ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 260

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
11. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1701 z 23. júla 2019, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1702 z 1.augusta 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1703 zo 4. októbra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Cidre de Normandie/Cidre normand (CHZO)]

11

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1704 z 9. októbra 2019, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2019 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2018 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

13

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1705 z 10. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prostriedkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1706 z 10. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1707 zo 17. júna 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o odporúčanie určitých zmien dohody, ktoré sa majú vykonať s cieľom zohľadniť pristúpenie Samoy a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov

45

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1708 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v súvislosti s prijatím rozhodnutia o predĺžení platnosti výnimky WTO, ktoré by Spojeným štátom americkým umožnilo poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa zákona USA o ozdravení hospodárstva krajín karibskej oblasti (CBERA)

48

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1709 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti s prijatím rozhodnutia o predĺžení platnosti výnimky WTO umožňujúcej rozvojovým členským krajinám poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom z najmenej rozvinutých krajín

50

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1710 zo 7. októbra 2019, ktorým sa vymenúvajú traja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

52

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1711 zo 7. októbra 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

54

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1712 z 20. júla 2018 o verejnej pôžičke SA.29198 – (2010/C) (ex 2009/NN) poskytnutej Slovenskou republikou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK Cargo) ( 1 )

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1713 z 9. októbra 2019, ktorým sa stanovuje formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 [oznámené pod číslom C(2019) 7133] ( 1 )

65

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komsie (SZBP) 2019/1672 zo 4. októbra 2019 o činnosti Európskej únie na podporu mechanizmu OSN pre overovanie a inšpekcie v Jemene ( Ú. v. EÚ L 256, 7.10.2019 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1701

z 23. júla 2019,

ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 649/2012, ktoré bolo prijaté 4. júla 2012, sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (2) (ďalej len „Rotterdamský dohovor“). Ide o prepracované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 (3), ktorým sa dané nariadenie nahradilo s účinnosťou od 1. marca 2014. Nariadenie (ES) č. 689/2008 bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 73/2013 (4), ktoré bolo prijaté 25. januára 2013, ale do 1. apríla 2013 sa nezačalo uplatňovať. Zmeny stanovené v nariadení (EÚ) č. 73/2013 neboli náležite zohľadnené v nariadení (EÚ) č. 649/2012. S cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť a súlad je preto potrebné, aby sa zmeny stanovené v nariadení (EÚ) č. 73/2013 formálne zohľadnili v prílohách k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(2)

Rozhodnutím 2008/934/ES (5) Komisia rozhodla o nezaradení acetochlóru, asulamu, chlórpikrínu a propargitu ako účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (6), v dôsledku čoho sa na uvedené látky vzťahuje zákaz ich používania v pesticídoch, a teda by sa mali zaradiť do zoznamu chemikálií uvedeného v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012. Doplnenie acetochlóru, asulamu, chlórpikrínu a propargitu do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa však pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie uvedených látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 (7). Vzhľadom naspomínanú novú žiadosť došlo k prijatiu vykonávacích nariadení (EÚ) č. 1372/2011 (8), (EÚ) č. 1045/2011 (9), (EÚ) č. 1381/2011 (10) a (EÚ) č. 943/2011 (11), ktorými Komisia rozhodla o neschválení acetochlóru, asulamu, chlórpikrínu a propargitu ako účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (12), v dôsledku čoho je ich používanie v pesticídoch zakázané. Látky acetochlór, asulam, chlórpikrín a propargit by sa preto mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(3)

Rozhodnutím 2008/934/ES Komisia rozhodla o nezaradení flufenoxurónu ako účinnej látky do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a rozhodnutím 2012/77/EÚ (13) rozhodla o nezaradení uvedenej látky pre výrobky typu 18 ako účinnej látky do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (14). Používanie flufenoxurónu v pesticídoch je preto prísne obmedzené a táto látka by sa mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012. Doplnenie flufenoxurónu do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa však pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie uvedenej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. V dôsledku uvedenej novej žiadosti bolo prijaté vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 942/2011 (15), ktorým Komisia rozhodla o neschválení flufenoxurónu ako účinnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Preto by sa flufenoxurón mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(4)

Rozhodnutím 2012/257/EÚ (16) Komisia rozhodla o nezaradení naledu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES a rozhodnutím 2005/788/ES (17) rozhodla o jeho nezaradení do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Používanie naledu v pesticídoch je preto zakázané a táto látka by sa preto mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(5)

Rozhodnutiami 2009/65/ES (18), 2009/859/ES (19) a 2008/769/ES (20) Komisia rozhodla o nezaradení kyseliny (2-naftyloxy)octovej, difenylamínu a propanilu ako účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Uvedené látky je preto zakázané používať v pesticídoch a mali by sa teda doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012. Doplnenie kyseliny (2-naftyloxy)octovej, difenylamínu a propanilu do časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa však pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o ich zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. Vzhľadom na spomínanú novú žiadosť došlo k prijatiu vykonávacích nariadení (EÚ) č. 1127/2011 (21), (EÚ) č. 578/2012 (22) a (EÚ) č. 1078/2011 (23), ktorými Komisia rozhodla o neschválení kyseliny (2-naftyloxy)octovej, difenylamínu a propanilu ako účinných látok podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho je ich používanie v pesticídoch naďalej zakázané. Preto by sa látky kyselina (2-naftyloxy)octová, difenylamín a propanil mali doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(6)

Zápisy týkajúce sa dichlórvosu v zoznamoch chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 by sa mali zmeniť tak, aby sa zohľadnilo rozhodnutie Komisie 2012/254/EÚ (24) o nezaradení dichlórvosu do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trhu, v dôsledku čoho je používanie dichlórvosu v pesticídoch zakázané.

(7)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 582/2012 (25) Komisia schválila bifentrin a vykonávacím nariadením (EÚ) č. 359/2012 (26) schválila metám, v dôsledku čoho už používanie týchto látok v pesticídoch nie je zakázané. Látky bifentrin a metám by sa preto mali vypustiť z časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(8)

Na piatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, ktoré sa konalo v júni 2011, sa rozhodlo o zaradení látok alachlór, aldikarb a endosulfán do prílohy III k uvedenému dohovoru, v dôsledku čoho sa na dané chemikálie vzťahuje postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení v zmysle uvedeného dohovoru. Preto by sa mali vypustiť zo zoznamu chemikálií uvedeného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 a doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 3 uvedenej prílohy.

(9)

Látka kyánamid by sa mala vypustiť z časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012, keďže boli predložené dôkazy, že rozhodnutím Komisie 2008/745/ES (27) o nezaradení kyánamidu do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa zásadne neobmedzuje používanie uvedenej látky na úrovni kategórie „pesticídy“ vzhľadom na to, že kyánamid má časté využitie v podkategórii „iný pesticíd vrátane biocídov“. Kyánamid bol identifikovaný a oznámený na hodnotenie podľa smernice 98/8/ES. Až do prijatia rozhodnutia podľa uvedenej smernice teda členské štáty môžu naďalej povoľovať biocídne výrobky obsahujúce kyánamid v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

(10)

Na základe rozhodnutia prijatého podľa Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach zaradiť endosulfán do časti 1 prílohy A k uvedenému dohovoru bola táto látka zaradená do časti A prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (28). Endosulfán by sa preto mal doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(11)

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Keďže príslušné orgány a hospodárske subjekty už v praxi vykonávajú zmeny stanovené v tomto nariadení na základe predpokladu, že nariadenie (EÚ) č. 649/2012 bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 73/2013, tieto zmeny by sa mali uplatňovať so spätnou platnosťou od 1. marca 2014, teda odo dňa začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha V sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2013 z 25. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 26, 26.1.2013, s. 11).

(5)  Rozhodnutie Komisie (2008/934/ES) z 5. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (Ú. v. EÚ L 333, 11.12.2008, s. 11).

(6)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1372/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka acetochlór a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2011, s. 45).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1045/2011 z 19. októbra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka asulam a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 23).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1381/2011 z 22. decembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka chlórpikrín a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 26).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 943/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propargit a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 246, 23.9.2011, s. 16).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(13)  Rozhodnutie Komisie 2012/77/EÚ z 9. februára 2012 o nezaradení flufenoxurónu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 38, 11.2.2012, s. 47).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(15)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 942/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka flufenoxurón a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 246, 23.9.2011, s. 13).

(16)  Rozhodnutie Komisie 2012/257/EÚ z 11. mája 2012 o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 126, 15.5.2012, s. 12).

(17)  Rozhodnutie Komisie 2005/788/ES z 11. novembra 2005 o nezaradení naledu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2005, s. 41).

(18)  Rozhodnutie Komisie 2009/65/ES z 26. januára 2009 o nezaradení kyseliny (2-naftyloxy)octovej do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2009, s. 33).

(19)  Rozhodnutie Komisie 2009/859/ES z 30. novembra 2009 o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 79).

(20)  Rozhodnutie Komisie 2008/769/ES z 30. septembra 2008 o nezaradení propanilu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (Ú. v. EÚ L 263, 2.10.2008, s. 14).

(21)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1127/2011 zo 7. novembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka kyselina 2-naftyloxyoctová (Ú. v. EÚ L 289, 8.11.2011, s. 26).

(22)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2012 z 29. júna 2012 o neschválení účinnej látky difenylamín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 171, 30.6.2012, s. 2).

(23)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propanil (Ú. v. EÚ L 279, 26.10.2011, s. 1).

(24)  Rozhodnutie Komisie 2012/254/EÚ z 10. mája 2012 o nezaradení dichlórvosu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2012, s. 53).

(25)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2012 z 2. júla 2012, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka bifentrin, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2012, s. 3).

(26)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2012 z 25. apríla 2012, ktorým sa schvaľuje účinná látka metám v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 1).

(27)  Rozhodnutie Komisie 2008/745/ES z 18. septembra 2008 o nezaradení kyánamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku (Ú. v. EÚ L 251, 19.9.2008, s. 45).

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.   

Časť 1 sa mení takto:

a)

zápisy týkajúce sa alachlóru a aldikarbu sa nahrádzajú takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„alachlór (#)

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

b

 

aldikarb (#)

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1) – p(2)

b – b“

 

b)

zápis týkajúci sa dichlórvosu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„dichlórvos (+)

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p(1) – p(2)

b – b“

 

c)

zápisy týkajúce sa bifentrinu a metámu sa vypúšťajú;

d)

v abecednom poradí sa vkladajú alebo dopĺňajú tieto zápisy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„acetochlór (+)

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

asulam (+)

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

chlórpikrín (+)

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

b

 

flufenoxurón (+)

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1) – p(2)

b – sr

 

naled (+)

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1) – p(2)

b – b

 

propargit (+)

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

b“

 

2.   

Časť 2 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa dichlórvosu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„dichlórvos

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

b“

b)

zápisy týkajúce sa alachlóru, aldikarbu, kyánamidu a endosulfánu sa vypúšťajú;

c)

v abecednom poradí sa vkladajú alebo dopĺňajú tieto zápisy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„kyselina (2-naftyloxy)octová

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

b

acetochlór

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

b

asulam

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p

b

chlórpikrín

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

b

difenylamín

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

b

flufenoxurón

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

sr

naled

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

b

propanil

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

b

propargit

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

b“

3.   

V časti 3 sa v abecednom poradí vkladajú tieto zápisy:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS

čistá látka (**)

Kód HS

zmesi obsahujúce látku (**)

Kategória

„alachlór

15972-60-8

2924.25

3808.93

pesticíd

aldikarb

116-06-3

2930.80

3808.91

pesticíd

endosulfán

115-29-7

2920.30

3808.91

pesticíd“


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa dopĺňa tento zápis:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

 

„endosulfán

číslo EC 204-079-4

číslo CAS 115-29-7

kód KN 2920 30 00 “


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/8


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1702

z 1.augusta 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je Komisia splnomocnená zostaviť zoznam prioritných škodcov.

(2)

Prioritnými škodcami sú škodcovia vyžadujúci karanténne opatrenia v Únii (tzv. karanténni škodcovia), ktorí spĺňajú všetky tieto podmienky: po prvé, výskyt škodcov na území Únie nie je známy alebo ich výskyt je známy na obmedzenej časti tohto územia alebo je známy ich zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt na tomto území; po druhé, môžu mať mimoriadne závažný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie a po tretie, sú uvedené na zozname prioritných škodcov.

(3)

Komisia vykonala posúdenie s cieľom určiť, ktorých škodcov je potrebné zaradiť do zoznamu prioritných škodcov. Toto posúdenie sa vykonalo na základe metodiky vypracovanej Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

(4)

Táto metodika zahŕňa komplexné ukazovatele a analýzu založenú na viacerých kritériách. Zohľadňuje sa v nej pravdepodobnosť rozšírenia, usídlenia a dôsledkov škodcov na základe posúdenia týkajúceho sa územia Únie Zároveň sa v nej zohľadňujú kritériá uvedené v oddiele 1 bode 2 a oddiele 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/2031, ktoré sa týkajú hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov.

(5)

V posúdení sa zohľadnili výsledky metodiky, ktorú uplatňuje Spoločné výskumné centrum Komisie a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ako aj výsledky konzultácie so širokou verejnosťou, ktorá sa uskutočnila na portáli pre lepšiu právnu reguláciu. Na základe toho sa dospelo k záveru, že mimoriadne závažný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na územie Únie môže mať 20 škodcov.

(6)

Okrem toho výskyt uvedených škodcov na území Únie nie je známy alebo ich výskyt je známy na obmedzených častiach tohto územia, resp. je známy ich zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt na tomto území.

(7)

Preto je vhodné uvedených škodcov zaradiť do zoznamu v prílohe k tomuto nariadeniu.

(8)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie všetkých pravidiel týkajúcich sa škodcov vyžadujúcich karanténne opatrenia v Únii by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) 2016/2031, t. j. od 14. decembra 2019,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam prioritných škodcov

Zoznam prioritných škodcov podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.


PRÍLOHA

Zoznam prioritných škodcov

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1703

zo 4. októbra 2019,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 2446/2000 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (CHZO) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. októbra 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2446/2000 zo 6. novembra 2000, ktorým sa dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2400/96 o zápise určitých názvov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení uvedených v nariadení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 281, 7.11.2000, s. 12).

(3)  Ú. v. EÚ C 186, 3.6.2019, s. 4.


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1704

z 9. októbra 2019,

ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2019 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2018 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 môžu členské štáty do 31. októbra roku, v ktorom sa uplatňuje rybolovná kvóta, ktorá im bola pridelená, požiadať Komisiu o zadržanie maximálne 10 % z uvedenej kvóty s cieľom previesť ju do nasledujúceho roka.

(2)

Nariadeniami Rady (EÚ) 2016/2285 (2), (EÚ) 2017/1970 (3), (EÚ) 2017/2360 (4) a (EÚ) 2018/120 (5) sa stanovujú rybolovné kvóty pre určité populácie na rok 2018 a vymedzuje sa, na ktoré populácie sa môžu vzťahovať opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 847/96.

(3)

Nariadeniami Rady (EÚ) 2018/1628 (6), (EÚ) 2018/2025 (7), (EÚ) 2018/2058 (8) a (EÚ) 2019/124 (9) sa stanovujú rybolovné kvóty pre určité populácie na rok 2019.

(4)

Určité členské štáty pred 31. októbrom 2018 požiadali podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96, aby sa časť ich kvót na rok 2018 pre populácie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu zadržala a previedla do nasledujúceho roka. V rozsahu obmedzení uvedených v danom nariadení by sa zadržané množstvá mali pripočítať ku kvótam na rok 2019.

(5)

Na účely tohto flexibilného vykonávania sa overila a zohľadnila oprávnenosť prevodov požadovaných populácií a stav využívania týchto populácií. V prípade týchto populácií sa preto môže zadržaná kvóta previesť z roku 2018 do roku 2019 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

(6)

Hoci určité členské štáty požiadali o zadržanie časti ich kvót týkajúcich sa populácií mieňovca európskeho na rok 2018 a ich prevedenie do nasledujúceho roku, v nariadení (EÚ) 2018/2025 sa nestanovuje celkový povolený výlov v prípade mieňovca európskeho v podoblastiach ICES 1 až 10, 12 a 14. V dôsledku toho nie je možné previesť zadržané kvóty pre mieňovca európskeho na rok 2018.

(7)

V snahe zabrániť nadmernej flexibilite, ktorá by oslabila zásadu rozumného a zodpovedného využívania živých morských biologických zdrojov, bránila dosahovaniu cieľov spoločnej rybárskej politiky a zhoršila biologický stav populácií, sa v prípade populácií uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu vylučuje medziročná flexibilita stanovená v článku 15 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (10). Podobne, ak členský štát využil medziročnú flexibilitu stanovenú v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v súvislosti s určitou populáciou, na túto populáciu by sa nemala uplatňovať žiadna iná flexibilita, pokiaľ ide o prenos nevyužitých rybolovných možností, a preto je takáto populácia vylúčená z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2019 v nariadeniach (EÚ) 2018/1628, (EÚ) 2018/2025, (EÚ) 2018/2058 a (EÚ) 2019/124 sa zvyšujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/2285 z 12. decembra 2016, ktorým sa na roky 2017 a 2018 stanovujú rybolovné možnosti rybárskych plavidiel Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb, a ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2016/72 (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 32).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1970 z 27. októbra 2017, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2360 z 11. decembra 2017, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 337, 19.12.2017, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1628 z 30. októbra 2018, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/120, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách (Ú. v. EÚ L 272, 31.10.2018, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018, s. 7).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2058 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 329, 27.12.2018, s. 8).

(9)  Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2019, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).


PRÍLOHA

Kód krajiny

Kód populácie

Druh

Názov zóny

Konečná kvóta 2018 (1) (v tonách)

Výlov v roku 2018 (v tonách)

Výlov za osobitných podmienok (2) v roku 2018 (v tonách)

% konečnej kvóty

Prevedené množstvo (v tonách)

DE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

120,144

0

0

0

12,014

DE

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

32,400

0

0

0

3,240

DE

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

171,625

86,169

0

50,21

17,163

DE

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

2 898,766

458,771

1 056,726

52,28

289,877

DE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

30,434

0

0

0

3,043

DE

HAD/*2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a (osobitná podmienka pre HAD/5BC6A.)

0,650

0

0

0

0,065

DE

HAD/03A.

treska jednoškvrnná

3a

142,739

31,533

0

22,09

14,274

DE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a

987,251

56,378

315,842

37,70

98,725

DE

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b a 6a

6,586

0

0

0

0,659

DE

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14

43,847

0

0

0

4,385

DE

HER/*04B.

sleď atlantický

4b (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

545,495

0

0

0

54,550

DE

HER/*04-C.

sleď atlantický

vody Únie zóny 4 (osobitná podmienka pre HER/03A.)

179,400

144,000

0

80,27

17,940

DE

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny 2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

341,230

0

0

0

34,123

DE

HER/03A.

sleď atlantický

3a

357,859

174,900

144,000

89,11

35,786

DE

HER/03A-BC

sleď atlantický

3a

56,610

30,932

0

54,64

5,661

DE

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

1 982,020

1 921,308

0,334

96,95

60,378

DE

HER/2A47DX

sleď atlantický

4, 7d a vody Únie zóny 2a

58,504

56,524

0

96,62

1,980

DE

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

4 033,980

3 951,238

0

97,95

82,742

DE

HER/4CXB7D

sleď atlantický

4c, 7d okrem populácie v Blackwater

11 743,415

10 818,525

0

92,12

924,890

DE

HER/7G-K.

sleď atlantický

7g, 7h, 7j a 7k

0,021

0

0

0

0,002

DE

HKE/*03A.

merlúza európska

3a (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

27,042

7,664

0

28,34

2,704

DE

HKE/*8ABDE

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre HKE/571214)

2,000

0

0

0

0,200

DE

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón 2a a 4

303,514

63,099

7,664

23,31

30,351

DE

HKE/571214

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

22,000

18,401

0

83,64

2,200

DE

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

7

2,200

0

0

0

0,220

DE

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón 2a a 4

7,776

1,119

0

14,39

0,778

DE

MAC/*02AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

112,700

0

0

0

11,270

DE

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

1 898,800

0

0

0

189,880

DE

MAC/*8ABD.

makrela atlantická

8a, 8b a 8d (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

437,478

420,736

0

96,17

16,742

DE

MAC/*FRO1

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

86,980

0

0

0

8,698

DE

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

1 938,700

0,379

0

0,02

193,870

DE

MAC/2A34.

makrela atlantická

3a a 4; vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32

2 746,000

2 719,445

3,802

99,17

22,753

DE

MAC/8C3411

makrela atlantická

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

437,931

0

420,736

96,07

17,195

DE

NEP/03A.

homár štíhly

3a

26,642

5,936

0

22,28

2,664

DE

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón 2a a 4

886,670

542,044

0

61,13

88,667

DE

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

68,440

8,464

0

12,37

6,844

DE

PLE/03AS.

platesa veľká

Kattegat

17,530

0,756

0

4,31

1,753

DE

PLE/2A3AX4

platesa veľká

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

6 827,053

2 616,898

9,710

38,47

682,705

DE

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22-32

1 600,393

1 445,913

0

90,35

154,480

DE

POK/2C3A4.

treska tmavá

3a a 4; vody Únie zóny 2a

9 029,725

8 179,973

0

90,59

849,752

DE

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

247,750

0,479

0

0,19

24,775

DE

RHG/5B67-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

0,066

0

0

0

0,007

DE

RHG/8X14-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

0,157

0

0

0

0,016

DE

RNG/*5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

1,570

0

0

0

0,157

DE

RNG/*8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

0,660

0

0

0

0,066

DE

BLI/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

6,600

0

0

0

0,660

DE

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

15,700

0

0

0

1,570

DE

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón 2a a 4

1 129,161

722,721

0

64,01

112,916

DE

SOL/3ABC24

solea európska

3a; vody Únie poddivízií 22-24

15,808

15,416

0

97,52

0,392

DE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22-32

16 698,104

15 228,701

0

91,20

1 469,403

DE

WHB/*05-F.

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

4 108,273

1 072,776

0

26,11

410,827

DE

WHG/2AC4.

treska merlang

4; vody Únie zóny 2a

448,597

60,439

38,781

22,12

44,860

DE

WHG/56-14

treska merlang

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

0,110

0

0

0

0,011

DK

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

6 883,142

4 221,317

0

61,33

688,314

DK

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

7 783,297

2 030,700

3 460,877

70,56

778,330

DK

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

17,778

0,001

0

0,01

1,778

DK

HAD/03A.

treska jednoškvrnná

3a

2 282,198

563,786

0

24,70

228,220

DK

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a

1 796,523

264,354

853,336

62,21

179,652

DK

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b a 6a

1,330

0,750

0

56,39

0,133

DK

HER/*04B.

sleď atlantický

4b (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

926,369

0

0

0

92,637

DK

HER/*04-C.

sleď atlantický

vody Únie zóny 4 (osobitná podmienka pre HER/03A.)

8 929,906

8 328,257

0

93,26

601,649

DK

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny 2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

2 491,158

0

0

0

249,116

DK

HER/03A.

sleď atlantický

3a

12 586,905

1 744,028

8 328,257

80,02

1 258,691

DK

HER/03A-BC

sleď atlantický

3a

6 315,259

364,862

0

5,78

631,526

DK

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

17 810,134

17 051,626

0

95,74

758,508

DK

HER/2A47DX

sleď atlantický

4, 7d a vody Únie zóny 2a

10 385,789

8 549,477

0

82,32

1 038,579

DK

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

13 158,086

11 848,401

0

90,05

1 309,685

DK

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30′ s. z. š.

130 414,230

114 965,013

753,001

88,73

13 041,423

DK

HER/4CXB7D

sleď atlantický

4c, 7d okrem populácie v Blackwater

938,480

2,035

0

0,22

93,848

DK

HKE/*03A.

merlúza európska

3a (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

235,928

0

0

0

23,593

DK

HKE/03A.

merlúza európska

3a

1 714,839

568,439

0

33,15

171,484

DK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón 2a a 4

2 363,106

560,737

0

23,73

236,311

DK

HKE/571214

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

3,104

2,600

0

83,76

0,310

DK

JAX/*4BC7D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 4b, 4c a 7d (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

539,480

0

0

0

53,948

DK

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

11 398,686

6 051,438

0

53,09

1 139,869

DK

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón 2a a 4

63,774

44,271

0

69,42

6,377

DK

MAC/*02AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

2 405,000

0

0

0

240,500

DK

MAC/*2A6.

makrela atlantická

6, medzinárodné vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

11 190,000

3 984,698

0

35,61

1 119,000

DK

MAC/*3A4BC

makrela atlantická

3a a 4bc (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

2 028,762

762,531

0

37,59

202,876

DK

MAC/*4A-EN

makrela atlantická

vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

2 554,430

0

0

0

255,443

DK

MAC/*FRO1

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

2 456,000

0

0

0

245,600

DK

MAC/2A34.

makrela atlantická

3a a 4; vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32

13 930,055

9 122,582

4 747,229

99,57

60,244

DK

MAC/2A4A-N

makrela atlantická

nórske vody zón 2a a 4a

12 539,676

12 529,570

0

99,92

10,106

DK

MAC/2CX14-

makrela atlantická

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14

4 298,986

4 225,523

0

98,29

73,463

DK

NEP/03A.

homár štíhly

3a

9 645,632

5 138,748

0

53,28

964,563

DK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón 2a a 4

1 394,844

58,896

0

4,22

139,484

DK

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

13 514,240

4 362,259

0

32,28

1 351,424

DK

PLE/03AS.

platesa veľká

Kattegat

1 549,490

479,366

0

30,94

154,949

DK

PLE/2A3AX4

platesa veľká

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

23 678,404

4 887,871

4 781,723

40,84

2 367,840

DK

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22-32

5 405,970

2 402,417

0

44,44

540,597

DK

POK/2C3A4.

treska tmavá

3a a 4; vody Únie zóny 2a

7 755,811

6 844,467

0

88,25

775,581

DK

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

1,605

1,268

0

79,00

0,161

DK

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón 2a a 4

679,100

367,357

0

54,09

67,910

DK

SOL/3ABC24

solea európska

3a; vody Únie poddivízií 22-24

421,819

353,840

0

83,88

42,182

DK

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22-32

27 307,558

24 577,085

0

90,00

2 730,473

DK

WHB/*05-F.

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

541,606

0

0

0

54,161

DK

WHG/2AC4.

treska merlang

4; vody Únie zóny 2a

1 953,310

171,491

67,004

12,21

195,331

DK

WHG/7X7A-C

treska merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

1,000

0,794

0

79,40

0,100

EE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

18,880

0

0

0

1,888

EE

HER/03D.RG

sleď atlantický

poddivízia 28.1

13 170,008

12 520,836

0

95,07

649,172

EE

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

26 957,499

22 205,217

0

82,37

2 695,750

EE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22-32

31 084,876

29 625,552

0

95,31

1 459,324

ES

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

80,320

72,044

0

89,70

8,032

ES

ANE/08.

sardela európska

8

27 753,493

27 614,827

0

99,50

138,666

ES

MAC/8C3411

čertovité

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

3 582,444

1 536,966

0

42,90

358,244

ES

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

396,998

134,928

0

33,99

39,700

ES

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

295,428

258,682

0

87,56

29,543

ES

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

74,478

66,582

0

89,40

7,448

ES

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

68,535

30,194

0

44,06

6,854

ES

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b a 6a

31,107

27,332

0

87,86

3,111

ES

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny 2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

5,000

0

0

0

0,500

ES

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

35,432

0

0

0

3,543

ES

HKE/*57-14

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (osobitná podmienka pre HKE/8ABDE.)

4 219,400

2 378,000

0

56,36

421,940

ES

HKE/*8ABDE

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre HKE/571214)

3 325,230

216,000

0

6,50

332,523

ES

HKE/8ABDE.

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e

14 913,441

8 889,383

2 378,000

75,55

1 491,344

ES

HKE/8C3411

merlúza európska

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

7 591,567

6 466,076

0

85,17

759,157

ES

JAX/*08C

stavridy

8c (osobitná podmienka pre JAX/09.)

2 323,177

2 090,000

0

89,96

232,318

ES

JAX/*08C2.

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

8c (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

8 227,267

7 400,000

0

89,94

822,727

ES

JAX/*09.

stavridy

9 (osobitná podmienka pre JAX/08C.)

784,528

0

0

0

78,453

ES

JAX/08C.

stavridy

8c

15 692,080

12 235,671

0

77,97

1 569,208

ES

JAX/09.

stavridy

9

24 863,885

16 575,953

2 090,000

75,07

2 486,389

ES

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

9 789,557

477,878

7 400,000

80,47

978,956

ES

LEZ/*8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre LEZ/07.)

836,250

37,834

0

4,52

83,625

ES

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; 6; medzinárodné vody zón 12 a 14

688,040

323,245

0

46,98

68,804

ES

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e

551,524

507,491

0

92,02

44,033

ES

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

1 349,508

847,038

0

62,77

134,951

ES

MAC/*08B.

makrela atlantická

8b (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

2 936,352

0

0

0

293,635

ES

MAC/*8ABD.

makrela atlantická

8a, 8b a 8d (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

8 741,172

0

0

0

874,117

ES

MAC/2CX14-

makrela atlantická

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14

1 511,801

1 311,468

0

86,75

151,180

ES

MAC/8C3411

makrela atlantická

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

30 008,507

28 784,005

0

95,92

1 224,502

ES

NEP/07

homár štíhly

7

1 693,642

27,263

158,375

10,96

169,364

ES

NEP/5BC6.

homár štíhly

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b

109,962

0,061

0

0,06

10,996

ES

NEP/8ABDE.

homár štíhly

8a, 8b, 8d a 8e

36,451

0

0

0

3,645

ES

OTH/*08C2

vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae a tresky merlang

8c (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

284,008

0

0

0

28,401

ES

OTH/*2A-14

vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

568,015

0

0

0

56,802

ES

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

19,288

6,772

0

35,11

1,929

ES

RHG/5B67-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

0,500

0

0

0

0,050

ES

RHG/8X14-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

15,080

0

0

0

1,508

ES

RNG/*5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

153,200

0

0

0

15,320

ES

RNG/*8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

5,780

0

0

0

0,578

ES

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

396,891

285,910

0

72,04

39,689

ES

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

2 289,293

924,220

0

40,37

228,929

ES

SBR/09-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny IX

101,722

30,106

11,496

40,90

10,172

ES

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

5,557

0

0

0

0,556

ES

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

115,150

107,872

0

93,68

7,278

ES

SOL/8AB.

solea európska

8a a 8b

8,132

7,837

0

96,37

0,295

ES

WHB/*05-F.

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

1 343,510

0

0

0

134,351

ES

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

853,297

766,876

0

89,87

85,330

ES

WHB/8C3411

treska belasá

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

47 848,098

21 175,883

0

44,26

4 784,810

ES

WHG/56-14

treska merlang

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

0,031

0

0

0

0,003

FI

HER/30/31.

sleď atlantický

poddivízie 30-31

92 351,839

80 970,999

0

87,68

9 235,184

FI

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

54 745,026

45 908,600

0

83,86

5 474,503

FR

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

18,900

14,757

0

78,08

1,890

FR

ANE/08.

sardela európska

8

5 609,698

3 141,550

0

56

560,970

FR

ANF/8C3411

čertovité

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

58,878

28,689

0

48,73

5,888

FR

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

8 776,985

1 324,221

0

15,09

877,699

FR

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

2 425,944

1 605,352

0

66,17

242,594

FR

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

25,922

9,735

0

37,55

2,592

FR

COD/07A.

treska škvrnitá

7a

25,711

0

0

0

2,571

FR

COD/07D.

treska škvrnitá

7d

1 642,038

35,052

0

2,13

164,204

FR

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

1 603,130

588,390

0

36,70

160,313

FR

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

2 202,064

519,775

0

23,60

220,206

FR

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

363,442

189,970

0

52,27

36,344

FR

HAD/*2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a (osobitná podmienka pre HAD/5BC6A.)

27,740

0

0

0

2,774

FR

HAD/07A.

treska jednoškvrnná

7a

201,850

0

0

0

20,185

FR

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a

920,140

203,465

0

22,11

92,014

FR

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b a 6a

269,542

66,170

0

24,55

26,954

FR

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14

599,411

0

0

0

59,941

FR

HER/*04B.

sleď atlantický

4b (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

9 065,005

3 051,996

0

33,67

906,501

FR

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny 2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

59,000

0

0

0

5,900

FR

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

0,200

0

0

0

0,020

FR

HER/2A47DX

sleď atlantický

4, 7d a vody Únie zóny 2a

54,328

0

0

0

5,433

FR

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30′ s. z. š.

19 509,994

17 531,200

0

89,86

1 950,999

FR

HER/4CXB7D

sleď atlantický

4c, 7d okrem populácie v Blackwater

17 904,656

10 731,228

3 051,996

76,98

1 790,466

FR

HER/7G-K.

sleď atlantický

7g, 7h, 7j a 7k

680,299

2,006

0

0,29

68,030

FR

HKE/*03A.

merlúza európska

3a (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

52,277

0

0

0

5,228

FR

HKE/*57-14

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (osobitná podmienka pre HKE/8ABDE.)

7 601,051

0

0

0

760,105

FR

HKE/*8ABDE

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre HKE/571214)

3 326,972

0

0

0

332,697

FR

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón 2a a 4

2 978,608

2 691,260

0

90,35

287,348

FR

HKE/571214

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

29 082,551

19 815,129

0

68,13

2 908,255

FR

HKE/8ABDE.

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e

32 401,216

16 408,122

0

50,64

3 240,122

FR

HKE/8C3411

merlúza európska

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

341,118

59,875

0

17,55

34,112

FR

JAX/08C.

stavridy

8c

271,524

1,303

0

0,48

27,152

FR

LEZ/*8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre LEZ/07.)

1 402,705

686,214

0

48,92

140,271

FR

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

7

5 361,809

3 441,945

686,214

76,99

536,181

FR

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón 2a a 4

81,961

69,068

0

84,27

8,196

FR

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; 6; medzinárodné vody zón 12 a 14

2 644,947

117,242

0

4,43

264,495

FR

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e

805,879

717,271

0

89

80,588

FR

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

49,972

1,468

0

2,94

4,997

FR

MAC/*02AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

248,100

0

0

0

24,810

FR

MAC/*08B.

makrela atlantická

8b (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

19,312

0

0

0

1,931

FR

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

1 264,400

0

0

0

126,440

FR

MAC/*8ABD.

makrela atlantická

8a, 8b a 8d (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

58,355

0

0

0

5,836

FR

MAC/*FRO1

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

252,800

0

0

0

25,280

FR

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

1 292,800

0

0

0

129,280

FR

MAC/8C3411

makrela atlantická

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

232,094

107,926

0

46,50

23,209

FR

NEP/*07U16

homár štíhly

funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (osobitná podmienka pre NEP/07.)

118,556

0

0

0

11,856

FR

NEP/07.

homár štíhly

7

7 742,863

285,176

0

3,68

774,286

FR

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón 2a a 4

162,840

71,701

0

44,03

16,284

FR

NEP/5BC6.

homár štíhly

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b

112,769

0

0

0

11,277

FR

NEP/8ABDE.

homár štíhly

8a, 8b, 8d a 8e

4 005,488

2 172,779

0

54,25

400,549

FR

PLE/07A.

platesa veľká

7a

21,334

0

0

0

2,133

FR

PLE/2A3AX4

platesa veľká

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

1 364,114

112,278

0

8,23

136,411

FR

PLE/7DE.

platesa veľká

7d a 7e

5 908,607

2 288,899

0

38,74

590,861

FR

POK/2C3A4.

treska tmavá

3a a 4; vody Únie zóny 2a

24 225,974

13 434,241

0

55,45

2 422,597

FR

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

6 204,164

3 652,773

0

58,88

620,416

FR

RNG/*5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

7,891

0

0

0

0,789

FR

RNG/*8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

285,718

0

0

0

28,572

FR

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

2 857,182

173,520

7,392

6,33

285,718

FR

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

78,911

0,007

0,22

0,29

7,891

FR

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

23,448

23,234

0

99,09

0,214

FR

SOL/07E.

solea európska

7e

334,045

216,604

0

64,84

33,405

FR

SOL/7FG.

solea európska

7f a 7g

65,428

44,107

0

67,41

6,543

FR

SOL/8AB.

solea európska

8a a 8b

3 585,061

3 164,801

0

88,28

358,506

FR

WHB/*05-F

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

3 601,250

1 266,963

0

35,18

360,125

FR

WHG/07A.

treska merlang

7a

3,332

0

0

0

0,333

FR

WHG/2AC4.

treska merlang

4; vody Únie zóny 2a

3 083,670

917,760

0

29,76

308,367

FR

WHG/56-14

treska merlang

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

17,371

1,872

0

10,78

1,737

FR

WHG/7X7A-C

treska merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

15 439,494

6 385,566

0

41,36

1 543,949

IE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

33,345

0

0

0

3,335

IE

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

2,011

0

0

0

0,201

IE

COD/07A.

treska škvrnitá

7a

467,076

106,470

0

22,80

46,708

IE

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

837,095

729,354

0

87,13

83,710

IE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

1,128

0

0

0

0,113

IE

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

2 698,699

2 428,484

0

89,99

269,870

IE

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30′ s. z. š.

572,884

515,034

0

89,90

57,288

IE

HER/7G-K.

sleď atlantický

7g, 7h, 7j a 7k

10 179,707

4 187,598

0

41,14

1 017,971

IE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

28 162,832

25 347,148

0

90

2 815,684

IE

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

7

2 487,151

2 239,119

0

90,03

248,032

IE

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; 6; medzinárodné vody zón 12 a 14

822,448

740,908

0

90,09

81,540

IE

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

6 399,754

0

0

0

639,975

IE

MAC/*4A-EN

makrela atlantická

vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

47 004,647

24 566,516

0

52,26

4 700,465

IE

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

6 523,620

0

0

0

652,362

IE

NEP/5BC6.

homár štíhly

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b

188,645

65,099

0

34,51

18,865

IE

PLE/07A.

platesa veľká

7a

1 334,634

320,468

0

24,01

133,463

IE

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

365,688

231,486

0

63,30

36,569

IE

RHG/5B67-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

2,030

0

0

0

0,203

IE

RHG/8X14-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

0,030

0

0

0

0,003

IE

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

33,100

0,006

0

0,02

3,310

IE

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

3,455

0

0

0

0,346

IE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

54 899,543

49 902,733

0

90,90

4 996,810

IE

WHG/07A.

treska merlang

7a

50,595

43,540

0

86,06

5,060

IE

WHG/7X7A-C

treska merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

6 977,282

4 633,955

0

66,41

697,728

NL

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

75,010

57,875

0

77,16

7,501

NL

COD/07A.

treska škvrnitá

7a

2,000

0

0

0

0,200

NL

COD/07D.

treska škvrnitá

7d

48,615

8,135

0

16,73

4,862

NL

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

1 690,786

345,580

130,330

28,15

169,079

NL

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

1,016

0,456

0

44,88

0,102

NL

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

2,625

1,474

0

56,15

0,263

NL

HAD/03A.

treska jednoškvrnná

3a

4,056

3,968

0

97,83

0,088

NL

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a

194,495

49,814

50,640

51,65

19,450

NL

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

7,410

7,338

0

99,03

0,072

NL

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

4 368,591

3 642,760

503,600

94,91

222,231

NL

HER/2A47DX

sleď atlantický

4, 7d a vody Únie zóny 2a

103,262

32,390

0

31,37

10,326

NL

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30′ s. z. š.

83 660,191

78 157,441

0

93,42

5 502,750

NL

HER/7G-K.

sleď atlantický

7g, 7h, 7j a 7k

829,198

438,964

0

52,94

82,920

NL

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón 2a a 4

125,105

39,437

8,958

38,68

12,511

NL

HKE/571214

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

1 484,812

429,868

0

28,95

148,481

NL

HKE/8ABDE.

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e

42,278

0

0

0

4,228

NL

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

36 350,487

25 344,290

2 414,244

76,36

3 635,049

NL

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón 2a a 4

13,520

4,324

0

31,98

1,352

NL

MAC/2CX14-

makrela atlantická

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14

26 986,657

13 030,288

12 579,712

94,90

1 376,657

NL

MAC/8C3411

makrela atlantická

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

358,677

0

356,478

99,39

2,199

NL

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón 2a a 4

1 164,977

826,308

0

70,93

116,498

NL

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

2 578,720

1 526,370

0

59,19

257,872

NL

PLE/07A.

platesa veľká

7a

0,995

0

0

0

0,100

NL

PLE/2A3AX4

platesa veľká

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

51 466,950

22 658,378

0

44,03

5 146,695

NL

PLE/7DE.

platesa veľká

7d a 7e

105,249

94,435

0

89,73

10,525

NL

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

117,145

100,261

0

85,59

11,715

NL

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón 2a a 4

12 852,955

8 335,970

0

64,86

1 285,296

NL

SOL/3ABC24

solea európska

3a; vody Únie poddivízií 22-24

40,647

40,574

0

99,82

0,073

NL

WHG/2AC4.

treska merlang

4; vody Únie zóny 2a

1 188,600

647,804

1,364

54,62

118,860

NL

WHG/7X7A-C

treska merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

553,243

494,265

0

89,34

55,324

PL

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

58 775,811

49 537,492

0

84,28

5 877,581

PL

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22-32

77 568,491

74 151,750

0

95,60

3 416,741

PT

ANF/8C3411

čertovité

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

726,896

435,799

0

59,95

72,690

PT

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

3 267,934

1 827,440

0

55,92

326,793

PT

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

0,431

0

0

0

0,043

PT

HKE/8C3411

merlúza európska

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

2 474,241

1 741,283

0

70,38

247,424

PT

JAX/08C.

stavridy

8c

1 549,963

532,237

0

34,34

154,996

PT

JAX/09.

stavridy

9

38 774,125

19 225,896

0

49,58

3 877,413

PT

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

0,402

0

0

0

0,040

PT

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

101,084

90,764

0

89,79

10,108

PT

MAC/8C3411

makrela atlantická

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

5 704,935

4 924,715

0

86,32

570,494

PT

SBR/09-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny IX

71,122

68,156

0,018

95,86

2,948

PT

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

531,232

447,739

0

84,28

53,123

PT

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

1,455

0

0

0

0,146

PT

WHB/8C3411

treska belasá

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

11 796,303

3 800,215

0

32,22

1 179,630

SE

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

1 166,102

670,240

0

57,48

116,610

SE

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

53,451

38,929

0

72,83

5,345

SE

HAD/03A.

treska jednoškvrnná

3a

268,679

142,556

0

53,06

26,868

SE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a

183,231

8,009

0

4,37

18,323

SE

HER/03A.

sleď atlantický

3a

31 381,211

17 325,858

11 832,339

92,92

2 223,014

SE

HER/03A-BC

sleď atlantický

3a

1 016,770

56,020

0

5,51

101,677

SE

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

485,797

0

445,006

91,60

40,791

SE

HER/2A47DX

sleď atlantický

4, 7d a vody Únie zóny 2a

150,764

123,430

0

81,87

15,076

SE

HER/30/31.

sleď atlantický

poddivízie 30-31

18 918,855

16 508,830

0

87,26

1 891,886

SE

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

74 627,970

68 722,415

0

92,09

5 905,555

SE

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30′ s. z. š.

7 343,533

6 646,200

19,179

90,77

678,154

SE

HKE/03A.

merlúza európska

3a

274,946

78,758

0

28,64

27,495

SE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

112,694

0

0

0

11,269

SE

MAC/2A34.

makrela atlantická

3a a 4; vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32

4 170,545

3 693,855

366,487

97,36

110,203

SE

NEP/03A.

homár štíhly

3a

3 451,775

1 860,111

0

53,89

345,178

SE

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

718,510

79,231

0

11,03

71,851

SE

PLE/03AS.

platesa veľká

Kattegat

173,750

51,410

0

29,59

17,375

SE

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22-32

147,281

37,491

0

25,46

14,728

SE

POK/2C3A4.

treska tmavá

3a a 4; vody Únie zóny 2a

660,527

555,178

0

84,05

66,053

SE

SOL/3ABC24

solea európska

3a; vody Únie poddivízií 22-24

28,978

16,027

0

55,31

2,898

SE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22-32

53 773,703

49 133,279

0

91,37

4 640,424

SE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

44,306

33,953

0

76,63

4,431

SE

WHG/2AC4.

treska merlang

4; vody Únie zóny 2a

15,320

3,465

0

22,62

1,532

UK

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

5,411

0,612

0

11,31

0,541

UK

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

2 233,992

736,689

0

32,98

223,399

UK

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

167,739

65,445

0

39,02

16,774

UK

COD/07A.

treska škvrnitá

7a

205,556

128,097

0

62,32

20,556

UK

COD/07D.

treska škvrnitá

7d

185,868

38,817

0

20,88

18,587

UK

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

23 416,836

19 321,906

1 804,817

90,22

2 290,113

UK

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

248,249

132,517

0

53,38

24,825

UK

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

1 071,439

65,285

0

6,09

107,144

UK

HAD/*2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a (osobitná podmienka pre HAD/5BC6A.)

391,190

0

0

0

39,119

UK

HAD/07A.

treska jednoškvrnná

7a

1 810,143

1 584,939

0

87,56

181,014

UK

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

4; vody Únie zóny 2a

30 920,425

22 478,756

3 415,515

83,74

3 092,043

UK

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b a 6a

3 922,369

3 421,950

0

87,24

392,237

UK

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14

4 233,960

3 418,035

0

80,73

423,396

UK

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

648,573

581,600

0

89,67

64,857

UK

HER/*04B.

sleď atlantický

4b (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

3 549,817

2 533,400

0

71,37

354,982

UK

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny 2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

382,400

0

0

0

38,240

UK

HER/07A/MM

sleď atlantický

7a

5 584,566

5 508,041

0

98,63

76,525

UK

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2

2 601,099

2 581,562

0

99,25

19,537

UK

HER/2A47DX

sleď atlantický

4, 7d a vody Únie zóny 2a

199,376

23,562

0

11,82

19,938

UK

HER/4CXB7D

sleď atlantický

4c, 7d okrem populácie v Blackwater

6 786,004

4 039,171

2 533,400

96,85

213,433

UK

HER/7G-K.

sleď atlantický

7g, 7h, 7j a 7k

51,050

0,063

0

0,12

5,105

UK

HKE/*03A.

merlúza európska

3a (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

65,800

0

0

0

6,580

UK

HKE/*8ABDE

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre HKE/571214)

1 871,240

198,275

0

10,60

187,124

UK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón 2a a 4

5 902,584

5 233,715

0

88,67

590,258

UK

HKE/571214

merlúza európska

6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

8 262,851

5 157,358

198,275

64,82

826,285

UK

HKE/8ABDE.

merlúza európska

8a, 8b, 8d a 8e

0,680

0

0

0

0,068

UK

JAX/*07D.

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

7d (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

507,542

507,000

0

99,89

0,542

UK

JAX/*4BC7D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 4b, 4c a 7d (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

507,642

0

0

0

50,764

UK

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

7 674,152

3 852,256

587,000

57,85

767,415

UK

LEZ/*8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

8a, 8b, 8d a 8e (osobitná podmienka pre LEZ/07.)

50,250

0

0

0

5,025

UK

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

7

2 721,795

2 487,659

0

91,40

234,136

UK

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón 2a a 4

2 639,368

1 524,915

0

57,78

263,937

UK

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; 6; medzinárodné vody zón 12 a 14

1 899,925

940,595

0

49,51

189,993

UK

MAC/*02AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

206,000

0

0

0

20,600

UK

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny 2a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

15 480,000

0

0

0

1 548,000

UK

MAC/*3A4BC

makrela atlantická

3a a 4bc (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

547,393

146,734

0

26,81

54,739

UK

MAC/*4A-EN

makrela atlantická

vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

128 672,537

104 911,447

0

81,53

12 867,254

UK

MAC/*FRO1

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

210,000

0

0

0

21,000

UK

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

15 798,000

0

0

0

1 579,800

UK

MAC/2A34.

makrela atlantická

3a a 4; vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32

3 180,208

2 917,823

146,734

96,36

115,651

UK

NEP/*07U16

homár štíhly

funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (osobitná podmienka pre NEP/07.)

457,090

432,479

0

94,62

24,611

UK

NEP/03A.

homár štíhly

3a

1,300

0

0

0

0,130

UK

NEP/07.

homár štíhly

7

10 588,315

5 484,596

432,479

55,88

1 058,832

UK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón 2a a 4

21 596,313

10 730,990

0

49,69

2 159,631

UK

NEP/5BC6.

homár štíhly

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b

13 539,462

8 874,038

0

65,54

1 353,946

UK

OTH/*07D.

vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae a tresky merlang

7d (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

25,105

0

0

0

2,511

UK

OTH/*2A-14

vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej

vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

487,250

0

0

0

48,725

UK

PLE/07A.

platesa veľká

7a

489,056

64,473

0

13,18

48,906

UK

PLE/2A3AX4

platesa veľká

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

27 468,865

9 297,279

252,383

34,77

2 746,887

UK

PLE/7DE.

platesa veľká

7d a 7e

2 922,110

2 212,489

0

75,72

292,211

UK

POK/2C3A4.

treska tmavá

3a a 4; vody Únie zóny 2a

13 537,370

12 466,169

0

92,09

1 071,201

UK

POK/56-14

treska tmavá

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

3 605,897

2 763,892

0

76,65

360,590

UK

RHG/8X14-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

0,060

0

0

0

0,006

UK

RNG/*5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

0,680

0

0

0

0,068

UK

RNG/*8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

16,580

0

0

0

1,658

UK

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

167,964

5,952

7,588

8,06

16,796

UK

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

6,800

0

0

0

0,680

UK

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

5,500

0

0

0

0,550

UK

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

2,000

1,403

0

70,15

0,200

UK

SOL/07D.

solea európska

7d

474,422

392,920

0

82,82

47,442

UK

SOL/07E.

solea európska

7e

888,820

791,239

0

89,02

88,882

UK

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón 2a a 4

734,583

431,525

0

58,74

73,458

UK

SOL/7FG.

solea európska

7f a 7g

194,130

171,026

0

88,10

19,413

UK

WHB/*05-F

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

6 597,700

0

0

0

659,770

UK

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

74 895,267

72 884,194

0

97,31

2 011,073

UK

WHG/07A.

treska merlang

7a

33,681

18,857

0

55,99

3,368

UK

WHG/2AC4.

treska merlang

4; vody Únie zóny 2a

14 987,724

10 210,170

435,341

71,03

1 498,772

UK

WHG/7X7A-C

treska merlang

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

1 852,626

876,852

0

47,33

185,263


(1)  Kvóty, ktoré má členský štát k dispozícii podľa príslušných nariadení o rybolovných možnostiach po zohľadnení výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1380/2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22), prevodov kvót z roku 2017 do roku 2018 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3) a článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo opätovného pridelenia a odpočítania rybolovných možností v súlade s článkami 37 a 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(2)  Osobitná podmienka stanovená v prílohách k príslušným nariadeniam o rybolovných možnostiach.


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/40


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1705

z 10. októbra 2019,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prostriedkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197 z 9. júla 2019 o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3, článok 3 ods. 3 a článok 8,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo ak dohoda nenadobudne platnosť, po dvoch rokoch od uvedeného oznámenia, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

V nariadení (EÚ, Euratom) 2019/1197 sa stanovujú podmienky, za ktorých by Spojené kráľovstvo a osoby a subjekty usadené v Spojenom kráľovstve boli naďalej oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie na oprávnené výdavky vynaložené v roku 2019 odo dňa, ktorým sa zmluvy prestali uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, a stanovujú sa v ňom lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky na pokračovanie takejto oprávnenosti, vrátane rozvrhu platieb na mesiace po auguste 2019.

(3)

Lehoty a rozvrh platieb sa stanovili s ohľadom na možnosť, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody 13. apríla 2019.

(4)

Európska rada 11. apríla 2019 prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/584 (2), ktorým sa po dohode so Spojeným kráľovstvom lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predlžuje do 31. októbra 2019.

(5)

Je preto vhodné aktualizovať lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) 2019/1197, a zmeniť rozvrh platieb, aby sa zohľadnilo predĺženie lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 31. októbra 2019.

(6)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2019/1197 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Takisto treba poznamenať, že podmienka uvedená v článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) 2019/1197 už nie je relevantná.

(8)

S cieľom predísť riziku vážneho narušenia plnenia a financovania rozpočtu Únie v roku 2019, najmä pokiaľ ide o prijímateľov výdavkových programov Únie a iných akcií, k dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, by sa toto nariadenie malo prijať v rámci postupu pre naliehavé prípady podľa článku 8 nariadenia (EÚ, Euratom) 2019/1197, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 3 a článku 3 ods. 3 uvedeného nariadenia, a malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr, a to v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) 2019/1197 sa mení takto:

(1)

V článku 2 ods. 1 sa písmená a), b) a c) nahrádzajú takto:

“a)

Spojené kráľovstvo do siedmich kalendárnych dní od dátumu vystúpenia Komisii písomne potvrdilo, že v súlade s rozvrhom platieb stanoveným v tomto nariadení uhradí v eurách sumu uvedenú v riadku „Spojené kráľovstvo“ a stĺpci „Celkové vlastné zdroje“ tabuľky 7 v časti s názvom „A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu Únie“ patriacej do príjmovej časti rozpočtu na rok 2019, ako bolo stanovené vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (3) prijatom 12. decembra 2018, pričom táto suma bude znížená o sumu vlastných zdrojov, ktorú Spojené kráľovstvo sprístupnilo v súvislosti s rozpočtovým rokom 2019 pred dátumom vystúpenia;

b)

Spojené kráľovstvo do 20 kalendárnych dní od dátumu vystúpenia uhradilo na účet, ktorý určila Komisia, prvú platbu, ktorá zodpovedá splátke uvedenej v druhom pododseku tohto odseku, vynásobenej výsledkom tohto výpočtu: počet celých mesiacov medzi dátumom vystúpenia a koncom roka 2019 znížený o počet mesiacov medzi mesiacom prvej platby, pričom tento mesiac sa nezapočítava, a koncom roka 2019;

(c)

Spojené kráľovstvo do siedmich kalendárnych dní od dátumu vystúpenia Komisii písomne potvrdilo záväzok, že bude v súlade s platnými pravidlami naďalej akceptovať vykonávanie kontrol a auditov, ktoré sa vzťahujú na celé obdobie trvania programov a akcií; a “

(2)

V článku 3 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Spojené kráľovstvo do 30 kalendárnych dní od dátumu vystúpenia uhradilo na účet, ktorý určila Komisia, zostávajúce mesačné splátky uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku; a“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 15.7.2019, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 z 11. Apríla 2019 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 11. apríla 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2019, s. 1).

(3)  Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie (EÚ, Euratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou platnosťou (Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019, s. 1).


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1706

z 10. októbra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/325 z 24. februára 2017 (2), ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2368 z 18. decembra 2017 (3), a najmä na jeho článok 1 ods. 5,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada nariadením (EÚ) č. 1105/2010 (4) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „dotknutý výrobok“) do Únie.

(2)

V pôvodnom prešetrovaní bol v súlade s článkom 17 základného nariadenia na prešetrenie vyvážajúcich výrobcov z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) uplatnený výber vzorky.

(3)

Rada uložila na dovoz dotknutého výrobku v prípade vyvážajúcich výrobcov z ČĽR zaradených do vzorky individuálne antidumpingové colné sadzby v rozmedzí od 5,1 % do 9,8 %. V prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, bola uložená colná sadzba vo výške 5,3 %. Okrem toho bolo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov od všetkých ostatných čínskych spoločností uložené clo pre celú krajinu vo výške 9,8 %.

(4)

V nadväznosti na revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti na základe článku 11 ods. 2 základného nariadenia bola vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/325 (ďalej len „nariadenie o revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti“) platnosť pôvodných opatrení predĺžená o päť rokov.

(5)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2368 sa zmenilo nariadenie (EÚ) 2017/325, pričom sa doň vložil článok 1 ods. 5, ktorým sa vyvážajúcim výrobcom poskytuje možnosť požiadať o štatút nového vyvážajúceho výrobcu.

(6)

V článku 1 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/325 zmeneného vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2368 sa stanovuje, že ak ktorákoľvek strana z ČĽR poskytne Komisii dostatočné dôkazy o tom, že:

a)

v období pôvodného prešetrovania (od 1. júla 2008 do 30. júna 2009) nevyvážala dotknutý výrobok do Únie;

b)

nie je prepojená so žiadnym vývozcom ani s výrobcom, na ktorého sa vzťahujú opatrenia uložené týmto nariadením, a

c)

buď po pôvodnom období prešetrovania skutočne vyvážala dotknutý výrobok do Únie, alebo prijala neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť značné množstvo tohto tovaru do Únie po skončení pôvodného obdobia prešetrovania;

tak prílohu k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/325 možno zmeniť tak, aby sa na uvedenú stranu vzťahovalo clo uplatniteľné na spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky, a to vážená priemerná sadzba antidumpingového cla vo výške 5,3 %.

B.   ŽIADOSTI O UDELENIE ŠTATÚTU NOVÉHO VYVÁŽAJÚCEHO VÝROBCU

(7)

Potom, ako bolo uverejnené nariadenie (EÚ) 2017/325, sa prihlásila spoločnosť Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd a predložila Komisii žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, vďaka ktorému by sa na ňu vzťahovalo clo uplatniteľné na spolupracujúce spoločnosti v ČĽR nezaradené do vzorky, t. j. 5,3 %.

(8)

S cieľom určiť, či žiadateľ spĺňa kritériá na udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu podľa odôvodnenia 6, mu Komisia najskôr zaslala dotazník so žiadosťou o dôkazy preukazujúce, že žiadateľ tieto kritériá spĺňa. Po počiatočnom rozbore zodpovedaného dotazníka Komisia poslala žiadateľovi list so žiadosťou o ďalšie informácie, na ktorý žiadateľ odpovedal.

(9)

Komisia overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie toho, či žiadateľ spĺňa dané kritériá. Komisia o tejto žiadosti o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu informovala aj výrobné odvetvie Únie.

(10)

Výrobné odvetvie Únie sa k tejto žiadosti nevyjadrilo.

C.   ANALÝZA ŽIADOSTI

(11)

Pokiaľ ide o kritérium uvedené v písmene a), Komisia preskúmala žiadateľovu obchodnú licenciu, jeho stanovy a audit finančných výkazov a zistila, že žiadateľ bol založený 11. februára 2015. Vzhľadom na dostupné informácie preto Komisia stanovila, že žiadateľ počas pôvodného prešetrovania (od 1. júla 2008 do 30. júna 2009) dotknutý výrobok nevyvážal. Žiadateľ teda spĺňa kritérium uvedené v odôvodnení 6 písmene a).

(12)

Pokiaľ ide o kritérium, aby žiadateľ nebol prepojený so žiadnymi vývozcami ani výrobcami, na ktorých sa vzťahujú antidumpingové opatrenia uložené pôvodným nariadením (kritérium b), Komisia preskúmala vzťahy jeho akcionárov a jeho prepojenej vývoznej predajnej spoločnosti. Komisia na základe informácií, ktoré má k dispozícii, zistila, že žiadateľ nie je prepojený so žiadnym vývozcom ani predajcom, na ktorého sa vzťahujú antidumpingové opatrenia. Žiadateľ teda spĺňa kritérium uvedené v odôvodnení 6 písmene b).

(13)

Pokiaľ ide o kritérium uvedené v písmene c), že žiadateľ skutočne vyvážal dotknutý výrobok do Únie alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo po pôvodnom období prešetrovania, žiadateľ poskytol dôkazy o vývoze dotknutého výrobku do Chorvátska po pôvodnom období prešetrovania. Transakciu nahlásili aj chorvátske colné orgány, keď ju zaregistrovali do databázy zriadenej podľa článku 14 ods. 6 základného nariadenia. Spoločnosť teda spĺňa kritérium uvedené v odôvodnení 6 písmene c).

D.   ZÁVER

(14)

Komisia dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa všetky tri kritériá na to, aby mohol byť považovaný za nového vyvážajúceho výrobcu. Jeho názov by sa preto mal doplniť do zoznamu spolupracujúcich spoločností nezaradených do vzorky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/325.

(15)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

E.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(16)

Komisia informovala žiadateľa a výrobné odvetvie Únie o týchto zisteniach a poskytla možnosť vyjadriť sa.

(17)

Strany dostali možnosť predložiť pripomienky. [Neboli doručené žiadne pripomienky.]

(18)

Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu vyvážajúcich výrobcov z Čínskej ľudovej republiky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/325 sa dopĺňa táto spoločnosť:

Názov spoločnosti

Mesto

„Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Xinjian Town“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 49, 25.2.2017, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 337, 19.12.2017, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 315, 1.12.2010, s. 1.


ROZHODNUTIA

11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/45


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1707

zo 17. júna 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o odporúčanie určitých zmien dohody, ktoré sa majú vykonať s cieľom zohľadniť pristúpenie Samoy a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 a článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Únia 30. júla 2009 podpísala Dočasnú dohodu o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (1) (ďalej len „dohoda“), ktorou sa stanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve. Nezávislý štát Papua-Nová Guinea predbežne vykonáva dohodu od 20. decembra 2009 a Fidžijská republika od 28. júla 2014.

(2)

V článku 80 dohody sa stanovuje, že ďalšie tichomorské ostrovné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Cotonou (2), alebo tichomorské ostrovy, ktorých štrukturálne charakteristiky a hospodárska a sociálna situácia sú porovnateľné so situáciou krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Cotonou, môžu pristúpiť k dohode na základe predloženia ponuky na prístup na trh v súlade s článkom XXIV dohody GATT 1994. Samojský nezávislý štát (Samoa) 5. februára 2018 predložil zmluvným stranám na rozhodnutie žiadosť o pristúpenie spolu s ponukou na prístup na trh v súlade s článkom XXIV dohody GATT 1994.

(3)

Počas šiesteho zasadnutia Výboru pre obchod, ktoré sa konalo 24. októbra 2018, zástupcovia Únie a tichomorských štátov vypracovali zoznam technických úprav dohody, ktoré sú potrebné na zohľadnenie pristúpenia Samoy k dohode. Zástupcovia Únie a tichomorských štátov dospeli k záveru, že uvedené úpravy by viedli k tomu, že Samoa by sa uvádzala ako zmluvná strana dohody a ponuka Samoy na prístup na trh by sa doplnila do prílohy II k dohode. Podobné zmeny dohody by boli potrebné zakaždým, keď k dohode pristúpi ďalší tichomorský ostrovný štát.

(4)

Rada rozhodnutím (EÚ) 2018/1908 zo 6. decembra 2018 (3) schválila žiadosť Samoy o pristúpenie. Znenie ponuky Samoy na prístup na trh bolo pripojené k uvedenému rozhodnutiu (4). Samoa 21. decembra 2018 pristúpila k dohode a od 31. decembra 2018 dohodu predbežne vykonáva.

(5)

V článku 68 dohody sa stanovuje, že Výbor pre obchod sa má zaoberať všetkými záležitosťami, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie dohody. Výbor pre obchod je potrebné splnomocniť, aby mohol prijímať rozhodnutia o akýchkoľvek technických úpravách dohody, ktoré by mohli byť potrebné v nadväznosti na pristúpenie ďalšieho tichomorského ostrovného štátu.

(6)

Na siedmom zasadnutí Výboru pre obchod, ktoré sa má konať 24. júla 2019, bude môcť Výbor pre obchod podľa článku 78 dohody odporučiť zmluvným stranám, aby vykonali v dohode zmeny, ktorých cieľom je zohľadniť pristúpenie Samoy a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov k dohode.

(7)

Únia by mala určiť pozíciu, ktorá sa má zaujať, pokiaľ ide o odporúčanie takýchto zmien.

(8)

Pozícia Únie na siedmom zasadnutí Výboru pre obchod by preto mala byť založená na pripojenom návrhu odporúčania,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo Výbore pre obchod na jeho siedmom zasadnutí, pokiaľ ide o odporúčanie určitých zmien Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, ktorých cieľom je zohľadniť pristúpenie Samoy a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov, je založená na návrhu odporúčania Výboru pre obchod pripojenom k tomuto rozhodnutiu (5).

Článok 2

Odporúčanie Výboru pre obchod sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 17. júna 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2009/729/ES z 13. júla 2009 o podpise a predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2009, s. 1).

(2)  Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, v platnom znení (Ú. v. EÚ L 317, 15.12.2000, s. 3).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1908 zo 6. decembra 2018 o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (Ú. v. EÚ L 333, 28.12.2018, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 333, 28.12.2018, s. 3.

(5)  Text prílohy II (Clo uplatniteľné na dovoz do Samojského nezávislého štátu) k dohode je uverejnený v Ú. v. EÚ L 333, 28.12.2018, s. 3.


NÁVRH

ODPORÚČANIE VÝBORU PRE OBCHOD ZRIADENÉHO DOČASNOU DOHODOU O PARTNERSTVE MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM NA JEDNEJ STRANE A TICHOMORSKÝMI ŠTÁTMI NA DRUHEJ STRANE č. 1/2019

z ...,

pokiaľ ide o pristúpenie Samoy a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov

VÝBOR PRE OBCHOD,

so zreteľom na Dočasnú dohodu o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (1) (ďalej len „dohoda“), ktorou sa stanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve, podpísanú v Londýne 30. júla 2009, a najmä na jej články 68, 78 a 80,

keďže:

(1)

Nezávislý štát Papua-Nová Guinea podpísal dohodu 30. júla 2009 a predbežne ju vykonáva od 20. decembra 2009 a Fidžijská republika podpísala dohodu 11. decembra 2009 a predbežne ju vykonáva od 28. júla 2014.

(2)

Samojský nezávislý štát (Samoa) 5. februára 2018 predložil zmluvným stranám na rozhodnutie žiadosť o pristúpenie spolu s ponukou na prístup na trh v súlade s článkom XXIV dohody GATT 1994. Samoa pristúpila k dohode 21. decembra 2018 a predbežne ju vykonáva od 31. decembra 2018.

(3)

Výbor pre obchod preskúmal dohodu vzhľadom na pristúpenie Samoy a zmluvným stranám odporúča prijať technické zmeny dohody, aby sa Samoa mohla uvádzať ako zmluvná strana dohody a aby sa ponuka Samoy na prístup na trh mohla doplniť do prílohy II k dohode.

(4)

Podobné zmeny bude potrebné vykonať v dohode zakaždým, keď k nej pristúpi ďalší tichomorský ostrovný štát.

(5)

Výbor pre obchod navrhuje, aby bol splnomocnený prijímať rozhodnutia o akejkoľvek technickej úprave dohody, ktorá by mohla byť potrebná v nadväznosti na pristúpenie ďalšieho tichomorského ostrovného štátu,

PRIJAL TOTO ODPORÚČANIE:

Výbor pre obchod odporúča zmluvným stranám, aby:

1.

V článku 70 dohody odsek 1 nahradili takto:

„1.   Na účely tejto dohody sú ‚zmluvnými stranami’ Európske spoločenstvo, uvádzané ako ‚strana ES’, na jednej strane a Papua-Nová Guinea, Republika Fidžijských ostrovov a Samojský nezávislý štát, uvádzané ako ‚tichomorské štáty’, na druhej strane.“

2.

V článku 80 dohody doplnili tento odsek 3:

„3.   Výbor pre obchod môže prijímať rozhodnutia o akejkoľvek technickej úprave dohody, ktorá by mohla byť potrebná v nadväznosti na pristúpenie ďalšieho tichomorského ostrovného štátu.“

3.

V prílohe II k dohode doplnili text schválenej ponuky Samojského nezávislého štátu na prístup na trh, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto odporúčaniu.

4.

V prílohe X k protokolu II k dohode vypustili zo zoznamu „iné štáty AKT“ odkaz na Samou.

V ...

Za Výbor pre obchod

V mene Únie

V mene tichomorských štátov


(1)  Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2009, s. 2.


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/48


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1708

zo 7. októbra 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v súvislosti s prijatím rozhodnutia o predĺžení platnosti výnimky WTO, ktoré by Spojeným štátom americkým umožnilo poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa zákona USA o ozdravení hospodárstva krajín karibskej oblasti (CBERA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (ďalej len „Dohoda o založení WTO“) nadobudla platnosť 1. januára 1995.

(2)

V článku II ods. 2 Dohody o založení WTO sa stanovuje, že dohody a súvisiace právne nástroje zahrnuté do príloh 1, 2 a 3 Dohody o založení WTO (ďalej len „mnohostranné obchodné dohody“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o založení WTO a sú záväzné pre všetkých členov.

(3)

Podľa článku IX ods. 3 dohody môže Konferencia ministrov za výnimočných okolností rozhodnúť o udelení výnimky z povinnosti uloženej členskej krajine WTO na základe Dohody o založení WTO alebo niektorej z mnohostranných obchodných dohôd.

(4)

V článku IX ods. 3 a 4 Dohody o založení WTO sa stanovujú postupy udeľovania výnimiek týkajúcich sa mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohách 1A, 1B alebo 1C k Dohode o založení WTO a príloh k týmto dohodám.

(5)

Podľa článku IV ods. 1 Dohody o založení WTO má Konferencia ministrov právomoc prijímať rozhodnutia o všetkých otázkach vzťahujúcich sa na všetky mnohostranné obchodné dohody.

(6)

Podľa článku IV ods. 2 Dohody o založení WTO v období medzi zasadnutiami Konferencie ministrov Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) vykonáva jej funkcie Generálna rada WTO.

(7)

Podľa článku IX ods. 1 Dohody o založení WTO, WTO obvykle prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.

(8)

Spojeným štátom americkým bola 15. februára 1985 udelená výnimka z povinností podľa článku I ods. 1 Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „GATT 1994“) na obdobie od 1. januára 1984 do 30. septembra 1995. Dňa 15. novembra 1995 členovia obnovili platnosť výnimky do 30. septembra 2005 a 29. mája 2009 opätovne predĺžili jej platnosť do 31. decembra 2014. Členovia 5. mája 2015 predĺžili platnosť výnimky týkajúcej sa článku I ods. 1 GATT 1994 do 31. decembra 2019 a rozšírili ju tak, aby sa vzťahovala na odseky 1 a 2 článku XIII dohody GATT, a to v rozsahu potrebnom na to, aby Spojené štáty americké mohli poskytovať bezcolné zaobchádzanie na dovoz oprávnených výrobkov s pôvodom v zvýhodnených krajinách určených podľa ustanovení zákona o ozdravení hospodárstva krajín karibskej oblasti (ďalej len „CBERA“).

(9)

Spojené štáty americké predložili v súlade s článkom IX ods. 3 a 4 Dohody o založení WTO žiadosť, aby Generálna rada prijala rozhodnutie o predĺžení platnosti existujúcej výnimky WTO s cieľom umožniť Spojeným štátom americkým poskytovať bezcolné zaobchádzanie v prípade oprávnených výrobkov s pôvodom v krajinách Strednej Ameriky a karibských krajinách a územiach v rámci CBERA v období od 1. januára 2020 do 30. septembra 2025.

(10)

Spojené štáty americké odôvodňujú žiadosť vysokou mierou chudoby a nestability v krajinách karibskej oblasti, najmä na Haiti. Cieľom výhod v rámci CBERA je rozšíriť hospodárske príležitosti a prispieť k stabilnejšiemu a prosperujúcejšiemu regiónu.

(11)

Predĺženie platnosti tejto výnimky nebude mať nepriaznivý vplyv ani na hospodárstvo Únie, ani na obchodné vzťahy Únie s krajinami zvýhodnenými touto výnimkou. Okrem toho Únia podporuje opatrenia proti chudobe a v prospech stability.

(12)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Generálnej rade WTO s cieľom podporiť žiadosť Spojených štátov amerických o predĺženie platnosti výnimky v súlade s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ, keďže predĺženie platnosti výnimky bude záväzné pre členov WTO,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie (WTO), spočíva v podpore predĺženia platnosti výnimky WTO, ktoré Spojeným štátom americkým umožní poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie v prípade oprávnených výrobkov s pôvodom v krajinách Strednej Ameriky a karibských krajinách a územiach podľa zákona o ozdravení hospodárstva krajín karibskej oblasti, a to v období od 1. januára 2020 do 30. septembra 2025.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 7. októbra 2019

Za Radu

Predsedníčka

M.-A. HENRIKSSON


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/50


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1709

zo 7. októbra 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti s prijatím rozhodnutia o predĺžení platnosti výnimky WTO umožňujúcej rozvojovým členským krajinám poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom z najmenej rozvinutých krajín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie podpísaná v Marrákeši (ďalej len „Dohoda o založení WTO“) nadobudla platnosť 1. januára 1995.

(2)

V článku II ods. 2 Dohody o založení WTO sa stanovuje, že dohody a súvisiace právne nástroje zahrnuté do príloh 1, 2 a 3 k Dohode o založení WTO (ďalej len „mnohostranné obchodné dohody“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o založení WTO a sú záväzné pre všetkých členov.

(3)

Podľa článku IX ods. 3 Dohody o založení WTO môže Konferencia ministrov rozhodnúť o oslobodení od niektorého zo záväzkov, ktoré sú členovi uložené Dohodou o založení WTO alebo ktorýmikoľvek mnohostrannými obchodnými dohodami.

(4)

V článku IX ods. 3 a 4 Dohody o založení WTO sa stanovujú postupy udeľovania výnimiek týkajúcich sa mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohách 1A, 1B alebo 1C k Dohode o založení WTO a ich príloh.

(5)

Podľa článku IV ods. 1 Dohody o založení WTO Konferencia ministrov má právo prijímať rozhodnutia o všetkých otázkach vzťahujúcich sa na všetky mnohostranné obchodné dohody.

(6)

Podľa článku IV ods. 2 Dohody o založení WTO v období medzi zasadnutiami Konferencie ministrov Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) jej funkcie vykonáva Generálna rada WTO. Podľa článku IX ods. 1 Dohody o založení WTO, WTO zvyčajne prijíma rozhodnutia konsenzom.

(7)

Členovia WTO udelili 15. júna 1999 výnimku z povinností podľa článku I ods. 1 Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „GATT 1994“) v rozsahu potrebnom na to, aby sa rozvojovým členským štátom umožnilo poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom z najmenej rozvinutých krajín, ktoré za také označila Organizácia Spojených národov, bez toho, aby bolo potrebné rozšíriť tie isté colné sadzby na podobné výrobky z akéhokoľvek iného člena, do 30. júna 2009. Členovia WTO 27. mája 2009 predĺžili platnosť výnimky na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2019.

(8)

Podľa článku IX ods. 3 a 4 Dohody o založení WTO Čile, Čína, India, Thajsko a Turecko (ďalej len „spolupredkladatelia“) predložili žiadosť, aby Generálna rada rozhodla o predĺžení existujúcej výnimky WTO s cieľom umožniť rozvojovým členským krajinám, aby od 1. júla 2019 do 30. júna 2029 mohli poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom z najmenej rozvinutých krajín.

(9)

Spolupredkladatelia odôvodňujú žiadosť osobitnou zraniteľnosťou najmenej rozvinutých krajín a špecifickými štrukturálnymi ťažkosťami, ktorým čelia v globálnom hospodárstve, ako aj dôležitosťou zlepšenia ich účinnej účasti na multilaterálnom obchodnom systéme tým, že sa im poskytne zmysluplný prístup na trh v snahe o podporu diverzifikácie ich výrobnej a vývoznej základne.

(10)

Predĺženie platnosti výnimky by nemalo nepriaznivý vplyv na hospodárstvo Únie, ani na obchodné vzťahy Únie s krajinami zvýhodnenými touto výnimkou. Okrem toho Únia poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh najmenej rozvinutým krajinám v rámci systému Všetko okrem zbraní a podporuje iných členov WTO, ktorí takisto poskytujú obchodné preferencie najmenej rozvinutým krajinám.

(11)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade WTO s cieľom podporiť žiadosť spolupredkladateľov o predĺženie platnosti výnimky povoliť rozvojovým členským krajinám, aby do 30. júna 2029 poskytovali preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom z najmenej rozvinutých krajín, v súlade s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ, keďže predĺženie platnosti výnimky bude záväzné pre členov WTO,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, spočíva v podporení predĺženia platnosti výnimky WTO umožňujúcej rozvojovým členským krajinám poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie pre výrobky z najmenej rozvinutých krajinách od 1. júla 2019 do 30. júna 2029.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 7. októbra 2019

Za Radu

Predsedníčka

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/52


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1710

zo 7. októbra 2019,

ktorým sa vymenúvajú traja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1792 (4) z 5. októbra 2015 nahradila pani Miren Uxue BARCOSOVÁ BERRUEZOVÁ ako členka pani Yolandu BARCINAOVÚ ANGULOVÚ a pani Elena CEBRIÁNOVÁ CALVOVÁ ako náhradníčka pani Maríu Victoriu PALAUOVÚ TÁRREGAOVÚ. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/2397 (5) zo 16. decembra 2015 nahradil pán Fernando CLAVIJO BATLLE ako člen pána Paulina RIVERA BAUTEHO a pani María Luisa de MIGUELOVÁ ANASAGASTIOVÁ ako náhradníčka pána Javiera GONZÁLEZA ORTIZA. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/572 (6) z 11. apríla 2016 nahradil pán Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ ako náhradník pani Maríu Sol CALZADOVÚ GARCÍAOVÚ. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/1817 (7) zo 7. októbra 2016 nahradil pán Joan CALABUIG RULL ako náhradník pani Elenu CEBRIÁNOVÚ CALVOVÚ. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2019/1107 (8) z 25. júna 2019 nahradil pán Julián ZAFRA DÍAZ ako náhradník pani Maríu Luisu de MIGUELOVÚ ANASAGASTIOVÚ.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Miren Uxue BARCOSOVEJ BERRUEZOVEJ, pána Fernanda CLAVIJA BATLLEHO a pána Juana Vicenteho HERRERA CAMPA sa uvoľnili tri miesta členov Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Ángela Luisa SÁNCHEZA MUÑOZA sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

(4)

Dve miesta náhradníkov Výboru regiónov sa uvoľnili po skončení mandátu, na základe ktorého boli navrhnutí pán Joan CALABUIG RULL (Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas) a pán Julián José ZAFRA DÍAZ (Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pani María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,

pán Francisco IGEA ARISQUETA, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León,

pán Ángel Víctor TORRES PÉREZ, Presidente del Gobierno de Canarias,

a

b)

za náhradníkov:

pán Joan CALABUIG RULL, Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana (zmena mandátu)

pán Manuel Alejandro CARDENETE FLORES, Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía,

pán Julián José ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias (zmena mandátu).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 7. októbra 2019

Za Radu

predseda

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1792 z 5. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú piati španielski členovia a piati španielski náhradníci Výboru regiónov (Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 28).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2397 zo 16. decembra 2015, ktorým sa vymenúva španielsky člen a španielsky náhradník Výboru regiónov (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015, s. 144).

(6)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/572 z 11. apríla 2016, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 97, 13.4.2016, s. 11).

(7)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1817 zo 7. októbra 2016, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 278, 14.10.2016, s. 45).

(8)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1107 z 25. júna 2019, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 175, 28.6.2019, s. 37).


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/54


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1711

zo 7. októbra 2019,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a traja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1792 (4) nahradila 5. októbra 2015 pani Cristina CIFUENTESOVÁ CUENCASOVÁ pána Ignacia GONZÁLEZA GONZÁLEZA vo funkcii člena a pani Yolanda IBARROLOVÁ DE LA FUENTEOVÁ a pani Ana OLLOVÁ HUALDEOVÁ nahradili pána Borju COROMINASA FISASA a pána Juana Luisa SÁNCHEZA DE MUNIÁINA LACASU vo funkcii náhradníkov. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1915 (5) nahradila 9. októbra 2015 pani Rosa EVA DÍAZOVÁ TEZANOSOVÁ pani Cristinu MAZASOVÚ PÉREZOVÚ-OLEAGOVÚ vo funkcii člena a pán Juan José SOTA VERDIÓN nahradil pani Inmaculadu VALENCIOVÚ BAYÓNOVÚ vo funkcii náhradníka. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/410 (6) nahradil 14. marca 2016 pán Mikel IRUJO AMEZAGA pani Anu OLLOVÚ HUALDEOVÚ vo funkcii náhradníka. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/619 (7) nahradil 27. marca 2017 pán Ignacio Javier GARCÍA GIMENO pani Yolandu IBARROLOVÚ DE LA FUENTEOVÚ vo funkcii náhradníka. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/926 (8) nahradil 26. júna 2018 pán Ángel GARRIDO GARCÍA pani Cristinu CIFUENTESOVÚ CUENCASOVÚ vo funkcii náhradníka.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Rosy Evy DÍAZOVEJ TEZANOSOVEJ a pána Ángela GARRIDA GARCÍU sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Ignacia Javiera GARCÍU GIMENA a pána Juana Josého SOTU VERDIÓNA sa uvoľnili dve miesta náhradníkov Výboru regiónov,

(4)

V dôsledku skončenia mandátu, na základe ktorého bol navrhnutý pán Mikel IRUJO AMEZAGA (Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas), sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členky:

pani Isabel Natividad DÍAZ AYUSO, Presidenta de la Comunidad de Madrid,

pani Paula FERNÁNDEZ VIAÑA, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria,

b)

za náhradníkov:

pán Ignacio Jesús AGUADO CRESPO, Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid,

pán Mikel IRUJO AMEZAGA, Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra (zmena mandátu),

paní María SÁNCHEZ RUIZ, Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 7. októbra 2019

Za Radu

Predsedníčka

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1792 z 5. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú piati španielski členovia a piati španielski náhradníci Výboru regiónov (Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 28).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1915 z 9. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú dvaja španielski členovia a traja španielski náhradníci Výboru regiónov (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2015, s. 26).

(6)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/410 zo 14. marca 2016, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 39).

(7)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/619 z 27. marca 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 89, 1.4.2017, s. 8).

(8)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/926 z 26. júna 2018, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Španielskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 164, 29.6.2018, s. 48).


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/56


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1712

z 20. júla 2018

o verejnej pôžičke SA.29198 – (2010/C) (ex 2009/NN) poskytnutej Slovenskou republikou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK Cargo)

(Iba slovenské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili svoje pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1),

keďže:

1.   Postup

1.

Listom z 24. februára 2010 Komisia informovala Slovensko, že sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) v súvislosti s verejnou pôžičkou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“).

2.

V zmysle podrobnejšieho vysvetlenia uvedeného v rozhodnutí Komisie o začatí konania dané rozhodnutie nasledovalo po predchádzajúcej sťažnosti zo strany anonymného konkurenta z 21. apríla 2009 a oznámení, ktoré Slovensko predložilo 10. augusta 2009 z dôvodov právnej istoty.

3.

Rozhodnutie o začatí konania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vyzvala zainteresované strany na predloženie pripomienok k verejnej pôžičke, neboli jej však doručené žiadne.

4.

Listom zo 16. júna 2010 Slovensko predložilo pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania.

5.

Komisia zaslala 8. novembra 2010, 22. decembra 2010, 14. júna 2011, 6. augusta 2012 a 25. augusta 2016 slovenským orgánom ďalšie žiadosti o informácie. Slovenské orgány poskytli príslušné odpovede 6. decembra 2012, 20. a 22. januára 2011, 11. júla 2011, 17. septembra 2012 a 14. októbra 2016. Dňa 20. decembra 2017 slovenské orgány predložili ďalšie informácie, ktoré boli predmetom rokovania na stretnutí 23. januára 2018.

2.   Podrobný opis opatrenia

2.1.   Príjemca (činnosti, vlastníctvo, trhový podiel atď.)

6.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ďalej len „ZSSK Cargo“) bola založená v roku 2005 po rozdelení tradičného prevádzkovateľa železničnej dopravy Železničná spoločnosť, a. s. na tri samostatné železničné spoločnosti: Železnice Slovenskej republiky – manažér infraštruktúry, Železničná spoločnosť Slovensko a. s. – osobná doprava a ZSSK Cargo – nákladná doprava. Slovenská vláda bola a naďalej je zakladateľom a 100 % akcionárom ZSSK Cargo. Akcionárske práva vlády vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

2.2.   Opis pôžičky pre ZSSK Cargo

7.

Pôžičku vo výške 165 969 594,37 EUR, ktorá je predmetom tohto konania, schválila vláda uznesením č. 173 zo 4. marca 2009, a spoločnosti ZSSK Cargo bola vyplatená 6. apríla 2009 na základe zmluvy medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií a ZSSK Cargo uzavretej 31. marca 2009 (2). Pôžička bola poskytnutá na desať rokov s dvojročným obdobím odkladu prvej splátky istiny.

8.

Pôžička nebola zabezpečená kolaterálom. Ako sa ďalej podrobnejšie uvádza, pôžička bola zameraná na financovanie miezd a iných personálnych nákladov, poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a finančných poplatkov v súvislosti so značným poklesom prevádzkových príjmov a prebiehajúcich a plánovaných reštrukturalizačných opatrení. Pôžička bola poskytnutá na základe správy z februára 2009 o aktuálnej ekonomickej situácii v ZSSK Cargo a v Železniciach Slovenskej republiky, kde sa opisujú finančné ťažkosti ZSSK Cargo a ktorá bola pripojená ako podkladový materiál k uzneseniu vlády č. 173 zo 4. marca 2009.

9.

Pohyblivá sadzba úroku za pôžičku vychádzala zo 6-mesačnej sadzby EURIBOR navýšenej o maržu vo výške 3,2 % ročne. K 6. aprílu 2009 dosiahla dohodnutá ročná úroková sadzba výšku 4,844 % (1,644 % (6-mesačná sadzba EURIBOR) + 3,2 % marža). Podľa slovenských orgánov sa táto sadzba stanovila na základe stanoviska Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) (3).

10.

Slovenské orgány niekoľkokrát v rokoch 2011 a 2012 predĺžili počiatočné dvojročné obdobie odkladu splácania istiny pôžičky celkovo o 18 mesiacov vzhľadom na pokračujúcu finančnú situáciu ZSSK Cargo a uznávajúc jej neustále reštrukturalizačné úsilie. Pôvodná lehota na splatenie pôžičky bola do roku 2019, ZSSK Cargo však predčasne splatila celú pôžičku so všetkými splatnými úrokmi v novembri 2015.

2.3.   Prevádzkové a finančné výsledky ZSSK Cargo

11.

Poskytovanie železničnej nákladnej dopravy bolo na Slovensku otvorené konkurencii v roku 2007 v súlade so smernicou Rady 91/440/EHS (4), ktorá liberalizovala medzinárodnú železničnú nákladnú dopravu od 1. januára 2006 a všetky ostatné služby železničnej nákladnej dopravy od 1. januára 2007.

12.

ZSSK Cargo poskytovala a stále poskytuje železničnú nákladnú dopravu, a to samostatne alebo v spojení so službami cestnej dopravy, ako aj prenájom, údržbu a opravu železničných koľajových vozidiel. V roku 2010 už v Slovenskej republike pôsobilo 15 spoločností nákladnej dopravy. V roku 2008 ZSSK Cargo prepravila 44,5 milióna ton tovaru, čo predstavovalo 93,7 % slovenského trhu železničnej nákladnej dopravy. V prvom polroku 2009 ZSSK Cargo prepravila 15,3 milióna ton tovaru, čo predstavovalo 93 % slovenského trhu železničnej nákladnej dopravy.

13.

Počas prvých troch rokov od svojho založenia v roku 2005 zaznamenávala ZSSK Cargo straty (5). V roku 2005 zaznamenala ZSSK Cargo čisté straty vo výške 428 miliónov SKK (11,3 mil. EUR) (6) a v roku 2006 vo výške 855 miliónov SKK (24,8 mil. EUR) (7). V roku 2007 sa spoločnosti ZSSK Cargo poradilo znížiť čistú stratu na 154 miliónov SKK (4,5 mil. EUR). V roku 2008 ZSSK Cargo zaznamenala čistý zisk vo výške 83 miliónov SKK (2,4 mil. EUR), najmä vďaka zníženiu prevádzkových nákladov o viac než 600 miliónov SKK (17,4 mil. EUR).

2.4.   Finančná situácia ZSSK Cargo v čase poskytnutia pôžičky

14.

Podľa informácií od slovenských orgánov sa EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) spoločnosti ZSSK Cargo v roku 2008 zvýšil o 6 % v porovnaní s rokom 2007 a dosiahol 59,8 mil. EUR. Ostatné kľúčové finančné ukazovatele (výnosy, vlastné imanie, celková zadlženosť) ostali v rokoch 2007 a 2008 buď stabilné alebo sa mierne zlepšili. V roku 2008 sa napríklad pomer dlhu k vlastnému imaniu znížil o 6 % na 43,9 %. Z finančných údajov ZSSK z marca 2009 použitých na stanovenie ratingu S&P možno usudzovať, že ZSSK nebola podnikom v ťažkostiach (rating C) a zostala na investičnom stupni (rating BB).

15.

Vo výročnej správe ZSSK Cargo za rok 2008 sa však uvádza, že vplyv hospodárskej krízy sa v poslednom štvrťroku 2008 v plnej miere prejavil v zníženom dopyte po doprave a následne spôsobil pokles hospodárskeho výsledku ZSSK Cargo. V uvedenom období sa výrazne znížili príjmy z prepravy tovaru – o viac než 30 %. V dôsledku toho sa finančná situácia ZSSK Cargo na konci roka 2008 a v nasledujúcom období zhoršila. Príjmy spoločnosti klesli v prvom polroku 2009 o 38 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008. Rovnako aj hospodársky výsledok spoločnosti sa zmenil z čistého zisku vo výške 22 miliónov EUR v prvom polroku 2008 na čistú stratu vo výške 47 miliónov EUR v prvom polroku 2009.

16.

V tejto súvislosti sa v správe z februára 2009 o hospodárskej situácii spoločnosti a Železníc Slovenskej republiky uvádzali reštrukturalizačné snahy, ktoré ZSSK Cargo vyvinula už v rokoch 2006 – 2008. V správe sa zdokumentovala potreba pôžičky a aj tieto ďalšie opatrenia považované za potrebné na zlepšenie finančnej situácie ZSSK Cargo: i) ďalšie opatrenia na zníženie nákladov, ii) dočasné prepustenie zamestnancov a iii) dlhodobá optimalizácia počtu zamestnancov a ďalšia reštrukturalizácia činností ZSSK Cargo. Zníženie počtu zamestnancov o viac než 10 % a ďalšie opatrenia na reštrukturalizáciu nákladov viedli v roku 2007 k zníženiu prevádzkových nákladov o 600 miliónov SKK (17,4 mil. EUR). Reštrukturalizačné opatrenia viedli k výraznému zníženiu strát v roku 2007 a ku kladnému výsledku v roku 2008 napriek prvým negatívnym účinkom krízy ku koncu roka. Na základe týchto skutočností sa v správe dospelo k záveru, že ZSSK Cargo bola na ceste k dlhodobej konkurencieschopnosti a ziskovosti a že očakávané finančné straty v roku 2009 boli prevažne spôsobené drastickým ale dočasným znížením objemu prepravy v dôsledku krízy, ktorá sa začala rok pred tým.

17.

Potom v roku 2010 zostal čistý príjem pri medziročnom porovnaní výsledkov (tabuľka) výrazne záporný. Už v roku 2011 sa však spoločnosti podarilo výrazne znížiť straty s následným znížením príjmov. V ďalších rokoch sa počet zamestnancov znížil do roku 2016 o 44 %. ZSSK Cargo sa do roku 2013 ozdravila a v súčasnosti vykazuje mierne zisky, ako je uvedené v tabuľke.

Vybrané finančné údaje ZSSK Cargo za obdobie 2008 – 2016

(v mil. EUR)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Príjmy

458

340

378

371

315

369

296

284

278

Zisk

2,7

- 126,6

- 122,6

-0,3

-23,9

+0,3

-5,5

+0,8

+0,1

Počet zamestnancov

10 448

9 826

9 546

8 054

6 822

6 331

6 103

6 027

5 794

Zdroj: Výročné správy ZSSK Cargo poskytnuté Slovenskou republikou. K dispozícii (správy od roku 2011) aj na https://www.zscargo.sk/media/vyrocne-spravy.

2.5.   Ponuky pôžičiek od iných bánk a podmienky iných pôžičiek pre firmy s podobným ratingom v tom čase

18.

Pred poskytnutím pôžičky v marci 2009 predbežne ponúkli tri komerčné banky ZSSK Cargo pôžičku v rovnakej výške (166 miliónov EUR) a s rovnakou lehotou splatnosti (10 rokov) s úrokovou mierou vo výške 6-mesačnej sadzby EURIBOR plus 295 bázických bodov ([komerčná banka 1]*), 285 až 300 bázických bodov podľa splatnosti ([komerčná banka 2]) a 425 bázických bodov ([komerčná banka 3]), bez akéhokoľvek osobitného kolaterálu.

19.

V deň poskytnutia pôžičky (31. marca 2009) uzavrelo asi 32 spoločností s podobnou úverovou bonitou (rating BB) ako ZSSK Cargo na finančných trhoch zmluvy o swapoch na kreditné zlyhanie (CDS) s desaťročnou lehotou splatnosti. Väčšina týchto zmlúv mala rozpätia (spread) od 305 do 916 bázických bodov (8).

2.6.   Dôvody na začatie konania

20.

Komisia sa rozhodla začať konanie, keďže nemohla vylúčiť, že verejná pôžička pre ZSSK Cargo zahŕňala štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Komisia sa domnievala, že pôžička mohla byť poskytnutá za výhodnejších podmienok v porovnaní so sadzbami stanovenými v oznámení o referenčných sadzbách (9) prijatom krátko pred rozhodnutím o začatí konania. Komisia takisto vyjadrila pochybnosti o zlučiteľnosti pôžičky s vnútorným trhom, a to najmä v súvislosti s nasledujúcimi aspektmi.

21.

Pokiaľ ide o otázku, či pôžička bola v súlade s trhovými podmienkami, rozhodnutie o začatí konania spochybnilo dôvody na úrokovú mieru založenú na 6-mesačnej sadzbe EURIBOR namiesto jednoročnej sadzby IBOR stanovenej v oznámení o referenčných sadzbách, ako aj dvojročný odklad splácania a jeho vplyv na úrokovú sadzbu. Pri danej úrokovej marži (320 bázických bodov) sa podľa všetkého nezohľadnila zhoršujúca sa finančná situácia ZSSK Cargo: pri spoločnosti bez úverovej histórie alebo akéhokoľvek dostupného ratingového hodnotenia a s finančnými ťažkosťami by podľa oznámenia o referenčných sadzbách mala byť marža za pôžičku s vysokým kolaterálom najmenej 400 bázických bodov, a ak je kolaterál nízky, marža mala byť na úrovni 1000 bázických bodov.

22.

V rozhodnutí o začatí konania sa tiež vyjadrili pochybnosti, či pôžičku v prípade, že by predstavovala štátnu pomoc, možno vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) alebo c) ZFEÚ vzhľadom na pravidlá stanovené v dočasnom rámci Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (10), usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (11) alebo usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom (12).

3.   Pripomienky Slovenska

23.

Slovenské orgány tvrdia, že štát poskytol pôžičku za trhových podmienok ako obozretný akcionár, a preto neobsahuje žiadny prvok štátnej pomoci.

24.

Po prvé, slovenské orgány tvrdia, že každý zodpovedný akcionár by v rovnakej situácii poskytol pôžičku spoločnosti. Podľa slovenských orgánov možno očakávať, že by akcionár poskytol pôžičku za trhových podmienok s použitím úrokovej sadzby pri spodnom limite, ktorý ponúkajú banky pre úvery s podobnými parametrami. Záujmom akcionára nie je poskytovať pôžičku na podnikateľskú činnosť svojej vlastnej spoločnosti za privysoký úrok, keďže by to mohlo spôsobiť neprimerane zaťaženie spoločnosti a následne viesť k zmareniu účelu pôžičky, ktorým je zvyčajne preklenúť dočasné ekonomické problémy alebo ďalej rozvíjať podnikateľskú činnosť spoločnosti. Akcionár chce v skutočnosti predovšetkým to, aby spoločnosť dosahovala v ďalších obdobiach zisk, a preto nemá záujem o zarábanie na úrokoch z pôžičky poskytnutej svojej vlastnej spoločnosti za bežných trhových podmienok, ale chce skôr podporiť podnikanie spoločnosti, aby tvorila zisk, z ktorého potom môže následne vyplácať dividendy.

25.

Po druhé, slovenské orgány tvrdia, že podľa finančných prognóz spoločnosti dostupných v čase poskytnutia pôžičky by ZSSK Cargo mala dostatok voľných prostriedkov na splatenie pôžičky počas 10-ročného obdobia. Pri rozhodovaní o poskytnutí pôžičky Slovenská republika v skutočnosti starostlivo zvážila jej výšku a podmienky jej poskytnutia spoločnosti ZSSK Cargo so zreteľom na vtedajší trhový a ekonomický vývoj, ako aj s prihliadnutím na predpoklady týkajúce sa budúcich očakávaní. V tejto súvislosti mala Slovenská republika k dispozícii správy o krízovom riadení spoločnosti ZSSK Cargo, v ktorých spoločnosť podrobne opisuje opatrenia na dosiahnutie úspor ako základného predpokladu ďalšieho fungovania spoločnosti, aby sa nedostala do ťažkostí, ako aj predpokladu pre vytvorenie možnosti na splatenie pôžičky. Keď Slovenská republika poskytla pôžičku, vychádzalo sa z predpokladu, že po vyriešení nepriaznivých vplyvov hospodárskej krízy sa ekonomika oživí, čo bude mať takisto pozitívny vplyv na odvetvie železničnej nákladnej dopravy, čoho prejavom bude zvýšenie objemu prepraveného tovaru. Slovenská republika poznamenáva, že tieto očakávania sa následne potvrdili a ZSSK Cargo zaznamenala nárast počtu prepráv realizovaných v nasledujúcich obdobiach, pričom opäť začala dosahovať dobré hospodárske výsledky a nakoniec sa jej podarilo celú pôžičku aj s úrokmi splatiť v roku 2015, teda ešte pred termínom stanoveným v zmluve o poskytnutí pôžičky.

26.

Slovenské orgány poukázali aj na skutočnosť, že spoločnosti ZSSK Cargo sa podarilo v roku 2008 znížiť zadlženosť, pričom pomer dlhu k vlastnému imaniu sa znížil o takmer 6 % na 43,9 %. Ďalej tvrdia, že ZSSK Cargo nebola v ťažkostiach a že úrokovú mieru vypočítala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) a bola v súlade s oznámením o referenčných sadzbách.

27.

Po tretie, slovenské orgány tvrdia, že o podmienkach pôžičky sa rozhodli na základe ponúk troch komerčných bánk, ktoré požiadali o predloženie ponúk na poskytnutie úveru v rovnakej výške, ako aj ostatných úverov, ktoré boli ZSSK Cargo dovtedy poskytnuté.

28.

6-mesačná sadzba EURIBOR sa použila na základe toho, že by ju použili aj komerčné banky poskytujúce úvery na trhu. Slovenská republika preto mala záujem o poskytnutie pôžičky s úrokovou mierou podobnou tej, pri ktorej by si ZSSK Cargo mohla požičať na trhu v tom čase, s prihliadnutím na najvýhodnejšie podmienky, ktoré sa dali získať na trhu. Keďže súkromné banky boli ochotné poskytnúť spoločnosti ZSSK Cargo pôžičku za podobných podmienok a jedna z bánk opísala spoločnosť ZSSK Cargo ako jedného z najvýznamnejších klientov, ktorý je spoľahlivý a korektný, slovenské orgány tvrdili, že sa správali ako súkromný subjekt, a preto pôžička nepredstavuje finančnú výhodu, ani neviedla k výhodnejšiemu konkurenčnému postaveniu ZSSK Cargo voči ostatným konkurentom.

29.

Po štvrté, v súvislosti s údajným neovereným ratingom ZSSK Cargo slovenské orgány tvrdili, že ZSSK Cargo nebola v čase poskytnutia pôžičky spoločnosťou bez úverovej histórie alebo ratingu. ZSSK Cargo mala v čase poskytnutia vratnej finančnej pomoci pomerne dobrú úverovú históriu a banky ju považovali za spoľahlivého klienta. Prejavilo sa to aj v ponukách komerčných bánk predložených Komisii. Z týchto ponúk jasne vyplýva, že banky boli ochotné poskytnúť spoločnosti ZSSK Cargo úver za podobných podmienok ako Slovenská republika, a pokiaľ ide o úverovú históriu a spoľahlivosť ZSSK Cargo, žiadna z bánk nežiadala ZSSK Cargo o poskytnutie kolaterálu ani tým nepodmienila udelenie pôžičky. Preto ani v prípade ZSSK Cargo banky nevyžadovali na účely poskytnutia pôžičky na normálnom trhu žiadny oficiálny úverový rating a boli schopné sami túto spoločnosť ohodnotiť.

30.

Napokon slovenské orgány tvrdia, že hoci v prípade, že sú k dispozícii reálne ponuky od bánk, nie je dôvod uplatňovať alternatívne (referenčné) metódy na zistenie, či pôžička bola poskytnutá za trhových podmienok, aj uplatnenie oznámenia o referenčných sadzbách dokazuje, že podmienky pôžičky boli v súlade s referenčnými sadzbami:

a)

6-mesačná sadzba EURIBOR bola vtedy na úrovni 1,67 %, čo spolu s použitou maržou (3,2 %) predstavuje sadzbu 4,87 %;

b)

marža vo výške 3,2 % zodpovedá marži, ktorú by použili komerčné banky (priemerná marža podľa orientačných ponúk poskytnutých komerčnými bankami je 3,35 %).

31.

ZSSK Cargo nebola spoločnosť s vysokým ratingom alebo dobrým ratingom a neponúkla žiadny kolaterál (v takom prípade by stačila marža na úrovni 100 bázických bodov (1 %)); nemožno však povedať, že to bola spoločnosť bez úverovej histórie alebo s ratingom, ktorý by si vyžadoval maržu prinajmenšom na úrovni 400 bázických bodov. Keďže ZSSK Cargo mohla byť v tom čase ohodnotená ako podnik s lepším než dobrým ratingom a s nízkym kolaterálom, ale s úverovou históriou preukazujúcou jej schopnosť plniť si záväzky, slovenské orgány argumentujú, že bolo rozumné stanoviť maržu v súlade s metodikou uvedenou v oznámení o referenčných sadzbách v rozsahu od 100 do 220 bázických bodov, čo zodpovedá metóde, ktorú v tomto prípade použila Slovenská republika, aj keď sa ako základ výpočtu uplatnila 6-mesačná sadzba EURIBOR.

32.

V tejto súvislosti banky v tom čase stanovovali úrokové sadzby s použitím 6-mesačnej sadzby EURIBOR s maržou okolo 3 %, t. j. úrokové sadzby podobné podmienkam pôžičky. Úroková sadzba bola stanovená na základe posúdenia trhových podmienok vrátane orientačných ponúk predložených komerčnými bankami, t. j. odrážajúcich trhové podmienky a na základe porovnania s úrokovými sadzbami, za ktoré si štát požičiaval (1,5 % p. a.); k tejto hodnote bola pridaná úverová marža 1,7 % p. a. so zreteľom na úverové riziko ZSSK Cargo, čo dáva maržu v celkovej výške 3,2 % p. a. Úroková sadzba bola teda stanovená v súlade s trhovými podmienkami v danom čase, konkrétne 6-mesačná sadzba EURIBOR + marža 3,2 % p. a.

33.

Slovenská republika napokon tvrdí, že postupovala v súlade so zásadou súkromného investora v trhovom hospodárstve, a preto pôžička nepredstavovala pre ZSSK Cargo žiadnu výhodu.

4.   Posúdenie – existencia štátnej pomoci

34.

Podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ „pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.

35.

Aby sa teda opatrenie považovalo za štátnu pomoc v zmysle uvedeného ustanovenia, musia byť splnené tieto kumulatívne podmienky: i) opatrenie musí byť pripísateľné štátu a financované zo štátnych prostriedkov; ii) musí poskytovať výhodu príjemcovi; iii) táto výhoda musí byť selektívna a iv) predmetné opatrenie musí narúšať hospodársku súťaž alebo hroziť jej narušením a musí ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. Kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 ZFEÚ sú kumulatívne, a preto je v tomto prípade vhodné obmedziť posúdenie na otázku, či pôžička (selektívne) zvýhodnila ZSSK.

4.1.   Právny rámec pre posúdenie hospodárskej výhody v porovnaní s trhovými podmienkami

36.

Súdny dvor dospel k záveru, že uplatnenie kritéria súkromného investora v trhovom hospodárstve umožňujúce posúdiť, či je poskytnutá hospodárska výhoda nenáležitým zvýhodnením (verejného) podniku, závisí od toho, či štát koná ako akcionár alebo ako verejný orgán. Členský štát musí jednoznačne preukázať, že konal ako investor usilujúci sa o návratnosť, a podložiť toto tvrdenie objektívnymi a overiteľnými prvkami. Uvedené prvky musia časovo zodpovedať rozhodnutiu o poskytnutí opatrenia a musia preukázať, že rozhodnutie vychádzalo z hospodárskych hodnotení podobných tým, ktoré by vykonal investor v trhovom hospodárstve s cieľom určiť ziskovosť investície (13). Existencia aj výška pomoci sa musia posúdiť vzhľadom na situáciu prevládajúcu v čase poskytnutia pôžičky (14).

37.

Správanie investora v trhovom hospodárstve, s ktorým treba porovnať intervenciu verejného investora, nemusí zodpovedať správaniu bežného investora investujúceho kapitál s cieľom dosiahnuť zisk v pomerne krátkom čase. Jeho správanie však musí zodpovedať prinajmenšom správaniu súkromnej holdingovej spoločnosti alebo súkromnej skupiny podnikov, ktorá sleduje štrukturálnu politiku, či už všeobecnú alebo sektorovú, a riadi sa perspektívou rentability z dlhodobejšieho hľadiska (15).

38.

V tomto prípade Slovenská republika tvrdí, že pri poskytnutí pôžičky konala ako obozretný akcionár a poskytla dôkazy, ktoré mala k dispozícii a ktoré vzala do úvahy pred poskytnutím pôžičky (pozri oddiel 3). Z toho vyplýva, že na základe týchto dôkazov musí Komisia preskúmať existenciu selektívnej hospodárskej výhody. Najmä musí preskúmať, čí za podobných okolností a na základe dostupných a preskúmaných informácií mohol investor v trhovom hospodárstve v situácii, ktorá je čo najbližšia situácii Slovenskej republiky – prostredníctvom jej príslušného Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií – poskytnúť spoločnosti ZSSK Cargo finančné prostriedky v podobe dlhodobého úveru za podmienok, za ktorých bol úver poskytnutý. (16)

39.

Pri takomto preskúmaní treba posúdiť, či podmienky pôžičky poskytnuté Slovenskou republikou v prospech ZSSK Cargo predstavovali pre spoločnosť selektívnu hospodársku výhodu, čo znamená podmienky, ktoré by ZSSK Cargo na trhu nezískala. Komisia musí na tento účel zohľadniť najmä finančnú situáciu ZSSK Cargo a predvídateľný vývoj v čase poskytnutia pôžičky, akcionársku pozíciu Slovenskej republiky a podmienky poskytnutej pôžičky.

40.

Príslušným kritériom je preto, či by trhový subjekt v postavení Slovenskej republiky poskytol v marci 2009 pôžičku za rovnakých podmienok. Príslušným subjektom pre toto posúdenie nie je komerčná banka poskytujúca úver, ktorá má len obmedzený alebo nemá žiadny úverový vzťah v minulosti, ale investor v trhovom hospodárstve, ktorý je jediným akcionárom ZSSK Cargo a ktorý poskytuje pôžičku s cieľom umožniť jeho ovládanej spoločnosti pokryť prevádzkové náklady po prudkom a neočakávanom poklese jej činnosti a výnosov.

41.

To, že ZSSK Cargo bola schopná splatiť pôžičku už v roku 2015, t. j. štyri roky pred pôvodným termínom, a že potom zaznamenala prevádzkový zisk, samo osebe pri tomto preskúmaní neumožňuje dospieť k záveru, že veriteľ na trhu konajúci namiesto Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií by takisto poskytol pôžičku s primeranou istotou jej splatenia. Predčasné splatenie iba ex post potvrdzuje primeranosť posúdenia zo strany verejného akcionára/veriteľa na základe informácií, ktoré boli dostupné a preskúmané pred poskytnutím pôžičky, a nemá rozhodujúci vplyv na vyvodenie kladného záveru, že iný subjekt by takisto poskytol rovnaký úver.

4.2.   Posúdenie pôžičky pre ZSSK Cargo

42.

V prvom rade z dôkazov predložených v rámci konania vyplýva, že tri komerčné banky predbežne ponúkli spoločnosti ZSSK Cargo pôžičku v rovnakej výške (166 miliónov EUR) a s rovnakou lehotou splatnosti (10 rokov) s úrokovou mierou vo výške 6-mesačnej sadzby EURIBOR plus 295 bázických bodov ([komerčná banka 1]), 285 až 300 bázických bodov ([komerčná banka 2]) a 425 bázických bodov ([komerčná banka 3]), bez akéhokoľvek osobitného kolaterálu. Dve komerčné banky boli teda ochotné ponúknuť spoločnosti ZSSK Cargo aj úrokové marže nižšie ako tie, ktoré uplatnila Slovenská republika, a to 320 bázických bodov. Tieto orientačné ponuky Slovenská republika poznala a preskúmala s cieľom stanoviť úrokovú sadzbu skúmaného úveru (pozri odôvodnenia 18 a 27). Úroková sadzba verejnej pôžičky bola preto stanovená s ohľadom na odmenu, ktorá bola primeraná pre súkromných veriteľov na trhu, a v súlade s ňou.

43.

Je nepravdepodobné, že by poskytnutý dvojročný odklad splácania istiny pôžičky, ktorý bol neskôr predĺžený o ďalších 18 mesiacov, mal významný vplyv na posúdenie podmienok pôžičky. Keďže od začiatku úverového obdobia boli úroky z nesplatenej sumy platené na 6-mesačnom základe, výhoda plynúca z odloženého splatenia istiny bola prevážená vyššími platbami úrokov.

44.

Okrem toho z orientačných ponúk takisto vyplýva, že použitie 6-mesačnej sadzby EURIBOR bolo bežným postupom súkromných bánk, a teda bolo v súlade s trhovými podmienkami. Všetky tieto banky poznali spoločnosť ZSSK Cargo na základe úverov poskytnutých v predchádzajúcich rokoch a [komerčná banka 1] dokonca výslovne opísala ZSSK Cargo vo svojej ponuke ako spoľahlivého a korektného partnera. V rozpore s tým, čo bolo uvedené v predbežnom stanovisku rozhodnutia o začatí konania, mala spoločnosť ZSSK Cargo okrem týchto ponúk v minulosti úverovú históriu s týmito troma, ako aj s inými komerčnými bankami.

45.

Napokon z referenčného porovnania úrokovej marže vo výške 320 bázických bodov účtovanej na pôžičku oproti sadzbám CDS v čase poskytnutia pôžičky, ako sa uvádza v odôvodnení 19, tiež vyplýva, že úrokovú maržu možno považovať za jednu zo skutočných trhových sadzieb pre spoločnosti s rovnakým ratingom ako ZSSK Cargo v marci 2009. Inými slovami, referenčné porovnávanie oproti CDS nepotvrdzuje pochybnosti vyjadrené v rozhodnutí o začatí konania. Z toho vyplývajúci záver je, že sa nepreukázalo, že skutočne účtované úrokové sadzby neprimerane zvýhodnili ZSSK Cargo v porovnaní s trhovými podmienkami.

46.

Preto všetky dostupné dôkazy naznačujú, že ZSSK Cargo by pravdepodobne získala finančné prostriedky za podobných podmienok aj od súkromných komerčných veriteľov, a teda rozptyľujú pochybnosti vyjadrené v rozhodnutí o začatí konania. O to viac, keď takéto trhové subjekty neboli na rozdiel od štátu schopné získať späť ako akcionári žiadne hypoteticky ušlé príjmy z úverov za ponúknutých podmienok, ktoré boli pri prvom preskúmaní označené za nízke.

47.

Po druhé, podľa dôkazov zhromaždených v konaní, v čase poskytnutia pôžičky nebola spoločnosť ZSSK Cargo podnikom v ťažkostiach podľa dvoch kvantifikovaných kritérií uvedených v usmerneniach Spoločenstva z roku 2004 o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (bod 10). Konkrétne spoločnosť ZSSK Cargo v tom čase neprišla o viac ako polovicu svojho základného imania, z toho štvrtinu za posledných 12 mesiacov, a nespĺňala kritériá pre konkurzné konanie na vnútroštátnej úrovni. Navyše aj napriek akútnemu nedostatku likvidity v roku 2009 sa nezdá pravdepodobné, že spoločnosť ZSSK Cargo by mohla byť považovaná za podnik v ťažkostiach na základe nekvantifikovaných kritérií uvedených v usmerneniach (bod 11, napr. rastúci dlh, klesajúca alebo nulová hodnota aktív, nadmerná kapacita).

48.

ZSSK Cargo v skutočnosti zaznamenala v roku 2008 malý zisk a akumulované straty z predchádzajúcich rokov (k 31. decembru 2008 vo výške 1 452 mil. SKK (42,2 mil. EUR)) boli v porovnaní s celkovým vlastným imaním vo výške viac ako 13 000 mil. SKK (377,5 mil. EUR) stále relatívne malé. Dokonca ani následne zaznamenaná značná strata za celý rok 2009 nevymazala viac ako polovicu jej upísaného základného imania. Navyše zadlženie ZSSK Cargo na začiatku roka 2009 bolo pomerne skromné s pomerom dlhu k vlastnému kapitálu na úrovni 0,44. Na porovnanie, podľa usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach z roku 2014 (ktoré sa nevzťahujú na tento prípad) je pomer, pri ktorom sa podnik určí za podnik v ťažkostiach podľa osobitných pravidiel pomoci pre podniky v ťažkostiach, na úrovni 7,5, t. j. sedemnásťkrát vyšší.

49.

Rating ZSSK Cargo v čase poskytnutia pôžičky sa zdá vyšší ako rating CCC, ktorý sa používal v prípade podnikov v ťažkostiach v súlade s oznámením o referenčných sadzbách z roku 2008, z ktorého vychádzalo rozhodnutie o začatí konania pri predbežnom označení skutočne účtovanej úrokovej sadzby za neprimerane nízku. Naopak, z dostupných dôkazov vyplýva, že ZSSK Cargo by bola ohodnotená ratingom BB, takže by mala prístup k financovaniu pri nižších nákladoch ako podniky v ťažkostiach. Okrem toho, hoci rozdiel 80 bázických bodov medzi úrokovou maržou skúmanej verejnej pôžičky vo výške 320 bázických bodov a náhradnou trhovou maržou vo výške 400 bázických bodov určenou pre podniky s ratingom BB s nízkym kolaterálom podľa oznámenia o referenčných sadzbách z roku 2008 nie je zanedbateľný, je oveľa menší ako rozdiel 140 bázických bodov medzi skutočnými ponukami úrokových sadzieb od komerčných bánk pre ZSSK Cargo uvedenými v konaní.

50.

Z toho vyplýva, že na rozdiel od predbežných stanovísk uvedených v rozhodnutí o začatí formálneho konania nemožno rozdiel v úrokovej sadzbe verejnej pôžičky v porovnaní s náhradnou trhovou sadzbou stanovenou v oznámení o referenčných sadzbách z roku 2008 považovať za dôkaz toho, že verejná pôžička nebola poskytnutá v súlade s trhovými podmienkami.

51.

Po tretie, treba zohľadniť skutočnosť, že štát mal (a stále má) v držbe 100 % akcií ZSSK Cargo. Ekonomické úvahy štátu o očakávanom zisku z pôžičky sa neobmedzujú len na očakávané platby úrokov, ako je to v prípade komerčných bánk, ale nevyhnutne musia zohľadňovať skutočnosť, že pôžička by zlepšila schopnosť ZSSK Cargo dosiahnuť budúce zisky, a teda zvýšiť – alebo zachovať – hodnotu akciového podielu štátu. Jedným z explicitných dôvodov tohto financovania, ako sa uvádza v správe za rok 2009, skutočne bolo umožniť ZSSK Cargo prekonať hospodársku krízu a reštrukturalizovať sa s cieľom dosiahnuť dlhodobú ziskovosť, čoho podľa danej správy ZSSK Cargo bola schopná.

52.

Poskytnutie pôžičky bolo v skutočnosti jedným z rôznych vzájomne sa podporujúcich krokov a opatrení zameraných na zabezpečenie dlhodobého riešenia finančnej situácie ZSSK Cargo opísanej v odôvodnení 16, ku ktorým patria i) opatrenia na zníženie nákladov, ii) dočasné prepúšťanie zamestnancov a iii) dlhodobá optimalizácia počtu zamestnancov a ďalšia reštrukturalizácia činností ZSSK Cargo. Obozretný trhový subjekt by takisto podporil reštrukturalizáciu svojej plne kontrolovanej spoločnosti, keďže existovali reálne vyhliadky na zlepšenie jej situácie. V správe z februára 2009, ktorú vypracovali a preskúmali slovenské orgány pred poskytnutím pôžičky, sa skutočne uvádza, že štát dôsledne overil budúce vyhliadky na vývoj spoločnosti ZSSK Cargo vrátane jej schopnosti generovať likviditu potrebnú na splácanie a splatenie pôžičky, ako by to urobil aj obozretný investor alebo veriteľ na trhu. Na základe dostupných vyhliadok a informácií sa teda verejný akcionár rozhodol poskytnúť plne splatnú pôžičku, aj keď s primeraným odkladným obdobím, namiesto iných alternatívnych finančných nástrojov, ako napríklad (nerefundovateľný) vlastný kapitál alebo dlh prevoditeľný na vlastné imanie, alebo iného hybridného financovania, ktoré mohlo ukazovať na predvídanie ťažkostí podniku ZSSK so splácaním.

53.

Podobne ako ostatní súkromní akcionári počas finančnej a hospodárskej krízy, ktorá sa začala v roku 2008, z objektívnych a overiteľných dôkazov predložených Slovenskou republikou vyplýva, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií si pri poskytnutí skúmanej pôžičky želalo konať a aj konalo ako akcionár s cieľom zachovať si potenciálne cenný podiel pokračovaním prevádzkových činností ZSSK Cargo v náročnom komerčnom prostredí charakterizovanom výraznými poklesmi objemu nákladnej dopravy, a podporilo pokračovanie spoločnosti, čím jej umožnilo reštrukturalizáciu, ktorú spoločnosť nakoniec aj dosiahla.

4.3.   Záver

54.

Podmienky verejnej pôžičky poskytnutej spoločnosti ZSSK Cargo boli v súlade s trhovými podmienkami a takúto pôžičku by poskytol aj subjekt v trhovom hospodárstve. Z toho vyplýva, že danú pôžičku nemožno považovať za pôžičku, ktorá by (selektívne) zvýhodnila spoločnosť ZSSK Cargo. Keďže podmienky článku 107 ods. 1 ZFEÚ sú kumulatívne, nie je preto potrebné posudzovať, či pôžička zahŕňala štátne prostriedky, narušila hospodársku súťaž alebo hrozila jej narušením a či ovplyvnila obchod medzi členskými štátmi. Tým viac nie je potrebné posudzovať, či daná pôžička mohla byť vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) alebo c) ZFEÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pôžička, ktorú Slovenská republika poskytla Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., v objeme 165 969 594,37 EUR nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 20. júla 2018

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 6.5.2010, s. 13.

(2)  Zmluva vychádza zo zákona č. 523/2004 Z. z. z 23. septembra 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení.

(3)  Agentúra ARDAL bola zriadená ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 14 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Cieľom a zmyslom fungovania agentúry je „zabezpečenie likvidity a prístupu na trh pre financovanie potrieb štátu transparentným, obozretným a nákladovo úsporným spôsobom, a zároveň dosiahnutie stavu, aby náklady dlhovej služby boli v čase minimálne, za predpokladu udržania rizík obsiahnutých v dlhovom portfóliu na akceptovateľnej úrovni“ (http://www.ardal.sk/index.php?page=1).

(4)  Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25).

(5)  Výročné správy z rokov 2005 až 2008 sú uverejnené na webovej stránke ZSSK Cargo:

http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/.

(6)  Výmenný kurz 1 EUR = 37,88 SKK, uverejnený v Ú. v. EÚ C 336 z 31.12.2005, s. 1.

(7)  Výmenný kurz 1 EUR = 34,435 SKK, uverejnený v Ú. v. EÚ C 332 z 30.12.2006, s. 1.

(8)  Databáza S&P na platforme Capital IQ https://www.capitaliq.com. CDS je dohoda o finančnom swape, pri ktorom predávajúci CDS odškodní kupujúceho (zvyčajne veriteľ referenčného úveru) v prípade nesplácania úveru (zo strany dlžníka). Inými slovami, predávajúci CDS poisťuje kupujúceho proti nesplácaniu určitého referenčného úveru. Tento nástroj je ako taký veľmi relevantný, lebo poskytuje údaj o rizikovej prirážke/poplatku za záruku, ktoré by trhový subjekt vyžadoval, aby sa zabezpečil proti riziku nesplatenia pôžičky.

* Dôverná informácia.

(9)  Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6).

(10)  Ú. v. EÚ C 83, 7.4.2009, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(12)  Ú. v. EÚ C 184, 22.7.2008, s. 13.

(13)  Vec C-124/10 P, Komisia/EDF, EU:C:2012:318, body 81 až 84.

(14)  Vec T-318/00, Freistaat Thüringen/Komisia, bod 125, EU:T:2005:363.

(15)  Vec C-305/89, Talianska republika/Komisia, bod 20, EU:C:1991:142.

(16)  Spojené veci C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Španielske kráľovstvo/Komisia, bod 21.

EU:C:1994:325.


11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/65


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1713

z 9. októbra 2019,

ktorým sa stanovuje formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely podávania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193

[oznámené pod číslom C(2019) 7133]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (1), a najmä na jej článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 11 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2193 sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisii do 1. januára 2021 predložili správu o odhade celkových ročných emisií oxidu uhoľnatého (CO) zo stredne veľkých spaľovacích zariadení.

(2)

V súlade s článkom 11 ods. 3 prvým pododsekom smernice (EÚ) 2015/2193 by Komisia mala členským štátom poskytnúť elektronický nástroj na podávanie správ.

(3)

V súlade s článkom 11 ods. 3 druhým pododsekom smernice (EÚ) 2015/2193 by Komisia mala spresniť technické formáty na podávanie správ s cieľom zjednodušiť a zefektívniť povinnosti ukladané členským štátom v súvislosti s podávaním správ.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 75 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (2), ako sa uvádza v článku 15 smernice (EÚ) 2015/2193,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty na účely podávania správ o odhade celkových ročných emisií oxidu uhoľnatého (CO) Komisii v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2193 použijú dotazník uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Členské štáty použijú elektronický nástroj na podávanie správ, ktorý Komisia poskytne v súlade s článkom 11 ods. 3 prvým pododsekom smernice (EÚ) 2015/2193 na účely nahlasovania informácií uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Informácie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa predkladajú za oznamovaný rok 2019, pokiaľ sa v uvedenej prílohe neuvádza inak.

Informácie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa musia predložiť najneskôr do 1. januára 2021.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. októbra 2019

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).


PRÍLOHA

Informácie o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje smernica (EÚ) 2015/2193

Poznámka: Lehota na povinné predloženie požadovaných informácií do januára 2021 je skoršia ako lehota na získanie povolenia alebo registrácie pre existujúce stredne veľké spaľovacie zariadenia. Vzhľadom na to budú musieť členské štáty pri vypracúvaní správy vychádzať z údajov, ktoré budú mať v danom čase k dispozícii. Ak ich nebudú mať k dispozícii, správu vypracujú na základe svojich najlepších odhadov. Z týchto dôvodov sa rozlišuje medzi novými a existujúcimi zariadeniami a zariadeniami s kapacitou vyššou a nižšou ako 20 MWth.

Časť 1

Kategórie zariadení

V tejto tabuľke sa uvádzajú kategórie zariadení, ktoré sa majú použiť na poskytovanie informácií požadovaných v častiach 2 a 3 (1).

1.1. Nové alebo existujúce

Podľa vymedzenia v článku 3 ods. 6 a 7 smernice (EÚ) 2015/2193

1.2. Kapacitné triedy (menovitý tepelný príkon)1

najmenej 1 MWth a najviac 5 MWth

viac ako 5 MWth a najviac 20 MWth

viac ako 20 MWth

1.3. Typy zariadení

iné než motory a plynové turbíny

motory

plynové turbíny

1.4. Typy palív

tuhá biomasa

ostatné tuhé palivá

plynový olej

kvapalné palivá iné ako plynový olej

zemný plyn

plynné palivá iné ako zemný plyn

zmiešané palivo

Časť 2

Metaúdaje

2.1. Krajina

Identifikácia krajiny, ktorá podáva správu

2.2. Príslušný orgán

Identifikácia príslušného orgánu zodpovedného za správu (úrad, adresa, telefónne číslo a e-mail)

2.3. Počet zariadení

Počet zariadení v každej kategórii zariadení

2.4. Oznamovaný rok

Kalendárny rok, ktorého sa týkajú oznamované informácie1

Časť 3

Emisie, energetický vstup a kapacita

3.1. Koncentrácie CO

Odhadovaná priemerná koncentrácia oxidu uhoľnatého vyjadrená v mg/Nm3 na referenčnej úrovni kyslíka, ktorá sa používa na vyjadrenie hodnôt emisného limitu regulovaných znečisťujúcich látok a suchého vzduchu pre každú kategóriu zariadenia

3.2. Emisie CO

Odhadované emisie oxidu uhoľnatého vyjadrené ako celkové množstvo v tonách za kalendárny rok vypúšťané zariadeniami, a to pre každú kategóriu zariadenia

3.3. Energetický vstup

Odhadované celkové množstvo paliva použité v zariadeniach a vyjadrené v terajouloch za rok pre každú kategóriu zariadenia

3.4. Celková agregovaná kapacita

Odhadovaný celkový inštalovaný výkon vyjadrený ako súčet menovitého tepelného príkonu všetkých zariadení pre každú kategóriu zariadenia


(1)  Príklad kategórie: Nové kotly s kapacitou viac ako 5 MWth a najviac 20 MWth, spaľujúce kvapalné palivá iné ako plynový olej.

(2)  1 V prípade nových stredne veľkých spaľovacích zariadení sa môže použiť celkový menovitý tepelný príkon .

(3)  1 Pokiaľ možno rok 2019. Ak to nie je možné, rok 2018.


Korigendá

11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/69


Korigendum k rozhodnutiu Komsie (SZBP) 2019/1672 zo 4. októbra 2019 o činnosti Európskej únie na podporu mechanizmu OSN pre overovanie a inšpekcie v Jemene

(Úradný vestník Európskej únie L 256 zo 7. októbra 2019)

Na strane 12:

namiesto:

V Štrasburgu 4. októbra 2019

má byť:

V Luxemburgu 4. októbra 2019