ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 268

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
22. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1745 z 13. augusta 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom v cestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1747 z 15. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o požiadavky na niektoré preukazy spôsobilosti a osvedčenia členov posádky, pravidlá pre výcvikové organizácie a príslušné orgány ( 1 )

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1748 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 uvedenej dohody

53

 

*

Rozhodnutie Rady 2019/1749 zo 14. októbra 2019 o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1745

z 13. augusta 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom v cestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (1), a najmä na jej článok 4 ods. 14, článok 5 ods. 3 a článok 6 ods. 11,

keďže:

(1)

Cieľom normalizačnej činnosti Komisie je zabezpečiť určenie technických špecifikácií interoperability nabíjacích a čerpacích staníc v európskych alebo medzinárodných normách, a to na základe identifikácie požadovaných technických špecifikácií s prihliadnutím na existujúce európske normy a súvisiace činnosti medzinárodnej normalizácie.

(2)

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (2) Komisia požiadala (3) Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) o vypracovanie a prijatie vhodných európskych noriem (EN) alebo o zmenu existujúcich európskych noriem pre: zásobovanie elektrickou energiou v cestnej doprave, námornej doprave a vo vnútrozemskej plavbe; zásobovanie vodíkom v cestnej doprave; zásobovanie zemným plynom vrátane biometánu v cestnej doprave, námornej doprave a vnútrozemskej plavbe.

(3)

Európsky priemysel prijal normy, ktoré vypracovali CEN a Cenelec, s cieľom zabezpečiť celoúnijnú mobilitu vozidiel a plavidiel používajúcich rôzne palivá. CEN a Cenelec odporučili Komisii, aby tieto normy zahrnula do právneho rámca Únie. Technické špecifikácie uvedené v prílohe II k smernici 2014/94/EÚ by sa mali náležite doplniť alebo zmeniť.

(4)

V ustanoveniach týkajúcich sa „interoperability“ v kontexte tohto delegovaného nariadenia sa striktne odkazuje na kapacitu nabíjacích a čerpacích staníc dodávať palivo, ktoré je kompatibilné so všetkými technológiami vozidiel, s cieľom umožniť bezproblémové používanie vozidiel s pohonom na alternatívne palivá v celej EÚ.

(5)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o normách, ktoré sa majú uplatňovať na nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L. Normy EN 62196 – 2 „Vidlice, zásuvky, konektory vozidiel a prívodky vozidiel. Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením. Požiadavky na rozmerovú kompatibilitu a zameniteľnosť príslušenstiev s kolíkmi a dutinkami na striedavé napätie“ a IEC 60884-1 „Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky“ by sa mali uplatňovať na uvedené nabíjacie stanice. Bod 1.5 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom doplniť.

(6)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o normách, ktoré sa majú uplatňovať na pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou. Na toto zásobovanie elektrickou energiou by sa mali uplatňovať normy EN 15869 – 2 „Lode vnútrozemskej plavby – Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, do 63 A, 50 Hz – časť 2: Pobrežná jednotka, bezpečnostné požiadavky (mení sa z hľadiska zvýšenia intenzity prúdu zo 63 na 125)“ a EN 16840 „Lode vnútrozemskej plavby – Pobrežné elektrické pripojenie, trojfázový prúd 400 V, minimálne 250 A, 50 Hz“. Bod 1.8 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom doplniť.

(7)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o normách, ktoré sa majú uplatňovať na čerpacie stanice stlačeného zemného plynu (CNG). Európska norma EN ISO 16923 „Plniace stanice na zemný plyn – Plniace stanice CNG na plnenie vozidiel“ sa vzťahuje na projektovanie, výstavbu, prevádzku, kontrolu a údržbu staníc na plnenie CNG do vozidiel vrátane vybavenia, bezpečnostných a kontrolných zariadení. Táto európska norma sa uplatňuje aj na časti čerpacej stanice, kde je zemný plyn v plynnom stave a ktoré vydávajú CNG získaný zo skvapalneného zemného plynu (L-CNG) podľa normy EN ISO 16924. Vzťahuje sa aj na biometán, upravený metán z uhoľných slojov (CBM) a dodávky plynu pochádzajúce z vyparovania LNG (v závode alebo mimo neho). Prvky normy EN ISO 16923, ktorými sa zabezpečuje interoperabilita čerpacích staníc CNG a vozidiel, by sa mali vzťahovať na čerpacie stanice CNG. Bod 3.4 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom doplniť.

(8)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o normách, ktoré sa majú uplatňovať na čerpacie stanice skvapalneného zemného plynu (LNG). Európska norma EN ISO 16924 „Plniace stanice na zemný plyn – Plniace stanice LNG na plnenie vozidiel“ v jej súčasnej verzii zahŕňa projektovanie, výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu staníc na plnenie vozidiel skvapalneným zemným plynom (LNG) vrátane vybavenia, bezpečnostných a kontrolných zariadení. V uvedenej európskej norme sa špecifikuje aj projektovanie, výstavba, prevádzka, údržba a kontrola čerpacích staníc na využitie LNG ako zdroja na plnenie CNG do vozidiel (čerpacie stanice typu L – CNG) vrátane bezpečnostných a kontrolných zariadení stanice a špecifického vybavenia čerpacích staníc L-CNG. Európska norma sa týka čerpacích staníc s týmito vlastnosťami: súkromný prístup, verejný prístup (samoobslužný alebo obsluhovaný), meraný výdaj a nemeraný výdaj, čerpacie stanice s pevným uskladnením LNG, čerpacie stanice s mobilným uskladnením LNG. Európska norma EN ISO 12617 „Cestné vozidlá – Plniaci konektor na skvapalnený zemný plyn (LNG) – Konektor 3,1 MPa“ vo svojej súčasnej verzii špecifikuje čerpacie dýzy skvapalneného zemného plynu (LNG) a nádrže vyrobené výlučne z nových a nevyužitých častí a materiálov pre cestné vozidlá poháňané LNG. Konektor na dopĺňanie paliva LNG pozostáva z nádoby a jej ochranného krytu (namontované na vozidle) a z dýzy. Táto európska norma je uplatniteľná iba na také zariadenia, ktoré sú navrhnuté pre maximálny pracovný tlak 3,4 MPa (34 bar), používajú LNG ako palivo pre vozidlá a majú štandardizované spájacie časti. Prvky normy EN ISO 16924, ktorými sa zabezpečuje interoperabilita čerpacích staníc LNG, a norma EN ISO 12617, v ktorej sa vymedzujú špecifikácie pre konektory, by sa mali vzťahovať na čerpacie stanice LNG. Bod 3.2 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom doplniť.

(9)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o normách, ktoré sa majú uplatňovať na čerpacie stanice pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy alebo námorné lode. Európska norma EN ISO 20519 „Lode a námorná technológia. Špecifikácia týkajúca sa plnenia zásobníkov lodí s plynovým pohonom“ rozlišuje čerpacie stanice pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy a pre námorné lode. Čerpacie stanice LNG pre námorné lode, na ktoré sa nevzťahuje Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar (kódex IGC), by mali spĺňať normu EN ISO 20519. Pokiaľ však ide o plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, čerpacie stanice LNG by mali spĺňať normu EN ISO 20519 (časti 5.3 až 5.7) len na účely interoperability. Európska norma EN ISO 20519 by sa mala uplatňovať na čerpacie stanice pre námorné lode a tá istá európska norma (časti 5.3 až 5.7) by sa mala uplatňovať na čerpacie stanice pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy. Bod 3.1 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom doplniť.

(10)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o norme, ktorá sa má uplatňovať na čerpacie stanice vodíka, ktoré vydávajú plynný vodík, a na plniace protokoly. Európska norma EN 17127 „Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly“ sa vo svojej súčasnej verzii vzťahuje na interoperabilitu projektovania, konštrukcie, prevádzky, kontroly a údržby staníc na plnenie plynného vodíka do vozidiel. Požiadavky na interoperabilitu opísané v norme EN 17127 by sa mali uplatňovať na čerpacie stanice vodíka, a zároveň by tá istá európska norma mala platiť pre príslušné plniace protokoly. Body 2.1 a 2.3 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

CEN a Cenelec informovali Komisiu o normách, ktoré sa majú použiť na vymedzenie kvalitatívnych vlastností vodíka vydávaného čerpacími stanicami vodíka pre cestné vozidlá. Európska norma EN 17124 „Vodíkové palivo – Špecifikácia produktu a zabezpečenie kvality – Využitie v palivových článkoch s protónovou výmennou membránou v cestnej doprave“ v jej súčasnej verzii zahŕňa kvalitatívne vlastnosti vodíkového paliva a príslušné zabezpečenie kvality, aby sa zaistila jednotnosť vodíkového produktu, ako aj jeho výdaj na použitie vo vozidlových systémoch s palivovými článkami s protónovou výmennou membránou. Mala by sa uplatňovať európska norma EN 17124, v ktorej sa vymedzujú kvalitatívne vlastnosti vodíka vydávaného čerpacími stanicami vodíka. Bod 2.2 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

CEN a Cenelec informovali Komisiu, že sa odporúča, aby sa európska norma EN ISO 17268 „Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného vodíka do pozemných vozidiel“ uplatňovala na konektory pre motorové vozidlá na tankovanie plynného vodíka. Preto je dôležité ukončiť proces certifikácie konektorov na plnenie plynného vodíka do motorových vozidiel podľa normy EN ISO 17268. Keď sa tento proces ukončí, konektory pre motorové vozidlá na tankovanie plynného vodíka by mali spĺňať normu EN ISO 17268. Bod 2.4 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

CEN a Cenelec informovali Komisiu, že európska norma EN ISO 14469 „Cestné vozidlá – Plniaci konektor na stlačený zemný plyn (CNG)“ by sa mala vzťahovať na konektory/nádoby na CNG. Bod 3.3 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Uskutočnili sa konzultácie s expertnou skupinou Fóra pre udržateľnú dopravu a Ústrednou komisiou pre plavbu na Rýne (CCNR), ktoré poskytli svoje odporúčania k európskym normám, ktoré sú predmetom tohto delegovaného nariadenia Komisie.

(15)

Komisia by mala zodpovedajúcim spôsobom doplniť a zmeniť smernicu 2014/94/EÚ prostredníctvom odkazov na európske normy, ktoré vypracovali CEN a Cenelec.

(16)

Pri určovaní nových technických špecifikácií uvedených v prílohe II k smernici 2014/94/EÚ, ich aktualizovaní alebo dopĺňaní delegovanými nariadeniami Komisie sa uplatňuje prechodné obdobie 24 mesiacov.

(17)

Toto nariadenie by malo zahŕňať aktualizácie vykonané na základe žiadostí niektorých členských štátov, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou a čerpacie stanice LNG pre vodnú dopravu a nový vývoj v oblasti noriem pre dodávky zemného plynu a vodíka, ktorý dosiahli CEN a Cenelec. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674 (4) by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L

V prípade nabíjacích staníc pre motorové vozidlá kategórie L uvedených v bode 1.5 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ sa uplatňujú tieto technické špecifikácie:

(1)

Verejne prístupné nabíjacie stanice na striedavý prúd s výkonom až 3,7 kVA vyhradené pre elektrické vozidlá kategórie L musia byť na účely interoperability vybavené aspoň jedným z týchto zariadení:

(a)

zásuvky alebo konektory pre vozidlá typu 3A podľa normy EN 62196-2 (pre nabíjanie v režime 3);

(b)

zásuvky v súlade s normou IEC 60884-1 (pre nabíjanie v režime 1 alebo 2).

(2)

Verejne prístupné nabíjacie stanice na striedavý prúd s výkonom nad 3,7 kVA vyhradené pre elektrické vozidlá kategórie L musia byť na účely interoperability vybavené aspoň zásuvkami alebo konektormi pre vozidlá typu 2 podľa normy EN 62196-2.

Článok 2

Pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou

V prípade pobrežného zásobovania plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou uvedeného v bode 1.8 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ sa uplatňuje táto technická špecifikácia:

Pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou musí byť v súlade s normou EN 15869-2 alebo normou EN 16840 v závislosti od energetických požiadaviek.

Článok 3

Čerpacie stanice stlačeného zemného plynu (CNG) pre motorové vozidlá

V prípade čerpacích staníc stlačeného zemného plynu (CNG) uvedených v bode 3.4 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ sa uplatňujú tieto technické špecifikácie:

Tlak dopĺňania paliva (prevádzkový tlak) musí byť 20,0 MPa (200 bar) pri 15 °C. Podľa normy EN ISO 16923 „Plniace stanice na zemný plyn – Plniace stanice CNG na plnenie vozidiel“ je povolený maximálny plniaci tlak 26,0 MPa s „teplotnou kompenzáciou“.

Článok 4

Čerpacie stanice skvapalneného zemného plynu (LNG) pre motorové vozidlá

Pokiaľ ide o čerpacie stanice skvapalneného zemného plynu (LNG) pre motorové vozidlá uvedené v bode 3.2 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ, uplatňujú sa tieto technické špecifikácie:

Plniaci tlak musí byť nižší ako maximálne prípustný pracovný tlak v nádrži vozidla podľa normy EN ISO 16924 „Plniace stanice na zemný plyn – Plniace stanice LNG na plnenie vozidiel“.

Profil konektora musí spĺňať normu EN ISO 12617 „Cestné vozidlá – Plniaci konektor na skvapalnený zemný plyn (LNG) – Konektor 3,1 MPa“.

Článok 5

Čerpacie stanice pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy alebo námorné lode

Pokiaľ ide o čerpacie stanice pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy alebo námorné lode uvedené v bode 3.1 prílohy II k smernici 2014/94/EÚ, uplatňujú sa tieto technické špecifikácie:

Čerpacie stanice LNG pre námorné lode, na ktoré sa nevzťahuje Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar (kódex IGC), musia byť v súlade s normou EN ISO 20519.

Pokiaľ ide o plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, čerpacie stanice LNG musia spĺňať normu EN ISO 20519 (časti 5.3 až 5.7) len na účely interoperability.

Článok 6

Príloha II k smernici 2014/94/EÚ sa mení takto:

(1)

bod 2.1 sa nahrádza takto:

„2. 1. Vonkajšie čerpacie stanice vodíka, ktoré vydávajú plynný vodík používaný ako palivo v motorových vozidlách, musia spĺňať požiadavky interoperability uvedené v norme EN 17127 „Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly“.“;

(2)

bod 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2. Kvalitatívne vlastnosti vodíka, ktorý vydávajú čerpacie stanice vodíka pre motorové vozidlá, musia spĺňať požiadavky uvedené v norme EN 17124 „Vodíkové palivo – Špecifikácia produktu a zabezpečenie kvality – Využitie v palivových článkoch s protónovou výmennou membránou v cestnej doprave“. V norme sa opisujú aj metódy, ktorými sa zaistí splnenie požiadaviek na kvalitu vodíka.“;

(3)

bod 2.3 sa nahrádza takto:

„2.3. Algoritmus čerpania paliva musí byť v súlade s požiadavkami normy EN 17127 „Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly“.“;

(4)

bod 2.4 sa nahrádza takto:

„2.4. Po ukončení procesov certifikácie konektorov podľa normy EN ISO 17268 musia konektory pre motorové vozidlá na tankovanie plynného vodíka spĺňať normu EN ISO 17268 „Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného vodíka do pozemných vozidiel“.“;

(5)

bod 3.3 sa nahrádza takto:

„3.3. Profil konektora musí spĺňať požiadavky normy EN ISO 14469 „Cestné vozidlá – Plniaci konektor na stlačený zemný plyn (CNG)“.“

Článok 7

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674 sa týmto zrušuje.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 12. novembra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 1330 final z 12. marca 2015 týkajúce sa žiadosti adresovanej európskym normalizačným organizáciám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o vypracovanie európskych noriem pre infraštruktúru pre alternatívne palivá.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674 zo 17. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou a čerpacie stanice LNG pre vodnú dopravu, a ktorým sa mení uvedená smernica, pokiaľ ide o konektory pre motorové vozidlá na tankovanie plynného vodíka (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2018, s. 1).


22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1746

z 1. októbra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 223 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1185 (2) sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o povinnosti členských štátov týkajúce sa poskytovania relevantných informácií a predkladania dokumentov Komisii.

(2)

Európsky parlament v uznesení zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci (3) vyzval všetky zainteresované strany zapojené do riadenia potravinového dodávateľského reťazca, aby zvýšili transparentnosť v celom potravinovom dodávateľskom reťazci, a žiadal lepšiu transparentnosť a poskytovanie informácií v dodávateľskom reťazci, ako aj posilnenie orgánov a nástrojov na informovanie o trhu s cieľom poskytovať poľnohospodárom a organizáciám výrobcov presné a včasné údaje o trhu.

(3)

Rada vo svojich záveroch z 12. decembra 2016 o posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a boji proti nekalým obchodným praktikám v decembri 2016 vyzvala Komisiu, aby riešila problém nedostatočnej transparentnosti a informačnej asymetrie v potravinovom dodávateľskom reťazci.

(4)

V apríli 2019 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 (4), na základe ktorej Európsky parlament, Rada a Komisia vydali 22. marca 2019 spoločné vyhlásenie (5), v ktorom vyzývajú/nabádajú Komisiu, aby zvýšila transparentnosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho trhu v Únii vrátane zlepšenia zberu štatistických údajov potrebných na analýzu mechanizmov tvorby cien v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca, aby sa hospodárskym subjektom a verejným orgánom uľahčilo prijímanie informovanejších rozhodnutí a aby hospodárske subjekty lepšie chápali vývoj na trhu.

(5)

Komisia okrem toho v januári 2016 zriadila osobitnú skupinu pre poľnohospodárske trhy – nezávislú skupinu odborníkov, ktorej cieľom je poskytovať odporúčania, ako posilniť postavenie výrobcov v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Na tento účel odporučila zvýšiť transparentnosť trhu v snahe podporiť efektívne podmienky hospodárskej súťaže v celom reťazci zavedením alebo zlepšením súčasného oznamovania cien, najmä v sektoroch mäsa, ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov. Takisto odporučila, aby sa zozbierané údaje poskytovali v náležite súhrnnej podobe.

(6)

V roku 2017 sa uskutočnila otvorená verejná konzultácia a členským štátom, zainteresovaným stranám a spotrebiteľom sa v roku 2018 zaslali špecifické dotazníky. V rokoch 2018 a 2019 sa zorganizovalo niekoľko špecializovaných seminárov a konferencií so zainteresovanými stranami, ako aj stretnutia expertných skupín z členských štátov a skupín pre občiansky dialóg na tému transparentnosti trhu.

(7)

Povinnosť členských štátov oznamovať ceny a poskytovať informácie o výrobe a trhu je už stanovená vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/1185, ale len vo vzťahu k výrobným cenám.

(8)

Takže na jednej strane Únia síce poskytuje pomerne vysokú úroveň verejných informácií o výrobných a spotrebiteľských cenách na základe údajov od štatistických úradov v členských štátoch, na druhej strane má verejnosť k dispozícii len veľmi málo informácií o cenách v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Rozšírením oznamovania cien by sa mali vyriešiť tieto informačné nedostatky, a to najmä v prípade zložitých sektorových potravinových dodávateľských reťazcov. Monitorovanie prenosu cien v rámci reťazca rozšírením zberu a poskytovania údajov by účastníkom trhu malo umožniť lepšie chápať fungovanie dodávateľského reťazca, a tým zlepšiť jeho celkové fungovanie a hospodársku efektívnosť, najmä v prípade slabších subjektov, ktoré nemajú jednoduchý prístup k informáciám o súkromných cenách.

(9)

Ceny, ktoré sa oznamujú v súčasnosti, predstavujú výrobné predajné ceny hospodárskych subjektov v prvej etape poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Na monitorovanie prenosu cien v reťazci bude potrebné zbierať údaje o cenách od rôznych hospodárskych subjektov v reťazci (napríklad veľkoobchodníkov, obchodníkov, potravinárskeho priemyslu a maloobchodníkov), najmä pokiaľ ide o dodávateľské reťazce s výrazne diferencovanými fázami a produktmi.

(10)

Oznamovanie výlučne reprezentatívnych cien (ako sú ceny na hlavných trhoch a od významných hospodárskych subjektov) by malo členským štátom umožniť uplatňovať pri oznamovaní nákladovo efektívny prístup a prispievať k udržaniu čo najnižšej administratívnej záťaže malých a stredných podnikov. V súlade so súčasnými postupmi by členské štáty mali opísať metodiku stanovovania reprezentatívnych cien. Mali by sa zamerať aj na aproximáciu svojich metodík s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu porovnateľnosť údajov medzi členskými štátmi.

(11)

S cieľom zabezpečiť časovo a nákladovo efektívny mechanizmus oznamovania by Komisia mala sprístupniť existujúci informačný systém hospodárskym subjektom, a tým im umožniť oznamovať informácie priamo Komisii pod dohľadom členských štátov. Členské štáty by mali informovať Komisiu, ak delegujú túto povinnosť poskytovať informácie na hospodárske subjekty.

(12)

Komisia by mala organizovať pravidelné stretnutia s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, rozvíjať synergie a prispievať k spoločnému chápaniu trhovej dynamiky v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Komisia by mala takisto poskytnúť informácie členským štátom a zainteresovaným stranám o uplatňovaní nariadenia.

(13)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Je vhodné stanoviť taký dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia, ktorý by členským štátom umožnil prispôsobiť sa novým povinnostiam týkajúcim sa oznamovania.

(15)

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade oznámení podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a aktov prijatých na základe uvedeného nariadenia sa informačný systém uvedený v prvom pododseku tohto odseku sprístupní v relevantných prípadoch aj hospodárskym subjektom a tretím krajinám.“

2.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Štandardné oznámenie

Ak nie je v aktoch uvedených v článku 1 stanovené inak, v prípade, že členský štát, prípadne tretie krajiny alebo hospodárske subjekty neposkytli Komisii požadované informácie alebo nepredložili požadované dokumenty do stanoveného termínu („nulový návrat“), má sa za to, že oznámili tieto skutočnosti:

a)

v prípade kvantitatívnych informácií: ‚nulovú hodnotu‘;

b)

v prípade kvalitatívnych informácií: že nemá ‚žiadne informácie, ktoré by oznámil‘.“

3.

Názov kapitoly II sa nahrádza takto:

„OZNAMOVANIE A KOORDINÁCIA V OBLASTI CIEN, VÝROBY, TRHU A INFORMÁCIÍ POŽADOVANÝCH NA ZÁKLADE MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD“.

4.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty a prípadne tretie krajiny a hospodárske subjekty oznamujú Komisii všetky dôležité nové informácie, ktoré by mohli podstatne zmeniť už poskytnuté informácie.“

5.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Doplňujúce informácie

Členské štáty, prípadne tretie krajiny a hospodárske subjekty môžu Komisii poskytovať doplňujúce informácie k informáciám požadovaným v prílohách I, II a III prostredníctvom informačného systému uvedeného v článku 1, pokiaľ príslušný členský štát, prípadne tretie krajiny alebo hospodárske subjekty považujú takéto informácie za relevantné. Poskytovanie takýchto informácií sa uskutočňuje prostredníctvom formulára, ktorý Komisia sprístupňuje v rámci informačného systému.“

6.

Článok 9 sa mení takto:

a)

Nadpis článku 9 sa nahrádza takto:

„Vymedzenie cien a množstva“.

b)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pre každé oznámenie cien a množstva požadované v tomto oddiele členské štáty oznámia zdroj a metodiku použitú na určenie pôvodu poskytnutých informácií. Takéto oznámenia zahŕňajú informácie o reprezentatívnych trhoch určených členskými štátmi a súvisiace koeficienty váženia.“

c)

Vkladá sa tento odsek 1a:

„1a.   Pre každé oznámenie cien a množstva požadované v tomto oddiele môžu členské štáty delegovať priamy prenos cien a množstiev do informačného systému Komisie uvedeného v článku 1 na hospodárske subjekty. Členské štáty informujú Komisiu o totožnosti hospodárskych subjektov, na ktoré sa takéto delegovanie vzťahuje.“

7.

Články 10, 11 a 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 10

Oznamovanie cien v oficiálnej mene

Pokiaľ sa v prílohách I, II a III nestanovuje inak, členské štáty, prípadne hospodárske subjekty oznamujú informácie o cenách vo svojej oficiálnej mene, bez DPH.

Článok 11

Týždenné oznamovanie cien

Pokiaľ sa v prílohe I nestanovuje inak, členské štáty, prípadne hospodárske subjekty oznamujú Komisii týždenné informácie o cenách za predchádzajúci týždeň, ktoré sa uvádzajú v prílohe I, a to každú stredu do 12.00 hod. (bruselského času).

Článok 12

Iné ako týždenné poskytovanie informácií o cenách, výrobe a trhu

Členské štáty, prípadne hospodárske subjekty v určených lehotách oznamujú Komisii tieto skutočnosti:

a)

iné ako týždenné informácie o cenách, ktoré sa uvádzajú v prílohe II;

b)

informácie o výrobe a trhu, ktoré sa uvádzajú v prílohe III.“

8.

Prílohy I, II a III sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).

(3)  Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 49.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22. 3. 2019, s. 1.


PRÍLOHA I

Požiadavky týkajúce sa oznamovania týždenných informácií o cenách podľa článku 11

Pokiaľ sa nestanovuje inak, dotknuté členské štáty sú členské štáty, ktoré produkujú alebo používajú viac než 2 % celkovej zodpovedajúcej produkcie alebo použitia v Únii.

1.   Obilniny

Obsah oznámenia: reprezentatívne trhové ceny jednotlivých obilnín a akostí obilnín, ktoré sa považujú za relevantné pre trh Únie, vyjadrené na tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ceny sa v relevantných prípadoch vzťahujú na akostné vlastnosti, miesto kótovania a štádium uvedenia na trh pre každý výrobok.

2.   Ryža

Obsah oznámenia: reprezentatívne trhové ceny jednotlivých odrôd ryže, ktoré sa považujú za relevantné pre trh Únie, vyjadrené na tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, v ktorých sa produkuje ryža, a členské štáty, v ktorých sa produkujú mlynárske výrobky.

Iné: ceny sa v relevantných prípadoch vzťahujú na štádium spracovania, miesto kótovania a štádium uvedenia na trh pre každý výrobok.

3.   Olejnaté semená

Obsah oznámenia: reprezentatívne ceny repky olejnej, semien slnečnice, sójových bôbov, múčky z repky olejnej, múčky zo semien slnečnice, sójovej múčky, surového repkového oleja, surového slnečnicového oleja a surového sójového oleja.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s vysadenou plochou príslušnej plodiny najmenej 10 000 hektárov ročne. Pokiaľ ide o oznamovanie cien múčok a olejov, členské štáty, ktoré spracúvajú viac než 200 000 ton úrody príslušných olejnatých semien.

4.   Olivový olej

Obsah oznámenia: priemerné ceny zaznamenané na hlavných reprezentatívnych trhoch a vážené celoštátne priemerné ceny pre kategórie olivového oleja uvedené v časti VIII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktoré produkujú viac než 20 000 ton olivového oleja každoročne od 1. októbra do 30. septembra.

Iné: ceny zodpovedajú voľne skladovanému olivovému oleju, panenskému olivovému oleju pri výstupe z lisovne a cenám zo závodu, pokiaľ ide o ostatné kategórie. Reprezentatívne trhy musia pokrývať aspoň 70 % vnútroštátnej výroby príslušného výrobku.

Nákupné ceny

Obsah oznámenia: maloobchodné reprezentatívne nákupné ceny kategórií panenského olivového oleja a extra panenského olivového oleja uvedených v časti VIII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Iné: reprezentatívne ceny musia zodpovedať upravenému panenskému olivovému oleju a extra panenskému olivovému oleju v nádobách pripravených pre konečných spotrebiteľov a musia zahŕňať aspoň jednu tretinu vnútroštátnych nákupov príslušného výrobku.

5.   Ovocie a zelenina, banány

a)    Ceny výrobkov určených pre trh s čerstvými výrobkami

Obsah oznámenia: reprezentatívne ceny druhov a odrôd rajčiakov, jabĺk, pomarančov, broskýň a nektáriniek uvedených v prílohe VI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/891 (1), vyjadrené na 100 kg čistej hmotnosti výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty uvedené v prílohe VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/891.

Iné: ceny zodpovedajú cenám výrobkov pri výstupe z baliarne, triedených a balených výrobkov a prípadne výrobkov na paletách.

b)    Ceny banánov

Obsah oznámenia: veľkoobchodné ceny žltých banánov, ktoré patria pod číselný znak KN 0803 90 10, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, ktoré uvedú na trh viac ako 50 000 ton žltých banánov za kalendárny rok.

Iné: ceny sa oznamujú podľa skupiny krajín pôvodu.

c)    Výstupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne ceny rajčiakov, jabĺk, pomarančov, broskýň, nektáriniek a banánov určených pre trh s čerstvými výrobkami. Všetky ceny vyjadrené na 100 kg výrobku.

Iné: ide o výstupné ceny za zozbierané produkty.

d)    Nákupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne maloobchodné nákupné ceny rajčiakov, jabĺk, pomarančov, broskýň a nektáriniek vyjadrené na 100 kg výrobku.

6.   Mäso

Obsah oznámenia: ceny hovädzích, bravčových a ovčích jatočných tiel a kusov a určitých druhov živého hovädzieho dobytka, živých teliat a prasiatok v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 a jatočných tiel podľa klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: v prípade jatočných tiel a živých zvierat: všetky členské štáty. V prípade kusov: členské štáty, ktorých vnútroštátna výroba predstavuje najmenej 2 % výroby v Únii.

Iné: ak podľa názoru príslušného orgánu dotknutého členského štátu nie je počet jatočných tiel alebo živých zvierat dostatočný na oznámenie, dotknutý členský štát sa môže rozhodnúť, že v danom období pozastaví zaznamenávanie cien takýchto jatočných tiel alebo živých zvierat, a dôvod takéhoto rozhodnutia oznámi Komisii. Pokiaľ ide o kusy, dotknuté členské štáty oznamujú ceny hovädzej zadnej štvrte, hovädzej prednej štvrte, hovädzieho mletého mäsa, bravčového karé, bravčového bôčika, bravčového pliecka, bravčového mletého mäsa a bravčovej šunky.

Nákupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne nákupné ceny bravčového a hovädzieho mletého mäsa stanovené maloobchodníkmi a inými prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov vyjadrené na 100 kg výrobku.

7.   Mlieko a mliečne výrobky

Obsah oznámenia: ceny sušenej srvátky, sušeného odstredeného mlieka, sušeného plnotučného mlieka, masla, smotany, konzumného mlieka a komoditných syrov vyjadrené na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktorých vnútroštátna výroba predstavuje najmenej 2 % výroby v Únii; alebo, v prípade komoditných syrov tie členské štáty, v ktorých príslušný druh syra predstavuje najmenej 4 % celkovej vnútroštátnej výroby syrov.

Iné: ceny sa oznamujú v prípade výrobkov kúpených od výrobcu, s vylúčením akýchkoľvek ďalších nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.) na základe zmlúv uzavretých na dodávky do troch mesiacov.

Nákupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne nákupné ceny masla a príslušných syrov stanovené maloobchodníkmi a inými prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov vyjadrené na 100 kg výrobku.

8.   Vajcia

Obsah oznámenia: veľkoobchodná cena vajec triedy A podľa spôsobu chovu (priemer kategórií L a M) vyjadrená na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ceny zodpovedajú cenám výrobkov v baliarňach.

9.   Hydinové mäso

Obsah oznámenia: priemerná veľkoobchodná cena celých kurčiat triedy A (tzv. kurčatá 65 %) a kuracích kusov (rezňov z kuracích pŕs, nôh) vyjadrená na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ceny zodpovedajú cenám výrobkov v bitúnkoch alebo cenám, ktoré boli zaznamenané na reprezentatívnych trhoch.

Nákupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne nákupné ceny celých kurčiat triedy A a kuracích pŕs stanovené maloobchodníkmi a inými prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov vyjadrené na 100 kg výrobku.

10.   Iné

Obsah oznámenia: cena sušeného mlieka s iným ako mliečnym tukom vyjadrená na 100 kg výrobku.

Iné: ceny sa oznamujú v prípade výrobkov kúpených od výrobcu, s vylúčením akýchkoľvek ďalších nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.) na základe zmlúv uzavretých na dodávky do troch mesiacov.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 4).


PRÍLOHA II

Požiadavky týkajúce sa oznamovania iných ako týždenných informácií o cenách podľa článku 12 písm. a)

Pokiaľ sa nestanovuje inak, dotknuté členské štáty sú členské štáty, ktoré produkujú alebo používajú viac než 2 % celkovej zodpovedajúcej produkcie alebo použitia v Únii, s výnimkou produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, v prípade ktorých je prahová hodnota 4 % produkcie.

1.   Obilniny

a)    Cenyekologicky pestovaných obilnín

Obsah oznámenia: reprezentatívne trhové ceny ekologicky pestovanej pšenice letnej, ako aj trhové ceny pšenice tvrdej a raže vyjadrené na tonu výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

b)    Ceny pšeničnej múky

Obsah oznámenia: reprezentatívne predajné ceny pšeničnej múky stanovené mlynárskym priemyslom vyjadrené na tonu výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

c)    Nákupné ceny pšeničnej múky

Obsah oznámenia: reprezentatívne nákupné ceny pšeničnej múky stanovené maloobchodníkmi a inými prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov vyjadrené na tonu výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

2.    Olejnaté semená a bielkovinové plodiny

Obsah oznámenia: reprezentatívne trhové ceny jednotlivých bielkovinových plodín, ktoré sa považujú za relevantné pre trh Únie, ako aj ekologicky pestovanej sóje, sójovej múčky z ekologického poľnohospodárstva, geneticky nemodifikovanej sójovej múčky, vyjadrené na tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: v prípade bielkovinových plodín: členské štáty s vysadenou plochou príslušnej plodiny najmenej 10 000 hektárov ročne.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

3.    Cukor

Obsah oznámenia:

a)

vážené priemery týchto cien cukru, vyjadrené na tonu cukru, ako aj celkové zodpovedajúce množstvá a vážené štandardné odchýlky:

i)

za predchádzajúci mesiac: predajná cena;

ii)

za predchádzajúci mesiac: predajná cena na faktúrach zodpovedajúca krátkodobým zmluvám. Komisia uverejní tieto ceny najskôr 2 mesiace po skončení ďalej stanoveného obdobia oznamovania;

b)

vážená priemerná cena cukrovej repy v predchádzajúcom hospodárskom roku vyjadrená na tonu cukrovej repy, ako aj celkové zodpovedajúce predané množstvá.

Dotknuté členské štáty:

a)

v prípade cien cukru: všetky členské štáty, v ktorých sa viac ako 10 000 ton cukru vyrába z cukrovej repy alebo zo surového cukru;

b)

v prípade cien cukrovej repy: členské štáty s plochami, ktoré sú vysadené cukrovou repou, s rozlohou viac ako 1 000 ha v danom hospodárskom roku.

Obdobie oznamovania:

a)

v prípade cien cukru: do 25. dňa každého mesiaca;

b)

v prípade cien cukrovej repy: každoročne do 30. júna.

Iné: Ceny sa stanovujú v súlade s metodikou, ktorú uverejnila Komisia, a musia sa týkať:

a)

cien zo závodu za biely voľne skladovaný cukor štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v bode B ods. II prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, zozbieraný z cukrovarníckych podnikov a rafinérií cukru;

b)

cien cukrovej repy za cukrovú repu štandardnej kvality s obsahom 16 % cukru, ktoré platia cukrovarnícke podniky výrobcom. Cena cukrovej repy sa musí pripísať k tomu istému hospodárskemu roku ako cukor z nej získaný.

Nákupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne nákupné ceny cukru a melasy stanovené maloobchodníkmi, potravinárskym a nepotravinárskym priemyslom (okrem odvetvia biopalív), vyjadrené na tonu výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca.

Iné: reprezentatívne ceny sa stanovujú v súlade s metodikou, ktorú uverejnila Komisia.

4.   Ľanové vlákno

Obsah oznámenia: priemerné ceny zo závodu za predchádzajúci mesiac zaznamenané na hlavných reprezentatívnych trhoch za dlhé ľanové vlákno, vyjadrené na tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, v ktorých sa dlhé ľanové vlákna vyrábajú z ľanu pestovaného na vlákno vysadeného na plochách s rozlohou väčšou ako 1 000 ha.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

5.   Olivový olej a stolové olivy

Obsah oznámenia:

reprezentatívne trhové ceny olivového oleja z ekologickej poľnohospodárskej výroby pre kategórie panenského olivového oleja a extra panenského olivového oleja uvedené v časti VIII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, vyjadrené na 100 kg výrobku,

reprezentatívne ceny surových olív v prípade stolových olív, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty:

v prípade olivového oleja z ekologickej poľnohospodárskej výroby: členské štáty, ktoré produkujú viac než 5 000 ton olivového oleja z ekologickej poľnohospodárskej výroby (kategórie panenského olivového oleja a extra panenského olivového oleja) za jednoročné obdobie od 1. októbra do 30. septembra,

v prípade stolových olív: členské štáty, ktoré produkujú viac než 5 000 ton stolových olív za jednoročné obdobie od 1. septembra do 31. augusta.

Obdobie oznamovania:

v prípade olivového oleja z ekologickej poľnohospodárskej výroby: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac,

v prípade stolových olív: do 15. januára každého roka za úrodu v predchádzajúcom kalendárnom roku (1. september – 31. december).

Iné: pokiaľ ide o olivový olej z ekologickej poľnohospodárskej výroby: ceny zodpovedajú voľne skladovanému olivovému oleju, panenskému olivovému oleju pri výstupe z lisovne a cenám zo závodu v prípade iných kategórií. Pokiaľ ide o surové olivy na výrobu stolových olív, ceny zodpovedajú olivám dodaným výrobcami do miest príjmu produktov spracovateľského priemyslu.

6.   Víno

Obsah oznámenia: pokiaľ ide o vína uvedené v bode 1 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

prehľad o cenách za predchádzajúci mesiac vyjadrených na hektoliter vína s odkazom na príslušné objemy alebo

b)

verejne dostupné zdroje informácií, ktoré sa považujú za dôveryhodné na účely zaznamenávania cien.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, v ktorých produkcia vína prekročila v posledných piatich rokoch v priemere 5 % celkovej produkcie vína v Únii.

Obdobie oznamovania: do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Iné: ceny zodpovedajú cenám za nezabalený výrobok pri výstupe z priestorov výrobcu. Pokiaľ ide o informácie uvedené v písmenách a) a b), dotknuté členské štáty musia vybrať osem najreprezentatívnejších trhov, ktoré sa majú monitorovať a ktoré zahŕňajú najmenej dva trhy s vínom s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

7.   Mlieko a mliečne výrobky

a)    Mlieko

Obsah oznámenia: cena surového mlieka a surového mlieka z ekologického chovu a odhadovaná cena za dodávky surového mlieka v prebiehajúcom mesiaci, vyjadrená na 100 kg výrobku so skutočným obsahom tuku a bielkovín.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Iné: cena zodpovedá cene, ktorú vyplácajú prvonákupcovia usadení na území členského štátu.

b)    Mliečne výrobky

Obsah oznámenia: ceny syrov iných ako komoditných syrov uvedených v bode 7 prílohy I, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty pre tie druhy syrov, ktoré sú relevantné pre ich vnútroštátny trh.

Obdobie oznamovania: do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Iné: ceny zodpovedajú syru kúpenému od výrobcu s vylúčením akýchkoľvek ďalších nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.) na základe zmlúv uzavretých na dodávky do troch mesiacov.

8.   Ovocie a zelenina, banány

a)    Ceny ekologicky pestovaného čerstvého ovocia a zeleniny

Obsah oznámenia: reprezentatívne predajné ceny ekologicky dopestovaných rajčiakov, jabĺk, pomarančov, broskýň a nektáriniek vyjadrené na 100 kg čistej hmotnosti výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

b)    Ceny zelených banánov

Obsah oznámenia:

a)

priemerné predajné ceny na miestnych trhoch účtované za zelené banány predávané v pestovateľskej oblasti, vyjadrené na 100 kg výrobku a súvisiace množstvá;

b)

priemerné predajné ceny zelených banánov predávaných mimo pestovateľskej oblasti, vyjadrené na 100 kg výrobku a súvisiace množstvá.

Obdobie oznamovania:

do 15. júna každého roka za predchádzajúce obdobie od 1. januára do 30. apríla,

do 15. októbra každého roka za predchádzajúce obdobie od 1. mája do 31. augusta,

do 15. februára každého roka za predchádzajúce obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s pestovateľskou oblasťou, konkrétne:

a)

Kanárske ostrovy;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinik;

d)

Madeira a Azory;

e)

Kréta a Lakónia;

f)

Cyprus.

Iné: ceny zelených banánov predávaných v Únii mimo ich pestovateľskej oblasti zodpovedajú cenám z prvého prístavu vykládky (za nevyložený tovar).

c)    Výstupné ceny

Obsah oznámenia: reprezentatívne ceny rajčiakov, jabĺk a pomarančov určených na spracovanie. Všetky ceny vyjadrené na 100 kg výrobku.

Obdobie oznamovania:

a)

v prípade rajčiakov: do 31. januára nasledujúceho roka;

b)

v prípade jabĺk a pomarančov: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Iné: ide o výstupné ceny za zozbierané produkty.

9.   Mäso

Obsah oznámenia: reprezentatívne predajné ceny jatočných tiel hovädzieho dobytka z ekologického chovu podľa klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka ako v prípade oznámenia podľa bodu 6 písm. a) prílohy I, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

10.   Hydina

Obsah oznámenia: reprezentatívne predajné ceny celých kurčiat triedy A (tzv. kurčatá 65 %) z ekologického chovu, vyjadrené na 100 kg výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.


PRÍLOHA III

Požiadavky týkajúce sa oznámení s informáciami o výrobe a trhu podľa článku 12 písm. b)

1.   Ryža

Obsah oznámenia: pre každý druh ryže uvedený v bodoch 2 a 3 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

vysadená plocha, agronomická výnosnosť, produkcia nelúpanej ryže v roku zberu úrody a výnos z brúsenia ryže;

b)

domáce použitie ryže (vrátane spracovateľského priemyslu) vyjadrené ako ekvivalent bielenej brúsenej ryže;

c)

zásoby ryže (vyjadrené ako ekvivalent brúsenej ryže), ktoré sa nachádzajú u výrobcov a v zariadeniach na brúsenie ryže k 31. augustu každého roku, rozpísané podľa množstva ryže vyrobenej v Únii a dovezenej ryže.

Obdobie oznamovania: do 15. januára každého roka za predchádzajúci rok.

Dotknuté členské štáty:

a)

pokiaľ ide o produkciu nelúpanej ryže: všetky členské štáty, ktoré produkujú ryžu;

b)

pokiaľ ide o domáce použitie: všetky členské štáty;

c)

pokiaľ ide o zásoby ryže: všetky členské štáty, ktoré produkujú ryžu, a členské štáty, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na brúsenie ryže.

2.   Cukor

A.    Plochy na pestovanie cukrovej repy

Obsah oznámenia: plocha na pestovanie cukrovej repy za bežný hospodársky rok a odhady na nasledujúci hospodársky rok.

Obdobie oznamovania: každý rok do 31. mája.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty s plochami, ktoré sú vysadené cukrovou repou, s rozlohou viac ako 1 000 ha v príslušnom roku.

Iné: tieto údaje sa vyjadrujú v hektároch a sú rozpísané podľa plôch určených na výrobu cukru a plôch určených na výrobu bioetanolu.

B.    Výroba a použitie cukru a bioetanolu

Obsah oznámenia:

a)

výroba: výroba cukru a melasy a výroba bioetanolu jednotlivých podnikov v predchádzajúcom hospodárskom roku a odhad celkovej výroby cukru v každom členskom štáte a výroby cukru jednotlivých podnikov za bežný hospodársky rok;

b)

použitie: cukor predaný podnikmi a rafinériami v predchádzajúcom hospodárskom roku, rozdelený podľa miesta určenia.

Obdobie oznamovania: do 30. novembra každého roka, pokiaľ ide o výrobu a použitie v predchádzajúcom hospodárskom roku, ako aj o odhad celkovej výroby cukru v bežnom hospodárskom roku a do 31. marca každého roka (30. júna v prípade francúzskych departementov Guadeloupe a Martinik), pokiaľ ide o výrobu jednotlivých podnikov za bežný hospodársky rok.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, v ktorých sa vyrába viac ako 10 000 ton cukru.

Iné:

a)

„výroba cukru“ je celkové množstvo bieleho cukru vyjadrené v tonách takto:

i)

biely cukor, bez zohľadňovania rozdielov v kvalite;

ii)

surový cukor, na základe výnosu stanoveného v súlade s bodom B.III prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

iii)

invertný cukor, podľa váhy;

iv)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru, ktoré majú čistotu aspoň 70 % a sú vyrobené z cukrovej repy, na základe obsahu extrahovateľného cukru alebo na základe skutočného výnosu;

v)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru, ktoré majú čistotu aspoň 75 % a sú vyrobené z cukrovej trstiny, na základe obsahu cukru;

b)

do výroby cukru sa nezahŕňa výroba bieleho cukru získaného z niektorého z výrobkov uvedených v písmene a) alebo vyrobených v režime aktívneho zušľachťovacieho styku;

c)

cukor získaný z cukrovej repy zasiatej počas daného hospodárskeho roka sa pripisuje k nasledujúcemu hospodárskemu roku. Cukor získaný z cukrovej repy zasiatej na jeseň určitého hospodárskeho roku sa však pripisuje k tomu istému hospodárskemu roku v členských štátoch, ktoré sa tak rozhodli a svoje rozhodnutie oznámili Komisii do 1. októbra 2017;

d)

číselné údaje týkajúce sa cukru sa rozpisujú podľa jednotlivých mesiacov a so zreteľom na bežný hospodársky rok zodpovedajú predbežným údajom do februára a odhadom pre zostávajúce mesiace hospodárskeho roka;

e)

výroba bioetanolu zahŕňa iba bioetanol získaný z niektorého z výrobkov uvedených v písmene a) a vyjadruje sa v hektolitroch;

f)

„použitie cukru“ sú celkové množstvá vyjadrené v tonách ekvivalentu bieleho cukru, ktoré cukrovarnícke podniky a rafinérie predajú maloobchodníkom a používateľom cukru počas hospodárskeho roka. Tieto množstvá sa rozdeľujú na množstvá predané do maloobchodu, potravinárskeho priemyslu a ostatných priemyselných odvetví s výnimkou bioetanolu.

C.    Výroba izoglukózy

Obsah oznámenia:

a)

množstvá z vlastnej výroby izoglukózy odoslané každým výrobcom počas predchádzajúceho hospodárskeho roka;

b)

množstvá z vlastnej výroby izoglukózy odoslané každým výrobcom počas predchádzajúceho mesiaca.

Obdobie oznamovania: do 30. novembra každého roka za predchádzajúci hospodársky rok a do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, v ktorých sa vyrába izoglukóza.

Iné:„výroba izoglukózy“ je celkové množstvo výrobku získaného z glukózy alebo z jej polymérov s hmotnostným obsahom v suchom stave najmenej 41 % fruktózy, vyjadrené v tonách sušiny, bez ohľadu na skutočný obsah fruktózy nad prahovou hodnotou 41 %. Ročné údaje o výrobe sa rozpíšu podľa jednotlivých mesiacov.

D.    Zásoby cukru a izoglukózy

Obsah oznámenia:

a)

množstvá vyrobeného cukru skladované na konci každého mesiaca cukrovarníckymi podnikmi a rafinériami cukru;

b)

množstvá vyrobenej izoglukózy skladované výrobcami izoglukózy na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Obdobie oznamovania: do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac, pokiaľ ide o cukor, a do 30. novembra, pokiaľ ide o izoglukózu.

Dotknuté členské štáty:

a)

pokiaľ ide o cukor, všetky členské štáty, v ktorých sa nachádzajú cukrovarnícke podniky alebo rafinérie cukru a v ktorých výroba cukru presahuje 10 000 ton ročne;

b)

pokiaľ ide o izoglukózu, všetky členské štáty, v ktorých sa vyrába izoglukóza.

Iné: údaje sa vzťahujú na výrobky skladované vo voľnom obehu na území Únie a na výrobu cukru a izoglukózy, ako sa vymedzuje v bodoch B a C.

Pokiaľ ide o cukor:

údaje sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú vo vlastníctve cukrovarníckeho podniku alebo rafinérie cukru alebo na ktoré sa vzťahuje skladový list,

pri množstvách, ktoré sa nachádzajú v sklade na konci júla, augusta a septembra, sa takisto uvedie množstvo, ktoré pochádza z výroby cukru v rámci ďalšieho hospodárskeho roku,

v prípade uskladnenia výroby v inom členskom štáte ako je oznamujúci členský štát, oznamujúci členský štát informuje príslušný členský štát o množstvách uskladnených na jeho území a miestach uskladnenia do konca mesiaca nasledujúceho po oznámení údajov Komisii.

Pokiaľ ide o izoglukózu, množstvá zodpovedajú množstvám, ktoré sú vo vlastníctve výrobcu.

E.    Dohody v rámci obchodu

Obsah oznámenia: obsah dohôd v rámci obchodu medzi pestovateľmi a podnikmi, ako aj ustanovení o rozdelení kolektívnych hodnôt. Relevantné prvky, ktoré sa majú oznámiť, sa stanovia v súlade s metodikou, ktorú uverejnila Komisia.

Obdobie oznamovania: do konca každého hospodárskeho roka za daný hospodársky rok.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, v ktorých sa nachádzajú cukrovarnícke podniky a v ktorých výroba cukru presahuje 10 000 ton.

3.    Priadne plodiny

Obsah oznámenia:

a)

plocha na pestovanie ľanu na vlákno za predchádzajúci hospodársky rok a odhad za bežný hospodársky rok, vyjadrená v hektároch;

b)

výroba dlhých ľanových vláken za predchádzajúci hospodársky rok a odhad pre bežný hospodársky rok, vyjadrená v tonách;

c)

plocha vysadená bavlníkom za predchádzajúci rok zberu a odhad pre bežný rok zberu, vyjadrená v hektároch;

d)

produkcia neodzrnenej bavlny za predchádzajúci rok zberu a odhad pre bežný rok zberu, vyjadrená v tonách;

e)

priemerná cena neodzrnenej bavlny vyplácaná výrobcom bavlny za predchádzajúci rok zberu, vyjadrená za tonu výrobku.

Obdobie oznamovania:

a)

pokiaľ ide o ľan pestovaný na vlákno: do 31. júla každého roka;

b)

pokiaľ ide o výrobu dlhých ľanových vláken: do 31. októbra každého roka;

c)

pokiaľ ide o bavlnu: do 15. októbra každého roka.

Dotknuté členské štáty:

a)

pokiaľ ide o ľan: všetky členské štáty, v ktorých sa produkujú dlhé ľanové vlákna na plochách vysadených ľanom pestovaným na vlákno s rozlohou väčšou ako 1 000 ha;

b)

pokiaľ ide o bavlnu: všetky členské štáty, v ktorých má plocha osiata bavlnou rozlohu najmenej 1 000 ha.

4.   Chmeľ

Obsah oznámenia: tieto informácie o výrobe, a to vo forme súhrnných informácií, a pokiaľ ide o informácie uvedené v písmenách b), c) a d), sú rozpísané podľa odrôd horkého a aromatického chmeľu:

a)

počet poľnohospodárov pestujúcich chmeľ;

b)

plocha vysadená chmeľom, vyjadrená v hektároch;

c)

množstvo v tonách a priemerná výkupná cena, vyjadrená za kilogram chmeľu predávaného v rámci termínovanej zmluvy a bez takejto zmluvy;

d)

výroba alfakyseliny v tonách a priemerný obsah alfakyseliny (v percentách).

Obdobie oznamovania: do 30. apríla roku nasledujúceho po zbere chmeľu.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s plochou vysadenou chmeľom s rozlohou viac ako 200 hektárov v predchádzajúcom roku.

5.   Olivový olej

Obsah oznámenia:

a)

údaje o konečnej výrobe (vrátane údajov o ekologickej výrobe), celkovej domácej spotrebe (vrátane spracovateľského priemyslu) a stave koncových zásob v predchádzajúcom období roka od 1. októbra do 30. septembra;

b)

odhad mesačnej výroby, odhad mesačnej úrovne zásob nachádzajúcich sa u výrobcov a v priemysle a odhady celkovej výroby, celkovej domácej spotreby (vrátane spracovateľského priemyslu) a koncových zásob za bežné obdobie roka od 1. októbra do 30. septembra.

Obdobie oznamovania:

a)

do 31. októbra každého roka v prípade údajov za predchádzajúce obdobie jedného roka;

b)

do 31. októbra každého roka a do 15. dňa každého mesiaca od novembra do júna v prípade údajov týkajúcich sa bežného obdobia roka.

Dotknuté členské štáty: v prípade oznamovania mesačnej úrovne zásob: členské štáty, ktoré vyrábajú viac než 20 000 ton olivového oleja za obdobie jedného roka od 1. októbra do 30. septembra. V prípade iných údajov: všetky členské štáty vyrábajúce olivový olej.

6.   Tabak

Obsah oznámenia: pre každú skupinu odrôd surového tabaku:

a)

počet poľnohospodárov;

b)

plocha v hektároch;

c)

doručené množstvo v tonách;

d)

priemerná cena vyplácaná poľnohospodárom, bez daní a iných poplatkov, vyjadrená za kg výrobku.

Obdobie oznamovania: do 31. júla roka nasledujúceho po roku zberu.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s plochou vysadenou tabakom s rozlohou viac ako 3 000 hektárov, pokiaľ ide o predošlú úrodu.

Iné: skupiny odrôd surového tabaku sú tieto:

skupina I

sušený teplým vzduchom: tabak sušený v peciach s riadenou cirkuláciou vzduchu, teplotou a vlhkosťou, najmä Virginia;

skupina II

svetlý sušený na vzduchu: tabak sušený na vzduchu pod strechou, neponecháva sa na fermentáciu, najmä Burely a Maryland;

skupina III

tmavý sušený na vzduchu: tabak sušený na vzduchu pod strechou, predtým ako sa uvedie na trh, necháva sa prirodzene fermentovať, najmä Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski;

skupina IV

sušený ohňom: tabak sušený ohňom, najmä Kentucky a Salento;

skupina V

sušený na slnku: tabak sušený na slnku, nazývaný aj „Oriental varieties (orientálne odrody)“, najmä Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.

7.   Vinárske výrobky

Obsah oznámenia:

a)

odhady výroby vinárskych výrobkov (vrátane vinifikovaného a nevinifikovaného hroznového muštu) na území členského štátu počas bežného vinárskeho roka;

b)

konečný výsledok na základe hlásení o výrobe uvedených v článku 31 nariadenia (EÚ) 2018/273 (1), ako aj odhad výroby, na ktorú sa takéto hlásenia nevzťahujú;

c)

súhrn hlásení o zásobách uvedených v článku 32 nariadenia (EÚ) 2018/273, skladovaných k 31. júlu predchádzajúceho vinárskeho roka;

d)

záverečná bilancia za predchádzajúci vinársky rok vrátane úplných informácií o dostupnosti (počiatočné zásoby, výroba, dovoz), použití (ľudská a priemyselná spotreba, transformácia, vývoz a straty) a konečných zásobách.

Obdobie oznamovania:

a)

odhady výroby: do 30. septembra každého roka;

b)

konečný výsledok na základe hlásení o výrobe: do 15. marca každého roka;

c)

súhrn hlásení o zásobách: do 31. októbra každého roka;

d)

záverečná bilancia: do 15. januára každého roka.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktoré vedú aktualizovaný vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

8.   Mlieko

Obsah oznámenia:

celkové množstvo surového kravského mlieka, vyjadrené v kilogramoch so skutočným obsahom tuku,

celkové množstvo surového kravského mlieka z ekologickej výroby, vyjadrené v kilogramoch so skutočným obsahom tuku,

obsah tuku a bielkovín v surovom kravskom mlieku, vyjadrený ako percentuálny podiel z hmotnosti výrobku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: pokiaľ ide o mlieko, množstvá zodpovedajú množstvám mlieka dodaného v predchádzajúcom mesiaci prvonákupcom usadeným na území členského štátu. Členské štáty zabezpečujú, aby všetci prvonákupcovia usadení na ich území nahlasovali príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvá surového kravského mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané, včas a primeraným spôsobom tak, aby túto požiadavku splnili.

9.   Vajcia

Obsah oznámenia:

počet miest produkcie vajec rozdelený podľa spôsobov chovu uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 589/2008 (2) a miest produkcie vajec z ekologického chovu podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (3) vrátane maximálnej kapacity zariadenia z hľadiska počtu nosníc prítomných v zariadení súčasne,

objem produkcie vajec v škrupine podľa spôsobu chovu vyjadrený v tonách čistej hmotnosti vrátane vajec z ekologického chovu.

Obdobie oznamovania:

počet výrobných závodov každý rok do 1. apríla,

objemy výroby za mesiac do 25. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

10.   Etylalkohol

Obsah oznámenia: pokiaľ ide o alkohol poľnohospodárskeho pôvodu, vyjadrený v hektolitroch čistého alkoholu:

a)

výroba fermentáciou a destiláciou, údaje rozpísané podľa poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa alkohol vyrába;

b)

objemy presunuté od výrobcov alebo dovozcov alkoholu na spracovanie alebo balenie, rozpísané podľa kategórií použitia (potraviny a nápoje, palivá, priemyselné použitie/iné).

Obdobie oznamovania: do 1. marca každého roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

11.   Mäso

Obsah oznámenia:

a)

hovädzie: množstvo a hmotnosť klasifikovaných jatočných tiel podľa kategórie a tried mäsitosti a pretučnenosti;

b)

bravčové: množstvo a hmotnosť klasifikovaných jatočných tiel podľa triedy obsahu chudého mäsa;

c)

hovädzie: množstvo a hmotnosť klasifikovaných jatočných tiel z ekologického chovu podľa kategórie a tried mäsitosti a pretučnenosti.

Obdobie oznamovania: pokiaľ ide o písmená a) a b), týždenne spolu s oznámením cien stanoveným v ods. 6 písm. a) prílohy I; pokiaľ ide o písmeno c), mesačne spolu s oznámením cien stanoveným v odseku 9 prílohy II.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

12.   Iné

Obsah oznámenia: celkové množstvo sušeného mlieka s iným ako mliečnym tukom vyjadrené v tonách.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: množstvá zodpovedajú množstvám sušeného mlieka s iným ako mliečnym tukom, ktoré v predchádzajúcom mesiaci vyrobili spracovatelia mlieka usadení na území členského štátu.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 24).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 20).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 4).


22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1747

z 15. októbra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o požiadavky na niektoré preukazy spôsobilosti a osvedčenia členov posádky, pravidlá pre výcvikové organizácie a príslušné orgány

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 1, článok 27 ods. 1 a článok 62 ods. 14,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2) sa stanovujú podrobné pravidlá pre technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky v civilnom letectve.

(2)

Pri vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 sa zistilo, že určité požiadavky obsahovali redakčné chyby alebo nejasnosti. Okrem toho uplynula platnosť viacerých lehôt alebo ustanovení, ktoré boli pôvodne zahrnuté s cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na zosúladenie svojich vnútroštátnych pravidiel s nariadením (EÚ) č. 1178/2011. To viedlo k problémom spojeným s vykonávaním a zrozumiteľnosťou pravidiel Únie. Uvedené požiadavky by sa mali objasniť a opraviť. Malo by sa zaviesť nové vymedzenie pojmov v záujme zabezpečenia jednotného vykonávania podmienok.

(3)

S cieľom posilniť proporcionalitu a transparentnosť regulačného systému pre všeobecné letectvo by sa mali zmeniť pravidlá platné pre pilotov ľahkých lietadiel, súkromných pilotov, pilotov vetroňov a pilotov balónov, aby sa stanovilo rozšírenie oprávnení a aby sa objasnil obsah výcviku a skúšok. Pri stanovení rozšírenia oprávnení by sa mali objasniť požiadavky týkajúce sa kvalifikačných kategórií vodných letúnov, rozlietanosti, skúšok teoretických vedomostí a započítavania.

(4)

Mali by sa zmeniť požiadavky týkajúce sa prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre letúny a vrtuľníky s cieľom objasniť ustanovenia súvisiace s teoretickými vedomosťami a letovým výcvikom, požiadavkami na predĺženie a obnovenie platnosti.

(5)

Mali by sa zmeniť požiadavky na kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie, aby sa objasnila a zabezpečila konzistentnosť, pokiaľ ide o varianty, platnosť a obnovenie platnosti. Okrem toho by sa mali vykonať zmeny s cieľom objasniť kvalifikačné kategórie na leteckú akrobaciu, kvalifikačné kategórie na vlečenie vetroňa a vlečenie predmetu, kvalifikačné kategórie na nočné lety a kvalifikačné kategórie na lety v horách.

(6)

Pri vykonávaní pravidiel sa ukázalo, že niektoré z požiadaviek vzťahujúcich sa na inštruktorov a examinátorov sú nejasné. Preto pokiaľ ide o inštruktorov, mali by sa zmeniť požiadavky týkajúce sa osvedčení inštruktora, nevyhnutných predpokladov, hodnotenia spôsobilosti, platnosti, oprávnení a podmienok, obsahu výcvikového kurzu, predĺženia a obnovenia platnosti. Pokiaľ ide o examinátorov, mali by sa zmeniť požiadavky týkajúce sa osvedčení examinátora, normalizácie, nevyhnutných predpokladov, hodnotenia spôsobilosti, platnosti, oprávnení a podmienok, predĺženia a obnovenia platnosti.

(7)

V nariadení (EÚ) 2018/1139 sa stanovuje možnosť uznať výcvik a skúsenosti týkajúce sa lietadiel, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2018/1139 [príloha I – lietadlá uvedené v článku 2 ods. 3 písm. d)] na účely získania preukazu spôsobilosti podľa časti FCL. Preto by sa príslušné pravidlá pre výcvikové organizácie a príslušné orgány mali zmeniť tak, aby umožňovali takéto uznávanie.

(8)

Pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa výcvikových organizácií na základe vyhlásenia (ďalej len „DTO“) (3) vyplynula potreba objasniť uplatniteľné pravidlá na zabezpečenie účinného regulačného dohľadu nad DTO. Požiadavky by sa mali zmeniť s cieľom zabezpečiť, aby možnosť absolvovať výcvik v DTO bola povolená iba vtedy, ak sa daná DTO nachádza na území, za ktoré sú členské štáty zodpovedné podľa Chicagského dohovoru.

(9)

Pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa možnosti prevodu preukazov spôsobilosti podľa časti FCL a súvisiacich osvedčení zdravotnej spôsobilosti vyplynula potreba objasniť zodpovednosti zúčastnených príslušných orgánov a načasovanie prevodu zodpovednosti za dohľad. Preto by sa príslušné pravidlá mali zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení boli navrhnuté v stanovisku č. 5/2017, ktoré vydala Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva podľa článku 75 ods. 2 písm. b) a c) a článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139, a v kontexte následných odborných diskusií.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   pre rôzne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti, oprávnení a povinností držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti;“.

2.

V článku 2 sa vypúšťajú body 4, 9, 10 a 13.

3.

V článku 4 sa vypúšťa odsek 1

4.

V článku 4 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, držiteľom osvedčenia inštruktora kvalifikačnej kategórie na triedu alebo osvedčenia examinátora, ktorí majú oprávnenia na jednopilotné vysokovýkonné lietadlo so zložitou konštrukciou, sa tieto oprávnenia prevedú na osvedčenie inštruktora pre typovú kvalifikačnú kategóriu alebo osvedčenie examinátora pre jednopilotné letúny.“

5.

Článok 5 sa vypúšťa.

6.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Vzhľadom na vydávanie preukazov spôsobilosti podľa časti FCL v súlade s prílohou I sa za výcvik začatý pred uplatňovaním tohto nariadenia v súlade s predpismi JAR a postupmi, ktorý sa vykonáva pod regulačným dohľadom členského štátu a ktorý bol odporučený na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov v súvislosti s príslušnými predpismi JAR, udelí plný zápočet za predpokladu, že výcvik a skúšanie sa skončili najneskôr 8. apríla 2016 a preukaz spôsobilosti podľa časti FCL sa vydal najneskôr 1. apríla 2020.“

7.

Článok 10a sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Organizácie sú v súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1139 oprávnené poskytovať výcvik pre pilotov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 iba vtedy, ak príslušný orgán vydal uvedeným organizáciám schválenie, ktorým sa potvrdzuje, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a požiadavky stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

So zreteľom na článok 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/1139 sú však organizácie s hlavným miestom podnikania v členskom štáte oprávnené poskytovať výcvik uvedený v ustanovení DTO.GEN.110 prílohy VIII k tomuto nariadeniu bez takéhoto schválenia na území, za ktoré sú členské štáty zodpovedné podľa Chicagského dohovoru, ak príslušnému orgánu predložili vyhlásenie v súlade s požiadavkami stanovenými v ustanovení DTO.GEN.115 uvedenej prílohy a, ak sa to vyžaduje v ustanovení DTO.GEN.230 písm. c) uvedenej prílohy, ak príslušný orgán schválil výcvikový program.“;

b)

Odseky 2, 3 a 4 sa vypúšťajú.

8.

V článku 10b sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

9.

V článku 10c sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

10.

V článku 11 sa vypúšťa odsek 2

11.

V článku 11a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

12.

V článku 12 sa vypúšťajú odseky 1b, 2, 3, 5 a 6.

13.

V článku 12 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Keď členský štát uplatní požiadavky odsekov 2a a 4, oznámi to Komisii a agentúre. V tomto oznámení opíše dôvody takejto výnimky, ako aj program implementácie vrátane plánovaných opatrení a harmonogramu.“

14.

Príloha I (časť FCL), príloha VI (časť ARA) a príloha VIII (časť DTO) sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 57, 58, 59 a 66 prílohy k tomuto nariadeniu sa však uplatňujú od 21. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 z 31. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2018, s. 13).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 (časť FCL) sa mení takto:

1.

Ustanovenie FCL.010 sa mení takto:

a)

Za pojem „let pod uhlom“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Hodnotenie spôsobilosti‘ je preukázanie zručností, vedomostí a prístupu na účely prvotného vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia inštruktora alebo examinátora.“;

b)

Za pojem „trenažér letových a navigačných postupov“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Let vykonaný výlučne podľa prístrojov‘ je let, pri ktorom pilot ovláda lietadlo bez akejkoľvek vonkajšej vizuálnej orientácie, a to v simulovaných alebo skutočných meteorologických podmienkach na let podľa prístrojov (IMC).“;

c)

Za pojem „priamy let“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Traťové lety pod dozorom‘ (LIFUS) sú traťové lety po absolvovaní schváleného výcvikového kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu s nulovým časom letu alebo traťové lety vyžadované na základe správy o údajoch o prevádzkovej spôsobilosti (OSD).“;

d)

Za pojem „noc“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚OSD‘ sú údaje o prevádzkovej spôsobilosti stanovené v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.“;

e)

Za pojem „typ lietadla“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Zoznam typových kvalifikačných kategórií a doložiek pre preukazy spôsobilosti‘ je zoznam, ktorý uverejnila agentúra na základe výsledkov hodnotenia OSD a ktorý obsahuje triedy letúnov a typy lietadiel na účely udeľovania preukazov spôsobilosti letovej posádke.“;

f)

Vymedzenie pojmu „noc“ sa nahrádza takto:

„‚Noc‘ je časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný podobný časový interval medzi západom a východom slnka, ako ho môže stanoviť náležitý orgán.“;

g)

Vymedzenie pojmu „iné výcvikové zariadenia (OTD – other training devices)“ sa nahrádza takto:

„‚Iné výcvikové zariadenia‘ (OTD) sú výcvikové prostriedky okrem FSTD, ktoré sú prostriedkami výcviku tam, kde nie je nevyhnutné úplné prostredie pilotnej kabíny.“;

h)

Vymedzenie pojmu „preskúšanie odbornej spôsobilosti“ sa nahrádza takto:

„‚Preskúšanie odbornej spôsobilosti‘ je preukázanie zručností na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti kvalifikačných kategórií alebo oprávnení vrátane takej ústnej skúšky, ktorú môže požadovať examinátor.“;

2.

Ustanovenie FCL.025 sa mení takto:

a)

Písmeno a) bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Žiadatelia vykonajú celý súbor skúšok teoretických vedomostí pre konkrétny preukaz spôsobilosti alebo kvalifikačnú kategóriu v rámci zodpovednosti príslušného orgánu rovnakého členského štátu.“;

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Kritériá úspešného vykonania skúšky

1.

Žiadateľ úspešne vykoná písomnú skúšku teoretických vedomostí, ak dosiahne aspoň 75 % bodov stanovených pre túto skúšku. Neuplatňujú sa žiadne trestné body.

2.

Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, žiadateľ úspešne absolvoval požadovanú skúšku teoretických vedomostí pre vydanie príslušného preukazu spôsobilosti pilota alebo kvalifikačnej kategórie, ak úspešne absolvoval všetky požadované písomné skúšky teoretických vedomostí v období 18 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa žiadateľ prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky.

3.

Ak žiadateľ o skúšku teoretických vedomostí ATPL alebo o vydanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL), prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) neabsolvoval úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci štyroch pokusov alebo neabsolvoval úspešne všetky písomné skúšky počas šiestich sedení alebo počas obdobia uvedeného v písmene b) bode 2, musí znovu vykonať celý súbor písomných skúšok teoretických vedomostí.

4.

Ak žiadatelia o vydanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL), preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL), preukazu spôsobilosti pilota vetroňa (SPL) alebo preukazu spôsobilosti pilota balónov (BPL) neabsolvovali úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci štyroch pokusov alebo neabsolvovali úspešne všetky písomné skúšky počas obdobia uvedeného v písmene b) bode 2, musia znovu vykonať celý súbor písomných skúšok teoretických vedomostí.

5.

Pred opätovným vykonaním skúšok teoretických vedomostí žiadatelia absolvujú ďalší výcvik v DTO alebo ATO. Rozsah a oblasť potrebného výcviku stanoví DTO alebo ATO na základe potrieb žiadateľov.“;

3.

Ustanovenie FCL.040 sa nahrádza takto:

FCL.040 Uplatňovanie oprávnení vyplývajúcich z preukazov spôsobilosti

Uplatňovanie oprávnení, ktoré poskytuje preukaz spôsobilosti, závisí od platnosti kvalifikačných kategórií obsiahnutých v tomto preukaze spôsobilosti, ak je to relevantné, a od osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, a to podľa uplatňovaných oprávnení.“;

4.

Ustanovenie FCL.055 sa nahrádza takto:

FCL.055 Jazyková spôsobilosť

a)

Všeobecné podmienky. Piloti letúnov, vrtuľníkov, lietadiel so zdvihovými motormi a vzducholodí, od ktorých sa vyžaduje používanie rádiotelefónu, nesmú uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií, pokiaľ nemajú vo svojom preukaze spôsobilosti doložku jazykovej spôsobilosti buď pre anglický jazyk, alebo pre jazyk používaný pri rádiovej komunikácii počas daného letu. Doložka udáva jazyk, úroveň jazykovej spôsobilosti a dátum platnosti a musí sa získať v súlade s postupom stanoveným príslušným orgánom. Minimálna prijateľná úroveň jazykovej spôsobilosti je funkčná úroveň (úroveň 4) v súlade s dodatkom 2 k tejto prílohe.

b)

Žiadateľ o doložku jazykovej spôsobilosti musí v súlade s dodatkom 2 k tejto prílohe preukázať aspoň funkčnú úroveň jazykovej spôsobilosti, a to tak v používaní frazeológie, ako aj jazyka bežnej komunikácie, hodnotiteľovi osvedčenému príslušným orgánom alebo prípadne orgánom pre skúšanie jazykovej spôsobilosti schváleným príslušným orgánom. Žiadateľ túto úroveň dosahuje, ak preukáže svoju schopnosť:

1.

efektívne komunikovať len prostredníctvom hlasu a v situáciách s priamym osobným kontaktom;

2.

presne a jasne komunikovať o všeobecných a pracovne zameraných témach;

3.

používať primerané komunikačné stratégie na výmenu správ a na zistenie a vyriešenie nedorozumení vo všeobecnom alebo pracovne zameranom kontexte;

4.

úspešne zvládnuť náročné jazykové výzvy pri komplikáciách alebo neočakávanom zvrate udalostí, ktorý nastane pri bežných pracovných situáciách alebo komunikačných úlohách, s ktorými je inak oboznámený, a

5.

používať dialekt alebo prízvuk, ktorý je pre leteckú komunitu zrozumiteľný.

c)

Okrem pilotov, ktorí preukázali jazykovú spôsobilosť na odbornej úrovni (úroveň 6) v súlade s dodatkom 2 k tejto prílohe, doložka jazykovej spôsobilosti sa prehodnotí:

1.

každé 4 roky, ak preukázaná jazyková spôsobilosť je na funkčnej úrovni (úroveň 4), alebo

2.

každých 6 rokov, ak preukázaná jazyková spôsobilosť je na veľmi pokročilej úrovni (úroveň 5).

d)

Osobitné požiadavky pre držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR). Bez toho, aby boli dotknuté uvedené body, držitelia IR alebo EIR preukážu schopnosť používať anglický jazyk na príslušnej úrovni jazykovej spôsobilosti, ako sa vymedzuje v dodatku 2 k tejto prílohe.

e)

Preukazovanie jazykovej spôsobilosti a schopnosti držiteľov IR alebo EIR používať anglický jazyk sa vykonáva metódou hodnotenia, ktorú stanoví niektorý príslušný orgán.“;

5.

V ustanovení FCL.060 sa bod 2 písmena c) nahrádza takto:

„2.

Ak pilot nespĺňa požiadavku uvedenú v bode 1, absolvuje výcvikový let s inštruktorom s kvalifikáciou v súlade s podčasťou J na výcvik pre daný typ lietadla. Skôr ako pilot bude môcť uplatňovať svoje oprávnenia, vykoná sa výcvikový let v lietadle alebo v letovom simulátore (FFS) toho typu lietadla, ktoré sa má použiť, pričom musí zahŕňať prinajmenšom požiadavky uvedené v písmene b) bodoch 1 a 2.“;

6.

V ustanovení FCL.115 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

Na účely výcviku na oprávnenie pre kvalifikačnú kategóriu na triedu jednomotorových piestových letúnov (vodných) sa musia brať do úvahy prvky v bode 7 [Kvalifikačné kategórie na triedu (voda)] oddielu B (Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov) dodatku 9 k tejto prílohe.“;

7.

Ustanovenie FCL.120 sa nahrádza takto:

FCL.120 LAPL – Skúška teoretických vedomostí

a)

Žiadatelia o LAPL(A) a LAPL(H) preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy a postupy riadenia letovej prevádzky (ATC),

ľudská výkonnosť,

meteorológia,

komunikácia,

navigácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách.

b)

Žiadatelia o LAPL(B) a LAPL(S) preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy a postupy riadenia letovej prevádzky (ATC),

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách a

navigácia.“;

8.

Ustanovenie FCL.105.A sa nahrádza takto:

FCL.105.A LAPL(A) – Oprávnenia a podmienky

a)

Oprávnenia

LAPL na letúny oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na jednomotorových piestových letúnoch (pozemných), na jednomotorových piestových letúnoch (vodných) alebo turistických motorových klzákoch (TMG) s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 2 000 kg, prepravujúcich najviac 3 cestujúcich, pričom na palube lietadla nikdy nie je viac osôb ako 4.

b)

Podmienky

1.

Držitelia LAPL(A) smú po vydaní preukazu spôsobilosti prepravovať cestujúcich iba po nalietaní 10 hodín času letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch.

2.

Držitelia LAPL(A), ktorí boli predtým držiteľmi ATPL(A), MPL(A), CPL(A) alebo PPL(A), sú oslobodení od požiadaviek stanovených v písmene b) bode 1.“;

9.

V ustanovení FCL.135.A sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Oprávnenia sa rozšíria na iný variant v rámci triedy, ak pilot absolvuje buď rozdielový výcvik, alebo zoznamovanie. Rozdielový výcvik sa zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ho inštruktor.“;

10.

Ustanovenie FCL.140.A sa nahrádza takto:

FCL.140.A LAPL(A) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia LAPL(A) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, iba ak v priebehu uplynulých 2 rokov ako piloti letúnov alebo turistických motorových klzákov splnili aspoň jednu z týchto podmienok:

1.

absolvovali aspoň 12 hodín času letu vo funkcii veliaceho pilota alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dohľadom inštruktora vrátane:

12 vzletov a pristátí,

opakovacieho výcviku trvajúceho aspoň 1 hodinu celkového času letu s inštruktorom;

2.

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti pre LAPL(A) s examinátorom. Program preskúšania odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky pre LAPL(A).

b)

Ak sú držitelia LAPL(A) držiteľmi oprávnenia na jednomotorové piestové letúny (pozemné) aj jednomotorové piestové letúny (vodné), môžu splniť požiadavky uvedené v písmene a) bode 1 pre akúkoľvek z týchto tried alebo ich kombináciu, ktoré sú platné pre obe oprávnenia. Na tento účel aspoň 1 hodinu požadovaného času letu a 6 z požadovaných 12 vzletov a pristátí musia absolvovať v každej triede.“;

11.

Ustanovenie FCL.140.H sa nahrádza takto:

FCL.140.H LAPL(H) – Požiadavky na rozlietanosť

Držitelia LAPL(H) uplatňujú oprávnenia vyplývajúce zo svojho preukazu spôsobilosti na konkrétnom type, iba ak v období uplynulých 12 mesiacov:

a)

absolvovali aspoň šesť hodín času letu vo vrtuľníkoch daného typu vo funkcii veliaceho pilota alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dohľadom inštruktora vrátane šiestich vzletov, priblížení a pristátí a absolvovali opakovací výcvik v trvaní aspoň 1 hodiny celkového času letu s inštruktorom;

b)

predtým, než začnú znovu uplatňovať oprávnenia vyplývajúce zo svojho preukazu spôsobilosti, absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom na konkrétnom type vrtuľníka. Daný program preskúšania odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky pre LAPL(H).“;

12.

Ustanovenie FCL.215 sa nahrádza takto:

„FCL.215 Skúška teoretických vedomostí

a)

Žiadatelia o PPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy,

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia a

navigácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu a

všeobecné vedomosti o lietadlách.

b)

Žiadatelia o BPL alebo SPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy,

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách a

navigácia.“;

13.

V ustanovení FCL.205.A sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

PPL(A) oprávňuje držiteľov vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) v neobchodnej prevádzke a uplatňovať všetky oprávnenia držiteľov LAPL(A).“;

14.

V ustanovení FCL.205.H sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

PPL(H) oprávňuje držiteľa vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na vrtuľníkoch v neobchodnej prevádzke a uplatňovať všetky oprávnenia držiteľov LAPL(H).“;

15.

Ustanovenie FCL.625 sa nahrádza takto:

FCL.625 IR – Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Platnosť

IR platí 1 rok.

b)

Predĺženie platnosti

1.

Platnosť IR sa predlžuje v období 3 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia jej platnosti na základe splnenia kritérií na predĺženie platnosti pre príslušnú kategóriu lietadiel.

2.

Ak sa žiadatelia rozhodnú splniť požiadavky na predĺženie platnosti skôr, než je uvedené v bode 1, nové obdobie platnosti sa začína od dátumu preskúšania odbornej spôsobilosti.

3.

Žiadatelia, ktorí neabsolvujú príslušnú časť preskúšania odbornej spôsobilosti IR pred dátumom uplynutia platnosti IR, uplatňujú svoje oprávnenia IR, iba ak úspešne absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti IR.

c)

Obnovenie platnosti

Po uplynutí platnosti IR žiadatelia s cieľom obnoviť platnosť svojich oprávnení musia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

ak to ATO považuje za potrebné, absolvovať opakovací výcvik v ATO, aby dosiahli úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na zvládnutie prístrojovej časti praktickej skúšky v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušnú kategóriu lietadiel v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

3.

byť držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pokiaľ nie je v tejto prílohe stanovené inak.

d)

Ak nebola predĺžená alebo obnovená platnosť IR v priebehu predchádzajúcich 7 rokov, žiadatelia o IR musia opätovne absolvovať skúšku teoretických vedomostí IR a praktickú skúšku IR.

e)

Držitelia platnej IR v preukaze spôsobilosti pilota vydanom treťou krajinou v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru sú oslobodení od plnenia požiadaviek uvedených v písmene c) bode 1 a písmene d), keď obnovujú platnosť oprávnení IR obsiahnutých v preukazoch spôsobilosti vydaných v súlade s touto prílohou.

f)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti uvedené v písmene c) bode 2 a písmene e) sa môže spojiť s preskúšaním odbornej spôsobilosti vykonávaným na účely obnovenia platnosti príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie.“;

16.

V ustanovení FCL.625.A sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Predĺženie platnosti.

Na predĺženie platnosti IR(A) žiadatelia musia:

1.

byť držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pokiaľ nie je predĺženie platnosti IR spojené s obnovením platnosti príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie;

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe, ak je predĺženie platnosti IR spojené s predĺžením platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie;

3.

ak predĺženie platnosti IR nie je spojené s predĺžením platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie:

i)

pre jednopilotné letúny, absolvovať v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe preskúšanie odbornej spôsobilosti na základe oddielu 3B a tých častí oddielu 1, ktoré sa týkajú zamýšľaného letu;

ii)

pre viacmotorové letúny, absolvovať v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe preskúšanie odbornej spôsobilosti pre jednopilotné letúny na základe oddielu 6 výlučne podľa prístrojov.

4.

V prípade predĺženia platnosti podľa bodu 2 sa môže použiť trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušnú triedu alebo typ letúna za predpokladu, že prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(A) sa vykoná na letúne.“;

17.

Ustanovenie FCL.625.H sa nahrádza takto:

FCL.625.H IR(H) – Predĺženie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti IR(H) žiadatelia musia:

1.

byť držiteľmi príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie, pokiaľ nie je predĺženie platnosti IR spojené s obnovením platnosti príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie;

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vrtuľníka v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe, ak je predĺženie platnosti IR spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie;

3.

ak predĺženie platnosti IR nie je spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, absolvovať v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vrtuľníka na základe oddielu 5 a príslušných častí oddielu 1.

b)

V prípade preskúšania odbornej spôsobilosti podľa písmena a) bodu 3 sa môže použiť letové výcvikové zariadenie 2/3 (FTD 2/3) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušný typ vrtuľníka za predpokladu, že prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(H) sa vykoná na vrtuľníku.

c)

Vzájomný zápočet sa udeľuje v súlade s dodatkom 8 k tejto prílohe.“;

18.

Ustanovenie FCL.710 sa nahrádza takto:

FCL.710 Kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie – varianty

a)

Piloti absolvujú rozdielový výcvik alebo zoznamovanie s cieľom rozšíriť svoje oprávnenia o iný variant lietadla v rámci jednej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie. V prípade variantov v rámci kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie sú súčasťou rozdielového výcviku alebo zoznamovania podľa potreby príslušné prvky vymedzené v OSD.

b)

Rozdielový výcvik sa vykoná buď:

1.

v ATO;

2.

v DTO v prípade lietadla uvedeného v písmene a) bode 1 podbode c) a písmene a) bode 2 podbode c) ustanovenia DTO.GEN.110 prílohy VIII;

3.

u držiteľa AOC so schváleným programom rozdielového výcviku pre danú triedu alebo typ.

c)

Bez ohľadu na požiadavku uvedenú v písmene b) môže rozdielový výcvik na turistické motorové klzáky (TMG), jednomotorové piestové letúny (SEP), jednomotorové turbínové (SET) a viacmotorové piestové (MEP) letúny vykonávať primerane kvalifikovaný inštruktor, pokiaľ nie je v OSD stanovené inak.

d)

Ak piloti do 2 rokov od výcviku uvedeného v písmene b) nevykonajú let na danom variante, absolvujú ďalší rozdielový výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti na danom variante s výnimkou typov alebo variantov v rámci kvalifikačných kategórií na triedu SEP a TMG.

e)

Rozdielový výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti v uvedenom variante sa podľa potreby zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podľa vhodnosti ho podpíše inštruktor alebo examinátor.“;

19.

V ustanovení FCL.725 písm. b) sa dopĺňa tento bod 5:

„5.

Skúška pre jednopilotné jednomotorové letúny a jednopilotné viacmotorové letúny (vodné) je písomná a pozostáva najmenej z 30 otázok s voliteľnými odpoveďami.“;

20.

Ustanovenie FCL.740 sa nahrádza takto:

FCL.740 Platnosť a obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií

a)

Platnosť

Obdobie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií je 1 rok s výnimkou kvalifikačných kategórií na triedu pre jednopilotné jednomotorové letúny, pre ktoré je obdobie platnosti 2 roky, pokiaľ nie je v OSD stanovené inak. Ak sa piloti rozhodnú splniť požiadavky na predĺženie platnosti skôr, než je uvedené v ustanoveniach FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL a FCL.740.As, nové obdobie platnosti sa začína od dátumu preskúšania odbornej spôsobilosti.

b)

Obnovenie platnosti

Pri obnovení platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie žiadateľ musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

2.

pred preskúšaním odbornej spôsobilosti uvedeným v bode 1 absolvovať opakovací výcvik v ATO, ak to ATO považuje za potrebné na dosiahnutie úrovne odbornej spôsobilosti na bezpečnú prevádzku lietadla príslušnej triedy alebo typu, s výnimkou prípadu, keď je držiteľom platnej kvalifikačnej kategórie na tú istú triedu alebo typ lietadla v preukaze spôsobilosti pilota vydanom treťou krajinou v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru a keď je oprávnený uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie. Žiadateľ môže absolvovať výcvik:

i)

v DTO alebo v ATO, ak mu uplynula platnosť kvalifikačnej kategórie na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov, kvalifikačnej kategórie na triedu turistických motorových klzákov (TMG) alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednomotorové vrtuľníky uvedené v ustanovení DTO.GEN.110 písm. a) bode 2 podbode c) prílohy VIII;

ii)

v DTO, v ATO alebo s inštruktorom, ak mu platnosť kvalifikačnej kategórie uplynula pred menej ako tromi rokmi a ak išlo o kvalifikačnú kategóriu na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov alebo kvalifikačnú kategóriu na triedu turistických motorových klzákov (TMG).

3.

Bez ohľadu na písmeno b) body 1 a 2 piloti, ktorí sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na letové skúšky vydanej v súlade s ustanovením FCL.820 a ktorí sa podieľali na skúšobných letoch v rámci vývoja, osvedčovania alebo výroby daného typu lietadla a absolvovali buď 50 hodín celkového času letu, alebo 10 hodín času letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) pri letových skúškach na danom type v roku predchádzajúcom dátumu ich žiadosti, sú oprávnení požiadať o predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie.“;

21.

V ustanovení FCL.805 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Oprávnenia kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa a na vlečenie predmetu sú obmedzené na letúny alebo turistické motorové klzáky (TMG) primerane lietadlu, na akom žiadateľ vykonal letový výcvik. V prípade vlečenia predmetu sú tieto oprávnenia obmedzené na spôsob vlečenia, ktorý sa použil pri letovom výcviku. Oprávnenia sa rozšíria, ak piloti úspešne absolvujú aspoň tri výcvikové lety s inštruktorom, ktoré zahŕňajú celé osnovy výcviku vlečenia pre príslušný typ lietadla a príslušný spôsob vlečenia predmetu.“;

22.

V ustanovení FCL.810 sa úvodná veta v písmene a) bode 1 nahrádza takto:

„1.

Ak sa majú oprávnenia LAPL, SPL alebo PPL na letúny, turistické motorové klzáky (TMG) alebo vzducholode uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), žiadatelia musia absolvovať výcvikový kurz v DTO alebo v ATO v trvaní najviac šiestich mesiacov. Kurz zahŕňa:“;

23.

V ustanovení FCL.815 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti kvalifikačnej kategórie na lety v horách žiadatelia musia:

1.

v priebehu uplynulých 2 rokov absolvovať najmenej 6 pristátí na plochách, ktoré si vyžadujú kvalifikačnú kategóriu na lety v horách, alebo

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s požiadavkami uvedenými v písmene c).“;

24.

V ustanovení FCL.900 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Výcvik poskytovaný mimo územia členských štátov:

1.

Odchylne od písmena a) v prípade letového výcviku poskytovaného počas výcvikového kurzu schváleného v súlade s touto prílohou mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagského dohovoru, príslušný orgán vydá osvedčenie inštruktora žiadateľom, ktorí:

i)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota, ktorý spĺňa všetky tieto kritériá:

A)

je v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru;

B)

v každom prípade je to aspoň CPL v príslušnej kategórii lietadiel s príslušnou kvalifikačnou kategóriou alebo osvedčením;

ii)

spĺňajú požiadavky na vydanie príslušného osvedčenia inštruktora stanovené v tejto podčasti;

iii)

preukážu príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych pravidiel bezpečnosti letectva, aby dokázali uplatňovať oprávnenia na vykonávanie výcviku v súlade s touto prílohou.

2.

Osvedčenie je obmedzené na poskytovanie letového výcviku počas výcvikového kurzu schváleného v súlade s touto prílohou, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky:

i)

poskytuje sa mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagského dohovoru;

ii)

poskytuje sa žiakom – pilotom, ktorí dostatočne ovládajú jazyk, v ktorom letový výcvik prebieha.“;

25.

V ustanovení FCL.935 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI), inštruktora na syntetickom výcvikovom zariadení (STI), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách (MI) a inštruktora letových skúšok (FTI), absolvuje hodnotenie spôsobilosti v príslušnej kategórii lietadiel, v príslušnej triede alebo type alebo v príslušnom FSTD, aby examinátorovi s kvalifikáciou podľa podčasti K tejto prílohy preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.“;

26.

Ustanovenie FCL.940 sa nahrádza takto:

FCL.940 Platnosť osvedčení inštruktora

Osvedčenia inštruktora, s výnimkou inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách (MI), a bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie FCL.900 písmeno b) bod 1 a ustanovenie FCL.915 písmeno e) bod 2, platia na obdobie troch rokov.“;

27.

Ustanovenie FCL.905.FI sa nahrádza takto:

„FCL.905.FI Oprávnenia a podmienky

Letoví inštruktori (FI) sú oprávnení vykonávať letový výcvik na účely vydávania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti:

a)

preukazov spôsobilosti PPL, SPL, BPL a LAPL v príslušnej kategórii lietadiel;

b)

kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné lietadlá okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou; rozšírení triedy a skupiny pre balóny a rozlietanosti v triede pre vetrone;

c)

kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné letúny okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, vo viacpilotnej prevádzke, za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

1.

sú alebo boli držiteľmi osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

2.

absolvovali všetky tieto kroky:

i)

aspoň 500 hodín vo funkcii pilota v rámci viacpilotnej prevádzky na letúnoch;

ii)

výcvikový kurz pre MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI;

d)

typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné alebo viacpilotné vzducholode;

e)

preukazov spôsobilosti CPL v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že letoví inštruktori absolvovali aspoň 200 hodín letového výcviku v danej kategórii lietadiel;

f)

kvalifikačnej kategórie na nočné lety za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety v príslušnej kategórii lietadiel;

2.

preukázali svoju spôsobilosť poskytovať výcvik v noci letovému inštruktorovi s kvalifikáciou v súlade s písmenom j);

3.

spĺňajú požiadavky na prax nočných letov uvedené v ustanovení FCL.060 písm. b) bode 2;

g)

kvalifikačnej kategórie na vlečenie, na akrobatické lety alebo v prípade FI(S) na lety v oblačnosti za predpokladu, že letoví inštruktori sú držiteľmi týchto oprávnení a že preukázali svoju spôsobilosť poskytovať výcvik pre tieto kvalifikačné kategórie letovému inštruktorovi s kvalifikáciou v súlade s písmenom j);

h)

prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

absolvovali aspoň 200 hodín času letu podľa prístrojov (IFR), z toho najviac 50 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v letovom simulátore (FFS), letovom výcvikovom zariadení 2/3 (FTD 2/3) alebo trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT II);

2.

absolvovali vo funkcii žiaka – pilota výcvikový kurz inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI) a úspešne absolvovali hodnotenie spôsobilosti na vydanie osvedčenia IRI;

3.

spĺňajú požiadavky uvedené v ustanoveniach FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935 v prípade viacmotorových letúnov a v ustanoveniach FCL.910.TRI písm. c) bode 1 a FCL.915.TRI písm. d) bode 2 v prípade viacmotorových vrtuľníkov;

i)

kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné viacmotorové letúny okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

v prípade letúnov spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935;

2.

v prípade vrtuľníkov spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.910.TRI písm. c) bod 1 a FCL.915.TRI písm. d) bod 2;

j)

osvedčení FI, IRI, CRI, STI alebo MI za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

absolvovali aspoň 50 hodín alebo 150 vzletov v rámci letového výcviku vo vetroňoch v prípade FI(S), aspoň 50 hodín alebo 50 vzletov v rámci letového výcviku v balónoch v prípade FI(B) a 500 hodín letového výcviku v príslušnej kategórii lietadiel vo všetkých ostatných prípadoch;

2.

úspešne absolvovali hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935 v príslušnej kategórii lietadiel, aby examinátorovi letových inštruktorov (FIE) preukázali svoju spôsobilosť vykonávať výcvik na vydanie príslušného osvedčenia;

k)

preukazov spôsobilosti MLP za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

na účely hlavnej fázy výcviku absolvovali aspoň 500 hodín času letu vo funkcii pilota letúnov, z toho aspoň 200 hodín pri vykonávaní letového výcviku;

2.

na účely základnej fázy výcviku:

i)

sú držiteľmi prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na viacmotorové letúny a oprávnenia na poskytovanie výcviku pre IR;

ii)

absolvovali aspoň 1 500 hodín času letu v prevádzke s viacčlennou posádkou;

3.

v prípade letových inštruktorov, ktorí už majú kvalifikáciu na poskytovanie výcviku v integrovaných kurzoch ATP(A) alebo CPL(A)/IR, sa požiadavky uvedené v bode 2 podbode ii) môžu nahradiť absolvovaním štruktúrovaného kurzu, ktorý zahŕňa:

i)

kvalifikáciu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC);

ii)

účasť na piatich lekciách letového výcviku v 3. fáze kurzu MPL;

iii)

účasť na piatich lekciách letového výcviku vo 4. fáze kurzu MPL;

iv)

účasť na piatich lekciách udržiavacieho traťovo orientovaného letového výcviku prevádzkovateľa;

v)

obsah kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI).

V tomto prípade letoví inštruktori vykonajú svojich prvých päť inštruktorských lekcií pod dohľadom TRI(A), MCCI(A) alebo SFI(A) s kvalifikáciou na letový výcvik MPL.“;

28.

Ustanovenie FCL.915.FI sa mení takto:

a)

V písmene b) bode 2 sa podbod i) nahrádza takto:

„i)

okrem prípadu, keď FI(A) poskytuje výcvik výlučne pre LAPL(A), absolvuje skúšku teoretických vedomostí pre CPL, ktorá sa môže vykonať bez absolvovania výcvikového kurzu teoretických vedomostí pre CPL a ktorá nie je platná na vydanie osvedčenia CPL, a“;

b)

V písmene c) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

najmenej 200 hodín absolvuje vo funkcii veliaceho pilota, ak je žiadateľ držiteľom prinajmenšom PPL(H) a úspešne absolvuje skúšku teoretických vedomostí pre CPL, ktorá sa môže vykonať bez absolvovania výcvikového kurzu teoretických vedomostí pre CPL a ktorá nie je platná na vydanie osvedčenia CPL;“;

29.

V ustanovení FCL.930.FI sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

Žiadatelia o osvedčenie FI, ktorí sú alebo boli držiteľmi akéhokoľvek iného osvedčenia inštruktora vydaného v súlade s touto prílohou, sa považujú za žiadateľov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v písmene b) bode 1.“;

30.

Ustanovenie FCL.940.FI sa nahrádza takto:

„FCL.940.FI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti

1.

Na predĺženie platnosti osvedčenia FI musia držitelia splniť aspoň dve z troch nasledujúcich požiadaviek pred dátumom uplynutia platnosti osvedčenia FI:

i)

absolvovať:

A)

v prípade FI(A) a FI(H) aspoň 50 hodín letového výcviku v príslušnej kategórii lietadiel vo funkcii FI, TRI, CRI, IRI, MI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (IR), aspoň 10 z týchto hodín sa absolvuje ako letový výcvik pre IR v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI;

B)

v prípade FI(As) aspoň 20 hodín letového výcviku vo vzducholodiach vo funkcii FI, IRI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (IR), 10 z týchto hodín sa absolvuje ako letový výcvik pre IR v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI;

C)

v prípade FI(S) aspoň 60 vzletov alebo 30 hodín letového výcviku vo vetroňoch, v motorových vetroňoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) vo funkcii FI alebo examinátora;

D)

v prípade FI(B) aspoň 6 hodín letového výcviku v balónoch vo funkcii FI alebo examinátora;

ii)

absolvovať opakovací výcvik inštruktorov ako FI v ATO alebo u príslušného orgánu. V prípade FI(B) a FI(S) sa tento opakovací výcvik inštruktorov môže absolvovať v DTO;

iii)

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

2.

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia v prípade FI(A) alebo FI(H), alebo pri každom treťom predĺžení platnosti osvedčenia v prípade FI(As), FI(S) a FI(B) musia držitelia príslušného osvedčenia FI úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

b)

Obnovenie platnosti

Ak platnosť osvedčenia FI uplynula, žiadatelia musia v období 12 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o obnovenie platnosti absolvovať opakovací výcvik inštruktora ako FI v ATO alebo u príslušného orgánu, alebo v prípade FI(B) alebo FI(S) v ATO, DTO, alebo u príslušného orgánu a absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.“;

31.

V ustanovení FCL.905.TRI sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

vydania osvedčenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) alebo inštruktora výcviku na simulátore (SFI) za predpokladu, že držiteľ spĺňa všetky tieto podmienky:

1.

má aspoň 50 hodín praxe ako inštruktor TRI alebo SFI v súlade s týmto nariadením alebo nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012;

2.

absolvoval osnovy letového výcviku príslušnej časti výcvikového kurzu pre TRI podľa ustanovenia FCL.930.TRI písm. a) bodu 3 k spokojnosti vedúceho výcviku ATO, a

c)

v prípade TRI pre jednopilotné letúny:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou za predpokladu, že žiadateľ chce získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku.

Oprávnenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie pre jednopilotné letúny TRI(SPA) sa môžu rozšíriť o letový výcvik pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke za predpokladu, že TRI spĺňa všetky tieto podmienky:

i)

je alebo bol držiteľom osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

ii)

absolvoval aspoň 500 hodín na letúnoch vo viacpilotnej prevádzke a absolvoval výcvikový kurz MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI;

2.

kurzu preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL) v základnej fáze za predpokladu, že jeho oprávnenia sú rozšírené o viacpilotnú prevádzku a že je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A) alebo IRI(A).“;

32.

Ustanovenie FCL.910.TRI sa nahrádza takto:

FCL.910.TRI Obmedzené oprávnenia

a)

Všeobecné podmienky. Ak sa výcvik TRI vykonáva iba vo výcvikových zariadeniach na simuláciu letu (FSTD), oprávnenia TRI sú obmedzené na výcvik v FSTD. Toto obmedzenie však zahŕňa tieto oprávnenia v prípade lietadla:

1.

vykonávať traťové lety pod dozorom (LIFUS) za predpokladu, že súčasťou výcvikového kurzu pre TRI bol výcvik stanovený v ustanovení FCL.930.TRI písm. a) bode 4 podbode i);

2.

vykonávať výcvik pristátia za predpokladu, že súčasťou výcvikového kurzu pre TRI bol výcvik stanovený v ustanovení FCL.930.TRI písm. a) bode 4 podbode ii), alebo

3.

vykonávať výcvikový let stanovený v ustanovení FCL.060 písm. c) bode 2 za predpokladu, že súčasťou výcvikového kurzu pre TRI bol výcvik uvedený v písmene a) bodoch 1 alebo 2.

Obmedzenie týkajúce sa FSTD sa odstráni, ak TRI absolvuje hodnotenie spôsobilosti v lietadle.

b)

Inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) na letúny a na lietadlá so vztlakovými motormi – TRI(A) a TRI(PL). Oprávnenia TRI sú obmedzené na typ letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi, na akých sa vykonával výcvik a hodnotenie spôsobilosti. Pokiaľ nie je v OSD stanovené inak, na rozšírenie oprávnení TRI o ďalšie typy musia inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie:

1.

absolvovať v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti aspoň 15 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z toho najviac 7 úsekov sa môže absolvovať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);

2.

absolvovať súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku ako súčasť príslušného kurzu TRI;

3.

absolvovať príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935, aby examinátorovi letových inštruktorov (FIE) alebo examinátorovi typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) s kvalifikáciou v súlade s podčasťou K tejto prílohy, preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane výcviku predletových a poletových činností a teoretickej výučby.

Oprávnenia TRI sa rozšíria o ďalšie varianty v súlade s OSD, ak TRI absolvoval súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku príslušného kurzu TRI.

c)

Inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) na vrtuľníky – TRI(H).

1.

Oprávnenia TRI(H) sú obmedzené na typ vrtuľníkov, na akom sa vykonávalo hodnotenie spôsobilosti na účely vydania osvedčenia TRI. Pokiaľ nie je v OSD stanovené inak, oprávnenia TRI sa rozšíria o ďalšie typy, ak inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie:

i)

absolvovali súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku ako súčasť príslušného kurzu TRI;

ii)

v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu žiadosti absolvovali aspoň 10 hodín letu na príslušnom type vrtuľníka, z toho najviac 5 hodín sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS) alebo letovom výcvikovom zariadení 2/3 (FTD 2/3), a

iii)

absolvovali príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935, aby examinátorovi letových inštruktorov (FIE) alebo examinátorovi typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) s kvalifikáciou v súlade s podčasťou K tejto prílohy, preukázali svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane výcviku predletových a poletových činností a teoretickej výučby.

Oprávnenia TRI sa rozšíria o ďalšie varianty v súlade s OSD, ak TRI absolvoval súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku príslušného kurzu TRI.

2.

Pred rozšírením oprávnení TRI(H) z jednopilotnej prevádzky o viacpilotnú prevádzku toho istého typu vrtuľníkov držiteľ absolvuje aspoň 100 hodín letu vo viacpilotnej prevádzke v tomto type vrtuľníkov.

d)

Bez ohľadu na predchádzajúce písmená držitelia osvedčenia TRI, ktorým bola vydaná typová kvalifikačná kategória v súlade s ustanovením FCL.725 písm. e), majú právo na rozšírenie oprávnení TRI o tento nový typ lietadla.“;

33.

V ustanovení FCL.915.TRI sa bod 1 písmena c) nahrádza takto:

„c)

pre osvedčenie TRI(SPA):

1.

absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu podania žiadosti aspoň 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota v letúne príslušného typu, z toho najviac 15 úsekov sa môže absolvovať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktorý predstavuje tento typ letúna, a“;

34.

Ustanovenie FCL.930.TRI sa mení takto:

a)

Úvodná veta písmena a) sa nahrádza takto:

„a)

Výcvikový kurz pre TRI sa vykonáva v lietadle, iba ak nie je k dispozícii a nie je prístupné žiadne výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD), a tento kurz zahŕňa:“;

b)

V písmene a) sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

5 hodín letového výcviku na príslušnom lietadle alebo v FSTD, ktoré predstavuje toto lietadlo, pre jednopilotné lietadlá a 10 hodín pre viacpilotné lietadlá alebo FSTD, ktoré predstavuje toto lietadlo;“;

c)

Vkladá sa nový bod 4:

„4.

podľa potreby tento výcvik:

i)

dodatočný špeciálny výcvik pred vykonávaním traťových letov pod dozorom (LIFUS);

ii)

dodatočný špeciálny výcvik pred vykonávaním výcviku pristátia. Daný výcvik vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) zahŕňa výcvik pre núdzové postupy týkajúce sa lietadla.“;

35.

Ustanovenie FCL.935.TRI sa nahrádza takto:

FCL.935.TRI Hodnotenie spôsobilosti

a)

Hodnotenie spôsobilosti TRI pre MPA a PL sa vykonáva v letovom simulátore (FFS). Ak FFS nie je k dispozícii alebo nie je prístupný, použije sa lietadlo.

b)

Hodnotenie spôsobilosti TRI pre jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou a vrtuľníky sa vykonáva jedným z týchto spôsobov:

1.

v letovom simulátore (FFS), ktorý je k dispozícii a prístupný;

2.

ak nie je k dispozícii žiadny FFS, alebo nie je prístupný, v kombinácii FSTD a lietadla;

3.

ak nie je k dispozícii žiadne FSTD, alebo nie je prístupné, v lietadle.“;

36.

Ustanovenie FCL.940.TRI sa nahrádza takto:

FCL.940.TRI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti

1.

Letúny

Na predĺženie platnosti osvedčenia TRI(A) musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

i)

vykonať jednu z týchto častí úplného výcvikového kurzu pre typovú kvalifikáciu alebo udržiavacieho výcvikového kurzu: lekciu v simulátore v dĺžke aspoň 3 hodiny alebo jedno letové cvičenie v dĺžke aspoň 1 hodinu s minimálne 2 vzletmi a pristátiami;

ii)

absolvovať opakovací výcvik inštruktora v organizácii schválenej na výcvik ako TRI(A);

iii)

úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935. Žiadatelia, ktorí splnili požiadavky ustanovenia FCL.910.TRI písm. b) bodu 3, sa považujú za žiadateľov, ktorí spĺňajú túto požiadavku.

2.

Vrtuľníky a lietadlá so vztlakovými motormi

Na účely predĺženia platnosti osvedčenia TRI(H) alebo TRI(PL) žiadatelia musia počas platnosti osvedčenia TRI splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

i)

absolvovať aspoň 50 hodín letového výcviku na každom z typov lietadiel, na ktoré sú držiteľmi oprávnení na vykonávanie výcviku, alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje uvedené typy, z toho aspoň 15 hodín absolvovať v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia TRI. V prípade osvedčenia TRI(PL) sa tieto hodiny absolvujú vo funkcii TRI alebo examinátora typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) alebo SFI alebo examinátora na letovom simulátore (SFE). V prípade osvedčenia TRI(H) sa na tento účel započíta čas odlietaný vo funkcii letového inštruktora, inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI), inštruktora na syntetickom výcvikovom zariadení (STI) alebo akéhokoľvek examinátora;

ii)

absolvovať opakovací výcvik inštruktora v organizácii schválenej na výcvik ako TRI(H), prípadne TRI(PL);

iii)

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanoveniami FCL.935, FCL.910.TRI písm. b) bodom 3 alebo prípadne FCL.910.TRI písm. c) bodom 3.

3.

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia TRI musia držitelia úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

4.

Ak sú inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) držiteľmi osvedčenia na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov lietadla, sa predĺži platnosť osvedčenia TRI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadiel, pokiaľ nie je v OSD určené inak.

5.

Osobitné požiadavky na predĺženie platnosti osvedčenia TRI(H)

Inštruktori TRI(H), ktorí sú držiteľmi osvedčenia FI(H) na príslušný typ, sa považujú za inštruktorov, ktorí spĺňajú požiadavky v písmene a). V danom prípade bude osvedčenie TRI(H) platné až do dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI(H).

b)

Obnovenie platnosti

Na obnovenie platnosti osvedčenia TRI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu podania žiadosti úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935 a musia absolvovať:

1.

pre letúny:

i)

aspoň 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z toho najviac 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS);

ii)

opakovací výcvik inštruktora ako TRI v organizácii schválenej na výcvik, ktorý zahŕňa príslušné prvky výcvikového kurzu pre TRI;

2.

pre vrtuľníky a lietadlá so vztlakovými motormi:

i)

aspoň 10 hodín času letu vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z toho najviac 5 hodín sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS) alebo letovom výcvikovom zariadení 2/3 (FTD 2/3);

ii)

opakovací výcvik inštruktora ako TRI v organizácii schválenej na výcvik, ktorý zahŕňa príslušné prvky výcvikového kurzu pre TRI;

3.

ak sú žiadatelia držiteľmi osvedčenia na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov lietadla, sa predĺži platnosť osvedčenia TRI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadiel, pokiaľ nie je v OSD určené inak.“;

37.

V ustanovení FCL.905.CRI sa za písmeno b) vkladá toto písmeno ba):

„ba)

Inštruktori kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) sú oprávnení vykonávať výcvik na účely kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné letúny okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, vo viacpilotnej prevádzke, za predpokladu, že CRI spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

1.

sú alebo boli držiteľmi osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

2.

absolvovali aspoň 500 hodín na letúnoch vo viacpilotnej prevádzke a absolvovali výcvikový kurz MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI.“;

38.

V ustanovení FCL.930.CRI sa bod 3 písmena a) nahrádza takto:

„3.

5 hodín letového výcviku na viacmotorových letúnoch alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje uvedenú triedu alebo typ letúna, vrátane aspoň 3 hodín na palube letúna, alebo aspoň 3 hodiny letového výcviku na jednomotorových letúnoch, ktorý poskytuje FI(A) s kvalifikáciou v súlade s ustanovením FCL.905.FI písm. j).“;

39.

Ustanovenie FCL.940.CRI sa nahrádza takto:

FCL.940.CRI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti osvedčenia CRI musia žiadatelia počas platnosti osvedčenia CRI splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

1.

vykonať aspoň 10 hodín letového výcviku vo funkcii CRI. Ak majú žiadatelia oprávnenia CRI na jednomotorové aj viacmotorové letúny, tieto hodiny letového výcviku sa rovnomerne rozdelia medzi jednomotorové a viacmotorové letúny;

2.

absolvovať opakovací výcvik ako CRI v ATO alebo u príslušného orgánu;

3.

úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935 pre viacmotorové, prípadne jednomotorové letúny.

b)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia CRI musia držitelia spĺňať požiadavku uvedenú v písmene a) bode 3.

c)

Obnovenie platnosti

Ak platnosť osvedčenia CRI uplynula, obnoví sa, ak žiadatelia v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o obnovenie:

1.

absolvujú opakovací výcvik ako CRI v ATO alebo u príslušného orgánu;

2.

absolvujú hodnotenie spôsobilosti, ako sa požaduje v ustanovení FCL.935.“;

40.

V ustanovení FCL.915.IRI sa bod 2 písmena b) nahrádza takto:

„2.

v prípade žiadateľa o IRI(H) na viacpilotné vrtuľníky, splniť požiadavky uvedené v ustanovení FCL.905.FI písm. h) bode 3 podbode ii);“;

41.

V ustanovení FCL.930.IRI bode 3 písmena a) sa podbod ii) nahrádza takto:

„ii)

pre IRI(H), aspoň10 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch, FFS, FTD 2/3 alebo FPNT II/III. V prípade žiadateľov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia FI(H), sa tento počet hodín zníži na aspoň 5;“;

42.

Ustanovenie FCL.905.SFI sa nahrádza takto:

FCL.905.SFI Oprávnenia a podmienky

a)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore v rámci príslušnej kategórie lietadiel na účely:

1.

predĺženia platnosti a obnovenia platnosti IR za predpokladu, že sú alebo boli držiteľmi IR v príslušnej kategórii lietadiel;

2.

vydania IR za predpokladu, že sú alebo boli držiteľmi IR v príslušnej kategórii lietadiel a absolvovali výcvikový kurz pre IRI.

b)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) pre jednopilotné letúny sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore na účely:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou, ak chcú žiadatelia získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku.

Oprávnenia inštruktora výcviku na letovom simulátore (SFI) pre jednopilotné letúny sa môžu rozšíriť o letový výcvik pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke za predpokladu, že inštruktori výcviku na letovom simulátore spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

i)

sú alebo boli držiteľmi osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

ii)

absolvovali aspoň 500 hodín na letúnoch vo viacpilotnej prevádzke a absolvovali výcvikový kurz MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI;

2.

výcvikového kurzu MCC a MPL v základnej fáze za predpokladu, že oprávnenia SFI(SPA) boli rozšírené o viacpilotnú prevádzku v súlade s bodom 1.

c)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) pre viacpilotné letúny sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore na účely:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na viacpilotné letúny, ak chcú žiadatelia získať oprávnenia na viacpilotnú prevádzku, a na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou;

2.

výcvikového kurzu MCC;

3.

kurzu MPL v základnej, strednej a pokročilej fáze za predpokladu, že pre základnú fázu sú alebo boli držiteľmi osvedčenia FI(A) alebo IRI(A).

d)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) pre vrtuľníky sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore na účely:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na vrtuľníky;

2.

výcviku MCC, ak sú SFI držiteľmi oprávnení na poskytovanie výcviku na viacpilotné vrtuľníky.“;

43.

Ustanovenie FCL.910.SFI sa nahrádza takto:

FCL.910.SFI Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia SFI sú obmedzené na letové výcvikové zariadenia 2/3 (FTD 2/3) alebo letové simulátory (FFS) lietadiel takého typu, na akom prebiehal výcvikový kurz SFI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť o iné výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavujú ďalšie typy tej istej kategórie lietadiel, ak držitelia:

a)

absolvovali obsah časti príslušného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu na simulátore;

b)

absolvovali súvisiace časti technického výcviku a osnovy letového výcviku týkajúce sa FSTD ako súčasť príslušného kurzu TRI;

c)

v rámci úplného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu vykonali aspoň 3 hodiny letového výcviku vzťahujúceho sa na povinnosti SFI na príslušnom type lietadla pod dohľadom TRE alebo SFE s kvalifikáciou na tento účel, a to s uspokojivým výsledkom.

Oprávnenia SFI sa rozšíria o ďalšie varianty v súlade s OSD, ak SFI absolvoval časti technického výcviku súvisiace s daným typom a osnovy letového výcviku týkajúce sa FSTD ako súčasť príslušného kurzu TRI.“;

44.

V ustanovení FCL.930.SFI sa bod 2 písmena a) nahrádza takto:

„2.

súvisiace časti technického výcviku a osnovy letového výcviku týkajúce sa FSTD ako súčasť príslušného kurzu TRI.“;

45.

Ustanovenie FCL.940.SFI sa nahrádza takto:

FCL.940.SFI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti osvedčenia SFI musia žiadatelia pred dátumom uplynutia platnosti osvedčenia SFI splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

1.

absolvovať aspoň 50 hodín vo funkcii inštruktora alebo examinátora v FSTD, z toho aspoň 15 hodín v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia SFI;

2.

absolvovať opakovací výcvik inštruktora vo funkcii SFI v organizácii schválenej na výcvik;

3.

úspešne absolvovať príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

b)

Žiadatelia musia navyše absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydanie typovej kvalifikačnej kategórie konkrétneho lietadla v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje príslušné typy lietadiel, na aké majú oprávnenia.

c)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia SFI musia držitelia spĺňať požiadavku uvedenú v písmene a) bode 3.

d)

Ak sú inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) držiteľmi osvedčenia na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov lietadla, sa predĺži platnosť osvedčenia SFI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadla, pokiaľ nie je v OSD stanovené inak.

e)

Obnovenie platnosti

Na obnovenie platnosti osvedčenia SFI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti o obnovenie osvedčenia splniť všetky tieto podmienky:

1.

absolvovať opakovací výcvik inštruktora vo funkcii SFI v organizácii schválenej na výcvik;

2.

úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935;

3.

absolvovať praktickú skúšku pre vydanie typovej kvalifikačnej kategórie konkrétneho lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje príslušné typy lietadiel, na aké sa majú oprávnenia obnoviť.“;

46.

Ustanovenie FCL.910.STI sa nahrádza takto:

FCL.910.STI Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia STI sú obmedzené na FSTD, na akom prebiehal výcvikový kurz STI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť o iné výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavujú ďalšie typy lietadiel, ak v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti držitelia:

a)

absolvovali obsah kurzu pre CRI alebo TRI týkajúci sa FSTD na triedu alebo typ lietadla, pre ktoré žiadajú oprávnenia na vykonávanie výcviku;

b)

úspešne absolvovali príslušnú časť preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe pre príslušnú triedu alebo typ lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), na ktorom sa má vykonávať letový výcvik.

Pre STI(A), ktorí poskytujú výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A);

c)

v rámci kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvovali aspoň 3 hodiny letového výcviku pod dohľadom inštruktora FI, CRI(A), IRI alebo TRI, ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik, vrátane aspoň 1 hodiny letového výcviku pod dohľadom examinátora FIE pre príslušnú kategóriu lietadiel.“;

47.

Ustanovenie FCL.915.STI sa nahrádza takto:

FCL.915.STI Nevyhnutné predpoklady

a)

Žiadatelia o vydanie osvedčenia STI:

1.

v priebehu troch rokov pred podaním žiadosti sú alebo boli držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota a oprávnení na vykonávanie výcviku zodpovedajúcich kurzom, v ktorých chcú vykonávať výcvik;

2.

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvovali príslušné preskúšanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu v FSTD.

Žiadatelia o vydanie STI(A), ktorí chcú poskytovať výcvik iba na BITD, absolvujú len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na vydanie PPL(A).

b)

Okrem požiadaviek stanovených v písmene a) musia žiadatelia o vydanie osvedčenia STI(H) v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti navyše absolvovať aspoň 1 hodinu času letu vo funkcii pozorovateľa v pilotnej kabíne vrtuľníka príslušného typu.“;

48.

Ustanovenie FCL.940.STI sa nahrádza takto:

FCL.940.STI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia STI

a)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti osvedčenia STI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia STI splniť všetky tieto podmienky:

1.

absolvovať aspoň 3 hodiny letového výcviku v FSTD ako súčasť úplného kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu;

2.

úspešne absolvovať príslušné časti preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe pre príslušnú triedu alebo typ lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), na ktorom sa vykonáva letový výcvik.

Pre STI(A), ktorí poskytujú výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A).

b)

Obnovenie platnosti

Na obnovenie platnosti osvedčenia STI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti o obnovenie:

1.

absolvovať opakovací výcvik vo funkcii STI v organizácii schválenej na výcvik;

2.

úspešne absolvovať príslušné časti preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe pre príslušnú triedu alebo typ lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), na ktorom sa vykonáva letový výcvik.

Pre STI(A), ktorý poskytuje výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A);

3.

v rámci úplného kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvovať v príslušnej kategórii lietadiel aspoň 3 hodiny letového výcviku pod dohľadom inštruktora FI, CRI, IRI alebo TRI, ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik, vrátane aspoň 1 hodiny letového výcviku pod dohľadom examinátora letových inštruktorov (FIE).“;

49.

Ustanovenie FCL.1000 sa nahrádza takto:

FCL.1000 Osvedčenia examinátora

a)

Všeobecné podmienky

Držitelia osvedčenia examinátora:

1.

pokiaľ nie je v tejto prílohe stanovené inak, musia byť držiteľmi rovnocenného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré majú oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti a oprávnenie poskytovať príslušný výcvik;

2.

musia mať kvalifikáciu na vykonávanie funkcie veliaceho pilota (PIC) počas praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti, ak sa vykonáva v lietadle.

b)

Osobitné podmienky

1.

Príslušný orgán môže vydať osobitné osvedčenie, ktorým sa udeľujú oprávnenia na vykonávanie praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti, ak súlad s požiadavkami stanovenými v tejto podčasti nie je možný z dôvodu zavedenia ktoréhokoľvek z týchto prvkov:

i)

nového lietadla v členských štátoch alebo v lietadlovom parku prevádzkovateľa;

ii)

nových výcvikových kurzov v tejto prílohe.

Takéto osvedčenie je obmedzené na praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti potrebné na zavedenie nového typu lietadla alebo nového výcvikového kurzu a jeho platnosť v žiadnom prípade neprekročí jeden rok.

2.

Držitelia osvedčenia vydaného v súlade s písmenom b) bodom 1, ktorí chcú požiadať o vydanie osvedčenia examinátora, musia spĺňať nevyhnutné predpoklady a požiadavky na predĺženie platnosti pre danú kategóriu osvedčenia examinátora.

3.

Ak nie je k dispozícii kvalifikovaný examinátor, príslušné orgány môžu v jednotlivých prípadoch povoliť inšpektorom alebo examinátorom, ktorí nespĺňajú príslušné požiadavky na kvalifikáciu inštruktora, typovej kvalifikačnej kategórie alebo kvalifikačnej kategórie na triedu, ako sa uvádza v písmene a), aby vykonali praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti.

c)

Skúška poskytovaná mimo územia členských štátov:

1.

Odchylne od písmena a) v prípade praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti poskytovaných mimo územia, za ktoré sú členské štáty podľa Chicagského dohovoru zodpovedné, príslušný orgán vydá osvedčenie examinátora žiadateľom, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru, za predpokladu, že títo žiadatelia:

i)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia prinajmenšom rovnocenného s tými, pre ktoré majú oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti, v každom prípade prinajmenšom držiteľmi prinajmenšom preukazu spôsobilosti CPL;

ii)

majú kvalifikáciu na vykonávanie funkcie veliaceho pilota (PIC) počas praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti, ktoré sa vykonávajú v lietadle;

iii)

spĺňajú požiadavky na vydanie príslušného osvedčenia examinátora stanovené v tejto podčasti, a

iii)

preukážu príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych predpisov o bezpečnosti letectva, aby mohli uplatňovať oprávnenia examinátora v súlade s touto prílohou.

2.

Oprávnenia vyplývajúce z osvedčenia uvedeného v bode 1 sú obmedzené na poskytovanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti:

i)

mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagského dohovoru, a

ii)

pre pilotov, ktorí dostatočné ovládajú jazyk, v ktorom sa preskúšanie/skúška vykonáva.“;

50.

Ustanovenie FCL.1005 sa nahrádza takto:

FCL.1005 Obmedzenie oprávnení v prípade osobných záujmov

Examinátori nesmú vykonávať:

a)

praktické skúšky alebo hodnotenia spôsobilosti žiadateľov o vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ktorým poskytli viac než 25 % požadovaného letového výcviku na vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré sa praktická skúška alebo hodnotenie spôsobilosti vykonáva, a

b)

praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti ani hodnotenia spôsobilosti, ak majú pocit, že ich objektivita by mohla byť ovplyvnená.“;

51.

Ustanovenie FCL.1025 sa nahrádza takto:

FCL.1025 Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčení examinátora

a)

Platnosť

Osvedčenie examinátora platí 3 roky.

b)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti osvedčenia examinátora musia držitelia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

pred uplynutím dátumu platnosti osvedčenia vykonali aspoň šesť praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti;

2.

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia sa zúčastnili na opakovacom seminári examinátorov, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo organizácia schválená na výcvik a ktorý schválil príslušný orgán. Examinátor, ktorý je držiteľom osvedčenia pre vetrone alebo balóny, mohol v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia absolvovať opakovací seminár examinátorov, ktorý poskytuje výcviková organizácia na základe vyhlásenia a ktorý schválil príslušný orgán;

3.

jedna z praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti vykonaných v súlade s bodom 1 sa uskutoční v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia examinátora a:

i)

zhodnotí ju inšpektor príslušného orgánu alebo examinátor s vyšším služobným postavením, ktorého na tento účel osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za osvedčenie examinátora, alebo

ii)

spĺňa požiadavky ustanovenia FCL.1020.

Keď sú žiadatelia o predĺženie platnosti držiteľmi oprávnení na viac než jednu kategóriu examinátora, môžu so súhlasom príslušného orgánu dosiahnuť predĺženie platnosti všetkých oprávnení examinátora, ak spĺňajú požiadavky uvedené v písmene b) bodoch 1 a 2 a v ustanovení FCL.1020 pre jednu z kategórií osvedčenia examinátora, ktorého sú držiteľmi.

c)

Obnovenie platnosti

Ak platnosť certifikátu uplynula, žiadatelia musia predtým, než začnú znovu uplatňovať príslušné oprávnenia, splniť požiadavky uvedené v písmene b) bode 2) a v ustanovení FCL.1020 v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcim dátumu žiadosti o obnovenie platnosti.

d)

Platnosť osvedčenia examinátora sa predĺži alebo obnoví, iba ak žiadatelia preukážu zachovávanie súladu s požiadavkami uvedenými v ustanoveniach FCL.1010 a FCL.1030.“;

52.

Ustanovenie FCL.1005.TRE sa mení takto:

a)

V písmene a) sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI alebo SFI na príslušnú kategóriu lietadiel za predpokladu, že aspoň 3 roky vykonávali funkciu TRE a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).“;

b)

V písmene b) sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

posúdenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI(H) alebo SFI(H) za predpokladu, že aspoň 3 roky vykonávali funkciu TRE a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).“;

53.

V ustanovení FCL.1005.CRE sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

1.

predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií;

2.

predĺženie platnosti IR za predpokladu, že absolvoval aspoň 1 500 hodín ako pilot letúnov a absolvoval aspoň 450 hodín času letu podľa prístrojov (IFR);

3.

obnovenie platnosti IR za predpokladu, že spĺňa požiadavky uvedené v ustanovení FCL.1010.IRE písm. a), a

4.

predĺženie platnosti a obnovenie platnosti EIR za predpokladu, že absolvoval aspoň 1 500 hodín ako pilot letúnov a spĺňa požiadavky uvedené v ustanovení FCL.1010.IRE písm. a) bode 2.“;

54.

V ustanovení FCL.1010.CRE sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

sú držiteľmi osvedčenia CRI alebo FI s oprávneniami na vykonávanie výcviku pre príslušnú triedu alebo typ letúnov;“;

55.

Ustanovenie FCL.1010.IRE sa nahrádza takto:

FCL.1010.IRE Nevyhnutné predpoklady

a)

IRE(A)

Žiadatelia o osvedčenie IRE pre letúny musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(A) alebo FI(A) s oprávnením na vykonávanie výcviku pre IR(A) a absolvovať:

1.

2 000 hodín času letu vo funkcii pilota letúnov a

2.

450 hodín času letu podľa IFR, z toho 250 hodín vo funkcii inštruktora.

b)

IRE(H)

Žiadatelia o osvedčenie IRE pre vrtuľníky musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(H) alebo FI(H) s oprávnením na vykonávanie výcviku pre IR(H) a absolvovať:

1.

2 000 hodín času letu vo funkcii pilota vrtuľníkov a

2.

300 hodín času letu podľa prístrojov vo vrtuľníkoch, z toho 200 hodín vo funkcii inštruktora.

c)

IRE(As)

Žiadatelia o osvedčenie IRE pre vzducholode musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(As) alebo FI(As) s oprávnením na vykonávanie výcviku pre IR(As) a absolvovať:

1.

500 hodín času letu vo funkcii pilota vzducholodí a

2.

100 hodín času letu podľa prístrojov vo vzducholodiach, z toho 50 hodín vo funkcii inštruktora.“;

56.

Ustanovenie FCL.1005.SFE sa nahrádza takto:

FCL.1005.SFE Oprávnenia a podmienky

a)

SFE pre letúny [SFE(A)] a SFE pre lietadlá so vztlakovými motormi [SFE(PL)]

Examinátori SFE pre letúny alebo lietadlá so vztlakovými motormi sú oprávnení vykonávať v FFS alebo na účely hodnotení uvedených v bode 5 na príslušnom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD):

1.

praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti príslušných typových kvalifikačných kategórií na letúny alebo na lietadlá so vztlakovými motormi;

2.

preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti IR v kombinácii s predĺžením platnosti alebo obnovením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie za predpokladu, že examinátori v priebehu posledného roka úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti pre daný typ lietadla vrátane prístrojovej kvalifikačnej kategórie;

3.

praktické skúšky na účely vydania ATPL(A);

4.

praktické skúšky na účely vydania MPL za predpokladu, že examinátori spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.925, a

5.

posúdenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia SFI v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že examinátori aspoň 3 roky vykonávali funkciu SFE(A) a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).

b)

SFE pre vrtuľníky [SFE(H)]

Examinátori SFE(H) sú oprávnení vykonávať v FFS alebo na účely hodnotení uvedených v bode 4 na príslušnom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD):

1.

praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií;

2.

preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia platnosti a obnovenia platnosti IR, ak sú tieto preskúšania spojené s predĺžením platnosti alebo obnovením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, za predpokladu, že examinátori SFE v priebehu posledného roka pred daným preskúšaním úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti pre daný typ lietadla vrátane prístrojovej kvalifikačnej kategórie;

3.

praktické skúšky na účely vydania ATPL(H), a

4.

posúdenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia SFI(H) za predpokladu, že aspoň 3 roky vykonávali funkciu SFE(H) a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).“;

57.

Ustanovenie FCL.1010.SFE sa nahrádza takto:

FCL.1010.SFE Nevyhnutné predpoklady

a)

SFE(A)

Žiadatelia o osvedčenie SFE(A) musia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

v prípade viacpilotných letúnov:

i)

sú alebo boli držiteľmi ATPL(A) a typovej kvalifikačnej kategórie na príslušný typ letúna;

ii)

sú držiteľmi osvedčenia SFI(A) na príslušný typ letúna, a

iii)

absolvovali aspoň 1 500 hodín času letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov;

2.

v prípade jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou:

i)

sú alebo boli držiteľmi CPL(A) alebo ATPL(A) a typovej kvalifikačnej kategórie na príslušný typ letúna;

ii)

sú držiteľmi osvedčenia SFI(A) na príslušnú triedu alebo príslušný typ letúna;

iii)

absolvovali aspoň 500 hodín času letu vo funkcii pilota jednopilotných letúnov;

3.

na účely prvotného vydania osvedčenia SFE absolvovali aspoň 50 hodín letového výcviku v letovom simulátore vo funkcii TRI(A) alebo SFI(A) na príslušnom type letúna.

b)

SFE(H)

Žiadatelia o osvedčenie SFE(H) musia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

sú alebo boli držiteľmi ATPL(H) a typovej kvalifikačnej kategórie na príslušný typ vrtuľníka;

2.

sú držiteľmi osvedčenia SFI(H) na príslušný typ vrtuľníka;

3.

absolvovali aspoň 1 000 hodín času letu vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov;

4.

na účely prvotného vydania osvedčenia SFE absolvovali aspoň 50 hodín letového výcviku v letovom simulátore vo funkcii TRI(H) alebo SFI(H) na príslušnom type vrtuľníka.“;

58.

Odseky 1.1 a 1.2 dodatku 1 sa nahrádzajú takto:

„1.1.

Držiteľovi LAPL na lietadlá inej kategórie sa na účely vydania LAPL plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.120. Predmet „navigácia“ však podlieha takému započítaniu iba v prípade držiteľa LAPL(A), ktorý žiada o vydanie LAPL(H), alebo v prípade držiteľa LAPL(H), ktorý žiada o vydanie LAPL(A).

1.2.

Držiteľom PPL, CPL alebo ATPL na lietadlá inej kategórie sa na účely vydania LAPL(A), LAPL(H) alebo PPL plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.215 písm. a) bode 1.;

59.

V dodatku 1 sa vkladá tento nový bod 1.2a:

„1.2a.

Držiteľom preukazu spôsobilosti na lietadlá inej kategórie sa na účely vydania LAPL(B), LAPL(S), BPL alebo SPL plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.215 písm. b) bode 1.“;

60.

V časti A dodatku 3 sa písmeno b) v bode 9 nahrádza takto:

„b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z čoho až 55 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Čas letu podľa prístrojov vo funkcii SPIC sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota len maximálne do výšky 20 hodín;“;

61.

V časti C dodatku 3 sa písmeno b) v bode 8 nahrádza takto:

„b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z čoho až 55 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Čas letu podľa prístrojov vo funkcii SPIC sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota len maximálne do výšky 20 hodín;“;

62.

V časti D dodatku 3 sa písmeno b) v bode 8 nahrádza takto:

„b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z čoho až 55 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC);“;

63.

V časti E dodatku 3 sa písmeno a) v bode 3 nahrádza takto:

„a)

absolvovať 150 hodín času letu;

S výnimkou požiadavky 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch môže počet hodín vo funkcii PIC v iných kategóriách lietadiel predstavovať 150 hodín času letu letúna v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

1.

20 hodín vo vrtuľníkoch, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(H);

2.

50 hodín vo vrtuľníkoch, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(H);

3.

10 hodín v turistických motorových klzákoch (TMG) alebo vo vetroňoch;

4.

20 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(As);

5.

50 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(As).“;

64.

V časti K dodatku 3 sa písmeno a) v bode 3 nahrádza takto:

„a)

absolvovať 155 hodín času letu vrátane 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vo vrtuľníkoch, z toho 10 hodín tvorí prelet.

S výnimkou požiadavky 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vo vrtuľníkoch môže počet hodín vo funkcii PIC v iných kategóriách lietadiel predstavovať 155 hodín času letu vrtuľníka v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

1.

20 hodín v letúnoch, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(A);

2.

50 hodín v letúnoch, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(A);

3.

10 hodín v turistických motorových klzákoch (TMG) alebo vo vetroňoch;

4.

20 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(As);

5.

50 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(As);“;

65.

Tabuľka v dodatku 7 s názvom OBSAH SKÚŠKY, ktorá sa vzťahuje na kategóriu letúna, sa nahrádza touto tabuľkou:

Letúny

ODDIEL 1 – PREDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET

Použitie kontrolného zoznamu, schopnosť riadiť letún, postupy ochrany proti námraze/odnámrazovania atď. sa uplatňujú vo všetkých oddieloch

a

Použitie letovej príručky (alebo rovnocenného dokumentu) najmä pri výpočte výkonnosti, hmotnosti a vyváženia letúna

b

Použitie dokumentu letových prevádzkových služieb, dokumentu o počasí

c

Príprava letového plánu ATC, letového plánu/záznamu IFR

d

Identifikácia požadovaných navigačných zariadení pre postupy odletu, príletu a priblíženia

e

Predletová prehliadka

f

Poveternostné minimá

g

Rolovanie

h

Odlet prostredníctvom PBN (ak je to vhodné):

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a odletovou mapou.

i

Predvzletová inštruktáž, vzlet

j (°)

Prechod na let podľa prístrojov

k (°)

Postupy odletu podľa prístrojov vrátane odletov prostredníctvom PBN a nastavenie výškomera

l (°)

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÁ OBSLUHA (°)

a

Riadenie letúna výlučne podľa prístrojov vrátane horizontálneho letu pri rôznych rýchlostiach, vyváženie

b

Stúpavé a klesavé zatáčky s ustálenou zatáčkou 1. stupňa

c

Vyrovnanie nezvyčajných letových polôh vrátane ustálených zatáčok s náklonom 45° a ostrých klesavých zatáčok

d (*1)

Vyrovnanie priblíženia k pádovej rýchlosti pri horizontálnom lete, stúpavých/klesavých zatáčkach a v pristávacej konfigurácii

e

Obmedzený panel prístrojov: stabilizované stúpanie alebo klesanie, horizontálne zatáčky 1. stupňa do stanovených kurzov, vyrovnanie nezvyčajných letových polôh

ODDIEL 3 – TRAŤOVÉ POSTUPY IFR (°)

a

Udržiavanie trasy letu vrátane navádzania, napr. NDB, VOR alebo trasy medzi traťovými bodmi

b

Využívanie navigačných systémov a rádiových zariadení

c

Horizontálny let, kontrola kurzu, výšky a rýchlosti, nastavenie výkonu, technika vyváženia

d

Nastavenia výškomera

e

Dodržiavanie času a oprava predpokladaného času príletu (ETA) (v prípade potreby vyčkávanie na trati)

f

Monitorovanie postupu letu, letový záznam, spotreba paliva, riadenie systémov

g

Postupy na ochranu pred námrazou, v prípade potreby simulované

h

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 3a – POSTUPY PRÍLETU

a

Nastavenie a kontrola navigačných zariadení, a podľa potreby identifikácia zariadení

b

Postupy príletu, kontroly výškomera

c

Prípadné obmedzenia nadmorskej výšky a rýchlosti

d

Prílet prostredníctvom PBN (ak je to vhodné):

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a príletovou mapou.

ODDIEL 4 (°) – 3D OPERÁCIE (+)

a

Nastavenie a kontrola navigačných zariadení

Kontrola uhla vertikálnej dráhy

Pre RNP APCH:

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a mapou priblíženia.

b

Rozbor priblíženia a pristátia vrátane kontroly klesania/priblíženia/pristátia, vrátane identifikácie zariadení

c (+)

Postup vyčkávania

d

Dodržiavanie uverejneného postupu priblíženia

e

Dodržiavanie času priblíženia

f

Kontrola výšky, rýchlosti, kurzu (stabilizované priblíženie)

g (+)

Postup opakovaného okruhu

h (+)

Postup nevydareného priblíženia/pristátia

i

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 5 (°) – 2D OPERÁCIE (++)

a

Nastavenie a kontrola navigačných zariadení

Pre RNP APCH:

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a mapou priblíženia.

b

Rozbor priblíženia a pristátia vrátane kontroly klesania/priblíženia/pristátia, vrátane identifikácie zariadení

c (+)

Postup vyčkávania

d

Dodržiavanie uverejneného postupu priblíženia

e

Dodržiavanie času priblíženia

f

Nadmorská výška/vzdialenosť k MAPt, rýchlosť, kontrola kurzu (stabilizované priblíženie), fixy postupného klesania (SDF), ak je to vhodné

g (+)

Postup opakovaného okruhu

h (+)

Postup nevydareného priblíženia/pristátia

i

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 6 – LET S JEDNÝM NEPRACUJÚCIM MOTOROM (iba pre viacmotorové letúny) (°)

a

Simulovaná porucha motora po vzlete alebo počas opakovaného okruhu

b

Priblíženie, opakovaný okruh a postup nevydareného priblíženia s jedným nepracujúcim motorom

c

Priblíženie a pristátie s jedným nepracujúcim motorom

d

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

66.

Dodatok 8 sa nahrádza takto:

„DODATOK 8

Vzájomné započítavanie časti IR preskúšania odbornej spôsobilosti pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu

A.   Letúny

Zápočty sa udeľujú, iba ak si držitelia predlžujú platnosť alebo obnovujú platnosť oprávnení IR buď na jednopilotné jednomotorové, alebo na jednopilotné viacmotorové letúny.

Keď sa vykonáva praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti vrátane IR a držitelia majú platnú:

Zápočet platí vo vzťahu k časti IR preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

typovú kvalifikačnú kategóriu MPA,

typovú kvalifikačnú kategóriu na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*2) a

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou – iba zápočty vo vzťahu k oddielu 3B preskúšania odbornej spôsobilosti v bode B.5 dodatku 9

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou v jednopilotnej prevádzke

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE a

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou obmedzených na viacpilotnú prevádzku

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*2) a

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou (*2)

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP SE alebo typovú kvalifikačnú kategóriu letúnov SP SE

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE

B.   Vrtuľníky

Zápočty sa udeľujú, iba ak si držitelia predlžujú platnosť oprávnení IR buď na jednomotorové, alebo prípadne na jednopilotné viacmotorové vrtuľníky.

Keď sa vykonáva praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti vrátane IR

a držitelia majú platnú:

Zápočet platí vo vzťahu k časti IR

preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotný vrtuľník (MPH)

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*3) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME (*3)

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME, v jednopilotnej prevádzke

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*3) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME (*3)

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME, s obmedzením na viacpilotnú prevádzku

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*3) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME (*3)

typovú kvalifikačnú kategóriu SP SE, v jednopilotnej prevádzke

typovú kvalifikačnú kategóriu SP SE, v jednopilotnej prevádzke

67.

V dodatku 9 sa oddiel B mení takto:

a)

Tabuľka v bode 5 písm. k) sa nahrádza takto:

 

1.

2.

3.

4.

5.

Typ prevádzky

SP

MP

SP → MP (prvotné)

MP → SP (prvotné)

SP + MP

 

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik, skúšanie a kontrola (jednomotorové letúny)

Výcvik, skúšanie a kontrola (viacmotorové letúny)

Jednomotorové letúny

Viacmotorové letúny

Prvotné vydanie

SP so zložitou konštrukciou

Oddiely

1 – 6

1 – 7

Oddiely

1 – 6

1 – 6

Oddiely 1 – 7

Oddiely

1 – 6

MCC

CRM

Ľudské faktory

TEM

Oddiel 7

Oddiely

1 – 6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

1.6, oddiel 6 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

 

 

Predĺženie platnosti

SP so zložitou konštrukciou

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Oddiely

1 – 6

1 – 6

neuplatňuje sa

Oddiely

1 – 6

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

MPO:

Oddiely 1 – 7 (výcvik)

Oddiely 1 – 6 (kontrola)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

MPO:

Oddiely 1 – 7 (výcvik)

Oddiely 1 – 6 (kontrola)

SPO:

1.6, oddiel 6 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

Obnovenie platnosti

SP so zložitou konštrukciou

FCL.740

Oddiely

1 – 6

1 – 6

FCL.740

Oddiely

1 – 6

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Výcvik: FCL.740

Kontrola: ako pri predĺžení platnosti

Výcvik: FCL.740

Kontrola: ako pri predĺžení platnosti“

b)

V tabuľke, ktorá nasleduje za písmenom l) bodu 5 sa riadok pre cvičenie v bode 7.2.2 nahrádza takto:

„7.2.2.

Cvičenia na obnovenie kontroly nad riadením:

obnovenie kontroly pri stúpavom lete z rôznych uhlov náklonu a

obnovenie kontroly pri klesavom lete z rôznych uhlov náklonu.

P

X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún“

 

 

 

Príloha VI (časť ARA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

68.

V ustanovení ARA.GEN.220 sa v písmene a) nahrádzajú body 11 a 12 a vkladá sa nový bod 13:

„11.

bezpečnostných informácií a následných opatrení;

12.

použitia ustanovení o odchýlkach v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) 2018/1139 a

13.

procesu hodnotenia a povoľovania lietadiel stanovených v ustanovení ORA.ATO.135 písm. a) a ustanovení DTO.GEN.240 písm. a).“;

69.

Vkladá sa toto nové ustanovenie ARA.GEN.360:

„ARA.GEN.360 Zmena príslušného orgánu

a)

Po prijatí žiadosti držiteľa preukazu spôsobilosti o zmenu príslušného orgánu, ako sa uvádza v ustanovení FCL.015 písm. d) prílohy I (časť FCL), prijímajúci príslušný orgán bez zbytočného odkladu požiada príslušný orgán držiteľa preukazu spôsobilosti, aby bezodkladne previedol všetky tieto údaje:

1.

overenie preukazu spôsobilosti;

2.

kópie zdravotných záznamov držiteľa preukazu spôsobilosti, ktoré uchováva daný príslušný orgán v súlade s ustanoveniami ARA.GEN.220 a ARA.MED.150. Zdravotné záznamy sa prevádzajú v súlade s ustanovením MED.A.015 prílohy IV (časť MED) a obsahujú súhrn relevantného predchádzajúceho zdravotného stavu žiadateľa, ktorý overil a podpísal posudkový lekár.

b)

Prevádzajúci príslušný orgán uchováva pôvodné záznamy o preukaze spôsobilosti a zdravotné záznamy držiteľa preukazu spôsobilosti v súlade s ustanoveniami ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 a ARA.MED.150.

c)

Prijímajúci príslušný orgán bez zbytočného odkladu opätovne vydá preukaz spôsobilosti a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti za predpokladu, že prijal a spracoval všetky dokumenty uvedené v písmene a). Po opätovnom vydaní preukazu spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti prijímajúci príslušný orgán bezodkladne požiada držiteľa preukazu spôsobilosti, aby mu odovzdal preukaz spôsobilosti vydaný prevádzajúcim príslušným orgánom a súvisiace osvedčenie zdravotnej spôsobilosti.

d)

Po opätovnom vydaní preukazu spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti držiteľovi preukazu spôsobilosti a po tom, čo držiteľ preukazu spôsobilosti odovzdal preukaz spôsobilosti a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti podľa písmena c), prijímajúci príslušný orgán o tom bezodkladne informuje prevádzajúci príslušný orgán. Prevádzajúci príslušný orgán ostáva až do doručenia takéhoto oznámenia naďalej zodpovedný za preukaz spôsobilosti a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pôvodne vydané danému držiteľovi preukazu spôsobilosti.“;

Príloha VII (časť ORA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

70.

V ustanovení ORA.ATO.135 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ATO musí používať primeraný lietadlový park výcvikových lietadiel alebo FSTD vhodne vybavené na účely poskytovaných výcvikových kurzov. Lietadlový park sa musí skladať z lietadiel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky vymedzené v nariadení (EÚ) 2018/1139. Lietadlá, na ktoré sa vzťahujú písmená a), b), c) alebo d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/1139, sa môžu používať na výcvik, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

príslušný orgán počas procesu hodnotenia potvrdil úroveň bezpečnosti porovnateľnú s úrovňou, ktorú vymedzujú všetky základné požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/1139;

2.

príslušný orgán povolil používanie lietadla na výcvik v ATO.“;

Príloha VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

71.

V ustanovení DTO.GEN.240 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

DTO musí používať primeraný lietadlový park výcvikových lietadiel alebo FSTD vhodne vybavené na účely poskytovaných výcvikových kurzov. Lietadlový park sa musí skladať z lietadiel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky vymedzené v nariadení (EÚ) 2018/1139. Lietadlá, na ktoré sa vzťahujú písmená a), b), c) alebo d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/1139, sa môžu používať na výcvik, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

príslušný orgán počas procesu hodnotenia potvrdil úroveň bezpečnosti porovnateľnú s úrovňou, ktorú vymedzujú všetky základné požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/1139;

2.

príslušný orgán povolil používanie lietadla na výcvik v DTO.“


(°)  Musí sa vykonávať výlučne podľa prístrojov.

(*1)  Môže sa vykonávať v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II.

(+)  Môže sa vykonávať buď v rámci oddielu 4 alebo oddielu 5.

(++)  Na získanie alebo udržanie oprávnení na PBN jedno priblíženie v rámci oddielu 4 alebo oddielu 5 musí byť APCH podľa RNP. Pokiaľ APCH podľa RNP nemožno realizovať, musí sa vykonať vo vhodne vybavenom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD).“;

(*2)  Za predpokladu, že žiadatelia absolvovali počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej tri odlety a priblíženia IFR pri uplatnení oprávnení PNB vrátane aspoň jedného priblíženia APCH podľa RNP na letúne triedy alebo typu SP v jednopilotnej prevádzke, alebo v prípade viacmotorových letúnov iných ako vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, žiadatelia absolvovali oddiel 6 praktickej skúšky na jednopilotné letúny iné ako vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou výlučne podľa prístrojov v jednopilotnej prevádzke.

(*3)  Za predpokladu, že žiadateľ absolvoval počas predchádzajúcich 12 mesiacov aspoň tri odlety a priblíženia IFR pri uplatnení oprávnení PNB vrátane jedného priblíženia APCH podľa RNP (môže byť priblíženie k bodu v priestore – PinS) na vrtuľníku typu SP v jednopilotnej prevádzke.“;


ROZHODNUTIA

22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/53


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1748

zo 7. októbra 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 uvedenej dohody

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“) nadobudla platnosť 1. septembra 2017.

(2)

V článku 64 ods. 1 dohody o pridružení sa ustanovuje, že Ukrajina má uskutočniť aproximáciu svojich právnych predpisov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, ako aj v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, s právnymi predpismi Únie, ako sa stanovuje v prílohe V ku kapitole 4 dohody o pridružení.

(3)

Ukrajina sa zaviazala predložiť úplnú stratégiu vo forme zoznamu právnych predpisov Únie týkajúcich sa sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a opatrení v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (ďalej len „zoznam“), s ktorými zamýšľa aproximovať svoje vnútroštátne právne predpisy. Zoznam má slúžiť ako referenčný dokument na účely vykonávania hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) kapitoly 4 (Sanitárne a fytosanitárne opatrenia) dohody o pridružení a má byť doplnený do prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení. Príloha V ku kapitole 4 dohody o pridružení sa má preto zmeniť prostredníctvom rozhodnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, ako je uvedené v článku 74 ods. 2 písm. c) dohody o pridružení.

(4)

Ukrajina predložila Komisii zoznam v júni 2016. Únia prijala svoju pozíciu, pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení prostredníctvom rozhodnutia Rady (EÚ) 2017/1391 (2) na základe zoznamu. Ukrajina onedlho oznámila, že považuje za potrebné vypracovať ďalšie objasnenia a vykonať zmeny týkajúce sa lehôt na prijatie, vykonať opravy vo vzťahu k duplicite aktov a doplniť nové právne akty. Preto rozhodnutie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky založené na pozícii Únie prijatej rozhodnutím (EÚ) 2017/1391 nebolo prijaté.

(5)

Ukrajina predložila Komisii revidovanú verziu zoznamu v októbri 2018. Na základe uvedenej revidovanej verzie zoznamu má Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijať rozhodnutie, ktorým sa zmení príloha V ku kapitole 4 dohody o pridružení.

(6)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky, pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení.

(7)

Pozícia Únie v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky by preto mala byť podporiť zmenu prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení tak, ako sa uvádza v prílohe k návrhu rozhodnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

(8)

Keďže zoznam prijatý rozhodnutím (EÚ) 2017/1391 bol revidovaný, je potrebné uvedené rozhodnutie zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“), pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení, je podporiť zmenu prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení, ako sa uvádza v prílohe k návrhu rozhodnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, ktorý je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické zmeny návrhu rozhodnutia Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky môžu schváliť zástupcovia Únie v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Rozhodnutie (EÚ) 2007/1391 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 7. októbra 2019

Za Radu

Predsedníčka

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1391 zo 17. júla 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Riadiacom podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu prílohy V k uvedenej dohode (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2017, s. 13).


NÁVRH

ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY Č. ….

z ...,

ktorým sa mení príloha V ku kapitole 4 dohody o pridružení

PODVÝBOR PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, podpísanú v Bruseli 27. júna 2014, a najmä na jej článok 74 ods. 2,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“) nadobudla platnosť 1. septembra 2017.

(2)

V článku 64 ods. 1 dohody o pridružení sa stanovuje, že Ukrajina má uskutočniť aproximáciu svojich právnych predpisov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, ako aj v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, s právnymi predpismi Únie, ako sa stanovuje v prílohe V ku kapitole 4 dohody o pridružení.

(3)

Ukrajina sa zaviazala predložiť úplnú stratégiu vo forme zoznamu právnych predpisov Únie týkajúcich sa sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a opatrení v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (ďalej len „zoznam“), s ktorými zamýšľa aproximovať svoje vnútroštátne právne predpisy. Zoznam má slúžiť ako referenčný dokument na účely vykonávania hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) kapitoly 4 (Sanitárne a fytosanitárne opatrenia) dohody o pridružení a má byť doplnený do prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení.

(4)

Ukrajina predložila Európskej komisii zoznam v októbri 2018. Na základe zoznamu má Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijať rozhodnutie, ktorým zmení prílohu V ku kapitole 4 dohody o pridružení.

(5)

Preto je vhodné, aby Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijal rozhodnutie zmeniť prílohu V ku kapitole 4 dohody o pridružení nahradením súčasnej prílohy V ku kapitole 4 dohody o pridružení novou prílohou V ku kapitole 4 dohody o pridružení, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha V ku kapitole 4 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“) sa týmto nahrádza prílohou V ku kapitole 4 dohody o pridružení tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Podvýbor pre sanitárne

a fytosanitárne otázky

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


PRÍLOHA

ZMENA PRÍLOHY V KU KAPITOLE 4 DOHODY O PRIDRUŽENÍ

Príloha V ku kapitole 4 dohody o pridružení sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V KU KAPITOLE 4

ÚPLNÁ STRATÉGIA PRE VYKONÁVANIE KAPITOLY 4 (SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OPATRENIA)

ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV ÚNIE, S KTORÝMI MÁ UKRAJINA APROXIMOVAŤ SVOJE PRÁVNE PREDPISY

Ukrajina sa v súlade s článkom 64 ods. 4 tejto dohody zväzuje k aproximácii svojich právnych predpisov s týmito právnymi predpismi Únie v lehotách na prijatie uvedených ďalej.

Právne predpisy Únie

Lehota na prijatie (1)

Kapitola I – Všeobecné právne predpisy (verejné zdravie)

Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS

2018

Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

2016

Smernica Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

2016

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

2016

Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu.

2018

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov

2018

Označovanie a informácie o potravinách

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004

2018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91/EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácii alebo rozlíšení dávky, do ktorej potraviny patria

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

2018

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/63/EÚ z 24. januára 2013, ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006

2018

Opatrenia uplatniteľné na živočíšne produkty

Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede

2019

Rozhodnutie Komisie 2002/226/ES z 15. marca 2002, ktorým sa ustanovujú osobitné zdravotné kontroly pri zbere a spracovaní určitých lastúrnikov s hladinou amnesic shellfish poison (ASP) presahujúcou hodnoty stanovené smernicou Rady 91/492/EHS

2020

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola I, dodatok II)

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola V, dodatok III)

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola VII, dodatok III)

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola VIII, dodatok III)

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola IX, dodatok III)

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola X, dodatok III)

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola XI, dodatok III)

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola XII, dodatok III)

2020

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola XIII, dodatok III)

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola XIV, dodatok III)

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola XV, dodatok III)

2020

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

2019

Nariadenie Komisie (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu

2016

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

2018

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES.

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 z 1. októbra 2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008

2018

Iné opatrenia

Smernica Rady 78/142/EHS z 30. januára 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré obsahujú monomér vinylchloridu a prichádzajú do styku s potravinami

2019

Smernica Rady č. 82/711/EHS z 18. októbra 1982 stanovujúca základné pravidlá nevyhnutné pre testovanie vylúhovania zložiek z plastických materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

2019

Smernica Rady 84/500/EHS z 15. októbra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

2019

Smernica Rady 85/572/EHS z 19. decembra 1985 ustanovujúca zoznam simulantov, ktoré sa použijú pri testovaní migrácie komponentov plastických materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

2019

Smernica Komisie 93/11/EHS z 15. marca 1993 týkajúca sa uvoľňovania N- nitrozoamínov a N- nitrozujúcich látok z elastomerických alebo gumených cumlíkov na detskú fľašu alebo z cumlíkov

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

2019

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2004 zo 6. apríla 2004 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v súvislosti so žiadosťou o povolenie nových geneticky modifikovaných potravín a krmív, ohlasovanie existujúcich výrobkov a náhodnú alebo technicky nevyhnutnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, ktorý mal priaznivé hodnotenie rizika

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS.

2019

Nariadenie Komisie (ES) č. 1895/2005 z 18. novembra 2005 o obmedzení používania určitých epoxidových derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

2019

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

2019

Rozhodnutie Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

2018

Smernica Komisie 2007/42/ES z 29. júna 2007, ktorá sa týka materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

2019

Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 z 27. marca 2008 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami

2019

Rozhodnutie Komisie 2010/169/EÚ z 19. marca 2010 týkajúce sa nezaradenia 2,4,4′-trichloro-2′-hydroxydifenyl éteru do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa smernice 2002/72/ES

2019

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

2019

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

2019

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009

2021

Opatrenia, ktoré sa majú začleniť po aproximácii právnych predpisov

Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach

2020

smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením

2020

Smernica 1999/3/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o zostavení zoznamu potravín a prídavných látok do potravín upravených ionizujúcim žiarením v spoločenstve

2020

Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hladín mikroprvkov a procesných kontaminujúcich látok v potravinách

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 252/2012.

2018

Kapitola II – Zdravie zvierat

Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva.

2018

Rozhodnutie Komisie 86/474/EHS z 11. septembra 1986 o vykonávaní inšpekcií na mieste uskutočňovaných v súvislosti s dovozom hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa z nečlenských krajín

2018

Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva

2018

Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín

2018

Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze

2018

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva

2018

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

2018

Rozhodnutie Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Kapitola VII)

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi

2018

Rozhodnutie Komisie 2006/168/ES zo 4. januára 2006, ktorým sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a veterinárnu certifikáciu pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva a zrušuje rozhodnutie 2005/217/ES

2018

Rozhodnutie Komisie 2006/605/ES zo 6. septembra 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s obchodom s hydinou v rámci Spoločenstva určenou na obnovu zásob voľne žijúcej zveri

2019

Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov

2020

Rozhodnutie Komisie 2006/767/ES zo 6. novembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia Komisie 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokiaľ ide o požiadavky na certifikáciu pre živé mäkkýše a živé ryby pochádzajúce z akvakultúry a produkty z nich určené na ľudskú spotrebu

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov

2020

Rozhodnutie Komisie 2009/712/ES z 18. septembra 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/73/ES, pokiaľ ide o internetové informačné stránky obsahujúce zoznamy zariadení a laboratórií schválených členskými štátmi v súlade s veterinárnymi a zootechnickými právnymi predpismi Spoločenstva

2019

Smernica Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín

2019

Smernica Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín

2018

Rozhodnutie Komisie 2010/57/EÚ z 3. februára 2010, ktorým sa stanovujú zdravotné záruky pre prepravu koňovitých cez územia uvedené v prílohe I k smernici Rady 97/78/ES

2019

Rozhodnutie Komisie 2010/270/EÚ zo 6. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o vzory zdravotných certifikátov pre zvieratá z poľnohospodárskych podnikov a pre včely a čmeliaky

2018

Rozhodnutie Komisie 2010/471/EÚ z 26. augusta 2010 o dovoze spermy, vajíčok a embryí koní (Equinae) do Únie s ohľadom na zoznamy staníc pre odber a skladovanie spermy a tímov pre odber a produkciu embryí a požiadavky osvedčovania

2018

Rozhodnutie Komisie 2010/472/EÚ z 26. augusta 2010 o dovoze spermy, vajíčok a embryí oviec (Ovine) a kôz (Caprinae) do Únie

2018

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie 2011/630/EÚ z 20. septembra 2011 o dovoze spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie

2018

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/137/EÚ z 1. marca 2012 o dovoze spermy domácich ošípaných do Únie

2018

Choroby zvierat

Smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 týkajúca sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve

2018

Rozhodnutie Komisie 92/260/EHS z 10. apríla 1992 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní

2018

Smernica Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní

2018

Smernica Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných

2020

Rozhodnutie Komisie 93/197/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a veterinárnom osvedčení pre dovozy registrovaných zvierat koňovitých a zvierat koňovitých určených na chov a produkciu

2018

Rozhodnutie Komisie 2000/428/ES zo 4. júla 2000, ktorým sa stanovujú diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá vyhodnocovania výsledkov laboratórnych testov pre potvrdenie a diferenciálnu diagnózu vezikulárnej choroby ošípaných

2018

Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka

2018

Smernica Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných

2018

Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných

2018

Rozhodnutie Komisie 2003/466/ES z 13. júna 2003, ktorým sa stanovujú kritériá na vymedzenie pásiem a úradný dozor pri podozrení na výskyt nákazlivej chudokrvnosti lososov (ISA) alebo pri jeho potvrdení

2018

Rozhodnutie Komisie 2003/634/ES z 28. augusta 2003, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou krvotvornou nekrózou (IHN) u rýb

2018

Rozhodnutie Komisie 2005/217/ES z 9. marca 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat a veterinárnu certifikáciu pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva

2018

Rozhodnutie Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch

2018

Rozhodnutie Komisie 2009/3/ES z 18. decembra 2008, ktorým sa v Spoločenstve ustanovujú rezervy vakcín proti africkému moru koní

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2009 z 28. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky – modrého jazyka

2018

Identifikácia a registrácia zvierat

Nariadenie Komisie (ES) č. 494/98 z 27. februára 1998 stanovujúce podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 820/97 v súvislosti s uplatňovaním minimálnych správnych sankcií v rámci systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97

2018

Rozhodnutie Komisie 2000/678/ES z 23. októbra 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá registrácie fariem v národnej databáze ošípaných v súlade so smernicou Rady 64/432/EHS

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 1082/2003 z 23. júna 2003, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 vzhľadom na minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa majú vykonať v rámci systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka

2018

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat

2018

Rozhodnutie Komisie 2006/28/ES z 18. januára 2006 o predĺžení maximálnej lehoty na označovanie určitého hovädzieho dobytka ušnými značkami

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 1505/2006 z 11. októbra 2006, ktorým sa implementuje nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s identifikáciou a registráciou oviec a kôz

2018

Rozhodnutie Komisie 2006/968/ES z 15. decembra 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o usmernenia a postupy na elektronickú identifikáciu oviec a kôz

2018

Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných

2018

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone)

2018

Vedľajšie živočíšne produkty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín

2019

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2011 z 29. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté z povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

2018

Opatrenia uplatniteľné na prídavné látky v potravinách a kŕmne doplnkové látky

Smernica Rady 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorou sa stanovujú podmienky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie liečivých krmív v Spoločenstve

2019

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch.

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat

2018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/28/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/82/ES o právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa veterinárnych liekov

2018

Odporúčanie Komisie 2004/704/ES z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie kŕmnych doplnkových látok

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 1876/2006 z 18. decembra 2006 o dočasnom a trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách

2018

Smernica Komisie 2008/38/ES z 5. marca 2008, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1270/2009 z 21. decembra 2009 o časovo neobmedzených povoleniach určitých doplnkových látok do krmív

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 892/2010 z 8. októbra 2010 o štatúte určitých výrobkov, pokiaľ ide o kŕmne doplnkové látky v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003

2018

Odporúčanie Komisie 2011/25/EÚ zo 14. januára 2011, ktorým sa stanovujú usmernenia na rozlišovanie medzi kŕmnymi surovinami, kŕmnymi doplnkovými látkami, biocídnymi výrobkami a veterinárnymi liekmi

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín

2018

Dobré životné podmienky zvierat

Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc

2018

Smernica Komisie 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES

2018

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97

2019

Rozhodnutie Komisie 2006/778/ES zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely

2018

Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

2018

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat

2018

Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných

2018

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

2019

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/188/EÚ z 18. apríla 2013 o výročných správach o nediskriminačných kontrolách vykonaných podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97

2018

Kapitola III – Fytosanitárne opatrenia

Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh

2018

Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín

2018

Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole rakoviny zemiaka

2020

Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa stanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa stanovujú podrobnosti ich registrácie

2019

Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť pre presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení

2020

Smernica Komisie 93/51/EHS z 24. júna 1993, ktorá stanovuje pravidlá prepravy určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tejto chránenej zóne

2020

Smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 na kontrolu baktériovej krúžkovitosti zemiaka

2020

Smernica Komisie 94/3/ES z 21. januára 1994 ustanovujúca postup pri oznamovaní o zadržaní zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín

2019

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o ochrane práv odrôd rastlín v Spoločenstve

2020

Nariadenie Rady (ES) č. 2506/95 z 25. októbra 1995, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín

2020

Nariadenie Rady (ES) č. 2470/96 zo 17. decembra 1996, ktorým sa predlžuje doba platnosti práva na ochranu odrody v rámci Spoločenstva pokiaľ ide o zemiaky

2020

Smernica Komisie 97/46/ES z 25. júla 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/44/ES ustanovujúca podmienky, na základe ktorých sa určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady 77/93/EHS môžu dovážať do Spoločenstva alebo jeho určitých chránených zón alebo premiestňovať v rámci nich, na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely

2021

Smernica Komisie 98/22/ES z 15. apríla 1998, ktorá stanovuje minimálne podmienky pre vykonávanie fytosanitárnych kontrol rastlín v Spoločenstve na iných inšpekčných miestach, ako sú cieľové miesta rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pochádzajúcich z tretích krajín

2019

Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín

2018

Smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 2605/98 z 3. decembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1768/95 zavádzajúce pravidlá pre poľnohospodársku výnimku ustanovenú v článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 o právach Spoločenstva na ochranu odrôd rastlín

2020

Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

2019

Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy

2018

Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín

2018

Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov

2018

Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín

2018

Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách

2021

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

2018

Smernica Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci Spoločenstva

2019

Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 1756/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa určujú podrobné podmienky získania požadovaného dôkazu a kritériá typu a úrovne zníženia počtu fytosanitárnych kontrol určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES

2020

Smernica Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004, ktorou sa ustanovujú vzory úradných fytosanitárnych osvedčení alebo fytosanitárnych osvedčení pre opätovný vývoz, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z tretích krajín uvedené v smernici Rady 2000/29/ES

2019

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

2020

Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť

2018

Smernica Rady 2007/33/ES z 11. júna 2007 o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/EHS

2020

Rozhodnutie Komisie 2008/495/ES zo 7. mája 2008 o dočasnom zákaze používania a predaja geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L. línia MON810) v Rakúsku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES

2018

Smernica Komisie 2008/61/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúca podmienky, na základe ktorých môžu byť určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady 2000/29/ES dovezené do Spoločenstva alebo premiestňované v Spoločenstve alebo v určitých chránených zónach Spoločenstva na pokusné alebo vedecké účely a na prácu na selekcii odrôd

2020

Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh

2018

Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

2018

Rozhodnutie Komisie 2009/244/ES zo 16. marca 2009, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh klinček (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) s geneticky modifikovanou farbou kvetu

2018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch

2018

Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2009 zo 17. septembra 2009, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o konanie pred Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín

2020

Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES

2018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

2020

Rozhodnutie Komisie 2010/135/EÚ z 2. marca 2010 o uvedení zemiaka (Solanum tuberosum L. línie EH92-527-1) geneticky modifikovaného na zvýšenie obsahu amylopektínu v škrobe na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES

2018

Odporúčanie Komisie 2010/C 200/01 z 13. júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných a ekologických plodinách

2018

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 541/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok

2020

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2011 z 8. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín

2020

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 544/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na údaje o účinných látkach

2020

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 545/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka prohexadión v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 703/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka azoxystrobín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 704/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka azimsulfurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 705/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka imazalil v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 706/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka profoxydim a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 736/2011 z 26. júla 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fluroxypyr a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 740/2011 z 27. júla 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka bispyribac a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 786/2011 z 5. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka 1-naftylacetamid v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/941/ES

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 787/2011 z 5. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka kyselina 1-naftyloctová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/941/ES

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2011 z 5. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka fluazifop-P v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 797/2011 z 9. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka spiroxamín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 798/2011 z 9. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka oxyfluorfen v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 800/2011 z 9. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka teflutrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka triazoxid a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 810/2011 z 11. augusta 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka krezoxím-metyl v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 974/2011 z 29. septembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka akrinatrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 993/2011 zo 6. októbra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka 8-hydroxychinolín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1143/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka prochloraz v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

2020

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/787/EÚ z 29. novembra 2011, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vo vzťahu k Egyptu

2020

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/138/EÚ z 1. marca 2012 týkajúce sa núdzového opatrenia proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Únie a jeho rozšíreniu

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2012 z 25. apríla 2012, ktorým sa schvaľuje účinná látka metám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/340/EÚ z 25. júna 2012 o organizácii dočasného experimentu podľa smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o poľnú inšpekciu pod úradným dohľadom týkajúcu sa základného osiva a šľachteného osiva generácií predchádzajúcich základnému osivu

2018

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2012 z 2. júla 2012, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka bifentrin, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2012 zo 4. júla 2012, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fluxapyroxad a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 595/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka fenpyrazamín a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 746/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Adoxophyes orana granulovirus a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/535/EÚ z 26. septembra 2012 o núdzových opatreniach na prevenciu šírenia Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatka borovicového) v rámci Únie

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 485/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok.

2018

Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy

2018

Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

2018

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2014 z 13. mája 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flubendiamid a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 571/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka ipkonazol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

2020

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/362/EÚ z 13. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/109/ES o organizácii dočasného experimentu umožňujúceho určité výnimky pri obchodovaní so zmesami osív určenými na použitie ako krmoviny podľa smernice Rady 66/401/EHS

2018

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/367/EÚ zo 16. júna 2014, ktorým sa mení smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého majú členské štáty povolenie predlžovať platnosť rozhodnutí týkajúcich sa rovnocennosti sadiva zemiakov

2018

Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

2019

Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES

2018

Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd

2018

Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol

2018

Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS

2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov

2018


(1)  Pojem „Prijatie“ je dátum vykonania stanovený v príslušnom právnom akte uverejnenom v „úradnom vestníku Ukrajiny“ alebo vo „vládnom kuriérovi“ alebo uverejnený na oficiálnom webovom sídle Štátnej služby Ukrajiny pre bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa s okamžitým účinkom alebo s uvedeným prechodným obdobím.“


22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/73


ROZHODNUTIE RADY 2019/1749

zo 14. októbra 2019

o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na článok 4 Protokolu č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na žiadosť vlády Írska, predloženú prostredníctvom jej listu z 12. apríla 2019 predsedovi Rady Európskej únie, zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ako je to špecifikované v uvedenom liste,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2002/192/ES (1) oprávnila Írsko zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (2) sa zriadila Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, zvyčajne označovaná ako agentúra eu-LISA, ktorá je zodpovedná za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac a prevádzkové riadenie určitých aspektov ich komunikačnej infraštruktúry, ako aj ďalších prípadných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na základe samostatných právnych aktov Únie, na základe článkov 67 až 89 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(3)

Rada rozhodnutím 2012/764/EÚ (3) oprávnila Írsko zúčastňovať sa na nariadení (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom sa toto nariadenie týka prevádzkového riadenia VIS a častí SIS II, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje.

(4)

Dňa 14. novembra 2018 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 (4), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1077/2011. Nariadením (EÚ) 2018/1726 sa zriaďuje Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza agentúru zriadenú nariadením (EÚ) č. 1077/2011. Odkazy na zrušené nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1726 považujú za odkazy na nariadenie (EÚ) 2018/1726 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k uvedenému nariadeniu.

(5)

Agentúra je v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1726 zodpovedná za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“), VIS a Eurodac. Agentúra je tiež zodpovedná za prípravu, vývoj alebo prevádzkové riadenie systému vstup/výstup, siete DubliNet a Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Agentúra môže byť zodpovedná aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ak sa tak stanoví v relevantných právnych aktoch Únie na základe článkov 67 až 89 ZFEÚ.

(6)

Systém SIS je súčasťou schengenského acquis. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 (5) a (EÚ) 2018/1862 (6) upravujú zriadenie, prevádzku a využívanie SIS v oblasti hraničných kontrol a v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. Nariadením (EÚ) 2018/1860 (7) sa okrem toho upravuje využívanie SIS na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcichScštátnych príslušníkov tretích krajín. Keď sa začnú uplatňovať, nariadenia (EÚ) 2018/1861 a (EÚ) 2018/1862 nahradia nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (8) a rozhodnutie Rady 2007/533/SVV (9), ktoré sa v uvedených otázkach uplatňujú v súčasnosti. Írsko sa však zúčastnilo len na prijatí rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a nariadenia (EÚ) 2018/1862, ktoré rozvíja ustanovenia schengenského acquis uvedené v článku 1 písm. a) bode ii) rozhodnutia 2002/192/ES.

(7)

Systém VIS je takisto súčasťou schengenského acquis. Írsko sa nezúčastnilo na prijatí rozhodnutia Rady 2004/512/ES (10), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (11) a rozhodnutia Rady 2008/633/SVV (12), ktorými sa upravujú zriadenie, prevádzka a využívanie VIS, ani nie je nimi viazané.

(8)

Systém Eurodac nie je súčasťou schengenského acquis. Írsko sa zúčastnilo na prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 (13), ktorým sa upravuje zriadenie, prevádzka a využívanie systému Eurodac, a je ním viazané.

(9)

Systém vstup/výstup je súčasťou schengenského acquis. Írsko sa nezúčastnilo na prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 (14), ktorým sa upravuje zriadenie, prevádzka a využívanie systému vstup/výstup a nie je ním viazané.

(10)

Systém ETIAS je taktiež súčasťou schengenského acquis. Írsko sa nezúčastnilo na prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (15), ktorým sa upravuje zriadenie, prevádzka a využívanie systému ETIAS, a nie je ním viazané.

(11)

Sieť DubliNet nie je súčasťou schengenského acquis. Írsko je viazané nariadením Komisie (ES) č. 1560/2003 (16), ktorým sa zriaďuje sieť DubliNet, samostatný zabezpečený elektronický prenosový kanál.

(12)

Írsko má vzhľadom na svoju účasť na systéme Eurodac a sieti DubliNet a jeho čiastočnú účasť na systéme SIS právo zúčastňovať sa na činnostiach agentúry v rozsahu, v ktorom táto agentúra zodpovedá za prevádzkové riadenie SIS, ako sa upravuje nariadením (EÚ) 2018/1862, systému Eurodac a siete DubliNet.

(13)

Agentúra má jednotnú právnu subjektivitu a charakterizuje ju jednota jej organizačnej a finančnej štruktúry. Preto, a v súlade s článkom 288 ZFEÚ, bola agentúra zriadená prostredníctvom jediného legislatívneho nástroja, ktorý je uplatniteľný v celom rozsahu v členských štátoch, ktoré sú nim viazané. Vylučuje sa tým možnosť čiastočnej uplatniteľnosti na Írsko. Mali by sa preto podniknúť kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa nariadenie (EÚ) 2018/1726 na Írsko uplatňovalo v celom rozsahu.

(14)

V súlade s článkom 4 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Írsko oznámilo Komisii a Rade listami z 12. apríla 2019 svoj zámer prijať ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/1726 týkajúce sa systému Eurodac a siete DubliNet.

(15)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 331 ods. 1 ZFEÚ potvrdila Komisia rozhodnutím z 23. júla 2019, že nariadenie (EÚ) 2018/1726 sa na Írsko uplatňuje v rozsahu, v akom sa jeho ustanovenia týkajú systému Eurodac a siete DubliNet. V uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že nariadenie (EÚ) 2018/1726 v prípade Írska nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady o žiadosti Írska zúčastňovať sa na ustanoveniach nariadenia (EÚ) 2018/1726 týkajúcich sa SIS, ako sa upravuje nariadením (EÚ) 2018/1861, ktoré nahradí nariadenie (ES) č. 1987/2006, a nariadením (EÚ) 2018/1860, ako aj na ustanoveniach týkajúcich sa systému VIS, systému vstup/výstup a systému ETIAS.

(16)

Po prijatí rozhodnutia Komisie z 23. júla 2019 je prvá podmienka, aby sa Írsko zúčastňovalo na ustanoveniach nariadenia (EÚ) 2018/1726, splnená.

(17)

S cieľom zaistiť súlad so zmluvami a uplatniteľnými protokolmi a zároveň zabezpečiť jednotnosť a ucelenosť nariadenia (EÚ) 2018/1726 požiadalo Írsko listom z 12. apríla 2019 adresovaným Rade o účasť na nariadení (EÚ) 2018/1726 podľa článku 4 Protokolu č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „schengenský protokol“) v rozsahu, v akom sa ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/1726 vzťahujú na zodpovednosť agentúry za prevádzkové riadenie SIS, ako sa upravuje nariadením (EÚ) 2018/1861, ktoré nahradí nariadenie (ES) č. 1987/2006, a nariadením (EÚ) 2018/1860, ako aj za prevádzkové riadenie systému VIS, systému vstup/výstup a systému ETIAS.

(18)

Rada uznáva právo Írska požiadať v súlade s článkom 4 schengenského protokolu o účasť na ustanoveniach nariadenia (EÚ) 2018/1726 za podmienky, že Írsko sa na uvedenom nariadení nebude zúčastňovať z iných dôvodov.

(19)

Účasťou Írska na nariadení (EÚ) 2018/1726 nie je dotknutá skutočnosť, že v súčasnosti sa Írsko nezúčastňuje a nemôže sa zúčastňovať na ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú voľného pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín, vízovej politiky a prekračovania vonkajších hraníc členských štátov fyzickými osobami. Nariadenie (EÚ) 2018/1726 preto obsahuje osobitné ustanovenia, ktorými sa zohľadňuje toto špecifické postavenie Írska, najmä pokiaľ ide o obmedzené hlasovacie práva v správnej rade agentúry.

(20)

Zmiešaný výbor, zriadený podľa článku 3 Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (17), bol informovaný o príprave tohto rozhodnutia v súlade s článkom 5 uvedenej dohody.

(21)

Zmiešaný výbor, zriadený podľa článku 3 Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (18), bol informovaný o príprave tohto rozhodnutia v súlade s článkom 5 uvedenej dohody,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V nadväznosti na rozhodnutia 2002/192/ES a 2012/764/EÚ sa Írsko zúčastňuje na nariadení (EÚ) 2018/1726 v rozsahu, v akom sa týka prevádzkového riadenia systému VIS, častí systému SIS, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje, a systémov vstup/výstup a ETIAS.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. októbra 2019

Za Radu

predseda

J. LEPPÄ


(1)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2012/764/EÚ zo 6. decembra 2012 o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú zriadenia Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 337, 11.12.2012, s. 48).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 14).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 56).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4);

(9)  Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

(10)  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

(12)  Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania trestným činom terorizmu a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

(13)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3).

(17)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(18)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.