ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
30. júla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1271 z 25. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1848, pokiaľ ide o sumu rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2018, ktorá je k dispozícii Rumunsku na úhradu, v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1272 z 29. júla 2019, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín, a vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2078, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ( 1 )

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1273 z 26. júla 2019 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných na Slovensku [oznámené pod číslom C(2019) 5777]  ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1274 z 29. júla 2019 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na referenčné hodnoty v Austrálii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1275 z 29. júla 2019 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na referenčné hodnoty v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1276 z 29. júla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/627/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Austrálie za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1277 z 29. júla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2012/630/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Kanady za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1278 z 29. júla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/248/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Singapuru za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1279 z 29. júla 2019, o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Spojených štátov amerických za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1280 z 29. júla 2019, o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Mexika za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1281 z 29. júla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/245/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Brazílie za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1282 z 29. júla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/246/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Argentíny za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1283 z 29. júla 2019, o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Japonska za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1284 z 29. júla 2019, o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ( 1 )

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1271

z 25. júla 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1848, pokiaľ ide o sumu rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2018, ktorá je k dispozícii Rumunsku na úhradu, v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 6,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1848 (2) sa stanovujú sumy, ktoré boli k dispozícii členským štátom na úhradu konečným prijímateľom v rozpočtovom roku 2019. Tieto sumy zodpovedajú zníženiu v rámci finančnej disciplíny, ktoré členské štáty uplatnili v rozpočtovom roku 2018 na základe svojich vyhlásení o výdavkoch za obdobie od 16. októbra 2017 do 15. októbra 2018.

(2)

V prípade Rumunska sa v podrobnom vyhlásení o výdavkoch v plnej miere nezohľadňovala prahová hodnota vo výške 2 000 EUR, ktorá sa v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (3) vzťahuje na finančnú disciplínu. Preto sa vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1848 v záujme riadneho finančného hospodárenia Rumunsku nesprístupnila žiadna suma na úhradu.

(3)

Rumunsko následne informovalo Komisiu o správnej sume finančnej disciplíny, ktorá sa mala uplatniť v prípade Rumunska v rozpočtovom roku 2018, ak by sa bola v plnej miere zohľadnila prahová hodnota 2 000 EUR. V záujme úhrady príslušných súm rumunským poľnohospodárom by Komisia mala určiť zodpovedajúcu sumu, ktorú má pre Rumunsko k dispozícii.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1848 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Zmena vykonaná týmto nariadením má vplyv na uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1848 uplatňovaného od 1. decembra 2018, a teda by sa od daného dátumu malo uplatňovať aj toto nariadenie, ktoré by z uvedeného dôvodu malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tabuľke uvedenej v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1848 sa za riadok týkajúci sa Portugalska vkladá táto položka:

„Rumunsko

16 669 111 “

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1848 z 26. novembra 2018 o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2018 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 300, 27.11.2018, s. 4).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1272

z 29. júla 2019,

ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín, a vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2078, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho články 8 a 12,

keďže:

(1)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 mala Komisia do 1. januára 2018 zostaviť únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(2)

Únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia (ES) č. 258/97 bol zriadený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (3).

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1023 (4) sa opravilo vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín, s cieľom zahrnúť doň viacero povolených alebo oznámených nových potravín, ktoré nie sú uvedené v pôvodnom zozname Únie.

(4)

Po uverejnení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2470 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1023 Komisia zistila ďalšie chyby v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470.

(5)

Opravy sú potrebné na zabezpečenie zrozumiteľnosti a právnej istoty pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a pre príslušné orgány členských štátov, čím sa zabezpečí riadne vykonávanie a používanie únijného zoznamu nových potravín.

(6)

Príslušný orgán Talianska 22. novembra 2018 predložil Komisii žiadosť o opravu únijného zoznamu týkajúcu sa názvu a špecifických požiadaviek na označovanie novej potraviny extrakt z bunkových kultúr Echinacea purpurea. Táto nová potravina bola povolená na základe postupu oznamovania podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 258/97. Príslušný orgán Talianska pochybil tým, že oznámil nesprávny názov bunkových kultúr, a preto požaduje nahradiť názov bunkových kultúr HTN®Vb názvom EchiPure-PC™ v názve novej potraviny uvedenom v únijnom zozname a v špecifických požiadavkách na označovanie potravín, ktoré ich obsahujú, ako aj v špecifikácií novej potraviny.

(7)

Je preto potrebné opraviť názov a špecifickú požiadavku na označovanie v tabuľke 1 a opraviť špecifikáciu v tabuľke 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o novú potravinu extrakt z bunkových kultúr Echinacea purpurea.

(8)

Nové potraviny „kvasnicové betaglukány“ boli povolené za určitých podmienok použitia vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/762/EÚ (5). Použitie kvasnicových betaglukánov v ďalších kategóriách potravín bolo neskôr povolené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2078 (6). V špecifikácii kvasnicových betaglukánov vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/2078 sú merné jednotky ťažkých kovov nesprávne vyjadrené v mg/g namiesto mg/kg. Táto chyba bola prenesená do únijného zoznamu zriadeného vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2470. Preto by sa mala zodpovedajúcim spôsobom opraviť špecifikácia kvasnicových betaglukánov týkajúca sa ťažkých kovov v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/2078 a v tabuľke 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 a vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2078 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa opravuje v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/2078 sa opravuje v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1023 z 23. júla 2018, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín (Ú. v. EÚ L 187, 24.7.2018, s. 1).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/762/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým sa povoľuje uvedenie kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 41).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2078 z 10. novembra 2017, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 77).


PRÍLOHA

1.   

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa opravuje takto:

a)

Zápis týkajúci sa extraktu z bunkových kultúr Echinacea purpurea v tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Extrakt z bunkových kultúr Echinacea purpurea

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚suchý extrakt Echinacea purpurea z bunkových kultúr EchiPure-PC™‘.“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako 'potravinové doplnky'

V súlade s bežným použitím podobného extraktu z kvetov v súkvetí Echinacea purpurea vo výživových doplnkoch

b)

Zápis týkajúci sa extraktu z bunkových kultúr Echinacea purpurea v tabuľke 2 (Špecifikácie) sa nahrádza takto:

Povolená nová potravina

Špecifikácie

Extrakt z bunkových kultúr Echinacea purpurea

Opis/definícia:

Suchý extrakt z Echinacea purpurea z bunkových kultúr EchiPure-PC™.“

c)

Zápisy týkajúce sa kvasnicových betaglukánov v tabuľke 2 (Špecifikácie) pod nadpisom Ťažké kovy týkajúce sa formy nerozpustnej vo vode, ktorá je však dispergovateľná v mnohých kvapalných matriciach, sa nahrádzajú takto:

 

„Olovo: < 0,2 mg/kg

Arzén: < 0,2 mg/kg

Ortuť: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 0,1 mg/kg“

2.   

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/2078 sa opravuje takto:

Zápisy týkajúce sa olova, arzénu, ortuti a kadmia v tabuľke Špecifikácie kvasnicových (Saccharomyces cerevisiae) betaglukánov sa nahrádzajú takto:

„Olovo

< 0,2 mg/kg

Arzén

< 0,2 mg/kg

Ortuť

< 0,1 mg/kg

Kadmium

< 0,1 mg/kg“


ROZHODNUTIA

30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1273

z 26. júla 2019

o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných na Slovensku

[oznámené pod číslom C(2019) 5777]

(Iba slovenské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov ošípaných a medzi divo žijúce ošípané. Obchodovaním so živými ošípanými alebo produktmi z nich sa teda môže rozšíriť z jedného členského štátu do druhého členského štátu a do tretích krajín.

(3)

V smernici Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. V článku 9 smernice 2002/60/ES sa v prípade výskytu ohnísk uvedenej choroby stanovuje zriadenie ochranných pásiem a kontrolných pásiem (ďalej len „pásma dohľadu“), v ktorých sa majú uplatňovať opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice.

(4)

Slovensko informovalo Komisiu o aktuálnej situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, a v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES zriadilo ochranné pásmo a pásmo dohľadu, v ktorých sa uplatňujú opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice.

(5)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci so Slovenskom vymedziť na úrovni Únie ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s africkým morom ošípaných v uvedenom členskom štáte.

(6)

Preto by sa až do ďalšieho stretnutia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá mali v prílohe k tomuto rozhodnutiu stanoviť oblasti identifikované ako ochranné pásma a pásma dohľadu na Slovensku a malo by sa zároveň stanoviť trvanie danej regionalizácie.

(7)

Toto rozhodnutie sa má prehodnotiť na ďalšom zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Slovensko zabezpečí, aby ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES zahŕňali aspoň oblasti uvedené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. októbra 2019.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 26. júla 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).


PRÍLOHA

Slovensko

Oblasti podľa článku 1

Deň ukončenia uplatňovania

Ochranné pásmo

obec Strážne

30. októbra 2019

Pásmo dohľadu

obce Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník

30. októbra 2019


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/9


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1274

z 29. júla 2019

o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na referenčné hodnoty v Austrálii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2016/1011 sa zavádza spoločný rámec na zabezpečenie presnosti a integrity indexov používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v Únii.

(2)

Uvedené nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2018 a správcovia mimo Únie využívajú prechodné obdobie, ktoré im umožňuje používať v Únii referenčné hodnoty tretích krajín. Po uplynutí prechodného obdobia sa referenčná hodnota alebo kombinácia referenčných hodnôt, ktoré poskytuje správca so sídlom v tretej krajine, môžu použiť v Únii len vtedy, ak sa referenčná hodnota a správca uvádzajú v registri, ktorý vedie Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“), na základe rozhodnutia Komisie o rovnocennosti alebo na základe uznania alebo schválenia príslušnými orgánmi.

(3)

Komisia je poverená prijímať vykonávacie rozhodnutia, v ktorých sa uvádza, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny sú rovnocenné s požiadavkami podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o konkrétnych správcov alebo konkrétne referenčné hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt. Pri posudzovaní takejto rovnocennosti Komisia zohľadňuje, či sa právnym rámcom tretej krajiny a jej praxou v oblasti dohľadu zabezpečuje dodržiavanie zásad IOSCO o finančných referenčných hodnotách, prípadne zásad IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy (tzv. PRA), a či sa v danej tretej krajine títo konkrétni správcovia alebo konkrétne referenčné hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt podrobujú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu.

(4)

Referenčné hodnoty, ako napríklad sadzba Australian Bank Bill Swap Rate a index S&P/ASX 200, sa spravujú v Austrálii a v Únii ich používa niekoľko dohliadaných subjektov. Komisia preto vykonala posúdenie režimu referenčných hodnôt v Austrálii.

(5)

Austrálsky legislatívny rámec stanovovania referenčných hodnôt, dohľadu nad nimi a ich správy spočíva v licenčnom systéme a poskytuje právomoci Austrálskej komisii pre cenné papiere a investície (Australian Securities and Investments Commission – „ASIC“). Vyžaduje sa v ňom, aby správcovia významných referenčných hodnôt získali od komisie ASIC licenciu správcu referenčnej hodnoty. V prípade referenčných hodnôt, ktoré ASIC neoznačila za významné, austrálsky legislatívny rámec umožňuje správcom uplatniť vnútroštátny regulačný rámec, a to tak, že požiadajú ASIC o licenciu v súlade s článkom 908BD zákona o obchodných spoločnostiach, a následne sa na nich budú vzťahovať pravidlá ASIC pre správcov a prispievateľov.

(6)

Na držiteľov licencie ASIC sa vzťahujú licenčné podmienky, ako aj rad legislatívnych požiadaviek. Právne záväzné požiadavky pre správcov sú stanovené v zákone o obchodných spoločnostiach z roku 2001 (Corporations Act 2001) („zákon o obchodných spoločnostiach“), v pravidlách ASIC pre finančné referenčné hodnoty (správa) z roku 2018 [ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018] a vo (vykonávacích) pravidlách ASIC pre finančné referenčné hodnoty z roku 2018 [ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018]. Ďalšie usmernenia pre správcov referenčných hodnôt sa uvádzajú v regulačnej príručke ASIC 268 pod názvom Licenčný režim pre správcov finančných referenčných hodnôt (Licensing regime for financial benchmark administrators) („RG 268“). Časťou 7.5B zákona o obchodných spoločnostiach [v znení novelizovaných zákonov o štátnej pokladnici z roku 2018 (opatrenia č. 5 z roku 2017)] sa zavádza legislatívny rámec regulácie finančných referenčných hodnôt.

(7)

V súlade s článkom 908AC zákona o obchodných spoločnostiach môže ASIC formou legislatívneho predpisu označiť finančnú referenčnú hodnotu za významnú referenčnú hodnotu. Za významné referenčné hodnoty možno označiť len referenčné hodnoty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v zákone. Komisia ASIC musí byť presvedčená, že: i) referenčná hodnota je pre austrálsky finančný systém systémovo dôležitá alebo ii) pre Austráliu existuje významné riziko finančnej nákazy alebo systémovej nestability, ak sa naruší dostupnosť alebo integrita referenčnej hodnoty, alebo iii) retailoví aj veľkí investori v Austrálii by boli významne postihnutí, ak by došlo k narušeniu dostupnosti alebo integrity referenčnej hodnoty.

(8)

Komisia ASIC formou predpisu ASIC pre obchodné spoločnosti (významné finančné referenčné hodnoty) č. 2018/420 [ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420] označila niekoľko finančných referenčných hodnôt za významné referenčné hodnoty. Toto rozhodnutie sa obmedzuje na správcov referenčných hodnôt uvedených v najnovšom platnom znení predpisu ASIC pre obchodné spoločnosti (významné finančné referenčné hodnoty) č. 2018/420. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na správcov referenčných hodnôt, ktoré spĺňajú podmienky na vyňatie z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/1011 v súlade s článkom 2 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(9)

ASIC môže udeliť licenciu správcovi referenčnej hodnoty v súvislosti s jednou alebo viacerými finančnými referenčnými hodnotami. Pri rozhodovaní o udelení licencie, uložení, zmene alebo zrušení licenčných podmienok, zmene licencie, pozastavení alebo zrušení licencie musí ASIC zvážiť faktory uvedené v článku 908BO ods. 2 zákona o obchodných spoločnostiach. Ten, kto spravuje významnú referenčnú hodnotu (alebo ponúka jej spravovanie), ale nemá licenciu správcu referenčnej hodnoty s uvedením finančnej referenčnej hodnoty, sa dopúšťa trestného činu.

(10)

ASIC prijala pravidlá ASIC pre finančné referenčné hodnoty (správa) z roku 2018 („pravidlá správy“) podľa článku 908CA zákona o obchodných spoločnostiach, ako aj (vykonávacie) pravidlá ASIC pre finančné referenčné hodnoty z roku 2018 („vykonávacie pravidlá“) podľa článku 908CD zákona o obchodných spoločnostiach. V pravidlách správy sa stanovujú požiadavky na držiteľov licencie správcu referenčnej hodnoty a prispievateľov vrátane požiadaviek týkajúcich sa správy a riadenia a dohľadu, požiadaviek na outsourcing, požiadaviek na ochranu pred konfliktmi záujmov, požiadaviek na vytváranie a metódu referenčnej hodnoty a požiadaviek na vstupné údaje. Vykonávacími pravidlami sa upravuje povinná tvorba alebo správa významnej referenčnej hodnoty alebo povinné predkladanie údajov k významnej finančnej referenčnej hodnote.

(11)

Pri vypracúvaní pravidiel správy ASIC zohľadnila „Zásady finančných referenčných hodnôt“ organizácie IOSCO, ako sa vyžaduje v oddiele 908CK zákona o obchodných spoločnostiach. ASIC okrem toho zvážila právny rámec a rámec dohľadu v súvislosti s referenčnými hodnotami v tretích krajinách vrátane nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako aj iné austrálske režimy udeľovania finančných licencií.

(12)

V odôvodnení k pravidlám správy je opísané, ako sa zásady IOSCO premietli do pravidiel správy a vykonávacích pravidiel. V pravidlách správy sa konkrétne uvádza, že pravidlo 2.1.2 zodpovedá zásadám IOSCO o mechanizmoch správy a riadenia finančných referenčných hodnôt. Pravidlo 2.1.3 zodpovedá zásadám IOSCO o dohľade nad tretími stranami, ktoré sú zapojené do tvorby alebo správy jednotlivých finančných referenčných hodnôt uvedených v držiteľovej licencii správcu referenčnej hodnoty. Pravidlo 2.1.4 zodpovedá zásadám IOSCO o konflikte záujmov u správcov finančných referenčných hodnôt. Pravidlo 2.2.1 zodpovedá zásadám IOSCO o vytváraní referenčnej hodnoty. Pravidlo 2.2.2 zodpovedá zásadám IOSCO o dostatočnosti údajov a vnútornej kontrole zberu údajov. Pravidlo 2.2.3 zodpovedá zásadám IOSCO o obsahu metodiky použitej na určenie finančných referenčných hodnôt. Pravidlo 2.2.4 ods. 1 zodpovedá zásadám IOSCO o zmenách metodiky použitej na určenie finančných referenčných hodnôt. Pravidlo 2.3.1 zodpovedá zásadám IOSCO o kontrolnom rámci pre správcov, keďže sa týka riadenia rizík, ako aj základných požiadaviek iných austrálskych licenčných režimov. Pravidlo 2.4.1 zodpovedá zásadám IOSCO o plánovaní prechodu alebo zániku referenčnej hodnoty, na ktorú bola udelená licencia. Pravidlo 2.5.1 zodpovedá zásadám IOSCO o „etickom kódexe predkladateľa“. Pravidlo 2.6.1 zodpovedá zásadám IOSCO o transparentnosti určovania referenčných hodnôt.

(13)

ASIC okrem toho poskytuje regulačné usmernenie (RG 268) pre subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá správy a vykonávacie pravidlá. Uvádza v ňom svoj výklad právnych predpisov a praktické usmernenie, ako zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

(14)

Komisia preto dospela k záveru, že záväzné požiadavky týkajúce sa správcov významných referenčných hodnôt, ako sú určené v predpise ASIC pre obchodné spoločnosti (významné finančné referenčné hodnoty) č. 2018/420, sú rovnocenné so zodpovedajúcimi požiadavkami podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011.

(15)

V článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa takisto vyžaduje, aby požiadavky podliehali nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu v tretej krajine.

(16)

Správcovia referenčných hodnôt, ktorým bola v Austrálii udelená licencia, podliehajú priebežnému dohľadu a dozoru zo strany ASIC. V článku 908AF zákona o obchodných spoločnostiach sa stanovuje, že ASIC je zodpovedná za vykonávanie dohľadu nad finančnými referenčnými hodnotami, na ktoré sú udelené licencie. ASIC zodpovedá aj za presadzovanie dodržiavania povinností správcov referenčných hodnôt podľa zákona o obchodných spoločnostiach, pravidiel správy a vykonávacích pravidiel. V tejto súvislosti vykonáva pravidelné posúdenia, ako správcovia referenčných hodnôt plnia svoje licenčné povinnosti.

(17)

V článku 908BQ zákona o obchodných spoločnostiach a v pravidle 2.8.1 pravidiel správy sa vyžaduje, aby správcovia referenčných hodnôt oznamovali ASIC určité záležitosti, napríklad prípady, keď držiteľ licencie nedodržiava nejaké regulačné povinnosti alebo ich už nedokáže dodržať. V súlade s článkami 908BR a 908BS zákona o obchodných spoločnostiach a pravidlami 2.8.2 a 2.8.3 pravidiel správy môže ASIC posudzovať dodržiavanie zákona o obchodných spoločnostiach a pravidiel správy u držiteľov licencie. ASIC môže tiež požiadať o podanie správy v akejkoľvek záležitosti v súlade s článkom 908BV zákona o obchodných spoločnostiach a vyžiadať si vyjadrenie audítora k správe držiteľa licencie o uvedených záležitostiach. V zmysle článku 908BW zákona o obchodných spoločnostiach je ASIC oprávnená vypracúvať hodnotiace správy, v prípade potreby ich sprístupňovať určitým austrálskym štátnym orgánom a zverejňovať tieto správy.

(18)

Ak správca referenčnej hodnoty neplní svoje regulačné povinnosti podľa článku 908BT zákona o obchodných spoločnostiach, ASIC môže vydať držiteľovi licencie písomný pokyn, aby prijal konkrétne opatrenia, ktoré podľa nej zabezpečia splnenie týchto povinností zo strany držiteľa licencie. Ak držiteľ licencie tento písomný pokyn nesplní, ASIC môže predložiť vec súdu, ktorý môže potom nariadiť, aby držiteľ licencie vyhovel usmerneniu ASIC. Podľa článkov 908CH a 908CI zákona o obchodných spoločnostiach môže ASIC vydávať oznámenia o porušení predpisov alebo prijímať záväzky od správcov, ktorí neplnili svoje regulačné požiadavky. V článku 908CG zákona o obchodných spoločnostiach sa stanovuje rámec, v ktorom správca, ktorý údajne nedodržal pravidlá správy, môže ako alternatívu k občianskoprávnemu konaniu uhradiť pokutu, prijať alebo zaviesť nápravné opatrenia (vrátane vzdelávacích programov) alebo prijať iné sankcie, než je úhrada pokuty. V súlade s článkami 908BI a 908BJ zákona o obchodných spoločnostiach môže ASIC za určitých okolností licenciu pozastaviť alebo zrušiť.

(19)

V zmysle vykonávacích pravidiel má ASIC možnosť – ak sa domnieva, že je to vo verejnom záujme – nariadiť držiteľovi licencie, aby naďalej tvoril alebo spravoval významnú referenčnú hodnotu, respektíve tvoril alebo spravoval významnú referenčnú hodnotu určitým spôsobom, a to aj zmenou metódy použitej na tvorbu alebo správu významnej referenčnej hodnoty. Podľa vykonávacích pravidiel má ASIC taktiež možnosť nariadiť prispievateľovi, aby držiteľovi licencie poskytol údaje alebo informácie na tvorbu alebo správu významnej referenčnej hodnoty, alebo aby ich poskytol komisii ASIC na účely súvisiace s tvorbou alebo správou významnej referenčnej hodnoty.

(20)

Komisia preto dospela k záveru, že záväzné požiadavky týkajúce sa správcov akejkoľvek referenčnej hodnoty označenej za významnú finančnú referenčnú hodnotu na základe predpisu ASIC pre obchodné spoločnosti (významné finančné referenčné hodnoty) č. 2018/420 podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu.

(21)

Správcovia referenčných hodnôt z EÚ nemusia získať licenciu na svoje referenčné hodnoty, ktoré sa majú používať v Austrálii, pokiaľ ASIC neoznačí referenčnú hodnotu za významnú referenčnú hodnotu alebo ak správca referenčnej hodnoty dobrovoľne nepožiada o udelenie licencie v Austrálii. Komisia ASIC informovala Komisiu, že nemá v úmysle označiť referenčné hodnoty z EÚ za významné.

(22)

Toto rozhodnutie sa doplní dohodami o spolupráci s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií a koordináciu činností dohľadu medzi ESMA a ASIC.

(23)

Toto rozhodnutie je založené na posúdení platných právne záväzných požiadaviek týkajúcich sa referenčných hodnôt v Austrálii v čase prijatia tohto rozhodnutia. Komisia bude naďalej pravidelne monitorovať vývoj na trhu, vývoj právneho rámca a rámca dohľadu nad referenčnými hodnotami a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním týchto požiadaviek s cieľom zabezpečiť priebežné plnenie požiadaviek, na základe ktorých sa prijalo toto rozhodnutie.

(24)

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá právomoc Komisie kedykoľvek vykonať osobitné preskúmanie, ak si vývoj situácie bude vyžadovať, aby Komisia toto rozhodnutie opätovne posúdila.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa právny rámec a rámec dohľadu Austrálie uplatniteľný na správcov finančných referenčných hodnôt, ktoré sú v predpise ASIC pre obchodné spoločnosti (významné finančné referenčné hodnoty) č. 2018/420 v jeho najnovšom platnom znení označené za významné referenčné hodnoty, považujú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/1011 a podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/13


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1275

z 29. júla 2019

o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na referenčné hodnoty v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2016/1011 sa zavádza spoločný rámec na zabezpečenie presnosti a integrity indexov používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov v Únii.

(2)

Uvedené nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2018 a správcovia mimo Únie využívajú prechodné obdobie, ktoré im umožňuje používať v Únii referenčné hodnoty tretích krajín. Po uplynutí prechodného obdobia sa referenčná hodnota alebo kombinácia referenčných hodnôt, ktoré poskytuje správca so sídlom v tretej krajine, môžu použiť v Únii len vtedy, ak sa referenčná hodnota a správca uvádzajú v registri, ktorý vedie Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“), na základe rozhodnutia Komisie o rovnocennosti alebo na základe uznania alebo schválenia príslušnými orgánmi.

(3)

Komisia je poverená prijímať vykonávacie rozhodnutia, v ktorých sa uvádza, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny sú rovnocenné s požiadavkami podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o konkrétnych správcov alebo konkrétne referenčné hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt. Pri posudzovaní takejto rovnocennosti Komisia zohľadňuje, či sa právnym rámcom tretej krajiny a jej praxou v oblasti dohľadu zabezpečuje dodržiavanie zásad IOSCO o finančných referenčných hodnotách, prípadne zásad IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy (tzv. PRA), a či sa v danej tretej krajine títo konkrétni správcovia alebo konkrétne referenčné hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt podrobujú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu.

(4)

Referenčné hodnoty, ako napríklad sadzby Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) a Singapore Dollar Swap Offer Rate, sa spravujú v Singapure a v Únii ich používa niekoľko dohliadaných subjektov. Komisia preto vykonala posúdenie režimu referenčných hodnôt v Singapure.

(5)

Zákonom o cenných papieroch a futures (Securities and Futures Act – SFA) a nariadeniami o cenných papieroch a futures (finančné referenčné hodnoty) z roku 2018 [Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018] („nariadenia o referenčných hodnotách podľa zákona SFA“) sa v Singapure stanovuje právny rámec a rámec dohľadu pre správcov označených referenčných hodnôt a prispievateľov do týchto referenčných hodnôt. Pri vypracúvaní požiadaviek podľa zákona SFA a nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA menový úrad Singapuru (Monetary Authority of Singapore – MAS) zvážil režimy referenčných hodnôt v zahraničných režimoch vrátane nariadenia (EÚ) 2016/1011.

(6)

Prostredníctvom časti VIAA zákona SFA sa zavádza regulačný režim, v ktorom všetci správcovia referenčných hodnôt a prispievatelia musia v súvislosti s označenou referenčnou hodnotou získať povolenie od úradu MAS ako autorizovaný správca referenčnej hodnoty („ABA“) alebo autorizovaný predkladateľ referenčnej hodnoty („ABS“). Na ABA a ABS sa vzťahujú konkrétne povinnosti a požiadavky týkajúce sa povinnej správy označenej referenčnej hodnoty a povinného predkladania údajov k označenej referenčnej hodnote. Okrem toho zákonom SFA sa udeľujú normotvorné právomoci úradu MAS. Pravidlá implementované úradom MAS sú právne záväzné.

(7)

V článku 2 zákona SFA sa pojmom finančná referenčná hodnota označuje akákoľvek cena, sadzba, index alebo hodnota, ktoré sa i) pravidelne určujú (priamym alebo nepriamym) použitím vzorca alebo akejkoľvek inej metódy výpočtu na informácie alebo vyjadrené názory týkajúce sa transakcií v rámci trhu alebo situácie na trhu v súvislosti s jednou alebo viacerými podkladovými hodnotami, ii) sprístupnili verejnosti (bezplatne alebo za poplatok), iii) využívajú ako referencia na určenie splatných úrokov alebo iných súm splatných z vkladov alebo prostriedkov úverovania, s cieľom určiť cenu alebo hodnotu akéhokoľvek investičného produktu alebo s cieľom merať výkonnosť akéhokoľvek produktu, ktorý ponúka osoba stanovená v nariadeniach.

(8)

V súlade s článkom 123B zákona SFA môže úrad MAS na základe vyhlášky vo vládnom vestníku označiť finančnú referenčnú hodnotu za označenú referenčnú hodnotu. Úrad MAS tak môže urobiť, ak existuje presvedčenie, že i) finančná referenčná hodnota má systémový význam pre finančný systém Singapuru, ii) narušenie určenia finančnej referenčnej hodnoty by mohlo mať vplyv na dôveru verejnosti k referenčnej hodnote alebo finančnému systému Singapuru, iii) určenie finančnej referenčnej hodnoty by mohlo byť predmetom manipulácie alebo iv) je to z iných dôvodov v záujme verejnosti.

(9)

Úrad MAS označil finančné referenčné hodnoty na základe vyhlášky o cenných papieroch a futures (označené referenčné hodnoty) z roku 2018 vydanej podľa článku 123B zákona SFA. Toto rozhodnutie sa vzťahuje len na správcov referenčných hodnôt, ktoré sú uvedené v najnovšom platnom znení vyhlášky o cenných papieroch a futures (označené referenčné hodnoty). Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na správcov finančných referenčných hodnôt, ktoré spĺňajú podmienky na vyňatie z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/1011 v súlade s článkom 2 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(10)

Podľa nariadenia zákona SFA (najmä článkov 123D a 123ZC) sa vyžaduje, aby správcovia a predkladatelia označených referenčných hodnôt mali udelené povolenie, pokiaľ nie sú od tejto povinnosti oslobodení z iných dôvodov. Úrad MAS môže pri rozhodovaní o udelení alebo pozastavení, resp. odobratí povolenia v súvislosti s ABA zohľadňovať faktory stanovené v článkoch 123F ods. 5, 123F ods. 6, 123F ods. 8, 123J ods. 1, 123J ods. 6 nariadenia zákona SFA a 4 ods. 1 nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA. Úrad MAS môže tiež uložiť, zmeniť alebo zrušiť podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa ABA podľa článkov 123F ods. 2 a 123F ods. 3 zákona SFA. Osoba spácha trestný čin, ak spravuje označenú referenčnú hodnotu alebo sa vydáva za jej správcu bez získania povolenia, pokiaľ nie je od takejto požiadavky oslobodená.

(11)

Podľa článku 123O zákona SFA správcovia referenčných hodnôt musia v súvislosti s každou označenou referenčnou hodnotou vydať kódex stanovujúci normy, ktoré má dodržiavať každý predkladateľ pre danú označenú referenčnú hodnotu. Vyžaduje si to zároveň vytvorenie výboru pre dohľad podľa nariadenia 8 nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA, ktorý vykonáva pravidelné preskúmania týkajúce sa rozsahu, koncepcie a metodiky označenej referenčnej hodnoty a opatrenia s cieľom uľahčiť jej správu.

(12)

V článkoch 123J ods. 4 a 123ZZB zákona SFA sa úradu MAS umožňuje prinútiť ABA, aby pokračoval v správe označenej referenčnej hodnoty. V článkoch 123F ods. 2 a 123F ods. 3 zákona SFA sa úradu MAS umožňuje stanoviť podmienky pre ABA týkajúce sa procesu určovania označenej referenčnej hodnoty. V článkoch 123ZI ods. 1 a 123ZJ ods. 1 zákona SFA sa úradu MAS umožňuje prinútiť akúkoľvek osobu, aby sa stala predkladateľom označenej referenčnej hodnoty, a to označením tejto osoby za predkladateľa označenej referenčnej hodnoty („DBS“). Úrad MAS musí pri rozhodovaní o tom, či označí osobu ako DBS alebo odníme toto označenie, zohľadniť faktory uvedené v článkoch 123ZI ods. 2 a 123ZI ods. 3 zákona SFA. DBS podlieha rovnakým priebežným povinnostiam ako ABS.

(13)

V časti VIAA zákona SFA a v nariadeniach o referenčných hodnotách podľa zákona SFA sa vo všeobecnosti odrážajú zásady IOSCO o finančných referenčných hodnotách. Správca je primárne zodpovedný za všetky aspekty spravovania označenej referenčnej hodnoty a podlieha regulatórnym požiadavkám podľa zákona SFA a nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA. Ak správca zveruje výkon niektorých činností tretej strane, vyžaduje sa, aby sa dodržiavali usmernenia týkajúce sa outsourcingu, ktoré vydal úrad MAS. Vo všetkých týchto pravidlách sú vyjadrené zásady IOSCO o celkovej zodpovednosti správcu a o dohľade nad tretími stranami.

(14)

V článku 123A zákona SFA sa uvádza, že cieľom regulačného režimu je podporovať spravodlivé a transparentné určovanie finančných referenčných hodnôt a znižovať systémové riziká. V súlade s týmito cieľmi sa v článku 123P zákona SFA vyžaduje uplatňovanie takých mechanizmov riadenia a správy, ktoré sú vhodné na spravodlivé a účinné určenie označenej referenčnej hodnoty v zmysle všeobecnej zásady predchádzania konfliktom záujmov u správcov. Okrem toho treba zabezpečiť, aby systémy a kontroly týkajúce sa vykonávania činnosti súvisiacej so správou označenej referenčnej hodnoty boli primerané a vhodné z hľadiska rozsahu a povahy týchto operácií, čo zohľadňuje zásadu IOSCO o kontrolnom rámci pre správcov.

(15)

Zásady o transparentnosti, metodike, vnútornom dohľade, pravidelnom preskúmaní a etickom kódexe predkladateľa sa zohľadňujú tým, že sa v zákone SFA vyžaduje vypracovanie kódexu v súvislosti s každou označenou referenčnou hodnotou, pre ktorý musí správca získať písomné schválenie od úradu MAS, a vytvorenie výboru pre dohľad, ktorý musí vykonávať pravidelné preskúmania týkajúce sa rozsahu a primeranosti vymedzení, koncepcie a metodiky označenej referenčnej hodnoty.

(16)

Vzhľadom na zásadu IOSCO o prechode sa v článku 123J umožňuje úradu MAS zamietnuť odobratie povolenia ABA, pokiaľ to nie je vo verejnom záujme. Článok 123S zákona SFA spolu s nariadením 13 nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA a s oznámením o predkladaní pravidelných správ pre správcov referenčných hodnôt zodpovedajú zásade IOSCO o auditoch. Článok 123R zákona SFA, nariadenie 12 nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA v súvislosti so správcami referenčných hodnôt, článok 123ZN ods. 1 zákona SFA a nariadenie 20 nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA v súvislosti s predkladateľmi referenčných hodnôt zodpovedajú zásade IOSCO o audítorskom zázname. Články 123V a 123ZR zákona SFA zodpovedajú zásade IOSCO o spolupráci s regulačnými orgánmi.

(17)

Preto možno dospieť k záveru, že záväzné požiadavky týkajúce sa správcov finančných referenčných hodnôt uvedených ako „označené referenčné hodnoty“ vo vyhláške o cenných papieroch a futures (označené referenčné hodnoty) sú rovnocenné so zodpovedajúcimi požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/1011.

(18)

V článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa takisto vyžaduje, aby záväzné požiadavky podliehali nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu v tretej krajine.

(19)

Regulovaní správcovia a predkladatelia podliehajú nepretržitému dohľadu a dozoru zo strany úradu MAS v Singapure. Úrad MAS zodpovedá aj za presadzovanie dodržiavania povinností regulovaných správcov a predkladateľov podľa zákona SFA a nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA a v tejto súvislosti vykonáva pravidelné posudzovania dodržiavania povinností regulovaných správcov a predkladateľov. MAS môže vo svojom posudku zohľadniť všetky informácie a správy, ktoré považuje za vhodné. V článkoch 123O až 123V zákona SFA sú uvedené všeobecné povinnosti a v článkoch 123F ods. 4 a 123K ods. 6 zákona SFA sa stanovuje, že správcovia musia dodržiavať všetky podmienky spojené so získaním povolenia alebo oslobodením od povinnosti získať povolenie. V článkoch 123ZZA a 123ZZB zákona SFA sa úradu MAS umožňuje prijať ďalšie nariadenia a pokyny, ktoré musia správcovia spĺňať.

(20)

V článkoch 123Q ods. 1 a 123S zákona SFA a nariadeniach 11, 13 ods. 1 a 2 nariadení o referenčných hodnotách podľa zákona SFA sa vyžaduje, aby správcovia oznamovali úradu MAS určité záležitosti, napríklad prípady, keď správca nedodržiava nejaké regulačné povinnosti. Úrad MAS má právomoci zhromažďovať informácie, ktoré mu umožňujú posúdiť, či držiteľ licencie dodržiava zákon SFA.

(21)

V článku 123ZZB zákona SFA sa úrad MAS splnomocňuje na vydávanie pokynov pre správcov, ktoré môžu zahŕňať poverenie správcu predložiť úradu MAS správu o akejkoľvek špecifikovanej záležitosti vrátane vyjadrenia audítora k správe o týchto záležitostiach. V článkoch 150 a 150A zákona SFA sa úrad MAS splnomocňuje na vykonanie kontroly správcu a v prípade potreby na poskytnutie správy zahraničným regulačným orgánom.

(22)

Ak správca referenčnej hodnoty neplní svoje regulačné povinnosti, úrad MAS môže vydať pokyny na vykonanie špecifických opatrení na nápravu tejto záležitosti podľa článku 123ZZB zákona SFA. Úrad MAS môže pokarhať správcu podľa článku 334 zákona SFA a/alebo uložiť podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa podnikania alebo činnosti správcu referenčnej hodnoty podľa článkov 123F ods. 3 a 123K ods. 4 zákona SFA. Úrad MAS môže za určitých okolností aj pozastaviť alebo zrušiť povolenie alebo oslobodenie od povinnosti (pozri články 123J ods. 1, 123J ods. 2, 123J ods. 6, 123N ods. 1 a 123N ods. 3). Okrem toho úrad MAS môže vydať rozhodnutie o zákaze voči správcovi podľa článku 123ZZC ods. 1 zákona SFA. Nedodržanie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona SFA sa navyše považuje za trestný čin. V zákone SFA sa uvádzajú sankcie za porušenie požiadaviek.

(23)

V článku 4 písm. n) formulára 7 vydaného podľa článku 123E ods. 2 zákona SFA „Žiadosť o povolenie činnosti ako autorizovaný správca referenčných hodnôt“ sa ako jedno z kritérií vykonávania činnosti autorizovaného správcu referenčných hodnôt vyžaduje dodržiavanie zásad IOSCO. Ako súčasť procesu preskúmania v súvislosti so žiadosťou správcu referenčnej hodnoty o povolenie alebo oslobodenie od povinnosti získať povolenie úrad MAS preskúmava politiky, postupy, rámec a metódy kontroly týkajúce sa správcu referenčnej hodnoty. V článku 123P ods. 1 písm. a) zákona SFA sa od správcu označenej referenčnej hodnoty vyžaduje, aby obozretne riadil všetky riziká spojené so svojím podnikaním a činnosťami.

(24)

Komisia preto dospela k záveru, že záväzné požiadavky týkajúce sa správcov finančných referenčných hodnôt uvedených ako „označené referenčné hodnoty“ vo vyhláške o cenných papieroch a futures (označené referenčné hodnoty) podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu.

(25)

Správcovia referenčných hodnôt z EÚ nemusia získať licenciu na svoje referenčné hodnoty, ktoré sa majú používať v Singapure, pokiaľ úrad MAS neoznačí danú referenčnú hodnotu za označenú referenčnú hodnotu. Úrad MAS informoval Komisiu, že na základe jeho posudku žiadna referenčná hodnota EÚ nespĺňa kritériá na to, aby bola označenou referenčnou hodnotou v Singapure.

(26)

Toto rozhodnutie sa doplní dohodami o spolupráci s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií a koordináciu činností dohľadu medzi orgánom ESMA a úradom MAS.

(27)

Toto rozhodnutie je založené na posúdení platných právne záväzných požiadaviek týkajúcich sa referenčných hodnôt v Singapure v čase prijatia tohto rozhodnutia. Komisia bude naďalej pravidelne monitorovať vývoj na trhu, vývoj právneho rámca a rámca dohľadu nad referenčnými hodnotami a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním týchto požiadaviek s cieľom zabezpečiť priebežné plnenie požiadaviek, na základe ktorých sa prijalo toto rozhodnutie.

(28)

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá právomoc Komisie kedykoľvek vykonať osobitné preskúmanie, ak si vývoj situácie bude vyžadovať, aby Komisia toto rozhodnutie opätovne posúdila.

(29)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa právny rámec a rámec dohľadu Singapuru uplatniteľný na správcov finančných referenčných hodnôt, ktoré sú uvedené ako označené referenčné hodnoty na základe najnovšieho platného znenia vyhlášky o cenných papieroch a futures (označené referenčné hodnoty) z roku 2018, považujú za rovnocenné s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/1011 a podliehajú nepretržitému účinnému dohľadu a presadzovaniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/17


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1276

z 29. júla 2019,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/627/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Austrálie za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú zaregistrované v tejto tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine. Aby sa právny rámec a rámec dohľadu mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tie podmienky, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(2)

Komisia prijala 5. októbra 2012 vykonávacie rozhodnutie 2012/627/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje austrálsky právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenné s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(3)

Austrálsky právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú pravidlá týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(4)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(5)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“) týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Austrálie s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(6)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 dospel k záveru, že austrálsky právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje dostatočné ustanovenia, ktorými by sa mohli splniť ciele dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(7)

V článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Austrálsky právny rámec a rámec dohľadu výslovne neuznáva ratingové výhľady, no Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (Australian Securities and Investment Commission) sa domnieva, že na ratingové výhľady sa vzťahuje definícia „poradenstva v oblasti finančných produktov“, a teda podliehajú rovnakým požiadavkám ako úverové ratingy.

(8)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V austrálskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra mala zavedené vhodné mechanizmy na riadenie konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v rámci jej podnikateľskej činnosti. Výslovne sa však nezaoberá konfliktmi záujmov, ktoré sa týkajú akcionárov. V dôsledku toho neexistujú žiadne podobné požiadavky na zákaz toho, aby ratingová agentúra vydávala úverový rating pre subjekt, ktorý má v držbe viac ako 10 % jej akcií, alebo aby poskytovala konzultačné alebo poradenské služby subjektu, ktorý má v držbe viac ako 5 % jej akcií.

(9)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V austrálskom právnom rámci a rámci dohľadu sa stanovujú podrobné požiadavky na opatrenia, ktoré musia ratingové agentúry prijať na ochranu dôverných informácií, ktoré majú k dispozícii a ktoré sa týkajú emitentov. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(10)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Austrálsky právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje žiadnu výslovnú požiadavku, aby ratingová agentúra informovala hodnotený subjekt o úverovom ratingu pred jeho zverejnením. Podľa austrálskeho právneho rámca a rámca dohľadu by ratingová agentúra namiesto toho informovala hodnotený subjekt len vtedy, ak je to „možné a vhodné“, a to bez stanovenia minimálneho času na odpoveď.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V austrálskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby boli hodnotené subjekty dotknuté akoukoľvek zmenou metodiky o tejto zmene informované. Neobsahuje však požiadavku, aby ratingové agentúry uskutočňovali konzultácie s účastníkmi trhu pred vykonaním významnej zmeny metodiky, informovali orgán dohľadu alebo aby na webovom sídle ratingovej agentúry zverejnili chyby zistené v ratingovej metodike.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. Hoci sa podľa austrálskeho právneho rámca a rámca dohľadu od ratingových agentúr vyžaduje, aby zverejňovali informácie o tom, či bol úverový rating vyžiadaný a či sa ho hodnotený subjekt zúčastnil, a aby poskytovali informácie o akýchkoľvek obmedzeniach úverových ratingov, neobsahuje požiadavku poskytovať takéto usmernenia o metodike úverových ratingov verejnosti.

(13)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. V austrálskom právnom režime a režime dohľadu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry zverejňovali informácie o tokoch príjmov a sprístupňovali určité informácie orgánu dohľadu prostredníctvom výročnej správy (malé ratingové agentúry tvoria výnimku). Okrem toho neobsahuje požiadavku, aby ratingové agentúry zverejňovali predbežné ratingy a informovali orgány dohľadu o svojich harmonogramoch poplatkov alebo o poplatkoch účtovaných klientom. Okrem toho sa v ňom nepožaduje, aby poplatky účtované klientom boli založené na nákladoch a neboli diskriminačné.

(14)

Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že austrálsky právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry nespĺňa všetky podmienky rovnocennosti stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009. Preto ho nemožno považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(15)

Vykonávacie rozhodnutie 2012/627/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2012/627/EÚ sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/627/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Austrálie za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 30).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/20


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1277

z 29. júla 2019,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2012/630/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Kanady za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine. Aby sa právny rámec a rámec dohľadu mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(2)

Komisia prijala 5. októbra 2012 vykonávacie rozhodnutie 2012/630/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje kanadský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenné s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(3)

Kanadský právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(4)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(5)

Kanadský orgán dohľadu uverejnil 6. júla 2017„Oznámenie s navrhovanými zmenami vnútroštátneho nástroja 25-101 týkajúceho sa určených ratingových organizácií“, v ktorom sa uvádza, že uvedené zmeny sú potrebné na zohľadnenie nových požiadaviek na ratingové agentúry v EÚ, aby Únia mohla naďalej uznávať kanadský regulačný režim ako rovnocenný na regulačné účely v Únii.

(6)

Komisia si 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“) týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Kanady s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(7)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že kanadský právny rámec a rámec dohľadu vo vzťahu k ratingovým agentúram bude obsahovať dostatočné ustanovenia na splnenie cieľov dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013 v prípade, ak sa navrhovaná zmena pravidiel zavedie do právnych predpisov pred 1. júnom 2018.

(8)

Kanadský orgán dohľadu uverejnil 29. marca 2018 na svojom webovom sídle, že stále posudzuje pripomienky prijaté počas obdobia na predkladanie pripomienok a plánuje odložiť zmeny vnútroštátneho nástroja 25-101 na neskorší termín v roku 2018. Kanadský orgán dohľadu však informoval útvary Komisie o tom, že plány na zmenu vnútroštátneho nástroja 25-101 týkajúceho sa určených ratingových organizácií sú v súčasnosti pozastavené, pričom neposkytol informácie o novom termíne. V dôsledku toho sa pri posudzovaní, z ktorého vychádza toto rozhodnutie, nezohľadňujú žiadne očakávané zmeny.

(9)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Kanadský rámec neuznáva ratingové výhľady ako samostatnú položku odlišnú od úverového ratingu, aj keď existujú určité odkazy na činnosti, stanoviská a správy, ktoré sú dostatočne široké na to, aby zahŕňali aj ratingové výhľady na implicitnom základe.

(10)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. Kanadský rámec nie je taký podrobný ani normatívny ako režim Únie. Aj keď zahŕňa všeobecnú požiadavku na navrhnutie primeraných interných mechanizmov, ktorých primeranosť a účinnosť by sa monitorovali a hodnotili s cieľom odstrániť akýkoľvek nedostatok, nezahŕňa žiadnu takúto podrobnú, explicitnú požiadavku na riešenie konfliktov záujmov týkajúcich sa významných akcionárov. Navyše nie je zakázané vydať úverový rating subjektu, ak člen správnej rady ratingovej agentúry alebo akcionár, ktorý má v držbe viac ako 10 % akcií alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry, má zároveň v držbe viac ako 10 % akcií hodnoteného subjektu. Takisto neexistuje žiadny zákaz pre osobu alebo subjekt, ktorý má v držbe viac ako 5 % akcií alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry, poskytovať konzultačné alebo poradenské služby hodnotenému subjektu uvedenej ratingovej agentúry.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. Kanadský právny rámec a rámec dohľadu obsahuje vymedzenie dôverných informácií, ale úverové ratingy a s nimi súvisiace informácie sa za ne automaticky nepovažujú.

(12)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Kanadský právny rámec a rámec dohľadu obsahuje požiadavku, aby ratingová agentúra informovala hodnotený subjekt, bez spresnenia, či počas pracovných hodín, o kritických informáciách a hlavných úvahách, na ktorých bude rating založený, a to pred zverejnením, aj keď nebol stanovený časový rámec, dokedy hodnotený subjekt môže odpovedať.

(13)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. Hoci sa v kanadskom právnom rámci a rámci dohľadu vyžaduje, aby sa úverové ratingy vydávali v súlade s metodikami, ktoré sú prísne, systematické, kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu, nezahŕňa výslovnú požiadavku, aby zmeny úverových ratingov boli vydávané v súlade so zverejnenými metodikami. Ratingové agentúry nie sú povinné konzultovať zmeny svojich metodík s účastníkmi trhu ani opravovať chyby vo svojich metodikách. Neexistuje ani výslovná požiadavka oznamovať orgánu dohľadu, iným orgánom alebo dotknutým subjektom akúkoľvek chybu v metodike, ktorá by mohla mať vplyv na jej ratingy.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. Kanadský právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje prísnu požiadavku, aby sa zabezpečilo primerané usmernenie k uskutočneniu a metodike úverového ratingu. Takisto sa v ňom výslovne nepožaduje, aby ratingová agentúra v úverovom ratingu zdôraznila, že rating je stanoviskom agentúry a malo by sa naň spoliehať iba v obmedzenej miere.

(15)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. Kanadský právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje žiadne systematické požiadavky, aby ratingové agentúry poskytovali dozornému orgánu alebo hodnoteným subjektom údaje o cenovej politike, a to napriek tomu, že dozorný orgán môže požiadať o tieto informácie v prípade vyšetrovania. Okrem toho sa v ňom nepožaduje, aby poplatky účtované klientom boli založené na nákladoch a neboli diskriminačné.

(16)

Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že kanadský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry nespĺňa všetky podmienky rovnocennosti stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009. Preto ho nemožno považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(17)

Vykonávacie rozhodnutie 2012/630/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2012/630/EÚ sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/630/EÚ z 5. októbra 2012 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Kanady za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 278, 12.10.2012, s. 17).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1278

z 29. júla 2019,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/248/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Singapuru za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine. Aby sa právny rámec a rámec dohľadu mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tie podmienky, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(2)

Komisia prijala 28. apríla 2014 vykonávacie rozhodnutie 2014/248/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje singapurský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(3)

Singapurský právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(4)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(5)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“) týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Singapuru s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(6)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že singapurský právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje dostatočné ustanovenia, ktorými by sa mohli splniť ciele dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(7)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Singapurský právny rámec a rámec dohľadu neuznáva ratingové výhľady.

(8)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. Singapurský právny rámec a rámec dohľadu nie je taký podrobný ani normatívny ako rámec Únie. Zahŕňa požiadavku, aby sa zaviedla funkcia vnútornej kontroly a interné postupy na identifikáciu, zmierňovanie a predchádzanie konfliktom záujmov. Neobsahuje však výslovnú požiadavku na riešenie konfliktov záujmov týkajúcich sa akcionárov. V dôsledku toho neexistuje žiadny zákaz vydať úverový rating subjektu, ak člen správnej rady ratingovej agentúry alebo akcionár, ktorý má v držbe viac ako 10 % akcií alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry, má v držbe viac ako 10 % akcií hodnoteného subjektu. Takisto neexistuje žiadny zákaz pre osobu alebo subjekt, ktorý má v držbe viac ako 5 % akcií alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry, poskytovať konzultačné alebo poradenské služby hodnotenému subjektu uvedenej ratingovej agentúry.

(9)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. Singapurský právny rámec a rámec dohľadu obsahuje vymedzenie dôverných informácií, ale úverové ratingy a s nimi súvisiace informácie sa za ne automaticky nepovažujú.

(10)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Singapurský právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje žiadnu výslovnú požiadavku, aby ratingová agentúra informovala hodnotený subjekt o úverovom ratingu pred jeho zverejnením. Ratingová agentúra musí informovať hodnotený subjekt len vtedy, ak je to možné a vhodné.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V singapurskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra zriadila a implementovala dôslednú a formálnu revíznu funkciu na periodické preskúmanie ratingových metodík. Neobsahuje však výslovnú požiadavku, aby ratingová agentúra opravila chyby a uskutočnila konzultácie o akýchkoľvek zmenách metodík. Hoci ratingové agentúry musia zverejniť každú významnú zmenu svojich metodík, nepožaduje sa, aby v takomto prípade informovali orgán dohľadu ani všetky dotknuté subjekty.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. V rámci singapurského právneho režimu a režimu dohľadu existuje požiadavka, aby sa zabezpečilo primerané usmernenie k ratingovej činnosti a metodike.

(13)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. Singapurský právny režim a režim dohľadu neobsahuje žiadne systematické požiadavky, aby ratingové agentúry poskytovali dozornému orgánu alebo hodnoteným subjektom údaje o cenovej politike, a to napriek tomu, že dozorný orgán môže požiadať o tieto informácie v rámci svojich činností dohľadu. Okrem toho sa v ňom nepožaduje, aby poplatky účtované klientom boli založené na nákladoch a neboli diskriminačné.

(14)

Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že singapurský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry nespĺňa všetky podmienky rovnocennosti stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009. Preto ho nemožno považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(15)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/248/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/248/EÚ sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/248/EÚ z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Singapuru za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 73).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1279

z 29. júla 2019,

o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Spojených štátov amerických za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, ak právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky stanovené v uvedenom nariadení a podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine.

(2)

Účelom tohto rozhodnutia o rovnocennosti je umožniť ratingovým agentúram zo Spojených štátov (USA), pokiaľ nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, aby požiadali o certifikáciu Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“). Toto rozhodnutie o rovnocennosti ponúka orgánu ESMA možnosť posudzovať uvedené ratingové agentúry individuálne a udeliť ratingovým agentúram pôsobiacim v Európskej únii výnimku z niektorých organizačných požiadaviek vrátane požiadavky na fyzickú prítomnosť v Európskej únii.

(3)

Aby sa právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tri podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(4)

Komisia prijala 5. októbra 2012 vykonávacie rozhodnutie 2012/628/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje právny rámec a rámec dohľadu USA pre ratingové agentúry za rovnocenné s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(5)

Podľa prvej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať povoľovaniu alebo registrácii a musia byť takisto predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania. V právnom rámci a rámci dohľadu USA sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby sa zaregistrovali ako celonárodne uznané štatistické ratingové organizácie (Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations, „NRSRO“) v Komisii pre cenné papiere a burzy („komisia SEC“) s cieľom umožniť využívanie ich ratingov na regulačné účely. Komisia SEC nad nimi následne vykonáva priebežný dohľad. Komisia SEC je poverená vykonávaním komplexnej škály právomocí dohľadu, ktoré jej umožňujú prešetriť, či ratingové agentúry dodržiavajú svoje zákonné povinnosti. Medzi tieto právomoci patrí právomoc prístupu k dokumentom, právomoc viesť vyšetrovania a vykonávať inšpekcie na mieste, ako aj právomoc požadovať prístup k záznamom telefonických hovorov a elektronickej komunikácie. Komisia SEC môže tieto právomoci vykonávať nielen vo vzťahu k ratingovým agentúram, ale aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa podieľajú na ratingových činnostiach. V právnom rámci a rámci dohľadu USA sa od komisie SEC vyžaduje, aby vykonala kontrolu každej NRSRO najmenej raz ročne a aby o zisteniach týchto kontrol podávala správy. Ak komisia SEC zistí, že NRSRO porušuje ktorúkoľvek z povinností, ktoré vyplývajú z príslušných predpisov, môže prijať celú škálu opatrení dohľadu s cieľom zastaviť toto porušovanie. Medzi tieto opatrenia patrí právomoc odobrať registráciu, pozastaviť používanie ratingov na regulačné účely a nariadiť ratingovým agentúram, aby prestali porušovať predpisy. Komisia SEC môže takisto ratingovým agentúram uložiť prísne pokuty za porušenie príslušných požiadaviek. NRSRO sú preto predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania. V dohode o spolupráci uzatvorenej medzi orgánom ESMA a komisiou SEC sa stanovuje výmena informácií s ohľadom na opatrenia presadzovania a dohľadu prijaté vo vzťahu k cezhraničným ratingovým agentúram.

(6)

Podľa druhej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Právny rámec a rámec dohľadu USA sa považuje za rovnocenný s nariadením o ratingových agentúrach, pokiaľ ide o riadenie konfliktov záujmov, organizačné procesy a postupy, ktoré musia byť v ratingovej agentúre zavedené, kvalitu ratingov a ratingových metodík, zverejňovanie úverových ratingov a všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií o ratingových činnostiach. Právny rámec a rámec dohľadu USA teda poskytuje rovnocennú ochranu, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť, dobré riadenie ratingových agentúr a spoľahlivosť ratingových činností.

(7)

Podľa tretej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musí regulačný režim v tretej krajine zabrániť orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom uvedenej tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. V tejto súvislosti komisia SEC ani žiadny iný verejný orgán v USA nemôžu zo zákona zasahovať do podstaty úverových ratingov a ratingových metodík.

(8)

Právny rámec a rámec dohľadu USA stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, zmien ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(9)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(10)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, USA s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(11)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že právny rámec a rámec dohľadu USA vo vzťahu k ratingovým agentúram obsahuje dostatočné ustanovenia na splnenie dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. V právnom rámci a rámci dohľadu USA sa uznáva, že do rozsahu jeho pôsobnosti patria aj ratingové kontroly (rating watches), ktoré predstavujú druh ratingového výhľadu v zmysle nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(13)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. Podobne zahŕňa právny rámec a rámec dohľadu USA ustanovenia na poskytnutie ochrany v situácii, ak by ratingovým agentúram mohli hroziť konflikty záujmov spôsobené akcionármi NRSRO.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V právnom rámci a rámci dohľadu USA sa uznáva, že nezverejnená ratingová činnosť môže predstavovať dôvernú informáciu. NRSRO musí mať zavedené politiky a postupy na predchádzanie selektívnemu a nevhodnému poskytovaniu podstatných neverejných informácií získaných v súvislosti s vykonávaním služieb úverového ratingu. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(15)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. V právnom rámci a rámci dohľadu USA sa rovnaká požiadavka neuvádza, NRSRO však musí mať stanovené postupy informovania hodnotených dlžníkov a emitentov hodnotených cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu o rozhodnutiach týkajúcich sa úverového ratingu, ako aj postupy odvolania sa proti právoplatným a očakávaným rozhodnutiam týkajúcim sa úverového ratingu.

(16)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V právnom rámci a rámci dohľadu USA sa od každej NRSRO vyžaduje, aby zaviedla, udržiavala, presadzovala a dokumentovala politiky, ktoré sú náležite navrhnuté na zabezpečenie urýchleného zverejnenia podstatných zmien postupov a metodík na ľahko dostupnej časti webového sídla NRSRO. Konkrétna povinnosť opraviť zistenú chybu v metodike síce neexistuje, ale vyplýva zo všeobecnejších ustanovení týkajúcich sa kvality metodík.

(17)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. Právny rámec a rámec dohľadu USA zahŕňa požiadavky na zabezpečenie toho, aby ratingovú činnosť a metodiku sprevádzalo primerané usmernenie. Okrem toho zahŕňa požiadavky na zabezpečenie toho, aby sa pri úverovom ratingu zohľadnili všetky informácie, ktoré sa považujú za dôležité.

(18)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. Právny rámec a rámec dohľadu USA obsahuje všeobecné povinnosti zaznamenávať a uchovávať informácie týkajúce sa poplatkov a komunikácie s klientmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľa transparentnosti, posilnenia hospodárskej súťaže a zmierňovania konfliktov záujmov, pričom sa v ňom vyžaduje, aby NRSRO každý rok predložili komisii SEC niekoľko finančných správ.

(19)

Komisia sa pri posudzovaní regulačného režimu tretej krajiny riadi zásadou proporcionality a prístupom založeným na riziku. Vzhľadom na spoločne skúmané faktory a technické poradenstvo poskytnuté orgánom ESMA možno konštatovať, že právny rámec a rámec dohľadu USA pre ratingové agentúry spĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009 a mal by sa naďalej považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(20)

Z dôvodu právnej istoty by sa malo prijať nové vykonávacie rozhodnutie a vykonávacie rozhodnutie 2012/628/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(21)

Komisia by s pomocou orgánu ESMA mala naďalej pravidelne monitorovať vývoj právneho rámca a rámca dohľadu, ktorý sa vzťahuje na ratingové agentúry, vývoj na trhu a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním v Spojených štátoch amerických s cieľom zabezpečiť trvalý súlad.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa právny rámec a rámec dohľadu USA pre ratingové agentúry považuje za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie 2012/628/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/628/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Spojených štátov amerických za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 274, 9.10.2012, s. 32).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1280

z 29. júla 2019,

o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Mexika za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, ak právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky stanovené v uvedenom nariadení a podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine.

(2)

Účelom tohto rozhodnutia o rovnocennosti je umožniť ratingovým agentúram z Mexika, pokiaľ nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, aby požiadali o certifikáciu Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“). Toto rozhodnutie o rovnocennosti ponúka orgánu ESMA možnosť posudzovať uvedené ratingové agentúry individuálne a udeliť ratingovým agentúram pôsobiacim v Európskej únii výnimku z niektorých organizačných požiadaviek vrátane požiadavky na fyzickú prítomnosť v Európskej únii.

(3)

Aby sa právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tri podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(4)

Komisia prijala 28. apríla 2014 vykonávacie rozhodnutie 2014/247/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje mexický právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(5)

Podľa prvej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať povoľovaniu alebo registrácii a musia byť takisto predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania. V mexickom rámci sa vyžaduje, aby mexická Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere (Comisión Nacional Bancaria y de Valores – CNBV) vydávala ratingovým agentúram povolenia a vykonávala nad nimi dohľad, aby tieto mohli vykonávať činnosť a poskytovať služby úverového ratingu. Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere disponuje právomocou prešetrovať akékoľvek činnosti alebo otázky, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať porušenie práva. Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere disponuje právomocou vyžadovať akýkoľvek typ informácií a dokumentov, vykonávať kontroly na mieste a predvolať si akúkoľvek osobu, ktorá by mohla prispieť k vyšetrovaniu. Ratingovým agentúram môže byť trvalo alebo dočasne zakázaná alebo pozastavená činnosť, alebo im môže byť odňatá licencia. Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere je takisto oprávnená ukladať správne pokuty. Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere zaviedla každoročné preskúmania dodržiavania predpisov registrovaných ratingových agentúr a v prípade potreby ukladá sankcie. V dohode o spolupráci uzatvorenej medzi orgánom ESMA a Komisiou pre bankovníctvo a cenné papiere sa stanovuje výmena informácií, pokiaľ ide o opatrenia presadzovania a dohľadu prijaté voči cezhraničným ratingovým agentúram.

(6)

Podľa druhej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Pokiaľ ide o správu a riadenie podnikov, v mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry mali správnu radu, ktorá sa skladá z najviac 21 riaditeľov, pričom aspoň 25 % z nich musí spĺňať požiadavky nezávislosti. Nezávislí riaditelia musia mať okrem iného právomoc vypracúvať ratingovú politiku a metodiky, účinnosť systému vnútornej kontroly a monitorovať procesy dodržiavania predpisov, ako aj správnych a riadiacich procesov. Konflikty záujmov sa musia zisťovať a odstraňovať a v prípade potreby treba informovať pracovníka pre dodržiavanie súladu o akomkoľvek potenciálnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť ratingy. Ak ratingová agentúra zistí konflikty záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť jej ratingy, musí upustiť od poskytovania služieb. Mexický právny rámec a rámec dohľadu obsahuje rozsiahle organizačné požiadavky týkajúce sa vedenia záznamov a dôvernosti a stanovuje, že ratingové agentúry naďalej nesú plnú zodpovednosť za externe zabezpečované činnosti. Subjekty poskytujúce externe zabezpečované služby pre ratingové agentúry podliehajú dohľadu Komisie pre bankovníctvo a cenné papiere. Ratingové agentúry sú povinné zriadiť formálnu revíznu funkciu na preskúmanie ratingových metodík a modelov a mexický rámec obsahuje širokú škálu požiadaviek na zverejňovanie, pokiaľ ide o úverové ratingy a ratingové činnosti. Mexický právny rámec a rámec dohľadu sa preto považuje za rovnocenný s nariadením (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o riadenie konfliktov záujmov, organizačné požiadavky, kvalitu ratingov a ratingových metodík, zverejňovanie úverových ratingov a všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií o ratingových činnostiach. Poskytuje tak rovnocennú ochranu, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť, dobré riadenie ratingových agentúr a spoľahlivosť ratingových činností.

(7)

Podľa tretej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musí regulačný režim v tretej krajine zabrániť orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom uvedenej tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. Mexická ústava stanovuje, že správne orgány môžu konať len na základe výslovného povolenia alebo právomoci stanovenej podľa uplatniteľného práva. Neexistuje žiadne právne ustanovenie splnomocňujúce Komisiu pre bankovníctvo a cenné papiere alebo akýkoľvek iný verejný orgán ovplyvňovať obsah úverových ratingov alebo metodík.

(8)

Mexický právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(9)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(10)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od orgánu ESMA týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Mexika s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(11)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že mexický právny rámec a rámec dohľadu vo vzťahu k ratingovým agentúram obsahuje dostatočné ustanovenia na splnenie dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa výslovne neuznávajú ratingové výhľady ako samostatná položka odlišná od úverového ratingu, ale ak ratingová agentúra vypracúva ratingové výhľady, tak od nej Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere očakáva, že bude dodržiavať rovnaké požiadavky na transparentnosť, nezávislosť a zverejňovanie ako v prípade úverových ratingov. Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere zahŕňa do svojich činností dohľadu okrem iného primeranosť ratingových výhľadov v spojení s príslušnými úverovými ratingmi.

(13)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu existuje všeobecný zákaz pre akcionárov a členov správnej rady ratingovej agentúry mať v držbe priamo alebo nepriamo akékoľvek akcie hodnoteného subjektu. Navyše, ratingové agentúry nemôžu poskytovať žiadne služby klientom, ktorí majú v držbe viac ako 5 % kapitálu ratingovej agentúry.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa stanovujú podrobné požiadavky na opatrenia, ktoré musia ratingové agentúry prijať na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa emitentov. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(15)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra informovala hodnotený subjekt o úverovom ratingu pred jeho zverejnením. Ratingovej agentúre a hodnotenému subjektu sa v ňom umožňuje, aby sa dohodli na tom, či ratingová agentúra musí vopred informovať klienta, a ak áno, na časovej lehote na predloženie pripomienok pred zverejnením.

(16)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry zverejňovali na svojich webových sídlach metodiky a postupy používané na výskum, analýzu, stanovisko, hodnotenie a posúdenie kreditnej kvality pred tým, ako sa použijú, pričom musia zverejniť každú významnú zmenu svojich metodík, aby sa mohli konzultovať s investujúcou verejnosťou. Rovnako sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby preskúmali svoje metodiky a modely, hoci neexistuje výslovná požiadavka na uskutočnenie konzultácií s účastníkmi trhu pred zmenou metodiky, a aby riešili chyby zistené vo svojich metodikách. Ak však ratingová agentúra zavedie významné zmeny v ratingových metodikách, musí o týchto zmenách informovať Komisiu pre bankovníctvo a cenné papiere a sprístupniť ich verejnosti bez uvedenia dôvodu. Ak ide o zmeny ratingových modelov a metodík ratingovej agentúry, musí táto preskúmať všetky predtým vydané ratingy.

(17)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra v úverovom ratingu zdôraznila, že ide o stanovisko agentúry, a sú v ňom zahrnuté ochranné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v úverových ratingoch uvádzali iba informácie relevantné pre úverový rating. Takisto obsahuje požiadavky na zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry poskytovali dostatočné usmernenia, ktoré používateľom úverových ratingov umožnia ich pochopenie.

(18)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. V mexickom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra poskytla Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere údaje o poplatkoch účtovaných jednotlivým klientom, pričom poukáže na príjmy od každého z nich a podrobne uvedie všetky služby poskytované každému klientovi počas bezprostredne predchádzajúceho roka. Ratingové agentúry zverejnia, či dostali od toho istého hodnoteného subjektu poplatky týkajúce sa služieb odlišných od ratingových služieb, ako aj percentuálny podiel v súvislosti s poplatkami za ratingové služby. Okrem toho existuje všeobecná požiadavka, aby Komisia pre bankovníctvo a cenné papiere zaručila spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi ratingových agentúr.

(19)

Komisia sa pri posudzovaní regulačného režimu tretej krajiny riadi zásadou proporcionality a prístupom založeným na riziku. Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že mexický právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry spĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009 a mal by sa naďalej považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(20)

Z dôvodu právnej istoty by sa malo prijať nové vykonávacie rozhodnutie a vykonávacie rozhodnutie 2014/247/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(21)

Komisia by s pomocou orgánu ESMA mala naďalej pravidelne monitorovať vývoj právnych opatrení a opatrení dohľadu, ktoré sa vzťahujú na ratingové agentúry, vývoj na trhu a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním v Mexiku s cieľom zabezpečiť trvalý súlad.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa mexický právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry považuje za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie 2014/247/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/247/EÚ z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Mexika za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 71).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1281

z 29. júla 2019,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/245/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Brazílie za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine. Aby sa právny rámec a rámec dohľadu mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(2)

Komisia prijala 28. apríla 2014 vykonávacie rozhodnutie 2014/245/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje brazílsky právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(3)

Brazílsky právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(4)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(5)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“) týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Brazílie s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(6)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 dospel k záveru, že brazílsky právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje dostatočné ustanovenia, ktorými by sa mohli splniť ciele dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(7)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Brazílsky rámec výslovne neuznáva ratingové výhľady ako samostatnú položku odlišnú od úverového ratingu, Komisia pre cenné papiere a burzu Brazílie („Comissão de Valores Mobiliários“) však očakáva, že pri tvorbe ratingových výhľadov sa budú dodržiavať všetky rovnaké požiadavky na zodpovedajúce úverové ratingy.

(8)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V brazílskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra zaviedla primerané a účinné organizačné a správne postupy na predchádzanie, odhalenie, odstránenie, nápravu a zverejnenie každého konfliktu záujmov. V brazílskom právnom rámci a rámci dohľadu sa však výslovne nevyžaduje, aby ratingové agentúry zohľadňovali konflikty záujmov týkajúce sa akcionárov. V dôsledku toho neexistuje žiadny zákaz vydať úverový rating subjektu, ak člen správnej rady ratingovej agentúry alebo akcionár, ktorý má v držbe viac ako 10 % akcií alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry, má v držbe viac ako 10 % akcií hodnoteného subjektu. Takisto neexistuje žiadny zákaz pre osobu alebo subjekt, ktorý má v držbe viac ako 5 % akcií alebo hlasovacích práv ratingovej agentúry, poskytovať konzultačné alebo poradenské služby hodnotenému subjektu uvedenej ratingovej agentúry.

(9)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. Brazílsky právny rámec a rámec dohľadu tak poskytuje ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(10)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. V brazílskom právnom rámci a rámci dohľadu sa nevyžaduje, aby ratingové agentúry informovali hodnotený subjekt pred uverejnením úverového ratingu.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. Hoci sa v brazílskom právnom rámci a rámci dohľadu uvádza, že ratingová agentúra by mala regulačnému orgánu a trhu poskytnúť informácie o každej závažnej zmene svojich metodík, nie je povinná uskutočňovať konzultácie o zmenách svojich metodík alebo o oprave chýb vo svojich metodikách. Hoci existuje požiadavka na oznamovanie rozsahu hodnotených subjektov, na ktoré má vplyv zmena metodiky, neexistuje žiadna požiadavka na vysvetlenie dôvodu zmeny alebo na informovanie orgánu dohľadu.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. V brazílskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby správy o úverových ratingoch obsahovali metodiky použité na stanovenie úverového ratingu s cieľom zabezpečiť, aby externé strany porozumeli dôvodom ratingu. Navyše sa nepožaduje, aby sa uviedlo, že úverový rating je stanoviskom agentúry a že by sa naň malo spoliehať iba v obmedzenej miere.

(13)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. Hoci komisia Comissão de Valores Mobiliários môže požiadať o tieto informácie v rámci svojich činností dohľadu, v brazílskom právnom rámci a rámci dohľadu sa systematicky nevyžaduje, aby ratingové agentúry poskytovali cenovú politiku orgánom dohľadu alebo verejnosti. Okrem toho sa v ňom nepožaduje, aby poplatky účtované klientom boli založené na nákladoch a neboli diskriminačné.

(14)

Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že brazílsky právny rámec a rámec dohľadu nespĺňa všetky podmienky rovnocennosti stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009. Preto ho nemožno považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(15)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/245/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/245/EÚ sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/245/EÚ z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Brazílie za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 65).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/37


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1282

z 29. júla 2019,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2014/246/EÚ o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Argentíny za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, v ktorom uvedie, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine. Aby sa právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tri podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(2)

Komisia prijala 28. apríla 2014 vykonávacie rozhodnutie 2014/246/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky musia byť splnené a že považuje argentínsky právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(3)

Argentínsky právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(4)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(5)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“) týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Argentíny s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(6)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 dospel k záveru, že argentínsky právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje dostatočné ustanovenia, ktorými by sa mohli splniť ciele dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(7)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Hoci ratingové výhľady sú jednou z charakteristík trhu s úverovými ratingmi, argentínsky právny rámec a rámec dohľadu neobsahuje žiadne takéto ustanovenia. Keďže ratingové výhľady nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti dohľadu Národnej komisie pre cenné papiere (Comision Nacional de Valores – CNV) nad ratingovými agentúrami, CNV nemôže žiadať o žiadne informácie týkajúce sa ratingových výhľadov.

(8)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V argentínskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingová agentúra zaviedla primerané a účinné organizačné a správne postupy na predchádzanie, odhalenie, odstránenie, nápravu a zverejnenie každého konfliktu záujmov. V argentínskom právnom rámci a rámci dohľadu sa však výslovne nevyžaduje, aby ratingové agentúry zohľadňovali konflikty záujmov týkajúce sa akcionárov. V dôsledku toho neexistujú žiadne požiadavky na zákaz toho, aby ratingová agentúra vydávala úverový rating pre subjekt, ktorý má v držbe viac ako 10 % jej akcií, alebo aby poskytovala konzultačné alebo poradenské služby subjektu, ktorý má v držbe viac ako 5 % jej akcií.

(9)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V argentínskom právnom rámci a rámci dohľadu sa stanovujú podrobné požiadavky na opatrenia, ktoré musia ratingové agentúry prijať na ochranu dôverných informácií, ktoré majú k dispozícii a ktoré sa týkajú emitentov. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(10)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. V argentínskom právnom rámci a rámci dohľadu sa neukladá ratingovým agentúram povinnosť poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby vykonal vecnú kontrolu úverového ratingu pred jeho uverejnením. Vzhľadom na ochranu investora sa musí rating uverejniť hneď po schválení ratingovým výborom s cieľom zabezpečiť, aby bol trh o akejkoľvek zmene úverového ratingu bezodkladne informovaný.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. Medzi argentínskym právnym rámcom a rámcom dohľadu a rámcom Únie existujú určité značné rozdiely. Hoci argentínsky právny rámec a rámec dohľadu obsahuje požiadavky, aby sa úverové ratingy vydávali iba v súlade s uverejnenými metodikami a aby sa metodiky pravidelne preskúmavali, nezahŕňa výslovnú požiadavku na ratingové agentúry, aby uskutočňovali konzultácie o zmenách svojich metodík alebo o oprave chýb vo svojich metodikách. Takisto neobsahuje požiadavku, aby sa všetky dotknuté hodnotené subjekty informovali o chybách v ratingovej metodike.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. Argentínsky právny rámec a rámec dohľadu obsahuje ustanovenia na zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry poskytovali dostatočné usmernenia, ktoré používateľom úverových ratingov umožnia ich pochopenie. Neobsahuje však výslovnú požiadavku, aby ratingové agentúry uvádzali v úverových ratingoch iba informácie relevantné pre úverový rating subjektu. Takisto sa v ňom nepožaduje, aby ratingová agentúra v úverovom ratingu zdôraznila, že rating je stanoviskom agentúry a malo by sa naň spoliehať iba v obmedzenej miere.

(13)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. V argentínskom právnom režime a režime dohľadu sa od ratingových agentúr vyžaduje len to, aby regulačnému orgánu poskytovali informácie týkajúce sa poplatkov účtovaných za ich ratingové služby pre každého klienta s rozlíšením subjektu a/alebo nástroja a cenného papiera. Ratingové agentúry musia na svojich webových sídlach zverejňovať minimálne a maximálne poplatky za svoje ratingové služby, aby sa zabezpečilo spravodlivé zaobchádzanie s klientmi, nepožaduje sa však, aby poplatky účtované klientom vychádzali z nákladov a neboli diskriminačné.

(14)

Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že argentínsky právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry nespĺňa všetky podmienky rovnocennosti stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009. Preto ho nemožno považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(15)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/246/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/246/EÚ sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/246/EÚ z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Argentíny za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 68).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1283

z 29. júla 2019,

o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Japonska za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, ak právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky stanovené v uvedenom nariadení a podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine.

(2)

Účelom tohto rozhodnutia o rovnocennosti je umožniť ratingovým agentúram z Japonska, pokiaľ nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, aby požiadali o certifikáciu Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“). Toto rozhodnutie o rovnocennosti ponúka orgánu ESMA možnosť posudzovať uvedené ratingové agentúry individuálne a udeliť ratingovým agentúram pôsobiacim v Európskej únii výnimku z niektorých organizačných požiadaviek vrátane požiadavky na fyzickú prítomnosť v Európskej únii.

(3)

Aby sa právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tri podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(4)

Komisia prijala 28. septembra 2010 rozhodnutie 2010/578/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje japonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenné s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(5)

Podľa prvej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať povoľovaniu alebo registrácii a musia byť takisto predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania. Podľa japonského právneho rámca a rámca dohľadu je na to, aby sa ratingové hodnotenia ratingovej agentúry používali v Japonsku na regulačné účely, potrebné, aby ratingová agentúra bola zaregistrovaná Japonskou agentúrou pre finančné služby („JFSA“). JFSA ukladá ratingovým agentúram právne záväzné povinnosti a vykonáva nad ratingovými agentúrami priebežný dohľad. JFSA má široký a komplexný rozsah právomocí a je schopná prijať viacero opatrení vrátane sankcií voči ratingovým agentúram za porušenie ustanovení zákona o finančných nástrojoch a burze vzťahujúceho sa na reguláciu ratingových agentúr.

(6)

Podľa druhej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Japonský právny rámec a rámec dohľadu sa zakladá na povinnosti konať v dobrej viere. Ratingová agentúra zriadi funkčné kontrolné systémy na spravodlivé a primerané vykonávanie ratingových činností prostredníctvom veľkého počtu podrobných a normatívnych požiadaviek, rozsiahlych ustanovení vzťahujúcich sa na predchádzanie, riadenie a zverejnenie konfliktov záujmov a povinnosti zaznamenať a zverejniť informácie tak pre JFSA, ako i pre verejnosť. Japonský právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s nariadením (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o riadenie konfliktov záujmov, organizačné požiadavky, ochranné opatrenia na zabezpečenie kvality ratingov a ratingových metodík, povinnosť zverejňovať ratingové hodnotenia a povinnosť všeobecného a pravidelného zverejňovania informácií o činnosti ratingových agentúr. Japonský právny rámec a rámec dohľadu teda poskytuje rovnocennú ochranu, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť, dobrú správu ratingových agentúr a spoľahlivosť ratingových činností.

(7)

Podľa tretej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musí regulačný režim v tretej krajine zabrániť orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom uvedenej tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. JFSA má v tejto súvislosti zákonom zakázané zasahovať do podstaty ratingových hodnotení a príslušných metodík.

(8)

Japonský právny rámec a rámec dohľadu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú pravidlá týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(9)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(10)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od orgánu ESMA týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Japonska s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(11)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že japonský právny rámec a rámec dohľadu vo vzťahu k ratingovým agentúram obsahuje dostatočné ustanovenia na splnenie dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. V japonskom právnom rámci a rámci dohľadu sa do značnej miery uznávajú ratingové výhľady. Považujú ratingový výhľad za súčasť úverového ratingu a splnomocňujú JFSA monitorovať primeranosť ratingových výhľadov v spojení s príslušnými úverovými ratingmi.

(13)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V japonskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry zaviedli opatrenia na zabezpečenie toho, aby ratingová agentúra nepoškodila záujmy investorov v procese určovania úverového ratingu, najmä ak má hodnotený subjekt v ratingovej agentúre podiel vo výške 5 % alebo viac. Ratingová agentúra má navyše úplne zakázané vykonávať rating, ak má podiel v hodnotenom subjekte.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V japonskom právnom rámci a rámci dohľadu sa stanovujú podrobné požiadavky na opatrenia, ktoré musia ratingové agentúry prijať na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa emitentov. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(15)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. V japonskom právnom rámci a rámci dohľadu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry vytvorili ratingovú politiku, v ktorej sa stanoví metodika na určovanie a zverejňovanie úverových ratingov. Ratingová politika by mala poskytnúť usmernenia a metódy, ktoré by hodnotenému subjektu umožnili overiť, či pred zverejnením úverového ratingu došlo k nejakému skresleniu skutočnosti, a v primeranom čase vyjadriť svoje stanoviská k úverovému ratingu.

(16)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V japonskom právnom rámci a rámci dohľadu sa podobne vyžaduje, aby ratingová agentúra prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie použité na určenie úverového ratingu boli dostatočne kvalitné a aby ratingové metodiky boli prísne a systematické.

(17)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. Japonský právny rámec a rámec dohľadu nezahŕňa požiadavky na zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry poskytovali dostatočné usmernenia, ktoré používateľom úverových ratingov umožnia ich pochopenie. Navyše existujú požiadavky na zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry zachovávali presnosť zverejňovania informácií pre zainteresované strany.

(18)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. Pokiaľ ide o ochranu klientov ratingových agentúr a požiadavku, aby poplatky boli založené na nákladoch a nediskriminačné, japonský právny rámec a rámec dohľadu obsahuje podobné požiadavky s cieľom zabezpečiť, aby ratingové agentúry vykonávali svoju podnikateľskú činnosť spravodlivým a presným spôsobom. Vyžaduje sa v ňom, aby ratingové agentúry každý obchodný rok vypracovali správu o podnikaní pre orgán dohľadu, ktorá bude obsahovať mená 20 najväčších klientov a poplatky, ktoré platí každý z nich počas účtovného obdobia, a orgánu dohľadu sa udeľuje právomoc požadovať relevantné informácie týkajúce sa ich cenových politík a konkrétnych účtovaných poplatkov.

(19)

Komisia sa pri posudzovaní regulačného režimu tretej krajiny riadi zásadou proporcionality a prístupom založeným na riziku. Vzhľadom na skúmané faktory možno konštatovať, že japonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry spĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009 a mal by sa naďalej považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(20)

Z dôvodu právnej istoty by sa malo prijať nové vykonávacie rozhodnutie a rozhodnutie 2010/578/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(21)

Komisia by s pomocou orgánu ESMA mala naďalej pravidelne monitorovať vývoj právneho rámca a rámca dohľadu, ktorý sa vzťahuje na ratingové agentúry, vývoj na trhu a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním v Japonsku s cieľom zabezpečiť trvalý súlad.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa japonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry považuje za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Rozhodnutie 2010/578/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/578/EÚ z 28. septembra 2010 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Japonska za rovnocenné s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 254, 29.9.2010, s. 46).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).


30.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1284

z 29. júla 2019,

o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa Komisia splnomocňuje prijať rozhodnutie o rovnocennosti, ak právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje, že ratingové agentúry, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v uvedenej tretej krajine, spĺňajú právne záväzné požiadavky stanovené v uvedenom nariadení a podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v uvedenej tretej krajine.

(2)

Účelom tohto rozhodnutia o rovnocennosti je umožniť ratingovým agentúram z Hongkongu, pokiaľ nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu alebo integritu finančných trhov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, aby požiadali o certifikáciu Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy („orgán ESMA“). Toto rozhodnutie o rovnocennosti ponúka orgánu ESMA možnosť posudzovať uvedené ratingové agentúry individuálne a udeliť ratingovým agentúram pôsobiacim v Európskej únii výnimku z niektorých organizačných požiadaviek vrátane požiadavky na fyzickú prítomnosť v Európskej únii.

(3)

Aby sa právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny mohol považovať za rovnocenný, musí spĺňať minimálne tri podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(4)

Komisia prijala 28. apríla 2014 vykonávacie rozhodnutie 2014/249/EÚ (2), v ktorom konštatovala, že tieto tri podmienky sú splnené a že považuje hongkonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré boli v tom čase platné.

(5)

Podľa prvej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať povoľovaniu alebo registrácii a musia byť takisto predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania. Podľa právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry a ich ratingoví analytici, ktorí poskytujú služby úverového ratingu v Hongkongu, mali licenciu na poskytovanie služieb úverového ratingu a podliehali dohľadu zo strany Komisie pre cenné papiere a futurity (Securities and Futures Commission – SFC) Hongkongu. Právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu udeľuje Komisii pre cenné papiere a futurity komplexné právomoci, ktoré jej umožňujú prešetrovať, či ratingové agentúry dodržiavajú svoje zákonné povinnosti. Komisia pre cenné papiere a futurity môže regulovaným aj neregulovaným osobám uložiť povinnosť predložiť informácie a dokumenty relevantné pre vyšetrovanie vrátane obchodných záznamov, bankových záznamov, záznamov telefónnych hovorov, internetových záznamov a informácií o skutočnom vlastníctve. Táto právomoc sa vzťahuje na osoby, ktoré sú predmetom vyšetrovania alebo pri ktorých má Komisia pre cenné papiere a futurity dôvodné podozrenie, že disponujú informáciami relevantnými pre vyšetrovanie. Ak existujú obavy zo zničenia alebo odstránenia dôkazov, úteku podozrivého alebo iné obavy, Komisia pre cenné papiere a futurity disponuje okrem toho právomocou vstúpiť na základe príkazu na prehliadku vydaného súdnym orgánom do súkromných priestorov regulovaných aj neregulovaných osôb. Komisia pre cenné papiere a futurity disponuje okrem toho plným rozsahom právomocí prijímať trestné, občianske, správne a iné opatrenia. To zahŕňa správnu právomoc uložiť disciplinárne sankcie osobám akreditovaným alebo registrovaným v Komisii pre cenné papiere a futurity, uložiť uvedeným osobám obmedzenia týkajúce sa ich podnikateľskej činnosti, ako aj zrušiť alebo pozastaviť licenciu alebo registráciu týchto osôb a udeliť pokarhanie, uložiť povinnosť alebo pokutu akreditovanej alebo registrovanej osobe. Komisia pre cenné papiere a futurity disponuje právomocou požiadať príslušný súd o príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania alebo príkaz na nápravu. Komisia pre cenné papiere a futurity vykonáva okrem kontrol na mieste aj dohľad mimo pracoviska, a to prostredníctvom interakcií s akreditovanými ratingovými agentúrami s cieľom porozumieť ich obchodným modelom, podnikateľským plánom a rizikám vyplývajúcim z takejto činnosti a so zámerom určiť a posúdiť riziká vyplývajúce z ich podnikateľskej činnosti. Informácie o akreditovaných ratingových agentúrach sa zhromažďujú prostredníctvom podaní na Komisiu pre cenné papiere a futurity, okrem iného vrátane auditovaných ročných účtovných závierok a výročných kontrolných hodnotiacich správ. Komisia pre cenné papiere a futurity podniká ďalšie kroky v nadväznosti na sťažnosti a porušenia predpisov nahlásené samotnou osobou, ktorá je za porušenie zodpovedná. V dohode o spolupráci uzatvorenej medzi orgánom ESMA a Komisiou pre cenné papiere a futurity sa stanovuje výmena informácií, pokiaľ ide o opatrenia presadzovania a dohľadu prijaté voči cezhraničným ratingovým agentúram.

(6)

Podľa druhej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musia ratingové agentúry v tretej krajine podliehať právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa stanovujú podrobné požiadavky týkajúce sa správy a riadenia podnikov. Hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry zachovávali vhodné normy správania a dodržiavali patričné postupy, nesie správna rada a pracovníci zodpovední za regulované činnosti. Ratingové agentúry musia mať dvoch zodpovedných pracovníkov, ktorých musí schváliť Komisia pre cenné papiere a futurity, a podľa predpisu o cenných papieroch a futuritách (Securities and Futures Ordinance – SFO) musí byť aspoň jeden z nich výkonným riaditeľom. Existujú rozsiahle ustanovenia v oblasti konfliktu záujmov, ktoré vyžadujú od ratingových agentúr, aby identifikovali a odstránili alebo riadili konflikty záujmov a aby boli organizované spôsobom, ktorý zaručí, že ich obchodné záujmy nebudú ohrozovať nezávislosť a presnosť ich úverových ratingov. Okrem toho existujú organizačné požiadavky vrátane požiadaviek týkajúcich sa outsourcingu, uchovávania záznamov a zachovania dôvernosti. Medzi organizačné požiadavky, ktoré ratingové agentúry musia spĺňať, patria napríklad požiadavky týkajúce sa politík a postupov na zabezpečenie dodržiavania právnych záväzkov a stálej a účinnej funkcie dodržiavania súladu. Ratingové agentúry sú takisto povinné zriadiť revíznu funkciu zodpovednú za periodické preskúmanie ratingových metodík a modelov a ich významných zmien. Právny a rámec a rámec dohľadu Hongkongu obsahuje širokú škálu požiadaviek na zverejňovanie, ako napríklad zverejňovanie ratingov a každoročné zverejňovanie informácií o ratingových a doplnkových činnostiach. Právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu sa preto považuje za rovnocenný s nariadením o ratingových agentúrach, pokiaľ ide o riadenie konfliktov záujmov, organizačné požiadavky, kvalitu ratingov a metodiku vypracúvania, zverejňovanie úverových ratingov a všeobecné a pravidelné zverejňovanie informácií o ratingových činnostiach. Mal by tak poskytovať rovnocennú ochranu, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť, dobrú správu ratingových agentúr a spoľahlivosť ratingových činností.

(7)

Podľa tretej podmienky stanovenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009 musí regulačný režim v tretej krajine zabrániť orgánom dohľadu a ďalším verejným orgánom uvedenej tretej krajiny, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov a metodík. Neexistuje žiadne právne ustanovenie splnomocňujúce Komisiu pre cenné papiere a futurity alebo akýkoľvek iný verejný orgán ovplyvňovať obsah úverových ratingov alebo metodík.

(8)

Právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu stále spĺňa tri podmienky pôvodne stanovené v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1060/2009. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (3) sa však zaviedli dodatočné požiadavky na ratingové agentúry registrované v Únii, čím sa pre uvedené ratingové agentúry sprísnil právny režim a režim dohľadu. Tieto dodatočné požiadavky zahŕňajú právne záväzné pravidlá pre ratingové agentúry týkajúce sa ratingových výhľadov, riadenia konfliktov záujmov, požiadaviek na dôvernosť, kvality ratingových metodík, ako aj predkladania a zverejňovania úverových ratingov.

(9)

Podľa článku 2 ods. 2 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 462/2013 sa dodatočné požiadavky uplatňujú na účely posúdenia rovnocennosti s právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny od 1. júna 2018.

(10)

V tejto súvislosti si Komisia 13. júla 2017 vyžiadala poradenstvo od orgánu ESMA týkajúce sa rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, okrem iného, Hongkongu s týmito dodatočnými požiadavkami zavedenými nariadením (EÚ) č. 462/2013 a jeho posudok o zásadnom význame akýchkoľvek rozdielov.

(11)

Orgán ESMA v technickom poradenstve uverejnenom 17. novembra 2017 uviedol, že právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu vo vzťahu k ratingovým agentúram obsahuje dostatočné ustanovenia na splnenie dodatočných požiadaviek zavedených nariadením (EÚ) č. 462/2013.

(12)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa v článku 3 ods. 1 písm. w) nariadenia (ES) č. 1060/2009 zavádza vymedzenie pojmu ratingový výhľad a rozširujú sa ním určité požiadavky uplatniteľné na úverové ratingy na ratingové výhľady. Hoci právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu výslovne neuznáva ratingové výhľady ako samostatnú položku odlišnú od úverového ratingu, Komisia pre cenné papiere a futurity očakáva, že vzhľadom na širokú povahu vymedzenia pojmu „úverový rating“ podľa právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu sa pri tvorbe ratingových výhľadov budú dodržiavať všetky rovnaké požiadavky na úverové ratingy.

(13)

S cieľom posilniť vnímanie nezávislosti ratingových agentúr voči hodnoteným subjektom sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 rozširujú v článku 6 ods. 4 a článkoch 6a a 6b nariadenia (ES) č. 1060/2009 pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov na konflikty záujmov spôsobené akcionármi alebo členmi, ktorí majú významnú pozíciu v ratingovej agentúre. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby stanovili vhodné a účinné opatrenia na predchádzanie, identifikáciu a odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov, ako aj na zabezpečenie toho, aby neboli dotknuté obchodnými vzťahmi. Hoci v hongkonských právnych predpisoch neexistuje výslovný odkaz na akcionárov, ak existuje potenciálny konflikt záujmov, ratingová agentúra má zakázané vykonávať uvedenú podnikateľskú činnosť.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú nové ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie používali len na účely súvisiace s ratingovými činnosťami a boli chránené pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel sa v článku 10 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentúry považovali všetky úverové ratingy, ratingové výhľady a informácie s tým súvisiace za dôverné informácie, a to až do ich zverejnenia. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa stanovením podrobných požiadaviek vyžaduje, aby ratingové agentúry prijali postupy a mechanizmy na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa emitentov. Existuje teda spoľahlivý rámec na ochranu pred zneužitím dôverných informácií.

(15)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 462/2013 je zvýšiť úroveň transparentnosti a kvality ratingových metodík. V oddiele D pododdiele I ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa zavádza povinnosť ratingových agentúr poskytnúť hodnotenému subjektu príležitosť, aby ratingovú agentúru upozornil na prípadné vecné chyby pred zverejnením úverového ratingu alebo ratingového výhľadu. Keďže právny rámec a rámec dohľadu Hongkongu kladie väčší dôraz na to, aby bol rating bezodkladne oznámený trhu, neobsahuje žiadnu prísnu požiadavku na ratingové agentúry, aby informovali hodnotený subjekt o úverovom ratingu pred jeho zverejnením. Ratingové agentúry majú namiesto toho len informovať hodnotený subjekt o kritických informáciách a hlavných úvahách, na ktorých bude rating založený, ak je to možné a vhodné.

(16)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa zavádzajú ochranné opatrenia uvedené v článku 8 ods. 5a, ods. 6 písm. aa) a ab) a ods. 7 nariadenia (ES) č. 1060/2009 s cieľom zabezpečiť, aby akákoľvek zmena ratingových metodík neviedla k menej prísnym metodikám. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa vyžaduje, aby ratingové agentúry v plnej miere a zverejnili akúkoľvek významnú zmenu svojich metodík. Okrem toho sa v ňom vyžaduje, aby, ak je to možné a vhodné, ratingová agentúra zverejnila takéto významné úpravy pred tým, ako nadobudnú účinnosť. Od ratingovej agentúry sa vyžaduje, aby v prípade akýchkoľvek zmien metodík, modelov alebo kľúčových ratingových východísk použitých pri príprave niektorého z jej úverových ratingov bezodkladne zverejnila pravdepodobný rozsah ovplyvnenia úverových ratingov s použitím rovnakých komunikačných prostriedkov, aké sa použili pri distribúcii ovplyvnených úverových ratingov.

(17)

Nariadením (EÚ) č. 462/2013 sa posilňujú požiadavky týkajúce sa predkladania a zverejňovania úverových ratingov. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a oddielu D pododdielu I ods. 2a prílohy I k uvedenému nariadeniu ratingová agentúra zverejní spolu s ratingovými metodikami, modelmi a kľúčovými ratingovými východiskami aj usmernenie, v ktorom jasne a ľahko zrozumiteľne vysvetlí východiská, parametre, obmedzenia a neistoty súvisiace s modelmi a ratingovými metodikami použitými pri postupe úverového ratingu. V právnom režime a režime dohľadu Hongkongu existujú požiadavky na zabezpečenie toho, aby ratingové agentúry poskytovali dostatočné usmernenia, ktoré používateľom úverových ratingov umožnia ich pochopenie. Takisto v ňom existuje požiadavka, aby sa dozornému orgánu každých šesť mesiacov poskytli informácie týkajúce sa obchodných činností ratingových agentúr.

(18)

S cieľom posilniť hospodársku súťaž a obmedziť rozsah konfliktov záujmov v odvetví ratingových agentúr sa nariadením (EÚ) č. 462/2013 zavádza požiadavka uvedená v oddiele E pododdiele II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, aby poplatky, ktoré ratingová agentúra účtuje za vypracovanie úverového ratingu a doplnkové služby, neboli diskriminačné a vychádzali zo skutočných nákladov. Od ratingových agentúr sa vyžaduje, aby zverejňovali určité finančné informácie. V právnom rámci a rámci dohľadu Hongkongu sa od ratingových agentúr vyžaduje, aby viedli obchodné záznamy pre stanovené obdobie v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami, zverejnili všeobecnú povahu svojich mechanizmov odmeňovania s hodnotenými subjektmi a vykazovali súhrnný príjem vyplývajúci z poskytovania služieb úverového ratingu, ktoré oprávňujú dozorný orgán požadovať tieto informácie. Pokiaľ ide o opatrenia na ochranu klientov a zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s nimi, existuje všeobecná požiadavka na spravodlivé zaobchádzanie s klientmi.

(19)

Komisia sa pri posudzovaní regulačného režimu tretej krajiny riadi zásadou proporcionality a prístupom založeným na riziku. Vzhľadom na spoločne skúmané faktory a technické poradenstvo poskytnuté orgánom ESMA možno konštatovať, že hongkonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry spĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 6 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1060/2009 a mal by sa naďalej považovať za rovnocenný s právnym rámcom a rámcom dohľadu stanoveným v uvedenom nariadení.

(20)

Z dôvodu právnej istoty by sa malo prijať nové vykonávacie rozhodnutie a vykonávacie rozhodnutie 2014/249/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(21)

Komisia by s pomocou orgánu ESMA mala naďalej pravidelne monitorovať vývoj právneho rámca a rámca dohľadu, ktorý sa vzťahuje na ratingové agentúry, vývoj na trhu a účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním a presadzovaním v Hongkongu s cieľom zabezpečiť trvalý súlad.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa hongkonský právny rámec a rámec dohľadu pre ratingové agentúry považuje za rovnocenný s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie 2014/249/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/249/EÚ z 28. apríla 2014 o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 76).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).