ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 89

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
24. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/434 z 23. marca 2020 ktorým sa mení rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

1

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/435 z 23. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

4

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2020/213 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe ( Ú. v. EÚ L 045, 18.2.2020 )

5

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2020/215 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe ( Ú. v. EÚ L 045, 18.2.2020 )

6

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/1


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/434

z 23. marca 2020

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl ozbrojených síl Mali (EUTM Mali)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. januára 2013 prijala rozhodnutie 2013/34/SZBP (1) o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali).

(2)

Rada 14. mája 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/716 (2), ktorým zmenila a predĺžila mandát misie EUTM Mali a stanovila finančnú referenčnú sumu na obdobie od 19. mája 2018 do 18. mája 2020.

(3)

Bezpečnostná rada OSN vo svojich rezolúciách č. 2391 (2017) a č. 2480 (2019) potvrdila, že je pevne odhodlaná podporovať zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť krajín skupiny G5 Sahel, t. j. Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru, ocenila prínos dvojstranných a mnohostranných partnerstiev k posilňovaniu bezpečnostných kapacít v regióne Sahel, najmä úlohu misií Európskej únie (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali a EUCAP Sahel Niger) pri poskytovaní výcviku a strategického poradenstva národným bezpečnostným silám v regióne Sahel, uvítala úsilie francúzskych síl zamerané na podporu operácií spoločných ozbrojených síl skupiny G5 Sahel a vyzvala k zodpovedajúcej koordinácii misie MINUSMA, ozbrojených síl Mali, spoločných ozbrojených síl skupiny G5 Sahel, francúzskych ozbrojených síl a misie Európskej únie v Mali, k výmene informácií medzi nimi a v príslušných prípadoch k ich vzájomnej podpore.

(4)

Politický a bezpečnostný výbor odporučil v nadväznosti na strategické preskúmanie misie zmeniť a predĺžiť mandát misie EUTM Mali do 18. mája 2024 a uskutočniť priebežné strategické preskúmanie najneskôr po dvoch rokoch.

(5)

Je tiež potrebné stanoviť finančnú referenčnú sumu určenú na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUTM Mali na obdobie od 19. mája 2020 do 18. mája 2024.

(6)

Rozhodnutie 2013/34/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/34/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

Článok 1

Misia

1.   Únia vedie vojenskú výcvikovú misiu v Mali (EUTM Mali) s cieľom pomáhať ozbrojeným silám Mali pri obnove ich vojenskej kapacity tak, aby mohli viesť vojenské operácie, ktorých cieľom je obnova územnej celistvosti Mali a zníženie hrozby, ktorú predstavujú teroristické skupiny, a poskytovať vojenskú pomoc spoločným ozbrojeným silám skupiny G5 Sahel ako aj národným ozbrojeným silám v krajinách skupiny G5 Sahel. Misia EUTM Mali sa nezúčastňuje na bojových operáciách.

2.   Strategickými cieľmi misie EUTM Mali sú:

a)

prispievať k zlepšovaniu operačnej kapacity ozbrojených síl Mali pod kontrolou legitímnych civilných orgánov Mali;

b)

podporovať skupinu G5 Sahel prostredníctvom zabezpečenia operatívnosti spoločných ozbrojených síl skupiny G5 Sahel a národných ozbrojených síl v krajinách skupiny G5 Sahel.

3.   Na účely cieľa uvedeného v odseku 2 písm. a), EUTM Mali poskytuje ozbrojeným silám Mali vojenské poradenstvo, výcvik, vrátane výcviku pred nasadením, vzdelávanie a odborné vedenie prostredníctvom podpory bez výkonnej právomoci až po taktickú úroveň, aby EUTM Mali mohla sledovať činnosti ozbrojených síl Mali a monitorovať ich výkonnosť a správanie, a to aj so zreteľom na ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo.

4.   Na účely cieľa uvedeného v odseku 2 písm. b) poskytuje EUTM Mali spoločným silám G5 Sahel a národným ozbrojeným silám vojenské poradenstvo, výcvik a odborné vedenie prostredníctvom podpory bez výkonnej právomoci poskytované až pod taktickú úroveň.

5.   EUTM Mali uplatňuje postupný a modulárny prístup pre činnosti mimo Mali na podporu skupiny G5 Sahel.

6.   Misia EUTM Mali vykonáva svoje činnosti v úzkej koordinácii a spolupráci medzi členskými štátmi a inštitúciami Únie a orgánmi v súlade s integrovaným prístupom Únie a s ďalšími aktérmi podporujúcimi ozbrojené sily Mali, predovšetkým s Organizáciou Spojených národov (OSN), operáciou Barkhane a Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov (ECOWAS) s cieľom posilniť súdržnosť opatrení, zabezpečiť zladenie činností a vhodne a čo najefektívnejším spôsobom optimalizovať zdroje s náležitým ohľadom na inštitucionálny rámec Únie. Uvedené činnosti sú podporované útvarom pre regionálne poradenstvo a koordináciu (RACC) pôsobiacim v rámci misie EUCAP Sahel Mali.“

2.

V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Finančná referenčná suma na spoločné náklady misie EUTM Mali na obdobie od 19. mája 2020 do 18. mája 2024 je 133 711 059 EUR. Percentuálny podiel referenčnej sumy uvedený v článku 25 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2015/528 je 15 % viazaných rozpočtových prostriedkov a 0 % platobných rozpočtových prostriedkov.“

3.

V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Mandát misie EUTM Mali sa skončí 18. mája 2024.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. marca 2020

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP zo 17. januára 2013 o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2013, s. 19).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/716 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a predlžuje sa jeho účinnosť (Ú. v. EÚ L 120, 16.5.2018, s. 8).


24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/4


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/435

z 23. marca 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 21. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/173/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine.

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/173/SZBP by sa platnosť reštriktívnych opatrení mala predĺžiť do 31. marca 2021.

(3)

Rozhodnutie 2011/173/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2011/173/SZBP sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2021.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. marca 2020

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/173/SZBP z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 68).


Korigendá

24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/5


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2020/213 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

( Úradný vestník Európskej únie L 45 z 18. februára 2020 )

Na strane 1 v článku 1 bode 1:

namiesto:

„1.

Názov sa nahrádza takto:

‚Nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe.‘“

má byť:

„1.

Názov sa nahrádza takto:

‚Nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 z 19. februára 2004 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe.‘“


24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/6


Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2020/215 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

( Úradný vestník Európskej únie L 45 z 18. februára 2020 )

Na strane 4 v článku 1 bode 1

namiesto:

„1.

Názov sa nahrádza takto:

‚Rozhodnutie Rady 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe‘;“

má byť:

„1.

Názov sa nahrádza takto:

‚,Rozhodnutie Rady 2011/101/SZBP z 15. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe‘;“.