ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
11. augusta 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1182 z 19. mája 2020, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

2

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1183 z 25. februára 2020 o štátnej pomoci SA.34445 (2012/C), ktorú poskytlo Dánsko na prevod aktív súvisiacich s majetkom z FIH na FSC ( 1 )

16

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1184 zo 17. júla 2020 o vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách oznámených Maďarskom podľa článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [oznámené pod číslom C(2020) 4862]

42

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1185 z 10. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5559]  ( 1 )

55

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1186 zo 7. augusta 2020, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

11.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/1


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, podpísaná v Bruseli 25. apríla 2007 a vo Washingtone DC 30. apríla 2007, nadobudla platnosť 29. júna 2020 v súlade s článkom 26 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 29. mája 2020.


NARIADENIA

11.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1182

z 19. mája 2020,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 37 ods. 5,

keďže:

(1)

V tabuľke 3 uvedenej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa uvádza zoznam harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok na základe kritérií stanovených v častiach 2 až 5 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(2)

Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) boli podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1272/2008 predložené návrhy na zavedenie harmonizovanej klasifikácie a označovania určitých látok a na aktualizáciu alebo vypustenie harmonizovanej klasifikácie a označovania určitých iných látok. Na základe stanovísk (2) k týmto návrhom, ktoré vydal výbor pre hodnotenie rizík (RAC) pôsobiaci v rámci agentúry, ako aj na základe pripomienok zainteresovaných strán je vhodné zaviesť, aktualizovať alebo vypustiť položky harmonizovanej klasifikácie a označovania určitých látok. Ide o tieto stanoviská výboru RAC:

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa kyseliny dusičnej... %[C ≤ 70 %];

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa vlákien karbidu kremičitého (s priemerom < 3 μm, dĺžkou > 5 μm a pomerom strán ≥ 3:1);

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa trimetoxyvinylsilánu; trimetoxy(vinyl)silánu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa tris(2-metoxyetoxy)vinylsilánu, 6-(2-metoxyetoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekánu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa dimetyldisulfidu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa granulovanej medi;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa bis(N-hydroxy-N-nitrózocyklohexylamináto-O,O’)medi; bis(N-cyklohexyldiazéniumdioxy)-medi; [Cu-HDO];

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa bis(lauráto)dioktylcínu; [1] stanán, dioktyl-, bis(koko-acyloxy) derivátov. [2];

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa dibenzo[def,p]chryzénu; dibenzo[a,l]pyrénu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa ipkonazolu (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlórbenzyl)-5-izopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyklopentanolu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa bis(2-(2-metoxyetoxy)etyl)éteru; tetraglymu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa paklobutrazolu (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentán-3-olu,

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa 2,2-bis(brómmetyl)propán-1,3-diolu;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa geraniolu; (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dién-1-olu;

stanovisko z 28. januára 2019 týkajúce sa 2-(4-terc-butylbenzyl)-propanálu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa MCPA-tioetylu (ISO); S-etyl-(4-chlór-2-metylfenoxy)etántioátu; S-etyl-4-chlór-o-tolyloxytioacetátu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa diizooktyl-ftalátu,

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa 4-{[(6-chlórpyridín-3-yl)metyl](2,2-difluóretyl)amino}furán-2(5H)-ónu; flupyradifurónu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa tiénkarbazón-metylu (ISO); O-metyl-4-[(4,5-dihydro-3-metoxy-4-metyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)karbonylsulfamoyl]-5-metyltiofén-3-karboxylátu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa kyseliny (+)-L-mliečnej; kyseliny (2S)-2-hydroxypropánovej;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa 2-metoxyetyl-akrylátu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa kyseliny 2-oxoetánovej ... %;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa N-(hydroxymetyl)glycinátu sodného; [formaldehyd uvoľnený z N-(hydroxymetyl)glycinátu sodného];

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa 1-cyklohexyldiazén-1-ium-1,2-bis(olátu) draselného; cyklohexylhydroxydiazén-1-oxidu, draselnej soli; [K-HDO];

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa mecetróniumetylsulfátu; N-etyl-N,N-dimetylhexadekán-1-amónium-etyl-sulfátu; mecetrónium-etylsulfátu [MES];

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa (2RS)-2-[4-(4-chlórfenoxy)-2-(trifluórmetyl)fenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propán-2-olu; mefentriflukonazolu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa oxatiapiprolínu (ISO); 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluórfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-tiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-metyl-3-(trifluórmetyl)-1H-pyrazol-1-yl]etanónu;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa pyritiónu zinočnatého; (T-4)-bis[1-(hydroxy-kO)pyridín-2(1H)-tionáto-kS]zinku;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa 3-chlór-4-(chlórmetyl)-1-[3-(trifluórmetyl)fenyl]pyrolidín-2-ónu; flurochloridónu (ISO);

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónu; [DCOIT];

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa 2-metyl-1,2-benzotiazol-3(2H)-ónu; [MBIT];

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa 3-(difluórmetyl)-1-metyl-N-(3′,4′,5′-trifluórbifenyl-2-yl)pyrazol-4-karboxamidu; fluxapyroxadu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa N-(hydroxymetyl)akrylamidu; metylolakrylamidu; [NMA];

stanovisko z 15. októbra 2018 týkajúce sa 5-fluór-1,3-dimetyl-N-[2-4-metylpentán-2-yl]fenyl-1H-pyrazol-4-karboxamidu; 2′-[(RS)-1,3-dimetylbutyl]-5-fluór-1,3-dimetylpyrazol-4-karboxanilidu; penflufénu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa iprovalikarbu (ISO); izopropyl-[(2S)-3-metyl-1-{[1-(4-metylfenyl)-etyl]-amino}-1-oxobután-2-yl]-karbamátu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa siltiofamu (ISO); N-allyl-4,5-dimetyl-2-(trimetylsilyl)tiofén-3-karboxamidu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa výťažku z melie indickej [za studena lisovaný olej z vylúpaných semien dreviny Azadirachta indica, extrahovaný superkritickým oxidom uhličitým];

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa kyseliny dusičnej … %[C> 70 %];

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa oktametylcyklotetrasiloxánu; [D4];

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa pirimifos-metylu (ISO); O-[2-(dietylamino)-6-metylpyrimidín-4-yl]-O,O-dimetyl-fosforotioátu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa fosfánu;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa dichlórdioktylstanánu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoátu; [DOTE];

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa olova;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa 2-butoxyetanolu; etylénglykol monobutyléteru;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzénu; rezorcinol(diglycidyl)éteru;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa tribenuron-metylu (ISO); metylesteru kyseliny 2-[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)karbamoyl-sulfamoyl]benzoovej

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa azoxystrobínu (ISO); metyl-(E)-2-{2-[6-(2-kyanofenoxy)pyrimidín-4-yloxy]fenyl-3-metoxyakrylátu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa etofumezátu (ISO); (RS)-2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-yl metánsulfonátu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa 2,4-dinitrofenolu;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa mezotriónu (ISO); 2-[4-(metylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]cyklohexán-1,3-diónu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa oktilinónu (ISO); 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónu; [OIT];

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa hymexazolu (ISO); 5-metylizoxazol-3-olu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa hexytiazoxu (ISO); trans-N-cyklohexyl-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-2-oxo-tiazolidín-3-karboxamidu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa pymetrozínu (ISO); (E)-6-metyl-4-[(3-pyridylmetylidén)amino]-4,5-dihydro-1,2,4-triazín-3(2H)-ónu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa imiprotrínu (ISO); reakčnej zmesi zloženej z týchto látok: [2,5-dioxo-3-(prop-2-inyl)imidazolidín-1-yl]metyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylátu; [2,5-dioxo-3-(prop-2-inyl)imidazolidín-1-yl]metyl-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylátu;

stanovisko zo 14. septembra 2018 týkajúce sa butanón-oxímu, etyl(metyl)ketoxímu; etyl(metyl)ketón-oxímu;

stanovisko z 8. júna 2018 týkajúce sa bis(α,α-dimetylbenzyl)peroxidu;

stanovisko z 9. marca 2018 týkajúce sa rozvetveného C36-alkánu;

stanovisko z 30. novembra 2018 týkajúce sa O-hexyl-2-(1-(dietylaminohydroxyfenyl)metanoyl)benzoátu; hexyl-2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoátu.

(3)

Pokiaľ ide o olovo (číslo CAS 7439-92-1 a indexové číslo 082-013-00-1 (olovený prášok; [s priemerom častíc < 1 mm];) a 082-014-00-7 (celistvé olovo; [s priemerom častíc ≥ 1 mm];)), výbor RAC vo svojom stanovisku z 30. novembra 2018 navrhol, aby sa na celistvé olovo a olovený prášok vzťahovala rovnaká environmentálna klasifikácia. Avšak vzhľadom na nižšiu mieru rozpúšťania celistvého olova, kujnú formu olova, špecifickú plánovanú výrobu prášku a odlišnú environmentálnu klasifikáciu celistvého olova a oloveného prášku v prípade existujúcich zápisov v prílohe VI týkajúcich sa iných kovov, je potrebné, aby výbor RAC vykonal ďalšie posúdenie toho, či sa má na celistvé olovo vzťahovať rovnaká environmentálna klasifikácia ako na olovený prášok. Okrem toho boli sprístupnené nové vedecké údaje, z ktorých vyplýva, že environmentálna klasifikácia celistvého olova, ktorá sa odporúča v stanovisku výboru RAC, nemusí byť vhodná. Z tohto dôvodu nebude environmentálna klasifikácia celistvého olova zaradená do prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 dovtedy, kým výbor RAC nepredloží revidované stanovisko.

(4)

V súvislosti s látkou 2-butoxyetanol; etylénglykol monobutyléter; (číslo CAS 111-76-2) pri triede nebezpečnosti „akútna toxicita (vdýchnutie)“ sa sprístupnili nové vedecké údaje, z ktorých vyplýva, že klasifikácia do tejto triedy nebezpečnosti, ktorú výbor RAC odporúča vo svojom stanovisku vychádzajúcom zo starších údajov, nemusí byť vhodná. Preto by sa táto trieda nebezpečnosti nemala v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 upraviť, kým výbor RAC nepredloží stanovisko k novým informáciám, zatiaľ čo všetky ostatné triedy nebezpečnosti, ktorých sa týka stanovisko výboru RAC, by sa do danej prílohy zahrnúť mali.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Dosiahnutie súladu s novými alebo aktualizovanými harmonizovanými klasifikáciami by sa nemalo vyžadovať okamžite, keďže dodávatelia budú potrebovať určité obdobie na to, aby prispôsobili označovanie a balenie látok a zmesí novým alebo zrevidovaným klasifikáciám a aby predali existujúce zásoby podliehajúce súčasným regulačným požiadavkám. Toto časové obdobie je takisto potrebné na to, aby dodávatelia získali dostatočný čas na prijatie opatrení potrebných na zachovanie súladu s inými právnymi požiadavkami, ktoré vznikajú v nadväznosti na zmeny vykonané podľa tohto nariadenia. Dané požiadavky môžu zahŕňať požiadavky stanovené v článku 22 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3) alebo v článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (4).

(7)

Dodávatelia by však mali mať možnosť dobrovoľne uplatňovať nové ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení predo dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia. Je to v súlade s prístupom prijatým podľa článku 61 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 1272/2008

Tabuľka 3 v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2022.

Odchylne od druhého odseku tohto článku môžu byť látky a zmesi pred 1. marcom 2022 klasifikované, označované a balené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Stanoviská sú dostupné na tejto webovej lokalite: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006, o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa tabuľka 3 časti 3 mení takto:

1.

Vkladajú sa tieto zápisy:

Indexové číslo

Chemický názov

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

Poznámky

Kódy tried a kategórií nebezpečnosti

Kódy výstražných upozornení

Kódy piktogramov a výstražných slov

Kódy výstražných upozornení

Kódy ďalších výstražných upozornení

„007-030-00-3

kyselina dusičná …% [C ≤ 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1A

H272

H331

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H331

H314

EUH071

Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %

inhalačná: ATE = 2,65 mg/L (pary)

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

B“

„014-048-00-5

vlákna karbidu kremičitého (s priemerom < 3 μm, dĺžkou > 5 μm a pomerom strán ≥ 3:1)

206-991-8

409-21-2

308076-74-6

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i“

 

 

 

„014-049-00-0

trimetoxyvinylsilán; trimetoxy(vinyl)silán

220-449-8

2768-02-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„014-050-00-6

tris(2-metoxyetoxy)vinylsilán;

6-(2-metoxyetoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán

213-934-0

1067-53-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„016-098-00-3

dimetyldisulfán

210-871-0

624-92-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H331

H301

H336

H370 (horné dýchacie cesty, inhalácia)

H319

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H301

H336

H370 (horné dýchacie cesty, inhalácia)

H319

H317

H410

 

inhalačná: ATE = 5 mg/L (pary)

orálna: ATE = 190 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 1

M = 10“

 

„029-024-00-X

granulovaná meď;

[dĺžka častíc: od 0,9 mm do 6,0 mm; šírka častíc: od 0,494 do 0,949 mm]

231-159-6

7440-50-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411“

 

 

 

„029-025-00-5

bis(N-hydroxy-N-nitrózocyklohexylamináto-O,O’)kuprium;

bis(N-cyklohexyldiazéniumdioxy)meď

[Cu-HDO]

239-703-4

312600-89-8

15627-09-5

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H373 (pečeň)

H318

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H302

H373 (pečeň)

H318

H410

 

orálna: ATE = 360 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 1

M = 1“

 

„050-031-00-9

bis(dodekanoyloxy)dioktylstanán; [1]

bis(acyloxy)dioktylstanán“(acyl je z kokosového oleja) [2]

222-883-3 [1] 293-901-5 [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (imunitný systém)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (imunitný systém)“

 

 

 

„601-092-00-0

dibenzo[def,p]chryzén;

dibenzo[a,l]pyrén

205-886-4

191-30-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %“

 

„603-237-00-3

ipkonazol (ISO);

(1RS,2SR,5RS,1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlórbenzyl)-5-izopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyklopentanol

-

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (oči, koža, pečeň)

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (oči, koža, pečeň)

H410

 

orálna: ATE = 500 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 100“

 

„603-238-00-9

bis(2-(2-metoxyetoxy)etyl)éter; tetraglym

205-594-7

143-24-8

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„603-239-00-4

paklobutrazol (ISO);

(2RS,3RS)-1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentán-3-ol

-

76738-62-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H410

 

inhalačná: ATE = 3,13 mg/L (prach alebo hmla)

orálna: ATE = 490 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 10

M = 10“

 

„603-240-00-X

2,2-bis(brómmetyl)propán-1,3-diol

221-967-7

3296-90-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340“

 

 

 

„603-241-00-5

geraniol;

(2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dién-1-ol

203-377-1

106-24-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„605-041-00-3

2-(4-terc-butylbenzyl)-propanál

201-289-8

80-54-6

Repr. 1B

H360Fd

GHS08

Dgr

H360Fd“

 

 

 

„607-738-00-8

MCPA-tioetyl (ISO);

S-etyl-(4-chlór-2-metylfenoxy)etántioát; S-etyl-4-chlór-o-tolyloxytioacetát

246-831-4

25319-90-8

Acute Tox. 4

STOT RE. 2

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H373 (pečeň)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (pečeň)

H410

 

orálna: ATE = 450 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 10

M = 10“

 

„607-740-00-9

diizooktyl-ftalát

248-523-5

27554-26-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„607-741-00-4

4-{[(6-chlórpyridín-3-yl)metyl](2,2-difluóretyl)amino}furán-2(5H)-ón; flupyradifurón

-

951659-40-8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (svalovina)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (svalovina)

H410

 

orálna: ATE = 500 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 10

M = 10“

 

„607-742-00-X

tiénkarbazón-metyl (ISO);

O-metyl-4-[(4,5-dihydro-3-metoxy-4-metyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)karbonylsulfamoyl]-5-metyltiofén-3-karboxylát

-

317815-83-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

M = 1000“

 

„607-743-00-5

kyselina (+)-L-mliečna

kyselina (2S)-2-hydroxypropánová

201-196-2

79-33-4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

H314

H318

GHS05

Dgr

H314

EUH071“

 

 

„607-744-00-0

2-metoxyetyl-akrylát

221-499-3

3121-61-7

Flam. Liq. 3

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H318

H317

GHS02

GHS05

GHS06

GHS08

Dgr

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H317

EUH071

inhalačná: ATE = 2,7 mg/L (pary)

orálna: ATE = 404 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„607-745-00-6

kyselina 2-oxoetánová ...%

206-058-5

298-12-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

B“

„607-746-00-1

nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát;

formaldehyd uvoľnený z nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetátu]

274-357-8

70161-44-3

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

 

inhalačná: ATE = 3 mg/L (prach alebo hmla)

orálna: ATE = 1100 mg/kg telesnej hmotnosti

8

9“

„611-181-00-6

1-cyklohexyldiazén-1-ium-1,2-bis(olát) draselný;

cyklohexylhydroxydiazén-1-oxid, draselná soľ

[K-HDO]

-

66603-10-9

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H228

H301

H373 (pečeň)

H315

H318

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H301

H373 (pečeň)

H315

H318

H411

 

orálna: ATE = 136 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„612-294-00-3

mecetróniumetylsulfát;

N-etyl-N,N-dimetylhexadekán-1-amónium-etyl-sulfát;

mecetrónium-etylsulfát;

[MES]

221-106-5

3006-10-8

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH071

M = 100

M = 1000“

 

„613-331-00-6

(2RS)-2-[4-(4-chlórfenoxy)-2-(trifluórmetyl)fenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propán-2-ol;

mefentriflukonazol

-

1417782-03-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-332-00-1

oxatiapiprolín (ISO);

1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluórfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-tiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-metyl-3-(trifluórmetyl)-1H-pyrazol-1-yl]etanón

-

1003318-67-9

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1“

 

„613-333-00-7

zinkium-pyritión (T-4)-bis[1-(hydroxy-kO)pyridín-2(1H)-tionáto-kS]zinok

236-671-3

13463-41-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H301

H372

H318

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H330

H301

H372

H318

H410

 

inhalačná: ATE = 0,14 mg/L (prach alebo hmla)

orálna: ATE = 221 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 1000

M = 10“

 

„613-334-00-2

flurochloridón (ISO);

3-chlór-4-(chlórmetyl)-1-[3-(trifluórmetyl)fenyl]pyrolidín-2-ón

262-661-3

61213-25-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H317

H410

 

orálna: ATE = 500 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 100

M = 100“

 

„613-335-00-8

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón; [DCOIT]

264-843-8

64359-81-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H317

H410

EUH071

inhalačná: ATE = 0,16 mg/L (prach alebo hmla)

orálna: ATE = 567 mg/kg telesnej hmotnosti

Skin Irrit. 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100“

 

„613-336-00-3

2-metyl-1,2-benzotiazol-3(2H)-ón;

[MBIT]

-

2527-66-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H312

H301

H314

H318

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H312

H301

H314

H317

H410

EUH071

dermálna: ATE = 1100 mg/kg telesnej hmotnosti

orálna: ATE = 175 mg/kg telesnej hmotnosti

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 1“

 

„616-228-00-4

3-(difluórmetyl)-1-metyl-N-(3′,4′,5′-trifluórbifenyl-2-yl)pyrazol-4-karboxamid

fluxapyroxad

-

907204-31-3

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-230-00-5

N-(hydroxymetyl)akrylamid metylolakrylamid; [NMA]

213-103-2

924-42-5

Carc. 1B

Muta. 1B

STOT RE 1

H350

H340

H372 (periférna nervová sústava)

GHS08

Dgr

H350

H340

H372 (periférna nervová sústava)“

 

 

 

„616-231-00-0

5-fluór-1,3-dimetyl-N-[2-4-metylpentán-2-yl]fenyl-1H-pyrazol-4-karboxamid; 2′-[(RS)-1,3-dimetylbutyl]-5-fluór-1,3-dimetylpyrazol-4-karboxanilid;

penflufén

-

494793-67-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-232-00-6

iprovalikarb (ISO);

izopropyl-[(2S)-3-metyl-1-{[1-(4-metylfenyl)-etyl]-amino}-1-oxobután-2-yl]-karbamát

-

140923-17-7

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351“

 

 

 

„616-233-00-1

siltiofam (ISO);

N-alyl-4,5-dimetyl-2-(trimetylsilyl)tiofén-3-karboxamid

-

175217-20-6

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H373

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373

H411“

 

 

 

„650-057-00-6

Výťažok z melie indickej [za studena lisovaný olej z vylúpaných semien dreviny Azadirachta indica, extrahovaný superkritickým oxidom uhličitým]

283-644-7

84696-25-3

Aquatic Chronic 3

H412

 

H412“

 

 

 

2.

zápisy s indexovým číslom 007-004-00-1; 014-018-00-1; 015-134-00-5; 015-181-00-1; 050-021-00-4; 050-027-00-7; 082-013-00-1; 603-014-00-0; 603-065-00-9; 605-019-00-3; 607-177-00-9; 607-256-00-8; 607-314-00-2; 609-041-00-4; 609-064-00-X; 613-112-00-5; 613-115-00-1; 613-125-00-6; 613-202-00-4; 613-259-00-5; 616-014-00-0 a 617-006-00-X sa nahrádzajú týmito zodpovedajúcimi zápismi:

Indexové číslo

Chemický názov

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

Poznámky

Kódy tried a kategórií nebezpečnosti

Kódy výstražných upozornení

Kódy piktogramov a výstražných slov

Kódy výstražných upozornení

Kódy ďalších výstražných upozornení

„007-004-00-1

kyselina dusičná …% [C > 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1A

H272

H330

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H330

H314

EUH071

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %

B“

„014-018-00-1

oktametylcyklotetrasiloxán;

[D4]

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f ***

H410

 

M = 10“

 

„015-134-00-5

pirimifos-metyl (ISO);

O,O´´-dimetyl-O-(2-dietylamino)-6-metylpyrimidín-4-yl)-fosforotioát

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H372 (nervová sústava)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H372 (nervová sústava)

H410

 

orálna: ATE = 1414 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 1000

M = 1000“

 

„015-181-00-1

fosfán

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

inhalačná:

ATE = 10 ppmV (plyny)

U“

„050-021-00-4

dichlórdioktylstanán

222-583-2

3542-36-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H360D

H330

H372 **

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H360D

H330

H372 **

H412

 

Repr. 1B; H360 D: C ≥ 0,03 %

inhalačná: ATE = 0,098 mg/L (prach alebo hmla)“

 

„050-027-00-7

2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoát; [DOTE]

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H372 (imunitný systém)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H372 (imunitný systém)

H410“

 

 

 

„082-013-00-1

olovený prášok; [priemer častíc < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD H362

H410

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %

M = 1

M = 10“

 

„603-014-00-0

2-butoxyetanol;

etylénglykol monobutyléter

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H332

H302

H315

H319

 

orálna: ATE = 1200 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„603-065-00-9

1,3-bis(oxiranylmetoxy)benzén

rezorcinol(diglycidyl)éter

202-987-5

101-90-6

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

 

dermálna: ATE = 300 mg/kg telesnej hmotnosti orálna: ATE = 500 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„607-177-00-9

tribenurón metyl (ISO);

metyl 2-[N-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)metylkarbamoylsulfamoyl]benzoát

401-190-1

101200-48-0

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-256-00-8

azoxystrobín (ISO);

O-metyl-(E)-2-{2-[6-(2-kyanofenoxy)pyrimidín-4-yloxy]fenyl-3-metoxyakrylát

-

131860-33-8

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H410

 

inhalačná:

ATE = 0,7 mg/L (prach alebo hmla)

M = 10

M = 10“

 

„607-314-00-2

etofumezát (ISO);

(RS)-2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-yl-metánsulfonát

247-525-3

26225-79-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„609-041-00-4

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H300

H372

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H372

H400

 

dermálna: ATE = 300 mg/kg telesnej hmotnosti orálna: ATE = 30 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„609-064-00-X

mezotrión (ISO);

2-[4-(metylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]cyklohexán-1,3-dión

-

104206-82-8

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (oči, nervová sústava)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H373 (oči, nervová sústava)

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-112-00-5

oktilinón (ISO);

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón; [OIT]

247-761-7

26530-20-1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

inhalačná: ATE = 0,27 mg/L (prach alebo hmla)

dermálna: ATE = 311 mg/kg telesnej hmotnosti orálna: ATE = 125 mg/kg telesnej hmotnosti

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100“

 

„613-115-00-1

hymexazol (ISO);

3-hydroxy-5-metylizoxazol

233-000-6

10004-44-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361d

H302

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H302

H318

H317

H411

 

orálna: ATE = 1600 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„613-125-00-6

hexytiazox (ISO);

trans-N-cyklohexyl-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-2-oxo-tiazolidín-3-karboxamid

-

78587-05-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-202-00-4

pymetrozín (ISO);

(E)-6-metyl-4-[(3-pyridylmetylidén)amino]-4,5-dihydro-1,2,4-triazín-3(2H)-ón

-

123312-89-0

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H410

 

M = 1“

 

„613-259-00-5

imiprotrín (ISO);

reakčná zmes zložená z týchto látok: [2,5-dioxo-3-(prop-2-inyl)imidazolidín-1-yl]metyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát; [2,5-dioxo-3-(prop-2-inyl)imidazolidín-1-yl]metyl-(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát

428-790-6

72963-72-5

Carc. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H332

H302

H371 (nervová sústava; orálne, inhalácia)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H371 (nervová sústava; orálne, inhalácia)

H410

 

inhalačná: ATE = 1,4 mg/L (prach alebo hmla)

orálna: ATE = 550 mg/kg telesnej hmotnosti

M = 10

M = 10“

 

„616-014-00-0

butanón-oxím; etyl(metyl)ketoxím; etyl(metyl)ketón-oxím

202-496-6

96-29-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H350

H312

H301

H336

H370 (horné dýchacie cesty)

H373 (krvný systém)

H315

H318

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H312

H301

H336

H370 (horné dýchacie cesty)

H373 (krvný systém)

H315

H318

H317

 

dermálna: ATE = 1100 mg/kg telesnej hmotnosti orálna: ATE = 100 mg/kg telesnej hmotnosti“

 

„617-006-00-X

bis (1-fenyl-1-metyletyl)peroxid

201-279-3

80-43-3

Org. Perox. F

Repr. 1B

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H242

H360D

H315

H319

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H360D

H315

H319

H411“

 

 

 

3.

zápisy s indexovými číslami 601-064-00-8 a 607-693-00-4 sa vypúšťajú.


ROZHODNUTIA

11.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/16


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1183

z 25. februára 2020

o štátnej pomoci SA.34445 (2012/C), ktorú poskytlo Dánsko na prevod aktív súvisiacich s majetkom z FIH na FSC

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní členských štátov a zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1),

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Dňa 30. júna 2009 Dánsko poskytlo 1,9 miliardy DKK vo forme hybridného kapitálu Tier 1 spoločnosti FIH Erhvervsbank A/S vrátane jej dcérskych spoločností (ďalej len „FIH“) na základe dánskeho zákona o štátom financovaných kapitálových injekciách (2).

(2)

Dánsko oznámilo 6. marca 2012 balík opatrení v prospech FIH. Rozhodnutím z 29. júna 2012 („rozhodnutie o záchrane a začatí konania“) (3) Komisia uvedené opatrenia (4) schválila na dočasnom základe a uznala ich za zlučiteľné s vnútorným trhom.

(3)

Komisia v tom istom rozhodnutí začala konanie stanovené v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) z dôvodu pochybností o primeranosti opatrenia, obmedzení pomoci na nevyhnutné minimum a vlastnom príspevku banky, najmä so zreteľom na potenciálne nízku odmenu za opatrenia týkajúce sa aktív so zníženou hodnotou v prospech FIH.

(4)

FIH splatila 2. júla 2012 kapitál vo výške 1,9 miliardy DKK, ktorý jej bol poskytnutý v roku 2009 podľa dánskeho zákona o štátom financovaných kapitálových injekciách (5).

(5)

V súlade s rozhodnutím o záchrane a začatí konania Dánsko 4. januára 2013 (6) predložilo reštrukturalizačný plán, ktorý následne upravilo. Dňa 24. júna 2013 Dánsko predložilo konečnú aktualizáciu uvedeného plánu (ďalej len „reštrukturalizačný plán“).

(6)

Dánsko predložilo 3. februára 2014 súbor podmienok týkajúcich sa reštrukturalizácie FIH, ktoré sa Dánsko zaviazalo vykonať (ďalej len „záväzky“).

(7)

Dánske orgány poskytli v čase od 30. júna 2012 do 3. februára 2014 doplňujúce informácie.

(8)

Komisia 11. marca 2014 prijala rozhodnutie (7), v ktorom konštatovala, že opatrenia v prospech FIH predstavujú štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy v súvislosti s reštrukturalizačným plánom a prijatými záväzkami (ďalej len „rozhodnutie z roku 2014“).

(9)

FIH a jej materská spoločnosť FIH Holding A/S (ďalej len „FIH Holding“) podali 24. mája 2014 žiadosť o zrušenie rozhodnutia z roku 2014. Na základe tejto žiadosti Všeobecný súd Európskej únie 15. septembra 2016 (8) rozhodnutie z roku 2014 zrušil. Po odvolaní bol tento rozsudok Všeobecného súdu zrušený rozsudkom Súdneho dvora zo 6. marca 2018 (9) a vec bola vrátená Všeobecnému súdu. Všeobecný súd Európskej únie v rozsudku z 19. septembra 2019 (10) konštatoval, že Komisia pri výpočte sumy zníženia kapitálových požiadaviek vyplývajúceho z prevodu aktív FSC použila nesprávny číselný údaj. Hoci tento nesprávny číselný údaj predtým použila FIH, ako aj dánsky orgán finančného dohľadu, následne bol opravený z 375 miliónov DKK na 275 miliónov DKK (11). Všeobecný súd preto rozhodnutie z roku 2014 zrušil. Z tohto dôvodu sa vyšetrovanie začalo tým, že je potrebné v rozhodnutí o záchrane a začatí konania zohľadniť výsledok súdneho konania v súlade s článkom 266 zmluvy, a Komisia musí prijať nové rozhodnutie o ukončení vyšetrovania a odstránení uvedenej nezrovnalosti.

(10)

V rámci obnoveného formálneho vyšetrovania dánske orgány 13. januára 2020 poskytli doplňujúce informácie. V uvedenom liste dánske orgány ďalej potvrdili, že hoci všetky záväzky, ktoré predložili 3. februára 2014 (pozri odôvodnenie 6), boli buď vykonané, alebo už neboli relevantné, vykonané záväzky dánske orgány nezrušia. Na základe tohto nového oznámenia dánskych orgánov môže Komisia ukončiť formálne vyšetrovanie týmto rozhodnutím.

(11)

Dánsko z dôvodov naliehavosti akceptuje, aby bolo toto rozhodnutie výnimočne prijaté v anglickom jazyku (12).

2.   OPIS

2.1.   Príjemca

(12)

FIH je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa v čase rozhodnutia z roku 2014 riadila dánskymi bankovými právnymi predpismi a dohliadal na ňu dánsky orgán finančného dohľadu (ďalej len „FSA“). Bola založená v roku 1958 a ústredie má v dánskej Kodani. Je v úplnom vlastníctve spoločnosti FIH Holding.

(13)

Skupina FIH sa skladá zo spoločností FIH Holding a FIH Erhvervsbank spolu s jej dcérskymi spoločnosťami v úplnom vlastníctve. Uvedené dcérske spoločnosti boli k 31. decembru 2012 FIH Partners A/S (pokrývajúca podnikateľský segment podnikových financií), FIH Kapital Bank A/S (13), FIH Realkredit A/S, ktorá bola hypotekárnou úverovou inštitúciou (14), a FIH Leasing og Finans A/S. Činnosti FIH pozostávali z troch segmentov: bankovníctvo (15), trhy (16) a podnikové financie (17).

(14)

K 31. decembru 2012 bola FIH Holding vo vlastníctve Doplnkového dôchodkového fondu dánskeho trhu práce, ktorý vlastnil 48,8 % akcií FIH Holding, spoločnosti PF I A/S (18), ktorá vlastnila 48,8 % akcií, a výkonnej rady a výkonných zamestnancov, ktorí vlastnili 2,3 % akcií, pričom samotná FIH Holding vlastnila podiel 0,1 % akcií.

(15)

Na konci roka 2011 dosiahla súvaha skupiny FIH 84,16 miliardy DKK (11,28 miliardy EUR) a jej celkový podiel kapitálu (19) predstavoval 17,8 %, pričom sa do 31. decembra 2012 zvýšil na 21,2 %. K 31. decembru 2012 dosiahla súvaha FIH výšku 60,76 miliardy DKK (8,1 miliardy EUR) (20) a rizikovo vážené aktíva 29,84 miliardy DKK (3,98 miliardy EUR).

(16)

FIH bola vysoko špecializovaná banka zameriavajúca sa na strednodobé financovanie, ako aj poradenstvo v oblasti riadenia rizík a služby podnikových financií pre dánske podniky so súvahou presahujúcou 10 miliónov DKK (1,34 milióna EUR). Pôvodne sa činnosti FIH v oblasti bankovníctva týkali troch segmentov: majetkové financovanie, financovanie nadobúdaní a podnikové bankovníctvo.

(17)

FIH predstavovala šiestu najväčšiu banku Dánska z hľadiska pracovného kapitálu (21) v čase rozhodnutia o záchrane a začatí konania a mala viac ako 2 000 bankových zákazníkov na úrovni skupiny. Podiel FIH na trhu v poskytovaní bankových a hypotekárnych úverov sa v danom čase odhadoval na 1,7 %. Podiel na trhu v poskytovaní úverov MSP/podnikom predstavoval 2,5 %. V júni 2012 mala FIH podiel na trhu 2,1 % celkového trhu poskytovania úverov korporáciám (banky aj hypotekárne banky).

(18)

Výkonnosť skupiny FIH bola v rokoch predchádzajúcich rozhodnutiu z roka 2014 slabá. Dňa 25. júna 2009 sa uchádzala o dánsku rekapitalizačnú schému (22) a 30. júna 2009 jej bola poskytnutá injekcia štátom financovaného hybridného kapitálu Tier 1 vo výške 1,9 miliardy DKK vo forme dlžobného úpisu. Kupón k uvedenému úpisu bol vo výške 11,46 % per annum. Za celý rok 2009 vykázala skupina FIH stratu pred zdanením vo výške 148 miliónov DKK (19,9 milióna EUR).

(19)

Hoci mala skupina FIH v roku 2010 zisk pred zdanením 316 miliónov DKK (42,5 milióna EUR), uvedený zisk bol spôsobený najmä jednorazovými kladnými úpravami trhovej hodnoty vrátane nerealizovaných ziskov z nepriamej majetkovej účasti. V roku 2011 vykázala skupina FIH stratu pred zdanením vo výške 1,27 miliardy DKK (170 miliónov EUR) z dôvodu poplatkov za znehodnotené úvery a záporných úprav trhovej hodnoty. K 31. decembru 2012 dosiahla stratu pred zdanením 47 miliónov DKK (6,4 milióna EUR). Zisk pred zdanením na konci roka 2013 bol vyčíslený na 95 miliónov DKK (12,8 milióna EUR). V roku 2013 dosiahol čistý zisk v treťom štvrťroku za pokračujúce prevádzky pred zdanením 23,2 milióna DKK (3,09 milióna EUR). Za celkové prevádzky po zdanení FIH zaznamenala v roku 2012 stratu 20,1 milióna DKK (2,71 milióna EUR).

(20)

V rokoch 2009 a 2010 agentúra Moody’s znížila rating FIH z A2 na Baa3. V roku 2010 sa vlastníci FIH (Islandský úrad pre finančný dohľad a Centrálna banka Islandu) (23) dohodli, že predajú svoje podiely vo FIH súčasným vlastníkom. Očakávalo sa, že uvedené nové vlastníctvo prinesie významné zlepšenie úverového ratingu FIH, keďže predchádzajúce vlastníctvo spoločnosťou Kaupthing Bank hf predstavovalo jednu z hlavných obáv agentúry Moody’s, pokiaľ ide o FIH. Najmä z dôvodu okolností osobitných pre FIH, ako je refinancovanie štátom zaručených emisií dlhopisov, kreditná kvalita a expozícia voči majetkovému sektoru, však Moody’s v roku 2011 ešte znížila rating FIH na B1 s negatívnym výhľadom.

(21)

Zníženie ratingu v roku 2011 bolo v súlade s trhovými cenami v danom čase pre dlhopisy FIH, ktoré nevyužívali štátnu záruku: Dlhopisy FIH s dvojročnou až štvorročnou splatnosťou boli ocenené s maržou 600 – 700 bázických bodov nad úrovňou swapu s rovnakou splatnosťou naviazaného na EURIBOR.

2.2.   Udalosti, ktoré vyvolali opatrenia pomoci

(22)

V roku 2011 a 2012 FIH predpokladala ťažkosti s dlhopismi so splatnosťou v roku 2012 a 2013. Výsledný problém s financovaním bol spôsobený najmä poklesom úverového ratingu FIH a zmenenými podmienkami na kapitálovom trhu (24). V júli 2009 bola spoločnosti FIH už poskytnutá pomoc v oblasti likvidity vo forme štátnej záruky v celkovej výške 50 miliárd DKK (6,31 miliardy EUR), ktorú využila v celom rozsahu. Bola jej takisto poskytnutá injekcia hybridného kapitálu Tier 1 vo výške 1,9 miliardy DKK (255 miliónov EUR) od štátu v rámci dánskej záručnej schémy. K 31. decembru 2011 mala FIH v držbe štátom zaručené dlhopisy vo výške 41,7 miliardy DKK (5,56 miliardy EUR), ktoré predstavovali 49,94 % súvahy banky.

(23)

Vzhľadom na splatnosť uvedených štátom zaručených dlhopisov v rokoch 2012 a 2013 čelila FIH problému s financovaním. FSA odhadla v druhom polroku 2011, že existovalo pomerne vysoké riziko, že by FIH nedokázala splniť požiadavky na likviditu v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch v dôsledku jej očakávanej neschopnosti získať financovanie z otvorených trhov.

(24)

V záujme vyriešenia uvedených vznikajúcich problémov s likviditou mala FIH podstatne zredukovať svoju súvahu.

2.3.   Opatrenia pomoci

(25)

Na vyriešenie problémov s likviditou, ktorým mala FIH podľa očakávaní čeliť, v júli 2012 Dánsko navrhlo komplexné opatrenie týkajúce sa aktív so zníženou hodnotou na prevod problematických aktív FIH súvisiacich s financovaním majetku na novú dcérsku spoločnosť spoločnosti FIH Holding (ďalej len „Newco“). Dánsko sa zároveň zaviazalo, že poskytne financovanie a rekapitalizáciu spoločnosti Newco, kedykoľvek to bude potrebné.

(26)

„Opatrenia“ (25) pozostávali z dvoch fáz dohody o kúpe akcií (26) a niekoľkých vedľajších dohovorov, na základe ktorých boli aktíva skupiny FIH vo výške približne 17,1 miliardy DKK (2,3 miliardy EUR alebo 28 % celkových aktív FIH v čase prevodu) prevedené na Newco. Newco (27) potom kúpila dánska spoločnosť pre finančnú stabilitu (ďalej len „FSC“) (28) a následne mala byť zlikvidovaná riadnym spôsobom podľa schváleného dánskeho systému likvidácie (29) v súlade so zásadami systému (30). Očakávalo sa, že postup likvidácie bude trvať do 31. decembra 2016, ale jeho ukončenie by mohlo trvať do 31. decembra 2019. FSC bola schopná financovať takmer celý kapitál vo výške 2 miliardy DKK za nákup spoločnosti Newco predčasným splatením dlžobného úpisu hybridného kapitálu Tier 1 vo výške 1,9 miliardy DKK, ktorú FIH (31) poskytol štát v roku 2009. FSA schválila splatenie štátnej kapitálovej injekcie zo strany FIH 2. júla 2012 na základe analýzy platobnej schopnosti a likvidity, ktorá zahŕňala opatrenie prevodu aktív (32).

(27)

Vo fáze 1 došlo k oddeleniu aktív a pasív FIH Erhvervsbank a FIH Kapital Bank A/S do spoločnosti Newco, novej dcérskej spoločnosti vo vlastníctve FIH Holding. Aktíva prevedené do spoločnosti Newco boli úvery na nehnuteľnosti a cenné papiere vo výške 15,2 miliardy DKK (2,1 miliardy EUR) a deriváty vo výške 1,6 miliardy DKK (215 miliónov EUR). Počiatočné záväzky spoločnosti Newco predstavovali dve pôžičky (pôžička jeden a pôžička dva) so zvyšnou časťou vlastného kapitálu vo výške 2 miliardy DKK.

(28)

Pôžička jeden bola pôžičkou na absorpciu strát od FIH pre Newco vo výške 1,65 miliardy DKK (221 miliónov EUR). Uvedenú pôžičku by Newco splatila spoločnosti FIH len vtedy, ak by postup likvidácie majetku prevedeného na Newco vytvoril výnosy presahujúce kúpnu cenu FSC vo výške 2 miliardy DKK (268 miliónov EUR). Pokiaľ ide o odmenu za pôžičku jeden, Newco mala platiť sadzbu päťročných dánskych štátnych dlhopisov plus 1,15 % (33).

(29)

Pôžička dva bola pôžičkou od FIH Erhvervsbank pre Newco vo výške 13,45 miliardy DKK (1,8 miliardy EUR). Pokiaľ ide o odmenu za pôžičku dva, Newco malo FIH platiť trojmesačnú sadzbu CIBOR pre DKK plus 1,12 %. Splatnosť pôžičky dva bola totožná so splatnosťou pôžičiek, ktoré predtým vydala FIH v rámci štátnej záruky. Pôžička dva a uvedené zodpovedajúce pôžičky teda dosiahli úplnú splatnosť v polovici roka 2013 a bolo zmluvne dohodnuté, že keď Newco splatí pôžičky FIH, FIH splatí nesplatené pôžičky, ktoré boli zaručené štátom. Keďže pomyselnú hodnotu pôžičky dva splatila Newco spoločnosti FIH, FSC poskytla financovanie spoločnosti Newco v sumách potrebných na refinancovanie aktív spoločnosti Newco.

(30)

Vo fáze 2, ktorá sa uskutočnila ihneď po dokončení fázy 1, FSC kúpila všetky akcie v spoločnosti Newco od FIH Holding. Cena, ktorú pôvodne uhradila (34) FSC spoločnosti FIH Holding za Newco, bol vlastný kapitál (čistá hodnota) k 1. januáru 2012, ktorý dosiahol 2 miliardy DKK.

(31)

FIH Holding by potom mohla použiť hotovostný výťažok ako okamžitú likviditu na splatenie niektorých štátom zaručených dlhopisov. Prevod aktív zároveň viedol k nahradeniu úverov na nehnuteľnosti úvermi vládou sponzorovaného subjektu, čím sa znížili rizikovo vážené aktíva spoločnosti FIH približne o 10 miliárd DKK (35).

(32)

Okrem dohody o kúpe akcií zahŕňajú opatrenia niekoľko vedľajších dohovorov medzi FIH Holding a FSC:

a)

FIH Holding poskytla 1. júla 2012 (36) spoločnosti FSC záruku na neobmedzenú stratu, ktorou sa zaručovalo, že pri zániku spoločnosti Newco by FSC získala späť celé svoje financovanie a kapitál, ktorý poskytla spoločnosti Newco. Odmena za uvedenú záruku bola zahrnutá v pohyblivej kúpnej cene dohody o kúpe akcií.

b)

FSC sa 1. júla 2012 zaviazala poskytnúť financovanie spoločnosti Newco po dosiahnutí splatnosti pôžičky dva (v polovici roka 2013). Newco by FSC platila úroky vo výške základnej sadzby EÚ plus 100 bázických bodov. Na účel splnenia uvedeného záväzku poskytla FSC spoločnosti Newco úverový nástroj vo výške 13 miliárd DKK (1,64 miliardy EUR), za ktorý jej nebude poskytnutý žiadny poplatok za nástroj.

c)

FSC sa zaviazala financovať a rekapitalizovať spoločnosť Newco, ak to treba urobiť pred konečným procesom likvidácie.

(33)

FSC mala zmluvný nárok získať späť pri zániku spoločnosti Newco aspoň svoju počiatočnú investíciu 2 miliardy DKK zníženú o náklady vzniknuté spoločnosti FIH a FSC v rámci transakcie. Ak budú v dôsledku procesu likvidácie výnosy menšie ako kúpna cena vo výške 2 miliardy DKK, FIH by pokryla rozdiel pôžičkou jeden, pôžičkou na absorpciu strát, resp. zárukou. Ak výnosy z postupu likvidácie prekročili 1,5 miliardy DKK, spoločnosti FSC by sa okrem minimálnej sumy vo výške 2 miliardy DKK, ktorú má dostať, vyplatilo ďalších 25 % akejkoľvek presahujúcej sumy. Akákoľvek ďalšia presahujúca suma by sa vyplatila spoločnosti FIH Holding. Ak by v skutočnosti konečný výťažok bol nižší ako 1,5 miliardy DKK, FSC by dostala 2 miliardy DKK. Ak by napríklad konečný výťažok bol 1,9 miliardy DKK, FSC by dostala 2,1 miliardy DKK.

2.4.   Formálne vyšetrovacie konanie

(34)

Komisia v rozhodnutí o záchrane a začatí konania uviedla pochybnosti týkajúce sa primeranosti opatrení, obmedzenia na nevyhnutné minimum, či existoval primeraný vlastný príspevok skupiny FIH a či bolo dostatočne obmedzené narušenie hospodárskej súťaže.

(35)

Uvedené obavy boli vyvolané značnou zložitosťou opatrení, ktoré sa javili ako zbytočne komplikované na vyriešenie budúcich problémov FIH s likviditou. Predovšetkým nebolo jasné, do akej miery boli rôzne vedľajšie dohovory a prepojenia vo vzorci na výpočet odmeňovania nevyhnutné, primerané a dobre cielené na účely oznámenia o bankovníctve z roku 2008 (37).

(36)

Ďalej, v čase rozhodnutia o záchrane a začatí konania bolo zámerom FIH agresívne vstúpiť na internetový trh retailových vkladov presadzovaním úlohy „vedúceho postavenia pri stanovovaní cien“. Vstup na daný trh bol základnou zložkou stratégie FIH na riešenie problémov so svojím financovaním.

(37)

Okrem toho bolo veľmi nepravdepodobné, že by navrhovaná odmena, ktorá sa mala uhradiť spoločnosti FSC za prevedené aktíva a pasíva, bola v súlade s úrovňou odmeny, na ktorú sa odkazuje v bode 21 oznámenia o znehodnotených aktívach (38), podľa ktorého by banky mali niesť straty súvisiace so znehodnotenými aktívami v plnom rozsahu. V bode 21 sa vyžaduje primeraná odmena pre štát za opatrenia týkajúce sa aktív, aby sa zaistilo, že bremeno zodpovednosti a záťaže je pre akcionárov rovnaké bez ohľadu na konkrétny zvolený model.

3.   REŠTRUKTURALIZÁCIA

3.1.   Reštrukturalizačný plán

(38)

Dánsko predložilo 24. júna 2013 konečné aktualizované znenie reštrukturalizačného plánu pre skupinu FIH na obdobie rokov 2012 až 2016. Tento plán zahŕňal najlepší možný a najhorší možný scenár (39), aby sa preukázala schopnosť FIH obnoviť dlhodobú životaschopnosť, dostatočné rozdelenie bremena a primerané opatrenia na riešenie narušení hospodárskej súťaže.

(39)

Reštrukturalizačný plán bol založený na predpokladoch týkajúcich sa vývoja rastu hrubého domáceho produktu podľa odhadov Medzinárodného menového fondu a vývoja zmien krátkodobých a strednodobých úrokových sadzieb podľa odhadu dánskeho ministerstva pre podnikanie a rast týkajúceho sa vývoja krátkodobých úrokových sadzieb do roku 2014. V pláne sa predpokladalo mierne oživenie rastu hrubého domáceho produktu v roku 2013 a ďalších rokoch.

(40)

Podľa najlepšieho scenára (40) sa očakávalo, že FIH bude priebežne zlepšovať svoje výsledky do roku 2016. Návratnosť vlastného kapitálu pred zdanením (41) na úrovni skupiny bola vyčíslená na 10,3 % k 31. decembru 2013 a 11,2 % (42) k 31. decembru 2016.

(41)

Najhorší scenár (43) bol založený na menej priaznivých trhových predpokladoch, ktoré okrem iného zahŕňajú zhoršujúce sa trhové podmienky pre financovanie bánk z hľadiska objemu, ako aj ceny; nižší dopyt po úveroch a poradenských službách; nepriaznivý vývoj výmenných kurzov, úrokových sadzieb atď.; a poplatky za znehodnotenie zostávajúce nad historickými úrovňami počas podnikateľského cyklu. Podľa odhadov FIH by uvedené prvky vývoja spolu viedli k návratnosti normalizovaného vlastného kapitálu pred zdanením na úrovni skupiny vo výške 0,9 % k 31. decembru 2013 a 2,0 % k 31. decembru 2016.

(42)

V oboch prípadoch išlo o pomerne nízku návratnosť vlastného kapitálu, ktorá bola spôsobená najmä zákazom výplaty dividend a zákazom kupónových platieb predpokladaných v záväzkoch, ktoré Dánsko prijalo v súvislosti s prešetrovaním štátnej pomoci. V dôsledku uvedených záväzkov by si skupina FIH ponechala zisky do konca reštrukturalizačného obdobia a vyrovnania opatrení.

(43)

Pôvodne sa činnosti FIH v oblasti bankovníctva týkali troch segmentov: majetkové financovanie, financovanie nadobúdaní a podnikové bankovníctvo. Podnikateľský segment majetkového financovania bol zrušený v rámci reštrukturalizácie FIH, keďže úvery v rámci majetkového financovania boli v roku 2012 predané spoločnosti FSC. Okrem toho boli postupne rušené úvery v jej organizačnom útvare financovania nadobúdaní. Podnikové bankovníctvo bolo preto jediným organizačným útvarom, ktorý pokračoval v činnosti. V marci 2013 klesol počet zamestnancov na plný pracovný čas z 356 na 214.

(44)

Podľa reštrukturalizačného plánu sa mala výška súvahy znížiť do 31. decembra 2013 na 27,68 miliardy DKK (3,74 miliardy EUR). K 31. decembru 2016 FIH predpokladá celkový podiel kapitálu 19,6 %.

(45)

Povinný pomer likvidity (44), ktorý 31. decembra 2012 dosahoval 214 %, mal podľa očakávaní 31. decembra 2013 dosahovať 239,7 %.

(46)

Očakávalo sa, že počas reštrukturalizačného obdobia podiel celkového kapitálu dosiahne 19,6 % a povinný pomer likvidity 175 %, čím významne presiahne regulačné požiadavky.

(47)

Podľa najlepšieho scenára (45) reštrukturalizačného plánu výnos z takzvaného normalizovaného vlastného imania pred zdanením (46) bol vyčíslený na 9 % k 31. decembru 2013 a na 10,1 % k 31. decembru 2016. V prípade najhoršieho scenára predstavovali tieto číselné údaje 0,9 % a 4,7 %. (47)

(48)

Situácia banky sa výrazne zlepšila od polovice roka 2011, keď FSA predpokladala, že by FIH mala čeliť veľkým potrebám likvidity, ktoré by nebola schopná splniť. FIH splatila zostávajúce nesplatené štátom zaručené dlhopisy a výzva týkajúca sa refinancovania sa teda vyriešila do 13. júna 2013. Okrem toho FIH splatila 2. júla 2013 vládny hybridný kapitál Tier 1.

(49)

K dátumu prijatia rozhodnutia z roku 2014 FIH nemala žiadne problémy s dosahovaním svojej regulačnej platobnej schopnosti ani plnením požiadaviek na likviditu.

3.2.   Opatrenia prijaté Dánskom na riešenie obáv, ktoré vyjadrila Komisia

(50)

Na riešenie obáv vyjadrených Komisiou v kontexte rozhodnutia o záchrane a začatí konania prijali Dánsko a skupina FIH súbor opatrení.

(51)

FIH uskutočnila „jednorazovú“ platbu FSC vo výške 310,25 milióna DKK (39,12 milióna EUR) s dňom valuty 4. decembra 2013 (48).

(52)

FIH uhradila s dátumom valuty 18. decembra 2013 61,7 milióna DKK spoločnosti Newco ako čiastočnú splátku poplatkov získaných na základe dohody o správe za rok 2012 a spätne znížila správcovské poplatky za správu a hedžing za rok 2013 účtované spoločnosti Newco na 0,05 % portfólia nesplatených úverov.

(53)

FIH znížila svoje celkové aktíva zo 109,3 miliardy DKK (14,67 miliardy EUR) k 31. decembru 2010 na 60,8 miliardy DKK (8,16 miliardy EUR) k 31. decembru 2012, čo zodpovedá zníženiu o 44 %.

(54)

FIH ďalej znížila svoju knihu úverov z 58,0 miliardy DKK (7,79 miliardy EUR) k 31. decembru 2010 na 16,2 miliardy DKK (2,17 miliardy EUR) k 31. decembru 2012, konkrétne o 41,8 miliardy DKK celkovo, čo zodpovedá poklesu o 72 %.

(55)

Okrem toho FIH významne znížila rizikové línie v oblasti trhov (49).

(56)

FIH znížila počet svojich zamestnancov na plný pracovný čas z 356 k 31. decembru 2010 na 214 k 31. marcu 2013, čo zodpovedá zníženiu o 41 %.

(57)

Okrem toho FIH znížila svoju geografickú prítomnosť, keďže boli zatvorené dve z jej štyroch regionálnych kancelárií.

3.3.   Záväzky navrhnuté Dánskom

(58)

So zreteľom na obavy vyjadrené Komisiou v rozhodnutí o záchrane a o začatí konania a v záujme zaistenia súladu s oznámením o znehodnotených aktívach, najmä so zreteľom na správnu kompenzáciu za opatrenia prevodu aktív, Dánsko poskytlo ďalšie záväzky, ktoré sú uvedené v odôvodneniach 59 až 65. V liste predloženom 13. januára 2020 Dánsko potvrdilo, že všetky tieto záväzky boli buď vykonané, alebo už neboli relevantné; Dánsko sa navyše zaviazalo, že vykonané záväzky nezruší.

(59)

FIH by uskutočňovala ročnú platbu vo výške 2,1 milióna DKK (0,3 milióna EUR) FSC od 30. septembra 2014 do konečného vyrovnania transakcie s ACT/ACT (50) pro rata temporis platbou za posledné obdobie k dátumu vyrovnania (to mohlo byť do 31. decembra 2019). Sumy, ktoré FIH už uhradila FSC nad rámec tejto sumy v súlade s rozhodnutím z roku 2014 a nad rámec celkových súm splatných FIH podľa tohto rozhodnutia, by sa FIH vrátili bez úrokov.

(60)

FIH by znížila správcovské poplatky, ktoré účtuje FSC, alebo uskutoční súhrnnú platbu pre FSC so súčasnou hodnotou zníženia alebo platbu vo výške 143,2 milióna DKK (19,09 milióna EUR).

(61)

Na dosiahnutie uvedeného výsledku FIH uhradila 61,7 milióna DKK spoločnosti Newco ako čiastočnú splátku poplatkov, ktoré FIH získala od spoločnosti Newco na základe dohody o správe za rok 2012. FIH takisto znížila správcovské poplatky za správu a hedžing účtované spoločnosti Newco na 0,05 % za portfólio nesplatených úverov za rok 2013.

(62)

FIH by okrem toho znížila správcovské poplatky za správu a hedžing účtované spoločnosti Newco na 0,05 % per annum za portfólio nesplatených úverov od 1. januára 2014.

(63)

FIH by platila spoločnosti FSC ďalší ročný poplatok 47,2 milióna DKK (6,29 milióna EUR), ak by FSA zmenila svoj regulačný postoj, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na úrovni holdingu tak, aby regulačná kapacita FIH na poskytovanie úverov zostala neobmedzená kapitálovou pozíciou spoločnosti FIH Holding.

(64)

Záväzkami sa takisto zabezpečilo stiahnutie FIH z určitých podnikateľských oblastí (majetkové financovanie, správa súkromného majetku, súkromného bohatstva), ako aj súbor etických obmedzení vrátane zákazu vedúceho postavenia pri stanovovaní cien vkladov, zákazu agresívnych obchodných praktík a zákazu nadobúdaní, ako aj likvidácie FIH Realkredit A/S, ktorá bola hypotekárnou bankou FIH Group. FIH Realkredit A/S bola zlikvidovaná v roku 2013.

(65)

Úplný zoznam záväzkov (51), ktorý naposledy aktualizovali dánske orgány v liste predloženom 13. januára 2020, je uvedený v prílohe.

4.   STANOVISKO DÁNSKYCH ORGÁNOV

(66)

Keď Dánsko oznámilo opatrenia Komisii, jeho počiatočné stanovisko (52) bolo, že prevod majetku na spoločnosť Newco zahŕňal štátnu pomoc, ale že akákoľvek takáto pomoc by bola zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy.

(67)

V rovnakom oznámení Dánsko tvrdilo, že skupine FIH nebola poskytnutá štátna pomoc, pretože FSC zaplatí za Newco trhovú cenu. Dánsko kvantitatívne neodôvodnilo uvedené tvrdenie, a to ani odkazom na príslušné trhové údaje, ani vysvetlením odôvodnenia nákladov na transakciu, ale zdôraznilo, že:

a)

boli zavedené postupy na určenie trhovej ceny prevodu;

b)

počiatočné financovanie a záruky poskytla skupina FIH;

c)

skupina FIH musela uhradiť všetky náklady na transakciu a likvidáciu;

d)

skupina FIH prijala dodatočné záväzky v spojení s prevodom, najmä povinnosť predložiť podnikateľský plán.

(68)

Dánsko dospelo k záveru, že FIH nezískala výhodu. Ak by Komisia mala v uvedenej veci odlišný názor, Dánsko uviedlo, že akákoľvek pomoc pre FIH by mohla byť vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom, pretože opatrenie predstavuje reštrukturalizáciu FIH v súlade s oznámením o reštrukturalizácii (53).

(69)

Dánsko nadviazalo na svoje počiatočné oznámenie 20. marca 2012 (54) prezentáciou, v ktorej upozornilo, že FIH nepožiadala o opatrenia a že v čase, keď FIH uzavrela uvedené opatrenia, mala alternatívy znižovania dlhu, čím sa odôvodňovalo tvrdenie, že o transakcii sa rokovalo za trhových podmienok. Uviedlo aj, že počiatočné odpisovanie účtovnej hodnoty aktív vo výške 1,4 miliardy DKK a ďalší diskont úpravy rizika vo výške 1,3 miliardy DKK zodpovedali trhovej cene. Okrem toho akékoľvek straty z úpravy ceny (earn-out) by boli opravené vzorcom z dohody o kúpe pohyblivých akcií, takže účinný mechanizmus následnej úpravy by zabezpečil určenie ceny v súlade s trhovými podmienkami. Dánsko nevypracovalo výšku navrhovaného diskontu a úpravy o riziko ani dôvody, prečo by viedli k trhovej cene.

(70)

V následnej korešpondencii s Komisiou (55) Dánsko uistilo, že maximálna strata, ktorej bola FSC vystavená, bola 1,05 miliardy DKK, konkrétne rozdiel medzi pôžičkou na absorpciu strát vo výške 1,65 miliardy DKK na jednej strane a súčtom odpisu trhovej hodnoty a výšky úpravy o predbežné riziko, ktorá dosahovala 2,7 miliardy DKK, na druhej strane. Takisto tvrdilo, že štát využíval podstatné zníženie svojho rizika spojeného so štátom zaručenými úvermi pre FIH a splatením predchádzajúcej kapitálovej injekcie vo výške 1,9 miliardy DKK spoločnosťou FIH.

(71)

Memorandom predloženým 23. apríla 2012 (56) Dánsko informovalo Komisiu o tom, že „momentálne neposkytne Komisii ďalšie argumenty vo veci využívania zásady súkromného investora v trhovom hospodárstve“. Zároveň poskytlo určité vysvetlenia vo veci metodík určovania hodnoty, ktoré použil právny poradca FSC.

(72)

Následne 16. mája 2012 Dánsko uistilo, že FIH Holding a FSC rokovali o podmienkach transakcie na základe zvyčajných obchodných úvah o rozdelení rizika a zisku a uistilo, že transakcia sa uskutočnila za trhových podmienok. Toto tvrdenie osvedčila účtovná spoločnosť FSC, KPMG (57).

(73)

Dánsko predložilo 7. júna 2012 správu KPMG, v ktorej sa posudzujú opatrenia so zohľadnením všetkých prispievajúcich prvkov zároveň. KPMG nevidela „dôvod dospieť k záveru, že by podmienky dohody nezodpovedali rizikám pre FSC“ s odvolaním sa na vysokú úroveň kolaterálu, možné použitie krytých dlhopisov, pôžičky na absorpciu strát a 25 % úpravu ceny (earn-out) pre FSC.

(74)

Dánsko 11. septembra 2012 vo svojej odpovedi na začatie konania priamo nenamietalo proti stanovisku Komisie o tom, že opatrenia predstavovali štátnu pomoc, ale odkazovalo na svoju argumentáciu z 29. marca 2012 (58), v ktorej uviedlo, že akýkoľvek prevod nad trhovou hodnotou by sa kompenzoval pôžičkou na absorpciu strát a zárukou cenovej úpravy, ktorú poskytla FIH Holding. Okrem toho Dánsko uviedlo zvýšenia marže pri obnovení a vyššiu sadzbu spätného odkúpenia, než sa predpokladalo, ako príklady na odôvodnenie uvedeného stanoviska, ale bez toho, aby výslovne uviedlo, že by sa mala uplatňovať zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve (ďalej len „ZSSTH“) (59).

(75)

Dánsko namiesto toho tvrdilo, že opatrenia boli zlučiteľné a uviedlo argumenty na preukázanie toho, že boli primerané, že pomoc bola obmedzená na nevyhnutné minimum a že narušenie hospodárskej súťaže bolo obmedzené (60).

(76)

Dánske orgány takisto zopakovali svoje stanovisko v liste z 23. apríla 2012, že opatrenia boli výsledkom rokovaní medzi FIH a FSC (61), a tvrdili, že určité usmernenie v oznámení o bankovníctve (62) si vyžadovalo úroveň zložitosti v opatreniach (63), čím spochybňovali, že z dôvodu zložitosti by sa mohli považovať za neprimerané.

(77)

Keď Komisia informovala Dánsko o znaleckom posudku vo veci trhovej hodnoty a reálnej ekonomickej hodnoty opatrení, Dánsko namietalo proti výsledkom a v období od 7. februára do 11. septembra 2013 predložilo rad otázok a objasnení.

(78)

Dánsko uviedlo, že pomoc bola obmedzená na nevyhnutné minimum (64), pretože predpokladalo, že prevodná hodnota nepresiahne reálnu ekonomickú hodnotu, ale dodalo, že uvedenú skutočnosť bolo možné zistiť až na základe konečného ocenenia Komisiou.

(79)

Okrem aspektov určovania hodnoty Dánsko uviedlo kladné účinky prevodu na regulačnú pozíciu FIH v súlade s cieľom obnovy dlhodobej životaschopnosti obsiahnutej v reštrukturalizačnom pláne.

(80)

Dánsko takisto tvrdilo, že stratégia nadobúdania vkladov FIH je nezávislá od opatrenia štátnej pomoci a nepredstavuje zámer úlohy „vedúceho postavenia pri stanovovaní cien“, ale je základnou súčasťou jej stratégie financovania. Napriek tomu však Dánsko poskytlo záväzok, že FIH bude dodržiavať zákaz vedúceho postavenia pri stanovovaní cien, aby tak odstránilo obavy Komisie.

5.   POSÚDENIE

5.1.   Existencia štátnej pomoci

(81)

Podľa článku 107 ods. 1 zmluvy štátna pomoc je pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

(82)

Komisia sa domnieva, že opatrenia v prospech FIH opísané v odôvodneniach 25 až 33 by sa mali posudzovať spolu ako balík. Opatrenia sú súčasťou jednej transakcie, keďže ich prvky sú vzájomne závislé (chronologicky a z hľadiska štruktúry) a boli navrhnuté spolu, aby sa riešil problém financovania FIH.

5.1.1.   Štátne zdroje

(83)

Opatrenia opísané v odôvodneniach 25 až 33 zahŕňajú štátne zdroje, pretože boli priamo financované FSC, ktorá je spoločnosťou v štátnom vlastníctve (prostredníctvom dánskeho ministerstva podnikania) zodpovedná za poskytovanie rôznych druhov opatrení dánskym bankám v kontexte finančnej krízy (65). Po prvé, FSC poskytla 2 miliardy DKK v hotovosti za zmluvu o kúpe akcií Newco. Po druhé, FSC sa zaviazala financovať majetok spoločnosti Newco, kým FIH splatila jej pôžičky so štátnou zárukou. Uvedený záväzok mohol presiahnuť 13 miliárd DKK. Po tretie, FSC sa rozhodla vzdať sumy úroku na účel úhrady záruky od FIH Holding.

5.1.2.   Existencia výhody

(84)

Opatreniami opísanými v odôvodneniach 25 až 33 sa poskytla výhoda, pretože ich výsledkom bolo očistenie aktív pre FIH, čím sa zlepšujú kapitálové podiely skupiny a zároveň sa banke umožňuje lepšie riešiť svoje problémy s financovaním.

(85)

Dánske orgány argumentovali, že opatreniami sa dodržiavala zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve, a preto nepredstavovali štátnu pomoc pre skupinu FIH.

(86)

Komisia preto posúdi, či opatrenia v prospech skupiny FIH spĺňajú kritérium súkromného subjektu v trhovom hospodárstve. Uvedeným testom sa preskúma, či by sa účastník trhu zúčastnil na danej transakcii za rovnakých podmienok ako verejný investor v čase prijatia rozhodnutia o sprístupnení verejných zdrojov. K štátnej pomoci nedochádza, ak sa verejné zdroje poskytnú za okolností a podmienok, ktoré zodpovedajú trhovým podmienkam.

(87)

Komisia v konkrétnom prípade skupiny FIH dospela k záveru, že je relevantné preskúmať i) či pôvodne existoval súkromný investor ochotný financovať opatrenia za rovnakých zmluvných podmienok ako členský štát; ii) ak áno, aká bola návratnosť investícií, ktorú požadoval, v porovnaní s návratnosťou pre štát, a iii) v prípade neexistencie súkromného záujmu, aká by bola očakávaná návratnosť (66) a rozdelenie potenciálnych výnosov z opatrení pre štát v porovnaní s tými, ktoré by očakával trhový investor, ak by sa takýto investor zaviazal k opatreniam za bežných podmienok trhového hospodárstva. Ak štát akceptuje uvedené podmienky alebo lepšie, opatrenia možno považovať za vykonané za trhových podmienok. Predovšetkým je dôležité skontrolovať, či transakcia vo svojej celistvosti generuje kladný peňažný tok, pretože žiadny súkromný subjekt, ktorého cieľom je maximalizovanie svojho zisku, by nevstúpil do stratovej transakcie.

(88)

Najjasnejším dôkazom toho, že transakcia je v súlade so zásadou súkromného subjektu v trhovom hospodárstve, je preukázanie toho, že podmienky obchodu by boli nielen prijateľné pre hypotetický subjekt v trhovom hospodárstve, ale že v skutočnosti existuje taký subjekt zúčastňujúci sa na rovnakej investícii za rovnakých podmienok ako štát. Účasť iných investorov poskytuje referenciu pre Komisiu na vypracovanie svojho posúdenia uplatniteľnosti zásady súkromného subjektu v trhovom hospodárstve.

(89)

V čase, keď Dánsko udelilo opatrenia, neexistoval účastník trhu pripravený poskytnúť FIH podobné opatrenia, ako boli tie, ktoré boli poskytnuté subjektmi pod kontrolou štátu. Konkrétne ani konzorcium vlastníkov, ani žiadna tretia strana nevyjadrili zámer investovať do FIH. Komisia nemá dôvody dospieť k záveru, že za uvedených okolností by bol subjekt v trhovom hospodárstve ochotný zúčastniť sa na opatreniach. Neexistencia súkromného záujmu je náznakom finančných ťažkostí a slabej pozície banky.

(90)

Bez subjektu investujúceho za rovnakých podmienok ako štát opatrenie nemusí predstavovať pomoc, ak by za podobných okolností súkromný subjekt poskytol rovnaké financovanie a požadoval výnos najmenej taký vysoký ako výnos, ktorý dostal štát. Toto posúdenie by bolo v zásade založené na podnikateľskom pláne pri zohľadnení dostupných informácií a predvídateľného vývoja v čase udelenia verejného financovania a nemalo by sa opierať o žiadnu analýzu založenú na neskoršej situácii.

(91)

Okrem toho jedna zo situácií, v ktorých je najťažšie uplatniť zásadu súkromného subjektu v trhovom hospodárstve, je, keď spoločnosť už je príjemcom štátnej pomoci. V tomto prípade FIH už dostala rekapitalizáciu 30. júna 2009, ktorú splatila 2. júla 2012. Hybridné nástroje použité na rekapitalizáciu boli kompenzované na 11,45 %. FIH sa takisto podieľala na dánskej záručnej schéme. Uvedené skutočnosti samy osebe síce nevylučujú uplatnenie zásady súkromného subjektu v trhovom hospodárstve, naznačujú však ťažkosti, ktorým FIH čelila, a ovplyvnili by ochotu súkromných investorov investovať do opatrení. Predchádzajúcou pomocou sa už narúšajú ekonomické okolnosti, čím sa vytvára dojem pokračovania štátnej podpory. V tomto hodnotení Komisia do úvahy vzala nahradenie týchto výhod novými.

(92)

FSA zastávala názor, že FIH bola v neistej pozícii, pretože existovalo významné riziko, že by FIH nebola schopná splniť si svoje zákonné požiadavky týkajúce sa likvidity pri uplynutí splatnosti dlhopisov so štátnou zárukou. Uvedená situácia by preto mohla viesť k odňatiu bankovej licencie FIH. (67) Stanovisko FSA preto podporuje posúdenie Komisie v tom, že by bolo nepravdepodobné, že by trhový subjekt investoval do FIH. Možno síce argumentovať, že správa FSA nebola verejne prístupná, trhový subjekt by však mal prístup k profilu splatnosti dlhopisov FIH so štátnou zárukou a bol by preto schopný vyvodiť rovnaký záver.

(93)

V prípade neexistencie súkromného investora musí Komisia na účely kontroly uplatniteľnosti zásady súkromného subjektu v trhovom hospodárstve posúdiť, či celkový výnos opatrení v prospech FIH je rovnaký alebo vyšší ako očakávaný výnos, ktorý by hypotetický súkromný investor požadoval na to, aby podnikol uvedenú investíciu. Očakávaný výnos opatrení závisí od budúceho prúdu výnosov z peňažných tokov, ktorý musí byť prerušený do súčasného dňa, aby sa odvodila čistá súčasná hodnota s použitím primeranej diskontnej sadzby.

(94)

Komisia sa opierala o poradenstvo experta a odhadla trhovú hodnotu majetku spoločnosti Newco a vymodelovala očakávaný výnos pre FSC za celé rozdelenie likvidačných hodnôt vlastného kapitálu spoločnosti Newco. Pritom sa musia zohľadniť všetky prvky dohody o nákupe akcií, ako je čistá likvidačná hodnota, výnosy a náklady vzniknuté FSC a skupine FIH a úprava kúpnej ceny, ktorá zahŕňala pôžičku na absorpciu strát. Použitie distribučného modelu je potrebné na výpočet čistej súčasnej hodnoty výhod pochádzajúcich z 25 % účasti na vlastnom kapitále smerom nahor, ako aj záporných vplyvov z kombinácie veľkých majetkových strát v spoločnosti Newco a zlyhania FIH Holding, ak by sa taký scenár uskutočnil (68).

Image 1

(95)

Graf znázorňuje pre rôzne likvidačné hodnoty majetku spoločnosti Newco (od 5,1 miliardy DKK do 28,3 miliardy DKK) čistú súčasnú hodnotu dohody o kúpe akcií. Každý zo scenárov sa vyskytne s pravdepodobnosťou naznačenou bodkovanou čiarou v mierke vpravo (0,1 % až 7,5 %). V najpravdepodobnejších scenároch je výnos mierne záporný.

(96)

Ďalej, ako možno vidieť z grafu, celková priemerná čistá súčasná hodnota vážená pravdepodobnosťou je v prípade operácie dohody o kúpe akcií takisto záporná. Výpočet znalca znázorňuje, že dosahovala 726 miliónov DKK. V dôsledku toho bola výsledkom dohody o kúpe akcií strata namiesto zisku. Subjekt v trhovom hospodárstve by požadoval majetkovú kompenzáciu najmenej 10 % (69) per annum pri podobnej investícii 2 miliardy DKK, čo by generovalo približne 1,33 miliardy DKK za obdobie sedemročnej existencie spoločnosti Newco. Komisia preto dospela k záveru, že žiadny subjekt v trhovom hospodárstve by nebol ochotný investovať za podmienok rovnocenných s podmienkami dohody o kúpe akcií. V dôsledku toho opatrenia nie sú v súlade so zásadou súkromného subjektu v trhovom hospodárstve (70).

(97)

Treba si všimnúť, že vo výpočte uvedenom v odôvodneniach 94 až 96 Komisia zohľadnila korešpondenciu od Dánska zo 7. februára a 11. marca 2013, ako aj následnú korešpondenciu (71), v ktorej Dánsko predložilo predtým neposkytnuté informácie, ako sú osobitné výklady zložiek pohyblivej kúpnej ceny, referenčný dátum záznamov expozícií predloženého úveru, ktoré boli vyhradené na prevod z FIH na Newco, vývoj kreditnej kvality portfólia od decembra 2011 do septembra 2012 a analýzu „nepodmienených úverových liniek“ v portfóliu na vyššej úrovni.

(98)

Okrem toho vyčíslenia uvedené v argumentoch Dánska (72) v dôkladnom preskúmaní neobstoja. Sumy odpisov ex ante a rezervy na riziká nie sú podložené správou o nezávislom ocenení (73). Okrem toho, keď sa zváži možnosť, že by skupina FIH nebola schopná splniť záruky ex post, nie je dôvod, prečo by straty Newco nemohli presiahnuť 2,7 miliardy DKK, pričom v takom prípade by bola FSC (a teda dánska vláda) zmluvne povinná rekapitalizovať Newco pred jej konečnou likvidáciou. Komisia preto dospela k záveru, že tvrdenie, že akékoľvek investičné straty by boli obmedzené na 1,05 miliardy DKK, nie je odôvodnené.

(99)

Skutočnosť, že o podmienkach rokovali FSC a FIH Holding, nevyhnutne neznamená, že opatrenia boli vykonané za trhových podmienok. Ak malo Dánsko v úmysle poskytnúť ďalšiu pomoc v podstatnej výške banke čeliacej vážnym ťažkostiam s likviditou, samotná táto skutočnosť by nevylučovala rokovania medzi orgánmi a uvedenou bankou o konkrétnych bodoch transakcie. Z dôvodu dvojstranného aspektu uskutočneného rokovania v ňom chýbali prvky, ktoré má otvorené nediskriminačné verejné obstarávanie alebo porovnanie podobných trhových transakcií. Zlučiteľnosť opatrení s trhovými podmienkami preto nevyplýva automaticky zo skutočnosti, že sa uskutočnili rokovania.

(100)

Pokiaľ ide o správu KPMG zo 7. júna 2012, Komisia súhlasí, že z dôvodu zložitosti opatrení by sa ich zmluvné podmienky mali posúdiť v ich celistvosti, pretože neexistujú jednotlivé ustanovenia, ktoré možno priradiť k odmene za každý jednotlivý prvok. V analýze sa však uviedlo, že sa v správe KPMG prehliadla možnosť extrémnejších negatívnych scenárov, v prípade ktorých by FIH Holding nemusela byť schopná plniť si záväzky. Okrem toho sa v analýze neriešila odmena za investovaný kapitál vo výške 2,0 miliardy DKK. Ako sa uvádza v odôvodnení 98, nemôže existovať zlučiteľnosť s trhovým správaním, keďže neexistuje ročná odmena za kapitál a vzhľadom na len 25 % účasť na raste vlastného kapitálu za sedemročné investičné obdobie, a to na samostatnom základe, ako aj ako parameter v modeli celkovej odmeny (74).

(101)

V uvedenom kontexte Komisia konštatuje, že za predchádzajúcej hybridnej rekapitalizácie Tier 1 (75) musela FIH platiť ročný kupón 11,46 % per annum. Okrem toho na začiatku marca 2012 bol dlh v prvom rade FIH kótovaný na trhu s predpokladaným výnosom presahujúcim 10 %. Úvaha Komisie, že odmena za kapitál by mala dosahovať aspoň 10 %, je preto odôvodnená. Trhový subjekt by pravdepodobne vyžadoval vyššiu odmenu, ako je uvedená úroveň, vzhľadom na osobitné riziká súvisiace s koncentráciou a nízkou kvalitou (76) realitného portfólia Newco popri nízkom ratingu kapitálovej investície. Preto je odmena na úrovni 6,5 %, ako uviedlo Dánsko (77), jednoznačne nedostatočná. Treba uviesť, že transakcia generuje záporný očakávaný výnos.

(102)

Komisia dospela k záveru, že opatrenia v prospech FIH nie sú v súlade so zásadou súkromného subjektu v trhovom hospodárstve. Toto posúdenie, a najmä skutočnosť, že Komisia nemusí zohľadniť finančné riziká, ktorým bola FSC vystavená v dôsledku prijatia opatrení pomoci z roku 2009, potvrdil Súdny dvor vo svojom rozsudku zo 6. marca 2018 (78).

5.1.3.   Selektívnosť

(103)

Používanie opatrení sa týkalo len skupiny FIH a spoločnosti Newco. Tieto opatrenia boli teda selektívne.

5.1.4.   Narušenie hospodárskej súťaže a ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi

(104)

Opatreniami sa pomohlo FIH posilniť si pozíciu v oblasti kapitálu a likvidity v porovnaní s pozíciou jej konkurentov, ktorí nemohli využívať podobné opatrenia. Opatrenia teda umožnili FIH zlepšiť si postavenie na trhu. Opatrenia preto mohli viesť k narušeniu hospodárskej súťaže.

(105)

Vzhľadom na začlenenie bankového trhu na európskej úrovni pociťovali výhodu poskytnutú spoločnosti FIH konkurenti v Dánsku (v ktorom pôsobia banky z iných členských štátov) a v iných členských štátoch. Opatrenia sa preto musia považovať za potenciálne ovplyvňujúce obchod medzi členskými štátmi.

5.2.   Výška pomoci

(106)

Vypočítalo sa, že celková výška pomoci v rámci opatrení (79) je približne 2,25 miliardy DKK (približne 300 miliónov EUR). Na účely vyčíslenia výšky pomoci Komisia zohľadnila:

a)

výhodu týkajúcu sa vzorca dohody o kúpe akcií (0,73 miliardy DKK) (80);

b)

ušlú náhradu za kapitálovú investíciu (1,33 miliardy DKK) (81);

c)

nadmerné úrokové platby spoločnosťou Newco za pôžičku jeden, pôžičku na absorpciu strát a počiatočné financovanie (0,33 miliardy DKK);

d)

nadmerné administratívne poplatky (0,14 miliardy DKK).

(107)

Za zmierňujúci faktor Komisia považovala predčasné zrušenie štátnych záruk vo výške 0,28 miliardy DKK, ktoré by sa mali odpočítať od celkovej výšky pomoci.

(108)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 82 a 100, Komisia prijala holistický prístup v oceňovaní všetkých podielových a iných peňažných tokov, poplatkov a poskytnutých záruk pri zohľadnení:

a)

obavy Dánska, že Komisia nebude venovať dostatočnú pozornosť hospodárskej skutočnosti všetkých aspektov opatrení, ako je pôžička na absorpciu strát;

b)

skutočnosti, že nie všetky prvky transakcie môžu byť spojené s konkrétnou položkou vo vzorci na výpočet odmeňovania.

(109)

V súlade s oznámením o znehodnotených aktívach sa Komisia v prípade poradenstva o ocenení opierala o externých znalcov (82).

5.3.   Zlučiteľnosť štátnej pomoci

5.3.1.   Právny základ pre zlučiteľnosť pomoci

(110)

V článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy sa stanovuje, že pomoc sa môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, ak slúži „na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu“. Vzhľadom na súčasné okolnosti a aj okolnosti finančných trhov v čase rozhodnutia o záchrane a začatí konania Komisia dospela k záveru, že opatrenia možno preskúmať na základe uvedeného ustanovenia.

(111)

Komisia uznáva, že finančná kríza spôsobila výnimočné okolnosti, v ktorých môže konkurz jednej banky ohroziť dôveru vo finančný systém vo veľkom rozsahu, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Môže to tak byť aj v prípade malej banky, ktorá nie je v bezprostredných ťažkostiach, ale pod sprísneným dohľadom finančného regulačného orgánu, ako je FIH. V čase rozhodnutia o záchrane a začatí konania boli dlhopisy banky s dvojročnou až štvorročnou splatnosťou ocenené s maržou 600 – 700 bázických bodov nad úrovňou EURIBOR. Uvedená úroveň ocenenia jasne naznačuje bezprostredné ťažkosti. V takých prípadoch môže byť včasná intervencia nevyhnutná na zabránenie tomu, aby sa príslušná inštitúcia dostala do nestability s cieľom zabrániť ohrozeniu finančnej stability. Osobitne to platí v prípade malej ekonomiky, ako je Dánsko, v ktorej protistrany môžu mať tendenciu nerozlišovať medzi jednotlivými bankami, a tak rozšíriť chýbajúcu dôveru spôsobenú zlyhaním jednej banky na celý sektor. Z toho dôvodu je právny základ na posúdenie zlučiteľnosti všetkých opatrení zahrnutých v tomto rozhodnutí článok 107 ods. 3 písm. b) zmluvy.

(112)

Pokiaľ ide konkrétne o zlučiteľnosť prevodu aktív na FSC, Komisia posúdi opatrenia so zreteľom na oznámenie o znehodnotených aktívach.

(113)

Komisia potom posúdi zlučiteľnosť reštrukturalizačných opatrení so zreteľom na oznámenie o reštrukturalizácii.

5.3.2.   Zlučiteľnosť pomoci s oznámením o znehodnotených aktívach

(114)

V oznámení o znehodnotených aktívach sa stanovujú zásady týkajúce sa určenia hodnoty a prevodu aktív so zníženou hodnotou a zlučiteľnosti opatrení so zmluvou. Musí sa posúdiť, či bola pomoc obmedzená na minimum a existuje dostatočný vlastný príspevok banky a jej akcionárov.

(115)

Podľa bodu 21 oznámenia o znehodnotených aktívach by banky mali znášať straty spojené s aktívami so zníženou hodnotou v maximálnom rozsahu. V bode 21 sa vyžaduje primeraná odmena pre štát za opatrenia týkajúce sa očistenia aktív bez ohľadu na ich formu, aby sa zaistilo, že bremeno zodpovednosti a záťaže je pre akcionárov rovnaké bez ohľadu na konkrétny zvolený model.

(116)

Vo svojej pôvodnej forme sa opatreniami zabezpečovala odmena vo výške nákladov dánskej vlády na financovanie plus len 100 bázických bodov za likviditu. Nepredpokladala sa odmena za kapitálovú investíciu okrem čiastkovej (25 %) smerom nahor v prípade čistých výnosov zo zrušenia presahujúcich mechanizmus cenovej úpravy. Okrem toho v negatívnom scenári, v ktorom by sa portfólio aktív spoločnosti Newco výrazne zhoršilo, by náhradu pre FSC poskytla FIH Holding, ktorá by za uvedených okolností pravdepodobne nemala kapacitu na to, aby si splnila záväzky. Javí sa preto nepravdepodobné, ako sa uviedlo v odôvodneniach 66 až 73 rozhodnutia o záchrane a začatí konania, že by odmena a vlastný príspevok boli dostatočné na to, aby bola pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom podľa usmernení uvedených v oznámení o znehodnotených aktívach.

(117)

Komisia preto v súlade s bodom 39 oznámenia o znehodnotených aktívach dôkladne analyzovala trhovú hodnotu opatrení. S pomocou externého znalca odhadla pravdepodobnostné rozdelenie výsledkov pre portfólio aktív spoločnosti Newco a vypočítala vplyv na pravdepodobné konečné likvidačné hodnoty aktív prostredníctvom dohody o kúpe akcií.

(118)

Komisia vo svojom posúdení zistila výhody vyplývajúce z ušlej odmeny za kapitál a možné straty spojené s kreditnou kvalitou FIH Holding, nadmerné úroky za pôžičku na absorpciu strát, nadmerné marže vo financovaní spoločnosti Newco zo strany FIH a nadmerné poplatky za správu a derivátový hedžing. Komisia takisto zistila zmierňujúce faktory, ako je včasné zrušenie štátnych záruk. Celkovo obsahovali opatrenia prvok štátnej pomoci vo výške približne 2,25 miliardy DKK.

(119)

Pri zohľadnení bodov 40 a 41 oznámenia o znehodnotených aktívach sa rozdiel medzi hodnotou prevodu a reálnou ekonomickou hodnotou posúdil vykonaním rovnakého výpočtu ako v prípade posúdenia trhovej hodnoty s dvomi prispôsobeniami. Po prvé, rozdelenie výsledkov bolo založené na reálnych ekonomických hodnotách portfólia aktív namiesto trhových hodnôt. Po druhé, požadovaná náhrada za vlastný kapitál vychádzala zo skutočného čistého zníženia kapitálových požiadaviek vyplývajúceho z opatrení.

(120)

Na základe vyhlásenia FSA Komisia v rozhodnutí z roku 2014 posúdila hrubý účinok zníženia kapitálových požiadaviek vyplývajúceho z opatrení na úrovni FIH Holding na 375 miliónov DKK (83). Túto sumu je možné rozdeliť takto:

a)

275 miliónov DKK vzhľadom na znížené riziko likvidity;

b)

100 miliónov DKK vzhľadom na riziko v oblasti výnosov.

(121)

Riziko v oblasti výnosov zodpovedalo riziku toho, že FIH bude musieť pritiahnuť ďalší kapitál na pokrytie strát predpokladaných v nadchádzajúcom roku. V tomto prípade však FIH nesprávne zohľadnila pozitívny vývoj vo výpočte rizika v oblasti výnosov, keďže predpokladala úspory zo splatných úrokov vzhľadom na predčasné splatenie 1,9 miliardy DKK hybridného kapitálu (84). Takéto úspory nemohli viesť k riziku potreby ďalšieho kapitálu, a preto u FIH nedošlo k žiadnemu zníženiu kapitálových požiadaviek v položke rizika v oblasti výnosov. Tento nepresný výpočet bol zopakovaný vo vyhlásení FSA, neskoršie bol však v následnej korešpondencii opravený. Keďže v rozhodnutí z roku 2014 sa Komisia opierala o pôvodný výpočet, stanovila účinok zníženia kapitálových požiadaviek vo výške 375 miliónov DKK, a nie 275 miliónov DKK. Všeobecný súd preto svojím rozsudkom z 19. septembra 2019 rozhodnutie z roku 2014 zrušil. Z toho vyplýva, že správna výška hrubého zníženia kapitálových požiadaviek opatrení pomoci by mala byť stanovená vo výške 275 miliónov DKK. Toto zníženie kapitálových požiadaviek by malo byť náležite kompenzované, aby opatrenie bolo zlučiteľné s oznámením o znehodnotených aktívach. Komisia odhaduje, že náhrada požadovaná na to, aby zníženie kapitálových požiadaviek bolo zlučiteľné s oznámením o znehodnotených aktívach, by mala predstavovať minimálne 10 % ročne (85).

(122)

Komisia okrem toho zistila, že prevodná hodnota aktív prekračovala ich reálnu ekonomickú hodnotu (86) o 254 miliónov DKK, ktoré bolo potrebné kompenzovať a vrátiť.

(123)

Okrem toho bolo potrebné vrátiť 143,2 milióna DKK v nadmerných poplatkoch.

(124)

Na dosiahnutie súladu opatrení s oznámením o znehodnotených aktívach:

a)

FIH 4. decembra 2013 vrátila sumu, o ktorú prevodná hodnota prekročila reálnu ekonomickú hodnotu aktív, konkrétne 254 miliónov DKK (87);

b)

FIH 4. decembra 2013 takisto zaplatila odmenu vo výške 10 % per annum z pôvodnej sumy účinku zníženia kapitálových požiadaviek (konkrétne z 275 miliónov DKK) za obdobie medzi marcom 2012 a 4. decembrom 2013 (88);

c)

FIH takisto uhradí FSC odmenu vo výške 10 % per annum z upraveného účinku zníženia kapitálových požiadaviek opatrení s účinnosťou od 4. decembra 2013, konkrétne 21 miliónov DKK (275 miliónov mínus 254 miliónov DKK);

d)

FIH uhradí nadmerné administratívne poplatky (89).

(125)

Dánsko zaistilo, aby FIH uhradilo uvedené sumy (90) popri splnení všetkých dohôd v rámci uzatváracích dokumentov o opatreniach (91).

(126)

Dánsko sa zaväzuje, že FIH nevyplatí dividendy do konečného vyrovnania účtov spoločnosti Newco v rámci dohody o kúpe akcií, aby sa zmiernilo kreditné riziko, ktorému čelí FIH Holding za FSC.

(127)

Na záver, opatrenia sú vo svojej celistvosti primerané, obmedzené na minimum a zabezpečuje sa dostatočný vlastný príspevok zo strany FIH. Okrem toho z dôvodu platby zo 4. decembra 2013 (92) spoločnosti FSC, ako aj ďalších záväzkov, pokiaľ ide o odmenu a poplatky, sa opatreniami zabezpečuje primeraná odmena v súlade s oznámením o znehodnotených aktívach.

5.3.3.   Zlučiteľnosť pomoci s oznámením o reštrukturalizácii a oznámením o predĺžení z roku 2011 (93)

a)   Životaschopnosť

(128)

Podľa oznámenia o reštrukturalizácii s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy musí reštrukturalizácia finančnej inštitúcie v kontexte súčasnej finančnej krízy viesť k obnoveniu životaschopnosti banky alebo jej riadnej likvidácii; zabezpečiť, aby bola pomoc obmedzená na nevyhnutné minimum a zahŕňať dostatočný vlastný príspevok príjemcu (rozdelenie bremena), ako aj obsahovať dostatočné opatrenia na minimalizáciu narúšania hospodárskej súťaže.

(129)

Podľa oznámenia o reštrukturalizácii je potrebné, aby členský štát poskytol komplexný reštrukturalizačný plán, v ktorom sa preukáže, ako bude obnovená dlhodobá životaschopnosť príjemcu bez štátnej pomoci v primeranom časovom období v lehote maximálne päť rokov. Dlhodobá životaschopnosť je dosiahnutá vtedy, keď banka je schopná obstáť v konkurencii na kapitálovom trhu vlastnými silami, a to v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov. Na tieto účely musí byť banka schopná pokryť všetky svoje náklady a poskytovať primeranú návratnosť vlastného kapitálu pri zohľadnení rizikového profilu banky. Obnovenie životaschopnosti by sa malo odvíjať najmä od interných opatrení a byť založené na dôveryhodnom reštrukturalizačnom pláne.

(130)

V reštrukturalizačnom pláne, ktorý predložilo Dánsko a ktorý sa týkal FIH a pokrýval obdobie do 31. decembra 2016, sa vykazovalo obnovenie životaschopnosti na konci uvedeného reštrukturalizačného obdobia. Očakávalo sa, že banka zostane zisková a zlepší si svoje ročné výsledky najmä počas rokov 2013 – 2016 s primeranou návratnosťou vlastného kapitálu v prípade novovytvorených podnikov. V najhoršom scenári by banka ešte generovala zisky, pričom čistý zisk by sa zlepšil z 51 miliónov DKK (6,8 milióna EUR) v roku 2013 na 122 miliónov DKK (16,27 milióna EUR) v roku 2016.

(131)

Podľa reštrukturalizačného plánu mal celkový podiel kapitálu FIH dosiahnuť do 31. decembra 2016 až 19,6 %, pričom zákonný ukazovateľ likvidity sa očakával na úrovni 160 %. Všetky uvedené podiely by významne prevyšovali regulačné minimálne požiadavky. Skupina by sa preto javila ako dobre kapitalizovaná a s dobrou likviditnou pozíciou.

(132)

Po opatreniach, najmä prevode pôžičiek, bola FIH schopná nielen splatiť štátom zaručené dlhopisy v roku 2013 v riadnom čase, ale aj splatiť 2. júla 2013 hybridný kapitál, ktorý dostala od vlády.

(133)

Opatreniami sa zlepšil profil likvidity FIH, ktorá dokázala k 31. decembru 2012 dosiahnuť zákonný ukazovateľ likvidity 214 %, a očakávalo sa, že k 31. decembru 2013 (94) dosiahne ukazovateľ 239,7 %, čím významne prekročí regulačné požiadavky na likviditu.

(134)

Konkrétne sa likvidná medzera, ktorá predtým hrozila FIH, vyplnila odčlenením aktív s pomocou mechanizmu financovania vo výške 13 miliárd DKK, ktoré FSC poskytla spoločnosti Newco. Okrem toho sa FSC zaviazala v prípade potreby rekapitalizovať Newco počas trvania opatrení (95). V dôsledku toho sa zabránilo akýmkoľvek bezprostredným rekapitalizačným problémom FIH.

(135)

Súhrnne možno konštatovať, že so zaistenou ziskovosťou aj likviditou a dostatočnou kapitálovou základňou sa FIH javila v dobrom stave na dosiahnutie dlhodobej životaschopnosti na samostatnom základe.

(136)

Aj keď v prípade najhoršieho scenára sa návratnosť normalizovaného vlastného kapitálu pred zdanením vyčíslila len na 0,9 % k 31. decembru 2013 a 2,0 % (96) k 31. decembru 2016, podľa predpokladov by sa v najlepšom prípade dosiahla návratnosť normalizovaného vlastného kapitálu 10,3 % v roku 2013 a 11,2 % v roku 2016.

(137)

Komisia zvyčajne nepoužíva pojem „normalizovaný vlastný kapitál“, pretože spravidla vedie k vyššej návratnosti vlastného kapitálu, ako keby boli výpočty založené na skutočnom vlastnom kapitáli. V tomto prípade však Dánsko poskytlo záväzok, že FIH Holding a FIH si udržia vzniknuté výnosy na vysokej úrovni, aby lepšie zaručili náležitú platbu pre FSC. Najmä ak by Newco realizovalo významne nižšie výnosy, než plánovala FIH, FIH (prostredníctvom pôžičky na absorpciu strát) a FIH Holding (prostredníctvom záruky poskytnutej FSC) by znášali náklady na zabezpečenie odmeny FIH na úrovni, ktorá je v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Kumulovaním nerozdelených výnosov sa však zvýšil vlastný kapitál na pomerne vysokú úroveň (8,4 miliardy DKK v najlepšom prípade, 7,3 miliardy DKK v najhoršom prípade), čím sa znížila miera návratnosti vlastného kapitálu. FIH nebola schopná odvrátiť uvedený proces, pokiaľ by nevytvorila straty (čo sa nepredpokladá, ani to nie je želateľné). Pojem „normalizovaný vlastný kapitál“ sa preto v tomto prípade uprednostňuje, aby Komisia mohla náležite posúdiť ziskovosť banky s odčlenením výsledkov kumulovania nerozdelených výnosov.

(138)

Ďalej, FIH opustila pomerne rizikovú podnikateľskú oblasť financovania nadobúdaní, čo viedlo k zníženiu rizík jej podnikateľských činností, a tak postavila svoj obchodný model na pevnejších základoch. Okrem toho sa podiel celkového kapitálu na úrovni 20,8 % (97) na konci reštrukturalizačného obdobia FIH zdal nadmerne kapitalizovaný (98) so zreteľom na jej obchodný model, a teda oveľa menej vystavený trhovým rizikám, ktoré by mohli ohroziť jej existenciu v zmysle kontinuity podniku ako predtým.

(139)

Komisia preto dospela k záveru, že reštrukturalizačný plán bol vhodný na obnovu dlhodobej životaschopnosti FIH.

ii)   Životaschopnosť

(140)

Dánsko sa zaviazalo, že od FIH nebude požadovať vyplácanie dividend počas reštrukturalizačnej fázy a splatenie predchádzajúcej štátnej rekapitalizácie vo výške 1,9 miliardy DKK. Ďalej, FIH by neuskutočnila kupónové platby investorom v hybridných nástrojoch alebo akomkoľvek nástroji, v prípade ktorých môžu finančné inštitúcie rozhodnúť o výplate kupónov alebo kúpe bez ohľadu na ich regulačnú klasifikáciu vrátane nástrojov podriadeného dlhu, ak neexistoval právny záväzok uskutočniť platby.

(141)

Okrem toho, ako sa skonštatovalo v odôvodnení 127, odmena za opatrenia týkajúce sa aktív so zníženou hodnotou bola nastavená na primeranej úrovni.

(142)

Komisia preto dospela k záveru, že reštrukturalizačným plánom sa dostatočne riešila požiadavka rozdelenia bremena.

iii)   Narušenie hospodárskej súťaže

(143)

V reštrukturalizačnom pláne sa stanovovalo, že FIH sa stiahne z určitých oblastí podnikania (majetkové financovanie, správa súkromného majetku a súkromného bohatstva). Konkrétne boli oddelené aktíva súvisiace s financovaním majetku vo výške 15,4 miliardy DKK (25 % súvahy za rok 2012) pre Newco.

(144)

V zmenenom súbore podmienok sa takisto stanovoval zákaz vedúceho postavenia pri stanovovaní cien pre vklady, ak podiel FIH na trhu presiahol 5 %. Uvedený záväzok umožnil FIH ďalej zlepšovať svoju pozíciu financovania získavaním vkladov na trhu a zároveň stanoviť prahovú hodnotu, čím sa zabráni nadmerným praktikám. Okrem toho by existoval zákaz agresívnych obchodných praktík, ktorým by konkurenti boli chránení pred neprimeraným trhovým správaním. Treba uviesť, že žiadny účastník trhu neuviedol pripomienky k politike FIH týkajúcej sa oceňovania vkladov po tom, čo Komisia začala konanie v danej veci.

(145)

Ďalej, FIH by odpredala svoje investície vo fondoch súkromného kapitálu a iné investície do súkromného kapitálu a po 31. decembri 2014 by už nemala vo svojej štruktúre spoločnosti hypotekárny inštitút. Uvedené oblasti podnikania by sa teda prenechali konkurentom a prítomnosť FIH na trhu by sa zodpovedajúcim spôsobom znížila.

(146)

Okrem toho sa FIH Realkredit (99) zlikvidovala v roku 2013 a ukončili sa všetky podnikateľské činnosti v oblasti podnikania financovania nadobúdaní.

(147)

Okrem toho FIH už znížila svoje celkové aktíva zo 109,3 miliardy DKK (14,67 miliardy EUR) k 31. decembru 2010 na 60,8 miliardy DKK (8,16 miliardy EUR) k 31. decembru 2012, čo zodpovedá zníženiu o 44 %.

(148)

Uvedené záväzky spolu viedli k dostatočnému zmierneniu narušenia hospodárskej súťaže, pretože podnikateľské príležitosti, ktoré by mohli byť potenciálne ziskové pre FIH, sa zrušili a prenechali jej konkurentom.

5.4.   Záver a ukončenie začatia postupu formálneho zisťovania

(149)

Komisia vo svojom rozhodnutí o záchrane a začatí konania vyjadrila pochybnosti, či boli predmetné opatrenia dobre cielené, ako sa vyžaduje oznámením o bankovníctve z roku 2008 (100). V uvedenej etape bolo konkrétne nejasné, či by investori považovali FIH za úplne očistenú od jej najhorších aktív a či by boli pripravení poskytnúť financovanie za prijateľných podmienok. Reštrukturalizačným plánom FIH sa preukázalo, že banka mala dostatočnú kapitálovú rezervu aj v prípade stresového scenára a že bolo pravdepodobné, že zostane životaschopná v prípade nepriaznivého makroekonomického vývoja.

(150)

Komisia vyjadrila v rozhodnutí o záchrane a začatí konania pochybnosti aj o tom, či boli opatrenia obmedzené na minimum a stanovil sa v nich dostatočný vlastný príspevok (101), najmä vzhľadom na komplexnosť opatrení.

(151)

Po podrobnom posúdení prvkov a ich prepojení Komisia dospela k záveru, že odmena, ktorú by FIH zaplatila za opatrenia, slúži ako dostatočný vlastný príspevok a je v súlade s oznámením o znehodnotených aktívach. Komisia víta jednorazovú platbu pre FSC a záväzky prijaté v tej súvislosti (102). Komisia ďalej konštatuje, že opatreniami sa zlepšil profil likvidity banky, ktorá podľa všetkých scenárov zostala likvidná a životaschopná podľa reštrukturalizačného plánu.

(152)

V rozhodnutí o záchrane a začatí konania Komisia ďalej vyjadrila pochybnosti v súvislosti s tým, či bola splnená požiadavka, aby bolo narušenie hospodárskej súťaže obmedzené. Dánsko sa však následne zaviazalo, že FIH by podliehala zákazu kupónových platieb, zákazu výplaty dividend, zákazu vedúceho postavenia pri stanovovaní cien (aj v prípade vkladov) a zákazu agresívnych komerčných praktík, ako aj záväzkom týkajúcim sa odpredaja.

(153)

Komisia konštatuje, že reštrukturalizačným plánom predloženým Dánskom sa celkovo náležite riešili otázky životaschopnosti, rozdelenia rizika a narušenia hospodárskej súťaže, a bol preto v súlade s požiadavkami oznámenia o reštrukturalizácii a oznámenia o znehodnotených aktívach.

(154)

Na základe uvedeného posúdenia Komisia konštatuje, že opatrenia boli dobre cielené, obmedzené na minimum a zabezpečili obmedzené narušenie hospodárskej súťaže. Obavy Komisie týkajúce sa zlučiteľnosti opatrení, ktoré pôvodne vyjadrila v rozhodnutí o záchrane a začatí konania, boli rozptýlené.

6.   SÚLAD OPATRENÍ S USTANOVENIAMI SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/EÚ (103) O OZDRAVENÍ A RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ BÁNK

(155)

Hoci členské štáty transponovali smernicu 2014/59/EÚ do svojho vnútroštátneho práva, Komisia potrebuje posúdiť, či opatrenie porušuje neoddeliteľne previazané ustanovenia smernice 2014/59/EÚ.

(156)

Táto povinnosť je v súlade s judikatúrou súdov Únie, ktoré už viackrát konštatovali (104), „že podmienky pomoci, ktoré porušujú konkrétne ustanovenia zmluvy okrem [článkov 107 a 108 zmluvy], sú tak neoddeliteľne spojené s predmetom pomoci, že ich nemožno posúdiť samostatne, takže ich účinok na zlučiteľnosť alebo nezlučiteľnosť pomoci ako celku sa teda musí nevyhnutne posúdiť prostredníctvom postupu stanoveného v [článku 108]“ (105).

(157)

Pri posudzovaní, či je porušenie ustanovenia práva Únie neoddeliteľne spojené s príslušným opatrením, sa vyžaduje určiť, či opatrenie štátnej pomoci nevyhnutne porušuje konkrétne ustanovenie práva Únie, čo je relevantné pre analýzu zlučiteľnosti v odsekoch 2 a 3 článku 107 zmluvy.

(158)

V tomto rozhodnutí sa odkazuje na opatrenia zavedené dánskymi orgánmi pred prijatím smernice 2014/59/EÚ. Smernica 2014/59/EÚ bola v skutočnosti prijatá 15. mája 2014 a lehota na jej transpozíciu do právnych predpisov členských štátov uplynula 1. januára 2015 (106), zatiaľ čo opatrenia týkajúce sa predmetnej veci boli zavedené v roku 2012. Smernica 2014/59/EÚ sa preto na túto vec nevzťahuje.

7.   ZÁVER

(159)

Na základe oznámenia a vzhľadom na záväzky, ktoré Dánsko predložilo (a ktoré Dánsko potvrdilo vo svojom liste predloženom 13. januára 2020), sa dospelo k záveru, že oznámené opatrenia predstavujú štátnu pomoc a sú zlučiteľné s vnútorným trhom. Primeranosť opatrení, ako aj životaschopnosť banky a vlastné príspevky spolu s opatreniami na zmiernenie narušenia hospodárskej súťaže sa javia dostatočné. V dôsledku toho by sa mali opatrenia schváliť podľa článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy a začaté konanie by sa malo ukončiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevod aktív zo skupiny FIH na dánsku spoločnosť pre finančnú stabilitu spolu s vedľajšími dohovormi predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Táto štátna pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy v súvislosti s reštrukturalizačným plánom a záväzkami stanovenými v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 25. februára 2020

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

výkonná podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ C 359, 21.11.2012, s. 1.

(2)  „Zákon o štátom financovaných kapitálových injekciách“ (lov om statsligt kapitalindskud) je zákon č. 67 z 3. februára 2009 a vykonávajúce vyhlášky vydané na jeho základe. Zákon bol schválený rozhodnutím Komisie z 3. februára 2009 (Ú. v. EÚ C 50, 3.3.2009, s. 4).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2012 vo veci SA.34445 (2012/C) (ex 2012/N) (Ú. v. EÚ C 359, 21.11.2012, s. 1).

(4)  Uvedené opatrenia pomoci sú podrobne opísané v odôvodneniach 10 až 23 rozhodnutia o záchrane a začatí konania.

(5)  Pozri odôvodnenie 1.

(6)  Plán bol predmetom následných zmien.

(7)  Rozhodnutie Komisie 2014/884/EÚ z 11. marca 2014 o štátnej pomoci SA.34445 (12/C), ktorú poskytlo Dánsko na prevod aktív súvisiacich s majetkom z FIH na FSC (Ú. v. EÚ L 357, 12.12.2014, s. 89).

(8)  Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016, vec T-386/14, ECLI:EU:T:2016:474.

(9)  Rozsudok Súdneho dvora zo 6. marca 2018, vec C-579/16 P, ECLI:EU:C:2018:159.

(10)  Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2019, vec T-386/14 RENV, ECLI:EU:T:2019:623.

(11)  Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v odôvodneniach 120 a 121.

(12)  Vyhlásenie o vzdaní sa jazykovej verzie predložené 13. januára 2020.

(13)  Zlúčila sa s FIH Erhvervsbank A/S ako pokračujúca spoločnosť 23. augusta 2013.

(14)  Bola zlikvidovaná v roku 2013, pozri odôvodnenie 64.

(15)  Pôvodne sa bankovníctvo skladalo z: 1. podnikového bankovníctva, ktoré je zodpovedné za činnosti poskytovania úverov FIH, najmä malým a stredným podnikom; 2. akvizičných financií, ktoré poskytovali štruktúrované financovanie na zlúčenia a nadobudnutia na škandinávskom trhu, a 3. realitné financie, ktoré poskytovali kapitál a poradenské služby investorom do nehnuteľností. K dátumu rozhodnutia z roku 2014 realitné financie už neboli oblasťou podnikania FIH, ako sa objasňuje v odôvodnení 43.

(16)  Segment trhov poskytoval služby finančného poradenstva veľkým a stredným spoločnostiam, napríklad v súvislosti s riadením rizík, riadením pasív a kapitálovou štruktúrou. Segment trhov bol zodpovedný aj za riešenie obchodných a zákaznícky zameraných činností na trhoch úrokovej sadzby, devízových trhoch a trhoch cenných papierov.

(17)  Segment podnikových financií poskytoval služby finančného poradenstva o zlúčeniach a nadobudnutiach, privatizáciách a kapitálových injekciách atď.

(18)  PF I A/S je holdingová spoločnosť pre vlastníctvo FIH Holding spoločností PFA Pension, Folksam Ömsesidig Livsförsäkring/Folksam Ömsesidig Sakförsäkring a C.P. Dyvig & Co A/S.

(19)  V reštrukturalizačnom pláne sa používa pojem „ukazovateľ platobnej schopnosti“. Pojem „ukazovateľ platobnej schopnosti“ vo finančnom výkazníctve však predstavuje pomer ziskov spoločnosti po zdanení a odpisoch k jej celkovým pasívam. Preto sa ním meria schopnosť spoločnosti plniť si záväzky. Vyčísľuje veľkosť príjmov spoločnosti po zdanení bez započítania nehotovostných výdavkov na odpisovanie, na rozdiel od jej celkových dlhových záväzkov. Takisto poskytuje posúdenie pravdepodobnosti, že spoločnosť bude naďalej zhromažďovať svoje dlhové záväzky. Preto v prípadoch, keď sa v reštrukturalizačnom pláne používa uvedený pojem, v tomto rozhodnutí sa odkazuje na „celkový podiel kapitálu“, to znamená podiel celkového kapitálu banky k jej celkovým rizikovo váženým aktívam.

(20)  Výmenný kurz k 31. decembru 2012: 1 EUR = 7,4610 DKK (ECB).

(21)  Pracovný kapitál je vymedzený ako súčet vkladov, emitovaných dlhopisov, podriadeného dlhu a majetku.

(22)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(23)  V roku 2010 poskytol predchádzajúci vlastník, Icelandic Kaupthing Bank hf, skupinu FIH na predaj a v roku 2008 vstúpil do likvidácie.

(24)  Pozri odôvodnenie 20.

(25)  Pozri poznámku pod čiarou č. 4. Tieto opatrenia sú bližšie opísané v odôvodneniach 27 až 33.

(26)  Uzavretie memoranda medzi FIH a FSC z 2. júla 2012.

(27)  Newco bola od svojho nadobudnutia spoločnosťou FSC premenovaná na „FS Property Finance A/S“, ale naďalej sa nachádzala na rovnakej adrese ako ústredie FIH.

(28)  FSC je dánsky štátny nástroj, ktorý sa stará o rôzne opatrenia využívajúce štátne zdroje pre finančné inštitúcie v kontexte finančnej krízy.

(29)  Pozri rozhodnutie N 407/2010 z 30.9.2010 (Ú. v. EÚ C 312, 17.11.2010, s. 7); rozhodnutie SA.31938 (N 537/2010) zo 7. decembra 2010 (Ú. v. EÚ C 117, 15.2.2011, s. 2); rozhodnutie SA.33001 (2011/N) – časť A z 28.6.2011 (Ú. v. EÚ C 237, 13.8.2011, s. 2); rozhodnutie SA.33001 (2011/N) – časť B z 1.8.2011 (Ú. v. EÚ C 271, 14.9.2011, s. 4); rozhodnutie SA.33757 (2011/N) z 9.12.2011 (Ú. v. EÚ C 22, 27.1.2012, s. 5) a rozhodnutie SA.34227(2012/N) zo 17.2.2012 (Ú. v. EÚ C 128, 3.5.2012, s. 1), ako aj rozhodnutie SA.33639 (2011/N) – Pomoc na záchranu pre Max Bank zo 7.10.2011 (Ú. v. EÚ C 343, 23.11.2011, s. 13).

(30)  Cieľom schémy je zachovať hodnotu upadajúcich bánk prostredníctvom kontrolovanej likvidácie na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti namiesto toho, aby uvedené banky boli predmetom konkurzného konania. V rámci pôvodnej schémy sa držitelia vlastného kapitálu a podriadených dlhopisov upadajúcej banky úplne vymažú. Aktíva a zvyšné záväzky sa prevedú na FSC ako štátnu likvidačnú spoločnosť. Predajné aktíva sa predajú investorom a zvyšné aktíva sa ukončia. Výnosy z predaja a ukončenia aktív sa použijú na kompenzáciu pre veriteľov (držiteľov nadriadených dlhopisov a vkladateľov).

(31)  Pozri odôvodnenia 1 a 4.

(32)  Potvrdené listom od FSA z 18. apríla 2013, ktorý bol predložený Komisii elektronickou poštou 29. apríla 2013.

(33)  Na základe zmluvy mala Newco platiť skutočnú sadzbu dvojročných, trojročných alebo päťročných dánskych štátnych dlhopisov plus 1,15 % v závislosti od splatnosti, ktorú si vyberie FIH. V skutočnosti sa ňou stala päťročná sadzba.

(34)  Kúpna cena bola zložená z pevnej sumy 2 miliardy DKK a variabilnej sumy v závislosti od konečnej realizačnej hodnoty spoločnosti Newco, ktorá je opísaná v odôvodnení 33.

(35)  Potvrdené listom dánskeho úradu pre dohľad FSA z 18. apríla 2009 (pozri poznámku pod čiarou č. 32).

(36)  V zásade dohoda, v ktorej sú uvedené mnohé podrobnosti dohody o kúpe akcií a jej vedľajších dohôd, bola podpísaná 1. marca 2012 a konečné dokumenty týkajúce sa uzavretia boli podpísané 1. júla 2012.

(37)  Oznámenie Komisie o uplatnení pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou (Ú. v. EÚ C 270, 25.10.2008, s. 8).

(38)  Oznámenie Komisie o zaobchádzaní so znehodnotenými aktívami v bankovom sektore Spoločenstva (Ú. v. EÚ C 72, 26.3.2009, s. 1).

(39)  S rôznymi čiastkovými scenármi.

(40)  Čiastkový scenár s nižšími poplatkami za znehodnotenie.

(41)  Vypočítaná na základe výšky vlastného kapitálu zodpovedajúcej podielu základného imania 16 % vzhľadom na rizikové pozície banky a za predpokladu neexistujúcich účinkov na zisk/stratu.

(42)  Je vhodné poznamenať, že za predpokladu zvýšenia čistých nákladov v roku 2013 o 310,25 milióna DKK z dôvodu platby v súlade s oznámením o znehodnotených aktívach + úroku a refundácií administratívnych poplatkov vo výške 61,7 milióna DKK (pozri podrobnejšie v odôvodnení 124) bol v roku 2013 údaj čistého hospodárskeho výsledku banky pravdepodobne záporný v oboch scenároch. FIH z veľkej časti vyvážila uvedený účinok uplatňovaním riadenia likvidity v decembri 2013. Účinok by bol v roku 2016 zanedbateľný, pretože číselné údaje boli citované ako „normalizovaná“ návratnosť vlastného kapitálu.

(43)  Čiastkový scenár s vysokými poplatkami za znehodnotenie.

(44)  Povinný pomer likvidity je vymedzený ako súčasný stav povinnej likvidity v percentách požiadavky na povinnú likviditu. Na splnenie zákonnej požiadavky sa vyžadoval pomer 100 %, a preto pomer 214 % predstavoval viac ako dvojnásobok zákonnej požiadavky.

(45)  V najlepšom scenári sa predpokladali nižšie priemerné náklady na financovanie a vyššie príjmy z činností trhov a podnikových financií.

(46)  Pozri poznámku pod čiarou č. 41.

(47)  V najhoršom scenári sa predpokladal významný negatívny vývoj na makroekonomickej úrovni s nižším dopytom po úveroch, ako aj historicky vysokými poplatkami za znehodnotenie (aj keď sa predpokladal ich pokles počas reštrukturalizačného obdobia).

(48)  S účinnosťou od 4. decembra 2013 FIH previedla na FSC sumu 310,25 milióna DKK (suma bola uložená 30. septembra 2013). Okrem toho FIH previedla sumu 6 575 342 DKK. Pozri odôvodnenie 124.

(49)  Napríklad zníženie hodnoty vystavenej riziku z 50 miliónov DKK (6,71 milióna EUR) k 31. decembru 2011 na 35 miliónov DKK (4,7 milióna EUR) 22. apríla 2013.

(50)  Odkazuje sa na dohovor o počítaní dní platby úrokov ako skutočný počet dní v poslednom období (od dátumu poslednej platby do ďalšieho) delené skutočný počet dní medzi dvomi za sebou nasledujúcimi 30. septembrami.

(51)  Zahrnutý v „súbore podmienok“.

(52)  Oznámenie SANI 6783 z 2. marca 2012, Oznámenie FIH Komisii – konečné znenie, oddiel 3.

(53)  Oznámenie Komisie z 23. júla 2009 o návrate k životaschopnosti a hodnotení reštrukturalizačných opatrení vo finančnom sektore v podmienkach súčasnej krízy podľa pravidiel štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C 195, 19.8.2009, s. 9).

(54)  Prevod aktív z FIH na FSC, ktorý predložilo Dánsko 20. marca 2012.

(55)  E-mail:, ktorý Dánsko zaslalo Komisii 29. marca 2012.

(56)  „Odpovede na dotazník zo 4. apríla 2012 týkajúci sa nákupu akcií spoločnosťou FSC od FIH Holding“, ktoré predložilo Dánsko Komisii 23. apríla 2012.

(57)  „Vyhlásenie – FIH Erhvervsbank“, bez dátumu, predložené Komisii 16. mája 2012.

(58)  Pozri poznámku pod čiarou č. 55 a odôvodnenie 70.

(59)  „Zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve“ (ZSITH) je na účely tohto rozhodnutia pojem rovnocenný zásade súkromného subjektu v trhovom hospodárstve (ZSSTH). Pojem ZSSTH sa prijal na účely zahrnutia situácie investorov a iných účastníkov trhu, ako sú veritelia, dlžníci atď.

(60)  Oznámenie z 11. septembra 2012 oddiely 2, 3 a 4.

(61)  Oznámenie z 11. septembra 2012, s. 5.

(62)  Pozri poznámku pod čiarou č. 37.

(63)  Oznámenie z 11. septembra 2012, oddiel 2, s. 5.

(64)  Oznámenie z 11. septembra 2012, strany 6 – 7.

(65)  Činnosti FSC sa riadia zákonom o finančnej stabilite a zákonom o finančných podnikoch a vykonávacími vyhláškami vydanými na ich základe. Okrem toho FSC podlieha osobitným ustanoveniam týkajúcim sa spoločností v štátnom vlastníctve. Ostatné opatrenia, ktoré predtým poskytla FSC, sa považovali za pripísateľné dánskemu štátu v rozhodnutí Komisie NN51/2008 z 10. októbra 2008 („Záručná schéma pre banky v Dánsku“) (Ú. v. EÚ C 273, 28.10.2008, s. 2).

(66)  Očakávaný výnos z opatrení sa vypočíta na základe budúceho prúdu peňažných tokov diskontovaných tak, aby sa odvodila čistá súčasná hodnota (pozri odôvodnenia 94 a 95).

(67)  List od FSA o FIH Erhvervsbank A/S zo 16. mája 2012 predložený Komisii.

(68)  Fenomén je na finančných trhoch známy ako „riziko nesprávnej cesty“. Na základe poradenstva experta Komisia predpokladala očakávanú priemernú implikovanú kumulatívnu stratu 16 %. Bola však lineárne rozdelená vo všetkých záporných výnosoch, takže sa uplatnilo očakávanie 91 % straty v extrémnom prípade, že by portfólio aktív devalvovalo len na 5,1 miliardy DKK, a očakávanie žiadnej straty, ak by sa z aktív dosiahol kladný výnos.

(69)  Na dôkaz toho Komisia uvádza, že v krízovej situácii môžu úrovne odmeny na rekapitalizačnom trhu ľahko presiahnuť 15 %. (J.P. Morgan, European Credit Research, 27. októbra 2008 a údaje Merrill Lynch o dlhopisoch Tier 1 denominovaných v eurách pre inštitúcie investičného stupňa). FIH samotná by mohla získať rekapitalizáciu od dánskej vlády len v roku 2009 a musela na tento účel platiť kupón vo výške 11,45 %. Nakoniec, na začiatku marca 2012, v čase podpísania dohody o kúpe akcií, dosahoval nadradený nezabezpečený dlh FIH, ako je ISIN XS0259416757, s ročným kupónom 4,91 % a splatnosťou v roku 2021 na trhu kótovanie na úrovni 67 % menovitej hodnoty, z čoho vyplýva výnos viac ako 10,50 %. Je preto logické predpokladať, že vlastný kapitál, ktorý má pozíciu oveľa podradenejšieho dlhu, by si vyžadoval v prípade trhového investora oveľa vyšší výnos.

(70)  Nesúlad s trhovým správaním je stanovený aj bez zohľadnenia ďalších prvkov, ktoré sú súčasťou uzatváracej dohody, ako sú náklady, ktoré Newco platí za svoje pôvodné financovanie, a pôžička na absorpciu strát, ako aj administratívne poplatky platené FIH za správu aktív a hedžing, ktoré sú pripočítané k celkovej výške pomoci v odôvodneniach 106 až 109.

(71)  Zhrnutá v dvoch oznámeniach predložených Dánskom 24. júna 2013 a ďalších objasňujúcich oznámeniach z 29. augusta a 11. septembra 2013.

(72)  Pozri odôvodnenia 69 a 70.

(73)  V predloženom zhrňujúcom jednostranovom dokumente s názvom „ Brev vedr FIH nedskrivning“ sa uvádza zmienka o tíme pre ocenenie, ktorý pracoval v mene FSC – a nebol teda nezávislý – a ktorý dospel k záveru, že na základe pravidiel Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva by bol potrebný odpis vo výške 3,2 miliardy DKK. Okrem toho sa riziková úprava o 1,3 miliardy DKK odôvodňuje 10 % zrážkou uplatňovanou na kolaterál, ktorá nebola vysvetlená. To, že tím pre ocenenie nebol nezávislý, bolo potvrdené podaním Dánska z 11. marca 2013, v ktorom bol podrobnejšie opísaný výkon ocenenia zo strany FSC.

(74)  Priama kapitálová investícia by predstavovala 100 % účasť na výnosoch z vlastného kapitálu. Komisia sa domnieva, že zníženie kapitálového výnosu na 25 % je nedostatočná odmena pre FIH Holding, ktorá zaručuje zabezpečenie strát z vlastného kapitálu z dôvodu slabej úverovej pozície FIH a FIH Holding. Okrem toho chce Komisia venovať starostlivosť oceneniu príspevku kapitálovej účasti smerom nahor, keďže väčšina podkladových aktív v Newco sú úvery na nehnuteľnosti, ktorých výnos je obmedzený na úrok a istinu, takže likvidačné hodnoty majetku Newco nad rámec 25 miliárd DKK, ako sú opísane v modeli v odôvodnení 94, majú nielen nízku pravdepodobnosť výskytu, ale môžu byť dokonca úplne vylúčené. Z uvedeného dôvodu by úprava percenta účasti na vyšší údaj (napríklad 50 %) podhodnotila výšku štátnej pomoci v použitom modeli.

(75)  Pozri odôvodnenie 1.

(76)  V oznámení Dánska z 2. apríla 2013 sa zdôrazňovalo, že k referenčnému dátumu v júni 2012 bolo približne 25 % aktív v stave zlyhania a ďalších 25 % malo „nízky“ rating. V správe znalca (poradné služby súvisiace s vecou FIH – 20. december 2012) sa ďalej spresňovalo uvedené tvrdenie tým, že len 6,3 % portfólia malo rating kreditnej kvality FIH 7 alebo vyšší, ktorý zodpovedá „investičnému stupňu“. Z toho dôvodu viac ako 90 % portfólia má rating podinvestičného stupňa a 25 % je v skutočnom stave zlyhania a Komisia preto považuje kapitálovú investíciu do tohto portfólia za rizikovú a vyžadujúcu si vysokú odmenu.

(77)  Predložené v jeho oznámeniach z 11. marca 2013 a zopakované v prílohe 1 jeho zhrňujúceho oznámenia z 24. júna 2013.

(78)  Pozri konkrétne body 62 a 63 uvedeného rozsudku.

(79)  Uvedených v dohode o kúpe akcií z 1. marca 2012 a nasledujúcich uzatváracích dohodách z 2. júla 2012.

(80)  Pozri odôvodnenie 100.

(81)  Pozri odôvodnenie 100.

(82)  Záverečná správa – Poradenské služby súvisiace s vecou FIH – Fáza II – Vec SA. 34445 Dánsko, 19. septembra 2013.

(83)  Komisia uznala, že aj keď FSA uviedla, že zníženie kapitálových požiadaviek FIH Erhvervsbank A/S dosiahlo 847 miliónov DKK (čo sa rovná 10,5 miliardy DKK rizikovo vážených aktív), neobmedzená záruka na straty poskytnutá spoločnosťou FIH Holding významne znížila celkový účinok pre kapacitu váhy úverového rizika skupiny. S cieľom zmierniť obavy Komisie Dánsko pridalo záväzok zvýšiť odmenu FIH pre FSC, ak by FSA zmenil svoj regulačný postoj týkajúci sa kapitálových požiadaviek na úrovni holdingu tak, aby úverová kapacita FIH už nebola obmedzená kapitálovou pozíciou FIH Holding.

(84)  Pozri odpovede, ktoré 8. februára 2019 predložila FIH Holding a FIH Všeobecnému súdu vo veci T-384/14 RENV, strany 9 a 10.

(85)  Komisia poznamenala, že túto úroveň odmeny Všeobecný súd potvrdil vo svojom rozsudku z 19. septembra 2019.

(86)  Analýza Komisie bola potvrdená správou znalca, v ktorej sa zohľadnili všetky prvky predložené Dánskom v jeho korešpondencii do zhrňujúceho oznámenia z 24. júna 2013 a vrátane neho, ako aj objasnenia z 29. augusta 2013.

(87)  Pozri odôvodnenie 122. Išlo o časť sumy vo výške 310,25 miliónov DKK uhradenej ako vklad 30. septembra 2013 a následne uvoľnenej pre FSC 4. decembra 2013 (pozri odôvodnenie 51).

(88)  Išlo o časť sumy vo výške 310,25 milióna DKK opísanej v poznámke pod čiarou č. 88, ako aj sumy vo výške 6 575 342 DKK uvedenej v poznámke pod čiarou č. 48. Treba uviesť, že sumy skutočne zaplatené 4. decembra 2013 boli vyššie, než si to vyžadovali záväzky Dánska súvisiace s týmto rozhodnutím, keďže vyplývali zo sumy účinku zníženia kapitálových požiadaviek, ktorá bola podľa rozsudku Všeobecného súdu z 19. septembra 2019 považovaná za nesprávnu.

(89)  Nadmerné administratívne poplatky sú odhadnuté na 143,2 milióna DKK počas trvania opatrení. Dánsko ich zmiernilo splatením 61,7 milióna DKK spoločnosti Newco ako nadmerne získaných do prijatia rozhodnutia z roku 2014, čím sa zatiaľ znižuje budúci administratívny poplatok na 0,05 % nevyrovnanej pomyselnej hodnoty, čo je v súlade s trhovou praxou.

(90)  Pozri odôvodnenie 51.

(91)  Treba uviesť, že keďže odmena uhradená 4. decembra 2013 bola vypočítaná na základe nesprávnej (a vyššej) sumy účinku zníženia kapitálových požiadaviek, akákoľvek úhrada nad rámec toho, čo si vyžadujú záväzky Dánska súvisiace s týmto rozhodnutím, môže byť FIH vrátená.

(92)  Pozri odôvodnenie 51.

(93)  Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. januára 2012 (Ú. v. EÚ C 356, 6.12.2011, s. 7).

(94)  Pozri odôvodnenie 45.

(95)  Mohlo by sa to stať, keby hodnota aktív ďalej klesala. Ak by sa tak stalo, Newco by mohla mať záporný vlastný kapitál, v prípade čoho by v súlade so štandardným obchodným právom mohla byť povinná vyhlásiť konkurz. Takémuto výsledku sa zabraňuje rekapitalizačnou doložkou, čo znamená, že Newco by získalo novú kapitálovú injekciu od FSC v prípade potreby, ktorú by FSC získalo späť od FIH Holding až pri konečnom vyrovnaní transakcie (v čase od 31. decembra 2016 do 31. decembra 2019).

(96)  Pozri odôvodnenie 41.

(97)  Podiel by predstavoval 19,6 % po „jednorazovej“ platbe 310,25 milióna DKK.

(98)  Nadmerná kapitalizácia bola spôsobená výhradne tým, že FIH si musela uchovať zisky počas reštrukturalizačného obdobia, a preto nevyplácala dividendy počas celého obdobia, aby sa zachovala vysoká kapitálová rezerva. Tento priebeh opatrenia bol prevenciou, aby sa zaistila správna a úplná odmena za opatrenia týkajúce sa aktív so zníženou hodnotou, keďže FIH a FIH Holding zaručili konečnú platbu štátu.

(99)  Pozri odôvodnenia 13 a 64.

(100)  Pozri oddiel 2.1 rozhodnutia o záchrane a začatí konania.

(101)  Pozri oddiel 2.2 rozhodnutia o záchrane a začatí konania.

(102)  Pozri odôvodnenie 124.

(103)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

(104)  Pozri okrem iného rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1992 v spojených veciach C-134/91 a C-135/91, Kerafina-Keramische/Grécko, ECLI:EU:C:1992:434, bod 20; rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2000, T-184/97 BP Chemicals/Komisia, ECLI:EU:T:2000:217, bod 55; a z 12. februára 2008, T-289/03, BUPA a i./Komisia, ECLI:EU:T:2005:78, body 313 a 314.

(105)  Rozsudok Súdneho dvora z 22. marca 1977, vec 74/76, Ianelli/Meroni, EU:C:1977:51, bod 14.

(106)  Článok 130 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ.


PRÍLOHA

Súbor podmienok (VEC SA.34445) Dánsko – reštrukturalizačný plán spoločnosti FIH

1.   SÚVISLOSTI

Dánske kráľovstvo sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol reštrukturalizačný plán spoločnosti FIH predložený 24. júna 2013 správne a v celom rozsahu vykonaný. V tomto dokumente (ďalej len „Súbor podmienok“) sa stanovujú podmienky (ďalej len „Záväzky“) reštrukturalizácie spoločnosti FIH Erhvervsbank A/S vrátane dcérskych spoločností (ďalej len „FIH“), ktoré sa Dánske kráľovstvo zaviazalo uplatňovať.

2.   VYMEDZENIE POJMOV

Pokiaľ si kontext nevyžaduje niečo iné, v tomto dokumente singulár zahŕňa plurál (a naopak) a pojmy s veľkým začiatočným písmenom v ňom majú tento význam:

Pojem

Význam

Záväzky

sú záväzky súvisiace s reštrukturalizáciou FIH stanovené v tomto Súbore podmienok

Rozhodnutie

je rozhodnutie Európskej komisie o reštrukturalizácii FIH, v kontexte ktorého sa prijali tieto Záväzky a ktorého prílohu tvorí tento Súbor podmienok

Reštrukturalizačné obdobie

je časové obdobie uvedené v bode 3.2

Reštrukturalizačný plán

je plán predložený spoločnosťou FIH Európskej komisii prostredníctvom Dánskeho kráľovstva 24. júna 2013, ktorý bol zmenený a doplnený písomnými oznámeniami

FIH alebo Skupina FIH

FIH Erhvervsbank A/S vrátane dcérskych spoločností

FIH Holding

FIH Holding A/S

Skupina FIH Holding

FIH Holding A/S vrátane priamych a nepriamych dcérskych spoločností

FS Property Finance A/S

dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnosti pre finančnú stabilitu FSC, v rozhodnutí označovaná aj ako „Newco“

Financovanie nadobúdaní

samostatný špecializovaný organizačný útvar so zamestnancami zameranými výhradne na riešenia financovania v súvislosti so zlúčeniami a nadobúdaniami, ktorý bol uvedený na trh s osobitným zameraním na existujúcich a potenciálnych klientov

3.   VŠEOBECNÉ

3.1.

Dánske kráľovstvo sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa počas realizácie Reštrukturalizačného plánu v plnom rozsahu dodržiavali Záväzky.

3.2.

Reštrukturalizačné obdobie sa skončí 31. decembra 2016. Záväzky sa uplatňujú počas Reštrukturalizačného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.3.

Všetky záväzky boli buď vykonané, alebo už nie sú relevantné, pokiaľ nie je uvedené inak. Dánske kráľovstvo sa zaväzuje, že vykonané záväzky nezruší.

4.   ŠTRUKTURÁLNE OPATRENIA

4.1.   Financovanie nadobúdaní

FIH ukončí všetky podnikateľské činnosti v oblasti podnikania financovania nadobúdaní do 30. júna 2014. Existujúce portfólio sa postupne ukončí do 30. júna 2014.

4.2.   Uzavretie podnikania financovania majetku

FIH sa stiahla z oblasti podnikania investičných nehnuteľností (1)a uzavrela uvedenú oblasť podnikania do 31. decembra 2013. Neuskutoční sa návrat do danej oblasti podnikania, čo konkrétne znamená, že sa neuskutoční žiadne nové požičanie (kapitálu) na financovanie investovania do investičných nehnuteľností v Dánsku, Švédsku, Nemecku alebo akejkoľvek inej krajine (2).

4.3.   Odpredaj podnikania v oblasti súkromného majetku

FIH odpredá svoje investície vo fondoch súkromného majetku alebo iné kapitálové investície v zákonom povolenom rozsahu čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 31. decembra 2016. Ak nebude odpredaj do uvedeného dátumu možný, investície sa dokončia, čo konkrétne znamená, že sa už nemôže uskutočniť financovanie alebo obnovy investícií (3) Ďalej, od dátumu Rozhodnutia sa neuskutočnia investície do nového súkromného majetku ani iné investície (s výnimkami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 3).

4.4.   Hypotekárna banka

FIH vo svojej štruktúre spoločnosti do konca roka 2014 nebude mať hypotekárny inštitút a po tomto dátume nebude pôsobiť ako hypotekárna banka.

5.   OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ETICKÝCH ZÁSAD A SPRÁVA A RIADENIE

5.1.

Zákaz nadobúdania: FIH nebude nadobúdať žiadnu účasť v žiadnom podniku. Vzťahuje sa to na podniky, ktoré majú právnu formu spoločnosti, ako aj na balíky aktív, ktoré tvoria podnik.

Činnosti nezahrnuté do zákazu nadobúdania: Nevzťahuje sa na nadobudnutia, ktoré sa musia vykonať za výnimočných okolností, aby sa udržala finančná stabilita alebo v záujme účinnej hospodárskej súťaže za predpokladu, že ich vopred schválila Komisia. Nevzťahuje sa ani na nadobudnutia, ktoré sa uskutočňujú v rámci riadneho vykonávania bankového podnikania v riadení existujúcich pohľadávok voči upadajúcim firmám a na predaj a reštrukturalizáciu v rámci Skupiny FIH Holding.

Výnimky, ktoré si nevyžadujú predchádzajúci súhlas Komisie: FIH môže nadobúdať podiely v podnikoch za predpokladu, že kúpna cena uhradená FIH za akékoľvek nadobudnutie je nižšia ako 0,01 % veľkosti súvahy FIH k dátumu rozhodnutia Komisie a že kúpne ceny spolu uhradené FIH za všetky tieto nadobudnutia za celé reštrukturalizačné obdobie sú nižšie ako 0,025 % veľkosti súvahy FIH k dátumu rozhodnutia Komisie.

5.2.

Zákaz agresívnych komerčných praktík: FIH musí predísť účasti na agresívnych komerčných praktikách počas celého trvania Reštrukturalizačného plánu.

5.3.

Vklady: FIH nebude ponúkať výhodnejšie ceny za vkladové produkty (najmä, nie však výhradne, v prípade retailových vkladov v FIH Direct Bank) ako dvaja konkurenti s najlepšími cenami na danom trhu.

Obmedzenie sa neuplatňuje, pokiaľ je podiel FIH na celkovom trhu vkladov menší ako 5 % (4).

5.4.

Reklama: FIH nesmie využívať udelenie opatrení pomoci alebo akékoľvek z toho plynúce výhody na reklamné účely. Ďalej, celkové ročné výdavky na reklamu budú nižšie ako 1 milión EUR.

5.5.

Zákaz kupónových platieb: FIH sa počas Reštrukturalizačného obdobia zdrží akýchkoľvek platieb kapitálových nástrojov, pokiaľ uvedené platby nepochádzajú z právneho záväzku, a nebude uplatňovať ani spätne odkupovať uvedené nástroje bez predchádzajúceho súhlasu Komisie. Kupóny ku kapitálovým nástrojom v držbe štátu sa môžu vyplatiť, pokiaľ by tieto platby nevyvolali kupónové platby iným investorom, ktoré by inak neboli povinné. Záväzok nevyplácať kupóny počas Reštrukturalizačného obdobia sa neuplatňuje na novoemitované nástroje (to znamená nástroje po konečnom schválení reštrukturalizačného plánu Komisiou) za predpokladu, že kupónová platba týchto novoemitovaných nástrojov nevytvorí právny záväzok uskutočniť kupónové platby cenných papierov FIH existujúcich v okamihu prijatia reštrukturalizačného rozhodnutia Komisiou.

5.6.

Zákaz výplaty dividend: Všetky dividendy vyplácané FIH Holding sa zadržia do vyrovnania dohody o kúpe akcií alebo do ukončenia Reštrukturalizačného obdobia, podľa toho, ktoré bude dlhšie. FIH Holding preto nebude svojim akcionárom rozdeľovať finančné prostriedky prostredníctvom dividend alebo inak do konečného vyrovnania dohody o kúpnej cene. V záujme udržania výnosov v skupine FIH Holding nebude FIH vyplácať dividendy iným subjektom, ako je FIH Holding.

5.7.

Obmedzenia FIH Holding súvisiace s vlastníctvom: FIH Holding neposkytne svoju majetkovú účasť vo FIH ako záloh. Transakcie so spriaznenými stranami sa uskutočňujú za podmienok trhového odstupu. Neprijme sa žiadne rozhodnutie ovplyvňujúce úverovú schopnosť alebo likviditu FIH Holding, ktoré by ohrozilo jej schopnosť uhradiť zápornú variabilnú kúpnu cenu v prípade potreby.

FIH Holding je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť len ako holdingová spoločnosť pre FIH a nesplatia sa žiadne úvery akcionárov.

5.8.

Spätná kúpa hybridných kapitálových nástrojov alebo iných kapitálových nástrojov:

So zreteľom na spätnú kúpu hybridných kapitálových nástrojov alebo iných kapitálových nástrojov existujúcich vo FIH k 2. marcu 2012 bude FIH dodržiavať pravidlá týkajúce sa transakcií s kapitálom Tier 1 a Tier 2, ktoré sú stanovené v MEMO/09/441 z 8. októbra 2008 (5) V každom prípade bude FIH viesť konzultácie s Komisiou pred oznámeniami pre trh týkajúcimi sa transakcií s kapitálom Tier 1 a Tier 2.

6.   ZNÍŽENIE KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK

FIH poskytne za opatrenie odmenu v súlade s oznámením o znehodnotených aktívach. Konkrétne, okrem úhrady jednorazovej platby 295,25 milióna DKK +27,5 milióna * N/365, pričom N je počet dní od 30. septembra 2013 do dátumu konečnej platby, ktorá sa podľa dánskych orgánov už uskutočnila s dátumom hodnoty 4. decembra 2013, FIH:

Každý rok od roku 2014 do roku 2020 alebo roku nasledujúceho po konečnom vyrovnaní dohody o kúpnej cene podľa toho, čo nastane skôr, uhradí poplatok 2,1 milióna DKK per annum s dňom valuty 30. septembra (alebo ak 30. september nie je pracovným dňom, s dátumom nasledujúceho pracovného dňa). Posledný poplatok sa uhradí k dátumu vyrovnania dohody o kúpnej cene a znížený pro rata temporis (na základe skutočného počtu) za obdobie medzi platbou predposledného poplatku (30. septembra) a vyrovnaním dohody o kúpnej cene, ako aj za prvé obdobie od 4. decembra 2013 do 30. septembra 2014.

Zníži správcovské poplatky za správu a hedžing účtované spoločnosti FS Property Finance A/S na 0,05 % per annum z nevyrovnaného úverového portfólia s retroaktívnou účinnosťou od 1. januára 2013.

Uhradí ročný poplatok vo výške 47,2 milióna DKK spoločnosti FSC, ak FSA zmení svoj regulačný postoj týkajúci sa kapitálových požiadaviek na úrovni holdingu tak, aby kapacita FIH poskytovať úvery nebola obmedzená kapitálovou pozíciou FIH Holding. Uplatňujú sa dni valuty a časové obmedzenia podobne ako v prvej uvedenej zarážke (6)

7.   PODÁVANIE SPRÁV

7.1.

Dánske kráľovstvo zabezpečí, aby sa úplné a správne vykonávanie Reštrukturalizačného plánu a úplné a správne vykonanie Záväzkov v rámci tohto Súboru podmienok stále monitorovalo. Dánske kráľovstvo bude polročne podávať správy Komisii o vývoji Reštrukturalizačného plánu a uvedených záväzkov do konca Reštrukturalizačného obdobia.

7.2.

Dánske kráľovstvo bude polročne podávať správy Komisii o vývoji Reštrukturalizačného plánu a uvedených záväzkov do konca Reštrukturalizačného obdobia.

7.3.

V lehote troch mesiacov od konečného vyrovnania transakcie poskytne Dánske kráľovstvo správu externého certifikovaného účtovníka o primeranosti vyrovnania transakcie.

(1)  Vymedzené ako úvery udelené v kontexte financovania obchodov, kancelárií, bytových domov, skladov, výstavných miestností, závodov alebo podobných priestorov, ak sú udelené spoločnosti, ktorá nemá v uvedených priestoroch sídlo pre svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, alebo spoločnosti, ktorá sa zameriava na rozvoj nehnuteľností.

(2)  Nevzťahuje sa na tieto prípady: a) FIH Holding/FIH/iný súčasný alebo budúci subjekt v skupine FIH Holding spätne odkúpi FSPF A/S (alternatívne úverové portfólio FSPF A/S alebo jeho časť); b) ak je FIH zmluvne/zo zákona povinná poskytnúť takýto úver alebo ak sa úver poskytne v spojení s riešením reštrukturalizácie/refinancovania/rekapitalizácie/nesplácaných úverov pre dlžníkov FIH alebo FSPF alebo c) služby poradenstva bez poskytovania úverov.

(3)  Nevzťahuje sa na riadny priebeh bankového podnikania (napr. ak FIH získa majetkovú účasť reštrukturalizáciou alebo iným opatrením dlžníkov) alebo ak je FIH zo zákona povinná uskutočniť túto investíciu.

(4)  Podiel FIH na trhu sa odvodzuje zo štatistiky MFI Centrálnej banky Dánska (www.statistikbanken.dk/DNMIN). Je založený na celkovej výške vkladov od dánskych občanov v dánskom sektore PFI v pomere k vkladom od dánskych občanov vo FIH.

(5)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-441_en.htm.

(6)  Je vhodné uviesť, že i) FIH už uskutočnila jednorazovú platbu 350,97 milióna DKK a ii) uhradila sumu 61,7 milióna DKK spoločnosti FS Property Finance A/S ako čiastkovú splátku poplatkov prijatých na základe dohody o správe za rok 2012, ktorá sa podľa dánskych orgánov už uskutočnila s dňom valuty 18. decembra 2013. FSC bez úrokov vráti tú časť platby, ktorá prekračuje minimálnu platbu opísanú v oddiele 6 týchto záväzkov.


11.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/42


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1184

zo 17. júla 2020

o vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách oznámených Maďarskom podľa článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

[oznámené pod číslom C(2020) 4862]

(Iba maďarské znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 ods. 6,

keďže:

1.   SKUTKOVÝ STAV A KONANIE

(1)

Maďarsko 19. júla 2019 oznámilo Komisii na základe článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) svoj úmysel zachovať vnútroštátne ustanovenia o obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách, odchyľujúc sa tak od nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 (1).

1.1.   Právne predpisy Únie

1.1.1.   Článok 114 ods. 4 a 6 ZFEÚ

(2)

V článku 114 ods. 4 a 6 ZFEÚ sa stanovuje:

„4.   Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

[…]

6.   Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 […] dané vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 […] sa považujú za schválené.

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.“

1.2.   Harmonizačné pravidlá v oblasti produktov na hnojenie

1.2.1.   Nariadenie (ES) č. 2003/2003

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (2) platí pre produkty, ktoré sú umiestňované na trhu ako hnojivá označené ako „hnojivá ES“. Hnojivo, ktoré patrí k typom hnojív uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 a ktoré spĺňa podmienky stanovené v uvedenom nariadení, možno označiť ako „hnojivo ES“ a je možný jeho voľný pohyb na vnútornom trhu.

(4)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa stanovuje úplný zoznam typov hnojív, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné pravidlá. Pre každý typ hnojiva sa stanovujú osobitné požiadavky týkajúce sa napríklad obsahu živín, rozpustnosti živín alebo metód spracovania.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 sa uplatňuje najmä na anorganické hnojivá. Niektoré typy hnojív, na ktoré sa vzťahuje, majú obsah fosforu 5 hm. % ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5) alebo vyšší.

(6)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 2003/2003 sa stanovuje zásada voľného obehu hnojív ES na vnútornom trhu, pričom sa v ňom uvádza, že členské štáty nesmú na základe zloženia, identifikácie, označenia alebo balenia a iných ustanovení uvedených v danom nariadení zakázať a obmedziť umiestnenie hnojív označených ako „hnojivo ES“, ktoré spĺňajú ustanovenia daného nariadenia, na trh, ani takémuto umiestneniu brániť.

(7)

V uvedenom nariadení sa nestanovujú limitné hodnoty pre kontaminanty v hnojivách ES. Hnojivá ES s obsahom fosforu aspoň 5 % P2O5 sa preto, až na niekoľko výnimiek založených na rozhodnutiach Komisie pri uplatňovaní príslušných ustanovení ZFEÚ (3), voľne pohybujú na vnútornom trhu bez ohľadu na ich obsah kadmia.

(8)

Úmysel Komisie riešiť otázku neúmyselného znečistenia minerálnych hnojív kadmiom bol však oznámený už v odôvodnení 15 nariadenia (ES) č. 2003/2003. Podľa neho „Hnojivá môžu byť znečistené látkami, ktoré môžu potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie. V nadväznosti na stanovisko Vedeckého výboru pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (SCTEE) má Komisia v úmysle riešiť otázku neúmyselného znečistenia minerálnych hnojív kadmiom a tam, kde to bude primerané, navrhne nariadenie, ktoré má v úmysle predložiť Európskemu parlamentu a Rade. Ak je to primerané, vykoná sa podobná revízia v prípade iných znečisťujúcich látok“.

1.2.2.   Nariadenie (EÚ) 2019/1009

(9)

Nariadením (EÚ) 2019/1009 sa stanovujú harmonizačné pravidlá pre „EÚ produkty na hnojenie“. Zároveň sa ním s účinnosťou od 16. júla 2022 ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003.

(10)

EÚ produkty na hnojenie sú produkty na hnojenie, ktoré sú sprístupňované na vnútornom trhu s označením CE. EÚ produkt na hnojenie musí spĺňať požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009 pre príslušnú kategóriu produktov podľa účinku (ďalej len „PFC“) a kategóriu alebo kategórie komponentných materiálov a musí byť označený v súlade s požiadavkami na označovanie stanovenými v uvedenom nariadení. Existuje sedem PFC pre EÚ produkty na hnojenie, z ktorých jedna sa týka hnojív.

(11)

V nariadení (EÚ) 2019/1009 sú anorganické hnojivá upravené všeobecnejšie než v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003, pričom sa v ňom stanovuje niekoľko všeobecných požiadaviek týkajúcich sa ich kvality a bezpečnosti. Nariadenie (EÚ) 2019/1009 sa okrem toho uplatňuje na organické a organicko-minerálne hnojivá, ktoré nespadajú do vecnej pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2003/2003.

(12)

Nariadením (EÚ) 2019/1009 sa na úrovni Únie zavádza pojem „fosforečné hnojivá“ pre anorganické hnojivá s obsahom makroživiny alebo organicko-minerálne hnojivá, ktorých obsah fosforu je aspoň 5 % P2O5.

(13)

V nariadení sa po prvýkrát na úrovni Únie stanovujú limitné hodnoty kontaminantov v EÚ produktoch na hnojenie. Na základe bodu 3 písm. a) podbodu ii) v PFC 1(B) Organicko-minerálne hnojivo a bodu 2 písm. a) podbodu ii) v PFC 1(C)(I) Anorganické hnojivo s obsahom makroživiny prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 nesmie obsah kadmia vo fosforečných hnojivách presiahnuť limitnú hodnotu 60 mg/kg P2O5.

(14)

Zásada voľného pohybu je zakotvená v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1009, podľa ktorého členské štáty z dôvodov týkajúcich sa zloženia, označenia alebo iných aspektov upravených uvedeným nariadením nebránia tomu, aby sa EÚ produkty na hnojenie, ktoré sú v súlade s daným nariadením, sprístupňovali na trhu. Avšak podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1009 členský štát, ktorý k 14. júlu 2019 využíva výnimku z nariadenia (ES) č. 2003/2003 v súvislosti s obsahom kadmia v hnojivách udelenú v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ, môže pre obsah kadmia vo fosforečných hnojivách naďalej uplatňovať na EÚ produkty na hnojenie vnútroštátne limitné hodnoty až dovtedy, kým sa nebudú pre obsah kadmia vo fosforečných hnojivách uplatňovať na úrovni Únie harmonizované limitné hodnoty, ktoré sa rovnajú limitným hodnotám uplatňovaným v dotknutom členskom štáte alebo sú nižšie ako tieto limitné hodnoty.

(15)

Okrem toho má Komisia do 16. júla 2026 povinnosť zrevidovať limitné hodnoty pre obsah kadmia vo fosforečných hnojivách s cieľom posúdiť realizovateľnosť zníženia týchto limitných hodnôt na nižšiu vhodnú úroveň. Komisia musí zohľadniť environmentálne faktory, najmä v súvislosti s pôdnymi a klimatickými podmienkami, zdravotné faktory, ako aj sociálno-ekonomické faktory vrátane bezpečnosti dodávok.

1.2.3.   Voliteľný systém

(16)

Trh EÚ v oblasti produktov na hnojenie je iba čiastočne harmonizovaný.

(17)

Cieľom nariadenia (ES) č. 2003/2003 je zabezpečiť voľný obeh hnojív ES na vnútornom trhu. Nevzťahuje sa však na tzv. vnútroštátne hnojivá, ktoré sa uvádzajú na trh členských štátov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Výrobcovia si môžu vybrať, či hnojivo uvedú na trh ako „hnojivo ES“ alebo ako „vnútroštátne hnojivo“.

(18)

V nariadení (EÚ) 2019/1009 sa tento voliteľný systém zachováva bez zmien. Zabezpečuje sa ním teda voľný pohyb EÚ produktov na hnojenie na vnútornom trhu a naďalej sa ním umožňuje uvádzanie vnútroštátnych produktov na hnojenie na trh. Možnosť výberu naďalej prináleží výrobcovi.

(19)

Na základe nariadenia (ES) č. 2003/2003, pokiaľ ide o hnojivá ES, a nariadenia (EÚ) 2019/1009, pokiaľ ide o EÚ produkty na hnojenie, nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa okrem iného obsahu kadmia brániť tomu, aby sa vyhovujúce hnojivá ES a EÚ produkty na hnojenie sprístupňovali na trhu.

(20)

Členské štáty však môžu zachovať alebo zaviesť akékoľvek limitné hodnoty obsahu kontaminantov vo vnútroštátnych produktoch na hnojenie nespadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/1009, ktoré považujú za vhodné. Každého členského štátu sa do väčšej alebo menšej miery týka hrozba, ktorú akumulácia kadmia predstavuje z hľadiska dlhodobej udržateľnosti rastlinnej výroby. Väčšina členských štátov už zaviedla pravidlá obmedzujúce obsah kadmia vo vnútroštátnych produktoch na hnojenie s cieľom znížiť emisie kadmia v životnom prostredí, a tým aj expozíciu ľudí účinkom kadmia. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na takýto druh pravidiel.

(21)

Harmonizačné pravidlá Únie teda existujú súbežne s vnútroštátnymi ustanoveniami uplatniteľnými na produkty na hnojenie.

1.3.   Oznámené vnútroštátne ustanovenia

(22)

Vnútroštátne ustanovenia, ktoré oznámilo Maďarsko (ďalej len „oznámené vnútroštátne ustanovenia“), sú uvedené vo vyhláške ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 36/2006 z 18. mája 2006 o povolení, skladovaní, uvádzaní na trh a používaní produktov na hnojenie. Vo vyhláške č. 36/2006 sú uvedené určité podmienky. Konkrétne je v bode 1.2 prílohy 3 k vyhláške stanovená vnútroštátna limitná hodnota pre kadmium na úrovni 20 mg/kg P2O5. Táto limitná hodnota sa vzťahuje na tri kategórie vnútroštátnych hnojív: fosforečné hnojivá, hnojivá NPK a hnojivá s obsahom NPK a mikroživiny bez ohľadu na obsah P2O5. Maďarsko vo svojom liste z 27. septembra 2019 potvrdilo, že limitná hodnota sa nevzťahuje na hnojivá ES.

(23)

Maďarsko vo svojom oznámení a v doplňujúcich informáciách predložených Komisii uviedlo, že má v úmysle uplatňovať už uvedenú limitnú hodnotu na anorganické a organicko-minerálne hnojivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2019/1009 a sú dostupné na trhu v Maďarsku. Oznámené vnútroštátne ustanovenia, ak budú schválené, sa budú konkrétne uplatňovať len ako výnimka z ustanovení o fosforečných hnojivách uvedených v bode 3 písm. a) podbode ii) v PFC 1(B) a bode 2 písm. a) podbode ii) v PFC 1(C)(I) v časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009. Tieto ustanovenia sa týkajú anorganických a organicko-minerálnych hnojív s celkovým obsahom fosforu 5 hm. % ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5) alebo vyšším.

(24)

Vo vzťahu k rôznym iným podmienkam stanoveným vo vyhláške č. 36/2006, než sú limitné hodnoty pre kadmium, Maďarsko potvrdilo, že tieto podmienky sa nemajú považovať za oznámené vnútroštátne ustanovenia odchylné od nariadenia (EÚ) 2019/1009, ktoré má schváliť Komisia, a nemá v úmysle zaviesť výnimku z tohto nariadenia presahujúcu limitnú hodnotu pre kadmium.

1.4.   Postup

(25)

V čase prijatia nariadenia (EÚ) 2019/1009 Maďarsko spolu s Českou republikou a Slovenskou republikou podpísali politické vyhlásenie, v ktorom vyjadrili poľutovanie nad nízkymi ambíciami, pokiaľ ide o konečný kompromis v súvislosti s limitnou hodnotou kadmia vo fosforečných hnojivách, a zároveň naznačili, že podporujú vnútroštátne odchýlky od tejto hodnoty na základe článku 114 ods. 4 ZFEÚ.

(26)

Maďarsko listom zo 17. júla 2019, ktorý bol zaevidovaný ako doručený 19. júla 2019, oznámilo Komisii svoj úmysel zachovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách a odchýliť sa tak od nariadenia (EÚ) 2019/1009. Odôvodnenie, ktoré Maďarsko uviedlo, je v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ v spojení s článkom 36 ZFEÚ založené na dôležitých dôvodoch týkajúcich sa dlhodobej ochrany pôdy a výslednej ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia.

(27)

Komisia listom z 26. júla 2019 potvrdila prijatie oznámenia a informovala maďarské orgány, že šesťmesačná lehota na jeho preskúmanie podľa článku 114 ods. 6 ZFEÚ začala plynúť 20. júla 2019.

(28)

Maďarské orgány listami z 27. septembra 2019 a 15. októbra 2019 zaslali Komisii doplňujúce informácie na podporu svojho oznámenia na základe článku 114 ods. 4 ZFEÚ. Uvedené informácie objasňujú vecnú pôsobnosť vnútroštátnych ustanovení, ktoré chce Maďarsko zachovať, a takisto poskytujú podrobné údaje o trhu s hnojivami v Maďarsku.

(29)

Komisia ďalej uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie (4) s cieľom informovať zainteresované strany o úmysle Maďarska zachovať vnútroštátne opatrenia, ako aj o dôvodoch, na ktoré sa v súvislosti so žiadosťou odvoláva. Listom z 19. novembra 2019 Komisia informovala o oznámení aj ostatné členské štáty a dala im možnosť predložiť k nemu do 30 dní pripomienky.

(30)

Komisii boli v rámci tejto lehoty doručené pripomienky od dvoch členských štátov, konkrétne Českej republiky a Lotyšska. Lotyšsko uviedlo, že nemá námietky voči úmyslu Maďarska zachovať vnútroštátne ustanovenia odchylné od ustanovení nariadenia (EÚ) 2019/1009 vo vzťahu k limitnej hodnote pre kadmium vo fosforečných hnojivách. Česká republika uviedla, že nemá žiadne pripomienky týkajúce sa oznámenia. Po zverejnení oznámenia v úradnom vestníku neboli predložené žiadne pripomienky.

(31)

Vzhľadom na komplexnosť predmetnej veci a to, že samotným predĺžením lehoty nie je ohrozené ľudské zdravie, považovala Komisia v rozhodnutí vydanom 17. januára 2020 (5) v súlade s článkom 114 ods. 6 tretím pododsekom ZFEÚ za odôvodnené predĺžiť lehotu uvedenú v článku 114 ods. 6 prvom pododseku ZFEÚ o ďalších šesť mesiacov, ktoré uplynú 20. júla 2020. Vzhľadom na to, že komplexnosť predmetnej veci sa týkala podmienok prípustnosti, Komisia si vyhradila možnosť rozhodnúť o prípustnosti oznámenia v tomto rozhodnutí.

2.   POSÚDENIE

2.1.   Prípustnosť

(32)

Podľa článku 114 ods. 4 a 6 ZFEÚ môže členský štát po prijatí harmonizačného opatrenia zachovať svoje prísnejšie vnútroštátne ustanovenia z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 ZFEÚ alebo z dôvodov týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, a to za predpokladu, že o týchto vnútroštátnych ustanoveniach upovedomí Komisiu a Komisia ich schváli.

(33)

Maďarsko žiada komisiu o udelenie výnimky, ktorá umožní uvádzať na maďarský trh len tie fosforečné hnojivá s obsahom oxidu fosforečného (P2O5) aspoň 5 % P2O5, ktoré obsahujú najviac 20 mg kadmia/kg P2O5. Maďarsko v liste z 27. septembra 2019 objasnilo, že má v úmysle zachovať výnimku z limitnej hodnoty stanovenej pre kadmium vo fosforečných hnojivách, a to v anorganických hnojivách s obsahom makroživiny aj organicko-minerálnych hnojivách.

(34)

Aby mohla Komisia určiť prípustnosť požiadavky, musí posúdiť, či sú príslušné oznámené vnútroštátne ustanovenia opatrením existujúcim pred harmonizáciou odchylným od novo zavedeného harmonizačného pravidla a či je toto opatrenie prísnejšie.

2.1.1.   Posúdenie existencie oznámených vnútroštátnych ustanovení pred harmonizáciou

(35)

Na účely tohto posúdenia je dôležité zohľadniť osobitnú komplexnosť danej situácie.

(36)

Po prvé, úplný zoznam úzko vymedzených typov hnojív ES stanovený v nariadení (ES) č. 2003/2003 sa nahradí úplne odlišným regulačným režimom. Nariadením (EÚ) 2019/1009 sa tak tieto typy hnojív nahradia oveľa všeobecnejšími kategóriami hnojív a rozsah harmonizácie sa rozšíri aj na iné kategórie produktov než hnojivá. Inými slovami, zatiaľ čo nariadenie (EÚ) 2019/1009 sa bude vzťahovať na všetky výrobky, ktoré boli harmonizované už na základe nariadenia (ES) č. 2003/2003, pre niektoré kategórie hnojív, ktoré patria do jeho rozšíreného rozsahu pôsobnosti, bude predstavovať prvé harmonizačné opatrenie EÚ.

(37)

Po druhé, hoci sa nariadením (ES) č. 2003/2003 harmonizujú hnojivá ES, neurčuje sa ním harmonizovaná limitná hodnota pre kadmium. Inými slovami, hoci niektoré z hnojív, na ktoré sa zameriavajú oznámené vnútroštátne ustanovenia, už ako také boli predmetom harmonizačných opatrení, tieto harmonizačné opatrenia sa doteraz nezameriavali na riziko, ktoré majú riešiť oznámené vnútroštátne ustanovenia.

(38)

Po tretie, Maďarsko nepožiadalo o výnimku z nariadenia (ES) č. 2003/2003 a v súčasnosti neuplatňuje žiadnu limitnú hodnotu kadmia pre hnojivá ES.

(39)

V dôsledku tejto komplexnosti vznikla otázka, či by sa mohli oznámené vnútroštátne ustanovenia považovať za ustanovenia, ktoré zostávajú v platnosti a upovedomí sa o nich Komisia v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) 2019/1009, pričom sa zohľadní harmonizácia stanovená nariadením (ES) č. 2003/2003.

(40)

Na jednej strane sa článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1009 predchádzajúce výnimky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2003/2003 rozširujú na článok 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1009, čím sa umožňuje, aby sa existujúce vnútroštátne opatrenia, ktoré sa na základe oznámení podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ a rozhodnutí Komisie podľa článku 114 ods. 6 ZFEÚ právoplatne uplatňujú na hnojivá patriace do rozsahu harmonizácie stanoveného v nariadení (ES) č. 2003/2003, uplatňovali aj na EÚ produkty na hnojenie, ktoré budú po prvýkrát patriť do novo rozšíreného rozsahu harmonizácie na základe nariadenia (EÚ) 2019/1009. Tým sa potvrdzuje aj to, že nariadenie (EÚ) 2019/1009 je pokračovaním harmonizácie vyplývajúcej z nariadenia (ES) č. 2003/2003.

(41)

Na druhej strane sa v odôvodnení 11 nariadenia (EÚ) 2019/1009 potvrdzuje, že parafrázovaním článku 114 ods. 4 ZFEÚ zákonodarca usúdil, že nariadenie (EÚ) 2019/1009 by sa malo vziať do úvahy na účely posúdení podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ:

„Niekoľko členských štátov má zavedené vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa obmedzuje obsah kadmia vo fosforečných hnojivách z dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Ak by členský štát považoval za potrebné zachovať takéto vnútroštátne ustanovenia po tom, ako sa podľa tohto nariadenia prijmú harmonizované limitné hodnoty, a dovtedy, kým uvedené harmonizované limitné hodnoty nebudú rovnaké alebo nižšie ako vnútroštátne limitné hodnoty, ktoré sú už v platnosti, mal by ich oznámiť Komisii v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ. Okrem toho, v súlade s článkom 114 ods. 5 ZFEÚ, ak by členský štát považoval za potrebné zaviesť nové vnútroštátne ustanovenia, ako sú napríklad ustanovenia obmedzujúce obsah kadmia vo fosforečných hnojivách, na základe vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia z dôvodu problému, ktorý je špecifický pre daný členský štát a ktorý vznikol po prijatí uvedeného nariadenia, mal by plánované ustanovenia, ako aj dôvody ich zavedenia oznámiť Komisii. […]“

(42)

Takýto výklad potvrdzuje aj rozdiel vo vecnej pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2003/2003 a nariadenia (EÚ) 2019/1009, v rámci ktorého nariadenie (EÚ) 2019/1009 nahrádza nariadenie (ES) č. 2003/2003 nielen z hľadiska rozšíreného rozsahu pôsobnosti, ale aj z hľadiska úplne iného regulačného režimu.

(43)

Takisto možno poukázať na to, že v predchádzajúcich prípadoch, v ktorých nové harmonizačné opatrenie nahradilo už existujúce opatrenie, sa Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) odvolával len na novo prijaté harmonizačné opatrenie ako na opatrenie, ktoré by sa malo vziať do úvahy na účely posúdení podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ (6).

(44)

Možno teda povedať, že vzhľadom na to, že nariadenie (EÚ) 2019/1009 je harmonizačné opatrenie, ktoré by sa malo vziať do úvahy na účely posúdenia oznámených vnútroštátnych ustanovení podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ, je úlohou Komisie zistiť, či oznámené vnútroštátne ustanovenia existovali pred týmto nariadením v súlade s požiadavkou článku 114 ods. 4 ZFEÚ.

(45)

Po štvrté, v nariadení (EÚ) 2019/1009 aj nariadení (ES) č. 2003/2003 sa uplatňuje už opísaný voliteľný systém, čo znamená, že popri harmonizačných pravidlách EÚ môžu existovať aj vnútroštátne pravidlá s rovnakou vecnou pôsobnosťou, ako majú harmonizačné pravidlá, ale len vo vzťahu k produktom, ktoré sa neuvádzajú na trh na základe harmonizačných pravidiel. Oznámené vnútroštátne ustanovenia sa doteraz vzťahovali len na takéto produkty, t. j. na hnojivá označené v odôvodnení 17 vyššie ako „vnútroštátne hnojivá“. Súčasné uplatňovanie oznámených vnútroštátnych ustanovení na takéto vnútroštátne hnojivá je tak zákonné, pretože harmonizačné pravidlá sú pre osobu uvádzajúcu hnojivá na trh voliteľné. Maďarsko má však teraz v úmysle uplatňovať tie isté oznámené vnútroštátne ustanovenia ako výnimku z nariadenia (EÚ) 2019/1009, hoci sa neuplatňujú ako výnimka z nariadenia (ES) č. 2003/2003.

(46)

V dôsledku tejto komplexnosti vzniká otázka, či je možné považovať oznámenie, ktoré predložilo Maďarsko, za zachovanie vnútroštátnych ustanovení na účely článku 114 ods. 4 ZFEÚ, a nie za zavedenie vnútroštátnych ustanovení po prijatí harmonizačného opatrenia v súlade s článkom 114 ods. 5 ZFEÚ.

(47)

V prvom rade možno uviesť, že oznámené vnútroštátne ustanovenia sú v platnosti v ich súčasnom stave od roku 2006. Boli teda v platnosti v čase vypracúvania nariadenia (EÚ) 2019/1009, a preto predchádzajú uvedenému nariadeniu. Maďarsko tak nepožaduje zavedenie vnútroštátnych ustanovení po prijatí harmonizačného opatrenia, čo by bolo predmetom oznámenia podľa článku 114 ods. 5 ZFEÚ.

(48)

Na druhej strane by mohla vzniknúť otázka, či sa oznámené vnútroštátne ustanovenia zachovajú v zmysle článku 114 ods. 4 ZFEÚ, keďže oznámené vnútroštátne ustanovenia sa v ich súčasnom stave nevzťahujú na hnojivá ES. Maďarsko má však v úmysle uplatňovať oznámené vnútroštátne ustanovenia aj na EÚ produkty na hnojenie. Aby to bolo možné, je potrebná úprava maďarských právnych predpisov.

(49)

S cieľom stanoviť, či oznámené vnútroštátne ustanovenia existovali pred harmonizáciou v zmysle článku 114 ods. 4 ZFEÚ, aj keď by bola potrebná ich mierna úprava, aby sa vzťahovali aj na EÚ produkty na hnojenie, kým hnojivá ES zostanú vylúčené, je dôležité posúdiť účel rozlišovania medzi článkom 114 ods. 4 a článkom 114 ods. 5 ZFEÚ.

(50)

Túto odlišnosť rieši judikatúra Súdneho dvora. Vo veci C-3/00 Dánsko/Komisia Súdny dvor rozhodol vo vzťahu k článku 95 ZES, ktorý zodpovedá článku 114 ZFEÚ:

„Rozdiel medzi dvomi situáciami uvedenými v článku 95 spočíva v tom, že v prvej situácii boli vnútroštátne ustanovenia prijaté pred harmonizačným opatrením. Zákonodarca Spoločenstva ich teda pozná, ale nemôže alebo nechce sa nimi riadiť pri harmonizácii. Považuje sa preto za prijateľné, aby členský štát požiadal o zachovanie svojich vnútroštátnych ustanovení. S týmto cieľom Zmluva o ES vyžaduje, aby takéto vnútroštátne ustanovenia boli opodstatnené dôležitými dôvodmi v zmysle článku 30 ES alebo ochranou životného alebo pracovného prostredia. Naopak v druhej situácii je vyššia pravdepodobnosť, že prijatie nových vnútroštátnych právnych predpisov ohrozí harmonizáciu. Inštitúcie Spoločenstva jednoznačne nemohli pri vypracúvaní harmonizačného opatrenia zohľadniť znenie vnútroštátnych ustanovení. V takom prípade sa nezohľadňujú požiadavky uvedené v článku 30 ES a prijateľné sú len dôvody týkajúce sa ochrany životného alebo pracovného prostredia pod podmienkou, že členský štát predloží nové vedecké poznatky a že potreba zaviesť nové vnútroštátne ustanovenia vyplýva z problému špecifického pre dotknutý členský štát, ktorý vznikol po prijatí harmonizačného opatrenia“ (7).

(51)

Vzhľadom na citovanú judikatúru je potrebné vziať do úvahy, že účelom rozlišovania medzi článkom 114 ods. 4 a 5 ZFEÚ je zaviesť striktnejšie požiadavky na odôvodnenie v prípadoch, v ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k ohrozeniu harmonizácie z dôvodu, že zákonodarca v čase vypracovania harmonizačného opatrenia nepoznal príslušné vnútroštátne ustanovenie, a preto sa nezohľadnilo pri vypracúvaní harmonizačného opatrenia.

(52)

Ako už bolo uvedené, oznámené vnútroštátne ustanovenia sú v platnosti v ich súčasnom stave od roku 2006. Boli teda v platnosti v čase vypracúvania nariadenia (EÚ) 2019/1009, a preto predchádzajú uvedenému nariadeniu.

(53)

Z posúdenia vplyvu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu (8), je ďalej zrejmé, že zákonodarca Únie poznal oznámené vnútroštátne ustanovenia pri vypracúvaní nariadenia (EÚ) 2019/1009. V dôsledku toho by sa mali oznámené vnútroštátne ustanovenia považovať za existujúce pred harmonizáciou z hľadiska článku 114 ods. 4 ZFEÚ.

(54)

Ako už bolo uvedené, nariadenie (EÚ) 2019/1009 sa považuje za relevantné harmonizačné opatrenie pre toto konkrétne posúdenie. Oznámené vnútroštátne ustanovenia sa majú preto posúdiť z hľadiska uvedeného nariadenia. Zostáva posúdiť, či sú oznámené vnútroštátne ustanovenia výnimkou z nariadenia (EÚ) 2019/1009 a či sú prísnejšie ako dané nariadenie.

2.1.2.   Posúdenie prísnosti oznámených vnútroštátnych ustanovení vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) 2019/1009

(55)

Zatiaľ čo limitná hodnota obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách stanovená v bode 3 písm. a) podbode ii) v PFC 1(B) a bode 2 písm. a) podbode ii) v PFC 1(C)(I) v časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009, od ktorého sa oznámené vnútroštátne ustanovenia odchyľujú, je stanovená ako 60 mg/kg P2O5, oznámené vnútroštátne ustanovenia stanovujú limitnú hodnotu pre kadmium 20 mg/kg P2O5. Je preto zrejmé, že oznámené vnútroštátne ustanovenia sa odchyľujú od ustanovení nariadenia (EÚ) 2019/1009 a sú prísnejšie ako ustanovenia daného nariadenia.

(56)

Vzhľadom na už uvedené skutočnosti možno vyvodiť tieto závery: 1. oznámené vnútroštátne ustanovenia boli prijaté pred harmonizačným opatrením a zákonodarca ich poznal v čase vypracúvania harmonizačného opatrenia, konkrétne nariadenia (EÚ) 2019/1009. Mali by sa preto považovať za opatrenie existujúce pred harmonizáciou podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ a 2. oznámené vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú odchylné od bodu 3 písm. a) podbodu ii) v PFC 1(B) a bodu 2 písm. a) podbodu ii) v PFC 1(C)(I) v časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009, sú prísnejšie ako nariadenie (EÚ) 2019/1009.

(57)

Komisia sa preto domnieva, že oznámenie predložené Maďarskom je plne prípustné podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ.

2.2.   Posúdenie podstaty veci

(58)

V súlade s článkom 114 ods. 4 a ods. 6 prvým pododsekom ZFEÚ musí Komisia zistiť, či sú splnené všetky podmienky umožňujúce členskému štátu zachovať si vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od harmonizačného opatrenia Únie stanoveného v uvedenom článku.

(59)

Komisia musí najmä posúdiť, či sú oznámené vnútroštátne ustanovenia opodstatnené na základe dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 ZFEÚ alebo dôvodov, ktoré sa týkajú ochrany životného alebo pracovného prostredia, a či neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie oprávneného sledovaného cieľa. Okrem toho v prípadoch, v ktorých sa Komisia domnieva, že vnútroštátne ustanovenia spĺňajú uvedené podmienky, musí podľa článku 114 ods. 6 ZFEÚ skontrolovať, či tieto vnútroštátne ustanovenia neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi a či nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

(60)

Z hľadiska časového rámca stanoveného článkom 114 ods. 6 ZFEÚ Komisia pri preskúmavaní, či sú vnútroštátne opatrenia oznámené podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ opodstatnené, musí vychádzať z odôvodnenia predloženého oznamujúcim členským štátom. Dôkazné bremeno spočíva na žiadajúcom členskom štáte, ktorý sa usiluje o zachovanie vnútroštátnych opatrení.

(61)

Ak má však Komisia k dispozícii informácie, na základe ktorých môže byť potrebné preskúmať harmonizačné opatrenie Únie, od ktorého sa oznámené vnútroštátne ustanovenia odchyľujú, môže takéto informácie vziať do úvahy pri posudzovaní oznámených vnútroštátnych ustanovení.

2.2.1.   Stanovisko Maďarska

(62)

Stanovisko Maďarska vo vzťahu k obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách s obsahom aspoň 5 % P2O5 je motivované dlhodobou ochranou pôdy a výslednou ochranou ľudského zdravia a životného prostredia.

(63)

Maďarsko vo svojom oznámení Komisii analyzovalo predpokladané účinky limitnej hodnoty 60 mg/kg P2O5 stanovenej v nariadení (EÚ) 2019/1009 na svoje vnútroštátne územie. Táto limitná hodnota vyvolala vážne obavy, pokiaľ ide o ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Kadmium sa kvalifikuje ako karcinogénna látka a je zaradené medzi najtoxickejšie prvky. Rastliny ľahko absorbujú kadmium, čím sa kadmium dostáva do potravinového reťazca. Pokiaľ ide o úmrtia na rakovinu pľúc, Maďarsko je na vrchole rebríčka v Únii a na svete. Maďarsko preto zdôrazňuje potrebu ďalšieho zníženia expozície účinkom kadmia, ktoré sa dostáva do tela konzumáciou potravín.

(64)

Vzhľadom na to, že bola stanovená štatistická súvislosť medzi expozíciou všeobecnej populácie účinkom kadmia a zvýšeným rizikom rakoviny, okrem iného rakoviny pľúc, Maďarsko chce znížiť ďalšie vystavenie svojho obyvateľstva účinkom kadmia prostredníctvom nižšej limitnej hodnoty vo fosforečných hnojivách.

(65)

Popri obavách o zdravie ľudí Maďarsko takisto predložilo odôvodnenia týkajúce sa ochrany životného prostredia a dlhodobej ochrany svojich pôd, ktoré sú prevažne kyslé alebo extrémne kyslé, a preto náchylnejšie na akumuláciu kadmia, v dôsledku čoho vyžadujú väčšiu ochranu.

(66)

Maďarsko vo svojom zdôvodnení vychádza zo štúdií, v ktorých je hromadenie kadmia v ľudskom tele dané do súvislosti s viacerými zdravotnými problémami, v najvýznamnejšej miere s rakovinou pľúc, ale takisto s chronickým zlyhaním obličiek a osteoporózou (9). Maďarsko vo svojom oznámení vychádza aj z rôznych zdrojov týkajúcich sa hromadenia kadmia v pôde (10). Maďarsko potvrdzuje existenciu priamej súvislosti medzi hromadením kadmia v pôde, nevyhnutným prenosom do potravín a krmív a nežiaducimi zdravotnými účinkami na ľudí.

(67)

Prevažná väčšina fosforečných hnojív na maďarskom trhu sú hnojivá ES. Napriek tomu má väčšina hnojív ES na maďarskom trhu obsah kadmia nižší ako 20 mg/kg P2O5. Vzhľadom na to, že 95 % dovážaných hnojív už zodpovedá budúcej limitnej hodnote 60 mg/kg P2O5 stanovenej v nariadení (EÚ) 2019/1009, Maďarsko sa obáva, že sa vývoj dovozu v budúcnosti zmení, čo povedie k výraznému zvýšeniu obchodovania s výrobkami s vyšším obsahom kadmia ako 20 mg/kg P2O5, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu hromadeniu kadmia v pôde a jeho následnému prenosu do potravinového reťazca.

2.2.2.   Zhodnotenie stanoviska Maďarska

2.2.2.1.   Opodstatnenie na základe dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 ZFEÚ alebo dôvodov týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia

(68)

Cieľom oznámených vnútroštátnych ustanovení je dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany zdravia a života ľudí a životného prostredia, než akú zabezpečuje nariadenie (EÚ) 2019/1009 z hľadiska expozície účinkom kadmia, tým, že sa zabráni ďalšiemu hromadeniu kadmia v pôde. Tento cieľ sa má dosiahnuť prostredníctvom zachovania nižšej maximálnej limitnej hodnoty kadmia vo fosforečných hnojivách, ktoré obsahujú aspoň 5 hm. % P2O5, v porovnaní s harmonizovanou limitnou hodnotou stanovenou v nariadení (EÚ) 2019/1009.

(69)

Z hľadiska ochrany zdravia a života ľudí je potrebné uviesť, že pre ľudí je kadmium nepodstatný a toxický prvok a nemá žiadny prínos pre rastliny ani zvieratá. Najmä oxid kademnatý bol klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 2 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (11).

(70)

Výskyt kadmia v rastlinách a príjem kadmia z potravín by z dlhodobého hľadiska mohli viesť k nežiaducim účinkom na ľudské zdravie. Okrem toho sa po absorbovaní do ľudského tela účinne ukladá a hromadí v tele počas celého života človeka (12).

(71)

Kadmium môže poškodiť obličky, spôsobiť nadmernú produkciu beta-2-mikroglobulínu, proteínu vylučovaného v moči, čo je biologický ukazovateľ fungovania obličiek. Závažnosť účinku závisí od trvania a úrovne pôsobenia kadmia. Poškodenie kostry je ďalším závažným následkom chronickej expozície účinkom kadmia na úrovniach o niečo vyšších, ako sú hodnoty, pri ktorých sú včasným indikátorom hodnoty beta-2-mikroglobulínu v moči. Kadmium sa ukladá najmä v pečeni a obličkách, jeho vylučovanie je pomalé a v ľudskom tele môže zostať celé desaťročia.

(72)

Všeobecná verejnosť je vystavená pôsobeniu kadmia z viacerých zdrojov vrátane fajčenia. V prípade nefajčiarov sú najvýznamnejším zdrojom príjmu kadmia potraviny. Kadmium je primárne toxické pre obličky, ale môže spôsobovať aj demineralizáciu kostí a bola stanovená štatistická súvislosť so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc, sliznice maternice, močového mechúra a prsníka (13). Okrem toho nemožno vylúčiť zdravotné riziká u dospelých fajčiarov a u ľudí s nedostatočným ukladaním železa v tele a/alebo žijúcich v blízkosti priemyselných zdrojov (14).

(73)

Vzhľadom na vysokú úmrtnosť na rakovinu pľúc v Maďarsku je jeho záujem o vylúčenie ďalšej expozície účinkom kadmia odôvodnený.

(74)

Ďalšie hromadenie kadmia v pôdach môže mať okrem vplyvu na ľudské zdravie aj negatívny vplyv na biodiverzitu pôdy, a tým na funkcie pôdy (napr. rozkladanie organickej hmoty), ako aj na kvalitu podzemných vôd v dôsledku vylúhovania do pôdy. Na toxicitu aj biologickú dostupnosť kadmia majú vplyv vlastnosti pôdy. Mobilita a biologická dostupnosť sú vyššie v kyslejších pôdach a nižšie v kriedových/vápenatých pôdach. Približne polovica pôd Maďarska je kyslých alebo extrémne kyslých, čo vedie k situácii špecifickej pre tento členský štát, v dôsledku čoho je zvlášť zraniteľný z hľadiska hromadenia kadmia v pôdach.

(75)

Obavy týkajúce sa rizika, ktoré predstavuje kadmium pre ľudské zdravie a životné prostredie, už Rada uviedla vo svojom uznesení z 25. januára 1988 (15). Rada zdôraznila význam obmedzenia prienikov kadmia do pôd zo všetkých zdrojov vrátane difúznych zdrojov (napr. atmosférickej depozície, fosforečných hnojív, čistiarenského kalu a iných) okrem iného prostredníctvom „vhodných regulačných opatrení týkajúcich sa obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách na základe vhodnej technológie, ktorá si nevyžaduje neprimerané náklady a zohľadňuje environmentálny stav v jednotlivých regiónoch Spoločenstva“.

(76)

V odôvodnení 15 nariadenia (ES) č. 2003/2003 sa už uviedlo, že Komisia má v úmysle riešiť otázku neúmyselného znečistenia minerálnych hnojív kadmiom.

(77)

V roku 2002 Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká dospel k záveru, že limitná hodnota 40 mg/kg P2O5 alebo vyššia by viedla k hromadeniu kadmia vo väčšine pôd Európskej únie. Naproti tomu sa predpokladalo, že pri limitnej hodnote 20 mg/kg P2O5 alebo nižšej by nedošlo k dlhodobému hromadeniu v pôde počas 100 rokov, ak sa neberú do úvahy iné prieniky kadmia.

(78)

Komisia vo svojom návrhu nariadenia (EÚ) 2019/1009 (16) dospela na základe vedeckých údajov dostupných pri posudzovaní vplyvov k záveru, že kadmiové kovy a oxid kademnatý môžu vo všeobecnosti predstavovať závažné riziká pre zdravie. Komisia navrhla stanovenie limitnej hodnoty 60 mg/kg P2O5 vo fosforečných hnojivách a postupné zníženie tejto limitnej hodnoty na 20 mg/kg P2O5 počas 12 rokov po uplatnení nového nariadenia.

(79)

Okrem toho sa všeobecne uznáva, že kadmium v hnojivách je nepochybne najväčším zdrojom prieniku kadmia do pôdy a potravinového reťazca. (17) V nariadení (EÚ) 2019/1009 sa stanovuje limitná hodnota 60 mg/kg P2O5 platná od 16. júla 2022. Prevažná väčšina hnojív dostupných na európskom trhu už spĺňa túto limitnú hodnotu. Aj keď je na základe dostupných vedeckých údajov zavedenie tejto limitnej hodnoty krok správnym smerom, nie je pravdepodobné, že z dlhodobého hľadiska dôjde k výraznému zníženiu hromadenia kadmia v pôdach.

(80)

Uznávajúc potrebu ambicióznejšej harmonizovanej limitnej hodnoty obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách v budúcnosti, nariadenie (EÚ) 2019/1009 zaväzuje Komisiu, aby prehodnotila tieto limitné hodnoty s cieľom znížiť ich, ak to bude možné.

(81)

Na základe uvedených skutočností je potrebné zohľadniť, že maximálna limitná hodnota stanovená v oznámených vnútroštátnych ustanoveniach je odôvodnená potrebou ochrany ľudského zdravia a života a ochrany životného prostredia.

2.2.2.2.   Neexistencia svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi alebo prekážky pre fungovanie vnútorného trhu

a)   Neexistencia svojvoľnej diskriminácie

(82)

V článku 114 ods. 6 ZFEÚ sa Komisia zaväzuje overiť, či zachovanie oznámených opatrení neslúži svojvoľnej diskriminácii. Podľa judikatúry Súdneho dvora (18) sa v záujme vylúčenia diskriminácie nesmú podobné situácie posudzovať rozdielne a rozdielne situácie sa nesmú posudzovať rovnako, pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené. Neexistencia diskriminácie znamená, že vnútroštátne obmedzenia obchodu sa nemôžu využívať tak, aby spôsobili diskrimináciu, pokiaľ ide o tovar pochádzajúci z iných členských štátov.

(83)

Oznámené vnútroštátne ustanovenia sa uplatňujú na domáce produkty aj na produkty vyrobené v iných členských štátoch. Vzhľadom na neexistenciu akéhokoľvek dôkazu, ktorý by svedčil o opaku, možno dospieť k záveru, že oznámené vnútroštátne ustanovenia nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie.

b)   Neexistencia skrytého obmedzovania obchodu

(84)

Vnútroštátne opatrenia, ktoré stanovujú prísnejšie podmienky na uvedenie produktov na trh ako nariadenie Únie, by obvykle predstavovali prekážku v obchode. Dôvodom je, že v dôsledku vnútroštátneho ustanovenia sa v prípade niektorých z produktov, ktoré sa zákonným spôsobom uvádzajú na trh vo zvyšnej časti Únie, predpokladá, že sa neuvedú na trh v dotknutom členskom štáte. Podmienkami stanovenými v článku 114 ods. 6 ZFEÚ sa má zabrániť tomu, aby sa obmedzenia založené na kritériách uvedených v odsekoch 4 a 5 uvedeného článku uplatňovali v prípade neprimeraných dôvodov a aby v skutočnosti predstavovali hospodárske opatrenia komplikujúce dovoz výrobkov z ostatných členských štátov, a teda prostriedok nepriamej ochrany vnútroštátnej výroby (19).

(85)

Vzhľadom na to, že oznámené vnútroštátne ustanovenia takisto ukladajú hospodárskym subjektom so sídlom v iných členských štátoch v inak harmonizovanej oblasti prísnejšiu limitnú hodnotu obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách, mohli by predstavovať skryté obmedzovanie obchodu alebo prekážku pri fungovaní vnútorného trhu.

(86)

Keďže neexistuje žiadny dôkaz naznačujúci, že vnútroštátne ustanovenia predstavujú v skutočnosti opatrenie na ochranu vnútroštátnej výroby, možno skonštatovať, že nie sú skrytým obmedzovaním obchodu medzi členskými štátmi. Komisia preto musí zvážiť, či oznámené vnútroštátne ustanovenia predstavujú prekážku pre fungovanie vnútorného trhu.

c)   Neexistencia prekážok pre fungovanie vnútorného trhu

(87)

V článku 114 ods. 6 ZFEÚ sa Komisia zaväzuje overiť, či zachovanie oznámených opatrení predstavuje prekážku pre fungovanie vnútorného trhu. Túto podmienku nemožno vysvetľovať tak, že zakazuje schválenie akéhokoľvek vnútroštátneho opatrenia, ktoré môže ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu. V skutočnosti akékoľvek vnútroštátne opatrenie, ktoré sa odchyľuje od harmonizačného opatrenia zameraného na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, vo svojej podstate predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh. Aby sa v dôsledku toho zachoval užitočný charakter postupu stanoveného v článku 114 ZFEÚ, v zmysle článku 114 ods. 6 ZFEÚ sa koncept prekážky pre fungovanie vnútorného trhu musí chápať ako neprimeraný účinok, pokiaľ ide o sledovaný cieľ (20).

(88)

Pri posudzovaní toho, či sú oznámené vnútroštátne ustanovenia primerané a potrebné na dosiahnutie ich cieľa, je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov. Komisia musí vyhodnotiť, či je úroveň ochrany vyplývajúca z limitnej hodnoty kadmia stanovenej v maďarských právnych predpisoch účinná pri ochrane ľudského zdravia a života na jednej strane a životného prostredia na strane druhej.

(89)

Oznámené vnútroštátne ustanovenia majú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že vylúčia hromadenie kadmia v pôde. Maďarsko vo svojom oznámení Komisii odôvodňuje potrebu výnimky odkazom na konkrétne okolnosti týkajúce sa osobitnej zraniteľnosti maďarskej populácie v dôsledku vysokého počtu úmrtí na rakovinu pľúc a kyslosti pôdy.

(90)

Pokiaľ ide o úmrtia na rakovinu pľúc, Maďarsko je na vrchole rebríčka v Únii a na svete. Maďarsko preto zdôrazňuje potrebu ďalšieho zníženia expozície účinkom kadmia, ktoré sa dostáva do tela konzumáciou potravín. Okrem toho približne polovica pôd Maďarska je kyslých alebo extrémne kyslých, čo vedie k situácii špecifickej pre tento členský štát, v dôsledku čoho je zvlášť zraniteľný z hľadiska hromadenia kadmia v pôdach.

(91)

Okrem toho sa stanovila maximálna limitná hodnota koncentrácie kadmia v hnojivách na úrovni 20 mg/kg P2O5 alebo nižšej ako účinný nástroj na vylúčenie dlhodobého hromadenia kadmia v pôde počas 100 rokov.

(92)

Ak sa zohľadnia aj prvky, ktoré sa týkajú osobitnej situácie Maďarska, možno oznámené vnútroštátne ustanovenia považovať za potrebné na dosiahnutie cieľov, ktoré sledujú.

(93)

Maďarsko okrem toho tvrdí, že vo väčšine hnojív na trhu je obsah kadmia nižší ako limitná hodnota 20 mg/kg P2O5, aj keď sa to v súčasnosti nevyžaduje v prípade hnojív ES. Stanovenie limitnej hodnoty 20 mg/kg P2O5 preto výrazným spôsobom nenaruší trh.

(94)

Uplatňovanie iných opatrení, napríklad uplatnenie obmedzení, by bolo veľmi ťažké prakticky regulovať a nemuseli by sa dosiahnuť ciele, ktoré sledujú. Komisia sa domnieva, že zachovanie oznámených vnútroštátnych ustanovení nie je neprimerané a nepredstavuje prekážku fungovania vnútorného trhu v zmysle článku 114 ods. 6 ZFEÚ.

(95)

Vzhľadom na túto analýzu sa Komisia domnieva, že je splnená podmienka týkajúca sa neexistencie prekážok fungovania vnútorného trhu.

2.2.2.3.   Časové obmedzenie

(96)

Aby bolo možné obmedziť vnútroštátne opatrenie a prípadnú prekážku fungovania vnútorného trhu na to, čo je jednoznačne nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných Maďarskom, je potrebné vnútroštátnu výnimku časovo obmedziť. Ak by sa harmonizovaná limitná hodnota v budúcnosti stanovila na úrovni limitnej hodnoty Maďarska alebo nižšej, výnimka by už nebola nevyhnutná.

(97)

Harmonizovanú limitnú hodnotu by bolo možné stanoviť na úrovni limitnej hodnoty Maďarska alebo nižšej len prostredníctvom rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady na základe návrhu Komisie, napríklad v zmysle revízie uvedenej v článku 49 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/1009. Obdobie, na ktoré sa udeľuje výnimka, by preto týmto rozhodnutím nemalo byť obmedzené na určitý dátum, ale malo by zodpovedať takémuto budúcemu rozhodnutiu zákonodarcu.

(98)

Je to v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1009, v ktorom sa stanovuje, že výnimky z nariadenia (ES) č. 2003/2003 v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ vo vzťahu k obsahu kadmia sa môžu uplatňovať naďalej, kým sa nebudú na úrovni Únie uplatňovať harmonizované limitné hodnoty obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách, ktoré sa rovnajú vnútroštátnym hodnotám alebo sú nižšie.

(99)

Schválenie oznámených vnútroštátnych ustanovení preto má platiť, až kým sa na úrovni Únie nebude uplatňovať revidovaná harmonizovaná limitná hodnota rovná limitnej hodnote Maďarska alebo nižšia.

3.   ZÁVERY

(100)

Z hľadiska uvedených skutočností by sa malo dospieť k záveru, že oznámenie Maďarska o zachovaní vnútroštátnych ustanovení, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (EÚ) 2019/1009, predložené 19. júla 2019, je prípustné.

(101)

Komisia okrem toho konštatuje, že oznámené vnútroštátne ustanovenia:

spĺňajú potreby z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia,

sú primerané sledovaným cieľom,

nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie,

nepredstavujú skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.

(102)

Komisia preto zastáva názor, že oznámené vnútroštátne ustanovenia by sa mali schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vnútroštátne ustanovenia oznámené Maďarskom podľa článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (EÚ) 2019/1009 z hľadiska obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách, t. j. pokiaľ ide o zákaz uvádzať na maďarský trh fosforečné hnojivá obsahujúce aspoň 5 hm. % P2O5 uvedené v bode 3 písm. a) podbode ii) v PFC 1(B) a bode 2 písm. a) podbode ii) v PFC 1(C)(I) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 s obsahom kadmia vyšším ako 20 mg/kg P2O5, sú schválené až do uplatnenia revidovanej harmonizovanej limitnej hodnoty, ktorá sa rovná limitnej hodnote Maďarska alebo je nižšia, na úrovni Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maďarsku.

V Bruseli 17. júla 2020

Za Komisiu

Thierry BRETON

člen Komisie


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).

(3)  Pozri rozhodnutia Komisie z 3. januára 2006: 2006/347/ES o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Švédskym kráľovstvom podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2006, s. 19), 2006/348/ES o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Fínskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2006, s. 25) a 2006/349/ES o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Rakúskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2006, s. 31).

(4)  Ú. v. EÚ C 394, 21.11.2019, s. 2.

(5)  Rozhodnutie Komisie, ktorým sa predlžuje lehota uvedená v článku 114 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách oznámenými Maďarskom podľa článku 114 ods. 4 zmluvy [C(2020) 134 final].

(6)  Pozri C-360/14 P Nemecko/Európska komisia.

(7)  C-3/00 Dánsko/Komisia, bod 58. Ďalej potvrdené napr. vo veciach T-234/04 Holandské kráľovstvo/Komisia, bod 58, spojené veci T-366/03, T-235/04 Spolková krajina Horné Rakúsko a Rakúsko/Komisia, bod 62, a C-512/99 Nemecko/Komisia, bod 41.

(8)  Pozri posúdenie vplyvu k návrhu Komisie zamerané osobitne na limitnú hodnotu kadmia, SWD(2016) 64 final, ČASŤ 2/2; https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-64-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF; pozri najmä strany 5, 6, 25, 28, 29, 32 a prílohu I.

(9)  Napr. HORVÁTH, O., MAKRAINÉ HORVÁTH, A. Z., A csontritkulás, korunk „néma járványa“, Nővér, 2006, zv. 19, č. 2; MÁTYUS, J., OLÁH, A., ÚJHELYI, L., KÁRPÁTI, I., BALLA, J., Az idült vesebetegség epidémiája szükségessé teszi a glomerulus filtrációs ráta számítását, Orvosi Hetilap, 2008, zv. 149, č. 2, s. 77 – 82; a IARC Monographs Volume 100C Cadmium and Cadmium Compounds, 2012.

(10)  Napr. ADRIANO, D. C., Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of Metals, (2. vyd.), Springer-Verlag, New York, 2001; ALLOWAY, B. J. (vyd.), Heavy Metals in Soils, Blackie and Son Ltd. Glasgow and London, John Wiley and Sons Inc. New York, 1990.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(12)  Pozri vedeckú správu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín o expozícii európskej populácie kadmiu prostredníctvom stravy z roku 2012 zverejnenú na adrese:https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2551.pdf [Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(1)].

(13)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(1).

(14)  Správa o posúdení rizika v EÚ týkajúca sa kadmia a oxidu kademnatého, ako sa uvádza v SWD(2016) 64 final, s. 11.

(15)  Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1.

(16)  COM(2016) 0157 final – 2016/084 (COD).

(17)  Pozri štúdiu Revisiting and updating the effect of phosphate fertilizers to cadmium accumulation in

European agricultural soils (Prehodnotenie a aktualizácia vplyvu fosforečných hnojív na akumuláciu kadmia v európskych poľnohospodárskych pôdach) od Erika Smoldersa a Laetitie Sixovej, ktorú realizovala spoločnosť Fertilizers Europe v roku 2013,

zverejnenú na adrese http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf.

(18)  Napr. C-492/14, Essent Belgium, bod 80, rozhodnutie Komisie z 8. mája 2018 o vnútroštátnych predpisoch o pridávaní dusitanov do určitých mäsových výrobkov, ktoré oznámilo Dánsko, C(2018) 2721, bod 52 (Ú. v. EÚ L 118, 14.5.2018, s. 7), rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Fínskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/348/ES, bod 38, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Švédskym kráľovstvom podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/347/ES, bod 39, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Rakúskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/349/ES, bod 39.

(19)  Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2018 o vnútroštátnych predpisoch o pridávaní dusitanov do určitých mäsových výrobkov, ktoré oznámilo Dánsko, C(2018) 2721, bod 54, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Fínskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/348/ES, bod 40, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Švédskym kráľovstvom podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/347/ES, bod 41, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Rakúskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/349/ES, bod 41.

(20)  Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2018 o vnútroštátnych predpisoch o pridávaní dusitanov do určitých mäsových výrobkov, ktoré oznámilo Dánsko, C(2018) 2721, bod 55 (Ú. v. EÚ L 118, 14.5.2018, s. 7), rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Fínskou republikou podľa článku 95 bod 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/348/ES, bod 42, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Švédskym kráľovstvom podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/347/ES, bod 43, rozhodnutie Komisie z 3. januára 2006 o vnútroštátnych ustanoveniach oznámených Rakúskou republikou podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES týkajúcich sa maximálne prípustného obsahu kadmia v hnojivách, 2006/349/ES, bod 43.


11.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/55


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1185

z 10. augusta 2020,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2020) 5559]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady uvedenej choroby v populácii domácich alebo divo žijúcich ošípaných (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských štátov rozdelené podľa miery rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať zmeny epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v Únii, ktoré treba zohľadniť v uvedenej prílohe. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/1150 (5) z dôvodu zmien epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou v Litve, Poľsku a na Slovensku.

(2)

V smernici Rady 2002/60/ES (6) sa stanovujú minimálne opatrenia Únie, ktoré sa majú prijať na kontrolu afrického moru ošípaných. Konkrétne v článku 9 smernice 2002/60/ES sa stanovuje zriadenie ochranných a kontrolných pásiem (ďalej len „ochranné pásma a pásma dohľadu“) po úradnom potvrdení diagnózy afrického moru ošípaných na farme a v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice sa stanovujú opatrenia, ktoré sa majú prijať v ochranných pásmach a pásmach dohľadu s cieľom zabrániť šíreniu uvedenej choroby. Okrem toho sa v článku 15 smernice 2002/60/ES stanovujú opatrenia, ktoré sa majú prijať, ak sa potvrdí africký mor ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných. Nedávne skúsenosti ukázali, že opatrenia stanovené v smernici 2002/60/ES, najmä opatrenia týkajúce sa čistenia a dezinfekcie infikovaných fariem a ďalšie opatrenia týkajúce sa eradikácie danej choroby v populáciách domácich a divo žijúcich ošípaných, sú účinné, pokiaľ ide o kontrolu šírenia danej choroby.

(3)

Odo dňa prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/1150 sa objavili nové prípady afrického moru ošípaných v populáciách domácich ošípaných v Poľsku a na Slovensku a v populácii divo žijúcich ošípaných v Lotyšsku.

(4)

Koncom júla a v auguste 2020 bolo v Poľsku v chełmskom, biłgorajskom, garwolińskom, hrubieszowskom, lubartowskom, przeworskom a zielonogórskom okrese (powiat) zaznamenaných desať prípadov afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, alebo v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti III danej prílohy a nachádzajú sa v tesnej blízkosti oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II danej prílohy. Tieto ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa uvedené oblasti Poľska postihnuté týmto nedávnym výskytom afrického moru ošípaných mali teraz uvádzať v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej časti II, a oblasť Poľska, ktorá je uvedená v časti II uvedenej prílohy a nachádza sa v tesnej blízkosti oblastí, ktoré sú uvedené v časti III uvedenej prílohy a sú postihnuté týmito nedávnymi prípadmi afrického moru ošípaných, by sa mala teraz uvádzať v časti III uvedenej prílohy, a nie v jej časti II.

(5)

V auguste 2020 bol v Lotyšsku v kraji Ventspils zaznamenaný jeden prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tento prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Lotyšska, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a je postihnutá týmto nedávnym prípadom afrického moru ošípaných, mala teraz uvádzať v časti II uvedenej prílohy, a nie v jej časti I.

(6)

V auguste 2020 bol na Slovensku v okrese Košice-okolie zaznamenaný jeden prípad afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Toto ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Slovenska, postihnutá týmto nedávnym prípadom afrického moru ošípaných, mala teraz uvádzať v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej časti II.

(7)

Po uvedených nedávnych výskytoch afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v Poľsku a na Slovensku a nedávnom prípade afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v Lotyšsku a vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Únii sa regionalizácia v uvedených členských štátoch prehodnotila a aktualizovala. Okrem toho sa prehodnotili a aktualizovali aj zavedené opatrenia na zníženie rizík. Tieto zmeny treba zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(8)

S cieľom zohľadniť najnovší vývoj epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa v prípade Poľska, Slovenska a Lotyšska mali vymedziť nové dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom, ktoré by sa mali náležite uviesť v častiach II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Keďže v častiach II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa uvádzajú oblasti, v ktorých sa epidemiologická situácia neustále veľmi dynamicky vyvíja, v prípade akýchkoľvek zmien v oblastiach uvedených v daných častiach sa musí vždy venovať osobitná pozornosť vplyvu na okolité oblasti, tak ako v tomto prípade. Časti I, II a III uvedenej prílohy by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ uvedené v tomto rozhodnutí nadobudli účinnosť čo najskôr.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. augusta 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1150 z 3. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 252, 4.8.2020, s. 30).

(6)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat à Florenville,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

3.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Pāvilostas novad Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija,

Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos.

6.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Dąbrówno, miasto Ostróda i część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Chłopice, Rokietnica, gmina wiejska Jarosław, część miasta Jarosław położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94, część gminy Radymno położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4, w powiecie jarosławskim,

gminy Medyka, Orły, Stubno, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

powiat skierniewicki,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2w powiecie świebodzińskim,

gminy Cybinka, Ośno Lubuskie i Rzepin w powiecie słubickim,

gmina Sulęcin i część gminy Torzym położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gminy Chocianów, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

powiat nowotomyski,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7.   Slovensko

Tieto oblasti na Slovensku:

celý okres Vranov nad Topľou,

celý okres Humenné,

celý okres Snina,

celý okres Sobrance, okrem obcí zahrnutých v časti III,

v okrese Michalovce: celé územie obcí Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné a Strážske,

v okrese Gelnica: celé územie obcí Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová a Stará Voda,

v okrese Prešov: celé územie obcí Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina a Červenica,

v okrese Rožňava: celé územie obcí Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunova Teplica, Pača, Pašková, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma a Betliar,

v okrese Revúca: celé územie obcí Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník a Sása,

v okrese Rimavská Sobota: obce južne od cesty č. 526 nezahrnuté v časti II,

v okrese Lučenec: celé územie obcí Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd a Prša,

v okrese Veľký Krtíš: celé územie obcí Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany a Závada.

8.   Grécko

Tieto oblasti v Grécku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

ČASŤ II

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

dans la province de Luxembourg:

la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d’une montre, par:

La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

Hosseuse,

La Roquignole,

Les Chanvières,

La Fosse du Loup,

Le Sart,

La N801 jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d’Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes novada, Aizputes un Cīravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, część gminy Prostki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie - Długosze do południowej granicy gminy i część gminy wiejskiej Ełk położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Ełcka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Ełcka do wschodniej granicy gminy w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gminy Orzysz, Pisz, Ruciane - Nida oraz część gminy Biała Piska położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Kolno, Purda, Stawiguda, Olsztynek, część gminy Świątki położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pasłęka, część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Gietrzwałd położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gminy Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,

gminy Radziłów, Rajgród Wąsosz, część gminy wiejskiej Grajewo położona na południe o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na południe od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Ełk i następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy w powiecie grajewskim,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

powiat ciechanowski,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

powiat miński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

powiat puławski,

gminy Nowodwór, Ułęż, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gmina Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy i część gminy Cieszanów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 863, a następnie na zachód od drogi nr 863 biegnącej do miejscowości Lubliniec i dalej na zachód od drogi biegnącej przez Nowy Lubliniec do północnej granicy gminy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, część gminy Radymno położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, część gminy Kuryłówka położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącej miejscowości Brzyska Wola – Dąbrowica - Ożanna do południowej granicy gminy w powiecie leżajskim,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminyw powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gminy Bobrowice, Maszewo, część gminy Krosno Odrzańskie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 29, a następnie przez drogę nr 29 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

gminy, Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łagów położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gmina Grębocice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,