ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 206

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
6. augusta 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1320 z 18. júla 2019 o podpise, v mene Únie, a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

1

 

 

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1321 z 23. júla 2019, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia Contea di Sclafani (CHOP)

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1322 z 26. júla 2019, ktorým sa názvu El Vicario (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1323 z 2. augusta 2019 o výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektoroch vajec a hydinového mäsa v Taliansku

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1324 z 5. august 2019 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku, morky vo výkrme alebo chované na plemeno, menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo na plemeno, odstavené prasiatka, ošípané vo výkrme a menej významné druhy ošípaných (držiteľ povolenia Puratos) ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1325 z 27. mája 2019, ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom C(2019) 3816]

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1326 z 5. augusta 2019 o harmonizovaných normách pre elektromagnetickú kompatibilitu vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1327 z 5. augusta 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 5958]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1320

z 18. júla 2019

o podpise, v mene Únie, a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“) nadobudla platnosť 1. septembra 2017.

(2)

Nový druh hydinových kusov pozostáva z tradičných pŕs s ramennými kosťami krídel, ktoré sa po minimálnom spracovaní v Únii môžu v Únii uvádzať na trh ako hydinové prsia. Neobmedzený dovoz týchto kusov, ktorých dovoz z Ukrajiny v roku 2018 dosiahol 55 500 ton, preto môže ohroziť podmienky, za ktorých sa do Únie podľa dohody o pridružení môžu dovážať tradičné hydinové prsia, a to najmä kvantitatívne obmedzenia vo forme colnej kvóty.

(3)

Rada 20. decembra 2018 poverila Komisiu začať rokovania s Ukrajinou s cieľom nájsť riešenie v podobe zmeny obchodných preferencií na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa stanovených v dohode o pridružení. Rokovania sa úspešne ukončili 19. marca 2019.

(4)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v dohode o pridružení (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“), by sa mala podpísať v mene Únie, s výhradou jej uzavretia.

(5)

S cieľom rýchlo odstrániť riziko prípadného neobmedzeného bezcolného dovozu uvedených hydinových kusov by sa dohoda vo forme výmeny listov mala predbežne vykonávať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výhradou uzavretia uvedenej dohody vo forme výmeny listov.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu vo forme výmeny listov v mene Únie.

Článok 3

Dohoda vo forme výmeny listov sa do nadobudnutia jej platnosti predbežne vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď boli depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení doručené:

oznámenie Únie o ukončení postupov potrebných na tento účel a

oznámenie Ukrajiny o ukončení ratifikácie v súlade s jej postupmi a platnými právnymi predpismi,

podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. júla 2019

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/3


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

A.   List Európskej únie

Vážený pán,

je mi cťou odvolať sa na rokovania medzi Európskou úniou a Ukrajinou (ďalej len „zmluvné strany“), ktoré sa týkali obchodných preferencií v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa a ukončili sa 19. marca 2019.

Výsledkom uvedených rokovaní je táto dohoda:

1.

V bode A dodatku k prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“), sa záznam „Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa“ nahrádza takto:

Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021

+ 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti [pre číselný znak KN 0207 12 (10-90)]

2.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021“ v prípade týchto colných položiek KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa v prípade colnej položky KN 20080207 12 (10-90) text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021 + 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti“.

4.

V prípade zostávajúcej časti kalendárneho roka, v ktorom táto dohoda o výmene listov nadobudne platnosť, sa dodatočné množstvo 50 000 ton, ktoré sa má pridať k existujúcej kvóte na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa stanovenej v dohode o pridružení, vypočíta pomerným dielom.

5.

Clo podľa doložky najvyšších výhod vo výške 100,8 EUR na 100 kg čistej hmotnosti stanovené pre colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa uplatňuje na dovoz, ktorý prekračuje súhrnnú colnú kvótu pre hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa uvedenú v bode 1.

Táto dohoda vo forme výmeny listov nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia posledného oznámenia zmluvných strán depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení.

Táto dohoda vo forme výmeny listov sa do nadobudnutia jej platnosti predbežne vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď boli depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení doručené:

oznámenie Únie o ukončení postupov potrebných na tento účel a

oznámenie Ukrajiny o ukončení ratifikácie v súlade s jej postupmi a platnými právnymi predpismi,

podľa toho, čo nastane neskôr.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mohli potvrdiť súhlas Ukrajiny s vyššie uvedeným znením.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   List od Ukrajiny

Vážená pani,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa týkajúceho sa obchodných preferencií v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa s týmto znením:

„je mi cťou odvolať sa na rokovania medzi Európskou úniou a Ukrajinou (ďalej len „zmluvné strany“), ktoré sa týkali obchodných preferencií v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa a ukončili sa 19. marca 2019.

Výsledkom uvedených rokovaní je táto dohoda:

1.

V bode A dodatku k prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“), sa záznam „Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa“ nahrádza takto:

Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021

+ 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti [pre číselný znak KN 0207 12 (10-90)]

2.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021“ v prípade týchto colných položiek KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa v prípade colnej položky KN 20080207 12 (10-90) text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021 + 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti“.

4.

V prípade zostávajúcej časti kalendárneho roka, v ktorom táto dohoda vo forme výmeny listov nadobudne platnosť, sa dodatočné množstvo 50 000 ton, ktoré sa má pridať k existujúcej kvóte na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa stanovenej v dohode o pridružení, vypočíta pomerným dielom.

5.

Clo podľa doložky najvyšších výhod vo výške 100,8 EUR na 100 kg čistej hmotnosti stanovené pre colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa uplatňuje na dovoz, ktorý prekračuje súhrnnú colnú kvótu pre hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa uvedenú v bode 1.

Táto dohoda vo forme výmeny listov nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia posledného oznámenia zmluvných strán depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení.

Táto dohoda vo forme výmeny listov sa do nadobudnutia jej platnosti predbežne vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď boli depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení doručené:

oznámenie Únie o ukončení postupov potrebných na tento účel a

oznámenie Ukrajiny o ukončení ratifikácie v súlade s jej postupmi a platnými právnymi predpismi,

podľa toho, čo nastane neskôr.“.

Je mi cťou potvrdiť, že Ukrajina súhlasí s obsahom tohto listu a že Váš list spolu s týmto listom tvoria dohodu v zmysle Vášho návrhu.

Prijmite prosím, vážená pani, prejav mojej najhlbšej úcty.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  V záujme jasnosti sa na colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 stanovené v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení vzťahuje colná kvóta stanovená v treťom stĺpci „Množstvo“.

(*2)  V záujme jasnosti sa na colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 stanovené v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení vzťahuje colná kvóta stanovená v treťom stĺpci „Množstvo“.


NARIADENIA

6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1321

z 23. júla 2019,

ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia „Contea di Sclafani“ (CHOP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

Komisia preskúmala žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Contea di Sclafani“, ktorú predložilo Taliansko v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Medzi zmeny patrí zmena názvu „Contea di Sclafani“ na názov „Contea di Sclafani“/„Valledolmo – Contea di Sclafani“.

(2)

V zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (2) Komisia túto žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(4)

Zmena špecifikácie by sa preto v súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 mala schváliť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Contea di Sclafani“ (CHOP) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 76, 1.3.2019, s. 3.


6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1322

z 26. júla 2019,

ktorým sa názvu „El Vicario“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 97 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 preskúmala žiadosť Španielska o zápis názvu „El Vicario“ do registra a uverejnila ju v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(3)

V súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by mal byť názov „El Vicario“ chránený a zapísaný do registra uvedeného v článku 104 daného nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa udeľuje ochrana názvu „El Vicario“ (CHOP).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 106, 20.3.2019, s. 12.


6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1323

z 2. augusta 2019

o výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektoroch vajec a hydinového mäsa v Taliansku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 220 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V období od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018 Taliansko potvrdilo a oznámilo výskyt 45 ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5. Postihnuté druhy sú kačice, morky, perličky a kurčatá druhu Gallus domesticus.

(2)

Taliansko bezodkladne a účinne prijalo všetky potrebné opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat a veterinárne opatrenia v zmysle požiadaviek smernice Rady 2005/94/ES (2).

(3)

Taliansko prijalo predovšetkým kontrolné, monitorovacie a preventívne opatrenia a vymedzilo ochranné pásma a pásma dohľadu (ďalej len „regulované pásma“) podľa vykonávacích rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/1845 (3), (EÚ) 2017/1930 (4), (EÚ) 2017/1969 (5), (EÚ) 2017/2000 (6), (EÚ) 2017/2175 (7), (EÚ) 2017/2289 (8), (EÚ) 2017/2412 (9), (EÚ) 2018/342 (10), (EÚ) 2018/418 (11) a (EÚ) 2018/510 (12).

(4)

Taliansko informovalo Komisiu, že potrebné opatrenia týkajúce sa zdravia a veterinárne opatrenia, ktoré sa uplatňovali na zamedzenie a potlačenie šírenia choroby, mali vplyv na veľmi veľký počet hospodárskych subjektov a že tieto hospodárske subjekty utrpeli straty príjmov, pri ktorých nevzniká nárok na finančný príspevok Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (13).

(5)

V súvislosti s výskytom ohnísk potvrdených v období od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018 bola Komisii 28. januára 2019 doručená formálna žiadosť Talianska o čiastočné financovanie určitých výnimočných opatrení podľa článku 220 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Talianske orgány objasnili a zdokumentovali svoju žiadosť 19. februára 2019, 28. februára 2019, 1. apríla 2019, 30. mája 2019 a 12. júna 2019.

(6)

V dôsledku opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat a veterinárnych opatrení uvedených v odôvodnení 3 sa predĺžilo obdobie bez zástavu, zakázalo sa umiestňovanie vtákov a obmedzilo sa ich premiestňovanie v hydinových chovoch všetkých druhov v regulovaných pásmach vymedzených v reakcii na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5. Týkalo sa to týchto druhov: kačice, morky, perličky a kurčatá druhu Gallus domesticus. Spôsobilo to stratu v produkcii násadových vajec, konzumných vajec, živých zvierat a hydinového mäsa v týchto chovoch. Je preto vhodné poskytnúť kompenzáciu za straty v dôsledku zničenia a spracovania vajec, ako aj za nevyprodukované zvieratá, dlhšie obdobie chovu alebo usmrtenie.

(7)

V súlade s článkom 220 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 čiastočné financovanie zo zdrojov Únie musí zodpovedať 50 % výdavkov, ktoré Taliansko vynaložilo na výnimočné opatrenia na podporu trhu. Maximálne množstvá oprávnené na financovanie pri každom výnimočnom opatrení na podporu trhu by mala Komisia stanoviť po preskúmaní žiadosti Talianska týkajúcej sa výskytu ohnísk potvrdených v období od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018.

(8)

S cieľom predísť akémukoľvek riziku nadmernej kompenzácie by paušálna suma čiastočného financovania mala byť založená na technických a ekonomických štúdiách alebo účtovných dokladoch a mala by byť stanovená na primeranej úrovni pre každé zviera a každý produkt podľa kategórií.

(9)

V snahe zabrániť dvojitému financovaniu by sa vzniknuté straty nemali kompenzovať zo štátnej pomoci alebo z poistenia a čiastočné financovanie zo zdrojov Únie by sa podľa tohto nariadenia malo obmedziť na oprávnené zvieratá a produkty, v prípade ktorých nebol poskytnutý žiadny finančný príspevok Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 652/2014.

(10)

Rozsah a trvanie výnimočných opatrení na podporu trhu stanovených v tomto nariadení by sa mali obmedziť na mieru, ktorá je na podporu trhu nevyhnutne potrebná. Výnimočné opatrenia na podporu trhu by sa mali uplatňovať iba na produkciu vajec a hydiny v chovoch nachádzajúcich sa v regulovaných pásmach a na obdobie trvania opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat a veterinárnych opatrení stanovených v právnych predpisoch Únie a Talianska relevantných pre 45 ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktoré boli potvrdené v období od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018, a pre príslušné regulované pásma.

(11)

Aby sa zabezpečila flexibilita v prípade, keď sa počty vajec alebo zvierat oprávnených na kompenzáciu líšia od maximálnych počtov stanovených v tomto nariadení, ktoré sa zakladajú na odhadoch, môže sa kompenzácia v rámci určitých limitov prispôsobiť, pokiaľ sa dodrží maximálna suma výdavkov čiastočne financovaných zo zdrojov Únie.

(12)

V záujme riadneho rozpočtového hospodárenia v súvislosti s týmito výnimočnými opatreniami na podporu trhu by mali byť oprávnené na čiastočné financovanie zo zdrojov Únie iba tie platby, ktoré Taliansko poukáže prijímateľom najneskôr do 30. septembra 2020. článok 5 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (14) by sa nemal uplatniť.

(13)

S cieľom zabezpečiť oprávnenosť a správnosť platieb by Taliansko malo vykonávať kontroly ex ante.

(14)

Taliansko by malo Komisiu informovať o zúčtovaní platieb, aby Únia mohla vykonať finančnú kontrolu.

(15)

S cieľom zaistiť bezodkladné vykonávanie opatrení stanovených tomto nariadení v Taliansku by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Únia poskytne čiastočné financovanie vo výške 50 % výdavkov Talianska na podporu trhu s násadovými vajcami, konzumnými vajcami a hydinovým mäsom, ktorý bol vážne postihnutý výskytom 45 ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5, ktoré Taliansko zistilo a oznámilo v období od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018.

Článok 2

Výdavky Talianska sú oprávnené na čiastočné financovanie zo zdrojov Únie iba:

a)

na obdobie uplatňovania opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat a veterinárnych opatrení stanovených v právnych predpisoch Únie a Talianska, ktoré sa uvádzajú v prílohe a súvisia s obdobím vymedzeným v článku 1, a

b)

v prípade tých chovov hydiny, na ktoré sa vzťahujú opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat a veterinárne opatrenia a ktoré sa nachádzajú v pásmach stanovených v právnych predpisoch Únie a Talianska, ktoré sa uvádzajú v prílohe (regulované pásma), a

c)

ak ich Taliansko prijímateľom vyplatilo najneskôr do 30. septembra 2020. článok 5 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 sa neuplatňuje, a

d)

ak sa na zviera alebo produkt v období uvedenom v písmene a) nevyužili žiadne kompenzácie vo forme štátnej pomoci alebo poistenia a neprijal sa na ne žiaden finančný príspevok Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 652/2014.

Článok 3

1.   Maximálna úroveň čiastočného financovania zo zdrojov Únie je 32 147 498 EUR a člení sa takto:

a)

v prípade strát v produkcii hydiny nachádzajúcej sa v regulovanom pásme sa uplatňujú tieto paušálne sadzby:

i)

0,1050 EUR za zničené násadové vajce patriace pod číselný znak KN 0407 11 00, a to najviac za 406 355 vajec;

ii)

0,07 EUR za násadové vajce patriace pod číselný znak KN 0407 11 00 spracované do vaječných výrobkov, a to najviac za 18 211 121 vajec;

iii)

0,0167 EUR za vajce patriace pod číselný znak KN 0407 11 00 spracované do vaječných výrobkov, a to najviac za 28 730 220 vajec;

iv)

0 064 EUR na týždeň za brojlera patriaceho pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 50 390 617 zvierat;

v)

0,13 EUR na týždeň za nosnicu z klietkového chovu patriacu pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 391 246 zvierat;

vi)

0,17 EUR na týždeň za nosnicu z podlahového chovu patriacu pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 1 933 867 zvierat;

vii)

0 045 EUR na týždeň za mládku z klietkového chovu patriacu pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 185 900 zvierat;

viii)

0 055 EUR na týždeň za mládku z podlahového chovu patriacu pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 265 136 zvierat;

ix)

0 194 EUR na týždeň za výkrmovú kačicu patriacu pod číselný znak KN 0105 99 10, a to najviac za 140 000 zvierat;

x)

0,13 EUR na týždeň za samicu výkrmovej morky patriacu pod číselný znak KN 0105 99 30, a to najviac za 3 263 749 zvierat;

xi)

0 215 EUR na týždeň za samca výkrmovej morky patriaceho pod číselný znak KN 0105 99 30, a to najviac za 6 140 730 zvierat;

xii)

0,1475 EUR na týždeň za perličku patriacu pod číselný znak KN 0105 99 50, a to najviac za 392 869 zvierat;

b)

v prípade strát súvisiacich s úpravou obdobia chovu v dôsledku zákazu premiestňovania v regulovaných pásmach sa uplatňujú tieto paušálne sadzby za zviera:

i)

0,115 EUR na týždeň za štandardnú mládku patriacu pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 323 784 zvierat;

ii)

0,12 EUR na týždeň za štandardného brojlera patriaceho pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 5 600 zvierat;

iii)

3,06 EUR za kapúna nadmernej veľkosti patriaceho pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 2 000 zvierat;

iv)

1,0534 EUR za morku patriacu pod číselný znak KN 0105 99 30, a to najviac za 11 021 zvierat;

v)

0,5627 EUR za mladú morku nadmernej veľkosti patriacu pod číselný znak KN 0105 99 30, a to najviac za 12 662 zvierat;

c)

v prípade usmrtenia hydiny v regulovaných pásmach sa uplatňujú tieto paušálne sadzby za zviera:

i)

0,19 EUR za kurča patriace pod číselný znak KN 0105 11 19, a to najviac za 40 908 zvierat;

ii)

0,2015 EUR za kurča z voľného výbehu patriace pod číselný znak KN 0105 11 19, a to najviac za 1 455 308 zvierat;

iii)

0 565 EUR za morku patriacu pod číselný znak KN 0105 12 00, a to najviac za 847 257 zvierat;

iv)

1,03 EUR za moriaka patriaceho pod číselný znak KN 0105 12 00, a to najviac za 586 923 zvierat;

d)

v prípade straty v produkcii plemenných zvierat nachádzajúcich sa v regulovaných pásmach sa uplatňujú tieto paušálne sadzby za zviera:

i)

0 135 EUR na týždeň za brojlera patriaceho pod číselný znak KN 0105 94 00, a to najviac za 1 621 820 zvierat;

ii)

1 185 EUR na týždeň za morku patriacu pod číselný znak KN 0105 99 30, a to najviac za 128 689 zvierat.

2.   Ak počet vajec alebo zvierat oprávnených na kompenzáciu prekročí maximálny počet vajec alebo zvierat stanovený na jednotlivé položky v odseku 1, môžu sa výdavky oprávnené na čiastočné financovanie zo zdrojov Únie pre jednotlivé položky upraviť a môžu presiahnuť sumy vyplývajúce z uplatnenia maximálneho počtu na jednotlivú položku za predpokladu, že celková úprava neprekročí 10 % maximálnej výšky výdavkov čiastočne financovaných zo zdrojov Únie uvedených v odseku 1.

Článok 4

Taliansko vykoná administratívne a fyzické kontroly v súlade s článkami 58 a 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (15).

Taliansko overí najmä:

a)

oprávnenosť žiadateľa, ktorý predkladá žiadosť o podporu;

b)

v prípade každého oprávneného žiadateľa: oprávnenosť, množstvo a hodnotu skutočnej straty v produkcii;

c)

to, že žiadnemu oprávnenému žiadateľovi nebolo poskytnuté financovanie z iných zdrojov na kompenzáciu strát uvedených v článku 2 tohto nariadenia.

Oprávneným žiadateľom, u ktorých sa skončili administratívne kontroly, sa môže vyplatiť pomoc bez toho, aby sa čakalo na skončenie všetkých kontrol, a to najmä kontrol vybraných žiadateľov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste.

V prípadoch, keď sa oprávnenosť žiadateľa nepotvrdila, finančná pomoc sa musí vrátiť a uplatnia sa sankcie.

Článok 5

Taliansko Komisiu informuje o zúčtovaní platieb.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1845 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 262, 12.10.2017, s. 7).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1930 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 272, 21.10.2017, s. 18).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1969 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 279, 28.10.2017, s. 56).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2000 zo 6. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 289, 8.11.2017, s. 9).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2175 z 21. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2017, s. 31).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2289 z 11. decembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2017, s. 126).

(9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2412 z 20. decembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 342, 21.12.2017, s. 29).

(10)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/342 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 43).

(11)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/418 zo 16. marca 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2018, s. 27).

(12)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/510 z 26. marca 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2018, s. 16).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).

(14)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).


PRÍLOHA

Regulované pásma a obdobia uvedené v článku 2

Časti Talianska a obdobia stanovené v súlade so smernicou 2005/94/ES a vymedzené v týchto právnych predpisoch:

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1845 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 262, 12.10.2017, s. 7),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1930 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 272, 21.10.2017, s. 18),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1969 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 279, 28.10.2017, s. 56),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2000 zo 6. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 289, 8.11.2017, s. 9),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2175 z 21. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2017, s. 31),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2289 z 11. decembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2017, s. 126),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2412 z 20. decembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 342, 21.12.2017, s. 29),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/342 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 43),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/418 zo 16. marca 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2018, s. 27),

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/510 z 26. marca 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2018, s. 16),

výnosy ministerstva zdravotníctva, ktorými sa vyhlasuje infekcia v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktoré sa potvrdili v období od 1. októbra 2017 do 30. júna 2018.


6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1324

z 5. august 2019

o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku, morky vo výkrme alebo chované na plemeno, menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo na plemeno, odstavené prasiatka, ošípané vo výkrme a menej významné druhy ošípaných (držiteľ povolenia Puratos)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis (LMG S-27588). K uvedených žiadostiam boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosti sa týkajú povolenia prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku, morky vo výkrme alebo chované na plemeno, menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo na plemeno, odstavené prasiatka, ošípané vo výkrme a menej významné druhy ošípaných, ktoré sa majú zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojich stanoviskách zo 6. júla 2017 (2) a 23. januára 2019 (3) skonštatoval, že prípravok s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588 nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že doplnková látka môže byť potenciálnym respiračným senzibilizátorom a že nemožno vyvodiť žiadny záver, pokiaľ ide o jej potenciálnu dermálnu senzibilizáciu. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať vhodné ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad takisto dospel k záveru, že uvedená doplnková látka ukázala zlepšenie zootechnickej úžitkovosti v prípade kurčiat vo výkrme, moriek vo výkrme alebo chovaných na plemeno, odstavených prasiatok a ošípaných vo výkrme. Úrad sa domnieva, že tieto závery možno extrapolovať na kurčatá chované na znášku, menej významné druhy hydiny a menej významné druhy ošípaných, ktoré sú odstavené a vo výkrme. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat, ako sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. august 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4941.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(2):5609, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(2):5610.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a30

Puratos

endo-1,4-β-xylanáza

ES 3.2.1.8

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok s obsahom endo-1,4-β-xylanázy produkovanej mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588, ktorý má minimálnu aktivitu: 500 ADXU (1)/g

v tuhej a tekutej forme

Charakteristika účinnej látky:

endo-1,4-β-xylanáza produkovaná mikroorganizmom Bacillus subtilis LMG S-27588

Analytická metóda  (2)

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,4-β-xylanázy v kŕmnej doplnkovej látke:

kolorimetrická metóda, ktorou sa stanovuje množstvo redukujúcich cukrov uvoľnených pôsobením endo-1,4-β-xylanázy na substrát obsahujúci xylán z bukového dreva za prítomnosti kyseliny 3,5-dinitrosalicylovej (DNS).

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,4-β-xylanázy v premixoch a krmivách:

kolorimetrická metóda, pri ktorej sa meria farbivo rozpustné vo vode uvoľnené pôsobením endo-1,4-β-xylanázy z arabinoxylánového substrátu zosieťovaného azurínom.

kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku

morky vo výkrme alebo chované na plemeno

menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo na plemeno

100 ADXU/g

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a pokožky.

26. augusta 2029

odstavené prasiatka

ošípané vo výkrme

menej významné druhy ošípaných vo výkrme


(1)  Jedno ADXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalent xylózy) zo xylánu z bukového dreva za minútu pri pH 6,0 a teplote 70 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ROZHODNUTIA

6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1325

z 27. mája 2019,

ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom C(2019) 3816]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na bod 2 tretí pododsek prílohy III k uvedenej smernici,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/863/ES (2) sa udelila výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice 91/676/EHS a ktorou sa umožňuje aplikácia maštaľného hnoja v objeme maximálne 250 kg dusíka na hektár ročne za určitých podmienok v poľnohospodárskych podnikoch s minimálne 80 % trávnych porastov v Severnom Írsku.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2011/128/EÚ (3) sa daná výnimka predĺžila do 31. decembra 2014 a vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/346 (4) sa udelila podobná výnimka do 31. decembra 2018.

(3)

Výnimka udelená vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2015/346 sa v roku 2018 týkala 478 poľnohospodárskych podnikov, čo zodpovedá približne 1,9 % celkového počtu podnikov a 4 % celkovej čistej poľnohospodárskej plochy v Severnom Írsku.

(4)

Spojené kráľovstvo predložilo 20. februára 2019 Komisii žiadosť o výnimku pre región Severného Írska podľa odseku 2 tretieho pododseku prílohy III k smernici 91/676/EHS.

(5)

Spojené kráľovstvo uplatňuje v súlade s článkom 3 ods. 5 smernice 91/676/EHS na celom území regiónu Severného Írska akčný program.

(6)

Pokiaľ ide o podzemnú vodu, podľa správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní smernice 91/676/EHS za obdobie 2012 – 2015 (5) zaznamenalo 98,2 % monitorovacích staníc v Severnom Írsku strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 25 mg/l a 1,2 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov vyššiu ako 50 mg/l. Pokiaľ ide o povrchovú vodu, všetky monitorovacie stanice zaznamenali strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 25 mg/l.

(7)

Počet poľnohospodárskych podnikov v Severnom Írsku sa zvýšil o 2 %, zatiaľ čo celková poľnohospodárska plocha sa od obdobia 2008 až 2011 do obdobia 2012 až 2015 nezmenila. V období 2012 až 2015 sa v porovnaní s obdobím 2008 až 2011 počet hovädzieho dobytka nezmenil, zatiaľ čo počet oviec sa zvýšil o 2 %, počet ošípaných o 18 % a počet hydiny o 14 %. Priemerná záťaž z maštaľného hnoja v období 2012 až 2015 bola 98 kg/ha, čo predstavuje nárast o 1,2 % v porovnaní s obdobím 2008 až 2011. Priemerný prebytok fosforu v období 2012 až 2015 bol 11,4 kg/ha, čo predstavuje pokles o 16 % v porovnaní s obdobím 2008 až 2011. V období 2012 až 2015 priemerný objem použitých priemyselných dusíkatých hnojív v porovnaní s obdobím 2008 až 2011 vzrástol o 4,1 %. V období 2012 až 2015 priemerný objem použitých priemyselných fosforečných hnojív vzrástol o 26 % v porovnaní s obdobím 2008 až 2011. Priemerný objem použitých priemyselných fosforečných hnojív v období 2012 až 2015 bol však stále o 40 % nižší než v období 2004 až 2007.

(8)

V Severnom Írsku je 93 % poľnohospodárskej pôdy určených na trávne porasty. V poľnohospodárskych podnikoch s trávnymi porastmi sa celkovo 42 % pôdnej plochy obhospodaruje extenzívne s mierou zaťaženia nižšou ako 1 dobytčia jednotka na jeden hektár a nízkou mierou použitia hnojív, 4 % sa obhospodaruje v rámci agroenvironmentálnych programov a len 25 % sa obhospodaruje intenzívnejšie s mierou zaťaženia minimálne 2 dobytčie jednotky na jeden hektár. Ako orná pôda sa využíva 4 % poľnohospodárskej pôdy. Priemerné použitie chemického hnojiva na trávnych porastoch predstavuje 76 kg/ha dusíka a 5 kg/ha fosforu.

(9)

Severné Írsko sa vyznačuje vysokým úhrnom zrážok a prevahou pôdy so zlým odvodnením. Pre slabé odvodnenie je denitrifikačný potenciál väčšiny pôd v Severnom Írsku relatívne vysoký, čím sa znižuje koncentrácia dusičnanov v pôde a následne aj množstvo dusičnanov, ktoré by sa mohli vyplavovať.

(10)

Podnebie Severného Írska, charakteristické rovnomerným rozdelením zrážok počas celého roka a pomerne malým rozsahom ročných teplôt, je priaznivé pre relatívne dlhé vegetačné obdobie tráv, ktoré sa pohybuje od 270 dní za rok v pobrežných oblastiach na východe do asi 260 dní za rok v centrálnych nížinách.

(11)

Po preskúmaní žiadosti Spojeného kráľovstva týkajúcej sa regiónu Severného Írska v súlade s odsekom 2 tretím pododsekom prílohy III k smernici 91/676/EHS a s ohľadom na nariadenia o akčnom programe pre živiny z roku 2019 pre Severné Írsko [Nutrients Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2019 (6)] a na základe skúseností získaných pri uplatňovaní výnimiek stanovených v rozhodnutí 2007/863/ES a vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2015/346, sa Komisia domnieva, že aplikáciou množstva hnoja pasúcich sa hospodárskych zvierat, ktoré pre región Severného Írska navrhuje Spojené kráľovstvo a ktoré zodpovedá 250 kg dusíka, nie je dotknuté dosiahnutie cieľov smernice 91/676/EHS, ak sú splnené podmienky stanovené v tomto rozhodnutí.

(12)

Z podporných informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, vyplýva, že navrhnuté množstvo 250 kg dusíka na jeden hektár ročne z maštaľného hnoja v poľnohospodárskych podnikoch s minimálne 80 % trávnych porastov je odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako napríklad dlhé vegetačné obdobia a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(13)

Účinnosť vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/346 uplynula 31. decembra 2018. S cieľom zabezpečiť, aby príslušní poľnohospodári mohli využívať výhody vyplývajúce z požadovanej výnimky, je potrebné prijať toto rozhodnutie.

(14)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (7) sa stanovujú všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Únii na účely politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností Únie, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Priestorové informácie zhromaždené v kontexte tohto rozhodnutia by podľa možnosti mali byť v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice. V záujme zníženia administratívnej záťaže a zvýšenia koherentnosti údajov by malo Spojené kráľovstvo pri zbere potrebných údajov v zmysle tohto rozhodnutia v prípade potreby použiť informácie získané v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému zriadeného podľa hlavy V kapitoly II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (8).

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka

Výnimka, o ktorú Spojené kráľovstvo v súvislosti so Severným Írskom požiadalo listom z 19. februára 2019 s cieľom umožniť, aby sa na pôdu mohlo aplikovať väčšie množstvo dusíka obsiahnutého v maštaľnom hnoji, než je množstvo stanovené v odseku 2 druhom pododseku prvej vete prílohy III k smernici 91/676/EHS, sa udeľuje s výhradou splnenia podmienok stanovených v článkoch 4 až 10.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Výnimka udelená na základe článku 1 sa vzťahuje na poľnohospodárske podniky s trávnym porastom, ktorým sa udelilo povolenie v súlade s článkom 5.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„tráva“ je trvalo alebo dočasne zatrávnená plocha;

b)

„poľnohospodárske podniky s trávnym porastom“ sú podniky, v ktorých tráva tvorí 80 % alebo viac plochy, ktorá je k dispozícii na aplikáciu hnoja;

c)

„pasúce sa hospodárske zvieratá“ je hovädzí dobytok (s výnimkou teliat), ovce, jelenia zver, kozy a kone;

d)

„parcela“ je samostatné pole alebo skupina polí, ktoré sú homogénne, pokiaľ ide o plodiny, druh pôdy a spôsoby hnojenia;

e)

„plán hnojenia“ je predbežný výpočet plánovaného využívania a dostupnosti živín;

f)

„evidencia hnojenia“ je bilancia živín na základe ich skutočného používania a spotreby.

Článok 4

Žiadosti o povolenie

1.   Poľnohospodári v poľnohospodárskych podnikoch s trávnym porastom môžu príslušným orgánom predložiť žiadosť o ročné povolenie na aplikáciu maštaľného hnoja s obsahom do 250 kg dusíka na hektár ročne. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie, že poľnohospodár v poľnohospodárskom podniku s trávnym porastom sa podrobuje všetkým kontrolám stanoveným v článku 9.

2.   V každoročnej žiadosti uvedenej v odseku 1 sa žiadateľ písomne zaviaže splniť podmienky stanovené v článkoch 6 a 7.

Článok 5

Udeľovanie povolení

Povolenia na aplikáciu maštaľného hnoja s obsahom do 250 kg dusíka na hektár ročne sa udeľujú za podmienok stanovených v článkoch 6 až 7.

Článok 6

Podmienky týkajúce sa aplikácie hnoja a iných hnojív

1.   Množstvo maštaľného hnoja pasúcich sa hospodárskych zvierat, ktoré sa každoročne aplikuje na pôdu v poľnohospodárskych podnikoch s trávnym porastom vrátane aplikácie samotnými zvieratami, neprekročí množstvo hnoja obsahujúce 250 kg dusíka na hektár, pričom musia byť splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8.

2.   Celková dávka dusíka nepresiahne predpokladanú potrebu živín pre danú plodinu ani maximálnu mieru hnojenia pre daný poľnohospodársky podnik s trávnym porastom, ako sa stanovuje v nariadeniach o akčnom programe pre živiny z roku 2019 pre Severné Írsko, a to pri zohľadnení prísunu z pôdy.

3.   Pre každý poľnohospodársky podnik s trávnym porastom sa vypracúva a vedie plán hnojenia. Opisuje sa v ňom striedanie plodín na poľnohospodárskej pôde a plánovaná aplikácia hnoja a iných hnojív. V pláne hnojenia sú obsiahnuté aspoň tieto informácie:

a)

plán striedania plodín, v ktorom sa stanovuje:

plošná výmera parciel s trávou,

plošná výmera parciel s inými plodinami než tráva,

náčrt mapy znázorňujúci polohu jednotlivých parciel;

b)

počet hospodárskych zvierat v poľnohospodárskom podniku s trávnym porastom;

c)

opis systému ustajnenia a uskladnenia hnoja vrátane dostupných kapacít na uskladnenie hnoja;

d)

výpočet dusíka a fosforu v hnoji vyprodukovanom v poľnohospodárskom podniku s trávnym porastom;

e)

množstvo, druh a vlastnosti hnoja vyvezeného z poľnohospodárskeho podniku s trávnym porastom alebo dovezeného do takéhoto podniku;

f)

predvídateľné požiadavky plodín na dusík a fosfor na každej parcele;

g)

výsledky pôdnych rozborov s vyjadrením zásoby dusíka a fosforu, ak sú k dispozícii;

h)

povaha hnojiva, ktoré sa má použiť;

i)

výpočet množstva aplikovaného dusíka a fosforu obsiahnutého v hnoji na jednotlivých parcelách;

j)

výpočet množstva aplikovaného dusíka a fosforu obsiahnutého v chemických a iných hnojivách na jednotlivých parcelách.

Plán hnojenia sa v poľnohospodárskom podniku s trávnym porastom vypracuje na každý kalendárny rok do 1. marca daného roka. Reviduje sa najneskôr sedem dní po každej zmene poľnohospodárskych postupov v poľnohospodárskom podniku s trávnym porastom.

4.   Pre každý poľnohospodársky podnik s trávnym porastom sa vypracúva a vedie evidencia hnojenia vrátane informácií o podávaní dusíka a fosforu, ako aj o zaobchádzaní so znečistenou vodou. Táto evidencia sa predkladá príslušnému orgánu za každý kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

5.   Každý poľnohospodársky podnik s trávnym porastom vykonáva pravidelné odoberanie vzoriek pôdy a pôdny rozbor, pokiaľ ide o dusík a fosfor.

Odber vzoriek a rozbor sa vykoná najmenej raz za štyri roky v prípade každej homogénnej plochy poľnohospodárskeho podniku s trávnym porastom z hľadiska striedania plodín a pôdnych charakteristík.

Na každých päť hektárov poľnohospodárskej pôdy sa vykoná aspoň jeden rozbor.

V poľnohospodárskom podniku s trávnym porastom musia byť k dispozícii výsledky rozboru pôdy, pokiaľ ide o obsah dusíka a fosforu.

6.   Maštaľný hnoj sa nesmie aplikovať na jeseň pred kultiváciou trávy.

7.   V prípade každého poľnohospodárskeho podniku s trávnym porastom poľnohospodár zabezpečí, aby bilancia fosforu vypočítaná podľa metodiky stanovenej v nariadeniach o akčnom programe pre živiny z roku 2019 pre Severné Írsko neprekročila prebytok 10 kg fosforu na hektár ročne.

8.   Aspoň 50 % hnojovice vyprodukovanej v podniku sa aplikuje do 15. júna každého roku. Po 15. júni každého roku sa použijú postrekovacie zariadenia, ktorými sa hnojovica aplikuje pri znížených emisiách amoniaku.

Článok 7

Podmienky týkajúce sa obhospodarovania pôdy

1.   Dočasné trávne porasty sa rozorávajú na jar.

2.   Po orbe trávy na všetkých typoch pôdy okamžite nasleduje výsadba plodín vyžadujúcich vysoké dávky dusíka.

3.   Striedanie plodín nezahŕňa strukoviny ani iné rastliny, ktoré viažu dusík zo vzduchu. Striedanie plodín sa však môže vzťahovať na ďatelinu na trávnych porastoch s menej ako 50 % ďateliny a na iné strukoviny, ktoré sú podsievané trávou.

Článok 8

Monitorovanie

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa vypracovali mapy znázorňujúce:

a)

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov s trávnym porastom v každom okrese, na ktorý sa povolenia vzťahujú;

b)

percentuálny podiel hospodárskych zvierat v každom okrese, na ktorý sa povolenia vzťahujú;

c)

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy v každom okrese, na ktorý sa povolenia vzťahujú;

d)

miestne využívanie pôdy.

Tieto mapy sa každoročne aktualizujú.

2.   Príslušné orgány monitorujú pôdu, povrchovú vodu a podzemnú vodu a poskytujú Komisii údaje o koncentráciách dusíka a fosforu v pôdnej vode, o mineralizovanom dusíku v pôdnom profile a o koncentráciách dusičnanov v podzemnej a povrchovej vode, a to za podmienok pri uplatňovaní výnimky aj bez uplatňovania výnimky. Monitorovanie sa vykonáva na úrovni jednotlivých polí poľnohospodárskeho podniku a v rámci monitorovacích poľnohospodárskych spádových oblastí. Miesta monitorovania musia byť zvolené tak, aby boli zastúpené hlavné typy pôdy a intenzity hnojenia, prevažujúce postupy hnojenia a hlavné plodiny.

3.   Príslušné orgány vykonajú posilnené monitorovanie vody v poľnohospodárskych spádových oblastiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti najcitlivejších vodných útvarov.

4.   Príslušné orgány vykonajú prieskumy miestneho využívania pôdy, striedania plodín a poľnohospodárskych postupov pre poľnohospodárske podniky s trávnym porastom, na ktoré sa vzťahujú povolenia.

5.   Zhromaždené informácie a údaje z rozboru živín podľa článku 6 ods. 5 a z monitorovania uvedeného v odseku 2 tohto článku sa použijú na modelové výpočty rozsahu úbytku dusíka a fosforu z poľnohospodárskych podnikov s trávnym porastom, na ktoré sa vzťahujú povolenia.

Článok 9

Kontroly a inšpekcie

1.   Príslušné orgány vykonávajú administratívne kontroly týkajúce sa všetkých žiadostí o povolenie na účely posúdenia dodržiavania podmienok stanovených v článkoch 6 a 7. Ak sa preukáže, že uvedené podmienky nie sú splnené, žiadosť sa zamietne a žiadateľ bude informovaný o dôvodoch zamietnutia.

2.   Príslušné orgány musia zaviesť program terénnych inšpekcií poľnohospodárskych podnikov s trávnym porastom, na ktoré sa vzťahujú povolenia, a to na základe rizika a s primeranou frekvenciou, pričom zohľadnia výsledky kontrol z predchádzajúcich rokov a výsledky všeobecných náhodných kontrol týkajúcich sa právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 91/676/EHS, ako aj všetky ostatné informácie, ktoré by mohli naznačovať nedodržiavanie podmienok stanovených v článkoch 6 a 7.

3.   Terénne inšpekcie sa musia vykonávať minimálne v 5 % poľnohospodárskych podnikov s trávnym porastom, na ktoré sa vzťahujú povolenia, s cieľom posúdiť dodržiavanie podmienok stanovených v článkoch 6 a 7.

4.   Ak sa v niektorom roku zistí, že poľnohospodársky podnik s trávnym porastom, na ktorý sa vzťahuje povolenie, nesplnil podmienky stanovené v článkoch 6 a 7, držiteľ povolenia je sankcionovaný v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a v nasledujúcom roku nie je oprávnený na udelenie povolenia.

5.   Príslušným orgánom sa udelia potrebné právomoci a prostriedky na overenie dodržiavania podmienok povolenia udeleného v zmysle tohto rozhodnutia.

Článok 10

Podávanie správ

Príslušné orgány predkladajú Komisii každý rok do 30. júna správu s týmito informáciami:

a)

mapy znázorňujúce pre každý okres percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, percentuálny podiel hospodárskych zvierat a percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje povolenie, ako aj mapy miestneho využívania pôdy, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1;

b)

výsledky monitorovania koncentrácií dusičnanov v podzemných a povrchových vodách vrátane informácií o vývoji kvality vody, a to za podmienok pri uplatňovaní výnimky aj bez uplatňovania výnimky, ako aj vplyv výnimky na kvalitu vody, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2;

c)

výsledky monitorovania pôdy, pokiaľ ide o koncentrácie dusíka a fosforu v pôdnej vode a o mineralizovaný dusík v pôdnom profile, a to za podmienok pri uplatňovaní výnimky aj bez uplatňovania výnimky, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2;

d)

zhrnutie a vyhodnotenie údajov získaných z posilneného monitorovania vody, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3;

e)

výsledky prieskumu miestneho využívania pôdy, striedania plodín a poľnohospodárskych postupov, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4;

f)

výsledky modelových výpočtov rozsahu úbytku dusíka a fosforu z poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostali povolenie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4;

g)

vyhodnotenie plnenia podmienok uplatňovania povolení na základe výsledkov administratívnych kontrol a terénnych inšpekcií, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 a 2;

h)

vývoj počtov hospodárskych zvierat a produkcie hnoja v každej kategórii hospodárskych zvierat v Severnom Írsku a v poľnohospodárskych podnikoch s trávnym porastom, ktoré dostali povolenie;

i)

porovnávacia analýza kontrol poľnohospodárskych podnikov s trávnym porastom v Severnom Írsku, na ktoré sa vzťahujú povolenia a tých, na ktoré sa nevzťahujú.

Priestorové údaje uvedené v správe musia byť podľa potreby v súlade so smernicou 2007/2/ES. Pri zbere potrebných údajov príslušné orgány podľa potreby využívajú informácie získané v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému vytvoreného v súlade s článkom 67 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 11

Obdobie uplatňovania

Účinnosť tohto rozhodnutia uplynie 31. decembra 2022.

Článok 12

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 27. mája 2019

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/863/ES zo 14. decembra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 122).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2011/128/EÚ z 24. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/863/ES, ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2011, s. 21).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/346 z 9. februára 2015, ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. EÚ L 60, 4.3.2015, s. 42).

(5)  Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 4. mája 2018 o vykonávaní smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov na základe správ členských štátov za obdobie rokov 2012 – 2015 [COM(2018) 257 final].

(6)  SR 2019 č. 81.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).


6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/27


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1326

z 5. augusta 2019

o harmonizovaných normách pre elektromagnetickú kompatibilitu vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, (1) a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (2) sa o elektrických zariadeniach, ktoré sú v súlade s harmonizovanými normami alebo ich časťami, pričom odkazy na dané normy alebo ich časti sa uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá, že spĺňajú základné požiadavky, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú a ktoré sú stanovené v prílohe I k uvedenej smernici.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím C(2016)7641 (3) Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) o vypracovanie, revíziu a kompletizáciu harmonizovaných noriem pre elektromagnetickú kompatibilitu na podporu smernice 2014/30/EÚ.

(3)

Na základe vykonávacieho rozhodnutia C(2016)7641, výbory CEN a Cenelec vypracovali harmonizované normy EN IEC 61058-1:2018 pre spínače na spotrebiče a EN 55035:2017 pre multimediálne zariadenia. Na základe uvedeného rozhodnutia výbory CEN a Cenelec zrevidovali harmonizované normy EN 13309:2010 pre stroje s vnútorným zdrojom elektrickej energie a EN 50557:2011 pre ističe s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku, pričom odkazy na tieto normy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (4).

(4)

Komisia spoločne s výbormi CEN a Cenelec posúdila, či sú normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 a EN 63024:2018 v súlade s požiadavkou stanovenou vo vykonávacom rozhodnutí C(2016) 7641.

(5)

Normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 a EN 63024:2018 spĺňajú požiadavky, ktoré majú pokrývať a ktoré sú stanovené v smernici 2014/30/EÚ. Je preto vhodné uverejniť odkazy na tieto normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Výbor Cenelec vypracoval korigendum EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, ktorým opravil harmonizovanú normu EN 61000-6-5:2015, na ktorú bol v Úradnom vestníku Európskej únie (5) uverejnený odkaz. Vzhľadom na skutočnosť, že sa korigendom zavádzajú podstatné technické opravy a v záujme zabezpečenia správneho a dôsledného uplatňovania normy EN 61000-6-5:2015 je vhodné, aby sa odkaz na túto harmonizovanú normu spoločne s odkazom na uvedené korigendum uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Normy EN 13309:2010 a EN 50557:2011 boli zrevidované a norma EN 61000-6-5:2015 bola opravená. Je preto vhodné vypustiť odkazy na tieto normy z Úradného vestníka Európskej únie. S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas, aby sa pripravili na uplatňovanie revidovaných noriem a opravenej normy, vypustenie odkazov na tieto normy treba odsunúť.

(8)

Dodržiavanie harmonizovanej normy zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na harmonizované normy pre elektromagnetickú kompatibilitu vypracované na podporu smernice 2014/30/EÚ a uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa týmto uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Odkazy na harmonizované normy pre elektromagnetickú kompatibilitu vypracované na podporu smernice 2014/30/EÚ a uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu sa týmto vypúšťajú z Úradného vestníka Európskej únie k dátumom stanoveným v danej prílohe.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016)7641 z 30. novembra 2016 o žiadosti o normalizáciu adresovanej Európskemu výboru pre normalizáciu, Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy, pokiaľ ide o harmonizované normy na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu.

(4)  Ú. v. EÚ C 246, 13.7.2018, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 246, 13.7.2018, s. 1.


PRÍLOHA I

č.

Odkaz na normu

1.

EN ISO 13766-1:2018

Stroje na zemné a stavebné práce. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) strojov s vlastným zdrojom elektrickej energie. Časť 1: Všeobecné požiadavky na EMC za typických elektromagnetických podmienok prostredia (ISO 13766-1: 2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na odolnosť

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Spínače na spotrebiče. Časť 1: Všeobecné požiadavky

5.

EN 63024:2018

Požiadavky na zariadenia na samočinné opätovné zapínanie (ARD) ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie (mod IEC 63024:2017)


PRÍLOHA II

č.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

1.

EN 13309:2010 Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom elektrickej energie

30. júna 2021

2.

EN 50557:2011 Zariadenia na samočinné opätovné zapínanie (ARD) ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie

17. januára 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc

31. januára 2020


6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1327

z 5. augusta 2019,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2019) 5958]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady tejto choroby v populácii domácich alebo divo žijúcich ošípaných (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských štátov rozdelené podľa miery rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať zmeny epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v Únii, ktoré treba zohľadniť v uvedenej prílohe. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/1270 (5) na základe výskytu afrického moru ošípaných v Bulharsku, Poľsku a Litve.

(2)

Odo dňa prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/1270 sa zistili ďalšie výskyty afrického moru ošípaných v populáciách divo žijúcich a domácich ošípaných v Bulharsku, Maďarsku a Poľsku. Po týchto nedávnych výskytoch danej choroby a vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa regionalizácia v týchto troch členských štátoch prehodnotila a aktualizovala. Okrem toho sa prehodnotili a aktualizovali aj zavedené opatrenia na zníženie rizík. Tieto zmeny treba zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(3)

V júli 2019 bolo v Bulharsku v regióne Vidin zaznamenané jedno ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Toto ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Bulharska postihnutá africkým morom ošípaných mala uvádzať v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej časti I.

(4)

V júli 2019 bol v Bulharsku v regióne Plovdiv zaznamenaný jeden prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v oblasti, ktorá v súčasnosti nie je uvedená v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tento prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Bulharska postihnutá africkým morom ošípaných mala uvádzať v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(5)

V júli 2019 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v maďarských župách Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Bereg v oblasti uvedenej v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti oblastí uvedených v časti I uvedenej prílohy. Tieto prípady afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa dané oblasti Maďarska uvedené v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, ktoré sú v tesnej blízkosti oblasti uvedenej v časti II a postihnutej týmito nedávnymi prípadmi afrického moru ošípaných, mali teraz uvádzať v časti II danej prílohy, a nie v jej časti I.

(6)

V júli 2019 bol v Poľsku v okrese Plocky zaznamenaný jeden prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tento prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa uvedená oblasť Poľska postihnutá africkým morom ošípaných mala uvádzať v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej časti I.

(7)

V júli 2019 boli v Poľsku v okresoch Kozienicki a Zamojski zaznamenané dve ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v častiach I a II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa tieto oblasti Poľska postihnuté africkým morom ošípaných mali uvádzať v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej častiach I a II.

(8)

S cieľom zohľadniť najnovší epidemiologický vývoj afrického moru ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa v prípade Bulharska, Maďarska a Poľska mali vymedziť nové dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom, ktoré by sa mali náležite uviesť v častiach I, II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. augusta 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1270 z 26. júla 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 200, 29.7.2019, s. 44).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

4.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

ČASŤ II

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

ČASŤ III

1.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

tutto il territorio della Sardegna.