ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
19. októbra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1510 zo 16. októbra 2020 o povolení cinamylalkoholu, 3-fenyl-1-propanolu, 2-fenylpropanalu, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehydu, alfa-metylcinamaldehydu, 3-fenylpropanalu, kyseliny škoricovej, cinamyl-acetátu, cinamyl-butyrátu, 3-fenylpropyl-izobutyrátu, cinamyl-izovalerátu, cinamyl-izobutyrátu, etyl-cinamátu, metyl-cinamátu a izopentyl-cinamátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1511 zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfurón a tritosulfurón ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1512 z 13. októbra 2020 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1513 z 15. októbra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 7014]  ( 1 )

29

 

 

USMERNENIA

 

 

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1514 z 8. októbra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2020/49)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

19.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/1


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

Uvedený protokol medzi Európskou úniou a Tuniskou republikou, podpísaný 14. apríla 2014 v Luxemburgu, nadobudol platnosť 1. októbra 2020.


NARIADENIA

19.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1510

zo 16. októbra 2020

o povolení cinamylalkoholu, 3-fenyl-1-propanolu, 2-fenylpropanalu, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehydu, alfa-metylcinamaldehydu, 3-fenylpropanalu, kyseliny škoricovej, cinamyl-acetátu, cinamyl-butyrátu, 3-fenylpropyl-izobutyrátu, cinamyl-izovalerátu, cinamyl-izobutyrátu, etyl-cinamátu, metyl-cinamátu a izopentyl-cinamátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky cinamylalkohol, 3-fenyl-1-propanol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehyd, alfa-metylcinamaldehyd, 3-fenylpropanal, kyselina škoricová, cinamyl-acetát, cinamyl-butyrát, 3-fenylpropyl-izobutyrát, cinamyl-izovalerát, cinamyl-izobutyrát, etyl-cinamát, metyl-cinamát a izopentyl-cinamát (ďalej len „príslušné látky“) boli v súlade so smernicou 70/524/EHS povolené bez časového obmedzenia ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené doplnkové látky boli následne v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie príslušných látok ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 6. decembra 2016 (3) skonštatoval, že príslušné látky nemajú za navrhovaných podmienok používania negatívne účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad dospel k záveru, že bezpečné prípustné množstvo v morskom prostredí sa odhaduje na 0,05 mg/kg krmiva. Prípustné množstvá navrhované pre príslušné látky prekračujú v morskom prostredí bezpečné množstvá, a preto ich používanie u morských živočíchov nie je povolené. Úrad vo svojom stanovisku zároveň skonštatoval, že príslušné látky sú účinné, ak sa používajú v potravinách, keďže zvýrazňujú ich vôňu alebo chuť. Tento záver preto možno extrapolovať na krmivo. Hoci žiadateľ stiahol žiadosť týkajúcu sa vody na napájanie, príslušné látky sa môžu používať v kŕmnych zmesiach, ktoré sú následne podávané vodou.

(5)

Úrad dospel k záveru, že sa potvrdilo nebezpečenstvo expozície v prípade kontaktu s kožou a očami a pri vdychovaní. Väčšina príslušných látok je klasifikovaná ako látky dráždivé pre dýchaciu sústavu. Preto by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia príslušných látok vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Obmedzenia a podmienky by sa mali stanoviť s cieľom umožniť lepšiu kontrolu. Keďže bezpečnostné dôvody si nevyžadujú stanovenie maximálneho obsahu a vzhľadom na prehodnotenie, ktoré úrad vykonal, by sa na etikete príslušnej doplnkovej látky mal uvádzať jej odporúčaný obsah. Pre prípady prekročenia uvedeného obsahu by sa na etikete premixov mali uvádzať určité informácie.

(8)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušných látok, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky uvedené v prílohe, ako aj premixy obsahujúce uvedené látky vyrobené a označené pred 8. májom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 8. novembrom 2020 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky uvedené v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 8. novembrom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 8. novembrom 2020, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.

3.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky uvedené v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 8. novembrom 2022 v súlade s pravidlami platnými pred 8. novembrom 2020, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(1):4672.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/ meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória senzorických doplnkových látok. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b02017

Cinamylalkohol

Zloženie doplnkovej látky:

cinamylalkohol

Charakteristika účinnej látky:

cinamylalkohol

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C9H10O

Číslo CAS: 104-54-1

Číslo FLAVIS: 02.017

Analytická metóda:  (1)

Na stanovenie cinamylalkoholu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b02031

3-fenyl-1-propanol

Zloženie doplnkovej látky:

3-fenyl-1-propanol

Charakteristika účinnej látky:

3-fenyl-1-propanol

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C9H12O

Číslo CAS: 122-97-4

Číslo FLAVIS: 02.031

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie 3-fenyl-1-propanolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b05038

2-fenylpropanal

Zloženie doplnkovej látky:

2-fenylpropanal

Charakteristika účinnej látky:

2-fenylpropanal

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C9H10O

Číslo CAS: 93-53-8

Číslo FLAVIS: 05.038

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie 2-fenylpropanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

pre mačky: 1 mg/kg a pre ostatné druhy a kategórie: 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg pre mačky,

5 mg/kg pre ostatné druhy a kategórie.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí:

1 mg/kg pre mačky,

5 mg/kg pre ostatné druhy a kategórie.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b05045

3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehyd

Zloženie doplnkovej látky:

3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehyd

Charakteristika účinnej látky:

3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehyd

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 90 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C13H18O

Číslo CAS: 103-95-7

Číslo FLAVIS: 05.045

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehydu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b05050

Alfa-metylcinamaldehyd

Zloženie doplnkovej látky:

alfa-metylcinamaldehyd

Charakteristika účinnej látky:

alfa-metylcinamaldehyd

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C10H10O

Číslo CAS: 101-39-3

Číslo FLAVIS: 05.050

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie alfa-metylcinamaldehydu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b05080

3-fenylpropanal

Zloženie doplnkovej látky:

3-fenylpropanal

Charakteristika účinnej látky:

3-fenylpropanal

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C9H10O

Číslo CAS: 104-53-0

Číslo FLAVIS: 05.080

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie 3-fenylpropanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b08022

Kyselina škoricová

Zloženie doplnkovej látky:

kyselina škoricová

Charakteristika účinnej látky:

kyselina škoricová

vyrobená chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C9H8O2

Číslo CAS: 621-82-9

Číslo FLAVIS: 08.022

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie kyseliny škoricovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09018

Cinamyl-acetát

Zloženie doplnkovej látky:

cinamyl-acetát

Charakteristika účinnej látky:

cinamyl-acetát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C11H12O2

Číslo CAS: 103-54-8

Číslo FLAVIS: 09.018

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie cinamyl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09053

Cinamyl-butyrát

Zloženie doplnkovej látky:

cinamyl-butyrát

Charakteristika účinnej látky:

cinamyl-butyrát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C13H16O2

Číslo CAS: 103-61-7

Číslo FLAVIS: 09.053

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie cinamyl-butyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09428

3-fenylpropyl-izobutyrát

Zloženie doplnkovej látky:

3-fenylpropyl-izobutyrát

Charakteristika účinnej látky:

3-fenylpropyl-izobutyrát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C13H18O2

Číslo CAS: 103-58-2

Číslo FLAVIS: 09.428

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie 3-fenylpropyl-izobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09459

Cinamyl-izovalerát

Zloženie doplnkovej látky:

cinamyl-izovalerát

Charakteristika účinnej látky:

cinamyl-izovalerát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C14H18O2

Číslo CAS: 140-27-2

Číslo FLAVIS: 09.459

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie cinamyl-izovalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09470

Cinamyl-izobutyrát

Zloženie doplnkovej látky:

cinamyl-izobutyrát

Charakteristika účinnej látky:

cinamyl-izobutyrát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 96 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C13H16O2

Číslo CAS: 103-59-3

Číslo FLAVIS: 09.470

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie cinamyl-izobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09730

Etyl-cinamát

Zloženie doplnkovej látky:

etyl-cinamát

Charakteristika účinnej látky:

etyl-cinamát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C11H12O2

Číslo CAS: 103-36-6

Číslo FLAVIS: 09.730

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie etyl-cinamátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09740

Metyl-cinamát

Zloženie doplnkovej látky:

metyl-cinamát

Charakteristika účinnej látky:

metyl-cinamát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 98 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C10H10O2

Číslo CAS: 103-26-4

Číslo FLAVIS: 09.740

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie metyl-cinamátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030

2b09742

Izopentyl-cinamát

Zloženie doplnkovej látky:

izopentyl-cinamát

Charakteristika účinnej látky:

izopentyl-cinamát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 97 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C14H18O2

Číslo CAS: 7779-65-9

Číslo FLAVIS: 09.742

Analytická metóda  (1):

Na stanovenie izopentyl-cinamátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

8.11.2030


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1511

zo 16. októbra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfurón a tritosulfurón

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1589 (3) sa predĺžili obdobia platnosti schválenia účinných látok chlorotolurón, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB a prosulfokarb do 31. októbra 2020.

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1589 sa predĺžilo obdobie platnosti schválenia účinnej látky tritosulfurón do 30. novembra 2020.

(4)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1589 sa predĺžili obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, klofentezín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, lenacil, nikosulfurón, pikloram a triflusulfurón do 31. decembra 2020.

(5)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/555 (4) sa predĺžili obdobia platnosti schválenia účinných látok parafínové oleje a síra do 31. decembra 2020.

(6)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia uvedených látok boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5).

(7)

Vzhľadom na to, že hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia platnosti ich schválenia o jeden rok.

(8)

Pokiaľ ide o prípady, keď sa má prijať nariadenie o neobnovení schválenia príslušných účinných látok, pretože nie sú splnené kritériá schválenia, dátum uplynutia platnosti sa buď opätovne stanoví na dátum uplatniteľný pred prijatím tohto nariadenia, alebo sa zjednotí s dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia o neobnovení, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. Pokiaľ ide o prípady, keď sa má prijať nariadenie o obnovení schválenia príslušných účinných látok, stanoví sa najskorší možný dátum uplatňovania, ako to okolnosti dovolia.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Vzhľadom na to, že obdobie platnosti schválenia niektorých látok uplynie 31. októbra 2020, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1589 z 26. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón (Ú. v. EÚ L 248, 27.9.2019, s. 24).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/555 z 24. marca 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia niekoľkých účinných látok uvedených v časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 686/2012 (program obnovy AIR IV) (Ú. v. EÚ L 80, 25.3.2017, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 40, deltametrín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

2.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 65, flufenacet, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

3.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 69, fostiazát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

4.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 102, chlorotolurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

5.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 103, cypermetrín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

6.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 104, daminozid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

7.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 107, MCPA, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

8.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 108, MCPB, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

9.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 119, indoxakarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

10.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 160, prosulfokarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

11.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 161, fludioxonyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

12.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 162, klomazón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. októbra 2021“;

13.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 169, amidosulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

14.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 170, nikosulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

15.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 171, klofentezín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

16.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 172, dikamba, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

17.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 173, difenokonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

18.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 176, lenacil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

19.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 178, pikloram, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

20.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 180, bifenox, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

21.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 181, diflufenikán, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

22.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 182, fenoxaprop-P, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

23.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 183, fénpropidín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

24.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 186, tritosulfurón, sa dátum nahrádza dátumom „30. novembra 2021“;

25.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 289, triflusulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

26.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 292, síra, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“;

27.

v šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 294, parafínové oleje, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. decembra 2021“.


ROZHODNUTIA

19.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/22


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/1512

z 13. októbra 2020

o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 148 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť (3),

keďže:

(1)

Členské štáty a Únia majú pracovať na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti so zameraním najmä na podporu kvalifikovanej, vyškolenej a adaptabilnej pracovnej sily, ako aj na trhy práce, ktoré sú orientované na budúcnosť a reagujú na hospodárske zmeny, a to v záujme dosiahnutia cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, vyváženého rastu, vysokej úrovne ochrany životného prostredia a zlepšenia jeho kvality, stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty majú považovať podporu zamestnanosti za záležitosť spoločného záujmu a koordinovať svoje zodpovedajúce činnosti v Rade, s prihliadnutím na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov.

(2)

Únia má bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa. Pri vymedzovaní a vykonávaní svojich politík a činností má Únia prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy a ochranou ľudského zdravia, ako sa stanovuje v článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(3)

Únia v súlade so ZFEÚ vypracovala a vykonáva nástroje na koordináciu politík v oblasti hospodárstva a zamestnanosti. Súčasťou týchto nástrojov sú Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (ďalej len „usmernenia“) uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a hlavné smery hospodárskych politík členských štátov a Únie stanovené v odporúčaní Rady (EÚ) 2015/1184 (4), ktoré spolu tvoria integrované usmernenia. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť medzi členskými štátmi sa nimi má riadiť vykonávanie politiky v členských štátoch a Únii. Výsledný súbor koordinovaných európskych a vnútroštátnych politík a reforiem by mal byť vhodným súborom udržateľných politík v oblasti hospodárstva a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne účinky presahovania.

(4)

Usmernenia sú v súlade s Paktom stability a rastu, s platnými právnymi predpismi Únie a rozličnými iniciatívami Únie vrátane odporúčania Rady z 22. apríla 2013 (5) (ďalej len „záruka pre mladých ľudí)“, odporúčania Rady z 15. februára 2016 (6), odporúčania Rady z 19. decembra 2016 (7), odporúčania Rady z 15. marca 2018 (8), odporúčania Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (9), odporúčania Rady z 22. mája 2019 (10), odporúčania Rady z 8. novembra 2019 (11) a odporúčania Rady z 10. marca 2014 (12).

(5)

V rámci európskeho semestra sa spájajú rôzne nástroje do jedného zastrešujúceho rámca pre integrovanú mnohostrannú spoluprácu, pokiaľ ide o politiky v oblasti hospodárstva a zamestnanosti, a dohľad nad týmito politikami. Pri presadzovaní environmentálnej udržateľnosti, produktivity, spravodlivosti a stability spája európsky semester zásady Európskeho piliera sociálnych práv vrátane intenzívnej spolupráce so sociálnymi partnermi, s občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami. Podporuje plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Politiky Únie a členských štátov v oblasti zamestnanosti a hospodárstva by mali ísť ruka v ruke s prechodom Európy na klimaticky neutrálne, environmentálne udržateľné a digitálne hospodárstvo, pričom by sa mala zlepšovať konkurencieschopnosť, podporovať inovácia, sociálna spravodlivosť a rovnaké príležitosti a mali by sa riešiť nerovnosti a regionálne rozdiely.

(6)

Zmena klímy a výzvy súvisiace so životným prostredím, globalizácia, digitalizácia a demografické zmeny zmenia európske hospodárstva a spoločnosti. Únia a jej členské štáty by mali spolupracovať s cieľom účinne riešiť tieto štrukturálne faktory a podľa potreby prispôsobiť existujúce systémy, pričom by mali uznávať úzku vzájomnú prepojenosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov a súvisiacich politík. To si vyžaduje koordinované, ambiciózne a účinné politické opatrenia na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni, v súlade so ZFEÚ a s právnymi predpismi Únie o správe hospodárskych záležitostí. Takéto politické opatrenia by mali zahŕňať oživenie udržateľných investícií, obnovený záväzok vykonávať v náležitej postupnosti štrukturálne reformy, ktoré zlepšujú produktivitu, hospodársky rast, sociálnu a územnú súdržnosť, vzostupnú konvergenciu, odolnosť a uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti. Mali by byť kombináciou opatrení na strane ponuky a dopytu, pričom by sa mal zároveň zohľadňovať ich vplyv na životné prostredie a zamestnanosť a sociálnu oblasť.

(7)

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv (13) (ďalej len „pilier“). V rámci tohto piliera sa stanovuje dvadsať zásad a práv na podporu dobre fungujúcich a spravodlivých trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začleňovanie. Tieto zásady a práva usmerňujú stratégiu Únie a zabezpečujú, aby prechod na klimatickú neutrálnosť a environmentálnu udržateľnosť, digitalizáciu a demografické zmeny boli spravodlivé a sociálne spravodlivé. Pilier predstavuje referenčný rámec na monitorovanie výsledkov členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, na podporu reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a na zosúladenie „sociálnych“ a „trhových“ aspektov v dnešnom modernom hospodárstve, a to aj prostredníctvom podpory sociálneho hospodárstva.

(8)

Reformy trhu práce vrátane vnútroštátnych mechanizmov stanovovania miezd by sa mali riadiť vnútroštátnou praxou v oblasti sociálneho dialógu a poskytovať potrebný priestor na široké posúdenie sociálno-ekonomických otázok vrátane zlepšenia udržateľnosti, konkurencieschopnosti, inovácie, vytvárania pracovných miest, politík celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, pracovných podmienok, vzdelávania a zručností, verejného zdravia a začleňovania a reálnych príjmov.

(9)

Členské štáty a Únia by mali zabezpečiť, aby sa vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na sociálnu a ekonomickú oblasť, ako aj na oblasť zamestnanosti znížil a aby boli zmeny spravodlivé a sociálne spravodlivé a aby sa posilňovala obnova a úsilie o inkluzívnu a odolnú spoločnosť, v ktorej sú ľudia chránení a dokážu predvídať a zvládať zmeny a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Mala by sa riešiť diskriminácia vo všetkých jej formách. Je potrebné zabezpečiť prístup a príležitosti pre všetkých a zredukovať chudobu a sociálne vylúčenie, aj v prípade detí, a to najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a systémov sociálnej ochrany a odstránením prekážok, ktoré bránia vzdelávaniu, odbornej príprave a účasti na trhu práce, okrem iného aj prostredníctvom investícií do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a do digitálnych zručností. S ohľadom na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a v kontexte starnúcich spoločností má osobitný význam včasný a rovnaký prístup k cenovo dostupným službám dlhodobej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie a podpory zdravotnej starostlivosti. Viac by sa mal využívať potenciál osôb so zdravotným postihnutím prispievať k hospodárskemu rastu a sociálnemu rozvoju. Na pracoviskách v Únii sa ujímajú nové hospodárske a obchodné modely a v dôsledku toho sa takisto menia pracovnoprávne vzťahy. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa v rámci nových pracovnoprávnych vzťahov vyplývajúcich z nových foriem práce zachovával a posilňoval európsky sociálny model.

(10)

Tieto integrované usmernenia by mali byť základom odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada adresovať členským štátom. Členské štáty by mali v plnej miere využívať Európsky sociálny fond plus a iné fondy Únie vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu a Fondu InvestEU s cieľom podporovať zamestnanosť, sociálne investície, sociálne začlenenie, prístupnosť, ako aj príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pracovnej sily, celoživotné vzdelávanie a kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetkých vrátane digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností. Hoci sú integrované usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.

(11)

Výbor pre zamestnanosť a Výbor pre sociálnu ochranu by mali monitorovať vykonávanie príslušných politík so zreteľom na usmernenia pre politiky zamestnanosti a v súlade so svojimi príslušnými mandátmi vyplývajúcim zo zmluvy. Tieto výbory a ďalšie prípravné orgány Rady zapojené do koordinácie hospodárskych a sociálnych politík by mali úzko spolupracovať. Malo by sa pokračovať v politickom dialógu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, najmä pokiaľ ide o usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov.

(12)

S Výborom pre sociálnu ochranu sa konzultovalo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijímajú Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (ďalej len „usmernenia“), ktoré sú uvedené v prílohe. Tieto usmernenia sú súčasťou integrovaných usmernení.

Článok 2

Členské štáty zohľadnia usmernenia vo svojich politikách zamestnanosti a programoch reforiem, ktoré sa predkladajú v súlade s článkom 148 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 13. októbra 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko z 10. júla 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 232, 14.7.2020, s. 18.

(3)  Stanovisko z 18. septembra 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(4)  Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 18.7.2015, s. 27).

(5)  Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1).

(6)  Odporúčanie Rady z 15. februára 2016 týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce (Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 1).

(7)  Odporúčanie Rady z 19. decembra 2016 s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých (Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1).

(8)  Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

(9)  Odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 189, 4.6.2018, s. 1).

(10)  Odporúčanie Rady z 22. mája 2019 týkajúce sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (Ú. v. EÚ C 189, 5.6.2019, s. 4).

(11)  Odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (Ú. v. EÚ C 387, 15.11.2019, s. 1).

(12)  Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

(13)  Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv (Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10).


PRÍLOHA

Usmernenie č. 5: Zvyšovanie dopytu po pracovnej sile

Členské štáty by mali aktívne podporovať udržateľné sociálne trhové hospodárstvo a uľahčovať a podporovať investície do vytvárania kvalitných pracovných miest. Na tento účel by mali znížiť prekážky, ktorým čelia podniky pri zamestnávaní ľudí, podporovať zodpovedné podnikanie a skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť, a najmä podporovať vytváranie a rast mikropodnikov, malých a stredných podnikov, a to aj prostredníctvom prístupu k finančným prostriedkom. Členské štáty by mali aktívne podporovať rozvoj sociálneho hospodárstva, posilňovať sociálnu inováciu a sociálne podniky a podnecovať tie inovatívne formy práce, ktoré vytvárajú kvalitné pracovné príležitosti a prinášajú sociálne výhody na miestnej úrovni.

Vzhľadom na vážne hospodárske a sociálne dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 by mali byť k dispozícii dobre navrhnuté režimy skráteného pracovného času a podobné mechanizmy zamerané na zachovanie zamestnanosti, obmedzenie straty pracovných miest a zabránenie dlhodobým negatívnym účinkom na hospodárstvo, spoločnosti a ľudský kapitál. S cieľom podporiť vytváranie pracovných miest počas fázy obnovy by sa mali zvážiť dobre navrhnuté stimuly na prijímanie pracovníkov a opatrenia na získavanie nových zručností.

Zdaňovanie by sa malo presunúť z práce na iné zdroje, ktoré viac podporujú zamestnanosť a inkluzívny rast a sú v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi, a to so zreteľom na prerozdeľovací účinok daňového systému, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany a výdavky na podporu rastu.

Členské štáty vrátane tých, ktoré majú zavedené vnútroštátne mechanizmy na stanovovanie zákonných minimálnych miezd, by mali zabezpečiť účinné zapojenie sociálnych partnerov transparentným a predvídateľným spôsobom, čo by umožnilo, aby mzdy dokázali primerane reagovať na vývoj produktivity, a zabezpečili by sa spravodlivé mzdy umožňujúce dôstojnú životnú úroveň, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať skupinám s nižším a stredným príjmom s cieľom vzostupnej konvergencie. Mechanizmy stanovovania miezd by mali zohľadňovať hospodársku výkonnosť naprieč regiónmi a odvetviami. Členské štáty by s ohľadom na stanovovanie miezd mali podporovať sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Členské štáty a sociálni partneri by rešpektujúc vnútroštátne postupy a autonómiu sociálnych partnerov mali zabezpečiť, aby všetci pracovníci mali primerané a spravodlivé mzdy prostredníctvom priameho alebo nepriameho využívania kolektívnych zmlúv alebo primeraných zákonných minimálnych miezd, a to s ohľadom na ich vplyv na konkurencieschopnosť, vytváranie pracovných miest a chudobu pracujúcich.

Usmernenie č. 6: Zvyšovanie ponuky pracovnej sily a zlepšovanie prístupu k zamestnaniu, zručnostiam a kompetenciám

V kontexte technologickej transformácie, environmentálnej transformácie a demografických zmien by členské štáty mali presadzovať udržateľnosť, produktivitu, zamestnateľnosť a ľudský kapitál a zároveň podporovať rozvoj príslušných znalostí, zručností a kompetencií v priebehu celého života ľudí a reagovať na súčasné a budúce potreby trhu práce. Členské štáty by tiež mali prispôsobiť svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy a investovať do nich, aby poskytovali vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy, ako aj prístup k digitálnemu vzdelávaniu. Členské štáty by mali spolupracovať so sociálnymi partnermi, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, podnikmi a inými zainteresovanými stranami s cieľom riešiť štrukturálne nedostatky systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť pre trh práce, a to aj v záujme umožnenia environmentálnej a digitálnej transformácie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať výzvam, ktorým čelí učiteľské povolanie, okrem iného aj prostredníctvom investovania do digitálnych kompetencií učiteľov. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy by mali vybaviť všetkých študentov kľúčovými kompetenciami vrátane základných a digitálnych zručností, ako aj prierezových kompetencií, aby sa tak vytvorili základy pre adaptabilitu a odolnosť počas celého života. Členské štáty by sa mali snažiť posilniť ustanovenia o individuálnych nárokoch na odbornú prípravu a zabezpečiť ich prenosnosť pri zmenách pracovného miesta, a to v prípade potreby aj prostredníctvom individuálnych vzdelávacích účtov. Mali by každému umožniť predvídať potreby trhu práce a lepšie sa im prispôsobiť, najmä prostredníctvom neustáleho získavania nových zručností, zvyšovania úrovne zručností a poskytovania integrovaného usmerňovania a poradenstva s cieľom podporiť spravodlivé možnosti v súvislosti so zmenou pracovného miesta pre všetkých, posilniť sociálne výsledky, riešiť nedostatky na trhu práce, zlepšiť celkovú odolnosť hospodárstva voči otrasom a uľahčiť úpravy, ktoré budú potrebné po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19.

Členské štáty by mali podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých prostredníctvom riešenia nerovností v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj poskytovaním prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v ranom detstve. Mali by zvyšovať celkové dosiahnuté stupne vzdelania, znížiť počet mladých ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, zlepšiť prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) a k terciárnemu vzdelávaniu a mieru ich ukončovania, ako aj zvyšovať účasť dospelých na kontinuálnom vzdelávaní, najmä pokiaľ ide o študentov zo znevýhodneného prostredia a tých, ktorí sú najmenej kvalifikovaní. Vzhľadom na nové požiadavky digitálnych, zelených a starnúcich spoločností by členské štáty mali vo svojich systémoch OVP posilniť učenie sa prácou aj prostredníctvom kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy a zvýšiť počet absolventov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) v rámci OVP aj terciárneho vzdelávania, a to najmä žien. Okrem toho by členské štáty mali: zvýšiť relevantnosť terciárneho vzdelávania a prípadne výskumu pre trh práce; zlepšiť monitorovanie a predpovedanie zručností; zvýšiť viditeľnosť zručnosti a zlepšiť porovnateľnosť kvalifikácií vrátane tých, ktoré boli získané v zahraničí, a rozšíriť príležitosti na uznávanie a potvrdzovanie zručností a kompetencií získaných mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy. Mali by zmodernizovať a zvýšiť ponuku a využívanie flexibilného ďalšieho OVP. Členské štáty by tiež mali podporovať dospelých s nízkou úrovňou zručností v tom, aby si udržali alebo rozvíjali svoju dlhodobú zamestnateľnosť zlepšovaním prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam a ich využívania, a to prostredníctvom vykonávania ciest zvyšovania úrovne zručností vrátane hodnotenia zručností, ponuky vzdelávania a odbornej prípravy zodpovedajúcich príležitostiam na trhu práce a potvrdzovania a uznávania nadobudnutých zručností.

Členské štáty by mali nezamestnaným a neaktívnym osobám poskytovať účinnú, včasnú, koordinovanú a cielenú pomoc založenú na pomoci pri hľadaní pracovného miesta, odbornej príprave, rekvalifikácii a prístupe k iným podporným službám, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať zraniteľným skupinám a osobám, ktoré sú obzvlášť postihnuté zelenou a digitálnou transformáciou a krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. V záujme výrazného zníženia dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti a jej predchádzania by sa mali čo najskôr, najneskôr však po 18 mesiacoch nezamestnanosti realizovať komplexné stratégie, ktoré zahŕňajú hĺbkové individuálne posúdenie nezamestnaných osôb. Nezamestnanosť mladých ľudí a otázka mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), by sa mali naďalej riešiť predchádzaním predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a štrukturálnym zlepšovaním prechodu zo školy do zamestnania vrátane plného vykonávania záruky pre mladých ľudí.

Členské štáty by sa mali zamerať na odstránenie prekážok a demotivačných faktorov, ktoré odrádzajú od účasti na trhu práce, a mali by vytvárať stimuly pre účasť na trhu práce, a to najmä pokiaľ ide o osoby s nízkymi príjmami, druhé zárobkovo činné osoby v domácnosti a osoby, ktoré sú od trhu práce najviac vzdialené. Členské štáty by mali podporovať prispôsobovanie pracovného prostredia osobám so zdravotným postihnutím vrátane cielenej finančnej podpory a služieb, ktoré im umožňujú zapojiť sa do trhu práce a do spoločnosti.

Mala by sa riešiť otázka rozdielov v zamestnanosti a odmeňovaní žien a mužov. Členské štáty by mali zabezpečiť rodovú rovnosť a väčšiu účasť žien na trhu práce, a to aj prostredníctvom zabezpečenia rovnakých príležitostí a kariérneho postupu a odstránenia prekážok v účasti vo vedení na všetkých úrovniach rozhodovania. Mala by sa zabezpečiť rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a mala by sa zabezpečiť transparentnosť odmeňovania. Malo by sa podporovať zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života pre ženy aj mužov, najmä prostredníctvom prístupu k cenovo dostupným a kvalitným službám dlhodobej starostlivosti a službám vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami mali prístup k vhodnej rodinnej dovolenke a pružným formám organizácie práce, a tak mohli zosúladiť svoj pracovný, rodinný a súkromný život, a mali by podporovať vyvážené využívanie týchto nárokov medzi ženami a mužmi.

Usmernenie č. 7: Zlepšovanie fungovania trhov práce a účinnosť sociálneho dialógu

Členské štáty by mali v spolupráci so sociálnymi partnermi pracovať na spravodlivých, transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a zabezpečiť rovnováhu medzi právami a povinnosťami, aby mali prospech z dynamickej a produktívnej pracovnej sily a nových pracovných režimov a obchodných modelov. Mali by obmedziť segmentáciu na trhoch práce a predchádzať jej, bojovať proti nedeklarovanej práci a nepravej samostatnej zárobkovej činnosti a podporovať prechod na formy zamestnania na neurčitý čas. Prostredníctvom pravidiel na ochranu zamestnanosti, pracovného práva a inštitúcií by sa malo zabezpečiť tak vhodné prostredie na prijímanie pracovníkov, ako aj potrebná flexibilita pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam, pričom by sa zároveň mali ochraňovať pracovné práva a mala by sa zabezpečiť sociálna ochrana, primeraná úroveň bezpečnosti a zdravé, bezpečné a dobre prispôsobené pracovné prostredie pre pracovníkov, a to aj vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje kríza spôsobená pandémiou COVID-19. V kontexte krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 je pre zachovanie pracovných miest a výroby dôležité presadzovanie využívania pružných foriem organizácie práce, ako je telepráca. Malo by sa predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, a to aj v prípade pracovníkov platformy a prostredníctvom boja proti zneužívaniu atypických zmlúv. V prípadoch nespravodlivého prepustenia by sa mal zabezpečiť prístup k účinnému a nestrannému urovnávaniu sporov a právo na nápravu vrátane primeranej kompenzácie.

Politiky by sa mali zameriavať na zlepšenie a podporu účasti na trhu práce, zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce a zmeny postavenia na ňom, a to aj v znevýhodnených regiónoch. Členské štáty by mali účinne aktivovať osoby, ktoré sa môžu zapojiť do trhu práce, a umožniť im účasť na ňom. Členské štáty by mali posilniť účinnosť aktívnych politík trhu práce zlepšením ich zamerania, dosahu a pokrytia a ich lepším prepojením so sociálnymi službami a s podporou príjmu nezamestnaných osôb, kým si hľadajú prácu, a to na základe ich práv a povinností. Členské štáty by sa mali usilovať o účinnejšie a efektívnejšie verejné služby zamestnanosti tým, že uchádzačom o zamestnanie zabezpečia včasnú pomoc prispôsobenú ich individuálnym potrebám, podporia súčasné a budúce potreby trhu práce a zavedú systémy riadenia založené na výsledkoch.

Členské štáty by mali nezamestnaným poskytovať primerané dávky v nezamestnanosti počas primeraného obdobia v súlade s ich príspevkami a vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. Hoci by sa v záujme zníženia vplyvu pandémie CODID-19 malo zvážiť dočasné zmiernenie požiadaviek oprávnenosti a predĺženie doby poskytovania dávok, dávky v nezamestnanosti by nemali odrádzať od rýchleho návratu do zamestnania a mali by ich dopĺňať aktívne politiky trhu práce.

S cieľom zvýšiť zručnosti a zamestnateľnosť a využiť plný potenciál európskeho trhu práce by sa mala primerane podporovať mobilita vzdelávajúcich sa osôb a pracovníkov, pričom je potrebné zabezpečiť spravodlivé podmienky pre všetkých, ktorí vykonávajú cezhraničnú činnosť, a zintenzívniť administratívnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi, pokiaľ ide o mobilných pracovníkov, a využívať pomoc novozriadeného Európskeho orgánu práce. V prípadoch dočasného uzavretia hraníc kvôli pandémii COVID-19 by sa mala podporovať mobilita pracovníkov v kritických povolaniach, ako aj mobilita cezhraničných, sezónnych a vyslaných pracovníkov, a to s ohľadom na verejné zdravie. Mali by sa odstrániť prekážky mobility vo vzdelávaní a v odbornej príprave, v dôchodkovom poistení zamestnancov a osobnom dôchodkovom poistení a v uznávaní kvalifikácií a uznávanie kvalifikácií by sa malo zjednodušiť. Členské štáty by mali prijať opatrenia na to, aby administratívne postupy nepredstavovali zbytočnú prekážku pre pracovníkov z iných členských štátov pri ich nástupe do zamestnania, a to aj v prípade cezhraničných pracovníkov. Členské štáty by mali takisto predchádzať zneužívaniu súčasných pravidiel a riešiť hlavné príčiny úniku mozgov z určitých regiónov, okrem iného aj pomocou vhodných opatrení regionálneho rozvoja.

Vychádzajúc z existujúcich vnútroštátnych postupov a s cieľom dosiahnuť účinnejší sociálny dialóg a lepšie sociálno-ekonomické výsledky by členské štáty mali zabezpečiť včasné a zmysluplné zapojenie sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania reforiem a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti a prípadne aj hospodárskych reforiem a politík, a to aj podporou zvýšenej kapacity sociálnych partnerov. Členské štáty by mali podporovať sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Sociálni partneri by sa mali povzbudzovať k tomu, aby rokovali o kolektívnych zmluvách v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby takéto zmluvy uzatvárali, pričom sa v plnej miere uznáva ich autonómia a právo na kolektívnu akciu.

Členské štáty by v náležitých prípadoch a na základe existujúcich vnútroštátnych postupov mali zohľadniť skúsenosti príslušných organizácií občianskej spoločnosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázok.

Usmernenie č. 8: Presadzovanie rovnakých príležitostí pre všetkých, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Členské štáty by mali podporovať inkluzívne trhy práce, ktoré sú prístupné pre všetkých, a to zavedením účinných opatrení na boj proti všetkým formám diskriminácie a na podporu rovnakých príležitostí pre všetkých, a najmä pre skupiny osôb, ktoré sú na trhu práce nedostatočne zastúpené, pričom náležitú pozornosť treba venovať regionálnemu a teritoriálnemu rozmeru. Mali by zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, vzdelávanie a prístup k tovaru a službám, bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Členské štáty by mali zmodernizovať systémy sociálnej ochrany s cieľom podporovať primeranú, účinnú, efektívnu a udržateľnú sociálnu ochranu pre všetkých, a to vo všetkých etapách života, podporovať sociálne začlenenie a vzostupnú sociálnu mobilitu, stimulovať účasť na trhu práce, podporovať sociálne investície, bojovať proti chudobe a riešiť nerovnosti, a to aj prostredníctvom koncepcie svojich daňových a dávkových systémov a posúdenia distribučného vplyvu politík. Účinnosť systémov sociálnej ochrany sa zlepší doplnením univerzálnych prístupov o selektívne prístupy. Modernizácia systémov sociálnej ochrany by sa mala zamerať aj na zlepšenie ich odolnosti voči mnohostranným výzvam, ako sú napríklad výzvy, ktoré predstavuje pandémia COVID-19.

Členské štáty by mali rozvíjať a integrovať tri oblasti aktívneho začlenenia: primeranú podporu príjmu, inkluzívne trhy práce a prístup ku kvalitným podporným službám s cieľom uspokojiť individuálne potreby. Systémami sociálnej ochrany by sa mali zabezpečovať primerané dávky minimálneho príjmu pre všetky osoby, ktoré nemajú dostatočné zdroje, a podporovať sociálne začlenenie motivovaním ľudí, aby sa aktívne zapájali do trhu práce a do spoločnosti, a to aj prostredníctvom cieleného poskytovania sociálnych služieb.

Nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie rovnakých príležitostí je prístup k cenovo dostupným, prístupným a kvalitným službám, ako je vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, mimoškolská starostlivosť, vzdelávanie, odborná príprava, bývanie a zdravotná a dlhodobá starostlivosť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu vrátane boja proti chudobe pracujúcich a detí, a to aj v súvislosti s vplyvom krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mal každý vrátane detí prístup k základným službám. V prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v núdzi alebo v zraniteľnej situácii, by členské štáty mali zabezpečiť prístup k primeranému sociálnemu bývaniu alebo k pomoci pri bývaní a mali by riešiť energetickú chudobu. V súvislosti s týmito službami by sa mali zohľadňovať osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím vrátane prístupnosti. Osobitne by sa mal riešiť problém bezdomovectva. Členské štáty by mali zabezpečiť včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.

V súvislosti s rastúcou dĺžkou života a demografickými zmenami by členské štáty mali zaistiť primeranosť a udržateľnosť dôchodkových systémov pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby tým, že sa pre ženy a mužov zabezpečia rovnaké príležitosti na nadobudnutie dôchodkových práv, a to aj prostredníctvom doplnkových systémov, aby sa zaručil primeraný príjem v starobe. Dôchodkové reformy by sa mali podporovať politikami zacielenými na zníženie rozdielu v dôchodkoch žien a mužov a opatreniami zameranými na predĺženie pracovného života, ako je napríklad zvyšovanie skutočného veku odchodu do dôchodku, a mali by sa zahrnúť do rámca stratégií aktívneho starnutia. Členské štáty by mali nadviazať konštruktívny dialóg so sociálnymi partnermi a s ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami a umožniť časovo primerané zavádzanie reforiem.


19.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1513

z 15. októbra 2020

o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku

[oznámené pod číslom C(2020) 7014]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných existuje riziko, že pôvodca choroby sa môže rozšíriť do iných populácií divo žijúcich ošípaných a do chovov ošípaných.

(3)

V smernici Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. Konkrétne v článku 15 smernice 2002/60/ES sa stanovujú určité opatrenia, ktoré sa majú prijať po potvrdení jedného alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných.

(4)

Nemecko informovalo Komisiu o aktuálnej situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, po prípade výskytu choroby v jeho spolkovej republike Brandenbursko, a v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES prijalo viacero opatrení vrátane vymedzenia infikovanej oblasti, v ktorej sa uplatňujú opatrenia podľa článku 15 uvedenej smernice, aby sa zabránilo šíreniu tejto choroby.

(5)

Po vymedzení infikovanej oblasti v Nemecku v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1270 (4).

(6)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci s uvedeným členským štátom určiť na úrovni Únie infikovanú oblasť v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku.

(7)

Preto by sa infikovaná oblasť v Nemecku mala uviesť v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie danej regionalizácie.

(8)

Okrem toho by sa vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1270 malo zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nemecko zabezpečí, aby ním vymedzená infikovaná oblasť, v ktorej sa uplatňujú opatrenia stanovené v článku 15 smernice 2002/60/ES, zahŕňala aspoň oblasti uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1270 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. novembra 2020.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 15. októbra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1270 z 11. septembra 2020 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku (Ú. v. EÚ L 297I, 11.9.2020, s. 1).


PRÍLOHA

Oblasti vymedzené ako infikovaná oblasť v Nemecku, ako sa uvádza v článku 1

Dátum ukončenia uplatňovania

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. november 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. november 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. november 2020


USMERNENIA

19.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/32


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1514

z 8. októbra 2020,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2020/49)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 tretiu zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 31 tretiu zarážku a články 12.1 a 30.6,

keďže:

(1)

Podľa článku 30.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky eurozóny“), poskytujú Európskej centrálnej banke (ECB) devízové rezervy a ECB má plné právo držať a spravovať devízové rezervy, ktoré sa na ňu previedli.

(2)

Podľa článkov 9.2 a 12.1 štatútu ESCB môže ECB vykonávať určité svoje činnosti prostredníctvom národných centrálnych bánk eurozóny a môže sa na ne obracať, aby vykonali niektoré z jej operácií. Z tohto dôvodu sa ECB domnieva, že národné centrálne banky eurozóny by mali spravovať prevedené devízové rezervy ako mandatári ECB.

(3)

Účasť národných centrálnych bánk eurozóny na správe devízových rezerv, ktoré boli prevedené na ECB, a transakcie spojené s touto správou si vyžadujú osobitnú dokumentáciu pre operácie s devízovými rezervami ECB.

(4)

Niektoré štandardné dohody, ktoré sú relevantné pre správu devízových rezerv a ktoré ECB používa, boli aktualizované a existujú ich nové verzie alebo znenia, napr. International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (ISDA, 2002 version) a ICMA/SIFMA Global Master Repurchase Agreement (GMRA, 2011 version). Preto by sa malo výslovne stanoviť, že po schválení ECB sa môžu používať nové verzie alebo znenia štandardných dohôd.

(5)

Je bežnou praxou, že právne dokumenty týkajúce sa operácií s devízovými rezervami sú vyhotovené v anglickom jazyku a anglický jazyk by sa mal stať pre všetky protistrany štandardne používaným jazykom rámcových dohôd o vzájomnom započítavaní pohľadávok (o nettingu), pokiaľ ide o všetky nové dohody o vzájomnom započítavaní pohľadávok (o nettingu) uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia. Dohody, ktoré nie sú vyhotovené v anglickom jazyku a ktoré sú k uvedenému dátumu v platnosti zostanú naďalej platné a môžu sa nahradiť neskôr vo vhodnom čase.

(6)

Usmernenie ECB/2008/5 (1) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2008/5 sa mení takto:

1.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Repo obchody a reverzné repo obchody, operácie typu „buy/sell-back“ a typu „sell/buy-back“, ktoré sa týkajú devízových rezerv ECB, je potrebné podložiť týmito štandardnými dohodami v uvedenej verzii alebo uvedenom znení alebo v novšej verzii alebo novšom znení, ktoré schválila ECB:

a)

„The FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)“ sa použije pre operácie s protistranami založenými alebo registrovanými podľa práva ktorejkoľvek z európskych jurisdikcií a podľa práva Severného Írska a Škótska;

b)

„The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)“ sa použije pre operácie s protistranami založenými alebo registrovanými podľa federálnych zákonov alebo práva jednotlivých štátov Spojených štátov a

c)

„The TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)“ sa použije pre operácie s protistranami založenými alebo registrovanými podľa iných právnych poriadkov ako tých, ktoré sú uvedené v písmenách a) alebo b).

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Mimoburzové operácie s derivátmi, ktoré sa týkajú devízových rezerv ECB, je potrebné podložiť týmito štandardnými dohodami v uvedenej verzii alebo uvedenom znení alebo v novšej verzii alebo novšom znení, ktoré schválila ECB:

a)

„The FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)“ sa použije pre operácie s protistranami založenými alebo registrovanými podľa práva ktorejkoľvek z európskych jurisdikcií;

b)

„The 1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency – crossborder, New York law version)“ sa použije pre operácie s protistranami založenými alebo registrovanými podľa federálnych zákonov alebo práva jednotlivých štátov Spojených štátov a

c)

„The 1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency – crossborder, English law version)“ sa použije pre operácie s protistranami založenými alebo registrovanými podľa práva ktorejkoľvek inej z jurisdikcií, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) alebo b).“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Vklady týkajúce sa devízových rezerv ECB u protistrán, ktoré: i) sú oprávnené na operácie uvedené v odsekoch 2 alebo 3, a ii) ktoré sú založené alebo registrované podľa práva ktorejkoľvek z európskych jurisdikcií okrem Írska, sú podložené dohodou FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004) alebo jej novšou verziou. V prípadoch, ktoré nepatria pod body i) a ii) v tomto odseku, sa pre vklady týkajúce sa devízových rezerv ECB použije rámcová dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (o nettingu) podľa odseku 7.“;

d)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Rámcová dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (o nettingu) sa uzatvára so všetkými protistranami s výnimkou protistrán: i) s ktorými ECB podpísala dohodu FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004) alebo jej novšiu verziu, a ii) ktoré sú založené alebo registrované podľa práva ktorejkoľvek z európskych jurisdikcií s výnimkou Írska, takto:

a)

rámcová dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (o nettingu) podľa anglického práva a vyhotovená v anglickom jazyku sa uzatvára so všetkými protistranami s výnimkou protistrán, ktoré sú uvedené v písmenách b), c) a d);

b)

rámcová dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (o nettingu) podľa francúzskeho práva a vyhotovená v anglickom jazyku sa uzatvára s protistranami registrovanými vo Francúzsku; dohody, ktoré sú už v platnosti a ktoré sú vyhotovené vo francúzskom jazyku sú však naďalej platné a môžu sa nahradiť dohodou vyhotovenou v anglickom jazyku neskôr vo vhodnom termíne;

c)

rámcová dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (o nettingu) podľa nemeckého práva a vyhotovená v anglickom jazyku sa uzatvára s protistranami registrovanými v Nemecku; dohody, ktoré sú už v platnosti a ktoré sú vyhotovené vo nemeckom jazyku sú však naďalej platné a môžu sa nahradiť dohodou vyhotovenou v anglickom jazyku neskôr vo vhodnom termíne a

d)

rámcová dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok (o nettingu) podľa práva štátu New York a vyhotovená v anglickom jazyku sa uzatvára s protistranami registrovanými v Spojených štátoch.“;

2.

Prílohy IIa, IIb, IIc a IId sa vypúšťajú.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnych bankám eurozóny.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám eurozóny.

Vo Frankfurte nad Mohanom 8. októbra 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Usmernenie ECB/2008/5 z 20. júna 2008 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 63).