ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 146

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
5. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/911 z 24. mája 2019, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [Costers del Segre (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/912 z 28. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/913 z 29. mája 2019 o obnovení povolenia na použitie oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a zrušení nariadenia (ES) č. 163/2008 (držiteľ povolenia Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/914 z 29. mája 2019 o povolení prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme, morky chované na plemeno (morky v odchove) a minoritné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku (držiteľ povolenia HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/915 zo 4. júna 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/916 zo 4. júna 2019, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2019

98

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/917 zo 4. júna 2019, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie, opatrenia a ďalšie požiadavky potrebné na systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov v súlade s článkom 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848

100

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2019/918 z 29. mája 2019 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

104

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/919 zo 4. júna 2019 o harmonizovaných normách pre rekreačné plavidlá a vodné skútre vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ

106

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – EÚ č. 1/2019 z 23. mája 2019 o delegovaní právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať prechodné opatrenia podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [2019/920]

114

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/897 z 12. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zahrnutie overovania zhody založeného na riziku do prílohy I a vykonávanie požiadaviek na ochranu životného prostredia ( Ú. v. EÚ L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/911

z 24. mája 2019,

ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [Costers del Segre (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

Komisia preskúmala žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Costers del Segre“, ktorú predložilo Španielsko v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(2)

Komisia danú žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie uverejnila v zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (2)Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(4)

Zmena špecifikácie by sa preto v súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 mala schváliť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Costers del Segre“ (CHOP) sa týmto schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2019

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 38, 31.1.2019, s. 6.


5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/912

z 28. mája 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a najmä na jej článok 143 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 650/2014 (2) sa určuje formát, štruktúra, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú uverejniť príslušné orgány v súlade s článkom 143 smernice 2013/36/EÚ. Informácie, ktoré majú príslušné orgány uverejniť v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením, by sa teraz mali aktualizovať, aby sa zabezpečila jednotnosť so zmenami rámca pre prudenciálny dohľad nad inštitúciami.

(2)

Je dôležité, aby informácie, ktoré uverejňujú príslušné orgány, boli kvalitné a ľahko porovnateľné. Článok 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mal zmeniť s cieľom objasniť, že príslušné orgány by mali zhromažďovať súhrnné štatistické údaje len od inštitúcií, ktoré patria pod ich dohľad, a spresniť, za aké obdobie by sa mali údaje nahlasovať.

(3)

V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 sa stanovujú vzory na uverejňovanie informácií o zákonoch, iných právnych predpisoch, správnych predpisoch a všeobecných usmerneniach prijatých v každom členskom štáte. Uvedená príloha by sa mala zmeniť tak, aby poskytovala užitočnejšie a relevantnejšie informácie o tom, ako príslušné orgány vykonávajú dohľad vo svojich jurisdikciách.

(4)

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 sa stanovujú vzory na uverejňovanie informácií o možnostiach a právomociach dostupných v práve Únie. Uvedená príloha by sa mala zmeniť tak, aby zahŕňala ďalšie možnosti a právomoci vyplývajúce z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 (3). Zároveň by sa mala zmeniť tak, aby umožňovala rozlišovať medzi prechodným alebo trvalým charakterom týchto možností a právomocí a aby umožňovala rozlišovať medzi uplatňovaním týchto možností a právomocí na úverové inštitúcie na jednej strane a na investičné spoločnosti na strane druhej.

(5)

Vykonávanie usmernení EBA týkajúcich sa postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) (4) by malo byť transparentnejšie. Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mala zmeniť tak, aby zahŕňala opis prístupu dohľadu k internému procesu hodnotenia primeranosti likvidity (ILAAP).

(6)

Malo by sa zabrániť prekrývaniu a mala by sa zlepšiť porovnateľnosť súhrnných štatistických údajov, ktoré uverejňujú príslušné orgány. Príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mala zmeniť tak, aby sa v nej zohľadňovala úroveň prudenciálnej konsolidácie, ktorú uplatňujú inštitúcie v súlade s prvou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5).

(7)

S cieľom zlepšiť kvalitu uverejňovaných informácií a umožniť zmysluplnejšie porovnávanie týchto informácií by vzory v prílohách k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/82014 mali obsahovať podrobné usmernenia a pokyny.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo.

(9)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (6).

(10)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014 sa mení takto:

1.

V článku 5 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Príslušné orgány aktualizujú informácie uvedené v článku 143 ods. 1 písm. d) uvedenej smernice do 31. júla každého roka. Uvedené informácie sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok.

Príslušné orgány v prípade inštitúcií, ktoré podliehajú ich prudenciálnemu dohľadu, aktualizujú informácie uvedené v článku 143 ods. 1 písm. a) až c) uvedenej smernice pravidelne a v každom prípade do 31. júla každého roka s výnimkou prípadu, že v naposledy uverejnených informáciách nedošlo k zmene.“

2.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 650/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 185, 25.6.2014, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) z 19. decembra 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

PREDPISY A USMERNENIA

Zoznam vzorov

Časť 1

Transpozícia smernice 2013/36/EÚ

Časť 2

Schvaľovanie modelov

Časť 3

Expozície vo forme špecializovaného financovania

Časť 4

Zmierňovanie kreditného rizika

Časť 5

Špecifické požiadavky na zverejňovanie informácií uplatňované na inštitúcie

Časť 6

Výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

Časť 7

Kvalifikované účasti v úverovej inštitúcii

Časť 8

Regulačné oznamovanie a finančné výkazníctvo

Všeobecné poznámky k vypĺňaniu vzorov v prílohe I

Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.

ČASŤ 1

Transpozícia smernice 2013/36/EÚ

 

Transpozícia ustanovení smernice 2013/36/EÚ

Ustanovenia smernice 2013/36/EÚ

Odkazy na vnútroštátne znenie (1)

Odkaz(y) na vnútroštátne ustanovenia (2)

K dispozícii v angličtine (Á/N)

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

 

(dd.mm.rrrr)

020

I.

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

články 1 až 3

 

 

 

030

II.

Príslušné orgány

články 4 až 7

 

 

 

040

III.

Požiadavky na prístup k činnosti úverových inštitúcií

články 8 až 27

 

 

 

050

1.

Všeobecné požiadavky na prístup k činnosti úverových inštitúcií

články 8 až 21

 

 

 

060

2.

Kvalifikovaná účasť v úverovej inštitúcii

články 22 až 27

 

 

 

070

IV.

Počiatočný kapitál investičných spoločností

články 28 až 32

 

 

 

080

V.

Ustanovenia týkajúce sa slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby

články 33 až 46

 

 

 

090

1.

Všeobecné zásady

články 33 až 34

 

 

 

100

2.

Právo úverových inštitúcií usadiť sa

články 35 až 38

 

 

 

110

3.

Vykonávanie slobody poskytovať služby

článok 39

 

 

 

120

4.

Právomoci príslušných orgánov hostiteľského členského štátu

články 40 až 46

 

 

 

130

VI.

Vzťahy s tretími krajinami

články 47 až 48

 

 

 

140

VII.

Prudenciálny dohľad

články 49 až 142

 

 

 

150

1.

Zásady prudenciálneho dohľadu

články 49 až 72

 

 

 

160

1.1.

Právomoc a úlohy domovského a hostiteľského členského štátu

články 49 až 52

 

 

 

170

1.2.

Výmena informácií a služobné tajomstvo

články 53 až 62

 

 

 

180

1.3.

Povinnosti osôb zodpovedných za zákonom stanovenú kontrolu ročných a konsolidovaných účtovných závierok

článok 63

 

 

 

190

1.4.

Právomoci v oblasti dohľadu, právomoci ukladať sankcie a právo odvolať sa

články 64 až 72

 

 

 

200

2.

Postupy preskúmania

články 73 až 110

 

 

 

210

2.1.

Postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu

článok 73

 

 

 

220

2.2.

Opatrenia, postupy a mechanizmy inštitúcií

články 74 až 96

 

 

 

230

2.3.

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

články 97 až 101

 

 

 

240

2.4.

Opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu

články 102 až 107

 

 

 

250

2.5.

Úroveň uplatňovania

články 108 až 110

 

 

 

260

3.

Dohľad na konsolidovanom základe

články 111 až 127

 

 

 

270

3.1.

Zásady vykonávania dohľadu na konsolidovanom základe

články 111 až 118

 

 

 

280

3.2.

Finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou

články 119 až 127

 

 

 

290

4.

Kapitálové vankúše

články 128 až 142

 

 

 

300

4.1.

Vankúše

články 128 až 134

 

 

 

310

4.2.

Stanovenie a výpočet proticyklických kapitálových vankúšov

články 135 až 140

 

 

 

320

4.3.

Opatrenia na zachovanie kapitálu

články 141 až 142

 

 

 

330

VIII.

Zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi

články 143 až 144

 

 

 

340

IX.

Zmeny smernice 2002/87/ES

článok 150

 

 

 

350

X.

Prechodné a záverečné ustanovenia

články 151 až 165

 

 

 

360

1.

Prechodné ustanovenia o dohľade nad inštitúciami vykonávajúcimi slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby

články 151 až 159

 

 

 

370

2.

Prechodné ustanovenia pre kapitálové vankúše

článok 160

 

 

 

380

3.

Záverečné ustanovenia

články 161 až 165

 

 

 


ČASŤ 2

Schvaľovanie modelov

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

Opis prístupu

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania prístupu interných ratingov (IRB) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na kreditné riziko

020

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu IRB

[voľný text]

030

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

040

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania prístupu interného modelu (IMA) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na trhové riziko

050

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu IMA

[voľný text]

060

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

070

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania metódy interných modelov (IMM) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na kreditné riziko protistrany

080

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu IMM

[voľný text]

090

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

100

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]

 

Prístup dohľadu pri schvaľovaní používania pokročilého prístupu merania (AMA) na výpočet minimálnych kapitálových požiadaviek na operačné riziko

110

Minimálna dokumentácia, ktorú majú poskytnúť inštitúcie žiadajúce o používanie prístupu AMA

[voľný text]

120

Opis postupu posúdenia vykonaného príslušným orgánom (použitie vlastného posúdenia, využitie externých audítorov a inšpekcií na mieste) a hlavné kritéria posúdenia

[voľný text]

130

Forma rozhodnutí prijatých príslušným orgánom a oznámenie rozhodnutí žiadateľom

[voľný text]


ČASŤ 3

Expozície vo forme špecializovaného financovania

 

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenia

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 153 ods. 5

Uverejnil príslušný orgán usmernenie k tomu, ako by inštitúcie mali zohľadňovať faktory uvedené v článku 153 ods. 5 pri priraďovaní rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania?

[áno/nie]

030

Ak áno, uveďte odkaz na vnútroštátne usmernenie.

[odkaz na vnútroštátne znenie]

040

Je vnútroštátne usmernenie k dispozícii v angličtine?

[áno/nie]


ČASŤ 4

Zmierňovanie kreditného rizika

 

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenia

Opis

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 201 ods. 2

Uverejnenie zoznamu finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými poskytovateľmi nefinancovaného zabezpečenia, alebo hlavných kritérií na určenie týchto finančných inštitúcií.

Príslušné orgány uverejnia a aktualizujú zoznam finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými poskytovateľmi nefinancovaného zabezpečenia podľa článku 201 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo hlavné kritériá na určenie takýchto oprávnených poskytovateľov.

Zoznam finančných inštitúcií alebo hlavné kritéria na ich určenie

[voľný text – hypertextový odkaz na takýto zoznam alebo hlavné kritériá na webovej lokalite príslušného orgánu]

030

Opis platných prudenciálnych požiadaviek

Príslušné orgány uverejnia opis platných prudenciálnych požiadaviek spolu so zoznamom oprávnených finančných inštitúcií alebo s hlavnými kritériami na určenie týchto finančných inštitúcií.

Opis prudenciálnych požiadaviek, ktoré uplatňuje príslušný orgán

[voľný text]

040

článok 227 ods. 2 písm. e)

Podmienky uplatnenia úpravy z dôvodu volatility v rozsahu 0 %

V rámci súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom môžu inštitúcie uplatniť úpravu z dôvodu volatility v rozsahu 0 % za predpokladu, že transakcia je vyrovnaná v systéme vyrovnania osvedčenom pre tento druh transakcie.

Podrobný opis toho, na základe čoho príslušný orgán považuje systém vyrovnania za osvedčený systém

[voľný text]

050

článok 227 ods. 2 písm. f)

Podmienky uplatnenia úpravy z dôvodu volatility v rozsahu 0 %

V rámci súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom môžu inštitúcie uplatniť úpravu z dôvodu volatility v rozsahu 0 % za predpokladu, že dokumentácia týkajúca sa dohody alebo transakcie predstavuje štandardnú trhovú dokumentáciu pre repo transakcie alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania príslušných cenných papierov.

Špecifikácia dokumentácie, ktorá sa má považovať za štandardnú trhovú dokumentáciu

[voľný text]

060

článok 229 ods. 1

Zásady oceňovania pre kolaterál vo forme nehnuteľného majetku podľa prístupu IRB

Nehnuteľný majetok môže oceniť nezávislý oceňovateľ na úrovni hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania alebo nižšej, a to v členských štátoch, ktoré stanovili prísne kritériá pre posudzovanie tejto hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania v štatutárnych alebo regulatórnych ustanoveniach.

Kritéria stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre posudzovanie hodnoty poskytnutého hypotekárneho financovania.

[voľný text]


ČASŤ 5

Špecifické požiadavky na zverejňovanie informácií uplatňované na inštitúcie

 

Smernica 2013/36/EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenie

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

 

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 106 ods. 1 písm. a)

 

Príslušné orgány môžu od inštitúcii požadovať, aby uverejnili informácie uvedené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 častejšie ako raz ročne a aby určili termíny uverejňovania.

Frekvencia a termíny uverejňovania vzťahujúce sa na inštitúcie

[voľný text]

030

článok 106 ods. 1 písm. b)

 

Príslušné orgány môžu od inštitúcii požadovať, aby používali konkrétne média a umiestnenia iných publikácií, než sú finančné výkazy.

Druhy konkrétnych médií, ktoré majú používať inštitúcie

[voľný text]

040

 

článok 13 ods. 1 a 2

Významné dcérske spoločnosti a tie dcérske spoločnosti, ktoré majú podstatný význam pre svoj miestny trh, zverejňujú informácie uvedené v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe.

Kritéria, ktoré uplatnil príslušný orgán na posúdenie významu dcérskej spoločnosti

[voľný text]


ČASŤ 6

Výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

 

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Ustanovenia

Opis

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

 

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 7 ods. 1 a 2

(Individuálne výnimky pre dcérske spoločnosti)

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výnimka môže byť udelená ktorejkoľvek dcérskej spoločnosti za predpokladu, že v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov materskou spoločnosťou podľa článku 7 ods. 1. písm. a)

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, že neexistuje žiadna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov

[voľný text]

030

článok 7 ods. 3

(Individuálne výnimky pre materské inštitúcie)

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výnimka môže byť udelená materskej inštitúcii za predpokladu, že v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov materskej inštitúcii podľa článku 7 ods. 3 písm. a).

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, že neexistuje žiadna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov

[voľný text]

040

článok 8

(Výnimky pre dcérske spoločnosti v oblasti likvidity)

Výnimka z uplatňovania požiadaviek na likviditu na individuálnom základe stanovených v šiestej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Výnimka môže byť udelená inštitúciám v rámci podskupiny za predpokladu, že tieto inštitúcie uzatvorili zmluvy, ktoré vyhovujú príslušným orgánom a ktoré umožňujú voľný pohyb zdrojov medzi nimi, aby mohli riadne a včas splniť svoje individuálne a spoločné povinnosti v čase splatnosti podľa článku 8 ods. 1 písm. c).

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, či zmluvy umožňujú voľný pohyb zdrojov medzi inštitúciami v likviditnej podskupine

[voľný text]

050

článok 9 ods. 1

(Metóda individuálnej konsolidácie)

Povolenie udelené materským inštitúciám zahrnúť dcérske spoločnosti do výpočtu ich prudenciálnych požiadaviek stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Povolenie sa udelí len vtedy, keď materská inštitúcia príslušným orgánom v plnom rozsahu preukáže, že neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov dcérskej spoločnosti zahrnutej do výpočtu požiadaviek svojej materskej inštitúcie v čase splatnosti podľa článku 9 ods. 2.

Kritériá uplatnené príslušným orgánom na posúdenie toho, že neexistuje žiadna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov

[voľný text]

060

článok 10

(Úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu)

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Členské štáty môžu zachovať a používať existujúce vnútroštátne právne predpisy, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimky, a to za predpokladu, že nie sú v rozpore s nariadením (EÚ) č. 575/2013 alebo smernicou 2013/36/EÚ

Uplatniteľné vnútroštátne právo / nariadenie týkajúce sa uplatnenia výnimky

[odkaz na vnútroštátne znenie]


ČASŤ 7

Kvalifikované účasti v úverovej inštitúcii

 

Smernica 2013/36/EÚ

Kritéria posudzovania a informácie nevyhnutné pre posúdenie vhodnosti navrhovaného nadobúdateľa, ktorý chce nadobudnúť úverovú inštitúciu, a finančného zdravia navrhovaného nadobudnutia

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán

 

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

článok 23 ods. 1 písm. a)

Dobrá povesť navrhovaného nadobúdateľa

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje integritu navrhovaného nadobúdateľa

[voľný text]

030

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje odbornú spôsobilosť navrhovaného nadobúdateľa

[voľný text]

040

Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice 2013/36/EÚ

[voľný text]

050

článok 23 ods. 1 písm. b)

Dobrá povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu, ktorý bude riadiť činnosť úverovej inštitúcie

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje dobrú povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu

[voľný text]

060

článok 23 ods. 1 písm. c)

Finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa

[voľný text]

070

Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice 2013/36/EÚ

[voľný text]

080

článok 23 ods. 1 písm. d)

Plnenie prudenciálnych požiadaviek zo strany úverovej inštitúcie

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje, či úverová inštitúcia bude alebo nebude schopná plniť prudenciálne požiadavky

[voľný text]

090

článok 23 ods. 1 písm. e)

Podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje, či existujú alebo neexistujú dôvodné podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

[voľný text]

100

Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice 2013/36/EÚ

[voľný text]

110

článok 23 ods. 4

Zoznam s informáciami, ktoré majú byť poskytnuté príslušným orgánom zároveň s oznámením

Zoznam informácií, ktoré musí navrhovaný nadobúdateľ poskytnúť zároveň s oznámením, aby príslušný orgán vykonal posúdenie navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia

[voľný text]


ČASŤ 8

Regulačné oznamovanie a finančné výkazníctvo

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

020

Vykonávanie vykazovania finančných informácií v súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 680/2014

030

Vzťahuje sa uplatňovanie požiadavky stanovenej v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na inštitúcie, ktoré neuplatňujú medzinárodné účtovné štandardy uplatniteľné podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002?

[áno/nie]

040

Ak áno, aký účtovný rámec/rámce sa na tieto inštitúcie vzťahujú?

[voľný text]

050

Ak áno, na akom základe sa vykazovanie uplatňuje? (individuálnom/konsolidovanom/subkonsolidovanom)

[voľný text]

060

Vzťahuje sa uplatňovanie požiadaviek stanovených v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na finančné subjekty iné ako úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti?

[áno/nie]

070

Ak áno, na aké druhy finančných subjektov (napr. finančné spoločnosti) sa tieto požiadavky na vykazovanie vzťahujú?

[voľný text]

080

Ak áno, aká je veľkosť týchto finančných subjektov z hľadiska celkovej súvahy (na individuálnom základe)?

[voľný text]

090

Používajú sa pre predkladanie vykazovaných informácií príslušnému orgánu štandardy XBRL?

[áno/nie]

100

Vykonávanie vykazovania vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 680/2014

110

Vzťahuje sa uplatňovanie požiadaviek stanovených v článku 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na finančné subjekty iné ako úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti?

[áno/nie]

120

Ak áno, aké účtovné rámce sa na tieto finančné subjekty vzťahujú?

[voľný text]

130

Ak áno, na aké druhy finančných subjektov (napr. finančné spoločnosti) sa tieto požiadavky na vykazovanie vzťahujú?

[voľný text]

140

Ak áno, aká je veľkosť týchto finančných subjektov z hľadiska celkovej súvahy (na individuálnom základe)?

[voľný text]

150

Používajú sa pre predkladanie vykazovaných informácií príslušnému orgánu štandardy XBRL?

[áno/nie]


(1)  Odkaz(y) na webovú lokalitu, na ktorej je uvedené vnútroštátne znenie, ktorým sa transponuje predmetné ustanovenie právneho predpisu Únie.

(2)  Podrobné odkazy na vnútroštátne ustanovenia, ako napríklad príslušná hlava, kapitola, odsek atď.


PRÍLOHA II

MOŽNOSTI A PRÁVOMOCI

Zoznam vzorov

Časť 1

Možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ, nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity

Časť 2

Prechodné možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

Časť 3

Pohyblivé prvky odmeňovania (článok 94 smernice 2013/36/EÚ)

Príslušné orgány nezverejňujú kroky v oblasti dohľadu ani rozhodnutia adresované konkrétnym inštitúciám. Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.

ČASŤ 1

Možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ, nariadení (EÚ) č. 575/2013 a v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity

 

Smernica 2013/36/EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity

Adresát

Rozsah pôsobnosti

Označenie

Opis možnosti alebo právomoci

Uplatnené (Á/N/nepoužije sa) (1)

Vnútroštátne znenie (2)

Odkaz(-y) (3)

K dispozícii v EN (Á/N)

Podrobnosti/poznámky

010

dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

020

článok 9 ods. 2

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

výnimka zo zákazu prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti pre osoby alebo podniky, ktoré nie sú úverovými inštitúciami

Zákaz podnikania v oblasti prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti pre osoby alebo podniky, ktoré nie sú úverovými inštitúciami, sa nevzťahuje na členský štát, regionálne alebo miestne orgány členského štátu, medzinárodné verejné orgány, ktorých členom je jeden alebo viac členských štátov, ani na prípady, na ktoré sa výslovne vzťahujú vnútroštátne právne predpisy alebo právo Únie, a to za predpokladu, že tieto činnosti podliehajú predpisom a kontrolným mechanizmom, ktorých účelom je ochrana vkladateľov a investorov.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

030

článok 12 ods. 3

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

počiatočný kapitál

Členské štáty môžu rozhodnúť, že úverové inštitúcie, ktoré nespĺňajú požiadavky mať samostatné vlastné zdroje, a ktoré existovali k 15. decembru 1979, môžu vo svojej činnosti pokračovať.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

040

článok 12 ods. 3

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

počiatočný kapitál

Členské štáty môžu úverové inštitúcie, pri ktorých rozhodli, že môžu vo svojej činnosti pokračovať podľa článku 12 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, oslobodiť od povinnosti dodržiavať požiadavky uvedené v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice 2013/36/EÚ.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

050

článok 12 ods. 4

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

počiatočný kapitál

Členské štáty môžu udeliť povolenie určitým kategóriám úverových inštitúcií, ktorých počiatočný kapitál je nižší ako 5 miliónov EUR, za predpokladu, že počiatočný kapitál nie je nižší ako 1 milión EUR a dotknutý členský štát oznámi Komisii a EBA svoje dôvody, pre ktoré sa rozhodol využiť túto možnosť.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

060

článok 21 ods. 1

 

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

výnimky pre úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

Príslušné orgány môžu úverovým inštitúciám, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu, udeliť výnimku z požiadaviek stanovených v článkoch 10, 12 a 13 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

070

článok 29 ods. 3

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

počiatočný kapitál určitých druhov investičných spoločností

Členské štáty môžu znížiť minimálnu sumu počiatočného kapitálu zo 125 000 EUR na 50 000 EUR, ak spoločnosť nie je oprávnená držať peniaze alebo cenné papiere klientov, obchodovať na vlastný účet či upisovať emisie na základe pevného záväzku.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

080

článok 32 ods. 1

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

ustanovenia týkajúce sa zachovania predchádzajúceho stavu, ktoré sa týkajú počiatočného kapitálu investičných spoločností

Členské štáty môžu pokračovať v udeľovaní povolení investičným spoločnostiam a spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje článok 30 smernice 2013/36/EÚ, ktoré existovali 31. decembra 1995 alebo pred týmto dátumom a ktorých vlastné zdroje sú menšie ako úrovne počiatočného kapitálu, ktoré sú pre ne stanovené v článku 28 ods. 2, článku 29 ods. 1 alebo ods. 3 alebo článku 30 uvedenej smernice.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

090

článok 40

 

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom hostiteľských členských štátov

Príslušné orgány hostiteľských členských štátov môžu na informačné a štatistické účely alebo na účely dohľadu požadovať, aby im všetky úverové inštitúcie, ktoré majú pobočky na ich územiach, pravidelne podávali správy o svojej činnosti v týchto hostiteľských členských štátoch, najmä na posúdenie toho, či je pobočka v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ dôležitá.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

100

článok 129 ods. 2

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

oslobodenie od požiadavky na udržiavanie vankúša na zachovanie kapitálu pre malé a stredné investičné spoločnosti

Odchylne od článku 129 ods. 1 môže členský štát oslobodiť malé a stredné investičné spoločnosti od požiadaviek stanovených v uvedenom odseku, ak takéto oslobodenie neohrozuje stabilitu finančného systému uvedeného členského štátu.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

110

článok 130 ods. 2

 

 

členské štáty

investičné spoločnosti

oslobodenie od požiadavky na udržiavanie proticyklického kapitálového vankúša pre malé a stredné investičné spoločnosti

Odchylne od článku 130 ods. 1 môže členský štát oslobodiť malé a stredné investičné spoločnosti od požiadaviek stanovených v uvedenom odseku, ak takéto oslobodenie neohrozuje stabilitu finančného systému uvedeného členského štátu.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

120

článok 133 ods. 18

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

požiadavka na udržanie vankúša na krytie systémového rizika

Členské štáty môžu uplatniť vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

130

článok 134 ods. 1

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zahrnutie miery vankúša na krytie systémového rizika

Iné členské štáty môžu uznať mieru vankúša na krytie systémového rizika stanovenú v súlade s článkom 133 a v prípade expozícií nachádzajúcich sa v členskom štáte, ktorý uvedenú mieru vankúša stanovil, môžu túto mieru vankúša uplatňovať na inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

140

článok 152 prvý odsek

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom hostiteľských členských štátov

Príslušné orgány hostiteľských členských štátov môžu na štatistické účely požadovať od všetkých úverových inštitúcií, ktoré majú pobočky na ich území, aby podávali pravidelné správy o svojej činnosti v týchto hostiteľských členských štátoch.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

150

článok 152 druhý odsek

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavky na podávanie správ príslušným orgánom hostiteľských členských štátov

Hostiteľské členské štáty môžu požadovať, aby pobočky úverových inštitúcií z iných členských štátov predkladali rovnaké informácie, aké na tento účel požadujú od domácich úverových inštitúcií.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

160

článok 160 ods. 6

 

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenia pre kapitálové vankúše

Členské štáty môžu pre kapitálové vankúše stanoviť kratšie prechodné obdobie, než je stanovené v článku 160 ods. 1 až 4. Takéto kratšie prechodné obdobie môžu uznať ostatné členské štáty.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

170

 

článok 4 ods. 2

 

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zaobchádzanie s nepriamymi držbami nehnuteľného majetku

Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu povoliť, aby sa s podielmi predstavujúcimi rovnocennú nepriamu držbu nehnuteľného majetku zaobchádzalo ako s priamou držbou nehnuteľného majetku, ak je takáto nepriama držba osobitne regulovaná vo vnútroštátnom práve členského štátu a ak v prípade, že sa poskytne ako kolaterál, poskytuje rovnocennú ochranu pre veriteľov.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

180

 

článok 6 ods. 4

 

príslušné orgány

investičné spoločnosti

uplatňovanie požiadaviek na individuálnom základe

Kým Komisia nevypracuje správu v súlade s článkom 508 ods. 3, môžu príslušné orgány oslobodiť investičné spoločnosti od plnenia povinností stanovených v šiestej časti (likvidita), zohľadňujúc pritom povahu, rozsah a komplexnosť činností investičných spoločností.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

190

 

článok 24 ods. 2

 

 

 

predkladanie správ a povinné používanie IFRS

Príslušné orgány môžu vyžadovať, aby inštitúcie vykonávali oceňovanie aktív a podsúvahových položiek a určovanie vlastných zdrojov v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi uplatniteľnými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

200

 

článok 89 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

stanovovanie rizikových váh a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

Príslušné orgány uplatňujú na kvalifikované účasti inštitúcií uvedené v odsekoch 1 a 2 tieto požiadavky:

na účely výpočtu kapitálových požiadaviek v súlade s treťou časťou tohto nariadenia inštitúcie uplatňujú rizikovú váhu 1 250 % na väčšiu z týchto hodnôt:

i)

hodnotu kvalifikovaných účastí uvedených v odseku 1, ktoré presahujú prípustný kapitál o 15 %;

ii)

celkovú hodnotu kvalifikovaných účastí uvedených v odseku 2, ktorá presahuje 60 % prípustného kapitálu inštitúcie.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

201

 

článok 89 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

stanovovanie rizikových váh a zákaz kvalifikovaných účastí mimo finančného sektora

Príslušné orgány uplatňujú na kvalifikované účasti inštitúcií uvedené v odsekoch 1 a 2 tieto požiadavky:

príslušné orgány zakážu inštitúciám, aby mali kvalifikované účasti uvedené v odsekoch 1 a 2, ktorých výška presahuje percentuálne podiely prípustného kapitálu stanoveného v týchto odsekoch.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

210

 

článok 95 ods. 2

 

príslušné orgány

investičné spoločnosti

požiadavky pre investičné spoločnosti s obmedzeným povolením na poskytovanie investičných služieb

Príslušné orgány môžu stanoviť požiadavky na vlastné zdroje pre investičné spoločnosti s obmedzeným povolením na poskytovanie investičných služieb ako požiadavky na vlastné zdroje, ktoré by boli pre uvedené spoločnosti záväzné podľa vnútroštátnych transpozičných opatrení platných k 31. decembru 2013 pre smernicu 2006/49/ES a smernicu 2006/48/ES.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

220

 

článok 99 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

vykazovanie požiadaviek na vlastné zdroje a predkladanie správ týkajúcich sa finančných informácií

Príslušné orgány môžu požadovať od úverových inštitúcií, ktoré uplatňujú medzinárodné účtovné štandardy na základe nariadenia (ES) č. 1606/2002 na vykazovanie vlastných zdrojov na konsolidovanom základe podľa článku 24 ods. 2 tohto nariadenia, aby predkladali aj správy týkajúce sa finančných informácií podľa odseku 2 tohto článku.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

230

 

článok 124 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

rizikové váhy a kritéria uplatnené na expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

Príslušné orgány môžu podľa potreby stanoviť vyššiu rizikovú váhu alebo prísnejšie kritériá, než sú kritériá stanovené v článku 125 ods. 2 a článku 126 ods. 2, na základe zváženia z hľadiska finančnej stability.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

240

 

článok 129 ods. 1

 

 

 

expozície vo forme krytých dlhopisov

Príslušné orgány môžu po porade s EBA čiastočne upustiť od uplatňovania prvého pododseku písm. c) a povoliť 2. stupeň kreditnej kvality pre celkovú expozíciu až do 10 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie za predpokladu, že podstatné potenciálne problémy s koncentráciou v príslušných členských štátoch je možné zdokumentovať vzhľadom na uplatňovanie požiadavky 1. stupňa kreditnej kvality uvedenej v uvedenom písmene.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

250

 

článok 164 ods. 5

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

minimálne hodnoty expozíciami váženej priemernej straty v prípade zlyhania (LGD) pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom

Na základe údajov zozbieraných podľa článku 101 a so zreteľom na predpokladaný budúci vývoj na trhu s nehnuteľným majetkom a akékoľvek ďalšie relevantné ukazovatele príslušné orgány v pravidelných intervaloch, najmenej však raz ročne, posúdia, či sú minimálne hodnoty LGD uvedené v odseku 4 tohto článku primerané pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo podnikanie nachádzajúcim sa na ich území. Príslušné orgány môžu podľa potreby vzhľadom na zváženie z hľadiska finančnej stability stanoviť vyššie minimálne hodnoty expozíciami váženej priemernej LGD pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa na ich území.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

260

 

článok 178 ods. 1 písm. b)

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zlyhanie dlžníka

Príslušné orgány môžu nahradiť lehotu 90 dní lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie MSP v triede retailových expozícií, ako aj v prípade expozícií voči subjektom verejného sektora.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

270

 

článok 284 ods. 4

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

hodnota expozície

Príslušné orgány môžu požadovať α vyššie než 1,4 alebo inštitúciám povoliť, aby použili vlastné odhady v súlade s článkom 284 ods. 9.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

280

 

článok 284 ods. 9

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

hodnota expozície

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby použili vlastné odhady alfa.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

290

 

článok 327 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

vzájomné započítavanie medzi konvertibilným cenným papierom a kompenzačnou pozíciou v podkladovom nástroji

Príslušné orgány môžu prijať postup, pri ktorom sa berie do úvahy pravdepodobnosť, že určitý konvertibilný cenný papier sa konvertuje, alebo požadovať, aby požiadavka na vlastné zdroje pokryla akúkoľvek stratu, ktorú by konverzia mohla spôsobiť.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

300

 

článok 395 ods. 1

 

príslušné orgány

príslušné orgány

limity veľkej majetkovej angažovanosti v prípade expozícií voči inštitúciám

Príslušné orgány môžu stanoviť nižší limit veľkej majetkovej angažovanosti než 150 000 000 EUR v prípade expozícií voči inštitúciám.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

310

 

článok 400 ods. 2 písm. a) a článok 493 ods. 3 písm. a)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku krytým dlhopisom v zmysle článku 129 ods. 1, 3 a 6.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

320

 

článok 400 ods. 2 písm. b) a článok 493 ods. 3 písm. b)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom členských štátov.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

330

 

článok 400 ods. 2 písm. c) a článok 493 ods. 3 písm. c)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám inštitúcie voči jej materskej spoločnosti alebo dcérskym spoločnostiam.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

340

 

článok 400 ods. 2 písm. d) a článok 493 ods. 3 písm. d)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči regionálnym alebo ústredným úverovým inštitúciám, s ktorými je úverová inštitúcia spojená v sieti a ktoré sú zodpovedné za peňažné zúčtovanie v rámci tejto siete.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

350

 

článok 400 ods. 2 písm. e) a článok 493 ods. 3 písm. e)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči úverovým inštitúciám, ktoré vznikli úverovým inštitúciám, z ktorých jedna pôsobí na nekonkurenčnom základe a poskytuje úvery alebo ručí za úvery na základe legislatívnych programov alebo svojich stanov na podporu určených odvetví hospodárstva, ktoré podliehajú určitej forme vládneho dohľadu a obmedzeniam týkajúcim sa využitia úverov, za predpokladu, že príslušné expozície vzniknú z takýchto úverov, ktoré sa prenášajú na príjemcov prostredníctvom úverových inštitúcií, alebo zo záruk za tieto úvery.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

360

 

článok 400 ods. 2 písm. f) a článok 493 ods. 3 písm. f)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície nepredstavujú vlastné zdroje takýchto inštitúcií, netrvajú dlhšie než do nasledujúceho obchodného dňa a nie sú denominované v niektorej hlavnej mene obchodovania.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

370

 

článok 400 ods. 2 písm. g) a článok 493 ods. 3 písm. g)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči centrálnym bankám vo forme vyžadovaných minimálnych rezerv, ktoré majú tieto centrálne banky v držbe a ktoré sú denominované v ich národných menách.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

380

 

článok 400 ods. 2 písm. h) a článok 493 ods. 3 písm. h)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči ústredným vládam vo forme štátnych cenných papierov, ktoré sú držané z dôvodu splnenia požiadaviek na likviditu vyplývajúcich zo zákona a ktoré sú denominované a financované v ich národných menách za predpokladu, že príslušný orgán môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že ratingové hodnotenie týchto ústredných vlád udelené nominovanou externou ratingovou agentúrou predstavuje investičný stupeň.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

390

 

článok 400 ods. 2 písm. i) a článok 493 ods. 3 písm. i)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku 50 % stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových dokumentárnych akreditívov a stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových nevyčerpaných kreditných facilít uvedených v prílohe I, a v prípade súhlasu príslušných orgánov 80 % záruk okrem záruk na úvery, ktoré majú právny alebo regulačný základ a ktoré poskytujú za svojich členov schémy vzájomného ručenia, ktoré majú postavenie úverovej inštitúcie.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

400

 

článok 400 ods. 2 písm. j) a článok 493 ods. 3 písm. j)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku zákonom vyžadovaným zárukám, ktoré sa využívajú v prípade, keď sa hypotekárny úver financovaný vydaním hypotekárnych záložných listov vyplatí príjemcovi hypotéky pred konečnou registráciou hypotéky v katastri, a to za predpokladu, že sa záruka nepoužije na zníženie rizika pri výpočte rizikovo vážených expozícií.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

410

 

článok 400 ods. 2 písm. k) a článok 493 ods. 3 písm. k)

 

príslušné orgány

príslušné orgány

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky a iné expozície voči uznaným burzám.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

420

 

článok 412 ods. 5

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na krytie likvidity pred tým, ako sa v Únii stanovia a úplne zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na krytie likvidity v súlade s článkom 460.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

430

 

článok 412 ods. 5

 

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty alebo príslušné orgány môžu od inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, alebo od podskupiny týchto inštitúcií vyžadovať, aby dodržiavali vyššiu požiadavku na krytie likvidity do výšky 100 %, až kým sa v súlade s článkom 460 úplne nezavedie záväzný minimálny štandard pre krytie na úrovni 100 %.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

440

 

článok 413 ods. 3

 

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na stabilné financovanie

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na stabilné financovanie pred tým, ako sa v Únii stanovia a zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na čisté stabilného financovania v súlade s článkom 510.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

450

 

článok 415 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavky na vykazovanie likvidity

Príslušné orgány môžu do úplného zavedenia záväzných požiadaviek likvidity naďalej zbierať informácie prostredníctvom monitorovacích nástrojov na účely zosúladenia monitorovania s existujúcimi vnútroštátnymi normami likvidity.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

460

 

článok 420 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie

miera záporného peňažného toku

Príslušné orgány môžu uplatniť mieru záporného peňažného toku až do výšky 5 % v prípade produktov súvisiacich s podsúvahovým obchodným financovaním uvedeným v článku 429 a v prílohe 1.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

470

 

článok 467 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

Odchylne od článku 467 ods. 1 môžu príslušné orgány v prípadoch, v ktorých sa takéto zaobchádzanie uplatnilo pred 1. januárom 2014, umožniť inštitúciám nezahrnúť do žiadneho prvku vlastných zdrojov nerealizované zisky ani straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „K dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktoré schválila EÚ.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

480

 

článok 467 ods. 3 druhý pododsek

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu mieru v pásmach stanovených v článku 467 ods. 2 písm. a) až d).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

490

 

článok 468 ods. 2

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli kapitál vo výške 100 % svojich nerealizovaných ziskov v reálnej hodnote, ak sa podľa článku 467 od inštitúcií požaduje, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli svoje nerealizované straty v reálnej hodnote.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

500

 

článok 468 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v pásmach stanovených v článku 468 ods. 2 písm. a) až c), ktorá je vyradená z vlastného kapitálu Tier 1.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

510

 

článok 471 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimka z odpočítavania kapitálového podielu v poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1

Odchylne od článku 49 ods. 1 môžu príslušné orgány počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2022 povoliť inštitúciám, aby neodpočítavali kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 471 ods. 1.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

520

 

článok 473 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zavedenie zmien v IAS 19

Odchylne od článku 481 môžu počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018 príslušné orgány povoliť inštitúciám, ktoré vypracúvajú svoje účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi prijatými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002, aby doplnili svoj vlastný kapitál Tier 1 o uplatniteľnú sumu v súlade s článkom 473 ods. 2 prípadne ods. 3 vynásobenú koeficientom podľa článku 473 ods. 4.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

530

 

článok 478 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre každý z týchto odpočtov:

a)

jednotlivé odpočty požadované podľa článku 36 ods. 1 písm. a) až h) s výnimkou odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov;

b)

celkovú hodnotu odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov, a položky uvedené v článku 36 ods. 1 písm. i), ktoré sa majú odpočítať podľa článku 48;

c)

každý odpočet požadovaný podľa článku 56 písm. b) až d);

d)

každý odpočet požadovaný podľa článku 66 písm. b) až d).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

540

 

článok 479 ods. 4

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie nástrojov a položiek, ktoré nie sú kvalifikované ako menšinové účasti, do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 479 ods. 3.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

550

 

článok 480 ods. 3

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie menšinových účastí a kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia hodnotu príslušného koeficientu v pásmach stanovených v článku 480 ods. 2.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

560

 

článok 481 ods. 5

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

dodatočné prechodné filtre a odpočty

V prípade každého filtra alebo odpočtu uvedených v článku 481 ods. 1 a 2 príslušné orgány určia a uverejnia príslušné percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v odsekoch 3 a 4 uvedeného článku.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

570

 

článok 486 ods. 6

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

limity zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušné percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v článku 486 ods. 5.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

580

 

článok 495 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami podľa prístupu IRB

Odchylne od tretej časti kapitoly 3 môže príslušný orgán do 31. decembra 2017 vyňať z prístupu IRB určité kategórie kapitálových expozícií, ktoré inštitúcie a dcérske spoločnosti v EÚ inštitúcií v danom členskom štáte mali v držbe k 31. decembru 2007.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

590

 

článok 496 ods. 1

 

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenie o výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície vo forme krytých dlhopisov

Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z uplatňovania limitu 10 % pre nadriadené podielové listy emitované francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ktoré sú rovnocenné francúzskym fondom Fonds Communs de Créances, stanoveného v článku 129 ods. 1 písm. d) a f), a to za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 496 ods. 1 písm. a) a b).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

600

 

 

článok 10 ods. 1 písm. b) bod iii)

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – likvidné aktíva

Rezerva v držbe úverovej inštitúcie v centrálnej banke sa môže uznať za aktívum úrovne 1 za predpokladu, že ju možno v čase stresu vyberať. Účely, na základe ktorých možno rezervy centrálnych bánk vyberať na účely tohto článku, musia byť uvedené v dohode medzi príslušným orgánom a ECB alebo centrálnou bankou.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

610

 

 

článok 10 ods. 2

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – likvidné aktíva

Trhová hodnota krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou uvedených v odseku 1 písm. f) podlieha zrážke aspoň 7 %. Okrem prípadov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) a b) v súvislosti s akciami a podielmi v PKI sa na hodnotu ostatných aktív úrovne 1 nemusí uplatniť žiadna zrážka.

Prípady, keď by sa vyššie zrážky stanovili pre celú triedu aktív (všetky aktíva, na ktoré sa vzťahuje osobitná a diferencovaná zrážka v delegovanom nariadení o ukazovateli krytia likvidity) (napr. na všetky kryté dlhopisy úrovne 1 atď.).

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

620

 

 

článok 12 ods. 1 písm. c) bod i)

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – aktíva úrovne 2B

Akcie môžu predstavovať aktíva úrovne 2B za predpokladu, že tvoria súčasť významného akciového indexu v členskom štáte alebo v tretej krajine, ak ho ako taký určil príslušný orgán členského štátu alebo dotknutý verejný orgán v tretej krajine.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

630

 

 

článok 12 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – aktíva úrovne 2B

V prípade úverových inštitúcií, ktoré v súlade so svojimi stanovami nemôžu mať z náboženských dôvodov v držbe úročené aktíva, môže príslušný orgán povoliť výnimku ods. 1 písm. b) bodov ii) a iii) tohto článku za predpokladu, že existujú dôkazy o nedostatku neúročených aktív spĺňajúcich tieto požiadavky, a že predmetné neúročené aktíva sú na súkromných trhoch primerane likvidné.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 

640

 

 

článok 24 ods. 6

príslušné orgány

úverové inštitúcie

ukazovateľ krytia likvidity – záporné peňažné toky zo stabilných vkladov v tretej krajine, ktoré sa kvalifikujú na použitie koeficientu 3 %

Príslušný orgán môže úverovým inštitúciám povoliť vynásobiť koeficientom 3 % sumu retailových vkladov krytých systémom ochrany vkladov v tretej krajine, ktorý je rovnocenný so systémom uvedeným v odseku 1, ak tretia krajina takéto zaobchádzanie umožňuje.

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

 


ČASŤ 2

Prechodné možnosti a právomoci stanovené v smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013

 

Smernica 2013/36/EÚ

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013

Adresát

Rozsah pôsobnosti

Označenie

Opis možnosti alebo právomoci

Rok(y) uplatňovania a hodnota v % (v príslušných prípadoch)

Uplatnené (Á/N/nepoužije sa)

Vnútroštátne znenie

Odkazy

K dispozícii v angličtine (Á/N)

Podrobnosti/ poznámky

010

dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

011

článok 160 ods. 6

 

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenia pre kapitálové vankúše

Členské štáty môžu pre kapitálové vankúše stanoviť kratšie prechodné obdobie, než je stanovené v článku 160 ods. 1 až 4. Takéto kratšie prechodné obdobie môžu uznať ostatné členské štáty.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

012

 

článok 493 ods. 3 písm. a)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku krytým dlhopisom v zmysle článku 129 ods. 1, 3 a 6.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

013

 

článok 493 ods. 3 písm. b)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom členských štátov.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

014

 

článok 493 ods. 3 písm. c)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám inštitúcie voči jej materskej spoločnosti alebo dcérskym spoločnostiam.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

015

 

článok 493 ods. 3 písm. d)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči regionálnym alebo ústredným úverovým inštitúciám, s ktorými je úverová inštitúcia spojená v sieti a ktoré sú zodpovedné za peňažné zúčtovanie v rámci tejto siete.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

016

 

článok 493 ods. 3 písm. e)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči úverovým inštitúciám, ktoré vznikli úverovým inštitúciám, z ktorých jedna pôsobí na nekonkurenčnom základe a poskytuje úvery alebo ručí za úvery na základe legislatívnych programov alebo svojich stanov na podporu určených odvetví hospodárstva, ktoré podliehajú určitej forme vládneho dohľadu a obmedzeniam týkajúcim sa využitia úverov, za predpokladu, že príslušné expozície vzniknú z takýchto úverov, ktoré sa prenášajú na príjemcov prostredníctvom úverových inštitúcií, alebo zo záruk za tieto úvery.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

017

 

článok 493 ods. 3 písm. f)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči inštitúciám za predpokladu, že tieto expozície nepredstavujú vlastné zdroje takýchto inštitúcií, netrvajú dlhšie než do nasledujúceho obchodného dňa a nie sú denominované v niektorej hlavnej mene obchodovania.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

018

 

článok 493 ods. 3 písm. g)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči centrálnym bankám vo forme vyžadovaných minimálnych rezerv, ktoré majú tieto centrálne banky v držbe a ktoré sú denominované v ich národných menách.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

019

 

článok 493 ods. 3 písm. h)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku expozíciám voči ústredným vládam vo forme štátnych cenných papierov, ktoré sú držané z dôvodu splnenia požiadaviek na likviditu vyplývajúcich zo zákona a ktoré sú denominované a financované v ich národných menách za predpokladu, že príslušný orgán môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že ratingové hodnotenie týchto ústredných vlád udelené nominovanou externou ratingovou agentúrou predstavuje investičný stupeň.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

020

 

článok 493 ods. 3 písm. i)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku 50 % stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových dokumentárnych akreditívov a stredne rizikových alebo nízkorizikových podsúvahových nevyčerpaných kreditných facilít uvedených v prílohe I, a v prípade súhlasu príslušných orgánov 80 % záruk okrem záruk na úvery, ktoré majú právny alebo regulačný základ a ktoré poskytujú za svojich členov schémy vzájomného ručenia, ktoré majú postavenie úverovej inštitúcie.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

021

 

článok 493 ods. 3 písm. j)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku zákonom vyžadovaným zárukám, ktoré sa využívajú v prípade, keď sa hypotekárny úver financovaný vydaním hypotekárnych záložných listov vyplatí príjemcovi hypotéky pred konečnou registráciou hypotéky v katastri, a to za predpokladu, že sa záruka nepoužije na zníženie rizika pri výpočte rizikovo vážených expozícií.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

022

 

článok 493 ods. 3 písm. k)

členské štáty

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimky alebo čiastočné výnimky z limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Príslušné orgány môžu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku aktívam predstavujúcim pohľadávky a iné expozície voči uznaným burzám.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

023

 

článok 412 ods. 5

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na krytie likvidity pred tým, ako sa v Únii stanovia a úplne zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na krytie likvidity v súlade s článkom 460.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

024

 

článok 412 ods. 5

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavka na krytie likvidity

Členské štáty alebo príslušné orgány môžu od inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, alebo od podskupiny týchto inštitúcií vyžadovať, aby dodržiavali vyššiu požiadavku na krytie likvidity do výšky 100 %, až kým sa v súlade s článkom 460 úplne nezavedie záväzný minimálny štandard pre krytie na úrovni 100 %.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

025

 

článok 413 ods. 3

členské štáty

úverové inštitúcie

požiadavka na stabilné financovanie

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia v oblasti požiadaviek na stabilné financovanie pred tým, ako sa v Únii stanovia a zavedú záväzné minimálne štandardy pre požiadavky na čisté stabilného financovania v súlade s článkom 510.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

026

 

článok 415 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie

požiadavky na vykazovanie likvidity

Príslušné orgány môžu do úplného zavedenia záväzných požiadaviek likvidity naďalej zbierať informácie prostredníctvom monitorovacích nástrojov na účely zosúladenia monitorovania s existujúcimi vnútroštátnymi normami likvidity.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

027

 

článok 467 ods. 2

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

Odchylne od článku 467 ods. 1 môžu príslušné orgány v prípadoch, v ktorých sa takéto zaobchádzanie uplatnilo pred 1. januárom 2014, umožniť inštitúciám nezahrnúť do žiadneho prvku vlastných zdrojov nerealizované zisky ani straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „K dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktoré schválila EÚ.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

028

 

článok 467 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými stratami v reálnej hodnote

príslušná percentuálna miera nerealizovaných strát podľa článku 467 ods. 1, ktoré sú zahrnuté do výpočtu položiek vlastného kapitálu Tier 1 (percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v odseku 2 uvedeného článku)

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

029

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

030

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

031

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

032

 

článok 468 ods. 2 druhý pododsek

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli kapitál vo výške 100 % svojich nerealizovaných ziskov v reálnej hodnote, ak sa podľa článku 467 od inštitúcií požaduje, aby do výpočtu vlastného kapitálu Tier 1 zahrnuli svoje nerealizované straty v reálnej hodnote.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

033

 

článok 468 ods. 3

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s nerealizovanými ziskami v reálnej hodnote

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu nerealizovaných ziskov v pásmach stanovených v článku 468 ods. 2 písm. a) až c), ktorá je vyradená z vlastného kapitálu Tier 1.

2015 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

034

2016 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

035

2017 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

036

 

článok 471 ods. 1

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

výnimka z odpočítavania kapitálového podielu v poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1

Odchylne od článku 49 ods. 1 môžu príslušné orgány počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2022 povoliť inštitúciám, aby neodpočítavali kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 471 ods. 1.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

037

 

článok 473 ods. 1

príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

zavedenie zmien v IAS 19

Odchylne od článku 481 môžu počas obdobia od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018 príslušné orgány povoliť inštitúciám, ktoré vypracúvajú svoje účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi prijatými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002, aby doplnili svoj vlastný kapitál Tier 1 o uplatniteľnú sumu v súlade s článkom 473 ods. 2 prípadne ods. 3 vynásobenú koeficientom podľa článku 473 ods. 4.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

038

 

článok 478 ods. 2

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

odpočet od položiek vlastného kapitálu Tier 1 v prípade odložených daňových pohľadávok, ktoré existovali pred 1. januárom 2014

príslušná percentuálna hodnota, ak sa uplatňuje alternatívna percentuálna hodnota (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v článku 478 ods. 2)

2014 (0 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

039

2015 (10 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

040

2016 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

041

2017 (30 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

042

2018 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

043

2019 (50 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

044

2020 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

045

2021 (70 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

046

2022 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

047

2023 (90 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

048

 

článok 478 ods. 3 písm. a)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre a) jednotlivé odpočty požadované podľa článku 36 ods. 1 písm. a) až h) s výnimkou odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov.

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

049

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

050

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

051

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

052

 

článok 478 ods. 3 písm. b)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre b) celkovú hodnotu odložených daňových pohľadávok, ktoré počítajú s budúcou ziskovosťou a vyplývajú z dočasných rozdielov, a položky uvedené v článku 36 ods. 1 písm. i), ktoré sa majú odpočítať podľa článku 48.

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

053

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

054

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

055

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

056

 

článok 478 ods. 3 písm. c)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre c) každý odpočet požadovaný podľa článku 56 písm. b) až d).

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

057

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

058

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

059

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

060

 

článok 478 ods. 3 písm. d)

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné odpočty od položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 478 ods. 1 a 2 pre d) každý odpočet požadovaný podľa článku 66 písm. b) až d).

2014 (20 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

061

2015 (40 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

062

2016 (60 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

063

2017 (80 % až 100 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

064

 

článok 479 ods. 4

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie nástrojov a položiek, ktoré nie sú kvalifikované ako menšinové účasti, do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1

Príslušné orgány určia a uverejnia príslušnú percentuálnu hodnotu v pásmach stanovených v článku 479 ods. 3.

2014 (0 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

065

2015 (0 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

066

2016 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

067

2017 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

068

 

článok 480 ods. 3

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zahrnutie menšinových účastí a kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

Príslušné orgány určia a uverejnia hodnotu príslušného koeficientu v pásmach stanovených v článku 480 ods. 2.

2014 (0,2 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

069

2015 (0,4 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

070

2016 (0,6 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

071

2017 (0,8 až 1,0)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

072

 

článok 481 ods. 1

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

 

príslušná percentuálna hodnota, ak sa uplatňuje jednotná percentuálna hodnota (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v článku 481 ods. 3)

2014 (0 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

073

2015 (0 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

074

2016 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

075

2017 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

076

 

článok 481 ods. 5

 

 

dodatočné prechodné filtre a odpočty

V prípade každého filtra alebo odpočtu uvedených v článku 481 ods. 1 a 2 príslušné orgány určia a uverejnia príslušné percentuálne hodnoty v pásmach stanovených v odsekoch 3 a 4 uvedeného článku.

2014 (0 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

077

2015 (0 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

078

2016 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

079

2017 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

080

 

článok 486 ods. 6

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

limity zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2

príslušná percentuálna hodnota pre určenie limitov zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 486 ods. 2 (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v odseku 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

081

2015 (40 % až 70 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

082

2016 (20 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

083

2017 (0 % až 50 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

084

2018 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

085

2019 (0 % až 30 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

086

2020 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

087

2021 (0 % až 10 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

088

príslušná percentuálna hodnota pre určenie obmedzení zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek dodatočného kapitálu Tier 1 podľa článku 486 ods. 3 (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v odseku 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

089

2015 (40 % až 70 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

090

2016 (20 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

091

2017 (0 % až 50 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

092

2018 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

093

2019 (0 % až 30 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

094

2020 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

095

2021 (0 % až 10 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

096

príslušná percentuálna hodnota pre určenie obmedzení zachovania predchádzajúceho stavu položiek v rámci položiek kapitálu Tier 2 podľa článku 486 ods. 4 (percentuálna hodnota v pásmach stanovených v odseku 5 uvedeného článku)

2014 (60 % až 80 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

097

2015 (40 % až 70 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

098

2016 (20 % až 60 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

099

2017 (0 % až 50 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

100

2018 (0 % až 40 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

101

2019 (0 % až 30 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

102

2020 (0 % až 20 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

103

2021 (0 % až 10 %)

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

104

 

článok 495 ods. 1

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami podľa prístupu IRB

Odchylne od tretej časti kapitoly 3 môže príslušný orgán do 31. decembra 2017 vyňať z prístupu IRB určité kategórie kapitálových expozícií, ktoré inštitúcie a dcérske spoločnosti v EÚ inštitúcií v danom členskom štáte mali v držbe k 31. decembru 2007.

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

105

 

článok 496 ods. 1

 

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

prechodné ustanovenie o výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície vo forme krytých dlhopisov

Do 31. decembra 2017 môžu príslušné orgány udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z uplatňovania limitu 10 % pre nadriadené podielové listy emitované francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ktoré sú rovnocenné francúzskym fondom Fonds Communs de Créances, stanoveného v článku 129 ods. 1 písm. d) a f), a to za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 496 ods. 1 písm. a) a b).

[rok]

[Á/N/nepoužije sa]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 


ČASŤ 3

Pohyblivé prvky odmeňovania (článok 94 smernice 2013/36/EÚ)

 

Smernica 2013/36/EÚ

Adresát

Rozsah pôsobnosti

Ustanovenia

Informácie na zverejnenie

Uplatnené (Á/N/nepoužije sa)

Odkazy

K dispozícii v angličtine (Á/N)

Podrobnosti/poznámky

010

dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.rrrr)

 

020

článok 94 ods. 1 písm. g) bod i)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

maximálny pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania (% stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch vypočítané ako pohyblivá zložka vydelená fixnou zložkou odmeny)

[hodnota v %]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

030

článok 94 ods. 1 písm. g) bod ii)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

maximálna úroveň pomeru medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania, ktorú môžu schváliť akcionári, vlastníci alebo spoločníci inštitúcie (% stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch vypočítané ako pohyblivá zložka vydelená fixnou zložkou odmeny)

[hodnota v %]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

040

článok 94 ods. 1 písm. g) bod iii)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

maximálna časť celkovej výšky pohyblivej odmeny, na ktorú sa uplatňuje diskontná sadzba (% celkovej výšky pohyblivej odmeny)

[hodnota v %]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 

050

článok 94 ods. 1 písm. l)

členské štáty alebo príslušné orgány

úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

opis obmedzenia typov a foriem alebo zákazov nástrojov, ktoré možno použiť na účely udelenia pohyblivej zložky odmeny

[voľný text/hodnota]

[Á/N]

povinné, ak Á

povinné, ak Á

 


(1)  „Á“ (áno) znamená, že príslušný orgán alebo členský štát oprávnený uplatniť príslušnú možnosť alebo právomoc túto možnosť alebo právomoc uplatnil.

„N“ (nie) znamená, že príslušný orgán alebo členský štát oprávnený uplatniť príslušnú možnosť alebo právomoc túto možnosť alebo právomoc neuplatnil.

„nepoužije sa“ znamená, že možnosť nie je možné uplatniť alebo že právomoc neexistuje.

(2)  Znenie ustanovenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(3)  Odkaz vo vnútroštátnych právnych predpisoch a odkaz(y) na webové sídlo, na ktorej je uvedené vnútroštátne znenie, ktorým sa transponuje predmetné ustanovenie právneho predpisu Únie.


PRÍLOHA III

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)  (1)

010

Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore

(dd.mm.yyyy)

020

Rozsah uplatňovania SREP

(články 108 až 110 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k rozsahu uplatňovania SREP vrátane:

aké typy inštitúcií sú do SREP zahrnuté/zo SREP vylúčené, najmä ak sa rozsah pôsobnosti odlišuje od rozsahu pôsobnosti stanoveného v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ,

všeobecného prehľadu toho, ako príslušný orgán pri posudzovaní rozsahu SREP zohľadňuje zásadu proporcionality a frekvenciu posudzovania rôznych prvkov SREP (2).

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]

030

Posudzovanie prvkov SREP

(články 74 až 96 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k posudzovaniu jednotlivých prvkov SREP (ako sa uvádza v usmerneniach orgánu EBA o spoločných postupoch a metodikách pre SREP – EBA/GL/2014/13) vrátane:

všeobecného prehľadu postupu posudzovania a metodík uplatňovaných na posudzovanie prvkov SREP vrátane: 1) analýzy obchodného modelu, 2) posudzovania internej správy vecí verejných a kontrol na úrovni inštitúcií, 3) posudzovania rizík pre kapitál a (4) posudzovania rizík pre likviditu a financovanie;

všeobecného prehľadu toho, ako príslušný orgán pri posudzovaní jednotlivých prvkov SREP zohľadňuje zásadu proporcionality vrátane toho, ako bola uplatnená kategorizácia inštitúcií (3).

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]

040

Prieskum a hodnotenie ICAAP a ILAAP

(články 73, 86, 97, 98 a 103 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k preskúmaniu a hodnoteniu postupu hodnotenia primeranosti interného kapitálu (ICAAP) a internému procesu hodnotenia primeranosti likvidity (ILAAP) v rámci SREP, a najmä k posudzovaniu spoľahlivosti výpočtov kapitálu ICAAP a likvidity ILAAP na účely určenia dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje a kvantitatívnych požiadaviek na likviditu vrátane (4):

prehľadu metodiky, ktorú uplatňuje príslušný orgán pri preskúmavaní ICAAP a ILAAP inštitúcií,

informácií/odkazu na požiadavky príslušného orgánu na predkladanie informácií súvisiacich s ICAAP a ILAAP, a najmä o tom, aké informácie treba poskytovať,

informácií o tom, či inštitúcia vyžaduje nezávislé preskúmanie ICAAP a ILAAP.

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]

050

Celkové posúdenie SREP a opatrenia v oblasti dohľadu

(články 102 a 104 CRD)

Opis prístupu príslušného orgánu k celkovému posudzovaniu SREP (zhrnutie) a uplatňovaniu opatrení dohľadu na základe celkového posúdenia SREP (5).

Opis toho, ako sú výsledky SREP spojené s uplatňovaním opatrení včasnej intervencie podľa článku 27 smernice 2014/59/EÚ, a určenie podmienok, za ktorých možno inštitúciu považovať za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 uvedenej smernice (6).

[voľný text alebo odkaz či hypertextový odkaz na takéto usmernenie]


(1)  Príslušné orgány zverejnia pre celkové posúdenie kritériá a metodiky použité v riadkoch 020 až 040 a v riadku 050. Druh informácií, ktoré sa zverejňujú vo forme vysvetľujúcej poznámky, je opísaný v druhom stĺpci.

(2)  Rozsah SREP treba posudzovať na úrovni inštitúcie aj vzhľadom na vlastné zdroje.

Príslušný orgán vysvetlí prístup používaný na klasifikáciu inštitúcií do rôznych kategórií na účely SREP, pričom opíše použitie kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a ako takáto kategorizácia ovplyvňuje finančnú stabilitu alebo iné celkové ciele dohľadu.

Príslušný orgán zároveň vysvetlí, ako sa v praxi uplatňuje kategorizácia na účely zabezpečenia aspoň minimálnej účasti na posudzovaní SREP, vrátane opisu frekvencií na posúdenie všetkých prvkov SREP pre rôzne kategórie inštitúcií.

(3)  Vrátane pracovných nástrojov, napr. kontrol na mieste a kontrol na diaľku, kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a štatistických údajov použitých v posúdeniach. Odporúčajú sa hypertextové odkazy na akékoľvek usmernenie na webovom sídle.

(4)  Príslušné orgány takisto vysvetlia, ako sa na posudzovanie ICAAP a ILAAP vzťahujú modely minimálnej angažovanosti uplatňované na účely proporcionality na základe kategórií SREP, a to, ako sa proporcionalita uplatňuje na účely špecifikovania očakávaní v oblasti dohľadu nad ICAAP a ILAAP, a najmä akékoľvek usmernenia alebo minimálne požiadavky na ICAAP a ILAAP, ktoré vydali príslušné orgány.

(5)  Prístup, ktorý uplatňujú príslušné orgány, aby dospeli k celkovému posúdeniu SREP a jeho oznámeniu inštitúciám. Celkové posúdenie príslušnými orgánmi je založené na preskúmaní všetkých prvkov uvedených v riadkoch 020 až 040 spolu so všetkými ďalšími relevantnými informáciami o inštitúcii, ktoré môže získať príslušný orgán.

(6)  Príslušné orgány môžu takisto zverejniť politiky, ktorými sa riadia ich rozhodnutia o prijatí opatrení dohľadu (v zmysle článkov 102 a 104 CRD) a opatrení včasnej intervencie [v zmysle článku 27 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD)] v prípade, že sa v ich posúdení inštitúcie identifikujú nedostatky alebo nezrovnalosti, ktoré si vyžadujú zásah orgánu dohľadu. Takéto zverejnené informácie by mohli zahŕňať zverejnenie interných usmernení alebo iných dokumentov opisujúcich všeobecné postupy dohľadu. S cieľom rešpektovať zásadu dôvernosti sa však žiadne zverejnenie nevyžaduje, pokiaľ ide o rozhodnutia o jednotlivých inštitúciách.

Príslušné orgány môžu okrem toho poskytnúť informácie o dôsledkoch, ak inštitúcia poruší príslušné právne ustanovenia alebo nedodrží opatrenia dohľadu alebo včasnej intervencie uložené na základe výsledkov SREP, napr. musí uviesť platné postupy presadzovania práva (v prípade potreby).


PRÍLOHA IV

SÚHRNNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

Zoznam vzorov

Časť 1

Konsolidované údaje za príslušný orgán

Časť 2

Údaje o kreditnom riziku

Časť 3

Údaje o trhovom riziku

Časť 4

Údaje o operačnom riziku

Časť 5

Údaje o opatreniach v oblasti dohľadu a správnych sankciách

Časť 6

Údaje o výnimkách

Všeobecné poznámky k vypĺňaniu vzorov v prílohe IV

Príslušné orgány nezverejňujú kroky v oblasti dohľadu ani rozhodnutia adresované konkrétnym inštitúciám. Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.

Číselné bunky obsahujú iba čísla. Nie sú v nich žiadne odkazy na národné meny. Používanou menou je euro a členské štáty mimo eurozóny prepočítavajú svoje národné meny na eurá použitím výmenných kurzov ECB (k spoločnému referenčnému dátumu, t. j. poslednému dňu skúmaného roka) s jedným desatinným miestom pri zverejňovaní súm v miliónoch.

Vykazované peňažné sumy sa zverejňujú v miliónoch EUR (ďalej len „mil. EUR“).

Percentuálne hodnoty sa zverejňujú s dvoma desatinnými miestami.

Ak sa údaje nezverejňujú, dôvod nezverejnenia sa poskytuje s použitím nomenklatúry EBA, t. j. N/A (neuvádza sa) alebo C (dôverné).

Údaje sa zverejňujú na súhrnnom základe bez toho, aby sa identifikovali jednotlivé úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti.

Odkazy na vzory COREP podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 sú uvedené v častiach 1 až 4, ak sú k dispozícii.

Príslušné orgány zhromažďujú údaje týkajúce sa roka XXXX a nasledujúcich rokov na konsolidovanom základe. Tým sa zabezpečí konzistentnosť zhromaždených informácií.

Vzory tejto prílohy sa vykladajú v spojení s rozsahom vykazovania v rámci tu vymedzenej konsolidácie. V záujme zabezpečenia efektívneho zberu údajov sa informácie pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti vykazujú oddelene, v obidvoch prípadoch sa však uplatňuje rovnaká úroveň konsolidácie.

S cieľom zabezpečiť koherentnosť a porovnateľnosť vykazovaných údajov uverejňuje ECB súhrnné štatistické údaje len za subjekty podliehajúce dohľadu, v prípade ktorých vykonáva priamy dohľad k referenčnému dátumu zverejnenia, zatiaľ čo vnútroštátne príslušné orgány uverejňujú súhrnné štatistické údaje len za úverové inštitúcie, ktoré nie sú pod priamym dohľadom ECB.

Údaje sa zhromažďujú len za investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje CRD. Investičné spoločnosti, na ktoré sa CRD nevzťahuje, sú zo zberu údajov vylúčené.

ČASŤ 1

Konsolidované údaje za príslušný orgán (rok XXXX)

 

Odkaz na vzor COREP

Údaje

 

Počet a veľkosť úverových inštitúcií

 

 

010

Počet úverových inštitúcií

 

[hodnota]

020

Celkové aktíva jurisdikcie (v mil. EUR) (1)

 

[hodnota]

030

Celkové aktíva jurisdikcie (1) ako % HDP (2)

 

[hodnota]

 

Počet a veľkosť zahraničných úverových inštitúcií  (3)

 

 

040

Z tretích krajín

Počet pobočiek (4)

 

[hodnota]

050

Celkové aktíva pobočiek (v mil. EUR)

 

[hodnota]

060

Počet dcérskych spoločností (5)

 

[hodnota]

070

Celkové aktíva dcérskych spoločností (v mil. EUR)

 

[hodnota]

 

Celkový kapitál a kapitálové požiadavky úverových inštitúcií

 

 

080

Celkový vlastný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (6)

CA1 (riadok 020/riadok 010)

[hodnota]

090

Celkový dodatočný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (7)

CA1 (riadok 530/riadok 010)

[hodnota]

100

Celkový kapitál Tier 2 ako % celkového kapitálu (8)

CA1 (riadok 750/riadok 010)

[hodnota]

110

Celkové kapitálové požiadavky (v mil. EUR) (9)

CA2 (riadok 010)* 8 %

[hodnota]

120

Celkový podiel kapitálu (%) (10)

CA3 (riadok 050)

[hodnota]

 

Počet a veľkosť investičných spoločností

 

 

130

Počet investičných spoločností

 

[hodnota]

140

Celkové aktíva (v mil. EUR) (1)

 

[hodnota]

150

Celkové aktíva ako % HDP

 

[hodnota]

 

Celkový kapitál a kapitálové požiadavky investičných spoločností

 

 

160

Celkový vlastný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (6)

CA1 (riadok 020/riadok 010)

[hodnota]

170

Celkový dodatočný kapitál Tier 1 ako % celkového kapitálu (7)

CA1 (riadok 530/riadok 010)

[hodnota]

180

Celkový kapitál Tier 2 ako % celkového kapitálu (8)

CA1 (riadok 750/riadok 010)

[hodnota]

190

Celkové kapitálové požiadavky (v mil. EUR) (9)

CA2 (riadok 010)* 8 %

[hodnota]

200

Celkový podiel kapitálu (%) (10)

CA3 (riadok 050)

[hodnota]


ČASŤ 2

Údaje o kreditnom riziku (rok XXXX)

 

Údaje o kreditnom riziku

Odkaz na vzor COREP

údaje

 

Úverové inštitúcie: Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

 

 

010

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (11)

CA2 (riadok 040)/(riadok 010)

[hodnota]

020

Úverové inštitúcie: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (12)

štandardizovaný prístup (SA)

 

[hodnota]

030

prístup IRB, keď sa nepoužívajú ani vlastné odhady straty v prípade zlyhania, ani konverzné faktory

 

[hodnota]

040

prístup IRB, keď sa používajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania a/alebo konverzné faktory

 

[hodnota]

050

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko

SA

CA2 (riadok 050)/(riadok 040)

[hodnota]

060

prístup IRB, keď sa nepoužívajú ani vlastné odhady straty v prípade zlyhania, ani konverzné faktory

CR IRB, Základný IRB (riadok 010, stĺpec 260) / CA2 (riadok 040)

[hodnota]

070

prístup IRB, keď sa používajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania a/alebo konverzné faktory

CR IRB, pokročilý IRB (riadok 010, stĺpec 260) / CA2 (riadok 040)

[hodnota]

080

Úverové inštitúcie: členenie podľa triedy expozície IRB

% na základe celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií IRB

prístup IRB, keď sa nepoužívajú ani vlastné odhady straty v prípade zlyhania, ani konverzné faktory

CA2 (riadok 250/riadok 240)

[hodnota]

090

ústredné vlády a centrálne banky

CA2 (riadok 260/riadok 240)

[hodnota]

100

inštitúcie

CA2 (riadok 270/riadok 240)

[hodnota]

110

podnikateľské subjekty – MSP

CA2 (riadok 280/riadok 240)

[hodnota]

120

podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

CA2 (riadok 290/riadok 240)

[hodnota]

130

podnikateľské subjekty – iné

CA2 (riadok 300/riadok 240)

[hodnota]

140

prístup IRB, keď sa používajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania a/alebo konverzné faktory

CA2 (riadok 310/riadok 240)

[hodnota]

150

ústredné vlády a centrálne banky

CA2 (riadok 320/riadok 240)

[hodnota]

160

inštitúcie

CA2 (riadok 330/riadok 240)

[hodnota]

170

podnikateľské subjekty – MSP

CA2 (riadok 340/riadok 240)

[hodnota]

180

podnikateľské subjekty – špecializované financovanie

CA2 (riadok 350/riadok 240)

[hodnota]

190

podnikateľské subjekty – iné

CA2 (riadok 360/riadok 240)

[hodnota]

200

retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov

CA2 (riadok 370/riadok 240)

[hodnota]

210

retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov

CA2 (riadok 380/riadok 240)

[hodnota]

220

retail – kvalifikovaný revolving

CA2 (riadok 390/riadok 240)

[hodnota]

230

retail – ostatné MSP

CA2 (riadok 400/riadok 240)

[hodnota]

240

retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky

CA2 (riadok 410/riadok 240)

[hodnota]

250

kapitálové IRB

CA2 (riadok 420/riadok 240)

[hodnota]

260

sekuritizačné pozície IRB

CA2 (riadok 430/riadok 240)

[hodnota]

270

iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku

CA2 (riadok 450/riadok 240)

[hodnota]

 

Údaje o kreditnom riziku

odkaz na vzor COREP

údaje

280

Úverové inštitúcie: Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

 

 

290

Úverové inštitúcie: členenie podľa triedy expozície SA*

% na základe celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií SA

Ústredné vlády alebo centrálne banky

CA2 (riadok 070/riadok 050)

[hodnota]

300

Regionálne vlády alebo miestne orgány

CA2 (riadok 080/riadok 050)

[hodnota]

310

Subjekty verejného sektora

CA2 (riadok 090/riadok 050)

[hodnota]

320

Multilaterálne rozvojové banky

CA2 (riadok 100/riadok 050)

[hodnota]

330

medzinárodné organizácie

CA2 (riadok 110/riadok 050)

[hodnota]

340

Inštitúcie

CA2 (riadok 120/riadok 050)

[hodnota]

350

Podnikateľské subjekty

CA2 (riadok 130/riadok 050)

[hodnota]

360

Maloobchod

CA2 (riadok 140/riadok 050)

[hodnota]

370

Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok

CA2 (riadok 150/riadok 050)

[hodnota]

380

Expozície v stave zlyhania

CA2 (riadok 160/riadok 050)

[hodnota]

390

Položky spojené s mimoriadne vysokým stupňom rizika

CA2 (riadok 170/riadok 050)

[hodnota]

400

Kryté dlhopisy

CA2 (riadok 180/riadok 050)

[hodnota]

410

Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením

CA2 (riadok 190/riadok 050)

[hodnota]

420

Podniky kolektívneho investovania

CA2 (riadok 200/riadok 050)

[hodnota]

430

Vlastný kapitál

CA2 (riadok 210/riadok 050)

[hodnota]

440

Ďalšie položky

CA2 (riadok 211/riadok 050)

[hodnota]

450

Sekuritizačné pozície SA

CA2 (riadok 220/riadok 050)

[hodnota]

460

Úverové inštitúcie: členenie podľa postupu na zmierňovanie kreditného rizika (CRM)

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (13)

Jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom

 

[hodnota]

470

Súhrnná metóda nakladania s finančným kolaterálom

 

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

 

 

480

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (14)

CA2 (riadok 040)/(riadok 010)

[hodnota]

490

Investičné spoločnosti: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu investičných spoločností  (12)

SA

 

[hodnota]

500

IRB

 

[hodnota]

510

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko  (15)

SA

CA2 (riadok 050)/(riadok 040)

[hodnota]

520

IRB

[CA2 (riadok 240)/(riadok 040)]

[hodnota]

 

 

 

 

 

 

 

Dodatočné informácie o sekuritizácii (v mil. EUR)

Odkaz na vzor COREP

údaje

 

Úverové inštitúcie: originátor

 

 

530

Celková výška sekuritizačných expozícií s pôvodom v súvahe a mimo súvahy

CR SEC SA (riadok 030, stĺpec 010) + CR SEC IRB (riadok 030, stĺpec 010)

[hodnota]

540

Celková výška sekuritizačných expozícií ponechaných (sekuritizačné pozície – pôvodná expozícia pred konverznými faktormi) v súvahe a mimo súvahy

CR SEC SA (riadok 030, stĺpec 050) + CR SEC IRB (riadok 030, stĺpec 050)

[hodnota]

 

 

 

 

 

 

 

Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku (v mil. EUR) (16)

Odkaz na vzor COREP

údaje

550

Využitie nehnuteľného majetku určeného na bývanie ako kolaterálu

Súčet expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie  (17)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 050)

[hodnota]

560

Súčet strát pochádzajúcich z úverov do výšky referenčných percentuálnych hodnôt  (18)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 010)

[hodnota]

570

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 020)

[hodnota]

580

Súčet celkových strát  (20)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 030)

[hodnota]

590

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 010, stĺpec 040)

[hodnota]

600

Využitie nehnuteľného majetku určeného na podnikanie ako kolaterálu

Súčet expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie  (17)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 050)

[hodnota]

610

Súčet strát pochádzajúcich z úverov do výšky referenčných percentuálnych hodnôt  (18)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 010)

[hodnota]

620

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 020)

[hodnota]

630

Súčet celkových strát  (20)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 030)

[hodnota]

640

Z toho: nehnuteľný majetok ocenený hodnotou poskytnutého hypotekárneho financovania  (19)

CR IP Straty (riadok 020, stĺpec 040)

[hodnota]


ČASŤ 3

Údaje o kreditnom riziku  (21) (rok XXXX)

 

Údaje o trhovom riziku

Odkaz na vzor COREP

Údaje

 

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

 

 

010

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (22)

CA2 (riadok 520)/(riadok 010)

[hodnota]

020

Úverové inštitúcie: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (23)

štandardizovaný prístup

 

[hodnota]

030

interné modely

 

[hodnota]

040

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko

štandardizovaný prístup

CA2 (riadok 530)/(riadok 520)

[hodnota]

050

interné modely

CA2 (riadok 580)/(riadok 520)

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

 

 

060

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (22)

CA2 (riadok 520)/(riadok 010)

[hodnota]

070

Investičné spoločnosti: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu investičných spoločností  (23)

štandardizovaný prístup

 

[hodnota]

080

interné modely

 

[hodnota]

090

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko

štandardizovaný prístup

CA2 (riadok 530)/(riadok 520)

[hodnota]

100

interné modely

CA2 (riadok 580)/(riadok 520)

[hodnota]


ČASŤ 4

Údaje o operačnom riziku (rok XXXX)

 

Údaje o operačnom riziku

Odkaz na vzor COREP

Údaje

 

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

 

 

010

Úverové inštitúcie: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (24)

CA2 (riadok 590)/(riadok 010)

[hodnota]

020

Úverové inštitúcie: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu úverových inštitúcií  (25)

Prístup základného ukazovateľa (BIA)

 

[hodnota]

030

štandardizovaný prístup (TSA)/

alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)

 

[hodnota]

040

pokročilý prístup merania (AMA)

 

[hodnota]

050

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko

BIA

CA2 (riadok 600)/(riadok 590)

[hodnota]

060

TSA/ASA

CA2 (riadok 610)/(riadok 590)

[hodnota]

070

AMA

CA2 (riadok 620)/(riadok 590)

[hodnota]

 

Úverové inštitúcie: straty spôsobené operačným rizikom

 

 

080

Úverové inštitúcie: celková hrubá strata

celková hrubá strata ako % celkového hrubého príjmu  (26)

OPR Details (riadok 920, stĺpec 080) / OPR [súčet (riadok 010 až riadok 130), stĺpec 030]

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

 

 

090

Investičné spoločnosti: požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko

% celkových požiadaviek na vlastné zdroje  (24)

CA2 (riadok 590)/(riadok 010)

[hodnota]

100

Investičné spoločnosti: členenie podľa prístupu

% na základe celkového počtu investičných spoločností  (25)

BIA

 

[hodnota]

110

TSA/ASA

 

[hodnota]

120

AMA

 

[hodnota]

130

% na základe celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko

BIA

CA2 (riadok 600)/(riadok 590)

[hodnota]

140

TSA/ASA

CA2 (riadok 610)/(riadok 590)

[hodnota]

150

AMA

CA2 (riadok 620)/(riadok 590)

[hodnota]

 

Investičné spoločnosti: straty spôsobené operačným rizikom

 

 

160

Investičné spoločnosti: celková hrubá strata

celková hrubá strata ako % celkového hrubého príjmu  (26)

OPR Details (riadok 920, stĺpec 080) / OPR [súčet (riadok 010 až riadok 130), stĺpec 030]

[hodnota]


ČASŤ 5

Údaje o opatreniach v oblasti dohľadu a správnych sankciách  (27) (rok XXXX)

 

Opatrenia dohľadu

Údaje

 

Úverové inštitúcie

 

010

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. a)

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

011

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

012

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

013

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

014

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

015

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

016

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

017

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

018

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

019

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

020

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

021

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

022

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

023

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

024

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. b) a inými ustanoveniami smernice 2013/36/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 575/2013

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

025

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

026

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

027

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

028

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

029

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

030

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

031

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

032

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

033

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

034

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

035

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

036

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

037

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

 

 

 

 

 

Opatrenia dohľadu

Údaje

 

Investičné spoločnosti

 

037

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. a)

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

038

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

039

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

040

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

041

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

042

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

043

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

044

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

045

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

046

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

047

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

048

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

049

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

050

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

051

Opatrenia v oblasti dohľadu prijaté v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. b) a inými ustanoveniami smernice 2013/36/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 575/2013

celkový počet opatrení v oblasti dohľadu prijatých v súlade s článkom 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

052

držať vlastné zdroje vo výške presahujúcej minimálne kapitálové požiadavky [článok 104 ods. 1 písm. a)]

[hodnota]

053

posilniť opatrenia týkajúce sa riadenia a riadenie interného kapitálu [článok 104 ods. 1 písm. b)]

[hodnota]

054

predložiť plán na obnovenie súladu s požiadavkami v oblasti dohľadu [článok 104 ods. 1 písm. c)]

[hodnota]

055

uplatniť osobitnú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzanie s aktívami [článok 104 ods. 1 písm. d)]

[hodnota]

056

obmedziť/limitovať obchodnú činnosť alebo činnosti [článok 104 ods. 1 písm. e)]

[hodnota]

057

znížiť riziko spojené s činnosťami, produktmi a systémami [článok 104 ods. 1 písm. f)]

[hodnota]

058

obmedziť pohyblivú odmenu [článok 104 ods. 1 písm. g)]

[hodnota]

059

využívať čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov [článok 104 ods. 1 písm. h)]

[hodnota]

060

obmedziť/zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov [článok 104 ods. 1 písm. i)]

[hodnota]

061

uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ [článok 104 ods. 1 písm. j)]

[hodnota]

062

uložiť osobitné požiadavky na likviditu [článok 104 ods. 1 písm. k)]

[hodnota]

063

uložiť dodatočné požiadavky na zverejňovanie [článok 104 ods. 1 písm. l)]

[hodnota]

064

počet a povaha prijatých iných opatrení v oblasti dohľadu (neuvedených v článku 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

 

 

 

 

 

Správne sankcie (28)

Údaje

 

Úverové inštitúcie

 

065

správne sankcie (za porušenia požiadaviek na povolenia/nadobúdanie kvalifikovanej účasti)

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

066

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 66 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

067

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 66 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

068

správne peňažné sankcie uložené právnickej/fyzickej osobe [článok 66 ods. 2 písm. c) až e)]

[hodnota]

069

pozastavenie hlasovacích práv akcionárov [článok 66 ods. 2 písm. f)]

[hodnota]

070

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[voľný text]

071

správne sankcie [za iné porušenia požiadaviek uložených smernicou 2013/36/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013]

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 67 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

072

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 67 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

073

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 67 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

074

odňatia povolenia úverovej inštitúcie [článok 67 ods. 2 písm. c)]

[hodnota]

075

dočasný zákaz vykonávať funkcie v úverových inštitúciách pre fyzickú osobu [článok 67 ods. 2 písm. d)]

[hodnota]

076

správne peňažné sankcie uložené právnickej/fyzickej osobe [článok 67 ods. 2 písm. e) až g)]

[hodnota]

077

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 67 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[voľný text]

 

Investičné spoločnosti

 

078

správne sankcie (za porušenia požiadaviek na povolenia/nadobúdanie kvalifikovanej účasti)

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

079

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 66 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

080

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 66 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

081

správne peňažné sankcie uložené právnickej osobe [článok 66 ods. 2 písm. c) až e)]

[hodnota]

082

pozastavenie hlasovacích práv akcionárov [článok 66 ods. 2 písm. f)]

[hodnota]

083

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[hodnota]

084

správne sankcie [za iné porušenia požiadaviek uložených smernicou 2013/36/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013]

celkový počet uplatnených správnych sankcií vyplývajúcich z článku 66 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ:

[hodnota]

085

verejné vyhlásenia s identifikáciou zodpovednej fyzickej/právnickej osoby a povaha porušenia [článok 67 ods. 2 písm. a)]

[hodnota]

086

príkazy, aby zodpovedná fyzická/právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho [článok 67 ods. 2 písm. b)]

[hodnota]

087

odňatia povolenia investičnej spoločnosti [článok 67 ods. 2 písm. c)]

[hodnota]

088

dočasný zákaz vykonávať funkcie v investičných spoločnostiach pre fyzickú osobu [článok 67 ods. 2 písm. d)]

[hodnota]

089

správne peňažné sankcie uložené právnickej/fyzickej osobe [článok 67 ods. 2 písm. e) až g)]

[hodnota]

090

počet a povaha uplatnených iných správnych sankcií (nespresnených v článku 67 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ)

[voľný text]

Príslušné orgány nezverejňujú kroky v oblasti dohľadu ani rozhodnutia adresované konkrétnym inštitúciám. Príslušné orgány pri uverejňovaní informácií o všeobecných kritériách a metodikách nezverejňujú žiadne opatrenia v oblasti dohľadu adresované konkrétnym inštitúciám, či už v súvislosti s jednou inštitúciou alebo so skupinou inštitúcií.


ČASŤ 6

Údaje o výnimkách  (29) (rok XXXX)

 

Výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až piatej časti a v siedmej a ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 7 ods. 1 a 2

(výnimky pre dcérske spoločnosti) (30)

článok 7 ods. 3

(výnimky pre materské inštitúcie)

010

celkový počet udelených výnimiek

[hodnota]

[hodnota]

011

počet výnimiek udelených materským inštitúciám, ktoré majú alebo držia účasti v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách

neuvádza sa

[hodnota]

012

celková výška konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (v mil. EUR)

neuvádza sa

[hodnota]

013

percentuálny podiel celkových konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (%)

neuvádza sa

[hodnota]

014

percentuálny podiel požiadaviek na konsolidované vlastné zdroje pridelené dcérskym spoločnostiam usadeným v tretích krajinách (%)

neuvádza sa

[hodnota]

 

Povolenie udelené materským inštitúciám zahrnúť dcérske spoločnosti do výpočtu ich prudenciálnych požiadaviek stanovených v druhej až piatej časti a v ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 9 ods. 1

(metóda individuálnej konsolidácie)

015

celkový počet udelených povolení

[hodnota]

016

počet povolení udelených materským inštitúciám zahrnúť dcérske spoločnosti usadené v tretích krajinách do výpočtu ich požiadavky

[hodnota]

017

celková výška konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (v mil. EUR)

[hodnota]

018

percentuálny podiel celkových konsolidovaných vlastných zdrojov držaných v dcérskych spoločnostiach usadených v tretích krajinách (%)

[hodnota]

019

percentuálny podiel požiadaviek na konsolidované vlastné zdroje pridelené dcérskym spoločnostiam usadeným v tretích krajinách (%)

[hodnota]

 

výnimka z uplatňovania požiadaviek na likviditu na individuálnom základe stanovených v šiestej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 8

(výnimky pre dcérske spoločnosti v oblasti likvidity)

020

celkový počet udelených výnimiek

[hodnota]

021

počet výnimiek udelených podľa článku 8 ods. 2, keď všetky inštitúcie v rámci jednej podskupiny likvidity disponujú povolením v tom istom členskom štáte

[hodnota]

022

počet výnimiek udelených podľa článku 8 ods. 1, keď všetky inštitúcie v rámci jednej podskupiny likvidity disponujú povolením v niekoľkých členských štátoch

[hodnota]

023

počet výnimiek udelených podľa článku 8 ods. 3 inštitúciám, ktoré sú členmi tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia

[hodnota]

 

výnimka z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe stanovených v druhej až ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013

 

odkazy na právne predpisy v nariadení (EÚ) č. 575/2013

článok 10

(úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu)

024

celkový počet udelených výnimiek

[hodnota]

025

počet výnimiek udelených úverovým inštitúciám, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu

[hodnota]

026

počet výnimiek udelených ústredným orgánom

[hodnota]


(1)  Výška celkových aktív predstavuje celkovú hodnotu aktív krajiny pre príslušné vnútroštátne orgány, len pre riadky 020 a 030, a pre ECB celkovú hodnotu aktív významných inštitúcií pre celý jednotný mechanizmus dohľadu.

(2)  HDP pri trhovej cene; navrhovaný zdroj – Eurostat/ECB.

(3)  Krajiny EHP nie sú zahrnuté.

(4)  Počet pobočiek podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 CRR. Akýkoľvek počet miest podnikania, ktoré v tej istej krajine zriadi úverová inštitúcia s ústredím v tretej krajine, by sa mal počítať za jednu pobočku.

(5)  Počet dcérskych spoločností podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 16 CRR. Každá dcérska spoločnosť dcérskeho podniku sa považuje za dcérsku spoločnosť materskej spoločnosti, ktorá je na čele uvedených spoločností.

(6)  Pomer vlastného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 50 CRR k vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 118 a článku 72 CRR, vyjadrený v percentách (%).

(7)  Pomer dodatočného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 61 CRR k vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 118 a článku 72 CRR, vyjadrený v percentách (%).

(8)  Pomer kapitálu Tier 2 podľa vymedzenia v článku 71 CRR k vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 118 a článku 72 CRR, vyjadrený v percentách (%).

(9)  Podiel 8 % celkovej hodnoty rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR.

(10)  Pomer vlastných zdrojov k celkovej hodnote rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 2 písm. c) CRR, vyjadrený v percentách (%).

(11)  Pomer požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. a) a f) CRR k celkovým vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR.

(12)  Ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt v prípade troch prístupov preto môže byť vyšší ako 100 %.

(13)  Vo výnimočných prípadoch, ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt preto môže byť vyšší ako 100 %.

(14)  Pomer požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. a) a f) CRR k celkovým vlastným zdrojom podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR.

(15)  Percentuálny podiel požiadaviek na vlastné zdroje pre investičné spoločnosti, ktoré uplatňujú prístup podľa SA a IRB v súvislosti s požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. a) a f) CRR.

(16)  Výška odhadovaných strát sa vykazuje k referenčnému dátumu vykazovania.

(17)  Podľa vymedzenia v článku 101 ods. 1 písm. c) a f) CRR, trhová hodnota a hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania podľa článku 4 ods. 1 bodov 74 a 76, iba pre časť expozície, ktorá sa považuje za plne zabezpečenú podľa článku 124 ods. 1 CRR.

(18)  Podľa vymedzenia v článku 101 ods. 1 písm. a) a d) CRR, trhová hodnota a hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania podľa článku 4 ods. 1 bodov 74 a 76.

(19)  Ak sa hodnota kolaterálu vypočítala ako hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania.

(20)  Podľa vymedzenia v článku 101 ods. 1 písm. b) a e) CRR, trhová hodnota a hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania podľa článku 4 ods. 1 bodov 74 a 76.

(21)  Vzor obsahuje informácie o všetkých inštitúciách, nie len o inštitúciách s pozíciami trhového rizika.

(22)  Pomer celkovej hodnoty rizikovej expozície pre pozičné, devízové a komoditné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 písm. b) bode i) a písm. c) bodoch i) a iii) a článku 92 ods. 4 písm. b) CRR k celkovej hodnote rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR (v %).

(23)  Ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt preto môže byť vyšší ako 100 %, ale aj nižší ako 100 %, pretože subjekty s nízkym obchodným portfóliom nie sú povinné určovať trhové riziko.

(24)  Pomer celkovej hodnoty rizikovej expozície pre operačné riziko podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 CRR k celkovej hodnote rizikovej expozície podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 a článkoch 95, 96 a 98 CRR (v %).

(25)  Ak inštitúcia používa viac než jeden prístup, započítava sa v každom z týchto prístupov. Súčet vykázaných percentuálnych hodnôt preto môže byť vyšší ako 100 %, ale aj nižší ako 100 %, pretože niektoré investičné spoločnosti nie sú povinné určovať kapitálovú požiadavku na krytie operačného rizika.

(26)  Iba v súvislosti so subjektmi, ktoré používajú prístup AMA alebo TSA/ASA; pomer celkovej výšky straty pre všetky obchodné línie k súčtu príslušného ukazovateľa bankových činností, na ktoré sa za posledný rok vzťahujú prístupy TSA/ASA a AMA (v %).

(27)  Informácie sa vykazujú na základe dátumu rozhodnutia.

Vzhľadom na rozdiely medzi vnútroštátnymi predpismi, ako aj postupmi dohľadu a prístupmi jednotlivých príslušných orgánov čísla uvedené v tejto tabuľke nemusia umožňovať zmysluplné porovnanie jurisdikcií. Akékoľvek závery, ku ktorým sa dospelo bez náležitého zváženia týchto rozdielov, môžu byť zavádzajúce.

(28)  Správne sankcie uložené príslušnými orgánmi. Príslušné orgány vykazujú všetky správne sankcie, proti ktorým nie je v ich jurisdikcii možné podať odvolanie k referenčného dátumu zverejnenia. Príslušné orgány členských štátov, v ktorých je povolené uverejňovať správne sankcie s možnosťou odvolania, vykazujú takisto aj uvedené správne sankcie, pokiaľ nie je vydané odvolanie, ktorým sa správna sankcia ruší.

(29)  Príslušné orgány vykazujú informácie o postupoch výnimiek na základe celkového počtu výnimiek zo strany príslušného orgánu, ktoré sú stále účinné alebo v platnosti. Informácie, ktoré sa majú vykazovať, sú obmedzené na tie subjekty, ktorým bola udelená výnimka. Ak informácie nie sú k dispozícii, t. j. nie sú súčasťou pravidelného vykazovania, vykazujú sa ako „neuvádza sa“.

(30)  Ako základ pre počítanie výnimiek sa použije počet inštitúcií, ktorým bola udelená výnimka.


5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/913

z 29. mája 2019

o obnovení povolenia na použitie oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a zrušení nariadenia (ES) č. 163/2008 (držiteľ povolenia Bayer HealthCare AG)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.

(2)

Oktahydrát uhličitanu lantanitého bol nariadením Komisie (ES) č. 163/2008 (2) povolený na 10 rokov ako kŕmna doplnková látka pre mačky.

(3)

V súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 1831/2003 držiteľ uvedeného povolenia predložil žiadosť o obnovenie povolenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a požiadal, aby bola táto doplnková látka zaradená do kategórie „zootechnické doplnkové látky“. K uvedenej žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 29. novembra 2018 (3) skonštatoval, že žiadateľ poskytol údaje preukazujúce, že doplnková látka spĺňa podmienky na udelenie povolenia.

(5)

Z posúdenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Povolenie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo obnoviť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

V dôsledku obnovenia povolenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu by sa nariadenie (ES) č. 163/2008 malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie doplnkovej látky špecifikovanej v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 163/2008 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 163/2008 z 22. februára 2008 o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 3.).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(12):5542.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zníženie vylučovania fosforu močom)

4d1

Bayer HealthCare AG

oktahydrát uhličitanu lantanitého

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok oktahydrátu uhličitanu lantanitého.

Najmenej 85 % oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako účinnej látky.

Charakteristika účinnej látky:

oktahydrát uhličitanu lantanitého

La2(CO3)3*8H2O

Číslo CAS: 6487-39-4

Analytická metóda  (1)

Na kvantifikáciu uhličitanu v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda Spoločenstva – nariadenie (ES) č. 152/2009 – príloha III-O

Na kvantifikáciu oktahydrátu uhličitanu lantanitého v kŕmnej doplnkovej látke a v krmivách:

atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES).

mačky

1 500

7 500

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

3.

V návode na použitie doplnkovej látky sa musí uviesť:

„Nepodávať súčasne s krmivami, ktoré majú vysokú hladinu fosforu.“.

25. júna 2029


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/60


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/914

z 29. mája 2019

o povolení prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme, morky chované na plemeno (morky v odchove) a minoritné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku (držiteľ povolenia HuvePharma NV)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Uvedená žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme, morky chované na plemeno (morky v odchove) a minoritné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku, ktorá sa má byť zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Prípravok s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“, bol povolený na desať rokov ako kŕmna doplnková látka pre kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1904 (2).

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 28. novembra 2018 (3) skonštatoval, že prípravok s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 nemá za navrhovaných podmienok použitia negatívny účinok na zdravie zvierat ani životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že doplnková látka môže byť potenciálnym respiračným senzibilizátorom a že nemožno vyvodiť žiadny záver, pokiaľ ide o senzibilizáciu resp. dráždivosť kože alebo očí doplnkovou látkou. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia na predchádzanie negatívnym účinkom na ľudské zdravie, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad takisto dospel k záveru, že doplnková látka môže byť v odporúčanej dávke účinná pri zlepšovaní pomeru spotreby krmiva k prírastku hmotnosti moriek vo výkrme a že tento záver možno rozšíriť aj na morky chované na plemeno (morky v odchove) a na minoritné druhy hydiny vo výkrme a druhy chované na znášku. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1904 z 18. októbra 2017 o povolení prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia Huvepharma NV) (Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, s. 27).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(1):5536.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.

4b1828

Huvepharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 s minimálnym obsahom

3,2 × 109 JTK/g doplnkovej látky

V tuhej forme

Charakteristika účinnej látky

Životaschopné spóry Bacillus licheniformis DSM 28710

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie počtu Bacillus licheniformis DSM 28710 v kŕmnej doplnkovej látke, premixe a kŕmnych surovinách:

difúzna platňová metóda EN 15784.

Na identifikáciu Bacillus licheniformis DSM 28710:

pulzná gélová elektroforéza (PFGE).

morky vo výkrme

morky chované na plemeno (morky v odchove)

minoritné druhy hydiny vo výkrme alebo minoritné druhy hydiny chovanej na znášku

1,6 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri tepelnom ošetrení.

2.

Použitie je povolené v krmivách pre morky obsahujúcich jedno z týchto povolených kokcidiostatík: diklazuril, halofuginón, robenidín, lasalocid, maduramicín alebo monenzín.

3.

Použitie je povolené v krmivách pre minoritné druhy hydiny vo výkrme alebo minoritné druhy hydiny chovanej na znášku, ktoré obsahujú jedno z týchto povolených kokcidiostatík: diklazuril alebo lasalocid.

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné týmito postupmi a opatreniami eliminovať alebo znížiť dermálnu alebo inhalačnú expozíciu alebo expozíciu očí na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

25. júna 2029


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/63


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/915

zo 4. júna 2019,

ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Platné opatrenia

(1)

V marci 2013 Rada po antidumpingovom prešetrovaní (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) uložila vykonávacím nariadením (EÚ) č. 217/2013 (2) (ďalej len „konečné nariadenie“) konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Konečným nariadením sa uložilo antidumpingové clo v rozpätí od 14,2 % do 15,6 % na dovoz od vyvážajúcich spolupracujúcich výrobcov zaradených do vzorky, 14,6 % na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli zaradené do vzorky, a colná sadzba vo výške 35,6 % na všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov v ČĽR.

1.2.   Začatie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti

(3)

Komisia 14. júna 2017 uverejnila oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti platných antidumpingových opatrení na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v ČĽR v Úradnom vestníku Európskej únie (3).

(4)

Osem výrobcov z Únie (ALEURO Converting Sp. Z o. o., CeDo Sp. z o. o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS BV, Rul-Let A/S, SPHERE SA a Wrapex Ltd, ďalej len „žiadatelia“), ktorých výroba predstavuje viac než 40 % celkovej výroby určitých hliníkových fólií vo zvitkoch v Európskej únii (ďalej len „Únia“), podalo 14. decembra 2017 žiadosť o revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(5)

Žiadatelia odôvodnili svoju žiadosť tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

(6)

Keďže Komisia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, 13. marca 2018 uverejnila oznámenie o začatí revízneho prešetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie (4) (ďalej len „oznámenie o začatí revízneho prešetrovania“).

1.3.   Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

(7)

Prešetrovanie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

(8)

Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2014 do konca obdobia revízneho prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.4.   Zainteresované strany

(9)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa s ňou skontaktovali, ak sa chcú zúčastniť na prešetrovaní. Komisia osobitne informovala žiadateľov, známych výrobcov z Únie a ich združenia, známych dovozcov určitých hliníkových fólií vo zvitkoch v Únii, orgány v ČĽR a známych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti a vyzvala ich na spoluprácu.

(10)

Všetky zainteresované strany dostali možnosť vyjadriť svoje pripomienky k začatiu prešetrovania a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach. Žiadna zo zainteresovaných strán nepožiadala o vypočutie.

1.5.   Výber vzorky

(11)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia uviedla, že v súlade s článkom 17 základného nariadenia môže vybrať vzorku zainteresovaných strán.

1.5.1.   Výber vzorky výrobcov z Únie

(12)

Komisia v oznámení o začatí revízneho prešetrovania uviedla, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie.

(13)

V súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia Komisia vybrala vzorku na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby podobného výrobku, ktorý bolo možné primerane prešetriť v rámci stanovenej lehoty.

(14)

Predbežne vybraná vzorka pozostávala z troch výrobcov z Únie predstavujúcich približne 66 % z celkového objemu výroby spolupracujúcich výrobcov z Únie. Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k tejto predbežnej vzorke a pripomienky dostala len od spoločnosti Sphere SA, ktorá žiadala potvrdenie, že do vzorky bude zahrnutá len jej výrobná spoločnosť Sphere France SAS. Vzorka sa teda z hľadiska výrobného odvetvia Únie považovala za reprezentatívnu.

1.5.2.   Výber vzorky neprepojených dovozcov

(15)

Komisia v oznámení o začatí revízneho prešetrovania vyzvala dovozcov a ich zastupujúce združenia, aby sa prihlásili a poskytli konkrétne informácie potrebné na to, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia pristúpila k výberu vzorky.

(16)

Žiadny neprepojený dovozca neposkytol požadované informácie a súhlas so zaradením do vzorky. Jedna spoločnosť odpovedala, že prešetrovaný výrobok nedováža ani nevyrába.

1.5.3.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v ČĽR

(17)

S cieľom rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť Komisia požiadala všetkých známych výrobcov v ČĽR, aby poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí revízneho prešetrovania. Komisia okrem toho požiadala o spoluprácu zastúpenie ČĽR pri Európskej únii, aby identifikovalo a/alebo oslovilo prípadne aj iných výrobcov, ktorí by mohli mať záujem o účasť na prešetrovaní.

(18)

Odpovede na účely výberu vzorky predložili štyria čínski výrobcovia. Komisia sa vzhľadom na malý počet odpovedí rozhodla, že výber vzorky nie je nutný, a požiadala všetkých čínskych výrobcov, ktorí predložili odpovede na účely výberu vzorky, aby vyplnili dotazník.

1.5.4.   Používatelia

(19)

Komisia v oznámení o začatí revízneho prešetrovania vyzvala používateľov a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, aby sa prihlásili a spolupracovali. Neprihlásili sa žiadni používatelia v Únii ani ich združenia.

1.5.5.   Dotazníky a overovanie na mieste

(20)

Trom výrobcom z Únie zaradeným do vzorky Komisia zaslala dotazníky. Ako sa uvádza v odôvodnení 18, dotazníky boli zaslané aj štyrom skupinám výrobcov v ČĽR.

(21)

Traja výrobcovia z Únie zaradení do vzorky zaslali vyplnený dotazník. Žiadny z čínskych výrobcov, ktorí predložili odpovede na účely výberu vzorky, neskôr nepredložil svoje odpovede na dotazník. Komisia informovala vyvážajúcich výrobcov o následkoch, ktoré vyplývajú z nedostatočnej spolupráce napriek tomu však pri prešetrovaní nespolupracoval žiadny vyvážajúci výrobca.

(22)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy a na stanovenie záujmu Únie. Overovanie na mieste podľa článku 16 základného nariadenia sa uskutočnilo v priestoroch týchto výrobcovia z Únie:

CeDo Sp. z o. o., Kąty Wrocławskie, Poľsko,

ITS BV, Apeldoorn, Holandsko,

SPHERE SA, Paríž, Francúzsko.

1.6.   Postup na určenie normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia

(23)

Keďže pri začatí prešetrovania boli k dispozícii dostatočné dôkazy nasvedčujúce existencii výrazných deformácií v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia, Komisia považovala za vhodné začať prešetrovanie na základe článku 2 ods. 6a základného nariadenia.

(24)

Komisia následne v záujme zhromaždenia údajov potrebných na prípadné uplatnenie článku 2 ods. 6a základného nariadenia vyzvala v oznámení o začatí revízneho prešetrovania všetkých vyvážajúcich výrobcov z ČĽR, aby poskytli informácie požadované v prílohe III k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania v súvislosti so vstupmi použitými na výrobu prešetrovaného výrobku. V tejto súvislosti poskytli informácie štyri skupiny čínskych výrobcov.

(25)

V snahe získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s údajnými výraznými deformáciami v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia, Komisia zaslala dotazník aj vláde Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „vláda ČĽR“). Od vlády ČĽR neprišla žiadna odpoveď.

(26)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia okrem toho vyzvala všetky zainteresované strany, aby do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v súvislosti s vhodnosťou uplatnenia článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Vláda ČĽR ani vyvážajúci výrobcovia nepredložili žiadne informácie alebo ďalšie dôkazy.

(27)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia takisto uviedla, že vzhľadom na dostupné dôkazy možno bude musieť vybrať primeranú reprezentatívnu krajinu podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia na účely určenia normálnej hodnoty na základe nedeformovaných cien alebo referenčných hodnôt.

(28)

Komisia 19. apríla 2018 uverejnila prvú poznámku k spisu (ďalej len „poznámka z 19. apríla 2018“) s cieľom získať stanoviská zainteresovaných strán k relevantným zdrojom, ktoré by Komisia mohla použiť na určenie normálnej hodnoty. V tejto poznámke z 19. apríla 2018 Komisia uviedla zoznam všetkých výrobných faktorov, ako napr. materiál, energia a pracovná sila, ktoré vyvážajúci výrobcovia využívajú pri výrobe prešetrovaného výrobku. Komisia navyše pri zohľadnení kritérií usmerňujúcich výber nedeformovaných cien alebo referenčných hodnôt označila v tejto fáze za potenciálnu reprezentatívnu krajinu Turecko. Komisia ďalej uviedla, že určila výrobcu, spoločnosť Sedat Tahir A. S., ktorej finančné výkazy boli verejne prístupné a ktorá vyrábala prešetrovaný výrobok v potenciálnej reprezentatívnej krajine.

(29)

Komisia poskytla všetkým zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa v lehote 10 dní, neboli však predložené žiadne pripomienky.

(30)

V „Druhej poznámke o zdrojoch na určenie normálnej hodnoty“ z 3. októbra 2018 (ďalej len „poznámka z 3. októbra 2018“) Komisia potvrdila svoj zámer použiť Turecko ako reprezentatívnu krajinu, pričom takisto potvrdila konkrétne colné kódy a zdroje údajov, pokiaľ ide o výrobné faktory, ako aj predajné, všeobecné a administratívne náklady (ďalej len „PVA“) a údaje o zisku týkajúce sa tureckej spoločnosti Sedat Tahir A. S., ktoré mala v úmysle v prípade potreby použiť na vytvorenie normálnej hodnoty.

(31)

Komisia poskytla všetkým zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa v lehote 10 dní, neboli však predložené žiadne pripomienky.

2.   PREŠETROVANÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Prešetrovaný výrobok

(32)

Prešetrovaný výrobok je rovnaký ako výrobok v pôvodnom prešetrovaní, konkrétne hliníková fólia s hrúbkou 0,007 mm alebo viac, ale menej ako 0,021 mm, bez podložky, valcovaná, ale ďalej neupravená, tiež potlačená, vo zvitkoch nízkej hmotnosti s hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg, ktorá v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC 7607111110 a 7607191010), (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

(33)

Prešetrovaný výrobok sa vo všeobecnosti používa ako spotrebný výrobok na balenie a iné potreby v domácnosti či gastronomickom odvetví (ďalej len „hliníková fólia pre domácnosť“).

2.2.   Podobný výrobok

(34)

Usúdilo sa, že prešetrovaný výrobok vyrábaný v ČĽR a vyvážaný do Únie, výrobok vyrábaný v reprezentatívnej krajine Turecko a výrobok vyrábaný výrobným odvetvím Únie a predávaný v Únii majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti a rovnaké základné použitia. K stanoveniu podobného výrobku sa nevyjadrila žiadna zainteresovaná strana.

(35)

Komisia rozhodla, že tieto výrobky sú preto podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3.   Tvrdenia týkajúce sa vymedzenia výrobku

(36)

Komisia nedostala nijaké tvrdenia týkajúce sa vymedzenia výrobku.

3.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

3.1.   Predbežné poznámky

(37)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia skúmala, či je pravdepodobné, že by uplynutie platnosti platných opatrení viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu z ČĽR.

(38)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21, ani jeden čínsky vyvážajúci výrobca pri tomto prešetrovaní nespolupracoval. Vyvážajúci výrobcovia tak nepredložili vyplnené dotazníky, a teda ani údaje o vývozných cenách a nákladoch, domácich cenách a nákladoch, kapacite, výrobe, investíciách, atď. Rovnako sa vláda ČĽR a vyvážajúci výrobcovia nevyjadrili ani k dôkazom uvedeným v spise vrátane „Pracovného dokumentu útvarov Komisie o výrazných deformáciách v ekonomike Čínskej ľudovej republiky na účely prešetrovaní na ochranu obchodu“ (5) (ďalej len „správa“), ako ani k ďalším dôkazom predloženým žiadateľmi, ktoré poukazujú na to, že takéto ceny a náklady boli ovplyvnené značným zasahovaním vlády. Komisia preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia použila dostupné skutočnosti.

(39)

Komisia informovala čínske orgány a vyvážajúcich výrobcov uvedených v odôvodnení 18 o uplatnení článku 18 základného nariadenia a poskytla im možnosť predložiť pripomienky. Komisia žiadne pripomienky nedostala. Zistenia týkajúce sa pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu, ktoré sú uvedené ďalej v texte, preto vychádzajú v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia z dostupných skutočností, najmä z informácií obsiahnutých v žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, podaní predložených zainteresovanými stranami a zo štatistických údajov dostupných v databáze podľa článku 14 ods. 6, resp. zo štatistických údajov Eurostatu.

3.2.   Pokračovanie dumpingu pri dovoze počas obdobia revízneho prešetrovania

(40)

Zo štatistických údajov Eurostatu za obdobie revízneho prešetrovania vyplýva, že prešetrovaný výrobok bol z ČĽR do Únie dovážaný naďalej. Celkovo išlo o 1 519 ton, čo predstavovalo 1,8 % celkovej spotreby v Únii počas obdobia revízneho prešetrovania. Komisia v tejto súvislosti konštatovala, že takáto úroveň v kontexte revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti nie je nezvyčajne nízka, keďže od účinných opatrení, ktorých cieľom je pôsobiť proti dumpingovému dovozu spôsobujúcemu ujmu, sa logicky očakáva, že znížia dovoz z predchádzajúcej úrovne škodlivého dumpingu. V skutočnosti dosahoval dovoz z ČĽR počas ORP 22,9 % všetkého dovozu do Únie. Ako sa okrem toho uvádza v odôvodnení 165, podobné úrovne dumpingu vyplývajú aj z výpočtu dumpingu na základe vývozných cien do tretích krajín počas ORP. Uvedené potvrdzuje, že závery, ku ktorým sa dospelo na základe objemu dovozu do EÚ počas ORP, sú takisto reprezentatívne. Komisia tak dospela k záveru, že skutočný dovoz počas obdobia revízneho prešetrovania bol reprezentatívny, a preto skúmala, či počas obdobia revízneho prešetrovania dumping pokračoval.

3.3.   Normálna hodnota

(41)

Podľa článku 2 ods. 1 základného nariadenia „normálna hodnota je spravidla založená na cenách zaplatených alebo obvykle platených v bežnom obchode nezávislými zákazníkmi v krajine vývozu“.

(42)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia, „ak sa […] zistí, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií v zmysle písmena b) vo vyvážajúcej krajine nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady v tejto krajine, normálna hodnota sa vytvorí výlučne na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty“ a „musí zahŕňať nedeformovanú a primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk“. Ako sa bližšie vysvetľuje v ďalšom texte, Komisia v súčasnom prešetrovaní dospela k záveru, že na základe dostupných dôkazov a vzhľadom na nedostatočnú spoluprácu zo strany čínskej vlády a vyvážajúcich výrobcov bolo uplatnenie článku 2 ods. 6a základného nariadenia vhodné.

3.3.1.   Existencia výrazných deformácií

3.3.1.1.   Úvod

(43)

V článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia sa vymedzuje, že „výrazné deformácie sú deformácie, ku ktorým dochádza vtedy, keď vykazované ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny a energiu nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené značným zasahovaním vlády. Pri vyhodnocovaní existencie výrazných deformácií sa prihliada okrem iného na potenciálne dôsledky jedného alebo viacerých z týchto faktorov:

príslušný trh zásobovaný do značnej miery podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor alebo ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny;

prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov;

diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu;

neexistencia, diskriminačné uplatňovanie alebo nedostatočné presadzovanie predpisov z oblasti konkurzného práva, práva obchodných spoločností alebo majetkového práva;

deformácia mzdových nákladov;

prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky alebo iným spôsobom nekonajú nezávisle od štátu“.

(44)

V článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia sa stanovuje, že „ak má Komisia informácie o odôvodnených známkach možnej existencie výrazných deformácií uvedených v písmene b) v určitej krajine alebo v určitom odvetví v danej krajine a ak je to vhodné na účinné uplatňovanie tohto nariadenia, Komisia vypracuje, zverejní a pravidelne aktualizuje správu s opisom trhových podmienok uvedených v písmene b) v danej krajine alebo odvetví“.

(45)

Zainteresované strany boli vyzvané, aby vyvrátili, pripomienkovali alebo doplnili dôkazy, ktoré prešetrovací spis obsahoval v čase začatia revízneho prešetrovania. Spis obsahoval predovšetkým tvrdenia a dôkazy žiadateľov o existencii výrazných deformácií na čínskom trhu s hliníkom. Spis obsahoval aj kópiu správy vypracovanej Komisiou, ktorá preukazuje existenciu značného zasahovania vlády na viacerých úrovniach hospodárstva vrátane konkrétnych deformácií v mnohých kľúčových výrobných faktoroch (ako napr. pôda, energia, kapitál, suroviny a práca), ako aj v konkrétnych odvetviach (napr. hliník). Správa bola vložená do prešetrovacieho spisu vo fáze začatia prešetrovania.

(46)

Komisia sa tak na základe dôkazov dostupných v spise, ako aj dôkazov obsiahnutých v predmetnej správe, rozhodla preskúmať, či je, resp. nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady v ČĽR vzhľadom na existenciu výrazných deformácií v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia. Táto analýza sa týkala preskúmania značného zasahovania vlády do hospodárstva ČĽR vo všeobecnosti, ale aj konkrétnej situácie na trhu v príslušnom odvetví (t. j. hliník), a to aj pokiaľ ide o prešetrovaný výrobok.

(47)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 25 až 26, vláda ČĽR ani vyvážajúci výrobcovia nepredložili pripomienky ani dôkazy, ktoré by podporili alebo vyvrátili existujúce dôkazy v prešetrovacom spise vrátane predmetnej správy, a ďalšie dôkazy predložené žiadateľmi o existencii výrazných deformácií a/alebo vhodnosti uplatnenia článku 2 ods. 6a základného nariadenia v predmetnom prípade.

3.3.1.2.   Tvrdenia žiadateľov a dôkazy poskytnuté na podporu týchto tvrdení

(48)

Žiadosť obsahovala určité relevantné dôkazy na podporu tvrdení o výrazných deformáciách, ktoré dopĺňali správu.

(49)

Po prvé, žiadatelia v časti III A.1. a žiadosti uviedli, že Komisia v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k prijatiu pôvodného nariadenia (6), už konštatovala, že „cena základnej vstupnej suroviny, hliníka, bola narušená“ a že „tieto narušenia sa zistili aj v cene polotovaru, hliníkovej fólie vo veľkých zvitkoch“.

(50)

V tejto súvislosti Komisia v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k prijatiu pôvodného nariadenia, po prvé uviedla, že primárny hliník tvorí približne 60 – 70 % nákladov na výrobu prešetrovaného výrobku a že z tohto dôvodu je teda hlavnou nákladovou položkou pri jeho výrobe. Po druhé, Komisia konštatovala, že ceny hliníka na čínskom trhu (tzv. cena na SHFE) (7) sa značne líšila od ceny na LME, ktorá je celosvetovou referenčnou cenou (8). Po tretie, Komisia dospela k záveru, že situáciu možno vysvetliť „spojením súboru faktorov ovplyvňovaných štátom a významnou interferenciou štátu na domácom trhu prostredníctvom niekoľkých nástrojov“ (9). Komisia na základe uvedeného v pôvodnom nariadení v tejto súvislosti dospela k záveru, že tieto faktory v zásade viedli k situácii, keď sú čínske ceny primárneho hliníka a ceny následných hliníkových výrobkov výsledkom zásahu štátu nezávisle od cenových fluktuácií na medzinárodných trhoch.

(51)

Po druhé, žiadatelia v časti III A.1.b žiadosti o revízne prešetrovanie okrem odvolania sa na dôkazy obsiahnuté v správe uviedli, že deformácie, na ktoré Komisia upozornila v pôvodnom nariadení, naďalej pretrvávajú. V tejto súvislosti uviedli, že trhové deformácie v čínskom odvetví neželezných kovov boli spomínané aj v správe vypracovanej pre nemecké združenie odvetvia neželezných kovov (WV Metalle) z 24. apríla 2017 (ďalej len „správa WV Metalle“) (Príloha 5 žiadosti). V správe WV Metalle sa potvrdzovalo najmä to, že odvetvie neželezných kovov predstavuje hlavný prvok vládneho plánovania v kontexte iniciatívy zameranej na strategický rozvoj priemyslu – Made in China 2025 Plan, ako aj v iných strešných programoch. V tejto správe sa uvádza, že vláda ČĽR priamo zasahuje do tvorby cien, pokiaľ ide o kapitál, prácu, pôda, suroviny a základné vstupy do výrobného procesu.

(52)

Podľa žiadateľov sa v tejto správe ďalej uvádza, že aktuálna iniciatíva zameraná na konverziu dlhu na vlastné imanie nemá trhový základ, že odvetvie neželezných kovov sústavne požívalo a ďalej požíva výhody vyplývajúce zo štedrej finančnej a inej ako monetárnej podpory, že čínske odvetvie neželezných kovov získalo značné dotácie vrátane energetických dotácií, osobitne zamerané na štátom vlastnené podniky a že vláda ČĽR má pod prísnou kontrolou objemy a ceny výrobkov z odvetvia neželezných kovov, a to aj prostredníctvom vývozných ciel, kvót, licencií, vývozných obmedzení, podporných dotácií, daní a daňových úľav.

(53)

Po tretie, žiadatelia v prílohe 6 k žiadosti uviedli, že z predbežných pozitívnych zistení ministerstva obchodu USA v rámci prešetrovania vyrovnávacieho cla v súvislosti s určitými hliníkovými výrobkami z Číny vyplynulo, že 37 % domácej spotreby hliníka v Číne pripadá na štátom vlastnené podniky a že vláda ČĽR uložila vývozné clo vo výške 30 % na primárny hliník, čo viedlo k deformáciám na čínskom domácom trhu s následnými hliníkovými výrobkami. Ministerstvo obchodu USA 5. marca 2018 potvrdilo predbežné zistenia v konečnom stanovení.

(54)

Žiadatelia okrem toho uviedli, že ministerstvo obchodu USA konštatovalo, že čínski výrobcovia hliníkovej fólie boli zvýhodnení viacerými napadnuteľnými subvenciami, a preto títo žiadatelia tvrdili, že na čínskom trhu s hliníkom pôsobia do značnej miery podniky, ktoré sú vo vlastníctve, pod kontrolou, politickým dohľadom alebo usmernením orgánov vyvážajúcej krajiny, ďalej, že verejné politiky ovplyvňujú a deformujú voľné pôsobenie trhových síl na čínskom trhu s hliníkom a že čínski výrobcovia majú prístup k finančným prostriedkom od inštitúcií, ktoré plnia ciele verejnej politiky alebo iným spôsobom nie sú nezávislé od štátu. Toto by malo viesť k deformáciám cien na SHFE.

3.3.1.3.   Výrazné deformácie s vplyvom na domáce ceny v Čínskej ľudovej republike

(55)

Samotný základ čínskeho hospodárskeho systému, t. j. koncepcia tzv. socialistického trhového hospodárstva, je v rozpore s koncepciou voľného pôsobenia trhových síl. Uvedená koncepcia je zakotvená v čínskej ústave a predurčuje správu hospodárskych záležitostí ČĽR. Hlavnou zásadou tohto systému je „socialistické verejné vlastníctvo výrobných prostriedkov, a to konkrétne vlastníctvo patriace ľudu ako celku a kolektívne vlastníctvo pracujúceho ľudu“. Štátom vlastnené hospodárstvo sa považuje za „vedúcu silu národného hospodárstva“ a štát má povinnosť „zabezpečiť konsolidáciu a rast“ (10). V dôsledku toho celkový systém čínskeho hospodárstva umožňuje nielen značné zasahovanie vlády do hospodárstva, ale tieto zásahy sú dokonca výslovnou povinnosťou. Koncept nadradenosti verejného vlastníctva nad súkromným vlastníctvom sa prejavuje v celom právnom systéme a zdôrazňuje sa ako všeobecná zásada vo všetkých ústredných právnych predpisoch. Najlepším príkladom tohto kauzálneho vzťahu je čínske vlastnícke právo: odkazuje sa v ňom na prvotné štádium socializmu a štát je v ňom poverený, aby presadzoval základný hospodársky systém, v ktorom zohráva dominantnú úlohu verejné vlastníctvo. Iné formy vlastníctva sú tolerované, pričom právny poriadok im umožňuje, aby sa rozvíjali popri štátnom vlastníctve (11).

(56)

Okrem toho sa v zmysle príslušných čínskych právnych predpisov socialistické trhové hospodárstvo buduje pod vedením Komunistickej strany Číny (ďalej len „KSČ“). Štruktúry čínskeho štátu a KSČ sú prepojené na všetkých úrovniach (právnej, inštitucionálnej, personálnej), vytvárajúc tak superštruktúru, v ktorej sú úlohy KSČ a štátu neoddeliteľné. Zmenou čínskej ústavy v marci 2018 sa vedúca úloha KSČ ešte viac posilnila, čo sa opätovne potvrdilo formuláciou v článku 1 ústavy. Za existujúcu prvú vetu: „[s]ocialistický systém je základný systém Čínskej ľudovej republiky“ bola vložená nová druhá veta, ktorá znie takto: „Charakteristickým prvkom socializmu s čínskymi charakteristikami je vedúca úloha Komunistickej strany Číny (12).“ Uvedené ilustruje nespochybniteľnú a rastúcu kontrolu, ktorú má KSČ nad hospodárskym systémom ČĽR. Táto kontrola je základným prvkom čínskeho systému a ide nad rámec toho, čo je zvyčajné v iných krajinách, kde majú vlády širokú makroekonomickú kontrolu v rámci voľného pôsobenia trhových síl.

(57)

Čínsky štát uplatňuje intervenčnú hospodársku politiku zameranú na dosahovanie cieľov, ktoré sú v súlade s politickým programom KSČ, namiesto toho, aby sa zohľadňovali hospodárske podmienky prevládajúce na voľnom trhu (13). Intervenčné ekonomické nástroje používané čínskymi orgánmi sú rôznorodé a zahŕňajú aj systém priemyselného plánovania, finančný systém, ako aj rôzne aspekty regulačného prostredia.

(58)

Po prvé, na úrovni celkovej administratívnej kontroly je smerovanie čínskeho hospodárstva určované prostredníctvom komplexného systému priemyselného plánovania, ktoré ovplyvňuje hospodárske činnosti v celej krajine. Tieto plány ako celok sa týkajú celého komplexu zložitej matrice odvetví a prierezových politík a týkajú sa všetkých úrovní verejnej správy. Plány na úrovni jednotlivých provincií zvyknú byť dosť podrobné, zatiaľ čo v plánoch na celoštátnej úrovni sa zvyčajne stanovujú skôr všeobecnejšie ciele. V plánoch sa stanovujú aj súbory nástrojov na podporu príslušných priemyselných odvetví/sektorov a časové rámce, v ktorých sa majú ciele dosiahnuť. Niektoré plány stále obsahujú výslovne stanovené výkonnostné ciele, čo bol zvyčajný prvok v prechádzajúcich plánovacích cykloch. V rámci týchto plánov sa vyberú jednotlivé priemyselné odvetvia a/alebo projekty ako (pozitívne alebo negatívne) priority v súlade s vládnymi prioritami a priraďujú sa k nim konkrétne rozvojové ciele (modernizácia priemyslu, expanzia do zahraničia, atď.). Hospodárske subjekty, tak súkromné, ako aj štátom vlastnené, musia efektívne prispôsobovať svoje podnikateľské činnosti realitám plánovacieho systému. Dôvodom nie je len formálne záväzný charakter plánov. Rozhodujúce je, že príslušné čínske orgány na všetkých úrovniach verejnej správy dodržiavajú systém plánov a v súlade s ním využívajú svoje právomoci, čím nútia hospodárske subjekty, aby dodržiavali priority stanovené v plánoch (pozri tiež oddiel 3.3.1.5 nižšie) (14).

(59)

Po druhé, pokiaľ ide o prideľovanie finančných zdrojov, vo finančnom systéme ČĽR dominujú štátom vlastnené komerčné banky. Tieto banky musia pri stanovovaní a realizácii svojich úverových politík postupovať v súlade s cieľmi vládnej priemyselnej politiky namiesto toho, aby primárne posudzovali hospodárske prínosy konkrétneho projektu (pozri aj časť 3.3.1.8 ďalej) (15). To isté platí aj v prípade ostatných prvkov čínskeho finančného systému, ako sú napr. akciové trhy, trhy s dlhopismi, trhy so súkromným vlastným kapitálom, atď. Aj keď majú tieto časti finančného systému menší význam ako bankový sektor, inštitucionálne a prevádzkovo nie sú zriadené tak, aby maximalizovali efektívne fungovanie finančných trhov, ale aby zabezpečovali kontrolu nad systémom a umožňovali zasahovanie zo strany štátu a KSČ (16).

(60)

Po tretie, pokiaľ ide o regulačné prostredie, majú zásahy štátu do hospodárstva viacero foriem. Napríklad pravidlá verejného obstarávania sa pravidelne využívajú na dosahovanie iných politických cieľov, než je hospodárska efektívnosť, čím sa podkopávajú trhové zásady v danej oblasti. V príslušných právnych predpisoch sa konkrétne stanovuje, že verejné obstarávanie sa má vykonávať tak, aby sa uľahčilo dosahovanie cieľov vytýčených v štátnych politikách. Povaha týchto cieľov však nie je vymedzená, čo prenecháva rozhodovacím orgánom široký priestor pre voľnú úvahu (17). Podobne aj v investičnej oblasti si čínska vláda ponecháva značnú kontrolu a vplyv, pokiaľ ide o zacielenie a objemy štátnych aj súkromných investícií. Skríning investícií, ako aj rôzne stimuly, obmedzenia a zákazy v súvislosti s investíciami používajú orgány ako dôležitý nástroj na podporu cieľov priemyselnej politiky, ako napr. zachovanie kontroly štátu nad niektorými kľúčovými odvetviami, resp. na posilnenie domáceho priemyslu (18).

(61)

Na záver možno zhrnúť, že čínsky hospodársky model je založený na určitých základných axiómach, ktorými sa zaisťuje a podporuje široká škála vládnych intervencií. Takéto značné zasahovanie vlády je v rozpore s voľným pôsobením trhových síl, v dôsledku čoho sa deformuje efektívne prideľovanie prostriedkov v súlade s trhovými zásadami (19).

3.3.1.4.   Výrazné deformácie podľa článku 2 ods. 6a písm. b) prvej zarážky základného nariadenia: príslušný trh zásobovaný do značnej miery podnikmi, ktoré vlastnia, ovládajú, nad ktorými vykonávajú dozor a ktoré usmerňujú orgány vyvážajúcej krajiny

(62)

Vzhľadom na opísané dominantné postavenie štátneho vlastníctva v rámci čínskeho hospodárskeho modelu predstavujú štátom vlastnené podniky (ďalej len „ŠVP“) základný prvok čínskeho hospodárstva. Vláda a KSČ zachovávajú štruktúry, ktoré zabezpečujú udržanie ich vplyvu nad ŠVP. Štát a strana nielenže aktívne stanovujú všeobecné hospodárske politiky a kontrolujú ich realizáciu jednotlivými ŠVP, ale privlastňujú si aj právo zúčastňovať sa na operatívnom rozhodovaní v týchto podnikoch. To sa zvyčajne deje prostredníctvom rotácie kádrov medzi vládnymi orgánmi a ŠVP, prostredníctvom prítomnosti členov strany vo výkonných orgánoch ŠVP a prítomnosti straníckych organizácií v týchto spoločnostiach (pozri takisto časť 3.3.1.4 ďalej), ako aj formovaním podnikovej štruktúry sektora ŠVP (20). Výmenou za to majú ŠVP osobitné postavenie v rámci čínskeho hospodárstva, a s tým sú spojené viaceré hospodárske výhody, najmä ochrana pred konkurenciou a prednostný prístup k príslušným vstupom vrátane financovania (21).

(63)

V tejto súvislosti sa v štúdii OECD uverejnenej v januári 2019 (ďalej len „štúdia OECD“) (22) odkazuje na ŠVP v odvetví hliníka, ktoré osobitne zdôrazňujú vo svojich regulačných podaniach, ako aspekt štátneho vlastníctva ovplyvňuje príslušné priemyselné politiky a ako sa tento aspekt štátneho vlastníctva premieta do vládnej podpory. Osobitne možno uviesť, že napr. jeden ŠVP vo svojom dlhopisovom prospekte z roku 2016 uvádza, že je jeden z 52 hlavných štátom vlastnených podnikov a že zohráva kľúčovú úlohu pri stanovovaní a realizácii politík v oblasti energetiky a má komplexnú a udržateľnú podporu od vlády ČĽR. Iný ŠVP zase vo svojom dlhopisovom prospekte z roku 2017 uvádza skutočnosť, že vláda jeho provincie môže mať značný vplyv na skupinu (23).

(64)

Uvedené je o to významnejšie, že ČĽR je najväčším svetovým výrobcom hliníka, pričom niekoľko veľkých ŠVP patrí medzi najväčších výrobcov na svete. Podľa odhadov pripadá na ŠVP viac ako 50 % celkovej výroby primárneho hliníka v ČĽR (24). Nedávna štúdia zameraná na odvetvie neželezných kovov v ČĽR takisto naznačuje, že ŠVP majú dominantný podiel na domácom trhu (25). Hoci sa rast kapacity v ostatných rokoch pripisuje čiastočne súkromným spoločnostiam, takýto rast kapacity je zvyčajne spojený s rôznymi formami účasti (miestnej) vlády, ako je napr. tolerovanie nelegálneho rozširovania kapacít (26). Kapacita výroby hliníka navyše narástla aj medzi hlavnými ŠVP, hoci v menšej miere (27).

(65)

Vzhľadom na vysokú mieru zasahovania vlády do hliníkového priemyslu a vysoký podiel ŠVP v tomto odvetví nemôžu za trhových podmienok podnikať ani súkromní výrobcovia hliníka. Politickému dohľadu a usmerňovaniu podliehajú v skutočnosti tak verejné, ako aj súkromné podniky v odvetví hliníka, ako sa uvádza v časti 3.3.1.5 ďalej.

(66)

Štátna kontrola nad výrobou dotknutého výrobku (hliníková fólia pre domácnosť) a zasahovanie do tejto výroby sa uskutočňuje v opísanom všeobecnom rámci. Podľa informácií, ktoré má k dispozícii Komisia, je veľa hlavných výrobcov prešetrovaného výrobku vlastnených štátom. Z dostupných dôkazov teda vyplýva, že výrobcovia hliníkovej fólie v ČĽR sú v rovnakom vlastníctve čínskej vlády, alebo pod jej rovnakou kontrolou, politickým dohľadom alebo usmernením, a preto nepôsobia v súlade s trhovými zásadami.

3.3.1.5.   Výrazné deformácie podľa článku 2 ods. 6a písm. b) druhej zarážky základného nariadenia: prítomnosť štátu vo firmách, ktorá mu umožňuje zasahovať do cien alebo nákladov;

(67)

Okrem toho, že čínsky štát má pod kontrolou hospodárstvo prostredníctvom vlastníctva ŠVP, je aj v postavení, že môže zasahovať do cien a nákladov prostredníctvom svojej prítomnosti vo firmách. Kým právo príslušných štátnych orgánov menovať a odvolávať vrcholových riadiacich pracovníkov v ŠVP, ako sa stanovuje v čínskych právnych predpisoch, možno považovať za odraz príslušných vlastníckych vzťahov (28), podnikové organizácie KSČ v štátom vlastnených aj súkromných spoločnostiach predstavujú ďalší nástroj, ktorým môže štát zasahovať do podnikateľských rozhodnutí. V zmysle obchodného práva ČĽR sa musí podniková organizácia KSČ zriadiť v každej spoločnosti (s najmenej troma členmi KSČ, ako sa uvádza v stanovách KSČ (29)), pričom táto spoločnosť je povinná vytvoriť nevyhnutné podmienky na činnosť takejto organizácie. V minulosti sa táto požiadavka nie vždy plnila, resp. jej plnenie sa prísne nepresadzovalo. Minimálne od roku 2016 si však KSČ nárokuje intenzívnejšiu kontrolu podnikateľských rozhodnutí v ŠVP ako politicky zásadnú záležitosť. Objavujú sa aj informácie, že KSČ vyvíja tlak na súkromné spoločnosti, aby kládli patriotizmus na prvé miesto a riadili sa straníckou disciplínou (30). Z informácií vyplýva, že v roku 2017 existovali stranícke organizácie v 70 % z celkového počtu približne 1,86 milióna súkromných spoločností, pričom KSČ na tieto organizácie čoraz viac tlačí, aby mali konečné slovo pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí v spoločnostiach, v ktorých pôsobia (31). Tieto pravidlá sa vo všeobecnosti uplatňujú v celom čínskom hospodárstve, takže výnimkou nie sú ani výrobcovia prešetrovaného výrobku a dodávatelia ich vstupov.

(68)

Nasledujúci príklad dobre ilustruje opísaný trend rastúcej miery zasahovania zo strany vlády ČĽR do odvetvia hliníka:

(69)

V roku 2017 štátom vlastnená hlinikáreň China Aluminium International Engineering Corporation Limited (ďalej len „Chalieco“) prijala takú zmenu svojich stanov, ktorá posilnila úlohu straníckych organizácií v rámci toho podniku. Do týchto stanov bola vložená celá kapitola o straníckom výbore, pričom v článku 113 sa uvádza: „ISprávna rada je pri rozhodovaní o zásadných podnikových záležitostiach povinná vopred tieto záležitosti prediskutovať so straníckym výborom spoločnosti. (32)“ Okrem toho sa vo výročnej správe (33) čínskej hlinikárne Aluminum Corporation of China (ďalej len „Chalco“) za rok 2017 uvádza, že viacerí členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a vyššieho manažmentu – vrátane predsedu predstavenstva, výkonného riaditeľa a predsedu dozornej rady – sú členmi KSČ.

(70)

Prítomnosť štátu na finančných trhoch a jeho zásahy do týchto trhov (pozri tiež časť 3.3.1.8 ďalej), ako aj prítomnosť a zásahy štátu pri poskytovaní surovín a vstupov majú deformačný účinok na trh. Z tohto dôvodu prítomnosť štátu vo firmách vrátane ŠVP v odvetví hliníka a ďalších odvetviach (ako je napr. finančný sektor či odvetvie vstupov) umožňuje vládne zásahy do cien a nákladov.

3.3.1.6.   Výrazné deformácie podľa článku 2 ods. 6a písm. b) tretej zarážky základného nariadenia: diskriminačné verejné politiky alebo opatrenia v prospech domácich dodávateľov alebo iné ovplyvňovanie síl voľného trhu;

(71)

Smerovanie čínskeho hospodárstva je do značnej miery určované prepracovaným systémom plánovania, ktorý stanovuje priority a určuje ciele, na ktoré sa musia zamerať ústredné štátne orgány a miestne samosprávy. Na všetkých úrovniach štátnej správy existujú príslušné plány, ktoré pokrývajú prakticky všetky hospodárske odvetvia, pričom ciele stanovené plánovacími nástrojmi majú záväzný charakter a orgány na každej administratívnej úrovni monitorujú plnenie týchto plánov príslušnými orgánmi štátnej správy na nižšej úrovni. Celkovo tento systém plánovania vedie v ČĽR k tomu, že zdroje smerujú do odvetví, ktoré za prioritné, resp. inak politicky významné určila vláda, namiesto toho, aby boli tieto prostriedky distribuované v súlade s trhovými silami (34).

(72)

Vláda napríklad zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji čínskeho odvetvia hliníka (a to aj pokiaľ ide o prešetrovaný výrobok). Pokiaľ ide o hliník, existujú viaceré plány, smernice a iné dokumenty vydávané na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, čo jasne ukazuje vysokú mieru zasahovania zo strany čínskej vlády. Vláda prostredníctvom týchto a ďalších nástrojov riadi a kontroluje doslova každý aspekt rozvoja a fungovania odvetvia hliníka.

(73)

Tieto politiky a ciele odvetvia hliníka majú dôležitý priamy a nepriamy účinok na výrobné náklady prešetrovaného výrobku.

(74)

Hoci 13. päťročný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (35) neobsahuje osobitné ustanovenia o hliníku, pre odvetvie neželezných kovov vo všeobecnosti sa v ňom stanovuje stratégia podpory spolupráce zameranej na rozvoj medzinárodných výrobných kapacít a výroby zariadení. V tomto pláne sa na účely dosiahnutia uvedených cieľov potvrdzuje, že plán posilní podporné systémy súvisiace s oblasťami zdaňovania, financií, poistenia, investícií a financovania, ako aj oblasť posúdenia rizika (36).

(75)

V príslušnom pláne – Pláne rozvoja priemyslu neželezných kovov (na obdobie rokov 2016 – 2020) (ďalej len „plán“) sa stanovujú konkrétne politiky a ciele, ktoré chce vláda dosiahnuť vo viacerých odvetviach neželezných kovov (37) vrátane odvetvia hliníka.

(76)

V pláne sa vytyčuje cieľ modernizácie celého radu rôznych druhov výrobkov čínskeho priemyslu hliníka, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory inovácie. Plán obsahuje výzvu na urýchlený rozvoj systému zmiešaného vlastníctva a na podporu životaschopnosti ŠVP. Okrem toho umožňuje vytváranie zásob neželezných kovov, zlepšenie bezpečnosti zdrojov, a to aj pokiaľ ide o hliník, pričom sa v ňom stanovujú konkrétne kvantitatívne ciele v oblasti znižovania spotreby energie, zvýšenia podielu recyklovaného hliníka vo výrobe a lepšieho využitia kapacity (38).

(77)

V pláne sa ďalej stanovujú štrukturálne úpravy s prísnejšou kontrolou nových taviacich zariadení a likvidáciou zastaraných kapacít. Ďalej sa v ňom stanovuje geografické rozmiestnenie jednotlivých výrobných závodov, osobitná pozornosť sa venuje projektom na zlepšenie využívania zdrojov bauxitu a oxidu hlinitého a plán sa dotýka aj problematiky dodávok elektrickej energie a cenovej politiky (39).

(78)

Plán s týmto komplexným súborom opatrení a politík predstavuje pokračovanie Plánu úpravy a revitalizácie odvetvia neželezných kovov z roku 2009, ktorý bol prijatý s cieľom zmierniť negatívne účinky finančnej krízy na odvetvie neželezných kovov. V tomto pláne boli okrem iného stanovené kľúčové ciele, ako je kontrola objemu výroby, reštrukturalizácia, zdroje surovín, politika v oblasti vývozných daní, bezpečnosť zdrojov, vytváranie zásob, technologické inovácie, finančná politika, plánovanie a vykonávanie (40).

(79)

Ďalším dokumentom upravujúcim politiku v oblasti odvetvia hliníka sú Štandardné podmienky uplatniteľné na odvetvie hliníka, ktoré vydalo Ministerstvo priemyslu a informačných technológií (ďalej len „MPIT“) 18. júla 2013 s cieľom urýchlenia štrukturálnych úprav a obmedzenia neriadenej expanzie kapacít v oblasti tavenia hliníka. V týchto štandardných podmienkach sa stanovujú výrobné minimá pre nové závody, štandardy kvality a bezpečnosť dodávok, pokiaľ ide o dovážaný a domáci bauxit a oxid hlinitý. Zo štandardných podmienok vyplýva, že MPIT je orgánom, ktorý je zodpovedný za normalizáciu a riadenie v odvetví hliníka, ako aj za uverejňovanie zoznamu podnikov, ktoré môžu pôsobiť v tomto odvetví (41).

(80)

Okrem toho sa vo Vstupných podmienkach uplatniteľných na odvetvie hliníka, ktoré vydala Národná komisia pre rozvoj a reformu (ďalej len „NKRR“) v októbri 2007 a ktoré sú oficiálne v platnosti od roku 2016, ako hlavný cieľ uvádza rozvoj odvetvia hliníka a znižovanie emisií skleníkových plynov (42).

(81)

V smerniciach na urýchlenie reštrukturalizácie odvetvia hliníka (ďalej len „reštrukturalizačné smernice“) (43) vydaných NKRR v apríli 2006 sa hliník považuje za základný výrobok pre rozvoj národného hospodárstva.

(82)

V reštrukturalizačných smerniciach sa uvádza, že v rámci plnenia politiky rozvoja priemyslu, ktorú schválila Štátna rada, sa majú v niektorých oblastiach dosiahnuť konkrétne ciele. Týmito oblasťami sú:

zvýšenie koncentrácie priemyslu,

prístup k finančnému kapitálu (pozri takisto časť 3.3.1.8 ďalej),

organizácia priemyslu,

prísna kontrola vývozu elektrolytického hliníka a

likvidácia zastaraných kapacít.

(83)

Pokiaľ ide o organizáciu priemyslu a likvidáciu zastaraných kapacít, ciele uvedené v reštrukturalizačných smerniciach sa sledovali aj v rámci nedávnejších politík, ako je napr. plán, v ktorom sa podniky z oblasti neželezných kovov vyzývajú, aby vytvorili aliancie s dodávateľmi a odberateľmi a aby uskutočnili reštrukturalizáciu v rámci aj nad rámec tohto odvetvia, aby zvýšili koncentráciu odvetvia a aby posilnili podnikovú integráciu a revíziu procesov (pozri aj odôvodnenia 74 až 76).

(84)

Uvedené mnohopočetné plány, smernice a iné dokumenty týkajúce sa hliníka, vydávané na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, tak jasne ukazujú vysokú mieru zasahovania zo strany čínskej vlády do odvetvia hliníka (44). Vláda prostredníctvom týchto a ďalších nástrojov riadi a kontroluje doslova každý aspekt rozvoja a fungovania tohto odvetvia.

(85)

Vládne zasahovanie do predmetného odvetvia sa uskutočňovalo popri plánoch aj inými formami, okrem iného opatreniami súvisiacimi s vývozom, ako sú napríklad vývozné clá, vývozné kvóty, výkonnostné požiadavky týkajúce sa vývozu a požiadavky v súvislosti s minimálnou vývoznou cenou rôznych surovín pre výrobu hliníka.

(86)

Čínska vláda okrem toho odrádza od vývozu primárneho hliníka a jeho vstupov, a to v záujme podpory hliníkových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Tento cieľ sa sleduje poskytnutím úplnej alebo čiastočnej úľavy DPH v prípade nadväzujúcich hliníkových výrobkov v kombinácii s neúplnou úľavou DPH a vývoznými daňami v prípade primárneho hliníka (45).

(87)

Navyše aj cena kľúčových vstupov, ako napríklad energií a elektrickej energie je zjavne ovplyvňovaná rôznymi druhmi vládneho zasahovania (46). Spomedzi iných druhov vládneho zasahovania vedúcich k deformáciám trhu možno uviesť politiku vytvárania zásob prostredníctvom Úradu pre štátne rezervy a úlohu SHFE (47). Okrem toho sa v rámci niekoľkých prešetrovaní na ochranu obchodu zistilo, že čínska vláda trvalo udeľovala rôzne druhy štátnej podpory výrobcom hliníka (48). Rozsiahle zásahy vlády ČĽR do odvetvia hliníka viedli k nadmernej kapacite (49), čo možno považovať za najlepšiu ilustráciu dôsledkov politík vlády ČĽR a vyplývajúcich deformácií.

(88)

V správe OECD boli uvedené aj ďalšie príklady vládnej podpory, ktoré mali vplyv na trhové sily v odvetví hliníka. Táto podpora bola poskytovaná zvyčajne vo forme vstupov, a to najmä elektrickej energie (50) a primárneho hliníka, poskytovaných za nižšie ako trhové ceny (51). V správe OECD sa ďalej opisuje, ako sa ciele vlády ČĽR pre odvetvie hliníka premietali do priemyselných politík a konkrétnych opatrení na úrovni provincií a na miestnej úrovni, a to napr. aj vo forme kapitálových injekcií, prednostných práv na osvojenie si nerastných zdrojov, vládnych subvencií alebo daňových stimulov (52).

(89)

Celkovo možno zhrnúť, že vláda ČĽR má zavedené opatrenia, ktorými môže primäť subjekty, aby sa riadili cieľmi verejnej politiky, ktoré pomáhajú podporovaným priemyselným odvetviam vrátane výroby prešetrovaného výrobku a surovín používaných na jeho výrobu. Takéto opatrenia bránia normálnemu fungovaniu trhových síl.

3.3.1.7.   Výrazné deformácie podľa článku 2 ods. 6a písm. b) štvrtej zarážky základného nariadenia: neexistencia, diskriminačné uplatňovanie alebo nedostatočné presadzovanie predpisov z oblasti konkurzného práva, práva obchodných spoločností alebo majetkového práva

(90)

Zdá sa, že čínsky konkurzný systém je nedostatočný, pokiaľ ide o plnenie jeho hlavných funkcií, ako napr. spravodlivé uspokojenie pohľadávok a dlhov a zabezpečenie oprávnených nárokov a záujmov veriteľov a dlžníkov. Príčinou tohto stavu môže byť skutočnosť, že hoci čínske konkurzné právo formálne spočíva na podobných zásadách ako analogické právne predpisy v iných krajinách, čínsky systém charakterizuje systematické nedostatočné presadzovanie, Počet konkurzov je chronicky nízky, keď zoberieme do úvahy veľkosť hospodárstva tejto krajiny, a to v neposlednom rade aj preto, že insolvenčné konanie trpí viacerými nedostatkami, ktoré v skutočnosti pôsobia ako faktor odrádzajúci od podania návrhu na konkurz. Okrem toho štát stále zohráva silnú a aktívnu úlohu v rámci insolvenčného konania, pričom v mnohých prípadoch môže priamo ovplyvniť jeho výsledok (53).

(91)

Nedostatky systému majetkových práv sú osobitne zjavné, pokiaľ ide o vlastníctvo a užívanie pôdy v ČĽR (54). Všetka pôda patrí štátu (kolektívne vlastnená pôda na vidieku a štátom vlastnená pôda v mestách). Jej prideľovanie závisí výlučne od štátu. Existujú právne ustanovenia, ktorých cieľom je prideľovanie práv na využívanie pôdy transparentným spôsobom a za trhové ceny, ako napr. prostredníctvom zavádzania ponukových konaní. Tieto ustanovenia sa však pravidelne nedodržiavajú, pričom niektorí kupujúci získavajú pôdu zadarmo, resp. za nižšie ako trhové sadzby (55). Okrem toho orgány často pri prideľovaní pôdy sledujú špecifické politické ciele vrátane plnenia hospodárskych plánov (56).

(92)

Vzhľadom na uvedené sa zdá, že čínske konkurzné a majetkové právo nefunguje tak, ako by malo, čo vedie k deformáciám umožňujúcim, že insolventné firmy môžu ďalej podnikať, ako aj k deformáciám v súvislosti poskytovaním a nadobúdaním pôdy v ČĽR. Tieto úvahy sa na základe dostupných dôkazov plne vzťahujú aj na odvetvie hliníka a konkrétne aj na prešetrovaný výrobok.

(93)

Uvedený záver potvrdzujú aj predbežné pozitívne zistenia ministerstva obchodu USA v rámci jeho prešetrovania týkajúceho sa vyrovnávacieho cla v súvislosti s určitou hliníkovou fóliou z ČĽR, kde sa na základe rôznych dostupných faktov zistilo, že poskytovanie pôdy zo strany ČĽR za nižšie ako primerané protiplnenie predstavuje finančný príspevok v zmysle článku 771 ods. 5 písm. D) colného zákona z roku 1930 v znení zmien (57).

3.3.1.8.   Výrazné deformácie podľa článku 2 ods. 6a písm. b) piatej zarážky základného nariadenia: deformácia mzdových nákladov

(94)

V ČĽR sa nemôže plne rozvinúť systém miezd založených na trhu, keďže zamestnancom a zamestnávateľom sa kladú prekážky v ich práve organizovať sa. ČĽR neratifikovala celý rad základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“), a to najmä dohovory upravujúce slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie (58). Podľa vnútroštátnych právnych predpisov pôsobí len jedná odborová organizácia. Táto odborová organizácia však nie je nezávislá od štátnych orgánov a jej zapojenie sa do kolektívneho vyjednávania a ochrany práv pracovníkov je aj naďalej rudimentárne (59). Mobilita čínskej pracovnej sily je navyše obmedzená systémom registrácie domácností, ktorý obmedzuje prístup k plnému rozsahu sociálneho zabezpečenia a iným výhodám len pre miestnych obyvateľov danej administratívnej oblasti. Vedie to zvyčajne k tomu, že pracovníci, ktorí nedisponujú registráciou v mieste pobytu, sú ako zamestnanci zraniteľní a dostávajú nižšiu mzdu ako držitelia s registrovaným pobytom (60). Uvedené zistenia vedú k deformácii mzdových nákladov v ČĽR.

(95)

Komisia nedisponuje žiadnym dôkazom, že by pre odvetvie hliníka vrátane prešetrovaného výrobku tento systém čínskeho pracovného práva opísaný vyššie neplatil. Odvetvie hliníka je preto ovplyvnené deformáciami mzdových nákladov priamo (pri výrobe prešetrovaného výrobku), ako aj nepriamo (keď má prístup ku kapitálu alebo vstupom od spoločností, na ktoré sa vzťahuje rovnaký pracovnoprávny systém v ČĽR).

3.3.1.9.   Výrazné deformácie podľa článku 2 ods. 6a písm. b) šiestej zarážky základného nariadenia: prístup k finančným prostriedkom poskytovaným inštitúciami, ktoré plnia ciele verejnej politiky alebo iným spôsobom nekonajú nezávisle od štátu

(96)

Pri prístupe obchodných subjektov ku kapitálu dochádza v ČĽR k rôznym deformáciám.

(97)

Po prvé, čínsky finančný systém je charakterizovaný silným trhovým postavením štátom vlastnených bánk (61), ktoré pri poskytovaní prístupu k financiám zohľadňujú iné kritériá než hospodársku životaschopnosť projektu. Podobne ako ŠVP z nefinančného sektora, aj banky zostávajú prepojené so štátom nielen prostredníctvom vlastníctva, ale aj cez osobné vzťahy (vrcholový manažment veľkých štátom vlastnených inštitúcií je napokon menovaný KSČ) (62), pričom tieto banky, podobne ako nefinančné ŠVP, pravidelne realizujú verejné politiky navrhnuté vládou. Banky si takýmto spôsobom plnia svoju výslovnú právnu povinnosť podnikať v súlade s potrebami národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na základe usmernení priemyselnej politiky štátu (63). Túto situáciu ešte viac zhoršujú ďalšie pravidlá, na základe ktorých sa financie smerujú do tých odvetví, ktoré vláda označila za podporované alebo inak významné (64).

(98)

Aj keď možno uznať, že rôzne právne ustanovenia odkazujú na nutnosť dodržiavať normálne bankové správanie a prudenciálne požiadavky, ako napr. nutnosť skúmať úverovú bonitu dlžníka, z prevažnej väčšiny dôkazov vrátane zistení v rámci prešetrovania na ochranu obchodu vyplýva, že tieto ustanovenia zohrávajú len sekundárnu úlohu pri uplatňovaní jednotlivých právnych nástrojov.

(99)

Dlhopisové a úverové ratingy sú navyše často skreslené, a to z viacerých dôvodov, okrem iného aj preto, že hodnotenie rizika je ovplyvnené strategickým významom firmy pre čínsku vládu a silou akejkoľvek implicitnej záruky zo strany vlády. Odhady jasne naznačujú, že čínske úverové ratingy systematicky zodpovedajú nižším medzinárodným ratingom.

(100)

Túto situáciu ešte viac zhoršujú ďalšie pravidlá, na základe ktorých sa financie smerujú do tých odvetví, ktoré vláda označila za podporované alebo inak významné (65). Pokiaľ ide o odvetvie hliníka, reštrukturalizačné smernice ukladajú poskytovať úvery spoločnostiam, ktoré spĺňajú príslušné priemyselné politiky štátu (66). Takéto zásahy do kapitálových alokácií vedú k tomu, že existuje tendencia poskytovať úvery ŠVP, veľkým súkromných firmám s dobrými konexiami a firmám v kľúčových priemyselných odvetviach, z čoho vyplýva, že dostupnosť kapitálu a náklady naň nie sú pre všetkých účastníkov trhu rovnaké. Skutočne existujú dôkazy, a to aj pokiaľ ide o odvetvie hliníka, že ŠVP sa poskytuje privilegované zaobchádzanie zo strany bánk, či už ide o úrokové sadzby a objemy úverov a podmienky ich poskytnutia, čo vedie ku konkurenčnej výhode pre ŠVP (67).

(101)

Po druhé, náklady na úvery a pôžičky sa umelo udržiavali na nízkej úrovni, aby sa podporil rast investícií. To viedlo k nadmernému využívaniu kapitálových investícií s čoraz nižšou návratnosťou investícií. Túto skutočnosť dokazuje nedávny nárast financovania dlhu podnikov v štátnom sektore napriek výraznému poklesu ziskovosti, čo naznačuje, že mechanizmy uplatňované v bankovom sektore nefungujú štandardným komerčným spôsobom.

(102)

V tejto súvislosti sa správa OECD odvoláva na neoficiálne dôkazy, že niektorí výrobcovia hliníka v ČĽR dostali financovanie za zvýhodnených podmienok, pričom náklady financovania zjavne nekorešpondovali s príslušnou úrovňou zadlženia finančných prostriedkov. Podľa tejto štúdie jeden štátom vlastnený podnik na výrobu hliníka výslovne v roku 2016 uvádzal vo svojom dlhopisovom prospekte, že dostáva značnú finančnú podporu od politických čínskych bánk, a to s úrokovou sadzbou pod referenčnou hodnotou. Podobne sa v dlhopisovom prospekte inej štátom vlastnenej spoločnosti z roku 2017 uvádza, že táto spoločnosť si uchováva silné väzby na čínske banky vrátane politických bánk, ktoré jej poskytli finančné zdroje s nízkym úrokom. V správe OECD sa v tejto súvislosti dospelo k záveru, že hoci môže existovať mnoho dôvodov, prečo majú tieto podniky nízke úroky, kontrast medzi zlými finančnými ukazovateľmi a nízkymi úrokovými sadzbami môže naznačovať určité potenciálne podhodnotenie rizík spojených s týmito dlžníkmi (68).

(103)

Po tretie, hoci sa v októbri 2015 dosiahla liberalizácia nominálnych úrokových sadzieb, cenové signály stále nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, ale sú ovplyvnené vládou spôsobenými deformáciami. Podiel úverov poskytnutých za referenčnú sadzbu resp. pod referenčnou sadzbou predstavuje totiž aj naďalej 45 % zo všetkých poskytnutých úverov a využívanie cielených úverov sa podľa všetkého zintenzívnilo, pretože tento podiel sa od roku 2015 značne zvýšil napriek zhoršujúcej sa hospodárskej situácii. Neprirodzene nízke úrokové sadzby viedli k podhodnoteniu a následne aj k nadmernému využívaniu kapitálu.

(104)

Celkový nárast úverov v ČĽR poukazuje na zhoršujúcu sa efektívnosť prideľovania kapitálu bez akýchkoľvek náznakov sprísnenia úverových podmienok, ktoré by sa dalo očakávať v nedeformovanom trhovom prostredí. V dôsledku toho sa v uplynulých rokoch rapídne zvýšilo množstvo nesplácaných úverov. Vzhľadom na rastúci počet ohrozených dlhov sa čínska vláda rozhodla zamedziť bankrotom. Následne sa problémy s nedobytnými pohľadávkami riešili ich prolongovaním, v dôsledku čoho vznikli tzv. zombie spoločnosti, alebo prevodom vlastníctva dlhu (napr. prostredníctvom fúzií alebo konverzie dlhu na kapitál) bez toho, čo však nevyriešilo celkový problém s dlhmi ani jeho hlavné príčiny.

(105)

Aj napriek nedávnym krokom, ktoré sa podnikli v snahe liberalizovať trh, je systém poskytovania úverov pre podnikových klientov v ČĽR poznačený zásadnými systematickými problémami a deformáciami, ktoré vyplývajú z pretrvávajúcej všadeprítomnej úlohy štátu na kapitálových trhoch.

(106)

Nebol predložený žiadny dôkaz v tom zmysle, že by sa vyššie uvedené zásahy vlády do finančného systému nemali dotýkať odvetvia hliníka vrátane prešetrovaného výrobku. Značné zasahovanie vlády do finančného systému preto vedie k závažnému ovplyvňovaniu trhových podmienok na všetkých úrovniach.

3.3.1.10.   Systematický charakter opísaných deformácií

(107)

Komisia skonštatovala, že deformácie opísané v správe nie sú obmedzené iba na odvetvie hliníka vo všeobecnosti ani na prešetrovaný výrobok konkrétne. Naopak, z dostupných dôkazov vyplýva, že skutočnosti a aspekty čínskeho systému, ako sú opísané v častiach 3.3.1.1 – 3.3.1.5, ako aj v časti I správy, platia pre celú krajinu a pre všetky odvetvia hospodárstva. To isté platí aj pre opis výrobných faktorov uvedený v častiach 3.3.1.6 – 3.3.1.8. a v časti II správy.

(108)

Na výrobu prešetrovaného výrobku je potrebný celý rad vstupov. V prešetrovacom spise nie sú dôkazy o tom, že by sa zdroje týchto vstupov nachádzali mimo ČĽR. Keď si čínski výrobcovia hliníka zaobstarávajú či zazmluvňujú tieto vstupy, ceny, ktoré platia (a ktoré sa zaznamenávajú ako ich náklady), sú jednoznačne vystavené rovnakým systémovým deformáciám, ako sú opísané vyššie. Napríklad, dodávatelia vstupov zamestnávajú pracovnú silu, ktorá je ovplyvnená deformáciami; dodávatelia v ČĽR si môžu požičať finančné prostriedky, ktoré sú ovplyvnené deformáciami vo finančnom odvetví či v rámci prideľovania kapitálu; na týchto dodávateľov sa vzťahuje systém užívania pôdy, ktorý deformuje náklady jej užívania, a predovšetkým sa na nich vzťahuje systém plánovania, ktorý sa uplatňuje na všetky úrovne verejnej správy a odvetvia, čo takisto vplýva na výrobný proces, a to priamo aj nepriamo.

(109)

V dôsledku toho nielenže nemožno použiť domáce predajné ceny prešetrovaného výrobku, ale ani náklady na vstupy (vrátane surovín, energií, pôdy, financovania, pracovnej sily atď.), pretože sú takisto ovplyvnené výraznými deformáciami v zmysle článku 2 ods. 6a základného nariadenia, keďže proces tvorby ich cien bol ovplyvnený značnými zasahovaním vlády, ako sa uvádza v častiach I a II správy. Zásahy vlády opísané v súvislosti s prideľovaním kapitálu, pôdou, pracovnou silou, energiami a surovinami sú skutočne realitou v celej ČĽR. To napríklad znamená, že určitý vstup, ktorý bol sám tiež vyrobený v ČĽR kombináciou celého radu výrobných faktorov, je takisto vystavený výrazným deformáciám v zmysle článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Komisii neboli poskytnuté žiadne dôkazy – a ani nezistila žiadne dôkazy o opaku – ktoré by toto zistenie spochybňovali. To isté platí pre vstupy používané na výrobu takéhoto vstupu atď. Vláda ČĽR ani vyvážajúci výrobcovia nepredložili v rámci tohto prešetrovania žiadne dôkazy ani argumenty, ktoré by preukazovali opak.

3.3.1.11.   Záver

(110)

Analýza uvedená v častiach 3.3.1.2 až 3.3.1.9, ktorá zahŕňa preskúmanie všetkých dostupných dôkazov súvisiacich so zasahovaním ČĽR do svojho hospodárstva vo všeobecnosti a takisto aj do odvetvia hliníka (vrátane prešetrovaného výrobku), preukázala, že ceny alebo náklady vrátane nákladov na suroviny, energie a pracovnú silu nie sú výsledkom voľného pôsobenia trhových síl, pretože sú ovplyvnené značným zasahovaním vlády v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia. Na základe toho a vzhľadom na skutočnosť, že vláda ČĽR ani vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali, Komisia dospela k záveru, že na stanovenie normálnej hodnoty nie je v tomto prípade vhodné použiť domáce ceny a náklady.

(111)

V dôsledku toho Komisia pristúpila k vytvoreniu normálnej hodnoty výlučne na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty, čo v tomto prípade znamená jej vytvorenie na základe zodpovedajúcich nákladov na výrobu a predaj v primeranej reprezentatívnej krajine v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia, ako sa uvádza v ďalšej časti. Komisia pripomína, že v rámci prešetrovania nespolupracovali žiadni vyvážajúci výrobcovia a že nebolo predložené žiadne tvrdenie, podľa ktorého niektoré domáce náklady neboli deformované v zmysle článku 2 ods. 6a písm. a) tretej zarážky základného nariadenia.

3.3.2.   Reprezentatívna krajina

3.3.2.1.   Všeobecné poznámky

(112)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) prvej zarážky základného nariadenia bola normálna hodnota vytvorená na základe nákladov na výrobu a predaj v primeranej reprezentatívnej krajine.

(113)

Výber reprezentatívnej krajiny bol založený na týchto kritériách:

Úroveň hospodárskeho rozvoja podobná úrovni ČĽR. Komisia použila na tento účel krajiny, ktoré majú podľa databázy Svetovej banky podobný hrubý národný dôchodok ako ČĽR;

Výroba prešetrovaného výrobku v takejto krajine (69);

Dostupnosť príslušných verejných dát v danej krajine;

Ak je možných reprezentatívnych krajín viac, v relevantných prípadoch sa uprednostní krajina s náležitou úrovňou sociálnej a environmentálnej ochrany.

(114)

Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 28 až 29, Komisia v poznámke z 19. apríla 2018 informovala zainteresované strany, že za možnú reprezentatívnu krajinu určila len Turecko, a vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky a navrhli ďalšie krajiny. Neboli prijaté žiadne pripomienky vzťahujúce sa na tento aspekt.

(115)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 30 až 31, Komisia v poznámke z 3. októbra 2018 potvrdila svoj zámer použiť Turecko ako potenciálnu reprezentatívnu krajinu a požiadala o pripomienky. Neboli prijaté žiadne pripomienky vzťahujúce sa na tento aspekt.

3.3.2.2.   Úroveň hospodárskeho rozvoja podobná úrovni ČĽR

(116)

Turecko považuje Svetová banka za krajinu s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja ako ČĽR, t. j. je klasifikovaná ako krajina s vyšším stredným príjmom na základe hrubého národného dôchodku (ďalej len „HND“) (70), podobne ako ČĽR.

3.3.2.3.   Výroba prešetrovaného výrobku v reprezentatívnej krajine

(117)

Komisia v poznámke z 19. apríla 2018 uviedla, že identifikovala výrobcu prešetrovaného výrobku v Turecku – spoločnosť Sedat Tahir A. Ș. Zainteresované strany boli vyzvané, aby predložili pripomienky a aby navrhli ďalších výrobcov v iných reprezentatívnych krajinách, ktoré splnili kritériá článku 2 ods. 6a písm. a) prvej zarážky základného nariadenia. Neboli doručené žiadne pripomienky ani návrhy, či už pokiaľ ide o primeranosť reprezentatívnej krajiny, ani pokiaľ ide o navrhnutie iných krajín než Turecko ako reprezentatívnych krajín.

3.3.2.4.   Dostupnosť príslušných verejných dát v reprezentatívnej krajine

(118)

V poznámke z 19. apríla 2018 Komisia uviedla, že hlavná vstupná surovina (t. j. hliníková fólia v tzv. jumbo kotúčoch s hmotnosťou viac ako 10 kg) a prešetrovaný výrobok (t. j. hliníková fólia v malých zvitkoch s hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg) sú zatriedené do tých istých kódov HS, a to 7607 11 a 7607 19. S cieľom zabezpečiť správnu identifikáciu vstupného materiálu možno na účely riadneho výpočtu normálnej hodnoty považovať za primerané reprezentatívne krajiny len krajiny, ktoré ďalej rozlišujú medzi hlavným vstupným materiálom a prešetrovaným výrobkom. V danom štádiu sa usúdilo, že len v Turecku je hlavný vstupný materiál zatriedený do iných kódov ako prešetrovaný výrobok a že len tam je k dispozícii kompletný súbor verejných údajov.

(119)

Zainteresované strany boli vyzvané, aby sa vyjadrili k vhodnosti Turecka, okrem iného v súlade s uvedenými kritériami. Neboli doručené nijaké pripomienky.

a)   Údaje o výrobných faktoroch

(120)

Pokiaľ ide o Turecko, v databáze Global Trade Atlas boli ľahko dostupné údaje o dovoze, pokiaľ ide o hlavné suroviny používané pri výrobe prešetrovaného výrobku, zatiaľ čo údaje o iných dôležitých výrobných faktoroch, ako sú náklady na pracovnú silu a elektrickú energiu, boli takisto ľahko dostupné na webovej lokalite Tureckého štatistického inštitútu.

b)   Finančné údaje (režijné výrobné náklady, PVA a zisk)

(121)

Z prešetrovania vyplynulo, že finančné údaje týkajúce sa tureckého výrobcu Sedat Tahir A. Ș.za rok 2017 boli verejne dostupné.

3.3.2.5.   Záver

(122)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) prvej zarážky základného nariadenia je cieľom nájsť v možnej reprezentatívnej krajine všetky alebo podľa možnosti čo najviac z príslušných nedeformovaných výrobných faktorov, ktoré používajú spolupracujúci čínski výrobcovia, a nedeformované sumy pre režijné výrobné náklady, PVA a zisk.

(123)

Vzhľadom na uvedenú analýzu Turecko splnilo všetky kritériá stanovené v článku 2 ods. 6a písm. a) prvej zarážke základného nariadenia, aby sa považovalo za vhodnú reprezentatívnu krajinu. Turecko konkrétne vyrába prešetrovaný výrobok a má celý súbor dostupných údajov za všetky výrobné faktory, režijné výrobné náklady, PVA a zisk.

(124)

Po zistení, že Turecko je v tomto prípade vhodnou reprezentatívnou krajinou, nebolo potrebné ďalej analyzovať úroveň sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia v Turecku.

3.3.3.   Režijné výrobné náklady, PVA a zisk

(125)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) štvrtého odseku základného nariadenia „Vytvorená normálna hodnota musí zahŕňať nedeformovanú a primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk“.

(126)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 28 až 31, Komisia uviedla, že identifikovala výrobcu – spoločnosť Sedat Tahir A. S., ktorého finančné výkazy boli verejne dostupné a ktorý vyrábal prešetrovaný výrobok v potenciálnej reprezentatívnej krajine. Ďalej uviedla, že má v úmysle použiť údaje z účtovného výkazu ziskov a strát spoločnosti Sedat Tahir A. Ș. za rok 2017 ako základ na stanovenie percentuálneho podielu PVA a zisku na stanovenie normálnej hodnoty. V stanovenej lehote 10 dní neboli v súvislosti s týmto aspektom doručené žiadne pripomienky.

(127)

Režijné výrobné náklady sa v dostupných účtovných výkazoch ziskov a strát spoločnosti Sedat Tahir A. Ș. neuvádzajú osobitne, a Komisia ich preto považuje za zahrnuté do nákladov na predaný tovar alebo do výrobných nákladov.

(128)

Komisia následne použila údaje z účtovného výkazu ziskov a strát spoločnosti Sedat Tahir A. Ș. za rok 2017 ako základ pre stanovenie percentuálneho podielu PVA a zisku z výrobných nákladov, ktorý sa má uplatniť na vytvorené výrobné náklady s cieľom dostať vytvorenú normálnu hodnotu.

3.3.4.   Zdroje použité na stanovenie nedeformovaných nákladov

(129)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia „normálna hodnota sa vytvorí výlučne na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty“ a „musí zahŕňať nedeformovanú a primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk“.

(130)

V poznámke z 19. apríla 2018 Komisia uviedla, že má v úmysle použiť databázu Global Trade Atlas (ďalej len „GTA“) na stanovenie nedeformovaných nákladov pre prvých päť vstupných surovín uvedených v tabuľke č. 1 ďalej. Komisia ďalej uviedla, že plánuje využiť Turecký štatistický inštitút ako zdroj nákladov práce a nákladov na elektrickú energiu. Ďalej uviedla, že plánuje využiť databázu Orbis ako zdroj verejne dostupných finančných výkazov s cieľom stanoviť primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a na zisk.

3.3.4.1.   Výrobné faktory

(131)

Ako už bolo uvedené v odôvodnení 28, Komisia sa v poznámke z 19. apríla 2018 snažila vytvoriť úvodný zoznam výrobných faktorov a zdrojov určených na použitie pre všetky výrobné faktory, ako napr. materiál, energia a práca, ktoré pri výrobe prešetrovaného výrobku použil spolupracujúci vyvážajúci výrobca.

(132)

Vzhľadom na nespoluprácu vyvážajúcich výrobcov Komisia použila množstvá spotreby rôznych výrobných faktorov použitých pri výrobe prešetrovaného výrobku získané od veľkého výrobcu z Únie zaradeného do vzorky a uplatnila ich na turecké jednotkové náklady získané z rôznych zdrojov uvedených v odôvodneniach 130 až 144, a to pre rôzne výrobné faktory použité na výrobu prešetrovaného výrobku, s cieľom stanoviť výrobné náklady. Na základe informácií dostupných z pôvodného prešetrovania sa totiž zdá, že výrobný proces čínskych vyvážajúcich výrobcov a nimi použité materiály sú totožné s tými, ktoré poskytol príslušný výrobca z Únie.

(133)

Pri zohľadnení všetkých informácií, ktoré predložili zainteresované strany, a výsledkov overovania na mieste v priestoroch jedného zo žiadateľov boli identifikované tieto výrobné faktory, kódy HS a prípadne 12-miestne turecké colné kódy.

Tabuľka 1

Výrobný faktor

Kód colného sadzobníka

Jednotková dovozná hodnota

Hliníková fólia, bez podložky, valcovaná, ale ďalej už neupravená (jumbo kotúče)

7607 11 19 00 11

7607 11 19 00 12

3,83 EUR/kg

Farebná škatuľa/škatuľa na jeden kotúč

4819 20

3,20 EUR/kg

Papierové jadro

4822 90

1,25 EUR/kg

Vonkajší obal použitý na balenie 24 kotúčov

4819 20

3,20 EUR/kg

Pracovné sily (priame a nepriame pracovné sily),

Mzdy vo výrobnom sektore

[neuplatňuje sa]

8,15/za hodinu jedného pracovníka

Elektrina

[neuplatňuje sa]

0,06 EUR/kg

3.3.4.2.   Materiály

(134)

Pokiaľ ide o hliníkové fólie, žiadatelia uviedli, že používaná štandardná surovina je hliníková fólia, bez podložky, valcovaná, ale ďalej neupravená, patriaca pod kód HS 7607 11. Podporili to dvaja zo štyroch čínskych výrobcov, ktorí poskytli odpovede na prílohu III k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania. Jeden zo žiadateľov poskytol ďalšie informácie, konkrétne, že 12-miestne turecké colné kódy pre jumbo kotúče sú 7607 11 19 00 11 a 7607 11 19 00 12. Keďže čínski výrobcovia neposkytli ďalšie informácie a žiadne pripomienky neposkytli ani iné zainteresované strany, Komisia sa rozhodla použiť uvedené 12-miestne colné kódy na účely vytvorenia normálnej hodnoty.

(135)

Pokiaľ ide o farebnú škatuľu/škatuľu na jeden kotúč, žiadatelia uviedli, že príslušný kód HS bol 4819 10, zatiaľ čo jeden čínsky výrobca uviedol, že príslušný kód HS je 4819 20. Kód HS 4819 10 zahŕňa „… škatule z vlnitého papiera alebo lepenky“, zatiaľ čo kód HS 4819 20 zahŕňa „… škatule z nevlnitého papiera alebo lepenky“. Keďže príslušné škatule nie sú vlnité, Komisia sa rozhodla preskúmať kód HS 4819 20. Turecká nomenklatúra bola preskúmaná na podrobnejšej úrovni v rámci uvedeného kódu HS, ale nebol určený žiaden presnejší príslušný opis. Komisia sa preto na účely stanovenia nákladov na tento prvok výrobných nákladov na účely vytvorenia normálnej hodnoty rozhodla použiť uvedený kód HS na úrovni 6 číslic.

(136)

Pokiaľ ide o papierové jadro, žiadatelia uviedli rovnaký kód HS 4819 10 ako v prípade farebnej škatule/škatule. Komisia na základe preskúmania svojho opisu dospela k záveru, že výrobok by sa mal klasifikovať ako „iné cievky z lepenky“ patriace pod kód HS 4822 90. Turecká nomenklatúra bola preskúmaná na podrobnejšej úrovni v rámci uvedeného kódu HS, ale nebol určený žiadny presnejší príslušný opis, a preto sa Komisia na účely stanovenia nákladov na tento prvok výrobných nákladov na účely vytvorenia normálnej hodnoty rozhodla použiť kód HS 4822 90 na úrovni 6 číslic.

(137)

Jeden zo žiadateľov poskytol informácie, že je ako výrobný faktor potrebné zahrnúť vonkajší obal (ktorý sa používa na balenie 24 kotúčov hliníkovej fólie). Komisia na základe preskúmania svojho opisu dospela k záveru, že výrobok by sa mal takisto klasifikovať ako patriaci pod kód HS 4819 20. Turecká nomenklatúra bola preskúmaná na podrobnejšej úrovni v rámci uvedeného kódu HS, ale nebol určený žiadny presnejší príslušný opis, a preto sa Komisia na účely stanovenia nákladov na tento prvok výrobných nákladov na účely vytvorenia normálnej hodnoty rozhodla použiť kód HS 4819 20 na úrovni 6 číslic.

(138)

V prípade hliníkových fólií Komisia vybrala dovoznú hodnotu v EUR a množstvo v kilogramoch zo zvyšku sveta okrem ČĽR, pokiaľ ide o dovoz do Turecka v roku 2017, a to pre turecké colné kódy 7607 11 19 00 11 a 7607 11 19 00 12. Na základe týchto údajov Komisia potom vypočítala váženú priemernú dovoznú hodnotu v EUR/kg pre jumbo kotúče z hliníka na účely jej použitia ako relevantného nákladu na surovinu v rámci výrobných nákladov.

(139)

Pokiaľ ide o farebnú škatuľu/škatuľu a pokiaľ ide o vonkajší obal, Komisia vybrala dovoznú hodnotu v EUR a množstvo v kilogramoch zo zvyšku sveta okrem ČĽR, pokiaľ ide o dovoz do Turecka v roku 2017, a to pre kód HS 4819 20. Na základe týchto údajov Komisia potom vypočítala váženú priemernú dovoznú hodnotu v EUR/kg pre farebnú škatuľu/škatuľu a pre vonkajší obal na účely ich použitia ako relevantných nákladov na suroviny v rámci výrobných nákladov.

(140)

V prípade papierového jadra Komisia vybrala dovoznú hodnotu v EUR a množstvo v kilogramoch zo zvyšku sveta okrem ČĽR, pokiaľ ide o dovoz do Turecka v roku 2017, a to pre kód HS 4822 90. Na základe týchto údajov Komisia potom vypočítala váženú priemernú dovoznú hodnotu v EUR/kg pre papierové jadro na účely jej použitia ako relevantného nákladu na surovinu v rámci výrobných nákladov.

(141)

Pokiaľ ide o šrot z hliníkovej fólie, podľa jedného zo žiadateľov možno odpad považovať za nulový, a preto by do vytváraných výrobných nákladov nemala byť zahrnutá žiadna hodnota za šrot. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, Komisia sa rozhodla tento prístup uplatniť.

(142)

Komisia s cieľom stanoviť neskreslenú cenu surovín k momentu ich dodania do závodu vyvážajúceho výrobcu zvažovala, či je k dovoznej cene vhodné pripočítať dovozné clo reprezentatívnej krajiny, Turecka, a náklady na vnútroštátnu prepravu materiálov. Komisia zistila, že Turecko neuplatňovalo dovozné clo na dovoz hlavnej suroviny, hliníkových fólií v jumbo kotúčoch, z iných krajín ako ČĽR, z ktorých pochádza väčšina dovozu. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu materiálu, keďže žiadny čínsky výrobca nespolupracoval, takéto informácie nie sú ľahko dostupné. Ako sa však uvádza v odôvodnení 153, už normálna hodnota neupravená o takéto dovozné clo a náklady na prepravu ukazuje, že ide o vysokú úroveň dumpingového predaja na vývoz. Z toho dôvodu by preskúmanie nákladov na vnútroštátnu prepravu materiálov a dovozného cla (kde by bolo treba následne upraviť normálnu hodnotu nahor, aby sa zahrnuli tieto náklady) mohlo viesť len k zvýšeniu normálnej hodnoty, a teda aj dumpingového rozpätia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nepovažovala za potrebné, aby sa v danom prípade upravili náklady na suroviny o dovozné clo a náklady na vnútroštátnu prepravu.

3.3.4.3.   Pracovná sila

(143)

Pokiaľ ide o náklady práce, Komisia vo svojej poznámke z 3. októbra 2018 uviedla, že zamýšľa použiť údaje, ktoré uverejnil turecký štatistický úrad. Komisia predovšetkým uviedla, že zamýšľa použiť hodinové náklady práce vo výrobnom sektore za rok 2016, za hospodársku činnosť C.24 (výroba základných kovov (71)) podľa NACE Rev. 2 (72), ktoré sú najaktuálnejšou dostupnou štatistikou (73). Ďalej uviedla, že hodnoty sa primerane upravia o infláciu podľa cenového indexu domácich výrobcov (74), ktorý zverejnil turecký štatistický úrad. Keďže neboli predložené žiadne pripomienky, Komisia sa rozhodla tento prístup uplatniť.

3.3.4.4.   Elektrina

(144)

Pokiaľ ide o náklady na elektrickú energiu, Komisia vo svojej poznámke z 3. októbra 2018 vzhľadom na chýbajúce informácie o úrovni spotreby v ČĽR uviedla, že plánuje uplatniť priemernú jednotkovú cenu elektrickej energie pre priemyselných používateľov, uvedenú v tlačovej správe tureckého štatistického úradu (75). Keďže neboli predložené žiadne pripomienky, Komisia sa rozhodla tento prístup uplatniť.

3.3.5.   Výpočty

(145)

Na účely stanovenia vytvorenej normálnej hodnoty Komisia postupovala podľa týchto dvoch krokov.

(146)

Po prvé, Komisia stanovila nedeformované výrobné náklady. Keďže vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali, Komisia následne vynásobila koeficienty používania zistené na úrovni jedného z výrobných procesov žiadateľov za materiály, prácu a energiu nedeformovanými jednotkovými nákladmi zistenými v reprezentatívnej krajine Turecko.

(147)

Po druhé, na vyššie uvedené výrobné náklady Komisia uplatnila režijné výrobné náklady, PVA a zisk spoločnosti Sedat Tahir A. Ș. Tieto údaje boli zistené na základe výročnej správy spoločnosti Sedat Tahir A. Ș. za rok 2017.

(148)

Na tomto základe Komisia vytvorila normálnu hodnotu pre typ výrobku na základe cien zo závodu v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že nespolupracovali žiadni vyvážajúci výrobcovia, sa normálna hodnota stanovila za celú krajinu a nie za každého vývozcu a výrobcu jednotlivo.

3.4.   Vývozná cena

(149)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21, Komisia nedostala od výrobcov v ČĽR žiadne odpovede na svoj dotazník. Komisia preto na základe dovozných štatistík Eurostatu („databáza Comext“) stanovila jednu váženú priemernú vývoznú cenu pre všetky typy hliníkových fólií pre domácnosť.

3.5.   Porovnanie

(150)

Komisia porovnávala normálnu hodnotu a vývoznú cenu na základe ceny zo závodu.

(151)

V prípadoch, keď to bolo odôvodnené potrebou zaistiť spravodlivé porovnanie, Komisia upravila normálnu hodnotu a vývoznú cenu s prihliadnutím na rozdiely, ktoré ovplyvňujú ceny a ich porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Normálna hodnota sa upravila smerom nahor o 2 % o náklady na nevratnú DPH a vývozná cena sa upravila smerom nadol v rozmedzí od 1 % do 3 % o náklady na medzinárodnú nákladnú dopravu, poistenie a vnútroštátnu prepravu.

3.6.   Dumpingové rozpätie

(152)

Komisia v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia porovnala vážený priemer normálnej hodnoty podobného výrobku s váženým priemerom cien všetkého vývozu do Únie.

(153)

Na základe toho Komisia zistila existenciu dumpingového rozpätia vyjadreného ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, a to na úrovni vyššej ako 150 %. Komisia preto dospela k záveru, že počas obdobia revízneho prešetrovania dumping pokračoval.

3.7.   Pravdepodobnosť pokračovania dumpingu v prípade zrušenia opatrení

(154)

V nadväznosti na zistenie dumpingu počas obdobia revízneho prešetrovania Komisia analyzovala, či existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu, ak by sa opatrenia zrušili.

(155)

V dôsledku nespolupráce výrobcov z ČĽR sa toto preskúmanie zakladalo na informáciách, ktoré mala Komisia k dispozícii, teda na informáciách poskytnutých v žiadosti o revízne prešetrovanie a informáciách z iných nezávislých dostupných zdrojov, ako sú napr. oficiálne štatistiky dovozu a informácie získané od zainteresovaných strán počas prešetrovania.

(156)

S cieľom preskúmať pravdepodobný vývoj dovozu v prípade zrušenia opatrení Komisia analyzovala voľnú kapacitu v ČĽR a atraktívnosť trhu Únie.

3.7.1.   Voľná kapacita v ČĽR

(157)

V žiadosti o revízne prešetrovanie žiadatelia pripomenuli, že na to, aby sa jumbo kotúče z hliníka stali prešetrovaným výrobkom, stačí ich jednoduché rezanie, takže nadmerná čínska kapacita v prípade jumbo kotúčov z hliníka je relevantná pri určovaní nadmernej kapacity prešetrovaného výrobku.

(158)

Ako sa uvádza v žiadosti o revízne prešetrovanie, vo vykonávacom nariadení Komisie zo 17. decembra 2015, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti rozšírili antidumpingové opatrenia na jumbo kotúče hliníkových fólií (76), sa odhaduje, že čínska výrobná kapacita pre všetky druhy hliníkovej fólie bola o 450 000 ton vyššia ako celková domáca čínska spotreba. Takisto sa odhadovalo, že táto výrobná kapacita by sa zvýšila z 2,5 milióna ton v roku 2014 na 2,8 milióna ton v roku 2018, zatiaľ čo zvýšenie domácej spotreby by pravdepodobne nepostačovalo na absorbovanie tejto rastúcej kapacity (77). Spotreba prešetrovaného výrobku v Únii je približne 85 600 ton.

(159)

Pri konečnom stanovení v rámci antidumpingových a vyrovnávacích prešetrovaní týkajúcich sa jumbo kotúčov hliníkových fólií, založenom na odpovediach vývozcov a výrobcov v ČĽR, Komisia USA pre medzinárodný obchod predpokladala voľnú kapacitu v oblasti hliníkových fólií v ČĽR v roku 2017 vo výške 161 233 ton a v roku 2018 vo výške 157 305 ton (78), čo výrazne prevyšovalo dopyt EÚ.

(160)

Okrem toho odpovede získané od štyroch skupín výrobcov v ČĽR, ktorí predložili odpovede na účely výberu vzorky, potvrdili, že majú voľnú kapacitu v priemere približne 25 %.

(161)

Komisia na základe toho zistila, že v ČĽR sú k dispozícii značné nadmerné kapacity, a preto existuje veľká pravdepodobnosť, že objem dovozu sa výrazne zvýši a bude sa vyvíjať zvýšený tlak na ceny, ak by sa antidumpingové opatrenia zrušili.

(162)

Zainteresované strany nemali námietky proti týmto informáciám, ktoré v tejto súvislosti žiadatelia poskytli. Komisia nenašla žiadne dôkazy, ktoré by tieto informácie vyvracali.

3.7.2.   atraktívnosť trhu Únie

(163)

V snahe zistiť, ako by sa mohol vyvíjať dovoz v prípade zrušenia opatrení, Komisia preskúmala atraktívnosť trhu Únie z hľadiska cien.

(164)

V tejto súvislosti analýza štatistiky čínskych vývozných cien nie je užitočná, keďže tak surovina, ako aj konečný výrobok, sa v ČĽR vykazujú pod tými istými kódmi HS.

(165)

Z analýzy odpovedí na účely výberu vzorky, ktoré poskytli čínski výrobcovia, však vyplýva, že si – v priemere – a to aj napriek platným opatreniam, účtujú vyššie ceny na trh EÚ ako na trhy iných tretích krajín a na domáci trh. Ceny pre trh EÚ boli skutočne v priemere o 5 % – 10 % vyššie než ceny do iných tretích krajín a v priemere o 20 % – 25 % vyššie ako domáce ceny.

(166)

Ako sa uvádza v žiadosti o revízne prešetrovanie, Turecko (od roku 2014) aj India (od roku 2017) uplatňujú antidumpingové opatrenia voči hliníkovým fóliám z ČĽR. Ak by sa nechala uplynúť platnosť opatrení EÚ týkajúcich sa hliníkových fólií pre domácnosť, tak by existencia opatrení proti dovozu na tieto iné trhy a atraktívnosť trhu EÚ z hľadiska ceny, veľmi pravdepodobne znamenali, že by sa predaje presmerovali na trh EÚ.

(167)

Komisia môže na základe významného objemu vývozu z ČĽR a jej podielu na trhu počas pôvodného obdobia prešetrovania (12 994 ton, 13,4 %), ako aj na základe pokračujúceho vývozu prešetrovaného výrobku z ČĽR na trh Únie počas posudzovaného obdobia (1 519 ton, 1,8 %), dospieť k záveru, že trh Únie je pre výrobcov prešetrovaného výrobku v ČĽR atraktívny.

(168)

Ak by sa nechala uplynúť platnosť opatrení, tak by sa z uvedených dôvodov dovoz z ČĽR do Únie pravdepodobne výrazne zvýšil, a to za dumpingové ceny.

3.7.3.   Záver o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu

(169)

Na základe uvedeného, a najmä vzhľadom na dumpingové rozpätie stanovené počas obdobia revízneho prešetrovania, značnú voľnú kapacitu, ktorá je dostupná v ČĽR, ako aj atraktívnosť trhu Únie, Komisia očakáva, že zrušenie opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie dumpingu a vstup veľkých množstiev dumpingového vývozu na trh Únie. Usudzuje sa preto, že ak by sa nechala uplynúť platnosť súčasných antidumpingových opatrení, existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu.

3.7.4.   Pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu

(170)

Prešetrovaním sa preukázalo, že počas obdobia revízneho prešetrovania pokračoval čínsky dovoz na trh Únie za dumpingové ceny. Napriek relatívne nízkym objemom dovozu v porovnaní so spotrebou v Únii sa zistené dumpingové rozpätia potvrdzujú analýzou vývozných cien do iných tretích krajín, ktoré sa zdajú ešte nižšie, ako sa uvádza v odôvodnení 165. Vzhľadom na prvky preskúmané v častiach 3.7.1 a 3.7.2 Komisia takisto dospela k záveru, že je veľmi pravdepodobné, že by čínski výrobcovia vyvážali značné množstvá hliníkovej fólie pre domácnosť do Únie za dumpingové ceny, ak by platnosť opatrení uplynula. Existujú teda dôkazy o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu a v každom prípade o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu v prípade uplynutia platnosti opatrení.

4.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU UJMY

4.1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Únie a výroby v Únii

(171)

V priebehu obdobia revízneho prešetrovania vyrábalo v Únii podobný výrobok 20 známych výrobcov. Títo výrobcovia predstavujú „výrobné odvetvie Únie“ v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

4.2.   Predbežné poznámky

(172)

Komisia posúdila ujmu na základe trendov týkajúcich sa výroby, výrobnej kapacity, využitia kapacity, predaja, podielu na trhu, zamestnanosti, produktivity a rastu, ktoré získala na úrovni celého výrobného odvetvia Únie, a trendov týkajúcich sa cien, ziskovosti, peňažného toku, schopnosti získavať kapitál a investície, zásob, návratnosti investícií a miezd, ktoré získala na úrovni výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

4.3.   Spotreba v Únii

(173)

Komisia stanovila spotrebu v Únii spočítaním objemu predaja výrobného odvetvia Únie v Únii a celkového dovozu do Únie oznámeného Eurostatom.

(174)

Spotreba prešetrovaného výrobku v Únii sa vyvíjala takto:

Tabuľka 2

Spotreba v Únii (v tonách)

 

2014

2015

2016

ORP

Celková spotreba

104 521

93 058

88 707

85 666

Index (2014 = 100)

100

89

85

82

Zdroj: Eurostat, údaje, ktoré predložilo výrobné odvetvie Únie, a overené vyplnené dotazníky od výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(175)

Spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia postupne poklesla o 18 %. Z analýzy podľa jednotlivých rokov vyplýva, že tento postupný pokles počas celého obdobia, rýchlejší medzi rokmi 2014 a 2015, sa potom v období medzi rokom 2016 a obdobím revízneho prešetrovania ustálil.

4.4.   Dovoz z ČĽR

4.4.1.   Objem dovozu z ČĽR a jeho podiel na trhu

(176)

Komisia určila objem dovozu z ČĽR do Únie na základe údajov Eurostatu na úrovni TARIC a podiel dovozu na trhu porovnaním tohto objemu dovozu so spotrebou v Únii, ako je uvedené v tabuľke 2.

(177)

Podiel na trhu a dovoz z ČĽR sa vyvíjali takto:

Tabuľka 3

Objem dovozu a podiel na trhu

 

2014

2015

2016

ORP

Objem dovozu z ČĽR (v tonách)

3 510

2 549

2 650

1 519

Index (2014 = 100)

100

73

75

43

Podiel dovozu z ČĽR na trhu (%)

3,4

2,7

3,0

1,8

Index (2014 = 100)

100

82

89

53

Zdroj: Eurostat

(178)

Dovoz z ČĽR bol v roku 2014 na vrchole, s výrazným poklesom v roku 2015, miernym oživením v roku 2016 a ďalším významným poklesom v období revízneho prešetrovania, čo viedlo k celkovému poklesu o 57 % počas posudzovaného obdobia. Podiel dovozu na trhu klesol počas obdobia revízneho prešetrovania z 3,4 % na 1,8 %.

(179)

Pokiaľ ide o analýzu ujmy, je dôležité poznamenať, že dovoz z ČĽR do Únie pokračoval počas celého posudzovaného obdobia, a to so zaplateným clom.

4.4.2.   Ceny dovozu z ČĽR

(180)

Komisia použila ceny dovozu z ČĽR podľa údajov Eurostatu.

(181)

Priemerné ceny dovozu z ČĽR do Únie sa vyvíjali takto:

Tabuľka 4

Ceny dovozu z ČĽR

 

2014

2015

2016

ORP

Priemerná cena dovozu z ČĽR (EUR za tonu)

2 340

2 934

2 827

2 413

Index (2014 = 100)