ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 284

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
5. novembra 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

*

Prijatie (EÚ, Euratom) 2019/1808 opravného rozpočtu Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou

1

 

*

Prijatie (EÚ, Euratom) 2019/1809 opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou

21

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 21 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.

Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

Rozpočtové poznámky sú vykonateľné, len pokiaľ nemenia alebo nerozširujú rozsah platného právneho základu, nezasahujú do administratívnej autonómnosti inštitúcií a pokiaľ môžu byť pokryté z dostupných zdrojov (ako sa uvádza v prílohe k listu o vykonateľnosti z 28. októbra 2015).

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

5.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/1


PRIJATIE

(EÚ, Euratom) 2019/1808 opravného rozpočtu Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 ods. 4 písm. a) a ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (3),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (4),

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018 (5),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2019,

so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň,

so zreteľom na to, že Európsky parlament 18. septembra 2019 schválil pozíciu Rady,

so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Postup ustanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je skončený a opravný rozpočet Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2019 je s konečnou platnosťou prijatý.

V Štrasburgu 18. septembra 2019

Predseda

D. M. SASSOLI


(1)  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 1 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu 3
B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých okruhov rozpočtu 12

— Hlava 1:

Vlastné zdroje 13

— Hlava 3:

Prebytky, zostatky a úpravy 17

A.   ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť počas rozpočtového roka 2019 podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet 2019 (1)

Rozpočet 2018 (2)

Zmena (%)

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Bezpečnosť a občianstvo

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globálna Európa

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administratíva

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kompenzácie

p.m.

p.m.

Osobitné nástroje

411 500 000

551 238 311

–25,35

Celkové výdavky  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


PRÍJMY

Opis

Rozpočet 2019 (4)

Rozpočet 2018 (5)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Vrátenie prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

p.m.

p.m.

Čistý zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 1, 3 2 a 3 3)

p.m.

p.m.

Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Vlastný zdroj založený na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Celkové príjmy  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABUĽKA 1

Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Sadzba obmedzenia (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia

1 % neobmedzeného základu DPH (8)

Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgicko

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulharsko

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Česko

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Dánsko

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Nemecko

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estónsko

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Írsko

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grécko

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Španielsko

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Francúzsko

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Chorvátsko

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Chorvátsko

Taliansko

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cyprus

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cyprus

Lotyšsko

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litva

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luxembursko

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luxembursko

Maďarsko

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Holandsko

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Rakúsko

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Poľsko

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalsko

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Rumunsko

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovinsko

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovensko

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Fínsko

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Švédsko

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Spojené kráľovstvo

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Súčet

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABUĽKA 2

Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % obmedzeného základu DPH

Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (v %)

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulharsko

272 398 000

0,30

81 719 400

Česko

877 322 000

0,30

263 196 600

Dánsko

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Nemecko

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estónsko

128 053 000

0,30

38 415 900

Írsko

914 233 000

0,30

274 269 900

Grécko

741 390 000

0,30

222 417 000

Španielsko

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Francúzsko

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Chorvátsko

261 915 500

0,30

78 574 650

Taliansko

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cyprus

104 004 500

0,30

31 201 350

Lotyšsko

123 359 000

0,30

37 007 700

Litva

185 291 000

0,30

55 587 300

Luxembursko

205 639 500

0,30

61 691 850

Maďarsko

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Holandsko

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Rakúsko

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Poľsko

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalsko

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Rumunsko

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovinsko

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovensko

323 242 000

0,30

96 972 600

Fínsko

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Švédsko

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Spojené kráľovstvo

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Súčet

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

Jednotná sadzba „dodatočného základu“‚ vlastné zdroje

„Dodatočný základ“‚ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bulharsko

560 582 000

 

358 897 292

Česko

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Dánsko

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Nemecko

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Estónsko

257 028 000

 

164 555 147

Írsko

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Grécko

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Španielsko

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Francúzsko

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Chorvátsko

523 831 000

 

335 368 470

Taliansko

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Cyprus

208 009 000

 

133 172 073

Lotyšsko

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Litva

447 842 000

 

286 718 591

Luxembursko

411 279 000

 

263 310 130

Maďarsko

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Holandsko

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Rakúsko

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Poľsko

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugalsko

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Rumunsko

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Slovinsko

484 434 000

 

310 145 618

Slovensko

950 305 000

 

608 406 784

Fínsko

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Švédsko

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Spojené kráľovstvo

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Súčet

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABUĽKA 4

Výpočet hrubého zníženia príspevku Dánska, Holandska a Švédska založeného na HND a jeho financovanie podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 6)

Členský štát

Hrubé zníženie

Percentuálny podiel základu HND

Kľúč pre HND uplatnený na hrubé zníženie

Financovanie zníženia

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgicko

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulharsko

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Česko

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Dánsko

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Nemecko

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estónsko

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Írsko

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grécko

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Španielsko

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Francúzsko

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Chorvátsko

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Taliansko

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cyprus

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Lotyšsko

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litva

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luxembursko

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Maďarsko

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Holandsko

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Rakúsko

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Poľsko

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalsko

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Rumunsko

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovinsko

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovensko

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Fínsko

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Švédsko

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Spojené kráľovstvo

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Súčet

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Cenový deflátor HDP pre EÚ, v EUR (hospodárska prognóza – jar 2018): a) 2011 EÚ-27 = 100,0000 / b) 2013 EÚ-27 = 103,0034 c) 2013 EÚ-28 = 102,9950 / d) 2019 EÚ-28 = 110,5686

Paušálna suma pre Holandsko: v cenách roku 2019: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433 EUR

Paušálna sume pre Švédsko: v cenách roku 2019: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593 EUR

Paušálna suma pre Dánsko: v cenách roku 2019: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903 EUR


TABUĽKA 5

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2018 podľa článku 4 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 5)

Opis

Koeficient (10) (%)

Suma

1.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretických neobmedzených základoch DPH

16,1945

 

2.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Celkové pridelené výdavky

 

127 599 039 596

5.

Výdavky spojené s rozšírením (11)

 

27 076 886 462

6.

Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Výhoda pre Spojené kráľovstvo (12)

 

854 326 562

9.

Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (13)

 

–15 094 049

11.

Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABUĽKA 6

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške – 5 023 528 676  EUR (Kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania použitý na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulharsko

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Česko

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Dánsko

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Nemecko

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estónsko

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Írsko

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grécko

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Španielsko

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Francúzsko

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Chorvátsko

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Taliansko

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cyprus

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Lotyšsko

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litva

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luxembursko

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Maďarsko

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Holandsko

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Rakúsko

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Poľsko

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalsko

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Rumunsko

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovinsko

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovensko

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Fínsko

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Švédsko

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Spojené kráľovstvo

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Súčet

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Výpočty sa uskutočnili s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 7

Súhrnný prehľad financovania (14) všeobecného rozpočtu podľa druhu vlastných zdrojov a podľa členského štátu

Členský štát

Tradičné vlastné zdroje (TVZ)

 

Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav

Celkové vlastné zdroje (15)

Čisté odvody z produkcie cukru (80 %)

Čisté colné poplatky (80 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (80 %)

Náklady na výber (20 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.)

Vlastný zdroj založený na DPH

Vlastný zdroj založený na HND

Zníženie v prospech Dánska, Holandska a Švédska

Korekcia pre Spojené kráľovstvo

Celkové „národné príspevky“

Podiel na celkových „národných príspevkoch“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgicko

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bulharsko

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Česko

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Dánsko

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Nemecko

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Estónsko

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Írsko

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Grécko

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Španielsko

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Francúzsko

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Chorvátsko

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Taliansko

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Cyprus

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Lotyšsko

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Litva

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luxembursko

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Maďarsko

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Holandsko

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Rakúsko

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Poľsko

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugalsko

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Rumunsko

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Slovinsko

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovensko

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Fínsko

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Švédsko

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Spojené kráľovstvo

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Súčet

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV ROZPOČTU

Hlava

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1/2019

Nová suma

1

VLASTNÉ ZDROJE

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

25 050 050

 

25 050 050

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

130 000 000

 

130 000 000

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

2 823 744

 

2 823 744

9

RÔZNE PRÍJMY

15 001 000

 

15 001 000

 

CELKOVÝ SÚČET

148 198 939 744

 

148 198 939 744

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Článok

Položka

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1/2019

Nová suma

 

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produkčný poplatok

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Nadbytočné množstvo

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé zníženie ročných príspevkov Holandska a Švédska založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

0 ,—

 

0 ,—

 

Hlava 1 – Súčet

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

KAPITOLA 1 1 —

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM]

KAPITOLA 1 2 —

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

1 4 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1/2019

Nová suma

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Poznámky

Zdroj založený na HND je „dodatočným“ zdrojom, ktorý poskytuje príjem potrebný na pokrytie výdavkov prekračujúcich sumu získanú z tradičných vlastných zdrojov, platieb založených na DPH a na iných príjmov v danom rozpočtovom roku. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanie všeobecného rozpočtu Únie ex ante.

Uplatňovaná sadzba HND sa určuje dodatočným príjmom potrebným na financovanie plánovaných výdavkov, ktoré nie sú pokryté ostatnými zdrojmi (platbami založenými na DPH, tradičnými vlastnými zdrojmi alebo inými príjmami). Uplatňovaná sadzba sa teda použije na HND každého členského štátu.

Sadzba, ktorá sa uplatní na hrubý národný dôchodok členských štátov v tomto rozpočtovom roku je 0,6402 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EU, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1/2019

Nová suma

Belgicko

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bulharsko

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Česko

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Dánsko

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Nemecko

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Estónsko

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Írsko

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Grécko

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Španielsko

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Francúzsko

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Chorvátsko

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Taliansko

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Cyprus

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Lotyšsko

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Litva

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luxembursko

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Maďarsko

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Holandsko

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Rakúsko

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Poľsko

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugalsko

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Rumunsko

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Slovinsko

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovensko

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Fínsko

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Švédsko

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Spojené kráľovstvo

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Článok 1 4 0 – súčet

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

HLAVA 3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

Článok

Položka

Okru

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1/2019

Nová suma

 

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

 

p.m.

 

Článok 3 1 0 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

3 2 0 3

Uplatnenie článku 10b nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

 

p.m.

 

Článok 3 2 0 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Započítavanie úprav vlastných zdrojov založených na DPH a HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úprava v dôsledku vplyvu neúčasti niektorých členských štátov na niektorých politikách v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 5 0 4

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

p.m.

 

p.m.

 

Článok 3 5 0 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 6 0 4

Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

p.m.

 

p.m.

 

Článok 3 6 0 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Úprava týkajúca sa vykonávania rozhodnutia o vlastných zdrojoch

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10B ODS. NARIADENIA (EÚ, EURATOM) Č. 609/2014

KAPITOLA 3 2 —

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10B ODS. NARIADENIA (EÚ, EURATOM) Č. 609/2014

KAPITOLA 3 3 —

VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTAVANIE ÚPRAV VLASTNÝCH ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH A HND Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA NIEKTORÝCH POLITIKÁCH V OBLASTI PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDOK PRIEBEŽNEJ AKTUALIZÁCIE VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

KAPITOLA 3 7 —

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA VYKONÁVANIA ROZHODNUTIA O VLASTNÝCH ZDROJOCH

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0
Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1/2019

Nová suma

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Poznámky

V súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa zostatok z každého rozpočtového roku, či už ide o prebytok alebo schodok, zahrnie do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roku ako príjem alebo ako výdavok.

Príslušné odhady takýchto príjmov alebo výdavkov sa zahrnú do rozpočtu počas rozpočtového postupu a podľa potreby do pozmeňujúceho návrhu predloženého podľa článku 39 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vypracúvajú sa v súlade so zásadami uvedenými v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014.

Akákoľvek nezrovnalosť týkajúca sa odhadov sa po termíne účtovnej závierky pre každý rozpočtový rok zapíše do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorý Komisia musí predložiť do 15 dní po predložení predbežnej účtovnej závierky.

Schodok sa zahrnie do článku 27 02 01 výkazu výdavkov v oddiele III „Komisia“.

Právny základ

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 29).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39).

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 7.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1) a najmä jeho článok 18.


(1)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2019 (Ú. v. EÚ L 67, 7. 3. 2019, s. 1) vrátane opravného rozpočtu č. 1/2019.

(2)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018, s. 1) vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 6/2018.

(3)  Článok 310 ods. 1 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: „Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe“.

(4)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2019 (Ú. v. EÚ L 67, 7. 3. 2019, s. 1) vrátane opravného rozpočtu č. 1/2019.

(5)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018, s. 1) vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 6/2018.

(6)  Vlastné zdroje pre rozpočet na rok 2019 sú stanovené na základe rozpočtových prognóz prijatých na 172. zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje 18. mája 2018.

(7)  Článok 310 ods. 1 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: „Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe“.

(8)  Základ určený na použitie neprevýši 50 % HND.

(9)  Výpočet sadzby: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Zaokrúhlené percentá.

(11)  Suma výdavkov spojených s rozšírením zodpovedá celkovým prideleným výdavkom v 13 členských štátoch (ktoré pristúpili k Únii po 30. apríli 2004) s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj časti výdavkov na rozvoj vidieka zo záručnej sekcie EPUZF.

(12)  „Výhoda pre Spojené kráľovstvo“ zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zo zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND.

(13)  Tieto neočakávané zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu – z 10 % na 20 % od 1. januára 2014 – percentuálneho podielu tradičných vlastných zdrojov, ktoré si ponechávajú členské štáty na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ).

(14)  p. m. (vlastné zdroje + ostatné príjmy = celkové príjmy = celkové výdavky); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Celkové vlastné zdroje ako percento HND: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND: 1,20 %.


5.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/21


PRIJATIE

(EÚ, Euratom) 2019/1809 opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 ods. 4 písm. a) a ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (3),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (4),

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018 (5),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 15. mája 2019,

so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň,

so zreteľom na to, že Európsky parlament 18. septembra 2019 schválil pozíciu Rady,

so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

VYHLASUJE:

Articol unic

Postup ustanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je skončený a opravný rozpočet Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2019 je s konečnou platnosťou prijatý.

V Štrasburgu 18. septembra 2019

Predseda

D. M.SASSOLI


(1)  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 2 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

OBSAH

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel III: Komisia

— Výdavky 24

— Hlava 08:

Výskum a inovácia 27

— Hlava 15:

Vzdelávanie a kultúra 37

SECTION III

COMMISSION

VÝDAVKY

Hlava

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezervy (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILITA A DOPRAVA

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

VÝSKUM A INOVÁCIA

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

PRIAMY VÝSKUM

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

NÁMORNÉ ZÁLEŽITOSTI A RYBÁRSTVO

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezervy (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANČNÁ STABILITA, FINANČNÉ SLUŽBY A ÚNIA KAPITÁLOVÝCH TRHOV

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONÁLNA A MESTSKÁ POLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

DANE A COLNÁ ÚNIA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

VZDELÁVANIE A KULTÚRA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKÁCIA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRÁCIA A VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezervy (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNEJ POLITIKY

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

OBCHOD

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ROZVOJ

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

EURÓPSKA SUSEDSKÁ POLITIKA A ROKOVANIA O ROZŠÍRENÍ

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITÁRNA POMOC A CIVILNÁ OCHRANA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezervy (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

BOJ PROTI PODVODOM

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

ADMINISTRATÍVA KOMISIE

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezervy (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

ROZPOČET

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

AUDIT

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

ŠTATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

SPRAVODLIVOSŤ A SPOTREBITELIA

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezervy (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLÍMA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERVY

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Súčet

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Z toho rezervy (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

HLAVA 08

VÝSKUM A INOVÁCIA

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

0 801

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY VÝSKUMU A INOVÁCIE

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

HORIZONT 2020 — VÝSKUM

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAM EURATOMU — NEPRIAME AKCIE

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

VÝSKUMNÝ PROGRAM VÝSKUMNÉHO FONDU PRE UHLIE A OCEĽ

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Hlava 08 – Súčet

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Poznámky

Tieto poznámky platia pre všetky rozpočtové riadky v tejto hlave.

Výskumné a inovačné činnosti v rámci tejto hlavy prispievajú k dvom hlavným výskumným programom – programu Horizont 2020 a programu Euratom. Táto hlava zároveň pokrýva výskumné programy v rámci výskumného fondu pre uhlie a oceľ.

Bude sa realizovať s cieľom dosiahnuť všeobecné ciele uvedené v článku 179 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby sa prispelo k vytvoreniu znalostnej spoločnosti založenej na európskom výskumnom priestore, t. j. podpora nadnárodnej spolupráce na všetkých úrovniach v celej Únii, zvýšenie dynamiky, kreativity a kvality v európskom výskume po hranice poznania, kvantitatívne a kvalitatívne posilnenie ľudských zdrojov v oblasti výskumu a technológií v Európe a výskumných a inovačných kapacít v celej Európe a zabezpečenie ich optimálneho využitia.

V programe Horizont 2020 sa rodová rovnosť rieši ako prierezová otázka s cieľom odstrániť prípady nerovnováhy medzi ženami a mužmi a začleniť rodový rozmer do obsahu v oblasti výskumu a inovácie. Osobitne sa bude prihliadať na potrebu zvýšiť úsilie o posilnenie účasti žien vo výskume a inovácii na všetkých úrovniach vrátane rozhodovania.

Pod tieto články a položky spadajú aj náklady na vedecké a technologické stretnutia na vysokej úrovni, konferencie, pracovné stretnutia a semináre európskeho záujmu organizované Komisiou, financovanie vedeckých a technologických analýz na vysokej úrovni a hodnotení vykonaných v mene Únie na preskúmanie nových oblastí výskumu vhodných pre akcie Únie, okrem iného v kontexte európskeho výskumného priestoru, a opatrení na monitorovanie a šírenie výsledkov programov vrátane opatrení na základe predchádzajúcich rámcových programov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie administratívnych výdavkov vrátane výdavkov na zamestnancov bez ohľadu na to, či sa na nich vzťahuje služobný poriadok, na informácie, publikácie, administratívnu a technickú prevádzku a niektoré ďalšie výdavkové položky týkajúce sa vnútornej infraštruktúry spojenej s dosiahnutím cieľa opatrenia, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou, vrátane akcií a iniciatív potrebných na prípravu a monitorovanie stratégie Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností.

Príjmy pochádzajúce z dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskom sa zahŕňajú do položky 6 011 výkazu príjmov a môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom podľa článku 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Všetky príjmy z príspevkov vonkajších orgánov na činnosti Únie sa zahŕňajú do položky 6 033 výkazu príjmov a môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Dodatočné rozpočtové prostriedky budú k dispozícii v rámci položiek 08 025 001, 08 035 001 a 08 045 001.

Administratívne rozpočtové prostriedky v rámci tejto hlavy budú poskytnuté v článku 080 105.

KAPITOLA 0 802 —   HORIZONT 2020 — VÝSKUM

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

0 802

HORIZONT 2020 — VÝSKUM

080 201

Excelentná veda

08 020 101

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Posilnenie európskych výskumných infraštruktúr vrátane elektronických infraštruktúr

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Článok 080 201 – Medzisúčet

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Vedúce postavenie priemyslu

08 020 201

Vedúce postavenie v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov, laserovej technológie, biotechnológií a progresívnej výroby a spracovania

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Zvyšovanie miery inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Článok 080 202 – Medzisúčet

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Spoločenské výzvy

08 020 301

Zlepšenie podmienok celoživotného zdravia a blahobytu

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných, zdravých a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Zabezpečenie prechodu na spoľahlivý, udržateľný a konkurencieschopný energetický systém

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Článok 080 203 – Medzisúčet

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Horizontálne činnosti v rámci programu Horizont 2020

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Spoločné podniky

08 020 731

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI2) — Podporné výdavky

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI2)

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály (BBI) — Podporné výdavky

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Spoločný podnik v priemyselných odvetviach využívajúcich biologické materiály (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Spoločný podnik Čisté nebo 2 — Podporné výdavky

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Spoločný podnik Čisté nebo 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH 2) — Podporné výdavky

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Článok 080 207 – Medzisúčet

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Nástroj pre MSP

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Rozpočtové prostriedky pochádzajúce z príspevkov tretích strán (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) na výskum a technický rozvoj

08 025 001

Rozpočtové prostriedky pochádzajúce z príspevkov tretích strán (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) na výskum a technický rozvoj (2014 až 2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Rozpočtové prostriedky pochádzajúce z príspevkov tretích strán (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) na výskum a technický rozvoj (spred roka 2014)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 080 250 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Ukončenie predchádzajúceho rámcového programu v oblasti výskumu — Siedmy rámcový program — Nepriama akcia ES (2007 až 2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Ukončenie predchádzajúcich rámcových programov v oblasti výskumu — Nepriama akcia (spred roka 2007)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Pilotné projekty a prípravné akcie

08 027 701

Pilotný projekt — Koordinovaný výskum používania homeopatie a fytoterapie v chove hospodárskych zvierat

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Pilotný projekt — Výskum a vývoj v oblasti zanedbávaných chorôb spojených s chudobou v súvislosti s dosiahnutím všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti po roku 2015

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Pilotný projekt — Imunizácia matiek: preklenutie medzier v poznatkoch v záujme posilnenia imunizácie matiek v prostrediach s obmedzenými zdrojmi

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Prípravná akcia — Aktívne politické spolurozhodovanie a spolurozhodovacia účasť mladšej a staršej generácie v Európe

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Pilotný projekt — Porovnávacia štúdia na vymedzenie spravodlivej návratnosti v oblasti verejného zdravia a pomoci na zabezpečenie spravodlivej návratnosti investícií Únie do výskumu a vývoja v zdravotníctve

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Článok 080 277 – Medzisúčet

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Kapitola 0 802 – Súčet

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Poznámky

Tieto rozpočtové poznámky sa vzťahujú na všetky rozpočtové riadky v tejto kapitole.

Tieto rozpočtové prostriedky sa použijú na Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorý sa týka obdobia rokov 2014 až 2020 a spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácie, a to vrátane rámcového programu pre výskum a vrátane činností súvisiacich s inováciami, na ktoré sa vzťahuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Program zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii stratégie Európa 2020, a najmä jej hlavnej iniciatívy „Inovácia v Únii“ či ďalších hlavných iniciatív, ako sú „Digitálna agenda pre Európu“, „Európa efektívne využívajúca zdroje“, „Priemyselná politika vo veku globalizácie“, ako aj pri rozvoji a fungovaní Európskeho výskumného priestoru (EVP). Horizont 2020 prispieva k budovaniu hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách v celej Únii využitím dostatočného množstva dodatočných finančných prostriedkov na výskum, rozvoj a inovácie. Tieto rozpočtové prostriedky sa použijú aj na dokončenie predchádzajúcich výskumných programov (Siedmy rámcový program a predchádzajúce rámcové programy).

Tieto rozpočtové prostriedky sa použijú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tejto kapitoly sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých do článku 630 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách; vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a plneniu v súlade s prílohou Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Všetky príjmy z príspevkov kandidátskych krajín a v náležitých prípadoch potenciálnych kandidátov západného Balkánu za účasť na programoch Únie zahrnuté do položky 6 031 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

08 02 01
Excelentná veda

Poznámky

Cieľom tejto priority v programe Horizont 2020 je posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne Únie a zaistiť sústavný výskum na svetovej úrovni v snahe zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie. Bude slúžiť na podporu najlepších myšlienok, na rozvoj talentov v Únii, na sprístupnenie prioritnej výskumnej infraštruktúry pre výskumných pracovníkov a na zatraktívnenie Únie pre najlepších svetových výskumných pracovníkov. Výskumné činnosti, ktoré sa majú financovať, sa určia na základe potrieb a príležitostí v oblasti vedy bez toho, aby boli vopred určené tematické priority. Výskumný program sa stanoví v úzkej spolupráci s vedeckou komunitou a výskum sa bude financovať na základe excelentnosti.

08 020 102
Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Poznámky

Činnosti v rámci osobitných cieľov „vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti“ (FET) sa zameriavajú na podporu základného výskumu v oblasti vedy a techniky, ktorý skúma nové technológie budúcnosti spochybňovaním súčasných paradigiem a otváraním neprebádaných oblastí. Okrem toho sa FET činnosti zameriavajú na viacero sľubných novátorských výskumných tém, ktoré majú potenciál na vytvorenie kritického množstva vzájomne súvisiacich projektov, ktoré spoločne zabezpečujú široké a viacstranné skúmanie tém a vytvárajú európsky súbor poznatkov. Napokon FET činnosti podporujú ambiciózny veľkorozmerný výskum založený na vede, ktorý sa zameriava na dosiahnutie vedeckého prevratu. Tieto činnosti budú môcť profitovať zo zosúladenia európskych a vnútroštátnych programov.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965), a najmä jeho článok 3 ods. 1 písm. b).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

08 02 03
Spoločenské výzvy

Poznámky

Táto priorita programu Horizont 2020 priamo reaguje na politické priority a spoločenské výzvy identifikované v stratégii Európa 2020. V týchto činnostiach sa uplatní prístup založený na výzvach, ktorý spája zdroje a poznatky z rôznych oblastí, technológií a disciplín. Činnosti budú pokrývať celý cyklus od výskumu až po trh s novým zameraním na činnosti súvisiace s inováciami, ako sú napr. pilotné projekty, demonštračné činnosti, testovacie zariadenia, podpora verejného obstarávania, dizajn, inovácia orientovaná na konečného používateľa, sociálna inovácia a prenikanie inovácií na trh. Uvedené činnosti budú priamo podporovať príslušné právomoci v jednotlivých oblastiach politiky na úrovni Únie a pri ich vykonávaní sa bude uplatňovať prístup zohľadňujúci rodový aspekt, pričom sa bude sledovať cieľ vyrovnaného zastúpenia žien a mužov.

08 020 304
Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Poznámky

V rámci tejto činnosti sa bude klásť dôraz na dopravu, ktorá efektívne využíva zdroje (napr. urýchlenie vývoja a zavádzania novej generácie elektrických a iných lietadiel, vozidiel a plavidiel s nízkymi alebo nulovými emisiami), ako aj na lepšiu mobilitu pri menej hustej premávke a vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť (napr. podpora integrovanej dopravy a logistiky „od dverí k dverám“). Pozornosť bude venovaná aj posilneniu konkurencieschopnosti a výkonu európskych výrobných odvetví v oblasti dopravy a pridružených služieb – napríklad vytvoreniu novej generácie inovatívnych dopravných prostriedkov a príprave pôdy pre ďalšiu generáciu. Zároveň sa podporia činnosti, ktorých cieľom je lepšie pochopenie sociálno-hospodárskych trendov a vyhliadok súvisiacich s dopravou a zabezpečenie údajov a analýz založených na dôkazoch pre tvorcov politík.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965), a najmä jeho článok 3 ods. 3 písm. d).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

HLAVA 15

VZDELÁVANIE A KULTÚRA

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 501

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY VZDELÁVANIA A KULTÚRY

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAM ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

HORIZONT 2020

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAM KREATÍVNA EURÓPA

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Hlava 15 – Súčet

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

KAPITOLA 1 502 —   PROGRAM ERASMUS+

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 502

PROGRAM ERASMUS+

150 201

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblastiach európskeho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ich relevantnosť pre trh práce a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

15 020 101

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Článok 150 201 – Medzisúčet

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Podporovanie excelentnosti v činnostiach vyučovania a výskumu v európskej integrácii prostredníctvom činností programu Jean Monnet na celom svete

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Dokončenie akcií v oblasti celoživotného vzdelávania vrátane viacjazyčnosti

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Dokončenie akcií v oblasti mládeže a športu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Pilotné projekty a prípravné akcie

15 027 709

Prípravná akcia — Elektronická platforma pre susedstvo

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Pilotný projekt — Podpora telesnej činnosti posilňujúcej zdravie v celej Európe

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Pilotný projekt – zlepšenie výsledkov vzdelávania podporovaním začínajúcich učiteľov prostredníctvom internetového vzdelávania, inštruktorstva a poradenstva

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Prípravná akcia — Hodnotenie programov vyššieho vzdelávania v oblasti podnikania

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Pilotný projekt – Cena Altiera Spinelliho za osvetovú činnosť

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Pilotný projekt — Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začleňovania utečencov

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Pilotný projekt — Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Prípravná akcia — DiscoverEU: bezplatný cestovný preukaz pre Európanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Prípravná akcia — Výmeny a mobilita v športe

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Prípravná akcia — Sportue – Propagácia európskych hodnôt prostredníctvom športových iniciatív na úrovni obcí

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Prípravná akcia — Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Pilotný projekt — Prvý krok k vytvoreniu európskeho rámca mobility tvorcov

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Prípravná akcia – Cena Altiera Spinelliho za osvetovú činnosť

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Pilotný projekt – Cena Jána Amosa pre najlepšieho učiteľa v Únii vyučujúceho problematiku Únie

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Prípravná akcia — Uznanie časti štúdia absolvovanej v zahraničí

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Prípravná akcia — Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začleňovania utečencov

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Článok 150 277 – Medzisúčet

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Kapitola 1 502 – Súčet

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblastiach európskeho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ich relevantnosť pre trh práce a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

15 020 101
Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2/2019

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v súlade so všeobecným cieľom programu Erasmus+, a najmä s cieľmi strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020), ako aj v záujme podpory udržateľného rozvoja tretích krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania, určené na dosiahnutie týchto konkrétnych cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:

zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností s osobitným zreteľom na ich význam pre trh práce a prispievanie k súdržnej spoločnosti najmä prostredníctvom väčších príležitostí na mobilitu v oblasti vzdelávania a posilnenej spolupráce medzi svetom vzdelávania a odbornej prípravy a trhom práce,

podporovať zvyšovanie kvality, excelentnosť inovácií a internacionalizáciu na úrovni inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, najmä prostredníctvom posilnenej nadnárodnej spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a ostatnými zainteresovanými stranami,

podporovať vytvorenie európskeho priestoru celoživotného vzdelávania a zvyšovať informovanosť o ňom, dopĺňať reformy politiky na vnútroštátnej úrovni a podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä posilnenou spoluprácou v oblasti politík, lepším využívaním nástrojov Únie v oblasti transparentnosti a uznávania kvalifikácií a rozširovaním osvedčených postupov,

zlepšiť medzinárodný rozmer vzdelávania a odbornej prípravy, najmä prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania v Únii a tretích krajinách, zvýšením atraktívnosti európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a podporou vonkajšej činnosti Únie vrátane jej rozvojových cieľov, a to presadzovaním mobility a spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Únii a tretích krajinách a cieleným budovaním kapacít v tretích krajinách,

zlepšiť výučbu a štúdium jazykov a presadzovať širokú jazykovú rozmanitosť, vrátane menšinových a ohrozených jazykov, a medzikultúrne povedomie v Únii,

podporovať bezplatné a kvalitné verejné vzdelávanie tak, aby sa zabezpečilo, že žiadnemu žiakovi nebude z ekonomických dôvodov odopretý prístup k akémukoľvek stupňu vzdelávania a žiadny žiak nebude nútený prerušiť štúdium na akomkoľvek stupni vzdelávania s osobitným dôrazom na prvé roky školy s cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a zabezpečiť úplné začlenenie detí z najviac znevýhodnených sociálnych vrstiev.

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tejto položky sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých do článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách; umožňujú poskytnutie príslušných rozpočtových prostriedkov a vykonávanie podľa prílohy s názvom Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Všetky príjmy z príspevkov kandidátskych krajín a v náležitých prípadoch potenciálnych kandidátov západného Balkánu za účasť na programoch Únie zahrnuté do položky 6 031 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom, a to podľa rovnakého pomeru, ako je pomer medzi sumou schválenou na výdavky na administratívne riadenie a celkovými rozpočtovými prostriedkami vyčlenenými na program, v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Všetky príjmy z príspevkov krajín európskeho susedského priestoru v súlade s postupmi definovanými s týmito krajinami na základe rámcových dohôd, v ktorých sa stanovuje ich účasť na programoch Únie, zahrnuté do položky 6 033 výkazu príjmov, môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom, a to podľa rovnakého pomeru, ako je pomer medzi sumou schválenou na výdavky na administratívne riadenie a celkovými rozpočtovými prostriedkami vyčlenenými na program, v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Všetky príjmy z príspevku Švajčiarskej konfederácie za účasť na programoch Únie zahrnuté do položky 6 033 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Akékoľvek sumy z finančných nástrojov podľa článku 209 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vrátane kapitálových splátok, prostriedkov uvoľnených zo záruk a splátok istín úverov vrátené Komisii a zahrnuté do položky 6 411 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Tieto rozpočtové prostriedky by sa mali použiť aj na vykonávanie iniciatív v rámci programu Erasmus +, aby sa pokračovalo v práci zameranej na integráciu utečencov a prispelo k vhodnej stratégii na úrovni Únie.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).