ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 188

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
15. júna 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/777 z 12. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/763, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania a určité prechodné ustanovenia v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/778, z 12. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania po predĺžení lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/779 z 12. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/250, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/780 z 12. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 445/2011 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779, pokiaľ ide o opatrenia na predĺženie platnosti určitých osvedčení železničných subjektov zodpovedných za údržbu a určité prechodné ustanovenia z dôvodu pandémie COVID-19 ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/781 z 12. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania a určité prechodné ustanovenia v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/782 z 12. júna 2020, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2018/761 a (EÚ) 2018/762, pokiaľ ide o ich dátumy uplatňovania v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 ( 1 )

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/783 z 12. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na prispôsobenie periodicity pravidelných lekárskych prehliadok železničného personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, v dôsledku pandémie COVID-19 ( 1 )

16

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/777

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/763, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania a určité prechodné ustanovenia v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (1), a najmä na jej článok 10 ods. 10,

keďže:

(1)

Smernica (EÚ) 2016/798 bola zmenená smernicou (EÚ) 2020/700 (2) s cieľom umožniť členským štátom predĺženie lehoty na to, aby uviedli do účinnosti vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 33 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/798.

(2)

Posudzovanie žiadostí o bezpečnostné osvedčenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES  (3), pri ktorých malo byť bezpečnostné osvedčenie vydané pred 16. júnom 2020, sa môže pre pandémiu COVID-19 omeškať. Preto by v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 a v ktorých sa má smernica (EÚ) 2016/798 uplatňovať od 16. júna 2020, mal vnútroštátny bezpečnostný orgán (ďalej len „NSA“) na žiadosť žiadateľa pokračovať v posudzovaní aj po uvedenom dátume. NSA by mal dokončiť dané posudzovanie a vydať bezpečnostné osvedčenie do 30. októbra 2020.

(3)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré poskytli Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, uplatňovanie niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/763 (4) by sa malo odložiť a mali by sa uplatňovať od 31. októbra 2020. Prechodné ustanovenia stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/763 by sa takisto mali upraviť.

(4)

Žiadatelia už možno vypracovali žiadosti v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/763, aby dodržali aktuálnu lehotu na predkladanie žiadostí. Žiadosti vypracované v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/763 by mali zahŕňať všetky doklady potrebné na bezpečnostnú certifikáciu železničných podnikov buď podľa smernice 2004/49/ES, alebo podľa smernice (EÚ) 2016/798. Žiadateľom by sa preto malo umožniť, aby vnútroštátnym bezpečnostným orgánom v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, predkladali žiadosti so zoznamom dokladov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/763. Vnútroštátne bezpečnostné orgány by tieto žiadosti mali akceptovať a nemali by požadovať ich prepracovanie.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/763 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 28 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/798.

(7)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/763 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

„príslušný dátum“ je 16. jún 2019 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii neoznámili v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice. Je to 16. jún 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798. Je to 31. október 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, že ďalej predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.“

2.

Článok 15 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 4a:

„4a.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 a v ktorých sa smernica (EÚ) 2016/798 uplatňuje od 16. júna 2020, musí vnútroštátny bezpečnostný orgán na žiadosť žiadateľa naďalej vykonávať posudzovanie žiadostí o bezpečnostné osvedčenie v súlade so smernicou 2004/49/ES po 16. júni 2020 za predpokladu, že vydá bezpečnostné osvedčenie pred 330. októbrom 2020.

Pokiaľ vnútroštátny bezpečnostný orgán uzná, že nebude schopný vydať bezpečnostné osvedčenie pred 30. októbrom 2020, okamžite o tom informuje žiadateľa a agentúru a uplatňujú sa odseky 2 až 4. “;

b)

Vkladá sa tento odsek 6a:

„6a.   Ak plánovaná oblasť činnosti nie je obmedzená na jeden členský štát, jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou v období od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 sa nevzťahuje na sieť alebo siete v ktoromkoľvek z členských štátov, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798. Vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré takéto oznámenie predložili:

a)

považujú jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou za rovnocenné časti bezpečnostného osvedčenia vydanej v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES;

b)

vydávajú od 16. júna 2020 bezpečnostné osvedčenia v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) smernice 2004/49/ES, ktorých platnosť nepresahuje platnosť jednotného bezpečnostného osvedčenia. “

c)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a odsekov 6 a 6a tohto článku vnútroštátny bezpečnostný orgán spolupracuje s agentúrou a koordinuje s ňou posudzovanie prvkov stanovených v článku 10 ods. 3 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798. Agentúra pritom uzná posúdenie uvedené v článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES vykonané vnútroštátnym bezpečnostným orgánom. “

d)

Dopĺňa sa nový odsek 8:

„8.   Od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, môžu žiadatelia o bezpečnostné osvedčenie na účely smernice 2004/49/ES vnútroštátnym bezpečnostným orgánom predložiť spis zostavený v súlade s prílohou I.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány uvedené v prvom pododseku akceptujú žiadosti o bezpečnostné osvedčenia v súlade s týmto nariadením na účely smernice 2004/49/ES.“

3.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 653/2007 sa zrušuje s účinnosťou od 16. júna 2019.

Naďalej sa však uplatňuje do 15. júna 2020 v tých členských štátoch, ktoré v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 agentúre a Komisii oznámili, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798.

Naďalej sa uplatňuje do 30. októbra 2020 v tých členských štátoch, ktoré v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798 agentúre a Komisii oznámili, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.“

4.

V článku 17 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 16. júna 2019 v členských štátoch, ktoré neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798.

Uplatňuje sa od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798.

Uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch od 31. októbra 2020.

Článok 15 ods. 1, 2, 3 a 7 sa však uplatňuje od 16. februára 2019 a článok 15 ods. 6 sa uplatňuje od 16. júna 2019 vo všetkých členských štátoch.

Článok 15 ods. 6a sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch od 16. júna 2020.

Článok 15 ods. 8 sa uplatňuje od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 49).


15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/778,

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania po predĺžení lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 5 ods. 11,

keďže:

(1)

Smernica (EÚ) 2016/797 bola zmenená smernicou (EÚ) 2020/700 (2) s cieľom umožniť členským štátom predĺženie lehoty na to, aby uviedli do účinnosti vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(2)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré oznámili Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) a Komisii svoj zámer predĺžiť lehotu na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/797 v súlade s jej článkom 57 ods. 2a, uplatňovanie niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/773 (3) by sa malo odložiť do 31. októbra 2020.

(3)

Pre opatrenia v nadväznosti na pandémiu COVID-19 nebolo možné vykonať podľa plánu činnosti spojené s elimináciou vnútroštátnych pravidiel o koncovej návesti nákladného vlaku. Členské štáty by mali dostať ďalšie tri mesiace na to, aby Komisii podali správy o svojom používaní odrazových dosiek uvedených v bode 4.2.2.1.3.2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/773. Lehota na revíziu špecifikácií s cieľom zosúladiť požiadavky na koncovú návesť nákladného vlaku pre celú Úniu by sa mala náležite prispôsobiť.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(6)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/773 sa mení takto:

1.

V článku 6 sa piaty pododsek nahrádza takto:

„V členských štátoch, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a ktoré nepredložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, sa oddiel 4.2.2.5 a dodatok D1 prílohy k tomuto nariadeniu uplatňujú od 16. júna 2020.

Oddiel 4.2.2.5 a dodatok D1 prílohy k tomuto nariadeniu sa uplatňujú od 31. októbra 2020 v tých členských štátoch, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.“

2.

V bode 4.2.2.1.3.2 prílohy sa v pododseku za nadpisom „Správy:“ dátum „30. septembra 2020“ nahrádza dátumom „31. decembra 2020“.

3.

V bode 4.2.2.1.3.2 prílohy sa v pododseku za nadpisom „Postupné ukončovanie:“ dátum „31. marca 2021“ nahrádza dátumom „30. júna 2021“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/773 zo 16. mája 2019 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/757/EÚ (Ú. v. EÚ L 139I, 27.5.2019, s. 5).


15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/779

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/250, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4, článok 15 ods. 9 a článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernica (EÚ) 2016/797 bola zmenená smernicou (EÚ) 2020/700 (2) s cieľom umožniť členským štátom predĺženie lehoty na to, aby uviedli do účinnosti vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(2)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré oznámili Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) a Komisii svoj zámer predĺžiť lehotu na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/797 v súlade s jej článkom 57 ods. 2a, uplatňovanie niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/250 (3) by sa malo odložiť do 31. októbra 2020.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/250 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(5)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/250 sa mení takto:

1.

V článku 11 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 201/2011 sa naďalej uplatňuje na vyhlásenie o zhode s typom v zmysle článku 26 ods. 4 smernice 2008/57/ES do 15. júna 2020 v tých členských štátoch, ktoré podali oznámenie agentúre a Komisii v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a ktoré nepodali agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 201/2011 sa naďalej uplatňuje na vyhlásenie o zhode s typom v zmysle článku 26 ods. 4 smernice 2008/57/ES do 30. októbra 2020 v tých členských štátoch, ktoré podali agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.“

2.

V článku 12 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje od 16. júna 2020 v tých členských štátoch, ktoré podali oznámenie agentúre a Komisii v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a ktoré nepodali agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

Uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch od 31. októbra 2020.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250 z 12. februára 2019 o vzoroch vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty interoperability a subsystémy, o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla a o ES postupoch overovania subsystémov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 (Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2019, s. 9).


15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/780

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 445/2011 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779, pokiaľ ide o opatrenia na predĺženie platnosti určitých osvedčení železničných subjektov zodpovedných za údržbu a určité prechodné ustanovenia z dôvodu pandémie COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (1), a najmä na jej článok 14 ods. 6,

keďže:

(1)

Členské štáty informovali Komisiu o ťažkostiach pri obnove určitých osvedčení železničných subjektov zodpovedných za údržbu (ďalej len „ECM“) v dôsledku opatrení prijatých v nadväznosti na pandémiu COVID-19.

(2)

Obnovenie osvedčení ECM alebo osvedčení týkajúcich sa externe zabezpečovaných funkcií údržby nákladných vozňov v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 (2), ak ich platnosť uplynula alebo sa blíži jej uplynutie, nemusí byť možné vzhľadom na opatrenia potrebné v dôsledku pandémie COVID-19, ktoré boli uvedené do praxe v niektorých členských štátoch od 1. marca 2020. Predovšetkým certifikačné orgány ECM nemusia byť schopné vykonať všetky predbežné úkony potrebné na preskúmanie osvedčovania ECM alebo externe zabezpečovaných funkcií údržby načas, buď v súlade s nariadením (EÚ) č. 445/2011, alebo od 16. júna 2020 s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779 (3).

(3)

Na zaistenie kontinuity činnosti by sa mala platnosť osvedčení ECM a osvedčení týkajúcich sa externe zabezpečovaných funkcií údržby vydaných v súlade s nariadením (EÚ) č. 445/2011, ktorých platnosť uplynie medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, predĺžiť o ďalších 6 mesiacov. Tým by nemalo byť dotknuté uplatňovanie článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 445/2011, ak certifikačný orgán zistí, že subjekt zodpovedný za údržbu už nespĺňa požiadavky, na základe ktorých bolo osvedčenie ECM alebo osvedčenie týkajúce sa externe zabezpečovaných funkcií údržby vydané.

(4)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 je vhodné poskytnúť viac času na splnenie požiadaviek týkajúcich sa komponentov kľúčových z hľadiska bezpečnosti a uplatňovania nového režimu na vozidlá iné ako nákladné vozne. Prechodné ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/779 by sa preto mali upraviť.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 445/2011 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Od 1. marca 2020 už mohla platnosť určitých osvedčení ECM uplynúť. S cieľom predísť akejkoľvek právnej neistote by sa preto predĺženie platnosti osvedčení ECM malo uplatňovať od 1. marca 2020.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (4).

(8)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (EÚ) č. 445/2011 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 (*1), je osvedčenie ECM platné na obdobie najviac piatich rokov. Držiteľ osvedčenia bezodkladne informuje certifikačný orgán o každej podstatnej zmene okolností existujúcich v čase udelenia osvedčenia, aby certifikačný orgán mohol prijať rozhodnutie o jeho zmene, obnovení alebo zrušení.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779 sa mení takto:

1.

Článok 15 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.

Všetky subjekty zodpovedné za údržbu vozidiel iných ako nákladné vozne a vozidiel uvedených v článku 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/798, na ktoré sa nevzťahujú odseky 2 až 4, musia splniť podmienky tohto nariadenia najneskôr do 16. júna 2022.“

2.

V článku 15 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek postup, ktorý môže certifikačný orgán uplatniť na základe ustanovení článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 445/2011, sa platnosť osvedčení ECM a osvedčení týkajúcich sa externe zabezpečovaných funkcií údržby vydaných v súlade s daným nariadením, ktorých platnosť uplynie v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, predĺži o ďalších šesť mesiacov.“

3.

V článku 17 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Uplatňuje sa od 16. júna 2020. článok 4 sa však uplatňuje od 16. júna 2021 a článok 15 ods. 6 sa uplatňuje od 1. marca 2020.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 22).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 (Ú. v. EÚ L 139 I, 27.5.2019, s. 360).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).


15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/781

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania a určité prechodné ustanovenia v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 21 ods. 9,

keďže:

(1)

Smernica (EÚ) 2016/797 bola zmenená smernicou (EÚ) 2020/700 (2) s cieľom umožniť členským štátom predĺženie lehoty na to, aby uviedli do účinnosti vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(2)

Posudzovanie žiadostí o povolenia pre typ vozidla alebo o povolenia pre vozidlá, pokiaľ ide o uvádzanie na trh, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (3), pri ktorých mali byť príslušné povolenia vydané pred 16. júnom 2020, sa môže pre pandémiu COVID-19 omeškať. Preto by v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a v ktorých sa má smernica (EÚ) 2016/797 uplatňovať od 16. júna 2020, mal vnútroštátny bezpečnostný orgán (ďalej len „NSA“) na žiadosť žiadateľa pokračovať v posudzovaní aj po uvedenom dátume. NSA by mali dokončiť dané posudzovanie a vydať povolenia do 30. októbra 2020.

(3)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré oznámili Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) a Komisii svoj zámer predĺžiť lehotu na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/797 v súlade s jej článkom 57 ods. 2a, uplatňovanie niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/545 (4) by sa malo odložiť a uplatňovať by sa mali od 31. októbra 2020. Prechodné ustanovenia stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/545 by sa takisto mali upraviť.

(4)

Žiadatelia už možno vypracovali žiadosti v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/545, aby dodržali aktuálnu lehotu na predkladanie žiadostí. Na účely smernice 2008/57/ES aj smernice (EÚ) 2016/797 majú vozidlá spĺňať technické špecifikácie interoperability a príslušné vnútroštátne predpisy, ako aj základné požiadavky. Žiadosti vypracované v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/545 by mali zahŕňať všetky doklady potrebné buď na uvedenie vozidiel do prevádzky podľa smernice 2008/57/ES, alebo na uvedenie vozidiel na trh podľa smernice (EÚ) 2016/797. Žiadateľom by sa preto malo umožniť, aby vnútroštátnym bezpečnostným orgánom v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, predkladali žiadosti so zoznamom dokladov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/545. Vnútroštátne bezpečnostné orgány by tieto žiadosti mali akceptovať a nemali by požadovať ich prepracovanie.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(7)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 17 nahrádza takto:

„17.

„príslušný dátum“ je 16. jún 2019 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii neoznámili v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice. Je to 16. jún 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797. Je to 31. október 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.“;

2.

Článok 55 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 4a:

„4a.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a v ktorých sa smernica (EÚ) 2016/797 uplatňuje od 16. júna 2020, musí vnútroštátny bezpečnostný orgán na žiadosť žiadateľa naďalej vykonávať posudzovanie žiadostí o povolenia pre typ vozidla a/alebo o povolenia pre vozidlo, pokiaľ ide o uvádzanie na trh, v súlade so smernicou 2008/57/ES po 16. júni 2020 za predpokladu, že vydá povolenie pre typ vozidla a/alebo povolenie pre vozidlo pred 30. októbrom 2020.

Pokiaľ vnútroštátny bezpečnostný orgán uzná, že nebude schopný vydať povolenie pre typ vozidla a/alebo povolenie pre vozidlo pred 30. októbrom 2020, okamžite o tom informuje žiadateľa a agentúru a uplatňujú sa odseky 2 až 4. “;

b)

Vkladá sa tento odsek 5a:

„5a.   Povolenie pre vozidlo a/alebo povolenie pre typ vozidla vydané agentúrou v období od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 sa nevzťahuje na sieť alebo siete v ktoromkoľvek z členských štátov, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797. Orgány NSA členských štátov, ktoré takéto oznámenie predložili:

a)

považujú povolenie pre typ vozidla vydané agentúrou za rovnocenné povoleniu pre typy vozidiel vydanému v súlade s článkom 26 smernice 2008/57/ES a na daný typ vozidla uplatňujú článok 26 ods. 3 smernice 2008/57/ES;

b)

akceptujú povolenie pre vozidlo vydané agentúrou ako rovnocenné prvému povoleniu vydanému v súlade s článkom 22 alebo 24 smernice 2008/57/ES a vydávajú dodatočné povolenie v súlade s článkom 23 alebo 25 smernice 2008/57/ES.“;

c)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a odsekov 5 a 5a orgán NSA spolupracuje s agentúrou a koordinuje s ňou posudzovanie prvkov stanovených v článku 21 ods. 5 písm. a) smernice (EÚ) 2016/797.“;

d)

Dopĺňa sa tento odsek 7a:

„7a.   Členské štáty, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, považujú nákladné vozne, ktoré sú v súlade s odsekom 7.1.2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 321/2013 o špecifikáciách TSI pre nákladné vozne a ktoré majú povolenie pre vozidlo, pokiaľ ide o uvedenie na trh, v období od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 za vozidlá s povolením na uvedenie do prevádzky na účely smernice 2008/57/ES.“;

e)

Dopĺňa sa nový odsek 8:

„8.   Od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 v členských štátoch, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, môžu žiadatelia o povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky alebo o povolenie pre typ vozidla na účely smernice 2008/57/ES vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu predložiť spis k danému vozidlu alebo typu vozidla zostavený v súlade s článkom 29 ods. 1 a článkom 30 ods. 1, ktorý zodpovedá prílohe I.

Orgány NSA akceptujú žiadosti o povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky alebo povolenie pre typ vozidla v súlade s týmto nariadením na účely smernice 2008/57/ES.“

3.

V článku 56 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 16. júna 2019 v členských štátoch, ktoré neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797.

Uplatňuje sa od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 55 ods. 5a a 7a sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch od 16. júna 2020.

Článok 55 ods. 8 sa uplatňuje od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

Od 31. októbra 2020 sa toto nariadenie uplatňuje vo všetkých členských štátoch.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2018, s. 66).


15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/14


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/782

z 12. júna 2020,

ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2018/761 a (EÚ) 2018/762, pokiaľ ide o ich dátumy uplatňovania v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (1), a najmä na jej článok 6a v spojení s jej článkom 27a,

keďže:

(1)

Smernica (EÚ) 2016/798 bola zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 (2) s cieľom umožniť členským štátom predĺženie lehoty na to, aby uviedli do účinnosti vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 33 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/798.

(2)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré oznámili Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) a Komisii svoj zámer predĺžiť lehotu na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/798 v súlade s jej článkom 33 ods. 2a, uplatňovanie niektorých ustanovení delegovaných nariadení Komisie (EÚ) 2018/761 (3) a (EÚ) 2018/762 (4) by sa malo odložiť do 31. októbra 2020.

(3)

Delegované nariadenia (EÚ) 2018/761 a (EÚ) 2018/762 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/761 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 16. júna 2019.

Článok 5 ods. 2 a článok 8 ods. 1 a 2 sa však uplatňujú od 16. júna 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neoznámili agentúre a Komisii v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, že opätovne predĺžili danú lehotu na transpozíciu.

Článok 5 ods. 2 a článok 8 ods. 1 a 2 sa uplatňujú od 31. októbra 2020 v členských štátoch, ktoré oznámili agentúre a Komisii v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, že opätovne predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.“.

Článok 2

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/762 sa mení takto:

(1)

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Zrušenie

Nariadenia (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 sa zrušujú s účinnosťou od 31. októbra 2025.“

(2)

V článku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 16. júna 2019 v členských štátoch, ktoré neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798.

Uplatňuje sa od 16. júna 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neoznámili agentúre a Komisii v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, že opätovne predĺžili danú lehotu na transpozíciu.

Uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch od 31. októbra 2020.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761 zo 16. februára 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 16).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 26).


ROZHODNUTIA

15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/16


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/783

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na prispôsobenie periodicity pravidelných lekárskych prehliadok železničného personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, v dôsledku pandémie COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 5 ods. 11,

keďže:

(1)

Členské štáty informovali Komisiu o ťažkostiach pri obnove niektorých osvedčení alebo povolení personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, a to v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

(2)

V dôsledku týchto opatrení nebolo možné dodržať periodicitu pravidelných lekárskych prehliadok personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, stanovenú v bode 4.7.2.2.1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2012/757/EÚ (2). Na zabezpečenie kontinuity činnosti by sa na vykonanie týchto prehliadok malo poskytnúť ďalších šesť mesiacov. Nemalo by to mať vplyv na ďalšie lekárske prehliadky ani na ich zvýšenú periodicitu, ak si to vyžaduje zdravotný stav člena personálu.

(3)

Rozhodnutie 2012/757/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Od 1. marca 2020 by personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, nemusel byť schopný dodržať periodicitu pravidelných lekárskych prehliadok z dôvodu pandémie COVID-19. S cieľom predísť právnej neistote by sa preto predĺženie obdobia, v ktorom sa majú vykonať pravidelné lekárske prehliadky, malo uplatňovať od 1. marca 2020.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

(6)

Toto rozhodnutie by s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení v ňom uvedených malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe I k rozhodnutiu 2012/757/EÚ sa v bode 4.7.2.2.1 dopĺňa tento pododsek:

„Bez toho, aby bol dotknutý bod 4.7.2.2.3 týkajúci sa ďalších lekárskych prehliadok a/alebo posudzovania psychickej spôsobilosti, ak sa pravidelná lekárska prehliadka mala vykonať v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, lehota, v rámci ktorej sa musí vykonať, sa predlžuje o 6 mesiacov. Pokiaľ členský štát nerozhodne inak, toto predĺženie sa neuplatňuje, ak lekár stanovil zvýšenú periodicitu prehliadok. Železničný podnik a manažér infraštruktúry musia mať zavedené postupy na sledovanie rizika súvisiaceho s tým, že na pracovisko sa dostaví personál, ktorý nebude spôsobilý pracovať.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (Ú. v. EÚ L 345, 15.12.2012, s. 1).