ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 233I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
10. septembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1393, prijaté po vzájomnej dohode so zvolenou predsedníčkou Komisie z 10. septembra 2019, ktorým sa prijíma zoznam ďalších osôb, ktoré Rada navrhuje na vymenovanie za členov Komisie

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

10.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 233/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1393,

prijaté po vzájomnej dohode so zvolenou predsedníčkou Komisie

z 10. septembra 2019,

ktorým sa prijíma zoznam ďalších osôb, ktoré Rada navrhuje na vymenovanie za členov Komisie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 17 ods. 3 a 5 a článok 17 ods. 7 druhý pododsek,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2013/272/EÚ z 22. mája 2013 o počte členov Európskej komisie (1),

keďže:

(1)

Mandát Komisie vymenovanej rozhodnutím Európskej rady 2014/749/EÚ (2) sa končí 31. októbra 2019.

(2)

Na obdobie do 31. októbra 2024 by sa mala vymenovať nová Komisia zložená z jedného štátneho príslušníka za každý členský štát vrátane jej predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

(3)

Európska rada nominovala pani Ursulu VON DER LEYENOVÚ za osobu, ktorú navrhla Európskemu parlamentu ako predsedníčku Komisie, a Európsky parlament ju zvolil za predsedníčku Komisie na svojom plenárnom zasadnutí 16. júla 2019.

(4)

Rada by mala po vzájomnej dohode so zvolenou predsedníčkou Komisie prijať zoznam ďalších osôb, ktoré navrhuje vymenovať za členov Komisie do 31. októbra 2024.

(5)

Európska rada 5. augusta 2019 so súhlasom zvolenej predsedníčky Komisie vymenovala pána Josepa BORRELLA FONTELLESA za vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade s článkom 18 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

(6)

Rada dostala 23. augusta 2019 od stáleho predstaviteľa Spojeného kráľovstva pri Európskej únii list, v ktorom sa uvádza:

„Keďže Spojené kráľovstvo 31. októbra 2019 vystúpi z Európskej únie, predseda vlády 25. júla v Dolnej snemovni oznámil, že do novej Komisie nenavrhneme komisára za Spojené kráľovstvo, čo však nemá EÚ brániť vo vymenovaní novej Komisie.

Týmto listom formálne potvrdzujem, že v súlade s vyhlásením predsedu vlády Spojené kráľovstvo nenavrhne kandidáta do kolégia komisárov na obdobie rokov 2019 – 2024.“

(7)

Zvolená predsedníčka Komisie vyjadrila svoj súhlas v súlade s článkom 17 ods. 7 druhým pododsekom Zmluvy o EÚ.

(8)

V súlade s článkom 17 ods. 7 tretím pododsekom Zmluvy o EÚ predseda, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ostatní členovia Komisie podliehajú ako celok schváleniu Európskym parlamentom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Po vzájomnej dohode s pani Ursulou VON DER LEYENOVOU, zvolenou predsedníčkou Komisie, Rada týmto navrhuje, aby za členov Komisie do 31. októbra 2024 boli vymenované tieto osoby:

 

pani Helena DALLI

 

pán Valdis DOMBROVSKIS

 

pani Elisa FERREIRA

 

pani Mariya GABRIEL

 

pán Paolo GENTILONI

 

pani Sylvie GOULARD

 

pán Johannes HAHN

 

pán Phil HOGAN

 

pani Ylva JOHANSSON

 

pani Věra JOUROVÁ

 

pani Stella KYRIAKIDES

 

pán Janez LENARČIČ

 

pani Rovana PLUMB

 

pán Didier REYNDERS

 

pán Margaritis SCHINAS

 

pán Nicolas SCHMIT

 

pán Maroš ŠEFČOVIČ

 

pani Kadri SIMSON

 

pán Virginijus SINKEVIČIUS

 

pani Dubravka ŠUICA

 

pán Frans TIMMERMANS

 

pán László TRÓCSÁNYI

 

pani Jutta URPILAINEN

 

pani Margrethe VESTAGER

 

pán Janusz WOJCIECHOWSKI,

spolu s:

 

pánom Josepom BORRELLOM FONTELLESOM, vymenovaným vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa postúpi Európskemu parlamentu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. septembra 2019

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 98.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady 2014/749/EÚ z 23. októbra 2014, ktorým sa vymenúva Európska komisia (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 36).