ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
17. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/404 z 12. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 594/2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/405 zo 16. marca 2020, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré sa zasielajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem ( 1 )

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/406 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 1719]  ( 1 )

8

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/407 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2020/13)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/404

z 12. marca 2020,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 594/2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 594/2009 (2) bol výrobok v riadku zodpovedajúcemu položke 1 v tabuľke v prílohe k uvedenému nariadeniu, opísaný ako kopolymér vinylidénfluoridu a hexafluórpropylénu v primárnej forme, zatriedený pod kód KN 3904 69 90.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 861/2010 (3) sa číselný znak KN „3904 69 90 Ostatné“ nahradil číselným znakom KN „3904 69 20 Fluórelastomér FKM“ a číselným znakom KN „3904 69 80 Ostatné“, čím sa zaviedol osobitný číselný znak KN pre fluórelastoméry FKM.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 441/2013 (4) sa číselný znak KN 3904 69 90 v prílohe k nariadeniu (ES) č. 594/2009 nahradil číselným znakom KN 3904 69 80. Zatriedenie výrobku v riadku zodpovedajúcom položke 1 v tabuľke v prílohe k nariadeniu (ES) č. 594/2009, opísaného ako „Ostatné“, sa teda zachovalo v rozpore so všeobecným pravidlom, že položka, ktorá stanovuje najšpecifickejší opis, sa má uprednostniť pred položkami so všeobecnejším opisom.

(4)

Výrobky, akým je výrobok opísaný v riadku zodpovedajúcom položke 1 v tabuľke uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 594/2009, sa majú zatriediť pod osobitný kód KN 3904 69 20„Fluórelastoméry FKM“, ale nie pod zostatkovú podpoložku „Ostatné“.

(5)

V dôsledku toho by sa mal riadok v bode 1 tabuľky uvedenej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 594/2009 vypustiť.

(6)

Je vhodné stanoviť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných na základe nariadenia (EÚ) č. 594/2009 v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 594/2009 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

„Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané v súlade s týmto nariadením zmeneným vykonávacím nariadením (EÚ) č. 441/2013 v súvislosti s tovarom opísaným v stĺpci (1) bode 1 tabuľky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu v znení prijatom 8. júla 2009 je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas obdobia troch mesiacov od 6. apríla 2020.“

2.

Riadok pre bod 1 v tabuľke uvedenej v prílohe sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2020

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 594/2009 z 8. júla 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 178, 9.7.2009, s. 14).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 861/2010 o 5. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 284, 29.10.2010, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 441/2013 zo 7. mája 2013, ktorým sa menia alebo zrušujú určité nariadenia o zatrieďovaní tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 130, 15.5.2013, s. 1).


17.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/405

zo 16. marca 2020,

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré sa zasielajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1091 sa vyžaduje, aby členské štáty zasielali Komisii správy o kvalite, ktoré obsahujú opis štatistického procesu za každý referenčný rok, a Komisia sa splnomocňuje prijímať vykonávacie akty na stanovenie praktických opatrení týkajúcich sa správ o kvalite a obsahu takýchto správ.

(2)

Je potrebné zabezpečiť jednotné podávanie správ o kvalite s cieľom umožniť výmenu údajov a metaúdajov o kvalite.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú praktické opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1091.

Článok 2

Správy o kvalite uvedené v článku 1 obsahujú informácie o kritériách kvality a štatistických pojmoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. Uvádzajú sa v nich aj všetky prípady nedodržania týchto kritérií kvality.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 1.


PRÍLOHA

Správy o kvalite – kritériá kvality a štatistické pojmy

a)    Správy o kvalite musia zahŕňať informácie o všetkých kritériách kvality stanovených v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009 takto:

1.   RELEVANTNOSŤ

a)

opis používateľov, ich príslušné potreby a zdôvodnenie týchto potrieb;

b)

postupy používané na meranie spokojnosti používateľov a na tvorbu štatistických výsledkov;

c)

rozsah, v akom sú požadované štatistické údaje k dispozícii.

2.   PRESNOSŤ

a)

posúdenie presnosti, v ktorom sa zhrnú rôzne komponenty dátových súborov;

b)

opis výberových chýb;

c)

opis všetkých ostatných chýb.

3.   VČASNOSŤ A ČASOVÁ PRESNOSŤ

a)

časový úsek medzi dostupnosťou údajov a udalosťou alebo javom, ktoré tieto údaje opisujú (včasnosť);

b)

časový úsek medzi stanoveným dátumom dodania údajov a skutočným dátumom dodania údajov (časová presnosť).

4.   PRÍSTUPNOSŤ A ZROZUMITEĽNOSŤ

a)

podmienky a prostriedky, prostredníctvom ktorých môžu používatelia získavať a používať údaje, napr. prístup k tlačovým správam, publikáciám, online databázam alebo mikroúdajom;

b)

podmienky a prostriedky, prostredníctvom ktorých môžu používatelia interpretovať údaje, napr. dokumentácia o metodike a riadení kvality.

5.   POROVNATEĽNOSŤ

a)

miera, do akej je porovnateľná štatistika medzi rozdielnymi zemepisnými oblasťami;

b)

miera, do akej je štatistika porovnateľná v čase.

6.   KOHERENTNOSŤ

a)

miera, do akej je štatistika v súlade s údajmi získanými z iných zdrojov (prierezová koherentnosť);

b)

miera, do akej je štatistika konzistentná v rámci príslušného dátového súboru (vnútorná koherentnosť).

b)    Členské štáty musia podávať správy aj o týchto prvkoch:

1.   RIADENIE KVALITY

a)

zavedené systémy a rámce na riadenie kvality štatistických produktov a procesov;

b)

vlastné posúdenie kvality údajov.

2.   REVÍZIA ÚDAJOV

a)

politika revízie a prípadne dôvod, prečo boli overené údaje revidované, napr. nové zdroje údajov, nové metódy alebo iné relevantné informácie;

b)

dátumy, rozsah a závažnosť revízií.

c)    V súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1091 musia správy o kvalite zahŕňať informácie o štatistickom procese, a to najmä o použitej metodike a opore výberu takto:

1.   PREZENTÁCIA ŠTATISTIKY

Aspekty zverejnených údajov, ktoré môžu byť zobrazené ako tabuľky, grafy alebo mapy:

a)

opis údajov;

b)

systém klasifikácie;

c)

pokrytie odvetví;

d)

štatistické pojmy a definície;

e)

štatistická jednotka;

f)

štatistická populácia;

g)

referenčná oblasť (geografický rozsah pôsobnosti);

h)

časové pokrytie (obdobie, za ktoré sú údaje k dispozícii);

i)

referenčné obdobie (obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje);

j)

merná jednotka.

2.   ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE

Aspekty všetkých operácií spracovania údajov slúžiacich na odvodenie nových informácií:

a)

opora výberu;

b)

koncepcia výberu (ak je uplatniteľná);

c)

zdrojové údaje;

d)

periodicita zberu údajov;

e)

spôsob zberu údajov, v uplatniteľnom prípade vrátane dotazníkov (v angličtine);

f)

overenie údajov;

g)

zostavovanie údajov;

h)

očistenie.

3.   POLITIKA ZVEREJŇOVANIA

Pravidlá zverejňovania údajov na vnútroštátnej úrovni.

4.   PERIODICITA ZVEREJŇOVANIA

Periodicita zverejňovania údajov na vnútroštátnej úrovni.

d)   V súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. a), e) a f) nariadenia (ES) č. 223/2009 členské štáty musia podávať správy o týchto prvkoch:

1.   INŠTITUCIONÁLNY MANDÁT

a)

právne akty alebo iné dohody, ktoré stanovujú zodpovednosť a právomoc, pokiaľ ide o zber, spracovanie a zverejňovanie štatistiky;

b)

postupy spoločného využívania údajov a koordinácia medzi subjektmi, ktoré zostavujú údaje.

2.   DÔVERNOSŤ

a)

legislatívne opatrenia alebo iné formálne postupy brániace akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu údajov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo viesť k identifikácii osoby alebo hospodárskeho subjektu;

b)

pravidlá, ktorými sa riadi spracúvanie mikroúdajov a súhrnných údajov s cieľom zabezpečiť dôvernosť štatistických údajov a zabrániť neoprávnenému zverejneniu.

3.   NÁKLADY A ZAŤAŽENIE

a)

náklady a zaťaženie spojené so zberom a tvorbou štatistického produktu;

b)

zaťaženie respondentov;

c)

priemerné trvanie rozhovorov na farmách (ak je to možné a relevantné v závislosti od spôsobu zberu údajov).


ROZHODNUTIA

17.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/8


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/406

zo 16. marca 2020,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2020) 1719]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/47 (3) bolo prijaté v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny v určitých členských štátoch a na zriadenie ochranných pásiem a pásiem dozoru (ďalej len „pásma dohľadu“) týmito členskými štátmi v súlade so smernicou Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2020/47 sa stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré v súlade so smernicou 2005/94/ES zriadili členské štáty uvedené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu, majú zahŕňať aspoň oblasti vymedzené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v danej prílohe.

(3)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2020/47 bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/384 (5) v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 u hydiny v Bulharsku a Poľsku, čo bolo potrebné zohľadniť v danej prílohe.

(4)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/384 Poľsko oznámilo Komisii dve nové ohniská vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny, konkrétne v zgierskom a vroclavskom okrese.

(5)

Okrem toho Bulharsko oznámilo Komisii ďalší výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny v regiónoch Plovdiv a Kurdzhali.

(6)

Jedno z nových ohnísk, v zgierskom okrese v Poľsku, sa nachádza v rámci hraníc oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47. Hranice nových ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo tohto nového ohniska, ktoré stanovili príslušné orgány Poľska v súlade so smernicou 2005/94/ES, však presahujú oblasti, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47, a preto sa oblasti uvedené v danej prílohe musia zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(7)

Ďalšie nové ohnisko, vo vroclavskom okrese v Poľsku, sa nachádza mimo hraníc oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47, a príslušné orgány tohto členského štátu prijali potrebné opatrenia požadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo tohto nového ohniska.

(8)

Nové ohniská v Bulharsku v regióne Plovdiv sa nachádzajú v rámci hraníc oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47, avšak trvanie opatrení požadovaných v súlade so smernicou 2005/94/ES v ochranných pásmach a pásmach dohľadu sa musí predĺžiť s cieľom zohľadniť súčasnú epidemiologickú situáciu v tomto členskom štáte.

(9)

Nové ohnisko v Bulharsku v regióne Kurdzhali sa nachádza mimo hraníc oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47, a príslušné orgány tohto členského štátu prijali potrebné opatrenia požadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo tohto nového ohniska.

(10)

Komisia preskúmala opatrenia, ktoré prijalo Bulharsko a Poľsko v súlade so smernicou 2005/94/ES, a s uspokojením konštatuje, že hranice nových ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadili príslušné orgány Poľska a Bulharska, sú v dostatočnej vzdialenosti od chovov s potvrdeným nedávnym výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8. Preskúmala aj predĺženie požadovaného trvania opatrení v ochranných pásmach a pásmach dohľadu v Bulharsku v regióne Plovdiv, kde došlo k novým výskytom, a je presvedčená, že predĺženie trvania je na základe súčasnej epidemiologickej situácie náležité.

(11)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa na úrovni Únie a v spolupráci s Bulharskom a Poľskom urýchlene vymedzili nové ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré zriadili tieto členské štáty, ako aj prispôsobené trvanie opatrení platných v regióne Plovdiv v Bulharsku, a to v súlade s požiadavkami smernice 2005/94/ES. Preto by sa ochranné pásma a pásma dohľadu v Bulharsku a Poľsku uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47, ako aj požadované trvanie opatrení platných v niektorých ochranných pásmach a pásmach dohľadu v regióne Plovdiv v Bulharsku uvedených v danej prílohe mali zmeniť.

(12)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/47 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8, je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 na základe tohto rozhodnutia nadobudli účinnosť čo najskôr.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. marca 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/47 z 20. januára 2020 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2020, s. 31).

(4)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/384 zo 6. marca 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 72, 9.3.2020, s. 5).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásma v dotknutých členských štátoch uvedených v článkoch 1 a 2:

Členský štát: Bulharsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Rakovski city

Stryama

Shishmantsi

Bolyarino

29. 3. 2020

Municipality of Brezovo:

Padarsko

Glavatar

Borets

21. 3. 2020

Municipality of Maritsa

Trilistnik

5. 4. 2020

Kurdzali region:

Municipality of Kurdzali

Perperek

Mudrets

Visoka Polyana

Kaloyantsi

Svatbare

Kokiche

Dobrinovo

Chiflik

5. 4. 2020

Členský štát: Česko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

Pardubice region:

Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732)

13. 3. 2020

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

W województwie łódzkim w powiecie łowickim:

W gminie Domaniewice miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice, Strzebieszew, Sapy, Stroniewice

15. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki

14. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, tomaszowskim:

W powiecie łódzkim wschodnim:

1.

w gminie Koluszki miejscowości: Regny, Redzeń Stary, Redzeń Nowy, granica zachodnia Lasu Szajberowskiego;

W powiecie tomaszowskim:

1.

w gminie Rokiciny miejscowości: Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe

18. 3. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim:

1.

w gminie Olszówka miejscowości: Młynik, Drzewce, Mniewo

2.

w gminie Dąbie miejscowości: Zalesie, Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Wiesiołów, Karszew, Kupinin, Rośle, Dąbie

16. 3. 2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:

Cześć miasta Kędzierzyn Koźle:

1.

Od strony zachodniej:

na wysokości Kanału Gliwickiego od drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica w kierunku północnym wzdłuż tej drogi polnej aż do ulicy Góry Świętej Anny miejscowości Zdzieszowice, dalej wzdłuż tej ulicy w kierunku północnym aż do granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego

i strzeleckiego,

2.

Od strony północnej:

od granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego w miejscu przecięcia tej granicy z ulicą Góry Świętej Anny w kierunku wschodnim wzdłuż granicy powiatów aż do przecięcia się tej granicy z ulicą Aleksandra Fredry w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic dzielnicy Cisowa miejscowości Kędzierzyn-Koźle do ulicy Szpaków, dalej przecinając ulicę Szpaków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle do przecięcia z drogą krajową nr 40

3.

od strony wschodniej:

od przecięcia zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle z drogą krajową 40 na wysokości zbiornika wodnego Żwirownia w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Szkolnej w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie ulicą Szkolną na południową stronę Kanału Gliwickiego, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic kompleksu przemysłowego w dzielnicy Blachownia miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do przecięcia linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle-Gliwice z Kanałem Kędzierzyńskim

4.

od strony południowej:

od linii przecięcia Kanału Kędzierzyńskiego z linią kolejową relacji Kędzierzyn-Koźle- Gliwice

w kierunku zachodnim wzdłuż torów kolejowych aż do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego miejscowości Kędzierzyn-Koźle, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic dzielnicy Pogorzelec miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do drogi nr 408, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi nr 408 aż do ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu, dalej w kierunku północnym aż do osiedla Żabieniec, następnie wzdłuż zachodnich granic osiedla Żabieniec w kierunku północnym do drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica, znajdującej się po północnej stronie Kanału Gliwickiego

14. 3. 2020

W województwie śląskim w powiecie gliwickim

W gminie Wielowieś miejscowości: Świbie, Radonia, Borowiany, Raduń, Kieleczka, Jerzmanów, Wielowieś - ul. Wolna

24. 3. 2020

W województwie opolskim w powiecie strzeleckim:

W gminie Zawadzkie miejscowość Kielcza – południowo-wschodnia część (od ul. Opolskiej i ul. Wiosennej)

24. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie poddębickim

1.

W gminie Poddębice miejscowości: Józefów-Kolonia, Kobylniki, Kolonia-Piotrów, Piotrów, Rogatki, Szarów Pański;

2.

W gminie Wartkowice miejscowości: Babiocha, Biernacice, Bronów, Bronówek, Brudnówek, Duża Zelgoszcz, Kłódno, Kłódno-Stacja, Konopnica, Mała Zelgoszcz, Podbór, Polesie, Światonia, Wojciechów, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zelgoszcz

17. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki na obszarze ograniczonym od wschodu granicą gminy, od południa ograniczony granicą gminy a następnie ulicą Konstantynowską, ulicą Pabianicką do ulicy 1 Maja, od wschodu ulicą 1 Maja przechodzącą w ulicę Wąską, a następnie wschodnią granicą miejscowości, od północy ograniczony granicą miejscowości, Brużyczka Mała, Jastrzębie Górne od nr 1 do nr 18, Kolonia Brużyca, Księstwo od nr 21 do ostatniego, Ruda Bugaj od nr 1 do nr 5a, od zachodu ograniczony ulicą Jana Kazimierza i jej przedłużeniem na północ do rzeki Bzury;

2.

w mieście Zgierz obszar od zachodniej granicy gminy ograniczony od północy ul. Kontrewers nr 10b, do południowo-zachodniej granicy Lasu Krogulec, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do ostatniego, ul. Aleksandrowska od nr 97 do ostatniego, od wschodu ograniczony ul. Miroszewską, Kwasową, zachodnią granicą Lasu Okręglik do granicy administracyjnej gminy

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź obszar od północy ograniczony granicą administracyjną miasta, a następnie od wschodu ulicami: Szczecińską od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Warzywną, następnie ul. Warzywną, Kujawską, Lechicką, Kłosową, Chochoła, Aleksandrowską do wschodniej granicy miasta

21. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul Pabianicką dalej ul. Wierzbińską do ul. 1 Maja. Dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury. Następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księstwo (wschodnia część wsi od nr 21), do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18). Dalej przez wieś Jastrzębie Górne do granicy z miastem Zgierz

2.

w mieście Zgierz: południowo–zachodnia część miasta ograniczona przez: od zachodniej granicy miasta w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej. Ulicą Cegielniana do ul. Wiosny Ludów. Dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewska do rzeki Bzury. Wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza

w mieście Łódź:

3.

w mieście Łódź południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż Al. Włókniarzy do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul. Aleksandrowskiej. Następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora, dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul. Konstantynowskiej

27. 3. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim:

w gminie Grodziec miejscowości: Stara Ciświca, Nowa Ciświca, Zaguźnica, Nowy Brodziec, Stary Brodziec

21. 3. 2020

W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim:

w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.

28. 3. 2020

ČASŤ B

Pásma dohľadu v dotknutých členských štátoch uvedených v článkoch 1 a 3:

Členský štát: Bulharsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Rakovski city

Stryama

Shishmantsi

Bolyarino

od 30. 3. 2020 do 15. 4. 2020

Municipality of Brezovo:

Padarsko

Glavatar

Borets

od 22. 3. 2020 do 15. 4. 2020

Municipality of Maritsa

Trilistnik

od 6. 4. 2020 do 15. 4. 2020

The whole municipality of Brezovo

The whole municipality Rakovski exept the villiages listed in Part A

The whole municipality of Kaloyanovo

The whole municipality of Maritsa

The whole municipality of Suedinenie

Sadovo municipality

Sadovo

15. 4. 2020

Kurdzali region:

Municipality of Kurdzali

Perperek

Mudrets

Visoka Polyana

Kaloyantsi

Svatbare

Kokiche

Dobrinovo

Chiflik

od 6. 4. 2020 do 15. 4. 2020

Kurdzhali municipality

Chereshitsa

Zhinzifovo

Krin

Murgovo

Bolyartsi

Zvinitsa

Zvezdelina

Shiroko pole

Zornitsa Skalishte

Gaskovo

Oreshnitsa

Zvezden

Chernyovtsi

Bashchino

Rudina

Tatkovo

Sestrinsko

Miladinovo

Lyulyakovo

Strahil voyvoda

Byala Polyana

Gorna krepost

Dolna krepost

Konevo Dolishte

Maystorovo

Zornitsa

Gnyazdovo Bialka

Most.

15. 4. 2020

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi

Orizovo

Opyltchenets

Granit

7. 4. 2020

Haskovo region:

Haskovo municipality

Maslinovo

Gorno Voivodino s.

Stambolovo municipality

Balkan

Popovets

Svetoslav

Byal kladenets

Putnikovo

15. 4. 2020

Členský štát: Česko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

Pardubice region:

Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732)

od 14. 3. 2020 do 23. 3. 2020

Blansko u Hrochova Týnce (648281), Bor u Chroustovic (761761), Brčekoly (761770), Časy (653004), Černá za Bory (619965), Dašice (624799), Dolní Bezděkov (628697), Dolní Roveň (630080) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Dolní Ředice (630136) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Dvakačovice (777617), Holice v Čechách (641146) - jižní část katastrálního území vymezené vodním tokem Ředického potoka, Honbice (641723), Horní Roveň (643971) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Horní Ředice (644013) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Hostovice u Pardubic (645991), Hrochův Týnec (648299), Chrast (653799), Janovičky u Zámrsku (790931), Jaroslav (657522), Jenišovice u Chrudimi (658448), Kočí (667633), Komárov u Holic (668699), Kostěnice (670570), Lány u Dašic (679101), Lhota u Chroustovic (681164), Libanice (641731), Litětiny (685283), Lozice (687847), Mentour (693103), Městec (693278), Mnětice (619981), Moravanský (698474), Mravín (763322), Nabočany (700983), Opočno nad Loučnou (768995), Ostrov (715981), Ostřetín (716332), Poděčely (723622), Popovec u Řepníků (745227), Prachovice u Dašic (624802), Přestavlky u Chrudimi (735159), Radhošť (737640), Radim (737798), Rosice u Chrasti (741191), Řestoky (745324), Sedlec u Vraclavi (785148), Sedlíšťka (737658), Srbce u Luže (752878), Stíčany (648311), Stradouň (755800), Synčany (761788), Štěnec (763331), Topol (667641), Trojovice (768529), Trusnov (769002), Tuněchody (771465), Týnišťko (772437), Uhersko (772976), Úhřetice (773298), Úhřetická Lhota (773301), Vejvanovice (777625), Velké Koloděje (779041), Veská (780979), Vinary u Vysokého Mýta (782190), Vraclav (785164), Vysoká u Holic (716341), Zájezdec (790419), Zalažany (658464), Zminný (793388)

23. 3. 2020

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim:

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

od 5. 3. 2020 do 13. 3. 2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim:

1.

w powiecie ostródzkim:

w gminie Grunwald miejscowości: Dylewko, Dąbrowo, Frygnowo, Grabiczki, Gierzwałd, Grunwald, Kiersztanowo, Kitnowo, Korsztyn, Lipowa Góra, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, Marcinkowo, Omin, Pacółtowo, Pacółtówko, Rzepki, Tymawa, Ulnowo, Wróble, Zapieka,

w gminie Dąbrówno miejscowości: Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Ostrowite, Samin, Saminek;

2.

w powiecie działdowskim w gminie Działdowo miejscowość Jankowice;

3.

w powiecie nidzickim w gminie Kozłowo miejscowości: Browina, Turowo, Turówko, Wronowo;

4.

w powiecie olsztyńskim w gminie Olsztynek miejscowości: Czarci Jar, Dębowa Góra, Drwęck, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gibała, Gierdałki, Jadamowo, Juńcza, Królikowo, Lichtajny, Lutek, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Sitno, Waplewo, Warglewo

13. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie łowickim:

W gminie Domaniewice miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice, Strzebieszew, Sapy, Stroniewice

od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie łowickim, zgierskim, brzezińskim:

W powiecie łowickim:

1.

w gminie Domaniewice miejscowości Lisiewice Duże, Lisiewice Małe;

2.

w gminie Łowicz miejscowości Mystkowice, Bocheń, Ostrów, Guźnia, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Pilaszków, Nowiny, Jamno, Zawady, Wygoda;

3.

w gminie Łyszkowice miejscowości Stare Grudze, Nowe Grudze, Gzinka, Uchań Dolny, Wrzeczko, Kuczków, Łagów, Zakulin, Łyszkowice, Czatolin, Kolonia Łyszkowice, Kalenice, Uchań Górny, Trzcianka;

4.

w gminie Zduny miejscowości Urzecze, Wierznowice, Strugienice,

5.

w gminie Bielawy miejscowości Sobocka Wieś, Walewice, Piotrowice, Bielawy Gaj, Wojewodza, Zgoda, Rulice, Waliszew, Stary Waliszew, Marianów, Psary, Skubiki;

W powiecie zgierskim:

1.

w gminie Głowno miejscowości Wola Zbrożkowa, Ziewanice, Glinnik, Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Albinów, Różany, Lubianków, Ostrołęka, Kamień, Kadzielin, Głowno, Antoniew, Konarzew, Wola Lubiankowska, Rudniczek, Bronisławów, Władysławów Bielawski, Gawronki, Helenów, Boczki Zarzeczne;

2.

miasto Głowno;

W powiecie brzezińskim:

1.

w gminie Dmosin miejscowości Osiny, Osiny PGR, Dmosin, Drugi, Karolew, Wierzbówka, Dmosin Parcele, Wincentów, Grózd, Borki, Wiesiołów, Rozdzielnia, Zawady, Kuźmy

24. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki

od 15. 3. 2020 do 23. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

1.

w gminie Błaszki: Aleksandria, Błaszki, Brzozowiec, Józefów, Czarnysz, Adamki, Poręby, Migacz, Wilczkowice, Równa, Kobylniki, Stok Polski, Łubna – Jakusy, Łubna – Jarosłaj, Socha, Socha Kolonia, Sędzimirowice, Chrzanowice, Morawki, Sarny, Niedoń, Żelisław, Gruszczyce, Zawady, Korzenica, Emilianów, Cienia, Gorzałów, Romanów, Stok Nowy, Kamienna Kolonia, Gzików, Brończyn, Kamienna Wieś, Suliszewice, Włocin, Bukowina, Borysławice, Nacesławice, Brudzew, Skalmierz, Chabierów, Wójcice, Kołdów, Chociszew, Grzymaczew, Wrząca, Mroczki Małe, Wojków;

2.

w gminie Goszczanów: Sulmówek, Chlewo, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Chwalęcice, Wilkszyce, Stojanów, Poradzew, Wacławów;

3.

w gminie Warta: Góra, Warta, Kawęczynek, Upuszczew, Augustynów, Krąków, Witów, Zielęcin, Gołuchy, Łabędzie, Czartki, Grzybki, Bartochów, Raczków, Głaniszew, Gać Warcka, Cielce, Małków, Duszniki, Gawłowice, Jakubice – Baszków, Proboszczowice, Piotrowice, Zagajew;

4.

w gminie Wróblew: Tubądzin, Gaj, Orzeł Biały, Bliźniew, Dziebędów, Wągłczew, Inczew, Kolonia Wągłczew, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Próchna, Kobierzycko, Sędzice, Wagłczew, Wągłczew Kolonia

23. 3. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:

1.

W gminie Szczytniki miejscowości: Tymieniec, Mroczki Wielkie, Gorzuchy, Kościany, Staw, Lipka, Chojno, Antonin, Główczyn, Kobylarka

2.

W gminie Koźminek miejscowość: Mała Moskurnia

23. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, tomaszowskim:

W powiecie łódzkim wschodnim:

1.

w gminie Koluszki miejscowości: Regny, Redzeń Stary, Redzeń Nowy, granica zachodnia Lasu Szajberowskiego;

W powiecie tomaszowskim:

1.

w gminie Rokiciny miejscowości: Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe

od 19. 3. 2020 do 27. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, brzezińskim, tomaszowskim:

W powiecie łódzkim wschodnim:

1.

w gminie Koluszki miejscowości Słotwiny, Katarzynów, Koluszki Miasto, Żakowice, Przanowice, Przanowice Majątek, Zalesie, Felicjanów, Erazmów, Lisowice, Leosin, Stamirowice, Stefanów, Długie, Jeziorko, Wierzchy, Turbowice, Kazimierzów, Leopoldów, Świny, Kaletnik, Różyca;

W powiecie brzezińskim:

1.

w gminie Brzeziny miejscowości Stare Koluszki, Zalesie;

2.

w gminie Rogów miejscowości Wągry Nowe, Wągry, Kruszynek, Romanówek;

3.

w gminie Jeżów miejscowości Rewica Kolonia, Rewica A, Rewica B, Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa, Frydrychów, Zamłynie, Mościcka, Taurów, Jankowice, Sabinów;

W powiecie tomaszowskim:

1.

w gminie Żelechlinek miejscowości Sabinów, Dzielnica, Gutkowice Nowiny, Karolinów, Ignatów, Czechowice, Żelechlinek, Żelechlin, Żelechlin Mały, Modrzewek, Świniokierz Dworski, Świniokierz Włościański, Stanisławów, Nowiny;

2.

w gminie Budziszewice miejscowości Węgrzynowice – Modrzewie, Węgrzynowice, Zalesie, Teodorów, Helenów, Mierzyno II, Mierzyno Duże, Mierzyno Małe, Adamów, Budziszewice, Nepomucenów, Rękawiec Nowy, Rękawiec;

3.

w gminie Ujazd miejscowości: Wykno, Zaosie, Łączkowice, Młynek – Władysławów, Lipianki, Niewiadów – Szymanów, PGR Niewiadów Mącznik, Bronisławów, Buków, Ciosny i Józefów;

4.

W gminie Lubochnia miejscowości Dębniak, Tarnowska Wola od nr 1 do nr 8,

5.

W gminie Rokiciny miejscowości Maksymilianów, Janków, Łaznówek, Popielawy od nr 1 do nr 125 a, Łaznów od nr 104 do nr 150, Rokiciny, Kolonia Łaznów, Cisów, Kolonia Rokiciny, Łaznowska Wola ul. Północna nr 60, ul. Rokicińska od nr 1 do nr 80, Chrusty Nowe, Chrusty Stare, Stefanów, Mikołajów, Pogorzałe Ługi

27. 3. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim:

1.

w gminie Olszówka miejscowości: Młynik, Drzewce, Mniewo

2.

w gminie Dąbie miejscowości: Zalesie, Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Wiesiołów, Karszew, Kupinin, Rośle, Dąbie

od 17. 3. 2020 do 25. 3. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim:

1.

w gminie Olszówka miejscowości: Łubianka, Adamin, Ostrów, Przybyszew, Grabina, Dębowiczki, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota, Zawadka, Krzewata

2.

w gminie Dąbie miejscowości: Lisice, Krzewo, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Rzuchów, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Krzykosy, Lutomirów, Augustynów Bród

3.

w gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Tarnówka

25. 3. 2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:

Cześć miasta Kędzierzyn Koźle:

1.

Od strony zachodniej:

na wysokości Kanału Gliwickiego od drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica w kierunku północnym wzdłuż tej drogi polnej aż do ulicy Góry Świętej Anny miejscowości Zdzieszowice, dalej wzdłuż tej ulicy w kierunku północnym aż do granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego

i strzeleckiego,

2.

Od strony północnej:

od granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego w miejscu przecięcia tej granicy z ulicą Góry Świętej Anny w kierunku wschodnim wzdłuż granicy powiatów aż do przecięcia się tej granicy z ulicą Aleksandra Fredry w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic dzielnicy Cisowa miejscowości Kędzierzyn-Koźle do ulicy Szpaków, dalej przecinając ulicę Szpaków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle do przecięcia z drogą krajową nr 40

3.

od strony wschodniej:

od przecięcia zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle z drogą krajową 40 na wysokości zbiornika wodnego Żwirownia w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Szkolnej w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie ulicą Szkolną na południową stronę Kanału Gliwickiego, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic kompleksu przemysłowego w dzielnicy Blachownia miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do przecięcia linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle-Gliwice z Kanałem Kędzierzyńskim

4.

od strony południowej:

od linii przecięcia Kanału Kędzierzyńskiego z linią kolejową relacji Kędzierzyn-Koźle- Gliwice

w kierunku zachodnim wzdłuż torów kolejowych aż do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego miejscowości Kędzierzyn-Koźle, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic dzielnicy Pogorzelec miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do drogi nr 408, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi nr 408 aż do ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu, dalej w kierunku północnym aż do osiedla Żabieniec, następnie wzdłuż zachodnich granic osiedla Żabieniec w kierunku północnym do drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica, znajdującej się po północnej stronie Kanału Gliwickiego

od 15. 3. 2020 do 23. 3. 2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim, krapkowickim, strzeleckim:

W powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:

1.

w gminie Bierawa miejscowości: Korzonek, Grabówka, Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce

2.

w gminie Cisek miejscowości: Cisek, Landzmierz, Kobylice

3.

w gminie Reńska Wieś miejscowości: Dębowa, Długomiłowice, Reńska Wieś, Radziejów, Większyce, Poborszów, Mechnica (dzielnica Kolonia)

4.

zęść miasta Kędzierzyn Koźle poza obszarem zapowietrzonym

W powiecie krapkowickim:

1.

w gminie Zdzieszowice miejscowości: Januszkowice, wschodnia część miejscowości Zdzieszowice

W powiecie strzeleckim:

1.

w gminie Leśnica miejscowości: Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Krasowa, Poręba, Zalesie Śląskie, Raszowa, wschodnia część miejscowości Góra Św. Anny

2.

w gminie Ujazd miejscowości:Klucz, Niezdrowice, Ujazd, Stary Ujazd, Jaryszów – zachodnia część, Olszowa – południowa część, Zimna Wódka – południowa część

23. 3. 2020

W województwie śląskim w powiecie gliwickim

W gminie Wielowieś miejscowości: Świbie, Radonia, Borowiany, Raduń, Kieleczka, Jerzmanów, Wielowieś - ul. Wolna

od 25. 3. 2020 do 2. 4. 2020

W województwie śląskim w powiecie gliwickim, tarnogórskim:

W powiecie gliwickim:

1.

w gminie Wielowieś miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice, Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Zacharzowice, Dąbrówka;

2.

W gminie Toszek miejscowości: Wilkowiczki, Pisarzowice, Kotliszowice, Toszek, Pawłowice, Sarnów, Płuźniczka;

W powiecie tarnogórskim:

1.

w gminie Krupski Młyn miejscowości: Krupski Młyn, Potępa;

2.

W gminie Tworóg miejscowości: Świniowice, Wykierz, Wojska, Koty, część miejscowości Tworóg położona na zachód od droki nr 11, część miejscowości Brynek położona na zachód od drogui nr 11 i ulicy Pyskowickiej, część miejscowości Połomia położona na północ od ulicy Pyskowickiej;

2. 4. 2020

W województwie opolskim w powiecie strzeleckim:

W gminie Zawadzkie miejscowość Kielcza – południowo-wschodnia część (od ul. Opolskiej i ul. Wiosennej)

od 25. 3. 2020 do 2. 4. 2020

W województwie opolskim w powiecie strzeleckim:

1.

W gminie Zawadzkie miejscowości: Żędowice, Zawadzkie- część wschodnia, Kielcza – cz. północno-zachodnia

2.

w gminie Jemielnica miejscowości: Jemielnica – część wschodnia, Wierchlesie – część północna, Barut- część wschodnia, Centawa –część wschodnia, Piotrówka –część wschodnia

3.

w gminie Strzelce Opolskie miejscowości: Błotnica Strzelecka – część wschodnia, Płużnica Wielka

2. 4. 2020

W województwie łódzkim w powiecie poddębickim:

1.

W gminie Poddębice miejscowości: Józefów-Kolonia, Kobylniki, Kolonia-Piotrów, Piotrów, Rogatki, Szarów Pański;

2.

W gminie Wartkowice miejscowości: Babiocha, Biernacice, Bronów, Bronówek, Brudnówek, Duża Zelgoszcz, Kłódno, Kłódno-Stacja, Konopnica, Mała Zelgoszcz, Podbór, Polesie, Światonia, Wojciechów, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zelgoszcz

od 18. 3. 2020 do 26. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie poddębickim, łęczyckim:

W powiecie poddębickim:

1.

W gminie Dalików miejscowość: Aleksandrówka;

2.

W gminie Poddębice miejscowości: Józefów, Szarów, Szarów Księży, Kobylniki, Sempółki, Boczki, Balin, Kolonia Balin, Dominikowice, Dominikowice Parcela, Jankowice, Izabela, Olindry, Ewelinów, Ksawercin, Lipnica, Budy, Kaczyń, Napoleonów, Psia Górka, Nowa Wieś, Truskawiec, Praga, Rodrysin, Klementów, Wandówka, Poddębice, Chropy, Chropy-Kolonia, Sworawa, Jabłonka, Małe, Brzezinki, Golice, Mrowiczna, Góry Golickie, Karnice, Wilczków, Józefów-Kolonia, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany;

3.

W gminie Wartkowice miejscowości: Polesie, Pieńki, Wycinki, Dęby, Sędów, Wilkowice, Kolonia Spędoszyn, Władysławów, Spędoszyn, Budki, Tur, Nowa Wieś, Plewnik Pierwszy, Truskawiec, Orzeszków, Starówka, Starzyny, Gostków, Stary Gostków, Nowy Gostków, Wartkowice, Dołek, Lewiny, Kłodno, Jadwisin, Kłódno-Kolonia, Stare Kłódno, Mrówna, Mrówna-Parcele, Ner, Ner-Kolonia, Ner-Parcele, Zawada, Wólka, Biała Góra, Pełczyska, Kopiec, Borek, Pauzew, Dzierżawy Wielkie, Dzierżawy, Lipa, Kresy, Dzierżawy-Kolonia, Dzierżawy-Wieś, Kiki, Kiki-Kolonia, Dąbrowa, Saków, Grabiszew, Biernacice-Parcele,

4.

W gminie Uniejów miejscowości: Felicjanów, Mała Wieś, Czekaj, Wola Przedmiejska, Wypniocha, Ubysław, Uniejów- miasto, Wydzierek, Łęg Baliński, Spycimierz, Zieleń, Kościelnica, Ostrowsko, Brzeziny, Orzeszków, Mały Orzeszków, Orzeszków-Kolonia, Wielenin, Wielenin-Kolonia, Hipolitów, Gorzew, Stanisławów, Kalinówka, Czepów, Czepów Górny, Pęgów, Zaborów, Kozanki Wielkie, Dąbrowa, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Żabieniec, Pinki, Kozia Nóżka, Sachalina, Jaszczurów, Wilamówka, Grodzisko, Lekaszyn.

W powiecie łęczyckim

5.

w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce, Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Świnice Warckie–Osada, Podgórze, Miecanki, Górajki, Holendry, Grodzisko, Stary Stemplew, Zagórze, Głogowiec, Pustki, Wola Olesin, Wola Świniecka, Stawiszynek, Gusin, Piaski, Rogów, Drozdów Kolonia, Drozdów, Stemplew, Tolów, Ładawy.

6.

w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Źrebięta, Srebrna, Srebrna Wieś, Koziny, Piaski Pierwsze, Piaski Drugie, Piaski Trzecie, Goraj.

26. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki na obszarze ograniczonym od wschodu granicą gminy, od południa ograniczony granicą gminy a następnie ulicą Konstantynowską, ulicą Pabianicką do ulicy 1 Maja, od wschodu ulicą 1 Maja przechodzącą w ulicę Wąską, a następnie wschodnią granicą miejscowości, od północy ograniczony granicą miejscowości, Brużyczka Mała, Jastrzębie Górne od nr 1 do nr 18, Kolonia Brużyca, Księstwo od nr 21 do ostatniego, Ruda Bugaj od nr 1 do nr 5a, od zachodu ograniczony ulicą Jana Kazimierza i jej przedłużeniem na północ do rzeki Bzury;

2.

w mieście Zgierz obszar od zachodniej granicy gminy ograniczony od północy ul. Kontrewers nr 10b, do południowo-zachodniej granicy Lasu Krogulec, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do ostatniego, ul. Aleksandrowska od nr 97 do ostatniego, od wschodu ograniczony ul. Miroszewską, Kwasową, zachodnią granicą Lasu Okręglik do granicy administracyjnej gminy

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź obszar od północy ograniczony granicą administracyjną miasta, a następnie od wschodu ulicami: Szczecińską od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Warzywną, następnie ul. Warzywną, Kujawską, Lechicką, Kłosową, Chochoła, Aleksandrowską do wschodniej granicy miasta

od 22. 3. 2020 do 30. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź:

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem określonym jako zapowietrzony

w powiecie pabianickim:

1.

w gminie Konstantynów Łódzki obszar miasta Konstantynów Łódzki ograniczony od południa drogą krajową nr 710;

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź obszar ograniczony od wschodu w kierunku na południe ulicami: Przyklasztorze, Wycieczkowa do ul. Strusia, następnie ulicami Strusia, Promienna, Księżycowa, Fiołkowa, Centralna, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto, Zagajnikowa, Sporna, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte, Wojska Polskiego, Frańciszkańska, Północna, Nowomiejska, Pomorska, Zachodnia, Próchnika, Wólczańska, Stanisława Więckowskiego, Stefana Żeromskiego, Zielona, Lipowa, 6 Sierpnia, Aleja Włókniarzy, Al. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka, Retkińska, Janusza Kusocińskiego, Jerzego Kukuczki i jej przedłużeniu do granicy administracyjnej miasta.

30. 3. 2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul Pabianicką dalej ul. Wierzbińską do ul. 1 Maja. Dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury. Następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księstwo (wschodnia część wsi od nr 21), do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18). Dalej przez wieś Jastrzębie Górne do granicy z miastem Zgierz

2.

w mieście Zgierz: południowo–zachodnia część miasta ograniczona przez: od zachodniej granicy miasta w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej. Ulicą Cegielniana do ul. Wiosny Ludów. Dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewska do rzeki Bzury. Wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż Al. Włókniarzy do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul. Aleksandrowskiej. Następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora, dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul. Konstantynowskiej

od 28. 3. 2020 do 5. 4. 2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź:

w powiecie zgierskim:

1.

miasto Zgierz poza obszarem zapowietrzonym

2.

w gminie wiejskiej Zgierz miejscowości: Biała na południe od autostrady A2, Ciosny- na południe od autostrady A2, Dąbrówka Wielka- na południe od autostrady A2, Dąbrówka-Strumiany - na południe od autostrady A2, Emilia - na południe od autostrady A2, Grotniki, Glinnik, Glinnik Wieś, Janów Osmolin, Jedlicze A, Jedlicze B, Józefów na zachód od ulicy Strykowskiej, Lućmierz, Lućmierz-Las, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Słowik- na południe od autostrady A2, Stare Łagiewniki, Szczawin na południe od autostrady A2, Szczawin Kolonia, Ukraina, Ustronie.

3.

w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Duraj, Nowomłyny od nr 1 do nr 8, Orła, Tkaczewska Góra;

4.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem zapowietrzonym, Antoniew, Brużyczka Księstwo od nr 1 do nr 20, Budy Wolskie, Chrośno do wschodniej granicy lasu, Ciężków, Jastrzębie Górne, Karolew, Krzywiec, Łobódź, Nakielnica, Nowy Adamów, Placydów, Rąbień, Rąbień AB, Ruda Bugaj od nr 6 do ostatniego, Sanie, Słowak, Stare Krasnodęby od nr 11 do ostatniego, Stary Adamów, Wola Grzymkowa, Zgniłe Błoto, Zgniłe Błoto Bełdowskie

w powiecie pabianickim

1.

w gminie Lutomiersk miejscowości: Babice, Babiczki, Mirosławice nr 87 do 87j, nr 90, nr 97 do nr 113, Stanisławów Stary,

2.

w gminie Konstantynów Łódzki: Na obszarze Konstantynowa Łódzkiego od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Srebrzyńskiej. Dalej na wschód do ul. Łaskiej, ul. Łaską do ul Cmentarnej, dalej ul. Cmentarną, przecinając rzekę Łódkę, do ul. Młynarskiej, dalej ulicą Józefa Bema, potem ul. Górną do rzeki Jasieniec, wzdłuż rzeki Jasiec i rzeki Ner do mostu na drodze do Bechcic. Następnie na północ do skrzyżowania z ul. Lutomierską i dalej na wschód do granicy gminy Aleksandrów Łódzki

w mieście Łódź:

1.

obszar leżący poza obszarem zapowietrzonym ograniczony przez:

w dzielnicy Łódź-Bałuty: od wschodu od granicy z gm. Zgierz wzdłuż granicy z gm. Stryków do ul. Żółwiowej. Dalej wzdłuż ul. Żółwiowej do ul. J. Gadomskiego, ul. Moskule na odcinku między ul. J. Gadomskiego i ul. J. Sawickiego, dalej ul. J. Sawickiego do ul. Strykowskiej, i wzdłuż ul. Strykowskiej do ul. Okólnej

w dzielnicy Łódź-Widzew: obszar wzdłuż ul. Okólnej do skrzyżowania z ulicą Łukaszewską 34c, dalej ul. Okólną do ul. Turkusowej do wysokości nr 10 A i B. Następnie w kierunku południowym przecinając ulicę Moskuliki, przecinając ul. Opolską na wysokości nr 59, przez ogródki działkowe, przecinając ul. Zjazdową na wysokości nr 20, przecinając rzekę Łódkę, do skrzyżowania ul Beskidzkiej i Okrętowej, dalej wzdłuż ul. Okrętowej do skrzyżowania z ul. Brzezińskiej i ul. Junaka, dalej wzdłuż ul. Brzezińskiej do skrzyżowania z ul. Taterniczą, dalej ul. Taterniczą do skrzyżowania z ul. Zbójnicką, wzdłuż ul. Zbójnickiej do skrzyżowania z ul. Zaspową i ul. Telefoniczną, dalej ul. Telefoniczną do ul. Chmurnej, wzdłuż ul. Chmurnej, przejazd kolejowy Łódź Stoki do ulicy Pomorskiej przez Zieleniec Konstytucyjna do skrzyżowania ul. Konstytucyjnej z ul. Małachowskiego, dalej przez park 3 Maja (na wysokości Centrum Sportu i Rekreacji), przez ul. Juliana Tuwima na wysokości nr 97, dalej przecinając ul. Wydawniczą do skrzyżowania Al. J. Piłsudskiego z Al. Edwarda Śmigłego-Rydza, Wzdłuż Al. Piłsudskiego do ul. Przędzalnianej, ul. Przędzalnianą do ul. Fabrycznej, dalej do ul. Magazynowej, do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego dalej wzdłuż ul Tymienieckiego Dalej ul. Piotrkowską do ul. Czerwonej

dzielnica Łódź- Śródmieście;

gmina Łódź-Polesie: wzdłuż ul. Wólczańskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego do przejazdu kolejowego na wysokości ul Łaskiej, dalej w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do ul. Obywatelskiej, następnie wzdłuż ul. Obywatelskiej do ul. Maratońskiej. Wzdłuż ul. Maratońskiej do ul. Sanitariuszek, dalej ul. Sanitariuszek do granicy miasta Łodzi

5. 4. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim:

w gminie Grodziec miejscowości: Stara Ciświca, Nowa Ciświca, Zaguźnica, Nowy Brodziec, Stary Brodziec

od 22. 3. 2020 do 30. 3. 2020

W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim, pleszewskim, kaliskim:

w powiecie konińskim:

1.

w gminie Grodziec miejscowości: Biskupice, Czarnybród, Bystrzyca, Wycinki, Biała, Biała Kolonia, Łagiewniki, Dziewin Mały, Królików, Królików Czwarty, Wielołęka, Tartak, Janów, Stary Tartak, Grodziec, Mokre, Kolonia Obory, Nowa Kaźmierka, Stara Kaźmierka, Stara Huta, Stare Grądy, Juno, Konary, Nowe Grody

w powiecie pleszewskim:

1.

w gminie Choszcz miejscowości: Stary Olesiec, Kwileń, Nowolipsk, Brudzewek, Stara Kaźmierka, Nowa Kaźmierka, Chocz, Józefów, Kuźnia, Piła, Nowy Olesiec;

2.

w gminie Gizałki miejscowości: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Krzyżówka, Orlina Mała, Orlina Duża, Świerczyna, Studzianka;

3.

w gminie Pleszew miejscowość: Grodzisko – Kolonia;

w powiecie kaliskim:

1.

w gminie Blizanów miejscowości: Rosocha, Korab, Brudzew, Lipe, Lipe Trzecie, Dębniałki, Jarantów, Jarantów Kolonia, Piskory

30. 3. 2020

W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim:

w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.

od 29. 3. 2020 do 6. 4. 2020

W województwie dolnośląskim w mieście Wrocław:

osiedle Pawłowice;

część osiedla Psie Pole - Zawidawie od zachodu ograniczona ul. Przedwiośnie, ul. Bora - Komorowskiego i ul. Gorlicką i od południa ograniczona ul. Kiełczowską;

6. 4. 2020

W województwie dolnośląskim w powieciewrocławskim, oleśnickim i trzebnickim:

w powiecie wrocławskim:

1.

w gminie Długołęka miejscowości: Krakowiany, Węgrów, Skała, Zaprężyn, Jaksonowice, Bierzyce, Łozina, Godzieszowa, Siedlec, Tokary, Pasikurowice, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Mirków, Długołęka, Byków, Stępin, Borowa, Kamień, Bielawa, Raków, Nowy Dwór, Mydlice, Kiełczów, Piecowice, Oleśniczka,

w powiecie oleśnickim:

1.

w gminie Dobroszyce miejscowości: Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń, Dobra,

2.

w gminie Oleśnica miejscowości: Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piszkawa.

w powiecie trzebnickim:

1.

w gminie Trzebnica miejscowości: Skarszyn, Boleścin, Piersno, Głuchów Górny, Taczów Mały, Piotrowice,

2.

w gminie Zawonia miejscowości: Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów, Cegielnia, Miłonowice, Kopiec, Rzędziszowice, Prawocice, Pomianowice, Cielętniki, Tarnowiec, Ludgierzowice

6. 4. 2020


17.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/23


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/407

zo 16. marca 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2020/13)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18.1 druhú zarážku a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60) (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 1 ods. 4 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) môže Rada guvernérov nástroje, požiadavky, kritériá a postupy uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť.

(2)

Rada guvernérov, vykonávajúc svoj mandát na udržiavanie cenovej stability a s cieľom zachovať výhodné podmienky poskytovania bankových úverov a podporiť akomodačné nastavenie menovej politiky v členských štátoch, ktorých menou je euro, prijala 22. júla 2019 rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Toto rozhodnutie upravuje tretiu sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III), ktoré sa uskutočňujú od septembra 2019 do marca 2021.

(3)

S cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov tým, ktorí sú najviac postihnutí šírením nákazy spôsobenej koronavírusom (COVID-19), najmä malým a stredným podnikom, Rada guvernérov 12. marca 2020 rozhodla o zmene troch parametrov TLTRO-III, konkrétne o zvýšení objemu úverov z 30% na 50%, o zmene maximálneho limitu ponuky pre jednotlivé TLTRO-III a od septembra 2021 o umožnení predčasného splatenia súm požičaných v rámci TLTRO-III po 12 mesiacoch od vyrovnania každej operácie namiesto 24 mesiacov.

(4)

S cieľom uplatňovať tieto upravené parametre s okamžitou účinnosťou by malo toto rozhodnutie nadobudnúť účinnosť bezodkladne.

(5)

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Objem úverov každého účastníka sa rovná 50 % celkovej referenčnej hodnoty zostatku po odpočítaní všetkých súm požičaných týmto účastníkom TLTRO-III v rámci TLTRO-II uskutočnených na základe rozhodnutia (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) a k dátumu vyrovnania TLTRO-III stále nesplatených a to s ohľadom na akékoľvek právne záväzné oznámenie o predčasnom splatení, ktoré účastník predloží v súlade s článkom 6 rozhodnutia (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10). Príslušné technické výpočty sú uvedené v prílohe I.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Limit ponuky každého účastníka v rámci každej TLTRO-III sa rovná jeho objemu úverov zníženému o sumy požičané v rámci predchádzajúcich TLTRO-III. Táto suma sa považuje za najvyšší limit ponuky každého účastníka, pričom sa uplatňujú pravidlá pre ponuky prevyšujúce limit maximálnej ponuky ustanovené v článku 36 usmernenia 2015/510 (ECB/2014/60). Príslušné technické výpočty sú uvedené v prílohe I.“;

2.

V článku 5a sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Od septembra 2021 budú mať účastníci po 12 mesiacoch od vyrovnania každej TLTRO-III možnosť štvrťročne ešte pred splatnosťou ukončiť dotknutú TLTRO-III, alebo znížiť jej objem.“;

3.

V prílohe I oddiele 1 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Objem úverov sa rovná 50 % referenčnej hodnoty zostatku účastníka (*1) po odpočítaní súm požičaných týmto účastníkom v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií uskutočnených na základe rozhodnutia (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) (TLTRO-II) a k dátumu vyrovnania príslušnej TLTRO-III stále nesplatených, alebo nule, ak má táto suma zápornú hodnotu, t. j.:

Image 1 pre k = 1,…,7.

(*1)  Pod „účastníkom“ sa rozumejú individuálni účastníci alebo skupiny na účely TLTRO-III.“;"

4.

V prílohe I oddiele 1 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Limit ponuky, ktorý platí pre každého účastníka v každej TLTRO-III, je objem jeho úverov BAk mínus sumy požičané v rámci predchádzajúcich TLTRO-III. Nech Image 2 je suma požičaná účastníkom v rámci TLTRO-III k, potom Image 3 kde BLk je limitom ponuky pre tohto účastníka v rámci operácie k, čo je vymedzené takto:

Image 4

pre k = 2,…,7.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 17. marca 2020.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. marca 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1311 z 22. júla 2019 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/21) (Ú. v. EÚ L 204, 2.8.2019, s. 100).