ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 247

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
31. júla 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1128 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/19

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1129 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1130 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1131 z 30. júla 2020, ktorým sa začína poradná misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA)

16

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1132 z 30. júla 2020, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2020/20

18

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1133 z 30. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

22

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1134 z 30. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/915 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

24

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1135 z 30. júla 2020, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Kosove

25

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1136 z 30. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

30

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1137 z 30. júla 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

40

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1128

z 30. júla 2020,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/19

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 13. januára 2020 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/19 (2), ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 a vypracováva aktualizovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001 (ďalej len „zoznam“).

(2)

Rada poskytla všetkým osobám, skupinám a subjektom, u ktorých to bolo prakticky možné, odôvodnenia, v ktorých sa vysvetľujú dôvody, prečo boli zaradené na zoznam.

(3)

Rada oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie informovala osoby, skupiny a subjekty uvedené na zozname o tom, že sa rozhodla ponechať ich na zozname. Rada taktiež informovala dotknuté osoby, skupiny a subjekty o tom, že ju môžu požiadať o odôvodnenie svojho zaradenia na zoznam, ak im takéto odôvodnenie ešte nebolo oznámené.

(4)

Rada preskúmala zoznam, ako sa vyžaduje podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001. V rámci uvedeného preskúmania Rada zohľadnila pripomienky, ktoré jej predložili dotknuté osoby, skupiny a subjekty, ako aj aktualizované informácie o vnútroštátnom štatúte jednotlivcov a subjektov zaradených na zoznam, ktoré dostala od príslušných vnútroštátnych orgánov.

(5)

Rada overila, že príslušné orgány uvedené v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP (3) prijali vo vzťahu ku všetkým osobám, skupinám a subjektom na zozname rozhodnutia, že sú zapojené do teroristických činov v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície 2001/931/SZBP. Rada tiež dospela k záveru, že by sa na osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, mali naďalej vzťahovať určité obmedzujúce opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Rada dospela k záveru, že už neexistujú dôvody na ponechanie jednej osoby na zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.

(7)

Zoznam by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/19 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam ustanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/19 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/19 z 13. januára 2020, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1337 (Ú. v. EÚ L 8I, 14.1.2020, s. 1).

(3)  Spoločná pozícia Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93).


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB, SKUPÍN A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), narodený 11. 8. 1960 v Iráne. Číslo cestovného pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narodený v Al Ihsa (Saudská Arábia), štátny príslušník Saudskej Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narodený 16. 10. 1966 v Tarúte (Saudská Arábia), štátny príslušník Saudskej Arábie.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), narodený 6. 3. 1955 alebo 15. 3. 1955 v Iráne. Štátny príslušník Iránu a USA. Číslo cestovného pasu: C2002515 (Irán); číslo cestovného pasu: 477845448 (USA). Číslo preukazu totožnosti: 07442833, platnosť do: 15. 3. 2016 (vodičský preukaz USA).

5.

ASSADI Assadollah, narodený 22. 12. 1971 v Teheráne (Irán), štátny príslušník Iránu. Číslo iránskeho diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), narodený 8. 3. 1978 v Amsterdame (Holandsko).

7.

EL HAJJ, Hassan, narodený 22. 3. 1988 v Zaghdraiyi, Sidon, Libanon, štátny príslušník Kanady. Číslo cestovného pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, narodený 6. 8. 1962 in Teheráne (Irán), štátny príslušník Iránu. Číslo cestovného pasu: D9016290, platný do 4. 2. 2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, narodený v roku 1963 v Libanone, štátny príslušník Libanonu.

10.

MELIAD, Farah, narodený 5. 11. 1980 v Sydney (Austrália), štátny príslušník Austrálie. Číslo cestovného pasu: M2719127 (Austrália).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), narodený 14. 4.1965 alebo 1. 3. 1964 v Pakistane. Číslo cestovného pasu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), narodený 13. 10. 1976 v Pülümüre (Turecko).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), narodený okolo roku 1957 v Iráne. Adresy: 1. Kermanshah, Irán, 2. Vojenská základňa Mehran, provincia Ilam, Irán.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, narodený okolo roku 1965 v Teheráne, Irán.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“, alias „Arab Revolutionary Brigades“, alias „Black September“, alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“) („Organizácia Abú Nidála“ – „ANO“, alias „Revolučná rada Fatah“, alias „Arabské revolučné brigády“, alias „Čierny september“, alias „Revolučná organizácia moslimských socialistov“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs‘ Brigade“ („Brigády mučeníkov Al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Združenie al-Aksá“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Babbar Chalsa“).

5.

„Communist Party of the Philippines“ vrátane „New People’s Army“ – „NPA“ („Komunistická strana Filipín“ vrátane „Novej ľudovej armády“ – „NPA“), Filipíny.

6.

Riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť iránskeho ministerstva spravodajstva a bezpečnosti.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ – „IG“) („Islamská skupina“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“) („Front islamských bojovníkov Veľkého východu“).

9.

„Hamas“ vrátane „Hamas Izzaddín al-Kassám“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské krídlo Hizballáhu“) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu’llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (a všetky jednotky, ktoré sa k nemu hlásia, vrátane Organizácie pre vonkajšiu bezpečnosť („External Security Organisation“)).

11.

„Hizbal Mujahideen“ – „HM“ (Hizbu-l-mudžáhidín).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ – „KZF“.

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“) („Strana kurdských pracujúcich“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ – „LTTE“ („Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“) („Národná oslobodzovacia armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ — „PIJ“ („Palestínsky islamský džihád“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ – „PFLP“ („Ľudový front za oslobodenie Palestíny“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (alias „PFLP – General Command“) („Ľudový front za oslobodenie Palestíny – hlavné veliteľstvo“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“) („Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana“).

20.

„Sendero Luminoso“ — „SL“ („Shining Path“) („Svetlý chodník“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“) („Sokoly za slobodu Kurdistanu“).

31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1129

z 30. júla 2020,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 30. augusta 2017 prijala nariadenie (EÚ) 2017/1509.

(2)

Rada v súlade s článkom 47a ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1509 preskúmala zoznamy označených osôb a subjektov uvedené v prílohách XV, XVI, XVII a XVIII k uvedenému nariadeniu.

(3)

Rada dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám a subjektom uvedeným na zoznamoch v prílohách XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa mali zachovať, že odôvodnenie týkajúce sa 19 osôb a identifikačné údaje týkajúce sa piatich osôb a dvoch subjektov by sa mali aktualizovať a že do identifikačných údajov všetkých fyzických osôb uvedených v prílohe XV by sa malo zahrnúť pohlavie.

(4)

Prílohy XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy XV a XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1.


PRÍLOHA

1.   

V prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 v oddiele a) („Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. a)“) sa záznamy 1 až 27 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

Pohlavie: muž

22.12.2009

Člen Generálneho úradu pre atómovú energiu, bývalý technický riaditeľ Strediska jadrového výskumu Yongbyon. Na základe fotografií sa zistil jeho vzťah k jadrovému reaktoru v Sýrii pred tým, ako ho v roku 2007 bombardoval Izrael.

2.

HYON Chol-hae

(alias HYON Chol Hae)

Dátum narodenia: 13.8.1934

Miesto narodenia: Mandžusko, Čína

Pohlavie: muž

22.12.2009

Maršal Kórejskej ľudovej armády od apríla 2016. Bývalý námestník ministra ľudových ozbrojených síl a bývalý zástupca riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila). Zvolený za člena ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich v máji 2016 na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom strana prijala rozhodnutie pokračovať v jadrovom programe KĽDR.

3.

O Kuk-Ryol

(alias O Kuk Ryol)

Dátum narodenia: 7.1.1930

Miesto narodenia: provincia Ťi-lin, Čína

Pohlavie: muž

22.12.2009

Bývalý podpredseda Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR ešte pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), ktorá dohliada na obstarávanie najnovšej technológie zo zahraničia pre jadrové a balistické programy. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich zvolený v máji 2016 na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom strana prijala rozhodnutie pokračovať v jadrovom programe KĽDR.

4.

PAK Jae-gyong

(alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Dátum narodenia: 10.6.1933

Cestovný pas č.: 554410661

Pohlavie: muž

22.12.2009

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru ľudových ozbrojených síl a bývalý námestník riaditeľa logistického úradu ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila). Prítomný pri inšpekcii velenia strategických raketových síl, ktorú vykonal KIM Čong-un. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Predseda Kórejského výboru vojnových veteránov proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

Pohlavie: muž

22.12.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (subjekt označený zo strany OSN), poverený medzinárodnými vzťahmi.

6.

SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)

Dátum narodenia: medzi 1932 a 1938

Pohlavie: muž

22.12.2009

Vedúci katedry jadrovej fyziky na Univerzite Kim Il Sung.

7.

Generálporučík KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Pyongan-Pukto, KĽDR

Pohlavie: muž

19.12.2011

Člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, politbyra a Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Bývalý veliteľ Generálneho úradu pre prieskum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu, na ktorý uvalila sankcie Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. Bývalý riaditeľ odboru jednotného frontu.

8.

CHOE Kyong-song

(alias CHOE Kyong song)

Dátum narodenia: 1945

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

9.

CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník ozbrojených síl Kórejskej ľudovej armády/vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Veliteľ vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády a protileteckých síl. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

10.

HONG Sung- Mu

(alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Dátum narodenia: 1.1.1942

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (MID). Zodpovedný za tvorbu programov týkajúcich sa konvenčných zbraní a rakiet vrátane balistických rakiet. Jedna z hlavných osôb zodpovedných za programy priemyselného vývoja jadrových zbraní. Zodpovedný za programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. 28. novembra 2017 bol prítomný pri vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15.

11.

JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Riaditeľ vojenského bezpečnostného velenia. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Sprevádzal Kim Čong-una na doposiaľ najrozsiahlejšom cvičení delostrelectva s dlhým doletom.

12.

KIM Chun-sam

(alias KIM Chun Sam))

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálporučík, bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Bývalý riaditeľ operačného oddelenia vojenského veliteľstva Kórejskej ľudovej armády a prvý zástupca náčelníka vojenského veliteľstva. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

13.

KIM Chun-sop

(alias KIM Chun Sop)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Bývalý riaditeľ odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Bývalý člen Národnej obrannej komisie, ktorá sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Prítomný pri fotografovaní osôb, ktoré sa podieľali na úspešnom teste balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek v máji 2015.

14.

KIM Jong-gak

(alias KIM Jong Gak)

Dátum narodenia: 20.7.1941

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Pohlavie: muž

20.5.2016

Bývalý riaditeľ všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády. Vicemaršal Kórejskej ľudovej armády, rektor Vojenskej univerzity Kim Il-Sunga, bývalý minister ľudových ozbrojených síl, bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je jedným z hlavných orgánov pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

15.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Štvorhviezdičkový generál, veliteľ strategických raketových síl, t. j. subjektu označeného zo strany OSN, ktorý teraz údajne velí štyrom strategickým a taktickým jednotkám riadených striel, vrátane brigády KN08 (ICBM). Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Mediálne správy identifikovali KIMA ako osobu, ktorá sa v apríli 2016 zúčastnila testu ICBM s KIM Čong-unom. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Nariadil skúšky balistických rakiet.

16.

KIM Won-hong

(alias KIM Won Hong)

Dátum narodenia: 7.1.1945

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 745310010

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál. Bývalý prvý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády. Bývalý riaditeľ odboru štátnej bezpečnosti. Bývalý minister pre štátnu bezpečnosť. Člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), obidve uvedené komisie sú hlavnými orgánmi pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

17.

PAK Jong-chon

(alias PAK Jong Chon)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády, náčelník generálneho štábu od apríla 2019; člen politbyra od apríla 2020. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

18.

LI Yong-ju

(alias RI Yong Ju)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Admirál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Najvyšší veliteľ kórejských ľudových námorných síl, ktorý je zapojený do programov vývoja balistických rakiet a do vývoja jadrových kapacít námorných síl KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

19.

SON Chol-ju

(alias SON Chol Ju)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Námestník riaditeľa zodpovedný za organizáciu Kórejskej ľudovej armády a bývalý politický riaditeľ vzdušných a protivzdušných síl, ktorý dohliada na vývoj modernizovaných protilietadlových rakiet. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

20.

YUN Jong-rin

(alias YUN Jong Rin)

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál, bývalý veliteľ veliteľstva vrchnej stráže. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

21.

HONG Yong Chil

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa Odboru pre vojenský priemysel (MID). Odbor pre vojenský priemysel – označený BR OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. MID je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických rakiet KĽDR, vrátane Taepo Dong-2, nad výrobou zbraní a programami výskumu a vývoja. Druhý hospodársky výbor a Druhá akadémia prírodných vied, takisto označená v auguste 2010, spadajú pod Odbor pre vojenský priemysel (MID). MID v posledných rokoch pracoval na vývoji pozemnej mobilnej medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) typu KN08. HONG sprevádzal KIM Čong-una na viacerých podujatiach súvisiacich s vývojom programov KĽDR v oblasti jadrových zbraní a balistických rakiet a je považovaný za dôležitého aktéra v súvislosti s jadrovým testom KĽDR uskutočneným 6. januára 2016. Zástupca riaditeľa Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Prítomný na pozemnom teste nového typu motora medzikontinentálnej balistickej rakety v apríli 2016.

22.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Dátum narodenia: 19.1.1963 alebo 8.5.1966

Cestovný pas č.: 381320634; PS-563410163

Pohlavie: muž

20.5.2016

Predseda spoločnosti Green Pine Associated Corporation („Green Pine“). Podľa sankčného výrobu OSN Green Pine prevzal vedenie nad mnohými aktivitami spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Spoločnosť Green Pine je tiež zodpovedná za vývoz približne polovice zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré KĽDR vyváža. Spoločnosť Green Pine bola určená na uloženie sankcií za vývoz zbraní alebo súvisiaceho materiálu z KĽDR. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a raketové systémy, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam v oblasti obrany. Spoločnosť Green Pine bola označená Bezpečnostnou radou OSN.

23.

YUN Chang Hyok

Dátum narodenia: 9.8.1965

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa satelitného kontrolného centra Národnej správy rozvoja kozmického sektora (NADA). NADA podlieha sankciám podľa rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016) z dôvodu zapojenia do rozvoja vesmírnej vedy a technológie, a to vrátane vypúšťania satelitov a nosných rakiet. V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa odsúdilo vypustenie satelitu dňa 7. februára 2016 za používanie technológie balistických rakiet a za vážne porušenie rezolúcií č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013). Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

24.

RI Myong Su

Dátum narodenia: 1937

Miesto narodenia: Myongchon, Severný Hamgyong, KĽDR

Pohlavie: muž

7.4.2017

Vicemaršal Kórejskej ľudovej armády, prvý zástupca veliteľa Najvyššieho veliteľstva Kórejskej ľudovej armády. Do roku 2018 bol členom Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a veliteľ štábu ľudových ozbrojených síl. Ri Myong Su má aj naďalej vplyv v otázkach národnej obrany vrátane programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Ri je dlhoročným členom Najvyššieho ľudového zhromaždenia (SPA); v súčasnosti štrnásteho.

25.

SO Hong Chan

Dátum narodenia: 30.12.1957

Miesto narodenia: Kangwon, KĽDR

Cestovný pas č.: PD836410105 Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 27.11.2021

Pohlavie: muž

7.4.2017

Prvý námestník ministra ľudových ozbrojených síl a riaditeľ Úradu logistiky ľudových ozbrojených síl, člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a generál ľudových ozbrojených síl. V tejto funkcii je So Hong Chan zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

26.

WANG Chang Uk

Dátum narodenia: 29.5.1960

Pohlavie: muž

7.4.2017

Minister priemyslu a atómovej energie. V tejto funkcii je Wang Chang Uk zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

27.

JANG Chol

Dátum narodenia: 31.3.1961

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 563310042

Pohlavie: muž

7.4.2017

Bývalý predseda Štátnej akadémie vied – organizácie zameranej na vývoj technologických a vedeckých kapacít KĽDR. V tejto funkcii zastával Jang Chol strategickú pozíciu, pokiaľ ide o rozvoj činností KĽDR v jadrovej oblasti. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.“.

2.   

V prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 v oddiele b) („Právnické osoby, subjekty a orgány označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. a)“) sa záznam 2 nahrádza takto:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Miesto

Dátum označenia

Dôvody

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

alias KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

22.12.2009

Dcérska spoločnosť spoločnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený BR OSN 24.4.2009).“.

3.   

V prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 v oddiele c) („Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. b)“) sa záznamy 1 až 6 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„1.

JON Il-chun (alias JON Il Chun)

Dátum narodenia: 24.8.1941

Pohlavie: muž

22.12.2010

Vo februári 2010 bol KIM Tong-un prepustený z funkcie riaditeľa Kancelárie 39, ktorá okrem iného zodpovedá za skupovanie tovaru od diplomatických zastúpení KĽDR, ktoré obchádzajú sankcie. Nahradil ho JON Il-chun. Člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC); v marci 2010 zvolený za generálneho riaditeľa Štátnej rozvojovej banky. Zvolený za náhradníka ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich v máji 2016 na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom strana prijala rozhodnutie pokračovať v jadrovom programe KĽDR.

2.

KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)

Pohlavie: muž

22.12.2009

Bývalý riaditeľ „Kancelárie 39“ Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, ktorá sa zaoberá financovaním šírenia ZHN. V roku 2011 bol údajne v rámci „Kancelárie 38“ poverený získavaním finančných prostriedkov pre vedenie a elity.

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Dátum narodenia: 2.12.1947

Miesto narodenia: Sinuju, KĽDR

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Yong Nam bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho syn KIM Su Gwang sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Yong Nam si počas svojho diplomatického pôsobenia otvoril v Únii viaceré bežné a sporiace účty a podieľal sa na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, ako aj na účty otvorené v mene svojho syna KIM Su Gwanga a nevesty KIM Kyong Huiovej.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Dátum narodenia: 11.5.1950

Miesto narodenia: Kangwon

Pohlavie: žena

20.4.2018

DJANG Tcheul Hyová sa spolu so svojím manželom KIM Yong Namom, synom KIM Su Gwangom a nevestou KIM Kyong Huiovou zapojila do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Bola vlastníčkou viacerých bankových účtov v Únii, ktoré v jej mene otvoril jej syn KIM Su Gwang. Podieľala sa aj na viacerých bankových prevodoch z účtov nevesty KIM Kyong Huiovej na bankové účty mimo Únie.

5.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Dátum narodenia: 18.8.1976

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Bielorusku

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Su Gwang bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho otec KIM Yon Nam sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Su Gwang si otvoril viaceré bankové účty v niekoľkých členských štátoch, a to aj v mene rodinných príslušníkov. Počas svojho diplomatického pôsobenia sa podieľal na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, okrem iných aj na účty otvorené v mene jeho manželky KIM Kyong Huiovej.

6.

KIM Kyong Hui

Dátum narodenia: 6.5.1981

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Pohlavie: žena

20.4.2018

KIM Kyong Huiová sa spolu s manželom KIM Su Gwangom, svokrom KIM Yong Namom a svokrou DJANG Tcheul Hyovou podieľala na schéme podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Od svojho manžela KIM Su Gwanga a svokra KIM Yong Nama prijala niekoľko bankových prevodov a prevádzala peniaze na účty mimo Únie otvorené v jej mene alebo v mene jej svokry DJANG Tcheul Hyovej.“.

4.   

V prílohe XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 v oddiele a) („Fyzické osoby“) sa záznamy 4 a 24 nahrádzajú takto:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Cestovný pas č.: 563410192

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Angole

Dátum narodenia: 30.4.1975

22.1.2018

Bývalý zástupca spoločnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KĽDR akreditovaný v Angole.

OSN označila spoločnosť Green Pine v súvislosti s činnosťami, medzi ktoré patrí porušovanie zbrojného embarga OSN. Spoločnosť Green Pine tiež rokovala o zmluvách na účely renovácie angolských námorných plavidiel v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

24.

SO Tong Myong

Dátum narodenia: 10.9.1956

3.7.2015

Bývalý prezident spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), bývalý predseda výkonného riadiaceho výboru spoločnosť KNIC (jún 2012); bývalý generálny riaditeľ spoločnosti KNIC (september 2013) konajúci v mene tejto spoločnosti alebo pod jej vedením.“.

5.   

V prílohe XVI k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 v oddiele b) („Právnické osoby, subjekty a orgány“) sa záznam 4 nahrádza takto:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Miesto

Dátum označenia

Dôvody

„4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KĽDR.

16.10.2017

Spoločnosť Pan Systems napomáhala pri obchádzaní sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala o predaj zbraní a súvisiaceho materiálu do Eritrey.

Spoločnosť Pan Systems je pod kontrolou a pôsobí v mene Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN. “.


31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1130

z 30. júla 2020,

ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 z 18. januára 2016 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 204/2011 (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2016 prijala nariadenie (EÚ) 2016/44.

(2)

Rada v súlade s článkom 21 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/44 preskúmala zoznam označených osôb a subjektov uvedený v prílohe III k uvedenému nariadeniu.

(3)

Rada dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám a subjektom v zozname uvedenom v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/44 by sa mali zachovať a že by sa mali aktualizovať identifikačné údaje jednej osoby.

(4)

Príloha III k nariadeniu (EÚ) 2016/44 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EÚ) 2016/44 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2016, s. 1.


PRÍLOHA

V oddiele A (Osoby) prílohy III k nariadeniu Rady (EÚ) 2016/44 sa záznam 18 nahrádza takto:

„18.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Dátum narodenia: 1. januára 1956 alebo 1. januára 1951

Miesto narodenia: Misurata, Líbya

Štátna príslušnosť: Líbya

Pas: A005465 (Líbya), vydaný 12. apríla 2015, platnosť do 11. apríla 2017

a

J690P666 (Líbya), vydaný 12. júna 2016, platnosť do 11. júna 2024

Pohlavie: muž

Adresa: Qasr Ahmed Street, Misurata, Líbya

Khalifa Ghwell je takzvaným predsedom vlády a ministrom obrany medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedá za jeho činnosť.

Dňa 7. júla 2015 Khalifa Ghwell vyjadril účasťou na slávnostnej inaugurácii spolu s prezidentom GNC Nurim Abuom Sahmainom podporu Frontu nezlomnosti (Alsomood), novej vojenskej sile zloženej zo 7 brigád, ktorá má zabrániť vytvoreniu vlády národnej jednoty v Tripolise.

Ghwell v pozícii „predsedu vlády“ GNC zohráva ústrednú úlohu pri zabraňovaní vytvoreniu GNA v súlade s politickou dohodou o Líbyi.

Dňa 15. januára 2016 v pozícii „predsedu vlády a ministra obrany“ GNC v Tripolise Ghwell nariadil zatknutie všetkých členov nového bezpečnostného tímu vymenovaného nominovaným predsedom vlády národného porozumenia, ktorí vstúpia do Tripolisu.

Dňa 31. augusta 2016 nariadil „predsedovi vlády“ a „ministrovi obrany“„vlády národnej spásy“, aby sa po odmietnutí GNA poslaneckou snemovňou vrátili do práce.

1. 4. 2016“.


ROZHODNUTIA

31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/16


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1131

z 30. júla 2020,

ktorým sa začína poradná misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2110 z 9. decembra 2019 o poradnej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) (1),

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 9. decembra 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 o poradnej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA).

(2)

Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) sa 18. júna 2020 dohodol, že operačný plán (OPLAN) pre misiu EUAM RCA by sa mal schváliť.

(3)

V nadväznosti na odporúčanie veliteľa civilnej operácie a dosiahnutú počiatočnú operačnú spôsobilosť misie EUAM RCA by sa misia mala začať 9. augusta 2020 a trvať dva roky.

(4)

V rozhodnutí (SZBP) 2019/2110 sa uvádza finančná referenčná suma 7 100 000 EUR na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM RCA počas prvých šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti uvedeného rozhodnutia. Rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/664 (2) sa predĺžila platnosť finančnej referenčnej sumy do 8. augusta 2020. Mala by sa poskytnúť dodatočná referenčná suma, ktorá sa vzťahuje na obdobie od začatia misie do 8. augusta 2022.

(5)

Misia EUAM RCA by mala mať projektovú skupinu na určovanie a vykonávanie projektov v oblastiach týkajúcich sa misie EUAM RCA a na podporu jej cieľov.

(6)

Rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Misia EUAM RCA sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Operačný plán misie EUAM RCA sa týmto schvaľuje.

Článok 2

Misia EUAM RCA sa začne 9. augusta 2020.

Článok 3

Veliteľ civilnej operácie misie EUAM RCA sa týmto poveruje s okamžitou účinnosťou začatím vykonávania misie.

Článok 4

Rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 sa týmto mení takto:

1.

V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM RCA v období od 9. decembra 2019 do 8. augusta 2022 je 30 352 481,10 EUR. O výške referenčnej sumy na akékoľvek nasledujúce obdobie rozhodne Rada.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

Projektová skupina

1.   Misia EUAM RCA má projektovú skupinu na určovanie a vykonávanie projektov. Misia EUAM RCA by podľa potreby mala uľahčovať projekty, ktoré na vlastnú zodpovednosť vykonávajú členské štáty a tretie štáty v oblastiach súvisiacich s misiou EUAM RCA a na podporu jej cieľov, a mala by v tejto súvislosti poskytovať poradenstvo.

2.   S výhradou odseku 3 je misia EUAM RCA oprávnená použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie určených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti misie EUAM RCA, v prípade, že projekt:

a)

je uvedený vo finančnom výkaze k tomuto rozhodnutiu; alebo

b)

sa do tohto finančného výkazu zahrnie v priebehu plnenia mandátu misie prostredníctvom úpravy na žiadosť veliteľa misie.

Misia EUAM RCA uzavrie s prispievajúcimi štátmi dohodu, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy vybavovania akýchkoľvek sťažností tretích strán týkajúcich sa škôd vzniknutých v dôsledku konania misie EUAM RCA alebo opomenutia konania z jej strany v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli. Prispievajúce štáty nesmú v žiadnom prípade brať Úniu alebo vysokého predstaviteľa na zodpovednosť za konanie misie EUAM RCA alebo opomenutie konania z jej strany v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli.

3.   Finančné príspevky tretích štátov na projektovú skupinu podliehajú súhlasu PBV.“.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ L 318, 10.12.2019, s. 141.

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/664 z 18. mája 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/2110 o poradnej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) (Ú. v. EÚ L 157, 19.5.2020, s. 3).


31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/18


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1132

z 30. júla 2020,

ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2020/20

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 27. decembra 2001 spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP (1).

(2)

Rada 13. januára 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/20 (2), ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP (ďalej len „zoznam“).

(3)

V súlade s článkom 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP je potrebné pravidelne preskúmavať mená osôb, skupín a subjektov na zozname s cieľom uistiť sa, že existujú dôvody na ich ponechanie na zozname.

(4)

V tomto rozhodnutí sa uvádzajú výsledky preskúmania, ktoré Rada vykonala v súvislosti s osobami, skupinami a subjektmi, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP.

(5)

Rada overila, že príslušné orgány uvedené v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP prijali vo vzťahu ku všetkým osobám, skupinám a subjektom na zozname rozhodnutia, že sú zapojené do teroristických činov v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície 2001/931/SZBP. Rada tiež dospela k záveru, že by sa na osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, mali naďalej vzťahovať špecifické reštriktívne opatrenia ustanovené v spoločnej pozícii 2001/931/SZBP.

(6)

Rada dospela k záveru, že už neexistujú dôvody na ponechanie jednej osoby na zozname.

(7)

Zoznam by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a rozhodnutie (SZBP) 2020/20 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie (SZBP) 2020/20 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Spoločná pozícia Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/20 z 13. januára 2020, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2019/1341 (Ú. v. EÚ L 8 I, 14.1.2020, s. 5).


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB, SKUPÍN A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), narodený 11. 8. 1960 v Iráne. Číslo cestovného pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narodený v Al Ihsa (Saudská Arábia), štátny príslušník Saudskej Arábie.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narodený 16. 10. 1966 v Tarúte (Saudská Arábia), štátny príslušník Saudskej Arábie.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), narodený 6. 3. 1955 alebo 15. 3. 1955 v Iráne. Štátny príslušník Iránu a USA. Číslo cestovného pasu: C2002515 (Irán); číslo cestovného pasu: 477845448 (USA). Číslo preukazu totožnosti: 07442833, platnosť do: 15. 3. 2016 (vodičský preukaz USA).

5.

ASSADI Assadollah, narodený 22. 12. 1971 v Teheráne (Irán), štátny príslušník Iránu. Číslo iránskeho diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), narodený 8. 3. 1978 v Amsterdame (Holandsko).

7.

EL HAJJ, Hassan, narodený 22. 3. 1988 v Zaghdraiyi, Sidon, Libanon, štátny príslušník Kanady. Číslo cestovného pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, narodený 6. 8. 1962 in Teheráne (Irán), štátny príslušník Iránu. Číslo cestovného pasu: D9016290, platný do 4. 2. 2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, narodený v roku 1963 v Libanone, štátny príslušník Libanonu.

10.

MELIAD, Farah, narodený 5. 11. 1980 v Sydney (Austrália), štátny príslušník Austrálie. Číslo cestovného pasu: M2719127 (Austrália).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), narodený 14. 4. 1965 alebo 1. 3. 1964 v Pakistane. Číslo cestovného pasu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), narodený 13. 10. 1976 v Pülümüre (Turecko).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), narodený okolo roku 1957 v Iráne. Adresy: 1. Kermanshah, Irán, 2. Vojenská základňa Mehran, provincia Ilam, Irán.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, narodený okolo roku 1965 v Teheráne, Irán.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“, alias „Arab Revolutionary Brigades“, alias „Black September“, alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“) („Organizácia Abú Nidála“ – „ANO“, alias „Revolučná rada Fatah“, alias „Arabské revolučné brigády“, alias „Čierny september“, alias „Revolučná organizácia moslimských socialistov“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs‘ Brigade“ („Brigády mučeníkov Al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Združenie al-Aksá“).

4.

„Babbar Khalsa“ („Babbar Chalsa“).

5.

„Communist Party of the Philippines“ vrátane „New People’s Army“ – „NPA“ („Komunistická strana Filipín“ vrátane „Novej ľudovej armády“ – „NPA“), Filipíny.

6.

Riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť iránskeho ministerstva spravodajstva a bezpečnosti.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ – „IG“) („Islamská skupina“ – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“) („Front islamských bojovníkov Veľkého východu“).

9.

„Hamas“ vrátane „Hamas Izzaddín al-Kassám“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské krídlo Hizballáhu“) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu’llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (a všetky jednotky, ktoré sa k nemu hlásia, vrátane Organizácie pre vonkajšiu bezpečnosť („External Security Organisation“)).

11.

„Hizbal Mujahideen“ – „HM“ (Hizbu-l-mudžáhidín).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ – „KZF“.

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“) („Strana kurdských pracujúcich“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ – „LTTE“ („Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“) („Národná oslobodzovacia armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ — „PIJ“ („Palestínsky islamský džihád“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ – „PFLP“ („Ľudový front za oslobodenie Palestíny“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (alias „PFLP – General Command“) („Ľudový front za oslobodenie Palestíny – hlavné veliteľstvo“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“) („Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana“).

20.

„Sendero Luminoso“ — „SL“ („Shining Path“) („Svetlý chodník“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“) („Sokoly za slobodu Kurdistanu“).

31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/22


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1133

z 30. júla 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. apríla 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/610 (1), ktorým sa zriadila vojenská výcviková misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) s mandátom na obdobie 24 mesiacov po dosiahnutí úplnej operačnej spôsobilosti misie, t. j. do 19. septembra 2018, a referenčnou sumou pokrývajúcou uvedené obdobie.

(2)

Rada prijala 30. júla 2018 rozhodnutie (SZBP) 2018/1082 (2), ktorým sa predĺžil mandát misie EUTM RCA do 19. septembra 2020.

(3)

Politický a bezpečnostný výbor na základe strategického preskúmania misie 28. mája 2020 odporučil, aby sa mandát misie EUTM RCA predĺžil o ďalšie dva roky.

(4)

Misia EUTM RCA by po tom, čo začne poradná misia Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA), mala koordinovať svoju činnosť s touto misiou a inými medzinárodnými aktérmi, najmä s viacrozmernou integrovanou stabilizačnou misiou Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike (MINUSCA), s cieľom zabezpečiť poskytovanie jednotnej integrovanej podpory vláde a bezpečnostným silám Stredoafrickej republiky.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2016/610 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Európskej únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu ani sa nezúčastňuje na financovaní EUTM RCA,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2016/610 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

strategické poradenstvo ministerstvu obrany Stredoafrickej republiky, vojenskému personálu a ozbrojeným silám vrátane poradenstva o civilno-vojenskej spolupráci;“

ii)

písmeno d) sa vypúšťa,

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Misia EUTM RCA koordinuje svoju činnosť s poradnou misiou Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) a inými medzinárodnými aktérmi, najmä s misiou MINUSCA, s cieľom zabezpečiť poskytovanie jednotnej integrovanej podpory vláde a bezpečnostným silám Stredoafrickej republiky.“

2.

V článku 7 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   V pláne misie sa stanovia dojednania o koordinácii medzi veliteľom ozbrojených síl misie EÚ, aktérmi Únie, najmä misiou EUAM RCA, a hlavnými miestnymi strategickými partnermi, ktorí sú dôležití pre operáciu.“

3.

V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Referenčná suma na spoločné náklady misie EUTM RCA na obdobie od 20. septembra 2020 do 19. septembra 2022 je 36 960 000 EUR. Percentuálny podiel referenčnej sumy uvedený v článku 25 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2015/528 je 0 % a percentuálny podiel uvedený v článku 34 ods. 3 uvedeného rozhodnutia je 10 % pre záväzky a 0 % pre platby.“

4.

V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Misia EUTM RCA sa skončí 19. septembra 2022.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/610 z 19. apríla 2016 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUTM RCA) (Ú. v. EÚ L 104, 20.4.2016, s. 21).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1082 z 30. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/610 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v Stredoafrickej republike (Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2018, s. 140).


31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/24


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1134

z 30. júla 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/915 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 29. mája 2017 prijala rozhodnutie (SZBP) 2017/915 (1).

(2)

V rozhodnutí (SZBP) 2017/915 sa obdobie vykonávania činností uvedených v článku 1 uvedeného rozhodnutia stanovuje na 36 mesiacov odo dňa uzavretia dohôd o financovaní uvedených v jeho článku 3 ods. 3

(3)

Nemecký Federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) a Expertise France ako vykonávajúce agentúry požiadali 22. a 29. júna 2020 o predĺženie obdobia vykonávania rozhodnutia (SZBP) 2017/915 do 30. júna 2021 z dôvodu výziev vyplývajúcich z pokračujúcej pandémie ochorenia COVID-19.

(4)

Pokračovanie činností uvedených v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2017/915 nemá do 30. júna 2021 žiadny vplyv na finančné zdroje.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2017/915 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 5 rozhodnutia (SZBP) 2017/915 sa týmto nahrádza takto:

„Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Platí do 30. júna 2021.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/915 z 29. mája 2017 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017, s. 38).


31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/25


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1135

z 30. júla 2020,

ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Kosove (*1)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. augusta 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/1338 (1), ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove a vymenúva pani Nataliya APOSTOLOVA ako OZEÚ v Kosove. Rada ďalej predĺžila tento mandát rozhodnutiami (SZBP) 2017/348 (2), (SZBP) 2018/903 (3) a (SZBP) 2020/249 (4). Platnosť uvedeného mandátu uplynie 31. augusta 2020.

(2)

Za OZEÚ v Kosove na obdobie od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 by mal byť vymenovaný pán Tomáš SZUNYOG.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť, a ktorá by mohla ohroziť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Pán Tomáš SZUNYOG sa týmto vymenúva za OZEÚ na obdobie od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021. Rada môže na základe posúdenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) rozhodnúť, že sa mandát OZEÚ skončí skôr.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ vychádza z cieľov politiky Únie v Kosove. Tieto ciele zahŕňajú: zohrávanie vedúcej úlohy pri presadzovaní stabilného, životaschopného, mierumilovného, demokratického a mnohonárodnostného Kosova, ktoré spolupracuje s regiónom; posilňovanie stability v regióne a prispievanie k spolupráci v regióne a k dobrým susedským vzťahom na západnom Balkáne; presadzovanie Kosova, ktoré dodržiava zásady právneho štátu, chráni menšiny a kultúrne a náboženské dedičstvo; podporu európskej perspektívy Kosova a približovania sa k Únii v súlade s perspektívou tohto regiónu a v súlade s Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (5) (ďalej len „dohoda o stabilizácii a pridružení“) a rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1988 (6) a v súlade s príslušnými závermi Rady.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

ponúkať poradenstvo a podporu Únie v politickom procese;

b)

presadzovať celkovú politickú koordináciu Únie v Kosove;

c)

posilňovať prítomnosť Únie v Kosove a zabezpečovať jej súdržnosť, účinnosť a zviditeľnenie;

d)

na miestnej úrovni politicky usmerňovať vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) vrátane politických aspektov otázok týkajúcich sa výkonných funkcií;

e)

zabezpečovať súlad a súdržnosť činností Únie v Kosove, a to aj pri miestnom riadení prechodu misie EULEX KOSOVO v prípade možného presunu činností podľa potreby a ak to miestne okolnosti dovolia, na OZEÚ alebo Úrad EÚ v Kosove a/alebo miestne orgány;

f)

podporovať európsku perspektívu Kosova a jeho priblíženie sa k Únii v súlade s perspektívou tohto regiónu a v súlade s dohodou o stabilizácii a pridružení a rozhodnutím (EÚ) 2015/1988 a v súlade s príslušnými závermi Rady prostredníctvom cielenej komunikácie s verejnosťou a podporných činností Únie, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby verejnosť v Kosove lepšie porozumela otázkam súvisiacim s Úniou vrátane práce misie EULEX KOSOVO a viac ich podporovala;

g)

s pomocou všetkých prostriedkov a nástrojov, ktoré má OZEÚ k dispozícii, a za podpory Úradu EÚ v Kosove monitorovať, podporovať a uľahčovať v súlade s príslušnými inštitucionálnymi právomocami a zodpovednosťami dosahovanie pokroku v súvislosti s politickými, hospodárskymi a európskymi prioritami, a zároveň podporovať vykonávanie dohody o stabilizácii a pridružení, a to aj prostredníctvom Európskeho programu reforiem;

h)

prispievať k rozvoju a upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Kosove, a to aj vzhľadom na ženy a deti a ochranu menšín, v súlade s politikou Únie v oblasti ľudských práv a s usmerneniami Únie pre oblasť ľudských práv;

i)

podporovať podľa potreby dialóg medzi Belehradom a Prištinou pod záštitou Únie vrátane úloh operačnej podpory, ktoré majú byť nakoniec presunuté z EULEX KOSOVO, v koordinácii s OZEÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky západného Balkánu a s dôrazom na podporu priaznivého prostredia pre proces;

j)

podporovať podľa potreby mandát špecializovaných komôr a špecializovanej prokuratúry, a to aj prostredníctvom komunikácie a informovanosti.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky usmerňuje a politicky riadi činnosť OZEÚ v rámci mandátu bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju činnosť úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s jej príslušnými útvarmi.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 je 3 300 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   V rámci mandátu OZEÚ a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá OZEÚ za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa odborníkov na osobitné politické otázky podľa požiadaviek mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov takto vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, príslušná inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, vysielajúcej inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov personálu OZEÚ, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a ESVČ poskytnú na tento účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

1.   OZEÚ a členovia tímu OZEÚ dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (7).

2.   VP je oprávnený sprístupniť NATO/KFOR utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ktoré sa vypracovali na účely danej akcie, v súlade s bezpečnostnými predpismi na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

3.   VP je taktiež v súlade s prevádzkovými potrebami OZEÚ oprávnený poskytnúť Organizácii Spojených národov a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré sa vypracovali na účely danej akcie, v súlade s bezpečnostnými predpismi na ochranu utajovaných skutočností EÚ. Na tento účel sa vypracujú miestne dojednania.

4.   VP je splnomocnený poskytnúť tretím stranám pridruženým k tomuto rozhodnutiu neutajované dokumenty EÚ o rokovaniach Rady týkajúcich sa danej akcie, na ktorú sa vzťahuje služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (8).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Úrad Únie a/alebo členské štáty podľa potreby poskytnú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade s mandátom OZEÚ a bezpečnostnou situáciou v oblasti pôsobnosti všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, a to predovšetkým tak, že:

a)

na základe usmernení ESVČ vypracuje konkrétny bezpečnostný plán zahŕňajúci konkrétne fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre riadenie bezpečného presunu personálu do oblasti pôsobnosti a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov a vypracuje pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby boli všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti pôsobnosti;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu pred presunom do oblasti pôsobnosti alebo bezprostredne po ňom zúčastnili na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý tejto oblasti pôsobnosti pridelila ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva ústne a písomné správy VP a PBV. OZEÚ podľa potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy aj Rade pre zahraničné veci. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 12

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a opatrenia členských štátov pôsobili súdržne. Podľa potreby sa usiluje o nadviazanie kontaktov s členskými štátmi. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie, ako aj s činnosťou ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke styky s vedúcimi delegácií Únie v regióne a vedúcimi misií členských štátov. Tieto osoby vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní mandátu. OZEÚ na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúceho misie EULEX KOSOVO, a to aj o politických aspektoch otázok týkajúcich sa výkonných funkcií. OZEÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ je tiež v spojení s príslušnými miestnymi orgánmi a s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi na mieste.

3.   OZEÚ spolu s ostatnými aktérmi Únie prítomnými v oblasti zabezpečuje šírenie a výmenu informácií medzi aktérmi Únie v oblasti s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň spoločnej informovanosti o situácii a jej spoločného hodnotenia.

Článok 13

Pomoc súvisiaca s nárokmi

OZEÚ a personál OZEÚ pomáhajú pri poskytovaní informácií pri riešení všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vyplývajú z mandátov predchádzajúcich OZEÚ v Kosove a na tieto účely poskytujú administratívnu pomoc a prístup k príslušným spisom.

Článok 14

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými príspevkami Únie v regióne sa pravidelne skúmajú. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii správu o pokroku do 31. októbra 2020 a súhrnnú správu o vykonávaní mandátu do 31. mája 2021.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(*1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1338 zo 4. augusta 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/2052, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (Ú. v. EÚ L 212, 5.8.2016, s. 109).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/348 z 27. februára 2017, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (Ú. v. EÚ L 50, 28.2.2017, s. 75).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/903 z 25. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (Ú. v. EÚ L 161, 26.6.2018, s. 7).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/249 z 25. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/903, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (Ú. v. EÚ L 54I, 26.2.2020, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 71, 16.3.2016, s. 3.

(6)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1988 z 22. októbra 2015 o podpise Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v mene Únie (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2015, s. 4).

(7)  Rozhodnutie Rady z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/30


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1136

z 30. júla 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849 (1) o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

(2)

Rada v súlade s článkom 36 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2016/849 preskúmala zoznamy označených osôb a subjektov uvedené v prílohách II, III, V a VI k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Rada dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám a subjektom uvedeným na zoznamoch v prílohách II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa mali zachovať, že odôvodnenie týkajúce sa19 osôb a identifikačné údaje týkajúce sa piatich osôb a dvoch subjektov by sa mali aktualizovať a že do identifikačných údajov všetkých fyzických osôb uvedených v prílohe II by sa malo zahrnúť pohlavie.

(4)

Rozhodnutie (SZBP) 2016/849 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy II a III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).


PRÍLOHA

(1)   

V prílohe II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, časti I oddiele A („Osoby“) sa záznamy 1 až 27 nahrádzajú takto:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Pohlavie: muž

22.12.2009

Člen Generálneho úradu pre atómovú energiu, bývalý technický riaditeľ jadrového výskumného strediska Yongbyon. Na základe fotografií sa zistil jeho vzťah k jadrovému reaktoru v Sýrii pred tým, ako ho v roku 2007 bombardoval Izrael.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Dátum narodenia: 13.8.1934

Miesto narodenia: Mandžusko, Čína

Pohlavie: muž

22.12.2009

Maršal Kórejskej ľudovej armády od apríla 2016. Bývalý námestník ministra ľudových ozbrojených síl a bývalý zástupca riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila). Zvolený za člena ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich v máji 2016 na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom strana prijala rozhodnutie pokračovať v jadrovom programe KĽDR.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Dátum narodenia: 7.1.1930

Miesto narodenia: provincia Ťi-lin, Čína

Pohlavie: muž

22.12.2009

Bývalý podpredseda Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR ešte pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), ktorá dohliada na obstarávanie najnovšej technológie zo zahraničia pre jadrové a balistické programy. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich zvolený v máji 2016 na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom strana prijala rozhodnutie pokračovať v jadrovom programe KĽDR.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Dátum narodenia: 10.6.1933

Cestovný pas č.: 554410661

Pohlavie: muž

22.12.2009

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru ľudových ozbrojených síl a bývalý námestník riaditeľa logistického úradu ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca zosnulého Kim Čong-ila). Prítomný pri inšpekcii velenia strategických raketových síl, ktorú vykonal KIM Čong-un. Bývalý člen ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Predseda Kórejského výboru vojnových veteránov proti imperializmu.

5.

RYOM Yong

 

Pohlavie: muž

22.12.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (subjekt označený OSN), poverený medzinárodnými vzťahmi.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Dátum narodenia: medzi 1932 a 1938

Pohlavie: muž

22.12.2009

Vedúci katedry jadrovej fyziky na Univerzite Kim Ir-sena.

7.

Generálporučík KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Pyongan-Pukto, KĽDR

Pohlavie: muž

19.12.2011

Člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, politbyra a Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Bývalý veliteľ Generálneho úradu pre prieskum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu, na ktorý uvalila sankcie Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. Bývalý riaditeľ odboru jednotného frontu.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Dátum narodenia: 1945

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálplukovník ozbrojených síl Kórejskej ľudovej armády/vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Veliteľ vzdušných síl Kórejskej ľudovej armády a protileteckých síl. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

10.

HONG Sung- Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Dátum narodenia: 1.1.1942

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Zodpovedný za tvorbu programov týkajúcich sa konvenčných zbraní a riadených striel vrátane balistických rakiet. Jedna z hlavných osôb zodpovedných za programy priemyselného vývoja jadrových zbraní. Zodpovedný za programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. 28. novembra 2017 bol prítomný pri vypustení medzikontinentálnej balistickej rakety Hwasong-15.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Riaditeľ veliteľstva pre vojenskú bezpečnosť. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Sprevádzal Kim Čong-una na doposiaľ najrozsiahlejšom cvičení delostrelectva s dlhým doletom.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generálporučík a bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je jedným z hlavných orgánov pre otázky národnej obrany v KĽDR. Bývalý riaditeľ operačného oddelenia vojenského veliteľstva Kórejskej ľudovej armády a prvý zástupca náčelníka vojenského veliteľstva. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Pohlavie: muž

20.5.2016

Bývalý riaditeľ odboru pre muničný priemysel (Munitions Industry Department – MID). Bývalý člen Národnej obrannej komisie, ktorá sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Prítomný pri fotografovaní osôb, ktoré sa podieľali na úspešnom teste balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek v máji 2015.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Dátum narodenia: 20.7.1941

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Pohlavie: muž

20.5.2016

Bývalý riaditeľ všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády. Vicemaršal Kórejskej ľudovej armády, rektor Vojenskej univerzity Kim Il-Sunga, bývalý minister ľudových ozbrojených síl, bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je jedným z hlavných orgánov pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Pohlavie: muž

20.5.2016

Štvorhviezdičkový generál, veliteľ strategických raketových síl, t. j. subjektu označeného zo strany OSN, ktorý teraz údajne velí štyrom strategickým a taktickým jednotkám riadených striel, vrátane brigády KN08 (ICBM). Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Mediálne správy identifikovali KIMA ako osobu, ktorá sa v apríli 2016 zúčastnila testu ICBM s KIM Čong-unom. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Nariadil skúšky balistických rakiet.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Dátum narodenia: 7.1.1945

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 745310010

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál. Bývalý prvý námestník riaditeľa všeobecného politického odboru Kórejskej ľudovej armády. Bývalý riaditeľ odboru štátnej bezpečnosti. Bývalý minister pre štátnu bezpečnosť. Člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), obidve uvedené komisie sú hlavnými orgánmi pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády, náčelník generálneho štábu od apríla 2019; člen politbyra od apríla 2020. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Pohlavie: muž

20.5.2016

Admirál Kórejskej ľudovej armády. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich, ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Najvyšší veliteľ kórejských ľudových námorných síl, ktorý je zapojený do programov vývoja balistických rakiet a do vývoja jadrových kapacít námorných síl KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál Kórejskej ľudovej armády. Námestník riaditeľa zodpovedný za organizáciu Kórejskej ľudovej armády a bývalý politický riaditeľ vzdušných a protivzdušných síl, ktorý dohliada na vývoj modernizovaných protilietadlových rakiet. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong-rin

Pohlavie: muž

20.5.2016

Generál, bývalý veliteľ veliteľstva vrchnej stráže. Bývalý člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC), ktorá je hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

21.

HONG Yong Chil

 

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa odboru pre muničný priemysel (MID). Odbor pre muničný priemysel – označený BR OSN 2. marca 2016 – je zapojený do kľúčových aspektov programu balistických rakiet KĽDR. MID je zodpovedný za dohľad nad vývojom balistických rakiet KĽDR, vrátane Taepo Dong-2, výrobou zbraní a programu výskumu a vývoja. Druhý hospodársky výbor a Druhá akadémia prírodných vied, tiež označená v auguste 2010, spadajú pod Odbor vojenského priemyslu. Odbor vojenského priemyslu v poslednom období pracoval na vývoji pozemnej mobilnej medzikontinentálnej balistickej rakety typu KN08. HONG doprevádzal KIM Čong-una na viacerých podujatiach súvisiacich s vývojom programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní a balistických rakiet a je považovaný za dôležitého aktéra v súvislosti s jadrovým testom KĽDR dňa 6. januára 2016. Zástupca riaditeľa Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Prítomný na pozemnom teste nového typu motora medzikontinentálnej balistickej rakety v apríli 2016.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Dátum narodenia: 19.1.1963 alebo 8.5.1966

Cestovné pasy č.: 381320634,

PS- 563410163

Pohlavie: muž

20.5.2016

Šéf spoločnosti Green Pine Associated Corporation („Green Pine“). Podľa sankčného výrobu OSN Green Pine prevzal vedenie nad mnohými aktivitami spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami. Spoločnosť Green Pine je tiež zodpovedná za vývoz približne polovice zbranía súvisiaceho materiálu, ktoré KĽDR vyváža. Spoločnosť Green Pine bola určená na uloženie sankcií za vývoz zbraní alebo súvisiaceho materiálu z KĽDR. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a systémy riadených striel, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam pôsobiacim v oblasti obrany. BR OSN zaradila spoločnosť Green Pine na zoznam.

23.

YUN Chang Hyok

 

Dátum narodenia: 9.8.1965

Pohlavie: muž

20.5.2016

Zástupca riaditeľa satelitného kontrolného centra Národnej správy rozvoja kozmického sektora (National Aerospace Development Administration – NADA). NADA podlieha sankciám podľa rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016) z dôvodu zapojenia do vývoja vesmírnej vedy a technológie, vrátane vypúšťania satelitov a nosných rakiet. V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa odsúdilo vypustenie satelitu dňa 7. februára 2016 za používanie technológie balistických rakiet a za vážne porušenie rezolúcií č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013). Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

24.

RI Myong Su

 

Dátum narodenia: 1937

Miesto narodenia: Myongchon, Severný Hamgyong, KĽDR

Pohlavie: muž

7.4.2017

Vicemaršal Kórejskej ľudovej armády, prvý zástupca veliteľa Najvyššieho veliteľstva Kórejskej ľudovej armády. Do roku 2018 bol členom Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a veliteľ štábu ľudových ozbrojených síl. Ri Myong Su má aj naďalej vplyv v otázkach národnej obrany vrátane programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia. Ri je dlhoročným členom Najvyššieho ľudového zhromaždenia (SPA); v súčasnosti štrnásteho.

25.

SO Hong Chan

 

Dátum narodenia: 30.12.1957

Miesto narodenia: Kangwon, KĽDR

Cestovný pas č.: PD836410105 Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 27.11.2021

Pohlavie: muž

7.4.2017

Prvý námestník ministra ľudových ozbrojených síl a riaditeľ Úradu logistiky ľudových ozbrojených síl, člen Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany pracujúcich a generál ľudových ozbrojených síl. V tejto funkcii je So Hong Chan zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

26.

WANG Chang Uk

 

Dátum narodenia: 29.5.1960

Pohlavie: muž

7.4.2017

Minister priemyslu a atómovej energie. V tejto funkcii je Wang Chang Uk zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

27.

JANG Chol

 

Dátum narodenia: 31.3.1961

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Cestovný pas č.: 563310042

Pohlavie: muž

7.4.2017

Bývalý predseda Štátnej akadémie vied – organizácie zameranej na vývoj technologických a vedeckých kapacít KĽDR. V tejto funkcii zastával Jang Chol strategickú pozíciu, pokiaľ ide o rozvoj činností KĽDR v jadrovej oblasti. Zodpovedný za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.“.

(2)   

V prílohe II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, časti I oddiele B („Subjekty“) sa záznam 2 nahrádza takto:

 

Názov

Iný používaný názov

Miesto

Dátum označenia

Ďalšie informácie

„2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

22.12.2009

Dcérska spoločnosť spoločnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený BR OSN 24.4.2009).“.

(3)   

V prílohe II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, časti II oddiele A („Osoby“) sa záznamy 1 až 6 nahrádzajú takto:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Dátum narodenia: 24.8.1941

Pohlavie: muž

22.12.2010

Vo februári 2010 bol KIM Tong-un prepustený z funkcie riaditeľa Kancelárie 39, ktorá okrem iného zodpovedá za skupovanie tovarov od diplomatických zastúpení KĽDR, ktoré obchádzajú sankcie. Nahradil ho JON Il-chun. Člen Národnej obrannej komisie, ktorá bola hlavným orgánom pre otázky národnej obrany v KĽDR pred tým, ako sa po reforme stala Komisiou pre štátne záležitosti (SAC); v marci 2010 zvolený za generálneho riaditeľa Štátnej rozvojovej banky. Zvolený za náhradníka ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich v máji 2016 na 7. zjazde Kórejskej strany pracujúcich, na ktorom strana prijala rozhodnutie pokračovať v jadrovom programe KĽDR.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Pohlavie: muž

22.12.2009

Bývalý riaditeľ „Kancelárie 39“ Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, ktorá sa zaoberá financovaním šírenia. V roku 2011 bol údajne v rámci „kancelárie 38“ poverený získavaním finančných prostriedkov pre vedenie a elity.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dátum narodenia: 2.12.1947

Miesto narodenia: Sinuju, KĽDR

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Yong Nam bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho syn KIM Su Gwang sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Yong Nam si počas svojho diplomatického pôsobenia otvoril v Únii viaceré bežné a sporiace účty a podieľal sa na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, ako aj na účty otvorené v mene svojho syna KIM Su Gwanga a nevesty KIM Kyong Huiovej.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Dátum narodenia: 11.5.1950

Miesto narodenia: Kangwon

Pohlavie: žena

20.4.2018

DJANG Tcheul Hyová sa spolu so svojím manželom KIM Yong Namom, synom KIM Su Gwangom a nevestou KIM Kyong Huiovou zapojila do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Bola vlastníčkou viacerých bankových účtov v Únii, ktoré v jej mene otvoril jej syn KIM Su Gwang. Podieľala sa aj na viacerých bankových prevodoch z účtov nevesty KIM Kyong Huiovej na bankové účty mimo Únie.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Dátum narodenia: 18.8.1976

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Bielorusku

Pohlavie: muž

20.4.2018

KIM Su Gwang bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho otec KIM Yon Nam sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Su Gwang si otvoril viaceré bankové účty v niekoľkých členských štátoch, a to aj v mene rodinných príslušníkov. Počas svojho diplomatického pôsobenia sa podieľal na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, okrem iných aj na účty otvorené v mene jeho manželky KIM Kyong Huiovej.

6.

KIM Kyong Hui

 

Dátum narodenia: 6.5.1981

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Pohlavie: žena

20.4.2018

KIM Kyong Huiová sa spolu s manželom KIM Su Gwangom, svokrom KIM Yong Namom a svokrou DJANG Tcheul Hyovou podieľala na schéme podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Od svojho manžela KIM Su Gwanga a svokra KIM Yong Nama prijala niekoľko bankových prevodov a prevádzala peniaze na účty mimo Únie otvorené v jej mene alebo v mene jej svokry DJANG Tcheul Hyovej.“.

(4)   

V prílohe III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, oddiele A(„Osoby“) sa záznamy 4 a 24 nahrádzajú takto:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Cestovný pas č.: 563410192

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Angole

Dátum narodenia: 30.4.1975

22.1.2018

Bývalý zástupca spoločnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KĽDR akreditovaný v Angole.

OSN označila spoločnosť Green Pine v súvislosti s činnosťami, medzi ktoré patrí porušovanie zbrojného embarga OSN. Spoločnosť Green Pine tiež rokovala o zmluvách na účely renovácie angolských námorných plavidiel v rozpore so zákazmi uloženými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

24.

SO Tong Myong

Dátum narodenia: 10.9.1956

3.7.2015

Bývalý prezident spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), bývalý predseda výkonného riadiaceho výboru spoločnosť KNIC (jún 2012); bývalý generálny riaditeľ spoločnosti KNIC (september 2013) konajúci v mene tejto spoločnosti alebo pod jej vedením.“.

(5)   

V prílohe III k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, oddiele B(„Subjekty“) sa záznam 4 nahrádza takto:

 

Názov (a prípadne iné používané názvy)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KĽDR.

16.10.2017

Spoločnosť Pan Systems napomáhala pri obchádzaní sankcií uložených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov tým, že sa pokúšala o predaj zbraní a súvisiaceho materiálu do Eritrey.

Spoločnosť Pan Systems je pod kontrolou a pôsobí v mene Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN.“.


31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1137

z 30. júla 2020,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1333 z 31. júla 2015 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1333.

(2)

Rada v súlade s článkom 17 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2015/1333 preskúmala zoznam označených osôb a subjektov uvedený v prílohách II a IV k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Rada dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám a subjektom v zoznamoch uvedených v prílohách II a IV k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1333 by sa mali zachovať a že by sa mali aktualizovať identifikačné údaje jednej osoby.

(4)

Rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy II a IV k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1333 sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 1.8.2015, s. 34.


PRÍLOHA

1.   

V oddiele A (Osoby) prílohy II k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1333 sa záznam 15 nahrádza takto:

„15.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Dátum narodenia: 1. januára 1956 alebo 1. januára 1951

Miesto narodenia: Misurata, Líbya

Štátna príslušnosť: Líbya

Pas: A005465 (Líbya), vydaný 12. apríla 2015, platnosť do 11. apríla 2017

a

J690P666 (Líbya), vydaný 12. júna 2016, platnosť do 11. júna 2024

Pohlavie: muž

Adresa: Qasr Ahmed Street, Misurata, Líbya

Khalifa Ghwell je takzvaným predsedom vlády a ministrom obrany medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedá za jeho činnosť.

Dňa 7. júla 2015 Khalifa Ghwell vyjadril účasťou na slávnostnej inaugurácii spolu s prezidentom GNC Nurim Abuom Sahmainom podporu Frontu nezlomnosti (Alsomood), novej vojenskej sile zloženej zo 7 brigád, ktorá má zabrániť vytvoreniu vlády národnej jednoty v Tripolise.

Ghwell v pozícii „predsedu vlády“ GNC zohráva ústrednú úlohu pri zabraňovaní vytvoreniu GNA v súlade s politickou dohodou o Líbyi.

Dňa 15. januára 2016 v pozícii „predsedu vlády a ministra obrany“ GNC v Tripolise Ghwell nariadil zatknutie všetkých členov nového bezpečnostného tímu, ktorý vymenoval nominovaný predseda vlády národného porozumenia, ktorí vstúpia do Tripolisu.

Dňa 31. augusta 2016 nariadil „predsedovi vlády“ a „ministrovi obrany“„vlády národnej spásy“, aby sa po odmietnutí GNA poslaneckou snemovňou vrátili do práce.

1. 4. 2016“

2.   

V oddiele A (Osoby) prílohy IV k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1333 sa záznam 20 nahrádza takto:

„20.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Dátum narodenia: 1. januára 1956 alebo 1. januára 1951

Miesto narodenia: Misurata, Líbya

Štátna príslušnosť: Líbya

Pas: A005465 (Líbya), vydaný 12. apríla 2015, platnosť do 11. apríla 2017

a

J690P666 (Líbya), vydaný 12. júna 2016, platnosť do 11. júna 2024

Pohlavie: muž

Adresa: Qasr Ahmed Street, Misurata, Líbya

Khalifa Ghwell je takzvaným predsedom vlády a ministrom obrany medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedá za jeho činnosť.

Dňa 7. júla 2015 Khalifa Ghwell vyjadril účasťou na slávnostnej inaugurácii spolu s prezidentom GNC Nurim Abuom Sahmainom podporu Frontu nezlomnosti (Alsomood), novej vojenskej sile zloženej zo 7 brigád, ktorá má zabrániť vytvoreniu vlády národnej jednoty v Tripolise.

Ghwell v pozícii „predsedu vlády“ GNC zohráva ústrednú úlohu pri zabraňovaní vytvoreniu GNA v súlade s politickou dohodou o Líbyi.

Dňa 15. januára 2016 v pozícii „predsedu vlády a ministra obrany“ GNC v Tripolise Ghwell nariadil zatknutie všetkých členov nového bezpečnostného tímu vymenovaného nominovaným predsedom vlády národného porozumenia, ktorí vstúpia do Tripolisu.

Dňa 31. augusta 2016 nariadil „predsedovi vlády“ a „ministrovi obrany“„vlády národnej spásy“, aby sa po odmietnutí GNA poslaneckou snemovňou vrátili do práce.

1. 4. 2016“