ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 179I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
3. júla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/1135 z 2. júla 2019 o voľbe predsedu Európskej rady

1

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/1136 z 2. júla 2019, ktorým sa Európskemu parlamentu navrhuje kandidátka na funkciu predsedníčky Európskej komisie

2

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

3.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 179/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/1135

z 2. júla 2019

o voľbe predsedu Európskej rady

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie súčasného predsedu Európskej rady pána Donalda TUSKA sa skončí 30. novembra 2019.

(2)

Preto by sa mal zvoliť nový predseda Európskej rady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa za predsedu Európskej rady na obdobie od 1. decembra 2019 do 31. mája 2022 volí pán Charles MICHEL.

Článok 2

Toto rozhodnutie oznámi pánovi Charlesovi MICHELOVI generálny tajomník Rady.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. júla 2019

Za Európsku radu

predseda

D. TUSK


3.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 179/2


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/1136

z 2. júla 2019,

ktorým sa Európskemu parlamentu navrhuje kandidátka na funkciu predsedníčky Európskej komisie

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 17 ods. 7,

keďže:

(1)

V článku 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že zohľadňujúc voľby do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách navrhne Európska rada Európskemu parlamentu kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie.

(2)

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili 23. až 26. mája 2019 v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ, Euratom) 2018/767 (1).

(3)

Zástupcovia Európskeho parlamentu a Európskej rady uskutočnili v súlade s vyhlásením č. 11 pripojeným k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu, potrebné konzultácie.

(4)

Európskemu parlamentu by sa mal preto navrhnúť kandidát na funkciu predsedu Európskej komisie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa pani Ursula VON DER LEYEN navrhuje Európskemu parlamentu ako kandidátka na funkciu predsedníčky Európskej komisie.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa postúpi Európskemu parlamentu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. júla 2019

Za Európsku radu

predseda

D. TUSK


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/767 z 22. mája 2018, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 76).