ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 297I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
11. septembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1270 z 11. septembra 2020 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 6326]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

11.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 297/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1270

z 11. septembra 2020

o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku

[oznámené pod číslom C(2020) 6326]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných existuje riziko, že pôvodca choroby sa môže rozšíriť do iných populácií divo žijúcich ošípaných a do chovov ošípaných.

(3)

V smernici Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. Konkrétne v článku 15 smernice 2002/60/ES sa stanovujú určité opatrenia, ktoré sa majú prijať po potvrdení jedného alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných.

(4)

Nemecko informovalo Komisiu o aktuálnej situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, po prípade výskytu choroby v jeho spolkovej republike Brandenbursko, a v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES prijalo viacero opatrení vrátane vymedzenia infikovanej oblasti, v ktorej sa uplatňujú opatrenia podľa článku 15 uvedenej smernice, aby sa zabránilo šíreniu tejto choroby.

(5)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci s uvedeným členským štátom určiť na úrovni Únie infikovanú oblasť v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku.

(6)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných je dôležité, aby sa toto rozhodnutie prijalo čo najskôr.

(7)

Preto by sa infikovaná oblasť v Nemecku mala až do stretnutia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá uvádzať v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie danej regionalizácie.

(8)

Toto rozhodnutie sa má prehodnotiť na ďalšom zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nemecko zabezpečí, aby ním vymedzená infikovaná oblasť, v ktorej sa uplatňujú opatrenia stanovené v článku 15 smernice 2002/60/ES, zahŕňala aspoň oblasti uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. novembra 2020.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 11. septembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).


PRÍLOHA

Oblasti vymedzené ako infikovaná oblasť v Nemecku, ako sa uvádza v článku 1

Deň ukončenia uplatňovania

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. november 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. november 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. november 2020