ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 6

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
10. januára 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou ministrov Albánskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

1

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

2

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

3

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

4

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

5

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

6

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

7

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/11 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia ( 1 )

8

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť ( 1 )

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/13 z 19. decembra 2019, ktorým sa menia smernice na rokovania na účel rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami a regiónmi v rozsahu právomoci Únie

101

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade (EÚ) 2020/14 z 19. decembra 2019, ktorým sa Európska komisia poveruje rokovať v mene členských štátov o dohodách o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami a regiónmi na strane druhej v rozsahu právomocí členských štátov

112

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/15 z 9. januára 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 122]  ( 2 )

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

 

(2)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/1


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou ministrov Albánskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Radou ministrov Albánskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísaná 5. mája 2006 v Salzburgu nadobudla platnosť 12. júla 2010 v súlade s článkom 8 ods. 1 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 12. júla 2010.


10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/2


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb podpísaná 9. decembra 2008 v Bruseli nadobudla platnosť 12. novembra 2009 v súlade s článkom 9 ods. 1 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 12. novembra 2009.


10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/3


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísaná 7. júla 2009 v Štrasburgu nadobudla platnosť 17. decembra 2010 v súlade s článkom 8 ods. 1 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 17. decembra 2010.


10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/4


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísaná 5. mája 2006 v Salzburgu nadobudla platnosť 12. júla 2010 v súlade s článkom 8 ods. 1 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 12. júla 2010.


10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/5


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísaná 9. júna 2006 v Luxemburgu nadobudla platnosť 25. februára 2008 v súlade s článkom 8 ods. 1 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 25. februára 2008.


10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/6


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísaná 3. mája 2006 v Bruseli nadobudla platnosť 25. februára 2008 v súlade s článkom 8 ods. 1 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 25. februára 2008.


10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/7


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísaná 9. decembra 2008 v Bruseli nadobudla platnosť 4. novembra 2009 v súlade s článkom 8 dohody, keďže posledné oznámenie bolo uložené 4. novembra 2009.


NARIADENIA

10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/8


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/11

z 29. októbra 2019,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä jeho článok 45 ods. 4 a článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/542 (2) s cieľom doplniť určité požiadavky na predkladanie informácií týkajúcich sa reakcie na ohrozenie zdravia a zahrnúť „jedinečný identifikátor vzorca“ do ďalších informácií uvedených na etikete nebezpečnej zmesi. Zmeny sa majú začať uplatňovať od 1. januára 2020, ale od dovozcov a následných užívateľov sa vyžaduje iba to, aby nové pravidlá začali dodržiavať v etapách podľa série dátumov na dosiahnutie súladu v závislosti od použitia zmesi, ktorá sa uvádza na trh. Prvým takýmto dátumom na dosiahnutie súladu je 1. január 2020.

(2)

Po prijatí nariadenia (EÚ) 2017/542 sa počas rokovaní s vnútroštátnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami vypracovalo niekoľko návrhov znenia s cieľom uľahčiť vykonávanie nových pravidiel zavedených uvedeným nariadením a objasniť ich význam. Nové pravidlá zavedené uvedeným nariadením by sa preto mali zmeniť, aby sa umožnil ich jednoduchší výklad, aby sa zlepšila vnútorná súdržnosť a zmiernili niektoré nezamýšľané dôsledky, ktoré sa prejavili až po prijatí uvedeného nariadenia. Najmä vzhľadom na to, že jedinečný identifikátor vzorca (UFI) môže byť potrebné často aktualizovať, by sa v nových pravidlách malo stanoviť, aby sa UFI uvádzalo buď na etikete nebezpečnej zmesi, alebo na jej obale v tesnej blízkosti etikety. V článku 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa už takisto uvádza možnosť umiestniť všetky prvky označovania na obal, a nie na etiketu. Okrem toho sa v článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008 rieši situácia, keď sa zmes dodáva bez obalu.

(3)

Okrem návrhov znenia predložili vnútroštátne orgány a ďalšie zainteresované strany určité otázky týkajúce sa funkčnosti nových pravidiel zavedených nariadením (EÚ) 2017/542, napríklad účinkov vysokej variability v zložení zmesi v dôsledku prírodného pôvodu zložiek, ťažkostí s poznaním presného zloženia výrobkov v prípade zložitých dodávateľských reťazcov a vplyvu súvisiaceho so skutočnosťou, že zložky zmesí s rovnakými technickými vlastnosťami a nebezpečenstvami dodávajú viacerí dodávatelia. Hneď po vypracovaní akýchkoľvek riešení týchto otázok treba všetky výsledné zmeny nových pravidiel vykonať pred prvým dátumom dosiahnutia súladu, keď sa od dovozcov a následných užívateľov vyžaduje, aby začali nové pravidlá dodržiavať, pokiaľ ide o zmesi na spotrebiteľské použitie. Z tohto dôvodu je vhodné odložiť prvý dátum na dosiahnutie súladu z 1. januára 2020 na 1. januára 2021, aby sa poskytol dostatočný čas na vypracovanie potrebných riešení a vykonanie akýchkoľvek potrebných zmien nových pravidiel. Týmto odkladom nie je dotknutá nevyhnutnosť funkčnosti systémov členských štátov s dostatočným časovým predstihom pred 1. januárom 2021 s cieľom umožniť dovozcom a následným užívateľom dostatok času na prípravu svojich predložení pred uvedeným dátumom.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia by sa mal posunúť a zosúladiť s dátumom začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/542,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

V článku 25 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Ak podľa prílohy VIII predkladateľ vytvorí jedinečný identifikátor vzorca, zahrnie sa do ďalších informácií na etikete v súlade s ustanoveniami oddielu 5 časti A uvedenej prílohy.“

2.

V článku 29 sa vkladá tento odsek:

„4a.   Ak podľa prílohy VIII predkladateľ vytvorí jedinečný identifikátor vzorca, môže namiesto toho, aby ho uviedol v ďalších informáciách na etikete, tento údaj uviesť iným spôsobom povoleným v oddiele 5 časti A uvedenej prílohy.“

3.

Príloha VIII sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia (Ú. v. EÚ L 78, 23.3.2017, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Časť A sa mení takto:

a)

Oddiel 1.1 sa nahrádza takto:

„1.1.

Dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci na trh zmesi na spotrebiteľské použitie v zmysle oddielu 2.4 časti A tejto prílohy sú povinní dodržiavať súlad s touto prílohou od 1. januára 2021.“;

b)

Oddiel 2.3 sa nahrádza takto:

„2.3.

V prípade zmesí uvádzaných na trh len na priemyselné použitie sa predkladatelia môžu rozhodnúť pre predloženie v obmedzenom rozsahu, ktoré predstavuje alternatívu k všeobecným požiadavkám týkajúcim sa predkladania, v súlade s oddielom 3.1.1 časti B za predpokladu, že je dostupný rýchly prístup k ďalším podrobným informáciám o výrobku v súlade s oddielom 1.3 uvedenej časti.“;

c)

Oddiel 4.1 sa nahrádza takto:

„4.1

Pre viac ako jednu zmes sa môže vykonať spoločné predloženie, ďalej len „skupinové predloženie“, ak všetky zmesi v skupine majú rovnakú klasifikáciu vo vzťahu k nebezpečnosti pre zdravie a fyzikálnej nebezpečnosti.“;

d)

Oddiel 4.3 sa nahrádza takto:

„4.3.

Odchylne od oddielu 4.2 je skupinové predloženie takisto povolené, ak sa rozdiel v zložení medzi rôznymi zmesami v skupine týka len parfumov, a to za predpokladu, že celková koncentrácia jednotlivých parfumov obsiahnutých v každej zmesi nepresiahne 5 %.“;

e)

V oddiele 5.1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Odchylne od druhého pododseku sa nový UFI nevyžaduje pre zmesi v skupinovom predložení, ktoré obsahujú parfumy, za predpokladu, že zmena zloženia sa týka len uvedených parfumov alebo pridania nových parfumov.“;

f)

Oddiel 5.2 sa nahrádza takto:

„5.2.

Namiesto zahrnutia UFI do doplňujúcich informácií na etikete sa predkladateľ môže rozhodnúť vytlačiť alebo umiestniť ho na vnútorný obal spolu s inými prvkami označovania.

Ak je vnútorný obal buď v takom tvare, alebo taký malý, že UFI naň nie je možné umiestniť, môže predkladateľ vytlačiť alebo umiestniť UFI spolu s ostatnými prvkami označovania na vonkajšom obale.

V prípade zmesí, ktoré nie sú zabalené, sa UFI uvedie v karte bezpečnostných údajov alebo sa vkladá do kópie prvkov označovania uvedených v článku 29 ods. 3

Pred UFI musí byť uvedená skratka „UFI“ veľkými písmenami, za ktorou nasleduje dvojbodka („UFI:“), a musí byť jasne viditeľný, čitateľný a nezmazateľne vyznačený.“;

g)

Oddiel 5.3 sa nahrádza takto:

„5.3

Odchylne od prvého pododseku oddielu 5.2, ak ide o zmesi dodávané na použitie v priemyselných objektoch, UFI môže byť alternatívne uvedený v karte bezpečnostných údajov.“;

2.

Časť B sa mení takto:

a)

v oddiele 1.1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uvedie sa úplný obchodný názov/názvy zmesi, v prípade potreby vrátane obchodnej značky/značiek, názvu výrobku a variantných názvov, ako sa objavujú na etikete, bez skratiek a tak, aby umožňovali jeho špecifickú identifikáciu.“;

b)

Oddiel 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.   Údaje o predkladateľovi a kontaktnom mieste

Musí sa uviesť meno/názov, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa predkladateľa a v prípade, že sa líšia, meno/názov, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktného miesta, ktoré sa majú použiť na získanie ďalších informácií relevantných pre účely reakcie na núdzové situácie ohrozenia zdravia.“;

c)

Oddiel 1.3 sa nahrádza takto:

„1.3.   Meno/názov, telefónne číslo a e-mailová adresa pre rýchly prístup k ďalším informáciám o výrobku

V prípade predloženia v obmedzenom rozsahu, ako sa stanovuje v oddiele 2.3 časti A, sa uvedie meno/názov, telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorých existuje možnosť rýchleho prístupu k podrobným dodatočným informáciám o výrobku relevantným pre účely reakcie na núdzové situácie ohrozenia zdravia v jazyku uvedenom v oddiele 3.3 časti A. Telefónne číslo musí byť dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.“;

d)

V oddiele 2.4 sa tretia zarážka nahrádza takto:

„–

ak je k dispozícii, pH dodanej zmesi alebo ak je zmes tuhá, pH vodnej kvapaliny alebo roztoku pri danej koncentrácii. Uvedie sa koncentrácia skúšobnej zmesi vo vode. Ak pH nie je k dispozícii, uvedú sa dôvody;“

e)

V oddiele 3.1 sa tretí a štvrtý pododsek nahrádzajú takto:

„Odchylne od druhého pododseku musia byť v skupinovom predložení zložky parfumu v zmesiach prítomné aspoň v jednej zo zmesí.

V prípade skupinových predložení, pri ktorých sa parfumy medzi zmesami obsiahnutými v skupine líšia, sa poskytne zoznam zmesí a parfumov, ktoré tieto zmesi obsahujú, vrátane ich klasifikácie.“;

f)

Oddiel 3.1.1. sa nahrádza takto:

„3.1.1.   Požiadavky na zmesi na priemyselné použitie

V prípade predloženia v obmedzenom rozsahu stanoveného v oddiele 2.3 časti A môžu byť informácie, ktoré sa poskytnú o zložení zmesi na priemyselné použitie, obmedzené na informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 za predpokladu, že ďalšie informácie o zložení sú dostupné na požiadanie o rýchly prístup v súlade s oddielom 1.3.“;

g)

Nadpis oddielu 3.2 sa nahrádza takto:

Informácie o zložkách zmesi“;

h)

V oddiele 3.2 sa pred oddiel 3.2.1 vkladá tento odsek:

„Zložkou zmesi je buď látka, alebo zmes v zmesi.“;

i)

V oddiele 3.2.2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Informácie o látkach obsiahnutých v ZVZ sa uvádzajú v súlade s kritériami oddielu 3.2.1 s výnimkou prípadu, keď predkladateľ nemá prístup k informáciám o úplnom zložení ZVZ. V druhom prípade sa ZVZ identifikuje prostredníctvom jej identifikátora výrobku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) spolu s jej koncentráciou a UFI, ak je k dispozícii, a ak ustanovený orgán dostal informácie o ZVZ v predchádzajúcom predložení. Ak nie je k dispozícii UFI alebo ak ustanovený orgán nedostal informácie o ZVZ v predchádzajúcom predložení, ZVZ sa identifikuje pomocou jej identifikátora výrobku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) spolu s jej koncentráciou a informáciami o zložení obsiahnutými v karte bezpečnostných údajov ZVZ a všetkými ďalšími známymi zložkami, ako aj menom/názvom, e-mailovou adresou a telefónnym číslom dodávateľa ZVZ.“;

j)

Oddiel 3.2.3 sa nahrádza takto:

„3.2.3.   Generické identifikátory výrobkov

Odchylne od oddielov 3.2.1 a 3.2.2 môžu byť generické identifikátory výrobkov „parfumy“ alebo „farbivá“ použité výhradne pri takých zložkách zmesi, ktoré sa používajú na pridanie vône alebo farby, ak sú splnené tieto podmienky:

zložky zmesi nie sú klasifikované ako látky nebezpečné pre zdravie,

koncentrácia zložiek zmesi identifikovaných pomocou generického identifikátora výrobku nepresahuje celkovo:

a)

5 %, pokiaľ ide o celkové množstvo parfumov; a

b)

25 %, pokiaľ ide o celkové množstvo farbív.“;

k)

Oddiel 3.3 sa nahrádza takto:

„3.3.   Zložky zmesi podliehajúce požiadavkám týkajúcim sa predkladania

Uvedú sa tieto zložky zmesi:

1.

zložky zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo ich fyzikálnych účinkov, ktoré:

sú prítomné v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 0,1 %,

sú identifikované, aj keď v koncentráciách nižších ako 0,1 %, ak predkladateľ nevie preukázať, že uvedené zložky sú irelevantné na účely reakcie na ohrozenie zdravia a preventívnych opatrení,

2.

zložky zmesi neklasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo fyzikálnych účinkov, ktoré sú identifikované a prítomné v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 1 %.“;

l)

Bod 3.4 sa nahrádza takto:

„3.4.   Koncentrácia a rozsahy koncentrácie v zložkách zmesi

Predkladatelia predkladajú informácie stanovené v oddieloch 3.4.1 a 3.4.2 so zreteľom na koncentráciu zložiek zmesi identifikovaných v súlade s oddielom 3.3.“;

m)

V oddiele 3.4.1 sa názov tabuľky 1 nahrádza takto:

Rozsahy koncentrácie uplatňujúce sa na nebezpečné zložky so zásadným významom pre reakciu na ohrozenie zdravia“;

n)

Oddiel 3.4.2 sa nahrádza takto:

„3.4.2.   Iné nebezpečné zložky a zložky, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné

Koncentrácia nebezpečných zložiek v zmesi, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií nebezpečnosti uvedených v oddiele 3.4.1, a identifikovaných zložiek, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné, sa vyjadrí v súlade s tabuľkou 2 ako rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí. Alternatívne sa môžu uviesť presné percentuálne podiely.

Odchylne od prvého pododseku v prípade zložiek parfumov, ktoré nie sú klasifikované alebo sú klasifikované len pre kožnú senzibilizáciu kategórie 1, 1A alebo 1B alebo aspiračnú toxicitu, predkladatelia nie sú povinní poskytnúť informácie o ich koncentrácii za predpokladu, že ich celková koncentrácia nepresiahne 5 %.

Tabuľka 2

Rozsahy koncentrácie uplatňujúce sa na iné nebezpečné zložky a zložky, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné

Rozsah koncentrácie zložky obsiahnutej v zmesi (v %)

Maximálna veľkosť rozsahu koncentrácie, ktorá sa použije v predložení

≥ 25 – < 100

20 % jednotiek

≥ 10 – < 25

10 % jednotiek

≥ 1 – < 10

3 % jednotiek

> 0 – < 1

1 % jednotiek“;

o)

Oddiel 3.5 sa nahrádza takto:

„3.5.   Klasifikácia zložiek zmesi

Uvádza sa klasifikácia zložiek zmesi na základe nebezpečnosti pre zdravie a fyzikálnej nebezpečnosti (triedy nebezpečnosti, kategórie nebezpečnosti a výstražné upozornenia). Patrí sem klasifikácia aspoň všetkých zmesí uvedených v bode 3.2.1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o požiadavkách na zostavenie kariet bezpečnostných údajov. V prípade, že sa ZVZ identifikuje pomocou jej identifikátora výrobku a jej UFI v súlade s časťou B oddielom 3.2.2, uvádza sa len klasifikácia vo vzťahu k zdravotnej a fyzickej nebezpečnosti ZVZ.“;

p)

V oddiele 4.1 sa názov tabuľky 3 nahrádza takto:

Odchýlky v koncentrácii zložiek, ktoré si vyžadujú aktualizáciu predloženia“;

q)

V oddiele 4.1 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Ak sa zmenia parfumy v skupinovom predložení, aktualizuje sa zoznam zmesí a parfumov, ktoré obsahujú, v súlade s požiadavkami uvedenými v oddiele 3.1.“;

3.

Časť C sa mení takto:

a)

Oddiel 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.   Identifikácia zmesi a predkladateľa

Identifikátor výrobku

Úplný obchodný názov/názvy výrobku (v prípade skupinového predloženia sa uvádza zoznam všetkých identifikátorov výrobkov)

Iné názvy, synonymá

Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI)

Ostatné identifikátory (číslo autorizácie, kódy výrobku spoločnosti)

Kontaktné údaje predkladateľa a prípadne kontaktného miesta

Meno/Názov

Úplná adresa

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Kontaktné údaje pre rýchly prístup k ďalším informáciám o výrobku (24 hodín denne/7 dní v týždni). Len v prípade predloženia v obmedzenom rozsahu.

Meno/Názov

Telefónne číslo (24 hodín denne, 7 dní v týždni)

E-mailová adresa“

b)

V oddiele 1.3 sa zoznam „Ďalšie informácie o zmesi“ nahrádza takto:

Dodatočné informácie o zmesi

Farba/farby

Ak je k dispozícii, pH dodanej zmesi alebo ak je zmes tuhá, pH vodnej kvapaliny alebo roztoku pri danej koncentrácii. Uvedie sa koncentrácia skúšobnej zmesi vo vode. Ak pH nie je k dispozícii, uvedú sa dôvody;

Fyzikálny stav/stavy

Obal (druh/druhy a veľkosť/veľkosti)

Zamýšľané použitie (kategória výrobku)

Použitia (spotrebiteľské, profesionálne, priemyselné)“.


SMERNICE

10.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/15


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/12

z 2. augusta 2019,

ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (1), a najmä na jej článok 17 ods. 1 a 4, článok 21 ods. 2 a článok 23 ods. 6,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2017/2397 sa stanovujú podmienky a postupy osvedčovania odborných kvalifikácií osôb podieľajúcich sa na prevádzke plavidiel na vnútrozemských vodných cestách Únie. Osvedčovanie sa zameriava na uľahčovanie mobility, zaisťovanie bezpečnosti plavby a zabezpečovanie ochrany ľudského života a životného prostredia.

(2)

S cieľom stanoviť minimálne harmonizované normy pre osvedčovanie odborných kvalifikácií bola Komisia splnomocnená prijať podrobné pravidlá, ktorými sa stanovujú normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, normy pre schvaľovanie simulátorov a normy zdravotnú spôsobilosť.

(3)

Podľa článku 32 smernice (EÚ) 2017/2397 by sa v delegovaných aktoch malo odkazovať na normy Európskeho výboru pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (ďalej len „CESNI“) a mali by zahŕňať celé znenie týchto noriem za predpokladu, že tieto normy sú dostupné a aktuálne, spĺňajú všetky uplatniteľné požiadavky stanovené v prílohách k smernici a že zmenami rozhodovacieho procesu CESNI nie sú ohrozené záujmy Únie. Tieto tri podmienky boli prijatím prvých noriem pre odborné kvalifikácie v oblasti vnútrozemskej plavby výborom CESNI na jeho zasadnutí z 8. novembra 2018 splnené.

(4)

V normách odbornej spôsobilosti by sa mali stanovovať minimálne spôsobilosti požadované na bezpečnú prevádzku plavidla, čiže aj pre členov posádok na prevádzkovej a riadiacej úrovni, pre lodných kapitánov s povolením plaviť sa pomocou radaru a lodných kapitánov s povolením plaviť sa na vodných cestách námorného charakteru, pre odborníkov na prepravu cestujúcich a pre odborníkov na skvapalnený zemný plyn (LNG). Každá požadovaná spôsobilosť by mala byť vymedzená spolu so zodpovedajúcimi požadovanými vedomosťami a zručnosťami.

(5)

S cieľom umožniť, aby mohli príslušné orgány vykonávať praktické skúšky požadované v článku 17 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/2397 podobným spôsobom, by sa mali stanoviť normy pre praktické skúšky. Na tento účel by sa mali v normách pre každú praktickú skúšku vymedziť konkrétne spôsobilosti a situácie, v ktorých sa uskutočňuje posúdenie, a to vrátane konkrétneho bodovacieho systému a technických požiadaviek na plavidlá a pobrežné zariadenia. Pre uchádzačov o kvalifikáciu lodného kapitána, ktorí ešte neabsolvovali posúdenie na prevádzkovej úrovni, by sa mal stanoviť dodatočný modul, aby sa mohla overiť aj ich schopnosť vykonávať súvisiace úlohy dohľadu.

(6)

Normy pre schvaľovanie simulátorov by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť, že sa simulátory používané na posúdenie odbornej spôsobilosti navrhnú tak, aby umožnili overenie odbornej spôsobilosti podľa noriem pre praktické skúšky. Normy by sa mali týkať technických a funkčných požiadaviek na simulátory manévrovania plavidiel a radarové simulátory, ako aj administratívneho postupu ich schvaľovania.

(7)

S cieľom zmierniť rozdiely medzi krajinami v oblasti zdravotných požiadaviek a postupov vyšetrení a zabezpečiť, aby boli lekárske posudky vydávané členom posádok plavidiel vnútrozemskej plavby platným ukazovateľom ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú budú vykonávať, by sa mali stanoviť normy pre zdravotnú spôsobilosť. V normách by sa mali stanovovať testy, ktoré musia lekári vykonávať, a kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri stanovovaní spôsobilosti členov posádok plavidiel na prácu. Mali by sa týkať zraku, sluchu, ako aj fyzických a psychických stavov, ktoré môžu viesť k dočasnej alebo trvalej nespôsobilosti na prácu, ako aj možných zmierňujúcich opatrení a obmedzení. Z dôvodu konzistentnosti by mali normy vychádzať z usmernení týkajúcich sa lekárskych vyšetrení námorníkov, ktoré vydala Medzinárodná organizácia práce a Medzinárodná námorná organizácia, konkrétne z kritérií platných pre služby v pobrežných oblastiach.

(8)

Z dôvodov konzistentnosti a efektívnosti by sa mal dátum transpozície tejto delegovanej smernice zosúladiť s dátumami transpozície smernice (EÚ) 2017/2397.

(9)

Informácie, ktoré sú členské štáty povinné poskytnúť Komisii v súvislosti s transponovaním smernice, musia byť podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie jasné a presné. Platí to aj pre tento delegovaný akt,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností uvedené v článku 17 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/2397 sa stanovujú v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2

Normy pre praktické skúšky uvedené v článku 17 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/2397 sa stanovujú v prílohe II k tejto smernici.

Článok 3

Normy pre schvaľovanie simulátorov uvedené v článku 21 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/2397 sa stanovujú v prílohe III k tejto smernici.

Článok 4

Normy pre zdravotnú spôsobilosť uvedené v článku 23 ods. 6 smernice (EÚ) 2017/2397 sa stanovujú v prílohe IV k tejto smernici.

Článok 5

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 17. januára 2022. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na členský štát, ktorý plne netransponoval a nevykonal smernicu (EÚ) 2017/2397 v súlade s článkom 39 ods. 2, 3 alebo 4 uvedenej smernice. Keď takýto členský štát smernicu (EÚ) 2017/2397 plne transponuje a vykoná, zároveň uvedie do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a informuje o tom Komisiu.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. augusta 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 53.


PRÍLOHA I

NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A ZODPOVEDAJÚCE VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

I.   NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PREVÁDZKOVÚ ÚROVEŇ

1.   Plavba

1.1.   Lodník je spôsobilý pomáhať veleniu plavidla v situáciách, keď na vnútrozemských vodných cestách treba s plavidlom manévrovať a manipulovať. Lodník je na takýto úkon spôsobilý na všetkých typoch vodných ciest a vo všetkých typoch prístavov.

Lodník je predovšetkým spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

pomáhať s činnosťami uväzovania, odväzovania a vyťahovania (vlečenia);

1.

Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných na palube pri činnostiach uväzovania, odväzovania a vyťahovania (vlečenia).

2.

Schopnosť používať požadované zariadenia na palube, napr. bitvy a navijaky, na uväzovanie, odväzovanie a manévrovanie pri vyťahovaní.

3.

Schopnosť používať materiály dostupné na palube, ako sú oceľové a konopné laná, pri dodržaní príslušných bezpečnostných opatrení vrátane používania osobných ochranných a záchranných prostriedkov.

4.

Schopnosť komunikovať s kormidelňou pomocou palubných komunikačných systémov a ručných signálov.

5.

Vedomosti o účinkoch pohybu vody okolo plavidla a o lokálnych účinkoch na okolnosti plavby vrátane účinkov sklonu, plytkej vody v súvislosti s ponorom plavidla.

6.

Vedomosti o pohybe vody ovplyvňujúcom plavidlo počas manévrovania vrátane účinkov interakcie pri míňaní alebo predbiehaní dvoch plavidiel v úzkej plavebnej dráhe a účinkov interakcie na pozdĺžne uviazané plavidlo, keď iné plavidlo prechádza plavebnou dráhou a míňa ho v krátkej vzdialenosti.

2.

pomáhať s činnosťami spájania vlečných a tlačných člnov;

1.

Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach spájania.

2.

Schopnosť spájať a rozpájať vlečné a tlačné člny pomocou požadovaných zariadení a materiálov.

3.

Vedomosti o pravidlách bezpečnosti pri práci vrátane používania osobných ochranných a záchranných prostriedkov.

4.

Schopnosť uplatňovať pravidlá bezpečnosti pri práci a komunikovať s príslušnými členmi posádky.

3.

pomáhať s činnosťami kotvenia;

1.

Vedomosti o kotevných zariadeniach, materiáloch a postupoch v rôznych situáciách.

2.

Schopnosť pomáhať s kotevnými manévrami, napr. pripraviť kotevné zariadenia na činnosti kotvenia, vybrať kotvu, zabezpečiť dostatočnú dĺžku kábla alebo reťaze na prvotné popustenie, určiť, kedy drží kotva plavidlo na svojom mieste (nosnosť kotvy), upevniť kotvy po dokončení kotvenia, použiť ťahanie kotiev pri rôznych manévroch a ovládať kotevnú signalizáciu.

3.

Vedomosti o pravidlách bezpečnosti pri práci vrátane používania osobných ochranných a záchranných prostriedkov.

4.

kormidlovať plavidlo podľa kormidelných povelov riadnym používaním kormidlového zariadenia;

1.

Vedomosti o funkciách a typoch rôznych pohonných a kormidlových systémov.

2.

Schopnosť kormidlovať plavidlo pod dohľadom a podľa kormidelných povelov.

5.

kormidlovať plavidlo podľa kormidelných povelov so zreteľom na vplyv vetra a prúdov;

1.

Vedomosti o vplyve vetra a prúdov na plavbu a manévrovanie.

2.

Schopnosť kormidlovať plavidlo pod dohľadom berúc do úvahy vplyv vetra na plavbu a manévre na vodných cestách s prúdmi alebo bez prúdov a vlastnosťami vetra.

6.

používať navigačné pomôcky a prístroje pod dohľadom;

1.

Vedomosti o navigačných pomôckach a prístrojoch, ako sú ukazovateľ kormidla, radar, zatáčkomer, ukazovateľ rýchlosti plavby.

2.

Schopnosť používať informácie poskytované navigačnými pomôckami, ako sú svetelné systémy, systémy značenia bójami a mapy.

3.

Schopnosť používať navigačné prístroje, ako je kompas, zatáčkomer a ukazovateľ rýchlosti plavby.

7.

prijímať potrebné opatrenia pre bezpečnosť plavby;

1.

Vedomosti o bezpečnostných predpisoch a kontrolných zoznamoch, ktoré je potrebné dodržiavať v nebezpečných a núdzových situáciách.

2.

Schopnosť rozpoznať nebezpečné situácie a reagovať na ne, ako aj uskutočňovať následné opatrenia podľa bezpečnostných predpisov.

3.

Schopnosť okamžite upozorniť velenie plavidla.

4.

Schopnosť používať osobné ochranné a záchranné prostriedky.

5.

Vedomosti o overovaní nariadenom orgánom dohľadu v oblasti existencie, použiteľnosti, vodotesnosti a zabezpečenia plavidla a jeho zariadení.

6.

Schopnosť vykonávať prácu podľa kontrolného zoznamu na palube a v obytných priestoroch, napríklad izolovanie proti vode a zabezpečovanie otvorov a nákladových priestorov.

7.

Schopnosť vykonávať prácu podľa kontrolného zoznamu v strojovni; skladovať a pripevňovať uvoľnené predmety, plniť prevádzkové nádrže a kontrolovať ventily.

8.

opísať vlastnosti hlavných európskych vnútrozemských vodných ciest, prístavov a terminálov na prípravu plavby a kormidlovanie;

1.

Vedomosti o najdôležitejších vnútroštátnych a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách.

2.

Vedomosti o hlavných prístavoch a termináloch v európskej sieti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT).

3.

Vedomosti o vplyve inžinierskych stavieb, profilov vodných ciest a ochranných prác na plavbu.

4.

Vedomosti o klasifikačných vlastnostiach riek, kanálov a vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru; šírka dna, typ brehov, ochrana brehov, hladina vody, pohyb vody, zvislá a vodorovná výška mostov a hĺbka.

5.

Vedomosti o navigačných pomôckach a prístrojoch potrebné na plavbu po vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru.

6.

Schopnosť vysvetliť vlastnosti rôznych typov vnútrozemských vodných ciest na účely prípravy plavby a kormidlovania.

9.

dodržiavať všeobecné ustanovenia, signalizáciu, symboly a systém označovania;

1.

Vedomosti o dohodnutom súbore pravidiel platných pre vnútrozemskú plavbu a policajných predpisoch platných pre príslušné vnútrozemské vodné cesty.

2.

Schopnosť zvládnuť a zabezpečiť systém dennej a nočnej signalizácie, symboly a zvukovú signalizáciu plavidla.

3.

Vedomosti o systéme značenia bójami a systéme označovania SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) a IALA (Medzinárodné združenie pre námornú signalizáciu) časť A.

10.

dodržiavať postupy pri plavbe cez plavebné komory a popod mosty;

1.

Vedomosti o tvare, špecifikáciách a zariadeniach plavebných komôr a mostov, sústave vzdúvadiel (proces preplávania plavebnou komorou), typoch plavebných komôr, bitiev a schodov atď.

2.

Schopnosť uplatňovať postupy počas približovania k plavebnej komore alebo mostu, vstupovania do plavebnej komory alebo pod most, preplávania plavebnou komorou alebo popod most a opúšťania plavebnej komory alebo mosta.

11.

používať systémy riadenia dopravy.

1.

Vedomosti o rôznych používaných systémoch riadenia dopravy, ako je denná a nočná signalizácia v plavebných komorách, hatiach a na mostoch.

2.

Schopnosť identifikovať dennú a nočnú signalizáciu v plavebných komorách, hatiach a na mostoch a dodržať pokyny príslušného orgánu, napríklad správcov plavebných komôr a mostov a operátorov riadenia dopravy.

3.

Schopnosť používať rádiokomunikačné prístroje v núdzových situáciách.

4.

Vedomosti o vnútrozemskom systéme automatickej identifikácie (AIS) a vnútrozemský elektronický mapový zobrazovací a informačný systém (ECDIS).

2.   Prevádzka plavidla

2.1.   Lodník je spôsobilý pomáhať veleniu plavidla s riadením prevádzky plavidla a starostlivosťou o osoby na palube.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

rozlišovať medzi rôznymi typmi plavidiel;

1.

Vedomosti o najbežnejších typoch plavidiel vrátane zostáv plavidiel používaných v európskom systéme IWT a ich príslušnej konštrukcii, rozmeroch a výtlaku.

2.

Schopnosť vysvetliť vlastnosti najbežnejších typov plavidiel vrátane zostáv plavidiel plaviacich sa v rámci európskeho systému IWT.

2.

používať vedomosti o konštrukcii plavidla pre vnútrozemské vodné cesty a jeho správaní vo vode, najmä pokiaľ ide o stabilitu a pevnosť;

1.

Vedomosti o účinkoch pohybu plavidla v rôznych situáciách spôsobovaných pozdĺžnym a priečnym namáhaním a o rôznych podmienkach zaťaženia.

2.

Schopnosť vysvetliť správanie plavidla za rôznych podmienok zaťaženia v súvislosti so stabilitou a pevnosťou plavidla.

3.

používať vedomosti o konštrukčných častiach plavidla a identifikovať časti podľa názvu a funkcie;

1.

Vedomosti o štrukturálnych prvkoch plavidla vzhľadom na dopravu rôznych typov nákladu a cestujúcich vrátane pozdĺžnej a priečnej štruktúry a lokálnych spevnení.

2.

Schopnosť pomenovať štrukturálne časti plavidla a opísať ich funkcie.

4.

používať vedomosti o vodotesnej odolnosti plavidla;

1.

Vedomosti o vodotesnej odolnosti plavidla IWT.

2.

Schopnosť kontrolovať vodotesnú odolnosť.

5.

používať vedomosti o dokumentácii potrebnej na prevádzku plavidla.

1.

Vedomosti o povinnej dokumentácii plavidla.

2.

Schopnosť vysvetliť jej význam vo vzťahu k medzinárodným/vnútroštátnym požiadavkám a právnym predpisom.

2.2.   Lodník je spôsobilý používať zariadenia plavidla.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

používať kotvy a ovládať kotvové navijaky;

1.

Vedomosti o rôznych druhoch kotiev a kotvových navijakoch používaných na palube plavidla.

2.

Schopnosť pomenovať a rozpoznať rôzne druhy kotiev a kotevných navijakov používaných na palube plavidla a vysvetliť ich špecifické používanie.

3.

Schopnosť bezpečne ovládať rôzne typy kotiev a kotevných navijakov v rôznych situáciách a podmienkach.

2.

používať vybavenie paluby a zdvižné zariadenia;

1.

Vedomosti o zariadeniach používaných na palube plavidla, ako sú (spojovacie) navijaky, otvory, zdvižné zariadenia, žeriavy, potrubné systémy, požiarne hadice atď.

2.

Schopnosť pomenovať a rozpoznať vybavenie paluby a zdvižné zariadenia a vysvetliť ich osobitné použitie.

3.

Schopnosť bezpečne ovládať vybavenie paluby a zdvižné zariadenia.

3.

používať zariadenia špecifické pre osobné lode.

1.

Vedomosti o konkrétnych požiadavkách na konštrukciu, zariadenia a prístroje pre osobné lode.

2.

Schopnosť pomenovať a rozpoznať zariadenia používané iba na palube osobných lodí a vysvetliť ich osobitné použitie.

3.

Schopnosť bezpečne ovládať zariadenia používané na palube osobných lodí.

3.   Manipulácia s nákladom, uloženie nákladu a preprava cestujúcich

3.1.   Lodník je spôsobilý pomáhať veleniu plavidla pri príprave, ukladaní a monitorovaní nákladu počas činností nakládky a vykládky.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

prečítať plány uloženia nákladu a stability;

1.

Vedomosti o vplyve typov nákladu na plány uloženia nákladu a stability.

2.

Vedomosti o plánoch uloženia nákladu a stability.

3.

Schopnosť chápať plány uloženia nákladu.

4.

Vedomosti o číslovaní a deliacich plochách nákladových priestorov plavidiel na prepravu suchého nákladu a nádrží tankerových plavidiel (N, C alebo G) a vedomosti o ukladaní rôznych typov nákladu.

5.

Schopnosť identifikovať označenie nebezpečného tovaru podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

2.

monitorovať uloženie a zabezpečenie nákladu;

1.

Vedomosti o metódach uloženia rôzneho nákladu v plavidle s cieľom zaistiť bezpečnú a efektívnu dopravu.

2.

Vedomosti o postupoch prípravy plavidla na činnosti nakládky a vykládky.

3.

Schopnosť bezpečne použiť postupy nakládky a vykládky, t. j. otvoriť alebo zavrieť nákladové priestory a počas činností nakládky a vykládky vykonávať strážnu službu na palube.

4.

Schopnosť nadviazať a zabezpečiť efektívnu komunikáciu počas nakládky a vykládky.

5.

Vedomosti o vplyve nákladu na stabilitu plavidla.

6.

Schopnosť monitorovať náklad a nahlásiť poškodenie nákladu.

3.

rozlišovať rôzne typy nákladu a ich vlastnosti;

1.

Vedomosti o rôznych typoch nákladu, napríklad o voľnom hromadnom náklade, tekutom voľne loženom náklade a ťažkom tovare atď.

2.

Vedomosti o logistickom reťazci a multimodálnej doprave.

3.

Schopnosť pripraviť prevádzku plavidla v súvislosti s postupmi nakládky a vykládky, napr. komunikovať s pozemnými službami a pripraviť nákladové priestory.

4.

používať systém záťaže;

1.

Vedomosti o fungovaní a používaní systému záťaže.

2.

Schopnosť používať systém záťaže, napríklad napĺňaním alebo vyprázdňovaním záťažových nádrží.

5.

skontrolovať objem nákladu;

1.

Vedomosti o manuálnych a technických metódach určovania hmotnosti nákladu na rôznych typoch plavidiel.

2.

Vedomosti o metódach určovania objemu naloženého alebo vyloženého nákladu.

3.

Vedomosti o výpočte objemu tekutého nákladu pomocou zvukových sond, tabuliek pre nádrže alebo oboch metód.

4.

Schopnosť čítať značky ponoru a stupnice ponoru.

6.

pracovať podľa predpisov a pravidiel bezpečnosti pri práci.

1.

Vedomosti o pravidlách a postupoch bezpečnosti pri práci platných pre rôzne typy nákladu počas prípravy, nakládky a vykládky plavidla.

2.

Schopnosť dodržať pravidlá a postupy bezpečnosti pri práci platné počas nakládky a vykládky a používať osobné ochranné a záchranné prostriedky.

3.

Schopnosť nadviazať a zabezpečiť efektívnu verbálnu a neverbálnu komunikáciu so všetkými partnermi zapojenými do postupov nakládky a vykládky.

4.

Vedomosti o technických prostriedkoch na manipuláciu s nákladom v plavidle a prístavoch a z plavidla a prístavov a o opatreniach v oblasti bezpečnosti pri práci počas ich používania.

3.2.   Lodník je spôsobilý pomáhať veleniu plavidla s poskytovaním služieb cestujúcim a poskytovať priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením v zmysle prílohy IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 (1).

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

dodržiavať nariadenia a dohovory týkajúce sa osobnej dopravy;

1.

Vedomosti o platných nariadeniach a dohovoroch týkajúcich sa osobnej dopravy.

2.

Schopnosť poskytovať priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

2.

pomáhať cestujúcim s bezpečným pohybom pri naloďovaní a vyloďovaní;

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné uplatniť pred nalodením, počas naloďovania a pri vyloďovaní cestujúcich.

2.

Schopnosť polohovať a umiestňovať zariadenia na naloďovanie a vyloďovanie a uplatňovať bezpečnostné opatrenia.

3.

pomáhať s dohľadom nad cestujúcimi v núdzových situáciách;

1.

Vedomosti o existujúcich záchranných prostriedkoch pre núdzové situácie, o postupoch, ktoré sa majú dodržať v prípade priesaku, požiaru, človeka cez palubu a evakuácie, a to vrátane krízového riadenia a zvládania davu, a o zdravotníckej prvej pomoci na palube plavidla.

2.

Schopnosť pomáhať v prípade priesaku, požiaru, človeka cez palubu, kolízie a evakuácie, a to vrátane krízového riadenia a zvládania davu, používať záchranné prostriedky v núdzových situáciách a podávať zdravotnícku prvú pomoc na palube plavidla.

4.

efektívne komunikovať s cestujúcimi.

1.

Vedomosti o štandardizovaných komunikačných frázach na evakuáciu cestujúcich v prípade núdze.

2.

Schopnosť používať správanie a jazyk orientované na služby.

4.   Obsluha námorného, elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia

4.1.   Lodník je spôsobilý pomáhať veleniu plavidla s obsluhou námorného, elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia s cieľom zaistiť celkovú technickú bezpečnosť.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

pomáhať s monitorovaním motorov a pohonného systému;

1.

Vedomosti o zásadách fungovania pohonného systému.

2.

Vedomosti o rôznych typoch motorov a o ich konštrukcii, výkonnosti a názvosloví.

3.

Vedomosti o fungovaní a prevádzke prívodu vzduchu, prívodu paliva, mazania, ochladzovania a výfukového systému motora

4.

Vedomosti o hlavných a pomocných motoroch.

5.

Schopnosť vykonávať základné kontroly a zabezpečovať normálne fungovanie motorov.

2.

pripraviť hlavné motory a pomocné zariadenia na prevádzku;

1.

Vedomosti o štartovacích systémoch hlavných motorov, pomocných zariadení a hydraulických a pneumatických systémov podľa pokynov.

2.

Vedomosti o zásadách systému spätného chodu.

3.

Schopnosť pripraviť strojné zariadenia v strojovni na odchod podľa kontrolného zoznamu.

4.

Schopnosť používať štartovací systém a pomocné zariadenia podľa pokynov, napr. kormidlový mechanizmus.

5.

Schopnosť naštartovať hlavné motory podľa postupov štartovania.

6.

Schopnosť používať hydraulický a pneumatický systém.

3.

primerane reagovať na poruchu motora;

1.

Vedomosti o kontrolných zariadeniach v strojovni a o postupoch nahlasovania porúch.

2.

Schopnosť rozpoznať poruchy a prijať primerané opatrenia v prípade poruchy vrátane nahlásenia poruchy veleniu plavidla.

4.

obsluhovať strojné zariadenia vrátane čerpadiel, potrubných sietí, útorového a záťažového systému;

1.

Vedomosti o postupoch bezpečnej prevádzky a ovládania strojných zariadení v strojovni, záťažových priestorov a útoru.

2.

Schopnosť ovládať bezpečnostnú funkciu, obsluhovať strojné zariadenia v strojovni a vykonávať údržbu útorového a záťažového systému vrátane: nahlasovania incidentov súvisiacich s činnosťami prepravy a schopnosť správne odmerať a nahlásiť hladiny nádrží.

3.

Schopnosť pripraviť a vykonávať činnosti vypínania motorov po prevádzke.

4.

Schopnosť obsluhovať systém útorových, záťažových a nákladných čerpadiel.

5.

pomáhať s monitorovaním elektronických a elektrických zariadení;

1.

Vedomosti o elektronických a elektrických systémoch a komponentoch.

2.

Vedomosti o jednosmernom a striedavom prúde.

3.

Schopnosť monitorovať a vyhodnocovať kontrolné prístroje.

4.

Vedomosti o magnetizme a rozdiele medzi prirodzeným a umelým magnetom.

5.

Vedomosti o elektrohydraulickom systéme.

6.

pripraviť, naštartovať, pripojiť a vymeniť generátory a ovládať ich systémy a elektrické prípojky;

1.

Vedomosti o elektrických inštaláciách.

2.

Schopnosť používať rozvodný panel.

3.

Schopnosť používať elektrické prípojky.

7.

určiť poruchy a bežné zlyhania a opísať opatrenia na predchádzanie škodám;

1.

Vedomosti o poruchách mimo strojovne a o postupoch, ktoré je potrebné vykonať na predchádzanie škodám, ako aj o postupoch, ktoré je potrebné vykonať v prípade výskytu porúch.

2.

Schopnosť identifikovať bežné zlyhania a prijať opatrenie na predchádzanie škodám na mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémoch.

8.

používať požadované nástroje na zaistenie celkovej technickej bezpečnosti.

1.

Vedomosti o vlastnostiach a obmedzeniach procesov a materiálov používaných na údržbu a opravu motorov a zariadení.

2.

Schopnosť uplatniť bezpečné pracovné postupy pri údržbe alebo oprave motorov a zariadení.

4.2.   Lodník je spôsobilý vykonávať údržbu v rámci obsluhy námorného, elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia s cieľom zaistiť celkovú technickú bezpečnosť.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

vykonávať každodennú údržbu hlavných motorov, pomocných strojných zariadení a kontrolných systémov;

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné dodržať pri údržbe a dobrej starostlivosti o strojovňu, hlavný motor, hlavné strojné zariadenia, pomocné zariadenia a kontrolné systémy.

2.

Schopnosť vykonávať údržbu hlavných motorov, pomocných zariadení a kontrolných systémov.

2.

vykonávať každodennú údržbu strojných zariadení vrátane čerpadiel, potrubných sietí, útorového a záťažového systému;

1.

Vedomosti o postupoch každodennej údržby.

2.

Schopnosť vykonávať údržbu a starať sa o čerpadlá, potrubné siete, útorový a záťažový systém.

3.

používať požadované nástroje na zaistenie celkovej technickej bezpečnosti.

1.

Vedomosti o používaní materiálov na údržbu a opravárenských zariadení na palube vrátane ich kvality a obmedzení.

2.

Schopnosť vybrať a použiť materiály na údržbu a opravárenské zariadenia na palube.

4.

dodržiavať postupy údržby a opravy;

1.

Vedomosti o príručkách a pokynoch na údržbu a opravu.

2.

Schopnosť vykonávať postupy údržby a opravy podľa platných príručiek a pokynov.

5.

používať technické informácie a dokumentovať technické postupy.

1.

Vedomosti o technickej dokumentácii a príručkách.

2.

Schopnosť zdokumentovať činnosti údržby.

5.   Údržba a opravy

5.1.   Lodník je spôsobilý pomáhať veleniu plavidla s údržbou a opravou plavidla, jeho prístrojov a zariadení.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

pracovať s rôznymi typmi materiálov a nástrojov používaných na činnosti údržby a opravy;

1.

Vedomosti o požadovaných nástrojoch a údržbe zariadení a o bezpečných pracovných postupoch a pravidlách ochrany životného prostredia.

2.

Schopnosť používať príslušné metódy na údržbu plavidla vrátane schopnosti vybrať rôzne materiály.

3.

Schopnosť správne vykonať údržbu a uskladnenie nástrojov a zariadení na údržbu.

4.

Schopnosť vykonávať údržbu podľa bezpečných pracovných postupov a pravidiel ochrany životného prostredia.

2

chrániť zdravie a životné prostredie pri vykonávaní údržby a opráv;

1.

Vedomosti o platných postupoch čistenia a ošetrenia a o hygienických predpisoch.

2.

Schopnosť riadne vyčistiť všetky obývacie priestory a kormidelňu a udržiavať čistotu v úžitkových priestoroch pri dodržaní hygienických predpisov vrátane zodpovednosti za vlastný obývací priestor.

3.

Schopnosť vyčistiť strojovne a motory pomocou požadovaných čistiacich materiálov.

4.

Schopnosť vyčistiť a ošetriť vonkajšie časti, trup a paluby plavidla v správnom poradí pomocou požadovaných materiálov a v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia.

5.

Schopnosť postarať sa o plavidlo a zneškodňovať odpad z lode v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia.

3.

vykonávať údržbu technických zariadení podľa technických pokynov;

1.

Vedomosti o technických pokynoch pre údržbu a programoch údržby.

2.

Schopnosť postarať sa o všetky technické zariadenia podľa inštrukcií a používať programy údržby (vrátane digitálnych) pod dohľadom.

4.

bezpečne pracovať s oceľovými a konopnými lanami;

1.

Vedomosti o vlastnostiach rôznych typov oceľových a konopných lán.

2.

Schopnosť používať ich a skladovať v súlade s bezpečnými pracovnými postupmi a pravidlami bezpečnosti pri práci.

5.

viazať uzly a slučky v súlade s ich použitím a vykonávať ich údržbu;

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné dodržať na zaistenie bezpečného vlečenia a spájania pomocou prostriedkov dostupných na palube.

2.

Schopnosť spájať oceľové a konopné laná.

3.

Schopnosť vhodne používať uzly.

4.

Vykonávať údržbu oceľových a konopných lán.

6.

vypracovať a realizovať pracovné plány ako člen tímu a overiť výsledky.

1.

Vedomosti o zásadách tímovej práce.

2.

Schopnosť samostatne vykonávať údržbu a jednoduché opravy v rámci tímu.

3.

Schopnosť vykonávať zložitejšie opravy pod dohľadom.

4.

Použiť rôzne pracovné metódy vrátane tímovej práce v súlade s bezpečnostnými pokynmi.

5.

Schopnosť vyhodnotiť kvalitu práce.

6.   Komunikácia

6.1.   Lodník je spôsobilý komunikovať na všeobecnej a profesionálnej úrovni, čo zahŕňa schopnosť používať štandardizované komunikačné frázy v situáciách, keď nastávajú komunikačné problémy.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

používať informačné a komunikačné systémy;

1.

Vedomosti o palubných zariadeniach na internú komunikáciu na lodi alebo na komunikáciu s terminálom, ako aj o (mobilnom) telefonickom, rádiovom, (satelitnom) televíznom a kamerovom systéme plavidla.

2.

Schopnosť používať (mobilný) telefonický systém plavidla, rádiový, (satelitný) televízny a kamerový systém plavidla.

3.

Vedomosti o zásadách prevádzky vnútrozemského systému AIS.

4.

Schopnosť využívať údaje vnútrozemského systému AIS na nadviazanie spojenia s iným plavidlom.

2.

riešiť rôzne úlohy pomocou rôznych druhov digitálnych zariadení, informačných služieb [ako sú riečne informačné služby (RIS)] a komunikačných systémov;

1.

Vedomosti o digitálnych zariadeniach dostupných vo vnútrozemskej vodnej doprave.

2.

Schopnosť používať digitálne zariadenia plavidla podľa pokynov s cieľom vykonávať jednoduché úlohy.

3.

zbierať a ukladať údaje vrátane zálohovania a aktualizácie údajov;

1.

Vedomosti o komunikačnom systéme plavidla na zber, ukladanie a aktualizovanie údajov.

2.

Schopnosť spracovať údaje pod prísnym dohľadom.

4.

dodržiavať pokyny na ochranu údajov;

1.

Vedomosti o nariadeniach o ochrane údajov a služobnom tajomstve.

2.

Schopnosť spracovať údaje v súlade s nariadeniami o ochrane údajov a služobným tajomstvom.

5.

prezentovať fakty pomocou odborných výrazov;

1.

Vedomosti o požadovaných odborných a námorných výrazoch, ako aj o výrazoch týkajúcich sa sociálnych aspektov v štandardizovaných komunikačných frázach.

2.

Schopnosť používať požadované odborné a námorné výrazy, ako aj výrazy týkajúce sa sociálnych aspektov v štandardizovaných komunikačných frázach.

6.

získavať námorné a odborné informácie na zaistenie bezpečnosti plavby.

1.

Vedomosti o dostupných zdrojoch informácií.

2.

Schopnosť používať informačné zdroje na získavanie potrebných námorných a odborných informácií na zaistenie bezpečnosti plavby.

6.2.   Lodník je spôsobilý byť spoločenský.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

dodržiavať pokyny a komunikovať s ostatnými, pokiaľ ide o povinnosti na palube plavidla;

1.

Vedomosti o dôležitosti príkazov velenia plavidla, formálnych a neformálnych pokynov, pravidiel a postupov, ako aj o dôležitosti byť vzorom pre neskúsených členov posádky.

2.

Schopnosť dodržiavať príkazy velenia plavidla a ďalšie pokyny a pravidlá, ako aj viesť neskúsených členov posádky.

3.

Vedomosti o pravidlách spoločnosti alebo pravidlách na palube.

4.

Schopnosť dodržiavať pravidlá spoločnosti alebo pravidlá na palube.

2.

prispievať k dobrým medziľudským vzťahom a spolupracovať s ostatnými na palube;

1.

Vedomosti o kultúrnej rozmanitosti.

2.

Schopnosť akceptovať rôzne kultúrne normy, hodnoty a zvyky.

3.

Schopnosť pracovať a žiť v tíme.

4.

Schopnosť podieľať sa na stretnutiach tímu a vykonávať pridelené úlohy.

5.

Vedomosti o dôležitosti rešpektovania tímovej práce.

6.

Schopnosť rešpektovať sexuálne a kultúrne rozdiely a nahlasovať súvisiace problémy vrátane šikanovania a (sexuálneho) obťažovania.

3.

prijať sociálnu zodpovednosť, podmienky zamestnania, práva a povinnosti jednotlivcov, uznať nebezpečenstvo požívania alkoholu a drog a primerane reagovať na pochybenie a nebezpečenstvá;

1.

Schopnosť identifikovať pochybenie a možné nebezpečenstvá.

2.

Schopnosť aktívne reagovať na pochybenie a možné nebezpečenstvá.

3.

Schopnosť nezávisle pracovať podľa pokynov.

4.

Vedomosti o právach a povinnostiach jednotlivých pracovníkov.

5.

Vedomosti o nebezpečenstvách požívania alkoholu a drog v pracovnom a spoločenskom prostredí. (Informovanosť o policajných predpisoch v oblasti toxikológie.)

6.

Schopnosť identifikovať nebezpečenstvá súvisiace s alkoholom a drogami pre bezpečnú prevádzku plavidla.

4.

plánovať, nakupovať a pripravovať jednoduché jedlá.

1.

Vedomosti o možnostiach zabezpečovania potravín a o zásadách zdravej výživy.

2.

Schopnosť pripraviť jednoduché jedlá pri dodržaní hygienických predpisov.

7.   Ochrana zdravia a bezpečnosť a ochrana životného prostredia

7.1.   Lodník je spôsobilý dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci, chápať význam predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a význam životného prostredia.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

pracovať v súlade s pokynmi a pravidlami bezpečnosti pri práci a predchádzať nehodám;

1.

Vedomosti o výhodách bezpečných pracovných postupov.

2.

Vedomosti o povahe rizík na palube.

3.

Schopnosť predchádzať nebezpečenstvám v súvislosti s rizikami na palube, napríklad:

pohyby plavidla,

zaisťovanie bezpečného naloďovania a vyloďovania (napr. lodný mostík, záchranný čln),

bezpečné uloženie pohyblivých predmetov,

práca so strojnými zariadeniami,

rozpoznanie rizík súvisiacich s elektrinou,

preventívne opatrenia na predchádzanie požiarom a hasenie požiarov,

profesionálne používanie ručných nástrojov,

profesionálne používanie prenosných elektrických nástrojov,

dodržiavanie zdravotných a hygienických predpisov,

odstraňovanie rizika pošmyknutia, pádu a zakopnutia.

4.

Vedomosti o príslušných pokynoch týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti pri práci počas činností vykonávaných na palube.

5.

Vedomosti o platných predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a o udržateľných pracovných podmienkach.

6.

Schopnosť predchádzať nehodám pri činnostiach, ktoré môžu predstavovať riziko pre personál alebo plavidlo v súvislosti s:

nakládkou a vykládkou nákladu,

uväzovaním a odväzovaním,

prácou vo výškach,

prácou s chemickými látkami,

prácou s batériami,

prítomnosťou v strojovni,

zdvíhaním bremien (manuálnym a mechanickým),

vstupom do uzavretých priestorov a prácou v uzavretých priestoroch.

7.

Schopnosť chápať príkazy a komunikovať s ostatnými, pokiaľ ide o povinnosti na palube.

2.

používať osobné ochranné prostriedky na predchádzanie nehodám;

1.

Vedomosti o osobných ochranných prostriedkoch.

2.

Schopnosť používať osobné ochranné prostriedky, napríklad:

na ochranu očí,

na ochranu dýchacích ciest,

na ochranu uší,

na ochranu hlavy,

ochranné odevy.

3.

prijať požadované preventívne opatrenia pred vstupom do uzavretých priestorov.

1.

Vedomosti o rizikách súvisiacich so vstupom do uzavretých priestorov.

2.

Vedomosti o preventívnych opatreniach, ktoré je potrebné prijať, a skúškach alebo meraniach, ktoré sa majú vykonať s cieľom určiť, či je bezpečné vstúpiť do uzavretého priestoru a pracovať v ňom.

3.

Schopnosť uplatniť bezpečnostné pokyny pred vstupom do niektorých priestorov na palube, napríklad do:

nákladných priestorov,

kesónov,

dvojitého trupu.

4.

Schopnosť prijať preventívne opatrenia týkajúce sa práce v uzavretých priestoroch.

7.2.   Lodník je spôsobilý uznať význam výcviku na palube a v núdzových situáciách okamžite konať.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

konať v núdzových situáciách v súlade s platnými pokynmi a postupmi;

1.

Vedomosti o rôznych typoch núdzových situácií.

2.

Vedomosti o krokoch, ktoré je potrebné vykonať v prípade poplachu.

3.

Vedomosti o postupoch platných pre prípad nehody.

4.

Schopnosť konať v súlade s pokynmi a postupmi.

2.

podávať zdravotnícku prvú pomoc;

1.

Vedomosti o všeobecných zásadách prvej pomoci vrátane zhodnotenia štruktúry tela a telesných funkcií na palube plavidla po posúdení situácie.

2.

Schopnosť zachovať si dobrý fyzický aj duševný stav a dodržať osobnú hygienu v prípade prvej pomoci.

3.

Vedomosti o príslušných opatreniach v prípade nehôd podľa uznávaných najlepších postupov.

4.

Schopnosť posúdiť potreby obetí a hrozby pre vlastnú bezpečnosť.

5.

Schopnosť vykonať požadované opatrenia v núdzových situáciách vrátane:

a)

správnej polohy obete;

b)

použitia resuscitačných techník;

c)

zastavenia krvácania;

d)

použitia primeraných opatrení na zvládnutie prvotného šoku;

e)

použitia primeraných opatrení v prípade popálenín a obarenín, a to aj v prípade úrazov spôsobených elektrickým prúdom;

f)

záchrany a prevozu obete.

6.

Schopnosť obviazať ranu a použiť materiály z lekárničky.

3.

používať a udržiavať osobné ochranné prostriedky a záchranné prostriedky na palube;

1.

Vedomosti o pravidelných kontrolách osobných ochranných prostriedkov, únikových cestách a záchranných prostriedkoch, pokiaľ ide o ich funkčnosť, poškodenie, opotrebovanie a iné nedostatky.

2.

Schopnosť reagovať v prípade zistených nedostatkov vrátane príslušných komunikačných postupov.

3.

Schopnosť používať osobné záchranné prostriedky, napríklad:

záchranné kolesá vrátane príslušného vybavenia a

záchranné vesty vrátane príslušného vybavenia záchranných viest, ako sú stále alebo blikajúce svetlá a píšťalka upevnené šnúrkou.

4.

Vedomosti o funkciách záchranného člnu plavidla.

5.

Schopnosť pripraviť, spustiť, viesť, vytiahnuť a uložiť záchranný čln plavidla.

4.

poskytovať pomoc v prípade záchranných operácií a plávať;

1.

Schopnosť zachrániť a previezť obeť.

2.

Schopnosť využiť plavecké zručnosti pri záchranných operáciách.

5.

používať núdzové únikové cesty;

Schopnosť udržiavať únikové cesty bez prekážok (podľa konkrétnych funkcií na palube).

6.

používať interný núdzový komunikačný a poplašný systém.

Schopnosť používať núdzový komunikačný a poplašný systém a zariadenia.

7.3.   Lodník je spôsobilý prijať preventívne opatrenia na predchádzanie požiarom a správne používať protipožiarne vybavenie.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

rozpoznávať príznaky požiaru a typy a zdroje vznietenia;

1.

Vedomosti o možných príčinách požiarov počas rôznych činností, ako aj vedomosti o klasifikácii požiarov podľa európskej normy EN alebo rovnocennej.

2.

Vedomosti o prvkoch procesu spaľovania.

3.

Schopnosť použiť základy hasenia požiarov.

2.

používať rôzne typy hasiacich prístrojov;

1.

Vedomosti o rôznych vlastnostiach a triedach hasiacich prístrojov.

2.

Schopnosť využiť rôzne metódy hasenia požiarov a použiť hasiace prístroje a pevne zabudované prístroje so zreteľom napríklad na:

použitie rôznych typov prenosných hasiacich prístrojov a

vplyv vetra pri približovaní sa k ohňu.

3.

konať v súlade s postupmi a organizáciou hasenia požiarov na palube plavidla;

1.

Vedomosti o systémoch hasenia požiarov na palube.

2.

Schopnosť hasiť požiar a prijať príslušné oznamovacie opatrenia.

4.

dodržiavať pokyny týkajúce sa: osobných prostriedkov, metód, hasiacich prostriedkov a postupov počas hasenia požiaru a záchranných operácií.

1.

Vedomosti o postupoch na zabránenie osobnému nebezpečenstvu.

2.

Schopnosť konať v súlade s núdzovým postupom.

7.4.   Lodník je spôsobilý vykonávať úlohy so zreteľom na dôležitosť ochrany životného prostredia.

Lodník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

chrániť životné prostredie v súlade s príslušnými nariadeniami;

1.

Vedomosti o vnútroštátnych a medzinárodných nariadeniach týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

2.

Schopnosť použiť podľa pokynov dostupnú dokumentáciu a informačné systémy týkajúce sa problematiky životného prostredia.

3.

Vedomosti o dôsledkoch možných priesakov, pretekania alebo únikov škodlivých látok do životného prostredia.

4.

Vedomosti o nebezpečnom tovare a klasifikáciách v oblasti aspektov životného prostredia.

2.

prijať preventívne opatrenia na zabránenie znečisťovaniu životného prostredia;

1.

Vedomosti o všeobecných preventívnych opatreniach na zabránenie znečisťovaniu životného prostredia.

2.

Schopnosť dodržať všeobecné preventívne opatrenia a použiť bezpečné postupy tankovania.

3.

Schopnosť prijať opatrenia podľa pokynov v prípade kolízie, napríklad upchatie netesností.

3.

efektívne využívať zdroje;

1.

Vedomosti o efektívnej spotrebe paliva.

2.

Schopnosť používať materiály hospodárnym a energeticky úsporným spôsobom.

4.

zneškodňovať odpad spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

1.

Vedomosti o platných nariadeniach o odpade.

2.

Schopnosť uskutočňovať zber, vyloženie a zneškodnenie:

olejov a tukov z plavidla,

zvyškov nákladu a

iných typov odpadu.

II.   NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE RIADIACU ÚROVEŇ

0.   Dohľad

Lodný kapitán je spôsobilý dávať pokyny ostatným členom posádky plavidla a dohliadať na plnenie úloh, ktoré vykonávajú, ako sú uvedené v oddiele 1 prílohy II k smernici (EÚ) 2017/2397, čo zahŕňa primerané spôsobilosti na plnenie týchto úloh.

Osoby, ktoré chcú získať kvalifikáciu lodného kapitána, preukážu odbornú spôsobilosť uvedenú v nasledujúcich oddieloch 0.1 až 7.4, pokiaľ neabsolvovali jeden z týchto krokov:

dokončili schválený výcvikový program, ktorý bol založený na normách odbornej spôsobilosti na prevádzkovej úrovni,

úspešne absolvovali posúdenie odbornej spôsobilosti správnym orgánom zamerané na overenie spĺňania noriem odbornej spôsobilosti na prevádzkovej úrovni.

0.1.   Plavba

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

TĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

predviesť činnosti uväzovania, odväzovania a vyťahovania (vlečenia);

1.

Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach uväzovania, odväzovania a vyťahovania (vlečenia).

2.

Schopnosť používať materiály dostupné na palube, ako sú navijaky, bitvy, oceľové a konopné laná, pri dodržaní príslušných opatrení bezpečnosti pri práci vrátane používania osobných ochranných a záchranných prostriedkov.

3.

Schopnosť komunikovať s kormidelňou pomocou palubných komunikačných systémov a ručných signálov.

4.

Vedomosti o účinkoch pohybu vody okolo plavidla a o lokálnych účinkoch na okolnosti plavby vrátane účinkov sklonu, plytkej vody v súvislosti s ponorom plavidla.

5.

Vedomosti o pohybe vody ovplyvňujúcom plavidlo počas manévrovania vrátane účinkov interakcie pri míňaní alebo predbiehaní dvoch plavidiel v úzkej plavebnej dráhe a účinkov interakcie na pozdĺžne uviazané plavidlo, keď iné plavidlo prechádza plavebnou dráhou a míňa ho v krátkej vzdialenosti.

2.

predviesť činnosti spájania vlečných a tlačných člnov;

1.

Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach spájania.

2.

Schopnosť spájať a rozpájať vlečné a tlačné člny pomocou požadovaných zariadení a materiálov.

3.

Schopnosť používať zariadenia a materiály dostupné na palube pre činnosti spájania pri dodržaní príslušných opatrení bezpečnosti pri práci vrátane používania osobných ochranných a záchranných prostriedkov.

4.

Schopnosť komunikovať s členmi posádky plavidla zapojenými do činností spájania vlečných a tlačných člnov.

3.

predviesť činnosti kotvenia;

1.

Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach kotvenia.

2.

Schopnosť predviesť kotevné manévre: pripraviť kotevné zariadenia na činnosti kotvenia, vybrať kotvu, zabezpečiť dostatočnú dĺžku kábla alebo reťaze na prvotné popustenie, určiť, kedy drží kotva plavidlo na svojom mieste (nosnosť kotvy), upevniť kotvy po dokončení kotvenia, použiť ťahanie kotiev pri rôznych manévroch a ovládať kotevnú signalizáciu.

3.

Schopnosť používať zariadenia a materiály dostupné na palube pre činnosti kotvenia pri dodržaní príslušných opatrení bezpečnosti pri práci vrátane používania osobných ochranných a záchranných prostriedkov.

4.

Schopnosť komunikovať s kormidelňou pomocou palubných komunikačných systémov a ručných signálov.

4.

prijať primerané opatrenia pre bezpečnosť plavby;

1.

Schopnosť okamžite upozorniť posádku plavidla a použiť osobné ochranné a záchranné prostriedky.

2.

Schopnosť zabezpečiť vodotesnosť plavidla.

3.

Schopnosť predviesť a vykonávať prácu podľa kontrolného zoznamu na palube a v obytných priestoroch, napríklad izolovanie proti vode a zabezpečovanie otvorov a nákladových priestorov.

5.

opísať rôzne typy plavebných komôr a mostov podľa ich prevádzky;

1.

Vedomosti o tvare, špecifikáciách a zariadeniach plavebných komôr a mostov, sústave vzdúvadiel (proces preplávania plavebnou komorou), typoch priepustí plavebných komôr, bitiev a schodov atď.

2.

Schopnosť vysvetliť a predviesť členom posádky plavidla platné postupy pri prechode plavebnými komorami, haťami a popod mosty.

6.

dodržiavať všeobecné ustanovenia, signalizáciu, symboly a systém označovania;

1.

Vedomosti o policajných predpisoch platných pre príslušné vnútrozemské vodné cesty.

2.

Schopnosť zvládnuť a udržiavať systém dennej a nočnej signalizácie, symboly a zvukovú signalizáciu plavidla.

3.

Vedomosti o systéme značenia bójami a systéme označovania SIGNI a IALA, časti A.

0.2.   Prevádzka plavidla

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

rozlišovať medzi rôznymi typmi plavidiel;

1.

Vedomosti o najbežnejších typoch plavidiel vrátane zostáv plavidiel používaných v európskom systéme IWT a ich príslušnej konštrukcii, rozmeroch a výtlaku.

2.

Schopnosť vysvetliť vlastnosti najbežnejších typov plavidiel vrátane zostáv plavidiel používaných v rámci európskeho systému IWT.

2.

používať vedomosti o dokumentácii potrebnej na prevádzku plavidla.

1.

Vedomosti o povinnej dokumentácii plavidla.

2.

Schopnosť vysvetliť význam dokumentácie pre medzinárodné a vnútroštátne požiadavky a právne predpisy.

0.3.   Manipulácia s nákladom, uloženie nákladu a preprava cestujúcich

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

vysvetliť Európsku dohodu o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN), označovanie a bezpečnostné postupy pre prepravu cestujúcich;

1.

Schopnosť vysvetliť označovanie nebezpečných tovarov podľa ADN.

2.

Schopnosť vysvetliť bezpečnostné postupy pre prepravu cestujúcich vrátane uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.

3.

Schopnosť efektívne komunikovať s cestujúcimi.

2.

vysvetliť a predviesť používanie systému záťaže;

1.

Vedomosti o fungovaní a používaní systému záťaže.

2.

Schopnosť vysvetliť používanie systému záťaže, napríklad napĺňanie alebo vyprázdňovanie záťažových nádrží.

3.

skontrolovať objem nákladu;

1.

Vedomosti o manuálnych a technických metódach určovania hmotnosti nákladu na rôznych typoch plavidiel.

2.

Schopnosť používať metódy určovania objemu naloženého alebo vyloženého nákladu.

3.

Schopnosť vypočítať objem tekutého nákladu pomocou zvukových sond a/alebo tabuliek pre nádrže.

0.4.   Obsluha námorného, elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

obsluhovať strojné zariadenia vrátane čerpadiel, potrubných sietí, útorového a záťažového systému;

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné vykonať na bezpečnú prevádzku strojných zariadení a útorového a záťažového systému, ako aj správne zneškodnenie odpadu.

2.

Schopnosť prevádzkovať a ovládať strojné zariadenia v strojovni podľa postupov.

3.

Schopnosť vysvetliť bezpečnostnú funkciu, prevádzku a údržbu útorového a záťažového systému vrátane: nahlasovania incidentov súvisiacich s činnosťami prepravy a schopnosť správne odmerať a nahlásiť hladiny nádrží.

4.

Schopnosť pripraviť a vykonávať činnosti vypínania motorov po prevádzke.

5.

Schopnosť obsluhovať systém útorových, záťažových a nákladných čerpadiel.

6.

Schopnosť vysvetliť nevyhnutnosť správneho a bezpečného zberu, uloženia a vyloženia odpadu.

7.

Schopnosť používať hydraulický a pneumatický systém.

2.

pripraviť, naštartovať, pripojiť a vymeniť generátory a ovládať ich systémy a elektrické prípojky;

1.

Vedomosti o elektrických inštaláciách.

2.

Schopnosť používať rozvodný panel.

3.

Schopnosť používať elektrické prípojky.

3.

používať požadované nástroje a materiály;

1.

Vedomosti o vlastnostiach a obmedzeniach procesov, materiálov a nástrojov používaných na údržbu a opravu motorov a zariadení.

2.

Schopnosť uplatňovať postupy bezpečnosti pri práci.

4.

vykonávať každodennú údržbu hlavných motorov, pomocných strojných zariadení a kontrolných systémov;

Schopnosť vykonávať údržbu a dobrú starostlivosť o strojovňu, hlavný motor, hlavné strojné zariadenia, pomocné zariadenia a kontrolné systémy.

5.

vykonávať každodennú údržbu strojných zariadení vrátane čerpadiel, potrubných sietí, útorového a záťažového systému;

Schopnosť vykonávať údržbu a starať sa o čerpadlá, potrubné siete, útorový a záťažový systém.

0.5.   Údržba a oprava

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

chrániť zdravie a životné prostredie pri vykonávaní údržby a opráv;

1.

Vedomosti o platných postupoch čistenia a ošetrenia a o hygienických predpisoch.

2.

Schopnosť riadne vyčistiť všetky obytné priestory a kormidelňu a udržiavať čistotu v úžitkových priestoroch pri dodržaní hygienických predpisov vrátane zodpovednosti za vlastný obytný priestor.

3.

Schopnosť vyčistiť strojovne a motory pomocou vhodných čistiacich materiálov.

4.

Schopnosť vyčistiť a ošetriť vonkajšie časti, trup a paluby plavidla v správnom poradí pomocou vhodných materiálov v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia.

5.

Schopnosť postarať sa o plavidlo a zneškodniť odpad z lode v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia.

2.

vykonávať údržbu technických zariadení podľa technických pokynov;

1.

Vedomosti o technických pokynoch pre programy údržby a opravy.

2.

Schopnosť vykonávať údržbu a starostlivosť o všetky technické zariadenia podľa technických pokynov.

3.

Schopnosť používať programy údržby (vrátane digitálnych) pod dohľadom.

3.

bezpečne pracovať s oceľovými a konopnými lanami;

1.

Vedomosti o vlastnostiach rôznych typov oceľových a konopných lán.

2.

Schopnosť používať ich a skladovať v súlade s bezpečnými pracovnými metódami a pravidlami.

4.

viazať uzly a slučky v súlade s ich použitím a vykonávať ich údržbu;

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné dodržať na zaistenie bezpečného vlečenia a spájania pomocou prostriedkov dostupných na palube.

2.

Schopnosť spájať oceľové a konopné laná.

3.

Schopnosť vhodne používať uzly.

4.

Schopnosť vykonávať údržbu oceľových a konopných lán.

0.6.   Komunikácia

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

prezentovať fakty pomocou odborných výrazov;

1.

Vedomosti o požadovaných odborných a námorných výrazoch, ako aj o výrazoch týkajúcich sa sociálnych aspektov v štandardizovaných komunikačných frázach.

2.

Schopnosť používať požadované odborné a námorné výrazy, ako aj výrazy týkajúce sa sociálnych aspektov v štandardizovaných komunikačných frázach.

0.7.   Ochrana zdravia a bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

uplatňovať pravidlá bezpečnosti pri práci a predchádzania nehodám;

1.

Vedomosti o bezpečných pracovných metódach.

2.

Vedomosti o povahe rizík na palube.

3.

Schopnosť predchádzať nebezpečenstvám v súvislosti s rizikami na palube, napríklad:

pohyby plavidla,

zaisťovanie bezpečného naloďovania a vyloďovania (napr. lodný mostík, záchranný čln),

bezpečné skladovanie pohyblivých predmetov,

práca so strojnými zariadeniami,

rozpoznanie rizík súvisiacich s elektrinou,

preventívne opatrenia na predchádzanie požiarom a hasenie požiarov,

profesionálne používanie ručných nástrojov,

profesionálne používanie prenosných elektrických nástrojov,

dodržiavanie zdravotných a hygienických predpisov,

odstraňovanie rizika pošmyknutia, pádu a zakopnutia.

4.

Vedomosti o príslušných pokynoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas činností vykonávaných na palube.

5.

Vedomosti o platných predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a o udržateľných pracovných podmienkach.

6.

Schopnosť predchádzať činnostiam, ktoré môžu predstavovať riziko pre personál alebo plavidlo, napríklad pri:

nakládke alebo vykládke nákladu,

uväzovaní a odväzovaní,

práci vo výškach,

práci s chemickými látkami,

práci s batériami,

prítomnosti v strojovni,

zdvíhaní bremien (manuálnom a mechanickom),

vstupom do uzavretých priestorov a prácou v uzavretých priestoroch.

2.

používať osobné ochranné prostriedky na predchádzanie nehodám;

1.

Vedomosti o postupoch na používanie požadovaných zariadení na bezpečnú prácu na palube.

2.

Schopnosť používať osobné ochranné prostriedky, napríklad:

na ochranu očí,

na ochranu dýchacích ciest,

na ochranu uší,

na ochranu hlavy,

ochranné odevy.

3.

plávať a pomáhať pri záchranných činnostiach;

1.

Schopnosť využiť plavecké zručnosti pri záchranných operáciách.

2.

Schopnosť používať záchranné zariadenia v prípade záchranných operácií.

3.

Schopnosť zachrániť a previezť obeť.

4.

používať núdzové únikové cesty;

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné dodržať pri evakuácii (podľa konkrétnych funkcií na palube).

2.

Schopnosť udržiavať únikové cesty bez prekážok.

5.

používať interný núdzový komunikačný a poplašný systém.

Schopnosť používať núdzový komunikačný a poplašný systém a zariadenia.

6.

rozpoznávať príznaky požiaru a typy a zdroje vznietenia;

1.

Vedomosti o možných príčinách požiarov počas rôznych činností, ako aj o klasifikácii požiarov podľa európskej normy EN alebo rovnocennej.

2.

Vedomosti o prvkoch procesu spaľovania.

3.

Schopnosť použiť základy postupov hasenia požiarov.

7.

rozlišovať a používať rôzne typy hasiacich prístrojov.

1.

Vedomosti o rôznych vlastnostiach a triedach hasiacich prístrojov.

2.

Schopnosť využiť rôzne metódy hasenia požiarov, ako aj hasiace prístroje a pevne zabudované prístroje, napríklad:

rôzne triedy hasiacich prístrojov,

použiť rôzne typy prenosných hasiacich prístrojov,

vplyv vetra pri približovaní sa k ohňu.

8.

podať zdravotnícku prvú pomoc;

1.

Vedomosti o všeobecných zásadách prvej pomoci vrátane zhodnotenia štruktúry tela a telesných funkcií na palube plavidla po posúdení situácie.

2.

Schopnosť zachovať si dobrý fyzický aj duševný stav a dodržať osobnú hygienu v prípade prvej pomoci.

3.

Vedomosti o príslušných opatreniach v prípade nehôd podľa uznávaných najlepších postupov.

4.

Schopnosť posúdiť potreby obetí a hrozby pre vlastnú bezpečnosť.

5.

Schopnosť vykonať požadované opatrenia v núdzových situáciách vrátane:

a)

správnej polohy obete;

b)

použitia resuscitačných techník;

c)

zastavenia krvácania;

d)

použitia primeraných opatrení na zvládnutie prvotného šoku;

e)

použitia primeraných opatrení v prípade popálenín a obarenín, a to aj v prípade úrazov spôsobených elektrickým prúdom;

f)

záchrany a prevozu obete.

6.

Schopnosť obviazať ranu a použiť materiály z lekárničky.

1.   Plavba

1.1.   Lodný kapitán je spôsobilý naplánovať plavbu a viesť plavidlo na vnútrozemských vodných cestách vrátane schopnosti zvoliť najlogickejšiu, najúspornejšiu a najekologickejšiu plavebnú trasu s cieľom doplaviť sa do miesta nakládky a vykládky nákladu, pričom zohľadní platné dopravné predpisy a dohodnutý súbor pravidiel, ktorý sa vzťahuje na vnútrozemskú plavbu.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

plaviť sa na európskych vnútrozemských vodných cestách vrátane plavebných komôr a výťahov podľa plavebných dohôd s agentom;

1.

Vedomosti o vnútroštátnych a medzinárodných vodných cestách využívaných pri vnútrozemskej plavbe, geografickej polohe riek, kanálov, morských prístavov, vnútrozemských prístavov a o vzťahoch s tokmi nákladu.

2.

Vedomosti o klasifikácii vnútrozemských vodných ciest Konferencie európskych ministrov dopravy (CEMT), rozmeroch vodnej cesty vo vzťahu k rozmerom plavidla pomocou moderných informačných systémov.

3.

Schopnosť vypočítať hladiny, hĺbku a výšku (nad hladinou) vody pomocou príslušných zdrojov informácií.

4.

Schopnosť vypočítať vzdialenosti a čas plavby pomocou zdrojov informácií týkajúcich sa vzdialeností, plavebných komôr, obmedzení a rýchlosti alebo času plavby.

5.

Vedomosti o zodpovednosti a poistení.

6.

Schopnosť vydávať pokyny členom posádky a palubnému personálu s cieľom bezpečne vykonávať úlohy.

2.

dodržiavať a uplatňovať dopravné predpisy platné pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách tak, aby sa zabránilo škodám;

1.

Vedomosti o pravidlách premávky, ako je dohodnutý súbor pravidiel platný pre vnútrozemskú plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, po ktorej sa vykonáva plavba, s cieľom zabrániť škodám (napr. kolízii).

2.

Schopnosť uplatniť príslušné dopravné predpisy platné pre vodnú cestu, po ktorej sa vykonáva plavba.

3.

zvážiť ekonomické a ekologické aspekty prevádzky plavidla s cieľom účinne používať plavidlo a chrániť životné prostredie;

1.

Vedomosti o aspektoch životného prostredia pri plavbe na vnútrozemských vodných cestách.

2.

Schopnosť uskutočňovať environmentálne udržateľnú a ekonomickú plavbu, pokiaľ ide napr. o palivovú účinnosť, tankovanie, úrovne emisií, účinky plytkej vody, pripojenie k elektrine na pobreží a nakladanie s odpadom.

4.

zohľadňovať technické štruktúry a profily vodných ciest a využívať preventívne opatrenia;

1.

Vedomosti o vplyve inžinierskych stavieb, profilov vodných ciest a ochranných prác na plavbu.

2.

Schopnosť plaviť sa cez rôzne typy plavebných komôr a zvládnuť postupy preplávania cez plavebnú komoru, rôzne typy mostov, profilov kanálov a riek a využívať „bezpečné prístavy“ a nočné prístavy.

5.

pracovať s aktualizovanými navigačnými mapami, správami pre veliteľov plavidiel alebo námorníkov a inými publikáciami;

1.

Vedomosti o navigačných pomôckach.

2.

Schopnosť použiť navigačné pomôcky podľa potreby, napr. satelitný polohový systém.

3.

Schopnosť použiť námorné mapy pri zohľadnení faktorov týkajúcich sa presnosti a údajov mapy, ako sú dátum a symboly mapy, zvukové sondy, opis dna, hĺbka a údaje (WGS84), a používať medzinárodné mapy, ako je vnútrozemský systém ECDIS.

4.

Schopnosť používať námornícke publikácie, ako sú správy pre veliteľov plavidiel alebo námorníkov, s cieľom získať potrebné informácie pre bezpečnú plavbu, získavať kedykoľvek údaje o výške prílivu, informácie o poľadovici, vysokej alebo nízkej hladine vody, zozname kotvísk a prístavov.

6.

používať príslušné nástroje na riadenie dopravy a vedieť ich uplatniť;

1.

Vedomosti o signalizácii.

2.

Schopnosť používať dennú a nočnú signalizáciu, ako sú svetlá na navádzanie plavidla.

Vedomosti o vnútrozemskom systéme AIS, vnútrozemskom systéme ECDIS, elektronickom podávaní správ a správach pre veliteľov plavidiel alebo námorníkov, službách RIS, sledovaných a nesledovaných systémoch plavebno-prevádzkovej služby a jej zložkách.

3.

Schopnosť používať nástroje dopravných informácií.

1.2.   Lodný kapitán je spôsobilý uplatniť vedomosti o platných pravidlách týkajúcich sa obsadzovania plavidla posádkou vrátane vedomostí o čase odpočinku a zložení posádky;

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zabezpečiť bezpečné obsadzovanie plavidla posádkou v súlade s uplatniteľnými pravidlami vrátane vedomostí o čase odpočinku a zložení posádky.

1.

Vedomosti o minimálnych požiadavkách na obsadzovanie posádkou a povinné odborné kvalifikácie členov posádky a palubného personálu.

2.

Vedomosti o požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť a zdravotné prehliadky členov posádky.

3.

Vedomosti o administratívnom postupe zaznamenávania údajov do služobných lodníckych knižiek.

4.

Vedomosti o platných spôsoboch využívania a o minimálnom čase odpočinku.

5.

Vedomosti o administratívnom postupe zaznamenávania údajov do lodných denníkov.

6.

Vedomosti o pravidlách týkajúcich sa pracovného času.

7.

Vedomosti o špecifických požiadavkách na udeľovanie povolení.

8.

Vedomosti o špecifických požiadavkách na obsadzovanie posádkou, pokiaľ ide o plavidlá, ktorých sa týka dohoda ADN, osobné lode a prípadne plavidlá na LNG.

9.

Schopnosť vydávať pokyny členom posádky na začiatku a konci plnenia povinností.

1.3.   Lodný kapitán je spôsobilý viesť plavidlo a manévrovať s ním tak, aby zabezpečil bezpečnú prevádzku plavidla na vnútrozemských vodných cestách za všetkých podmienok vrátane situácií, keď je vysoká hustota premávky alebo keď iné plavidlo prepravuje nebezpečný tovar a požaduje sa základná znalosť Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

plaviť sa a manévrovať so zreteľom na geografické, hydrologické, meteorologické a morfologické vlastnosti hlavných vnútrozemských vodných ciest;

1.

Vedomosti o hydrologických a morfologických vlastnostiach hlavných vodných ciest, napr. o zbernej oblasti a povodí, typoch riek podľa vodného zdroja, svahu a toku rieky, rýchlosti prietoku a vzorci prúdu, ľudskom zásahu v toku rieky.

2.

Vedomosti o meteorologických účinkoch na hlavné vnútrozemské vodné cesty, napr. o predpovedi počasia a službách varovania, Beaufortovej stupnici, oblastnom rozdelení veterného a búrkového nebezpečenstva s faktormi ako tlak vzduchu, vietor, oblasti vysokého a nízkeho tlaku, mraky, hmla, typy a prechod frontov, varovanie o poľadovici a varovanie o vysokom stave vody.

3.

Schopnosť použiť geografické, hydrologické, meteorologické a morfologické informácie.

2.

veliť pri činnostiach uväzovania a odväzovania plavidla, ako aj vyťahovania (vlečenia);

1.

Vedomosti o technických požiadavkách a dokumentoch o činnostiach uväzovania a vyťahovania.

2.

Schopnosť iniciovať postupy manévrovania pri uväzovaní a odväzovaní a zabezpečiť, aby zariadenia na rôznych typoch plavidiel zodpovedali požiadavkám osvedčenia plavidla.

3.

Schopnosť komunikovať s palubným personálom, napr. používať komunikačné systémy a ručné signály.

3.

zabezpečovať bezpečný prístup k plavidlu;

1.

Vedomosti o technických požiadavkách pre zariadenia na prístup k plavidlu.

2.

Schopnosť zorganizovať bezpečný prístup k plavidlu počas plavby, uväzovania alebo kotvenia a použiť napr. schody, lodný mostík, záchranný čln, ochranu proti pádu z výšky a osvetlenie.

4.

používať moderné elektronické navigačné pomôcky;

1.

Vedomosti o funkciách a prevádzke navigačných pomôcok.

2.

Vedomosti o prevádzkových zásadách, obmedzeniach a príčinách chýb navigačných pomôcok.

3.

Schopnosť používať námorné senzory a ukazovatele poskytujúce informácie o plavbe, napr. (D) GPS, polohu, smer, kurz, rýchlosť, vzdialenosť, hĺbku, vnútrozemský systém ECDIS, radar.

4.

Schopnosť používať riečne informačné služby (RIS) a technológie, napr. vnútrozemský systém AIS, vnútrozemský systém ECDIS, elektronické podávanie správ a správy pre veliteľov plavidiel, FIS(informačné služby o plavebnej dráhe), TIS (dopravné informačné služby), TMS (služby riadenia dopravy), CAS (zásahové služby pri nehodách), ITL (informácie pre dopravnú logistiku), ILE (informácie pre vymáhanie práva), ST (štatistika), WCHD (Poplatky za vodné cesty a prístavné poplatky), vzdialenosť, hĺbku, a to aj v spojení s radarom.

5.

Schopnosť zistiť skreslenia informácií a použiť metódy opravy.

5.

dodržiavať technické požiadavky na vnútrozemskú plavbu;

1.

Vedomosti o štruktúre a obsahu platných technických požiadaviek a o obsahu osvedčenia plavidla.

2.

Schopnosť iniciovať kontroly a postupy osvedčovania.

6.

zohľadňovať účinky prúdu, vĺn, vetra a hladiny vody pri interakciách počas preplavby, stretávania a predbiehania plavidla, ako aj pri interakcii medzi loďou a brehom (kanálový efekt);

1.

Vedomosti o vplyve vĺn, vetra a prúdu na plavbu, manévrovanie alebo stojace plavidlo vrátane účinku vetra, napr. bočného vetra počas manévrovania, ako aj na lodných nadstavbách alebo pri vstupovaní do prístavov, plavebných komôr a sekundárnych vodných ciest a odchádzaní z nich.

2.

Vedomosti o vplyve prúdu na plavbu, manévrovanie a stojace plavidlo na vodných cestách využívaných pri vnútrozemskej plavbe, ako je vplyv prúdu napr. pri manévrovaní proti prúdu a po prúde alebo s prázdnym či naloženým plavidlom a keď sa napr. vstupuje do prístavov, plavebných komôr alebo sekundárnych vodných ciest a odchádza z nich.

3.

Vedomosti o vplyve pohybu vody počas plavby, manévrovania a státia plavidla, akým je vplyv pohybu vody na ponor na základe hĺbky vody a reakcia na účinky plytkej vody, napr. znížením plavebnej rýchlosti.

4.

Schopnosť zohľadniť účinky interakcie počas plavby, manévrovania a státia plavidla v úzkej plavebnej dráhe a rozpoznať účinky interakcie na prázdne alebo naložené plavidlo.

5.

Vedomosti o účinku manipulácie s nákladom a o podmienkach jeho uloženia počas plavby, manévrovania a státia plavidla vzhľadom na jeho stabilitu.

6.

Schopnosť zohľadniť vyváženie, náklon lode, spodné zaplavenie, princíp páky, ťažiská.

7.

používať pohonný a manévrovací systém, ako aj primerané komunikačné a poplašné systémy;

1.

Vedomosti o pohonnom, riadiacom a manévrovacom systéme a ich vplyve na manévrovateľnosť.

2.

Schopnosť používať pohonný, riadiaci a manévrovací systém.

3.

Vedomosti o kotviacich zariadeniach.

4.

Schopnosť používať kotvu v rôznych situáciách.

5.

Vedomosti o komunikačných a poplašných systémoch.

6.

Schopnosť vydávať pokyny v prípade potreby, ak nastane poplach.

8.

plaviť sa a manévrovať aj v situáciách, keď je vysoká hustota premávky alebo keď iné plavidlo prepravuje nebezpečný tovar a požaduje sa základná znalosť dohody ADN.

1.

Základné vedomosti o štruktúre dohody ADN, dokumentoch ADN a o pokynoch a vizuálnych signáloch požadovaných podľa dohody ADN.

2.

Schopnosť vyhľadať pokyny v dohode ADN a identifikovať vizuálne signály pre plavidlo podľa dohody ADN.

1.4.   Lodný kapitán je spôsobilý reagovať na núdzové plavebné situácie na vnútrozemských vodných cestách.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

prijať preventívne opatrenia v núdzovej situácii, keď je potrebné zámerne nabehnúť na breh, aby sa zabránilo väčším škodám;

1.

Vedomosti o plytčinách a brehoch pieskového charakteru, ktoré možno využiť na nabehnutie na breh.

2.

Schopnosť primerane používať prístroje alebo kotviace zariadenia v prípade potreby nabehnutia na breh.

2.

stiahnuť z plytčiny uviaznuté plavidlo s pomocou aj bez pomoci;

1.

Vedomosti o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade nabehnutia na plytčinu, vrátane upchatia netesností a činností, ktoré je potrebné vykonať na presmerovanie plavidla do plavebnej dráhy.

2.

Schopnosť upchať netesnosti, presmerovať plavidlo s pomocou iného plavidla, napr. remorkéra alebo tlačného remorkéra.

3.

prijímať primerané opatrenia v prípade bezprostredne hroziacej kolízie;

1.

Vedomosti o pravidlách platných v prípade bezprostredne hroziacej kolízie alebo nehody.

2.

Schopnosť viesť plavidlo v situácii, keď sa nedá zabrániť kolízii, tak, aby sa minimalizovala ujma osôb, napríklad cestujúcich a členov posádky, poškodenie plavidla, s ktorým dochádza ku kolízii, a iného plavidla, nákladu a životného prostredia.

4.

prijímať primerané opatrenia po kolízii a posúdení škôd.

1.

Vedomosti o pravidlách platných pre situáciu po kolízii alebo nehode.

2.

Schopnosť prijať primerané opatrenia v prípade škody, kolízie a nabehnutia na plytčinu vrátane posúdenia škody, komunikácie s príslušným orgánom a získania povolenia na plavbu na miesto opravy.

2.   Prevádzka plavidla

2.1.   Lodný kapitán je spôsobilý uplatňovať pri prevádzke rozličných typov plavidiel vedomosti o stavbe plavidiel vnútrozemskej plavby a konštrukčných technológiách a má základné vedomosti o technických požiadavkách na plavidlá vnútrozemskej plavby, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 (2).

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

dodržiavať zásady stavby a konštrukcie plavidiel vnútrozemskej plavby;

1.

Vedomosti o dôležitosti a vplyve rozmerov plavidla a rozmerov vnútrozemskej vodnej cesty podľa platných pravidiel.

2.

Schopnosť prevádzkovať plavidlo podľa jeho rozmerov a platných právnych predpisov o jeho konštrukcii.

3.

Schopnosť dohliadať na súlad plavidla s platnými právnymi predpismi so zreteľom na jeho konštrukciu.

2.

rozlišovať konštrukčné technológie plavidla a ich správanie vo vode, najmä pokiaľ ide o stabilitu a pevnosť;

1.

Vedomosti o vlastnostiach plavidla uvedených v konštrukčných výkresoch rôznych typov plavidiel a o účinku konštrukcie na správanie plavidla a jeho stabilitu a pevnosť.

2.

Vedomosti o správaní plavidla v rôznych podmienkach a prostrediach.

3.

Schopnosť dohliadať na stabilitu plavidla a vydávať príslušné pokyny.

3.

rozumieť štrukturálnym častiam plavidla, kontrole a analýze škôd;

1.

Vedomosti o kľúčových prvkoch plavidla a rôznych typoch plavidla vrátane základných vedomostí o technických požiadavkách na plavidlá vnútrozemskej plavby, ako sa uvádzajú v smernici (EÚ) 2016/1629.

2.

Schopnosť monitorovať základné prvky plavidla v prípade rôznych typov dopravy a vydávať príslušné pokyny.

3.

Vedomosti o pozdĺžnej a priečnej štruktúre a lokálnych spevneniach na zabránenie škodám a na ich analýzu.

4.

Schopnosť chápať a ovládať funkcie zariadení a využitie rôznych nákladových a iných priestorov na zabránenie škodám a na ich analýzu.

4.

vykonávať činnosť na ochranu vodotesnej odolnosti plavidla;

1.

Vedomosti o vodotesnej odolnosti plavidla.

2.

Schopnosť dohliadať na vodotesnú odolnosť plavidla a vydávať príslušné pokyny.

2.2.   Lodný kapitán je spôsobilý ovládať a monitorovať povinné vybavenie podľa platného osvedčenia plavidla.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

chápať funkcie vybavenia plavidla;

1.

Vedomosti o povinnom vybavení plavidla.

2.

Schopnosť používať a ovládať funkcie všetkého vybavenia podľa platných právnych predpisov, vydávať príslušné pokyny a vykonávať dohľad.

2.

dodržiavať osobitné požiadavky na prepravu nákladu a cestujúcich.

1.

Vedomosti o konkrétnych požiadavkách na konštrukciu plavidla a zariadeniach potrebných na prepravu rôzneho nákladu a cestujúcich rôznymi typmi plavidiel podľa platných právnych predpisov.

2.

Schopnosť vydávať príslušné pokyny a vykonávať dohľad.

3.

Schopnosť vydávať pokyny a vykonávať dohľad nad správnym uplatňovaním požiadaviek osvedčenia.

3.   Manipulácia s nákladom, uloženie nákladu a preprava cestujúcich

3.1.   Lodný kapitán je spôsobilý plánovať a zaisťovať bezpečné naloženie, uloženie, zabezpečenie, vyloženie nákladu a starostlivosť o náklad počas plavby.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

chápať príslušné vnútroštátne, európske a medzinárodné predpisy, kódexy a normy týkajúce sa činnosti prepravy nákladu;

1.

Vedomosti o vnútroštátnych, európskych a medzinárodných predpisoch týkajúcich sa činností nakládky, vykládky a prepravy.

2.

Uplatňovanie príslušných pravidiel a noriem pre logistiku a multimodálnu dopravu.

2.

vypracovať plány skladovania obsahujúce okrem iného informácie o nakládke nákladu a záťažovom systéme s cieľom udržať namáhanie trupu v prijateľnom rozmedzí;

1.

Vedomosti o prevádzkových a konštrukčných obmedzeniach plavidiel na prepravu suchého nákladu (napr. kontajnerov) a tankerových plavidiel (N, C, G).

2.

Schopnosť interpretácie obmedzení pre ohybové momenty a strihové sily.

3.

Vedomosti o používaní softvéru pre uloženie nákladu a stabilitu.

4.

Schopnosť vypracovať plány uloženia nákladu obsahujúce okrem iného informácie o softvéri pre uloženie nákladu a stabilitu.

3.

kontrolovať postupy nakládky a vykládky, pokiaľ ide o bezpečnú prepravu;

1.

Vedomosti o plánoch uloženia nákladu a dostupných palubných údajoch a ich vykonávaní.

2.

Schopnosť ukladať a zabezpečovať náklad vrátane potrebného nakladacieho, zaisťovacieho a priväzovacieho zariadenia.

3.

Vedomosti o rôznych metódach určovania hmotnosti nákladu na nákladných, cisternových a iných plavidlách.

4.

Vedomosti o určovaní objemu naloženého alebo vyloženého nákladu a o výpočte objemu suchého a tekutého nákladu.

5.

Vedomosti o možných škodlivých účinkoch neprimeranej manipulácie s nákladom.

6.

Schopnosť používať technické prostriedky na manipuláciu s nákladom v plavidle a prístavoch a z plavidla a prístavov a o opatreniach v oblasti bezpečnosti pri práci počas ich používania

4.

rozlišovať rôzne tovary a ich vlastnosti na účely monitorovania a zaistenia bezpečnej a zabezpečenej nakládky tovaru tak, ako je to uvedené v pláne uloženia nákladu.

1.

Schopnosť zaviesť postupy na bezpečnú manipuláciu s nákladom v súlade s ustanoveniami príslušných predpisov o bezpečnosti pri práci.

2.

Vedomosti o efektívnej komunikácii a pracovných vzťahoch so všetkými partnermi zapojenými do postupov nakládky a vykládky.

3.2.   Lodný kapitán je spôsobilý naplánovať a zaistiť stabilitu plavidla.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zohľadniť účinok nákladu a činností súvisiacich s nákladom na sklon a stabilitu;

1.

Vedomosti o vodotesnej odolnosti a stabilite v prípade všetkých typov nákladu a plavidiel.

2.

Schopnosť používať nástroje na dosiahnutie správneho sklonu a stability.

2.

zistiť efektívny výtlak plavidla, používať diagramy stability a sklonu, ako aj zariadenia na výpočet namáhania, a to vrátane ADB

(automatickej databázy) na kontrolu plánu uloženia nákladu.

1.

Vedomosti o špecializovanom softvéri na výpočet stability, sklonu a namáhania.

2.

Schopnosť určiť stabilitu a sklon a používať tabuľky a diagramy namáhania, ako aj zariadenia na výpočet namáhania.

3.3.   Lodný kapitán je spôsobilý naplánovať a zaistiť bezpečnú prepravu cestujúcich a starostlivosť o nich počas plavby vrátane poskytnutia priamej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

chápať príslušné vnútroštátne, európske a medzinárodné predpisy, kódexy a normy týkajúce sa prepravy cestujúcich;

1.

Vedomosti o platných nariadeniach a dohovoroch týkajúcich sa osobnej dopravy.

2.

Schopnosť zaistiť bezpečné nalodenie a vylodenie cestujúcich a starostlivosť o nich počas plavby a venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb, ktoré potrebujú pomoc, poskytovať priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

3.

Schopnosť riadiť postupy v prípade priesaku, požiaru, človeka cez palubu, kolízie a evakuácie, a to vrátane krízového riadenia a zvládania davu.

2.

organizovať a monitorovať pravidelné cvičenia v oblasti bezpečnosti uvedené v (bezpečnostnom) rozpise úloh pre núdzové situácie s cieľom zaručiť bezpečné správanie v potenciálnych nebezpečných situáciách;

1.

Vedomosti o povinnostiach podľa medzinárodných a vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti plavidla, cestujúcich a posádky.

2.

Schopnosť riadiť a cvičiť personál na palube v oblasti bezpečnosti.

3.

Podanie lekárskej prvej pomoci na palube plavidla.

3.

zohľadňovať vplyvy rozloženia hmotnosti cestujúcich, správania a komunikácie s cestujúcimi na stabilitu osobnej lode;

1.

Vedomosti o pravidlách a predpisoch, pokiaľ ide o stabilitu.

2.

Schopnosť uplatňovať príslušné opatrenia týkajúce sa vodotesnej odolnosti vrátane vplyvu na sklon a stabilitu osobných lodí.

3.

Vedomosti o konštrukcii plavidla vo vzťahu k jeho sklonu a stabilite a o činnostiach, ktoré sa majú vykonať v prípade čiastočnej straty plávateľnosti/poškodenia stability osobných lodí.

4.

Schopnosť používať štandardizované komunikačné frázy.

4.

vymedziť a monitorovať analýzu rizika na palube týkajúcu sa obmedzeného prístupu cestujúcich, ako aj vypracovať efektívny palubných ochranný systém s cieľom predísť neoprávnenému prístupu;

1.

Vedomosti o obmedzení počtu cestujúcich podľa osvedčenia osobnej lode a dodržanie tohto obmedzenia.

2.

Vedomosti o systémoch bezpečnosti a ochrany na zabránenie neoprávnenému prístupu.

3.

Schopnosť organizovať systémy strážnej služby (t. j. nočnej služby) na zaistenie bezpečnosti a ochrany.

5.

analyzovať hlásenia cestujúcich (t. j. nepredvídané udalosti, hanobenie, vandalizmus) s cieľom primerane reagovať.

1.

Vedomosti o právach cestujúcich, sťažnostiach cestujúcich a o rizikách prepravy cestujúcich pre životné prostredie.

2.

Schopnosť predchádzať znečisťovaniu životného prostredia cestujúcimi aj posádkou.

3.

Schopnosť riešiť sťažnosti a zvládať konflikty.

4.

Schopnosť komunikovať s palubným personálom a všetkými zainteresovanými stranami.

4.   Obsluha námorného, elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia

4.1.   Lodný kapitán je spôsobilý naplánovať priebeh obsluhy námorného, elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

používať funkcie hlavných motorov a pomocných zariadení, ako aj ich riadiacich systémov;

1.

Vedomosti o obsluhe hlavného motora a pomocných zariadení.

2.

Vedomosti o vlastnostiach paliva a maziva.

3.

Vedomosti o riadiacich systémoch.

4.

Schopnosť používať rôzne systémy najrôznejších pohonných systémov, pomocných strojných zariadení a vybavenia.

2.

monitorovať a dohliadať na členov posádky pri obsluhe a údržbe hlavných motorov, pomocných strojných zariadení a vybavenia.

1.

Schopnosť riadiť posádku pri obsluhe a údržbe technických zariadení.

2.

Schopnosť riadiť štartovanie a vypínanie hlavného pohonu, pomocných strojných zariadení a vybavenia.

4.2.   Lodný kapitán je spôsobilý monitorovať hlavné motory, pomocné strojné zariadenia a vybavenie.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

vydávať pokyny na prípravu hlavných motorov, pomocných strojných zariadení a vybavenia;

1.

Schopnosť dávať posádke pokyny pri príprave a obsluhe hlavných a pomocných strojných zariadení a vybavenia.

2.

Schopnosť vypracúvať a monitorovať kontrolné zoznamy a vydávať pokyny na ich správne používanie.

3.

Schopnosť vydávať posádke pokyny o zásadách, ktoré sa majú dodržiavať pri sledovaní motora.

2.

odhaľovať poruchy a bežné zlyhania a prijať opatrenia na predchádzanie škodám;

1.

Vedomosti o metódach na odhaľovanie porúch motora a strojných zariadení.

2.

Schopnosť odhaľovať poruchy, časté príčiny chýb alebo nesprávne zaobchádzanie a primerane na ne reagovať.

3.

Schopnosť vydávať pokyny pri opatreniach, ktoré sa majú prijať, aby sa zabránilo škodám, alebo prijať opatrenia na kontrolu škôd.

3.

chápať fyzikálne a chemické vlastnosti oleja a iných mazív;

1.

Vedomosti o vlastnostiach používaných materiálov.

2.

Schopnosť používať olej a iné mazivá podľa ich parametrov.

3.

Schopnosť pochopiť príručky obsluhy strojných zariadení.

4.

Vedomosti o prevádzkových vlastnostiach zariadení a systémov.

4.

zhodnotiť výkon motora.

Schopnosť používať a interpretovať príručky na zhodnotenie výkonu motora a správnu obsluhu motora.

4.3.   Lodný kapitán je spôsobilý naplánovať a vydávať pokyny súvisiace s čerpadlom a systémom ovládania čerpadla v plavidle.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

monitorovať bežnú činnosť čerpadla a činnosť systému záťažových a plniacich čerpadiel.

1.

Vedomosti o čerpadlových systémoch a činnostiach čerpania.

2.

Schopnosť zaistiť monitorovanie bezpečnej obsluhy systému útorových, záťažových a nákladných čerpadiel vrátane primeraných pokynov posádke so zreteľom na účinky voľnej hladiny na stabilitu.

4.4.   Lodný kapitán je spôsobilý organizovať bezpečné používanie a aplikáciu, údržbu a opravu elektrotechnických zariadení plavidla.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

predchádzať potenciálnemu poškodeniu elektrických a elektronických zariadení na palube;

1.

Vedomosti o elektrotechnike, elektronike, elektrických zariadeniach a bezpečnostných zariadeniach, napr. automatických zariadeniach, prístrojoch a kontrolných systémoch na zabránenie škodám.

2.

Schopnosť uplatňovať bezpečné pracovné postupy.

2.

skúšať kontrolné systémy a prístroje s cieľom rozpoznať poruchy a zároveň vykonávať činnosti opravy a údržby elektrických alebo elektronických kontrolných zariadení;

1.

Vedomosti o elektrotechnických skúšobných zariadeniach plavidla.

2.

Schopnosť obsluhovať a skúšať kontrolné systémy a vykonávať ich údržbu, ako aj prijímať primerané opatrenia.

3.

vydávať pokyny pred vykonaním a po vykonaní činností pripojenia alebo odpojenia technických zariadení na brehu.

1.

Vedomosti o bezpečnostných požiadavkách na prácu s elektrickými systémami.

2.

Vedomosti o konštrukcii a prevádzkových vlastnostiach palubných elektrických systémov a zariadení v súvislosti so zariadeniami na brehu.

3.

Schopnosť vydávať pokyny na zaručenie bezpečného pripojenia k brehu v akomkoľvek čase a rozpoznať nebezpečné situácie v súvislosti so zariadeniami na brehu.

4.5.   Lodný kapitán je spôsobilý kontrolovať bezpečnú údržbu a opravy technických zariadení.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zabezpečovať správne používanie nástrojov na údržbu a opravy technických zariadení;

1.

Vedomosti o postupoch údržby a opravy technických zariadení.

2.

Schopnosť organizovať bezpečnú údržbu a opravy pomocou správnych postupov (kontrola), zariadení a softvéru a vydávať pokyny v tomto smere.

2.

posudzovať vlastnosti a obmedzenia materiálov, ako aj potrebné postupy používané na údržbu a opravy technických zariadení;

1.

Vedomosti o vlastnostiach materiálu na údržbu a opravy technických zariadení.

2.

Schopnosť použiť postupy údržby a opravy zariadení podľa príručiek.

3.

vyhodnotiť technickú a internú dokumentáciu.

1.

Vedomosti o konštrukčných parametroch a technickej dokumentácii.

2.

Schopnosť vypracovať kontrolné zoznamy pre údržbu a opravy technických zariadení.

5.   Údržba a opravy

5.1.   Lodný kapitán je spôsobilý organizovať bezpečnú údržbu a opravy plavidla a jeho zariadení.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zaisťovať bezpečné správanie členov posádky, pokiaľ ide o používanie materiálov a prísad;

1.

Vedomosti o bezpečných a efektívnych postupoch údržby a opravy.

2.

Schopnosť sledovať posádku a dohliadať na ňu pri uplatňovaní preventívnych opatrení, ako aj prispievať k zabraňovaniu znečisťovaniu morského prostredia.

3.

Schopnosť uplatňovať a dodržiavať platné pracovnoprávne predpisy a pravidlá bezpečnosti pri práci a zabezpečiť ich dodržiavanie.

2.

vymedziť, monitorovať a zabezpečiť pracovné príkazy, aby mohli členovia posádky vykonávať údržbu a opravy samostatne;

1.

Vedomosti o nákladovo efektívnej a účinnej údržbe a o platných právnych požiadavkách.

2.

Schopnosť efektívne využívať (digitálne) programy plánovania údržby.

3.

Schopnosť skontrolovať údržbu a opravy vnútorných a vonkajších častí plavidla pri zohľadnení platných právnych požiadaviek, ako sú karty bezpečnostných údajov.

4.

Schopnosť zabezpečiť hygienu plavidla.

5.

Schopnosť organizovať nakladanie s odpadom so zreteľom na predpisy na ochranu životného prostredia, ako je Dohovor o zbere, skladovaní a prijímaní odpadu vznikajúceho počas plavby na Rýne a vnútrozemských vodných cestách (dohovor CDNI).

6.

Schopnosť vypracovať pravidelný program údržby plavidla.

7.

Schopnosť monitorovať a kontrolovať technické dokumenty plavidla a viesť protokoly o údržbe.

3.

nakupovať a kontrolovať materiály a nástroje v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia;

1.

Schopnosť spravovať zásoby plavidla.

2.

Schopnosť organizovať bezpečný systém práce na palube, a to aj v oblasti používania nebezpečných čistiacich a ochranných materiálov.

3.

Schopnosť skontrolovať kvalitu opráv.

4.

zabezpečiť používanie oceľových a konopných lán podľa parametrov výrobcu a ich zamýšľaného použitia.

Schopnosť vydávať pokyny a dohliadať na posádku v súlade s pracovnými postupmi a bezpečnostnými obmedzeniami pri používaní oceľových a konopných lán podľa osvedčenia a kariet bezpečnostných údajov plavidla.

6.   Komunikácia

6.1.   Lodný kapitán je spôsobilý riadiť ľudské zdroje, byť sociálne zodpovedný a postarať sa o organizáciu priebehu práce a výcviku na palube plavidla.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

organizovať a podnecovať posilňovanie kolektívu, ako aj školiť členov posádky, pokiaľ ide o ich povinnosti na palube, a v prípade potreby prijímať disciplinárne opatrenia;

1.

Vedomosti o riadení ľudských zdrojov.

2.

Schopnosť vhodným spôsobom a profesionálne vydávať pokyny posádke.

3.

Schopnosť vysvetliť posádke vydané pokyny.

4.

Schopnosť poskytovať posádke spätnú väzbu o jej profesionálnom a spoločenskom správaní na palube.

5.

Schopnosť uplatniť riadenie pracovných úloh a pracovnej záťaže vrátane: plánovania a koordinácie, prideľovania úloh, časových obmedzení a obmedzení zdrojov, priorizácie.

6.

Schopnosť rozpoznávať únavu a zabraňovať jej.

2.

vydávať posádke pokyny týkajúce sa informačných a komunikačných systémov;

1.

Vedomosti o informačných a komunikačných systémoch na palube.

2.

Schopnosť vydávať posádke pokyny o používaní komunikačných, mediálnych a IT systémov plavidla.

3.

zbierať, ukladať a spravovať údaje podľa zákonov na ochranu údajov.

1.

Vedomosti o používaní všetkých počítačových systémov plavidla.

2.

Schopnosť zbierať a ukladať údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.2.   Lodný kapitán je spôsobilý zabezpečovať vhodnú komunikáciu za každých okolností, čo zahŕňa schopnosť používať štandardizované komunikačné frázy v situáciách, kde nastávajú komunikačné problémy.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

opísať situáciu použitím príslušnej odbornej a námornej terminológie;

1.

Vedomosti o správnom používaní príslušných odborných a námorných termínov.

2.

Schopnosť komunikovať.

2.

získavať, vyhodnocovať a používať informácie týkajúce sa bezpečnosti na palube, ako aj odbornej námornej problematiky.

1.

Vedomosti o postupoch, ktoré sa majú dodržať pri každej komunikácii v tiesni a núdzi a pri bezpečnostnej komunikácii.

2.

Schopnosť používať štandardizované komunikačné frázy.

6.3.   Lodný kapitán je spôsobilý podporovať dobre vyvážené a spoločenské pracovné prostredie na palube plavidla.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zabezpečovať dobré spoločenské pracovné prostredie;

1.

Schopnosť prevziať velenie pri organizovaní tímových stretnutí s cieľom zachovať na palube dobre vyváženú spoločenskú atmosféru.

2.

Vedomosti a informovanosť o rodových a kultúrnych rozdieloch.

3.

Vedomosti o príslušných pravidlách platných pre odbornú prípravu a vzdelávanie študentov, učňov a stážistov.

4.

Schopnosť viesť študentov, učňov a stážistov na rôznych úrovniach.

5.

Schopnosť uplatňovať základné zásady a postupy tímovej práce vrátane zvládania konfliktov.

2.

uplatňovať vnútroštátne, európske a medzinárodné právne predpisy v sociálnej oblasti;

1.

Vedomosti o rôznych vnútroštátnych, európskych a medzinárodných právnych predpisoch v sociálnej oblasti.

2.

Schopnosť vydávať pokyny členom posádky týkajúce sa používania príslušných častí platných právnych predpisov v sociálnej oblasti.

3.

dodržiavať prísny zákaz alkoholu a drog a primerane reagovať v prípade jeho porušenia, preberať zodpovednosť a vysvetľovať dôsledky jeho neposlúchnutia;

1.

Vedomosti o platných pravidlách týkajúcich sa alkoholu a drog.

2.

Schopnosť komunikovať a zabezpečiť súlad s platnými právnymi predpismi a informovanosť o pravidlách spoločnosti týkajúcich sa alkoholu a drog.

3.

Schopnosť primerane reagovať v prípade porušenia právnych predpisov alebo pravidiel spoločnosti.

4.

organizovať zásobovanie a prípravu jedál na palube.

1.

Vedomosti o zásadách zdravej výživy.

2.

Schopnosť vydávať členom posádky pokyny v oblasti plánovania a prípravy jedál.

3.

Schopnosť vydávať členom posádky pokyny týkajúce sa hygienických noriem a dohliadať na členov posádky v tejto oblasti.

4.

Schopnosť vydávať členom posádky pokyny v oblasti plánovania nákupov.

7.   Zdravie a bezpečnosť, práva cestujúcich a ochrana životného prostredia

7.1.   Lodný kapitán je spôsobilý monitorovať platné právne požiadavky a prijímať opatrenia na zaistenie bezpečnosti života.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

uplatňovať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a prijímať primerané opatrenia na ochranu zdravia a predchádzanie nehodám;

1.

Vedomosti o právnych predpisoch na ochranu zdravia a predchádzanie nehodám.

2.

Schopnosť uplatňovať bezpečnostné postupy vychádzajúce z platných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a pracovných podmienok.

2.

kontrolovať a monitorovať platnosť osvedčenia a iných dokumentov plavidla týkajúcich sa plavidla a jeho prevádzky;

1.

Vedomosti o právnych predpisoch v oblasti pravidelných kontrol zariadení a konštrukčných častí.

2.

Schopnosť kontrolovať platnosť osvedčení a iných dokumentov týkajúcich sa plavidla a jeho prevádzky.

3.

dodržiavať súlad s bezpečnostnými predpismi počas všetkých pracovných postupov využívaním príslušných bezpečnostných opatrení s cieľom zabrániť nehodám;

1.

Vedomosti o bezpečných pracovných postupoch.

2.

Schopnosť organizovať bezpečné pracovné postupy, motivovať a monitorovať členov posádky s cieľom uplatniť pravidlá bezpečnosti pri práci.

4.

riadiť a monitorovať všetky bezpečnostné opatrenia týkajúce sa čistenia uzavretých priestorov, ktoré je potrebné vykonať pred otvorením týchto zariadení, vstupom do nich a ich vyčistením.

1.

Schopnosť organizovať bezpečnostnú kontrolu a monitorovať bezpečnostné postupy, ak posádka alebo iné osoby vstupujú do uzavretých priestorov (napr. záťažových nádrží, kesónov, cisterien, priestorov dvojitého trupu) vrátane strážnej služby.

2.

Schopnosť vykonať posúdenie rizika pred vstupom do uzavretých priestorov.

3.

Vedomosti o preventívnych opatreniach, ktoré je potrebné prijať pred vstupom do uzavretého priestoru a počas vykonávania prác v uzavretom priestore, napríklad:

nebezpečenstvá v uzavretých priestoroch,

atmosférické skúšky pred vstupom,

kontrola vstupu do uzavretých priestorov,

ochranné opatrenia na vstup do uzavretých priestorov,

ochranné prostriedky (napr. popruhy a dýchacie prístroje),

práca v uzavretých priestoroch.

4.

Schopnosť prijímať primerané opatrenia v prípade núdze.

7.2.   Lodný kapitán je spôsobilý zaistiť bezpečnosť a ochranu osôb na palube vrátane priamej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

používať záchranné prostriedky a uplatňovať postupy záchrany života pre obete a vlastnú osobnú bezpečnosť;

1.

Vedomosti o dostupných záchranných prostriedkoch.

2.

Schopnosť používať záchranné prostriedky a uplatňovať postupy záchrany života pre obete a vlastnú osobnú bezpečnosť.

2.

organizovať výcvikové cvičenia v oblasti krízového riadenia správania v núdzových situáciách, napr. v prípade požiaru, varovania pred priesakom, výbuchu, kolízie, človeka cez palubu a evakuácie;

1.

Vedomosti o núdzových postupoch.

2.

Schopnosť vydávať členom posádky pokyny o núdzových postupoch.

3.

Schopnosť organizovať pravidelný výcvik posádky na palube plavidla v rámci prípravy na núdzové situácie, a to vrátane nácviku organizácie hasenia požiaru a opustenia plavidla.

3.

vydávať pokyny súvisiace s prevenciou požiaru, osobnými ochrannými prostriedkami, metódami, hasiacimi materiálmi, maskami a možným použitím týchto zariadení v prípade núdze;

1.

Vedomosti o platných zákonoch a predpisoch o prevencii požiaru týkajúce sa užívania tabaku a možných zdrojov vznietenia.

2.

Schopnosť dodržiavať príslušné predpisy o systémoch hlásenia požiaru; pevných a mobilných hasiacich prístrojoch a súvisiacich zariadeniach, ako sú čerpacie, záchranné a záchranárske zariadenia, osobné ochranné a komunikačné prostriedky.

3.

Schopnosť riadiť monitorovanie a údržbu systémov a prostriedkov hlásenia požiarov a hasiacich systémov a prostriedkov.

4.

Schopnosť vydávať posádke a palubnému personálu pokyny na uplatňovanie pravidiel bezpečnosti pri práci a údržbu osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov.

4.

podať prvú pomoc;

1.

Schopnosť konať v súlade s normami a postupmi prvej pomoci.

5.

zaviesť efektívny palubný systém kontroly záchranných prostriedkov a správne používanie osobných ochranných prostriedkov;

1.

Vedomosti o platných právnych predpisoch pre záchranné prostriedky a predpisoch o bezpečných pracovných podmienkach.

2.

Schopnosť udržiavať a vykonávať pravidelné kontroly prevádzkových podmienok zariadení a systémov záchrany života, hasenia požiarov a iných bezpečnostných prostriedkov.

3.

Schopnosť vydávať pokyny členom posádky a palubnému personálu, motivovať ich a dohliadať, aby správne používali (osobné) bezpečnostné prostriedky.

6.

organizovať pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

1.

Vedomosti o požiadavkách na odbornú prípravu a poučeniach v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

2.

Schopnosť vykonávať a organizovať priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

7.3.   Lodný kapitán je spôsobilý zavádzať núdzové plány a plány kontroly škôd a zvládať núdzové situácie.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

iniciovať prípravy plánov záchrany pre rôzne typy núdzových situácií;

1.

Vedomosti o rôznych typoch núdzových situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako sú kolízia, požiar, zaplavenie, potopenie.

2.

Schopnosť vypracovať palubné pohotovostné plány pre prípad reakcie na núdzové situácie a prideliť konkrétne povinnosti členom posádky vrátane monitorovania a riadenia.

2.

poskytovať výcvik v oblasti metód prevencie požiaru, rozpoznávania pôvodu požiaru a jeho hasenia podľa konkrétnych zručností členov posádky;

1.

Vedomosti o postupoch hasenia s osobitným dôrazom na taktiku a velenie.

2.

Vedomosti o použití vody na hasenie požiaru vzhľadom na účinok na stabilitu plavidla a schopnosť prijímať primerané opatrenia.

3.

Schopnosť komunikovať a koordinovať počas činností hasenia vrátane komunikácie s externými organizáciami a aktívne sa zúčastňovať na činnostiach záchrany a hasenia.

3.

poskytovať výcvik v oblasti používania záchranných prostriedkov;

1.

Vedomosti o konkrétnych vlastnostiach a prostriedkoch záchranných zariadení.

2.

Schopnosť spustiť a vytiahnuť záchranný čln a dávať členom posádky a palubnému personálu pokyny týkajúce sa používania záchranného člna.

4.

dávať pokyny týkajúce sa plánov záchrany, únikových ciest a interného komunikačného a poplašného systému.

1.

Vedomosti o právnych predpisoch platných pre plány záchrany a bezpečnostné rozpisy.

2.

Schopnosť dávať pokyny týkajúce sa plánov záchrany, únikových ciest a interného komunikačného a poplašného systému.

7.4.   Lodný kapitán je spôsobilý zabezpečiť súlad s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

prijímať preventívne opatrenia na zabránenie znečisťovaniu životného prostredia a používanie príslušných zariadení;

1.

Vedomosti o postupoch na zabránenie znečisťovaniu životného prostredia.

2.

Schopnosť prijať preventívne opatrenia na zabránenie znečisťovaniu životného prostredia.

3.

Schopnosť uplatňovať postupy bezpečného tankovania.

4.

Schopnosť prijímať opatrenia a vydávať pokyny v prípade škody, kolízie a nabehnutia na plytčinu vrátane upchatia netesností.

2.

uplatňovať zákony na ochranu životného prostredia;

1.

Vedomosti o predpisoch na ochranu životného prostredia.

2.

Schopnosť motivovať členov posádky a palubný personál prijímať príslušné opatrenia šetrné k životnému prostrediu alebo správať sa spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

3.

používať zariadenia a materiály hospodárnym spôsobom a spôsobom šetrným k životnému prostrediu;

1.

Vedomosti o postupoch udržateľného využívania zdrojov.

2.

Schopnosť dávať posádke pokyny na používanie zariadení a materiálov hospodárnym spôsobom a spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

4.

dávať pokyny na udržateľné zneškodňovanie odpadu a monitorovať ho.

1.

Vedomosti o právnych predpisoch o zneškodňovaní odpadu.

2.

Schopnosť zabezpečovať udržateľné zneškodňovanie odpadu a vydávať príslušné pokyny členom posádky a palubnému personálu.

III.   NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE PLAVBU NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH NÁMORNÉHO CHARAKTERU

1.   Lodný kapitán plaviaci sa na vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru je spôsobilý pracovať s aktuálnymi mapami, správami pre veliteľov plavidiel a námorníkov a inými publikáciami špecifickými pre vodné cesty námorného charakteru.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

používať informácie zo špecializovaných námorných zdrojov informácií a pravidlá platné pre vnútrozemské vodné cesty námorného charakteru.

1.

Vedomosti o používaní námorných máp a máp vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru.

2.

Schopnosť používať a správne uplatňovať mapy vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru pri zohľadnení faktorov týkajúcich sa presnosti čítania mapy, ako sú dátum mapy, symboly, zvukové sondy, opis dna, hĺbka a údaje, a normy medzinárodných máp, ako sú ECDIS.

3.

Vedomosti o pozemnej a satelitnej navigácii na určovanie navigácie výpočtom, vedenia plavidla, súradníc, geodetickej šírky a dĺžky, horizontálnych geodetických údajov, rozdielu šírky a dĺžky, vzdialenosti a rýchlosti vzhľadom na zem, smeru na zemi, kurzu, kurzu vzhľadom na zem, magnetického kurzu upraveného o posun v dôsledku smeru a sily vetra, smeru a zamerania, určovanie kurzu, určovanie kurzu s účinkom vetra a prúdu, určovanie kurzu s účinkom súčasnej a vykreslenej polohy plavby a zamerania.

4.

Schopnosť používať správy pre veliteľov plavidiel a námorníkov a iné informačné služby, ako sú usmernenia pre plavbu, príručky plánovania, zoznam navigačných zariadení, informácie týkajúce sa námornej bezpečnosti.

5.

Vedomosti o dopravných predpisoch uplatňovaných na vnútrozemské vodné cesty námorného charakteru vrátane príslušných častí Dohovoru o medzinárodných pravidlách na zabránenie kolíziám na mori.

6.

Vedomosti o pravidlách uplatňovaných na núdzové situácie na vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru.

7.

Schopnosť používať námorné vybavenie uvedené v konkrétnom predpise.

2.   Lodný kapitán plaviaci sa na vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru je spôsobilý využívať údaje o prílive, prílivové prúdy, časy a cykly, časy prílivových prúdov a prílivov a ich priebeh v ústí riek.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zohľadňovať pred odplávaním a počas plavby príliv a predpoveď a podmienky prílivu a počasia.

1.

Vedomosti o publikáciách a informáciách na predpovedanie prílivov a prúdov, ako sú prílivové tabuľky, predpoveď prílivov pre vedľajšie stanice, informácie o poľadovici, vysokej alebo nízkej hladine vody, zozname kotvísk a prístavov na určenie hladiny vody, smeru a sily prúdu a dostupnej hĺbky.

2.

Vedomosti o účinkoch poveternostných podmienok, tvare pobrežia a iných faktoroch týkajúcich sa prílivových prúdov.

3.

Schopnosť určovať vplyv prílivovej hladiny, prúdu, poveternostných podmienok a vĺn na plánovanú plavbu s cieľom zaistiť bezpečnú plavbu.

3.   Lodný kapitán plaviaci sa na vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru je spôsobilý používať SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) a IALA (Medzinárodné združenie pre námornú signalizáciu) na zaistenie bezpečnej plavby po vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

používať SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure), IALA (Medzinárodné združenie pre námornú signalizáciu) alebo iné miestne systémy označovania a signalizácie.

1.

Vedomosti o systéme značenia bójami, IALA, regióne A, systémoch označovania a signalizácie, ako sú smer bójí, číslovanie, označovanie predmetov a nadstavieb, laterálne a kardinálne označovanie, bifurkačné bóje, doplňujúce značky, označovanie nebezpečných úsekov a prekážok, označovanie smeru plavebnej dráhy, ako aj kanála, vstupu do prístavu, značenia bójami a o osvetlení a vlastnostiach osvetlenia.

2.

Schopnosť používať systémy označovania a signalizácie na určovanie vhodnej polohy plavidla na vodnej ceste vzhľadom na miestne okolnosti a podmienky.

IV.   NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE PLAVBU POMOCOU RADARU

1.   Lodný kapitán plaviaci sa pomocou radaru je spôsobilý prijať primerané opatrenia v súvislosti s plavbou pomocou radaru pred odplávaním.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

pripraviť začiatok cesty a používať navigačné radarové zariadenia a zatáčkomery na plavbu najmä za podmienok zníženej viditeľnosti.

1.

Všeobecné vedomosti o rádiových vlnách a vedomosti o zásadách prevádzky radaru a konkrétnejšie o:

rýchlosti šírenia rádiových vĺn,

odraze rádiových vĺn,

kľúčových parametroch navigačných radarových zariadení (rozsah prevádzkovej frekvencie, výkon prenosu, doba trvania impulzu, počet otáčok antény, vlastnosti antény, rozmery displeja a stupnice rozsahu, minimálny rozsah, radiálne rozlíšenie a rozlíšenie azimutu atď.).

2.

Všeobecné vedomosti o princípe fungovania zatáčkomerov a ich uplatňovania.

3.

Schopnosť zapnúť, nastaviť a ovládať navigačné radarové zariadenia, ako sú vyladenie, hlasitosť, jas, zapnutie/pohotovostný režim, rozsah, a používať zatáčkomery vo vnútrozemskej vodnej plavbe, ako aj zabezpečiť ich správne používanie.

2.   Lodný kapitán plaviaci sa pomocou radaru je spôsobilý vyhodnocovať radarové zobrazenie a analyzovať informácie z radaru.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

správne interpretovať údaje displeja radaru vzhľadom na vlastnú polohu a polohu iných plavidiel,

1.

Schopnosť interpretovať údaje displeja radaru správnym identifikovaním

polohy antény na obrazovke a smerovej čiary,

nastavenia polohy, kurzu a smeru otáčania vlastného plavidla,

určenia vzdialenosti a dosahu.

2.

Schopnosť interpretovať správanie iných účastníkov premávky (stojace plavidlo, približujúce sa plavidlo a plavidlo plaviace sa rovnakým smerom).

2.

analyzovať iné informácie radaru.

1.

Schopnosť analyzovať informácie radaru, ako sú smerová čiara, elektronická zameriavacia línia, rozsahové kružnice a variabilný ukazovateľ rozsahu, cieľové cesty, decentrovanie, rovnobežné línie (línie P) a vysvetliť radarové zobrazenie.

2.

Vedomosti o obmedzení informácií poskytovaných navigačnými radarovými zariadeniami.

3.

Schopnosť interpretovať stojace a pohybujúce sa objekty zobrazené na radare.

3.   Lodný kapitán plaviaci sa pomocou radaru je spôsobilý obmedziť interferencie rôzneho pôvodu.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

identifikovať a zmierňovať rušenie pochádzajúce z vlastného plavidla;

1.

Vedomosti o rušení, ktoré môže byť spôsobené rozpadom alebo rozdelením lúča antény, účinkami fluktuácie signálu (slepými sektormi) alebo viacnásobnými odrazmi (napr. v ložných priestoroch).

2.

Schopnosť prijať opatrenie na zmiernenie rušenia pochádzajúceho z vlastného plavidla.

2.

identifikovať a zmierňovať rušenie pochádzajúce z prostredia;

1.

Vedomosti o rušení pochádzajúcom z dažďa alebo vĺn, rozptylových polí (napr. mostov), viacnásobných odrazov, nepravých ozvien, elektrických rozvodov, radarového tienenia a účinkov viaccestného šírenia.

2.

Schopnosť prijať opatrenie na zmiernenie rušenia pochádzajúceho z prostredia [pomocou potlačenia rušenia dažďom (FTC) a morom (STC)].

3.

identifikovať a zmierňovať rušenie pochádzajúce z radarových navigačných zariadení.

1.

Vedomosti o výskyte rušenia spôsobovaného inými navigačnými radarovými zariadeniami.

2.

Schopnosť prijať opatrenie na odstránenie rušenia pochádzajúceho z iných navigačných radarových zariadení (systém na zabránenie interferencii/interference rejection – IR).

4.   Lodný kapitán plaviaci sa pomocou radaru je spôsobilý plaviť sa pomocou radaru so zreteľom na dohodnutý súbor pravidiel, ktorý sa vzťahuje na vnútrozemskú plavbu, a v súlade s predpismi, ktorými sa stanovujú požiadavky na plavbu pomocou radaru (napríklad požiadavky na obsadenie plavidla posádkou alebo technické požiadavky na plavidlá).

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

uplatňovať pravidlá, ktorými sa riadi používanie radaru.

1.

Vedomosti o konkrétnych pravidlách používania radaru z dohodnutého súboru pravidiel, ktorý sa vzťahuje na vnútrozemskú plavbu, a v súlade s policajnými predpismi (napr. plavba pri zníženej viditeľnosti, používanie radaru, keď nie je znížená viditeľnosť, a povinné používanie radaru počas plavby), o používaní VKV, zvukových signálov a dohôd o plavebnom kurze.

2.

Vedomosti o technických požiadavkách na plavidlo používajúce navigačné radarové zariadenia podľa platných technických požiadaviek, ako je norma ES-TRIN (európska norma, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby).

3.

Schopnosť správne používať navigačné radarové zariadenia, zatáčkomery a vnútrozemský systém ECDIS v kombinácii s radarom.

4.

Vedomosti o požiadavkách na posádku za zníženej viditeľnosti a dobrej viditeľnosti.

5.

Schopnosť primerane prideľovať úlohy členom posádky a vydávať príslušné pokyny.

5.   Lodný kapitán plaviaci sa pomocou radaru je spôsobilý zvládať špecifické situácie, napríklad hustotu premávky, poruchy zariadení, nebezpečné situácie.

Lodný kapitán je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

primerane reagovať na výnimočné okolnosti ako vysoká hustota premávky, zlyhanie zariadení a ďalšie nejasné alebo nebezpečné dopravné situácie.

1.

Vedomosti o možnostiach reakcie na vysokú hustotu premávky.

2.

Schopnosť prijať primerané opatrenia v reakcii na vysokú hustotu premávky.

3.

Vedomosti o zmierňujúcich opatreniach a modeloch primeranej reakcie v prípade zlyhania zariadení.

4.

Schopnosť reagovať v prípade zlyhania zariadení.

5.

Vedomosti o možných opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade nejasných alebo nebezpečných dopravných situácií.

6.

Schopnosť reagovať v prípade nejasných alebo nebezpečných dopravných situácií.

V.   NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ODBORNÍKA NA PREPRAVU CESTUJÚCICH

1.   Odborník je spôsobilý organizovať využívanie záchranných prostriedkov na palube osobných lodí.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

organizovať používanie záchranných prostriedkov.

1.

Vedomosti o plánoch na kontrolu bezpečnosti vrátane:

bezpečnostného rozpisu a bezpečnostného plánu,

núdzových plánov a postupov.

2.

Vedomosti o záchranných prostriedkoch a ich funkciách a schopnosť predviesť používanie záchranných prostriedkov.

3.

Vedomosti o priestoroch prístupných cestujúcim so zníženou pohyblivosťou.

4.

Schopnosť predviesť používanie záchranných prostriedkov cestujúcim vrátane cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

2.   Odborník je spôsobilý uplatňovať bezpečnostné pokyny a prijímať potrebné opatrenia na ochranu cestujúcich vo všeobecnosti, a najmä v prípade núdzových situácií (napr. pri evakuácii, poškodení, kolízii, nabehnutí na plytčinu, požiari, výbuchu alebo v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky) vrátane poskytnutia priamej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami na odbornú prípravu a poučením v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1

uplatňovať bezpečnostné pokyny;

1.

Schopnosť monitorovať bezpečnostné systémy a prostriedky a organizovať kontroly a riadenie bezpečnostných prostriedkov osobnej lode vrátane dýchacích prístrojov.

2.

Schopnosť vykonávať cvičenia pre núdzové situácie.

3.

Schopnosť zadávať členom posádky a palubnému personálu úlohy podľa bezpečnostného rozpisu, ktoré sa týkajú používania záchranných prostriedkov, únikových ciest, zhromažďovacích a evakuačných priestorov v prípade núdze.

4.

Schopnosť poskytnúť cestujúcim na začiatku plavby informácie o kódexe správania a obsahu bezpečnostného plánu.

2.

prijať potrebné opatrenia na ochranu cestujúcich vo všeobecnosti a v núdzových situáciách;

1.

Schopnosť plánovať bezpečnostný rozpis na evakuáciu častí alebo celého plavidla so zreteľom na rôzne núdzové situácie (napr. dym, požiar, priesak, nebezpečenstvo pre stabilitu plavidla a nebezpečenstvá vyplývajúce z nákladu prepravovaného na palube).

2.

Vedomosti o zásadách krízového riadenia a zvládania davu a o zvládaní konfliktov.

3.

Schopnosť poskytovať potrebné informácie lodnému kapitánovi, cestujúcim a externým zásahovým jednotkám.

3.

poskytovať pomoc a vydávať pokyny, aby sa mohli osoby so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou bezpečne nalodiť, zostať na palube a vylodiť sa.

1.

Vedomosti o prístupnosti plavidla, priestoroch na palube vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane ich osobitných potrieb vzhľadom napríklad na únikové cesty a správne označenie takýchto priestorov v bezpečnostných plánoch.

2.

Schopnosť vykonávať pravidlá týkajúce sa nediskriminačného prístupu a plánovania bezpečnostného rozpisu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou mobilitou, ako aj všetky požiadavky na odbornú prípravu v zmysle prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1177/2010.

3.   Odborník je spôsobilý komunikovať v angličtine na základnej úrovni.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

komunikovať v oblasti bezpečnostnej problematiky v angličtine na základnej úrovni.

1.

Vedomosti o základnej anglickej slovnej zásobe a vyslovovaní formulácií vhodných na riadenie všetkých osôb na palube v štandardných situáciách a na ich upozorňovanie a riadenie v prípade núdze.

2.

Schopnosť používať základnú anglickú slovnú zásobu a vyslovovať formulácie vhodné na riadenie všetkých osôb na palube v štandardných situáciách a na ich upozorňovanie a riadenie v prípade núdze.

4.   Odborník je spôsobilý spĺňať príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

poskytovať pomoc cestujúcim, pokiaľ ide o práva cestujúcich.

1.

Vedomosti o pravidlách pre vnútrozemskú vodnú dopravu uvedených v nariadení (EÚ) č. 1177/2010, konkrétne o nediskriminácii medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o podmienky dopravy ponúkané dopravcami, právach cestujúcich v prípade zrušenia alebo meškania spojenia, minimálnych informáciách, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim, vybavovaní sťažností a všeobecných pravidlách presadzovania.

2.

Schopnosť informovať cestujúcich o platných právach cestujúcich.

3.

Schopnosť vykonávať platné postupy na poskytovanie prístupu a profesionálnej pomoci.

VI.   NORMY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ODBORNÍKA NA SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN (LNG)

1.   Odborník je spôsobilý zabezpečiť súlad s právnymi predpismi a normami platnými pre plavidlá používajúce LNG ako palivo, ako aj s ostatnými príslušnými zdravotnými a bezpečnostnými predpismi.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

zabezpečovať súlad s právnymi predpismi a normami platnými pre plavidlá používajúce LNG ako palivo;

1.

Vedomosti o právnych predpisoch týkajúcich sa plavidla používajúceho LNG ako palivo, akými sú príslušné policajné predpisy, príslušné právne predpisy o technických požiadavkách a ADN.

2.

Vedomosti o pravidlách klasifikačnej spoločnosti.

3.

Schopnosť vydávať pokyny a monitorovať činnosti členov posádky s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi a normami platnými pre plavidlo používajúce LNG ako palivo na palube plavidla, a najmä pri postupe tankovania.

2.

zabezpečovať súlad s ostatnými príslušnými zdravotnými a bezpečnostnými predpismi počas plavby a uväzovania.

1.

Vedomosti o príslušných zdravotných a bezpečnostných predpisoch vrátane príslušných miestnych požiadaviek a povolení, najmä v prístavoch.

2.

Schopnosť vydávať pokyny a monitorovať činnosti členov posádky s cieľom zabezpečiť súlad s ostatnými príslušnými zdravotnými a bezpečnostnými predpismi.

2.   Odborník je spôsobilý poznať konkrétne body, ktorým treba venovať pozornosť v súvislosti s LNG, rozpoznať riziká a zvládať ich.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

rozpoznávať konkrétne body, ktorým treba venovať pozornosť v súvislosti s osobitnými vlastnosťami LNG;

1.

Vedomosti o vymedzení, zložení a atribútoch kvality LNG, o karte bezpečnostných údajov: fyzikálnych vlastnostiach a charakteristikách produktu a jeho environmentálnych charakteristikách.

2.

Vedomosti o primeranej teplote skladovania, teplote vzplanutia, medziach výbušnosti a charakteristikách tlaku, kritických teplotách, súvisiacich nebezpečenstvách, atmosférických podmienkach, kryogénnych vlastnostiach, správaní LNG na vzduchu, odparovanom plyne a inertnom plyne, napr. dusíku.

2.

rozpoznávať riziká a zvládať ich.

1.

Vedomosti o bezpečnostných plánoch, nebezpečenstvách a rizikách vrátane vedomostí o rozpise úloh pre núdzové situácie a s ním súvisiacich bezpečnostných úlohách.

2.

Schopnosť vykonávať riadenie rizika, dokumentovať bezpečnosť na palube (vrátane bezpečnostného plánu a bezpečnostných pokynov), posudzovať a kontrolovať nebezpečné priestory, požiarnu bezpečnosť a používanie osobných ochranných prostriedkov.

3.   Odborník je spôsobilý prevádzkovať systémy špecifické pre LNG bezpečným spôsobom.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

bezpečným spôsobom prevádzkovať systémy špecifické pre LNG na palube a pripojené k palubným systémom.

1.

Vedomosti o technických aspektoch systému LNG, ako sú:

všeobecná konfigurácia a prevádzková príručka,

systém tankovania LNG,

zariadenia na kontrolu pretekania,

systém kontroly LNG,

systém prípravy plynu,

potrubný systém LNG,

systém dodávok plynu,

koncepcia strojovne,

systém odvetrávania,

teplota a tlak (spôsob čítania údajov distribučného grafu tlaku a teploty),

ventily (najmä hlavný ventil pre plynné palivo), pretlakové poistné ventily,

systém kontroly, dohľadu a bezpečnosti, poplachy, detekcia plynu a suché automatické spoje.

2.

Schopnosť predstaviť spôsob účinku LNG, čítať údaje o tlaku a teplote, vykonávať stripovanie, zabraňovanie úniku, dodávku plynu, odvetrávanie, prevádzkovať potrubné a bezpečnostné systémy, ventily a riadiť odparovanie LNG.

4.   Odborník je spôsobilý zabezpečovať pravidelnú kontrolu systému LNG.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

vykonávať a monitorovať pravidelné kontroly systému LNG.

1.

Vedomosti o údržbe a monitorovaní systému LNG.

2.

Vedomosti o možných poruchách a poplachoch.

3.

Schopnosť vykonávať každodennú údržbu, týždennú údržbu, pravidelnú údržbu, opravovať poruchy a dokumentovať údržbu.

5.   Odborník je spôsobilý vedieť, ako tankovať LNG bezpečným a kontrolovaným spôsobom.

Odborník je spôsobilý:

STĹPEC 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

STĹPEC 2

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1.

vykonávať a monitorovať postupy tankovania bezpečným spôsobom.