ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 165

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
27. mája 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 z 25. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/697 z 25. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/352 s cieľom umožniť riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému riadiacemu orgánu poskytnúť flexibilitu z hľadiska účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

7

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/699 z 25. mája 2020 o dočasných opatreniach týkajúcich sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu ( 1 )

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/701 z 25. mája 2020 o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

31

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/702 z 20. mája 2020, ktorým sa ďalej predlžuje dočasná výnimka z rokovacieho poriadku Rady zavedená rozhodnutím (EÚ) 2020/430 a predĺžená rozhodnutím (EÚ) 2020/556 vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/696

z 25. mája 2020,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Pandémia COVID-19 spôsobila dramatické zníženie letovej prevádzky v dôsledku výrazného poklesu dopytu po doprave, ako aj priamych opatrení ako uzatváranie hraníc a zákazy letovej prevádzky, ktoré členské štáty a tretie krajiny prijali na obmedzenie šírenia pandémie.

(2)

Číselné údaje, ktoré uverejnil Eurocontrol, ktorý je manažérom siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba, poukazujú na pokles letovej prevádzky v európskom regióne na konci marca 2020 oproti marcu 2019 zhruba o 90 %. Leteckí dopravcovia hlásia v dôsledku pandémie COVID-19 výrazné poklesy počtu rezervácií a rušia lety počas zimného plánovacieho obdobia 2019/2020 a letného plánovacieho obdobia 2020. Náhly prepad dopytu a bezprecedentná miera rušenia letov spôsobili leteckým dopravcom závažné problémy s likviditou. Uvedené problémy s likviditou priamo súvisia s pandémiou COVID-19.

(3)

Leteckí dopravcovia Únie, ktorí pred pandémiou COVID-19 vykazovali dobré finančné zdravie, majú teraz problémy s likviditou, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu ich prevádzkovej licencie alebo k jej nahradeniu dočasnou licenciou, a to bez toho, aby bola daná štrukturálna ekonomická potreba. Udelenie dočasnej licencie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (2) by mohlo vyslať trhu negatívny signál o schopnosti daného leteckého dopravcu prežiť, čo by len zhoršilo akékoľvek, inak dočasné, finančné problémy. Na základe posúdenia vykonaného v období od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 je preto vhodné, za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť a existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu do 12 mesiacov, aby sa prevádzková licencia takýchto leteckých dopravcov nepozastavovala ani nerušila. Po skončení tohto 12-mesačného obdobia by mal byť letecký dopravca Únie predmetom posúdenia podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008. Povinnosť informovať Komisiu, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008, by sa mala vzťahovať aj na rozhodnutia o nepozastavení alebo nezrušení prevádzkovej licencie.

(4)

Okrem mimoriadnych opatrení, ktoré možno uplatniť v prípade okamžitých krátkodobých problémov vyplývajúcich z nepredvídateľných a neodvratných okolností podľa článku 21 nariadenia (ES) č. 1008/2008, by členské štáty mali mať možnosť zamietnuť, obmedziť alebo uložiť podmienky výkonu prepravných práv s cieľom riešiť problémy spôsobené pandémiou COVID-19, ktoré môžu mať dlhšie trvanie. Pri takýchto mimoriadnych opatreniach v kontexte pandémie COVID-19 treba dodržiavať zásady proporcionality a transparentnosti, a tieto opatrenia by mali byť založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách, ktoré sa uplatňujú v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(5)

Na letiskách, kde je počet poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy obmedzený podľa článku 6 ods. 2 a článku 9 smernice Rady 96/67/ES (3), možno poskytovateľov vybrať na dobu maximálne siedmich rokov. Poskytovatelia, ktorým sa toto obdobie končí, preto môžu mať ťažkosti pri získavaní prístupu k financovaniu. Uvedená maximálna doba by sa preto mala predĺžiť.

(6)

V dôsledku pandémie COVID-19 sa môže stať, že na letiskách s obmedzeným počtom poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy jeden alebo viacero poskytovateľov by mohli prestať poskytovať služby danému letisku skôr, než bude možné vybrať nového poskytovateľa na základe postupu stanoveného v článku 11 ods. 1 smernice 96/67/ES. V takom prípade je vhodné, aby riadiaci orgán letiska mohol priamo vybrať poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy, ktorý bude tieto služby poskytovať maximálne počas šiestich mesiacov. Malo by sa pripomenúť že, ak riadiaci orgán letiska potrebuje v dôsledku pandémie COVID-19 obstarať služby pozemnej obsluhy a ide o obstarávateľa podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (4), uplatňuje sa uvedená smernica.

(7)

Uspokojivá finančná rekonštrukcia by sa mala uskutočniť s plánom, ktorého cieľom je zabrániť prepúšťaniu a zaručiť, že finančná rekonštrukcia nebude poškodzovať práva pracovníkov. Rozšírenie povolení pre poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy by malo mať za cieľ zachovať pracovné miesta a práva pracovníkov.

(8)

Ďalší vývoj pandémie COVID-19 a jej vplyv na sektor leteckej dopravy ťažko predvídať. Komisia by mala priebežne analyzovať vplyv pandémie COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy a, pokiaľ pretrvávajú nepriaznivé podmienky, Únia by mala mať možnosť bez zbytočného odkladu predĺžiť obdobie, počas ktorého sa uplatňujú opatrenia stanovené v tomto nariadení.

(9)

V potrebných a odôvodnených prípadoch, s cieľom predĺžiť obdobie, počas ktorého môžu príslušné licenčné úrady rozhodnúť o nepozastavení alebo nezrušení prevádzkových licencií, obdobie, počas ktorého môžu členské štáty zamietnuť, obmedziť alebo uložiť podmienky výkonu prepravných práv, a obdobie, počas ktorého možno predĺžiť zmluvy poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy a počas ktorého môže riadiaci orgán letiska vybrať poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy priamo, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o zmenu nariadenia (ES) č. 1008/2008. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (5). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(10)

Vzhľadom na naliehavosť spôsobenú výnimočnými okolnosťami v dôsledku pandémie COVID-19, ktoré opodstatňujú navrhnuté opatrenia, a konkrétnejšie na potrebu prijať rýchlo potrebné opatrenia, aby sa riešili zásadné a bezprostredné problémy, ktorým predmetné odvetvie čelí, by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), ZFEÚ a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zmena nariadenie (ES) č. 1008/2008 vzhľadom na pandémiu COVID-19, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu alebo dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Vzhľadom na nepredvídateľný a náhly výskyt ochorenia COVID-19 a legislatívne postupy potrebné na prijatie vhodných opatrení nebolo možné takéto opatrenia prijať včas. Preto by sa ustanovenia tohto nariadenia mali vzťahovať aj na obdobie pred nadobudnutím jeho účinnosti. Vzhľadom na povahu uvedených ustanovení takýto prístup nevedie k porušeniu oprávnených očakávaní dotknutých osôb.

(13)

Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Vzhľadom na naliehavosť spôsobenú výnimočnými okolnosťami, ktoré opodstatňujú stanovené opatrenia, toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1008/2008 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto nariadením sa upravujú postupy udeľovania licencií leteckým dopravcom Spoločenstva, právo leteckých dopravcov Spoločenstva vykonávať letecké dopravné služby vnútri Spoločenstva a tvorby cien leteckých dopravných služieb vnútri Spoločenstva. Zároveň sa ním stanovujú dočasné pravidlá poskytovania služieb pozemnej obsluhy na letiskách Únie.“

2.

V článku 9 sa vkladajú tieto odseky:

„1a.   Na základe posúdenia podľa odseku 1 vykonaného od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 môže príslušný licenčný úrad pred uplynutím daného obdobia rozhodnúť, že nepozastaví alebo nezruší prevádzkovú licenciu príslušného leteckého dopravcu Únie, pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť a existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch. Príslušný licenčný úrad preskúma výkonnosť tohto leteckého dopravcu Únie na konci daného 12-mesačného obdobia a rozhodne, či sa prevádzková licencia pozastaví alebo zruší a či sa udelí dočasná licencia na základe odseku 1.

1b.   Ak Komisia na základe údajov uverejnených Eurocontrolom, ktorý je manažérom siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba zistí, že zníženie úrovne letovej prevádzky oproti zodpovedajúcemu obdobiu v roku 2019 pretrváva a je pravdepodobné, že bude pretrvávať, a že na základe najlepších dostupných vedeckých údajov, ako sú údaje z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, je táto situácia výsledkom vplyvu pandémie COVID-19, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť toto nariadenie predĺžením obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 uvedeného v odseku 1a tohto článku.

1c.   Komisia priebežne monitoruje situáciu na základe kritérií stanovených v odseku 1b. Na základe informácií, ktoré má k dispozícii, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu o tejto záležitosti do 15. novembra 2020. Ak sú splnené kritériá uvedené v odseku 1b, Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 1b čo najskôr.

1d.   Ak sa to v prípade pretrvávajúceho vplyvu pandémie COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy v Únii vyžaduje z mimoriadne naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 25b.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

Mimoriadne opatrenia spojené s pandémiou COVID-19

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 21, môžu členské štáty na obdobie od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 bez súhlasu Komisie uvedeného v článku 21 ods. 1 zamietnuť, obmedziť alebo uložiť podmienky výkonu prepravných práv, pokiaľ je takéto opatrenie potrebné vo vzťahu k pandémii COVID-19. Takéto opatrenie musí rešpektovať zásady proporcionality a transparentnosti a musí byť založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách.

2.   Dotknutý členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o takomto opatrení, ako je uvedené v odseku 1, a o jeho trvaní a poskytne im primerané odôvodnenie potreby uvedeného opatrenia. Ak členský štát upraví, pozastaví alebo zruší takéto opatrenie po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, náležite o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

3.   Na žiadosť ktoréhokoľvek zo zúčastneného členského štátu alebo zúčastnených členských štátov alebo z vlastného podnetu môže Komisia opatrenie uvedené v odseku 2 pozastaviť, ak nie sú v súlade s požiadavkami odseku 1, alebo ak sú v inom rozpore s právom Únie.

4.   Ak Komisia na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov, dôkazov a údajov, ako sú údaje z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, potvrdzujúcich pretrvávanie pandémie COVID-19 zistí, že zamietnutia, obmedzenia alebo uložené podmienky, ktoré členské štáty zaviedli v súvislosti s výkonom prepravných práv, budú pravdepodobne potrebné aj po období uvedenom v odseku 1 tohto článku, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť toto nariadenie predĺžením daného obdobia.

5.   Komisia priebežne monitoruje situáciu na základe kritérií stanovených v odseku 4. Na základe dostupných informácií predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu o tejto záležitosti do 15. novembra 2020. Komisia podľa potreby prijme delegovaný akt uvedený v odseku 4 čo najskôr.

6.   Ak sa to v prípade pretrvávajúceho vplyvu pandémie COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy v Únii vyžaduje z mimoriadne naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 25b.“

4.

Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA IVa

DOČASNÉ PRAVIDLÁ PRE SLUŽBY POZEMNEJ OBSLUHY

Článok 24a

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 písm. d) smernice Rady 96/67/ES (*1) môžu byť zmluvy alebo povolenia udelené poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy vybraných na základe postupu stanoveného v článku 11 ods. 1 uvedenej smernice, ktoré majú vypršať v období od 28. mája 2020 do 31. decembra 2021 predĺžené do 31. decembra 2022.

2.   Odchylne od článku 11 ods. 1 písm. e) smernice 96/67/ES riadiaci orgán letiska alebo príslušný orgán členského štátu môže na obdobie od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 priamo vybrať poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy na poskytovanie daných služieb maximálne na obdobie šiestich mesiacov alebo na obdobie do 31. decembra 2020, podľa toho, čo nastane neskôr, ak poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy ukončí svoju činnosť pred koncom obdobia, na ktoré bol vybraný.

3.   Ak Komisia na základe údajov uverejnených Eurocontrolom zistí, že zníženie úrovne letovej prevádzky oproti zodpovedajúcemu obdobiu v roku 2019 pretrváva a pravdepodobne bude pretrvávať, že táto situácia je výsledkom vplyvu pandémie COVID-19 a že jej dôsledkom je prerušenie poskytovania služieb pozemnej obsluhy alebo ťažkosti s prístupom k financovaniu na strane poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy na letiskách Únie, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť toto nariadenie predĺžením obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

4.   Komisia priebežne monitoruje situáciu na základe kritérií stanovených v odseku 3. Na základe informácií, ktoré má k dispozícii, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu o tejto záležitosti do 15. novembra 2020. Komisia podľa potreby prijme delegovaný akt uvedený v odseku 3 čo najskôr.

5.   Ak sa to v prípade pretrvávajúceho vplyvu pandémie COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy v Únii vyžaduje z mimoriadne naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 25b.

(*1)  Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).“"

5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 25a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 9 ods. 1b, 21a ods. 4 a 24a ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie jedného roka od 28. mája 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 9 ods. 1b, 21a ods. 4 a 24a ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa t článkov 9 ods. 1b, 21a ods. 4 a 24a ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 25b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 25a. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Európsky parlament

predseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. mája 2020.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

(3)  Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/7


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/697

z 25. mája 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/352 s cieľom umožniť riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému riadiacemu orgánu poskytnúť flexibilitu z hľadiska účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Výskyt ochorenia COVID-19 má vážny negatívny vplyv na odvetie námornej dopravy. Jeho závažné dôsledky na služby námornej dopravy a využívanie prístavnej infraštruktúry sú badateľné od začiatku marca 2020 a pravdepodobne budú v roku 2020 pretrvávať. Vzdanie sa poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry, ich pozastavenie, zníženie alebo odloženie platby by mohlo prispieť k finančnej udržateľnosti prevádzkovateľov lodí za týchto výnimočných okolností.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352 (2) od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili účtovanie poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Nariadenie (EÚ) 2017/352 nestanovuje žiadnu výnimku z povinnosti účtovať poplatky.

(3)

Vzhľadom na závažné dôsledky výskytu ochorenia COVID-19 je vhodné umožniť riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému orgánu rozhodnúť sa vzdať sa poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry splatných za obdobie od 1. marca 2020 do 31. októbra 2020, pozastaviť ich, znížiť alebo odložiť platbu. Napriek tomu, toto nariadenie by nemalo mať vplyv na organizáciu prístavu členských štátov. Členské štáty by preto mali mať možnosť ponechať si právomoc regulovať prijatie takýchto rozhodnutí riadiacim orgánom prístavu alebo príslušným orgánom. Takéto vzdanie sa poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry, ich pozastavenie, zníženie alebo odloženie platby by malo prebehnúť transparentne, objektívne a nediskriminačne.

(4)

Vzhľadom na naliehavosť je zároveň vhodné umožniť riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému orgánu odchýliť sa od povinnosti stanovenej v nariadení (EÚ) 2017/352 informovať používateľov prístavnej infraštruktúry o akýchkoľvek zmenách povahy alebo výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry minimálne dva mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti uvedených zmien.

(5)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zmena nariadenia (EÚ) 2017/352, s cieľom reagovať na naliehavú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu alebo dôsledkov činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

Vzhľadom na naliehavosť spôsobenú výnimočnými okolnosťami v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, ktoré opodstatňujú navrhnuté opatrenia, a konkrétnejšie na potrebu prijať rýchlo potrebné opatrenia, aby sa prispelo k finančnej udržateľnosti prevádzkovateľov lodí, by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(7)

Vzhľadom na nepredvídateľný a náhly výskyt ochorenia COVID-19 a legislatívne postupy potrebné na prijatie vhodných opatrení nebolo možné takéto opatrenia prijať včas. Preto by sa ustanovenia tohto nariadenia mali vzťahovať aj na poplatky za prístavnú infraštruktúru splatné za obdobie pred nadobudnutím jeho účinnosti. Vzhľadom na povahu uvedených ustanovení takýto prístup nevedie k porušeniu oprávnených očakávaní dotknutých osôb.

(8)

Nariadenie (EÚ) 2017/352 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) 2017/352 sa v článku 21 dopĺňa tento odsek:

„3.   Bez ohľadu na článok 13 ods. 1, 3 a 4 môže riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán rozhodnúť o vzdaní sa poplatkov, o pozastavení, znížení alebo odložení platby poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry splatných za obdobie od 1. marca 2020 do 31. októbra 2020. Členské štáty môžu rozhodnúť, ze takéto rozhodnutia musia spĺňať požiadavky stanovené na tento účel vo vnútroštátnom práve. Vzdanie sa poplatkov, ich pozastavenie, zníženie alebo odloženie platby poplatkov musí prebehnúť transparentne, objektívne a nediskriminačne.

Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán zabezpečia, aby používatelia prístavu a zástupcovia alebo združenia používateľov prístavu boli náležite informovaní. Lehota dvoch mesiacov uvedená v článku 13 ods. 5 sa neuplatňuje.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. mája 2020.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352 z 15. februára 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2017, s. 1).


27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/10


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/698

z 25. mája 2020,

ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 a článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Výskyt ochorenia COVID-19 a s tým spojená kríza v oblasti verejného zdravia predstavujú bezprecedentnú výzvu pre členské štáty a spôsobujú veľkú záťaž pre vnútroštátne orgány, občanov Únie a hospodárske subjekty, a to najmä prevádzkovateľov dopravy. Kríza v oblasti verejného zdravia vytvorila mimoriadne okolnosti, ktoré ovplyvňujú bežnú činnosť príslušných orgánov v členských štátoch, ako aj činnosť dopravných podnikov, pokiaľ ide o administratívne formality, ktoré sa majú dokončiť v rôznych odvetviach dopravy, a ktoré nebolo možné rozumne predpokladať v čase prijímania príslušných opatrení. Tieto mimoriadne okolnosti majú významný vplyv na rôzne oblasti, na ktoré sa vzťahuje právo Únie v oblasti dopravy.

(2)

Najmä prevádzkovatelia dopravy a iné dotknuté osoby nemusia byť schopné splniť potrebné formality alebo postupy s cieľom dosiahnuť súlad s určitými ustanoveniami práva Únie týkajúcimi sa obnovenia alebo predĺženia platnosti osvedčení, licencií, preukazov alebo povolení, alebo s cieľom dokončiť iné kroky potrebné na zachovanie ich platnosti. Z rovnakých dôvodov nemusia byť príslušné orgány členských štátov schopné splniť si povinnosti stanovené právom Únie a zabezpečiť, aby príslušné žiadosti, ktoré podali prevádzkovatelia dopravy, boli vybavené pred uplynutím platných lehôt. Preto je potrebné prijať opatrenia na prekonanie uvedených problémov a na zabezpečenie tak právnej istoty, ako aj riadneho fungovania dotknutých právnych aktov. Na tento účel by sa mali stanoviť úpravy, najmä pokiaľ ide o určité lehoty, s tým, aby Komisia mohla na základe žiadosti predloženej ktorýmkoľvek členským štátom povoliť predĺženie.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (2) stanovuje pravidlá týkajúce sa základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Uvedení vodiči musia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „OOS“) a musia preukázať, že absolvovali pravidelný výcvik prostredníctvom držby vodičského preukazu alebo kvalifikačnej karty vodiča, na ktorej je pravidelný výcvik zaznamenaný. Vzhľadom na ťažkosti pre držiteľa OOS s absolvovaním pravidelného výcviku a s obnovovaním OOS potvrdzujúceho dokončenie uvedeného pravidelného výcviku v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, ktorý v niektorých členských štátoch nastal pred 1. februárom 2020, je potrebné predĺžiť platnosť týchto OOS o sedem mesiacov od dátumu skončenia ich platnosti, aby sa zabezpečila kontinuita cestnej dopravy. Opatrenia týkajúce sa uvedených záležitostí prijaté členskými štátmi pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia v súlade s článkom 8 ods. 2 a 3 smernice 2003/59/ES, prílohou I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES (3) alebo v súlade s prílohou II k smernici 2003/59/ES by mali zostať platné.

(4)

Smernica 2006/126/ES ustanovuje pravidlá o vodičských preukazoch. Stanovuje vzájomné uznávanie vodičských preukazov vydaných členskými štátmi na základe vzoru vodičského preukazu Únie a súbor minimálnych požiadaviek na tieto vodičské preukazy. Vodiči motorových vozidiel musia byť najmä držiteľmi platného vodičského preukazu, ktorý musí byť obnovený alebo v niektorých prípadoch vymenený po uplynutí jeho úradnej platnosti. Vzhľadom na ťažkosti s obnovovaním vodičských preukazov v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, ktorý v niektorých členských štátoch nastal pred 1. februárom 2020, je potrebné predĺžiť platnosť niektorých vodičských preukazov o sedem mesiacov od dátumu uplynutia ich platnosti, aby sa zabezpečila kontinuita cestnej mobility.

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 (4) stanovuje pravidlá o tachografoch v cestnej doprave. Dodržiavanie pravidiel o čase jazdy, pracovnom čase a dobách odpočinku, ako sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (5) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES (6), má zásadný význam pre zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a bezpečnosti cestnej premávky. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť kontinuitu poskytovania služieb cestnej dopravy napriek ťažkostiam s vykonávaním pravidelných inšpekcií tachografov v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 by sa inšpekcie uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, ktoré sa mali vykonať medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, mali teraz vykonať najneskôr šesť mesiacov odo dňa, keď sa mali vykonať podľa uvedeného článku. Z rovnakého dôvodu sú ťažkosti s obnovením a nahradením kariet vodiča v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 dôvodom na to, aby sa príslušným orgánom členských štátov poskytol dodatočný čas na uvedené účely. V takýchto prípadoch by vodiči, kým im nebude doručená nová karta, mali byť schopní a povinní využiť realizovateľné alternatívy na zaznamenávanie potrebných informácií týkajúcich sa času jazdy, pracovného času a doby odpočinku.

(6)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ (7) stanovuje pravidlá o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Pravidelná kontrola technického stavu je náročná úloha, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Z dôvodu ťažkostí s vykonávaním pravidelných kontrol technického stavu v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, ktorý v niektorých členských štátoch nastal pred 1. februárom 2020, by sa pravidelné kontroly technického stavu, ktoré sa mali vykonať v období od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020, mali teraz vykonať neskôr, najneskôr však do siedmich mesiacov od pôvodnej lehoty, a príslušné osvedčenia by mali zostať platné do uvedeného neskoršieho dátumu.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (8) stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Výskyt ochorenia COVID-19 a s tým spojená kríza v oblasti verejného zdravia majú závažné dôsledky na finančnú situáciu v tomto sektore a niektoré dopravné podniky už nespĺňajú požiadavku finančnej spoľahlivosti. Vzhľadom na zníženú úroveň činnosti, ktorú so sebou priniesla kríza v oblasti verejného zdravia, sa predpokladá, že podnikom bude trvať dlhšie než zvyčajne, aby preukázali, že požiadavka finančnej spoľahlivosti je opäť nepretržite splnená. Preto je vhodné predĺžiť maximálnu lehotu stanovenú na tieto účely v článku 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1071/2009 zo šiestich na dvanásť mesiacov, pokiaľ ide o posúdenia finančnej spoľahlivosti dopravných podnikov týkajúce sa celého alebo časti obdobia od 1. marca 2020 do 30. septembra 2020. Keď sa už uvedené nesplnenie požiadavky finančnej spoľahlivosti preukázalo a lehota stanovená príslušným orgánom ešte neuplynula, príslušný orgán by mal mať možnosť predĺžiť túto lehotu na celkovo 12 mesiacov.

(8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (9) stanovuje spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh cestnej nákladnej dopravy a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 (10) stanovuje spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy. Medzinárodná cestná preprava tovaru a medzinárodná preprava osôb autokarmi a autobusmi sú okrem iného podmienené držbou licencie Spoločenstva a v prípade vodičov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktorí vykonávajú nákladnú dopravu, aj osvedčenia vodiča. Vykonávanie pravidelnej dopravy autobusom a autokarom podlieha taktiež povoleniu. Tieto licencie, osvedčenia a povolenia sa môžu obnoviť po overení, že sú naďalej splnené príslušné podmienky. Vzhľadom na ťažkosti s obnovovaním licencií a osvedčení v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 je potrebné predĺžiť ich platnosť o šesť mesiacov od dátumu uplynutia ich platnosti, aby sa zabezpečila kontinuita cestnej dopravy.

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 (11) stanovuje pravidlá bezpečnosti železníc. Vzhľadom na opatrenia na obmedzenie pohybu v spojení s dodatočným pracovným zaťažením súvisiacim s obmedzením šírenia ochorenia COVID-19 čelia vnútroštátne orgány, železničné podniky a manažéri infraštruktúry ťažkostiam v súvislosti s obnovením jednotných bezpečnostných osvedčení a, vzhľadom na blížiace sa uplynutie platnosti existujúcich bezpečnostných povolení, s vydaním takýchto povolení na ďalšie obdobie zahrnuté v článkoch 10 a 12 uvedenej smernice. Lehota na obnovenie jednotných bezpečnostných osvedčení by sa preto mala predĺžiť o šesť mesiacov a dotknuté existujúce jednotné bezpečnostné osvedčenia by teda mali zostať platné. Podobne by sa mala predĺžiť platnosť týchto bezpečnostných povolení o šesť mesiacov od dátumu uplynutia ich platnosti.

(10)

V súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 niektoré členské štáty predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice. Pravidlá smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (12) sa preto v týchto členských štátoch uplatňujú aj naďalej. Preto je tiež potrebné stanoviť predĺženie lehôt na obnovenie bezpečnostných osvedčení a bezpečnostných povolení vydaných podľa článkov 10 a 11 smernice 2004/49/ES a objasniť, že príslušné bezpečnostné osvedčenia a povolenia zostávajú teda v platnosti.

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (13) stanovuje pravidlá certifikácie rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Únii. V článku 14 ods. 5 a článku 16 uvedenej smernice sa stanovuje, že platnosť preukazov rušňovodičov je obmedzená na 10 rokov a podlieha pravidelným prehliadkam. Vzhľadom na ťažkosti s obnovovaním preukazov v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 by sa mala platnosť preukazov, ktorých platnosť uplynie medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, predĺžiť o šesť mesiacov od dátumu uplynutia ich platnosti. Podobne by sa rušňovodičom malo poskytnúť obdobie ďalších šesť mesiacov na vykonanie pravidelných prehliadok.

(12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (14) zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Podľa článku 23 ods. 2 uvedenej smernice licenčné orgány môžu vykonávať pravidelné preskúmanie, aby overili či železničný podnik naďalej spĺňa povinnosti stanovené v kapitole III uvedenej smernice, ktoré sa týkajú jeho licencie. Podľa článku 24 ods. 3 uvedenej smernice licenčné orgány môžu pozastaviť platnosť licencie alebo zrušiť licenciu z dôvodu nesúladu s požiadavkami týkajúcimi sa finančnej spôsobilosti a môžu udeliť dočasnú licenciu počas reorganizácie železničného podniku za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť. Vzhľadom na mimoriadne okolnosti spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 majú licenčné orgány vážne ťažkosti s vykonávaním pravidelných preskúmaní v súvislosti s platnými licenciami a prijímaním príslušných rozhodnutí týkajúcich sa vydávania nových licencií po uplynutí platnosti dočasnej licencie. Lehota na vykonanie pravidelných preskúmaní, ktorá v súlade s uvedenou smernicou uplynie medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, by sa preto mala predĺžiť o šesť mesiacov. Takisto by sa mala predĺžiť o šesť mesiacov aj platnosť dočasných licencií, ktorá uplynie medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020.

(13)

V článku 25 ods. 2 smernice 2012/34/EÚ sa od licenčných orgánov vyžaduje, aby prijali rozhodnutia o žiadostiach o udelenie licencie do troch mesiacov po získaní všetkých relevantných informácií, najmä údajov uvedených v prílohe III k uvedenej smernici. Vzhľadom na ťažkosti s prijímaním príslušných rozhodnutí v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 je potrebné predĺžiť uvedenú lehotu o šesť mesiacov.

(14)

Železničné podniky, ktoré boli finančne stabilné pred výskytom ochorenia COVID-19, čelia problémom s likviditou, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu platnosti ich licencie, zrušeniu licencie alebo k jej nahradeniu dočasnou licenciou bez toho, aby pre to existovala štrukturálna ekonomická potreba. Udelenie dočasnej licencie podľa článku 24 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ by mohlo vyslať na trh negatívny signál o schopnosti železničných podnikov prežiť, čo by zas prehĺbilo ich, za iných okolností dočasné, finančné problémy. Malo by sa preto stanoviť, že ak licenčný orgán na základe posúdenia vykonaného v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 zistí, že železničný podnik už nie je schopný spĺňať požiadavky týkajúce sa finančnej spôsobilosti, mal by mať možnosť sa do 31. augusta 2020 rozhodnúť, že nepozastaví platnosť licencie dotknutého železničného podniku alebo ju nezruší za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť a že existuje reálna perspektíva uspokojivej finančnej obnovy železničného podniku v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Po 31. auguste 2020 by mal železničný podnik podliehať všeobecným pravidlám stanoveným v článku 24 ods. 1 uvedenej smernice.

(15)

Smernica Rady 96/50/ES (15) stanovuje podmienky pre získanie kapitánskych osvedčení na účely nákladnej a osobnej dopravy po vnútrozemských vodných cestách v Únii. Po dosiahnutí veku 65 rokov musia držitelia kapitánskych osvedčení absolvovať pravidelné lekárske vyšetrenia. Vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, a najmä na obmedzený prístup k lekárskym službám na účely lekárskych vyšetrení, držitelia kapitánskych osvedčení nemusia byť schopní podstúpiť požadované lekárske vyšetrenia v lehote, na ktorú sa vzťahujú uvedené opatrenia. Preto v prípadoch, keď lehota na absolvovanie lekárskych vyšetrení inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, by sa táto lehota mala v každom z príslušných prípadov predĺžiť o šesť mesiacov. Príslušné kapitánske osvedčenia by mali teda zostať platné.

(16)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 (16) stanovuje technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. V článku 10 uvedenej smernice sa stanovuje obmedzenie doby platnosti osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby. Okrem toho sa v článku 28 smernice (EÚ) 2016/1629 stanovuje, že dokumenty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice a ktoré vydali príslušné orgány členských štátov pred 6. októbrom 2018 podľa predtým platnej smernice, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES (17), majú zostať platné až do uplynutia doby ich platnosti. Opatrenia prijaté vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 môžu spôsobiť, že pre príslušné orgány bude nepraktické a niekedy nemožné vykonať technické prehliadky s cieľom predĺžiť platnosť príslušných osvedčení alebo, v prípade dokumentov uvedených v článku 28 smernice (EÚ) 2016/1629, ich nahradiť. Preto s cieľom umožniť pokračovanie prevádzky príslušných lodí vnútrozemskej plavby je vhodné predĺžiť o šesť mesiacov platnosť osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby a dokumentov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 28 smernice (EÚ) 2016/1629, ktorých platnosť inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020.

(17)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (18) stanovuje pravidlá týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti lodí a prístavných zariadení. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES (19) stanovuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti prístavov voči hrozbám narušení bezpečnosti. Taktiež zabezpečuje, že bezpečnostné opatrenia prijaté podľa nariadenia (ES) č. 725/2004 ťažia zo zvýšenia bezpečnosti prístavov. Prebiehajúca kríza v oblasti verejného zdravia sťažuje orgánom členských štátov vykonávanie inšpekcií a prieskumov v oblasti námornej bezpečnosti na účely obnovenia niektorých dokumentov v oblasti námornej bezpečnosti. Z tohto dôvodu je potrebné predĺžiť lehoty na preskúmanie hodnotení bezpečnosti a plánov bezpečnosti, ktoré sa vyžadujú podľa uvedených právnych aktov Únie, o primerané obdobie, aby sa členským štátom a námornému odvetviu umožnilo prijať flexibilný a pragmatický prístup a aby sa zachovali základné dodávateľské reťazce otvorené bez toho, aby sa ohrozila bezpečnosť. Flexibilita by mala existovať aj v prípade nácvikov a cvičení v oblasti námornej bezpečnosti, ktoré sa podľa právnych aktov Únie v oblasti námornej bezpečnosti musia vykonávať v určitých časových rámcoch.

(18)

Ak sa členský štát domnieva, že uplatňovanie pravidiel, od ktorých sa toto nariadenie odchyľuje a ktoré sa okrem iného týkajú obnovenia alebo predĺženia platnosti osvedčení, licencií, preukazov či povolení, bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po dátumoch uvedených v tomto nariadení z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, Komisia by mala byť oprávnená umožniť dotknutému členskému štátu na jeho žiadosť podľa potreby ďalej predĺžiť obdobia stanovené v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zároveň dosiahnuť, že nebude ohrozená bezpečnosť ani ochrana dopravy, by sa toto predĺženie malo obmedziť na tak dlho, ako je nevyhnutne potrebné na zohľadnenie obdobia, počas ktorého bude pravdepodobne naďalej nemožné vykonať formality, postupy, kontroly a výcvik, a v žiadnom prípade by nemalo trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

(19)

Výskyt ochorenia COVID-19 zasiahol celú Úniu, nie však rovnako. Členské štáty postihlo v rôznej miere a v rôznom čase. Vzhľadom na to, že výnimky z pravidiel, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali, by sa mali obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné, malo by sa, pokiaľ ide o smernicu 2006/126/ES, nariadenie (EÚ) č. 165/2014, smernicu 2014/45/EÚ, nariadenie (ES) č. 1072/2009, nariadenie (ES) č. 1073/2009 a smernicu 2007/59/ES, členským štátom umožniť, aby uvedené právne akty naďalej uplatňovali bez uplatnenia výnimiek stanovených v tomto nariadení, ak je uplatňovanie uvedených právnych aktov naďalej možné. To isté by sa malo uplatniť aj v prípade, ak bol členský štát vystavený takýmto ťažkostiam, ale prijal na ich zmiernenie vhodné vnútroštátne opatrenia. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť túto možnosť, by však nemali brániť žiadnemu hospodárskemu subjektu ani jednotlivcovi, aby sa spoliehali na výnimky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte, a mali by najmä uznať akúkoľvek licenciu, preukaz, osvedčenie a povolenie, ktorých platnosť sa predĺžila týmto nariadením.

(20)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to predĺžiť lehoty stanovené v právnych predpisoch Únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 v oblasti cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a námornej bezpečnosti, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(21)

Vzhľadom na naliehavosť výnimočných okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(22)

Vzhľadom na nepredvídateľný a náhly výskyt ochorenia COVID-19 nebolo možné prijať včas príslušné opatrenia. Preto by sa ustanovenia tohto nariadenia mali vzťahovať aj na obdobie pred jeho nadobudnutím účinnosti. Vzhľadom na povahu uvedených ustanovení nevedie takýto prístup k porušeniu oprávnených očakávaní dotknutých osôb.

(23)

Vzhľadom na prvoradú potrebu okamžite riešiť okolnosti spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 v oblasti cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a námornej bezpečnosti, pričom sa v relevantných prípadoch poskytne členským štátom primeraná lehota na informovanie Komisie, ak sa rozhodli neuplatňovať určité výnimky stanovené v tomto nariadení, by toto nariadenie z dôvodu naliehavosti malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa zabezpečilo, že situácia právnej neistoty, ktorá ovplyvňuje mnohé orgány a prevádzkovateľov dopravy v rôznych odvetviach dopravy, najmä ak príslušné lehoty už uplynuli, bude trvať čo najkratšie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické a dočasné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 v oblasti cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a námornej bezpečnosti.

Článok 2

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 2003/59/ES

1.   Bez ohľadu na článok 8 ods. 2 a 3 smernice 2003/59/ES sa lehoty na ukončenie pravidelného výcviku držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „OOS“), ktoré v súlade s uvedenými ustanoveniami inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie siedmich mesiacov v každom jednotlivom prípade alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie siedmich mesiacov v každom jednotlivom prípade. OOS sú teda naďalej platné.

2.   Platnosť harmonizovaného kódu Únie „95“ stanovená v prílohe I k smernici 2006/126/ES, ktorý príslušné orgány vyznačili buď na vodičskom preukaze alebo na kvalifikačnej karte vodiča, ako je uvedené v článku 10 ods. 1 smernice 2003/59/ES, na základe OOS uvedených v odseku 1 uvedeného článku, sa považuje za predĺženú o sedem mesiacov odo dňa uvedeného na každom takomto vodičskom preukaze alebo kvalifikačnej karte vodiča.

3.   Platnosť kvalifikačných kariet vodiča uvedených v prílohe II k smernici 2003/59/ES, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020, sa považuje za predĺženú o sedem mesiacov od dátumu uplynutia platnosti uvedeného na každej takejto karte alebo za takú, ktorá bola predĺžená o sedem mesiacov od dátumu uplynutia platnosti uvedeného na každej takejto karte.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté cezhraničné činnosti uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade s ustanoveniami smerníc 2003/59/ES a 2006/126/ES uvedenými v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku v období od 1. februára 2020 do 28. mája 2020 zostávajú naďalej v platnosti.

5.   Ak sa členský štát domnieva, že dokončenie pravidelného výcviku alebo jeho certifikácia, vyznačenie harmonizovaného kódu Únie „95“ alebo obnova kvalifikačných kariet vodiča budú pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Uvedená žiadosť sa môže podľa potreby týkať obdobia od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020 alebo období siedmich mesiacov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3, alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

6.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 5 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude dokončenie príslušného pravidelného výcviku alebo jeho certifikácia, vyznačenie harmonizovaného kódu Únie „95“ alebo obnovenie kvalifikačných kariet vodiča pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 2006/126/ES

1.   Bez ohľadu na článok 7 smernice 2006/126/ES a na bod 3 písm. d) prílohy I k uvedenej smernici sa platnosť vodičských preukazov, ktorá v súlade s uvedenými ustanoveniami inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie siedmich mesiacov od dátumu uplynutia platnosti uvedeného na každom takomto vodičskom preukaze alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie siedmich mesiacov od dátumu uplynutia platnosti uvedeného na každom takomto vodičskom preukaze.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie vodičských preukazov bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť predĺženie období uvedených v odseku 1. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia siedmich mesiacov alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

3.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 2 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odseku 1. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie vodičského preukazu pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Ak členský štát nebol a pravdepodobne nebude vystavený ťažkostiam, v dôsledku ktorých nebolo obnovenie vodičských preukazov v období od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020 uskutočniteľné z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, alebo prijal vhodné vnútroštátne opatrenia na zmiernenie takýchto ťažkostí, tento členský štát môže po tom, ako o tom najprv informuje Komisiu, rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členský štát, ktorý sa rozhodol neuplatniť odsek 1, ako je stanovené v prvom pododseku, nesmie brániť cezhraničným činnostiam žiadneho hospodárskeho subjektu ani jednotlivca, ktorý sa spolieha na výnimky stanovené v odseku 1, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte.

Článok 4

Predĺženie lehôt stanovených v nariadení (EÚ) č. 165/2014

1.   Bez ohľadu na článok 23 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 sa pravidelné inšpekcie stanovené v odseku 1 uvedeného článku, ktoré sa inak mali alebo by sa inak mali vykonať medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020 v súlade s uvedeným odsekom, vykonajú najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď by sa inak mali vykonať podľa uvedeného článku.

2.   Bez ohľadu na článok 28 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, ak vodič požiada o obnovenie karty vodiča v súlade s odsekom 1 uvedeného článku v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, príslušné orgány členských štátov vydajú novú kartu vodiča najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti. Kým vodič nedostane od vydávajúceho orgánu novú kartu vodiča, článok 35 ods. 2 uvedeného nariadenia sa na vodiča uplatňuje mutatis mutandis za predpokladu, že vodič môže preukázať, že o obnovenie karty vodiča sa požiadalo v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného nariadenia.

3.   Bez ohľadu na článok 29 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, ak vodič požiada o náhradu karty vodiča v súlade s odsekom 4 uvedeného článku v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, príslušné orgány členských štátov vydajú náhradnú kartu najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti. Bez ohľadu na článok 29 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vodič môže pokračovať v jazde, kým nedostane od vydávajúceho orgánu novú kartu vodiča, ak vodič môže preukázať, že kartu vodiča v prípade jej poškodenia alebo nefunkčnosti vrátil príslušnému orgánu a že požiadal o jej náhradu.

4.   Ak sa členský štát domnieva, že pravidelné inšpekcie, obnovenie kariet vodičov alebo nahradenie kariet vodičov, ako sa požaduje nariadením (EÚ) č. 165/2014, bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo uplatniteľných lehôt na vydanie novej karty vodiča alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

5.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 4 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1, 2 a 3. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého budú pravidelné inšpekcie alebo obnovenie či nahradenie kariet vodiča pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Ak členský štát nebol a pravdepodobne nebude vystavený ťažkostiam, v dôsledku ktorých neboli pravidelné inšpekcie, obnovenie kariet vodičov alebo nahradenie kariet vodičov v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 uskutočniteľné z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, alebo prijal vhodné vnútroštátne opatrenia na zmiernenie takýchto ťažkostí, tento členský štát môže po tom, ako o tom najprv informuje Komisiu, rozhodnúť, že nebude uplatňovať odseky 1, 2 a 3. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členský štát, ktorý sa rozhodol neuplatniť odseky 1, 2 a 3, ako je stanovené v prvom pododseku, nesmie brániť cezhraničným činnostiam žiadneho hospodárskeho subjektu ani jednotlivca, ktorý sa spolieha na výnimky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte.

Článok 5

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 2014/45/EÚ

1.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 1 a článok 10 ods. 1 smernice 2014/45/EÚ a bod 8 prílohy II k uvedenej smernici sa lehoty na vykonanie kontrol technického stavu, ktoré sa v súlade s uvedenými ustanoveniami inak mali alebo by sa inak mali vykonať medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie siedmich mesiacov alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie siedmich mesiacov.

2.   Bez ohľadu na článok 8 smernice 2014/45/EÚ a bod 8 prílohy II k uvedenej smernici sa platnosť protokolov o kontrole technického stavu s dátumom uplynutia platnosti medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020 považuje za predĺženú o obdobie siedmich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie siedmich mesiacov.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že vykonanie kontrol technického stavu alebo ich certifikácia bude pravdepodobne neuskutočniteľná aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia siedmich mesiacov alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude vykonanie kontrol technického stavu alebo ich certifikácia pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Ak členský štát nebol a pravdepodobne nebude vystavený ťažkostiam, v dôsledku ktorých nebolo vykonanie kontrol technického stavu alebo ich certifikácia v období od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020 uskutočniteľné z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, alebo prijal vhodné vnútroštátne opatrenia na zmiernenie takýchto ťažkostí, tento členský štát môže po tom, ako o tom najprv informuje Komisiu, rozhodnúť, že nebude uplatňovať odseky 1 a 2. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členský štát, ktorý sa rozhodol neuplatniť odseky 1 a 2, ako je stanovené v prvom pododseku, nesmie brániť cezhraničným činnostiam žiadneho hospodárskeho subjektu ani jednotlivca, ktorý sa spolieha na výnimky stanovené v odsekoch 1 a 2, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte.

Článok 6

Predĺženie lehôt stanovených v nariadení (ES) č. 1071/2009

1.   Bez ohľadu na článok 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1071/2009, ak príslušný orgán zistí na základe ročnej účtovnej závierky a osvedčení, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia a týkajú sa účtovných rokov, ktoré sa vzťahujú na celé alebo časť obdobia od 1. marca 2020 do 30. septembra 2020, že dopravný podnik nespĺňa požiadavku finančnej spoľahlivosti stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia, lehota stanovená príslušným orgánom na účely článku 13 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

2.   Bez ohľadu na článok 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1071/2009, ak príslušný orgán zistil pred 28. májom 2020, že dopravný podnik nespĺňa požiadavku finančnej spoľahlivosti stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia a stanovil dopravnému podniku lehotu na nápravu situácie, príslušný orgán môže uvedenú lehotu predĺžiť za predpokladu, že do 28. mája 2020 táto lehota ešte neuplynula. Takto predĺžená lehota nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Článok 7

Predĺženie lehôt stanovených v nariadení (ES) č. 1072/2009

1.   Bez ohľadu na článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1072/2009 sa platnosť licencií Spoločenstva, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov. Overené kópie zostávajú teda naďalej platné.

2.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009 sa platnosť osvedčení vodiča, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie licencií Spoločenstva alebo osvedčení vodiča bude pravdepodobne neuskutočniteľná aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia šiestich mesiacov alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie licencií Spoločenstva alebo osvedčení vodiča pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Ak členský štát nebol a pravdepodobne nebude vystavený ťažkostiam, v dôsledku ktorých nebolo obnovenie licencií Spoločenstva alebo osvedčení vodičov v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 uskutočniteľné z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, alebo prijal vhodné vnútroštátne opatrenia na zmiernenie takýchto ťažkostí, tento členský štát môže po tom, ako o tom najprv informuje Komisiu, rozhodnúť, že nebude uplatňovať odseky 1 a 2. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členský štát, ktorý sa rozhodol neuplatniť odseky 1 a 2, ako je stanovené v prvom pododseku, nesmie brániť cezhraničným činnostiam žiadneho hospodárskeho subjektu ani jednotlivca, ktorý sa spolieha na výnimky stanovené v odsekoch 1 a 2, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte.

Článok 8

Predĺženie lehôt stanovených v nariadení (ES) č. 1073/2009

1.   Bez ohľadu na článok 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009 sa platnosť licencií Spoločenstva, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov. Overené kópie zostávajú teda naďalej platné.

2.   Bez ohľadu na článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1073/2009 rozhodnutie o žiadosti o povolenie na vykonávanie pravidelnej dopravy, ktorú podal dopravca medzi 12. decembrom 2019 a 31. augustom 2020, prijme povoľujúci orgán do šiestich mesiacov od dátumu podania žiadosti. Bez ohľadu na článok 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1073/2009 príslušné orgány členských štátov, ktorých súhlas sa požadoval v súvislosti s takouto žiadosťou v súlade s odsekom 1 uvedeného článku, oznámia povoľujúcemu orgánu svoje rozhodnutie o žiadosti do troch mesiacov. Ak povoľujúci orgán nedostane odpoveď do troch mesiacov, považuje sa to za súhlasné stanovisko konzultovaných orgánov a povoľujúci orgán môže udeliť povolenie. Predĺženie lehoty na tri mesiace pre členské štáty, ktorých súhlas sa požadoval podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1073/2009, sa uplatňuje na žiadosti, ktoré sa doručili po 27. marci 2020.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie licencií Spoločenstva bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť predĺženie období uvedených v odseku 1. Uvedená žiadosť sa môže týkať období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo od 12. decembra 2019 do 31. augusta 2020 alebo obdobia šiestich mesiacov alebo akejkoľvek ich kombinácie. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odseku 1. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie licencií Spoločenstva pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Ak členský štát nebol a pravdepodobne nebude vystavený ťažkostiam, v dôsledku ktorých nebolo obnovenie licencií Spoločenstva v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 uskutočniteľné z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, alebo prijal vhodné vnútroštátne opatrenia na zmiernenie takýchto ťažkostí, tento členský štát môže po tom, ako o tom najprv informuje Komisiu, rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členský štát, ktorý sa rozhodol neuplatniť odsek 1, ako je stanovené v prvom pododseku, nesmie brániť cezhraničným činnostiam žiadneho hospodárskeho subjektu ani jednotlivca, ktorý sa spolieha na výnimky stanovené v odseku 1, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte.

Článok 9

Predĺženie lehôt stanovených v smernici (EÚ) 2016/798

1.   Bez ohľadu na článok 10 ods. 13 smernice (EÚ) 2016/798 sa lehoty na obnovenie jednotných bezpečnostných osvedčení, ktoré inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie šiestich mesiacov alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov. Dotknuté jednotné bezpečnostné osvedčenia zostávajú teda naďalej platné.

2.   Bez ohľadu na článok 12 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 sa platnosť bezpečnostných povolení, ktorá v súlade s uvedeným ustanovením inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie jednotných bezpečnostných osvedčení vydaných v súlade s článkom 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798 alebo predĺženie doby platnosti bezpečnostných povolení bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia šiestich mesiacov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie jednotných bezpečnostných osvedčení alebo predĺženie doby platnosti bezpečnostných povolení pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 2004/49/ES

1.   Bez ohľadu na článok 10 ods. 5 smernice 2004/49/ES sa lehoty na obnovenie bezpečnostných osvedčení, ktoré inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie šiestich mesiacov alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov. Dotknuté bezpečnostné osvedčenia zostávajú teda naďalej platné.

2.   Bez ohľadu na článok 11 ods. 2 smernice 2004/49/ES sa lehoty na obnovenie bezpečnostných povolení, ktoré inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie šiestich mesiacov alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov. Dotknuté bezpečnostné povolenia zostávajú teda naďalej platné.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie bezpečnostných osvedčení alebo bezpečnostných povolení bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo období šiestich mesiacov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie bezpečnostných osvedčení alebo bezpečnostných povolení pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 2007/59/ES

1.   Bez ohľadu na článok 14 ods. 5 smernice 2007/59/ES sa platnosť preukazov, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov od dátumu uplynutia platnosti každého takéhoto preukazu alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov od dátumu uplynutia platnosti každého takéhoto preukazu.

2.   Bez ohľadu na článok 16 smernice 2007/59/ES a prílohy II a VII k uvedenej smernici sa lehoty na absolvovanie pravidelných prehliadok, ktoré v súlade s uvedenými ustanoveniami inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie šiestich mesiacov v každom jednotlivom prípade alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov v každom jednotlivom prípade. Preukazy uvedené v článku 14 a osvedčenia uvedené v článku 15 uvedenej smernice zostávajú teda naďalej platné.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie preukazov alebo absolvovanie pravidelných prehliadok bude pravdepodobne neuskutočniteľná aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia šiestich mesiacov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie preukazov alebo absolvovanie pravidelných prehliadok pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Ak členský štát nebol a pravdepodobne nebude vystavený ťažkostiam, v dôsledku ktorých nebolo obnovenie preukazov alebo absolvovanie pravidelných prehliadok v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 uskutočniteľné z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19, alebo prijal vhodné vnútroštátne opatrenia na zmiernenie takýchto ťažkostí, tento členský štát môže po tom, ako o tom najprv informuje Komisiu, rozhodnúť, že nebude uplatňovať odseky 1 a 2. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty a uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členský štát, ktorý sa rozhodol neuplatniť odseky 1 a 2, ako je stanovené v prvom pododseku, nesmie brániť cezhraničným činnostiam žiadneho hospodárskeho subjektu ani jednotlivca, ktorý sa spolieha na výnimky stanovené v odsekoch 1, a 2, ktoré sa uplatňujú v inom členskom štáte.

Článok 12

Predĺženie lehôt anovených v smernici 2012/34/EÚ

1.   Bez ohľadu na článok 23 ods. 2 smernice 2012/34/EÚ, ak licenčný orgán prijal opatrenie na pravidelné preskúmanie, lehoty na uskutočnenie pravidelného preskúmania, ktoré v súlade s uvedenými ustanoveniami inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, sa považujú za predĺžené o obdobie šiestich mesiacov alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov.

2.   Bez ohľadu na článok 24 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ sa platnosť dočasných licencií, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov od dátumu skončenia platnosti uvedeného na každej dočasnej licencii alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov od dátumu skončenia platnosti uvedeného na každej dočasnej licencii.

3.   Bez ohľadu na článok 25 ods. 2 smernice 2012/34/EÚ licenčný orgán prijme rozhodnutie týkajúce sa žiadostí podaných medzi 12. januárom 2020 a 31. augustom 2020 najneskôr do deviatich mesiacov po získaní všetkých relevantných informácií, najmä údajov uvedených v prílohe III k uvedenej smernici.

4.   Ak sa členský štát domnieva, že uskutočnenie pravidelného preskúmania alebo ukončenie pozastavenia platnosti licencií alebo vydanie nových licencií v prípadoch, keď boli licencie predtým zrušené, bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia šiestich mesiacov alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

5.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 4 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odseku 1. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude ukončenie pozastavenia platnosti licencií alebo vydanie nových licencií v prípadoch, keď boli licencie predtým zrušené, v pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Zaobchádzanie s licenciami železničných podnikov podľa smernice 2012/34/EÚ v prípade nesplnenia požiadaviek týkajúcich sa finančnej spôsobilosti

Bez ohľadu na článok 24 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ, ak licenčný orgán na základe overenia podľa uvedeného ustanovenia, vykonaného v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 zistí, že železničný podnik už nie je schopný spĺňať požiadavky týkajúce sa finančnej spôsobilosti uvedené v článku 20 uvedenej smernice, môže sa do 31. augusta 2020 rozhodnúť nepozastaviť platnosť licencie dotknutého železničného podniku alebo túto licenciu nezrušiť za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť a že existuje reálna vyhliadka na uspokojivú finančnú obnovu železničného podniku v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

Článok 14

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 96/50/ES

1.   Bez ohľadu na článok 6 ods. 2 smernice 96/50/ES sa lehoty na absolvovanie lekárskych vyšetrení, ktoré v súlade s uvedeným ustanovením inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené o obdobie šiestich mesiacov alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov. Kapitánske osvedčenia osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť absolvovať lekárske vyšetrenia uvedená v článku 6 ods. 2 uvedenej smernice, zostávajú teda naďalej platné.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že absolvovanie lekárskych vyšetrení bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť predĺženie období uvedených v odseku 1. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo obdobia šiestich mesiacov uvedených v odseku 1 alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

3.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 2 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odseku 1. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude absolvovanie lekárskych vyšetrení pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Predĺženie lehôt stanovených v smernici (EÚ) 2016/1629

1.   Bez ohľadu na článok 10 smernice (EÚ) 2016/1629 sa platnosť osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby, ktorá inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov.

2.   Bez ohľadu na článok 28 smernice (EÚ) 2016/1629 sa platnosť dokumentov patriacich do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice a vydaných príslušnými orgánmi členských štátov podľa smernice 2006/87/ES pred 6. októbrom 2018, ktorá v súlade s uvedeným ustanovením inak uplynula alebo by inak uplynula medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považuje za predĺženú o obdobie šiestich mesiacov alebo za takú, ktorá bola predĺžená o obdobie šiestich mesiacov.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že obnovenie osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby alebo dokumentov uvedených v odseku 2 bude pravdepodobne neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 alebo období šiestich mesiacov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo oboch. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

4.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 3 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude obnovenie osvedčení Únie pre plavidlá vnútrozemskej plavby alebo dokumentov uvedených v odseku 2 pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Predĺženie lehôt stanovených v nariadení (ES) č. 725/2004

1.   Bez ohľadu na článok 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 725/2004 sa lehoty na vykonanie pravidelného prehodnotenia bezpečnostných analýz prístavného zariadenia, ktoré v súlade s uvedeným ustanovením inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené do 30. novembra 2020 alebo za také, ktoré boli predĺžené do 30. novembra 2020.

2.   Odchylne od bodu 13.6 časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 725/2004, ak sa nácviky nemohli alebo nemôžu vykonávať v intervaloch, ktoré sú v ňom stanovené v roku 2020, vykonajú sa najmenej dvakrát počas roka 2020 v maximálnom odstupe šiestich mesiacov medzi nimi.

3.   Bez ohľadu na body 13.7 a 18.6 časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 725/2004 sa 18-mesačné lehoty na vykonanie rôznych druhov cvičení, ktoré v súlade s uvedenými ustanoveniami inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené alebo za také, ktoré boli predĺžené o šesť mesiacov v každom jednotlivom prípade, ale v žiadnom prípade nie po 31. decembri 2020.

4.   Na účely požiadaviek stanovených v bodoch 13.7 a 18.6 časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 725/2004, podľa ktorej sa rôzne druhy cvičení majú vykonávať aspoň raz v každom kalendárnom roku, sa cvičenia vykonané v roku 2021 počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje povolenie vydané podľa odseku 5 tohto článku, považujú za vykonané aj v roku 2020.

5.   Ak sa členský štát domnieva, že vykonanie bezpečnostných analýz prístavného zariadenia alebo rôznych druhov cvičení uvedených v bodoch 13.7 a 18.6 časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 725/2004 bude pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období a lehôt uvedených v odsekoch 1 a 3. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, lehôt alebo obdobia šiestich mesiacov uvedených v odsekoch 1 a 3, alebo akejkoľvek ich kombinácie. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

6.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 5 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období a lehôt uvedených v odsekoch 1 a 3. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude vykonanie bezpečnostných analýz prístavného zariadenia alebo rôznych druhov cvičení pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Predĺženie lehôt stanovených v smernici 2005/65/ES

1.   Bez ohľadu na článok 10 smernice 2005/65/ES sa lehoty na vykonanie preskúmania hodnotení bezpečnosti prístavov a plánov bezpečnosti prístavov, ktoré v súlade s uvedeným článkom inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené alebo za také, ktoré boli predĺžené o obdobie šiestich mesiacov v každom jednotlivom prípade, ale v žiadnom prípade nie po 30. novembri 2020.

2.   Bez ohľadu na článok 7 ods. 7 a prílohu III k smernici 2005/65/ES sa 18-mesačné lehoty na absolvovanie cvičení odbornej prípravy, ktoré v súlade s uvedenou prílohou inak uplynuli alebo by inak uplynuli medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, považujú za predĺžené alebo za také, ktoré boli predĺžené o šesť mesiacov v každom jednotlivom prípade, ale v žiadnom prípade nie po 30. novembri 2020.

3.   Na účely požiadavky stanovenej v prílohe III k smernici 2005/65/ES, podľa ktorej sa cvičenia odbornej prípravy majú vykonávať najmenej jedenkrát v každom kalendárnom roku, sa cvičenia odbornej prípravy vykonané v roku 2021 počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje povolenie vydané podľa odseku 4 tohto článku, považujú za vykonané aj v roku 2020.

4.   Ak sa členský štát domnieva, že vykonanie preskúmania hodnotení bezpečnosti prístavov alebo plánov bezpečnosti prístavov alebo vykonanie cvičení odbornej prípravy bude pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné aj po 31. auguste 2020 z dôvodu opatrení, ktoré prijal na zabránenie alebo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o povolenie uplatniť podľa potreby predĺženie období a lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2. Uvedená žiadosť sa môže týkať obdobia od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, lehôt alebo období šiestich mesiacov uvedených v odsekoch 1 a 2, alebo akejkoľvek ich kombinácie. Žiadosť sa musí predložiť Komisii do 1. augusta 2020.

5.   Ak Komisia na základe žiadosti predloženej v súlade s odsekom 4 zistí, že požiadavky stanovené v uvedenom odseku sú splnené, prijme rozhodnutie, ktorým povolí dotknutému členskému štátu, aby v jednotlivých odôvodnených prípadoch uplatnil predĺženie období a lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2. Toto predĺženie sa obmedzí tak, aby sa zohľadnilo obdobie, počas ktorého bude dokončenie preskúmania hodnotení bezpečnosti prístavov alebo plánov bezpečnosti prístavov alebo absolvovanie odbornej prípravy pravdepodobne naďalej neuskutočniteľné, a v žiadnom prípade nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Komisia uverejní uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. júna 2020.

Článok 3 ods. 4, článok 4 ods. 6, článok 5 ods. 5, článok 7 ods. 5, článok 8 ods. 5 a článok 11 ods. 5 sa však uplatňujú od 28. mája 2020.

Prvý, druhý a tretí odsek tohto článku nemajú vplyv na spätnú účinnosť stanovenú v článkoch 2 až 17.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. mája 2020.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

(15)  Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o harmonizácii podmienok pre získanie národných kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v Spoločenstve (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 31).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 118).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28).


27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/25


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/699

z 25. mája 2020

o dočasných opatreniach týkajúcich sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

S cieľom obmedziť výskyt ochorenia COVID-19, ktoré bolo 11. marca 2020 vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou za pandémiu, zaviedli členské štáty súbor bezprecedentných opatrení, a to najmä opatrení na obmedzenie pohybu a sociálnych kontaktov.

(2)

Takéto opatrenia môžu brániť spoločnostiam a družstvám, aby si plnili svoje zákonné povinnosti podľa vnútroštátneho práva obchodných spoločností a práva obchodných spoločností Únie, a to najmä tým, že im spôsobujú značné ťažkosti pri konaní valných zhromaždení, resp. členských schôdzí.

(3)

Na vnútroštátnej úrovni zaviedli členské štáty núdzové opatrenia na podporu spoločností a družstiev a vzhľadom na súčasné výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 im poskytli potrebné nástroje a flexibilitu. Mnohé členské štáty umožnili najmä používanie digitálnych nástrojov a procesov na konanie valných zhromaždení, resp. členských schôdzí a predĺžili lehoty na ich konanie v roku 2020.

(4)

Na úrovni Únie nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 (1) upravuje európske spoločnosti (ďalej len „SE“) a nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 (2) upravuje európske družstvá (ďalej len „SCE“). Obidve nariadenia vyžadujú, aby sa do šiestich mesiacov od konca účtovného roku uskutočnilo valné zhromaždenie (v prípade SE), resp. členská schôdza (v prípade SCE). Vzhľadom na súčasné výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 by sa mala udeliť dočasná výnimka z tejto požiadavky. Keďže konanie valného zhromaždenia, resp. členskej schôdze má zásadný význam pre zabezpečenie včasného prijatia zákonom vyžadovaných alebo hospodársky potrebných rozhodnutí, SE a SCE by mali mať možnosť zvolať svoje valné zhromaždenie, resp. členskú schôdzu do 12 mesiacov od konca účtovného roku pod podmienkou, že sa uskutočnia najneskôr do 31. decembra 2020. Keďže ide o dočasné opatrenie v dôsledku výnimočných okolností spôsobeným pandémiou COVID-19, táto výnimka by sa mala uplatňovať len na valné zhromaždenia, resp. členské schôdze, ktoré sa majú konať v roku 2020.

(5)

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa na prijatie tohto nariadenia neudeľujú iné právomoci, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 352.

(6)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to poskytnutie dočasného núdzového riešenia pre SE a SCE, ktoré im umožní odchýliť sa od ustanovení nariadenia (ES) č. 2157/2001 a nariadenia (ES) č. 1435/2003 o čase konania valných zhromaždení resp. členských schôdzí, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Vzhľadom na skutočnosť, že šesťmesačná lehota uvedená v nariadení (ES) č. 2157/2001 a (ES) č. 1435/2003 uplynie v máji alebo júni 2020 a vzhľadom na to, že sa bude musieť zohľadniť čas potrebný na zvolanie valného zhromaždenia, resp. členskej schôdze, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(8)

Vzhľadom na túto naliehavosť sa považuje za vhodné, aby sa stanovila výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dočasné opatrenie týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE)

Ak sa v súlade s článkom 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2157/2001 má valné zhromaždenie SE zvolať v roku 2020, SE môže odchylne od uvedeného ustanovenia zvolať toto valné zhromaždenie do 12 mesiacov od konca účtovného roku pod podmienkou, že sa toto zhromaždenie uskutoční do 31. decembra 2020.

Článok 2

Dočasné opatrenie týkajúce sa členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

Ak sa v súlade s článkom 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1435/2003 má členská schôdza SCE konať v roku 2020, SCE môže odchylne od uvedeného ustanovenia zvolať túto členskú schôdzu do 12 mesiacov od konca účtovného obdobia pod podmienkou, že sa táto schôdza uskutoční do 31. decembra 2020.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1).


SMERNICE

27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/27


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/700

z 25. mája 2020,

ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 57 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (2) a článkom 33 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 (3) mali členské štáty uviesť do účinnosti zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s príslušnými ustanoveniami uvedených smerníc do 16. júna 2019. Podľa článku 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 však členské štáty mali možnosť predĺžiť lehotu určenú na transpozíciu o jeden rok.

(2)

Sedemnásť členských štátov predložilo Komisii a Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) oznámenie o predĺžení lehôt na transpozíciu smerníc (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798 do 16. júna 2020.

(3)

V dôsledku mimoriadnej a nepredvídateľnej situácie spôsobenej výskytom ochorenia COVID-19 niektoré z týchto členských štátov majú ťažkosti pri dokončovaní legislatívnych prác v rámci daných lehôt určených na transpozíciu, a preto im hrozí ich nedodržanie. Takéto nedodržanie by mohlo spôsobiť právnu neistotu pre odvetvie železničnej dopravy, vnútroštátne orgány a agentúru, pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a interoperabilitu železníc. Neschopnosť niektorých členských štátov transponovať smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798 spôsobená výskytom ochorenia COVID-19 má nepriaznivé dôsledky pre odvetvie železničnej dopravy.

(4)

Je nevyhnutné poskytnúť odvetviu železničnej dopravy právnu zrozumiteľnosť a istotu tým, že sa v prípade potreby umožní členským štátom od 16. júna 2020 a počas obmedzeného obdobia naďalej uplatňovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (4) a 2008/57/ES (5).

(5)

Keďže v konečnej fáze prijímania vnútroštátnych transpozičných opatrení smerníc (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798 došlo k výskytu ochorenia COVID-19, členským štátom by sa na dokončenie procesu transpozície malo poskytnúť dodatočné obdobie.

(6)

Lehoty na transpozíciu smerníc (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798 by sa mali predĺžiť do 31. októbra 2020. Dátum zrušenia smerníc 2004/49/ES a 2008/57/ES stanovený v článku 58 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 34 smernice (EÚ) 2016/798 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(7)

Na základe smernice (EÚ) 2016/798 bolo prijatých niekoľko delegovaných aktov, ktoré zohľadňujú predchádzajúce lehoty na transpozíciu. Vzhľadom na súčasnú situáciu je potrebné uvedené delegované akty zosúladiť s novou lehotou na transpozíciu.

(8)

Vzhľadom na naliehavosť výnimočných okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(9)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zmeniť smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2019/798 v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie opatrení stanovených v tejto smernici by táto smernica mala nadobudnúť účinnosť z dôvodu naliehavosti dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena smernice (EÚ) 2016/797

Smernica (EÚ) 2016/797 sa mení takto:

1.

V článku 54 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Najneskôr od 16. júna 2019 agentúra vykonáva úlohy súvisiace s vydávaním povolení v súlade s článkami 21 a 24 a úlohy uvedené v článku 19 v súvislosti s oblasťami použitia v členských štátoch, ktoré agentúre a Komisii nepodali oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2. Odchylne od článkov 21 a 24 môžu vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré agentúre a Komisii podali oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2, naďalej vydávať povolenia v súlade so smernicou 2008/57/ES do 16. júna 2020. Odchylne od článkov 21 a 24 môžu vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré agentúre a Komisii podali oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a, naďalej vydávať povolenia v súlade so smernicou 2008/57/ES do 31. októbra 2020.“

2.

V článku 57 sa vkladá tento odsek:

„2a.   Členské štáty, ktoré predĺžili lehotu určenú na transpozíciu v súlade s odsekom 2, ju môžu ďalej predĺžiť do 31. októbra 2020. Ich transpozičné opatrenia sa uplatňujú od uvedeného dátumu. Uvedené členské štáty to oznámia agentúre a Komisii do 29. mája 2020.“

3.

V článku 58 prvom odseku sa dátum „16. júna 2020“ nahrádza dátumom „31. októbra 2020“

Článok 2

Zmena smernice (EÚ) 2016/798

Smernica (EÚ) 2016/798 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

Článok 6a

Zosúladenie CSM s revidovanými lehotami

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom zosúladiť dátumy uplatňovania delegovaných aktov prijatých podľa článku 6 ods. 6 s lehotou na transpozíciu stanovenou v článku 33 ods. 2a. Postup stanovený v článku 27a sa uplatňuje na delegované akty prijaté podľa tohto článku.“

2.

V článku 27 sa dopĺňa tento odsek:

„7.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje od 28. mája 2020 do 31. októbra 2020.“

3.

Vkladá sa tento článok:

Článok 27a

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.“

4.

V článku 31 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Najneskôr od 16. júna 2019 agentúra vykonáva úlohy súvisiace s certifikáciou v súlade s článkom 10 v súvislosti s oblasťami prevádzky v členských štátoch, ktoré agentúre alebo Komisii nepodali oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2. Odchylne od článku 10 môžu vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré agentúre a Komisii podali oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2, naďalej vydávať osvedčenia v súlade so smernicou 2004/49/ES do 16. júna 2020. Odchylne od článku 10 môžu vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré agentúre a Komisii podali oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a, naďalej vydávať osvedčenia v súlade so smernicou 2004/49/ES do 31. októbra 2020.“

5.

V článku 33 sa vkladá tento odsek:

„2a.   Členské štáty, ktoré predĺžili lehotu určenú na transpozíciu v súlade s odsekom 2, ju môžu ďalej predĺžiť do 31. októbra 2020. Ich transpozičné opatrenia sa uplatňujú od uvedeného dátumu. Uvedené členské štáty to oznámia agentúre a Komisii do 29. mája 2020.“

6.

V článku 34 prvom odseku sa dátum „16. júna 2020“ nahrádza dátumom „31. októbra 2020“

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. mája 2020.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).


ROZHODNUTIA

27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/31


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/701

z 25. mája 2020

o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 212 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Pandémia ochorenia COVID-19 má mimoriadne škodlivé účinky na hospodársku a finančnú stabilitu v regiónoch rozširovania a regiónoch európskeho susedstva. Partneri momentálne čelia slabej a rýchlo sa zhoršujúcej platobnej bilancii a fiškálnej situácii, pričom hospodárstvo sa dostáva do recesie. Únia má závažné dôvody, aby začala uvedené hospodárstva rýchlo a rozhodne podporovať. Toto rozhodnutie sa preto vzťahuje na 10 partnerov: Albánsku republiku, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo (*), Čiernu Horu, Severomacedónsku republiku v rámci regiónu rozširovania; Gruzínsko, Moldavskú republiku a Ukrajinu v rámci východného susedstva a Jordánske hášimovské kráľovstvo a Tuniskú republiku v rámci južného susedstva (ďalej len „partneri“).

(2)

Naliehavosť pomoci súvisí s bezprostrednou potrebou partnerov týkajúcou sa finančných prostriedkov popri tých, ktoré sa poskytnú prostredníctvom iných nástrojov Únie a prostredníctvom medzinárodných finančných inštitúcií, členských štátov a iných bilaterálnych darcov. Je to potrebné na to, aby sa pre orgány partnerov vytvoril krátkodobý priestor na vykonávanie opatrení na boj proti hospodárskym dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti príslušnej politiky.

(3)

Orgány všetkých partnerov a Medzinárodný menový fond (ďalej len „MMF“) sa už dohodli na programe, ktorý bude podporený úverovým mechanizmom MMF, alebo sa očakáva, že v krátkom čase dohodu o takomto programe dosiahnu.

(4)

Makrofinančná pomoc Únie by mala byť výnimočným finančným nástrojom predstavujúcim účelovo neviazanú a všeobecnú podporu pre platobnú bilanciu, ktorý je zameraný na riešenie okamžitých potrieb vonkajšieho financovania prijímateľa, spoločne s nepreventívnym úverovým mechanizmom MMF, na ktorý sa vzťahuje dohodnutý program hospodárskych reforiem. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 by mala byť makrofinančná pomoc Únie dostupná aj partnerom, ktorí už využívajú núdzové financovanie z MMF, pričom sa môže začať poskytovať bez predchádzajúcich opatrení a/alebo podmienenosti, ako napríklad prostredníctvom nástroja rýchleho financovania. Uvedená pomoc by preto mala byť kratšia, obmedzená na dve splátky a mala by podporiť realizáciu programu, ktorý obsahuje obmedzený súbor reformných opatrení v oblasti príslušnej politiky.

(5)

Finančná podpora Únie pre partnerov je v súlade s politikou Únie v oblasti rozširovania a jej susedskou politikou.

(6)

Vzhľadom na to, že partneri sú buď prístupovými alebo predvstupovými partnermi, alebo sa na nich vzťahuje európska susedská politika, sú oprávnení prijímať makrofinančnú pomoc Únie.

(7)

Vzhľadom na to, že sa očakáva, že prudko rastúce potreby partnerov v oblasti vonkajšieho financovania značne presiahnu úroveň zdrojov, ktoré poskytne MMF a ostatné multilaterálne inštitúcie, makrofinančná pomoc Únie, ktorá sa má poskytnúť partnerom, sa za súčasných výnimočných okolností považuje za primeranú reakciu na žiadosti partnerov o podporu stabilizácie hospodárstva. Prostredníctvom makrofinančnej pomoci Únie, ktorou sa dopĺňajú zdroje dostupné v rámci úverového mechanizmu MMF, by sa podporila stabilizácia hospodárstva.

(8)

Makrofinančná pomoc Únie by mala byť zameraná na podporu obnovy udržateľnej situácie vonkajšieho financovania partnerov, čím by zároveň podporovala opätovný hospodársky a sociálny rozvoj.

(9)

Výška makrofinančnej pomoci Únie sa určuje na základe predbežného odhadu zostatkových potrieb vonkajšieho financovania každého partnera, pričom sa zároveň berie do úvahy jeho schopnosť financovania z vlastných zdrojov, najmä z medzinárodných rezerv, ktoré má k dispozícii. Makrofinančná pomoc Únie by mala dopĺňať programy a zdroje poskytnuté zo strany MMF a Svetovej banky. Pri určovaní výšky pomoci sa takisto zohľadňuje potreba zaistiť spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi Úniu a ostatných darcov, ako aj doterajšie využitie ďalších nástrojov Únie pre vonkajšie financovanie a prínos celkového zapojenia Únie.

(10)

Komisia by mala zabezpečiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne v súlade s kľúčovými zásadami a cieľmi v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti, s opatreniami prijatými v uvedených oblastiach a s ostatnými relevantnými politikami Únie.

(11)

Makrofinančnou pomocou Únie by sa mala podporovať vonkajšia politika Únie voči partnerom. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) by mali úzko spolupracovať pri poskytovaní makrofinančnej pomoci tak, aby koordinovali vonkajšiu politiku Únie a zabezpečili jej jednotnosť.

(12)

Makrofinančnou pomocou Únie by sa mal podporiť záväzok partnerov, pokiaľ ide o hodnoty, ktoré vyznávajú spoločne s Úniou, vrátane hodnôt, ako sú demokracia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv, udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj ich záväzok v súvislosti so zásadami otvoreného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

(13)

Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému, a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany partnerov. Navyše, špecifickými cieľmi makrofinančnej pomoci Únie by sa mala posilniť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami u partnerov a mali by sa presadzovať štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného rastu a fiškálnu konsolidáciu. Komisia a ESVČ by mali pravidelne monitorovať plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov.

(14)

S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie v súvislosti s makrofinančnou pomocou Únie by mali partneri prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s uvedenou pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, že Komisia bude vykonávať kontroly, Dvor audítorov bude vykonávať audity a Európska prokuratúra bude vykonávať svoje právomoci.

(15)

Uvoľnením makrofinančnej pomoci Únie nie sú dotknuté právomoci Európskeho parlamentu a Rady ako rozpočtového orgánu.

(16)

Sumy potrebné na poskytnutie makrofinančnej pomoci by mali byť v súlade s rozpočtovými prostriedkami stanovenými vo viacročnom finančnom rámci.

(17)

Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, by ich Komisia mala pravidelne informovať o vývoji v súvislosti s uvedenou pomocou a poskytovať im príslušné dokumenty.

(18)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (2).

(19)

Makrofinančná pomoc Únie by mala podliehať podmienkam v oblasti hospodárskej politiky, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a na účely efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s orgánmi partnerov pod dohľadom výboru zástupcov členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal konzultačný postup vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení. Vzhľadom na potenciálne významný vplyv pomoci presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na operácie presahujúce túto prahovú hodnotu uplatnil postup preskúmania, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 182/2011. Vzhľadom na výšku makrofinančnej pomoci Únie pre každého partnera by sa mal na prijatie memoranda o porozumení s Čiernou Horou uplatňovať konzultačný postup, pričom na prijatie memoranda o porozumení s ostatnými partnermi, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie, ako aj na každé zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci by sa mal uplatniť postup preskúmania.

(20)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to podporiť hospodárstva partnerov, ktorí v súčasnosti čelia slabej a rýchlo sa zhoršujúcej platobnej bilancii a fiškálnej situácii, pričom hospodárstvo sa dostáva do recesie v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(21)

Vzhľadom na naliehavosť výnimočných okolností spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 a na súvisiace hospodárske dôsledky by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(22)

Z dôvodu naliehavosti by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Únia v záujme podpory stabilizácie hospodárstva a programu rozsiahlych reforiem partnerov poskytne Albánskej republike, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu, Kosovu, Moldavskej republike, Čiernej Hore, Severomacedónskej republike, Tuniskej republike a Ukrajine (ďalej len „partneri“) makrofinančnú pomoc (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) v celkovej maximálnej výške 3 miliardy EUR. Účelom pomoci je prispieť k pokrytiu naliehavých potrieb spojených s platobnou bilanciou partnerov identifikovaných v programe podporovanom MMF a poskytuje sa takto:

a)

180 miliónov EUR pre Albánsku republiku;

b)

250 miliónov EUR pre Bosnu a Hercegovinu;

c)

150 miliónov EUR pre Gruzínsko;

d)

200 miliónov EUR pre Jordánske hášimovské kráľovstvo;

e)

100 miliónov EUR pre Kosovo;

f)

100 miliónov EUR pre Moldavskú republiku;

g)

60 miliónov EUR pre Čiernu Horu;

h)

160 miliónov EUR pre Severomacedónsku republiku;

i)

600 miliónov EUR pre Tuniskú republiku;

j)

1,2 miliardy EUR pre Ukrajinu.

2.   Makrofinančná pomoc Únie sa každému partnerovi poskytuje v plnej výške vo forme úverov. Komisia je splnomocnená požičať si v mene Únie potrebné finančné prostriedky na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií a následne ich požičať partnerovi. Úvery majú maximálnu priemernú splatnosť 15 rokov.

3.   Uvoľňovanie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a partnerom. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vývoji v súvislosti s poskytovaním makrofinančnej pomoci Únie vrátane jej vyplácania a týmto inštitúciám včas poskytuje príslušné dokumenty.

4.   Makrofinančná pomoc Únie je k dispozícii počas obdobia 12 mesiacov, počínajúc prvým dňom po nadobudnutí platnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 3 ods. 1.

5.   Ak sa potreby partnera v oblasti financovania počas obdobia vyplácania makrofinančnej pomoci Únie v porovnaní s pôvodnými prognózami zásadne znížia, Komisia konajúc v súlade s článkom 7 ods. 2 zníži výšku tejto pomoci, pozastaví ju, alebo zruší.

Článok 2

1.   Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému, a zásad právneho štátu a zabezpečenie dodržiavania ľudských práv zo strany partnera.

2.   Komisia a ESVČ monitorujú plnenie podmienky stanovenej v odseku 1 počas celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci Únie.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ (3).

Článok 3

1.   Komisia sa v súlade s článkom 7 ods. 2 dohodne s orgánmi každého partnera na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienkach, ktorým má podliehať makrofinančná pomoc Únie, so zameraním sa na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie. Uvedené podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky sa stanovia v memorande o porozumení zahŕňajúcom časový rámec plnenia týchto podmienok. Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré partner vykonáva s podporou MMF.

2.   Podmienky uvedené v odseku 1 sa zameriavajú najmä na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti systémov hospodárenia s verejnými financiami u partnerov, a to aj pri využívaní makrofinančnej pomoci Únie. Pri navrhovaní opatrení v príslušných oblastiach politiky sa riadne zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj spravodlivého obchodu založeného na pravidlách a ostatné priority v kontexte vonkajšej politiky Únie. Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov Komisia pravidelne monitoruje.

3.   Podrobné finančné podmienky makrofinančnej pomoci Únie sa stanovia v dohode o úvere, ktorú má uzavrieť Komisia s orgánmi každého partnera osobitne (ďalej len „dohoda o úvere“).

4.   Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či sa aj naďalej plnia podmienky uvedené v článku 4 ods. 3, a to vrátane toho, či je hospodárska politika partnera v súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. Komisia pri tejto činnosti úzko spolupracuje s MMF a so Svetovou bankou a v prípade potreby s Európskym parlamentom a Radou.

Článok 4

1.   Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v odseku 3 poskytne Komisia makrofinančnú pomoc Únie vo forme úveru v dvoch splátkach. Výška každej splátky sa stanoví v memorande o porozumení.

2.   Sumy makrofinančnej pomoci Únie sa v prípade potreby zabezpečia v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (4).

3.   Komisia rozhoduje o vyplatení splátok za predpokladu splnenia všetkých týchto podmienok:

a)

podmienka stanovená v článku 2;

b)

trvalo uspokojivé výsledky pri realizácii nepreventívneho úverového mechanizmu MMF;

c)

uspokojivé plnenie podmienok v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienok, ktoré sa dohodli v memorande o porozumení.

Vyplatenie druhej splátky sa v zásade uskutoční najskôr tri mesiace po vyplatení prvej splátky.

4.   V prípade, že podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku nie sú splnené, Komisia dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia.

5.   Makrofinančná pomoc Únie sa vyplatí centrálnej banke partnera. V súlade s ustanoveniami, ktoré sa majú dohodnúť v memorande o porozumení, vrátane potvrdenia zostatkových potrieb financovania rozpočtu, sa finančné prostriedky Únie môžu previesť ministerstvu financií ako konečnému prijímateľovi.

Článok 5

1.   Operácie prijímania a poskytovania úverov súvisiace s makrofinančnou pomocou Únie sa vykonávajú v eurách s použitím rovnakého dátumu pripísania alebo odpísania a nesmú pre Úniu predstavovať zmenu splatnosti, ani ju vystaviť žiadnemu riziku týkajúcemu sa výmenného kurzu alebo úrokovej sadzby, ani inému obchodnému riziku.

2.   Pokiaľ to okolnosti umožňujú a ak o to partner požiada, Komisia môže prijať potrebné kroky, aby zabezpečila, že sa do zmluvných podmienok poskytnutia úveru zahrnie ustanovenie o predčasnom splatení úveru a že tomuto ustanoveniu bude zodpovedať príslušné ustanovenie v podmienkach týkajúcich sa operácií prijímania úverov.

3.   Ak okolnosti umožnia zlepšenie úrokovej sadzby úveru a ak o to partner požiada, Komisia sa môže rozhodnúť úplne alebo čiastočne refinancovať svoje počiatočné úvery alebo môže reštrukturalizovať príslušné finančné podmienky. Operácie refinancovania alebo reštrukturalizácie sa vykonávajú v súlade s odsekmi 1 a 4 a nesmú viesť k predĺženiu splatnosti dotknutých prijatých úverov či ku zvýšeniu nesplateného kapitálu k dátumu refinancovania alebo reštrukturalizácie.

4.   Všetky náklady, ktoré vzniknú Únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania úverov na základe tohto rozhodnutia, znáša partner.

5.   Komisia informuje Európsky parlament a Radu o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 6

1.   Makrofinančná pomoc Únie sa poskytuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (5).

2.   Makrofinančná pomoc Únie sa vykonáva na základe priameho hospodárenia.

3.   Dohoda o úvere obsahuje ustanovenia s cieľom:

a)

zabezpečiť, aby partner pravidelne kontroloval, či sa finančné prostriedky poskytované zo všeobecného rozpočtu Únie využívajú riadne, aby prijal vhodné opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby podnikol právne kroky s cieľom získať späť akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté podľa tohto rozhodnutia, ktoré boli použité neoprávnene;

b)

zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä zavedením konkrétnych opatrení v súvislosti s prevenciou a bojom proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam s dosahom na makrofinančnú pomoc Únie v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (6) a (Euratom, ES) č. 2185/96 (7), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (8) a v prípade členských štátov, ktoré nadviazali posilnenú spoluprácu v oblasti Európskej prokuratúry, s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 (9). Na tento účel je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) výslovne splnomocnený vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako aj digitálne forenzné operácie a vypočutia;

c)

výslovne splnomocniť Komisiu alebo jej zástupcov na vykonávanie kontrol vrátane kontrol a inšpekcií na mieste;

d)

výslovne splnomocniť Komisiu a Dvor audítorov na vykonávanie auditov počas obdobia dostupnosti makrofinančnej pomoci Únie a po tomto období vrátane auditov dokumentov a auditov na mieste, ako sú napríklad operatívne hodnotenia;

e)

zabezpečiť, aby mala Únia nárok na predčasné splatenie úveru, ak sa zistí, že v súvislosti s riadením makrofinančnej pomoci Únie sa partner zapojil do akéhokoľvek aktu podvodu alebo korupcie alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, a

f)

zabezpečiť, aby všetky náklady, ktoré vzniknú Únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania úverov na základe tohto rozhodnutia, znášal partner.

4.   Pred poskytnutím makrofinančnej pomoci Únie Komisia posúdi prostredníctvom operatívneho hodnotenia spoľahlivosť finančných opatrení, administratívnych postupov a vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov partnera, ktoré sa týkajú tejto pomoci.

Článok 7

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na makrofinančnú pomoc Únie pre Čiernu Horu, kým článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 sa uplatňuje na makrofinančnú pomoc Únie pre ostatných partnerov, na ktorých sa vzťahuje toto rozhodnutie.

Článok 8

1.   Komisia každý rok do 30. júna predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku vrátane hodnotenia tohto vykonávania. V tejto správe sa:

a)

preskúma dosiahnutý pokrok v poskytovaní makrofinančnej pomoci Únie;

b)

posúdi hospodárska situácia a vyhliadky partnerov, ako aj pokrok dosiahnutý vo vykonávaní politických opatrení uvedených v článku 3 ods. 1;

c)

uvedú súvislosti medzi podmienkami v oblasti hospodárskej politiky stanovenými v memorande o porozumení, priebežnými hospodárskymi a fiškálnymi výsledkami partnerov a rozhodnutiami Komisie o vyplatení splátok makrofinančnej pomoci Únie.

2.   Najneskôr do dvoch rokov po uplynutí obdobia dostupnosti pomoci uvedeného v článku 1 ods. 4 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení ex post, v ktorej posúdi výsledky a efektívnosť ukončenej makrofinančnej pomoci Únie a rozsah, v akom prispela k cieľom pomoci.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Európsky parlament

Predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. mája 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. mája 2020.

(*)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(3)  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

(4)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 10).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/38


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/702

z 20. mája 2020,

ktorým sa ďalej predlžuje dočasná výnimka z rokovacieho poriadku Rady zavedená rozhodnutím (EÚ) 2020/430 a predĺžená rozhodnutím (EÚ) 2020/556 vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/430 (1) sa zaviedla jednomesačná výnimka z článku 12 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku Rady (2), pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa použitia riadneho písomného postupu, ak uvedené rozhodnutia prijíma Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov (Coreper). Táto výnimka mala trvať do 23. apríla 2020.

(2)

V rozhodnutí (EÚ) 2020/430 sa stanovuje, že Rada môže toto rozhodnutie obnoviť, ak to odôvodňujú pretrvávajúce výnimočné okolnosti. Rada 21. apríla 2020 rozhodnutím (EÚ) 2020/556 (3) predĺžila výnimku ustanovenú v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2020/430 o ďalšie obdobie jedného mesiaca od 23. apríla 2020. Predĺženie platnosti tejto výnimky uplynie 23. mája 2020.

(3)

Vzhľadom na to, že výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 pretrvávajú a stále platí viacero mimoriadnych preventívnych opatrení a opatrení zameraných na zamedzenie šírenia, ktoré prijali členské štáty, je potrebné predĺžiť výnimku stanovenú v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2020/430 predĺženú rozhodnutím (EÚ) 2020/556 o ďalšie obmedzené časové obdobie do 10. júla 2020,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka ustanovená v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2020/430 predĺžená rozhodnutím (EÚ) 2020/556 sa týmto predlžuje do 10. júla 2020.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. mája 2020

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/430 z 23. marca 2020 o dočasnej výnimke z rokovacieho poriadku Rady vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii (Ú. v. EÚ L 88 I, 24.3.2020, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/556 z 21. apríla 2020, ktorým sa predlžuje dočasná výnimka z rokovacieho poriadku Rady zavedená rozhodnutím (EÚ) 2020/430 vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii (Ú. v. EÚ L 128 I, 23.4.2020, s. 1).