ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 140

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
4. mája 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/591 z 30. apríla 2020, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/593 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia týkajúce sa opatrení na stabilizáciu trhu v sektore zemiakov

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/594 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia o opatreniach na stabilizáciu trhu v sektore živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne, rezaných kvetov a ozdobných listov

17

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/595 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/596 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého a chladeného mäsa z hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov a vopred stanovuje výška pomoci

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/597 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/598 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/599 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľuje uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/601 z 30. apríla 2020 o núdzových opatreniach, ktoré sa odchyľujú od článkov 62 a 66 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o platnosť povolení na výsadbu viniča a vyklčovanie v prípade predpokladanej opätovnej výsadby

46

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/591

z 30. apríla 2020,

ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 219 ods. 1 v spojení s článkom 228,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch došlo k poklesu dopytu po určitých výrobkoch v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, najmä v prípade syrov. Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, pričom ohrozujú najmä fázy výroby, zberu a spracovania mlieka. Okrem toho povinné zatvorenie obchodov, vonkajších trhov, reštaurácií a iných stravovacích a ubytovacích zariadení spôsobilo zastavenie prevádzky pohostinského odvetvia a odvetvia cateringu, čo viedlo k významným zmenám v štruktúre dopytu po mlieku a mliečnych výrobkoch. Pohostinské odvetvie a odvetvie cateringu tvorí v Únii približne 15 % domáceho dopytu po syroch. Okrem toho nákupcovia v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzavretie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien. Vývoz syra do tretích krajín predstavuje 8 % celkovej produkcie syra v Únii.

(2)

V dôsledku toho sa spracovanie dodaného surového mlieka čiastočne preorientovalo na voľne ložené, trvanlivé a skladovateľné výrobky, ktoré sú menej náročné na pracovnú silu, ako napríklad sušené odstredené mlieko a maslo. Mnohé podniky na výrobu syra v Únii však nie sú schopné spracovať mlieko na rôzne výrobky a musia pokračovať vo výrobe syrov, po ktorých sa dopyt výnimočne znížil.

(3)

Sektor syrov preto čelí situácii narušenia trhu v dôsledku citeľnej nerovnováhy medzi dopytom a ponukou. Bez opatrení proti tomuto narušeniu trhu sa očakáva pokles cien syra v Únii, pričom tlak smerom nadol bude pravdepodobne pokračovať.

(4)

Trhové intervenčné opatrenia, dostupné podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zrejme nie sú dostatočné na riešenie narušenia trhu, pretože sú zamerané na iné výrobky, napríklad maslo a odstredené sušené mlieko alebo obmedzené na syry s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

(5)

Narušenie trhu so syrom možno riešiť jeho skladovaním. Preto je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie syra.

(6)

V článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie výlučne syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (3). Syry s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením však tvoria len malý podiel celkovej produkcie syra v Únii. Z dôvodu prevádzkovej a administratívnej účinnosti je vhodné stanoviť jednotnú schému pomoci na súkromné skladovanie všetkých druhov syra.

(7)

Je vhodné vylúčiť syry, ktoré nie sú vhodné na skladovanie.

(8)

Je vhodné stanoviť strop maximálneho objemu, na ktorý sa schéma má vzťahovať a rozdelenie celkového objemu medzi členské štáty na základe ich produkcie syra.

(9)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ktoré sa uplatňujú na súkromné skladovanie syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, by sa mali primerane uplatňovať na jednotnú schému pomoci na súkromné skladovanie stanovenú v tomto nariadení.

(10)

Výška pomoci by sa mala stanoviť vopred, aby sa zabezpečil rýchly a pružný systém fungovania. Výška pomoci by sa mala stanoviť na základe nákladov na skladovanie a iných relevantných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na fixné náklady na skladovanie v prípade uskladnenia a vyskladnenia dotknutých výrobkov a pomoc na deň skladovania v prípade nákladov na skladovanie a financovanie.

(11)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by predmetom žiadosti mal byť iba syr, ktorý už bol uskladnený, a nemala by sa vyžadovať zábezpeka.

(12)

Z dôvodu administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré musí obsahovať každá žiadosť.

(13)

Opatrenia prijaté členskými štátmi na riešenie pandémie COVID-19 môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek kontrol na mieste týkajúcich sa pomoci na súkromné skladovanie podľa článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné, aby sa členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, umožnila flexibilita, a to tak, že sa povolí vykonávanie fyzických kontrol iba na reprezentatívnej štatistickej vzorke, predĺži sa obdobie na vykonanie kontrol pri uskladnení alebo sa nahradia použitím iných príslušných dôkazov a nebude sa vyžadovať vykonávanie neohlásených kontrol. Na účely tohto nariadenia je preto vhodné udeliť výnimky z určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(14)

S cieľom dosiahnuť okamžitý vplyv na trh a prispieť k stabilizácii cien by dočasné opatrenie stanovené v tomto nariadení malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie na syry zatriedené do číselného znaku KN 0406 s výnimkou syrov, ktoré nie sú vhodné na ďalšie skladovanie po čase zrenia, ako sa uvádza v článku 2.

2.   Maximálny objem výrobku na členský štát, na ktorý sa vzťahuje schéma pomoci na súkromné skladovanie, uvedený v odseku 1, sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu. Členské štáty zabezpečia existenciu systému založeného na objektívnych a nediskriminačných kritériách, aby sa nepresiahli im pridelené maximálne množstvá uvedené v prílohe.

3.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ktoré sa uplatňujú na súkromné skladovanie syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, sa primerane uplatňujú na schému pomoci na súkromné skladovanie uvedenú v odseku 1.

Článok 2

Oprávnené výrobky

Aby sa na syr vzťahovala pomoc v rámci schémy pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 1 ods. 1 (ďalej len „pomoc“), musí byť syr primeranej a dobre obchodovateľnej kvality a musí mať pôvod v Únii. Syr musí mať v deň, keď sa začína zmluvné skladovanie, minimálny vek zodpovedajúci času zrenia stanovenom v jednotlivých špecifikáciách syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo bežnému času zrenia v prípade ostatných syrov, ktorý stanovili členské štáty.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020. Posledný termín predloženia žiadosti je 30. júna 2020.

2.   Žiadosti sa musia vzťahovať na výrobky, ktoré už boli uskladnené.

3.   Minimálne množstvo na žiadosť je 0,5 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Výška pomoci sa stanoví takto:

15,57 EUR na tonu skladovaného výrobku v prípade fixných nákladov na skladovanie,

0,40 EUR na tonu skladovaného výrobku na deň zmluvného skladovania.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť len v prípade, ak obdobie zmluvného skladovania trvá 60 až 180 dní.

Článok 5

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 platí, že, ak v dôsledku opatrení prijatých na riešenie pandémie COVID-19 (ďalej len „opatrenia“) platobná agentúra nedokáže včas vykonať kontroly stanovené v článku 60 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia, môže dotknutý členský štát:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol o maximálne 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

tieto kontroly počas obdobia uplatniteľnosti opatrení nahradiť použitím príslušných dôkazov vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 2 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa fyzické kontroly na overenie zmluvného množstva vykonávajú na reprezentatívnej štatistickej vzorke, ktorá predstavuje najmenej 5 % dávok pokrývajúcich najmenej 5 % z celkového uskladneného množstva.

3.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 platí, že, ak v dôsledku opatrení platobná agentúra nedokáže vykonať neohlásené kontroly na mieste, od platobnej agentúry sa počas obdobia platnosti daných opatrení nevyžaduje vykonávanie neohlásených kontrol.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


PRÍLOHA

Členský štát

Maximálne množstvo (v tonách)

Belgicko

1 130

Bulharsko

889

Česko

1 265

Dánsko

4 373

Nemecko

21 726

Estónsko

434

Írsko

2 180

Grécko

2 121

Španielsko

4 592

Francúzsko

18 394

Chorvátsko

300

Taliansko

12 654

Cyprus

270

Lotyšsko

459

Litva

978

Luxembursko

27

Maďarsko

809

Malta

28

Holandsko

8 726

Rakúsko

1 959

Poľsko

8 277

Portugalsko

775

Rumunsko

931

Slovinsko

157

Slovensko

413

Fínsko

843

Švédsko

792

Spojené kráľovstvo

4 499


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/592

z 30. apríla 2020

o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 219 ods. 1 v spojení s článkom 228,

keďže:

(1)

Pandémia COVID-19 spôsobuje v celej Únii významné narušenie trhov s ovocím a zeleninou a s vínom. Opatrenia prijaté členskými štátmi proti pandémii COVID-19, najmä rozsiahle obmedzenia pohybu a opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov, viedli k narušeniu dodávateľských reťazcov a dočasnému uzavretiu dôležitých odbytísk pre výrobky sektora ovocia a zeleniny na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni a pre výrobky sektora vinohradníctva a vinárstva v sektore stravovania, keďže došlo k zatvoreniu reštaurácií, jedální, barov a hotelov atď. Opatrenia súvisiace s COVID-19 vedú aj k logistickým problémom, ktoré majú mimoriadne závažný vplyv na výrobky podliehajúce skaze v sektore ovocia a zeleniny a v sektore vinohradníctva a vinárstva. Opatrenia týkajúce sa ochorenia COVID-19 takisto spôsobujú ťažkosti pri zbere ovocia a zeleniny a pri všetkých operáciách súvisiacich s výrobou vína v dôsledku nedostatku pracovných síl, ako aj pri oslovovaní spotrebiteľov, a to v dôsledku narušenia dodávateľských reťazcov a logistických činností a dočasného uzavretia dôležitých odbytísk. Tieto okolnosti výrazne narúšajú sektor ovocia a zeleniny a sektor vinohradníctva a vinárstva v Únii. Poľnohospodári v týchto sektoroch čelia finančným ťažkostiam a problémom s peňažnými tokmi.

(2)

Vzhľadom na trvanie obmedzení uložených členskými štátmi v boji proti pandémii COVID-19 a ich pravdepodobné pokračovanie, dlhodobé narušenie logistických a dodávateľských reťazcov, ako aj závažný hospodársky vplyv na hlavné odbytiská výrobkov sektora ovocia a zeleniny na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni a výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva v sektore stravovania, je pravdepodobné, že závažné narušenie na oboch trhoch a jeho účinky budú pretrvávať a možno sa dokonca aj zhoršovať.

(3)

Vzhľadom na toto narušenie trhu a nevídanú kombináciu okolností poľnohospodári vo všetkých členských štátoch čelia mimoriadnym ťažkostiam pri plánovaní, vykonávaní a realizácii schém pomoci zakotvených v článkoch 32 až 38 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre sektor ovocia a zeleniny a v článkoch 39 až 54 uvedeného nariadenia pre sektor vinohradníctva a vinárstva. Preto treba tieto ťažkosti zmierniť odchýlením sa od niektorých z uvedených ustanovení.

(4)

Uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov smú ako súčasť svojich schválených operačných programov vykonávať krízové a preventívne opatrenia v sektore ovocia a zeleniny, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť týchto organizácií a združení organizácií proti výkyvom na trhu. Podľa článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 však tieto opatrenia na predchádzanie krízam a krízové riadenie nesmú predstavovať viac než jednu tretinu výdavkov v rámci operačného programu. S cieľom poskytnúť týmto organizáciám výrobcov väčšiu flexibilitu a umožniť im zamerať zdroje v rámci operačných programov na narušenie trhu spôsobené opatreniami týkajúcimi sa pandémie COVID-19 by sa toto pravidlo v roku 2020 nemalo uplatňovať.

(5)

Odhaduje sa, že zatvorenie hotelov, barov a reštaurácií priamo ovplyvňuje 30 % objemu vína spotrebovaného v Únii, čo zodpovedá 50 % jeho hodnoty. Takisto sa zistilo, že spotreba vína v domácnosti nekompenzuje pokles spotreby mimo domova. Okrem toho sa nesmú organizovať zvyčajné oslavy a zhromaždenia, kde sa konzumuje víno, napríklad oslavy narodenín či štátnych sviatkov. Navyše hrozí, že sa nebudú realizovať ani letné aktivity v oblasti cestovného ruchu vrátane tých zameraných na vinárstvo. Na trhu je teda čoraz väčší prebytok vína. Okrem toho vinohradníci a celý sektor vinohradníctva a vinárstva trpia nedostatkom pracovnej sily, a to aj v dôsledku pandémie, a logistickými problémami spôsobenými pandémiou. Vinohradníci čelia pri nadchádzajúcom zbere čoraz väčším problémom: nízkym cenám, zníženej spotrebe, ťažkostiam pri preprave a predaji.

(6)

Zároveň trh Únie s vínom postihli priťažujúce udalosti už počas roku 2019 a zásoby vína sú na najvyššej úrovni od roku 2009. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým kombináciou rekordnej úrody v roku 2018 a všeobecným znižovaním spotreby vína v Únii. Okrem toho vývoz ovplyvnilo zavedenie dodatočných dovozných ciel na vína pochádzajúce z Únie zo strany Spojených štátov amerických, ktoré sú hlavným vývozným trhom Únie pre víno. Pandémia COVID-19 ešte viac otriasla už aj tak oslabeným sektorom, ktorý už nedokáže efektívne predávať ani distribuovať svoje produkty, a to najmä v dôsledku zatvorenia veľkých vývozných trhov a opatrení prijatých na zabezpečenie účinného obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, najmä pokiaľ ide o prerušenie všetkých stravovacích činností a nemožnosť dodávok bežným zákazníkom. Okrem toho činnosť subjektov v sektore vinohradníctva a vinárstva komplikujú ťažkosti s dodávkami kľúčových vstupných zdrojov, ako sú fľaše a zátky potrebné na výrobu vína, ktoré im znemožňujú uvádzať na trh víno už pripravené na predaj.

(7)

Ak sa z trhu Únie odstráni určité množstvo vína, ktoré sa neuvádza na trh a ktoré nemožno skladovať, malo by to pomôcť riešiť závažné výkyvy na trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva. Destilácia vína z dôvodov súvisiacich s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 by sa preto mala dočasne zaviesť ako opatrenie oprávnené na podporu v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva s cieľom pomôcť zlepšiť ekonomickú výkonnosť výrobcov vína. Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže, získaný lieh by mal byť vylúčený z používania v potravinárskom a nápojovom priemysle a mal by sa obmedziť na priemyselné účely vrátane dezinfekcie a liekov a na energetické účely.

(8)

Pomoc na krízové skladovanie je ďalším opatrením, ktoré by malo dočasne odstrániť určité množstvo vína z trhu a pomôcť riadiť postupný návrat k ekonomicky udržateľnej trhovej situácii. Preto by pomoc na krízové skladovanie vína mala byť dočasne oprávnená na podporu v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Aby sa podpora neposkytovala dvakrát na rovnaké množstvo vína stiahnutého z trhu, prijímatelia pomoci na krízové skladovanie by nemali dostávať pomoc na destiláciu vína v prípade krízy v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva ani vnútroštátne platby na destiláciu vína v prípadoch krízy.

(9)

S cieľom pomôcť hospodárskym subjektom reagovať na súčasné výnimočné okolnosti a riešiť túto nepredvídateľnú a chúlostivú situáciu je vhodné umožniť dodatočnú flexibilitu pri vykonávaní určitých opatrení podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(10)

Najmä s cieľom umožniť členským štátom, aby podporovali výrobcov vážne zasiahnutých krízou, je potrebné odchýliť sa od článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s opatrením o vzájomných fondoch, ako sa uvádza v článku 48 uvedeného nariadenia, aby výdavky vynaložené v rámci operácií, v prípade ktorých je rok 2020 štvrtým rokom vykonávania, boli oprávnené, aj keď boli vynaložené pred tým, než členský štát predložil príslušný návrh podporného programu. To by členským štátom počas rozpočtového roka 2020 umožnilo poskytnúť dodatočnú pomoc na administratívne náklady už zriadených vzájomných fondov počas ďalších 12 mesiacov. S cieľom poskytnúť ekonomicky primeranú podporu a odchylne od článku 48 ods. 2 by poskytnutá pomoc nemala byť klesajúca a mala by mať výšku financovania poskytnutého v treťom roku vykonávania.

(11)

Ďalej je potrebné ako výnimočné opatrenie stanoviť výnimku z článku 46 ods. 6, článku 47 ods. 1 a 3, článku 49 ods. 2 a článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a dočasne zvýšiť maximálny príspevok Únie na opatrenia „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“, „zelený zber“, „poistenie úrody“ a „investície“. Tieto dočasné opatrenia sú nevyhnutné, pretože z dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19 hospodárske subjekty sú a naďalej budú vystavené značným stratám príjmov a dodatočným nákladom vyplývajúcim zo spomínaných narušení trhu a ich výroby. Zvýšením príspevku Únie na príslušné opatrenia a následne znížením príspevku prijímateľa by sa prijímateľom poskytla určitá finančná úľava.

(12)

Flexibilita zavedená zvýšením príspevku Únie je istou formou finančnej podpory, ktorá si však nevyžaduje dodatočné finančné zdroje Únie, keďže aj naďalej platia rozpočtové stropy pre vnútroštátne programy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovené v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť prideliť vyššie sumy na príslušné opatrenia iba v rámci ročného rozpočtu stanoveného v uvedenej prílohe. Zvýšené financovanie je preto zamerané na poskytovanie podpory sektoru v danej nestabilnej situácii na trhu bez toho, aby sa najskôr museli uvoľniť ďalšie finančné prostriedky.

(13)

Preventívne opatrenie zamerané na poistenie zberu je oprávnené na podporu v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva v záujme zodpovedného prístupu ku krízovým situáciám. V článku 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že podpora na poistenie úrody má prispieť k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami. Vzhľadom na dramatické dôsledky pandémie COVID-19 na príjmy výrobcov vína z dôvodu niekedy neprekonateľných ťažkostí, ktoré vznikajú na všetkých stupňoch výroby a predaja vína, je vhodné rozšíriť podporu Únie na poistenie úrody v prípade, že straty spôsobila pandémia. Takisto je vhodné v takýchto prípadoch dočasne zvýšiť mieru podpory Únie na 60 % s cieľom poskytnúť vinohradníkom istú finančnú úľavu.

(14)

Zelený zber v zmysle článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa používa ako opatrenie trhového riadenia vtedy, keď sa očakáva nadmerná produkcia hrozna. V uvedenom článku sa využitie podpory Únie podmieňuje tým, že sa strapce hrozna zničia alebo odstránia v celom poľnohospodárskom podniku. Za súčasných okolností vinohradníci čelia nebývalým ťažkostiam pri mobilizácii pracovnej sily potrebnej na vykonanie takejto úplnej operácie. Preto je vhodné odchýliť sa od tejto povinnosti a umožniť zničenie alebo odstránenie nezrelých strapcov hrozna v časti poľnohospodárskeho podniku za predpokladu, že sa táto operácia vykonáva na celých pozemkoch.

(15)

Z vážnych naliehavých dôvodov, najmä vzhľadom na prebiehajúce narušenie trhu, jeho závažné účinky na sektor ovocia a zeleniny a sektor vinohradníctva a vinárstva a jeho pokračovanie a pravdepodobné zhoršovanie, je nevyhnutné okamžite zakročiť a bezodkladne prijať opatrenia na zmiernenie jeho negatívnych účinkov. Ak by sa opatrenia na riešenie tohto narušenia trhu prijali s oneskorením, v oboch sektoroch by to mohlo zhoršiť narušenie trhu a nepriaznivo ovplyvniť výrobu a trhové podmienky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa toto nariadenie malo prijať v rámci postupu pre naliehavé prípady stanoveného v článku 228 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(16)

Vzhľadom na potrebu okamžite zakročiť by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

OVOCIE A ZELENINA

Článok 1

Dočasná výnimka z článku 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa hranica jednej tretiny výdavkov na opatrenia na predchádzanie krízam a krízové riadenie v rámci operačného programu uvedená v danom ustanovení v roku 2020 neuplatňuje.

KAPITOLA II

VÍNO

ODDIEL 1

Podporné krízové opatrenia

Článok 2

Výnimky z článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa opatrenia stanovené v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia počas rozpočtového roka 2020 smú financovať v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Článok 3

Destilácia vína v prípade krízy

1.   Na destiláciu vína sa smie poskytnúť podpora v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku. Takáto podpora musí byť primeraná.

2.   Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže, lieh získaný z podporovanej destilácie uvedenej v odseku 1 sa použije výlučne na priemyselné účely vrátane dezinfekcie a liekov alebo na energetické účely.

3.   Prijímatelia podpory uvedenej v odseku 1 sú vinárske podniky vyrábajúce alebo uvádzajúce na trh výrobky uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, organizácie výrobcov vína, združenia dvoch alebo viacerých výrobcov, medziodvetvové organizácie alebo liehovary destilujúce vinárske výrobky.

4.   Oprávnené na podporu sú iba náklady na dodanie vína liehovarom a na destiláciu tohto vína.

5.   Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá musia vychádzať zo špecifickej stratégie a z cieľov stanovených v podpornom programe a musia byť objektívne a nediskriminačné.

6.   Členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí o podporu podľa odseku 1, ktoré musia zahŕňať pravidlá týkajúce sa:

a)

fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu podávať žiadosti;

b)

podávania a výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c)

overenia súladu s ustanoveniami o oprávnených činnostiach a nákladoch uvedených v odseku 4 a prioritnými kritériami, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

d)

výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

e)

spôsobu vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.

7.   Členské štáty stanovia výšku podpory pre prijímateľov maximálne na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

8.   Odchylne od článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty na opatrenie uvedené v tomto článku poskytnúť vnútroštátne platby v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

9.   Na podporu destilácie vína v prípade krízy sa mutatis mutandis uplatňujú články 1 a 2, článok 43, články 48 až 54 a článok 56 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 (2) a články 1, 2 a 3, články 19 až 23, články 25 až 31, článok 32 ods. 1 druhý pododsek a články 33 až 40 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 (3).

Článok 4

Pomoc na krízové skladovanie vína

1.   Na krízové skladovanie vína sa smie poskytnúť pomoc v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku.

2.   Aby sa podpora neposkytovala dvakrát na rovnaké množstvo vína stiahnutého z trhu, prijímatelia, ktorí dostanú pomoc na krízové skladovanie určitého množstva vína, nesmú dostať pomoc na destiláciu toho istého množstva vína v prípade krízy podľa článku 3 tohto nariadenia ani vnútroštátne platby na destiláciu vína v prípadoch krízy podľa článku 216 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Prijímatelia pomoci uvedenej v odseku 1 sú vinárske podniky vyrábajúce alebo uvádzajúce na trh výrobky uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, organizácie výrobcov vína, združenia dvoch alebo viacerých výrobcov alebo medziodvetvové organizácie.

4.   Členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí o pomoc podľa odseku 1, ktoré musia zahŕňať pravidlá týkajúce sa:

a)

fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu podávať žiadosti;

b)

podávania a výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c)

overenia súladu s podmienkami podpory stanovenými v tomto článku a ustanoveniami o prioritných kritériách, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

d)

výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

e)

spôsobu vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.

5.   Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá, aby bolo možné uprednostniť určitých príjemcov, ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá musia vychádzať zo špecifickej stratégie a z cieľov stanovených v podpornom programe a musia byť objektívne a nediskriminačné.

6.   Členské štáty posúdia žiadosti na základe podrobného opisu navrhovaných činností zo strany žiadateľa a navrhovaných lehôt na ich realizáciu.

7.   Odchylne od článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty na opatrenie uvedené v tomto článku poskytnúť vnútroštátne platby v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

8.   Na pomoc na krízové skladovanie vína sa mutatis mutandis uplatňujú články 1 a 2, článok 43, články 48 až 54 a článok 56 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 a články 1, 2 a 3, články 19 až 23, články 25 až 31, článok 32 ods. 1 druhý pododsek a články 33 až 40 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150.

ODDIEL 2

Výnimky z osobitných podporných opatrení

Článok 5

Výnimka z článku 44 ods. 2 a článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1.   Odchylne od článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa v rozpočtovom roku 2020 podpora na zriadenie vzájomných fondov, ako sa uvádza v článku 48 uvedeného nariadenia, smie poskytnúť na výdavky, ktoré vznikli pred predložením príslušných návrhov podporných programov v súvislosti s operáciami, ktoré v roku 2019 dosiahli tretí rok vykonávania.

2.   Odchylne od článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa podpora na zriadenie vzájomných fondov v súvislosti s operáciami, ktoré v roku 2019 dosiahli tretí rok vykonávania, smie poskytnúť vo forme neklesajúcej pomoci na pokrytie administratívnych nákladov fondov, pričom sa musí rovnať výške financovania poskytnutého v treťom roku vykonávania.

Článok 6

Výnimka z článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 60 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 80 %.

Článok 7

Výnimka z článku 47 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1.   Odchylne od článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 „zelený zber“ počas roka 2020 znamená úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna v celom poľnohospodárskom podniku alebo v jeho časti za predpokladu, že zelený zber sa vykonáva na celých pozemkoch.

2.   Odchylne od článku 47 ods. 3 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 podpora poskytnutá na zelený zber nepresiahne 60 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a strát na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

Článok 8

Výnimka z článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 49 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 finančný príspevok Únie na podporu na poistenie úrody nepresiahne 60 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie:

a)

proti stratám uvedeným v článku 49 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a proti iným stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;

b)

proti stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami;

c)

proti stratám spôsobeným pandémiami ľudských ochorení.

Článok 9

Výnimka z článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na príspevok Únie uplatňujú tieto maximálne výšky pomoci týkajúce sa oprávnených investičných nákladov:

a)

60 % v menej rozvinutých regiónoch;

b)

50 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;

c)

80 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;

d)

75 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (4).

Článok 10

Uplatňovanie dočasne zvýšeného príspevku Únie

Článok 6, článok 7 ods. 2 a články 8 a 9 sa uplatňujú na operácie vybrané príslušnými orgánmi v členských štátoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a najneskôr do 15. októbra 2020.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/593

z 30. apríla 2020,

ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia týkajúce sa opatrení na stabilizáciu trhu v sektore zemiakov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 222,

keďže:

(1)

Sektor zemiakov možno rozdeliť na čerstvé zemiaky, ktoré sa kupujú najmä na domácu spotrebu, a zemiaky na spracovanie, ktoré sa používajú do krmív a spracovaných potravinových výrobkov, ako sú napríklad mrazené zemiaky (vrátane mrazených hranolčekov), sušené zemiaky, polotovary zo zemiakov alebo konzervované zemiaky.

(2)

Objem výroby zemiakov v Únii predstavuje približne 52 miliónov ton, z čoho 19,5 milióna ton sú zemiaky na spracovanie. V rámci Únie sú najväčšími výrobcami zemiakov na spracovanie sú Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko. Objem výroby mrazených hranolčekov sa odhaduje na približne 41 % zemiakov na spracovanie.

(3)

Únia je čistým vývozcom spracovaných zemiakov. Odhaduje sa, že za posledných päť rokov sa z Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska a Holandska do tretích krajín vyviezli v priemere minimálne 4 milióny ton zemiakov na spracovanie vo forme spracovaných zemiakových výrobkov. Objem vývozu mrazených zemiakov a najmä mrazených hranolčekov, je za bežnej situácie na trhu obzvlášť veľký: 64 % celosvetovo vyvezených mrazených zemiakov pochádza z Únie a hodnota vývozu mrazených hranolčekov z Únie do tretích krajín sa za rok 2019 odhaduje na 1,85 miliardy EUR.

(4)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu osôb zavedené v členských štátoch zažívajú výrobcovia zemiakov na spracovanie hospodárske výkyvy, ktoré spôsobujú finančné ťažkosti a problémy s peňažnými tokmi.

(5)

Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, pričom ohrozujú najmä fázy výroby, spracovania a prepravy zemiakov na spracovanie.

(6)

Povinné zatvorenie reštaurácií a iných zariadení spoločného stravovania, napríklad jedální v školách a na pracoviskách, ako aj zrušenie športových a zábavných podujatí, napríklad kultúrnych a „open air“ festivalov a športových turnajov, ku ktorému došlo v Únii a v tretích krajinách, spôsobilo aj ochromenie sektora stravovacích služieb, čo viedlo k významným zmenám v štruktúre dopytu po výrobkoch zo zemiakov. Vzhľadom na to, že spotrebitelia sa momentálne nestravujú mimo domu a kupujú podstatne menej rýchleho občerstvenia, sa dopyt preorientoval na čerstvé zemiaky na domácu spotrebu. Došlo síce k zvýšeniu spotreby niektorých spracovaných výrobkov zo zemiakov, ako napríklad zemiakových lupienkov a zemiakového pyré v prášku, to však nestačí kompenzovať pokles dopytu v sektore stravovacích služieb.

(7)

Okrem toho nákupcovia v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzavretie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien. Navyše na vývoz vplývajú logistické problémy, keďže začiatok pandémie COVID-19 v Číne viedol v tejto krajine aj inde k značnému preťaženiu prístavov. Očakáva sa, že obdobie intenzívnejšieho rušenia plavieb bude pokračovať aspoň do júna 2020, čo povedie k tomu, že bude nedostatok kontajnerov, najmä tých na čerstvé a mrazené potraviny, sadzby sa výrazne zvýšia a zásielky vývozcov sa odložia. Od štvrtého marcového týždňa roku 2020 hlásia únijní výrobcovia zemiakov na spracovanie pokles transakcií medzi členskými štátmi o 25 až 47 %; pri vývozoch do tretích krajín ide o pokles o 30 až 65 %.

(8)

Napriek tomu, že dopyt po čerstvých zemiakoch sa aktuálne zvýšil, došlo k prudkému poklesu dopytu po zemiakoch na spracovanie, čo má bezprostredné a vážne účinky na trh. Drastický prepad dopytu sa týka najmä (no nielen) zemiakov na spracovanie používaných na výrobu mrazených hranolčekov, iných krájaných zemiakov a vákuovo balených výrobkov, ktoré sa za bežných okolností konzumujú v zariadeniach rýchleho občerstvenia a v reštauráciách. Vzhľadom na rôzne vlastnosti čerstvých zemiakov a zemiakov na spracovanie nemožno zemiaky určené na transformáciu predávať na trhu pre čerstvé zemiaky. V dôsledku toho, že neprebiehajú obchodné transakcie, ceny na trhu s futuritami výrazne klesli a z nahlásených údajov vyplýva, že v apríli 2020 boli o 90 % nižšie ako v januári 2020. Vzhľadom na prerušenie obchodných transakcií v niektorých producentských členských štátoch, napríklad v Belgicku a Francúzsku, už nie sú k dispozícii žiadne cenové kotácie pre niektoré druhy zemiakov na spracovanie, čo je prejavom dramatického prepadu objemu a hodnoty transakcií. Iné členské štáty, napríklad Nemecko a Holandsko, hlásia 90 % pokles cien zemiakov na spracovanie.

(9)

Okrem toho sa veľké množstvo zemiakov na spracovanie nachádza v skladoch. Odhaduje sa, že ku koncu zberu v roku 2020, t. j. v júli 2020 bude v skladoch minimálne 2 650 000 ton zemiakov na spracovanie (v hodnote 400 miliónov EUR) zo sezóny 2019. Zemiaky na spracovanie zozbierané v októbri/novembri 2019, ktoré sa stále nachádzajú v skladoch, čoskoro prestanú byť z dôvodu zhoršenia kvality vhodné na akékoľvek použitie. Aby sa uvoľnil priestor na zemiaky na spracovanie zo sezóny 2020, budú výrobcovia nútení zničiť časť ostávajúcich uskladnených zásob, ktoré sa nestihnú včas spracovať. Zničenie výrobkov je pre výrobcov spojené s nákladmi na prepravu a na samotné zničenie, takže hrozí, že (ako posledné možné riešenie) sa zemiaky na spracovanie namiesto toho rozsypú na poliach. Tento krok by mal dlhodobé environmentálne a fytosanitárne dôsledky, pretože tieto zemiaky by vyklíčili nad zemiakmi z nadchádzajúcej úrody a mohli by ich napadnúť choroby, ktoré by spôsobili dlhodobú kontamináciu pôdy a trvalé poškodenie novej výsadby.

(10)

Vzhľadom na uvedené okolnosti je táto situácia klasifikovaná ako vážna nerovnováha na trhu.

(11)

S cieľom pomôcť výrobcom zemiakov dosiahnuť rovnováhu v tomto období vážnej nerovnováhy na trhu je vhodné na obdobie 6 mesiacov dočasne povoliť dohody a rozhodnutia poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, uznaných organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov a uznaných medziodvetvových organizácií. Medzi tieto opatrenia patrí: i) stiahnutie z trhu a bezplatná distribúcia; ii) transformácia a spracovanie; iii) skladovanie; iv) spoločná propagácia a v) dočasné plánovanie výroby.

(12)

Predmetom takýchto dohôd a rozhodnutí týkajúcich sa zemiakov na spracovanie by mohlo byť: i) stiahnutie zemiakov z trhu na riadne zničenie výrobkov alebo na bezplatnú distribúciu do potravinových bánk alebo verejných inštitúcií; ii) spracovávanie zemiakov na iné účely, napríklad na krmivo alebo metanizáciu; iii) vytváranie a vyhľadávanie skladovacích kapacít a príprava zemiakov na dlhšie skladovanie; iv) propagácia spotreby spracovaných zemiakových výrobkov a v) opatrenia na plánovanie zníženia objemu budúcej výsadby a úprava existujúcich zmlúv týkajúcich sa zemiakov zo sezóny roku 2020.

(13)

Všetky dohody, resp. rozhodnutia týkajúce sa zemiakov na spracovanie by sa mali dočasne povoliť na obdobie 6 mesiacov. V tomto období sa má naložiť s existujúcimi zásobami zemiakov zo sezóny 2019 a má sa uskutočniť zber zemiakov zo sezóny 2020, a tak by opatrenia v tomto období mali priniesť najviac úžitku.

(14)

Podľa článku 222 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno povolenie udeliť pod podmienkou, že takéto dohody a rozhodnutia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu a ich cieľom je výlučne stabilizovať sektor. Tieto špecifické podmienky slúžia na to, aby nedochádzalo k uzatváraniu dohôd a rozhodnutí, ktoré by priamo či nepriamo viedli k rozdeľovaniu trhov, diskriminácii na základe štátnej príslušnosti alebo stanoveniu cien. Ak dôjde k tomu, že dohody a rozhodnutia nebudú spĺňať tieto podmienky, alebo ich prestanú spĺňať, uplatňuje sa na ne článok 101 ods. 1 zmluvy.

(15)

Vzhľadom na to, že vážna nerovnováha na trhu sa týka celej Únie, povolenie udelené týmto nariadením by sa malo vzťahovať na celé územie Únie.

(16)

Aby členské štáty mohli posúdiť, či dohody a rozhodnutia týkajúce sa zemiakov na spracovanie nenarúšajú fungovanie vnútorného trhu a či je ich cieľom výlučne stabilizovať sektor zemiakov, mali by sa príslušným orgánom členského štátu – vrátane orgánov na ochranu hospodárskej súťaže – s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby zemiakov, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, poskytovať informácie o uzavretých dohodách a prijatých rozhodnutiach a o objeme výroby a časovom období, na ktoré sa vzťahujú.

(17)

Vzhľadom na vážnu nerovnováhu na trhu a nutnosť urýchlene naložiť s ostávajúcimi zásobami zemiakov, ako aj na nadchádzajúci obvyklý čas zberu, skladovania a transformácie zemiakov, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 152 ods. 1 písm. a), článok 209 ods. 1 a článok 210 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa poľnohospodárom, združeniam poľnohospodárov, združeniam takýchto združení, uznaným organizáciám výrobcov, združeniam uznaných organizácií výrobcov a uznaným medziodvetvovým organizáciám povoľuje na obdobie šiestich mesiacov, ktoré začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, uzatvárať dohody a prijímať spoločné rozhodnutia týkajúce sa zemiakov na spracovanie, ktorých predmetom je stiahnutie z trhu a bezplatná distribúcia, transformácia a spracovanie, skladovanie a spoločné opatrenia na propagáciu dočasného plánovania výroby.

Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že dohody a rozhodnutia uvedené v článku 1 nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu a ich cieľom bude výlučne stabilizovať sektor zemiakov.

Článok 3

Geografický rozsah pôsobnosti tohto povolenia je územie Únie.

Článok 4

1.   Po uzavretí dohôd, resp. prijatí rozhodnutí uvedených v článku 1 príslušní poľnohospodári, združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie oznámia dané dohody alebo rozhodnutia príslušným orgánom členského štátu s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby zemiakov, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, a uvedú pri tom:

a)

odhadovaný objem predmetnej výroby;

b)

očakávané obdobie realizácie.

2.   Najneskôr 25 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 1 príslušní poľnohospodári, združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie oznámia príslušným orgánom uvedeným v odseku 1 tohto článku reálny objem výroby zemiakov, ktorý bol predmetom dohôd alebo rozhodnutí.

3.   V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (2) sú členské štáty povinné oznámiť Komisii tieto informácie:

a)

najneskôr 5 dní po uplynutí každého jednomesačného obdobia: dohody a rozhodnutia, ktoré im boli počas daného obdobia oznámené podľa odseku 1;

b)

najneskôr 30 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 1: prehľad dohôd a rozhodnutí realizovaných počas daného obdobia.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/594

z 30. apríla 2020,

ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia o opatreniach na stabilizáciu trhu v sektore živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne, rezaných kvetov a ozdobných listov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 222,

keďže:

(1)

Únia je popredný producent živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne, rezaných kvetov a ozdobných listov (ďalej len „živé rastliny a kvety“). Celková hodnota ich produkcie v Únii v roku 2019 dosiahla 20 miliárd EUR.

(2)

Približne 85 % produkcie živých rastlín a kvetov v Únii je určených pre vnútorný trh, zatiaľ čo zvyšných 15 % sa vyváža do tretích krajín.

(3)

Dodávateľský reťazec so živými rastlinami a kvetmi je úzko prepojený a závisí od hladkej a efektívne organizovanej logistiky, aby sa zabezpečil fungujúci systém trhu s výrobkami, ktoré vo veľkej miere podliehajú skaze.

(4)

Okrem toho sa produkcia a predaj živých rastlín a kvetov vyznačuje sezónnym charakterom. Väčšina živých rastlín a kvetov sa dodáva na jar pri konkrétnych príležitostiach, ako je napríklad Deň matiek či Veľká noc, a izbové rastliny sa osobitne dodávajú v menších kvetináčoch, aby sa prispôsobili sezónnemu dopytu. Predaj dosahuje najvyššie úrovne práve na jar. V niektorých pododvetviach, ako sú jednoročné záhonové rastliny a rezané kvety, predaj od marca do júna predstavuje 40 % až 80 %.

(5)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu osôb zavedené v členských štátoch zažíva sektor živých rastlín a kvetov hospodárske výkyvy, ktoré výrobcom spôsobujú finančné ťažkosti a problémy s peňažnými tokmi.

(6)

Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, zvlášť v oblasti dopravy, pričom ohrozujú najmä fázy produkcie, zberu, aukcie a predaja živých rastlín a kvetov.

(7)

Povinné zatvorenie trhovísk, záhradných centier a špecializovaných maloobchodných predajní, ako aj zatvorenie ubytovacích zariadení a zrušenie podujatí a osláv, takisto narušilo fungovanie odvetvia živých rastlín a kvetov. Neočakáva sa, že čiastočné opätovné otvorenie záhradných centier a špecializovaných maloobchodných predajní v niektorých členských štátoch by túto situáciu podstatne zmenilo, keďže dodávateľský reťazec je úzko prepojený a závisí od fungujúcej logistiky a obmedzených skladovacích priestorov. Očakáva sa, že opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov v nasledujúcich mesiacoch budú naďalej platiť a teda ovplyvňovať dopravnú logistiku a predaj, pretože do obchodov bude môcť vstupovať menej spotrebiteľov. Navyše boli zrušené významné podujatia, ktoré sa mali konať v nasledujúcich mesiacoch, ako sú výročné záhradné veľtrhy, a rušia sa aj ostatné spoločenské podujatia, ktoré by si za normálnych okolností vyžadovali kvetinové dekorácie, ako sú napríklad svadby.

(8)

Okrem toho nákupcovia v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzatváranie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien. Navyše na vývoz vplývajú logistické problémy, keďže začiatok pandémie COVID-19 v Číne viedol v tejto krajine aj inde k značnému preťaženiu prístavov. Očakáva sa, že obdobie intenzívnejšieho rušenia plavieb bude pokračovať aspoň do júna 2020, čo povedie k tomu, že bude nedostatok kontajnerov, sadzby sa výrazne zvýšia a zásielky vývozcov sa odložia.

(9)

Táto nerovnováha medzi ponukou a dopytom spôsobuje v sektore živých rastlín a kvetov hospodárske výkyvy. V dôsledku tejto nerovnováhy došlo k prudkému poklesu dopytu po živých rastlinách a kvetoch s okamžitým a závažným vplyvom na trh. Celkový dopyt po živých rastlinách a kvetoch na trhu Únie klesol o 80 %. Výrazný vplyv to má aj na aukcie. Holandský aukčný trh, na ktorom sa uskutočňuje 35 % celkového predaja v Únii, v polovici marca 2020 oznámil zníženie obratu o 85 %. Hoci na holandskom aukčnom trhu už došlo k určitému oživeniu, obrat je stále o 30 % nižší než v polovici apríla 2019. V iných členských štátoch, ako sú Belgicko a Francúzsko, sú aukcie a veľkoobchodné trhy zatvorené. Navyše niektoré členské štáty, ako napríklad Holandsko, oznámili, že bolo zlikvidované veľké množstvo záhonových rastlín, ktoré nie sú skladovateľné, a rezaných kvetov, ktoré podliehajú skaze a sú sezónne. To viedlo k prudkému poklesu cien na holandských aukciách. V týždni od 16. do 22. marca 2020, keď trh skolaboval, boli ceny takmer o 60 % nižšie v porovnaní s tým istým týždňom v roku 2019. Okrem toho v týždňoch od 23. do 29. marca, od 30. marca do 5. apríla a od 6. do 12. apríla 2020 boli ceny stále o 36 % až 23 % nižšie v porovnaní s rovnakými týždňami v roku 2019.

(10)

Za týchto okolností možno tieto udalosti klasifikovať ako obdobie vážnej nerovnováhy na trhu.

(11)

S cieľom pomôcť sektoru živých rastlín a kvetov nájsť rovnováhu v tomto období vážnej nerovnováhy na trhu je vhodné povoliť dohody a rozhodnutia poľnohospodárov, združení poľnohospodárov, združení takýchto združení, uznaných organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov a uznaných medziodvetvových organizácií v sektore živých rastlín a kvetov počas obdobia 6 mesiacov. Tieto opatrenia zahŕňajú: i) stiahnutie z trhu alebo bezplatnú distribúciu, ii) spoločnú propagáciu a iii) dočasné plánovanie produkcie.

(12)

Takéto dohody a rozhodnutia by mohli zahŕňať: i) kolektívne stiahnutia z trhu na účely riadenej likvidácie živých rastlín a kvetov, ii) propagačné opatrenia, ktoré by nabádali spotrebiteľov k nákupu živých rastlín a kvetov, a iii) kolektívne plánovanie produkcie na koordináciu výsadby živých rastlín a kvetov vzhľadom na budúce zrušenie obmedzení.

(13)

Všetky dohody alebo rozhodnutia by mali byť dočasne povolené na obdobie 6 mesiacov. Keďže ide o obdobie, keď sa bude zbierať a uvádzať na trh väčšina živých rastlín a kvetov, očakáva sa, že práve počas neho budú mať opatrenia najvýznamnejší vplyv.

(14)

Podľa článku 222 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno povolenie udeliť, ak nenarúša fungovanie vnútorného trhu a ak je cieľom dohôd a rozhodnutí výlučne stabilizovať daný sektor. Tieto špecifické podmienky slúžia na to, aby nedochádzalo k uzatváraniu dohôd a prijímaniu rozhodnutí, ktoré by priamo či nepriamo viedli k rozdeľovaniu trhov, diskriminácii na základe štátnej príslušnosti alebo stanoveniu fixných cien. Ak dohody a rozhodnutia tieto podmienky nespĺňajú alebo ich prestali spĺňať, uplatňuje sa na tieto dohody a rozhodnutia článok 101 ods. 1 zmluvy.

(15)

Keďže vážna nerovnováha na trhu sa týka celej Únie, povolenie udelené týmto nariadením sa vzťahuje na územie Únie.

(16)

Aby členské štáty mohli posúdiť, či dohody a rozhodnutia nenarúšajú fungovanie vnútorného trhu a či je ich cieľom výlučne stabilizovať sektor živých rastlín a kvetov, mali by sa príslušným orgánom členského štátu vrátane orgánov na ochranu hospodárskej súťaže daného štátu s najvyšším podielom odhadovaného objemu produkcie živých rastlín a kvetov, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, poskytovať informácie o uzatvorených dohodách a prijatých rozhodnutiach a o objeme produkcie a časovom období, na ktoré sa vzťahujú.

(17)

Vzhľadom na vážnu nerovnováhu na trhu počas obdobia, keď sa uskutočňuje väčšina predaja živých rastlín a kvetov, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby boli dotknuté články 152 ods. 1a, 209 ods. 1 a 210 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa poľnohospodárom, združeniam poľnohospodárov, združeniam takýchto združení, uznaným organizáciám výrobcov, združeniam uznaných organizácií výrobcov a uznaným medziodvetvovým organizáciám v sektore živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne, rezaných kvetov a ozdobných listov (ďalej len „sektor živých rastlín a kvetov“), týmto povoľuje počas 6 mesiacov počnúc dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uzatvárať dohody a prijímať spoločné rozhodnutia o stiahnutiach z trhu a bezplatnej distribúcii, spoločnej propagácii a dočasnom plánovaní produkcie.

Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že dohody a rozhodnutia uvedené v článku 1 nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu a ich cieľom bude výlučne stabilizovať sektor živých rastlín a kvetov.

Článok 3

Geografický rozsah pôsobnosti tohto povolenia je územie Únie.

Článok 4

1.   Po uzavretí dohôd, resp. prijatí rozhodnutí uvedených v článku 1 príslušní poľnohospodári, združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie oznámia dané dohody alebo rozhodnutia príslušným orgánom členského štátu s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby produkcie živých rastlín a kvetov, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, a uvedú pri tom:

a)

odhadovaný objem predmetnej výroby;

b)

očakávané obdobie realizácie.

2.   Najneskôr 25 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 1 príslušní poľnohospodári, združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie oznámia príslušným orgánom uvedeným v odseku 1 tohto článku reálny objem produkcie živých rastlín a kvetov, ktorý bol predmetom dohôd alebo rozhodnutí.

3.   V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (2) sú členské štáty povinné oznámiť Komisii tieto informácie:

a)

najneskôr päť dní po uplynutí každého obdobia jedného mesiaca: dohody a rozhodnutia, ktoré im boli počas daného obdobia oznámené podľa odseku 1;

b)

najneskôr 30 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 1: prehľad dohôd a rozhodnutí realizovaných počas daného obdobia.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/595

z 30. apríla 2020,

ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2 a článok 223 ods. 3 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch v súvislosti so súčasnou pandémiou COVID-19 mali vážny vplyv na predaj určitých kategórií ovčích a kozích výrobkov, ako sú napríklad jatočné telá oviec a kôz vo veku do dvanásť mesiacov určené pre odvetvie pohostinstva a cateringu.

(2)

Preto došlo k prudkému poklesu dopytu po určitých výrobkoch z oviec a kôz. Sektor oviec a kôz preto čelí narušeniu trhu v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom. Má to výrazne negatívny vplyv na marže v tomto odvetví a ohrozuje to finančnú životaschopnosť poľnohospodárov Únie. Bez opatrení proti tomuto narušeniu trhu možno očakávať, že ceny výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa v Únii budú naďalej tlačené nadol.

(3)

Súčasnú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu s ovčím a kozím mäsom možno zmierniť skladovaním jatočných tiel oviec a kôz vo veku do dvanásť mesiacov, ktoré by inak boli prevažne určené pre odvetvie pohostinstva a cateringu.

(4)

Rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch v súvislosti so súčasnou pandémiou CovID-19 ovplyvnili aj dostupnosť pracovnej sily na bitúnkoch či v podnikoch na spracovanie potravín a znížili kapacity v doprave a logistike.

(5)

S cieľom zmierniť súčasné ťažkosti, a najmä znížiť nerovnováhu medzi ponukou a dopytom, ktorá zasa vyvoláva tlak na zníženie cien všetkých výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa, ako aj s cieľom zlepšiť tieto náročné trhové podmienky je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa oviec a kôz vo veku do dvanásť mesiacov.

(6)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa oviec a kôz vo veku do dvanásť mesiacov by sa mali uplatňovať ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(7)

Výška pomoci by sa mala v záujme rýchleho a pružného fungovania systému stanoviť vopred. V súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 by sa vopred stanovená pomoc na súkromné skladovanie mala určiť na základe nákladov na skladovanie a iných príslušných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na celkové obdobie skladovania na základe nákladov na uskladnenie a vyskladnenie, denných nákladov na skladovanie v chlade a čiastočnej kompenzácie za stratu hodnoty čerstvého alebo chladeného ovčieho a kozieho mäsa.

(8)

Aby bola pomoc na súkromné skladovanie účinná a mala skutočný vplyv na trh, mala by sa poskytovať iba na výrobky, ktoré ešte neboli uskladnené. V tejto súvislosti je vhodné stanoviť obdobie skladovania.

(9)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré majú byť predmetom každej žiadosti.

(10)

Mala by sa stanoviť zábezpeka, aby sa zaručila závažnosť žiadosti a aby sa zabezpečil požadovaný účinok opatrenia na trhu.

(11)

Opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu ovplyvniť súlad s požiadavkami na kontroly na mieste týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné poskytnúť flexibilitu členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, a to predĺžením lehoty na vykonanie kontrol uskladnenia alebo nahradením týchto kontrol inými relevantnými dôkazmi, resp. zrušením požiadavky vykonávať neohlásené kontroly. Preto je vhodné na účely tohto nariadenia odchýliť sa od určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(12)

V článku 42 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa stanovuje, že členské štáty musia Komisii oznamovať prípustné žiadosti raz týždenne. S cieľom zabezpečiť transparentnosť, monitorovanie a správne nakladanie so sumami poskytnutými na pomoc treba v záujme účinnej správy systému zaviesť častejšie oznámenia.

(13)

S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie malo bezprostredný vplyv na trh a prispelo k stabilizácii cien, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa oviec a kôz vo veku menej ako dvanásť mesiacov uvedená v článku 17 prvom pododseku písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „pomoc“).

2.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa delegované nariadenie (EÚ) 2016/1238 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

Oprávnené výrobky

1.   Zoznam výrobkov oprávnených na pomoc je uvedený v prílohe.

2.   Aby mäso spĺňalo podmienky pomoci, musí byť náležitej a obchodovateľnej kvality a pochádzať z Únie. Výrobok musí spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238.

3.   Pomoc sa poskytuje iba na množstvá čerstvého alebo chladeného mäsa, ktoré ešte neboli uskladnené.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020.

2.   Každá žiadosť sa musí vzťahovať na výrobky uvedené v prílohe a musí obsahovať príslušný číselný znak KN.

3.   Minimálne prípustné množstvo pre každú žiadosť je 5 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Príslušné sumy pomoci na obdobie skladovania sú stanovené v prílohe.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť iba na obdobie skladovania 90, 120 alebo 150 dní.

Článok 5

Zábezpeka

Pri predkladaní žiadosti o pomoc na oprávnené výrobky výška zábezpeky požadovaná v súlade s článkom 4 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 predstavuje 100 EUR/tonu.

Článok 6

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra nemôže včas vykonať kontroly uvedené v článku 60 ods. 1 a 2 daného nariadenia vzhľadom na opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej len „opatrenia“), dotknutý členský štát môže:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol až do 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

nahradiť takéto kontroly v období, počas ktorého sa majú uplatňovať, relevantnými dôkazmi vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra vzhľadom na opatrenia nemôže vykonať neohlásené kontroly na mieste, nie je povinná vykonávať neohlásené kontroly v období, počas ktorého platia opatrenia.

Článok 7

Oznámenia o množstvách, ktorých sa týka žiadosť

Odchylne od článku 42 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 členské štáty oznámia Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli predmetom prípustnej žiadosti, ako aj príslušné informácie:

a)

každý pondelok najneskôr do 12:00 hod. (bruselského času) množstvá výrobkov, v prípade ktorých boli prípustné žiadosti predložené vo štvrtok a v piatok predchádzajúceho týždňa;

b)

každý utorok najneskôr do 12:00 (bruselského času) množstvá výrobkov, v prípade ktorých boli prípustné žiadosti predložené v pondelok, utorok a stredu toho istého týždňa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


PRÍLOHA

Zoznam výrobkov oprávnených na pomoc podľa článku 2 ods. 1 a príslušné sumy pomoci na obdobie skladovania v zmysle článku 4 ods. 1

Kód colnej nomenklatúry (číselný znak KN) výrobkov

Opis výrobkov

Suma pomoci na obdobie skladovania

(EUR/tona)

90 dní

120 dní

150 dní

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Čerstvé alebo chladené trupy a polovičky trupov z jahniat vo veku menej ako dvanásť mesiacov

866

890

915

ex 0204 50 11

Čerstvé alebo chladené trupy a polovičky trupov z kôz vo veku menej ako dvanásť mesiacov


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/596

z 30. apríla 2020,

ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého a chladeného mäsa z hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov a vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2 a článok 223 ods. 3 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch v súvislosti so súčasnou pandémiou COVID-19 mali vážny vplyv na predaj určitých kategórií hovädzích výrobkov, ako sú napríklad zadné štvrtiny určené na výrobu rôznych rezov steakov pre odvetvie pohostinstva a cateringu. Na odvetvie pohostinstva a cateringu pripadá približne 70 % domáceho dopytu Únie po rôznych rezoch steakov zo zadných štvrtín. Takéto zadné štvrtiny sa teraz presmerovali do výroby iných hovädzích výrobkov, a preto ich ceny už klesli.

(2)

Zmena v štruktúre spotreby hovädzieho mäsa tak mala za následok prudký pokles dopytu po určitých výrobkoch z hovädzieho mäsa. Sektor hovädzieho mäsa preto čelí narušeniu trhu v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom. Má to výrazne negatívny vplyv na marže v tomto odvetví a ohrozuje to finančnú životaschopnosť poľnohospodárov Únie. Bez opatrení proti tomuto narušeniu trhu možno očakávať, že ceny výrobkov z hovädzieho mäsa v Únii budú naďalej tlačené nadol.

(3)

Rozsiahle obmedzenia pohybu ovplyvnili aj dostupnosť pracovnej sily na bitúnkoch či v podnikoch na spracovanie potravín a znížili kapacity v doprave a logistike.

(4)

Súčasné ťažkosti, a najmä nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu s hovädzím mäsom možno zmierniť skladovaním zadných štvrtín určených na spracovanie výrobkov, ktoré by inak boli prevažne určené pre odvetvie pohostinstva a cateringu.

(5)

S cieľom znížiť súčasnú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom, ktorá zasa vyvoláva tlak na zníženie cien všetkých výrobkov z hovädzieho mäsa, ako aj s cieľom zlepšiť tieto náročné trhové podmienky je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov.

(6)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov by sa mali uplatňovať ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(7)

Výška pomoci by sa mala v záujme rýchleho a pružného fungovania systému stanoviť vopred. V súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 by sa vopred stanovená pomoc na súkromné skladovanie mala určiť na základe nákladov na skladovanie a iných príslušných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na celkové obdobie skladovania na základe nákladov na uskladnenie a vyskladnenie, denných nákladov na skladovanie v chlade a čiastočnej kompenzácie za stratu hodnoty čerstvého alebo chladeného hovädzieho mäsa.

(8)

Aby bola pomoc na súkromné skladovanie účinná a mala skutočný vplyv na trh, mala by sa poskytovať iba na výrobky, ktoré ešte neboli uskladnené. V tejto súvislosti je vhodné stanoviť obdobie skladovania.

(9)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré majú byť predmetom každej žiadosti.

(10)

Mala by sa stanoviť zábezpeka, aby sa zaručila závažnosť žiadosti a aby sa zabezpečil požadovaný účinok opatrenia na trhu.

(11)

Opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu ovplyvniť súlad s požiadavkami na kontroly na mieste týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné poskytnúť flexibilitu členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, a to predĺžením lehoty na vykonanie kontrol uskladnenia alebo nahradením týchto kontrol inými relevantnými dôkazmi, resp. zrušením požiadavky vykonávať neohlásené kontroly. Preto je vhodné na účely tohto nariadenia odchýliť sa od určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(12)

V článku 42 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa stanovuje, že členské štáty musia Komisii oznamovať prípustné žiadosti raz týždenne. S cieľom zabezpečiť transparentnosť, monitorovanie a správne nakladanie so sumami poskytnutými na pomoc treba v záujme účinnej správy systému zaviesť častejšie oznámenia.

(13)

S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie malo bezprostredný vplyv na trh a prispelo k stabilizácii cien, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov uvedená v článku 17 prvom pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „pomoc“).

2.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa delegované nariadenie (EÚ) 2016/1238 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

Oprávnené výrobky

1.   Zoznam výrobkov oprávnených na pomoc je uvedený v prílohe.

2.   Aby mäso spĺňalo podmienky pomoci, musí byť náležitej a obchodovateľnej kvality a pochádzať z Únie. Výrobok musí spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238.

3.   Pomoc sa poskytuje iba na množstvá čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov, ktoré ešte neboli uskladnené.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020.

2.   Každá žiadosť sa musí vzťahovať na výrobky uvedené v prílohe a musí obsahovať príslušnú triedu mäsitosti.

3.   Minimálne prípustné množstvo pre každú žiadosť je 10 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Príslušné sumy pomoci na obdobie skladovania sú stanovené v prílohe.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť iba na obdobie skladovania 90, 120 alebo 150 dní.

Článok 5

Zábezpeka

Pri predkladaní žiadosti o pomoc na oprávnené výrobky výška zábezpeky požadovaná v súlade s článkom 4 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 predstavuje 100 EUR/tonu.

Článok 6

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra nemôže včas vykonať kontroly uvedené v článku 60 ods. 1 a 2 daného nariadenia vzhľadom na opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej len „opatrenia“), dotknutý členský štát môže:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol až do 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

nahradiť takéto kontroly v období, počas ktorého sa majú uplatňovať, relevantnými dôkazmi vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra vzhľadom na opatrenia nemôže vykonať neohlásené kontroly na mieste, nie je povinná vykonávať neohlásené kontroly v období, počas ktorého platia opatrenia.

Článok 7

Oznámenia o množstvách, ktorých sa týka žiadosť

Odchylne od článku 42 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 členské štáty oznámia Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli predmetom prípustnej žiadosti, ako aj príslušné informácie:

a)

každý pondelok najneskôr do 12:00 hod (bruselského času) množstvá výrobkov, v prípade ktorých boli prípustné žiadosti predložené vo štvrtok a v piatok predchádzajúceho týždňa;

b)

každý utorok najneskôr do 12:00 (bruselského času) množstvá výrobkov, v prípade ktorých boli prípustné žiadosti predložené v pondelok, utorok a stredu toho istého týždňa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


PRÍLOHA

Zoznam výrobkov oprávnených na pomoc podľa článku 2 ods. 1 a príslušné sumy pomoci na obdobie skladovania v zmysle článku 4 ods. 1

Kód colnej nomenklatúry (číselný znak KN) výrobkov

Opis výrobkov

Trieda mäsitosti výrobkov stanovená v oddiele III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013

Suma pomoci na obdobie skladovania

(EUR/tona)

90 dní

120 dní

150 dní

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Oddelené zadné štvrtiny: zadná časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov (filé), minimálne s tromi celými alebo rozdelenými rebrami, s kolenom alebo bez kolena a s bokom alebo bez boka

S: vynikajúca

E: výborná

U: veľmi dobrá

R: dobrá

O: priemerná

1 008

1 033

1 058


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/597

z 30. apríla 2020,

ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch klesol dopyt po určitých výrobkoch v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, pričom ohrozujú najmä fázy výroby, zberu a spracovania mlieka. Okrem toho povinné zatvorenie obchodov, vonkajších trhov, reštaurácií a iných pohostinských zariadení takisto ochromilo fungovanie odvetvia pohostinstva a cateringu, čo viedlo k významným zmenám v štruktúre dopytu po mlieku a mliečnych výrobkoch. V závislosti od konkrétneho výrobku sa v odvetví pohostinstva a cateringu tradične spotrebuje približne 10 až 20 % mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených v Únii. Okrem toho nákupcovia v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzavretie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien.

(2)

V dôsledku toho sa spracovanie dodaného surového mlieka nad rámec bežného dopytu na trhu čiastočne preorientovalo na voľne ložené, trvanlivé a skladovateľné výrobky, ktoré sú menej náročné na pracovnú silu, ako napríklad sušené odstredené mlieko a maslo.

(3)

S cieľom znížiť výslednú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie masla.

(4)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na pomoc na súkromné skladovanie masla by sa mali uplatňovať ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(5)

Výška pomoci by sa mala v záujme rýchleho a pružného fungovania systému stanoviť vopred. V súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 by sa vopred stanovená pomoc na súkromné skladovanie mala určiť na základe nákladov na skladovanie a iných príslušných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na fixné náklady na skladovanie v prípade uskladnenia a vyskladnenia dotknutých výrobkov a pomoc na deň skladovania v prípade nákladov na skladovanie a financovanie.

(6)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by predmetom žiadosti malo byť iba maslo, ktoré už bolo uskladnené, a nemala by sa vyžadovať zábezpeka. V tejto súvislosti je vhodné stanoviť obdobie skladovania.

(7)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré majú byť predmetom každej žiadosti.

(8)

Opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu ovplyvniť súlad s požiadavkami na kontroly na mieste týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné poskytnúť flexibilitu členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, a to predĺžením lehoty na vykonanie kontrol uskladnenia alebo nahradením týchto kontrol inými relevantnými dôkazmi, resp. zrušením požiadavky vykonávať neohlásené kontroly. Preto je vhodné na účely tohto nariadenia odchýliť sa od určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie malo bezprostredný vplyv na trh a prispelo k stabilizácii cien, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skladovanie masla uvedená v článku 17 prvom pododseku písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „pomoc“).

2.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa delegované nariadenie (EÚ) 2016/1238 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

Oprávnené výrobky

Aby maslo spĺňalo podmienky pomoci, musí byť náležitej a obchodovateľnej kvality a pochádzať z Únie. Výrobok musí spĺňať požiadavky stanovené v oddiele IV prílohy VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020. Posledný termín predloženia žiadosti je 30. júna 2020.

2.   Žiadosti sa musia vzťahovať na výrobky, ktoré už boli uskladnené.

3.   Minimálne množstvo na žiadosť je 10 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Výška pomoci sa stanoví takto:

a)

9,83 EUR na tonu skladovaného výrobku v prípade fixných nákladov na skladovanie;

b)

0,43 EUR na tonu skladovaného výrobku na deň v prípade zmluvného skladovania.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť len v prípade, ak obdobie zmluvného skladovania trvá 90 až 180 dní.

Článok 5

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra nemôže včas vykonať kontroly uvedené v článku 60 ods. 1 a 2 daného nariadenia vzhľadom na opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej len „opatrenia“), dotknutý členský štát môže:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol až do 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

nahradiť takéto kontroly v období, počas ktorého sa majú uplatňovať, relevantnými dôkazmi vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra vzhľadom na opatrenia nemôže vykonať neohlásené kontroly na mieste, nie je povinná vykonávať neohlásené kontroly v období, počas ktorého platia opatrenia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/598

z 30. apríla 2020,

ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch klesol dopyt po určitých výrobkoch v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, pričom ohrozujú najmä fázy výroby, zberu a spracovania mlieka. Okrem toho povinné zatvorenie obchodov, vonkajších trhov, reštaurácií a iných pohostinských zariadení takisto ochromilo fungovanie odvetvia pohostinstva a cateringu, čo viedlo k významným zmenám v štruktúre dopytu po mlieku a mliečnych výrobkoch. V závislosti od konkrétneho výrobku sa v odvetví pohostinstva a cateringu tradične spotrebuje približne 10 až 20 % mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených v Únii. Okrem toho nákupcovia v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzavretie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien.

(2)

V dôsledku toho sa spracovanie dodaného surového mlieka nad rámec bežného dopytu na trhu čiastočne preorientovalo na voľne ložené, trvanlivé a skladovateľné výrobky, ktoré sú menej náročné na pracovnú silu, ako napríklad sušené odstredené mlieko a maslo.

(3)

S cieľom znížiť výslednú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka.

(4)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka by sa mali uplatňovať ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(5)

Výška pomoci by sa mala v záujme rýchleho a pružného fungovania systému stanoviť vopred. V súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 by sa vopred stanovená pomoc na súkromné skladovanie mala určiť na základe nákladov na skladovanie a iných príslušných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na fixné náklady na skladovanie v prípade uskladnenia a vyskladnenia dotknutých výrobkov a pomoc na deň skladovania v prípade nákladov na skladovanie a financovanie.

(6)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by predmetom žiadosti malo byť iba sušené odstredené mlieko, ktoré už bolo uskladnené, a nemala by sa vyžadovať zábezpeka. V tejto súvislosti je vhodné stanoviť obdobie skladovania.

(7)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré majú byť predmetom každej žiadosti.

(8)

Opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu ovplyvniť súlad s požiadavkami na kontroly na mieste týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné poskytnúť flexibilitu členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, a to predĺžením lehoty na vykonanie kontrol uskladnenia alebo nahradením týchto kontrol inými relevantnými dôkazmi, resp. zrušením požiadavky vykonávať neohlásené kontroly. Preto je vhodné na účely tohto nariadenia odchýliť sa od určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie malo bezprostredný vplyv na trh a prispelo k stabilizácii cien, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka uvedená v článku 17 prvom pododseku písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „pomoc“).

2.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa delegované nariadenie (EÚ) 2016/1238 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

Oprávnené výrobky

Aby sušené odstredené mlieko spĺňalo podmienky pomoci, musí byť náležitej a obchodovateľnej kvality a pochádzať z Únie. Výrobok musí spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VI prílohy VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020. Posledný termín predloženia žiadosti je 30. júna 2020.

2.   Žiadosti sa musia vzťahovať na výrobky, ktoré už boli uskladnené.

3.   Minimálne množstvo na žiadosť je 10 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Výška pomoci sa stanoví takto:

a)

5,11 EUR na tonu skladovaného výrobku v prípade fixných nákladov na skladovanie;

b)

0,13 EUR na tonu skladovaného výrobku na deň v prípade zmluvného skladovania.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť len v prípade, ak obdobie zmluvného skladovania trvá 90 až 180 dní.

Článok 5

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra nemôže včas vykonať kontroly uvedené v článku 60 ods. 1 a 2 daného nariadenia vzhľadom na opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej len „opatrenia“), dotknutý členský štát môže:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol až do 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

nahradiť takéto kontroly v období, počas ktorého sa majú uplatňovať, relevantnými dôkazmi vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra vzhľadom na opatrenia nemôže vykonať neohlásené kontroly na mieste, nie je povinná vykonávať neohlásené kontroly v období, počas ktorého platia opatrenia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/599

z 30. apríla 2020,

ktorým sa povoľuje uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 222,

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch zažíva sektor mlieka a mliečnych výrobkov hospodárske výkyvy, ktoré poľnohospodárom spôsobujú finančné ťažkosti a problémy s peňažnými tokmi.

(2)

Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, pričom ohrozujú najmä fázy výroby, zberu a spracovania mlieka. To prispieva k ťažkostiam tohto sektora, pretože spracovateľský priemysel musí napriek problémom vo svojich závodoch nájsť alternatívne riešenia na zber ďalej tečúceho surového mlieka.

(3)

Povinné zatvorenie obchodov, vonkajších trhov, reštaurácií a iných pohostinských zariadení takisto ochromilo fungovanie odvetvia pohostinských a stravovacích služieb, čo viedlo k významným zmenám v štruktúre dopytu po mlieku a mliečnych výrobkoch. Dopyt spotrebiteľov sa presunul k základným potravinám na úkor mliečnych špecialít. V závislosti od konkrétneho výrobku sa v odvetví pohostinských a stravovacích služieb tradične spotrebuje približne 10 až 20 % mlieka a mliečnych výrobkov v Únii. V dôsledku tejto situácie došlo v sektore mlieka a mliečnych výrobkov k poklesu dopytu po určitých výrobkoch predávaných v odvetví pohostinských a stravovacích služieb. Napríklad viac ako polovica výroby syra mozzarella v Únii je určená pre odvetvie stravovacích služieb. Zvýšenie spotreby určitých mliečnych výrobkov v maloobchodnom sektore nevykompenzuje pokles dopytu v odvetví pohostinských a stravovacích služieb.

(4)

Okrem toho nákupcovia mlieka a mliečnych výrobkov v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzavretie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien. Navyše na vývoz mlieka a mliečnych výrobkov vplývajú logistické problémy, keďže začiatok pandémie COVID-19 v Číne viedol v tejto krajine aj inde k značnému preťaženiu prístavov. Očakáva sa, že obdobie intenzívnejšieho rušenia plavieb bude pokračovať aspoň do júna 2020, čo povedie k tomu, že bude nedostatok kontajnerov, sadzby sa výrazne zvýšia a zásielky vývozcov sa odložia. Vývoz do tretích krajín predstavuje približne 15 % celkového objemu výroby mlieka a mliečnych výrobkov v Únii.

(5)

V dôsledku toho sa spracovanie dodaného surového mlieka nad rámec bežného dopytu na trhu čiastočne preorientovalo na voľne ložené, trvanlivé a skladovateľné výrobky, ktoré sú menej náročné na pracovnú silu, ako napríklad sušené odstredené mlieko a maslo. Mnohé výrobné závody v Únii však nie sú schopné spracovať mlieko na iné výrobky a musia pokračovať vo výrobe mliečnych výrobkov, pri ktorých došlo k prudkému poklesu dopytu.

(6)

Táto nerovnováha medzi ponukou a dopytom spôsobuje hospodárske výkyvy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. V dôsledku tejto nerovnováhy zaznamenali veľkoobchodné ceny mlieka a mliečnych výrobkov výrazný pokles, najmä od začiatku marca 2020: o 19 % v prípade sušeného odstredeného mlieka a o 14 % v prípade masla. Najskôr významne poklesli ceny sušeného odstredeného mlieka a masla, keďže v prípade prevyšujúcej ponuky nad dopytom sa prebytočné surové mlieko spracúva práve na tieto výrobky. Na základe cien sušeného odstredeného mlieka a masla sa odhaduje, že ekvivalentná veľkoobchodná cena surového mlieka zaznamenala v období od začiatku februára do prvého aprílového týždňa pokles o 24 %. Túto jar je pokles cien výnimočný, keďže došlo k zmenám dopytu súvisiacim s opatreniami na obmedzenie pohybu a zároveň nastal sezónny vrchol výroby mlieka, pričom sa očakáva, že ceny mlieka a mliečnych výrobkov budú naďalej klesať, keďže by malo dôjsť k zvýšeniu objemu výroby mlieka počas jari a leta, čo je v sektore mlieka a mliečnych výrobkov sezóna vysokého objemu výroby.

(7)

Na základe uvedených okolností možno tieto udalosti klasifikovať ako obdobie vážnej nerovnováhy na trhu.

(8)

S cieľom pomôcť sektoru mlieka a mliečnych výrobkov nájsť rovnováhu v tomto období vážnej nerovnováhy na trhu je vhodné povoliť dohody a rozhodnutia poľnohospodárov, združení poľnohospodárov, združení takýchto združení, uznaných organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov a uznaných medziodvetvových organizácií. Takéto dohody a rozhodnutia by mohli zahŕňať spoločné úsilie prevádzkovateľov plánovať výrobu surového mlieka v súlade s meniacou sa štruktúrou dopytu.

(9)

Všetky dohody alebo rozhodnutia o plánovaní výroby by sa mali dočasne povoliť na obdobie šiestich mesiacov, t. j. na obdobie jari a leta, ktoré je v sektore mlieka a mliečnych výrobkov sezónou vysokého objemu výroby, vďaka čomu by opatrenie malo najväčší vplyv.

(10)

Keďže vážne narušenie trhu sa pozoruje od začiatku apríla 2020, obdobie šiestich mesiacov by sa malo začať od 1. apríla 2020.

(11)

Podľa článku 222 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno povolenie udeliť, ak nenarúša fungovanie vnútorného trhu a ak je cieľom dohôd a rozhodnutí výlučne stabilizovať dotknutý sektor. Tieto špecifické podmienky slúžia na to, aby nedochádzalo k uzatváraniu dohôd a prijímaniu rozhodnutí, ktoré by priamo či nepriamo viedli k rozdeľovaniu trhov, diskriminácii na základe štátnej príslušnosti alebo stanoveniu cien. Ak dohody a rozhodnutia tieto podmienky nespĺňajú alebo ich prestali spĺňať, uplatňuje sa na tieto dohody a rozhodnutia článok 101 ods. 1 zmluvy.

(12)

Keďže vážna nerovnováha na trhu sa týka celej Únie, povolenie udelené týmto nariadením sa vzťahuje na územie Únie.

(13)

Aby členské štáty mohli posúdiť, či dohody a rozhodnutia nenarúšajú fungovanie vnútorného trhu a či je ich cieľom výlučne stabilizovať sektor mlieka a mliečnych výrobkov, mali by sa príslušným orgánom členského štátu vrátane orgánov na ochranu hospodárskej súťaže daného štátu s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby mlieka, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, poskytovať informácie o uzavretých dohodách a prijatých rozhodnutiach a o objeme výroby a časovom období, na ktoré sa vzťahujú.

(14)

Vzhľadom na vážnu nerovnováhu na trhu a nadchádzajúce sezónne podmienené výrobné maximum by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 152 ods. 1 písm. a), článok 209 ods. 1 a článok 210 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa poľnohospodárom, združeniam poľnohospodárov, združeniam takýchto združení, uznaným organizáciám výrobcov, združeniam uznaných organizácií výrobcov a uznaným medziodvetvovým organizáciám v sektore mlieka a mliečnych výrobkov povoľuje počas obdobia šiestich mesiacov počnúc od 1. apríla 2020 uzatvárať dohody a prijímať spoločné rozhodnutia o plánovaní objemu surového mlieka, ktoré sa má vyrobiť.

Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že dohody a rozhodnutia uvedené v článku 1 nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu a ich cieľom bude výlučne stabilizovať sektor mlieka a mliečnych výrobkov.

Článok 3

Geografický rozsah pôsobnosti tohto povolenia je územie Únie.

Článok 4

1.   Po uzavretí dohôd, resp. prijatí rozhodnutí uvedených v článku 1 príslušní poľnohospodári, združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie oznámia dané dohody alebo rozhodnutia príslušným orgánom členského štátu s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby mlieka, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, a uvedú pri tom:

a)

odhadovaný objem predmetnej výroby;

b)

očakávané obdobie realizácie.

2.   Najneskôr 25 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 1 príslušní poľnohospodári, združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie oznámia príslušným orgánom uvedeným v odseku 1 tohto článku skutočný objem výroby, ktorý bol predmetom dohôd alebo rozhodnutí.

3.   V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (2) sú členské štáty povinné oznámiť Komisii tieto informácie:

a)

najneskôr päť dní po uplynutí každého obdobia jedného mesiaca: dohody a rozhodnutia, ktoré im boli počas daného obdobia oznámené podľa odseku 1;

b)

najneskôr 30 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 1: prehľad dohôd a rozhodnutí realizovaných počas daného obdobia.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/600

z 30. apríla 2020,

ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 25, článok 31, článok 38, článok 54 a článok 57,

keďže:

(1)

Poľnohospodári, vinohradníci, výrobcovia olivového oleja a včelári vo všetkých členských štátoch čelia nebývalým ťažkostiam v dôsledku súčasnej pandémie COVID-19 a následných rozsiahlych obmedzení pohybu. Problémy s logistikou a nedostatok pracovných síl spôsobili, že dochádza k narušeniu ich hospodárskej činnosti v dôsledku pandémie. Zápasia najmä s finančným ťažkosťami a problémami s peňažnými tokmi. Vzhľadom na nepredvídateľnú kombináciu všetkých okolností treba tieto ťažkosti zmierniť prijatím výnimky z uplatňovania určitých ustanovení niekoľkých vykonávacích nariadení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(2)

Podľa článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 (2) predkladajú organizácie výrobcov príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o poskytnutie pomoci alebo zostatku pomoci za každý operačný program, na ktorý sa pomoc žiada, a to do 15. februára roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada. Podľa článku 9 ods. 3 uvedeného nariadenia sa žiadosti o poskytnutie pomoci môžu za určitých okolností týkať výdavkov, ktoré boli naplánované, ale neboli vynaložené. K týmto okolnostiam patrí napríklad to, že príslušné akcie sa z dôvodov mimo kontroly príslušnej organizácie výrobcov nemohli vykonať do 31. decembra roka vykonávania operačného programu a že tieto akcie možno vykonať do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada. V dôsledku pandémie COVID-19 je nevyhnutné poskytnúť výnimku z článku 9 ods. 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 a stanoviť, aby sa žiadosti o pomoc predložené do 15. februára 2021 mohli vzťahovať aj na výdavky na akcie naplánované na rok 2020, ale nerealizované do 31. decembra 2020 za predpokladu, že sa dajú zrealizovať do 15. augusta 2021. Z toho istého dôvodu je nevyhnutné poskytnúť výnimku z článku 9 ods. 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 a stanoviť, aby sa žiadosti o pomoc predložené do 15. februára 2020 mohli vzťahovať aj na výdavky na akcie naplánované na rok 2019, ale nerealizované do 31. decembra 2019 za predpokladu, že sa dajú zrealizovať do 15. augusta 2020.

(3)

Opatrenia, ktoré vlády prijali v posledných mesiacoch na riešenie krízy v dôsledku pandémie COVID-19, najmä zatvorenie hotelov, barov a reštaurácií, obmedzenie pohybu ľudí a tovaru na nevyhnutné minimum či zatvorenie hraničných priechodov v rámci Únie majú veľmi negatívny vplyv na sektor vinohradníctva a vinárstva Únie. Odhaduje sa, že zatvorenie hotelov, barov a reštaurácií priamo ovplyvňuje 30 % objemu vína spotrebovaného v Únii, čo zodpovedá 50 % z hodnoty vína, ktoré sa v Únii spotrebuje. Nedostatok pracovných síl a problémy s logistikou v dôsledku pandémie ešte viac zvyšuje tlak na vinohradníkov i celý vinársky sektor. Vinohradníci majú stále väčšie problémy aj s nadchádzajúcou úrodou: nízke ceny, pokles spotreby, problémy s dopravou a predajom.

(4)

Navyše trh Únie s vínom už v roku 2019 zápasil so zhoršujúcimi sa podmienkami, pričom zásoby vína sú najväčšie od roku 2009. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým kombináciou rekordnej úrody v roku 2018 a celkovým znížením spotreby vína v Únii. Okrem toho zavedením dodatočných dovozných ciel na vína z Únie zo strany Spojených štátov amerických, ktoré sú hlavným vývozným trhom Únie pre víno, utrpel aj vývoz. Pandémia COVID-19 znamenala ďalší úder pre už tak oslabené odvetvie, ktoré viac nie je schopné efektívne predávať alebo distribuovať svoje výrobky, a to najmä v dôsledku zatvorenia veľkých vývozných trhov a opatrení prijatých na obmedzenie pohybu a zákaz vychádzania, predovšetkým prerušenie všetkých stravovacích činností a zastavenie dodávok pre bežných zákazníkov. Výsledkom sú straty príjmov všetkých aktérov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Tlak na sektor vinohradníctva a vinárstva v Únii rastie aj pre neistotu, pokiaľ ide o dĺžku trvania opatrení prijatých na riešenie pandémie a ich vplyv na ceny, spotrebiteľské návyky a príjmy.

(5)

Na základe týchto skutočností je preto potrebné prijať núdzové opatrenia na riešenie tejto situácie umožnením väčšej flexibility pri vykonávaní určitý podporných opatrení článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 tým, že sa stanoví výnimka z uplatňovania niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 (3).

(6)

V článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 sa stanovuje, že zmeny v uplatniteľných podporných programoch uvedené v článku 41 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa nesmú predkladať viac ako dvakrát za rozpočtový rok. Aby mohli členské štáty rýchlo prispôsobiť svoje vnútroštátne podporné programy z dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19, je vhodné povoliť, aby sa takéto zmeny mohli predkladať viac ako dvakrát za rozpočtový rok, ak budú predložené do 15. októbra 2020. Členské štáty by mali byť schopné rýchlo reagovať na mimoriadne okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 a predkladať zmeny svojho programu tak rýchlo a často, ako sa považuje za potrebné. Takáto flexibilita by členským štátom umožnila optimalizovať už zavedené opatrenia, zvýšiť počet intervencií a robiť zmeny zodpovedajúce situácii na trhu častejšie. Okrem toho by to umožnilo členským štátom, ktoré chcú do svojho národného programu podpory doplniť ďalšie opatrenie, aby tak urobili okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a nečakali na ďalší termín na predloženie zmien. Vďaka väčšej flexibilite by prevádzkovatelia vrátane nováčikov mali mať k dispozícii viac príležitostí na predkladanie žiadostí o podporu. Cieľom je odbremeniť vinársky sektor a zabezpečiť flexibilitu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na dôsledky pandémie COVID-19.

(7)

Preto treba dočasne poskytnúť výnimku z ustanovení článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 a povoliť zmeny vo vnútroštátnych podporných programoch aj vo vzťahu k opatreniam uvedeným v článku 45 ods. 1 písm. a) a v článkoch 46 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vždy, keď je to nevyhnutné. V súvislosti s opatrením týkajúcim sa propagácie uvedené v článku 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/133 (4) meniť svoje vnútroštátne podporné programy vždy, keď je to nevyhnutné.

(8)

Kríza v dôsledku pandémie COVID-19 spôsobila nedostatok ľudských zdrojov, takže výrobcovia prakticky nemôžu realizovať plánované operácie zeleného zberu. Preto je vhodné odložiť za rok 2020 lehotu na predkladanie žiadostí o podporu na zelený zber, ako aj lehotu na realizáciu s ním spojených operácií tak, ako sú stanovené v článku 8 písmene b), resp. písmene d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150. Výrobcom by sa tak mal poskytnúť dodatočný čas na plánovanie a získanie potrebných pracovných síl na realizáciu týchto operácií.

(9)

Okrem toho sa vzhľadom na pandémiu COVID-19 a s ňou súvisiace rastúce zásoby vína na trhu zdá zbytočné vyžadovať od členských štátov osobitne zdôvodňovať žiadosti o zelený zber. Preto je vhodné poskytnúť výnimku z uplatňovania článku 8 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 a za rok 2020 dočasne pozastaviť povinnosť členských štátov zistiť očakávanú situáciu na trhu, a tým zdôvodniť uplatnenie zeleného zberu na obnovenie trhovej rovnováhy a zabránenie kríze.

(10)

Článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá pre trojročné pracovné programy vypracované organizáciami výrobcov na podporu sektora olivového oleja a stolových olív. Prebiehajúca kríza súvisiaca s pandémiou COVID-19 predstavuje výnimočnú a bezprecedentnú výzvu, pokiaľ ide o schopnosť príjemcov vykonávať činnosti plánované v priebehu druhého a tretieho roka vykonávania trojročných programov na podporu sektora olivového oleja a stolových olív. Z tohto dôvodu sa príjemcom výnimočne poskytne flexibilita tým, že za určitých podmienok môžu tieto činnosti zmeniť. Preto treba udeliť výnimku z uplatňovania určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 615/2014 (5) a umožniť túto flexibilitu bez toho, aby bola ovplyvnená lehota na vyplatenie finančných prostriedkov EÚ.

(11)

Pravidlá pre včelárske programy sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1368 (6) o pomoci v tomto sektore. V zmysle článku 2 uvedeného nariadenia je včelárskym rokom obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1. augusta do 31. júla. Včelársky rok 2020 teda trvá od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020. V súlade s článkom 3 uvedeného nariadenia musí každý členský štát oznámiť svoj návrh na zavedenie jednotného včelárskeho programu na svojom území. V zmysle článku 6 uvedeného nariadenia môžu členské štáty počas včelárskeho roka zmeniť opatrenia vo svojich včelárskych programoch. Celkový strop plánovaných ročných výdavkov by sa však nemal prekročiť. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1368 by sa malo zmeniť tak, aby mohli členské štáty vykonávať opatrenia plánované na včelársky rok 2020 aj po 31. júli 2020. Táto zmena by nijako nemala ovplyvniť platobnú lehotu. V súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa včelárske programy vypracúvajú v spolupráci so zastupiteľskými organizáciami v oblasti včelárstva. Skôr, ako členské štáty požiadajú o akékoľvek zmeny včelárskych programov, mali by ich prekonzultovať s dotknutými organizáciami.

(12)

V článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 (7) je na účely schémy pomoci uvedenej v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „školský program“) vymedzený pojem „školský rok“. Opatrenia zavedené členskými štátmi na riešenie pandémie COVID-19, ktoré zahŕňajú dočasné zatvorenie vzdelávacích zariadení, viedli k narušeniu vykonávania školského programu v školskom roku 2019/2020. Tieto opatrenia dočasne zabránili distribúcii ovocia, zeleniny a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a vykonávaniu sprievodných vzdelávacích opatrení, ako aj činností v oblasti propagácie, monitorovania a hodnotenia. Preto je vhodné udeliť výnimku z uplatňovania článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, ktorou sa predĺži trvanie školského roka 2019/2020 tak, aby mohli členské štáty pokračovať vo vykonávaní plánovaných činností v danom školskom roku do 30. septembra 2020.

(13)

V článku 4 ods. 3, 4 a 5 a v článku 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa stanovuje obdobie, na ktoré sa môžu vzťahovať žiadosti o poskytnutie pomoci na dodávanie a distribúciu výrobkov a na sprievodné vzdelávacie opatrenia, ako aj lehota na predloženie žiadostí o pomoc a na vyplatenie pomoci v rámci školského programu. Vzhľadom na predĺženie trvania školského roka 2019/2020 by sa mala poskytnúť výnimka z uplatňovania článku 4 ods. 3, 4 a 5 a článku 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc na činnosti školského programu realizované po 31. júli 2020 tak, aby sa mohli vzťahovať na obdobia kratšie ako dva týždne a zároveň stanoviť lehoty na predkladanie žiadostí o pomoc a na vyplatenie pomoci.

(14)

Článkom 7 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa okrem iného stanovujú aj pravidlá prerozdeľovania nevyžiadanej pomoci Únie medzi členské štáty, ktoré sú zapojené do školského programu a ktoré vyjadrili ochotu využiť viac prostriedkov, než im bolo orientačne pridelených. Výška orientačne pridelených prostriedkov, ktoré možno prerozdeliť inému členskému štátu, sa stanovuje podľa miery, v akej daný členský štát využil konečné pridelené prostriedky pomoci Únie v predchádzajúcom školskom roku. Pravidlá obmedzenia pohybu prijaté členskými štátmi na riešenie pandémie COVID-19, ktoré zahŕňajú dočasné zatvorenie vzdelávacích zariadení, môžu znížiť potrebu využívania pomoci Únie v školskom roku 2019/2020. Preto je vhodné udeliť výnimku z uplatňovania článku 7 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, aby sa pri prerozdeľovaní nevyžiadanej pomoci Únie medzi členskými štátmi zapojenými do školského programu v školskom roku 2021/2022 nebrala do úvahy úroveň využívania pomoci Únie v školskom roku 2019/2020.

(15)

Vzhľadom na nevyhnutnosť prijať okamžité opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

OVOCIE A ZELENINA

Článok 1

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892

1.   Odchylne od článku 9 ods. 3 písm. b) môžu žiadosti o pomoc predložené do 15. februára 2020 pokrývať aj výdavky na akcie naplánované na rok 2019, ale nerealizované do 31. decembra 2019 za predpokladu, že sa dajú zrealizovať do 15. augusta 2020.

2.   Odchylne od článku 9 ods. 3 písm. b) môžu žiadosti o pomoc predkladané do 15. februára 2021 obsahovať aj výdavky na akcie naplánované na rok 2020, ale nerealizované do 31. decembra 2020 za predpokladu, že sa tieto akcie dajú zrealizovať do 15. augusta 2021.

HLAVA II

VINÁRSTVO

Článok 2

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 môžu členské štáty v súvislosti s opatreniami uvedenými v článku 45 ods. 1 písm. a) a článkoch 46 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vykonať zmeny vo svojich vnútroštátnych podporných programoch pre sektor vinohradníctva a vinárstva podľa článku 41 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vždy, keď je to v rozpočtovom roku 2020 nevyhnutné, ale najneskôr do 15. októbra 2020.

2.   Odchylne od článku 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150 môžu členské štáty v rozpočtovom roku 2020:

a)

stanoviť v období od 15. apríla do 30. júna termín predkladania žiadostí o podporu na zelený zber v zmysle ustanovení písmena b) uvedeného článku;

b)

rozhodnúť sa nezisťovať očakávanú situáciu na trhu, ktorá by odôvodňovala uplatnenie zeleného zberu v zmysle ustanovení písmena c) uvedeného článku;

c)

stanoviť do 30. júna termín predkladania žiadostí o podporu na zelený zber v zmysle ustanovení písmena a) tohto článku na účely vykonávania operácií zeleného zberu v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý je po termíne predkladania týchto žiadostí. Tento termín sa stanoví pred obvyklým obdobím zberu (fáza Baggiolini N, BBCH fáza 89) v ktorejkoľvek z určených oblastí.

HLAVA III

OLIVOVÝ OLEJ A STOLOVÉ OLIVY

Článok 3

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014

1.   Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014 môže príslušný orgán akceptovať zmeny v pracovnom programe za predpokladu, že:

a)

ich cieľom je zmeniť a upraviť harmonogram činností realizovaných po 31. marci 2020 v druhom roku vykonávania trojročného pracovného programu, ktorý sa začal 1. apríla 2018;

b)

dotknuté činnosti neboli realizované včas z dôvodu prekážok spôsobených pandémiou COVID-19;

c)

prijímajúca organizácia požiada do 30. júna 2020 o čiastkovú platbu podľa článku 5a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014 z pomoci určenej na činnosti v druhom roku vykonávania, ktoré boli realizované pred 1. aprílom 2020;

d)

financovanie predmetných činností Úniou prebieha v rámci druhého roka vykonávania v súlade s článkom 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014.

Odsek 4 článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014 sa neuplatňuje na pracovné programy zmenené v zmysle písmena d) v prvom pododseku tohto článku.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 6 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014 sa dvojmesačná lehota na oznámenie zmien v pracovnom programe neuplatňuje, ak:

a)

sa navrhované zmeny týkajú činností v treťom roku vykonávania trojročného pracovného programu, ktorý sa začal 1. apríla 2018;

b)

činnosť nebola alebo nemohla byť plne či čiastočne realizovaná z dôvodu prekážok spôsobených pandémiou COVID-19;

c)

zmenená činnosť sa vykonáva po súhlase príslušného orgánu.

HLAVA IV

NÁRODNÉ VČELÁRSKE PROGRAMY

Článok 4

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368

Odchylne od článku 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 môžu členské štáty zmeniť svoje včelárske programy tak, aby sa opatrenia plánované na včelársky rok 2020 mohli vykonať po 31. júli 2020, no najneskôr 15. septembra 2020. Tieto opatrenia sa považujú za opatrenia vykonané vo včelárskom roku 2020.

Takéto zmeny členský štát oznámi Komisii a Komisia ich schváli ešte pred ich vykonaním. Žiadosti o takéto zmeny a ich schválenie sa riadia postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia.

HLAVA V

ŠKOLSKÝ PROGRAM

Článok 5

Výnimky z ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39

1.   Odchylne od článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa trvanie školského roka 2019/2020 predlžuje do 30. septembra 2020.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa žiadosti o pomoc na činnosti v školskom roku 2019/2020 realizované po 31. júli 2020 môžu vzťahovať aj na obdobia kratšie ako 2 týždne.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 4 a ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa žiadosti o pomoc na činnosti v školskom roku 2019/2020 realizované po 31. júli 2020 predkladajú do 30. septembra 2020. Ak sa táto lehota nedodrží, pomoc sa nevyplatí.

4.   Odchylne od článku 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sú žiadosti o pomoc na činnosti v školskom roku 2019/2020 realizované po 31. júli 2020 vyplácané príslušnými orgánmi do 15. októbra 2020.

5.   Odchylne od článku 7 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa výpočet opísaný v danom pododseku neuplatňuje na výpočet konečnej sumy pomoci Únie pridelenej na školský rok 2021/2022.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 57).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/133 z 30. januára 2020, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2020, s. 24).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2014 zo 6. júna 2014 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pracovné programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 95).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015, s. 9).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017, s. 1).


4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/601

z 30. apríla 2020

o núdzových opatreniach, ktoré sa odchyľujú od článkov 62 a 66 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o platnosť povolení na výsadbu viniča a vyklčovanie v prípade predpokladanej opätovnej výsadby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 221 ods. 1,

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a na rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch vinohradníci vo všetkých členských štátoch čelia mimoriadnym ťažkostiam. Konkrétne sa vinohradníci stretávajú s logistickými problémami a nedostatkom pracovnej sily s dosahom na pracovne náročné plodiny, ako je vinič, v prípade ktorých sú počas celého vegetačného obdobia, ale najmä na jar, keď sa tradične sadí nový vinič, potrebné mnohé manuálne práce vo viniciach. Vzhľadom na súčasné obmedzenia majú vinohradníci nebývalé ťažkosti zohnať pracovníkov potrebných na vykonávanie každodenných činností vo svojich vinohradoch a situácia je ešte horšia, pokiaľ ide o organizáciu ďalšej pracovnej sily potrebnej na výsadbu nového viniča.

(2)

V článku 62 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že povolenia na výsadbu viniča sú platné 3 roky od dátumu ich udelenia. V súlade s článkom 7 ods. 2 druhým pododsekom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/274 (2) sa povolenia na výsadbu udeľujú úspešným žiadateľom najneskôr do 1. augusta. To umožňuje vinohradníkom na jeseň pripraviť pôdu a zaobstarať si nový vinič, ktorý sa potom tradične vysádza na jar. Jar je najpriaznivejšia sezóna na výsadbu viniča, keďže so stúpajúcimi teplotami a príchodom leta pôda schne, takže rastliny vysádzané v lete trpia nedostatkom vlahy a nemusia sa zakoreniť.

(3)

V dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v súčasnosti vinohradníci s povoleniami na výsadbu, ktorých platnosť uplynie najneskôr 1. augusta 2020, nemôžu využiť tieto povolenia v poslednom roku ich platnosti, ako plánovali. Vzhľadom na nepredvídateľné trvanie opatrení prijatých na riešenie pandémie nie je isté, či vinohradníci budú mať možnosť využiť svoje povolenia na výsadbu pred 1. augustom. Ak by sa aj pandémia COVID-19 vyvíjala pozitívne a obmedzenia by sa zrušili do leta, vinohradníci budú musieť vysádzať vinič počas horúcej sezóny, a teda v čase menej vhodnom z hľadiska vegetačného cyklu, za ťažkých podmienok a s dodatočnými nákladmi, a to navyše v čase, keď sektor vinohradníctva a vinárstva už aj tak trpí nepriaznivými podmienkami na trhu.

(4)

Z uvedených dôvodov a s cieľom zabrániť strate povolenia na výsadbu alebo rýchlemu zhoršeniu podmienok, za ktorých sa bude musieť vykonávať výsadba, je potrebné bezodkladne umožniť predĺženie platnosti povolení na výsadbu, ktorých platnosť sa končí v roku 2020. Všetky povolenia, ktorých platnosť uplynie v roku 2020, by sa preto mali predĺžiť o 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s cieľom umožniť vinohradníkom vysadiť vinič za priaznivých podmienok na jar 2021.

(5)

Vzhľadom na nepredvídané praktické a hospodárske ťažkosti, s ktorými sa vinohradníci stretávajú v dôsledku pandémie COVID-19, by sa im malo umožniť, aby sa vzdali svojho povolenia na výsadbu, ktorého platnosť sa skončí v roku 2020, a to bez toho, aby im bola uložená správna sankcia uvedená v článku 89 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (3), ak si už neželajú rozšíriť plochu svojich vinohradov.

(6)

Pokiaľ ide o vinohradníkov, ktorí sú držiteľmi povolení na opätovnú výsadbu udelených členskými štátmi, pretože vyklčovali príslušnú plochu viniča v súlade s článkom 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, výnimka udelená na základe tohto nariadenia by sa mala uplatňovať podobne ako v prípade pestovateľov, ktorým boli udelené povolenia na novú výsadbu. Vďaka tomu by pestovateľom nehrozilo zmenšenie plochy ich vinohradov, pretože v dôsledku nepredvídaných okolností a nedostatku pracovnej sily spôsobených obmedzeniami pohybu súvisiacich s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 nemôžu na danej ploche realizovať opätovnú výsadbu.

(7)

Ak členské štáty udelili povolenie na opätovnú výsadbu vinohradníkom, ktorí sa zaviazali vyklčovať plochu vysadenú viničom najneskôr do konca štvrtého roka odo dňa výsadby nového viniča, môžu pestovatelia v roku 2020 v dôsledku obmedzení pohybu a nedostatku pracovných síl naraziť na osobitné ťažkosti so splnením tejto požiadavky. Ak preto títo pestovatelia vedia odôvodniť, že v roku 2020 nemohli pristúpiť ku klčovaniu z dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19, členské štáty by mali mať možnosť poskytnúť im na vyklčovanie viac času, a to predĺžením lehoty až do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Členské štáty by mali do 2 mesiacov od predloženia žiadosti rozhodnúť, či a na aké obdobie sa predĺženie udelí, a v prípade zamietnutia informovať žiadateľa o dôvodoch tohto zamietnutia. Ak sa vyklčovanie neuskutoční do konca povoleného predĺženia, na vinohradníka by sa mali vzťahovať príslušné sankcie podľa článku 5 druhého odseku delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 (4).

(8)

Ak členské štáty povolia vinohradníkom odložiť vyklčovanie vinohradu, na ktoré sa vzťahovala plánovaná opätovná výsadba, starý vinohrad, ktorý sa má vyklčovať, ani novo vysadený vinohrad by nemali mať nárok na podporu na zelený zber, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu.

(9)

Zavedené obmedzenia pohybu a z toho vyplývajúce logistické problémy a nedostatok pracovných síl na vykonanie ručných prác vo vinohradoch, konkrétne výsadby viniča a vyklčovania, predstavujú konkrétny problém v zmysle článku 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Tento konkrétny problém nemožno vyriešiť opatreniami prijatými podľa článku 219 alebo 220 uvedeného nariadenia. Na jednej strane nesúvisí s už existujúcim narušením trhu ani s dostatočne konkrétnou hrozbou narušenia trhu. Na strane druhej nemožno tento konkrétny problém spájať ani s opatreniami na boj proti šíreniu chorôb zvierat či so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia, zdravia zvierat alebo rastlín v zmysle požiadaviek článku 220 uvedeného nariadenia.

(10)

Toto opatrenie by sa malo prísne obmedziť na to, ako vyriešiť súčasné ťažkosti spôsobené pandémiou COVID-19, a to tak z hľadiska rozsahu, ako aj obdobia uplatňovania.

(11)

Opatrenia by sa mali prijať bezodkladne, aby sa zabránilo tomu, že vinohradníci prídu o povolenia na výsadbu alebo budú penalizovaní za to, že si v dôsledku nepredvídaných logistických problémov a nedostatku pracovnej sily nesplnili povinnosť vyklčovať prisľúbenú plochu.

(12)

Núdzové opatrenia stanovené v tomto nariadení by mali byť obmedzené na obdobie maximálne 12 mesiacov, ktoré začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Toto obdobie je potrebné na to, aby vinohradníci mali dostatok času na vysadenie nového viniča vo vhodnom čase a aby členské štáty disponovali určitou flexibilitou v prípadoch, keď vyklčovanie znemožnila pandémia COVID-19.

(13)

Vzhľadom na potrebu okamžite zakročiť by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predĺženie platnosti povolení na výsadbu a opätovnú výsadbu, ktorých platnosť sa končí v roku 2020

1.   Odchylne od článku 62 ods. 3 prvej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 platnosť povolení na novú výsadbu udelených v súlade s článkami 62 a 64 uvedeného nariadenia, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020, končí až 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.   Odchylne od článku 62 ods. 3 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vinohradníci, ktorí sú držiteľmi povolení na výsadbu, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020, nepodliehajú správnej sankcii uvedenej v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a to pod podmienkou, že do 31. decembra 2020 informujú príslušné orgány o tom, že svoje povolenie nemajú v úmysle využiť a že nemajú záujem ani o predĺženie jeho platnosti podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Odchylne od článku 62 ods. 3 prvej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 platnosť povolení na opätovnú výsadbu udelených v súlade s článkom 62 a článkom 66 ods. 1 uvedeného nariadenia, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020, končí až 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

4.   Odchylne od článku 62 ods. 3 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vinohradníci, ktorí sú držiteľmi povolení na opätovnú výsadbu, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020, nepodliehajú správnej sankcii uvedenej v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a to pod podmienkou, že do 31. decembra 2020 informujú príslušné orgány o tom, že svoje povolenie nemajú v úmysle využiť a že nemajú záujem ani o predĺženie jeho platnosti podľa odseku 3 tohto článku.

Článok 2

Predĺženie lehoty na vyklčovanie v prípade predpokladanej opätovnej výsadby vinohradov

1.   Odchylne od článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak členské štáty vinohradníkom udelili povolenia na opätovnú výsadbu, pričom vyklčovanie sa má uskutočniť najneskôr v roku 2020, členské štáty môžu predĺžiť lehotu na vyklčovanie o najviac 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia v prípadoch, keď vyklčovanie znemožnila pandémia COVID-19, a to na základe riadne odôvodnenej žiadosti vinohradníka.

2.   Členské štáty informujú žiadateľa o svojom rozhodnutí do 2 mesiacov od predloženia žiadosti o predĺženie lehoty na vyklčovanie podľa odseku 1, a ak bola žiadosť zamietnutá, o dôvodoch jej zamietnutia.

3.   Ak vinohradník neuskutoční vyklčovanie do konca obdobia predĺženia udeleného podľa odsekov 1 a 2, uplatňuje sa článok 5 druhý odsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

4.   Vinohradníci, ktorým bolo povolené predĺženie podľa odseku 1, nemajú nárok na podporu na zelený zber uvedenú v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na novo vysadenej ploche, ani na ploche, ktorá sa má vyklčovať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje počas 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 60).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).