ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
17. decembra 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2153 zo 16. decembra 2019 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 319/2014

36

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2154 zo 16. decembra 2019, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2020 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

66

 

*

Nariadenie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37)

70

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2156 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania schvaľujúceho predĺženie akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017)

75

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2157 z 10. decembra 2019, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025

78

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

99

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

ODPORÚČANIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – MAROKO č. 1/2019 zo 4. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017), o dva roky [2019/2159]

108

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1870 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej a kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách ( Ú. v. EÚ L 289, 8.11.2019 )

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2152

z 27. novembra 2019

o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Rozvoj, tvorba a šírenie štatistických informácií o ekonomických činnostiach podnikov v členských štátoch boli doteraz založené na niekoľkých samostatných právnych aktoch. Uvedené právne akty sa vzťahujú na krátkodobú a štrukturálnu podnikovú štatistiku, štatistiku o výrobe, obchode s tovarom a službami v rámci EÚ a mimo EÚ (medzinárodnom obchode), zahraničných afiláciách, výskume a vývoji, využívaní inovácií a informačných a komunikačných technológií (IKT) a elektronickom obchode. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (3) sa okrem toho stanovil spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely v Únii.

(2)

Táto štruktúra založená na samostatných právnych aktoch neposkytuje potrebnú konzistentnosť v rámci jednotlivých štatistických oblastí ani nepodporuje integrovaný prístup k rozvoju, tvorbe a šíreniu podnikových štatistík. Na účely tohto nariadenia by európske podnikové štatistiky mali zahŕňať aj štatistiku o výskume a vývoji v sektore vysokoškolského vzdelávania, vládnom sektore a v súkromnom neziskovom sektore. Mal by sa vytvoriť spoločný právny rámec, ktorým sa zabezpečí konzistentnosť vo všetkých európskych podnikových štatistikách a uľahčí sa integrácia zodpovedajúcich štatistických postupov.

(3)

Výsledkom lepšie integrovaných štatistických postupov založených na spoločných metodických zásadách, definíciách a kritériách kvality by mali byť harmonizované štatistiky o štruktúre, ekonomických činnostiach, transakciách a výkonnosti podnikateľského sektora v Únii, ktoré spĺňajú úroveň relevantnosti a špecifickosti požadovanú na plnenie potrieb používateľa.

(4)

Prostredníctvom európskeho registra nadnárodných skupín podnikov (ďalej len „EGR“) sa má zabezpečiť účinnejšie zohľadňovanie usmernení Únie, akým je napríklad odporúčanie Komisie 2003/361/ES (4), ktoré sú relevantné z hľadiska európskych podnikových štatistík, a to najmä s ohľadom na identifikáciu samostatných podnikov ako sa vymedzuje v článku 3 uvedeného odporúčania. Takéto usmernenia Únie sú potrebné na posilnenie právnej istoty a predvídateľnosti v podnikaní a na vytvorenie rovnakých podmienok pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) usadené v Únii.

(5)

Pre európsku podnikovú štatistiku sú relevantné medzinárodné usmernenia, ako napríklad Frascati manuál, ktorý sa týka štatistík výskumu a vývoja a Oslo manuál, ktorý sa týka údajov o inováciách, ako aj medzinárodné dohody, ktoré prijali Organizácia Spojených národov, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Medzinárodný menový fond a iné medzinárodné a nadnárodné organizácie. Takéto usmernenia by sa mali v čo najväčšej miere dodržiavať pri rozvoji, tvorbe a šírení štatistík Únie, ako aj v kontexte európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, aby sa zabezpečila porovnateľnosť štatistík Únie so štatistikami, ktoré zostavujú hlavní medzinárodní partneri Únie. Pri zbere údajov európskych podnikových štatistík k témam Vstupy výskumu a vývoja a Inovácie by sa však mali konzistentne uplatňovať štandardy, dohody a usmernenia Únie.

(6)

Administratívna záťaž podnikov, najmä MSP, by mala byť čo najnižšia, pričom by sa mali v čo najväčšej miere zohľadňovať zdroje údajov iné ako zisťovania. V záujme zníženia záťaže podnikov by mala existovať možnosť stanoviť rozdielne požiadavky na údaje v závislosti od veľkosti a významu podnikových ekonomík členských štátov.

(7)

Vo vízii 2020 Európskeho štatistického systému (ďalej len „ESS“) sa konštatovalo, že v záujme lepšej analýzy nových javov (napríklad globalizácie) a lepšej podpory politík Únie s veľkým vplyvom by sa údaje mali využívať vo všetkých štatistických oblastiach. Výstupné údaje by mali byť založené na efektívnych a spoľahlivých štatistických procesoch ESS. Širší rozsah spoločného právneho rámca pre podnikové štatistiky by mal umožniť integráciu navzájom závislých procesov tvorby, ktoré čerpajú z viacerých zdrojov.

(8)

Cieľom programu modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky prijatého podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES (5), ktorý prebiehal v rokoch 2009 – 2013, bolo pomôcť prispôsobiť podnikové a obchodné štatistiky novým potrebám v oblasti údajov a upraviť systém na tvorbu podnikových štatistík. Závery a odporúčania vyplývajúce z uvedeného programu, pokiaľ ide o priority a nové súbory ukazovateľov, zefektívnenie rámca pre podnikové štatistiky, efektívnejšiu tvorbu podnikových a obchodných štatistík a modernizáciu štatistiky obchodu s tovarom v rámci Únie, by sa mali premietnuť do právne záväzných ustanovení.

(9)

V rámci európskych podnikových štatistík je potrebný flexibilnejší prístup, ktorý umožní prispôsobenie sa metodickým zmenám a včasnú reakciu na vznikajúce a riadne odôvodnené potreby používateľov údajov, ktoré vyplývajú z meniacich sa hospodárskych podmienok a narastajúcej globalizácie, ako aj zo zložitosti podnikateľského prostredia. Takéto budúce prispôsobenie by sa malo podporiť zodpovedajúcimi analýzami nákladov a prínosov a výsledné nové požiadavky na údaje by pre členské štáty alebo respondentov nemali predstavovať významné dodatočné náklady alebo významná dodatočná záťaž.

(10)

Mala by sa posilniť úloha vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a EGR ako základnej infraštruktúry na zber a zostavovanie údajov európskych podnikových štatistík. Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov by sa mali využívať ako hlavný zdroj informácií na štatistickú analýzu populácie ekonomických subjektov a ich demografie, na vymedzenie populácie pre zisťovanie a na vytvorenie prepojenia s administratívnymi zdrojmi údajov.

(11)

V záujme zabezpečenia úlohy vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a EGR by sa mal zaviesť a používať jednoznačný identifikátor pre všetky relevantné jednotky.

(12)

Správne vymedzenie skupín podnikov v EGR na základe včasných a spoľahlivých údajov by sa malo dosiahnuť používaním harmonizovaných kritérií a pravidelnou aktualizáciou informácií o kontrolných väzbách medzi právnymi jednotkami, ktoré sú súčasťou týchto skupín podnikov.

(13)

Na zvýšenie efektívnosti procesov tvorby štatistík v rámci ESS a na zníženie štatistickej záťaže respondentov by mali mať vnútroštátne štatistické orgány v súlade s článkom 17a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6) právo na bezodkladný a bezplatný prístup ku všetkým vnútroštátnym administratívnym záznamom a na ich používanie, ako aj na integráciu uvedených administratívnych záznamov so štatistikami v miere potrebnej na rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík.

(14)

Nariadenie (ES) č. 223/2009 predstavuje referenčný rámec pre európske štatistiky. Predovšetkým sa v ňom vyžaduje dodržiavanie zásad odbornej nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spoľahlivosti, štatistickej dôvernosti a nákladovej efektívnosti.

(15)

Malo by sa zaviesť, aby si vnútroštátne štatistické orgány, ktoré tvoria podnikové štatistiky a udržiavajú európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov, mohli na účely rozvoja, tvorby a šírenia vnútroštátnych alebo európskych podnikových štatistík alebo zvýšenia kvality európskych podnikových štatistík vymieňať mikroúdaje a mať k nim prístup. Výmena mikroúdajov by sa mala obmedziť len na riadne odôvodnené prípady.

(16)

Vytvorenie dodatočného zdroja údajov založeného na výmene mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci Únie zvyšuje spolu s možnosťou používať inovačné metodiky flexibilitu členských štátov pri zostavovaní štatistiky obchodu s tovarom v rámci Únie, čo umožňuje členským štátom znížiť štatistickú záťaž podnikov. Cieľom výmeny je efektívny rozvoj, tvorba a šírenie štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom a zlepšenie kvality takejto štatistiky.

(17)

Na účely rokovaní o obchodných a investičných dohodách medzi Úniou a tretími krajinami alebo multilaterálnych rokovaní, ako aj na účely vykonávania a revízie takýchto dohôd sa vyžaduje, aby mala Komisia k dispozícii potrebné štatistické informácie o obchodných tokoch členských štátov s tretími krajinami.

(18)

Medzi systémom na zber štatistických informácií a daňovými formalitami v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, ktoré existujú v rámci obchodu s tovarom medzi členskými štátmi, by sa malo zachovať úzke prepojenie. Uvedené prepojenie umožňuje identifikovať vývozcov a dovozcov a kontrolovať kvalitu zozbieraných informácií, najmä na účely štatistiky obchodu s tovarom v rámci Únie.

(19)

Cezhraničný pohyb tovaru, najmä z tretích krajín alebo do nich, je predmetom colného dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (7). Colné orgány uchovávajú informácie alebo záznamy týkajúce sa takéhoto pohybu alebo k nim majú prístup. Informácie alebo záznamy, ktoré sa týkajú colných vyhlásení alebo sú na nich založené, by sa mali využívať na tvorbu štatistiky Únie o obchode s tovarom.

(20)

Na tvorbu štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom a na zlepšenie kvality tejto štatistiky by si vnútroštátne štatistické orgány v členských štátoch mali vymieňať údaje o dovoze a vývoze tovaru, ktorý sa týka colných orgánov viac než jedného členského štátu. V záujme zabezpečenia harmonizovaného zostavovania štatistiky by výmena uvedených mikroúdajov medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi mala byť povinná.

(21)

Na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti európskych podnikových štatistík alebo národných účtov v súlade s konceptami a metodikou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (8) by sa výlučne na štatistické účely mala povoliť výmena dôverných údajov medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi dotknutých členských štátov, ich príslušnými národnými centrálnymi bankami, Európskou centrálnou bankou (ďalej len „ECB“) a Komisiou (Eurostat).

(22)

Aby Komisia mohla vykonávať svoje úlohy podľa zmlúv, najmä pokiaľ ide o úlohy týkajúce sa fungovania vnútorného trhu, mala by mať k dispozícii úplné, aktuálne a spoľahlivé informácie o produkcii tovaru a služieb v Únii a o medzinárodných obchodných tokoch. Takéto informácie potrebujú aj podniky, aby mohli monitorovať svoje trhy a medzinárodný rozmer uvedených trhov.

(23)

Členské štáty alebo príslušné vnútroštátne orgány by sa mali usilovať o zjednodušenie zberu údajov od európskych podnikov. Vnútroštátne štatistické orgány by mali pri zriaďovaní nástrojov a metód zberu štatistických údajov zohľadňovať najnovší digitálny vývoj a mali by byť podporované v zavádzaní inovatívnych prístupov.

(24)

Je potrebné poskytovať podnikové štatistiky podľa odvetví činnosti, aby bolo možné merať produktivitu podnikov v Únii. Narastá predovšetkým dopyt po štatistikách o odvetví služieb, ktoré je najdynamickejším odvetvím moderných ekonomík, najmä pokiaľ ide o jeho potenciál v oblasti rastu a tvorby pracovných miest a o zohľadnenie vzťahov k odvetviu priemyselnej výroby. Tento trend sa ďalej posilňuje rozvojom nových digitálnych služieb. Dopyt po štatistických údajoch sa zvyšuje aj v kreatívnom a kultúrnom priemysle, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 13. decembra 2016 o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (9). Štatistika obchodu so službami je kľúčová pre monitorovanie fungovania vnútorného trhu so službami a digitálneho jednotného trhu a na posúdenie vplyvu prekážok na obchod so službami.

(25)

Nariadenie (ES) č. 223/2009 predstavuje referenčný rámec pre toto nariadenie, a to aj pokiaľ ide o ochranu dôverných údajov. Veľmi podrobná úroveň informácií v rámci štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom si však vyžaduje osobitné pravidlá dôvernosti. Dovozca alebo vývozca tovaru musí vnútroštátnemu štatistickému orgánu predložiť žiadosť o nezverejnenie štatistických výsledkov, ktoré by umožnili nepriamu identifikáciu takéhoto dovozcu alebo vývozcu. Vnútroštátny štatistický orgán by mal túto žiadosť považovať za odôvodnenú v prípade, že štatistické výsledky umožňujú nepriamo identifikovať tohto dovozcu alebo vývozcu. V opačnom prípade by mal mať vnútroštátny štatistický úrad možnosť zverejniť štatistické výsledky vo forme, ktorá umožňuje nepriamo identifikovať uvedeného dovozcu alebo vývozcu.

(26)

Na monitorovanie pokroku pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 na úrovni členských štátov a na úrovni Únie sú pre hospodárstvo Únie potrebné harmonizované štatistiky o zmene klímy a efektívnom využívaní zdrojov, výskume a vývoji, inováciách a informačnej spoločnosti, ktoré zahŕňajú trhové aj netrhové činnosti, ako aj štatistiky podnikateľského prostredia ako celku, najmä pokiaľ ide o demografiu ekonomických subjektov a zamestnanosť v súvislosti s trhovými činnosťami. Takéto informácie umožňujú subjektom s rozhodovacími právomocami prijímať informované politické rozhodnutia v záujme vytvorenia ekonomiky založenej na znalostiach a inováciách, zlepšovať prístup MSP na vnútorný trh, rozvíjať podnikanie a zvyšovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť.

(27)

Štatistiky o činnostiach v oblasti inovácií a výskumu a vývoja sú potrebné na vytváranie a monitorovanie politík, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť členských štátov a zvýšiť ich strednodobý a dlhodobý potenciál v oblasti inteligentného rastu a zamestnanosti. Dôležitými stimulmi konkurencieschopnosti a rastu v Únii sú aj expandujúca digitálna ekonomika a intenzívnejšie využívanie IKT, pričom na podporu súvisiacich stratégií a politík vrátane dobudovania digitálneho jednotného trhu sú potrebné štatistiky.

(28)

Podnikové štatistiky sú potrebné aj na zostavovanie národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013.

(29)

Spoľahlivé a včasné štatistiky sú potrebné na podávanie správ o ekonomickom vývoji v jednotlivých členských štátoch v rámci hospodárskej politiky Únie. ECB potrebuje rýchlo dostupné krátkodobé štatistiky, aby mohla posúdiť hospodársky vývoj v členských štátoch v kontexte jednotnej menovej politiky.

(30)

Hoci by sa mala naďalej uplatňovať zásada poskytovania podnikových štatistík vzťahujúcich sa na celú ekonomiku, požiadavky na údaje by mali v súlade so zásadou proporcionality v čo najväčšej miere zohľadňovať zjednodušujúce opatrenia na účely zníženia záťaže pre podnikové ekonomiky relatívne malých členských štátov. Dodatočné požiadavky by však nemali pre respondentov predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž.

(31)

Medzinárodné štandardy, ako je iniciatíva Výmena štatistických údajov a metaúdajov (SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange) a štatistické alebo technické štandardy vypracované v rámci ESS, ako sú metaúdaje a štandardy na overovanie správnosti údajov, by sa mali v potrebnej miere používať aj v kontexte európskych podnikových štatistík. Výbor ESS (ďalej len „ESSC“) schválil v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 štandardy ESS pre správy o kvalite. Uvedené štandardy by mali prispieť k harmonizácii zabezpečovania kvality a podávania správ podľa tohto nariadenia.

(32)

S cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s cieľom zmeniť a doplniť druhy štatistických informácií, bližšie stanoviť podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány v súlade s prílohami V a VI a zmeniť čiastkové témy uvedené v prílohe I ako aj toto nariadenie znížením miery pokrytia v prípade vývozu tovaru v rámci Únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (10). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(33)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o špecifikácie premenných, ako aj o formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti a postup na výmenu dôverných údajov na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, podrobnosti o obsahu a lehoty na poskytovanie správ o kvalite a o metaúdajoch, štandardy na prenos údajov a metaúdajov, ako aj výnimky z požiadaviek tohto nariadenia alebo z delegovaných alebo vykonávajúcich aktov prijatých podľa tohto nariadenia, by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Na rovnaký účel by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie podrobností pre poskytovanie a výmenu určitých administratívnych záznamov ako aj o formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti a postup na výmenu dôverných údajov na účely štatistiky obchodu s tovarom v rámci Únie, špecifikácie príslušných metaúdajov, harmonogram, podrobnosti na zber a zostavovanie štatistických informácií o vývoze tovaru v rámci Únie poskytovaných členskému štátu dovozu, podrobnosti pre uplatňovanie miery pokrytia celkového vývozu tovaru v rámci Únie s ohľadom na referenčné obdobie, stanovenie technických špecifikácií týkajúcich sa štatistických údajových prvkov pre štatistické informácie o obchode s tovarom v rámci Únie poskytované členskému štátu dovozu, ako aj súvisiace zjednodušenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11).

(34)

Komisia by mala v prípade potreby vykonať analýzy nákladov a prínosov a zabezpečiť, aby žiadne jej opatrenie nepredstavovalo pre členské štáty alebo respondentov, najmä MSP, významné dodatočné náklady alebo významnú dodatočnú záťaž a aby takéto opatrenia viedli k vyššej kvalite štatistiky, berúc pritom do úvahy očakávané prínosy pre používateľov.

(35)

Komisia by mala mať možnosť udeliť výnimky z uplatňovania tohto nariadenia alebo delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia, ak takéto uplatňovanie vedie k významnejším úpravám vnútroštátneho štatistického systému členského štátu z hľadiska organizovania dodatočných zisťovaní alebo realizácie významnejších úprav jeho systémov tvorby štatistiky s cieľom zahrnúť nové zdroje údajov alebo umožniť kombinovanie rôznych zdrojov.

(36)

Ak sú potrebné nové požiadavky na údaje alebo zlepšenia súborov údajov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, Komisia by mala mať možnosť spustiť pilotné štúdie, ktoré na dobrovoľnom základe uskutočnia členské štáty. Komisia by mala mať možnosť prioritne spustiť pilotné štúdie, ktoré sa týkajú Medzinárodného obchodu so službami, Nehnuteľností, Finančných ukazovateľov a Životného prostredia a klímy.

(37)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného rámca pre európske podnikové štatistiky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov harmonizácie alebo porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(38)

Opatreniami stanovenými v tomto nariadení by sa mali nahradiť opatrenia stanovené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 (12), (ES) č. 638/2004 (13), (ES) č. 808/2004 (14), (ES) č. 716/2007 (15), (ES) č. 177/2008, (ES) č. 295/2008 (16) a (ES) č. 471/2009 (17), rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES (18) a v nariadeniach Rady (EHS) č. 3924/91 (19) a (ES) č. 1165/98 (20). Uvedené akty by sa preto mali zrušiť.

(39)

Uskutočnili sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (21).

(40)

Uskutočnili sa konzultácie s ESSC,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza spoločný rámec pre:

a)

rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1;

b)

európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Európske podnikové štatistiky sa vzťahujú na:

a)

štruktúru, ekonomickú činnosť a výkonnosť štatistických jednotiek, ich činnosti v oblasti výskumu a vývoja a inovácií, ich využívanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a elektronický obchod, ako aj globálnu tvorbu hodnoty. Na účely tohto nariadenia sa európske podnikové štatistiky vzťahujú aj na štatistiku výskumu a vývoja v sektore vysokoškolského vzdelávania, vo vládnom sektore a v súkromnom neziskovom sektore;

b)

produkciu tovaru a služieb a medzinárodný obchod s tovarom a so službami.

2.   Do európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov patria vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a EGR, ako aj výmena údajov medzi nimi v súlade s článkom 10.

3.   Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov uvedené v odseku 2 zahŕňajú:

a)

všetky podniky, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti prispievajúce k hrubému domácemu produktu (ďalej len „HDP“), a ich miestne jednotky;

b)

právne jednotky, z ktorých tieto podniky pozostávajú;

c)

v prípade podnikov, ktoré majú vzhľadom na svoju veľkosť významný vplyv a ktorých činnostné jednotky (ďalej len „KAU“) majú významný vplyv na agregované (celoštátne) údaje buď:

i)

KAU a veľkosť každej KAU, z ktorých pozostávajú tieto podniky, alebo

ii)

kód NACE vedľajších činností týchto podnikov, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (22), a rozsah každej z týchto vedľajších činností;

d)

skupiny podnikov, ku ktorým tieto podniky patria.

4.   EGR pozostáva z nasledujúcich jednotiek vymedzených v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 (23):

a)

všetky podniky, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti prispievajúce k HDP a ktoré sú súčasťou nadnárodnej skupiny podnikov;

b)

právne jednotky, z ktorých tieto podniky pozostávajú;

c)

nadnárodné skupiny podnikov, ku ktorým tieto podniky patria.

5.   Do rozsahu pôsobnosti európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov nepatria domácnosti, pokiaľ sú tovar a služby, ktoré produkujú, určené na ich vlastnú spotrebu alebo zahŕňajú prenajímanie vlastného majetku.

6.   Miestne jednotky zahraničných podnikov, ktoré nepredstavujú samostatné právne subjekty (pobočky) a ktoré sú klasifikované ako kvázikorporácie v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013, sa na účely vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a EGR považujú za podniky.

7.   Skupiny podnikov sa identifikujú na základe kontrolných väzieb medzi ich právnymi jednotkami v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013.

8.   Pri odkazoch na vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a EGR sa toto nariadenie uplatňuje len na jednotky, ktoré úplne alebo čiastočne vykonávajú ekonomickú činnosť, a na ekonomicky neaktívne právne jednotky, ktoré sú súčasťou podniku v kombinácii s ekonomicky aktívnymi právnymi jednotkami.

9.   Na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov sa za ekonomickú činnosť považuje:

a)

akákoľvek činnosť zahŕňajúca ponuku tovaru a služieb na určitom trhu;

b)

netrhové služby prispievajúce k HDP;

c)

priama a nepriama držba aktívnych právnych jednotiek.

Za ekonomickú činnosť sa môže považovať aj držba aktív a/alebo pasív.

10.   Štatistické jednotky európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov sa vymedzujú v súlade s nariadením (EHS) č. 696/93, s obmedzeniami uvedenými v tomto článku.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„štatistická jednotka“ je štatistická jednotka v zmysle nariadenia (EHS) č. 696/93;

b)

„spravodajská jednotka“ je jednotka, ktorá poskytuje údaje;

c)

„doména“ je jeden alebo viacero súborov údajov, ktoré sa vzťahujú na konkrétne témy;

d)

„téma“ je obsah informácií, ktoré sa majú zostaviť, pričom každá téma sa vzťahuje na jednu alebo viacero čiastkových tém;

e)

„čiastková téma“ je podrobný obsah informácií, ktoré sa majú zostaviť a ktoré sa týkajú určitej témy, pričom každá čiastková téma sa vzťahuje na jednu alebo viacero premenných;

f)

„premenná“ je charakteristika jednotky, ktorá môže nadobudnúť viac než jednu hodnotu zo súboru hodnôt;

g)

„trhová činnosť“ je trhová činnosť v zmysle bodu 1.37 kapitoly 1 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013;

h)

„netrhová činnosť“ je netrhová činnosť v zmysle bodu 1.3 kapitoly 1 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013;

i)

„trhoví výrobcovia“ sú trhoví výrobcovia ako sa vymedzuje v bode 3.24 kapitoly 3 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013;

j)

„netrhoví výrobcovia“ sú netrhoví výrobcovia, ako sa vymedzuje v bode 3.26 kapitoly 3 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013;

k)

„vnútroštátne štatistické orgány“ sú národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskych štatistík určené každým členským štátom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009;

l)

„smerodajný zdroj“ je jediný poskytovateľ údajových záznamov, ktoré obsahujú údaje z vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a z EGR v súlade so štandardmi kvality uvedenými v článku 17;

m)

„mikroúdaje“ sú individuálne pozorovania alebo merania charakteristík identifikovateľných spravodajských jednotiek alebo štatistických jednotiek;

n)

„použitie na štatistické účely“ je použitie na štatistické účely, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 8 nariadenia (ES) č. 223/2009;

o)

„dôverné údaje“ sú dôverné údaje, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 7 nariadenia (ES) č. 223/2009;

p)

„daňové orgány“ sú vnútroštátne orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie smernice Rady 2006/112/ES (24);

q)

„colné orgány“ sú colné orgány, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

r)

„nadnárodná skupina podnikov“ je skupina podnikov v zmysle oddielu III C. prílohy k nariadeniu (EHS) č. 696/93 s najmenej dvoma podnikmi alebo právnymi jednotkami, pričom každý podnik a každá jednotka sa nachádzajú v rôznej krajine.

2.   Na účely článkov 11 až 15 sa uplatňujú tieto vymedzenia:

a)

„členský štát vývozu“ je členský štát, z ktorého štatistického územia sa tovar vyváža na miesto určenia v členskom štáte dovozu;

b)

„členský štát dovozu“ je členský štát, na ktorého štatistické územie sa tovar dováža z členského štátu vývozu;

c)

„tovar“ je hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie a zemného plynu.

KAPITOLA II

Zdroje údajov

Článok 4

Zdroje údajov a metódy

Členské štáty zostavujú štatistiky uvedené v článkoch 6 a 7 a tvoria svoje vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov v súlade s článkom 9 s použitím akýchkoľvek relevantných zdrojov údajov, pričom zabraňujú nadmernej záťaži respondentov a riadne zohľadňujú nákladovú efektívnosť vnútroštátnych štatistických orgánov.

Na tvorbu štatistík a vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov vyžadovaných podľa tohto nariadenia a za predpokladu, že výsledky spĺňajú kritériá kvality uvedené v článku 17, vnútroštátne štatistické úrady môžu využívať tieto zdroje údajov vrátane ich kombinácií:

a)

zisťovania;

b)

administratívne záznamy vrátane informácií od daňových a colných orgánov, ako sú napríklad ročné účtovné závierky;

c)

vymieňané mikroúdaje;

d)

akékoľvek iné relevantné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy, pokiaľ tieto umožňujú tvorbu údajov, ktoré sú porovnateľné a v súlade s uplatniteľnými osobitnými požiadavkami kvality.

Na zisťovania uvedené v písmene a) druhého odseku poskytnú spravodajské jednotky, od ktorých členské štáty požadujú údaje, včasné, presné a úplné informácie potrebné na tvorbu štatistík a vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov vyžadovaných podľa tohto nariadenia.

Metódy a prístupy uvedené v druhom pododseku písm. d) musia byť vedecky podložené a dobre zdokumentované.

Článok 5

Prístup k administratívnym záznamom a poskytovanie informácií

1.   V súlade s článkom 17a nariadenia (ES) č. 223/2009 majú vnútroštátne štatistické orgány a Komisia (Eurostat) právo na okamžitý a bezplatný prístup ku všetkým administratívnym záznamom, na ich používanie a zlúčenie s inými zdrojmi údajov s cieľom splniť štatistické požiadavky podľa tohto nariadenia a aktualizovať vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a EGR. Prístup vnútroštátnych štatistických orgánov a Komisie (Eurostatu) k uvedeným záznamom sa obmedzuje na administratívne záznamy v rámci ich príslušných verejných administratívnych systémov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, daňové orgány v každom členskom štáte poskytujú na štatistické účely príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom informácie týkajúce sa vývozu a dovozu tovaru, ako sa uvádza v prílohe V.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty s cieľom:

a)

zmeniť prílohu stanovením druhov štatistických informácií, ktoré sa majú poskytovať daňovým orgánom a

b)

doplniť toto nariadenie ďalším stanovením podrobností pre štatistické informácie, ktoré majú daňové orgány poskytovať v súlade s prílohou V.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, colné orgány v každom členskom štáte poskytujú na štatistické účely príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom informácie týkajúce sa vývozu a dovozu tovaru, ako sa uvádza v prílohe VI.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty s cieľom:

a)

zmeniť prílohu VI stanovením druhov štatistických informácií, ktoré sa majú poskytovať colným orgánom a

b)

doplniť toto nariadenie bližším stanovením podrobností pre štatistické informácie, ktoré majú colné orgány poskytovať v súlade s prílohou VI.

4.   Na tvorbu harmonizovanej štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom a na zlepšenie kvality tejto štatistiky si vnútroštátne štatistické orgány dotknutých členských štátov vymieňajú na štatistické účely mikroúdaje o dovoze a vývoze tovaru, ktoré im zaslali ich colné orgány, a to na účely odhadu kvázi tranzitného vývozu a dovozu ich členského štátu.

V prípade iných obchodných tokov, do ktorých sú zapojené colné orgány viac ako jedného členského štátu, si vnútroštátne štatistické orgány vymieňajú zodpovedajúce mikroúdaje týkajúce sa vývozu alebo dovozu tovaru s cieľom zlepšiť kvalitu príslušných štatistík.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti na výmenu údajov v súlade s týmto článkom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

KAPITOLA III

Podnikové štatistiky

Článok 6

Požiadavky na údaje

1.   Európske podnikové štatistiky sa vzťahujú na tieto domény:

a)

Krátkodobá podniková štatistika;

b)

Podniková štatistika za krajinu;

c)

Regionálna podniková štatistika;

d)

Štatistika o medzinárodných činnostiach.

2.   Domény zahŕňajú jednu alebo viac z týchto tém, ktoré sa ďalej podrobne uvádzajú v prílohe I:

a)

Populácia ekonomických subjektov;

b)

Globálna tvorba hodnoty;

c)

Využívanie IKT a elektronický obchod;

d)

Inovácie;

e)

Medzinárodný obchod s tovarom;

f)

Medzinárodný obchod so službami;

g)

Investície;

h)

Vstupy práce;

i)

Produkcia a výkonnosť;

j)

Ceny;

k)

Nákupy;

l)

Nehnuteľnosti;

m)

Vstupy pre výskum a vývoj.

3.   Periodicita, referenčné obdobie a štatistická jednotka každej témy sú uvedené v prílohe II.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť čiastkové témy uvedené v prílohe I.

5.   Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty podľa odseku 4 zabezpečí, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

cieľom delegovaných právnych aktov je dosiahnuť neutralitu alebo zníženie nákladov a záťaže, pričom členským štátom ani respondentom z nich v žiadnom prípade nevyplývajú žiadne významné dodatočné náklady ani významná dodatočná záťaž;

b)

inou čiastkovou témou sa nahradí maximálne jedna čiastková téma v doméne Krátkodobá podniková štatistika, tri čiastkové témy v doméne Podniková štatistika za krajinu, dve čiastkové témy v doméne Regionálna podniková štatistika a dve čiastkové témy v doméne Štatistika o medzinárodných činnostiach, ako sa uvádza v prílohe I, pričom počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov sa doplní maximálne jedna čiastková téma v rámci všetkých domén;

c)

delegované akty sa prijmú aspoň 18 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov s výnimkou tém Inovácie a Využívanie IKT a elektronický obchod, pričom k téme Inovácie sa prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a k téme Využívanie IKT a elektronický obchod aspoň pätnásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia;

d)

každá nová čiastková téma sa posúdi z hľadiska jej realizovateľnosti prostredníctvom pilotných štúdií, ktoré uskutočnia členské štáty v súlade s článkom 20.

6.   Odsek 5 písm. b) sa nevzťahuje na:

a)

čiastkové témy týkajúce sa tém Inovácie, Využívanie IKT a elektronický obchod a Globálna tvorba hodnoty;

b)

zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien účtovných rámcov národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 (25).

Článok 7

Technické špecifikácie požiadaviek na údaje

1.   Členské štáty zostavujú v prípade čiastkových tém uvedených v prílohe I údaje ku každej čiastkovej téme. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých bližšie stanoví nasledujúce prvky údajov, ktoré sa majú zasielať podľa tohto nariadenia, ich technické definície a zjednodušenia:

a)

premenné;

b)

mernú jednotku;

c)

štatistickú populáciu (vrátane požiadaviek týkajúcich sa trhových/netrhových činností alebo výrobcov);

d)

klasifikácie (vrátane klasifikácií produktov, krajín a území ako aj zoznamov druhov obchodu) a členenia;

e)

prenos individuálnych záznamov údajov na dobrovoľnom základe;

f)

použitie postupov aproximácie a požiadaviek na kvalitu;

g)

lehoty na prenos údajov;

h)

prvé referenčné obdobie;

i)

váženie a zmenu bázického roka v prípade domény Krátkodobá podniková štatistika;

j)

ďalšie špecifikácie – vrátane referenčného obdobia – týkajúce sa témy Medzinárodný obchod s tovarom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

2.   Komisia pri výkone svojich právomocí uvedených v odseku 1 týkajúcich sa zjednodušení zohľadňuje v súlade so zásadou proporcionality veľkosť a dôležitosť ekonomík podnikov, aby znížila záťaž podnikov. Komisia okrem toho zabezpečuje, aby sa zachovali vstupné údaje potrebné na zostavovanie účtovného rámca národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005. Vykonávacie akty, s výnimkou prvých vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať podľa tohto nariadenia, sa prijmú najmenej 18 mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov k témam uvedeným v prílohe I. V prípade témy Inovácie sa vykonávacie akty prijmú aspoň šesť mesiacov pred koncom referenčného obdobia údajov a v prípade témy Využívanie IKT a elektronický obchod aspoň pätnásť mesiacov pred koncom uvedeného obdobia.

3.   Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov v súlade s odsekom 1 písm. a) – s výnimkou tém uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b), c) a d) – zabezpečí, aby počet premenných v každej doméne uvedenej v článku 6 ods. 1 nepresiahol:

a)

22 premenných v doméne Krátkodobá podniková štatistika;

b)

93 premenných v doméne Podniková štatistika za krajinu;

c)

31 premenných v doméne Regionálna podniková štatistika a

d)

26 premenných v doméne Štatistika o medzinárodných činnostiach.

4.   Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov v súlade s odsekom 1 písm. a), pokiaľ ide o témy uvedené v článku 6 ods. 2 písm. b), c) a d), zabezpečí, aby počet premenných v každej téme nepresiahol:

a)

20 premenných pre tému Globálna tvorba hodnoty;

b)

73 premenných pre tému Využívanie IKT a elektronický obchod a

c)

57 premenných pre tému Inovácie.

5.   Keď sa vyžadujú nové údaje, aby sa reagovalo na potreby používateľov a na zabezpečenie určitej miery flexibility, Komisia môže v súlade s odsekom 3 a v akomkoľvek období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov zmeniť najviac 5 premenných v každej z domén Krátkodobá podniková štatistika, Regionálna podniková štatistika a Štatistika o medzinárodných činnostiach a najviac 20 premenných v doméne Podniková štatistika za krajinu. Uvedené maximálne hodnoty sa nevzťahujú na témy Globálna tvorba hodnoty, Inovácie alebo Využívanie IKT a elektronický obchod.

6.   Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku, keď sa na účely reakcie na potreby používateľov a na zabezpečenie určitej miery flexibility v nadväznosti na pilotné štúdie uvedené v článku 20 vyžadujú nové údaje, celkový počet premenných v doménach uvedených v odseku 3 tohto článku sa nezvýši o viac ako 10 premenných.

7.   Pri vypracúvaní vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 sa zohľadnia akékoľvek prípadné dodatočné náklady alebo administratívna záťaž pre členské štáty alebo respondentov, spolu s posúdením predpokladaného zlepšenia štatistickej kvality a akýchkoľvek iných priamych alebo nepriamych prínosov vyplývajúcich z dodatočného navrhovaného opatrenia.

Prvý pododsek tohto odseku sa nevzťahuje na zmeny, ktoré vyplývajú zo zmien týkajúcich sa klasifikácií a nomenklatúr, alebo účtovných rámcov národných a regionálnych účtov v súlade s nariadením (EÚ) č. 549/2013 a štatistiky platobnej bilancie v súlade s nariadením (ES) č. 184/2005.

KAPITOLA IV

Registre ekonomických subjektov

Článok 8

Európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov

1.   Komisia (Eurostat) zriadi EGR na štatistické účely na úrovni Únie.

2.   Členské štáty zriadia na vnútroštátnej úrovni jeden alebo viacero vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov, ktorých spoločný základ je harmonizovaný podľa tohto nariadenia, ako východisko pre prípravu a koordináciu zisťovaní, a ako zdroj informácií pre štatistickú analýzu populácie ekonomických subjektov a jej demografie, na použitie administratívnych údajov a na identifikáciu a vytváranie štatistických jednotiek.

3.   Členské štáty a Komisia (Eurostat) si vymieňajú údaje na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, ako sa stanovuje v článku 10.

4.   Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a EGR sú smerodajným zdrojom pre odvodzovanie vysokokvalitných a harmonizovaných populácií ekonomických subjektov zo štatistických registrov v súlade s článkom 17 na účely tvorby európskych štatistík.

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov sú smerodajným zdrojom pre populácie ekonomických subjektov z vnútroštátnych štatistických registrov. EGR je v ESS smerodajným zdrojom ako registrovaná populácia pre podnikové štatistiky, ktoré si vyžadujú koordináciu cezhraničných informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov.

Článok 9

Požiadavky pre európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov

1.   Štatistické a právne jednotky, ktoré sa podľa článku 8 sledujú v kontexte európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov, sa vyznačujú nasledujúcimi prvkami stanovenými v oboch týchto písmenách, ktoré sú podrobne uvedené v prílohe III:

a)

čiastkové témy a jednoznačný identifikátor v registri;

b)

harmonogram a periodicita.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví premenné súvisiace s čiastočnými témami registrov uvedenými v prílohe III.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

3.   Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa odseku 2 Komisia zabezpečí, aby z nich pre členské štáty ani respondentov nevyplývali žiadne významné dodatočné náklady alebo významná dodatočná záťaž.

Článok 10

Výmena dôverných údajov a prístup k nim na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov

1.   Členské štáty si vymieňajú dôverné údaje.

Na uvedený účel sa dôverné údaje o nadnárodných skupinách podnikov a o jednotkách, ktoré patria do týchto skupín, a ktoré obsahujú premenné uvedené v prílohe IV, vymieňajú medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi jednotlivých členských štátov výlučne na štatistické účely, ak výmena slúži na zabezpečenie kvality informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii. Takáto výmena sa môže uskutočniť aj na účely zníženia štatistickej záťaže.

Ak sa takáto výmena dôverných údajov vykonáva s cieľom zabezpečiť kvalitu informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii a výmena je výslovne povolená príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom, ktorý poskytuje údaje, stranou výmeny dôverných údajov výlučne na štatistické účely môžu byť národné centrálne banky.

2.   Komisia (Eurostat) a členské štáty si vymieňajú dôverné údaje.

Na uvedený účel vnútroštátne štatistické orgány zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje o nadnárodných skupinách podnikov a jednotkách, ktoré patria do týchto skupín, a ktoré obsahujú premenné uvedené v prílohe IV, aby poskytli informácie o nadnárodných skupinách podnikov v Únii výlučne na štatistické účely.

S cieľom zabezpečiť konzistentné zaznamenávanie údajov a ich používanie výlučne na štatistické účely Komisia (Eurostat) zasiela príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom každého členského štátu údaje o nadnárodných skupinách podnikov a jednotkách, ktoré patria do týchto skupín, a ktoré obsahujú premenné uvedené v prílohe IV, ak sa minimálne jedna právna jednotka tejto skupiny nachádza na území daného členského štátu.

Aby sa pri vytváraní EGR zabezpečila efektívnosť a vysoká kvalita, Komisia (Eurostat) zasiela vnútroštátnym štatistickým orgánom údaje o všetkých nadnárodných skupinách podnikov zaregistrovaných v EGR, ako aj o jednotkách patriacich do týchto skupín, a ktoré obsahujú premenné uvedené v prílohe IV.

3.   Komisia (Eurostat) a členské štáty si vymieňajú dôverné údaje na identifikáciu právnych jednotiek.

Na uvedený účel vnútroštátne štatistické orgány zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje o založených právnych jednotkách, ktoré sa obmedzujú na identifikačné a demografické premenné a stratifikačné parametre uvedené v prílohe IV, výlučne na účely jednoznačnej identifikácie právnych jednotiek v Únii.

Na zabezpečenie efektívneho a kvalitného vytvorenia EGR Komisia (Eurostat) zasiela vnútroštátnym štatistickým orgánom v každom členskom štáte údaje o právnych jednotkách, ktoré sa obmedzujú na identifikačné a demografické premenné a stratifikačné parametre uvedené v prílohe IV, výlučne na účely identifikácie právnych jednotiek v Únii.

4.   Výmena dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami sa môže uskutočniť medzi Komisiou (Eurostatom) a národnými centrálnymi bankami a medzi Komisiou (Eurostatom) a ECB výlučne na štatistické účely, ak výmena slúži na zabezpečenie kvality informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii a ak výmenu výslovne povolia príslušné vnútroštátne štatistické orgány.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví technické špecifikácie premenných uvedených v prílohe IV.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

6.   S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje podľa tohto článku používali výlučne na štatistické účely, Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti v prípade takýchto údajov, ako aj postup výmeny údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

7.   Keď Komisia (Eurostat), vnútroštátne štatistické orgány, národné centrálne banky a ECB dostanú dôverné údaje o jednotkách nachádzajúcich sa na vnútroštátnom území alebo mimo neho, zaobchádzajú s uvedenými informáciami podľa tohto článku dôverne v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009.

Prenos dôverných údajov medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi a Komisiou (Eurostatom) sa uskutočňuje v rozsahu, v ktorom je takýto prenos výlučne na štatistické účely potrebný na tvorbu európskych štatistík. Akýkoľvek ďalší prenos musí výslovne povoliť vnútroštátny orgán, ktorý údaje zozbieral.

8.   Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akýmkoľvek porušeniam štatistickej dôvernosti vymieňaných údajov a na sankcionovanie takýchto porušení. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

KAPITOLA V

Výmena dôverných údajov na účely štatistiky obchodu s tovarom v rámci Únie

Článok 11

Výmena dôverných údajov

1.   Výmena dôverných údajov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vývoz tovaru v rámci Únie, sa uskutočňuje výlučne na štatistické účely medzi vnútroštátnymi štatistickými orgánmi, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu štatistiky obchodu s tovarom v rámci Únie.

Technické špecifikácie pre požiadavky na údaje uvedené v článku 7 ods. 1 a 2 sa uplatňujú aj na výmenu dôverných údajov podľa tejto kapitoly.

2.   Vnútroštátne štatistické orgány členského štátu vývozu poskytnú vnútroštátnym štatistickým orgánom členského štátu dovozu štatistické informácie o svojom vývoze tovaru v rámci Únie do uvedeného členského štátu podľa článku 12.

3.   Vnútroštátne štatistické orgány členského štátu vývozu poskytnú vnútroštátnym štatistickým orgánom členského štátu dovozu metaúdaje potrebné na použitie vymieňaných údajov pri zostavovaní štatistík.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví informácie, ktoré sa majú považovať za relevantné metaúdaje podľa odseku 3, ako aj harmonogram na poskytovanie týchto informácií a štatistických informácií uvedených v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 tohto článku, členský štát poskytujúci vymieňané dôverné údaje povolí ich použitie na tvorbu iných štatistík vnútroštátnymi štatistickými orgánmi členského štátu dovozu za predpokladu, že tieto údaje sa použijú výlučne na štatistické účely v súlade s článkami 20 až 26 nariadenia (ES) č. 223/2009.

6.   Na požiadanie vnútroštátnych štatistických orgánov členského štátu vývozu im môže členský štát dovozu poskytnúť zozbierané mikroúdaje o svojom dovoze tovaru v rámci Únie z uvedeného členského štátu vývozu.

Článok 12

Vymieňané štatistické informácie

1.   Štatistické informácie uvedené v článku 11 ods. 2 pozostávajú z:

a)

mikroúdajov zozbieraných na účely štatistky obchodu s tovarom v rámci Únie;

b)

zostavených údajov o špecifických tovaroch alebo pohyboch; a

c)

údajov zostavených s použitím údajov z colných vyhlásení.

2.   Štatistické informácie, ktoré sa skutočne zozbierali prostredníctvom podnikových zisťovaní alebo z administratívnych údajov a ktoré sú uvedené v článku 11 ods. 2, pokrývajú aspoň 95 % hodnoty celkového vývozu tovaru v rámci Únie z každého členského štátu do všetkých ostatných členských štátov spolu.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty, s cieľom zmeniť toto nariadenie znížením miery pokrytia vývozu tovaru v rámci Únie s ohľadom na technický a ekonomický vývoj, pričom zachová štatistiku spĺňajúcu platné štandardy kvality.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví technické špecifikácie týkajúce sa zberu a zostavovania informácií uvedených v odseku 1 a bližšie stanoví uplatňovanie miery pokrytia uvedenej v odseku 2 s ohľadom na referenčné obdobie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 13

Štatistické údajové prvky

1.   Mikroúdaje uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) musia obsahovať tieto štatistické údajové prvky:

a)

individuálne identifikačné číslo pridelené partnerskému subjektu v členskom štáte dovozu v súlade s článkom 214 smernice 2006/112/ES;

b)

referenčné obdobie;

c)

obchodný tok;

d)

komodita;

e)

partnerský členský štát;

f)

krajina pôvodu;

g)

hodnota tovaru;

h)

množstvo tovaru;

i)

druh obchodu.

Mikroúdaje uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) môžu obsahovať druhy dopravy a dodacie podmienky, ak členský štát vývozu uvedené štatistické údajové prvky zbiera.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví štatistické údajové prvky uvedené v písmenách a) až i) prvého pododseku tohto odseku a špecifikácie zoznamu štatistických údajových prvkov, ktoré sa vzťahujú na špecifické tovary alebo pohyby, ako aj údajov zostavovaných na základe údajov z colných vyhlásení podľa článku 12 ods. 1 písm. b) a c).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

2.   Členské štáty môžu za určitých podmienok, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa kvality, zjednodušiť informácie, ktoré sa majú poskytovať, pokiaľ toto zjednodušenie nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu štatistiky.

V špecifických prípadoch môžu členské štáty zbierať zúžený súbor štatistických údajových prvkov uvedených v odseku 1 alebo zbierať informácie súvisiace s niektorými z uvedených údajových prvkov na menej podrobnej úrovni.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti zjednodušenia uvedeného v prvom pododseku a maximálnu hodnotu vývozu v rámci Únie, na ktorú sa takéto zjednodušenie vzťahuje.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 14

Ochrana vymieňaných dôverných údajov

1.   Vnútroštátne štatistické orgány členského štátu vývozu poskytujú vnútroštátnym štatistickým orgánom členského štátu dovozu záznamy s mikroúdajmi týkajúce sa vývozcu, ktorého požiadavku na štatistickú dôvernosť schválili v súlade s článkom 19, a to so skutočnou hodnotou a všetkými štatistickými údajovými prvkami uvedenými v článku 13 ods. 1 a s označením, že tento záznam je dôverný.

2.   Vnútroštátne štatistické orgány členského štátu dovozu môžu využívať záznamy s mikroúdajmi o vývoze, ktoré sú dôverné, na zostavovanie štatistických výsledkov o dovoze v rámci Únie. Ak vnútroštátne štatistické orgány členského štátu dovozu využívajú záznamy s mikroúdajmi o vývoze, ktoré sú dôverné, zabezpečia, aby sa pri šírení štatistických výsledkov o dovoze v rámci Únie vnútroštátnymi štatistickými orgánmi členského štátu dovozu dodržiavala štatistická dôvernosť, ktorú priznali vnútroštátne štatistické orgány členského štátu vývozu.

3.   S cieľom zabezpečiť ochranu dôverných údajov vymieňaných podľa tejto kapitoly môže Komisia prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti v prípade takýchto údajov vrátane podrobností na uplatňovanie odsekov 1 a 2, ako aj postup výmeny údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

4.   Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie akýmkoľvek porušeniam štatistickej dôvernosti vymieňaných údajov a sankcionovanie takýchto porušení. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 15

Prístup k vymieňaným dôverným údajom na vedecké účely

Prístup k vymieňaným dôverným údajom sa môže v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť výskumným pracovníkom, ktorí na vedecké účely vykonávajú štatistické analýzy po schválení zo strany vnútroštátnych štatistických orgánov členského štátu vývozu, ktoré poskytli údaje.

KAPITOLA VI

Výmena dôverných údajov na účely európskych podnikových štatistík a národných účtov

Článok 16

Výmena dôverných údajov – oprávňujúca doložka

1.   Vnútroštátne štatistické orgány dotknutých členských štátov, ich príslušné národné centrálne banky, ECB a Komisia (Eurostat) si výlučne na štatistické účely môžu medzi sebou vymieňať dôverné údaje, ktoré sa zbierajú alebo zostavujú podľa tohto nariadenia, ak je takáto výmena potrebná na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti európskych podnikových štatistík alebo národných účtov v súlade s pojmami a metodikou nariadenia (EÚ) č. 549/2013.

2.   Vnútroštátne štatistické orgány, národné centrálne banky, Komisia (Eurostat) a ECB, ktoré získali dôverné údaje, s týmito informáciami zaobchádzajú dôverne a používajú ich výlučne na štatistické účely v súlade s článkami 20 až 26 nariadenia (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VII

Kvalita, prenos a šírenie

Článok 17

Kvalita

1.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kvality zasielaných európskych podnikových štatistík a vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a EGR.

2.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.   Komisia (Eurostat) transparentným a overiteľným spôsobom posudzuje kvalitu zasielaných údajov a metaúdajov.

4.   Na účel odseku 3 zasielajú členské štáty Komisii (Eurostatu) každoročne:

a)

správy o kvalite a o metaúdajoch k zasielaným údajom podľa tohto nariadenia;

b)

správy o kvalite a o metaúdajoch k vnútroštátnym štatistickým registrom ekonomických subjektov.

V prípade viacročných štatistík je periodicita správ o kvalite údajov a o metaúdajoch uvedených v písm. a) prvého pododseku rovnaká ako v prípade príslušných štatistík.

5.   Komisia (Eurostat) poskytuje členským štátom výročné správy o kvalite a o metaúdajoch k EGR.

6.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti, obsah a lehoty vzťahujúce sa na prenos správ o kvalite a o metaúdajoch.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2. Z vykonávacích aktov nesmú vyplývať pre členské štáty ani respondentov významné dodatočné náklady ani významná dodatočná záťaž.

Obsah predkladaných správ sa obmedzuje na najdôležitejšie a zásadné aspekty kvality.

7.   Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by ovplyvnili kvalitu zasielaných údajov. Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o významnejších metodických alebo iných zmenách, ktoré majú vplyv na kvalitu vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov. Informácie sa poskytujú čo najskôr a najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti takýchto zmien.

8.   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie (Eurostatu) poskytnú členské štáty dodatočné informácie potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií, z ktorých pre členské štáty ani respondentov nevyplývajú žiadne významné dodatočné náklady ani významná dodatočná záťaž.

Článok 18

Prenos údajov a metaúdajov

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje vyžadované podľa tohto nariadenia v súlade so štandardmi na výmenu údajov a metaúdajov. Ak sú zasielané údaje dôverné, zašle sa skutočná hodnota s označením dôvernosti a údaje sa nesmú ďalej šíriť.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví takéto štandardy, ako aj postup prenosu údajov a metaúdajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

2.   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie (Eurostatu) vykonávajú členské štáty štatistické analýzy vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov a výsledky zasielajú Komisii (Eurostatu).

Komisia (Eurostat) môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví formát a postup zasielania výsledkov takýchto štatistických analýz.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Komisia (Eurostat) zabezpečí, aby z týchto vykonávacích aktov nevyplývali pre členské štáty alebo respondentov žiadne významné dodatočné náklady ani významná dodatočná záťaž.

3.   Na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie (Eurostatu) jej členské štáty poskytnú všetky relevantné informácie týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia v členských štátoch. Z takýchto žiadostí Komisie nevyplynie pre členské štáty žiadna významná dodatočná administratívna alebo finančná záťaž.

Článok 19

Dôvernosť pri šírení štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom

Vnútroštátne štatistické orgány výlučne na základe žiadosti dovozcu alebo vývozcu tovaru rozhodnú, či budú šíriť štatistické výsledky týkajúce sa príslušného dovozu alebo vývozu bez toho, aby ich upravili, alebo – na základe odôvodnenej žiadosti uvedeného dovozcu alebo vývozcu – či štatistické výsledky upravia, aby znemožnili identifikáciu tohto dovozcu alebo vývozcu a dodržali tak zásadu štatistickej dôvernosti podľa článku 20 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 223/2009.

KAPITOLA VIII

Pilotné štúdie a financovanie

Článok 20

Pilotné štúdie

1.   Ak Komisia (Eurostat) zistí potrebu významných nových požiadaviek na údaje alebo zlepšenia súborov údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, môže spustiť pilotné štúdie, ktoré majú vykonať členské štáty na dobrovoľnom základe pred každým zberom nových údajov. Uvedené pilotné štúdie zahŕňajú pilotné štúdie o Medzinárodnom obchode so službami, Nehnuteľnostiach, Finančných ukazovateľoch a Životnom prostredí a klíme.

2.   Takéto pilotné štúdie sa vykonajú s cieľom posúdiť relevantnosť a uskutočniteľnosť získavania údajov. Výsledky uvedených štúdií vyhodnocuje Komisia (Eurostat) v spolupráci s členskými štátmi a hlavnými zainteresovanými stranami. Pri hodnotení výsledkov sa zohľadňujú prínosy a dodatočné náklady a záťaž podnikov a vnútroštátnych štatistických údajov spojené so zlepšeniami.

3.   Komisia po hodnotení uvedenom v odseku 2 vypracuje v spolupráci s členskými štátmi správu o zisteniach štúdií uvedených v odseku 1. Táto správa sa zverejní.

4.   Komisia predloží do ... [dva roky po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé dva roky predloží Komisia správu o celkovom pokroku dosiahnutom v súvislosti s pilotnými štúdiami uvedenými v odseku 1. Uvedené správy sa zverejnia.

Komisia v prípade potreby a po zohľadnení hodnotenia výsledkov uvedeného v odseku 2 priloží k uvedeným správam návrhy na zavedenie nových požiadaviek na údaje.

Článok 21

Financovanie

1.   Únia môže na účely vykonávania tohto nariadenia poskytnúť vnútroštátnym štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 finančnú podporu na pokrytie nákladov na:

a)

rozvoj alebo uplatňovanie požiadaviek na údaje a spracúvanie údajov v oblasti podnikových štatistík;

b)

rozvoj metodík, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu alebo znížiť náklady a administratívnu záťaž spojenú so zberom a tvorbou podnikových štatistík a zlepšiť európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov;

c)

rozvoj metodík, ktorých cieľom je znížiť administratívnu a finančnú záťaž spojené s poskytovaním požadovaných informácií spravodajskými jednotkami, najmä MSP;

d)

účasť na pilotných štúdiách uvedených v článku 20;

e)

rozvoj alebo zlepšenie procesov, systémov IT a podobných podporných funkcií, ktorých cieľom je tvorba kvalitnejších štatistík alebo zníženie administratívnej a finančnej záťaže.

2.   Finančný príspevok Únie sa poskytuje v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 (26) a článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (27).

3.   Finančný príspevok Únie nepresiahne 95 % oprávnených nákladov.

KAPITOLA IX

Záverečné ustanovenia

Článok 22

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2 a ods. 3, článku 6 ods. 4 a článku 12 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 6. januára 2020. Komisia vypracuje správu o vykonávaní právomocí prijímať delegované akty najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 a ods. 3, článku 6 ods. 4, a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 alebo ods. 3, článku 6 ods. 4 alebo článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 23

Výbor

1.   Komisii pomáha ESSC zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 24

Výnimky

1.   Ak si uplatňovanie tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení a delegovaných aktov, ktoré boli prijaté podľa tohto nariadenia, vyžaduje vo vnútroštátnom štatistickom systéme členského štátu významné úpravy, Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých udelí výnimky z ich uplatňovania na obdobie najviac troch rokov.

Príslušný členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť na takúto výnimku do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti dotknutého aktu.

Takáto výnimka musí mať čo najmenší vplyv na porovnateľnosť údajov členských štátov alebo na výpočet požadovaných včasných a reprezentatívnych európskych agregátov. Pri udeľovaní výnimky sa zohľadňuje záťaž respondentov.

2.   Ak je výnimka týkajúca sa oblastí, v ktorých sa uskutočnili pilotné štúdie uvedené v článku 20, na konci obdobia, na ktoré bola udelená, stále opodstatnená, Komisia môže prijať vykonávací akt, v ktorom udelí ďalšiu výnimku na obdobie najviac jedného roka.

Príslušný členský štát predloží Komisii žiadosť, v ktorej uvedie dôvody a podrobnosti takéhoto predĺženia najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti výnimky, ktorá bola udelená podľa odseku 1.

3.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 25

Zrušenie

1.   Nariadenia (ES) č. 48/2004, (ES) č. 808/2004, (ES) č. 716/2007, (ES) č. 177/2008 a (ES) č. 295/2008, rozhodnutie č. 1608/2003/ES a nariadenie (EHS) č. 3924/91 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2021.

2.   Nariadenia (ES) č. 638/2004 a (ES) č. 471/2009 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2022.

3.   Nariadenie (ES) č. 1165/98 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2024.

4.   Odseky 1, 2 a 3 nemajú vplyv na tie povinnosti stanovené v uvedených právnych aktoch, ktoré sa týkajú prenosu údajov a metaúdajov vrátane správ o kvalite, pokiaľ ide o referenčné obdobia, ktoré úplne alebo čiastočne uplynú pred dátumami stanovenými v uvedených odsekoch.

5.   Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

3.   Článok 5 ods. 2, 3 a 4 a články 11 až 15 sa však uplatňujú od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 27. novembra 2019

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 77, 1.3.2018, s. 2.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. novembra 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6).

(4)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES zo 16. decembra 2008 o Programe modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 76).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 28.

(10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 17).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23).

(18)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES z 22. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 230, 16.9.2003, s. 1).

(19)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(23)  Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve (Ú. v. EÚ L 76, 30.3.1993, s. 1).

(24)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 – 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).


PRÍLOHA I

ZAHRNUTÉ TÉMY

Doména 1. Krátkodobá podniková štatistika

Témy

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Demografické udalosti ekonomických subjektov

Vstupy práce

Zamestnanosť

Odpracované hodiny

Náklady práce

Ceny

Dovozné ceny

Produkčné ceny

Produkcia a výkonnosť

Produkcia

Objem predaja

Čisté tržby

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Doména 2. Podniková štatistika za krajinu

Témy

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Populácia aktívnych podnikov

Demografické udalosti ekonomických subjektov (vzniky, zániky, prežitia)

Podniky pod zahraničnou kontrolou

Podniky kontrolujúce iné podniky v zahraničí a ich domáce afilácie

Populácia podnikov zapojených do medzinárodného obchodu

Vstupy práce

Zamestnanosť

Zamestnanosť súvisiaca s demografickými udalosťami ekonomických subjektov (vzniky, zániky, prežitia)

Zamestnanosť v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Zamestnanosť v podnikoch kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afiláciách

Odpracované hodiny

Náklady práce

Náklady práce v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Vstupy výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Verejne financovaný výskum a vývoj

Nákupy

Nákupy tovaru a služieb

Zmena stavu zásob tovaru

Nákupy tovaru a služieb podnikov pod zahraničnou kontrolou

Dovoz podľa podnikov

Produkcia a výkony

Čisté tržby

Hrubá obchodná marža na tovar

Hodnota produkcie

Pridaná hodnota

Hrubý prevádzkový prebytok

Čisté tržby podnikov pod zahraničnou kontrolou

Hodnota produkcie podnikov pod zahraničnou kontrolou

Pridaná hodnota podnikov pod zahraničnou kontrolou

Čisté tržby podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií

Priemyselná výroba

Vývoz podľa podnikov

Investície

Hrubé investície

Hrubé investície podnikov pod zahraničnou kontrolou

Inovácie

Inovácie

Využívanie IKT a elektronický obchod

Využívanie IKT a elektronický obchod

Doména 3. Regionálna podniková štatistika

Témy

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Populácia podľa regiónov

Demografické udalosti ekonomických subjektov podľa regiónov (vzniky, zániky, prežitia)

Vstupy práce

Zamestnanosť podľa regiónov

Zamestnanosť súvisiaca s demografickými udalosťami ekonomických subjektov podľa regiónov (vzniky, zániky, prežitia)

Náklady práce podľa regiónov

Vstupy výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj podľa regiónov

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja podľa regiónov

Doména 4. Štatistika o medzinárodných činnostiach

Témy

Čiastkové témy

Populácia ekonomických subjektov

Populácia podnikov v zahraničí kontrolovaná rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Vstupy práce

Zamestnanosť v podnikoch v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Náklady práce v podnikoch v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Investície

Hrubé investície podnikov v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Produkcia a výkonnosť

Čisté tržby podnikov v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Medzinárodný obchod s tovarom

Obchod s tovarom v rámci Únie

Obchod s tovarom mimo Únie

Medzinárodný obchod so službami

Dovoz služieb

Vývoz služieb

Čistá hodnota služieb

Globálna tvorba hodnoty

Globálna tvorba hodnoty


PRÍLOHA II

PERIODICITA, REFERENČNÉ OBDOBIE A ŠTATISTICKÁ JEDNOTKA TÉM

Doména 1. Krátkodobá podniková štatistika

Témy

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

štvrťročne

štvrťrok

právna jednotka

Vstupy práce

štvrťročne (dobrovoľne mesačne)

štvrťrok (dobrovoľne mesiac)

KAU

Ceny

mesačne

s týmito výnimkami

– v prípade produkčných cien za služby a v prípade produkčných cien za nové obytné budovy: štvrťročne

mesiac

s týmito výnimkami

– v prípade produkčných cien za služby a v prípade produkčných cien za nové obytné budovy: štvrťrok (dobrovoľne mesiac)

KAU

s touto výnimkou

– dovozné ceny: neuplatňuje sa

Produkcia a výkonnosť

mesačne

s touto výnimkou

v prípade malých krajín za sekciu F klasifikácie NACE: štvrťročne (nepovinné: mesačne)

mesiac

s touto výnimkou

– v prípade malých krajín za sekciu F klasifikácie NACE: štvrťrok (dobrovoľne mesiac)

KAU

 

mesačne; štvrťročne v prípade malých * krajín za sekciu F klasifikácie NACE

* Podľa vykonávacích aktov uvedených v článku 7 ods. 1.

 

 

Nehnuteľnosti

štvrťročne (dobrovoľne mesačne)

štvrťrok (dobrovoľne mesačne)

neuplatňuje sa

Doména 2. Podniková štatistika za krajinu

Témy

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

ročne

kalendárny rok

podnik

Vstupy práce

ročne

kalendárny rok

podnik

Vstupy výskumu a vývoja

dvojročne

s týmito výnimkami

– v prípade členenia podľa sektora vykonávania výdavkov na vnútorný výskum a vývoj, zamestnaných osôb vo výskume a vývoji a počtu výskumníkov, ako aj v prípade výdavkov štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (ďalej len „GBARD“) a národného verejného financovania nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja: ročne

kalendárny rok

podnik za podnikateľský sektor

inštitucionálna jednotka za ostatné sektory

Nákupy

ročne

s touto výnimkou

– platby subdodávateľom: každé tri roky

kalendárny rok

podnik

Produkcia a výkonnosť

ročne

s týmito výnimkami

– v prípade členenia čistých tržieb podľa produktu a sídla klienta za skupiny 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 NACE: dvojročne

– v prípade čistých tržieb z poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a priemyselných činností, čistých tržieb z priemyselných činností, čistých tržieb z priemyselných činností okrem stavebníctva, čistých tržieb zo stavebníctva, čistých tržieb z činností v oblasti služieb, čistých tržieb z obchodných činností nákupu a opätovného predaja a zo sprostredkovateľských činností, čistých tržieb z výstavby budov a čistých tržieb zo stavebného inžinierstva: každých päť rokov

– príjmy za subdodávky: každé tri roky

kalendárny rok

podnik

s týmito výnimkami

– predaná výroba, výroba v rámci subdodávateľských operácií a skutočná výroba: KAU

Investície

ročne

s touto výnimkou

– investície do nehmotných aktív: každé tri roky

kalendárny rok

podnik

Inovácie

dvojročne

referenčné obdobie je obdobie troch rokov pred koncom každého párneho kalendárneho roka

podnik

Využívanie IKT a elektronický obchod

ročne

kalendárny rok prijatia vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovujú premenné;

kalendárny rok nasledujúci po roku prijatia vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovujú premenné pre ostatné premenné

podnik

Doména 3. Regionálna podniková štatistika

Témy

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

ročne

kalendárny rok

podnik

s touto výnimkou

– počet miestnych jednotiek (nepovinné pre sekciu K klasifikácie NACE): miestna jednotka

Vstupy práce

ročne

kalendárny rok

podnik

s týmito výnimkami

– počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v miestnych jednotkách, mzdy a platy v miestnych jednotkách: miestna jednotka

Vstupy výskumu a vývoja

dvojročne

kalendárny rok

podnik za podnikateľský sektor; inštitucionálna jednotka za ostatné sektory

Doména 4. Štatistiky o medzinárodných činnostiach

Témy

Periodicita

Referenčné obdobie

Štatistická jednotka

Populácia ekonomických subjektov

ročne

kalendárny rok

podnik

Vstupy práce

ročne

kalendárny rok

podnik

Investície

ročne

kalendárny rok

podnik

Produkcia a výkonnosť

ročne

kalendárny rok

podnik

Medzinárodný obchod s tovarom

mesačne

s touto výnimkou

– každé dva roky v prípade kombinovaného členenia podľa produktu a fakturovanej meny za dovoz tovaru z krajín mimo Únie a vývoz tovaru do krajín mimo Únie

stanoví sa vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7 ods. 1 písm. j)

neuplatňuje sa

Medzinárodný obchod so službami

ročne

s touto výnimkou

– v prípade prvej úrovne členenia služieb: štvrťročne

kalendárny rok

s touto výnimkou

– v prípade prvej úrovne členenia služieb: štvrťrok

neuplatňuje sa

Globálna tvorba hodnoty

každé tri roky

tri kalendárne roky; referenčný rok t a referenčné obdobie t-2 až t

podnik


PRÍLOHA III

PRVKY EURÓPSKEHO RÁMCA PRE ŠTATISTICKÉ REGISTRE EKONOMICKÝCH SUBJEKTOV

Časť A: Čiastkové témy a jednoznačný identifikátor v registri

1.

Jednotky uvedené vo vnútroštátnych štatistických registroch ekonomických subjektov a v EGR, ako sa uvádzajú v článku 2 tohto nariadenia, sa charakterizujú pomocou identifikačného čísla a čiastkových tém v registri, ktoré sú špecifikované v časti C.

2.

Jednotky uvedené vo vnútroštátnych štatistických registroch ekonomických subjektov a v EGR sú jednoznačne identifikované identifikačným číslom, aby sa podporila úloha európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov ako infraštruktúry. Uvedené identifikačné čísla poskytnú vnútroštátne štatistické orgány. Identifikačné čísla pre právne jednotky a nadnárodné skupiny podnikov, ktoré sú relevantné pre EGR, poskytne Komisia (Eurostat). Vnútroštátne štatistické orgány môžu na vnútroštátne účely ponechať vo vnútroštátnych štatistických registroch ekonomických subjektov ďalšie identifikačné číslo.

Časť B: Harmonogram a periodicita

3.

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a EGR sa aktualizujú prostredníctvom zápisov a výmazov aspoň raz ročne.

4.

Frekvencia aktualizácie závisí od typu jednotky, premennej, ktorá sa berie do úvahy, veľkosti jednotky a zdroja, ktorý sa všeobecne používa na aktualizáciu.

5.

Členské štáty každoročne urobia kópiu, ktorá odráža stav vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov na konci každého roku, a uchovávajú ju na obdobie najmenej 30 rokov na účely analýzy. Komisia (Eurostat) každoročne urobí kópiu, ktorá odráža stav EGR na konci daného roku, a uchová ju na obdobie najmenej 30 rokov na účely analýzy.

Časť C: Čiastkové témy pre registre ekonomických subjektov

Vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a EGR pre príslušné jednotky vymedzené v článku 2 tohto nariadenia obsahujú tieto čiastkové témy podľa jednotlivých jednotiek.

JEDNOTKY

ČIASTKOVÉ TÉMY

1. PRÁVNE JEDNOTKY

Identifikácia

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre

Prepojenia s podnikom

Prepojenia s inými registrami

Prepojenie so skupinou podnikov

Kontrola jednotiek

Vlastníctvo jednotiek

2. SKUPINA PODNIKOV

Identifikácia

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

3. PODNIK

Identifikácia

Prepojenia na iné jednotky

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

4. MIESTNA JEDNOTKA

Identifikácia

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

Prepojenia na iné jednotky a registre

5. ČINNOSTNÁ JEDNOTKA

ak ide o štatistickú jednotku podľa článku 2 ods. 3 písm. c)

Identifikácia

Demografické udalosti

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

Prepojenia na iné jednotky a registre


PRÍLOHA IV

ČIASTKOVÉ TÉMY A PREMENNÉ NA VÝMENU DÔVERNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY EURÓPSKEHO RÁMCA PRE ŠTATISTICKÉ REGISTRE EKONOMICKÝCH SUBJEKTOV

Položky označené ako „podmienené“ sú povinné, ak sú k dispozícii v členských štátoch, a položky označené ako „nepovinné“ sa odporúčajú.

1.   

Údaje, ktoré majú vnútroštátne štatistické orgány zasielať Komisii (Eurostatu) a ktoré si môžu vymieňať príslušné vnútroštátne štatistické orgány (článok 10 ods. 1 a 2)

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právne jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum registrácie pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Status právnej aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle bodu 18.12 kapitoly 18 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (podmienené)

Označenie pre subjekty špeciálneho určenia v zmysle bodov 2.17 až 2.20 kapitoly 2 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (nepovinné)

 

Kontrola jednotiek

Identifikačné premenné kontrolovanej alebo kontrolujúcej právnej jednotky

 

Vlastníctvo jednotiek

Identifikačné premenné jednotky, ktorá je buď vlastnená alebo vlastní

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Dátum začiatku a konca vlastníckych podielov (podmienené)

Skupina podnikov

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

2-číselný kód hlavnej ekonomickej činnosti skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

2-číselný kód vedľajších ekonomických činností skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE (nepovinné)

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (podmienené)

Čisté tržby (podmienené)

Celkové aktíva skupiny podnikov (podmienené)

Krajiny, v ktorých sa nachádzajú nerezidentské podniky alebo miestne jednotky (nepovinné)

Podnik

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Prepojenia na iné jednotky

Identifikačné číslo(a) právnej jednotky (právnych jednotiek), z ktorej(ých) podnik pozostáva

Identifikačné číslo skupiny podnikov, ku ktorej podnik patrí

 

Demografické udalosti

Dátum začiatku činnosti

Dátum ukončenia činnosti

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

4-číselný kód hlavnej ekonomickej činnosti podniku podľa klasifikácie NACE

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Počet zamestnancov

Čisté tržby

Inštitucionálny sektor a subsektor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 549/2013

2.   

Údaje, ktoré má Komisia (Eurostat) zasielať príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom a ktoré si môže vymieňať Komisia a príslušné centrálne banky v prípade povolenia (článok 10 ods. 2 a 4)

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum registrácie pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Právny status aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle bodu 18.12 kapitoly 18 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (podmienené)

Označenie pre subjekty špeciálneho určenia v zmysle bodov 2.17 až 2.20 kapitoly 2 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (nepovinné)

 

Prepojenia s podnikom

Identifikačné premenné podniku(-ov), do ktorého (-ých) jednotka patrí

Dátum pripojenia k podniku (-om) (podmienené)

Dátum oddelenia od podniku (-ov) (podmienené)

 

Prepojenia s inými registrami

Prepojenia s inými registrami

 

Prepojenie so skupinou podnikov

Identifikačné premenné skupiny podnikov, do ktorej jednotka patrí

Dátum pripojenia ku skupine podnikov (podmienené)

Dátum oddelenia od skupiny podnikov (podmienené)

 

Kontrola jednotiek

Identifikačné premenné kontrolovanej alebo kontrolujúcej právnej jednotky

 

Vlastníctvo jednotiek

Identifikačné premenné jednotky, ktorá je buď vlastnená alebo vlastní

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) je(sú) vo vlastníctve právnej jednotky (podmienené)

Vlastnícke podiely (%) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(é) vlastní(ia) právnu jednotku (podmienené)

Dátum začiatku a konca vlastníckych podielov (podmienené)

Skupina podnikov

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum vzniku skupiny podnikov

Dátum zániku skupiny podnikov

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

2-číselný kód hlavnej ekonomickej činnosti skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

2-číselný kód vedľajších ekonomických činností skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE (nepovinné)

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (podmienené)

Čisté tržby (podmienené)

Celkové aktíva skupiny podnikov (podmienené)

Krajiny, v ktorých sa nachádzajú nerezidentské podniky alebo miestne jednotky (nepovinné)

Podnik

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Prepojenia na iné jednotky

Identifikačné číslo(a) právnej jednotky (právnych jednotiek), z ktorej(ých) podnik pozostáva

Identifikačné číslo nadnárodnej alebo národnej skupiny podnikov, ku ktorej podnik patrí

 

Demografické udalosti

Dátum začiatku činnosti

Dátum ukončenia činnosti

 

Stratifikačné parametre a ekonomické premenné

4-číselný kód hlavnej ekonomickej činnosti skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

4-číselný kód vedľajších ekonomických činností skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE (podmienené)

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Počet zamestnancov

Počet zamestnancov prepočítaný na plný pracovný čas (nepovinné)

Čisté tržby

Inštitucionálny sektor a subsektor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 549/2013

3.   

Výmena údajov o založených právnych jednotkách na účely identifikácie (článok 10 ods. 3)

3.1.

Údaje o rezidentských registrovaných právnych jednotkách, ktoré majú Komisii (Eurostatu) zasielať príslušné vnútroštátne štatistické orgány

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum registrácie pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Právny status aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle bodu 18.12 kapitoly 18 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (podmienené)

3.2.

Údaje o zahraničných registrovaných právnych jednotkách, ktoré majú Komisii (Eurostatu) zasielať príslušné vnútroštátne štatistické orgány

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum registrácie pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma (nepovinné)

Právny status aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle bodu 18.12 kapitoly 18 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (podmienené)

3.3.

Údaje o registrovaných právnych jednotkách, ktoré má Komisia (Eurostat) zasielať príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom

Jednotky

Čiastkové témy

Premenné

Právna jednotka

Identifikácia

Identifikačné premenné

 

Demografické udalosti

Dátum registrácie pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

Dátum, ku ktorému právna jednotka ukončila svoju činnosť

 

Stratifikačné parametre

Právna forma

Status právnej aktivity

Označenie pre pobočky v zmysle bodu 18.12 kapitoly 18 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 (podmienené)


PRÍLOHA V

Informácie, ktoré majú poskytovať zodpovedné daňové orgány v každom členskom štáte vnútroštátnemu štatistickému orgánu podľa článku 5 ods. 2:

a)

informácie z daňových priznaní k DPH zdaniteľných osôb alebo nezdaniteľných právnických osôb, ktoré pre dané obdobie vykázali dodanie tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 251 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES alebo nadobudnutie tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 251 písm. c) uvedenej smernice;

b)

informácie zo súhrnných výkazov o dodaniach v rámci Únie zozbieraných zo súhrnných výkazov DPH v súlade s článkami 264 a 265 smernice 2006/112/ES;

c)

informácie o nadobudnutiach v rámci Únie nahlásených všetkými ostatnými členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 (1).


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).


PRÍLOHA VI

Informácie, ktoré majú poskytovať zodpovedné colné orgány v každom členskom štáte vnútroštátnemu štatistickému orgánu podľa článku 5 ods. 3:

a)

identifikačné informácie o osobe, ktorá vykonáva vývoz tovaru v rámci Únie a dovoz tovaru v rámci Únie, na ktorý sa vzťahuje colný režim aktívneho zušľachťovacieho styku;

b)

registračné a identifikačné údaje ekonomických subjektov podľa colných ustanovení Únie, ktoré sú k dispozícii v elektronickom systéme a ktoré sa týkajú čísla EORI, ako sa uvádza v článku 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (1);

c)

záznamy o dovoze a vývoze z colných vyhlásení, ktoré prijali vnútroštátne colné orgány alebo ktoré boli predmetom rozhodnutí týchto colných orgánov a:

i)

boli u nich podané alebo

ii)

v prípade ktorých je v súlade s článkom 225 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 k dispozícii dodatočné colné vyhlásenie prostredníctvom priameho elektronického prístupu do systému držiteľa povolenia.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2153

zo 16. decembra 2019

o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 319/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 126 ods. 4,

po porade so správnou radou Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1139 príjmy Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) tvoria okrem iných položiek aj poplatky hradené žiadateľmi o osvedčenia vydávané agentúrou, ich držiteľmi a osobami, ktoré si u agentúry zaregistrovali vyhlásenia, a poplatky za publikácie, spracovanie odvolaní, odbornú prípravu a akékoľvek iné služby, ktoré poskytuje agentúra.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 319/2014 (2) sa zaviedli poplatky a platby vyberané agentúrou. Sadzby je však potrebné upraviť, aby sa dosiahla návratnosť nákladov a zároveň sa zabránilo výraznému hromadeniu prebytkov v súlade s ustanoveniami článku 126 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(3)

V tejto súvislosti by sa mali zohľadniť odhady agentúry, pokiaľ ide o jej pracovné zaťaženie, súvisiace náklady a iné relevantné faktory.

(4)

Poplatky a platby stanovené v tomto nariadení by sa mali stanoviť transparentným, spravodlivým, nediskriminačným a jednotným spôsobom.

(5)

Bez toho, aby bola dotknutá zásada pokrytia nákladov stanovená v článku 126 nariadenia (EÚ) 2018/1139, by poplatky a platby, ktoré vyberá agentúra, nemali ohroziť konkurencieschopnosť príslušného výrobného odvetvia Únie. Zároveň by mali spočívať na základoch, ktoré náležite zohľadňujú schopnosť dotknutých právnických alebo fyzických osôb uhrádzať poplatky a platby, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky.

(6)

Prvoradým záujmom agentúry by síce mala byť bezpečnosť civilného letectva, mala by však takisto brať v plnej miere do úvahy nákladovú efektívnosť pri plnení úloh, ktoré pre ňu vyplývajú, so zreteľom na rozsah týchto úloh po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2018/1139 a na zdroje, ktoré má k dispozícii.

(7)

Agentúra by mala mať možnosť vyberať poplatky a platby za činnosti osvedčovania alebo za poskytovanie iných služieb, ktoré nie sú konkrétne uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ale ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(8)

Dohody uvedené v článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139 by mali byť základom vyhodnotenia skutočného pracovného zaťaženia spojeného s osvedčovaním produktov tretích krajín. V zásade sa proces potvrdzovania agentúrou osvedčení vydaných treťou krajinou, s ktorou Únia podpísala príslušnú dohodu, opisuje v týchto dohodách a malo by z neho vyplývať iné pracovné zaťaženie ako pri činnostiach osvedčovania agentúrou.

(9)

Mali by sa stanoviť lehoty na zaplatenie poplatkov a platieb vyberaných na základe tohto nariadenia.

(10)

Aby sa prispelo k čo najväčšej možnej návratnosti poplatkov a platieb, mali by sa stanoviť primerané nápravné opatrenia v prípade nezaplatenia a rizika nezaplatenia.

(11)

Geografická poloha podnikov na území členských štátov nesmie byť diskriminačným faktorom. V dôsledku toho by sa cestovné náklady súvisiace s činnosťami osvedčovania vykonávanými v mene [takýchto] podnikov mali zlúčiť a rozdeliť medzi žiadateľov.

(12)

Žiadatelia by mali mať možnosť požiadať o odhad sumy splatnej za činnosti osvedčovania a služby, aby sa zvýšila predvídateľnosť. V niektorých prípadoch si môže vypracovanie odhadu vyžadovať, aby agentúra vykonala predbežnú technickú analýzu. Vzhľadom na náklady na takúto analýzu je opodstatnené, aby za to agentúra bola primerane odmenená.

(13)

Je logické, že plné uhradenie platieb za odvolanie proti rozhodnutiam agentúry je podmienkou prípustnosti odvolania.

(14)

Hoci by sa týmto nariadením malo odvetviu umožniť predvídať výšku poplatkov a platieb, ktoré bude potrebné platiť, musí sa pravidelne preskúmavať, či treba jeho podmienky revidovať v súlade s článkom 126 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(15)

Akejkoľvek zmene poplatkov by mali predchádzať konzultácie so zainteresovanými stranami a mali by byť poskytnuté informácie o tom, ako sa poplatky vypočítavajú. Takéto informácie by mali poskytovať zainteresovaným stranám prehľad o nákladoch, ktoré vznikli agentúre, a o jej produktivite.

(16)

Preskúmavanie sadzieb by sa malo riadiť postupom, ktorý umožňuje vykonávať zmenu bez zbytočných odkladov na základe skúseností agentúry s uplatňovaním tohto nariadenia, neustáleho monitorovania zdrojov a pracovných metodík a neustáleho posudzovania finančných potrieb.

(17)

Nariadenie (EÚ) č. 319/2014 by sa malo zrušiť bez toho, aby boli dotknuté prechodné ustanovenia.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa určujú prípady, keď sú poplatky a platby splatné agentúre, a stanovuje sa výška poplatkov a platieb a spôsob, akým sa majú uhradiť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„poplatky“ sú sumy vyberané agentúrou za činnosti osvedčovania a splatné žiadateľmi;

b)

„platby“ sú sumy vyberané agentúrou za iné služby ako činnosti osvedčovania;

c)

„činnosti osvedčovania“ sú všetky činnosti vykonávané agentúrou priamo alebo nepriamo na účely vydávania, udržiavania alebo zmeny osvedčení podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích predpisov prijatých na základe uvedeného nariadenia;

d)

„služba“ je akákoľvek činnosť agentúry, ktorá nepatrí medzi činnosti osvedčovania, vrátane dodávania tovaru;

e)

„žiadateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o činnosť osvedčovania alebo službu poskytovanú agentúrou.

f)

„zúčtovacie obdobie“ je opakujúce sa 12-mesačné obdobie, ktoré sa vzťahuje na viacročné projekty a na úlohy dohľadu. Toto obdobie sa začína:

1.

v prípade poplatkov a platieb uvedených v tabuľkách 1 až 6 časti I prílohy v deň doručenia žiadosti;

2.

v prípade poplatkov uvedených v tabuľke 8 časti I prílohy 1. júna po dátume vydania osvedčenia;

3.

v prípade poplatkov za schválenie uvedených v tabuľkách 9 až 15 časti I prílohy v deň doručenia žiadosti;

4.

v prípade poplatkov za dohľad uvedených v tabuľkách 9 až 15 časti I prílohy v deň vydania osvedčenia;

Článok 3

Určenie poplatkov a platieb

1.   Agentúra požaduje a vyberá poplatky a platby iba v súlade s týmto nariadením.

2.   V prípadoch, v ktorých toto nariadenie nestanovuje inak, sa poplatky a platby vypočítajú podľa hodinovej sadzby uvedenej v časti II prílohy.

3.   Členské štáty nevyberajú poplatky za úlohy, ktoré patria do kompetencie agentúry, ani v prípade, že tieto úlohy vykonávajú v mene agentúry. Agentúra uhrádza členským štátom náklady za úlohy, ktoré vykonávajú v jej mene.

4.   Poplatky a platby sú vyjadrené a splatné v eurách.

5.   Sumy uvedené v častiach I, II a IIa prílohy sa každoročne upravujú s účinnosťou od 1. januára podľa miery inflácie v súlade s metódou uvedenou v časti IV prílohy.

6.   Odchylne od poplatkov uvedených v prílohe môžu poplatky za vykonané činnosti osvedčovania v kontexte dvojstranných dohôd medzi Úniou a tretími krajinami podliehať osobitným ustanoveniam uvedeným v príslušnej dvojstrannej dohode.

Článok 4

Úhrada poplatkov alebo platieb

1.   Agentúra stanoví podmienky úhrady poplatkov a platieb a uvedie v nich, za akých podmienok si ich agentúra účtuje za činnosti osvedčovania a služby. Agentúra tieto podmienky uverejňuje na svojom webovom sídle.

2.   Žiadateľ uhradí celú splatnú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia faktúry žiadateľovi.

3.   Keď faktúra nebola agentúre zaplatená v lehote uvedenej v odseku 2, agentúra môže účtovať úroky za každý kalendárny deň omeškania platby.

4.   Úrokovou sadzbou je sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, platná v prvý kalendárny deň mesiaca dátumu splatnosti, zvýšená o osem percentuálnych bodov.

Článok 5

Zamietnutie alebo zrušenie z finančných dôvodov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý rokovací poriadok agentúry, môže agentúra:

a)

zamietnuť žiadosť, ak splatné poplatky alebo platby neboli uhradené po uplynutí lehoty stanovenej v článku 4 ods. 2;

b)

zamietnuť alebo zrušiť žiadosť, ak existuje dôkaz, že finančná spôsobilosť žiadateľa je ohrozená, pokiaľ žiadateľ neposkytne bankovú záruku alebo zaistený vklad;

c)

zamietnuť alebo zrušiť žiadosť v prípadoch uvedených v článku 8 ods. 4 druhom pododseku;

d)

zamietnuť žiadosť o prevod osvedčenia, ak neboli splnené platobné záväzky vyplývajúce z činností osvedčovania alebo služieb, ktoré agentúra poskytla.

2.   Konaniu v súlade s odsekom 1 predchádza konzultácia agentúry so žiadateľom o plánovanom opatrení agentúry.

Článok 6

Cestovné výdavky

1.   V prípade, že sa činnosti osvedčovania alebo služby vykonávajú v plnej miere alebo čiastočne mimo území členských štátov, žiadateľ platí cestovné výdavky vypočítané podľa tohto vzorca: d = v + a + h – e.

2.   Na účely používania vzorca uvedeného v odseku 1 platí, že:

 

d = splatné cestovné výdavky;

 

v = náklady na dopravu;

 

a = oficiálne štandardné sadzby Komisie na jeden deň na ubytovanie, stravu, miestnu dopravu v mieste vykonávania služobnej cesty a iné výdavky (3);

 

h = cestovný čas (štandardný počet hodín cesty podľa miesta určenia stanovený agentúrou) podľa hodinovej sadzby stanovenej v časti II prílohy (4); v prípade služobných ciest týkajúcich sa viacerých projektov sa suma rozdelí zodpovedajúcim spôsobom;

 

e (e-component) = priemerné cestovné výdavky na území členských štátov vrátane priemerných nákladov na dopravu a priemerného cestovného času na území členských štátov vynásobený hodinovou sadzbou uvedenou v časti II prílohy. Podlieha každoročnému preskúmaniu a úprave.

3.   Cestovné náklady vynaložené v súvislosti s poskytovaním služieb uvedených v článku 14 ods. 2 sa hradia výlučne v súlade s časťou IIa prílohy.

Článok 7

Finančný odhad

1.   Na žiadosť žiadateľa a s výhradou odseku 2 poskytne agentúra finančný odhad.

2.   V prípadoch, keď si z dôvodu očakávanej zložitosti projektu uvedený finančný odhad vyžaduje predchádzajúcu technickú analýzu zo strany agentúry, táto analýza sa účtuje na hodinovom základe podľa zmluvnej dohody, ktorú má podpísať žiadateľ s agentúrou.

3.   Činnosti sa pozastavia na základe žiadosti predloženej žiadateľom, kým agentúra neposkytne požadovaný odhad a kým ho žiadateľ neakceptuje.

4.   Agentúra zmení finančný odhad, ak sa ukáže, že činnosť je jednoduchšia alebo ju možno vykonať rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo, alebo naopak, že je zložitejšia a trvá dlhšie časové obdobie, ako agentúra mohla odôvodnene predpokladať.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článok 8

Všeobecné ustanovenia, pokiaľ ide o úhradu poplatkov

1.   Vykonávanie činností osvedčovania podlieha zaplateniu celej sumy splatného poplatku vopred, pokiaľ sa agentúra po náležitom zvážení súvisiacich finančných rizík nerozhodne inak. Agentúra môže fakturovať poplatok v jednej splátke po tom, ako jej bola doručená žiadosť, alebo na začiatku ročného obdobia alebo obdobia dohľadu.

2.   Poplatok, ktorý má žiadateľ zaplatiť za danú činnosť osvedčovania, tvorí jedna z týchto položiek:

a)

paušálny poplatok uvedený v časti I prílohy;

b)

pohyblivý poplatok.

3.   Pohyblivý poplatok uvedený v odseku 2 písm. b) sa stanoví vynásobením skutočného počtu odpracovaných hodín hodinovou sadzbou uvedenou v časti II prílohy.

4.   Ak je to odôvodnené technickými okolnosťami súvisiacimi s poplatkami stanovenými v tomto nariadení, agentúra môže na základe súhlasu žiadateľa:

a)

preklasifikovať žiadosť v rámci kategórií uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu;

b)

preklasifikovať viaceré žiadosti ako jednu žiadosť za predpokladu, že sa tieto žiadosti týkajú rovnakého typového návrhu a patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií v akejkoľvek kombinácii:

i.

väčšie zmeny,

ii.

väčšie opravy alebo

iii.

doplnkové typové osvedčenia.

Ak žiadateľ nesúhlasí s navrhovanou preklasifikáciou, agentúra môže príslušnú žiadosť alebo žiadosti zamietnuť alebo zrušiť.

Článok 9

Obdobia splatnosti

1.   Poplatky uvedené v tabuľkách 1, 2 a 3 časti I prílohy sa vyberajú za žiadosť a za obdobie 12 mesiacov. V období po prvých 12 mesiacoch predstavujú poplatky za deň 1/365 príslušného ročného poplatku.

2.   Poplatky uvedené v tabuľke 4 časti I prílohy sa vyberajú za žiadosť.

3.   Poplatky uvedené v tabuľke 8 časti I prílohy sa vyberajú za obdobie 12 mesiacov.

4.   Poplatky uvedené v tabuľkách 9 až 14 časti I prílohy sa vyberajú takto:

a)

poplatky za schválenie sa vyberajú za žiadosť;

b)

poplatky za dohľad sa vyberajú za obdobie 12 mesiacov.

Všetky zmeny v organizácii, ktoré majú vplyv na jej schválenie, majú za účinok prepočítanie poplatku za dohľad splatného v ďalšom období 12 mesiacov po schválení zmeny.

5.   V prípadoch uvedených v článku 2 ods. 2 písm. f) sa poplatky za obdobie od dátumu vydania osvedčenia do začiatku prvého nasledujúceho zúčtovacieho obdobia vypočítajú pro rata temporis na základe tabuľky 8 časti I prílohy.

6.   Ak preklasifikácia žiadosti vedie k zmene príslušných poplatkov, poplatky sa prepočítajú takto:

a)

v prípade poplatkov vyberaných za žiadosť sa poplatok prepočíta k dátumu doručenia žiadosti;

b)

v prípade poplatkov vyberaných za žiadosť a za obdobie 12 mesiacov sa poplatok prepočíta za súčasné zúčtovacie obdobie a za nasledujúce obdobia;

c)

ak agentúra preklasifikuje viaceré žiadosti ako jednu žiadosť v súlade s článkom 8 ods. 4, poplatok sa prepočíta k dátumu, ktorý sa považuje za relevantný pre preklasifikáciu.

Článok 10

Zamietnutie žiadostí, zrušenie a prerušenie plnenia úloh súvisiacich so žiadosťami

1.   Ak sa žiadosť zamietne alebo sa zruší alebo preruší plnenie úlohy súvisiacej so žiadosťou, príslušné poplatky spolu s príslušnými cestovnými výdavkami a všetkými ostatnými splatnými sumami sú splatné v plnej výške v momente, keď agentúra prestane danú úlohu plniť.

2.   Ak sa žiadosť zamietne alebo sa zruší plnenie úlohy súvisiacej so žiadosťou, zostatok všetkých splatných poplatkov sa vypočíta takto:

a)

v prípade poplatkov uvedených v tabuľkách 1, 2 a 3 časti I prílohy, ktoré sa vyberajú za žiadosť a za obdobie 12 mesiacov, predstavuje zostatok všetkých poplatkov splatných za prebiehajúce zúčtovacie obdobie 1/365 príslušného ročného poplatku za deň. Príslušné poplatky za obdobia predchádzajúce prebiehajúcemu 12-mesačnému obdobiu ostávajú splatné;

b)

v prípade poplatkov uvedených v tabuľkách 4 a 15 časti I prílohy a v prípade fixných poplatkov uvedených v časti II prílohy, ktoré sa vyberajú za žiadosť, predstavuje zostatok všetkých splatných poplatkov 50 % príslušného poplatku;

c)

v prípade poplatkov uvedených v tabuľkách 9 až 14 časti I prílohy, ktoré sa vyberajú za žiadosť, sa zostatok všetkých splatných poplatkov vypočíta na hodinovom základe, nesmie však presiahnuť príslušný paušálny poplatok;

d)

v prípade poplatkov uvedených v časti II prílohy, ktoré sa vyberajú na hodinovom základe, sa zostatok všetkých splatných poplatkov vypočíta na hodinovom základe;

e)

v prípade akýchkoľvek poplatkov neuvedených v písmenách a) až d) sa splatný zostatok vypočítava na hodinovom základe, pokiaľ sa žiadateľ a agentúra nedohodnú inak.

3.   V prípade, že prerušenie plnenia úlohy súvisiacej so žiadosťou nadobudne účinnosť v rámci prvého zúčtovacieho obdobia, poplatky za dané zúčtovacie obdobie nebudú vrátené. Ak toto prerušenie nadobudne účinnosť po prvom zúčtovacom období, zostatok všetkých splatných poplatkov sa vypočíta v súlade s kritériami stanovenými v odseku 2 písm. a). Ak agentúra po tom, čo preruší plnenie úlohy súvisiacej so žiadosťou, automaticky obnoví plnenie tejto úlohy po uplynutí obdobia prerušenia, ktoré si zvolil žiadateľ, alebo skôr na žiadosť žiadateľa, vyberie nový poplatok bez ohľadu na poplatky, ktoré už boli uhradené za prerušenú úlohu.

4.   Na účely tohto nariadenia

a)

zrušenie plnenia úlohy na žiadosť žiadateľa nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti;

b)

zrušenie plnenia úlohy z iniciatívy agentúry nadobúda účinnosť dňom oznámenia rozhodnutia o zrušení žiadateľovi;

c)

prerušenie plnenia úlohy na žiadosť žiadateľa nadobúda účinnosť v deň, ktorý uviedol žiadateľ, ale nie skôr ako v deň doručenia žiadosti agentúre.

5.   Poplatky zaplatené za úlohu súvisiacu so žiadosťou, ktorej plnenie sa zrušilo, sa neberú do úvahy pri žiadnej následnej úlohe, ani vtedy, ak má rovnakú povahu ako zrušená úloha.

Článok 11

Pozastavenie platnosti alebo zrušenie osvedčení

1.   Ak nezaplatené poplatky neboli uhradené do skončenia lehoty stanovenej v článku 4 ods. 2, agentúra môže pozastaviť platnosť príslušného osvedčenia alebo ho zrušiť po konzultácii s držiteľom osvedčenia.

2.   Ak agentúra pozastaví platnosť osvedčenia, pretože držiteľ osvedčenia nespĺňa uplatniteľné požiadavky alebo nezaplatil ročný poplatok alebo poplatok za dohľad, bez ohľadu na toto pozastavenie agentúra naďalej účtuje ročný poplatok alebo poplatok za dohľad v jednej splátke na začiatku ročného obdobia alebo obdobia dohľadu. Agentúra môže príslušné osvedčenie zrušiť, ak držiteľ osvedčenia nesplní svoje platobné záväzky do jedného roka odo dňa oznámenia pozastavenia platnosti. Obnovenie platnosti osvedčenia podlieha predchádzajúcemu zaplateniu zostatku poplatkov splatných za obdobie pozastavenia platnosti spolu so všetkými ostatnými sumami splatnými v danom čase.

3.   Ak agentúra zruší osvedčenie, pretože držiteľ osvedčenia nespĺňa uplatniteľné požiadavky alebo nezaplatil ročný poplatok alebo poplatok za dohľad, zostatok všetkých poplatkov splatných v prebiehajúcom zúčtovacom období sa vypočíta takto:

a)

v prípade ročných paušálnych poplatkov alebo paušálnych poplatkov za dohľad, ktoré sa vyberajú za osvedčenie a za obdobie 12 mesiacov, predstavuje zostatok všetkých splatných poplatkov 1/365 príslušného paušálneho poplatku za deň;

b)

v prípade ročných poplatkov alebo poplatkov za dohľad, ktoré sa vyberajú na hodinovom základe, sa zostatok všetkých splatných poplatkov vypočíta na hodinovom základe.

Sumy uvedené v prvom pododseku písm. a) a b), ako aj všetky cestovné výdavky a všetky ostatné splatné sumy sú splatné v plnej výške k dátumu nadobudnutia účinnosti zrušenia.

Článok 12

Odovzdanie alebo prevod osvedčení a deaktivácia výcvikového zariadenia na simuláciu letu

1.   Ak držiteľ osvedčenia odovzdá osvedčenie, zostatok všetkých splatných poplatkov za prebiehajúce 12-mesačné obdobie sa vypočíta takto:

a)

v prípade ročných paušálnych poplatkov alebo paušálnych poplatkov za dohľad, ktoré sa vyberajú za osvedčenie a za obdobie 12 mesiacov, predstavuje zostatok všetkých splatných poplatkov 1/365 príslušného ročného paušálneho poplatku za deň;

b)

v prípade ročných poplatkov alebo poplatkov za dohľad, ktoré sa vyberajú na hodinovom základe, sa zostatok všetkých poplatkov vypočíta na hodinovom základe.

Sumy uvedené prvom pododseku písm. a) a b) sú splatné v plnej výške spolu s cestovnými výdavkami a akýmikoľvek inými sumami splatnými k dátumu nadobudnutia účinnosti odovzdania.

2.   V prípade prevodu osvedčenia uhradí poplatky uvedené v tabuľkách 8 až 15 od zúčtovacieho obdobia, ktoré nasleduje po dátume nadobudnutia účinnosti prevodu, nový držiteľ osvedčenia.

3.   V prípadoch uvedených v tabuľke 14 časti I prílohy sa poplatok za dohľad nad zariadením, pokiaľ ide o výcvikové zariadenie na simuláciu letu, zníži pro rata temporis za obdobia deaktivácie na žiadosť žiadateľa.

Článok 13

Činnosti osvedčovania vykonávané výnimočne

Na vyberaný poplatok sa uplatňuje výnimočná úprava s cieľom uhradiť všetky náklady, ktoré agentúra vynaloží v súvislosti s danou činnosťou osvedčovania, ak si plnenie tejto úlohy vyžaduje pridelenie kategórií a/alebo počtu zamestnancov, ktoré by agentúra bežne nepridelila, ak by postupovala podľa svojich štandardných postupov.

KAPITOLA III

PLATBY

Článok 14

Všeobecné ustanovenia, pokiaľ ide o úhradu platieb

1.   Výška platieb, ktoré agentúra vyberá v súlade s časťou II prílohy, sa fakturuje podľa platnej hodinovej sadzby.

2.   Platby za poskytovanie služieb odbornej prípravy vrátane cestovných výdavkov sa vyberajú v súlade s časťou IIa prílohy.

Článok 15

Čas vyberania platieb a obdobia splatnosti

1.   Pokiaľ agentúra nerozhodne inak, platby sa po náležitom zvážení súvisiacich finančných rizík vyberajú pred poskytnutím služby.

2.   Platby uvedené v tabuľke 6 (bode 1) časti I prílohy sa vyberajú za žiadosť a za obdobie 12 mesiacov. Za obdobie po prvých 12 mesiacoch predstavujú platby 1/365 príslušného ročného poplatku za deň.

3.   Platby uvedené v tabuľkách 5 a 6 (bode 2) časti I prílohy sa vyberajú za žiadosť.

4.   Ak preklasifikácia žiadosti vedie k zmene príslušnej platby, s účinnosťou od dátumu doručenia žiadosti sa platby zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú.

Článok 16

Zamietnutie žiadostí, zrušenie a prerušenie plnenia úloh súvisiacich so žiadosťami

1.   Ak sa žiadosť zamietne alebo sa zruší alebo preruší plnenie úlohy súvisiacej so žiadosťou, príslušné platby spolu s príslušnými cestovnými výdavkami a všetkými ostatnými splatnými sumami sú splatné v plnej výške v momente, keď agentúra prestane úlohu plniť.

2.   Ak sa žiadosť zamietne alebo sa zruší plnenie úlohy súvisiacej so žiadosťou, zostatok všetkých splatných platieb sa vypočíta takto:

a)

v prípade platieb uvedených v tabuľke 6 (bode 1) časti I prílohy, ktoré sa vyberajú za žiadosť a za obdobie 12 mesiacov, predstavuje zostatok všetkých platieb splatných za prebiehajúce 12-mesačné obdobie 1/365 príslušnej ročnej platby za deň. Príslušné platby za obdobia predchádzajúce prebiehajúcemu 12-mesačnému obdobiu ostávajú splatné;

b)

v prípade platieb uvedených v tabuľkách 5 a 6 (bode 2) časti I prílohy a v prípade fixných platieb uvedených v časti II prílohy, ktoré sa vyberajú za žiadosť, predstavuje zostatok všetkých splatných platieb 50 % príslušnej platby;

c)

v prípade platieb uvedených v časti II prílohy, ktoré sa vyberajú na hodinovom základe, sa zostatok všetkých splatných platieb vypočíta na hodinovom základe;

d)

v prípade akýchkoľvek platieb neuvedených v predchádzajúcich odsekoch sa splatný zostatok vypočíta na hodinovom základe, pokiaľ sa žiadateľ a agentúra nedohodnú inak.

3.   V prípade, že prerušenie plnenia úlohy súvisiacej so žiadosťou nadobudne účinnosť v rámci prvého zúčtovacieho obdobia, platby za dané zúčtovacie obdobie nebudú vrátené. Ak toto prerušenie nadobudne účinnosť po prvom zúčtovacom období, zostatok všetkých splatných platieb sa vypočíta v súlade s kritériami stanovenými v odseku 2 písm. a). Ak po prerušení plnenia úlohy súvisiacej so žiadosťou agentúra obnoví plnenie tejto úlohy, agentúra po uplynutí obdobia prerušenia, ktoré si zvolil žiadateľ, alebo skôr na žiadosť žiadateľa automaticky vyberá novú platbu bez ohľadu na platby, ktoré už boli uhradené za prerušenú úlohu.

4.   Na účely tohto nariadenia

a)

zrušenie plnenia úlohy na žiadosť žiadateľa nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti;

b)

zrušenie plnenia úlohy z iniciatívy agentúry nadobúda účinnosť dňom oznámenia rozhodnutia o zrušení žiadateľovi;

c)

prerušenie plnenia úlohy na žiadosť žiadateľa nadobúda účinnosť v deň, ktorý uviedol žiadateľ, ale nie skôr ako v deň doručenia žiadosti agentúre.

5.   Platby uhradené za úlohu súvisiacu so žiadosťou, ktorej plnenie sa zrušilo, sa neberú do úvahy pri žiadnej následnej úlohe, ani vtedy, ak má rovnakú povahu ako ukončená úloha.

KAPITOLA IV

ODVOLANIA

Článok 17

Spracovanie odvolaní

1.   Platby sa vyberajú za spracovanie odvolaní podaných podľa článku 108 nariadenia (EÚ) 2018/1139. Výška platieb sa vypočíta v súlade s metódou stanovenou v časti III prílohy. Odvolanie je prípustné iba v prípade, že platba za odvolanie bola zaplatená v lehote uvedenej v odseku 3.

2.   Právnická osoba, ktorá podáva odvolanie, predloží agentúre osvedčenie podpísané oprávneným úradníkom s uvedením výšky obratu účastníka konania, ktorý podal odvolanie. Toto osvedčenie sa agentúre predkladá spolu s odvolaním.

3.   Platby za odvolanie sa musia uhradiť v súlade s platným postupom, ktorý stanovila agentúra, do 60 kalendárnych dní odo dňa podania odvolania agentúre.

4.   Ak sa odvolanie skončí v prospech účastníka konania, ktorý podal odvolanie, agentúra bezodkladne uhradí platby zaplatené za odvolanie.

KAPITOLA V

POSTUPY AGENTÚRY

Článok 18

Všeobecné ustanovenia

Agentúra rozlišuje na jednej strane príjmy a výdavky súvisiace s vykonávanými úlohami osvedčovania a poskytovanými službami a na strane druhej príjmy a výdavky, ktoré možno pripísať činnostiam financovaným z iných zdrojov príjmov.

Na tento účel:

a)

poplatky a platby vyberané agentúrou sa ukladajú na oddelený účet a sú predmetom oddeleného účtovníctva;

b)

agentúra vedie a používa analytické účtovníctvo svojich príjmov a výdavkov.

Článok 19

Vyhodnotenie a preskúmanie

1.   Agentúra každoročne poskytne Komisii, správnej rade a poradnému orgánu zainteresovaných strán vytvorenému v súlade s článkom 98 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1139 informácie o zložkách slúžiacich ako základ určenia výšky poplatkov. Tieto informácie obsahujú najmä rozčlenenie nákladov týkajúcich sa predchádzajúceho roka a nasledujúcich rokov.

2.   Agentúra pravidelne prehodnocuje prílohu s cieľom overiť, či sa vo výške poplatkov a platieb vyberaných agentúrou riadne zohľadňujú dôležité informácie týkajúce sa základných predpokladov očakávaných príjmov a výdavkov agentúry.

3.   Toto nariadenie sa v prípade potreby upraví s osobitným prihliadnutím na príjmy agentúry a s tým súvisiace náklady.

4.   Agentúra pred poskytnutím svojho stanoviska vedie konzultácie s poradným orgánom zainteresovaných strán uvedeným v odseku 1 v súlade s článkom 126 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vysvetlí dôvody každej navrhovanej zmeny.

KAPITOLA VI

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 319/2014 sa zrušuje bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 5

Článok 21

Prechodné ustanovenia

1.   Ročné poplatky alebo poplatky za dohľad uvedené v tabuľkách 1, 2, 3, 8 až 13 a 15 v časti I prílohy sa uplatňujú na každú činnosť osvedčovania, ktorá sa vykonáva v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, od nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, ktoré sa začne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.   Hodinové sadzby stanovené v časti II prílohy sa uplatňujú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na všetky úlohy, ktoré prebiehajú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v prípade ktorých sa poplatky alebo platby vypočítavajú na hodinovom základe.

3.   Pokiaľ ide o prípady uvedené v tabuľkách 5 a 6 časti I prílohy, ako aj o poplatky za schválenie organizácie a poplatky za schválenie kvalifikácie zariadenia uvedené v tabuľke 14 časti I prílohy, a bez ohľadu na uvedené ustanovenia sa poplatky a platby súvisiace so žiadosťami, ktoré sa spracúvajú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, vypočítajú podľa časti II prílohy do ukončenia úloh vyplývajúcich z týchto žiadostí.

4.   V prípadoch uvedených v tabuľke 14 časti I prílohy okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, sa poplatky uvedené v tabuľke uplatňujú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5.   S výhradou odsekov 2, 3 a 4 sa poplatky a platby za zúčtovacie obdobia, ktoré prebiehajú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, vypočítajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 319/2014.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Brusel 16. decembra 2019

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 93, 28.3.2014, s. 58).

(3)  Pozri „Current per diems rates“ uvedené na webovej stránke EuropeAid Európskej komisie (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Pozri „Standard number of hours“ uvedený v zozname „Standard travel time list“ na webovom sídle agentúry (https://www.easa.europa.eu/).


PRÍLOHA

OBSAH:

Časť I: Činnosti, za ktoré sa účtuje paušálny poplatok

Časť II: Činnosti osvedčovania alebo služby účtované na hodinovom základe

Časť IIa: Platby za poskytovanie služieb odbornej prípravy

Časť III: Platby za odvolania

Časť IV: Ročná miera inflácie

Časť V: Vysvetľujúca poznámka

ČASŤ I

Činnosti, za ktoré sa účtuje paušálny poplatok

Tabuľka 1

Typové osvedčenia, obmedzené typové osvedčenia a európske technické štandardné schválenia

[uvedené v oddiele A podčasti B a podčasti O prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012] (1)

 

Paušálny poplatok (EUR)

Lietadlá s horizontálnym vzletom a pristátím (HTOL) pilotované z paluby

Nad 150 000 kg

2 055 230

Nad 55 000 kg do 150 000 kg

1 693 040

Nad 22 000 kg do 55 000 kg

564 350

Nad 5 700 kg do 22 000 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 2 730 kg do 5 700 kg)

420 700

Nad 2 730 kg do 5 700 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 1 200 kg do 2 730 kg)

139 980

Nad 1 200 kg do 2 730 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel do 1 200 kg)

15 890

do 1 200 kg

5 300

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL) pilotované z paluby

Veľké

476 100

Stredné

190 450

Malé

23 850

Veľmi ľahké

23 850

Balóny

7 380

Veľké vzducholode

42 950

Stredné vzducholode

16 360

Malé vzducholode

8 190

Pohon

Turbínové motory s ťahom pri vzlete nad 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete nad 2 000 kW

405 310

Turbínové motory s ťahom pri vzlete do 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete do 2 000 kW

270 170

Neturbínové motory

36 920

Motory podľa CS-22.H, CS-VLR Dod. B

18 460

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

12 610

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg

3 600

Vrtuľa triedy CS-22J

1 800

Súčasti a nenainštalované vybavenie

Hodnota nad 20 000 EUR

9 300

Hodnota od 2 000 do 20 000 EUR

5 320

Hodnota pod 2 000 EUR

3 090

Pomocné energetické jednotky (APU)

221 120


Tabuľka 2

Doplnkové typové osvedčenia

[uvedené v oddiele A podčasti E prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

 

Paušálny poplatok (EUR)

 

Zložitá závažná

Závažná

Štandardná

Jednoduchá

Lietadlá s horizontálnym vzletom a pristátím (HTOL) pilotované z paluby

Nad 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Nad 55 000 kg do 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Nad 22 000 kg do 55 000 kg

378 140

30 600

990

3 330

Nad 5 700 kg do 22 000 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 2 730 kg do 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Nad 2 730 kg do 5 700 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 1 200 kg do 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Nad 1 200 kg do 2 730 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel do 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Do 1 200 kg

3 630

310

310

310

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL) pilotované z paluby

Veľké

321 710

58 950

8 840

2 950

Stredné

188 500

29 480

5 900

2 360

Malé

15 080

11 800

4 420

1 480

Veľmi ľahké

9 610

1 110

490

310

Iné lietadlá pilotované z paluby

Balóny

3 630

1 050

490

310

Veľké vzducholode

37 700

15 970

12 780

6 390

Stredné vzducholode

15 090

4 910

3 930

1 970

Malé vzducholode

7 520

2 460

1 970

990

Pohon

Turbínové motory s ťahom pri vzlete nad 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete nad 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Turbínové motory s ťahom pri vzlete do 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete do 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4630

Neturbínové motory

34 710

3 440

1 540

770

Motory podľa CS-22.H, CS-VLR Dod. B

17 410

1 730

770

370

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Vrtuľa triedy CS-22J

1 080

920

470

230

Súčasti a nenainštalované vybavenie

Hodnota nad 20 000 EUR

Hodnota od 2 000 do 20 000 EUR

Hodnota pod 2 000 EUR

Pomocné energetické jednotky (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabuľka 3

Väčšie zmeny a väčšie opravy

[uvedené v oddiele A podčasti D a podčasti M prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

 

Paušálny poplatok (EUR)

 

Poplatok za model (2)

Zložitá závažná

Závažná

Štandardná

Jednoduchá

Lietadlá s horizontálnym vzletom a pristátím (HTOL) pilotované z paluby

Nad 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Nad 55 000 kg do 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Nad 22 000 kg do 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Nad 5 700 kg do 22 000 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 2 730 kg do 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Nad 2 730 kg do 5 700 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 1 200 kg do 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Nad 1 200 kg do 2 730 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel do 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Do 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL) pilotované z paluby

Veľké

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Stredné

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Malé

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Veľmi ľahké

1 130

9 060

1 050

490

490

Iné lietadlá pilotované z paluby

Balóny

450

3 630

1 050

490

490

Veľké vzducholode

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Stredné vzducholode

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Malé vzducholode

750

6 030

1 970

1 470

990

Pohon

Turbínové motory s ťahom pri vzlete nad 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete nad 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Turbínové motory s ťahom pri vzlete do 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete do 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Neturbínové motory

1 890

15 110

1 600

740

500

Motory podľa CS-22.H, CS-VLR Dod. B

940

7 550

740

370

370

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

Vrtuľa triedy CS-22J

70

590

500

160

160

Súčasti a nenainštalované vybavenie

Hodnota nad 20 000 EUR

Hodnota od 2 000 do 20 000 EUR

Hodnota pod 2 000 EUR

Pomocné energetické jednotky (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabuľka 4

Menšie zmeny a menšie opravy

[uvedené v oddiele A podčasti D a podčasti M prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

 

Paušálny poplatok (3) (EUR)

Lietadlá s horizontálnym vzletom a pristátím (HTOL) pilotované z paluby

Nad 150 000 kg

1 890

Nad 55 000 kg do 150 000 kg

1 890

Nad 22 000 kg do 55 000 kg

1 890

Nad 5 700 kg do 22 000 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 2 730 kg do 5 700 kg)

1 890

Nad 2 730 kg do 5 700 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 1 200 kg do 2 730 kg)

610

Nad 1 200 kg do 2 730 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel do 1 200 kg)

500

Do 1 200 kg

310

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL) pilotované z paluby

Veľké

970

Stredné

970

Malé

970

Veľmi ľahké

490

Iné lietadlá pilotované z paluby

Balóny

490

Veľké vzducholode

1 720

Stredné vzducholode

970

Malé vzducholode

970

Pohon

Turbínové motory s ťahom pri vzlete nad 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete nad 2 000 kW

1 270

Turbínové motory s ťahom pri vzlete do 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete do 2 000 kW

1 270

Neturbínové motory

610

Motory podľa CS-22.H, CS-VLR Dod. B

370

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

500

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg

470

Vrtuľa triedy CS-22J

320

Súčasti a nenainštalované vybavenie

Hodnota nad 20 000 EUR

1 860

Hodnota od 2 000 do 20 000 EUR

1 070

Hodnota pod 2 000 EUR

620

Pomocné energetické jednotky (APU)

490


Tabuľka 5

Podpora pre osvedčovanie pri overovaní

Služba poskytovania podpory v súvislosti s overovaním/uznávaním osvedčenia EASA zo strany orgánu tretej krajiny a technickou pomocou pri činnostiach zisťovania zhody

Balíček služieb

Paušálny poplatok (EUR)

Veľký

2 500

Stredný

1 000

Malý

250


Tabuľka 6

Výbor na preskúmanie údržby (MRB)

Služba poskytovania podpory pri schvaľovaní správy výboru na preskúmanie údržby a jej revízií

Paušálny poplatok (EUR)

1. – Prvá správa výboru MRB

Lietadlá CS 25

350 000

Lietadlá CS 27 a CS 29

150 000

Doplnkové typové osvedčenia

50 000

2. – Revízia správ výboru MRB

CS 25 nad 150 000 kg

120 000

CS-25 nad 55 000 kg do 150 000 kg

100 000

CS-25 nad 22 000 kg do 55 000 kg

80 000

CS-25 nad 5 700 kg do 22 000 kg

40 000

Lietadlá CS 27 a CS 29

30 000

Doplnkové typové osvedčenia

20 000


Tabuľka 7

Prevádzkovatelia z tretích krajín

[uvedení v nariadení Komisie (EÚ) č. 452/2014] (4)

 

Paušálny poplatok (EUR)

Inšpekcia na mieste (5)

19 000

Technické zasadnutie v Kolíne

10 000


Tabuľka 8

Ročný poplatok pre držiteľov typových osvedčení EASA, obmedzených typových osvedčení EASA, európskych technických štandardných schválení EASA a iných typových osvedčení alebo európskych technických štandardných schválení, ktoré sa považujú za uznané na základe nariadenia (EÚ) 2018/1139

[uvedený v oddiele A podčasti B a podčasti O prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

 

Paušálny poplatok (EUR)

 

Projekt z EÚ

Projekt mimo EÚ

Lietadlá s horizontálnym vzletom a pristátím (HTOL) pilotované z paluby

Nad 150 000 kg

1 155 160

360 270

Nad 55 000 kg do 150 000 kg

975 480

274 490

Nad 22 000 kg do 55 000 kg

293 940

110 140

Nad 5 700 kg do 22 000 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 2 730 kg do 5 700 kg)

48 050

16 320

Nad 2 730 kg do 5 700 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel nad 1 200 kg do 2 730 kg)

5 320

1 770

Nad 1 200 kg do 2 730 kg (vrátane vysokovýkonných lietadiel do 1 200 kg)

2 460

830

Do 1 200 kg

230

70

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL) pilotované z paluby

Veľké

102 930

37 740

Stredné

57 190

21 280

Malé

23 880

8 670

Veľmi ľahké

3 700

1 230

Iné lietadlá pilotované z paluby

Balóny

840

360

Veľké vzducholode

4 000

1 330

Stredné vzducholode

2 460

820

Malé vzducholode

1 970

660

Pohon

Turbínové motory s ťahom pri vzlete nad 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete nad 2 000 kW

120 090

32 140

Turbínové motory s ťahom pri vzlete do 25 KN alebo vzletovým výkonom pri vzlete do 2 000 kW

58 180

27 450

Neturbínové motory

1 120

140

Motory podľa CS-22.H, CS-VLR Dod. B

610

310

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

420

220

Vrtuľa na lietadle s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg

240

50

Vrtuľa triedy CS-22J

230

70

Súčasti a nenainštalované vybavenie

Hodnota nad 20 000 EUR

2 440

680

Hodnota od 2 000 do 20 000 EUR

1 290

460

Hodnota pod 2 000 EUR

520

420

Pomocné energetické jednotky (APU)

87 880

10 510

Odchylne od uvedenej tabuľky sa uplatňujú tieto ustanovenia:

A.

Pre nákladné verzie lietadiel, ktoré majú vlastné typové osvedčenie, sa za ekvivalentnú verziu lietadla na prepravu cestujúcich uplatní na poplatok koeficient 0,85.

B.

V prípade držiteľov viacerých typových osvedčení EASA a/alebo viacerých obmedzených typových osvedčení EASA, európskych technických štandardných schválení EASA a/alebo viacerých iných typových osvedčení alebo európskych technických štandardných schválení sa uplatňuje zníženie ročného poplatku o 25 % na štvrté osvedčenie a následné osvedčenia, na ktoré sa vzťahuje rovnaký paušálny poplatok v tej istej kategórii poplatkov uvedenej v tabuľke vyššie.

C.

Hodinová sadzba stanovená v časti II prílohy sa účtuje do plnej výšky poplatku za príslušnú kategóriu poplatkov:

1.

v prípade lietadiel

a)

ktoré sa nevyrábajú už viac než 20 rokov, alebo

b)

ktorých bolo na celom svete vyrobených menej ako 50 kusov, alebo

c)

ktorých bolo na celom svete vyrobených 50 alebo viac kusov, za predpokladu, že držiteľ osvedčenia preukáže, že na celom svete je v prevádzke menej ako 50 kusov;

2.

v prípade motorov a vrtúľ

a)

ktoré sa nevyrábajú už viac než 20 rokov, alebo

b)

ktorých bolo na celom svete vyrobených menej ako 100 kusov,

c)

ktorých bolo na celom svete vyrobených 100 alebo viac kusov, za predpokladu, že držiteľ osvedčenia preukáže, že daným motorom alebo vrtuľou je vybavených menej ako 50 kusov;

3.

v prípade súčastí a nenainštalovaného vybavenia

a)

ktoré sa nevyrábajú už viac než 15 rokov, alebo

b)

ktorých bolo na celom svete vyrobených menej ako 400 kusov, alebo

c)

ktorých bolo na celom svete vyrobených 400 alebo viac kusov, za predpokladu, že držiteľ osvedčenia preukáže, že danou súčasťou alebo nenainštalovaným vybavením je vybavených menej ako 50 prevádzkovaných lietadiel.

Kritériá stanovené v bode C sa posúdia k 1. januáru toho roka, v ktorom začína príslušné zúčtovacie obdobie.

Obdobie, počas ktorého sa môže faktúra vzťahujúca sa na poplatok za zachovanie letovej spôsobilosti spätne upraviť so zreteľom na tabuľku a odchýlky uvedené vyššie, je obmedzené na jeden rok po jej vystavení.

Tabuľka 9A

Schválenie projekčnej organizácie

[uvedené v oddiele A podčasti J prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

Poplatok za schválenie (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Menej než 10 príslušných pracovníkov

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

10 až 49

40 510

28 930

17 360

11 580

50 až 399

179 410

134 600

89 620

68 660

400 až 999

358 820

269 030

224 220

188 770

1 000 až 2 499

717 640

2 500 až 4 999

1 076 300

5 000 až 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Nad 7 000

5 979 800

Poplatok za dohľad (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Menej než 10 príslušných pracovníkov

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

10 až 49

20 260

14 470

8 680

5 780

50 až 399

78 060

58 590

38 930

31 250

400 až 999

156 260

117 230

97 650

85 920

1 000 až 2 499

312 520

2 500 až 4 999

468 780

5 000 až 7 000

995 500

 

 

 

 

Nad 7 000

2 604 820


Tabuľka 9B

Alternatívne postupy schválenia projekčnej organizácie

[uvedené v oddiele A podčasti J prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

Kategória

Opis

Poplatok (EUR)

1A

Typové osvedčenie

7 940

1B

Typové osvedčenie –

iba zachovanie letovej spôsobilosti

3 180

2A

Doplnkové typové osvedčenia a/alebo väčšie opravy

6 350

2B

Doplnkové typové osvedčenia a/alebo väčšie opravy – iba zachovanie letovej spôsobilosti

2 650

3A

ETSOA (európske technické štandardné schválenie)

6 350

3B

ETSOA – iba zachovanie letovej spôsobilosti

3 180


Tabuľka 10

Schválenie výrobnej organizácie

[uvedené v oddiele A podčasti G prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012]

Poplatok za schválenie (EUR)

 

Výrobok s najvyššou cenou do 5 000 EUR (6)

Výrobok s najvyššou cenou od 5 000 do 100 000 EUR (6)

Výrobok s najvyššou cenou nad 100 000 EUR (6)

Menej než 100 príslušných pracovníkov

20 650

39 710

55 600

100 až 499

31 770

63 540

111 200

500 až 999

59 570

119 140

238 280

1 000 až 4 999

158 850

317 700

794 250

5 000 až 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Nad 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Poplatok za dohľad (EUR)

 

Výrobok s najvyššou cenou do 5 000 EUR (6)

Výrobok s najvyššou cenou od 5 000 do 100 000 EUR (6)

Výrobok s najvyššou cenou nad 100 000 EUR (6)

Menej než 100 príslušných pracovníkov

13 770

26 480

37 070

100 až 499

21 180

42 360

74 120

500 až 999

39 710

79 430

158 580

1 000 až 4 999

105 900

211 800

529 500

5 000 až 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Nad 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabuľka 11

Schválenie organizácie údržby

[uvedené v podčasti F prílohy I (časť 21) a v prílohe II (časť 145) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014] (7)

 

Poplatok za schválenie  (8) (EUR)

Poplatok za dohľad (8) (EUR)

Menej než 5 príslušných pracovníkov

3 700

2 830

5 až 9

6 150

4 920

10 až 49

24 620

15 250

50 až 99

39 400

30 500

100 až 499

52 660

40 770

500 až 999

72 720

56 300

Nad 999

102 100

79 000

Technické ratingy

Paušálny poplatok založený na technickom ratingu (9) EUR

Paušálny poplatok založený na technickom ratingu (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabuľka 12

Schválenie výcvikovej organizácie údržby

[uvedené v prílohe IV (časť 147) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014]

 

Poplatok za schválenie (EUR)

Poplatok za dohľad (EUR)

Menej než 5 príslušných pracovníkov

3 700

2 830

5 až 9

10 460

8 120

10 až 49

22 510

20 820

50 až 99

43 750

34 660

Nad 99

57 610

52 950

 

 

 

Poplatok za:

schválenie vykonania postupu mimo prevádzkových priestorov podľa príručky organizácie pre výcvik údržby (10)

druhé a ďalšie dodatočné prevádzkové priestory (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Poplatok za druhý a ďalší dodatočný výcvikový kurz (11)  (12)

3 530


Tabuľka 13

Schválenie organizácie tretej krajiny pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti

[uvedené v podčasti G prílohy I (časť M) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014]

 

Paušálny poplatok (13) (EUR)

Poplatok za schválenie

52 950

Poplatok za dohľad

52 950

 

Technické ratingy

Paušálny poplatok založený na technickom ratingu (14) (EUR) – prvé schválenie

Paušálny poplatok založený na technickom ratingu (14) (EUR) – dohľad

A1 = letúny s hmotnosťou nad 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = letúny s hmotnosťou 5 700 kg a menej

6 620

6 620

A3 = vrtuľníky

6 620

6 620

A4: všetky ostatné

6 620

6 620


Tabuľka 14

Výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD) a organizácie

[uvedené v podčasti FSTD časti ARA a podčasti FSTD časti ORA nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 v znení zmien] (15)

Poplatok za schválenie organizácie (EUR)

 

 

Paušálny poplatok za lokalitu

12 350

Poplatok za schválenie kvalifikácie zariadenia (EUR)

 

Konfigurácia jedného motora a namontovaného vybavenia

Konfigurácia dvoch motorov a/alebo dvojakého namontovaného vybavenia

Konfigurácia troch alebo viacerých motorov a/alebo trojakého alebo niekoľkorakého namontovaného vybavenia

Verný letový simulátor (FFS)

32 110

39 520

45 940

Letové výcvikové zariadenie (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Jednomotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Viacmotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Jednomotorový/viacmotorový turbovrtuľový alebo turbodúchadlový letún alebo jeho ekvivalent

Trenažér letových a navigačných postupov (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Poplatok za dohľad nad organizáciou (EUR)

 

 

Paušálny poplatok za lokalitu (zložitý)

5 560

Paušálny poplatok za umiestnenie (nie zložitý)

2 780

Poplatok za dohľad nad zariadením (EUR)

Verný letový simulátor (FFS)

9 130

Verný letový simulátor (FFS) – iba letún – predmet dvojstrannej dohody (16)

2 800

Letové výcvikové zariadenie (FTD)

5 210

 

Jednomotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Viacmotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Jednomotorový/viacmotorový turbovrtuľový alebo turbodúchadlový letún alebo jeho ekvivalent

Trenažér letových a navigačných postupov (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Program rozšíreného hodnotenia (EEP) – poplatok za dohľad nad organizáciou (EUR)

 

 

Paušálny poplatok za lokalitu (zložitý)

11 120

Paušálny poplatok za umiestnenie (nie zložitý)

5 560

 

 

 

 

Poplatok za dohľad nad zariadením (EUR)

 

EEP na 3 roky

Verný letový simulátor (FFS)

4 090

Letové výcvikové zariadenie (FTD)

2 440

 

Jednomotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Viacmotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Jednomotorový/viacmotorový turbovrtuľový alebo turbodúchadlový letún alebo jeho ekvivalent

Trenažér letových a navigačných postupov (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP na 2 roky

Verný letový simulátor (FFS)

5 310

Letové výcvikové zariadenie (FTD)

3 170

 

Jednomotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Viacmotorový piestový letún alebo jeho ekvivalent

Jednomotorový/viacmotorový turbovrtuľový alebo turbodúchadlový letún alebo jeho ekvivalent

Trenažér letových a navigačných postupov (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabuľka 15

Uznávanie schválení rovnocenných so schváleniami podľa „časti 145“ a „časti 147“ v súlade s platnými dvojstrannými dohodami

 

Paušálny poplatok (EUR)

Nové schválenia, za žiadosť

900

Predĺženie platnosti existujúcich schválení za obdobie 12 mesiacov

900

ČASŤ II

Činnosti osvedčovania alebo služby účtované na hodinovom základe

Hodinová sadzba

Uplatniteľná hodinová sadzba (EUR/h)

247

Hodinový základ podľa príslušných činností (17):

Výroba bez schválenia

Skutočný počet hodín

Prevod osvedčení

Skutočný počet hodín

Osvedčenie schválenej výcvikovej organizácie

Skutočný počet hodín

Osvedčenie povereného zdravotníckeho zariadenia

Skutočný počet hodín

Osvedčenie organizácie ATM/ANS

Skutočný počet hodín

Osvedčenie výcvikovej organizácie pre riadiacich letovej prevádzky

Skutočný počet hodín

Uznávanie správ rady pre prevádzkové hodnotenie (Operational Evaluation Board)

Skutočný počet hodín

Podpora pre osvedčovanie pri overovaní: Jednotlivé služby

Skutočný počet hodín

Výcvikové zariadenia na simuláciu letu: Iné osobitné činnosti

Skutočný počet hodín

Zmeny alternatívnych postupov schválenia projekčnej organizácie

Skutočný počet hodín

Vývozné osvedčenie letovej spôsobilosti (E-CoA) pre lietadlá CS-25

6 hodín

Vývozné osvedčenie letovej spôsobilosti (E-CoA) pre iné lietadlá

2 hodiny

Alternatívny prostriedok na dosiahnutie zhody s príkazom na zachovanie letovej spôsobilosti (AMOC)

4 hodiny

Schválenie letových podmienok pre letové povolenie

3 hodiny

Jedno sériové číslo základného doplnkového typového osvedčenia

2 hodiny

Administratívne nové vydanie dokumentu bez zapojenia techniky

1 hodina

Kontrola spôsobilosti

1 hodina

ČASŤ IIa

Platby za poskytovanie služieb odbornej prípravy

A.

Spoplatnené služby odbornej prípravy

1.

S výhradou bodu B sa platby za služby odbornej prípravy, ktoré zamestnanci agentúry poskytujú v rámci výkonu svojich funkcií, vyberajú takto:

a)

za odbornú prípravu v triedach, buď v priestoroch agentúry alebo na mieste, a online výcvik v súlade so zodpovedajúcimi sumami stanovenými v dodatku,

b)

za ostatné typy služieb odbornej prípravy alebo súvisiace žiadosti v súlade s hodinovou sadzbou stanovenou v dodatku.

2.

Služby odbornej prípravy v triedach, ktoré poskytujú zmluvní poskytovatelia odbornej prípravy buď v priestoroch agentúry alebo na mieste, sa účtujú na základe celkových nákladov na jednotlivé kurzy vydelených priemernou veľkosťou triedy.

3.

V prípade služieb odbornej prípravy mimo priestorov EASA, kde organizácia žiadajúca o výcvik neposkytne vhodné zariadenia odbornej prípravy, sa účtujú súvisiace priame náklady.

B.    Oslobodenie od platieb stanovených v dodatku

Agentúra môže oslobodiť od platieb uvedených v dodatku za služby odbornej prípravy poskytované:

a)

vnútroštátnym leteckým úradom, medzinárodným organizáciám alebo iným kľúčovým zainteresovaným stranám, pokiaľ sa zabezpečí, že poskytujú agentúre služby odbornej prípravy s rovnocenným úžitkom;

b)

verejným alebo súkromným univerzitám alebo podobným organizáciám, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

služby odbornej prípravy sú súčasťou študijného programu, ktorý vyúsťuje do vysokoškolskej alebo postgraduálnej kvalifikácie v rámci štúdia v oblasti letectva;

študijný program trvá minimálne 1 akademický rok;

hlavným účelom alebo cieľom programu nie je poskytovať počiatočnú ani priebežnú odbornú prípravu pre odborníkov v oblasti letectva alebo v súvisiacich oblastiach;

c)

osobám, ktoré podporujú činnosti agentúry alebo sa na nich podieľajú a potrebujú odbornú prípravu na získanie znalostí o postupoch a špecializovaných nástrojoch agentúry súvisiacich s týmito činnosťami.

C.    Náhrada cestovných výdavkov

1.

Bez ohľadu na akékoľvek oslobodenie od platby v súlade s bodom B a s výhradou odseku 3 uhradí príjemca služieb odbornej prípravy alebo služieb súvisiacich s odbornou prípravou, ktoré boli poskytnuté na mieste, cestovné náklady zamestnancov agentúry poskytujúcich odbornú prípravu, a to podľa vzorca d = v + a + h.

2.

Na účely používania vzorca uvedeného v odseku 1 platí, že:

 

d = splatné cestovné výdavky;

 

v = náklady na dopravu;

 

a = oficiálne štandardné sadzby Komisie na jeden deň na ubytovanie, stravu, miestnu dopravu v mieste vykonávania činnosti a iné výdavky (18);

 

h = cestovný čas (štandardný počet hodín cesty podľa miesta určenia stanovený agentúrou) podľa hodinovej sadzby stanovenej v časti II prílohy (19); v prípade služobných ciest týkajúcich sa viacerých projektov sa suma rozdelí zodpovedajúcim spôsobom.

3.

Orgány, organizácie alebo zainteresované strany uvedené v bode B písmene a) môžu byť oslobodené od úhrady cestovných nákladov podľa odseku 1, ak poskytujú odbornú prípravu na mieste alebo služby súvisiace s odbornou prípravou v priestoroch agentúry, ktoré zahŕňajú cesty zodpovedajúce cestám, ktoré si vyžaduje odborná príprava na mieste alebo služby odbornej prípravy, ktoré agentúra poskytuje v priestoroch týchto subjektov.

Dodatok k časti IIa

Odborná príprava v triede

Trvanie odbornej prípravy v dňoch

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Platba za individuálny výcvik (EUR/deň)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Platba za lekciu (EUR/deň)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Online výcvik

Trvanie odbornej prípravy v hodinách

1

2

3

4

5

6

7

8

Platba za individuálny výcvik (EUR/deň)

50

100

150

200

250

300

350

400

Iné služby odbornej prípravy: Hodinová sadzba v súlade s časťou II tejto prílohy.

ČASŤ III

Platby za odvolania

Platby za odvolania sa vypočítajú takto: fixná platba sa vynásobí koeficientom uvedeným pre zodpovedajúcu kategóriu platby v prípade príslušnej osoby alebo organizácie.

Fixná platba

10 000 (EUR)

 

 

Kategória platby pre fyzické osoby

Koeficient

 

0,10

 

 

Kategória platby pre právnické osoby podľa výšky finančného obratu účastníka konania, ktorý podal odvolanie (v EUR)

Koeficient

Menej než 100 001

0,25

Od 100 001 do 1 200 000

0,50

Od 1 200 001 do 2 500 000

0,75

Od 2 500 001 do 5 000 000

1,00

Od 5 000 001 do 50 000 000

2,50

Od 50 000 001 do 500 000 000

5,00

Od 500 000 001 do 1 000 000 000

7,50

Nad 1 000 000 000

10,00

ČASŤ IV

Ročná miera inflácie

Ročná miera inflácie, ktorá sa má použiť:

„Eurostat HICP (harmonizovaný index spotrebiteľských cien) (všetky položky) – všetky krajiny Európskej únie“ (2015 = 100) Percentuálna zmena/priemer za 12 mesiacov

Výška sadzby, ktorá sa má zohľadniť:

Výška sadzby tri mesiace pred zavedením indexácie

ČASŤ V

Vysvetľujúca poznámka

1.

„Certifikačné špecifikácie“ (CS) uvedené v tejto prílohe sú špecifikácie prijaté podľa článku 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139 a uverejnené na webovom sídle agentúry (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

2.

„Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL)“ sú rotorové lietadlá alebo akékoľvek iné lietadlá ťažšie ako vzduch, ktoré sú schopné vertikálneho vzletu a/alebo pristátia. „Lietadlá s horizontálnym vzletom a pristátím (HTOL)“ sú akékoľvek lietadlá ťažšie ako vzduch, ktoré nie sú VTOL.

3.

„Veľké lietadlá VTOL“ sú lietadlá CS-29 a CS-27 kategórie A; „Malé lietadlá VTOL“ sú lietadlá CS-27 s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOW) pod 3 175 kg a s obmedzením na 4 miesta vrátane pilota; „Stredné lietadlá VTOL“ sú iné lietadlá CS-27.

4.

Vysokovýkonné lietadlá (HPA) v hmotnostnej kategórii do 5 700 kg sú letúny s Mmo viac než 0,6 a/alebo maximálnou prevádzkovou nadmorskou výškou nad 2 000 stôp. Platby sa účtujú za jednu kategóriu vyššie, než je kategória určená ich maximálnou vzletovou hmotnosťou, avšak bez toho, aby presahovala kategóriu „od 5700 kg do 22 000 kg“.

5.

„Malé vzducholode“ sú:

všetky horúcovzdušné vzducholode nezávisle od ich veľkosti,

plynové vzducholode do objemu 2 000 m3;

„Stredné vzducholode“ sú plynové vzducholode s objemom od 2 000 m3 do 15 000 m3;

„Veľké vzducholode“ sú plynové vzducholode s objemom viac než 15 000 m3.

6.

V tabuľkách 1, 4 a 8 časti I prílohy sa hodnoty „Súčasti a nenainštalované vybavenie“ vzťahujú na ceny z cenníkov príslušného výrobcu. V tabuľke 10 časti I výrobok s najvyššou cenou zodpovedá hodnote (uvedenej v cenníkoch príslušného výrobcu) najdrahšieho výrobku, súčasti alebo nenainštalovaného vybavenia, ktoré sú zahrnuté do schváleného rozsahu činností v schválení výrobnej organizácie (zoznam spôsobilostí) držiteľa schválenia výrobnej organizácie, ktoré vydala EASA.

7.

V prípade poplatkov vyberaných v súlade s tabuľkami 2 až 4 a tabuľkou 8 časti I prílohy sa príslušná kategória poplatkov za žiadosť určí podľa kategórie poplatkov priradenej príslušnému typovému návrhu. Pokiaľ je v rámci jedného typového návrhu osvedčených viacero modelov, uplatňuje sa kategória poplatkov platná pre väčšinu týchto modelov. V prípade rovnomerného rozdelenia kategórií poplatkov sa uplatňuje vyššia kategória poplatkov. Pri žiadostiach, ktoré sa týkajú viacerých typových návrhov (AML), sa uplatňuje najvyššia kategória poplatkov.

8.

Ak žiadosť zahŕňa koncepciu vypracovania zoznamu schválených modelov, zodpovedajúci poplatok sa zvýši o 20 %. Pri revízii zoznamu schválených modelov sa uplatňujú poplatky uvedené v tabuľkách 2, 3 a 4 časti I prílohy.

9.

V tabuľkách 2 a 3 časti I prílohy pojmy „jednoduchá“, „štandardná“, „závažná“ a „zložitá závažná“ označujú toto:

 

Jednoduchá

Štandardná

Závažná

Zložitá závažná

Doplnkové typové osvedčenie (STC) EASA

STC, väčšia zmena projektu alebo oprava obsahujúca iba súčasné a dobre overené metódy oprávnenia, v prípade ktorých možno v čase podania žiadosti uviesť úplný súbor údajov (opis, kontrolný zoznam zhody a dokumenty zhody) a v prípade ktorých žiadateľ preukázal skúsenosti a ktoré môže posúdiť manažér osvedčovania projektu sám alebo s obmedzenou účasťou špecialistu na jedinú disciplínu

Všetky ostatné STC, väčšie zmeny projektu alebo opravy

Pojem „závažná“ je vymedzený v ustanovení 21.A.101 písm. b) prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 [a podobne vo FAA 14CFR 21.101 písm. b)].

„Zložitá závažná zmena“ je každá závažná zmena [pozri GM 21.A.101 prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012], ktorá zahŕňa aspoň dva dôvody na jej klasifikáciu ako závažná [príklady kritérií podľa GM 21.A.101 prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012: zmena všeobecnej konfigurácie, zmena konštrukčných zásad, predpoklady použité na účely osvedčenia stratili platnosť]

alebo

akákoľvek závažná zmena zahŕňajúca dva alebo viac príkladov opísaných ako závažná zmena [stĺpec „Opis zmeny“ v tabuľkách v dodatku 2 ku GM 21.A.101 prílohy I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012].

Pokiaľ je to odôvodnené mimoriadnymi technickými okolnosťami, agentúra môže preklasifikovať žiadosť zo zložitej závažnej na závažnú.

Väčšie zmeny projektu EASA

Väčšie opravy EASA

neuvádza sa

neuvádza sa

10.

V tabuľke 5 časti I prílohy odkazuje sa pojem „malý“ vzťahuje na žiadosti, ktoré sa spracúvajú bez zapojenia techniky, „veľký“ sa vzťahuje na podporu pri overovaní týkajúcom sa veľkých letúnov, veľkých rotorových lietadiel a turbínových motorov, „stredný“ sa vzťahuje na podporu pri overovaní týkajúcom sa iných kategórií výrobkov, ako aj súčastí a nenainštalovaného vybavenia. Technická pomoc/podpora týkajúca sa činností zisťovania zhody a podpory pri overovaní sa účtuje ako individuálna služba, ak agentúra potvrdí, že požadované úsilie výrazne presahuje vopred stanovené balíčky služieb.

11.

V Tabuľke 9A časti I prílohy sú projekčné organizácie kategorizované takto:

Rozsah dohody s projekčnou organizáciou

Skupina A

Skupina B

Skupina C

DOA 1

Držitelia typového osvedčenia

ETSOA-APU

Veľmi zložité/veľké

Zložité/malé – stredné

Menej zložité/veľmi malé

DOA 2 STC/Zmeny/Opravy/

ETSOA (okrem APU)

Bez obmedzenia

Obmedzené (technické oblasti)

Obmedzené (veľkosť lietadla)

Veľmi zložité/veľké

Zložité/malé – stredné

Menej zložité/veľmi malé

DOA 3 Menšie zmeny/opravy/

Bez obmedzenia

Obmedzené (technické oblasti)

Obmedzené (veľkosť lietadla)

12.

V tabuľkách 9A, 10, 11 a 12 časti I prílohy je zohľadňovaným počtom pracovníkov počet pracovníkov, ktorí sa venujú činnostiam v rámci rozsahu dohody.

13.

V tabuľke 14 je „lokalita“ miesto (alebo miesta), kde sa činnosti organizácie riadia alebo vykonávajú.

Na tento účel:

sa hlavné miesto výkonu práce (PPoB) považuje za lokalitu bez ohľadu na prevádzku akéhokoľvek výcvikového zariadenia na simuláciu letu (FSTD);

akákoľvek adresa, ktorá sa líši od PPoB, kde sa prevádzkujú FSTD, sa považuje za ďalšiu lokalitu, pokiaľ je v tejto lokalite vymenovaný pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu.

V prípade rozšírenia lokality, t. j. ak sa určitá lokalita nachádza vo vhodnej vzdialenosti od lokality, ktoré umožňuje riadenie na zabezpečenie súladu bez toho, aby bolo potrebné vymenovať ďalšie osoby, nie je účtovaný žiadny ďalší poplatok za dohľad.

Keďže každá organizácia je jedinečná, na posúdenie zložitosti organizácie, pokiaľ ide o počet zamestnancov, veľkosť a rozsah pôsobnosti vrátane počtu FSTD, ich úrovní a počtu simulovaných typov lietadiel, sa vykoná analýza na mieru.

EEP2: obdobie 12 mesiacov sa predlžuje najviac na 24 mesiacov podľa ustanovenia ORA.FSTD.225.

EEP3: obdobie 12 mesiacov sa predlžuje najviac na 36 mesiacov podľa ustanovenia ORA.FSTD.225.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).

(2)  Poplatok za model zahŕňa doplnenie modelu k typovému návrhu a vyberá sa za žiadosť a model. Musí sa týkať žiadosti o štandardnú, závažnú alebo zložitú závažnú zmenu. Príslušná kategória poplatku za žiadosť a model sa určí podľa kategórie poplatku priradenej k príslušnému typovému návrhu.

(3)  Poplatky stanovené v tejto tabuľke sa nevzťahujú na menšie zmeny a menšie opravy vykonávané projekčnými organizáciami v súlade s ustanovením 21A.263 písm. c) bodom 2 oddielu A podčasti J prílohy I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1).

(5)  Bez cestovných nákladov (budú účtované nad rámec uvedeného paušálneho poplatku).

(6)  Hodnota (uvedená v cenníkoch príslušného výrobcu) najdrahšieho výrobku, súčasti alebo nenainštalovaného vybavenia, ktoré sú zahrnuté do schváleného rozsahu činností v rámci schválenia výrobnej organizácie (zoznam spôsobilostí) držiteľa schválenia výrobnej organizácie, ktoré vydala EASA.

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(8)  Splatný poplatok sa skladá z paušálneho poplatku založeného na počte príslušných pracovníkov plus paušálneho(-ych) poplatku(-ov) založeného(-ých) na technickom ratingu.

(9)  V prípade organizácií, ktoré majú viac ratingov A a/alebo B, sa bude účtovať iba najvyšší poplatok. V prípade organizácií, ktoré majú jeden alebo viac ratingov C a/alebo D, sa za každý rating bude účtovať poplatok za „rating C/D“.

(10)  Ako sa uvádza v oddiele A podčasti B prílohy IV (časť 147) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

(11)  V prípade prvého schválenia organizácie príslušné poplatky za zariadenie a kurz. Prvý prevádzkový priestor a prvý výcvikový kurz sú zahrnuté do poplatku za schválenie za príslušných pracovníkov.

(12)  V prípade už schválených organizácií, ktoré žiadajú o dodatočné zariadenia alebo výcvikové kurzy, sa za každé zariadenie alebo výcvikový kurz účtuje príslušný poplatok.

(13)  Splatný poplatok sa skladá z paušálneho poplatku plus paušálneho poplatku založeného na technickom ratingu.

(14)  V prípade organizácií, ktoré majú viac ratingov A, sa bude účtovať iba najvyšší poplatok.

(15)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1 – 193).

(16)  Uplatňuje sa len na letový simulátor (simulátory) umiestnený v tretej krajine dvojstrannej dohody.

(17)  Tento zoznam činností nie je vyčerpávajúci. Zoznam činností v tejto časti podlieha pravidelnému preskúmaniu. Nezaradenie činnosti do tejto časti by sa nemalo automaticky chápať tak, že Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva túto činnosť nemôže realizovať.

(18)  Pozri „Current per diems rates“ uvedené na webovej stránke EuropeAid Európskej komisie (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Pozri „Standard number of hours“ uvedený v zozname „Standard travel time list“ na webovom sídle agentúry (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/66


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2154

zo 16. decembra 2019,

ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2020 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/859/ES z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Spoločného výboru EHP č. 140/2001 z 23. novembra 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú protokoly 2 a 3 k Dohode o EHP týkajúcej sa spracovaných a iných poľnohospodárskych výrobkov (3) sa určujú obchodné opatrenia medzi Úniou a Nórskym kráľovstvom pre určité poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky medzi zmluvnými stranami.

(2)

V rozhodnutí Spoločného výboru EHP č. 140/2001 sa stanovuje nulová sadzba cla pre vody obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky zatriedené pod číselný znak KN 2202 10 00 a pre ostatné nealkoholické nápoje neobsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuk získaný z produktov položiek 0401 až 0404 zatriedené pod číselné znaky KN 2202 91 00 a 2202 99.

(3)

Nulová sadzba cla Únie na uvedené vody a ostatné uvedené nápoje bola pre Nórsko dočasne pozastavená na neurčité obdobie prostredníctvom Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (4) (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“). V súlade s dohodou vo forme výmeny listov sa bezcolný dovoz tovaru s číselnými znakmi KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99 s pôvodom v Nórsku má povoliť len v medziach bezcolnej kvóty. Clo sa má platiť za dovoz presahujúci uvedenú bezcolnú kvótu.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1968 (5), ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2019 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení (EÚ) č. 510/2014, sa otvorila colná kvóta na rok 2019 na dovoz tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je zatriedený pod číselné znaky KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99.

(5)

V dohode vo forme výmeny listov sa požaduje, že ak bola colná kvóta stanovená vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1968 vyčerpaná do 31. októbra 2019, colná kvóta platná od 1. januára nasledujúceho roka sa má zvýšiť o 10 %.

(6)

Ročná colná kvóta na rok 2019 pre predmetné vody a nápoje, ktorá bola otvorená vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1968 a ktorá mala objem 20,936 mil. litrov, bola vyčerpaná 4. septembra 2019. Preto by sa na predmetné vody a nápoje mala na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 otvoriť zvýšená ročná colná kvóta. V súlade s dohodou vo forme výmeny listov by preto mala byť na rok 2020 otvorená kvóta s objemom vyšším o 10 %, teda 23,029 mil. litrov.

(7)

Colná kvóta otvorená týmto nariadením by sa mala spravovať v súlade s príslušnými pravidlami stanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (6).

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Bezcolná kvóta uvedená v prílohe sa otvára v období od 1. januára do 31. decembra 2020 na tovar s pôvodom v Nórsku, ktorý je vymenovaný v uvedenej prílohe, za podmienok v nej vymedzených.

2.   Pravidlá pôvodu stanovené v protokole 3 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom sa uplatňujú na tovar uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

3.   Na množstvá dovážané nad objem kvóty stanovený v prílohe sa uplatňuje preferenčné clo 0,047 EUR/liter.

Článok 2

Bezcolnú kvótu uvedenú v článku 1 ods. 1 spravuje Komisia v súlade s článkami 49 až 54 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2019

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 22, 24.1.2002, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 72.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1968 z 12. decembra 2018, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2019 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 (Ú. v. EÚ L 316, 13.12.2018, s. 9).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).


PRÍLOHA

Bezcolná kvóta na rok 2020 uplatniteľná na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Únie

Poradové číslo

Číselný znak KN

Kód TARIC

Opis tovaru

Objem kvóty

09.0709

2202 10 00

 

—Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky

23,029 mil. litrov

ex 2202 91 00

10

— Nealkoholické pivo obsahujúce cukor

ex 2202 99 11

11

19

—Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)

ex 2202 99 15

11

19

—Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín menej ako 2,8 hmotnostného %; nápoje na základe orechov 8. kapitoly Colného kódexu Únie, obilnín 10. kapitoly Colného kódexu Únie alebo semien 12. kapitoly Colného kódexu Únie obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)

ex 2202 99 19

11

19

— Ostatné nealkoholické nápoje obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)


17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/70


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2155

z 5. decembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek, článok 30 a článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu uskutočnenú v súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) (2) upravuje opatrenia na výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám, metodiku a kritériá výpočtu ročného poplatku za dohľad, ktorý majú platiť jednotlivé dohliadané subjekty a jednotlivé dohliadané skupiny a postup pri výbere ročných poplatkov za dohľad zo strany ECB.

(2)

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je ECB povinná uskutočniť v roku 2017 preskúmanie uvedeného nariadenia, najmä pokiaľ ide o metodiku a kritériá výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať každému dohliadanému subjektu a dohliadanej skupine.

(3)

ECB iniciovala otvorenú verejnú konzultáciu 2. júna 2017, aby získala pripomienky zainteresovaných strán s cieľom posúdiť prípadné zlepšenie nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41). Verejná konzultácia sa skončila 20. júla 2017.

(4)

ECB preskúmala nariadenie pri zohľadnení prijatých reakcií na konzultáciu a dospela k záveru, že uvedené nariadenie by sa malo zmeniť.

(5)

ECB konkrétne rozhodla, že už nebude požadovať preddavkové platby ročných poplatkov za dohľad. Poplatky by sa mali účtovať až po skončení príslušného poplatkového obdobia a stanovení skutočných ročných nákladov. Referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku by mal v zásade zostať 31. december predchádzajúceho poplatkového obdobia, aby bol k dispozícii dostatok času na ich overenie.

(6)

ECB dostáva informácie o celkových aktívach a celkových rizikových expozíciách prevažnej väčšiny poplatníkov na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (3) a nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) (4). Tieto informácie sú k dispozícii a môžu sa použiť na výpočet ročného poplatku za dohľad týchto poplatníkov. S účelovým zberom faktorov výpočtu poplatku týkajúcich sa takýchto poplatníkov by sa preto nemalo pokračovať.

(7)

ECB sa okrem toho rozhodla znížiť poplatky za dohľad, ktoré majú platiť menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 1 miliarda EUR alebo menej. Minimálna zložka poplatku pre tieto dohliadané subjekty a dohliadané skupiny by sa preto mala znížiť na polovicu.

(8)

Na základe skúseností s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) od roku 2014 sa ukázalo, že by bolo vhodné uskutočniť niekoľko úprav a technických zmien uvedeného nariadenia.

(9)

V súvislosti s poplatkovým obdobím zodpovedajúcim roku 2020 je potrebné prijať prechodné opatrenia, keďže pôjde o prvé poplatkové obdobie, za ktoré už ECB nebude požadovať preddavkovú platbu ročného poplatku za dohľad. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť na začiatku roka 2020.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

bod 9 sa vypúšťa;

b)

body 12 a 13 sa nahrádzajú takto:

„12.

„celkové aktíva“ predstavujú:

a)

v prípade dohliadanej skupiny celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) bez aktív dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c);

b)

v prípade pobočky, ktorá platí poplatok, celkovú hodnotu aktív vykázaných na prudenciálne účely. Ak celkovú hodnotu aktív nie je potrebné vykazovať na prudenciálne účely, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú na základe najnovšej auditovanej ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré sa uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (*1) a ak táto ročná účtovná závierka nie je k dispozícii, na základe ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi. V prípade pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré nezostavujú ročné účtovné závierky, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

c)

v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, súčet celkovej hodnoty aktív určenej pre každú jednotlivú pobočku, ktorá platí poplatok;

d)

vo všetkých ostatných prípadoch celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

13

„celková riziková expozícia“ je:

a)

v prípade dohliadanej skupiny hodnota určená na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (*2) bez rizikovej expozície dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c);

b)

v prípade pobočky, ktorá platí poplatok a v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, nula;

c)

vo všetkých ostatných prípadoch hodnota vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

2.

Článok 4 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

subjekt určený v súlade s ustanoveniami odseku 2, pokiaľ ide o skupinu subjektov, ktorá platí poplatok.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia v rámci skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, pokiaľ ide o rozdelenie nákladov, skupina subjektov, ktoré platia poplatok, sa považuje za jednu jednotku. Každá skupina subjektov, ktoré platia poplatok, vymenuje poplatníka pre celú skupinu a oznámi jeho totožnosť ECB. Poplatník je usadený v zúčastnenom členskom štáte. Toto oznámenie sa považuje za platné, len ak:

a)

je v ňom uvedený názov skupiny, ktorej sa oznámenie týka;

b)

je podpísané poplatníkom v mene všetkých dohliadaných subjektov, ktoré patria do skupiny;

c)

je ECB doručené najneskôr 30. septembra každého roku, aby bolo zohľadnené pri vydaní platobného výmeru pre dané poplatkové obdobie.

Ak je ECB včas doručených viac ako jedno oznámenie za skupinu subjektov, ktoré platia poplatok, berie sa do úvahy oznámenie, ktoré bolo ECB doručené do 30. septembra ako posledné. Ak sa dohliadaný subjekt stane súčasťou dohliadanej skupiny po tom, ako ECB dostane platné oznámenie o poplatníkovi a ak ECB nie je písomne upovedomená inak, oznámenie sa považuje za podpísané aj v jeho mene.“;

3.

Článok 5 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa vypúšťa druhá veta;

b)

dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.

Celková hodnota ročných poplatkov za dohľad pre každú kategóriu dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín za dané poplatkové obdobie sa uverejní na webovom sídle ECB do štyroch mesiacov od skončenia poplatkového obdobia.“;

4.

Článok 6 sa vypúšťa;

5.

Článok 7 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Nové dohliadané subjekty, subjekty, ktoré už nie sú dohliadanými subjektmi, alebo zmena postavenia subjektu“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Ak v nadväznosti na svoje rozhodnutie ECB preberie priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou podľa článku 45 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), alebo sa priamy dohľad ECB nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou skončí podľa článku 46 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ročný poplatok za dohľad sa vypočíta na základe počtu mesiacov, počas ktorých ECB vykonávala nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou priamy alebo nepriamy dohľad v posledný deň mesiaca.“;

6.

Článok 9 sa vypúšťa;

7.

Článok 10 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa písm. a) nahrádza takto:

„a)

Faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, zodpovedajú hodnote, akú majú k referenčnému dátumu:

i)

celkové aktíva a

ii)

celková riziková expozícia.“;

b)

v odseku 3 sa vypúšťa písmeno b) a dopĺňajú sa tieto písmená ba), bb), bc) a bd):

„ba)

Faktory výpočtu poplatku pre každé poplatkové obdobie sa určia na základe údajov, ktoré dohliadané subjekty vykázali na prudenciálne účely s referenčným dátumom 31. decembra predchádzajúceho poplatkového obdobia.

bb)

Ak dohliadaný subjekt zostavuje ročnú účtovnú závierku, vrátane konsolidovanej ročnej účtovnej závierky, ktorá je založená na účtovnom roku, ktorý sa nezhoduje s kalendárnym rokom, je referenčným dátumom pre celkové aktíva koniec účtovného roka zodpovedajúci predchádzajúcemu poplatkovému obdobiu.

bc)

Ak dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina vznikne až po príslušnom referenčnom dátume uvedenom v písmene ba) alebo bb) ale ešte pred 1. októbrom poplatkového obdobia, pre ktoré sa poplatok stanovuje, a teda neexistujú faktory výpočtu poplatku s týmto referenčným dátumom, je referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku koniec štvrťroka, ktorý je najbližší k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v písmene ba) alebo bb).

bd)

V prípade dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, alebo dohliadaných skupín, ktoré neprihliadajú na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách v súlade s písmenom c), sa faktory výpočtu poplatku určia na základe informácií, ktoré tieto subjekty a skupiny vykazujú osobitne na účely výpočtu poplatku za dohľad. Tieto faktory výpočtu poplatku sa v súlade s rozhodnutím ECB predložia dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu s príslušným referenčným dátumom stanoveným podľa písmena ba), bb) alebo bc).“;

c)

v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by mali dohliadané skupiny spravidla neprihliadať na aktíva a rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. Dohliadané skupiny sa môžu rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto aktíva a/alebo rizikovú expozíciu.“;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Súčet všetkých celkových aktív a súčet všetkých rizikových expozícií poplatníka sa uverejňujú na webovom sídle ECB.“;

e)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.

V prípade, že poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s rozhodnutím ECB.“;

f)

v odseku 6 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Minimálna zložka poplatku je vypočítaná ako pevne stanovené percento z celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín určenej v súlade s článkom 8.

i)

Pre kategóriu významných dohliadaných subjektov a významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 10 miliárd EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.

ii)

Pre kategóriu menej významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 1 miliarda EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.“;

g)

v odseku 6 písm. c) sa slová „článkami 8 a 9“ nahrádzajú slovami „článkom 8“;

h)

v odseku 6 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Na základe výpočtu uskutočneného v súlade s týmto odsekom a faktorov výpočtu poplatku stanovených v súlade s týmto článkom rozhodne ECB o ročnom poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť jednotlivý poplatník. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť, sa oznámi poplatníkovi prostredníctvom platobného výmeru.“;

8.

V článku 12 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Platobný výmer vydáva ECB každoročne každému poplatníkovi do šiestich mesiacov od začatia nasledujúceho poplatkového obdobia.“;

9.

V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta;

10.

Článok 16 sa vypúšťa;

11.

Článok 17 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto: „Predkladanie správ“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„Do štyroch mesiacov od začatia každého poplatkového obdobia sa výška odhadovaných ročných nákladov za príslušné poplatkové obdobie uverejní na webovom sídle ECB.“;

12.

Vkladá sa tento článok 17a:

„Článok 17a

Prechodné ustanovenia pre poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020

1.   Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť za každý dohliadaný subjekt a každú dohliadanú skupinu za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020, bude stanovený v platobnom výmere určenom dotknutému poplatníkovi v roku 2021.

2.   Pri stanovení ročných nákladov za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020 sa zohľadní každý prebytok alebo schodok z poplatkového obdobia zodpovedajúceho roku 2019 určený odpočítaním skutočných vynaložených ročných nákladov od odhadovaných ročných nákladov v poplatkovom období zodpovedajúcom roku 2019.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je v súlade so zmluvami záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2019

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41), (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13), (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13).


ROZHODNUTIA

17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/75


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/2156

zo 7. októbra 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania schvaľujúceho predĺženie akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. marca 2000.

(2)

Podľa článku 80 dohody môže Asociačná rada vydávať odporúčania.

(3)

Asociačná rada by mala prostredníctvom výmeny listov prijať odporúčanie týkajúce sa ďalšieho predĺženia akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017) (ďalej len „akčný plán“) o dva roky.

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Asociačnej rade, pokiaľ ide o prijatie odporúčania schvaľujúceho predĺženie akčného plánu, keďže dané odporúčanie má právne účinky.

(5)

Predĺženie akčného plánu bude tvoriť základ vzťahov spolupráce medzi EÚ a Marokom na roky 2019 a 2020 a umožní vymedziť nové prioritné témy vzťahov medzi EÚ a Marokom na nasledujúce roky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania schvaľujúceho predĺženie akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017), o dva roky (2019 a 2020), je založená na návrhu odporúčania pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Komisii a vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V Luxemburgu 7. októbra 2019

Za Radu

predsedníčka

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2.


NÁVRH

ODPORÚČANIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – MAROKO č. 1/2019

z ...,

ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017), o dva roky

ASOCIAČNÁ RADA EÚ-MAROKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (1),

keďže:

(1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. marca 2000.

(2)

Podľa článku 80 dohody môže Asociačná rada vydávať všetky odporúčania, ktoré považuje za vhodné na účely dosiahnutia cieľov dohody.

(3)

V súlade s článkom 90 dohody prijímajú zmluvné strany všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov podľa dohody a dohliadajú na to, aby sa dosiahli ciele, ktoré sú v nej ustanovené.

(4)

Článkom 10 rokovacieho poriadku Asociačnej rady sa stanovuje možnosť vydávať písomným postupom odporúčania v období medzi zasadnutiami.

(5)

Akčný plán, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017) (ďalej len „akčný plán“) sa predĺžil o jeden rok v roku 2018. Predĺženie akčného plánu o ďalšie dva roky bude tvoriť základ vzťahov medzi EÚ a Marokom v rokoch 2019 a 2020 a umožní vymedziť nové prioritné témy vzťahov medzi EÚ a Marokom na nasledujúce roky,

ODPORÚČA:

Článok 1

Asociačná rada konajúc písomným postupom odporúča predĺžiť akčný plán EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017), o dva roky.

V ...

Za Asociačnú radu EÚ-Maroko

predseda


(1)  Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2.


17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/78


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/2157

z 10. decembra 2019,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 300 ods. 3 a článok 305,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/852 z 21. mája 2019, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov (1),

so zreteľom na návrhy jednotlivých členských štátov,

keďže:

(1)

Podľa článku 300 ods. 3 zmluvy sa Výbor regiónov má skladať zo zástupcov regionálnych a miestnych územných celkov, ktorí buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu.

(2)

V článku 305 zmluvy sa ustanovuje, že Rada má vymenovať na funkčné obdobie piatich rokov v súlade s návrhmi jednotlivých členských štátov členov Výboru regiónov a rovnaký počet náhradníkov.

(3)

Keďže funkčné obdobie členov a náhradníkov Výboru regiónov sa skončí 25. januára 2020, mali by sa vymenovať noví členovia a náhradníci.

(4)

Po uvedenom vymenovaní bude neskôr nasledovať vymenovanie ostatných členov a náhradníkov, ktorých nominácie neboli Rade oznámené pred 15. novembrom 2019,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa týmto na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 vymenúvajú:

za členov osoby uvedené podľa členských štátov v prílohe I,

za náhradníkov osoby uvedené podľa členských štátov v prílohe II.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 10. decembra 2019

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 27.5.2019, s. 13.


PRÍLOHA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I - I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin – Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self – Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice – Chairman of Trnava Self – Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self – Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice – South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self – Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self – Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


PRÍLOHA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II - II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms EVA Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL – ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin – Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self – Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self – Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self – Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self – Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/99


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2158

z 5. decembra 2019

o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 30,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7) (2) je potrebné vykonať viacero zmien. V záujme jasnosti by sa malo uvedené rozhodnutie prepracovať.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) (3), faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie jednotlivého ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, zodpovedajú hodnote akú majú k príslušnému referenčnému dátumu: i) celkové aktíva a ii) celková riziková expozícia.

(3)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) bola ECB povinná uskutočniť v roku 2017 preskúmanie uvedeného nariadenia, najmä pokiaľ ide o metodiku a kritériá výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať každému dohliadanému subjektu a dohliadanej skupine. ECB iniciovala verejnú konzultáciu a po zohľadnení prijatých reakcií sa rozhodla zmeniť nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) s cieľom zaviesť revidovaný rámec pre poplatky za dohľad. Rozhodnutie (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7) stanovuje podrobnejšiu úpravu metodiky a postupov na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7)

(4)

Podľa revidovaného rámca upraveného nariadením (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by mal referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku v zásade zostať 31. december roku, ktorý predchádza poplatkovému obdobiu, pre ktoré sa poplatky za dohľad vypočítavajú. Tým sa umožní, aby sa u väčšiny poplatníkov použili na výpočet ročného poplatku za dohľad informácie z oblasti dohľadu, ktoré má už ECB k dispozícii na základe rozhodnutia ECB/2014/29 (4) a podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (5) (spoločné výkazníctvo (COREP) a finančné výkazníctvo (FINREP)) a na základe nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) (6) (FINREP).

(5)

Dohliadané subjekty a dohliadané skupiny, ktoré nie sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, alebo dohliadané skupiny, ktoré neprihliadajú na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, by mali naďalej vykazovať faktory výpočtu poplatku osobitne na účely výpočtu poplatkov za dohľad. Článok 10 ods. 3 písm. bd) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) stanovuje, že takéto faktory výpočtu poplatku sa v súlade s rozhodnutím ECB predložia dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu s príslušným referenčným dátumom.

(6)

Poplatníci, ktorí sú naďalej povinní vykazovať osobitne, by mali predkladať faktory výpočtu poplatku dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu s použitím vzorov uvedených v prílohách I a II. V prípade dohliadaných skupín, ktoré majú dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, poskytnú poplatníci vysvetlenie metódy použitej na určenie faktorov výpočtu poplatku.

(7)

Mal by sa zabezpečiť súlad medzi určením faktorov výpočtu poplatku týkajúcich sa poplatníkov, v prípade ktorých už ECB dostáva informácie z oblasti dohľadu prostredníctvom COREP a FINREP, a faktorov výpočtu poplatku týkajúcich sa poplatníkov, ktorí sú povinní vykazovať informácie osobitne na účely výpočtu poplatkov za dohľad.

(8)

Na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku sa v článku 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) stanovuje možnosť neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. Takíto poplatníci by mali ECB oznámiť, či majú v úmysle neprihliadať na príspevok dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách pri jednom alebo pri oboch faktoroch výpočtu poplatku. Lehota na predloženie oznámenia by mala byť v súlade s revidovaným rámcom na výpočet poplatkov za dohľad.

(9)

V prípade väčšiny pobočiek, ktoré platia poplatok, bola povinnosť overiť audítorom celkové aktíva pobočky na účely výpočtu poplatku za dohľad vyhodnotená pri preskúmaní nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) ako neprimeraná. Je postačujúce, aby pobočky, ktoré platia poplatok, predložili dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu písomné vyhlásenie, ktorým potvrdia celkové aktíva pobočky.

(10)

V článku 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa uvádza, že ak poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s rozhodnutím ECB.

(11)

V tomto rozhodnutí by sa mala stanoviť metodika a postupy na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku a tiež postupy na predkladanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi, ktorí sú povinní naďalej uskutočňovať vykazovanie osobitne na účely výpočtu poplatkov za dohľad, ako aj postupy na predkladanie údajov ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Bližšie by sa mal vymedziť najmä formát, periodicita a lehoty na ich predkladanie, ako aj typy kontrol kvality, ktoré by mali príslušné vnútroštátne orgány uskutočniť skôr, než predložia faktory výpočtu poplatku ECB.

(12)

Je potrebné ustanoviť postup na účinné prijímanie technických zmien príloh k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný koncepčný rámec, ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním. Príslušné vnútroštátne orgány môžu navrhnúť takéto technické zmeny Výboru pre štatistiku Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ktorého stanovisko bude pri tomto postupe zohľadnené.

(13)

V záujme zabezpečenia súladu s revidovaným rámcom na výpočet poplatkov za dohľad upraveným nariadením (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), ktorý stanovuje prechodné opatrenia pre poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť na začiatku roku 2020,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovuje metodika a postupy na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku používaných na výpočet ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú vyberať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám podľa nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), a na predkladanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi v zmysle článku 10 ods. 3 písm. bd) uvedeného nariadenia, ako aj postupy na predkladanie týchto údajov ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na poplatníkov a príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Ak nie je uvedené inak, platia na účely tohto rozhodnutia vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) spolu s týmto vymedzením pojmov:

1.

„pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nepripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v členskom štáte, v ktorom je zriadený príslušný vnútroštátny orgán;

2.

„riadiacim orgánom“ sa rozumie riadiaci orgán, ako je vymedzený v článku 3 bode 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7).

Článok 3

Metodika pre určenie faktorov výpočtu poplatku

1.   V prípade dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, ako aj v prípade dohliadaných skupín, ktoré v súlade s článkom 4 neoznámili ECB svoje rozhodnutie neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, určí ECB príslušné faktory výpočtu poplatku v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami.

a)

Celková riziková expozícia k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určuje s použitím vzoru spoločného výkazníctva (COREP) s názvom „požiadavky na vlastné zdroje“ uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „vzor pre požiadavky na vlastné zdroje“), ktorý predložili príslušné vnútroštátne orgány ECB podľa rozhodnutia ECB/2014/29. V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, a dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok, a ktoré sa v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) považujú za jednu pobočku, sa celková riziková expozícia rovná nule.

b)

Celkové aktíva k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba), bb) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určujú s použitím vzorov finančného výkazníctva (FINREP) s názvom „súvaha: aktíva“ uvedených v prílohách III a IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ako aj s použitím vzorov s názvom „súvaha: aktíva“ uvedených v prílohách I, II, IV a V a finančného vykazovania údajových bodov na účely dohľadu v zmysle prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13), ktoré predkladajú príslušné vnútroštátne orgány ECB podľa rozhodnutia ECB/2014/29 a nariadenia (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13). V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, potvrdí celkové aktíva tejto pobočky jej vedúci, alebo ak vedúci pobočky nie je k dispozícii, riadiaci orgán úverovej inštitúcie, ktorá túto pobočku zriadila, prostredníctvom písomného vyhlásenia predloženého príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

2.   V prípade dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, a v súlade s článkom 4 oznámili ECB svoje rozhodnutie neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, určí ECB príslušné faktory výpočtu poplatku na základe údajov, ktoré tieto dohliadané skupiny vypočítajú v súlade s nasledujúcimi písmenami a) a b) a predložia dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu podľa článku 5.

a)

Celková riziková expozícia k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určuje s použitím vzoru pre požiadavky na vlastné zdroje a od nej sa odpočítajú:

i)

príspevok dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách k celkovej rizikovej expozícii skupiny, ako je vykázaný prostredníctvom vzoru COREP s názvom „skupinová solventnosť: informácie o pridružených podnikoch“, ktorý je uvedený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „vzor skupinová solventnosť: informácie o pridružených podnikoch“) a

ii)

príspevok dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách k celkovej rizikovej expozícii skupiny, ktorý nie je zahrnutý vo vzore skupinová solventnosť: informácie o pridružených podnikoch, a ktorý sa vykazuje v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

b)

Celkové aktíva k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba), bb) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určia súhrnom celkových aktív zverejnených v riadnych účtovných závierkach všetkých dohliadaných subjektov usadených v zúčastnených členských štátoch v rámci dohliadanej skupiny, pokiaľ sú k dispozícii. Inak ich možno určiť súhrnom celkových aktív uvedených v príslušnom súbore alebo súboroch výkazov, ktoré dohliadané subjekty alebo skupina, ktorá platí poplatok, používajú na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má poplatník možnosť odstrániť vnútroskupinové pozície medzi všetkými dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch. Do súhrnu sa začlení hodnota dobrej povesti zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti; vylúčenie dobrej povesti dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách je dobrovoľné. Ak poplatník používa riadnu účtovnú závierku, audítor potvrdí, že celkové aktíva zodpovedajú celkovým aktívam zverejneným v riadnych účtovných závierkach jednotlivých dohliadaných subjektov overených audítorom. Ak poplatník používa súbory výkazov, audítor potvrdí celkové aktíva použité na výpočet ročného poplatku za dohľad náležitým overením použitých súborov výkazov. Vo všetkých prípadoch audítor potvrdí, že proces agregácie sa nelíši od postupu uvedeného v tomto rozhodnutí a že výpočet uskutočnený poplatníkom je v súlade s účtovnou metódou použitou na konsolidáciu účtovných závierok skupiny subjektov, ktoré platia poplatok.

3.   V prípade dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín, ktoré nie sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, určia tieto subjekty a skupiny celkové aktíva a celkovú rizikovú expozíciu, ako sú vymedzené v článku 2 bodoch 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba), bb) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) a predložia ich dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v súlade s článkom 5. V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, potvrdí celkové aktíva takejto pobočky jej vedúci, alebo ak vedúci pobočky nie je k dispozícii, riadiaci orgán úverovej inštitúcie, ktorá zriadila takúto pobočku, prostredníctvom písomného vyhlásenia predloženého príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

Článok 4

Oznámenie o odpočítaní aktív a/alebo rizikovej expozície dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách

Poplatníci, ktorí majú v úmysle neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), oznámia ECB svoje rozhodnutie najneskôr do 30. septembra počas poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava. V oznámení sa uvedie, či sa odpočítanie príspevku dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách uplatňuje na celkovú rizikovú expozíciu, celkové aktíva, alebo na oba faktory výpočtu poplatku. Ak ECB nedostane takéto oznámenie do 30. septembra počas poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava, celková riziková expozícia a celkové aktíva sa určia v súlade s článkom 3 ods. 1 Ak sa ECB včas doručí viac ako jedno oznámenie, prihliadne sa na posledné oznámenie, ktoré dostala ECB do 30. septembra počas poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava.

Článok 5

Vzory na vykazovanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi príslušným vnútroštátnym orgánom

1.   Poplatníci, ktorých faktory výpočtu poplatku sa určujú v súlade s článkom 3 ods. 2 alebo 3, predložia faktory výpočtu poplatku dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom každý rok k dátumom predkladania údajov uvedeným v článku 6. Faktory výpočtu poplatku sa predkladajú s použitím vzorov uvedených v prílohách I a II. V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, poskytne poplatník vysvetlenie metódy použitej na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 2 alebo 3 v stĺpci pre poznámky, ktorý sa na tento účel nachádza v príslušnej prílohe.

2.   Poplatníci predkladajú vyhlásenie audítora alebo písomné vyhlásenie v súlade s článkom 3 ods. 2 a 3 dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu k dátumom predkladania údajov uvedeným v článku 6.

Článok 6

Dátumy predkladania údajov

1.   Poplatníci, ktorých faktory výpočtu poplatku sa určujú v súlade s článkom 3 ods. 2 a 3, poskytnú faktory výpočtu poplatku dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu najneskôr do konca pracovného dňa k dátumu predkladania údajov stanovenému v článku 3 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 pre vykazovanie za tretí štvrťrok poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava, alebo v nasledujúci pracovný deň, ak dátum predkladania údajov nie je pracovným dňom.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB faktory výpočtu poplatku uvedené odseku 1 najneskôr do konca desiateho pracovného dňa nasledujúceho po dátume predkladania údajov uvedenom v odseku 1. ECB následne overí údaje do pätnástich pracovných dní od ich prijatia. Na žiadosť ECB poskytnú príslušné vnútroštátne orgány vysvetlenia k predloženým údajom alebo tieto údaje objasnia.

3.   ECB umožní každému poplatníkovi prístup k ich faktorom výpočtu poplatku najneskôr 15. januára v roku nasledujúcom po skončení poplatkového obdobia. Ak poplatníci považujú faktory výpočtu poplatku za nesprávne, môžu k nim do pätnástich pracovných dní vyjadriť pripomienky a predložiť upravené údaje na posúdenie. Táto lehota sa začína v deň, od ktorého bol poplatnkom umožnený prístup k faktorom výpočtu poplatku. Po uplynutí tejto lehoty sa faktory výpočtu poplatku použijú na výpočet ročných poplatkov za dohľad. Zmeny údajov prijaté po uplynutí uvedenej lehoty sa nebudú brať do úvahy a preto nebudú viesť k zmene faktorov výpočtu poplatku.

Článok 7

Kontroly kvality údajov

Príslušné vnútroštátne orgány sledujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť faktorov výpočtu poplatku, ktoré zbierajú od poplatníkov podľa článku 3 ods. 2 a 3, pred ich predložením ECB. Príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú kontroly kvality údajov na účely posúdenia, či bola použitá metodika uvedená v článku 3. ECB neopravuje ani nemení údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré poskytli poplatníci. Opravy alebo zmeny údajov vykonávajú poplatníci a opravené alebo zmenené údaje predkladajú príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB všetky opravené alebo zmenené údaje, ktoré im boli predložené. Pri predkladaní údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku príslušné vnútroštátne orgány: a) poskytujú informácie o každom významnom vývoji, ktorý vyplýva z daných údajov a b) oznamujú ECB dôvody všetkých významných opráv alebo zmien údajov. Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, aby ECB získala potrebné opravy alebo zmeny údajov.

Článok 8

Určenie faktorov výpočtu poplatku Európskou centrálnou bankou v prípade, že faktory výpočtu poplatku nie sú dostupné alebo sa nepredložia opravy alebo zmeny údajov

V prípade, že ECB nemá k dispozícii faktor výpočtu poplatku alebo poplatník včas nepredloží upravené údaje alebo zmeny či opravy údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku v súlade s článkom 6 ods. 3 alebo článkom 7, využije ECB na určenie chýbajúceho faktoru výpočtu poplatku informácie, ktoré má k dispozícii.

Článok 9

Zjednodušený postup pri prijímaní zmien

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory Výboru pre štatistiku ESCB, je oprávnená robiť technické zmeny v prílohách k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž poplatníkov spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bezodkladne informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 10

Zrušenie

1.   Rozhodnutie (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7) sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2019

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7) (Ú. v. EÚ L 84, 28.3.2015, s. 67).

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23).

(4)  Rozhodnutie ECB/2014/29 z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) č. 2016/2070 (Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 34).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene a doplnení smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


PRÍLOHA I

 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčný dátum

 

NÁZOV

 

 

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA

Dátum predloženia

 

KÓD PFI

 

 

 

 

 

KÓD LEI

 

 

 

 

 

 

 


Položka

 

Typ inštitúcie

Zdroj výšky rizikovej expozície

Výška rizikovej expozície

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

Celková riziková expozícia vypočítaná podľa článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(1), (2) alebo (3)

COREP C 02.00, riadok 010

 

 

020

PRÍSPEVOK DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov a tretích krajín

 

COREP C 06.02, stĺpec 250 (SUM)

 

 

1021

Subjekt 1

 

 

 

 

1022

Subjekt 2

 

 

 

 

1023

Subjekt 3

 

 

 

 

1024

Subjekt 4

 

 

 

 

…..

Subjekt …

 

 

 

 

N

Subjekt N

 

 

 

 

030

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA dohliadanej skupiny po odčítaní PRÍSPEVKU DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov a tretích krajín: Položka 030 sa rovná 010 mínus 020 mínus súčet položiek 1021 až N

 

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.


PRÍLOHA II

 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčný dátum

 

NÁZOV

 

 

CELKOVÉ AKTÍVA

Dátum predloženia

 

KÓD PFI

 

 

 

 

 

KÓD LEI

 

 

 

 

 

 

 


Položka

 

Typ inštitúcie

Potvrdenie overenia audítorom alebo písomného vyhlásenia pre pobočky, ktoré platia poplatok (áno/nie)

Aktíva spolu

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 51 ods. 2 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 2 bodom 12 písm. b) alebo c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

(4)

(áno)/(nie)

 

 

030

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) tohto rozhodnutia: položka 030 sa rovná 031 mínus 032 plus 033 mínus 034

(2) alebo (5)

(áno)/(nie)

 

 

031

Celkové aktíva všetkých subjektov skupiny usadených v zúčastnených členských štátoch – povinné

 

 

 

 

032

Vnútroskupinové pozície medzi dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch (zo súborov výkazov na odstránenie zostatkov na účely vykazovania skupiny) – dobrovoľné

 

 

 

 

033

Dobrá povesť zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti dohliadanej skupiny – povinné

 

 

 

 

034

Dobrá povesť dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách – dobrovoľné

 

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7)

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 2

Článok 1

Článok 2

Článok 4

Článok 3, prvá veta

Článok 3, druhá veta

Článok 3, tretia veta

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 5 ods. 1, druhá veta

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 1, tretia veta

Článok 6

Článok 7

Článok 5 ods. 1, prvá veta

Článok 7

Článok 3

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Prílohy I – II

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Prílohy I – II

Príloha III


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/108


ODPORÚČANIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – MAROKO č. 1/2019

zo 4. decembra 2019,

ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017), o dva roky [2019/2159]

ASOCIAČNÁ RADA EÚ-MAROKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (1),

keďže:

(1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. marca 2000.

(2)

Podľa článku 80 dohody môže Asociačná rada vydávať všetky odporúčania, ktoré považuje za vhodné na účely dosiahnutia cieľov dohody.

(3)

V súlade s článkom 90 dohody prijímajú zmluvné strany všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov podľa dohody a dohliadajú na to, aby sa dosiahli ciele, ktoré sú v nej ustanovené.

(4)

Článkom 10 rokovacieho poriadku Asociačnej rady sa stanovuje možnosť vydávať písomným postupom odporúčania v období medzi zasadnutiami.

(5)

Akčný plán, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017) (ďalej len „akčný plán“) sa predĺžil o jeden rok v roku 2018. Predĺženie akčného plánu o ďalšie dva roky bude tvoriť základ vzťahov medzi EÚ a Marokom v rokoch 2019 a 2020 a umožní vymedziť nové prioritné témy vzťahov medzi EÚ a Marokom na nasledujúce roky,

ODPORÚČA:

Jediný článok

Asociačná rada konajúc písomným postupom odporúča predĺžiť akčný plán EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2017), o dva roky.

V Bruseli 4. decembra 2019

Za Asociačnú radu EÚ – Maroko

predseda

N. BOURITA


(1)  Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2.


Korigendá

17.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/109


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1870 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej a kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách

(Úradný vestník Európskej únie L 289 z 8. novembra 2019)

Na strane 40 v záhlaví tabuľky v prílohe II:

namiesto:

„Maximálna hodnota obsahu (g/kg)“

má byť:

„Maximálna hodnota obsahu (mg/kg)“