ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
21. apríla 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/545 zo 17. apríla 2020 o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry

1

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/546 zo 17. apríla 2020 o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19

3

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/547 zo 17. apríla 2020 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19

5

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

21.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/545

zo 17. apríla 2020

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)

Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2), pričom táto suma sa v prípade potreby zvýši o prepadnuté sumy sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.

(3)

S cieľom riešiť výzvy v kontexte epidémie COVID-19 je naliehavo potrebné mobilizovať sumy na financovanie vhodných opatrení. Rovnako je potrebné zabezpečiť financovanie potrebného posilnenia Európskej prokuratúry.

(4)

Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad strop okruhu 3 o sumu 73 300 000 EUR na financovanie okamžitých opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry.

(5)

Na základe očakávaného profilu platieb by mali byť platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility pridelené v priebehu dvoch rozpočtových rokov.

(6)

Toto rozhodnutie súvisí s financovaním zahrnutým do opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2020. S cieľom zabezpečiť súlad s týmto opravným rozpočtom by sa toto rozhodnutie malo začať uplatňovať dňom jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa mobilizuje nástroj flexibility na poskytnutie sumy vo výške 73 300 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Táto suma sa použije na financovanie okamžitých opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry.

2.   Na základe očakávaného profilu platieb sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce uvedenej mobilizácii nástroja flexibility odhadujú takto:

a)

43 300 000 EUR v roku 2020;

b)

30 000 000 EUR v roku 2021.

Konkrétne sumy platobných rozpočtových prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené v súlade s ročným rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. apríla 2020.

V Bruseli 17. apríla 2020

Za Európsky parlament

Predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


21.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/3


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/546

zo 17. apríla 2020

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

kedže:

(1)

Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)

Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2), pričom táto suma sa v prípade potreby zvýši o prepadnuté sumy sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.

(3)

S cieľom riešiť výzvy v kontexte epidémie COVID-19 je naliehavo potrebné mobilizovať sumy na financovanie vhodných opatrení.

(4)

Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad strop okruhu 3 o sumu 243 039 699 EUR na financovanie okamžitých opatrení v kontexte epidémie COVID-19. Táto suma dopĺňa financovanie z nástroja flexibility mobilizované v rámci opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu Únie na rok 2020.

(5)

Na základe očakávaného profilu platieb by mali byť platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility pridelené v priebehu viacerých rozpočtových rokov.

(6)

Toto rozhodnutie súvisí s financovaním zahrnutým do opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu Únie na rok 2020. S cieľom zabezpečiť súlad s týmto opravným rozpočtom by sa toto rozhodnutie malo začať uplatňovať dňom jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa mobilizuje nástroj flexibility na poskytnutie sumy vo výške 243 039 699 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Táto suma sa použije na financovanie okamžitých opatrení na riešenie súčasnej zdravotníckej krízy v Európskej únii z dôvodu epidémie COVID-19.

2.   Na základe očakávaného profilu platieb sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce uvedenej mobilizácii nástroja flexibility odhadujú takto:

a)

123 950 247 EUR v roku 2020;

b)

71 453 672 EUR v roku 2021;

c)

23 817 890 EUR v roku 2022;

d)

23 817 890 EUR v roku 2023.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. apríla 2020.

V Bruseli 17. apríla 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


21.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/5


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/547

zo 17. apríla 2020

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 14,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2) sa stanovila rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 Komisia vypočítala absolútnu sumu rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 (3).

(3)

Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané okolnosti v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2020 pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca (VFR) a so zreteľom na mobilizáciu celkovej rezervy na záväzky v plnej výške 2 392 402 163 EUR dostupnej v roku 2020 a nástroja flexibility v plnej výške 1 094 414 188 dostupnej v roku 2020 je potrebné mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti s cieľom riešiť potreby vyplývajúce z epidémie COVID-19 zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 3 VFR.

(4)

So zreteľom na súčasnú veľmi osobitnú situáciu je podmienka stanovená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, že musí ísť o poslednú možnosť, splnená.

(5)

Toto rozhodnutie súvisí s financovaním zahrnutým do opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2020. S cieľom zabezpečiť súlad s týmto opravným rozpočtom by sa toto rozhodnutie malo začať uplatňovať dňom jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 sa nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 714 558 138 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Celková suma 714 558 138 EUR uvedená v článku 1 sa započíta voči rezerve v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2020 pre okruh 5 (Administratíva) viacročného finančného rámca.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. apríla 2020.

V Bruseli 17. apríla 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 15. mája 2019 o technickej úprave finančného rámca na rok 2020 v súlade s vývojom HND [COM(2019)310].