ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
14. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/972 zo 7. júna 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Džiugas (CHZO)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/973 z 13. júna 2019, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bispyribacu, denatónium-benzoátu, fenoxykarbu, flurochloridónu, chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu, propachizafopu a tebufenozidu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/974 z 12. júna 2019, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne programy na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh predložené členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [oznámené pod číslom C(2019) 4177]

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/975 z 13. júna 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 4495]  ( 1 )

31

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/976 z 29. mája 2019, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14)

61

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1977 z 11. decembra 2018, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité produkty rybárstva na obdobie rokov 2019 – 2020 a stanovuje sa ich správa ( Ú. v. EÚ L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/972

zo 7. júna 2019,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Džiugas“ (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie (2) uverejnená žiadosť Litvy o zápis názvu „Džiugas“ do registra.

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Džiugas“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Džiugas“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.3. Syry, ktorá je uvedená v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 28, 23.1.2019, s. 3.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


14.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/973

z 13. júna 2019,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bispyribacu, denatónium-benzoátu, fenoxykarbu, flurochloridónu, chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu, propachizafopu a tebufenozidu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) fenoxykarbu, flurochloridónu, propachizafopu a tebufenozidu boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL chizalofop-P-etylu a chizalofop-P-tefurylu, vyjadrené ako chizalofop vrátane chizalofopu-P, boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. Pre bispyribac a denatónium-benzoát nie sú v nariadení (ES) č. 396/2005 stanovené žiadne MRL a keďže tieto účinné látky nie sú zahrnuté v prílohe IV k uvedenému nariadeniu, uplatňuje sa štandardná hodnota 0,01 mg/kg stanovená v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokiaľ ide o bispyribac, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (2). Odporučil stanoviť MRL pre ryžu. Na túto látku neexistujú žiadne iné autorizácie. Keďže neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov, mali by sa MRL pre všetky ostatné komodity stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni špecifického kvantifikačného limitu.

(3)

Pokiaľ ide o denatónium-benzoát, úrad predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (3). Všetky existujúce autorizácie týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú denatónium-benzoát, sú obmedzené iba na použitie ako repelent v lesnom hospodárstve a nie sú určené na priamu aplikáciu na jedlé plodiny. Keďže neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov, mali by sa MRL stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni špecifického kvantifikačného limitu.

(4)

Pokiaľ ide o fenoxykarb, úrad predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (4). Odporučil znížiť MRL pre jablká, hrušky, dule, mišpule, mišpuľník japonský/lokvát, slivky, stolové hrozno, hovädzí dobytok (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), ovce (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), kozy (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), koňovité (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky) a mlieko (dobytok, ovce, kozy, kone). Pri ostatných produktoch odporučil zachovať existujúce MRL. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre pomaranče, citróny, mandarínky, marhule a stolové olivy, niektoré informácie nie sú k dispozícii a od manažérov rizika sa vyžaduje ďalšie posúdenie. Keďže neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov, mali by sa MRL pre uvedené produkty stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni hladín, ktoré určil úrad. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(5)

Pokiaľ ide o flurochloridón, úrad predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (5). Úrad navrhol zmeniť definíciu rezídua. Odporučil znížiť MRL pre zemiaky, mrkvu, zeler, paštrnák, slnečnicové semená a semená bavlníka. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre koreň petržlenu, kukuricu, pšenicu, ošípané (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), hovädzí dobytok (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), ovce (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), kozy (svalovina, tukové tkanivo pečeň, obličky), koňovité (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky) a mlieko (ovce, kozy), niektoré informácie nie sú k dispozícii a od manažérov rizika sa vyžaduje ďalšie posúdenie. Keďže neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov, mali by sa MRL pre uvedené produkty stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni hladín, ktoré určil úrad. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(6)

Pokiaľ ide o chizalofop-P-etyl, chizalofop-P-tefuryl a propachizafop, úrad predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (6). Úrad navrhol zmeniť definíciu rezídua a znížiť MRL pre grapefruity, pomaranče, citróny, limety, mandarínky, jablká, hrušky, dule, mišpuľu, mišpuľník japonský/lokvát, marhule, čerešne (čerešňa vtáčia), broskyne, slivky, stolové hrozno, muštové hrozno, jahody, ostružiny, maliny (červené a žlté), čučoriedky, ríbezle (čierne, červené a biele), egreše (zelené, červené a žlté), šípky, plody bazy čiernej, stolové olivy, kumkváty, zemiaky, repu obyčajnú, mrkvu, zeler, chren, jeruzalemské artičoky, paštrnák, koreň petržlenu, reďkovku, koziu bradu, kapustu repkovú kvakovú/kvaku, okrúhlice, cesnak, cibuľu, šalotku, sladkú papriku, baklažán, okru/ibištek jedlý, uhorky šalátové, uhorky nakladačky, cukety, melóny, tekvicu, dyňu červenú (vodový melón), ružičkový kel, kapustu čínsku/pe-tsai, kel, kaleráb, hlávkový šalát, čakanku štrbákovú širokolistú/endíviu širokolistú, čakanku obyčajnú listnatú (šalátovú), trebuľku, cesnak pažítkový, zelerovú vňať, petržlen, šalviu, rozmarín, tymian, bazalku a jedlé kvety, vavrínový/bobkový list, estragón, fazuľu (so strukmi), fazuľu (bez strukov), hrach (so strukmi), hrach (bez strukov), šošovicu (čerstvú), špargľu, zeler, artičoky pravé, pór, fazuľu (suchú), šošovicu (suchú), hrach (suchý), lupiny (suché), semená bavlníka, olivy na výrobu oleja, bylinné nálevy z koreňov a koreň cukrovej repy. V prípade ostatných produktov odporučil zvýšiť alebo zachovať existujúce MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o valeriánku poľnú, hlávkový šalát, čakanku štrbákovú širokolistú/endíviu širokolistú, žeruchu siatu a iné klíčky a výhonky, barborku jarnú, rukolu/eruku, červenú horčicu, mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých), špenát, listovú repu, špenátovú repu, bylinné nálevy z kvetov, bylinné nálevy z listov a bylín, koreniny zo semien, plodové koreniny, ošípané (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), hovädzí dobytok (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), koňovité (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky), hydinu (svalovina, tukové tkanivo, pečeň) a vtáčie vajcia, niektoré informácie nie sú k dispozícii a od manažérov rizika sa vyžaduje ďalšie posúdenie. Keďže neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov, mali by sa MRL pre uvedené produkty stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni hladín, ktoré určil úrad. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(7)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola predložená žiadosť v prípade chizalofop-P-etylu používaného na kukuricu v Kanade. V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 dotknutý členský štát túto žiadosť vyhodnotil a zaslal Komisii hodnotiacu správu. Úrad posúdil žiadosť a hodnotiacu správu, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľa a tam, kde to bolo potrebné, aj pre zvieratá, a k navrhovaným MRL vydal odôvodnené stanovisko (7). Úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje sú splnené a že požadovaná zmena je bezpečná pre spotrebiteľov.

(8)

Pokiaľ ide o tebufenozid, úrad predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (8). Odporučil znížiť MRL pre gaštany jedlé. V prípade ostatných produktov odporučil zvýšiť alebo zachovať existujúce MRL. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre čerešne (čerešňa vtáčia), ryžu ošípané (pečeň, obličky), hovädzí dobytok (pečeň, obličky), ovce (tukové tkanivo, pečeň, obličky), kozy (tukové tkanivo, pečeň, obličky), koňovité (pečeň, obličky), hydinu (svalovina, tukové tkanivo, pečeň), mlieko (dobytok, ovce, kozy, kone) a vtáčích vajec, niektoré informácie nie sú k dispozícii a od manažérov rizika sa vyžaduje ďalšie posúdenie. Keďže neexistujú žiadne riziká pre spotrebiteľov, mali by sa MRL pre uvedené produkty stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni hladín, ktoré určil úrad. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Pokiaľ ide o brokolicu, hlávkovú kapustu, kapustu čínsku/pe-tsai, kel, valeriánku poľnú, hlávkový šalát, čakanku štrbákovú širokolistú/endíviu širokolistú, žeruchu siatu a iné klíčky a výhonky, barborku jarnú, rukolu/eruku, červenú horčicu, mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých), špenát, portulaku zeleninovú, listovú repu, špenátovú repu, listy viniča a podobné druhy, potočnicu lekársku, trebuľku, bazalku a jedlé kvety, semená repky, cukrovú trstinu, ošípané (svalovina, tukové tkanivo), hovädzí dobytok (svalovina, tukové tkanivo), ovce (svalovina), kozy (svalovina), koňovité (svalovina, tukové tkanivo) a svalovinu hydiny, úrad dospel k záveru, že existujúce maximálne hladiny rezíduí podľa kódexu (CXL) pre uvedené produkty sú bezpečné pre spotrebiteľov. Preto je vhodné stanoviť MRL pre uvedené produkty na rovnakej úrovni v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(9)

Pokiaľ ide o produkty, pri ktorých nie je povolené použitie príslušného prípravku na ochranu rastlín a v prípade ktorých neexistujú dovozné tolerancie ani CXL, by sa MRL mali stanoviť na úrovni špecifického kvantifikačného limitu alebo by sa mala uplatňovať štandardná MRL, ako je stanovené v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(10)

Komisia konzultovala s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov o potrebe upraviť určité kvantifikačné limity. V prípade viacerých látok dospeli uvedené laboratóriá k záveru, že pokiaľ ide o určité komodity, technický rozvoj si vyžaduje stanovenie špecifických kvantifikačných limitov.

(11)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti príslušné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(12)

V rámci Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení mali stanoviť prechodné opatrenia pre produkty, ktoré boli vyprodukované pred úpravou MRL a pri ktorých je na základe informácií zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(15)

Predtým ako sa začnú uplatňovať upravené MRL, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z úpravy MRL.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyprodukované v Únii alebo dovezené do Únie pred 4. januárom 2020.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí bispyribacu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5142.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí denatónium-benzoátu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(3):5232.

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí fenoxykarbu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5155.

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí flurochloridónu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5144.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu a propachizafopu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(12):5050.

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize [Stanovenie dovoznej tolerancie v prípade chizalofopu-P-etylu v geneticky modifikovanej kukurici]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(4):5250.

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí tebufenozidu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5190.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa pridávajú tieto stĺpce pre bispyribac, denatónium-benzoát, fenoxykarb, flurochloridón, chizalofop a tebufenozid:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Bispyribac (suma bispyribacu, jeho solí a jeho esterov vyjadrená ako bispyribac)

Denatónium-benzoát (suma denatónia a jeho solí vyjadrená ako denatónium-benzoát)

Fenoxykarb (F)

Flurochloridón (suma cis- a trans-izomérov) (F)

Chizalofop [suma chizalofopu, jeho solí, jeho esterov (vrátane propachizafopu) a jeho konjugátov vyjadrená ako chizalofop (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov)]

Tebufenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusové plody

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

0110990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Orechy stromové

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

mandle

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

para orechy

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

kešu orechy

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

gaštany jedlé

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

kokosové orechy

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

lieskovce

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

makadamové orechy

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

pekanové orechy

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

píniové oriešky

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

pistáciové orechy

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

vlašské orechy

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

iné (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Jadrové ovocie

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

jablká

 

 

 

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

 

0130040

mišpule

 

 

 

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

 

 

 

0130990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

marhule

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

broskyne

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

slivky

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

iné (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

a)

hrozno

 

 

0,5

 

 

4

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

ostružina ožinová

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

 

 

2

0153990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

čučoriedky

 

 

 

 

 

3

0154020

brusnice

 

 

 

 

 

0,5

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

šípky

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

plody bazy čiernej

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

0161010

datle

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

figy

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

stolové olivy

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

kumkváty

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

karambola

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

iné (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

avokáda

 

 

 

 

 

1

0163020

banány

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

mangá

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

papáje

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

granátové jablká

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

cherimoya

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

guavy

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

ananásy

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

plody chlebovníka

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

duriany

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

a)

zemiaky

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

 

 

 

0212990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

mrkva

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

zeler

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

chren

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

paštrnák

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

reďkovka

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

kozia brada

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

okrúhlica

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

iné (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

cesnak

 

 

 

 

0,04

 

0220020

cibuľa

 

 

 

 

0,04

 

0220030

šalotka

 

 

 

 

0,04

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

sladká paprika

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

baklažán

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

okra/ibištek jedlý

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

0232030

cukety

 

 

 

 

 

 

0232990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

melóny

 

 

 

 

 

 

0233020

tekvica

 

 

 

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

 

 

0233990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

 

 

0,4

 

0241010

brokolica

 

 

 

 

 

0,5

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

 

0,6

5

0242990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

 

 

0243990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

valeriánka poľná

 

 

 

 

(+)

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

 

 

(+)

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

 

 

 

(+)

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

 

 

(+)

 

0251050

barborka jarná

 

 

 

 

(+)

 

0251060

rukola/eruka

 

 

 

 

(+)

 

0251070

červená horčica

 

 

 

 

(+)

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

špenát

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

10

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

zelerová vňať

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

šalvia

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

rozmarín

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

tymian

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

 

 

20

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

estragón

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Strukoviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

šošovica

 

 

 

 

0,2

 

0260990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

špargľa

 

 

 

 

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

 

 

 

0270030

zeler

 

 

 

 

 

 

0270040

fenikel obyčajný

 

 

 

 

 

 

0270050

artičoky pravé

 

 

 

 

 

 

0270060

pór

 

 

 

 

 

 

0270070

rebarbora

 

 

 

 

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

 

 

 

 

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

 

 

 

 

 

0270990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

fazuľa

 

 

 

 

0,2

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

0,2

 

0300030

hrach

 

 

 

 

0,2

 

0300040

lupiny

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

arašidy

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

mak siaty

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

sezamové semená

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

semená repky

 

 

 

 

2

2

0401070

sója fazuľová

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

horčicové semená

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

semená bavlníka

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

semená tekvice

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

semená konopy siatej

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

3

 

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

kapok

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

iné (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

OBILNINY

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

jačmeň

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

kukurica

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

proso siate

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

ovos

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

ryža

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

raž

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

cirok

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

pšenica

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

iné (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kávové bôby

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

 

 

0,8

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

(+)

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

(+)

 

0631030

ruža

 

 

 

 

(+)

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

(+)

 

0631050

lipa

 

 

 

 

(+)

 

0631990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

 

 

0,8

 

0632010

jahoda

 

 

 

 

(+)

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

(+)

 

0632990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

 

 

 

0633990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

CHMEĽ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

(+)

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

(+)

 

0810030

zeler

 

 

 

 

(+)

 

0810040

koriander

 

 

 

 

(+)

 

0810050

rasca

 

 

 

 

(+)

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

(+)

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

(+)

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

(+)

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

(+)

 

0810990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

nové korenie

 

 

 

 

(+)

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

 

(+)

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

(+)

 

0820040

kardamon

 

 

 

 

(+)

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

(+)

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

vanilka

 

 

 

 

(+)

 

0820080

tamarinda

 

 

 

 

(+)

 

0820990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

škorica

 

 

 

 

 

 

0830990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

zázvor (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

iné (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 

 

0850990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

šafran

 

 

 

 

 

 

0860990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

 

 

 

0870990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

koreň cukrovej repy

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

cukrová trstina

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

korene čakanky

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Tkanivá z

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

a)

ošípaných

 

 

 

 

 

 

1011010

svalovina

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

tukové tkanivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

pečeň

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

obličky

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

 

 

 

1012010

svalovina

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

tukové tkanivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

pečeň

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

obličky

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

oviec

 

 

 

 

 

 

1013010

svalovina

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

tukové tkanivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

pečeň

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

obličky

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

kôz

 

 

 

 

 

 

1014010

svalovina

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

tukové tkanivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

pečeň

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

obličky

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

1015010

svalovina

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

tukové tkanivo

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

pečeň

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

obličky

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

hydiny

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

svalovina

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

tukové tkanivo

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

pečeň

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

obličky

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

 

 

 

1017010

svalovina

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

tukové tkanivo

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

pečeň

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

obličky

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

iné (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Mlieko

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

dobytok

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

ovce

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

kozy

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

kone

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

slepačie

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

kačacie

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

husacie

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

prepeličie

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

rozpustné v tuku

Fenoxykarb (F)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0161030

stolové olivy

Flurochloridón (suma cis- a trans-izomérov) (F)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0213070

koreň petržlenu

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011010

svalovina

1011020

tukové tkanivo

1011030

pečeň

1011040

obličky

1012010

svalovina

1012020

tukové tkanivo

1012030

pečeň

1012040

obličky

1013010

svalovina

1013020

tukové tkanivo

1013030

pečeň

1013040

obličky

1014010

svalovina

1014020

tukové tkanivo

1014030

pečeň

1014040

obličky

1015010

svalovina

1015020

tukové tkanivo

1015030

pečeň

1015040

obličky

1020020

ovce

1020030

kozy

Chizalofop [suma chizalofopu, jeho solí, jeho esterov (vrátane propachizafopu) a jeho konjugátov vyjadrená ako chizalofop (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov)]

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú pre propachizafop k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0251010

valeriánka poľná

0251020

hlávkový šalát

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0251050

barborka jarná

0251060

rukola/eruka

0251070

červená horčica

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú pre chizalofop-P-etyl k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0252010

špenát

0252030

listová repa, špenátová repa

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach a stabilite pri skladovaní nie sú pre chizalofop-P-etyl k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0631010

rumanček kamilkový

0631020

ibištek

0631030

ruža

0631040

jazmín

0631050

lipa

0632010

jahoda

0632020

rooibos

0632030

mate/maté

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá, o analytických metódach a stabilite pri skladovaní nie sú pre chizalofop-P-etyl k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0810010

aníz/anízové semeno

0810020

černuška siata

0810030

zeler

0810040

koriander

0810050

rasca

0810060

kôpor

0810070

fenikel

0810080

senovka grécka

0810090

muškátový oriešok

0820010

nové korenie

0820020

sečuánske korenie

0820030

rasca lúčna

0820040

kardamon

0820050

bobule borievky obyčajnej

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

0820070

vanilka

0820080

tamarinda

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú pre chizalofop-P-tefuryl k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011010

svalovina

1011020

tukové tkanivo

1011030

pečeň

1011040

obličky

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1012010

svalovina

1012020

tukové tkanivo

1012030

pečeň

1012040

obličky

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1013010

svalovina

1013020

tukové tkanivo

1013030

pečeň

1013040

obličky

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1014010

svalovina

1014020

tukové tkanivo

1014030

pečeň

1014040

obličky

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1015010

svalovina

1015020

tukové tkanivo

1015030

pečeň

1015040

obličky

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1016010

svalovina

1016020

tukové tkanivo

1016030

pečeň

1016040

obličky

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1017010

svalovina

1017020

tukové tkanivo

1017030

pečeň

1017040

obličky

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1020010

dobytok

1020020

ovce

1020030

kozy

1020040

kone

1030010

slepačie

1030020

kačacie

1030030

husacie

1030040

prepeličie

Tebufenozid (F)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

0500060

ryža

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o potvrdzujúcich analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 14. júna 2021, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011030

pečeň

1011040

obličky

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1012030

pečeň

1012040

obličky

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1013020

tukové tkanivo

1013030

pečeň

1013040

obličky

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1014020

tukové tkanivo

1014030

pečeň

1014040

obličky

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1015030

pečeň

1015040

obličky

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1016010

svalovina

1016020

tukové tkanivo

1016030

pečeň

1016040

obličky

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1020010

dobytok

1020020

ovce

1020030

kozy

1020040

kone

1030010

slepačie

1030020

kačacie

1030030

husacie

1030040

prepeličie

2.

V časti A prílohy III sa vypúšťajú stĺpce pre fenoxykarb, flurochloridón, chizalofop, propachizafop a tebufenozid.


(*1)  Označuje hranicu analytického stanovenia.

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.


ROZHODNUTIA

14.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/974

z 12. júna 2019,

ktorým sa schvaľujú vnútroštátne programy na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh predložené členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

[oznámené pod číslom C(2019) 4177]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 57 prvý odsek písm. c),

keďže:

(1)

Podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zaslali všetky členské štáty Komisii svoje trojročné vnútroštátne programy výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh na včelárske roky 2020, 2021 a 2022.

(2)

Všetkých 28 programov spĺňa ciele nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a obsahuje údaje požadované podľa článku 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1368 (2).

(3)

O príspevku Únie na každý vnútroštátny program sa rozhoduje v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1366 (3).

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vnútroštátne programy výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh na včelárske roky 2020, 2021 a 2022, ktoré predložili Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Príspevok Únie na vnútroštátne programy uvedené v článku 1 sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe na včelárske roky 2020, 2021 a 2022.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2019

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015, s. 3).


PRÍLOHA

Výška príspevku Únie na vnútroštátne včelárske programy na včelárske roky 2020, 2021 a 2022

(v EUR)

 

Včelársky rok 2020

Včelársky rok 2021

Včelársky rok 2022

Belgicko

160 330

160 400

160 255

Bulharsko

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Česko

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Dánsko

175 240

163 641

146 265

Nemecko

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estónsko

100 000

100 000

100 000

Írsko

45 000

45 000

45 000

Grécko

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Španielsko

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Francúzsko

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Chorvátsko

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Taliansko

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cyprus

100 000

100 000

100 000

Lotyšsko

207 500

207 500

248 398

Litva

486 900

487 114

486 672

Luxembursko

15 337

15 344

15 330

Maďarsko

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Holandsko

190 000

190 000

190 000

Rakúsko

880 301

880 688

879 889

Poľsko

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalsko

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Rumunsko

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovinsko

380 000

380 000

380 000

Slovensko

734 909

735 232

734 565

Fínsko

140 500

140 500

140 500

Švédsko

330 857

330 857

330 857

Spojené kráľovstvo

558 590

558 590

558 590

EÚ 28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/975

z 13. júna 2019,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2019) 4495]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady tejto choroby v populácii domácich alebo divo žijúcich ošípaných (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských štátov rozdelené podľa miery rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať zmeny epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v Únii, ktoré treba zohľadniť v uvedenej prílohe. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/950 (5) na základe výskytov afrického moru ošípaných v Poľsku a Maďarsku.

(2)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/950 sa zaznamenali ďalšie výskyty afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v Litve, ktoré takisto treba zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(3)

V júni 2019 boli v Litve zaznamenané dve ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácimi ošípanými v okresoch Šakiai a Marijampolė v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto ohniská afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa tieto oblasti Litvy postihnuté africkým morom ošípaných mali uvádzať v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej časti II.

(4)

V júni 2019 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými v okrese Elblaski v Poľsku v tesnej blízkosti oblastí uvedených v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa uvedená oblasť Poľska postihnutá africkým morom ošípaných mala uvádzať v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, a nie v jej časti I.

(5)

S cieľom zohľadniť aktuálny epidemiologický vývoj afrického moru ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa v prípade Litvy a Poľska mali vymedziť nové dostatočne veľké vysokorizikové oblasti, ktoré by sa mali náležite uviesť v častiach I, II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. júna 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/950 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 97).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,