ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 98

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
31. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/463 z 24. marca 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kiwi de Corse (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/465 z 30. marca 2020 o núdzových opatreniach na podporu organizácií výrobcov produkujúcich ovocie a zeleninu v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte a Friuli Venezia Giulia s ohľadom na škody, ktoré na ich produkcii spôsobila bzdocha Halyomorpha halys

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) ( 1 )

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/467 z 25. marca 2020, ktorým sa stanovuje definitívne pridelenie pomoci Únie členským štátom na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2019) 2249 final [oznámené pod číslom C(2020) 1795]

34

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie správnej rady Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z 9. septembra 2019 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

38

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ-Marocké kráľovstvo č. 1/2020 zo 16. marca 2020 o výmene informácií medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov na zmenu protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2020/468]

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/463

z 24. marca 2020,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Kiwi de Corse“ (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie (2) uverejnená žiadosť Francúzska o zápis názvu „Kiwi de Corse“ do registra.

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Kiwi de Corse“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Kiwi de Corse“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované, ktorá je uvedená v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2020

Za Komisiu

Janusz WOJCIECHOWSKI

v mene predsedníčky

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 403, 29.11.2019, s. 74.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/464

z 26. marca 2020,

ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6, článok 14 ods. 3, článok 15 ods. 3, článok 16 ods. 3, článok 17 ods. 3 a článok 26 ods. 7 písm. d),

keďže:

(1)

V kapitole III nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú všeobecné pravidlá výroby produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, kým podrobné pravidlá výroby sú stanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok vykonávania uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť niektoré dodatočné pravidlá.

(2)

Konverzia na spôsob ekologickej výroby si vyžaduje určité obdobia na prispôsobenie všetkých používaných prostriedkov. Požadované obdobie konverzie začína plynúť najskôr po tom, ako poľnohospodár alebo prevádzkovateľ produkujúci riasy alebo chovajúci živočíchy akvakultúry oznámil túto činnosť príslušným orgánom. Výnimočne a za určitých podmienok môže byť predchádzajúce obdobie spätne uznané ako súčasť obdobia konverzie. Mali by sa špecifikovať dokumenty, ktoré sa majú predložiť príslušným orgánom na účely spätného uznania predchádzajúceho obdobia.

(3)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie vysokej úrovne dobrých životných podmienok zvierat, pri ktorom sa rešpektujú druhovo špecifické potreby v ekologickej živočíšnej výrobe, je potrebné stanoviť hustoty chovu, minimálne plochy vnútorných a vonkajších priestorov a ich charakteristiky, ako aj technické požiadavky a charakteristiky týkajúce sa budov a voľných plôch v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz, koňovitých zvierat, raticovej zveri, ošípaných, hydiny a králikov. Okrem toho by sa v prípade mláďat takisto mali stanoviť povinné minimálne obdobia ich kŕmenia prednostne materským mliekom.

(4)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie vysokej úrovne dobrých životných podmienok zvierat, pri ktorom sa rešpektujú druhovo špecifické potreby v ekologickej akvakultúrnej produkcii, je takisto potrebné stanoviť pravidlá pre jednotlivé druhy alebo skupiny druhov týkajúce sa hustoty chovu a charakteristík systémov produkcie a systémov chovných priestorov v prípade živočíchov akvakultúry.

(5)

Spracované produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby by sa mali vyrábať s použitím spracovateľských metód, ktorými sa zaručí, že v priebehu všetkých stupňov ekologickej poľnohospodárskej výroby je zachovaný ekologický charakter a kvalita produktov. Vzhľadom na vysoký počet techník používaných pri spracúvaní potravinových výrobkov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe nie je možné zostaviť vyčerpávajúci zoznam všetkých povolených techník. Preto by malo byť všeobecným pravidlom, že za techniky povolené pri spracúvaní potravinových výrobkov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe by sa mali považovať tie techniky, ktoré sú v súlade so zásadami a s príslušnými pravidlami výroby stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/848.

(6)

V prípade určitých techník používaných pri spracúvaní osobitných potravinových výrobkov z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa však môžu líšiť názory členských štátov na to, či je technika v súlade so zásadami a s príslušnými pravidlami výroby stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/848 na výrobu osobitných výrobkov. Pre takéto prípady je nutné stanoviť pravidlá posudzovania takejto techniky a, ak sa potvrdí, že je v súlade s uvedenými zásadami a pravidlami výroby, Komisia môže v náležitých prípadoch za určitých podmienok povoliť jej použitie na výrobu osobitných potravinových výrobkov.

(7)

Na výrobu potravín na počiatočnú a následnú výživu dojčiat, potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (2) môžu byť potrebné techniky využívajúce ionovýmenné a adsorpčné živice s cieľom splniť požiadavky na zloženie stanovené v uvedenom nariadení a v aktoch prijatých na základe článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia v prípade dotknutých výrobkov alebo v prípade výrobkov regulovaných smernicou Komisie 2006/125/ES (3). Pri výrobe predmetných kategórií výrobkov je potrebné povoliť používanie techník využívajúcich ionovýmenné a adsorpčné živice.

(8)

Podobne, ako je to v prípade techník povolených pri spracúvaní potravinových výrobkov, nemali by sa používať ani techniky, ktoré obnovujú vlastnosti stratené pri spracúvaní a uskladňovaní krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby, naprávajú dôsledky nedbanlivosti pri spracúvaní krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ktoré môžu byť inak zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu výrobkov určených na uvádzanie na trh ako krmivá z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(9)

Vzhľadom na vysoký počet techník používaných pri spracúvaní osobitných krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby nie je možné zostaviť vyčerpávajúci zoznam všetkých povolených techník. Preto by malo byť všeobecným pravidlom, že za techniky povolené pri spracúvaní krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby by sa mali považovať tie techniky, ktoré sú v súlade so zásadami a s príslušnými pravidlami výroby stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/848.

(10)

V prípade určitých techník používaných pri spracúvaní osobitných krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa však môžu líšiť názory členských štátov na to, či je technika v súlade so zásadami a s príslušnými pravidlami výroby stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/848. Pre takéto prípady je nutné stanoviť pravidlá posudzovania takejto techniky a, ak sa potvrdí, že je v súlade s uvedenými zásadami a relevantnými pravidlami výroby, Komisia môže v náležitých prípadoch za určitých podmienok povoliť jej použitie na výrobu osobitných krmív.

(11)

Pri ekologickej poľnohospodárskej výrobe by sa mal využívať ekologický rastlinný množiteľský materiál, zvieratá z ekologických chovov a mladé jedince živočíchov akvakultúry z ekologických chovov. S cieľom pomôcť ekologickým prevádzkovateľom pri hľadaní informácií o ich dostupnosti by každý členský štát mal mať zavedené systémy umožňujúce prevádzkovateľom, ktorí uvádzajú na trh ekologický rastlinný množiteľský materiál a rastlinný množiteľský materiál z konverzie, zvieratá z ekologických chovov alebo mladé jedince živočíchov akvakultúry z ekologických chovov, zverejňovať informácie o svojich zásobách. Verejne dostupné by mali byť najmä podrobné informácie o tých druhoch, ktoré sú schopní dodať v dostatočných množstvách a v primeranej lehote. Raz za rok by členské štáty mali Komisii sprístupniť súhrn takýchto informácií, ako aj informácie o výnimkách udelených v prípade nedostatočnej dostupnosti.

(12)

Zo zberu a výmeny informácií o ekologickom rastlinnom množiteľskom materiáli a rastlinnom množiteľskom materiáli z konverzie sú vylúčené sadenice. Na zabezpečenie harmonizovaného prístupu je preto vhodné pojem sadenice vymedziť.

(13)

S cieľom riešiť výživové potreby mladej hydiny a ošípaných do 35 kg vzhľadom na osobitné proteínové zlúčeniny môžu členské štáty za prísnych podmienok a do 31. decembra 2025 povoliť používanie bielkovinového krmiva z neekologickej poľnohospodárskej výroby pri kŕmení hydiny a ošípaných. Vzhľadom na postupné rušenie týchto príslušných výnimiek a na účely článku 53 ods. 6 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848 by Komisia mala monitorovať ich používanie a pri tom vziať do úvahy vývoj dostupnosti bielkovinových krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby na trhu. Na tento účel by Komisia mala navrhnúť osobitný dotazník a členské štáty by ho mali každoročne Komisii predkladať vyplnený tak, aby obsahoval získané relevantné informácie o dostupnosti bielkovinového krmiva z ekologickej poľnohospodárskej výroby a o povoleniach na používanie bielkovinového krmiva z neekologickej poľnohospodárskej výroby udelených chovateľom hydiny a ošípaných.

(14)

Členské štáty môžu takisto zaviesť podobný systém informovania o dostupnosti v súvislosti s plemenami a líniami, ktoré sú prispôsobené ekologickej výrobe, alebo s mládkami z ekologického chovu. Vzhľadom na možné postupné rušenie výnimiek na používanie zvierat alebo mládok z neekologických chovov je dôležité zbierať údaje o dostupnosti ekologicky chovaných plemien a línií osobitne vybraných z hľadiska ekologických zásad a cieľov. Treba preto stanoviť podrobnosti harmonizovaných údajov, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii a ostatným členským štátom.

(15)

Prevádzkovatelia, ktorí chovajú hospodárske zvieratá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007 (4) a nariadením Komisie (ES) č. 889/2008 (5), budú musieť upraviť svoje systémy produkcie tak, aby spĺňali nové osobitné technické požiadavky stanovené v tomto nariadení, ktoré majú vplyv na hustotu obsadenia hospodárskych zvierat, štrukturálne charakteristiky priestorov, v ktorých zvieratá žijú, a súvisiace zariadenia, dostupné priestory, obhospodarovanie pôdy a výrobný systém poľnohospodárskeho podniku vo všeobecnosti. Tieto úpravy si budú vyžadovať rôzne dlhé obdobia v závislosti od rozsahu zásahov potrebných na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a s prihliadnutím na prebiehajúcu výrobu.

(16)

Najmä ustanovenia týkajúce sa hustoty chovu, minimálnych vnútorných a vonkajších priestorov pre mládky a kohútiky, maximálneho rozšírenia voľných plôch v prípade hál pre hydinu, maximálneho počtu podlaží a zariadení na účinný systém odstraňovania trusu vo viacpodlažných halách pre hydinu môžu znamenať hmotné práce a investície, ako napríklad prestavbu priestorov, kde zvieratá žijú, a nadobudnutie pozemkov, alebo úplnú rekonštrukciu priestorov, kde zvieratá žijú, pre určité poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky, ktoré doteraz zvieratá chovali v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008. Z uvedených dôvodov by sa od 1. januára 2021 malo stanoviť prechodné obdobie v trvaní maximálne osem rokov pre uvedené poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky, aby sa im umožnilo vykonať úpravy potrebné na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami.

(17)

Požiadavka vzťahujúca sa na ošípané a týkajúca sa minimálneho percentuálneho podielu plochy vonkajšieho priestoru, ktorý má pozostávať z pevných konštrukcií, môže znamenať prestavbu vonkajších zariadení a zmeny v systéme odberu trusu v poľnohospodárskych podnikoch alebo vo výrobných jednotkách, ktoré doteraz zvieratá chovali v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008. Z uvedených dôvodov by sa od 1. januára 2021 malo stanoviť prechodné obdobie v trvaní maximálne osem rokov pre uvedené poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky, aby sa im umožnilo vykonať veľké úpravy externých priestorov, kde zvieratá žijú, alebo výmenu zariadenia potrebné na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami.

(18)

Aj dĺžka priechodov medzi verandami a vnútornou časťou haly pre hydinu, požiadavka na pevné priečky v prípade výkrmovej hydiny inej ako druhu Gallus gallus a osobitné požiadavky na bidlá a vyvýšené úrovne sedenia môžu znamenať hmotné úpravy, ako napríklad renováciu časti priestorov, kde zvieratá žijú, a nákup nového zariadenia pre poľnohospodárske podniky, ktoré doteraz zvieratá chovali v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008. Z uvedených dôvodov by sa od 1. januára 2021 malo stanoviť prechodné obdobie v trvaní maximálne tri roky pre uvedené poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky, aby sa im umožnilo vykonať úpravy priestorov, kde zvieratá žijú, alebo výmenu zariadenia potrebné na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami.

(19)

Spôsob výpočtu minimálnej plochy vnútorných priestorov v halách pre hydinu, ktoré majú aj vonkajšiu časť budovy, môže znamenať úpravy, ako napríklad výrazné zníženie hustoty chovu hydiny alebo renovácia budov, pre poľnohospodárske podniky, ktoré doteraz zvieratá chovali v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008. Z uvedených dôvodov by sa od 1. januára 2021 malo stanoviť prechodné obdobie v trvaní maximálne tri roky pre uvedené poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky, aby sa im umožnilo vykonať úpravy ich podnikateľských plánov alebo priestorov, kde zvieratá žijú, potrebné na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami.

(20)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od dátumu začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

KONVERZIA

Článok 1

Dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť na účely spätného uznania predchádzajúceho obdobia

1.   Na účely článku 10 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 prevádzkovateľ predloží príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, úradné dokumenty relevantných príslušných orgánov, ktoré preukazujú, že na pozemky, v prípade ktorých sa žiada o spätné uznanie predchádzajúceho obdobia, sa vzťahovali opatrenia vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (6), a že na daných pozemkoch sa nepoužívali žiadne produkty ani látky okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

2.   Na účely článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 prevádzkovateľ predloží príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, tieto doklady preukazujúce, že pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848:

a)

mapy, v ktorých sa jasne uvádza každý pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, a informácie o celkovej ploche týchto pozemkov a, ak je to relevantné, o povahe a objeme prebiehajúcej výroby a, ak sú k dispozícii, geolokalizačné súradnice týchto pozemkov;

b)

podrobnú analýzu rizík, ktorú vykonáva štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia s cieľom posúdiť, či bol akýkoľvek pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, ošetrovaný produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe počas najmenej trojročného obdobia, pričom sa zohľadní najmä veľkosť celkovej plochy, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, a agronomické postupy vykonávané počas daného obdobia na každom pozemku, na ktorý sa žiadosť vzťahuje;

c)

výsledky laboratórnych analýz, ktoré akreditované laboratóriá vykonali na vzorkách pôdy a/alebo rastlín, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odobrala z každého z pozemkov, ktoré boli označené ako pozemky predstavujúce riziko kontaminácie v dôsledku toho, že boli ošetrované produktmi a látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a to v nadväznosti na podrobnú analýzu rizika uvedenú v písmene b);

d)

inšpekčnú správu štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v nadväznosti na fyzickú inšpekciu u prevádzkovateľa s cieľom overiť informácie získané o pozemkoch, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie;

e)

akékoľvek iné relevantné dokumenty, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebné na posúdenie žiadosti o spätné uznanie;

f)

konečné písomné vyhlásenie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, v ktorom sa uvádza, či je spätné uznanie predchádzajúceho obdobia ako súčasti obdobia konverzie odôvodnené, a v ktorom sa uvádza počiatočná lehota, odkedy sa pozemok považuje za ekologický v prípade každého dotknutého pozemku, ako aj celková plocha pozemkov, na ktoré sa spätné uznanie obdobia uplatnilo.

KAPITOLA II

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

ODDIEL 1

HOVÄDZIE ZVIERATÁ, OVCE, KOZY A KOŇOVITÉ ZVIERATÁ

Článok 2

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je:

a)

90 dní po narodení v prípade hovädzích a koňovitých zvierat;

b)

45 dní po narodení v prípade oviec a kôz.

Článok 3

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz a koňovitých zvierat sú stanovené v časti I prílohy I.

Článok 4

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa minimálnej plochy vnútorných priestorov

Aspoň polovica minimálnej plochy vnútorných priestorov stanovenej v časti I prílohy I v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz a koňovitých zvierat pozostáva z pevnej konštrukcie, to znamená nie z roštovej alebo mriežkovej konštrukcie.

ODDIEL 2

RATICOVÁ ZVER

Článok 5

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat raticovej zveri prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je 90 dní po ich narodení.

Článok 6

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade raticovej zveri sú stanovené v časti II prílohy I.

Článok 7

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa vonkajších ohrád a zverníc

1.   Raticová zver sa chová vo vonkajších ohradách alebo zverniciach s pasienkami vždy, keď to umožňujú podmienky.

2.   Vonkajšie ohrady alebo zvernice musia byť skonštruované tak, aby sa jednotlivé druhy raticovej zveri mohli v prípade potreby oddeliť.

3.   Každá vonkajšia ohrada alebo zvernica sa buď dá rozdeliť na dve časti, alebo sa nachádza v susedstve inej vonkajšej ohrady alebo zvernice tak, aby sa v každej časti alebo v každej vonkajšej ohrade alebo zvernici mohla vykonať údržba.

Článok 8

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky ochranných zariadení a voľných plôch

1.   Raticovej zveri sa poskytujú vizuálne ochranné zariadenia a zariadenia na ochranu pred poveternostnými vplyvmi, pokiaľ možno prostredníctvom prírodných prístreškov, ako je napríklad zahrnutie skupín stromov a krovín, častí lesov alebo zalesnených oblastí do vonkajšej ohrady alebo zvernice; ak to nie je možné v dostatočnej miere po celý rok, zabezpečia sa zastrešené umelé prístrešky.

2.   Vonkajšie ohrady alebo zvernice pre raticovú zver sú vybavené zariadeniami alebo pokryté vegetáciou, ktoré zvieratám umožňujú ošúchať si lyko z parožia.

3.   V pokročilom štádiu gravidity a dva týždne po narodení majú samice raticovej zveri prístup do oblastí s vegetáciou, ktorá im umožňuje skryť svoje mláďatá.

4.   Ploty okolo vonkajších ohrád alebo zverníc musia byť postavené tak, aby raticová zver nemohla uniknúť.

ODDIEL 3

OŠÍPANÉ

Článok 9

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat ošípaných prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je 40 dní po ich narodení.

Článok 10

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade ošípaných sú stanovené v časti III prílohy I.

Článok 11

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa minimálnej plochy vnútorných a vonkajších priestorov

Aspoň polovica minimálnej plochy vnútorných i vonkajších priestorov stanovenej v časti III prílohy I pozostáva z pevnej konštrukcie, to znamená nie z roštovej alebo mriežkovej konštrukcie.

Článok 12

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky voľných plôch

1.   Voľné plochy musia byť pre ošípané atraktívne. Ak je to možné, treba uprednostniť polia so stromami alebo s lesmi.

2.   Voľné plochy zabezpečujú vonkajšie klimatické podmienky, ako aj prístup k prístreškom a prostriedkom, ktoré umožňujú reguláciu telesnej teploty ošípaných.

ODDIEL 4

HYDINA

Článok 13

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„výkrmová hydina“ je hydina určená na produkciu mäsa;

b)

„kŕdeľ“ v kontexte oddelení v halách pre hydinu je skupina vtákov, ktoré sú držané spolu a nemiešajú sa s inými druhmi hydiny a ktoré majú vlastné vyhradené vnútorné a vonkajšie priestory;

c)

„kohútik“ je samec znáškových typov sliepok určený na produkciu mäsa;

d)

„poulard“ je samica druhu Gallus gallus určená na produkciu mäsa a usmrtená najskôr vo veku 120 dní.

Článok 14

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hydiny sú stanovené v časti IV prílohy I.

Článok 15

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa hál pre hydinu

1.   Haly pre hydinu sú skonštruované tak, aby všetkým vtákom umožňovali ľahký prístup na voľné plochy. Na tento účel sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

obvodové steny haly pre hydinu majú výstupné/vstupné priechody, ktoré umožňujú priamy prístup k voľným plochám;

b)

každý jednotlivý výstupný/vstupný priechod má veľkosť primeranú vtákom;

c)

vtáky musia mať bezprekážkový prístup k priechodom;

d)

dĺžka priechodov z obvodovej steny haly pre hydinu musí spolu predstavovať aspoň 4 m na 100 m2 využiteľnej plochy minimálnej plochy vnútorného priestoru haly pre hydinu;

e)

v prípade, že ide o vyvýšené priechody, k dispozícii je rampa.

2.   V prípade hál pre hydinu s verandami sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

obvodové steny vedúce z vnútornej haly na verandu a z verandy na voľnú plochu majú výstupné/vstupné priechody umožňujúce ľahký prístup buď na verandu, alebo na voľnú plochu;

b)

dĺžka priechodov z vnútornej haly na verandu musí spolu predstavovať aspoň 2 m na 100 m 2 využiteľnej plochy minimálnej plochy vnútorného priestoru haly pre hydinu a dĺžka priechodov z verandy na voľnú plochu musí spolu predstavovať aspoň 4 m na 100 m2 využiteľnej plochy minimálnej plochy vnútorného priestoru haly pre hydinu;

c)

využiteľná plocha verandy sa neberie do úvahy pri výpočte hustoty chovu a minimálnej plochy vnútorných a vonkajších priestorov, ako sú stanovené v časti IV prílohy I. Dodatočná, zastrešená vonkajšia časť budovy určenej pre hydinu, izolovaná tak, že sa v nej nevyskytujú vonkajšie klimatické podmienky, sa však môže brať do úvahy pri výpočte hustoty chovu a minimálnej plochy vnútorných priestorov, ako sú stanovené v časti IV prílohy I, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

je plne prístupná 24 hodín denne;

ii)

spĺňa požiadavky časti II bodov 1.6.1 a 1.6.3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848;

iii)

spĺňa rovnaké požiadavky týkajúce sa priechodov, ako sú stanovené pre verandy v písmenách a) a b) tohto odseku;

d)

využiteľná plocha verandy sa nezahrnie do celkovej využiteľnej plochy hál pre hydinu v prípade výkrmovej hydiny, ako sa uvádza v časti II v bode 1.9.4.4 písm. m) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

3.   V halách pre hydinu, ktoré sú rozdelené na samostatné oddelenia, aby sa v nich ustajnilo viacero kŕdľov:

a)

oddelenia musia byť koncipované tak, aby sa obmedzil kontakt s inými kŕdľami a aby sa vtáky z jednotlivých kŕdľov nemohli v hale pre hydinu miešať;

b)

uplatňujú sa tieto maximálne veľkosti kŕdľov na každé samostatné oddelenie haly pre hydinu:

i)

3 000 rodičov druhu Gallus gallus;

ii)

10 000 mládok;

iii)

4 800 kusov výkrmovej hydiny druhu Gallus gallus;

iv)

2 500 kapúnov;

v)

4 000 poulardov;

vi)

2 500 moriakov;

vii)

2 500 husí;

viii)

3 200 pekinských káčerov alebo 4 000 pekinských kačíc;

ix)

3 200 pižmových káčerov alebo 4 000 pižmových kačíc;

x)

3 200 káčerov mulard alebo 4 000 kačíc mulard;

xi)

5 200 perličiek;

c)

oddelenia sú oddelené pevnými priehradkami v prípade výkrmovej hydiny inej ako druhu Gallus gallus; takáto pevná priehradka zabezpečí úplné fyzické oddelenie každého oddelenia haly pre hydinu od podlahy po strechu;

d)

oddelenia sú oddelené pevnými priehradkami alebo polouzavretými priehradkami, sieťami alebo pletivom v prípade rodičov druhu Gallus gallus, nosníc, mládok, kohútikov a výkrmovej hydiny druhu Gallus gallus.

4.   V halách pre hydinu možno používať viacpodlažné systémy. Ak sa používajú viacpodlažné systémy, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

viacpodlažné systémy sa môžu používať len v prípade rodičov druhu Gallus gallus, nosníc, mládok na budúcu produkciu vajec, mládok na reprodukciu a kohútikov;

b)

viacpodlažné systémy majú najviac tri podlažia využiteľnej plochy vrátane prízemia;

c)

zvýšené podlažia sú skonštruované tak, aby sa zabránilo vypadnutiu trusu na vtáky, ktoré sa nachádzajú na nižšom podlaží, a sú vybavené účinným systémom odstraňovania trusu;

d)

všetky podlažia umožňujú ľahkú kontrolu vtákov;

e)

viacpodlažné systémy zabezpečujú, že všetky vtáky sa môžu voľne a ľahko pohybovať medzi jednotlivými podlažiami alebo v priľahlých priestoroch;

f)

viacpodlažné systémy sú skonštruované tak, že všetkým vtákom poskytujú jednoduchý a rovnaký prístup k voľným plochám.

5.   Haly pre hydinu obsahujú bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje. Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje sa vtákom od mladého veku poskytujú v takých veľkostiach alebo rozmeroch, ktoré zodpovedajú veľkosti skupiny a vtákov, ako sa stanovuje v časti IV prílohy I.

6.   V prípade hydiny možno používať mobilné haly pre hydinu za predpokladu, že sú počas produkčného cyklu pravidelne premiestňované, aby sa zabezpečila dostupnosť vegetácie pre vtáky a aspoň medzi každým turnusom hydiny. Hustota chovu výkrmovej hydiny stanovená v oddieloch 4 až 9 časti IV prílohy I sa môže zvýšiť maximálne na 30 kg živej hmotnosti/m2 za predpokladu, že plocha prízemia mobilnej haly pre hydinu nepresiahne 150 m2.

Článok 16

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky voľných plôch

1.   Voľné plochy pre hydinu musia byť príťažlivé pre vtáky a plne prístupné všetkým vtákom.

2.   V halách pre hydinu, ktoré sú rozdelené na samostatné oddelenia, sú na účely ustajnenia viacerých kŕdľov voľné plochy každého oddelenia oddelené tak, aby sa zabezpečilo, že kontakt s inými kŕdľami je obmedzený a že vtáky z jednotlivých kŕdľov sa nemôžu miešať.

3.   Voľné plochy pre hydinu sú pokryté hlavne vegetáciou zloženou z rôznych druhov rastlín.

4.   Voľné plochy poskytujú vtákom dostatočný počet ochranných zariadení resp. prístreškov, alebo krovín či stromov rozmiestnených po celej voľnej ploche s cieľom zabezpečiť, aby vtáky využívali celú voľnú plochu vyváženým spôsobom.

5.   Vegetácia na voľných plochách sa pravidelne udržiava, aby sa obmedzil potenciálny prebytok živín.

6.   Voľné plochy nepresahujú okruh 150 m od najbližších výstupných/vstupných priechodov haly pre hydinu. Povoľuje sa však rozšírenie až do 350 m od najbližšieho priechodu haly pre hydinu, pokiaľ je na voľnej ploche rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov na ochranu pred počasím a predátormi, pričom na jednom hektári musia byť najmenej štyri prístrešky. Pokiaľ ide o husi, voľné plochy umožňujú vtákom uspokojiť ich potrebu jesť trávu.

ODDIEL 5

KRÁLIKY

Článok 17

Minimálne obdobie kŕmenia materským mliekom

Minimálne obdobie kŕmenia mláďat králikov prednostne materským mliekom uvedené v časti II bode 1.4.1 písm. g) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 je 42 dní po ich narodení.

Článok 18

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade králikov sú stanovené v časti V prílohy I.

Článok 19

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa mobilných alebo pevných králikární

1.   Počas obdobia pasenia sú králiky držané v mobilných králikárňach na pasienkoch alebo v pevných králikárňach s prístupom na pasienok.

2.   Mimo obdobia pasenia môžu byť králiky držané v pevných králikárňach s prístupom k vonkajšiemu výbehu s vegetáciou, prednostne s pasienkami.

3.   Mobilné králikárne na pasienkoch sa čo najčastejšie presúvajú s cieľom zabezpečiť maximálne využitie pasienkov a sú skonštruované tak, aby sa králiky mohli pásť na pastvine.

Článok 20

Charakteristiky a technické požiadavky týkajúce sa vnútorných a vonkajších priestorov

1.   Vnútorné priestory v pevných a mobilných králikárňach sú skonštruované tak, aby:

a)

ich výška bola dostatočná na to, aby všetky králiky mohli stáť so vzpriamenými ušami;

b)

mohli pojať rôzne skupiny králikov a aby celý vrh mláďat mohol zostať spolu pri prechode do fázy výkrmu;

c)

samce a gravidné a reprodukčné samice mohli byť oddelené od skupiny z osobitných dôvodov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a počas obmedzeného obdobia za predpokladu, že môžu udržiavať očný kontakt s inými králikmi;

d)

samica mohla opustiť hniezdo a vrátiť sa doň, aby nadojčila mláďatá;

e)

poskytovali:

i)

krytý prístrešok vrátane tmavých skrýš v dostatočnom počte pre všetky kategórie králikov;

ii)

prístup k hniezdam pre všetky samice aspoň jeden týždeň pred očakávaným dátumom pôrodu a aspoň do konca obdobia dojčenia mláďat;

iii)

prístup k hniezdam pre mláďatá v dostatočnom počte s minimálne jedným hniezdom na každú dojčiacu samicu s mláďatami;

iv)

materiály na ohlodávanie pre králiky.

2.   Vonkajšie priestory v zariadeniach s pevnými králikárňami sú skonštruované tak, aby:

a)

mali dostatočné množstvo vyvýšených platforiem, ktoré sú v rámci ich minimálnej plochy rovnomerne rozmiestnené;

b)

boli obklopené plotmi, ktoré sú dostatočne vysoké a hlboké na to, aby zabránili úniku buď preskočením, alebo podhrabaním;

c)

v prípade, že majú betónovú vonkajšiu plochu, tam bol zabezpečený ľahký prístup k časti vonkajšieho výbehu s vegetáciou. Bez takéhoto ľahkého prístupu nesmie byť povrch betónovej plochy zahrnutý do výpočtu minimálnej plochy vonkajších priestorov;

d)

poskytovali:

i)

krytý prístrešok vrátane tmavých skrýš v dostatočnom počte pre všetky kategórie králikov;

ii)

materiály na ohlodávanie pre králiky.

Článok 21

Požiadavky na vegetáciu a charakteristiky voľných plôch

1.   Vegetácia vonkajších výbehov sa udržiava pravidelne a tak, aby bola atraktívna pre králiky.

2.   Počas obdobia pasenia sa pasienky pravidelne striedajú a obhospodarujú tak, aby sa optimalizovalo pasenie králikov.

KAPITOLA III

ŽIVOČÍCHY AKVAKULTÚRY

Článok 22

Podrobné pravidlá týkajúce sa živočíchov akvakultúry podľa druhov alebo skupín druhov

Prevádzkovatelia, ktorí produkujú živočíchy akvakultúry, dodržiavajú v súvislosti s hustotou chovu a osobitnými charakteristikami systémov produkcie a systémov chovných priestorov podrobné pravidlá podľa druhov alebo skupín druhov stanovené v prílohe II.

KAPITOLA IV

SPRACOVANÉ POTRAVINY A KRMIVÁ

Článok 23

Techniky povolené pri spracúvaní potravinových výrobkov

1.   V procese spracovania potravinových výrobkov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú povolené len techniky, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v kapitole II nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä s príslušnými osobitnými zásadami uplatniteľnými na spracúvanie potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby stanovenými v článku 7, s príslušnými pravidlami kapitoly III uvedeného nariadenia a s podrobnými pravidlami výroby stanovenými v časti IV prílohy II k uvedenému nariadeniu.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá časť VI bod 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, techniky využívajúce ionovýmenné a adsorpčné živice sú povolené, ak sa používajú na prípravu ekologických surovín:

a)

pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 za predpokladu, že použitie týchto techník je nevyhnutné na splnenie požiadaviek uvedeného nariadenia a aktov prijatých na základe článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia pre dotknuté výrobky; alebo

b)

pre výrobky regulované smernicou 2006/125/ES za predpokladu, že použitie týchto techník je nevyhnutné na splnenie požiadaviek uvedenej smernice.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že osobitná technika by sa mala posúdiť z hľadiska súladu so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1 alebo že určité osobitné podmienky používania tejto techniky by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia, môže požiadať Komisiu, aby vykonala takéto posúdenie. Na tento účel postúpi Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu, v ktorej uvedie dôvody takéhoto súladu alebo takýchto osobitných podmienok, a zabezpečí, aby dokumentácia bola sprístupnená verejnosti pri dodržaní právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov.

Komisia pravidelne zverejňuje žiadosti uvedené v prvom pododseku.

4.   Komisia preskúma dokumentáciu uvedenú v odseku 3. Ak po jej preskúmaní dospeje k záveru, že technika opísaná v dokumentácii je v súlade so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1, Komisia zmení toto nariadenie tak, aby výslovne povolila techniku uvedenú v dokumentácii alebo zahrnula osobitné podmienky jej používania do tohto nariadenia.

5.   Komisia preskúma povolenie techník na spracúvanie potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby vrátane ich opisu a podmienok používania vždy, keď sa objavia nové dôkazy alebo keď ich poskytne nejaký členský štát.

Článok 24

Techniky povolené pri spracúvaní krmív

1.   V procese spracovania krmív v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú povolené len techniky, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v kapitole II nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä s príslušnými osobitnými zásadami uplatniteľnými na spracúvanie krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby stanovenými v článku 8, s príslušnými pravidlami kapitoly III uvedeného nariadenia a s podrobnými pravidlami výroby stanovenými v časti V prílohy II k uvedenému nariadeniu, a ktoré neobnovujú vlastnosti stratené pri spracúvaní a uskladňovaní krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré nenaprávajú dôsledky nedbanlivosti pri spracúvaní alebo ktoré by mohli byť inak zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu týchto výrobkov.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že osobitná technika by sa mala posúdiť z hľadiska súladu so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1 alebo že určité osobitné podmienky používania tejto techniky by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia, môže požiadať Komisiu, aby vykonala takéto posúdenie. Na tento účel postúpi Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu, v ktorej uvedie dôvody takéhoto súladu alebo takýchto osobitných podmienok, a zabezpečí, aby dokumentácia bola sprístupnená verejnosti pri dodržaní právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov.

Komisia pravidelne zverejňuje žiadosti uvedené v prvom pododseku.

3.   Komisia preskúma dokumentáciu uvedenú v odseku 2. Ak po jej preskúmaní dospeje k záveru, že technika opísaná v dokumentácii je v súlade so zásadami a s pravidlami uvedenými v odseku 1, Komisia zmení toto nariadenie tak, aby výslovne povolila techniku uvedenú v dokumentácii alebo zahrnula osobitné podmienky jej používania do tohto nariadenia.

4.   Komisia preskúma povolenie techník na spracúvanie krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby vrátane ich opisu a podmienok používania vždy, keď sa objavia nové dôkazy alebo keď ich poskytne nejaký členský štát.

KAPITOLA V

INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI EKOLOGICKÉHO RASTLINNÉHO MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU A RASTLINNÉHO MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU Z KONVERZIE A ZVIERAT A MLADÝCH JEDINCOV ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY Z EKOLOGICKÝCH CHOVOV NA TRHU

Článok 25

Informácie, ktoré majú poskytnúť členské štáty

1.   Členské štáty poskytujú informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 53 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848, z databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 a zo systémov uvedených v článku 26 ods. 2 a prípadne v článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti I prílohy III k tomuto nariadeniu.

2.   Členské štáty poskytujú informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 53 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848, o výnimkách udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 prílohy II k uvedenému nariadeniu a s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 uvedenej prílohy v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti II prílohy III k tomuto nariadeniu.

3.   Členské štáty poskytujú informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa článku 53 ods. 6 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848, o dostupnosti bielkovinového krmiva z ekologickej poľnohospodárskej výroby pre hydinu a ošípané na trhu Únie a o povolení udelenom v súlade s časťou II bodmi 1.9.3.1 písm. c) a 1.9.4.2 písm. c) prílohy II k uvedenému nariadeniu v odpovedi na dotazník, ktorý každoročne predkladá Komisia členským štátom.

4.   Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa poskytujú vo formáte a prostredníctvom systému, ktorý sprístupní Komisia. Predmetné informácie sa poskytujú každý rok do 30. júna a prvýkrát do 30. júna 2022 za rok 2021.

5.   Informácie, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1 a 2, prijaté od členských štátov podľa článku 53 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa zahrnú do databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 a do systémov uvedených v článku 26 ods. 2 a prípadne v článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Prechodné ustanovenia

1.   Odchylne od kapitoly II oddielu 3 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s ošípanými v zariadeniach, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná veľká rekonštrukcia vonkajších zariadení na to, aby spĺňali požiadavku, aby aspoň polovica plochy vonkajších priestorov pozostávala z pevnej konštrukcie, ako sa stanovuje v článku 11 tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedeným článkom najneskôr od 1. januára 2029.

2.   Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná renovácia priestorov, kde zvieratá žijú, na to, aby spĺňali požiadavku celkovej dĺžky priechodov z vnútornej časti haly na verandu stanovenú v článku 15 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedeným ustanovením najneskôr od 1. januára 2024.

3.   Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré majú vonkajšiu časť budovy, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutné výrazné zníženie vnútornej hustoty chovu alebo renovácia budov na to, aby spĺňali požiadavky výpočtu hustoty chovu a minimálnych vnútorných priestorov, ako sa stanovuje v časti IV prílohy I k tomuto nariadeniu, pri súčasnom zabezpečení súladu s článkom 15 ods. 2 písm. c), zabezpečiť súlad s uvedenými ustanoveniami najneskôr od 1. januára 2024.

4.   Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná renovácia priestorov, kde zvieratá žijú, alebo je nutné nahradenie zariadenia na to, aby spĺňali požiadavky týkajúce sa pevnej priehradky stanovené v článku 15 ods. 3 písm. c) alebo požiadavku týkajúcu sa bidiel a vyvýšených úrovní sedenia stanovenú v článku 15 ods. 5 tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedenými ustanoveniami najneskôr od 1. januára 2024.

5.   Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s viacpodlažnými halami pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých je nutná veľká rekonštrukcia priestorov, kde zvieratá žijú, alebo je nutné nahradenie zariadenia na to, aby spĺňali požiadavky týkajúce sa maximálneho počtu podlaží stanovené v článku 15 ods. 4 písm. b) a systému odstraňovania trusu stanovené v článku 15 ods. 4 písm. c) tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedenými písmenami najneskôr od 1. januára 2029.

6.   Odchylne od kapitoly II oddielu 4 tohto nariadenia musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky s halami pre hydinu, ktoré majú voľné plochy presahujúce okruh 150 m od najbližšieho výstupného/vstupného priechodu haly pre hydinu, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých sú nutné veľké úpravy štruktúry zariadení alebo nadobudnutie ďalších pozemkov na to, aby spĺňali požiadavku maximálnej dĺžky okruhu stanovenú v článku 16 ods. 6 tohto nariadenia, zabezpečiť súlad s uvedeným ustanovením najneskôr od 1. januára 2029.

7.   Odchylne od časti IV oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu musia poľnohospodárske podniky alebo výrobné jednotky produkujúce mládky v hydinárňach, ktoré boli postavené, rekonštruované alebo uvedené do prevádzky pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008 a v prípade ktorých sú nutné veľké úpravy štruktúry hál pre hydinu alebo nadobudnutie ďalších pozemkov na to, aby spĺňali pravidlá časti IV oddielu 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, zabezpečiť súlad s požiadavkami na hustotu chovu a minimálnu plochu vnútorných a vonkajších priestorov pre mládky a kohútiky stanovenými v časti IV oddiele 2 prílohy I k tomuto nariadeniu najneskôr od 1. januára 2029.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. marca 2020

Za Komisiu

Ursula VON DER LEYEN

Predsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(3)  Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).


PRÍLOHA I

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HUSTOTY CHOVU A MINIMÁLNEJ PLOCHY VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV V PRÍPADE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, AKO SA UVÁDZA V KAPITOLE II

Časť I: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hovädzích zvierat, oviec, kôz a koňovitých zvierat, ako sa uvádza v článku 3

1.   Hovädzie zvieratá

 

Vnútorný priestor

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajší priestor

(plocha výbehov, okrem pasienkov)

 

minimálna živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

 

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

nad 350

5 pri najmenej 1 m2/100 kg

3,7 pri najmenej 0,75 m2/100 kg

Dojnice

 

6

4,5

Plemenné býky

 

10

30

2.   Ovce a kozy

 

Vnútorný priestor

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajší priestor

(plocha výbehov, okrem pasienkov)

 

m2/kus

m2/kus

Ovce

1,5

2,5

Jahňatá

0,35

0,5

Kozy

1,5

2,5

Kozľatá

0,35

0,5

3.   Koňovité zvieratá

 

Vnútorný priestor

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

Vonkajší priestor

(plocha výbehov, okrem pasienkov)

 

minimálna živá hmotnosť (kg)

m2/kus [veľkosť boxov podľa výšky koní]

m2/kus

Plemenné koňovité zvieratá a koňovité zvieratá vo výkrme

do 100

1,5

1,1

do 200

2,5

1,9

do 350

4,0

3

nad 350

5 pri najmenej 1 m2/100 kg

3,7 pri najmenej 0,75 m2/100 kg

Časť II: Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade raticovej zveri, ako sa uvádza v článku 6

Druh

raticovej zveri

Minimálna plocha vonkajších priestorov/ohradu alebo zvernicu

Hustota chovu – maximálny počet dospelých zvierat  (*1) /ha

Jeleň sika

Cervus nippon

1 ha

15

Daniel škvrnitý

Dama dama

1 ha

15

Jeleň lesný

Cervus elaphus

2 ha

7

Jeleň milu

Elaphurus davidianus

2 ha

7

Viac ako jeden druh raticovej zveri

3 ha

7, ak súčasť stáda tvorí jeleň lesný alebo jeleň milu;

15, ak súčasť stáda netvorí jeleň lesný ani jeleň milu

Časť III: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade ošípaných, ako sa uvádza v článku 10

 

 

Vnútorný priestor (čistá plocha, ktorá je ošípaným k dispozícii, znamená vnútorné rozmery vrátane kŕmnych válovov, ale s výnimkou napájačov, v ktorých si ošípané nemôžu ľahnúť)

Vonkajší priestor

 

minimálna živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

Oprasené prasnice s ciciakmi do odstavu

 

7,5 na prasnicu

2,5

Ošípané vo výkrme

Odstavčatá, ošípané v odchove a vo výkrme, prasničky, chovné diviaky

najviac 35 kg

0,6

0,4

viac ako 35 kg, ale menej ako 50 kg

0,8

0,6

viac ako 50 kg, ale menej ako 85 kg

1,1

0,8

viac ako 85 kg, ale menej ako 110 kg

1,3

1

viac ako 110 kg

1,5

1,2

Plemenná ošípaná – samica

Zasušená prasná prasnica

 

2,5

1,9

Plemenná ošípaná – samec

Diviak

 

6

10, ak sa zvernice používajú na prirodzenú plemenitbu

8

Časť IV: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade hydiny, ako sa uvádza v článku 14, článku 15 ods. 2 písm. c) a článku 15 ods. 6, a bidlá a vyvýšené úrovne sedenia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 5

1.   Rodičia druhu Gallus gallus určení na produkciu násadových vajec, z ktorých sa vyliahnu nosnice, a rodičia druhu Gallus gallus určení na produkciu násadových vajec, z ktorých sa vyliahnu výkrmové sliepky druhu Gallus gallus:

Vek

≥ 18 týždňov

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Maximálny počet chovných vtákov na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

6

Bidlá pre vtáky na chov budúcich nosníc

Minimálny počet cm bidla/kus

18

Hniezda

7 samíc na jedno hniezdo alebo v prípade spoločného hniezda 120 cm2/samicu

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

2.   Mládky a kohútiky:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 10 cm bidla/kus

alebo

minimálne 100 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

1

3.   Nosnice vrátane dvojúčelových línií chovaných na produkciu mäsa a vajec:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Maximálny počet vtákov na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

6

Bidlá

Minimálny počet cm bidla/kus

18

Hniezda

7 nosníc na jedno hniezdo alebo v prípade spoločného hniezda 120 cm2/nosnicu

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

4.   Výkrmová hydina druhu Gallus gallus:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 5 cm bidla/kus

alebo minimálne 25 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade pevných hál pre hydinu

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov v prípade mobilných hál pre hydinu

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

2,5

5.   Výkrmová hydina druhu Gallus gallus: kapúny a poulardy:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 5 cm bidla/kus

alebo minimálne 25 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

6.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus gallus: morky druhu Meleagris gallopavo na trhu predávané vcelku na grilovanie alebo určené na rozrábanie:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 10 cm bidla/kus

alebo minimálne 100 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

10

7.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus gallus: hus druhu Anser anser domesticus:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

15

8.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus gallus: pekinské kačice druhu Anas platyrhynchos domesticus, pižmové kačice druhu Cairina moschata a hybridy a kačice mulard druhu Cairina moschata × Anas platyrhynchos:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4,5

9.   Výkrmová hydina iná ako druhu Gallus: perličky druhu Numida meleagris f. domestica:

Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných priestorov

Hustota chovu na m2 využiteľnej plochy vnútorných priestorov haly pre hydinu

21 kg živej hmotnosti/m2

Bidlá alebo vyvýšené úrovne sedenia alebo oboje

akákoľvek kombinácia bidiel alebo vyvýšených úrovní sedenia alebo obidvoch zabezpečujúca

minimálne 5 cm bidla/kus

alebo minimálne 25 cm2 vyvýšenej úrovne sedenia/kus

Hustota chovu a minimálna plocha vonkajších priestorov

Minimálny počet m2 vonkajšieho priestoru/kus

4

Časť V: Hustota chovu a minimálna plocha vnútorných a vonkajších priestorov v prípade králikov, ako sa uvádza v článku 18

1.   Vnútorný priestor

 

Vnútorný priestor

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus) pre oddychový priestor

Pevné králikárne

Vnútorný priestor

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus) pre oddychový priestor

Mobilné králikárne

 

Dojčiace samice s mláďatami do odstavu

0,6 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice nižšia ako 6 kg,

0,72 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice vyššia ako 6 kg

0,6 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice nižšia ako 6 kg,

0,72 m2/samicu s mláďatami, ak je živá hmotnosť samice vyššia ako 6 kg

 

Gravidné a reprodukčné samice králikov

0,5 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je nižšia ako 6 kg,

0,62 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je vyššia ako 6 kg

0,5 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je nižšia ako 6 kg,

0,62 m2/gravidnú alebo reprodukčnú samicu, ak jej živá hmotnosť je vyššia ako 6 kg

Králiky vo výkrme od odstavu po zabitie

Náhradné králiky (od konca obdobia výkrmu až do veku 6 mesiacov)

0,2

0,15

Dospelé samce

0,6

1, ak sa k samcovi pripúšťajú samice na účely párenia

0,6

1, ak sa k samcovi pripúšťajú samice na účely párenia

2.   Vonkajší priestor

 

Vonkajší priestor (vonkajší výbeh s vegetáciou, prednostne pasienkom)

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus)

Pevné králikárne

Vonkajší priestor

(čistá využiteľná plocha/zviera, s výnimkou platforiem, m2/kus)

Mobilné králikárne

Dojčiace samice s mláďatami do odstavu

2,5 m2/samicu s mláďatami

2,5 m2/samicu s mláďatami

Gravidné a reprodukčné samice

2,5

2,5

Králiky vo výkrme od odstavu po zabitie

Náhradné králiky (od konca obdobia výkrmu až do veku 6 mesiacov)

0,5

0,4

Dospelé samce

2,5

2,5


(*1)  Dva kusy raticovej zveri vo veku do 18 mesiacov sa rátajú ako jeden kus raticovej zveri.


PRÍLOHA II

PODROBNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HUSTOTY CHOVU A OSOBITNÝCH CHARAKTERISTÍK SYSTÉMOV PRODUKCIE A SYSTÉMOV CHOVNÝCH PRIESTOROV V PRÍPADE ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 22

Časť I: Lososovité ryby v sladkej vode

pstruh morský (Salmo trutta) – pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) – sivoň americký (Salvelinus fontinalis) – losos atlantický (Salmo salar) – sivoň alpský (Salvelinus alpinus) – lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) – sivoň veľký (Salvelinus namaycush) – hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

Systémy produkcie

Odchovné systémy fariem sa musia zásobovať z otvorených systémov. Veľkosť prietoku musí zabezpečovať minimálne 60 % nasýtenie vody kyslíkom potrebné pre chovanú populáciu a musí zabezpečovať dobré životné podmienky, pričom je nutné zabrániť úniku odpadových vôd z poľnohospodárskeho podniku.

Maximálna hustota chovu

Lososovité druhy tu neuvedené: 15 kg/m3

Losos: 20 kg/m3

Pstruh morský a pstruh dúhový: 25 kg/m3

Sivoň alpský: 25 kg/m3

Časť II: Lososovité ryby v morskej vode

losos atlantický (Salmo salar) – pstruh morský (Salmo trutta) – pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)

Maximálna hustota chovu

10 kg/m3 v sieťových ohradách

Časť III: Treska škvrnitá (Gadus morhua) a iné treskovité ryby, morona striebristá (Dicentrarchus labrax), zubatica zlatočelá (Sparus aurata), sciéna orlovitá (Argyrosomus regius), kalkan veľký (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagar atlantický (Pagrus [= Sparus pagrus]), scénia Sciaenops ocellatus (Sciaenops ocellatus) a iné ryby čeľade Sparidae a ryby rodu Siganus (Siganus spp.)

Systémy produkcie

V systémoch chovných priestorov na voľnom mori (sieťové ohrady/klietky) s minimálnou rýchlosťou morského prúdu, ktorá zabezpečí optimálne životné podmienky rýb, alebo v otvorených systémoch na pevnine.

Maximálna hustota chovu

V prípade rýb okrem kalkana veľkého: 15 kg/m3

V prípade kalkana veľkého: 25 kg/m2

Časť IV: Morona striebristá, zubatica zlatočelá, sciéna orlovitá, mugilovité (Liza, Mugil) a úhor (Anguilla spp.) v zemných nádržiach vyhĺbených v prílivových oblastiach a pobrežných zálivoch

Systém chovných priestorov

Tradičné soľné panvy premenené na produkčné jednotky akvakultúry a podobné zemné nádrže v prílivových oblastiach

Systémy produkcie

Na zabezpečenie dobrých životných podmienok prítomných druhov živočíchov sa musí zabezpečiť primeraná obnova vody. Minimálne 50 % hrádzí musí byť porastených rastlinami. Vyžadujú sa čistiace rybníky na báze mokradí.

Maximálna hustota chovu

4 kg/m3

Časť V: Jeseter veľký v sladkej vode

Dotknuté druhy: čeľaď Acipenser

Systémy produkcie

Prietok vody v každej chovnej jednotke musí byť dostačujúci na zabezpečenie dobrých životných podmienok živočíchov.

Kvalita odtekajúcej vody musí byť rovnaká ako kvalita pritekajúcej vody.

Maximálna hustota chovu

30 kg/m3

Časť VI: Ryby vo vnútrozemských vodách

Dotknuté druhy: čeľaď kaprovité (Cyprinidae) a iné príbuzné druhy v súvislosti s polykultúrou vrátane ostrieža, šťuky, sumca, belíc a jesetera.

Ostriež (Perca fluviatilis) v monokultúre.

Systémy produkcie

V rybníkoch, ktoré sa pravidelne úplne vypúšťajú, a v jazerách. Jazerá musia byť určené výlučne na ekologickú výrobu, to isté platí v prípade pestovania plodín na suchých miestach.

V oblasti výlovu rýb musí byť prívod čistej vody v takom množstve, aby poskytoval rybám optimálne pohodlie. Po vylovení sa ryby musia uchovávať v čistej vode.

Okolo vnútrozemských vodných jednotiek sa musia uchovávať oblasti s prírodnou vegetáciou ako vonkajšie ochranné pásmo nezahrnuté do výrobnej činnosti v súlade s pravidlami ekologickej akvakultúry.

„Polykultúra“ pri odchove sa používa pod podmienkou, že sa riadne dodržiavajú kritériá stanovené v týchto špecifikáciách týkajúcich sa ostatných druhov rýb žijúcich v jazerách.

Maximálna hustota chovu

Celková produkcia druhov je obmedzená na 1 500 kg rýb na hektár za rok (uvádza sa ako výnos z chovu vzhľadom na osobitné charakteristiky systému produkcie).

Maximálna hustota chovu len v prípade ostrieža v monokultúre

20 kg/m3

Časť VII: Krevety čeľade Penaeid a sladkovodné krevety (Macrobrachium spp.)

Systémy produkcie

Umiestnenie má byť na sterilných ílovitých miestach, aby sa minimalizoval vplyv vytvorenia rybníka na životné prostredie. Rybníky sa majú stavať z prirodzene sa vyskytujúceho prítomného ílu.

Maximálna hustota chovu

Zárodočný materiál: maximálne 22 jedincov v postlarválnom štádiu/m2

Maximálna okamžitá biomasa: 240 g/m2

Časť VIII: Rak riečny

Dotknuté druhy: Astacus astacus.

Maximálna hustota chovu

V prípade malých rakov (< 20 mm): 100 jedincov na m2.

V prípade stredne veľkých rakov (20 – 50 mm): 30 jedincov na m2.

V prípade dospelých rakov (> 50 mm): 5 jedincov/m2 za predpokladu, že sú k dispozícii primerané skrýše.

Časť IX: Mäkkýše a ostnatokožce

Systémy produkcie

Lovné šnúry, rošty, chov na lôžkach, sieťové vaky, klietky, plytké nádrže, závesné valcovité siete, prílivové koly a iné systémy chovných priestorov. Pokiaľ ide o chovanie sláviek na roštoch, počet spúšťacích lán nesmie byť vyšší ako jedno lano na meter štvorcový plochy povrchu. Maximálna dĺžka spúšťacieho lana je 20 metrov. Prerieďovanie spustených lán sa nesmie vykonávať počas produkčného cyklu, prerozdelenie spustených lán sa povoľuje, ak sa nezvýši hustota chovu.

Časť X: Tropické sladkovodné ryby: ryby druhu Chanos chanos (Chanos chanos), tilapie (Oreochromis spp.), pangasiusy (Pangasius spp.)

Systémy produkcie

Rybníky a sieťové klietky

Maximálna hustota chovu

Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3


PRÍLOHA III

INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTNÚŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 25

Časť I: Informácie z databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 a zo systémov uvedených v článku 26 ods. 2 a v relevantných prípadoch v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848

1.

Informácie týkajúce sa dostupnosti ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie, okrem sadeníc, ale vrátane sadbových zemiakov, pre každú osobitnú kategóriu uloženú v databáze uvedenej v článku 26 ods. 1 alebo v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov),

označenie odrody alebo heterogénneho materiálu,

dostupné množstvo v období konverzie podľa odhadov prevádzkovateľov (celkový počet jednotiek alebo hmotnosť osiva),

dostupné ekologické množstvo podľa odhadov prevádzkovateľov (celkový počet jednotiek alebo hmotnosť osiva),

počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

Na účely tohto bodu je „sadenica“ mladá rastlina pochádzajúcu z osiva a nie z rezania.

2.

Informácie týkajúce sa dostupnosti mladých jedincov živočíchov akvakultúry z ekologických chovov pre každý druh uložený v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

druh a rod (slovenský a latinský názov),

plemená a línie, ak existujú,

životné štádium (napr. vajíčko, plôdik, mladé jedince), ktoré je k dispozícii na predaj ako ekologický produkt,

dostupné množstvo podľa odhadov prevádzkovateľov,

štatút zdravia v súlade so smernicou Rady 2006/88/ES (1),

počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

3.

Informácie týkajúce sa dostupnosti zvierat z ekologických chovov pre každý druh uložený v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

druh a rod (slovenský a latinský názov),

plemená a línie,

výrobné účely: mäso, mlieko, dvojaký účel alebo chov,

vývojové štádium: dospelé alebo mladé jedince (t. j. hovädzie zvieratá mladšie ako 6 mesiacov, dospelé hovädzie zviera),

dostupné množstvo (celkový počet zvierat) podľa odhadov prevádzkovateľov,

štatút zdravia v súlade s horizontálnymi pravidlami v oblasti zdravia zvierat,

počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

4.

Ak je to relevantné, informácie týkajúce sa dostupnosti plemien a línií z ekologického chovu prispôsobených ekologickej výrobe pre druhy uvedené v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

druh a rod (slovenský a latinský názov),

plemená a línie,

výrobné účely: mäso, mlieko, dvojaký účel alebo chov,

dostupné množstvo (celkový počet zvierat) podľa odhadov prevádzkovateľov,

štatút zdravia v súlade s horizontálnymi pravidlami v oblasti zdravia zvierat,

počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

5.

Ak je to relevantné, informácie týkajúce sa dostupnosti mládok z ekologického chovu uvedené v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

druh a rod (slovenský a latinský názov),

plemená a línie,

výrobné účely: mäso, vajcia, dvojaký účel alebo chov,

dostupné množstvo (celkový počet zvierat) podľa odhadov prevádzkovateľov,

spôsob chovu (uveďte, či vo viacpodlažných systémoch),

štatút zdravia v súlade s horizontálnymi pravidlami v oblasti zdravia zvierat,

počet prevádzkovateľov, ktorí vložili informácie podľa článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 na dobrovoľnom základe.

Časť II: Informácie týkajúce sa výnimiek udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 a s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 uvedenej prílohy

1.

Informácie o výnimkách udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov),

odrodu,

počet výnimiek a celkovú hmotnosť osiva alebo počet rastlín, na ktoré sa výnimky vzťahujú,

odôvodnenie výnimky: či už na výskumné účely, z dôvodu nedostatku vhodnej odrody, na účely ochrany alebo z iných dôvodov,

v relevantných prípadoch, pokiaľ ide o výnimky z iných dôvodov ako na výskumné účely, zoznam druhov, pre ktoré nebola udelená žiadna výnimka, keďže sú dostatočne dostupné v ekologickej forme.

2.

V prípade každého druhu konvenčných hospodárskych zvierat (hovädzie zvieratá, koňovité zvieratá, ovce, kozy, ošípané a raticová zver, králiky, hydina) informácie o výnimkách udelených v súlade s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 zahŕňajú:

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov, t. j. rod a druh),

plemená a línie,

výrobné účely: mäso, mlieko, vajcia, dvojaký účel alebo chov,

počet výnimiek a celkový počet zvierat, na ktoré sa výnimky vzťahujú,

odôvodnenie výnimky: či z dôvodu nedostatku vhodných zvierat alebo z iných dôvodov.


(1)  Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).


31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/465

z 30. marca 2020

o núdzových opatreniach na podporu organizácií výrobcov produkujúcich ovocie a zeleninu v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte a Friuli Venezia Giulia s ohľadom na škody, ktoré na ich produkcii spôsobila bzdocha Halyomorpha halys

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 221 ods. 1,

keďže:

(1)

Bzdocha Halyomorpha halys je hmyz pochádzajúci z Ázie, ktorý sa náhodne – prostredníctvom medzinárodného obchodu – zavliekol na územie Únie, najmä do regiónov na severe Talianska, konkrétne Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte a Friuli Venezia Giulia (ďalej len „postihnuté regióny“).

(2)

V roku 2019 bzdocha Halyomorpha halys spôsobila vážne škody na produkcii ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch, keď napadla hrušky, broskyne a nektárinky, jablká, kivi, čerešne a marhule. Škody na ovocí a zelenine majú za následok, že tieto produkty nie sú použiteľné ani na konzumáciu ani na spracovanie. Straty, ktoré pestovateľom ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch predmetný druh bzdochy spôsobil, sa len za rok 2019 odhadujú na 500 miliónov EUR. Mnohé organizácie výrobcov v postihnutých regiónoch stratili v roku 2019 v dôsledku napadnutia bzdochou veľkú časť svojej úrody ovocia a zeleniny alebo dokonca celú úrodu.

(3)

Bzdocha Halyomorpha halys aktuálne nespĺňa kritériá na to, aby sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (2) zaradila medzi karanténnych škodcov Únie, a na úrovni Únie nie je možné prijať žiadne opatrenia na jej eradikáciu. Preto talianske orgány v tejto fáze nemôžu prijať žiadne primerané ochranné rastlinolekárske opatrenia.

(4)

Navyše sú v súčasnosti dostupné len obmedzené nástroje ochrany rastlín na účinný boj proti bzdoche Halyomorpha halys. Osy druhov Trissolcus japonicus a Trissolcus mitsukurii boli v Taliansku v rámci alternatívneho opatrenia biologickej kontroly schválené ako antagonistický hmyz len nedávno a v súčasnosti nie je jasné, či je táto metóda biologickej kontroly daného druhu bzdochy účinná.

(5)

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch začali vykonávať preventívne opatrenia (napr. inštalácia protihmyzových sietí a pascí), aby zabránili škodám na svojich plodinách. Daným organizáciám výrobcov vznikli napriek ich úsiliu jednak vysoké náklady na preventívne opatrenia a jednak súčasne straty na produkcii s citeľným negatívnym vplyvom na hodnotu ich predávanej produkcie. To sa odráža na finančnej stabilite organizácií výrobcov a ich schopnosti vykonávať operačné programy v nasledujúcich rokoch a zavádzať opatrenia a kroky zamerané na boj proti napadnutiu škodcami. Navyše zníženie hodnoty predávanej produkcie sťažuje organizáciám výrobcov prístup k finančnej pomoci Únie v sektore ovocia a zeleniny. Takisto by mohlo viesť k strate uznania organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch v prípadoch, keď hodnota ich predávanej produkcie klesne pod minimálnu zákonnú hraničnú hodnotu.

(6)

Komplexnosť situácie v postihnutých regiónoch vyplývajúca zo škôd na produkcii ovocia a zeleniny, značných strát príjmu a finančnej nestability organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch, ako aj neschopnosti pokračovať v efektívnom vykonávaní operačných programov predstavuje konkrétny problém v zmysle článku 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Tento konkrétny problém sa nedá riešiť opatreniami podľa článku 219 alebo 220 uvedeného nariadenia, pretože nie je spojený s existujúcim alebo aktuálne hroziacim narušením trhu. Nie je spojený ani s opatreniami na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat alebo so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín.

(7)

Na vyriešenie konkrétneho problému v postihnutých regiónoch sú preto potrebné núdzové opatrenia na zlepšenie prístupu k vzájomným fondom a zvýšenie stropov finančnej pomoci Únie pre organizácie výrobcov v postihnutých regiónoch. Takýmito opatreniami sa zabezpečí finančná stabilita a zvýši odolnosť a schopnosť organizácií výrobcov v postihnutých regiónoch vysporiadať sa so škodami spôsobenými bzdochou Halyomorpha halys a vykonávať ďalšie opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením situácii v tomto ohľade.

(8)

Organizácie výrobcov v postihnutých regiónoch využívajú vzájomné fondy ako opatrenie na predchádzanie krízam a krízové riadenie, aby zmiernili škody spôsobené na ich ovocí a zelenine, ako aj straty príjmu. Preto by sa prístup organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny k vzájomným fondom v postihnutých regiónoch mal zlepšiť. V súčasnosti sa finančná pomoc Únie vzťahuje len na administratívne náklady pri vytváraní vzájomného fondu a dopĺňaní jeho zdrojov po vyplatení kompenzácie členom-výrobcom, ktorí zaznamenajú výrazný pokles príjmov v dôsledku nepriaznivých trhových podmienok. V záujme riešenia škôd spôsobených bzdochou Halyomorpha halys v postihnutých regiónoch by sa finančná pomoc Únie mala vzťahovať aj na počiatočný kapitál vzájomného fondu. Takto poskytnutá finančná pomoc Únie na počiatočný kapitál vzájomného fondu by však mala byť určená na kompenzáciu strát príjmu, ktoré členovia-výrobcovia zaznamenali v dôsledku škôd spôsobených bzdochou Halyomorpha halys.

(9)

Súčasný 4,6 % strop finančnej pomoci Únie určenej na krízové a prevenčné opatrenia v rámci operačných programov organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mal zvýšiť o 0,4 % hodnoty predávanej produkcie na 5 % hodnoty predávanej produkcie, aby sa zlepšil prístup predmetných organizácií výrobcov k vzájomným fondom a iným krízovým a prevenčným opatreniam a posilnila ich finančná stabilita. Združení organizácií výrobcov sa tento konkrétny problém netýka, a preto nie je potrebné zvýšiť strop stanovený v článku 34 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(10)

V dôsledku zvýšenia 4,6 % stropu o 0,4 % by sa strop Únie na krízové a preventívne opatrenia mal zvýšiť na 0,9 % hodnoty predávanej produkcie dotknutých organizácií výrobcov, namiesto súčasných 0,5 % hodnoty predávanej produkcie stanovených v článku 34 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uvedené zvýšenie hodnoty predávanej produkcie o 0,4 % by sa malo využiť na opatrenia na boj proti bzdoche Halyomorpha halys. Takýto krok je potrebný na posilnenie finančnej stability organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch, zvýšenie ich odolnosti a zlepšenie ich schopnosti vykonávať schválené operačné programy v nasledujúcich rokoch.

(11)

Vzhľadom na finančnú nestabilitu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny v postihnutých regiónoch a na potrebu vykonať dodatočné opatrenia na boj proti bzdoche Halyomorpha halys by sa 50 % hraničná hodnota finančnej pomoci Únie uvedená v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 mala zvýšiť na 60 % pri všetkých opatreniach v operačných programoch zameraných na boj proti danému druhu bzdochy v postihnutých regiónoch.

(12)

Vzhľadom na vykonávanie operačných programov podľa kalendárnych rokov a na skutočnosť, že výpočet hodnoty predávanej produkcie, podľa ktorého sa určuje výška finančnej pomoci Únie, je založený na predchádzajúcom kalendárnom roku, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(13)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2020. Je to potrebné vzhľadom na skutočnosť, že núdzové opatrenia sa týkajú úrovne a rozsahu finančnej pomoci Únie pre organizácie výrobcov postihnuté škodami na ovocí a zelenine spôsobenými bzdochou Halyomorpha halys. Dané organizácie výrobcov musia začať uplatňovať predmetné opatrenia vo svojich operačných programoch od januára 2020, aby mohli urýchlene riešiť škody na svojom ovocí a zelenine spôsobené bzdochou Halyomorpha halys a zabezpečiť kontinuitu svojich operačných programov, ako aj svoju hospodársku stabilitu a životaschopnosť už v roku 2020.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a záhradnícke produkty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na uznané organizácie výrobcov pôsobiace v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte a Friuli Venezia Giulia, ktorých produkcia ovocia a zeleniny v roku 2019 bola postihnutá bzdochou Halyomorpha halys.

Článok 2

Núdzové opatrenia na riešenie konkrétneho problému organizácií výrobcov v postihnutých regiónoch

1.   Finančná pomoc Únie plynúca do vzájomných fondov uvedených v článku 33 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vzťahuje aj na podporu počiatočného kapitálu vzájomných fondov. Je určená pre členov-výrobcov ako kompenzácia strát príjmu v dôsledku škôd spôsobených na produkcii ovocia a zeleniny bzdochou Halyomorpha halys v regiónoch uvedených v článku 1.

2.   Strop 4,6 % hodnoty predávanej produkcie uvedený v článku 34 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa zvýši o 0,4 % a suma zodpovedajúca týmto dodatočným 0,4 % sa využije na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením zamerané na riešenie škôd spôsobených bzdochou Halyomorpha halys v regiónoch uvedených v článku 1.

3.   Na žiadosť organizácií výrobcov sa 50 % hraničná hodnota finančnej pomoci Únie uvedená v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zvyšuje na 60 % pri všetkých opatreniach zameraných na boj proti bzdoche Halyomorpha halys v rámci operačných programov organizácií výrobcov pôsobiacich v regiónoch uvedených v článku 1.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).


31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/466

z 30. marca 2020

o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 141 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 stanovuje okrem iného pravidlá vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností príslušnými orgánmi členských štátov. Takisto splnomocňuje Komisiu, aby prostredníctvom vykonávacieho aktu prijala primerané dočasné opatrenia potrebné okrem iného na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat, ak má dôkaz o vážnom narušení kontrolného systému členského štátu.

(2)

Prebiehajúca kríza v dôsledku ochorenia COVID-19 predstavuje výnimočnú a bezprecedentnú výzvu na kapacitu členských štátov plne vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti v súlade s právnymi predpismi EÚ.

(3)

Komisia vo svojich Usmerneniach pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2) zdôraznila, že bezproblémové fungovanie jednotného trhu by v súčasnej situácii nemalo byť ovplyvnené. Okrem toho by členské štáty mali naďalej zabezpečovať pohyb tovaru.

(4)

V súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 sú členské štáty povinné zriadiť kontrolný systém zložený z príslušných orgánov určených na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností. Najmä v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia majú mať príslušné orgány dostatočný počet vhodne kvalifikovaného a skúseného personálu, aby sa mohli úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávať efektívne a účinne.

(5)

Počas prebiehajúcej krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 členské štáty zaviedli pre svoje obyvateľstvo značné obmedzenia pohybu v záujme ochrany ľudského zdravia.

(6)

Viaceré členské štáty informovali Komisiu, že v dôsledku takýchto obmedzení pohybu je ich kapacita nasadiť vhodný personál na úradné kontroly a iné úradné činnosti, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) 2017/625, vážne ovplyvnená.

(7)

Viaceré členské štáty informovali Komisiu konkrétne o ťažkostiach vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť kontrolného personálu. Vyskytli sa najmä ťažkosti v súvislosti s klinickým vyšetrením zvierat, určitými kontrolami produktov živočíšneho pôvodu, rastlín a rastlinných produktov, potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, ako aj v súvislosti s testovaním vzoriek v úradných laboratóriách určených členskými štátmi.

(8)

Podľa právnych predpisov EÚ, ktorými sa riadi obchod živých zvierat a zárodočných produktov v rámci jednotného trhu, konkrétne podľa smerníc Rady 64/432/EHS (3), 88/407/EHS (4), 89/556/EHS (5), 90/429/EHS (6), 91/68/EHS (7), 92/65/EHS (8), 2006/88/ES (9), 2009/156/ES (10) a 2009/158/ES (11), zásielky zvierat a zárodočných produktov musia sprevádzať originály zdravotných certifikátov počas ich premiestňovania medzi členskými štátmi.

(9)

Viaceré členské štáty takisto informovali Komisiu, že úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré vedú k podpisu a vydávaniu papierových originálov úradných certifikátov a úradných potvrdení, ktoré by mali sprevádzať zásielky zvierat a zárodočných produktov, ktoré sa premiestňujú medzi členskými štátmi alebo ktoré vstupujú do Únie, sa v súčasnosti nemôžu vykonávať v súlade s právnymi predpismi EÚ.

(10)

Preto by sa mala dočasne povoliť alternatíva k predloženiu papierových originálov úradných certifikátov a úradných potvrdení vzhľadom na používanie obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) registrovanými používateľmi, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1715 (12), ako aj vzhľadom na súčasnú technickú neschopnosť systému TRACES vydávať elektronické certifikáty v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením. Touto alternatívou by nemala byť dotknutá povinnosť prevádzkovateľov predložiť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 originály dokumentov, ak je to technicky možné.

(11)

Vzhľadom na tieto osobitné okolnosti by sa mali prijať opatrenia na zabránenie vážnym zdravotným rizikám pre personál príslušných orgánov bez toho, aby bolo ohrozené predchádzanie rizikám pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín vyplývajúcim zo zvierat, rastlín a ich produktov, a bez toho, aby bolo ohrozené predchádzanie rizikám pre dobré životné podmienky zvierat. Zároveň by sa malo zabezpečiť riadne fungovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov Únie v oblasti agropotravinového reťazca.

(12)

Členské štáty, ktoré majú vážne ťažkosti s prevádzkovaním svojich existujúcich kontrolných systémov, by preto mali mať možnosť uplatňovať dočasné opatrenia stanovené v tomto nariadení v rozsahu potrebnom na zvládanie súvisiacich vážnych narušení ich kontrolných systémov. Členské štáty by mali čo najskôr prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu závažného narušenia svojich kontrolných systémov.

(13)

Členské štáty uplatňujúce dočasné opatrenia stanovené v tomto nariadení by mali o tom, ako aj o opatreniach prijatých na nápravu ťažkostí pri vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností informovať Komisiu a ostatné členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

(14)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať dva mesiace s cieľom uľahčiť plánovanie a vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností počas krízy spojenej s ochorením COVID-19. Vzhľadom na informácie získané od viacerých členských štátov, podľa ktorých by sa mali dočasné opatrenia poskytovať okamžite, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné opatrenia potrebné na obmedzenie rozšírených rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat s cieľom riešiť vážne narušenia fungovania kontrolných systémov členských štátov vzhľadom na krízu spojenú s ochorením COVID-19.

Článok 2

Členské štáty, ktoré chcú uplatňovať dočasné opatrenia stanovené v tomto nariadení, informujú o tom, ako aj o opatreniach prijatých na nápravu ťažkostí pri vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností Komisiu a ostatné členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

Článok 3

Úradné kontroly a iné úradné činnosti môže výnimočne vykonávať jedna alebo viaceré fyzické osoby osobitne poverené príslušným orgánom na základe ich kvalifikácie, odbornej prípravy a praktických skúseností, ktoré sú v kontakte s príslušným orgánom akýmikoľvek dostupnými komunikačnými prostriedkami a ktoré musia dodržiavať pokyny príslušného orgánu na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností. Takéto osoby konajú nestranne a bez akéhokoľvek konfliktu záujmov, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré vykonávajú.

Článok 4

Úradné kontroly a iné úradné činnosti týkajúce sa úradných certifikátov a úradných potvrdení sa môžu výnimočne vykonávať prostredníctvom úradnej kontroly elektronickej kópie originálu takýchto certifikátov či potvrdení alebo prostredníctvom úradnej kontroly elektronického formátu certifikátu či potvrdenia, ktoré boli vytvorené a predložené v systéme TRACES, za predpokladu, že osoba zodpovedná za predloženie úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia predloží príslušnému orgánu vyhlásenie potvrdzujúce, že originál úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia sa predloží čo najskôr, ako je to technicky možné. Pri vykonávaní takýchto úradných kontrol a iných úradných činností príslušný orgán zohľadní riziko nesúladu dotknutých zvierat a tovaru, ako aj záznamy prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o výsledok úradných kontrol vykonaných u nich a dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 z ich strany.

Článok 5

Úradné kontroly a iné úradné činnosti sa môžu výnimočne vykonávať:

a)

v prípade analýz, testovania alebo diagnostiky, ktoré majú vykonávať úradné laboratóriá, v akomkoľvek laboratóriu určenom na tento účel príslušným orgánom na dočasnom základe;

b)

v prípade fyzických stretnutí s prevádzkovateľmi a ich personálom v súvislosti s metódami a technikami pre úradné kontroly, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/625, prostredníctvom dostupných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 1. júna 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2020

Za Komisiu

Ursula VON DER LEYEN

predsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  C(2020) 1753 final zo 16. marca 2020.

(3)  Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977).

(4)  Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10).

(5)  Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1).

(6)  Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62).

(7)  Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19).

(8)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(9)  Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

(10)  Smernica Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1).

(11)  Smernica Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009, o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek (nariadenie o IMSOC) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).


ROZHODNUTIA

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/467

z 25. marca 2020,

ktorým sa stanovuje definitívne pridelenie pomoci Únie členským štátom na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2019) 2249 final

[oznámené pod číslom C(2020) 1795]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

zo zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 (2) členské štáty, ktoré sa chcú zapojiť do programu pomoci Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (školský program), majú Komisii do 31. januára každého roka predložiť svoju žiadosť o pomoc Únie týkajúcu sa budúceho školského roka a v prípade potreby aktualizovať žiadosť o pomoc Únie týkajúcu sa prebiehajúceho školského roka.

(2)

V súlade s článkom 137 ods. 1 prvým pododsekom Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa programy a činnosti Únie, ktoré sú viazané na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 alebo predchádzajúcich finančných výhľadov, implementujú v rokoch 2019 a 2020 vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu na základe uplatniteľného práva Únie.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto školského programu by sa rozdelenie pomoci Únie na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko medzi zapojené členské štáty malo stanoviť na základe súm uvedených v žiadosti o pomoc Únie predloženej danými členskými štátmi a s prihliadnutím na presuny medzi orientačne pridelenými prostriedkami daného členského štátu podľa článku 23a ods. 4 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (3).

(4)

Všetky členské štáty oznámili Komisii svoje žiadosti o pomoc Únie na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021, v ktorých uviedli konkrétnu sumu požadovanej pomoci, či už na školské ovocie a zeleninu alebo na školské mlieko, alebo na obe časti programu. V prípade Belgicka, Francúzska, Cypru a Švédska boli pri požadovaných sumách zohľadnené presuny medzi orientačne pridelenými prostriedkami.

(5)

S cieľom v najvyššej možnej miere využiť úplný potenciál dostupných finančných prostriedkov by sa nevyžiadaná pomoc Únie mala prerozdeliť medzi členské štáty, ktoré sú zapojené do školského programu a ktoré vo svojej žiadosti o pomoc Únie uvádzajú, že v prípade, že budú dostupné ďalšie zdroje, sú ochotné využiť viac prostriedkov, než im bolo orientačne pridelených.

(6)

Švédsko a Spojené kráľovstvo vo svojej žiadosti o pomoc Únie na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 požiadali o sumu, ktorá je nižšia než orientačne pridelené prostriedky na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko. Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Švédsko oznámili, že sú ochotné využiť viac prostriedkov, než im bolo orientačne pridelených na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko.

(7)

Na základe informácií, ktoré oznámili členské štáty, by sa na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 malo stanoviť definitívne pridelenie pomoci Únie na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko.

(8)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2019) 2249 final (4) sa stanovilo definitívne pridelenie pomoci Únie na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko členským štátom, ktoré sú zapojené do školského programu, na obdobie od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020. Niektoré členské štáty aktualizovali svoju žiadosť o pomoc Únie týkajúcu sa uvedeného školského roka. Nemecko, Španielsko, Luxembursko, Holandsko a Rakúsko oznámili presuny medzi definitívne pridelenými prostriedkami na školské ovocie a zeleninu a definitívne pridelenými prostriedkami na školské mlieko. Belgicko, Holandsko a Portugalsko požiadali o sumu, ktorá je nižšia než definitívne pridelené prostriedky na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko. Česko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Španielsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovensko oznámili, že sú ochotné využiť viac prostriedkov, než im bolo definitívne pridelených na školské ovocie a zeleninu a/alebo na školské mlieko.

(9)

Na základe informácií, ktoré oznámili členské štáty, by sa vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2019) 2249 final malo zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Definitívne pridelenie pomoci Únie na školské ovocie a zeleninu a na školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 členským štátom, ktoré sú zapojené do školského programu, sa uvádza v prílohe I.

Článok 2

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu C(2019) 2249 final sa nahrádza textom prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. marca 2020

Za Komisiu

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2019) 2249 final z 27. marca 2019, ktorým sa stanovuje definitívne pridelenie pomoci Únie členským štátom na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2018) 1762 final.


PRÍLOHA I

Školský rok 2020/2021

(v EUR)

Členský štát

Definitívne pridelenie pomoci na školské ovocie a zeleninu

Definitívne pridelenie pomoci na školské mlieko

Belgicko

3 405 459

1 613 200

Bulharsko

2 562 226

1 145 871

Česko

3 918 810

1 813 713

Dánsko

2 249 220

1 578 867

Nemecko

24 582 347

10 712 157

Estónsko

542 176

727 890

Írsko

2 238 463

1 029 094

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

16 237 995

6 302 784

Francúzsko

17 990 469

17 123 194

Chorvátsko

1 636 896

874 426

Taliansko

20 493 267

9 016 105

Cyprus

390 044

400 177

Lotyšsko

769 194

736 593

Litva

1 089 604

1 082 982

Luxembursko

333 895

204 752

Maďarsko

3 666 098

1 927 193

Malta

319 478

200 892

Holandsko

6 683 866

2 401 061

Rakúsko

2 796 946

1 250 119

Poľsko

14 394 215

10 941 915

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

7 866 848

10 771 254

Slovinsko

701 580

359 649

Slovensko

2 098 537

1 004 766

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

9 217 369

Spojené kráľovstvo

0

4 898 661

Spolu

145 068 962

104 931 038


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA I

Školský rok 2019/2020

(v EUR)

Členský štát

Definitívne pridelenie pomoci na školské ovocie a zeleninu

Definitívne pridelenie pomoci na školské mlieko

Belgicko

2 506 459

855 200

Bulharsko

2 592 914

1 156 473

Česko

4 163 260

2 103 744

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Nemecko

26 436 867

10 437 134

Estónsko

573 599

765 332

Írsko

2 266 887

1 201 217

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

17 454 573

6 136 910

Francúzsko

17 990 469

17 123 194

Chorvátsko

1 660 486

800 354

Taliansko

20 811 379

9 120 871

Cyprus

390 044

400 177

Lotyšsko

814 976

788 002

Litva

1 144 738

1 150 401

Luxembursko

381 828

165 000

Maďarsko

3 886 202

2 171 100

Malta

296 797

211 122

Holandsko

7 255 860

1 320 848

Rakúsko

3 116 669

1 113 019

Poľsko

14 579 625

11 005 606

Portugalsko

1 553 912

2 151 570

Rumunsko

6 866 848

11 301 317

Slovinsko

708 635

362 276

Slovensko

2 206 132

1 140 984

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

8 998 717

Spojené kráľovstvo

0

4 898 661

Spolu

146 284 753

103 715 247


ROKOVACIE PORIADKY

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/38


ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EURÓPSKEHO CENTRA PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

z 9. septembra 2019

o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

SPRÁVNA RADA EURÓPSKEHO CENTRA PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

(ďalej len „ECDC“) so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (2), a najmä na jeho článok 20 ods. 4,

so zreteľom na rokovací poriadok správnej rady centra ECDC a predovšetkým na jeho článok 10,

so zreteľom na stanovisko EDPS z 22. júla 2019 a na usmernenia EDPS k článku 25 nového nariadenia a k interným predpisom,

po porade s výborom zamestnancov, keďže:

(1)

Centrum ECDC vykonáva svoje činnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004.

(2)

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 obmedzenia uplatňovania článkov 14 až 22, 35 a 36, ako aj článku 4 uvedeného nariadenia, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 22 by mali vychádzať z interných predpisov prijatých centrom ECDC, ak nie sú založené na právnych aktoch prijatých na základe zmlúv.

(3)

Tieto interné predpisy vrátane ustanovení o posúdení nutnosti a primeranosti obmedzenia sa nemajú uplatňovať, ak právny akt prijatý na základe zmlúv stanovuje obmedzenie práv dotknutej osoby.

(4)

Ak centrum ECDC vykonáva svoje povinnosti v súvislosti s právami dotknutých osôb podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, vezme do úvahy, či sa vzťahuje niektorá z výnimiek stanovených v uvedenom nariadení.

(5)

V rámci svojho administratívneho fungovania môže centrum ECDC vykonávať administratívne vyšetrovania, disciplinárne konania, uskutočňovať predbežné činnosti týkajúce sa prípadov potenciálnych nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF, zaoberať sa prípadmi oznamovania protispoločenskej činnosti, zaoberať sa (formálnymi a neformálnymi) postupmi pre prípady obťažovania, vybavovať interné a externé sťažnosti, vykonávať vnútorné audity, spracúvať údaje týkajúce sa zdravia zamestnancov centra ECDC, vykonávať vyšetrovania zo strany zodpovednej osoby v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a interné vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informačných technológií.

(6)

Centrum ECDC spracúva niekoľko kategórií osobných údajov vrátane tvrdých údajov („objektívne“ údaje, ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, služobné údaje, správne údaje, údaje získané z konkrétnych zdrojov, elektronické komunikácie a prevádzkové údaje) a/alebo mäkkých údajov („subjektívne“ údaje týkajúce sa konkrétneho prípadu, ako napríklad odôvodnenie, údaje o správaní, hodnotenia, údaje o výkonnosti a výkone povolania a údaje súvisiace s predmetom alebo predložené v súvislosti s predmetom postupu alebo činnosti).

(7)

Centrum ECDC, zastúpené riaditeľom, koná vo vzťahu k údajom ako prevádzkovateľ bez ohľadu na ďalšie delegovanie úlohy prevádzkovateľa v rámci centra ECDC, ktoré zohľadňuje prevádzkové povinnosti pri konkrétnych operáciách spracúvania osobných údajov.

(8)

Osobné údaje sa bezpečne uchovávajú v elektronickom prostredí alebo na papieri, čím sa zabraňuje nezákonnému prístupu k nim alebo ich nezákonnému prenosu osobám, ktoré tieto údaje nepotrebujú poznať. Spracúvané osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné a vhodné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú počas obdobia uvedeného v oznámeniach o ochrane údajov, vyhláseniach o ochrane osobných údajov alebo v záznamoch centra ECDC.

(9)

Tieto interné predpisy by sa mali vzťahovať na všetky spracovateľské operácie, ktoré centrum ECDC uskutočňuje pri výkone administratívnych vyšetrovaní, disciplinárnych konaniach, predbežných činnostiach týkajúcich sa prípadov možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF, pri postupoch oznamovania protispoločenskej činnosti, pri (formálnych a neformálnych) postupoch v prípadoch obťažovania, vybavovaní interných a externých sťažností, vnútorných auditoch, vyšetrovaniach, ktoré vykonáva zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725, vyšetrovaniach v oblasti bezpečnosti informačných technológií vykonávaných interne alebo so zapojením externých subjektov (napr. CERT-EU) a vo vzťahu k zaobchádzaniu s osobnými spismi zamestnancov.

(10)

Tieto vnútorné predpisy by mali platiť pre spracovateľské operácie vykonané pred začatím vyššie uvedených postupov, počas týchto postupov a počas monitorovania opatrení nadväzujúcich na výsledky týchto postupov. Mala by tu patriť aj pomoc a spolupráca, ktorú centrum ECDC poskytuje vnútroštátnym orgánom a medzinárodným organizáciám mimo administratívnych vyšetrovaní.

(11)

V prípadoch, v ktorých sa tieto interné predpisy uplatňujú, centrum ECDC musí odôvodniť, prečo sú obmedzenia nevyhnutne potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti a že rešpektujú podstatu základných práv a slobôd.

(12)

V tomto rámci je centrum ECDC povinné v maximálnej možnej miere rešpektovať základné práva dotknutých osôb počas uvedených postupov, najmä tie, ktoré sa týkajú práva na poskytovanie informácií, prístupu a opravy, práva na vymazanie, obmedzenia spracúvania, práva na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe alebo na dôvernosť komunikácie, ako je to zakotvené v nariadení (EÚ) 2018/1725.

(13)

Centrum ECDC však môže mať povinnosť obmedziť informácie pre dotknutú osobu a iné práva dotknutej osoby, s cieľom chrániť najmä svoje vlastné vyšetrovania, vyšetrovania a postupy iných orgánov verejnej moci, ako aj práva iných osôb, ktoré súvisia s jeho vyšetrovaním alebo inými postupmi.

(14)

Centrum ECDC preto môže tieto informácie obmedziť na účely ochrany vyšetrovania a základných práv a slobôd iných dotknutých osôb.

(15)

Centrum ECDC by malo pravidelne monitorovať uplatňovanie podmienok, ktorými sa toto obmedzenie odôvodňuje, a zrušiť obmedzenie, pokiaľ tieto podmienky už neplatia.

(16)

Prevádzkovateľ by mal informovať zodpovednú osobu v čase odkladu a počas revízií,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto rozhodnutí sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých centrum ECDC v rámci svojich postupov stanovených v odseku 2 môže podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 obmedziť uplatňovanie práv zakotvených v článkoch 14 až 21, 35 a 36, ako aj v jeho článku 4.

2.   V rámci administratívneho fungovania centra ECDC sa toto rozhodnutie vzťahuje na operácie spracúvania osobných údajov, ktoré centrum ECDC vykonáva na účely: výkonu administratívnych vyšetrovaní, disciplinárnych konaní, predbežných činností týkajúcich sa prípadov možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF, postupov pre prípady oznamovania protispoločenskej činnosti, (formálnych a neformálnych) postupov pre prípady obťažovania, vybavovania interných a externých sťažností, vykonávania vnútorných auditov, vyšetrovaní, ktoré vykonáva zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a vyšetrovaní v oblasti bezpečnosti informačných technológií realizovaných interne alebo s externým zapojením (napr. CERT-EU) a vo vzťahu k zaobchádzaniu s osobnými spismi zamestnancov (ktoré môžu obsahovať údaje psychologickej alebo psychiatrickej povahy).

3.   Kategórie dotknutých osobných údajov predstavujú tvrdé údaje („objektívne“ údaje, ako sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, služobné údaje, správne údaje, údaje získané z konkrétnych zdrojov, elektronické komunikácie a prevádzkové údaje) a/alebo mäkké údaje („subjektívne“ údaje týkajúce sa konkrétneho prípadu, ako napríklad odôvodnenie, údaje o správaní, hodnotenia, údaje o výkonnosti a výkone povolania a údaje súvisiace s predmetom alebo predložené v súvislosti s predmetom postupu alebo činnosti).

4.   Ak centrum ECDC vykonáva svoje povinnosti v súvislosti s právami dotknutých osôb podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, vezme do úvahy, či sa vzťahuje niektorá z výnimiek stanovených v uvedenom nariadení.

5.   S výhradou podmienok stanovených v tomto rozhodnutí sa obmedzenia môžu vzťahovať na tieto práva: poskytovanie informácií dotknutým osobám, právo prístupu, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe alebo dôvernosť komunikácie.

Článok 2

Špecifikácia prevádzkovateľa a záruk

1.   Existujúce záruky na zabránenie prípadom porušenia ochrany údajov, únikom alebo neoprávnenému zverejneniu sú tieto:

a)

papierové dokumenty sa uchovávajú v zabezpečených skriniach a a prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci;

b)

všetky elektronické údaje sa bezpečne uchovávajú v počítačových aplikáciách v súlade s bezpečnostnými štandardmi centra ECDC, ako aj v špecifických elektronických zložkách, ku ktorým majú prístup len oprávnení zamestnanci. Príslušné úrovne prístupu sa udeľujú individuálne;

c)

databáza je chránená heslom a prístupná len oprávneným používateľom. Elektronické záznamy sa uchovávajú v bezpečí, aby sa zabezpečila dôvernosť a ochrana údajov, ktoré obsahujú;

d)

všetky osoby, ktoré majú prístup k údajom, sú viazané povinnosťou zachovávať dôvernosť alebo dohodami o mlčanlivosti.

2.   Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracovateľským operáciám je centrum ECDC, zastúpené svojim riaditeľom, ktorý môže funkciu prevádzkovateľa delegovať. Dotknuté osoby sú o delegovanom prevádzkovateľovi informované prostredníctvom oznámení o ochrane údajov alebo záznamov uverejnených na webovej stránke a/alebo na intranete centra ECDC.

3.   Obdobie uchovávania osobných údajov uvedené v článku 1 ods. 3 nesmie byť dlhšie, ako je potrebné a vhodné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. V žiadnom prípade nesmie byť dlhšie, než je obdobie uchovávania údajov uvedené v oznámeniach o ochrane údajov, vyhláseniach o ochrane osobných údajov alebo v záznamoch uvedených v článku 5 ods. 1.

4.   Ak centrum ECDC uvažuje o uplatnení obmedzenia, zváži riziko spojené s právami a slobodami dotknutej osoby, najmä v porovnaní s rizikom pre práva a slobody iných dotknutých osôb a rizikom, že zruší účinok vyšetrovaní alebo postupov centra ECDC, napríklad tým, že zničí dôkazy. Riziká ohrozujúce práva a slobody dotknutej osoby sa týkajú predovšetkým, ale nielen, rizika poškodenia dobrej povesti a rizík spojených s právom na obhajobu a právom na vypočutie.

Článok 3

Obmedzenia

1.   Centrum ECDC uplatní akékoľvek obmedzenie len s cieľom zaistiť:

a)

predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie vrátane ochrany pred ohrozeniami verejnej bezpečnosti a predchádzania týmto ohrozeniam;

b)

vnútornú bezpečnosť inštitúcií a orgánov Únie vrátane ich elektronických komunikačných sietí;

c)

predchádzanie porušeniam etiky v prípade regulovaných povolaní, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie;

d)

monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj len príležitostne, s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmene a);

e)

ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných.

2.   Pri osobitnom uplatnení cieľov opísaných v odseku 1 môže centrum ECDC uplatňovať obmedzenia vo vzťahu k osobným údajom vymieňaným s útvarmi Komisie alebo inými inštitúciami, orgánmi, agentúrami a úradmi Únie, príslušnými orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo medzinárodnými organizáciami za týchto okolností:

a)

ak by uplatňovanie uvedených práv a povinností mohlo byť obmedzené zo strany útvarov Komisie alebo iných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie na základe iných aktov podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo v súlade s kapitolou IX uvedeného nariadenia, resp. na základe zakladajúcich aktov iných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie;

b)

ak by uplatňovanie uvedených práv a povinností mohli obmedziť príslušné orgány členských štátov na základe aktov podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (3) alebo na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 13 ods. 3, článok 15 ods. 3 alebo článok 16 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (4);

c)

ak by uplatňovanie uvedených práv a povinností mohlo ohroziť spoluprácu centra ECDC s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami pri plnení jeho úloh.

Pred uplatnením obmedzení za okolností uvedených v prvom pododseku písm. a) a b) sa centrum ECDC poradí s príslušnými útvarmi Komisie, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie alebo príslušnými orgánmi členských štátov, pokiaľ nie je centru ECDC zrejmé, že uplatnenie obmedzenia sa stanovuje v niektorom z právnych aktov uvedených v týchto písmenách.

3.   Každé obmedzenie je potrebné a primerané pri zohľadnení rizík spojených s právami a slobodami dotknutých osôb a rešpektuje podstatu základných práv a slobôd v demokratickej spoločnosti.

4.   V prípade, že sa zvažuje uplatnenie obmedzenia, na základe príslušných pravidiel sa overí nevyhnutnosť a primeranosť. Vypracuje sa ako oznámenie o vnútornom posúdení a vykonáva sa na účely zodpovednosti individuálne v jednotlivých prípadoch.

5.   Obmedzenia sa zrušia, len čo prestanú existovať okolnosti, pre ktoré boli zavedené. Platí to najmä v prípade, že sa predpokladá, že výkon obmedzeného práva by už nerušil účinok uloženého obmedzenia ani nepriaznivo neovplyvňoval práva alebo slobody iných dotknutých osôb.

Článok 4

Preskúmanie zodpovednou osobou

1.   Centrum ECDC bez zbytočného odkladu informuje svoju zodpovednú osobu vždy, ak prevádzkovateľ obmedzí uplatňovanie práv dotknutých osôb alebo rozšíri obmedzenie v súlade s týmto rozhodnutím. Prevádzkovateľ poskytne zodpovednej osobe prístup k záznamu, ktorý obsahuje posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia, a v zázname uvedie dátum informovania zodpovednej osoby.

2.   Zodpovedná osoba môže písomne požiadať prevádzkovateľa o preskúmanie uplatňovania obmedzení. Prevádzkovateľ písomne informuje zodpovednú osobu o výsledku požadovaného preskúmania.

3.   Prevádzkovateľ informuje zodpovednú osobu o zrušení obmedzenia.

Článok 5

Poskytovanie informácií dotknutej osobe

1.   V riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí môže prevádzkovateľ, ak je to potrebné a primerané, obmedziť právo na informácie v súvislosti s týmito spracovateľskými operáciami:

a)

vykonávanie administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní;

b)

predbežné činnosti súvisiace s prípadmi možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF;

c)

postupy oznamovania protispoločenskej činnosti;

d)

(formálne a neformálne) postupy pre prípady obťažovania;

e)

vybavovanie interných a externých sťažností;

f)

vnútorné audity;

g)

vyšetrovania, ktoré vykonáva zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725;

h)

vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informačných technológií realizované interne alebo s externým zapojením (napr. CERT-EU).

Centrum ECDC zahrnie do oznámení o ochrane osobných údajov, vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo záznamov v zmysle článku 31 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ktoré sú uverejnené na jeho webovej stránke a/alebo na intranete na účely informovania dotknutých osôb o ich právach v rámci príslušného postupu, informácie týkajúce sa možného obmedzenia týchto práv. Tieto informácie zahŕňajú, ktoré práva môžu byť obmedzené, odôvodnenie a možné trvanie obmedzenia.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v odseku 3, centrum ECDC, ak je to primerané, individuálne bez zbytočného odkladu a písomne informuje všetky dotknuté osoby, ktorých sa týka konkrétna spracovateľská operácia, o ich právach v súvislosti so súčasnými alebo budúcimi obmedzeniami.

3.   Ak centrum ECDC úplne alebo čiastočne obmedzí poskytovanie informácií dotknutým osobám uvedeným v odseku 2, zaznamená dôvody tohto obmedzenia, právny základ v súlade s článkom 3 tohto rozhodnutia vrátane posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia.

Uvedený záznam a v náležitých prípadoch aj dokumenty obsahujúce súvisiace faktické a právne prvky sa zaregistrujú. Na požiadanie sa sprístupnia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

4.   Obmedzenie uvedené v odseku 3 sa uplatňuje dovtedy, kým platia dôvody, ktoré ho opodstatňujú.

Ak dôvody na obmedzenie prestanú platiť, centrum ECDC poskytne dotknutej osobe informácie o hlavných dôvodoch, na základe ktorých bolo obmedzenie uplatnené. Súčasne bude centrum ECDC dotknutú osobu informovať o práve podať kedykoľvek sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, alebo žiadať o súdne prostriedky nápravy na Súdnom dvore Európskej únie.

Centrum ECDC preskúma uplatňovanie obmedzenia každých šesť mesiacov od jeho zavedenia a pri ukončení príslušného skúmania, postupu alebo vyšetrovania. Prevádzkovateľ následne každých šesť mesiacov sleduje, či je potrebné zachovať všetky obmedzenia.

Článok 6

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1.   V riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí môže prevádzkovateľ, ak je to potrebné a primerané, obmedziť právo na prístup k údajom v súvislosti s týmito spracovateľskými operáciami:

a)

vykonávanie administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní;

b)

predbežné činnosti súvisiace s prípadmi možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF;

c)

postupy oznamovania protispoločenskej činnosti;

d)

(formálne a neformálne) postupy pre prípady obťažovania;

e)

vybavovanie interných a externých sťažností;

f)

vnútorné audity;

g)

vyšetrovania, ktoré vykonáva zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725;

h)

vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informačných technológií realizované interne alebo s externým zapojením (napr. CERT-EU);

i)

vo vzťahu k priamemu prístupu k dokumentom týkajúcim sa zdravotných údajov psychologickej alebo psychiatrickej povahy zahrnutých v osobných spisoch zamestnancov centra ECDC.

Ak dotknuté osoby žiadajú o prístup k svojim osobným údajom spracúvaným v súvislosti s jedným alebo viacerými konkrétnymi prípadmi alebo s konkrétnou spracovateľskou operáciou v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2018/1725, centrum ECDC obmedzí svoje posúdenie žiadosti len na takéto osobné údaje.

2.   Ak centrum ECDC úplne alebo čiastočne obmedzí právo prístupu uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) 2018/1725, prijme tieto kroky:

a)

vo svojej odpovedi na príslušnú žiadosť informuje danú dotknutú osobu o uplatnenom obmedzení a o hlavných dôvodoch tohto obmedzenia, ako aj o možnosti podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo požiadať o súdny prostriedok nápravy na Súdnom dvore Európskej únie;

b)

v oznámení o vnútornom posúdení sa zdokumentujú dôvody obmedzenia vrátane posúdenia nevyhnutnosti a primeranosti obmedzenia a dĺžky jeho trvania.

Poskytnutie informácií uvedených v písmene a) sa môže odložiť, môže sa od neho upustiť alebo sa môže zamietnuť, ak by sa ním zrušil účinok obmedzenia v súlade s článkom 25 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Centrum ECDC preskúma uplatňovanie obmedzenia každých šesť mesiacov od jeho zavedenia a pri ukončení príslušného vyšetrovania. Prevádzkovateľ následne každých šesť mesiacov sleduje, či je potrebné zachovať všetky obmedzenia.

3.   Uvedený záznam a v náležitých prípadoch aj dokumenty obsahujúce súvisiace skutkové a právne prvky sa zaregistrujú. Na požiadanie sa sprístupnia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Článok 7

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania

1.   V riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí môže prevádzkovateľ, ak je to potrebné a primerané, obmedziť právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania v súvislosti s týmito spracovateľskými operáciami:

a)

vykonávanie administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní;

b)

predbežné činnosti súvisiace s prípadmi možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF;

c)

postupy oznamovania protispoločenskej činnosti;

d)

(formálne a neformálne) postupy pre prípady obťažovania;

e)

vybavovanie interných a externých sťažností;

f)

vnútorné audity;

g)

vyšetrovania, ktoré vykonáva zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725;

h)

vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informačných technológií realizované interne alebo s externým zapojením (napr. CERT-EU).

2.   Ak centrum ECDC úplne alebo čiastočne obmedzí uplatňovanie práva na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania uvedeného v článkoch 18, 19 ods. 1 a 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725, vykoná kroky stanovené v článku 6 ods. 2 tohto rozhodnutia a vykoná záznam v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto rozhodnutia.

Článok 8

Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe a dôvernosť elektronických komunikácií

1.   V riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí môže prevádzkovateľ, ak je to potrebné a vhodné, obmedziť právo na oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov v súvislosti s týmito spracovateľskými operáciami:

a)

vykonávanie administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní;

b)

predbežné činnosti súvisiace s prípadmi možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF;

c)

postupy oznamovania protispoločenskej činnosti;

d)

(formálne a neformálne) postupy pre prípady obťažovania;

e)

vybavovanie interných a externých sťažností;

f)

vnútorné audity;

g)

vyšetrovania, ktoré vykonáva zodpovedná osoba v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725;

h)

vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informačných technológií realizované interne alebo s externým zapojením (napr. CERT-EU).

2.   V riadne odôvodnených prípadoch a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí môže prevádzkovateľ, ak je to potrebné a primerané, obmedziť právo na opravu, právo na dôvernosť elektronických komunikácií v súvislosti s týmito spracovateľskými operáciami:

a)

vykonávanie administratívnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní;

b)

predbežné činnosti súvisiace s prípadmi možných nezrovnalostí nahlasovaných úradu OLAF;

c)

postupy oznamovania protispoločenskej činnosti;

d)

formálne postupy pre prípady obťažovania;

e)

vybavovanie interných a externých sťažností;

f)

vyšetrovania v oblasti bezpečnosti informačných technológií realizované interne alebo s externým zapojením (napr. CERT-EU).

3.   Ak centrum ECDC obmedzí oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe alebo dôvernosť elektronických komunikácií uvedených v článkoch 35 a 36 nariadenia (EÚ) 2018/1725, zaznamená a zaregistruje dôvody obmedzenia v súlade s článkom 5 ods. 3 tohto rozhodnutia. Uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tohto rozhodnutia.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štokholme 9. septembra 2019

Za Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Anni VIROLAINEN-JULKUNEN

predsedníčka správnej rady


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/45


ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ-MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO Č. 1/2020

zo 16. marca 2020

o výmene informácií medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov na zmenu protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2020/468]

ASOCIAČNÝ VÝBOR EÚ-MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu z 26. februára 1996 o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, a najmä na jej článok 83,

so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom z 25. októbra 2018 o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

keďže:

(1)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“) nadobudla platnosť 19. júla 2019.

(2)

Táto dohoda vo forme listov sa uzavrela bez toho, aby boli dotknuté príslušné pozície Európskej únie a Marockého kráľovstva k štatútu Západnej Sahary.

(3)

Na základe tejto dohody vo forme výmeny listov sa na výrobky s pôvodom v Západnej Sahare, ktoré podliehajú kontrole colných orgánov Marockého kráľovstva, vzťahujú rovnaké obchodné preferencie ako tie, ktoré Európska únia udeľuje výrobkom, na ktoré sa vzťahuje Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“).

(4)

V duchu partnerstva a s cieľom umožniť zmluvným stranám posúdiť vplyv tejto dohody vo forme výmeny listov, a hlavne jej vplyv na udržateľný rozvoj, najmä pokiaľ ide o prínosy pre dotknuté obyvateľstvo a využívanie prírodných zdrojov dotknutých území, sa Európska únia a Marocké kráľovstvo dohodli, že si v rámci asociačného výboru budú aspoň raz ročne vzájomne vymieňať informácie.

(5)

Konkrétne podmienky vykonávania tohto posudzovania musí prijať asociačný výbor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V duchu partnerstva a s cieľom umožniť zmluvným stranám, aby posúdili vplyv dohody vo forme výmeny listov na udržateľný rozvoj počas jej uplatňovania, sa Európska únia a Marocké kráľovstvo dohodli navzájom si každoročne vymieňať informácie v rámci asociačného výboru.

2.   Európska únia a Marocké kráľovstvo si vymieňajú údaje, ktoré sa v dotknutých hlavných odvetviach činnosti považujú za relevantné, ako aj štatistické, hospodárske, sociálne a environmentálne informácie, a to najmä o výhodách dohody vo forme výmeny listov pre dotknuté obyvateľstvo a využívaní prírodných zdrojov dotknutých území. Zoznam relevantných informácií sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Táto výmena sa bude uskutočňovať na základe písomného oznámenia, ktoré sa zašle vopred, a to najneskôr do konca marca každého roku; v nadväznosti na toto oznámenie sa môžu zasielať žiadosti o objasnenie a doplňujúce otázky, ktoré sa prípadne vyskytli v súvislosti s tematickými oblasťami, ktoré boli schválené týmto rozhodnutím. Odpovede sa poskytnú najneskôr do konca júna každého roku.

3.   V duchu partnerstva a s cieľom umožniť zmluvným stranám, aby posúdili vplyv dohody vo forme výmeny listov, sa zmluvné strany okrem toho dohodli aj na tom, že Marocké kráľovstvo môže požiadať Európsku úniu o informácie o výrobe konkrétnych kategórií výrobkov, ktoré sú pre Marocké kráľovstvo zaujímavé, ako aj informácie o obchode s týmito výrobkami, a to na základe už existujúcich informačných systémov.

Na tento účel Maroko písomne predloží svoju žiadosť Európskej únii najneskôr do konca marca každého roku; v nadväznosti na toto oznámenie sa môžu zasielať žiadosti o objasnenie a doplňujúce otázky. Odpovede sa poskytnú najneskôr do konca júna každého roku.

4.   Zmluvné strany si svoje závery vymenia v rámci asociačného výboru jedenkrát ročne.

5.   Zápisnicu vrátane záverov asociačného výboru musia zmluvné strany schváliť do jedného mesiaca od zasadnutia.

Článok 2

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. marca 2020

Za Asociačný výbor

EÚ-Marocké kráľovstvo

R. GILI


PRÍLOHA

INFORMÁCIE RELEVANTNÉ PRE VÝMENU INFORMÁCIÍ PODĽA DOHODY VO FORME VÝMENY LISTOV

Vymieňané informácie musia umožniť aktualizáciu správy vypracovanej útvarmi Komisie v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 11. júna 2018 (1). Výmena informácií preto musí zahŕňať podrobné informácie, ktoré umožnia posúdiť vplyv dohody vo forme výmeny listov počas jej vykonávania, vrátane všeobecných informácií o dotknutom obyvateľstve a dotknutých územiach. Tieto informácie sú určené výhradne na účely posúdenia vplyvu a prípravy aktualizácie uvedenej správy útvarmi Komisie a ESVČ. Medzi relevantné informácie patria orientačne tieto informácie:

1.

Informácie dodané Marockým kráľovstvom:

a)

Všeobecné informácie:

*

Sociálno-ekonomické a environmentálne štatistiky.

b)

Informácie o hlavných vývozných odvetviach hospodárstva:

*

výroba podľa druhu výrobku;

*

využívané plochy a zozbierané objemy;

*

objem a hodnota vývozu do Európskej únie;

*

činnosť miestnych hospodárskych subjektov v sektoroch, ktorých sa dohoda vo forme výmeny listov týka, a vytvorené pracovné miesta;

*

udržateľný rozvoj zdrojov;

*

výrobné zariadenia.

2.

Informácie poskytnuté EÚ:

Informácie o obchode s konkrétnymi výrobkami vyvezenými do Marockého kráľovstva podľa colného kódexu, objemu a hodnoty a, ak sú k dispozícii, aj informácie o ich výrobe.

3.

Ďalšie relevantné informácie:

Ako sa uvádza v korešpondencii medzi Európskou komisiou a veľvyslanectvom Marockého kráľovstva pri Európskej únii zo 6. decembra 2018, Marocké kráľovstvo zavedie mechanizmus na zhromažďovanie informácií o vývoze, na ktorý sa vzťahuje dohoda o pridružení zmenená výmenou listov, ktorý bude systematicky a pravidelne poskytovať každý mesiac presné údaje, ktoré by Európskej únii mali umožniť, aby disponovala transparentnými a spoľahlivými informáciami o pôvode týchto vývozov do Únie, a to podľa regiónov (2). Európska komisia bude mať priamy prístup k týmto údajom, ktoré bude zdieľať s colnými orgánmi členských štátov Európskej únie.

Marocké kráľovstvo bude mať k dispozícii transparentné štatistické a spoľahlivé informácie o vývoze Európskej únie do Marockého kráľovstva.


(1)  Správa o výhodách pre obyvateľov Západnej Sahary a o konzultácii s týmito obyvateľmi, pokiaľ ide o rozšírenie colných preferencií na výrobky s pôvodom v Západnej Sahare z 11. júna 2018 [SWD (2018) 346 final].

(2)  Poznámka: tento mechanizmus sa uplatňuje od 1. októbra 2019.