orgán ESMA. Orgán ESMA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 38

Vybavovanie sťažností príslušnými orgánmi

1.   Príslušné orgány stanovia postupy, ktoré klientom a iným zainteresovaným stranám vrátane združení spotrebiteľov umožňujú podávanie sťažností príslušným orgánom týkajúcich sa údajných porušení tohto nariadenia poskytovateľmi služieb hromadného financovania. Vo všetkých prípadoch by sa sťažnosti mali akceptovať v písomnej alebo elektronickej forme a v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť alebo v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi daného členského štátu.

2.   Informácie o postupoch týkajúcich sa sťažností uvedených v odseku 1 sa sprístupnia na webovom sídle každého príslušného orgánu a oznámia sa orgánu ESMA. Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle odkazy na časti webových sídiel príslušných orgánov týkajúce sa postupov vybavovania sťažností.

KAPITOLA VII

Správne sankcie a iné správne opatrenia

Článok 39

Správne sankcie a iné správne opatrenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a vyšetrovania podľa článku 30 a právo členských štátov stanoviť a ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc ukladať správne sankcie a prijímať iné vhodné správne opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce. Uvedené správne sankcie a iné správne opatrenia sa vzťahujú aspoň na:

a)

porušenie článkov 3, 4 a 5, článku 6 ods. 1 až 6, článku 7 ods. 1 až 4, článku 8 ods. 1 až 6, článku 9 ods. 1 a 2, článku 10, článku 11, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 2 a 3, článku 16 ods. 1, článku 18 ods. 1 a 4, článku 19 ods. 1 až 6, článku 20 ods. 1 a 2, článku 21 ods. 1 až 7, článku 22, článku 23 ods. 2 až 14, článkov 24, 25, 26 a článku 27 ods. 1 až 3;

b)

nespolupracovanie pri vyšetrovaní, kontrole alebo žiadosti alebo nesplnenie požiadaviek spojených s vyšetrovaním, kontrolou alebo žiadosťou na základe článku 30 ods. 1.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nestanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií alebo iných správnych opatrení za porušenia, na ktoré sa podľa ich vnútroštátneho práva vzťahujú trestnoprávne sankcie.

Členské štáty podrobne informujú Komisiu a orgán ESMA o pravidlách uvedených v prvom a druhom pododseku, a to do 10. novembra 2021. Komisii a orgánu ESMA bezodkladne oznámia každú následnú zmenu týchto pravidiel.

2.   Členské štáty v súlade s ich vnútroštátnym právom zabezpečia, aby príslušné orgány mali v súvislosti s porušeniami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku písm. a) právomoc uložiť aspoň tieto správne sankcie a iné správne opatrenia:

a)

verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;

b)

príkaz, ktorým sa od fyzickej alebo právnickej osoby požaduje, aby ukončila konanie spôsobujúce porušenie a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)

zákaz, ktorým sa zabraňuje ktorémukoľvek členovi riadiaceho orgánu právnickej osoby zodpovednému za porušenie alebo ktorejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá je zodpovedná za porušenie, vykonávať riadiace funkcie v poskytovateľoch služieb hromadného financovania;

d)

maximálne správne pokuty vo výške minimálne dvojnásobku sumy ziskov vyplývajúcich z porušenia v prípade, že tieto zisky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy stanovené v písmene e);

e)

v prípade právnickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 500 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 9. novembru 2020 alebo až do 5 % celkového ročného obratu tejto právnickej osoby podľa poslednej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom. Ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, od ktorej sa vyžaduje vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (23), príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušným právom Únie v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom konečnej materskej spoločnosti;

f)

v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 500 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 9. novembru 2020.

3.   Členské štáty môžu stanoviť ďalšie sankcie alebo opatrenia a vyššie správne pokuty, než sú tie, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení, pokiaľ ide o fyzické aj právnické osoby zodpovedné za porušenie.

Článok 40

Výkon právomoci dohľadu a právomoci ukladať sankcie

1.   Pri určovaní druhu a úrovne správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia, ktoré sa majú uložiť v súlade s článkom 39, príslušné orgány zohľadňujú rozsah, v ktorom je porušenie úmyselné alebo vyplýva z nedbanlivosti, a všetky iné relevantné okolnosti, a to aj, ak je to relevantné:

a)

závažnosť a trvanie porušenia;

b)

mieru zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za porušenie;

c)

finančnú silu fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za porušenie, podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistého majetku zodpovednej fyzickej osoby;

d)

významnosť ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za porušenie, pokiaľ je možné ich určiť;

e)

straty vzniknuté tretím stranám spôsobené týmto porušením, pokiaľ ich možno určiť;

f)

úroveň spolupráce fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie, s príslušným orgánom, a to bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

g)

predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za dané porušenie;

h)

vplyv porušenia na záujmy investorov.

2.   Príslušné orgány vykonávajú svoje funkcie a právomoci uvedené v článku 39 v súlade s článkom 30 ods. 2 druhým pododsekom.

3.   Príslušné orgány pri výkone svojich právomocí ukladať správne sankcie a iné správne opatrenia podľa článku 39 úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby výkon ich právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré ukladajú na základe tohto nariadenia, boli účinné a primerané. Koordinujú svoj postup s cieľom zabrániť zdvojovaniu a prekrývaniu pri vykonávaní svojich právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a ukladaní správnych sankcií a iných správnych opatrení v cezhraničných prípadoch.

Článok 41

Právo odvolať sa

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa tohto nariadenia bolo riadne odôvodnené a aby sa naň vzťahovalo právo odvolať sa na súde. Právo odvolať sa na súde sa uplatní aj vtedy, ak sa v prípade žiadosti o povolenie, v ktorej sú uvedené všetky požadované informácie, neprijme do šiestich mesiacov od jej podania žiadne rozhodnutie.

Článok 42

Uverejňovanie rozhodnutí

1.   Rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia za porušenie tohto nariadenia uverejnia príslušné orgány na svojich oficiálnych webových sídlach hneď po tom, ako o ňom informujú fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú sa toto rozhodnutie vzťahuje. Uverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti zodpovedných fyzickú alebo právnickú osôb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia vyšetrovacej povahy.

2.   Ak sa príslušný orgán domnieva, že uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo totožnosti či osobných údajov fyzických osôb je neprimerané, a to na základe individuálneho posúdenia primeranosti uverejnenia takýchto údajov, alebo v prípade, že by sa takýmto uverejnením ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie, prijmú príslušné orgány jedno z týchto opatrení:

a)

odložia uverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo prijatí opatrenia do chvíle, pokiaľ nepominú dôvody na neuverejnenie;

b)

uverejnia rozhodnutie o uložení sankcie alebo prijatí opatrenia anonymne, a to takým spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ sa takýmto anonymným uverejnením zabezpečí účinná ochrana dotknutých osobných údajov;

c)

neuverejnia rozhodnutie o uložení sankcie alebo prijatí opatrenia v prípade, že možnosti uvedené v písmenách a) a b) považujú za nedostatočné na zabezpečenie primeranosti uverejnenia takéhoto rozhodnutia vzhľadom na opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

V prípade rozhodnutia o anonymnom uverejnení sankcie alebo opatrenia, ako sa uvádza v písmene b) prvého pododseku, je možné odložiť uverejnenie príslušných údajov na vhodné obdobie, ak sa predpokladá, že počas neho dôvody na anonymné uverejnenie pominú.

3.   Ak je rozhodnutie o uložení sankcie alebo prijatí opatrenia predmetom odvolania podaného príslušnému súdnemu alebo inému orgánu, príslušné orgány bezodkladne uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle túto informáciu a akékoľvek ďalšie informácie o výsledku tohto odvolania. Okrem toho sa uverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší predchádzajúce rozhodnutie o uložení sankcie alebo prijatí opatrenia.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby každé uverejnenie podľa tohto článku zostalo na ich oficiálnom webovom sídle po dobu aspoň piatich rokov po jeho uverejnení. Osobné údaje uvedené v uverejnenom rozhodnutí sa uchovávajú na oficiálnom webovom sídle príslušného orgánu len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné v súlade s uplatniteľnými predpismi o ochrane údajov.

Článok 43

Oznamovanie sankcií a správnych opatrení orgánu ESMA

1.   Príslušný orgán každoročne poskytne orgánu ESMA súhrnné informácie o všetkých správnych sankciách a iných správnych opatreniach uložených v súlade s článkom 39. Orgán ESMA tieto informácie uverejní vo výročnej správe.

Ak sa členské štáty rozhodli, že v súlade s článkom 39 ods. 1 stanovia za porušenia ustanovení uvedených v uvedenom odseku trestnoprávne sankcie, ich príslušné orgány poskytnú orgánu ESMA každý rok anonymizované a súhrnné údaje týkajúce sa všetkých vykonaných vyšetrovaní trestných činov a uložených trestnoprávnych sankcií. Orgán ESMA uverejní informácie o uložených trestnoprávnych sankciách vo výročnej správe.

2.   Ak príslušný orgán zverejnil správne sankcie, iné správne opatrenia alebo trestnoprávne sankcie, zároveň ich nahlási orgánu ESMA.

3.   Príslušné orgány informujú orgán ESMA o všetkých uložených, ale nezverejnených správnych sankciách alebo iných správnych opatreniach, vrátane všetkých odvolaní proti nim a výsledku týchto odvolaní. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány dostali informácie a konečný rozsudok v súvislosti s každou uloženou trestnoprávnou sankciou a predložili ich orgánu ESMA. Orgán ESMA vedie centrálnu databázu sankcií a správnych opatrení, ktoré jej boli oznámené, a to výlučne na účely výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Uvedená databáza je prístupná len orgánom ESMA, EBA a príslušným orgánom a aktualizuje sa na základe informácií, ktoré poskytujú príslušné orgány.

KAPITOLA VIII

Delegované akty

Článok 44

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 48 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu 36 mesiacov od 9. novembra 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 48 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci stanovené v uvedenom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznámi delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 48 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o tri mesiace.

KAPITOLA IX

Záverečné ustanovenia

Článok 45

Správa

1.   Komisia do 10. novembra 2023 po konzultácii s orgánmi ESMA a EBA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh.

2.   V správe sa posúdia tieto skutočnosti:

a)

fungovanie trhu pre poskytovateľov služieb hromadného financovania v Únii vrátane vývoja trhu a trhových trendov, a to s prihliadnutím na skúsenosti v oblasti dohľadu, počet poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorým bolo udelené povolenie, a ich podiel na trhu, ako aj vplyv tohto nariadenia vo vzťahu k inému relevantnému právu Únie, vrátane smernice 97/9/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (24), smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) 2017/1129;

b)

či je rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, naďalej vhodný vzhľadom na limit stanovený v článku 1 ods. 2 písm. c);

c)

používanie prijatých nástrojov na účely hromadného financovania pri cezhraničnom poskytovaní služieb hromadného financovania;

d)

či rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je naďalej primeraný, s ohľadom na vývoj obchodných modelov zahŕňajúcich sprostredkovanie finančných pohľadávok vrátane postúpenia alebo predaja pohľadávok pôžičiek investorom, ktorí sú treťou stranou, prostredníctvom platforiem hromadného financovania;

e)

či sú potrebné akékoľvek úpravy vymedzení pojmov uvedených v tomto nariadení vrátane vymedzenia pojmu sofistikovaný investor uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. j) a kritérií stanovených v prílohe II so zreteľom na ich účinnosť pri zabezpečovaní ochrany investora;

f)

či sú požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1, článku 6 a článku 24 naďalej primerané na dosahovanie cieľov tohto nariadenia, pokiaľ ide o správu, súlad a zverejňovanie informácií v prípade riadenia individuálnych portfólií pôžičiek a vzhľadom na podobné služby poskytované v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi v súlade so smernicou 2014/65/EÚ;

g)

vplyv tohto nariadenia na riadne fungovanie vnútorného trhu Únie v oblasti služieb hromadného financovania vrátane vplyvu na prístup k financovaniu pre MSP a na investorov a iné kategórie fyzických alebo právnických osôb, ktorých sa uvedené služby týkajú;

h)

vykonávanie technologických inovácií v sektore hromadného financovania vrátane uplatňovania nových obchodných modelov a technológií;

i)

či prudenciálne požiadavky stanovené v článku 11 sú naďalej vhodné na dosahovanie cieľov tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o úroveň minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje, vymedzenie vlastných zdrojov, použitie poistenia a kombinácie medzi vlastnými zdrojmi a poistením;

j)

či sú potrebné nejaké zmeny požiadaviek na informácie, ktoré sa poskytujú klientom, stanovené v článku 19 alebo záruk ochrany investorov stanovených v článku 21;

k)

či je suma stanovená v článku 21 ods. 7 naďalej primeraná na dosahovanie cieľov tohto nariadenia;

l)

účinok jazykov, ktoré príslušné orgány akceptujú v súlade s článkom 23 ods. 2 a 3;

m)

používanie elektronických vývesiek uvedených v článku 25 vrátane vplyvu na sekundárny trh s pôžičkami, prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania;

n)

účinky, ktoré majú vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia upravujúce marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania na slobodu poskytovať služby, na hospodársku súťaž a na ochranu investorov;

o)

uplatňovanie správnych sankcií a iných administratívnych opatrení, a najmä akákoľvek potreba ďalej harmonizovať správne sankcie stanovené za porušenia tohto nariadenia;

p)

potreba a primeranosť toho, aby poskytovatelia služieb hromadného financovania podliehali povinnostiam týkajúcim sa dodržiavania súladu s vnútroštátnym právom, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, ako aj aby títo poskytovatelia služieb hromadného financovania boli doplnení do zoznamu povinných subjektov na účely uvedenej smernice;

q)

vhodnosť udelenia povolenia subjektom usadeným v tretích krajinách ako poskytovateľom služieb hromadného financovania podľa tohto nariadenia;

r)

spolupráca medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA a vhodnosť príslušných orgánov ako orgánov dohľadu nad dodržiavaním tohto nariadenia;

s)

možnosť zaviesť v tomto nariadení osobitné opatrenia na podporu udržateľných a inovatívnych projektov hromadného financovania, ako aj využívania fondov Únie;

t)

celkový počet a trhový podiel poskytovateľov služieb hromadného financovania s povolením podľa tohto nariadenia v období od 10. novembra 2021 do 10. novembra 2022 v členení na malé, stredné a veľké podniky;

u)

objemy, počty projektov a trendy cezhraničného poskytovania služieb hromadného financovania podľa jednotlivých členských štátov;

v)

podiel služieb hromadného financovania poskytovaného podľa tohto nariadenia na globálnom trhu s hromadným financovaním a na finančnom trhu Únie;

w)

náklady poskytovateľov služieb hromadného financovania vyplývajúce z dodržiavania tohto nariadenia ako percentuálny podiel na prevádzkových nákladoch;

x)

objem investícií, od ktorých investori odstúpili počas lehoty na premyslenie, ich podiel na celkovom objeme investícií a na základe uvedených údajov posúdenie, či dĺžka a povaha lehoty na premyslenie stanovenej v článku 22 sú vhodné a nenarúšajú efektívnosť procesu získavania kapitálu alebo ochranu investorov;

y)

počet a suma správnych pokút a trestnoprávnych sankcií uložených podľa tohto nariadenia alebo v súvislosti s ním v členení podľa členských štátov;

z)

typy a trendy podvodného správania investorov, poskytovateľov služieb hromadného financovania a tretích strán, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto nariadením.

Článok 46

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1129

V článku 1 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1129 sa dopĺňa toto písmeno:

„k)

ponuka cenných papierov určená verejnosti od poskytovateľa služieb hromadného financovania povoleného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (*3) za predpokladu, že nepresahuje limit stanovený v článku 1 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia.

Článok 47

Zmena smernice (EÚ) 2019/1937

V časti I.B prílohy k smernici (EÚ) 2019/1937 sa dopĺňa tento bod:

„xxi)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20.10.2020, s. 1).“

Článok 48

Prechodné obdobie s ohľadom na služby hromadného financovania v súlade s vnútroštátnym právom

1.   Poskytovatelia služieb hromadného financovania môžu pokračovať v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom v poskytovaní služieb hromadného financovania, ktoré sú začlenené do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, do 10. novembra 2022 alebo do udelenia povolenia uvedeného v článku 12, podľa toho, čo nastane skôr.

2.   Počas trvania prechodného obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku môžu mať členské štáty zavedené zjednodušené postupy udeľovania povolenia subjektom, ktoré v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mali povolenie na poskytovanie služieb hromadného financovania podľa vnútroštátneho práva. Príslušné orgány zabezpečia, aby boli požiadavky stanovené v článku 12 splnené už pred udelením povolenia podľa takýchto zjednodušených postupov.

3.   Komisia po konzultácii s orgánom ESMA do 10. novembra 2022 posúdi uplatňovanie tohto nariadenia na poskytovateľov služieb hromadného financovania, ktorí poskytujú služby hromadného financovania len vnútroštátne, a vplyv tohto nariadenia na vývoj vnútroštátnych trhov v oblasti hromadného financovania a na prístup k financovaniu. Komisia je na základe tohto posúdenia oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 44 na predĺženie obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku raz o 12 mesiacov.

Článok 49

Dočasná výnimka s ohľadom na limit stanovený v článku 1 ods. 2 písm. c)

Odchylne od článku 1 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia sa na obdobie 24 mesiacov od 21. novembra 2021 v prípade, že v členskom štáte je limit celkovej protihodnoty na uverejnenie prospektu v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 nižší ako 5 000 000 EUR, uplatňuje toto nariadenie v uvedenom členskom štáte len na ponuky hromadného financovania s celkovou protihodnotou do výšky uvedeného limitu.

Článok 50

Transpozícia zmien smernice (EÚ) 2019/1937

1.   Členské štáty prijmú, uverejnia a uplatňujú do 10. novembra 2021, zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 47. Avšak ak dátum predchádza dátum transpozície uvedený v článku 26 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/1937, prijatie, uverejnenie a uplatňovanie týchto zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení sa odloží do dátumu transpozície uvedenom v článku 26 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/1937.

2.   Členské štáty oznámia Komisii a ESMA znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti článku 47.

Článok 51

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. novembra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. októbra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 20. júla 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 5. októbra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

(14)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (pozri stranu 50 tohto úradného vestníka).

(19)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 107).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

DOKUMENT KĽÚČOVÝCH INVESTIČNÝCH INFORMÁCIÍ

Časť A: Informácie o vlastníkovi/vlastníkoch projektu a o projekte hromadného financovania

a)

Totožnosť, právna forma, vlastníctvo, manažment a kontaktné údaje;

b)

Všetky fyzické a právnické osoby zodpovedné za informácie uvedené v dokumente kľúčových investičných informácií. V prípade fyzických osôb, vrátane členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov vlastníka projektu, meno a funkcia fyzickej osoby; v prípade právnických osôb názov a registrované sídlo.

Toto vyhlásenie o zodpovednosti:

„Vlastník projektu vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia neboli vynechané žiadne informácie alebo že žiadne informácie nie sú vecne zavádzajúce ani nepresné. Za vypracovanie tohto dokumentu kľúčových investičných informácií je zodpovedný vlastník projektu.“;

c)

Hlavné činnosti vlastníka projektu; produkty alebo služby ponúkané vlastníkom projektu;

d)

Hypertextový odkaz na najnovšiu účtovnú závierku vlastníka projektu, ak je k dispozícii;

e)

Kľúčové ročné finančné údaje a ukazovatele týkajúce sa vlastníka projektu za posledné tri roky, ak sú k dispozícii;

f)

Opis projektu hromadného financovania vrátane jeho účelu a hlavných znakov.

Časť B: Hlavné znaky procesu hromadného financovania a prípadne podmienky získavania kapitálu alebo vypožičiavania finančných prostriedkov

a)

Minimálny cieľový kapitál, ktorý sa má získať, alebo cieľové finančné prostriedky, ktoré sa majú vypožičať v jednej ponuke hromadného financovania, a počet ponúk, ktoré vlastník projektu alebo poskytovateľ služieb hromadného financovania dokončil v súvislosti s projektom hromadného financovania;

b)

Lehota na dosiahnutie cieľa získať kapitál alebo cieľa vypožičať si finančné prostriedky;

c)

Informácie o dôsledkoch, ak sa cieľový kapitál nezíska alebo ak sa cieľové finančné prostriedky nevypožičajú do uplynutia lehoty;

d)

Maximálna výška ponuky, ak je odlišná od cieľového kapitálu alebo cieľových finančných prostriedkov uvedených v písmene a);

e)

Objem vlastných finančných prostriedkov viazaných na projekt hromadného financovania zo strany vlastníka projektu;

f)

Zmena zloženia kapitálu alebo pôžičiek vlastníka projektu týkajúcich sa ponuky hromadného financovania;

g)

Existencia a podmienky predzmluvnej lehoty na premyslenie pre nesofistikovaných investorov.

Časť C: Rizikové faktory

Prezentácia hlavných rizík spojených s financovaním projektu hromadného financovania, so sektorom, projektom, vlastníkom projektu, prevoditeľnými cennými papiermi, prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania alebo ak sú relevantné, pôžičkami vrátane geografických rizík.

Časť D: Informácie týkajúce sa ponuky prevoditeľných cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania

a)

Celkové množstvo a typ prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania, ktoré sa majú ponúknuť;

b)

Cena upisovania;

c)

Či je akceptované nadmerné upísanie a spôsob, akým sa alokuje;

d)

Podmienky upisovania a platby;

e)

Držiteľská správa prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania a ich dodanie investorom;

f)

Ak je investícia zabezpečená zárukou alebo kolaterálom:

i)

či je ručiteľ alebo poskytovateľ kolaterálu právnickou osobou;

ii)

totožnosť, právna forma a kontaktné údaje uvedeného ručiteľa alebo poskytovateľa kolaterálu;

iii)

informácie o povahe a podmienkach záruky alebo kolaterálu;

g)

Prípadne pevný záväzok spätne odkúpiť prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania a lehota na takéto spätné odkúpenie;

h)

V prípade nemajetkových nástrojov nominálna úroková sadzba, dátum, od ktorého sa úrok stáva splatným, dátumy výplaty úrokov, dátum splatnosti a uplatniteľný výnos.

Časť E: Informácie o účelovo vytvorených subjektoch (SPV)

a)

Či medzi vlastníkom projektu a investorom stojí SPV;

b)

Kontaktné údaje SPV.

Časť F: Práva investora

a)

Kľúčové práva spojené s prevoditeľnými cennými papiermi alebo prijatými nástrojmi na účely hromadného financovania;

b)

Obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania vrátane dohôd akcionárov alebo iných dojednaní zabraňujúcich ich prevoditeľnosti;

c)

Opis všetkých obmedzení vzťahujúcich sa na prevod prevoditeľných cenných papierov alebo prijatých nástrojov na účely hromadného financovania;

d)

Príležitosti investora na vystúpenie z investície;

e)

V prípade majetkových nástrojov rozdelenie kapitálu a hlasovacích práv pred získaním kapitálu a po ňom vyplývajúce z ponuky (za predpokladu, že všetky prevoditeľné cenné papiere alebo prijaté nástroje na účely hromadného financovania budú upísané).

Časť G: Zverejňovanie týkajúce sa pôžičiek

Keď ponuka hromadného financovania zahŕňa uľahčovanie poskytovania pôžičiek, dokument kľúčových investičných informácií musí obsahovať namiesto informácií uvedených v častiach D, E a F tejto prílohy tieto informácie:

a)

Povaha, trvanie a podmienky pôžičky;

b)

Uplatniteľné úrokové sadzby alebo prípadne iná odplata pre investora;

c)

Opatrenia na zmiernenie rizika vrátane existencie poskytovateľov kolaterálu alebo ručiteľov alebo iných druhov záruk;

d)

Plán splácania istiny a platenie úroku;

e)

Každé zlyhanie vlastníka projektu pri zmluvách o pôžičke za posledných päť rokov;

f)

Obsluha pôžičky vrátane situácií, keď vlastník projektu neplní svoje povinnosti.

Časť H: Poplatky, informácie a právne prostriedky nápravy

a)

Poplatky účtované investorovi a náklady vzniknuté investorovi v súvislosti s investíciou vrátane administratívnych nákladov vyplývajúcich z predaja prijatých nástrojov na účely hromadného financovania;

b)

Kde a akým spôsobom možno bezplatne získať dodatočné informácie o projekte hromadného financovania, vlastníkovi projektu a SPV;

c)

Ako a komu môže investor adresovať sťažnosť týkajúcu sa investície, správania vlastníka projektu alebo poskytovateľa služieb hromadného financovania.

Časť I: Informácie o riadení individuálneho portfólia pôžičiek, ktoré majú poskytovať poskytovatelia služieb hromadného financovania

a)

Totožnosť, právna forma, vlastníctvo, manažment a kontaktné údaje poskytovateľa služieb hromadného financovania;

b)

Minimálna a maximálna úroková sadzba pôžičiek, ktoré môžu byť k dispozícii pre individuálne portfóliá pôžičiek investorov;

c)

Minimálny a maximálny dátum splatnosti pôžičiek, ktoré môžu byť k dispozícii pre individuálne portfóliá pôžičiek investorov;

d)

Škála a rozdelenie kategórií rizika, ak sa používajú, do ktorých sú pôžičky začlenené, ako aj miery zlyhania a vážená priemerná úroková sadzba podľa jednotlivých kategórií rizika s ďalším členením podľa rokov, v ktorých boli pôžičky poskytnuté prostredníctvom poskytovateľa služieb hromadného financovania;

e)

Kľúčové prvky internej metodiky pre posúdenie kreditného rizika jednotlivých projektov hromadného financovania a pre vymedzenie kategórií rizika;

f)

Ak je ponúkaná cieľová miera návratnosti investície, ročná cieľová miera a interval spoľahlivosti tejto ročnej cieľovej miery počas investičného obdobia pri zohľadnení poplatkov za vedenie účtu a mier zlyhania;

g)

Postupy, interné metodiky a kritériá výberu projektov hromadného financovania do individuálneho portfólia pôžičiek pre investora;

h)

Krytie a podmienky každej uplatniteľnej kapitálovej záruky;

i)

Obsluha portfóliových pôžičiek vrátane situácií, keď vlastník projektu neplní svoje povinnosti;

j)

Stratégie diverzifikácie rizika;

k)

Poplatky, ktoré má platiť vlastník projektu alebo investor vrátane akejkoľvek zrážky z úrokov, ktoré má platiť vlastník projektu.


PRÍLOHA II

SOFISTIKOVANÍ INVESTORI NA ÚČELY TOHTO NARIADENIA

I.   Identifikačné kritériá

Sofistikovaný investor je investor, ktorý si je vedomý rizík spojených s investovaním na kapitálových trhoch a má primerané zdroje na podstúpenie týchto rizík bez toho, aby sa vystavil neprimeraným finančným dôsledkom. Sofistikovaní investori sa ako takí môžu kategorizovať, ak spĺňajú identifikačné kritériá stanovené v tomto oddiele a ak je dodržaný postup stanovený v oddiele II.

V rámci všetkých služieb, ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb hromadného financovania v súlade s týmto nariadením, sa za sofistikovaných investorov považujú tieto fyzické a právnické osoby:

1)

Právnické osoby, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

vlastné zdroje vo výške najmenej 100 000 EUR;

b)

čistý obrat vo výške najmenej 2 000 000 EUR;

c)

súvaha vo výške najmenej 1 000 000 EUR.

2)

Fyzické osoby, ktoré spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií:

a)

osobný hrubý príjem vo výške aspoň 60 000 EUR za finančný rok alebo portfólio finančných nástrojov vrátane hotovostných vkladov a finančných aktív presahujúce 100 000 EUR;

b)

investor pracoval alebo pracuje vo finančnom sektore aspoň jeden rok v odbornej funkcii, ktorá si vyžaduje znalosti predpokladaných transakcií alebo služieb, alebo investor zastával najmenej 12 mesiacov výkonnú pozíciu v právnickej osobe uvedenej v bode 1;

c)

investor vykonával transakcie významnej veľkosti na kapitálových trhoch s frekvenciou priemerne 10 transakcií za štvrťrok v priebehu predchádzajúcich štyroch štvrťrokov.

II.   Žiadosť o zaobchádzanie ako so sofistikovaným investorom

Poskytovatelia služieb hromadného financovania sprístupnia svojim investorom vzor, ktorý títo investori môžu použiť na predloženie žiadosti o zaobchádzanie ako so sofistikovaným investorom. Vzor obsahuje identifikačné kritériá stanovené v oddiele I a jasné upozornenie, v ktorom sa uvádza ochrana investora, ktorú sofistikovaný investor stratí v dôsledku jeho klasifikácie ako sofistikovaného investora.

Žiadosť o zaobchádzanie ako so sofistikovaným investorom obsahuje tieto položky:

1)

Potvrdenie, v ktorom sa uvádzajú identifikačné kritériá stanovené v oddiele I, ktoré žiadajúci investor spĺňa.

2)

Vyhlásenie, že žiadajúci investor si je vedomý dôsledkov straty ochrany investora spojenej s postavením nesofistikovaného investora.

3)

Vyhlásenie, že žiadajúci investor je naďalej zodpovedný za pravdivosť informácií uvedených v žiadosti.

Poskytovateľ služieb hromadného financovania prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa investor kvalifikoval ako sofistikovaný investor, a zavedie vhodné písomné interné postupy kategorizácie investorov. Poskytovateľ služieb hromadného financovania žiadosť schváli, pokiaľ nemá odôvodnené pochybnosti o tom, že informácie uvedené v žiadosti sú správne. Poskytovateľ služieb hromadného financovania jednoznačne oznámi investorom, keď sa ich postavenie potvrdí.

Schválenie uvedené v treťom odseku je platné dva roky. Investori, ktorí si želajú zachovať svoje postavenie sofistikovaného investora po uplynutí obdobia platnosti, predložia poskytovateľovi služieb hromadného financovania novú žiadosť.

Sofistikovaní investori sú zodpovední za informovanie poskytovateľa služieb hromadného financovania o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť ich kategorizáciu. Ak by sa však poskytovateľ služieb hromadného financovania dozvedel, že investor už nespĺňa pôvodné podmienky, na základe ktorých sa stal investorom oprávneným na sofistikované zaobchádzanie, poskytovateľ služieb hromadného financovania informuje investora o tom, že sa s ním bude zaobchádzať ako s nesofistikovaným investorom.

III.   Sofistikovaní investori, ktorí sú profesionálnymi klientmi

Odchylne od postupu stanoveného v oddiele II tejto prílohy sa subjekty uvedené v oddiele I bodoch 1 až 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ považujú za sofistikovaných investorov, ak poskytovateľovi služieb hromadného financovania poskytnú dôkaz o svojom profesionálnom postavení.


SMERNICE

20.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/50


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1504

zo 7. októbra 2020,

ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskou centrálnou bankou,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Hromadné financovanie je riešenie s využitím finančných technológií, ktoré malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“), a najmä startupom a scaleupom, poskytuje alternatívny prístup k financovaniu s cieľom podporovať inovačné podnikanie v Únii, čím sa posilňuje únia kapitálových trhov. To zase prispieva k diverzifikovanejšiemu finančnému systému, ktorý je menej závislý od bankového financovania, čím sa obmedzujú systémové riziká a riziká koncentrácie. Ďalšími prínosmi podpory inovačného podnikania prostredníctvom hromadného financovania sú uvoľnenie zmrazeného kapitálu na investície do nových a inovačných projektov, zrýchlenie efektívneho prideľovania zdrojov a diverzifikácia aktív.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (3) sa stanovujú jednotné, primerané a priamo uplatniteľné požiadavky na poskytovanie služieb hromadného financovania, na organizáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania, udeľovanie povolení týmto poskytovateľom a dohľad nad nimi, na prevádzku platforiem hromadného financovania, ako aj na transparentnosť a marketingovú komunikáciu v súvislosti s poskytovaním služieb hromadného financovania v Únii.

(3)

S cieľom zaistiť právnu istotu, pokiaľ ide o osoby a činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2020/1503 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4), a v záujme zabránenia situácii, v ktorej sa na tú istú činnosť v rámci Únie vzťahujú viaceré povolenia, by právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na výkon činnosti poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa nariadenia (EÚ) 2020/1503, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2014/65/EÚ.

(4)

Keďže zmena stanovená v tejto smernici priamo súvisí s nariadením (EÚ) 2020/1503, dátum, od ktorého majú členské štáty uplatňovať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa táto smernica transponuje, by sa mal oddialiť, aby sa zhodoval s dátumom uplatňovania stanoveným v uvedenom nariadení,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ sa dopĺňa toto písmeno:

„p)

poskytovatelia služieb hromadného financovania v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 (*1).

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 10. mája 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 tejto smernice.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 10. novembra 2021.

2.   Členské štáty oznámia Komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. októbra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 20. júla 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 5. októbra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).