ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 077I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
15. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020 ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 77/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/402

zo 14. marca 2020

ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/479 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách pre vývozy (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Od vypuknutia epidemiologickej krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 sa ochorenie COVID-19, ktoré je ním spôsobené, rýchlo rozšírilo do celého sveta, pričom zasiahlo aj územie Únie. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa riziko spojené s nákazou COVID-19 považuje v súčasnosti pre ľudí v Únii za mierne až vysoké, a to na základe pravdepodobnosti prenosu a dosahu tohto ochorenia. Vírus sa v Únii šíri rýchlo a môže mať enormný vplyv na verejné zdravie so značnými fatálnymi dôsledkami vo vysokorizikových skupinách a výrazným negatívnym vplyvom na hospodárstvo a spoločnosť.

(2)

V tejto súvislosti sa výrazne zvýšila potreba osobných ochranných prostriedkov, ako sú uvedené v prílohe I. Vzhľadom na svoju povahu a prevládajúce okolnosti predstavuje tento druh prostriedkov nevyhnutný výrobok, keďže je potrebný na zabránenie ďalšiemu šíreniu ochorenia a zabezpečenie ochrany zdravia zdravotníckeho personálu starajúceho sa o nakazených pacientov.

(3)

V súlade so závermi Rady ministrov zdravotníctva z 13. februára 2020 sa postup obstarávania osobných ochranných prostriedkov začal na základe Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení. Podľa indikatívneho časového rámca a v závislosti od situácie na trhu môže byť tento proces ukončený začiatkom apríla.

(4)

Dopyt po zdravotníckych ochranných prostriedkoch sa v posledných dňoch zvýšil a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti bude ďalej výrazne rásť, pričom vo viacerých členských štátoch sa prejaví nedostatok týchto prostriedkov. Na jednotnom trhu EÚ existujú obmedzenia, pokiaľ ide o uspokojenie dopytu zákazníkov po príslušných osobných ochranných prostriedkoch, najmä po ochranných rúškach na ústa. V tomto momente sa vynakladá úsilie na zvýšenie výrobných kapacít. To môže byť jedným z faktov, ktorý sa zohľadní pri posudzovaní potreby tohto opatrenia, a to aj v závislosti od vývoja situácie.

(5)

Výroba osobných ochranných prostriedkov, ako sú ochranné rúška na ústa, sa v Únii v súčasnosti sústreďuje v obmedzenom počte členských štátov, konkrétne v Českej republike, Francúzsku, Nemecku a Poľsku. Napriek tomu, že sa podporilo zvýšenie výroby, súčasný objem výroby v Únii a existujúce zásoby nebudú stačiť na uspokojenie dopytu v rámci Únie. Platí to najmä preto, že tento dopyt v dôsledku epidémie rastie a osobné ochranné prostriedky sa môžu bez obmedzenia vyvážať do iných častí sveta.

(6)

Niektoré tretie krajiny už oficiálne rozhodli, že obmedzia vývoz ochranných prostriedkov. Zdá sa, že iné krajiny už prijali podobné opatrenia na menej formálnom základe. Niektoré z týchto krajín sú zároveň tradičnými dodávateľmi na trh Únie, čo vytvára ešte väčší tlak na trh Únie.

(7)

V snahe zlepšiť súčasný stav a zabrániť vzniku kritickej situácie je v záujme Únie, aby Komisia prijala okamžité kroky s obmedzeným trvaním, ktorých cieľom bude zabezpečiť, aby vývoz osobných ochranných prostriedkov podliehal povoleniu s cieľom zaistiť primerané dodávky v Únii, a uspokojiť tak výrazný dopyt.

(8)

Vývoz určitého množstva konkrétnych výrobkov sa môže povoliť za špecifických okolností, ako napr. pri zabezpečovaní pomoci poskytovanej tretím krajinám, a v závislosti od potrieb členských štátov. Administratívne postupy týkajúce sa týchto povolení by mali počas trvania týchto dočasných opatrení ostať v právomoci členských štátov.

(9)

Základnú potrebu ochranných prostriedkov možno v Únii pozorovať v prípade nemocníc, pacientov, pracovníkov v príslušných sektoroch a orgánov civilnej ochrany. Táto základná potreba sa neustále monitoruje prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.

(10)

Keďže toto opatrenie sa v súčasnosti vzťahuje na osobné ochranné prostriedky, ako sú uvedené v prílohe I, môže vzniknúť potreba prehodnotiť rozsah prílohy a výrobkov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

(11)

Vzhľadom na naliehavosť situácie, ktorá je odôvodnená rýchlym šírením nákazy COVID-19, by sa opatrenia stanovené v tomto nariadení mali prijať v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/479.

(12)

V snahe zabrániť špekulatívnemu vyčerpaniu zásob by toto vykonávacie nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia. V súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/479 by tieto opatrenia mali trvať šesť týždňov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné povolenie

1.   Na vývoz mimo Únie osobných ochranných prostriedkov uvedených v prílohe I, či už s pôvodom v Únii alebo mimo nej, sa vyžaduje vývozné povolenie vypracované v súlade s formulárom uvedeným v prílohe II. Takéto povolenie udeľujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom sídli vývozca, a vydáva sa písomne alebo elektronicky.

2.   Bez vydania takéhoto vývozného povolenia je vývoz zakázaný.

Článok 2

Procedurálne aspekty

1.   Ak sa ochranné prostriedky nachádzajú v jednom alebo viacerých členských štátoch iných, než je členský štát, v ktorom bola žiadosť o vývozné povolenie podaná, táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom bola žiadosť o vývozné povolenie podaná, bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi daného členského štátu alebo daných členských štátov a poskytnú príslušné informácie. Konzultovaný členský štát alebo štáty oznámia do 10 pracovných dní akékoľvek námietky, ktoré by mohli prípadne mať voči udeleniu takéhoto povolenia, čo bude záväzné pre členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná.

2.   Členské štáty spracujú žiadosti o vývozné povolenia v lehote stanovenej podľa vnútroštátneho práva alebo praxe, ktorá nepresiahne 5 pracovných dní odo dňa, keď boli príslušným orgánom poskytnuté všetky požadované informácie. Za mimoriadnych okolností a z náležite opodstatnených dôvodov možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 5 pracovných dní.

3.   Pri rozhodovaní o tom, či sa má na základe tohto nariadenia vývozné povolenie udeliť, členské štáty zohľadňujú všetky relevantné aspekty, ak je to vhodné vrátane toho, či je účelom vývozu okrem iného:

splniť si povinnosti týkajúce sa dodania v rámci postupu spoločného obstarávania podľa článku 5 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (2);

podporiť zosúladené podporné opatrenia koordinované mechanizmom integrovanej politickej reakcie na krízu (IPCR), Európskou komisiou alebo inými inštitúciami Únie;

reagovať na žiadosti o pomoc, ktoré mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UPCM) adresovali tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie a ktorými sa tento mechanizmus zaoberá;

podporiť zákonné činnosti podporných spoločností v zahraničí, ktoré požívajú ochranu na základe Ženevského dohovoru, a to do tej miery, aby neznižovali schopnosť týchto spoločností fungovať ako národné podporné spoločnosti;

podporiť činnosť celosvetovej siete Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na varovanie pred vypuknutím ochorení a reakciu na ne (GOARN);

poskytovať dodávky zahraničným operáciám členských štátov EÚ vrátane vojenských operácií, medzinárodných policajných misií a/alebo civilných medzinárodných mierových misií;

poskytovať dodávky pre zahraničné delegácie EÚ a jej členských štátov.

4.   Členské štáty môžu rozhodnúť o použití elektronických dokladov na účely spracúvania žiadostí o vývozné povolenie.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa počas obdobia šiestich týždňov. Po skončení tejto šesťtýždňovej lehoty sa automaticky prestáva uplatňovať.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 14. marca 2020.

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1.


PRÍLOHA I

Ochranné prostriedky

Prostriedky uvedené v tejto prílohe zodpovedajú ustanoveniam nariadenia (EÚ) 2016/425 (1).

Kategória

Opis

Číselné znaky KN

Ochranné okuliare a clony

Ochrana pred potenciálne infekčným materiálom,

Obkolesujú oči a ich okolie,

Kompatibilné s rozličnými modelmi masiek s filtračnou lícnicovou časťou (FFP) a tvárových masiek,

Priehľadné šošovky alebo zorníky,

Opätovne použiteľné (možno ich vyčistiť a dezinfikovať) alebo položky určené na jednorazové použitie.

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Ochranné štíty na tvár

Prostriedky na ochranu tváre a súvisiacich slizníc (napr.: očí, nosa, úst) pred potenciálne infekčným materiálom,

Zahŕňajú clonu z priehľadného materiálu,

Zvyčajne zahŕňajú fixačné prvky na bezpečné upevnenie na tvári (napr.: pásy, stranice, držiaky)

Môžu zahŕňať prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny, ako sa uvádza ďalej,

Opätovne použiteľné (možno ich vyčistiť a dezinfikovať) alebo jednorazové.

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny

Masky na ochranu používateľa pred potenciálne infekčným materiálom a na ochranu životného prostredia pred potenciálne infekčným materiálom, ktorý šíri používateľ

Môžu zahŕňať ochranný štít na tvár, ako sa opisuje vyššie,

Tiež vybavené vymeniteľnými filtrom.

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Ochranné odevy

Odev (napr. plášť, oblek) na ochranu používateľa pred potenciálne infekčným materiálom a na ochranu životného prostredia pred potenciálne infekčným materiálom, ktorý šíri používateľ

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Rukavice

Rukavice na ochranu používateľa pred potenciálne infekčným materiálom a na ochranu životného prostredia pred potenciálne infekčným materiálom, ktorý šíri používateľ

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51).


PRÍLOHA II

Vzor formulárov na vývozné povolenie uvedený v článku 1

Členské štáty pri udeľovaní vývozných povolení dbajú o to, aby z vydaného formulára jasne vyplývalo, o aký druh povolenia ide. Toto vývozné povolenie platí do dátumu uplynutia jeho platnosti vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

EURÓPSKA ÚNIA

Vývoz osobných ochranných prostriedkov (nariadenie (EÚ) 2020/402)

1.

Vývozca

(číslo EORI v náležitom prípade)

2.

Číslo povolenia

3.

Dátum uplynutia platnosti

4.

Vydávajúci orgán

5.

Krajina určenia

6.

Konečný príjemca

7.

Kód tovaru

8.

Množstvo

9.

Jednotka

10.

Opis tovaru

11.

Miesto

7.

Kód tovaru

8.

Množstvo

9.

Jednotka

10.

Opis tovaru

11.

Miesto

7.

Kód tovaru

8.

Množstvo

9.

Jednotka

10.

Opis tovaru

11.

Miesto

7.

Kód tovaru

8.

Množstvo

9.

Jednotka

10.

Opis tovaru

11.

Miesto

12.

Podpis, miesto a dátum, pečiatka

Vysvetlivky k formuláru vývozného povolenia

Pokiaľ nie je uvedené inak, povinne sa vypĺňajú všetky kolónky.

Kolónky 7 až 11 sa opakujú 4-krát, aby bolo možné požiadať o povolenie pre 4 rôzne výrobky.

Kolónka 1

Vývozca

Celé meno (názov) a adresa vývozcu, ktorému bolo povolenie vydané + číslo EORI v náležitom prípade.

Kolónka 2

Číslo povolenia

Číslo povolenia vypĺňa orgán vydávajúci vývozné povolenie a má tento formát: XXrrrr999999, kde XX je 2-miestny alfabetický kód geonomenklatúry (1) vydávajúceho členského štátu, rrrr je 4-miestne číslo roku vydania povolenia, 999999 je 6-miestne číslo, ktoré je jedinečné v rámci XXrrrr a prideľuje ho vydávajúci orgán.

Kolónka 3

Dátum uplynutia platnosti

Vydávajúci orgán môže určiť dátum uplynutia platnosti povolenia. Tento dátum uplynutia platnosti nemôže byť skorší ako 6 týždňov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Ak vydávajúci orgán neurčí žiadny dátum uplynutia platnosti, platnosť povolenia uplynie najneskôr 6 týždňov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Kolónka 4

Vydávajúci orgán

Úplný názov a adresa orgánu členského štátu, ktorý vývozné povolenie vydal.

Kolónka 5

Krajina určenia

2-miestny abecedný kód geonomenklatúry krajiny určenia tovaru, na ktorý sa povolenie vydáva.

Kolónka 6

Konečný príjemca

Úplné meno (názov) a adresa konečného príjemcu tovaru, ak je známy v čase vydania povolenia + číslo EORI v náležitom prípade. Ak konečný príjemca nie je v čase vydania známy, toto pole sa nevypĺňa.

Kolónka 7

Kód tovaru

Číselný kód harmonizovaného systému alebo číselný znak kombinovanej nomenklatúry (2), do ktorého je tovar na vývoz zatriedený v čase vydania povolenia.

Kolónka 8

Množstvo

Množstvo tovaru merané v jednotkách deklarovaných v kolónke 9.

Kolónka 9

Jednotka

Merná jednotka, v ktorej je vyjadrené množstvo deklarované v kolónke 8. Použijú sa jednotky počet kusov „P/ST“ pre tovar počítaný na kusy (napr. masky, rúška) a „PA“ pre tovar počítaný v pároch (napr. rukavice).

Kolónka 10

Opis tovaru

Zrozumiteľný slovný opis, natoľko presný, aby umožňoval identifikáciu tovaru.

Kolónka 11

Miesto

Kód geonomenklatúry členského štátu, kde sa tovar nachádza. Ak sa tovar nachádza v členskom štáte vydávajúceho orgánu, táto kolónka sa musí ponechať prázdna.

Kolónka 12

Podpis, pečiatka, miesto a dátum

Podpis a pečiatka vydávajúceho orgánu. Miesto a dátum vydania povolenia.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).