ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 234

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
11. septembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1394 z 10 septembra 2019, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa dohľadu nad prepustením do voľného obehu a výstupu z colného územia Únie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1395 z 10. septembra 2019, ktorým sa mení vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bosny a Hercegoviny a Izraela a názov Severomacedónskej republiky v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité hydinové komodity ( 1 )

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1396 z 10. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745, pokiaľ ide o vymenovanie panelov odborníkov v oblasti zdravotníckych pomôcok ( 1 )

23

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2019/798 zo 17. mája 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii ( Ú. v. EÚ L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2019/806 zo 17. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii ( Ú. v. EÚ L 132, 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1394

z 10 septembra 2019,

ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa dohľadu nad prepustením do voľného obehu a výstupu z colného územia Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho články 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 904/2010 (2) sa od členských štátov vyžaduje, aby zhromažďovali a vymieňali si určité informácie o dovoze, ktorý je podľa článku 143 ods. 1 písm. ca) (osobitná úprava pre predaj na diaľku) alebo článku 143 ods. 1 písm. d) a článku 143 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES (3) oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH). Okrem toho si podľa článku 47 ods. 2 kódexu môžu colné a iné príslušné orgány, ak je to potrebné na účely minimalizácie rizika a boja proti podvodom, vymieňať navzájom a s Komisiou údaje, ktoré dostali v súvislosti so vstupom, výstupom, tranzitom, pohybom, skladovaním a konečným použitím tovaru.

(2)

Najvhodnejším nástrojom na výmenu týchto informácií týkajúcich sa DPH je elektronický systém Surveillance, ktorý Komisia zaviedla s cieľom splniť povinnosť dohľadu podľa článku 56 ods. 5 kódexu. Je potrebné zmeniť článok 55 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 s cieľom objasniť, kto môže mať prístup k údajom uchovávaným v systéme Surveillance a v akom rozsahu. Po prvé, Komisia by mala mať možnosť zverejňovať údaje zo systému Surveillance v agregovanej forme. Po druhé, oprávnení používatelia z colných orgánov členských štátov by spravidla mali mať prístup len k tým neagregovaným údajom, ktoré poskytol príslušný členský štát, a k údajom agregovaným na úrovni Únie. Po tretie, odchylne od všeobecného pravidla by sa v článku 55 malo počítať s možnosťou, že v osobitných aktoch Únie, ako napríklad nariadení (EÚ) č. 904/2010, sa stanovuje, že Komisia poskytne určitým orgánom členských štátov prístup k neagregovaným údajom osobitným spôsobom.

(3)

S cieľom umožniť zhromažďovanie informácií, ktoré sú členské štáty povinné zhromažďovať a vymieňať si podľa nariadenia (EÚ) č. 904/2010, by sa vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 malo zmeniť aj tak, aby sa zvýšil počet údajových prvkov zhromažďovaných elektronickým systémom. Predovšetkým je potrebné, aby prílohy 21-01 a 21-02 k uvedenému nariadeniu zahŕňali údajové prvky, ktoré sú v prílohe B k uvedenému nariadeniu uvedené pod poradovým číslom 3/40 a 4/4 a ktoré sa týkajú identifikačných čísiel dodatočných daňových referencií, resp. základu dane.

(4)

V nadväznosti na zmenu článku 278 kódexu uskutočnenú s cieľom predĺžiť lehotu na prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovenú v kódexe (4) by sa malo zmeniť ustanovenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorým sa ustanovuje prechodný zoznam údajov na účely dohľadu (príloha 21-02). V uvedenom ustanovení by sa malo objasniť, že prechodný zoznam údajov sa môže používať na účely dohľadu pri prepustení do voľného obehu, kým nebudú funkčné vnútroštátne systémy dovozu, teda podľa článku 278 ods. 2 kódexu najneskôr do konca roka 2022. Naproti tomu, daný prechodný zoznam údajov sa môže používať na účely dohľadu pri vývoze, kým nebudú funkčné vnútroštátne systémy vývozu, teda podľa článku 278 ods. 3 kódexu najneskôr do konca roka 2025.

(5)

Až do zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/578 (5) sa analýza rizika spojeného s tovarom, v prípade ktorého sa upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, musí vykonať v momente, keď sa daný tovar predkladá colným orgánom na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia, alebo, ak sa colné vyhlásenie podáva akýmkoľvek iným úkonom, na základe informácií dostupných v čase predloženia tovaru. Článok 187 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal zmeniť tak, aby sa vzťahoval aj na poštové zásielky a zásielky s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 22 EUR, a to zahrnutím príslušných odkazov na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 (6).

(6)

Hospodárske subjekty by mali mať možnosť poskytnúť osvedčenie o tom, že s produktmi morského rybolovu a tovarom prekladanými a prepravovanými cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, sa nemanipulovalo, na iných tlačivách alebo dokladoch ako na výtlačku rybárskeho denníka. Aby sa však mohli produkty morského rybolovu a tovar priradiť k príslušnému rybárskemu denníku v prípadoch, keď sa osvedčenie o nemanipulovaní poskytne na inom tlačive alebo doklade ako na výtlačku rybárskeho denníka, hospodárske subjekty by mali v tomto inom tlačive alebo doklade uviesť odkaz na príslušný rybársky denník. Článok 214 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

V súvislosti so zjednodušením, na základe ktorého sa colné vyhlásenie podáva formou zápisu do evidencie deklaranta, môžu colné orgány upustiť od povinnosti predložiť tovar. Aby sa v osobitných situáciách mohla vykonávať riadna colná kontrola, mali by sa stanoviť procesné pravidlá pre prípady, keď z dôvodu nového závažného finančného rizika alebo inej osobitnej situácie colný úrad dohľadu podľa článku 182 ods. 3 tretieho pododseku kódexu požiada o predloženie konkrétneho tovaru colným orgánom. Článok 234 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V článku 302 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 sa stanovuje upustenie od označovania dopravných prostriedkov alebo jednotlivých nákladových kusov obsahujúcich tovar uzáverou, ak sa tovar prepravuje letecky alebo po železnici, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Pokiaľ ide o zabezpečenie doručenia tovaru na miesto určenia, námorná doprava je rovnako bezpečná ako letecká alebo železničná doprava. Uvedené upustenie od označovania by sa preto malo rozšíriť na tovar prepravovaný po mori za predpokladu, že v elektronickom prepravnom doklade používanom ako colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie je uvedený odkaz na sprievodný nákladný list.

(9)

Ak colný orgán členského štátu zapojeného do tranzitnej operácie získa dôkaz o tom, že k udalostiam, ktoré boli príčinou vzniku colného dlhu, došlo na jeho území, tento orgán by mal požiadať členský štát odoslania, aby naň previedol zodpovednosť za začatie vyberania. Členský štát odoslania by mal v určitej lehote potvrdiť, či právomoc začať vyberanie prevedie na žiadajúci colný orgán. Článok 311 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal preto zmeniť tak, aby sa vzťahoval na konkrétny prípad tranzitnej operácie.

(10)

Článok 324 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorý sa týka osobitných prípadov ukončenia colného režimu aktívny zušľachťovací styk, a príslušné kódy v prílohách A a B by sa mali zmeniť tak, aby zohľadňovali nadobudnutie účinnosti nariadenia Rady (EÚ) 2018/581 (7).

(11)

Pre prípady, keď sa tovar prepravuje z colného územia Únie, by sa malo objasniť určovanie colného úradu výstupu pre tovar nakladaný na plavidlo alebo lietadlo. Zároveň by sa určité zjednodušené úpravy na určenie colného úradu výstupu nemali vzťahovať na tovar podliehajúci spotrebnej dani a tovar, ktorý nie je tovarom Únie. Článok 329 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Pre prípady, keď sa tovar po prepustení na vývoz preberá na základe jednotnej zmluvy na prepravu tohto tovaru z colného územia Únie, by sa mali objasniť pravidlá na zabezpečenie colného dohľadu až do fyzického výstupu tohto tovaru. Článok 332 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Mali by sa objasniť procesné pravidlá stanovené v článku 333 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 týkajúce sa dohľadu nad tovarom prepusteným na výstup, aby bolo možné riešiť situácie, keď tovar opúšťa colné územie Únie odlišným spôsobom, než sa pôvodne predpokladalo, ako aj zahrnúť výmenu informácií medzi colnými orgánmi počas obdobia do zavedenia automatizovaného systému vývozu podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578.

(14)

Mali by sa objasniť procesné pravidlá stanovené v článku 340 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 týkajúce sa výstupu tovaru, aby bolo možné riešiť situácie, keď je tovar navrhnutý na vývoz, ale nakoniec neopustí colné územie Únie.

(15)

Podľa oznámenia Severného Macedónska o nadobudnutí platnosti dohody z Prespy k 15. februáru 2019 adresovaného Organizácii Spojených národov a Európskej únii sa pôvodný názov krajiny „bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko“ zmenil na „Severomacedónska republika“. Táto krajina by mala byť v prílohách k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447 uvedená pod týmto názvom alebo prípadne skráteným názvom „Severné Macedónsko“.

(16)

S cieľom uľahčiť používanie formátov a kódov určitých požiadaviek na údaje v súvislosti s vyhláseniami a oznámeniami v rôznych elektronických systémoch by sa mala zmeniť príloha B.

(17)

Treba opraviť redakčnú chybu v prílohe 33-07 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o odkaz na delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446.

(18)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a opraviť.

(19)

Zmeny príloh 21-01 a 21-02 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447 stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od 1. januára 2020, pretože od tohto dátumu si majú členské štáty plniť povinnosti týkajúce sa výmeny informácií uložené v nariadení (EÚ) č. 904/2010.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 sa mení takto:

1.

Článok 55 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia zverejňuje údaje uvedené v odseku 1, ktoré jej poskytli colné orgány, len v agregovanej forme.“;

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„3a.   Komisia poskytne používateľom, ktorí dostali povolenie podľa článku 56 ods. 2, prístup k neagregovaným údajom poskytnutým colnými orgánmi členského štátu, ktorý požiadal o poskytnutie prístupu týmto používateľom, ako aj k údajom agregovaným na úrovni Únie.

3b.   Odchylne od odseku 3a Komisia poskytne príslušným orgánom členských štátov prístup k neagregovaným údajom, ak sa takýto prístup stanovuje v niektorom z aktov Únie.“;

c)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Odchylne od odseku 1 sa až do dňa zavedenia zmodernizovaných vnútroštátnych systémov dovozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 zoznam údajov, ktoré Komisia môže vyžadovať na účely dohľadu pri prepustení do voľného obehu, stanovuje v prílohe 21-02.

Odchylne od odseku 1 sa až do dňa zavedenia zmodernizovaných vnútroštátnych systémov vývozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 zoznam údajov, ktoré Komisia môže vyžadovať na účely dohľadu pri vývoze stanovuje v prílohe 21-02.“

2.

V článku 187 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Keď bol na colné územie Únie prepravený tovar, v prípade ktorého sa upustilo od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 104 ods. 1 písm. c) až k), m) a n) a s článkom 104 ods. 2, 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru podľa možnosti na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na uvedený tovar.“

3.

V článku 214 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Osvedčenie požadované v súlade s odsekom 1 sa môže poskytnúť na akýchkoľvek príslušných tlačivách alebo dokladoch iných ako výtlačok rybárskeho denníka, v ktorých sa uvádza odkaz na daný rybársky denník.“

4.

V článku 234 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Ak colný úrad dohľadu požiadal v súlade s článkom 182 ods. 3 tretím pododsekom kódexu o predloženie tovaru colným orgánom, pretože colné orgány zistili nové závažné finančné riziko alebo inú osobitnú situáciu týkajúcu sa povolenia podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta s upustením od povinnosti predložiť tovar, colný úrad dohľadu určí držiteľovi tohto povolenia:

a)

osobitnú lehotu, počas ktorej treba tovar, na ktorý sa vzťahujú uvedené situácie, predložiť colným orgánom;

b)

povinnosť uviesť v evidencii dátum oznámenia o predložení a

c)

povinnosť dodržiavať ustanovenia odseku 1 písm. b) až e) a písm. g).

V týchto situáciách sa prepustenie tovaru uskutočňuje v súlade s článkom 194 kódexu.“

5.

V článku 302 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

sa tovar prepravuje po mori a v elektronickom prepravnom doklade použitom ako colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit Únie, ako sa uvádza v článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu, sa uvádza odkaz na sprievodný nákladný list.“

6.

V článku 311 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Ak colný orgán členského štátu zapojeného do tranzitnej operácie získa pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 77 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 dôkaz o tom, že miesto, kde došlo k udalostiam, ktoré boli príčinou vzniku colného dlhu, sa nachádza na jeho území, uvedený orgán okamžite a v každom prípade v danej lehote zašle colnému orgánu členského štátu odoslania náležite odôvodnenú žiadosť o prevod zodpovednosti za začatie vyberania na žiadajúci colný orgán.

4.   Colný orgán členského štátu odoslania potvrdí prijatie žiadosti podanej v súlade s odsekom 3 a do 28 dní od dátumu odoslania žiadosti informuje žiadajúci colný orgán, či súhlasí s tým, že žiadosti vyhovie a prevedie zodpovednosť za začatie vyberania na žiadajúci orgán.“

7.

V článku 324 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

dodávka hlavných zušľachtených výrobkov, v prípade ktorých je sadzba dovozného cla erga omnes‚bez cla‘, alebo pre ktoré bolo vydané úradné osvedčenie o uvoľnení – formulár 1 EASA alebo rovnocenné osvedčenie uvedené v článku 2 nariadenia Rady (EÚ) 2018/581 (*1);

(*1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/581 zo 16. apríla 2018, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka na určitý druh tovaru, ktorý sa zabudováva do lietadiel alebo sa používa v lietadlách, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1147/2002 (Ú. v. EÚ L 98, 18.4.2018, s. 1).“"

8.

Článok 329 sa mení takto:

a)

Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Ak sa tovar nakladá v námornom prístave na plavidlo, ktoré nie je pridelené na pravidelnú námornú dopravu podľa článku 120 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, aby sa prepravil na miesto určenia mimo colného územia Únie, colným úradom výstupu je colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar na takéto plavidlo naložil.

4.   Ak sa neuplatňuje odsek 3 a tovar sa nakladá na plavidlo alebo lietadlo, aby sa bez akejkoľvek následnej prekládky po mori alebo letecky prepravil na miesto určenia mimo colného územia Únie, colným úradom výstupu je colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar na takéto plavidlo alebo lietadlo naložil.“;

b)

Vkladá sa tento odsek:

„7 a.   Najneskôr odo dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa odseky 6 a 7 neuplatňujú v prípadoch, keď sa vyváža tovar Únie, ktorý patrí do kategórie uvedenej v článku 1 ods. 1 smernice 2008/118/ES.

Najneskôr odo dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 sa odsek 7 neuplatňuje v prípadoch, keď sa spätne vyváža tovar, ktorý nie je tovarom Únie.“

9.

V článku 332 ods. 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Povinnosť stanovená v prvom pododseku sa neuplatňuje, pokiaľ sú uvedené informácie dostupné colným orgánom prostredníctvom existujúcich obchodných, prístavných alebo prepravných informačných systémov, alebo v situácii, na ktorú sa vzťahuje článok 329 ods. 7.“

10.

Článok 333 sa mení takto:

a)

Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.   Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje jedno vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, prepravuje na colný úrad výstupu a následne opúšťa colné územie Únie vo viac než jednej zásielke z dôvodu nepredvídaných okolností, colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu o výstupe tovaru až po tom, keď colné územie Únie opustil všetok daný tovar.

5.   Za nepredvídaných okolností, ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje jedno vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, prepravuje na colný úrad výstupu a následne opúšťa colné územie Únie cez viac než jeden colný úrad výstupu, môže ktorákoľvek z osôb uvedených v článku 267 ods. 2 kódexu požiadať colný úrad výstupu, ktorému sa tovar predložil ako prvému, aby informoval ostatné colné úrady výstupu, z ktorých časť tovaru opustí colné územie Únie. Každý colný úrad výstupu vykonáva dohľad nad fyzickým výstupom tovaru, ktorý opúšťa colné územie Únie z tohto úradu. Nasledujúci(-e) colný(-é) úrad(-y) výstupu informuje(-ú) prvý colný úrad výstupu o tovare, ktorý opustil colné územie Únie z tohto úradu (týchto úradov). Prvý colný úrad výstupu a nasledujúci(-e) colný(-é) úrad(-y) výstupu si uvedené informácie vymieňajú po vzájomnej dohode, a to bez použitia automatizovaného systému vývozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578. Prvý colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu, keď všetok daný tovar opustí colné územie Únie.“;

b)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Odchylne od odseku 2 druhého pododseku písm. b) a c) tohto článku až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 5 a 6 tohto nariadenia colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu o výstupe tovaru v lehote prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď sa tovar umiestni do uvedeného režimu tranzit alebo keď tovar opustí colné územie Únie alebo keď sa režim tranzit ukončí.“;

c)

Odseky 8 a 9 sa vypúšťajú.

11.

Článok 340 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa v prípadoch uvedených v článku 329 ods. 5, 6 a 7 v dôsledku zmeny v zmluve o preprave prepravná operácia, ktorá sa mala ukončiť mimo colného územia Únie, ukončuje vnútri neho, dotknuté spoločnosti alebo orgány informujú o tejto zmene colný úrad výstupu a môžu zmenenú zmluvu vykonať len s predchádzajúcim súhlasom uvedeného colného úradu.“;

b)

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Najneskôr odo dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/578 v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 colný úrad výstupu informuje colný úrad vývozu, že tovar nebol prepravený z colného územia Únie.“

12.

Príloha A sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

13.

Príloha B sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

14.

V prílohe 21-01 sa za riadok pre Ú.P s poradovým číslom 3/39 vkladá tento riadok:

„3/40

Identifikačné číslo dodatočných daňových referencií

rovnaký ako údajový prvok s poradovým číslom 3/40“

15.

V prílohe 21-02 sa za riadok pre Ú.P s poradovým číslom 1/10 vkladajú tieto riadky:

„3/40

Identifikačné číslo dodatočných daňových referencií

rovnaký ako údajový prvok s poradovým číslom 3/40

44 – an ..40

4/4

Výpočet daní – Základ dane (*2)

rovnaký ako údajový prvok s poradovým číslom 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

16.

V prílohe 23-01 sa v prvom stĺpci tabuľky mení riadok Zóna P takto:

a)

slová „bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko,“ sa vypúšťajú;

b)

medzi slová „Čierna Hora“ a „, Nórsko“ sa vkladajú slová „Severné Macedónsko“.

17.

V bode 1 prílohy 32-01 sa slová „bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko“ nahrádzajú slovami „Severomacedónskej republiky“.

18.

V bode 1 prílohy 32-02 sa slová „bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko“ nahrádzajú slovami „Severomacedónskej republiky“.

19.

V bode 1 prílohy 32-03 sa slová „bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko“ nahrádzajú slovami „Severomacedónskej republiky“.

20.

V prílohe 72-04 sa časť II mení takto:

a)

V kapitole VI sa v kolónke 7 slová „bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko“ nahrádzajú slovami „Severné Macedónsko“;

b)

V kapitole VII sa v kolónke 6 slová „bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko“ nahrádzajú slovami „Severné Macedónsko“.

Článok 2

Opravy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447

V prílohe 33-07 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447 sa v kolónke 2 slová „[delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/…]“ nahrádzajú slovami „[delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446]“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 body 14 a 15 sa uplatňujú s účinnosťou od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10 septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 54).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 6).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/581 zo 16. apríla 2018, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka na určitý druh tovaru, ktorý sa zabudováva do lietadiel alebo sa používa v lietadlách, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1147/2002 (Ú. v. EÚ L 98, 18.4.2018, s. 1).

(*2)  Keď je kód Únie uvedený pre (Výpočet daní – druh dane) B00.“


PRÍLOHA I

Príloha A k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447 sa mení takto:

1.

V hlave I sa tabuľka „Formáty spoločných požiadaviek na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí“ mení takto:

a)

V riadku Hlava IV, poradové číslo Ú. P. IV/6 sa text v stĺpci „Názov Ú. P.“ nahrádza takto:

„Zjednodušenia a uľahčenia, ktoré už boli udelené, osvedčenia o bezpečnosti a ochrane vydané na základe medzinárodných dohovorov, medzinárodnej normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu alebo na základe európskej normy európskeho normalizačného orgánu, alebo osvedčenia, ktorými sa udeľuje status rovnocenný s AEO, vydané v tretích krajinách a uznávané prostredníctvom určitej dohody“;

b)

V riadku Hlava XIV, poradové číslo Ú. P. XIV/4 sa text v stĺpci „Názov Ú. P.“ nahrádza takto:

„Lehota na predloženie dodatočného colného vyhlásenia“

2.

V hlave II položke „KÓDY“ podpoložke „6/2. Hospodárske podmienky“ sa text v riadku pre kód 14 nahrádza takto:

„zušľachtenie na výrobky, ktoré sa majú zakomponovať do lietadiel alebo ktoré sa majú používať na lietadlách, pre ktoré sa vydalo úradné osvedčenie o uvoľnení – formulár 1 EASA alebo rovnocenné osvedčenie“.


PRÍLOHA II

Príloha B k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447 sa mení takto:

1.

V hlave I sa tabuľka „Formáty a kardinalita spoločných požiadaviek na údaje v prípade colných vyhlásení a oznámení“ mení takto:

a)

Riadok 2/1 „Zjednodušené colné vyhlásenie/Predchádzajúce doklady“ sa mení takto:

1.

Text v stĺpci „Formát Ú.P. (Typ/dĺžka)“ sa nahrádza takto:

„Druh predchádzajúceho dokladu: an..3 +

Referenčné číslo predchádzajúceho dokladu: an..35 +

Identifikátor tovarovej položky: n..5 +

Druh nákladových kusov: an..2

Počet nákladových kusov: n..8

Merná jednotka a kvalifikátor, ak je to vhodné: an..4 +

Množstvo: n..16,6“;

2.

V stĺpci „Poznámky“ sa dopĺňa tento text:

„Používajú sa merné jednotky a kvalifikátory vymedzené v TARIC. V takom prípade bude formát merných jednotiek a kvalifikátorov an..4, ale nikdy to nebudú formáty n..4, ktoré sú vyhradené pre vnútroštátne merné jednotky a kvalifikátory.

Ak takéto merné jednotky a kvalifikátory v TARIC neexistujú, možno použiť vnútroštátne merné jednotky a kvalifikátory. Ich formát bude n..4.“

b)

V riadku 2/2 „Doplňujúce informácie“ sa v stĺpci „Kardinalita na úrovni záhlavia“ dopĺňa tento text:

„99x“;

c)

Riadok 2/3 „Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje“ sa mení takto:

1.

Text v stĺpci „Formát Ú.P. (Typ/dĺžka)“ sa nahrádza takto:

Druh dokladu (kódy Únie): a1+ an3 + (ak je to vhodné)

Identifikátor dokladu: an..35

ALEBO

Druh dokladu (vnútroštátne kódy): n1+an3 + (ak je to vhodné)

Identifikátor dokladu: an..35

+ (ak je to vhodné) Názov vydávajúceho orgánu: an..70 +

Dátum platnosti: n8 (rrrrmmdd) +

Merná jednotka a kvalifikátor, ak je to vhodné: an..4 +

Množstvo: n..16,6 +

Kód meny: a3 +

Suma: n..16,2“;

2.

V stĺpci „Poznámky“ sa dopĺňa tento text:

„Používajú sa merné jednotky a kvalifikátory vymedzené v TARIC. V takom prípade bude formát merných jednotiek a kvalifikátorov an..4, ale nikdy to nebudú formáty n..4, ktoré sú vyhradené pre vnútroštátne merné jednotky a kvalifikátory.

Ak takéto merné jednotky a kvalifikátory v TARIC neexistujú, možno použiť vnútroštátne merné jednotky a kvalifikátory. Ich formát bude n..4.

Na vyjadrenie meny sa používajú ISO-trojpísmenové kódy mien (ISO 4217).“;

3.

Text v stĺpci „Kardinalita na úrovni záhlavia“ sa nahrádza takto:

„99x“;

d)

Medzi riadky 3/44 a 4/1 sa vkladajú tieto riadky:

„3/45

Identifikačné číslo osoby poskytujúcej záruku

an..17

N

1x

 

Číslo EORI musí byť v súlade so štruktúrou vymedzenou v hlave II pre Ú.P. 3/2 Identifikačné číslo vývozcu

3/46

Identifikačné číslo osoby platiacej clo

an..17

N

1x

 

Číslo EORI musí byť v súlade so štruktúrou vymedzenou v hlave II pre Ú.P. 3/2 Identifikačné číslo vývozcu“;

e)

V riadku 4/18 v stĺpci Názov Ú. P. sa slová „Poštová hodnota“ nahrádzajú slovom „Hodnota“;

f)

V riadku 4/19 v stĺpci Názov Ú. P. sa slová „Poštové poplatky“ nahrádzajú slovami „Náklady na dopravu na miesto konečného určenia“;

g)

Medzi riadky 5/30 a 6/1 sa vkladá tento riadok:

„5/31

Dátum prijatia

n8 (rrrrmmdd)

N

1x

1x“;

 

h)

Riadok 6/19 „Druh tovaru“ sa mení takto:

1.

Text v stĺpci „Formát Ú.P. (Typ/dĺžka)“ sa nahrádza takto:

„an..3“;

2.

Text v stĺpci „Poznámky“ sa nahrádza takto:

„Používa sa zoznam kódov SPÚ 130“;

i)

V riadku 7/13 sa text v stĺpci „Názov Ú. P.“ nahrádza textom „Kód druhu dodávateľa kontajneru“;

j)

Riadok 8/7 sa vypúšťa.

2.

V hlave II sa oddiel „2. KÓDY“ mení takto:

a)

Položka „1/3. Druh tranzitného vyhlásenia/dôkazu colného statusu tovaru“ sa mení takto:

1.

V podpoložke „Kódy, ktoré sa majú používať v súvislosti s tranzitom“ sa dopĺňa tento text:

„TIR

Tovar prepravovaný v rámci operácie TIR“;

2.

V podpoložke „Kódy, ktoré sa majú používať v súvislosti s colným zoznamom tovaru“ sa vypúšťa tento text:

„N

Všetok tovar, na ktorý sa nevzťahujú situácie opísané v rámci kódov T2L a T2LF“;

b)

Položka „1/10. Colný režim“ podpoložka „Zoznam colných režimov na účely označenia kódmi“ sa mení takto:

1.

Opis kódu „01“ sa nahrádza takto:

„Prepustenie tovaru do voľného obehu a jeho súčasné opätovné odoslanie v rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES alebo smernice 2008/118/ES, a časťami uvedeného územia, v ktorých sa uvedené ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci obchodu medzi časťami uvedeného územia, kde sa uvedené ustanovenia neuplatňujú.

Príklad: tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prichádzajúci z tretej krajiny, prepustený do voľného obehu vo Francúzsku a odoslaný na Normanské ostrovy.“;

2.

Príklad“ uvedený v kóde „10 Trvalý vývoz“ sa nahrádza takto:

„vývoz tovaru Únie do tretej krajiny, ale aj odoslanie tovaru Únie do častí colného územia Únie, na ktoré sa neuplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES alebo smernice 2008/118/ES.“;

Medzi riadky H6 a I1 sa vkladá tento riadok:

„H7

Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu, pokiaľ ide o zásielku, ktorá je oslobodená od dovozného cla v súlade s článkom 23 ods. 1 alebo článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1186/2009

4 000 “;

c)

V položke „1/11. Dodatočný colný režim“ podpoložke „Aktívny zušľachťovací styk (článok 256 kódexu)“ sa dopĺňa tento riadok:

„Zničenie tovaru v režime aktívneho zušľachťovacieho styku

A10 “;

d)

V položke „1/11. Dodatočný colný režim“ sa podpoložka „Oslobodenie [nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 (1)]“ mení takto:

1.

V riadku týkajúcom sa kódu C01 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Osobný majetok dovezený fyzickými osobami, ktoré presúvajú miesto svojho obvyklého bydliska na colné územie Únie“;

2.

V riadku týkajúcom sa kódu C43 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Osobný majetok umiestnený do voľného obehu fyzickou osobou, ktorá má v úmysle zriadiť miesto svojho obvyklého bydliska na colnom území Únie (bezcolný vstup podliehajúci záväzku)“;

3.

V riadku týkajúcom sa kódu C60 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Výbava nevesty a domáce potreby dovezené pri príležitosti uzatvorenia manželstva a umiestnené do voľného obehu najskôr dva mesiace pred sobášom (oslobodenie od cla podliehajúce zloženiu príslušnej záruky)“;

4.

V riadku týkajúcom sa kódu C61 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Obvyklé dary pri príležitosti uzatvorenia manželstva umiestnené do voľného obehu najskôr dva mesiace pred sobášom (oslobodenie od cla podliehajúce zloženiu príslušnej záruky)“;

5.

V riadku týkajúcom sa kódu C40 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí“;

e)

V položke „1/11. Dodatočný colný režim“ sa podpoložka „Dočasné použitie“ mení takto:

1.

V riadku týkajúcom sa kódu D01 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Palety (vrátane náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre palety)“;

2.

V riadku týkajúcom sa kódu D02 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Kontajnery (vrátane náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre kontajnery)“;

3.

V riadku týkajúcom sa kódu D19 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Tovar podliehajúci vyhovujúcim preberacím skúškam stanoveným v kúpnej zmluve“;

4.

V riadku týkajúcom sa kódu D26 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Tovar iný ako novovyrobený, ktorý sa dováža s cieľom jeho predaja na dražbe“;

5.

V riadku týkajúcom sa kódu D51 sa text v prvom stĺpci nahrádza takto:

„Dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla“;

f)

V položke „1/11. Dodatočný colný režim“ podpoložke „Iné“ sa oddiel „Dovoz“ mení takto:

1.

V riadku týkajúcom sa kódu F03 sa slová „článku 158 ods. 2“ nahrádzajú slovami „článku 158 ods. 3“;

2.

Riadky týkajúce sa kódov F31 až F34 sa vypúšťajú;

3.

Za riadok týkajúci sa kódu F47 sa dopĺňajú tieto riadky:

„Dovoz v rámci osobitnej úpravy pre predaj na diaľku tovaru dovážaného z tretích krajín a území uvedenej v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES

F48

Dovoz v rámci osobitných úprav pre priznávanie a platbu DPH pri dovoze uvedených v hlave XII kapitole 7 smernice 2006/112/ES

F49 “;

g)

Položka „2/2. Doplňujúce informácie“ podpoložka „Doplňujúce informácie – kód XXXXX“ sa mení takto:

1.

V tabuľke v položke „Všeobecná kategória – kód 0xxxx“ sa riadok týkajúci sa kódu 00500 nahrádza takto:

„Hlava II prílohy B k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446

Totožnosť deklaranta s dovozcom

‚Dovozca‘

00500 “;

2.

V tabuľke v položke „Všeobecná kategória – kód 0xxxx“ sa dopĺňajú tieto riadky:

„Článok 176 ods. 1 písm. c) a článok 241 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

Ukončenie aktívneho zušľachťovacieho styku

‚IP‘ a ‚príslušné číslo povolenia alebo číslo INF‘

00700

Článok 241 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

Ukončenie aktívneho zušľachťovacieho styku (osobitné opatrenia obchodnej politiky)

‚IP CPM‘

00800

Článok 238 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

Ukončenie dočasného použitia

‚TA‘ a ‚príslušné číslo povolenia‘

00900 “;

3.

V tabuľke v položke „Pri dovoze: Kód 1xxxx“ sa vypúšťajú riadky týkajúce sa kódov 10200, 10300 a 10500;

4.

Riadky týkajúce sa kódov 20100 a 20200 sa nahrádzajú takto:

„Článok 18 ‚spoločného tranzitného režimu‘ (*)

Vývoz z jednej krajiny spoločného tranzitného režimu podliehajúci obmedzeniu alebo vývoz z Únie podliehajúci obmedzeniu

 

20100

Článok 18 ‚spoločného tranzitného režimu‘ (*)

Vývoz z jednej krajiny spoločného tranzitného režimu podliehajúci clu alebo vývoz z Únie podliehajúci clu

 

20200 “;

5.

V tabuľke v položke „Pri vývoze: Kód 3xxxx“ v poslednom stĺpci druhého riadka sa číselný údaj „30 400“ nahrádza číselným údajom „30 700“;

h)

V položke „3/40. Identifikačné číslo dodatočných daňových referencií“ v podpoložke „1. Kód funkcie“ v riadku týkajúcom sa kódu funkcie FR2 sa text v treťom stĺpci („Opis“) nahrádza takto:

„Osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty z nadobudnutia tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 200 smernice 2006/112/ES“;

i)

V položke „3/40. Identifikačné číslo dodatočných daňových referencií“ v podpoložke „1. Kód funkcie“ sa dopĺňajú tieto riadky:

„FR5

Predajca (jednotné kontaktné miesto pre dovoz – IOSS)

Zdaniteľná osoba využívajúca osobitnú úpravu pre predaj na diaľku tovaru dovážaného z tretích krajín a území uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 smernice 2006/112/ES a držiteľ identifikačného čísla pre DPH uvedeného v článku 369q uvedenej smernice

FR7

Zdaniteľná osoba alebo osoba povinná platiť DPH

Identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby alebo osoby povinnej platiť DPH, ak je platba DPH odložená v súlade s článkom 211 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES“;

j)

V položke „4/17. Preferencia“ sa text v riadku 19 nahrádza takto:

„dočasné pozastavenie pre výrobky dovezené s úradným osvedčením o uvoľnení – formulárom 1 EASA alebo rovnocenným osvedčením“;

k)

Položka „7/13. Kód druhu dodávateľa zariadení“ sa nahrádza položkou „7/13. Kód druhu dodávateľa kontajneru“;

l)

V položke „8/2. Druh záruky“ siedmom riadku sa v druhom stĺpci („kód“) údaj „7“ nahrádza údajom „I“.


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1395

z 10. septembra 2019,

ktorým sa mení vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bosny a Hercegoviny a Izraela a názov Severomacedónskej republiky v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité hydinové komodity

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 23 ods. 1, článok 24 ods. 2, článok 25 ods. 2 a článok 26 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 798/2008 (3) sa ustanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania vzťahujúce sa na dovoz hydiny a výrobkov z hydiny (ďalej len „komodity“) do Únie a ich prevozu cez jej územie vrátane skladovania počas prevozu. Stanovuje sa v ňom, že komodity sa majú do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení (ES) č. 798/2008 sa takisto stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže tretia krajina, územie, oblasť alebo jednotka považovať za krajinu, územie, oblasť alebo jednotku bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI).

(3)

Bosna a Hercegovina je uvedená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, z ktorej je z jej celého územia povolené dovážať mäso z hydiny do Únie a prevážať ho cez jej územie.

(4)

Bosna a Hercegovina požiadala o povolenie aj na dovoz vajec a výrobkov z nich do Únie a ich prevoz cez jej územie. Na základe informácií, ktoré Komisia získala počas auditu, ktorý uskutočnila v Bosne a Hercegovine s cieľom vyhodnotiť veterinárne kontroly mäsa z hydiny určeného na vývoz do Únie, a vzhľadom na uspokojivý výsledok tohto auditu Komisia skonštatovala, že Bosna a Hercegovina spĺňa veterinárne požiadavky ustanovené v nariadení (ES) č. 798/2008, ktoré sa týkajú dovozu vajec a výrobkov z nich do Únie a ich prevozu cez jej územie. Preto je vhodné zmeniť zápis týkajúci sa Bosny a Hercegoviny v tabuľke v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 a povoliť dovoz vajec a výrobkov z nich z tejto tretej krajiny do Únie a ich prevoz cez jej územie.

(5)

Okrem toho Bosna a Hercegovina predložila Komisii aj národný plán kontroly salmonely u nosníc Gallus gallus. V uvedenom programe však nie sú uvedené záruky, ktoré by zodpovedali zárukám predpísaným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (4), a preto zatiaľ nebol schválený. Z tohto dôvodu sa z Bosny a Hercegoviny povoľuje iba dovoz vajec druhu Gallus gallus uvedených v kolónke „S4“ v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(6)

Izrael je uvedený v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, z ktorej je z určitých častí jej územia v závislosti od vykonávania politiky likvidácie zvierat v prípade pseudomoru hydiny povolené dovážať určité hydinové komodity do Únie a prevážať ich cez jej územie. Príslušná regionalizácia bola ustanovená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(7)

Izrael potvrdil 24. apríla 2019 výskyt HPAI podtypu H5N8 v chove hydiny na svojom území. Z dôvodu uvedeného potvrdeného výskytu ohniska HPAI v apríli 2019 už územie Izraela nemožno ďalej považovať za územie bez výskytu uvedenej choroby a veterinárne orgány Izraela preto ďalej nemôžu certifikovať zásielky mäsa z hydiny určeného na ľudskú spotrebu na dovoz do Únie alebo na prevoz cez jej územie.

(8)

Veterinárne orgány Izraela poskytli Komisii predbežné informácie o výskyte ohniska HPAI a potvrdili, že odo dňa potvrdenia ohniska HPAI pozastavili vydávanie veterinárnych osvedčení pre zásielky mäsa z hydiny určeného na dovoz do Únie alebo na prevoz cez jej územie.

(9)

Od uvedeného dátumu preto nevstúpili na územie Únie žiadne zásielky takýchto výrobkov pochádzajúcich z Izraela. V záujme jednoznačnosti a právnej istoty je vhodné zdokumentovať túto situáciu a do tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 zapísať príslušný dátum ukončenia. Tým sa takisto zabezpečí, aby v prípade, že Izrael opätovne získa štatút krajiny bez výskytu HPAI a dôjde k stanoveniu dátumu začatia, neboli zásielky daných výrobkov vyrobených po dátume ukončenia a pred daným dátumom začatia oprávnené na vstup do Únie.

(10)

Zápis týkajúci sa Izraela v zozname v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mal zmeniť tak, aby zodpovedal aktuálnej epidemiologickej situácii v tejto tretej krajine.

(11)

Vďaka podpore Organizácie spojených národov (OSN) dosiahli Atény a Skopje v júni 2018 dvojstrannú dohodu („Dohoda z Prespy“) s cieľom zmeniť označenie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktoré dočasne používala OSN. Túto dohodu nedávno ratifikovali obe krajiny a Severomacedónska republika o jej vstupe do platnosti oficiálne informovala EÚ. Preto je vhodné zmeniť v tabuľke v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 názov tejto tretej krajiny.

(12)

V časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa stanovuje vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec. V uvedenom vzore veterinárneho osvedčenia sa v časti I poznámok odkazuje na kódy komodity v harmonizovanom systéme (HS), ktoré sa majú uviesť v kolónke I.19 v časti I uvedeného osvedčenia.

(13)

Enzýmy získané z vajec (ako napr. lyzozým) sa považujú za výrobky z vajec a príslušné kódy HS týchto enzýmov by sa mali pridať ku kódom v HS uvádzaným v kolónke I.19 v časti I vzoru veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec. Preto je vhodné daný vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Malo by sa umožniť primerané prechodné obdobie v trvaní dvoch mesiacov, ktoré by uplynulo pred tým, než sa zmenený vzor veterinárneho osvedčenia stane záväzným, aby sa členské štáty a výrobné odvetvie mohli prispôsobiť novým požiadavkám stanoveným v zmenenom vzore veterinárneho osvedčenia.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia trvajúceho do 11. novembra 2019 môžu členské štáty aj naďalej povoľovať vstup zásielok komodít, na ktoré sa vzťahuje vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec uvedený v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 v znení pred jeho zmenou zavedenou týmto nariadením, ak je podpísaná pred 11. októbrom 2019.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003/ES zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa Bosny a Hercegoviny sa nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosna a Hercegovina

BA-0

celá krajina

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

položka týkajúca sa Izraela sa nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

celá krajina

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4“

IL-1

Oblasť južne od cesty č. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Oblasť severne od cesty č. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

položka týkajúca sa Severomacedónskej republiky sa nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„Severomacedónska republika

MK-0

celá krajina

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017“

 

 

 

d)

Vypúšťa sa táto poznámka pod čiarou:

„(4)

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko: konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.“

2.

V časti 2 sa vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec (EP) nahrádza takto:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec (EP)

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu

ROZHODNUTIA

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1396

z 10. septembra 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745, pokiaľ ide o vymenovanie panelov odborníkov v oblasti zdravotníckych pomôcok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (1), a najmä na jeho článok 106 ods. 1,

keďže:

(1)

Panely odborníkov sa majú vymenovať s cieľom poskytovať vedecké, technické a klinické poradenstvo Komisii, Koordinačnej skupine pre zdravotnícke pomôcky (MDCG), členským štátom, notifikovaným osobám a výrobcom v súvislosti s vykonávaním nariadenia (EÚ) 2017/745 a poskytovať stanoviská v súlade s článkom 48 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 (2).

(2)

Notifikované osoby sú predovšetkým povinné uskutočňovať konzultácie s panelmi odborníkov o klinických hodnoteniach určitých vysokorizikových zdravotníckych pomôcok v kontexte nariadenia (EÚ) 2017/745 a o hodnoteniach výkonu určitých vysokorizikových diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v kontexte nariadenia (EÚ) 2017/746.

(3)

Komisia na základe konzultácie s MDCG určila oblasti, v ktorých je potrebné poskytovanie uceleného vedeckého, technického a/alebo klinického poradenstva. V týchto oblastiach by sa mali určiť panely odborníkov a mali by sa vymedziť zásady ich organizácie a fungovania vrátane postupov výberu a vymenovania ich členov, aby sa zabezpečila ich najvyššia odborná spôsobilosť, nestrannosť, nezávislosť a transparentnosť. Zoznam určených panelov odborníkov sa môže revidovať na základe skúseností alebo novo identifikovaných potrieb.

(4)

Poradcovia v paneloch odborníkov by sa mali vymenovať na základe objektívnych kritérií a po verejnej výzve na vyjadrenie záujmu. Kritériá výberu zahrnuté do výzvy na vyjadrenie záujmu by mali zabezpečiť, aby boli vybraní kvalifikovaní poradcovia s dostatočnou úrovňou aktuálnych klinických, vedeckých alebo technických odborných znalostí v príslušných určených oblastiach a aby poradcovia boli schopní konať nezávisle a vo verejnom záujme. Kritériami výberu by sa malo takisto zabezpečiť, aby sa kolektívne odborné znalosti všetkých vybraných poradcov primerane týkali všetkých identifikovaných oblastí a aby zemepisný pôvod poradcov odrážal rozmanitosť vedeckých a klinických prístupov v Únii.

(5)

Počet poradcov, ktorí budú vymenovaní do každého panelu odborníkov, alebo do centrálneho zoznamu dostupných odborníkov, by sa mal uviesť vo výzve na vyjadrenie záujmu na základe očakávanej pracovnej záťaže a potrebných odborných znalostí.

(6)

Organizácia panelov odborníkov by mala zabezpečiť flexibilitu, aby sa mohli využívať špecializované znalosti založené na požadovaných potrebách. Okrem poradcov vymenovaných za členov panelov odborníkov by sa preto mal zriadiť centrálny zoznam poradcov, ktorí nie sú členmi panelov odborníkov. Poradcovia v tomto zozname by mali byť k dispozícii na podporu práce panelov odborníkov podľa potreby.

(7)

Panely odborníkov by mali mať možnosť zriadiť podskupiny poverené osobitnými úlohami a zložené z určitého počtu ich členov, aby sa zabezpečilo včasné a účinné vykonávanie ich úloh.

(8)

S cieľom uľahčiť organizáciu panelov odborníkov a komunikáciu medzi nimi by sa mal zriadiť koordinačný výbor zložený z predsedov a podpredsedov panelov. S cieľom zabezpečiť podporu potrebnú na efektívne fungovanie panelov odborníkov by Komisia mala zabezpečiť sekretariát pre panely odborníkov a pre koordinačný výbor.

(9)

Panely odborníkov by mali fungovať transparentným a harmonizovaným spôsobom. Na tento účel by mal koordinačný výbor vypracovať spoločný rokovací poriadok, interné usmernenia a metodiky na ich fungovanie, ktoré by mali byť verejne prístupné. Spoločný rokovací poriadok, interné usmernenia a metodiky by sa mali pravidelne preskúmavať s cieľom zabezpečiť, aby zohľadňovali najnovší vedecký vývoj a odrážali aktuálnu prax.

(10)

Všetky osobné údaje, ktoré spracúvajú panely odborníkov, sekretariát alebo koordinačný výbor, sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 Európskeho parlamentu a Rady (3).

(11)

Poradcovia by mali dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností Únie a citlivých neutajovaných skutočností stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (4) a (EÚ, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

Vzhľadom na prínos panelov odborníkov k dosiahnutiu cieľov politík Únie poskytovaním vedeckého, technického a klinického poradenstva Komisii, MDCG, výrobcom a notifikovaným osobám v súvislosti s vykonávaním nariadenia (EÚ) 2017/745 a nariadenia (EÚ) 2017/746 a pri zohľadnení zásady nákladovej účinnosti by poradcovia mali dostávať primeranú odmenu za svoju činnosť nad rámec náhrady nákladov a výdavkov. Výška odmeny by mala odrážať rozsah práce požadovanej od poradcov, najmä pokiaľ ide o trvanie a povahu ich úloh.

(13)

Financovanie činností panelov odborníkov by sa malo zabezpečiť z príslušného rozpočtového riadku Komisie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymenovanie panelov odborníkov

1.   V každej z týchto oblastí sa na plnenie úloh stanovených v článku 106 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2017/745 a v článku 48 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/746 vymenuje jeden panel odborníkov:

1.

ortopédia, traumatológia, rehabilitácia, reumatológia;

2.

obehová sústava;

3.

neurológia;

4.

dýchacie cesty, anestéziológia, intenzívna starostlivosť;

5.

endokrinológia a diabetes;

6.

všeobecná a plastická chirurgia a stomatológia;

7.

pôrodníctvo a gynekológia vrátane reprodukčnej medicíny;

8.

gastroenterológia a hepatológia;

9.

nefrológia a urológia;

10.

oftalmológia;

11.

diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (IVD).

2.   Vymenuje sa ďalší panel odborníkov, ktorý bude zodpovedný za rozhodnutie uvedené v bode 5.1 písm. c) prílohy IX k nariadeniu (EÚ) 2017/745.

Článok 2

Vymenovanie poradcov a zriadenie centrálneho zoznamu

1.   Na účely článku 106 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/745 sa poradcovia vymenúvajú za členov panelov odborníkov na základe výzvy na vyjadrenie záujmu a konzultácií s Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke pomôcky (MDCG) na základe výberových kritérií stanovených v uvedenej výzve na vyjadrenie záujmu.

2.   Počet členov každého panelu odborníkov sa určí vo výzve na vyjadrenie záujmu uvedenej v odseku 1.

3.   Na účely článku 106 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/745 a po porade s Koordinačnou skupinou pre zdravotnícke pomôcky poradcovia, ktorí spĺňajú kritériá stanovené vo výzve, ale ktorí nie sú vymenovaní za členov panela odborníkov, sa zaradia do centrálneho zoznamu dostupných odborníkov (ďalej len „centrálny zoznam“).

4.   Poradcovia sa vyberajú so zreteľom na potrebu zabezpečiť:

a)

primerané a aktuálne klinické, vedecké alebo technické odborné znalosti v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 1;

b)

nezávislosť, nestrannosť, objektívnosť a neexistenciu konfliktu záujmov podľa článku 107 nariadenia (EÚ) 2017/745;

c)

vyvážené geografické zastúpenie.

5.   Ak je to potrebné vzhľadom na pracovnú záťaž určitého panelu odborníkov alebo potrebu poskytnúť požadované odborné znalosti určitému panelu odborníkov, môžu byť do tohto panelu vymenovaní ďalší poradcovia z centrálneho zoznamu.

6.   Ak je to potrebné vzhľadom na pracovnú záťaž určitého panelu odborníkov alebo potrebu poskytnúť požadované odborné znalosti určitému panelu odborníkov, na konkrétne úlohy a na obmedzené časové obdobie možno tomuto panelu odborníkov prideliť poradcov z centrálneho zoznamu alebo z iného panelu odborníkov.

7.   Centrálny zoznam sa môže aktualizovať nasledujúcimi výzvami na vyjadrenie záujmu.

Článok 3

Podskupiny

1.   Panel odborníkov môže po dohode s Komisiou zriadiť trvalé alebo ad hoc podskupiny, poverené konkrétnymi úlohami a zložené z určitého počtu jej členov.

2.   Podskupiny fungujú v súlade so spoločným rokovacím poriadkom pre panely odborníkov uvedenými v článku 9 ods. 1

Článok 4

Funkčné obdobie

1.   Poradcovia sú vymenovaní za členov panelu odborníkov na obdobie troch rokov s možnosťou obnovenia.

2.   Ak poradca už nespĺňa podmienky stanovené v článkoch 12 a 15 alebo v článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, odstúpi alebo už nie je schopný účinne prispievať k práci panelu odborníkov, Komisia môže tohto poradcu odvolať.

3.   Ak je poradca odvolaný počas funkčného obdobia, z centrálneho zoznamu sa na zvyšok funkčného obdobia vymenuje náhradník.

Článok 5

Voľba predsedu a podpredsedu

1.   Na začiatku každého funkčného obdobia uvedeného v článku 4 si každý panel a jeho podskupiny jednoduchou väčšinou spomedzi svojich členov zvolia predsedu a podpredsedu.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu trvá tri roky a je obnoviteľné. Každé nahradenie predsedu alebo podpredsedu počas tohto funkčného obdobia sa uskutoční v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 a je platné do konca funkčného obdobia.

3.   Pokiaľ ide o podskupiny, funkčné obdobie predsedu a podpredsedu plynie od okamihu jeho zvolenia do uplynutia funkčného obdobia podskupiny.

Článok 6

Pravidlá hlasovania

Panel odborníkov pri prijímaní vedeckých stanovísk alebo podľa potreby stanovísk v kontexte článku 54 ods. 1 a článku 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 48 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/746 prijíma rozhodnutia v súlade s článkom 106 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2017/745.

Článok 7

Koordinačný výbor

1.   Koordinačný výbor (ďalej len „výbor“) zložený z predsedov a podpredsedov všetkých panelov odborníkov sa zriadi po voľbách uvedených v článku 5.

2.   Výbor okrem iného:

zabezpečuje účinnú výmenu informácií medzi panelmi odborníkov,

prijíma a preskúmava spoločný rokovací poriadok panelov odborníkov v súlade s článkom 9,

prijíma a preskúmava interné usmernenia a metodiky, ktoré majú používať panely odborníkov.

3.   Výbor koná v súlade so spoločným rokovacím poriadkom uvedeným v článku 9 ods. 1

Článok 8

Príprava stanovísk alebo pozícií

1.   Pre každé stanovisko alebo pozíciu môže predseda panelu odborníkov alebo podskupiny vymenovať spravodajcu a spoluspravodajcu. V tejto súvislosti sú všetci ostatní členovia v pozícii hodnotiacich členov.

2.   Panely odborníkov sa riadia spoločným rokovacím poriadkom uvedeným v článku 9 a všetkými príslušnými usmerneniami prijatými výborom, ako je uvedené v článku 7 ods. 2 tretej zarážke.

3.   V kontexte činností panelov odborníkov uvedených v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/745, používajú panely odborníkov usmernenia, ktoré poskytuje Komisia, ako sa stanovuje v bode 5.1 písm. h) prílohy IX k nariadeniu (EÚ) 2017/745.

Článok 9

Spoločný rokovací poriadok

1.   Výbor prijme na návrh útvarov Komisie a po dohode s nimi spoločný rokovací poriadok pre všetky panely odborníkov jednoduchou väčšinou svojich členov.

Predsedovia pred prijatím konzultujú s príslušnými odbornými panelmi o obsahu spoločného rokovacieho poriadku.

2.   V spoločnom rokovacom poriadku panelov odborníkov sa okrem iného stanovujú:

a)

postupy na vykonávanie úloh panelov odborníkov uvedených v článku 106 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2017/745;

b)

pravidlá zabezpečujúce uplatňovanie zásad stanovených v článkoch 12 až 15.

3.   Výbor po dohode s útvarmi Komisie preskúma spoločný rokovací poriadok aspoň raz za 3 roky a aktualizuje ho tak, aby zohľadňoval najnovší vedecký vývoj a odrážal aktuálnu prax.

4.   Spoločný rokovací poriadok je verejne dostupný na osobitnom webovom sídle Komisie.

Článok 10

Sekretariát

1.   Komisia zabezpečuje sekretariát (ďalej len „sekretariát“) pre panely odborníkov a výbor.

2.   Sekretariát zodpovedá za podporu potrebnú na efektívne fungovanie panelov odborníkov. Sekretariát má najmä tieto úlohy:

zisťuje konflikty záujmu a riadi ich;

vykonáva dohľad nad konzistentným uplatňovaním kritérií stanovených v bode 5.1 písm. c) prílohy IX k nariadeniu (EÚ) 2017/745 príslušným panelom odborníkov v súlade s usmernením Komisie uvedeným v článku 8 ods. 3;

dohliada na prácu panelu odborníkov uvedenej v článku 1 ods. 2;

monitoruje dodržiavanie spoločného rokovacieho poriadku uvedeného v článku 9, ako aj usmernení a metodík uvedených v článku 7 ods. 2 tretej zarážke a žiadostí o stanoviská a pozície;

uverejňuje stanoviská a pozície panelov odborníkov v súlade s článkom 106 ods. 12 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/745;

spracováva žiadosti panelov odborníkov o ďalšie odborné znalosti.

Článok 11

Odmena

1.   Poradcovia sú odmeňovaní za svoju prípravnú prácu a účasť (osobne alebo elektronicky) na zasadnutiach panelu odborníkov a na iných činnostiach panelov odborníkov, ktoré sa riadia týmto rozhodnutím. Odmena sa stanoví podľa kritérií uvedených v prílohe.

2.   Cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie poradcov v súvislosti s činnosťou panelov odborníkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, uhrádza Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v Komisii. Tieto výdavky sa uhradia do výšky disponibilných prostriedkov, ktoré sa príslušným útvarom Komisie prideľujú v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 12

Nezávislosť, nestrannosť a objektívnosť

1.   Poradcovia sú vymenovaní alebo pridelení na základe ich osobnej spôsobilosti. Nesmú delegovať svoje úlohy na žiadnu inú osobu.

2.   Poradcovia nesmú mať finančné ani iné záujmy v odvetví zdravotníckych pomôcok ani v notifikovanom subjekte alebo akejkoľvek inej organizácii či sektore, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť, nestrannosť a objektívnosť. Vydajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorých uvedú všetky záujmy, ktoré môžu ohroziť ich nezávislosť, nestrannosť a objektívnosť, vrátane všetkých relevantných okolností týkajúcich sa ich blízkych rodinných príslušníkov.

3.   Vyhlásenia o záujmoch sa predkladajú písomne, v rámci odpovede na výzvu na vyjadrenie záujmu.

4.   Poradcovia aktualizujú svoje vyhlásenia o záujmoch:

pred vymenovaním za členov panelu odborníkov alebo pred zaradením do centrálneho zoznamu,

vždy, keď si to vyžaduje zmena okolností;

pred začatím konkrétnej úlohy v rámci panelu odborníkov.

5.   Ak povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4 nie sú splnené, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

Článok 13

Záväzky

1.   Poradcovia sa zaväzujú konať vo verejnom záujme a dodržiavať zásady uvedené v článkoch 12 až 15. Na tento účel podpíšu vyhlásenie o záväzkoch.

2.   Poradcovia reagujú na žiadosti a iné oznámenia predsedu príslušného panelu odborníkov alebo podskupiny a sekretariátu. Vynaložia potrebné úsilie na vykonanie pridelených úloh podľa svojich najlepších schopností a v medziach stanovených v spoločnom rokovacom poriadku uvedenom v článku 9.

Článok 14

Transparentnosť

Činnosti panelov odborníkov sa vykonávajú transparentne. Sekretariát bezodkladne sprístupní verejnosti na osobitnom webovom sídle Komisie:

a)

mená poradcov vymenovaných alebo pridelených za členov panelov odborníkov alebo zaradených do centrálneho zoznamu dostupných odborníkov;

b)

životopisy a vyhlásenia o záujmoch, dôvernosti a záväzkoch poradcov vymenovaných alebo pridelených za členov panelov odborníkov;

c)

spoločný rokovací poriadok panelov odborníkov uvedených v článku 9;

d)

stanoviská a pozície v súlade s článkom 8.

Článok 15

Dôvernosť

1.   Poradcovia nesmú vyzradiť žiadne informácie dôvernej povahy získané ako súčasť ich práce v paneloch odborníkov alebo v dôsledku iných činností, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie. Na tento účel podpíšu vyhlásenie o dôvernosti.

2.   Poradcovia musia dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností Únie a citlivých neutajovaných skutočností stanovené v rozhodnutiach (EÚ, Euratom) 2015/443 a (EÚ, Euratom) 2015/444.

3.   Ak povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 nie sú splnené, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).


PRÍLOHA

ODMEŇOVANIE PORADCOV

1.

Odmena pre poradcov je 450 EUR za každý celý pracovný deň.

2.

Celkový pracovný čas sa vypočíta a zaokrúhli na najbližšiu polovicu pracovného dňa.

3.

Pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 48 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/746, maximálny počet pracovných dní, za ktoré môžu byť odborníci odmenení, je stanovený v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Maximálny počet pracovných dní, za ktoré môžu byť odborníci odmenení za úlohy uvedené v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 48 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/746

 

Nariadenie (EÚ) 2017/745

článok 54 ods. 1

Nariadenie (EÚ) 2017/746

článok 48 ods. 6

 

Rozhodnutie o tom, či by sa malo vypracovať vedecké stanovisko (Áno/Nie)

Vypracovanie a poskytnutie vedeckého stanoviska

Poskytovanie prehľadu o výkonnosti diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro

Predseda/podpredseda

neuvádza sa

2

2

Spravodajca

1

5

4

Spoluspravodajca

1

5

4

Hodnotiaci členovia (*1)

neuvádza sa

0,5

0,5

Poradcovia pridelení podľa článku 2 ods. 6 tohto rozhodnutia

neuvádza sa

2

2

4.

Pre úlohy uvedené v článku 55 ods. 3, 61 ods. 2, 106 ods. 10 písm. a) až f) a v článku 106 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/745 a v článku 50 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/746, rozdelené do kategórií v závislosti od ich úrovne zložitosti, je maximálny počet pracovných dní uvedený v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Maximálny počet pracovných dní, za ktoré môžu byť odborníci odmenení za úlohy uvedené v článku 55 ods. 3, 61 ods. 2, 106 ods. 10 písm. a) až f) a v článku 106 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/745 a v článku 50 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/746

Zložitosť úlohy (orientačné kritériá (*2))

Funkcia

Diéty v ekvivalentoch celého dňa

Kategória I – jednoduchá vec

stanovisko založené na preskúmaní malého objemu údajov, dokumentov a literatúry,

bez konzultácie s inými vedeckými subjektmi,

od zainteresovaných strán vrátane organizácií pacientov a zdravotníckych pracovníkov nie sú dostupné žiadne informácie,

orientačne menej ako tri mesiace na splnenie úlohy

Predseda

2

Spravodajca

3

Spoluspravodajca

3

Hodnotiaci člen

0,5

Poradcovia pridelení podľa článku 2 ods. 6 tohto rozhodnutia

1

Kategória II – zložitá vec

stanovisko založené na preskúmaní značného objemu údajov, dokumentov a literatúry,

spätná väzba v nadväznosti na prípadné konzultácie s inými vedeckými orgánmi, ktorú je potrebné preskúmať,

od zainteresovaných strán vrátane organizácií pacientov a zdravotníckych pracovníkov sú dostupné informácie, ktoré je potrebné preskúmať,

orientačne tri až šesť mesiacov na splnenie úlohy

Predseda

3

Spravodajca

5

Spoluspravodajca

5

Hodnotiaci člen

1

Poradcovia pridelení podľa článku 2 ods. 6 tohto rozhodnutia

2

Kategória III – veľmi zložitá vec

stanovisko založené na preskúmaní značného objemu údajov, dokumentov a literatúry,

rozsiahla spätná väzba v nadväznosti na prípadné konzultácie s inými vedeckými orgánmi, ktorú je potrebné preskúmať,

od zainteresovaných strán vrátane organizácií pacientov a zdravotníckych pracovníkov je dostupný veľký objem informácií, ktoré je potrebné preskúmať,

orientačne viac ako šesť mesiacov na splnenie úlohy

Predseda

4

Spravodajca

7

Spoluspravodajca

7

Hodnotiaci člen

2

Poradcovia pridelení podľa článku 2 ods. 6 tohto rozhodnutia

2

5.

Odmeňovanie je podmienené splnením príslušných úloh podľa spoločného rokovacieho poriadku.

(*1)  poradcovia príslušného panelu odborníkov alebo podskupín, ktorí validujú stanovisko vypracované spravodajcom a spoluspravodajcom

(*2)  Každé z týchto kritérií sa môže uplatňovať nezávisle


Korigendá

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/31


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2019/798 zo 17. mája 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 132 z 20. mája 2019 )

Na strane 3 v príloha v zázname 36 stĺpci „Meno“:

namiesto:

„Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (alias Nizar Asaad)“,

má byť:

„Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (alias Al-Asad; Assad; Asad)“.


11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2019/806 zo 17. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

( Úradný vestník Európskej únie L 132 z 20. mája 2019 )

Na strane 38 v prílohe v zázname 36 stĺpci „Meno“:

namiesto:

„Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (alias Nizar Asaad)“,

má byť:

„Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (alias Al-Asad; Assad; Asad)“.