ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
24. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/835 z 8. apríla 2019 o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/836 z 13. mája 2019 o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

3

 

 

Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

5

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/837 zo 14. mája 2019 o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

9

 

 

Dojednanie medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

11

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

30

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/838 z 20. februára 2019 o technických špecifikáciách systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 415/2007

31

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/839 zo 7. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku ( 1 )

70

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/840 z 12. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu

74

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/841 zo 14. marca 2019, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

76

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/842 z 22. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

79

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu šiestu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

81

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/844 zo 14. mája 2019 o výkone právomocí generálneho tajomníka Rady, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade uchádzačmi na funkciu hlavného európskeho prokurátora

82

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/845 zo 17. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia zriadenej Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

84

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2019/846 z 21. mája 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia Dvora audítorov

89

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/847 z 15. mája 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe [oznámené pod číslom C(2019) 3800]

90

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/835

z 8. apríla 2019

o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Euro-stredozemská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej (2) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná v Luxemburgu 25. júna 2001. Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2004.

(2)

Chorvátska republika sa stala členským štátom Európskej únie 1. júla 2013.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky sa pristúpenie Chorvátskej republiky k dohode dohodne prostredníctvom protokolu k dohode uzavretého medzi Radou konajúcou jednomyseľne v mene členských štátov a Egyptskou arabskou republikou.

(4)

Rada 14. septembra 2012 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Egyptskou arabskou republikou. Rokovania boli úspešne ukončené.

(5)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/768 (3) bol Protokol k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii podpísaný v mene Únie a jej členských štátov v Bruseli dňa 10. apríla 2017.

(6)

Protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie a jej členských štátov schvaľuje Protokol k Euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (4).

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie a jej členských štátov vykoná oznámenie podľa článku 8 ods. 1 protokolu s cieľom vyjadriť súhlas s tým, aby Únia a jej členské štáty boli týmto protokolom viazané (5).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 8. apríla 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Súhlas z 12. marca 2019 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 115, 4.5.2017, s. 1.

(4)  Text protokolu bol uverejnený v Ú. v. EÚ L 115, 4.5.2017 spolu s rozhodnutím o jeho podpise.

(5)  Dátum nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/3


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/836

z 13. mája 2019

o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 prvý pododsek písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2019/395 (2) bol 27. marca 2019 podpísaný Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (ďalej len „protokol“), s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

S cieľom podporiť a posilniť policajnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a Dánska na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov sa vyžaduje zapojenie Únie, aby sa Dánsko mohlo zúčastňovať na aspektoch systému Eurodac súvisiacich s presadzovaním práva.

(3)

Protokol by sa mal schváliť.

(4)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 (3), a preto sa zúčastňujú na prijatí tohto rozhodnutia.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 4 ods. 2 protokolu s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude viazaná protokolom.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. mája 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Súhlas zo 17. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/395 zo 7. marca 2019 o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (Ú. v. EÚ L 71, 13.3.2019, s. 9).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/5


PROTOKOL K DOHODE

medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Dánsko“,

ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY, že 10. marca 2005 bola podpísaná Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (1) (ďalej len „dohoda z 10. marca 2005“);

PRIPOMÍNAJÚC, že 26. júna 2013 prijala Únia nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 (2);

ODKAZUJÚC NA Protokol č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), podľa ktorého sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí nariadenia (EÚ) č. 603/2013, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu;

PRIPOMÍNAJÚC, že postupy porovnávania a odosielania údajov na účely presadzovania práva stanovené v nariadení (EÚ) č. 603/2013 nepredstavujú zmenu acquis týkajúceho sa systému Eurodac v zmysle dohody z 10. marca 2005, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti dohody z 10. marca 2005;

BERÚC DO ÚVAHY, že by sa mal uzavrieť protokol medzi Úniou a Dánskom s cieľom umožniť Dánsku zúčastňovať sa na aspektoch systému Eurodac súvisiacich s presadzovaním práva, a tým umožniť určeným dánskym orgánom presadzovania práva, aby požiadali o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi, ktoré do centrálneho systému Eurodac odoslali ostatné zúčastnené štáty;

BERÚC DO ÚVAHY, že uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 603/2013 na účely presadzovania práva na Dánsko by tiež malo umožniť určeným orgánom presadzovania práva ostatných zúčastnených štátov a Europolu, aby požiadali o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi, ktoré do centrálneho systému Eurodac odoslalo Dánsko;

BERÚC DO ÚVAHY, že spracúvanie osobných údajov určenými orgánmi presadzovania práva v zúčastnených štátoch, ako aj Europolom, na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov podľa tohto protokolu by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátneho práva, ktoré sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (3);

BERÚC DO ÚVAHY, že smernica (EÚ) 2016/680 predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis podľa hlavy V tretej časti ZFEÚ a že Dánsko 26. októbra 2016 v súlade s článkom 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska oznámilo Komisii, že uvedenú smernicu prevezme do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko by preto malo uplatňovať uvedenú smernicu, ako aj ďalšie podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 603/2013, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov určenými orgánmi Dánska na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov;

BERÚC DO ÚVAHY, že by sa mali uplatňovať aj ďalšie podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 603/2013, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov určenými orgánmi zúčastnených štátov a Europolom na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov;

BERÚC DO ÚVAHY, že tento prístup by sa mal určeným orgánom Dánska povoliť iba za podmienky, že porovnania s národnými databázami odtlačkov prstov žiadajúceho štátu a s automatizovanými systémami identifikácie odtlačkov prstov všetkých ostatných zúčastnených štátov podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV (4), neviedli k určeniu totožnosti dotknutej osoby. Uvedená podmienka si vyžaduje, aby žiadajúci štát vykonal porovnania s automatizovanými systémami identifikácie odtlačkov prstov všetkých ostatných zúčastnených štátov podľa uvedeného rozhodnutia, ktoré sú technicky dostupné, pokiaľ tento žiadajúci štát nepreukáže opodstatnené dôvody domnievať sa, že by to neviedlo k určeniu totožnosti dotknutej osoby. Takéto opodstatnené dôvody existujú najmä vtedy, keď osobitný prípad nemá žiadnu operačnú ani vyšetrovaciu súvislosť s daným zúčastneným štátom. Od žiadajúceho štátu si uvedená podmienka vyžaduje, aby už predtým vykonal právnu a technickú implementáciu uvedeného rozhodnutia v oblasti daktyloskopických údajov, pretože nahliadnutie do systému Eurodac na účely presadzovania práva by sa malo povoliť len v prípade, že sa už uskutočnili predchádzajúce uvedené kroky;

BERÚC DO ÚVAHY, že pred vyhľadávaním v systéme Eurodac by určené orgány Dánska mali tiež, pokiaľ sú splnené podmienky na porovnanie, nahliadnuť do vízového informačného systému podľa rozhodnutia Rady 2008/633/SVV (5);

BERÚC DO ÚVAHY, že mechanizmy týkajúce sa zmien stanovené v dohode z 10. marca 2005 by sa mali uplatňovať na všetky zmeny súvisiace s prístupom do systému Eurodac na účely presadzovania práva;

BERÚC DO ÚVAHY, že tento protokol je súčasťou dohody z 10. marca 2005,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Dánsko vykonáva nariadenie (EÚ) č. 603/2013 v súvislosti s porovnaním údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v centrálnom systéme Eurodac na účely presadzovania práva, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. i) uvedeného nariadenia, a podľa medzinárodného práva ho uplatňuje vo vzťahoch Dánska s ostatnými zúčastnenými štátmi.

2.   Členské štáty Únie okrem Dánska sa považujú za zúčastnené štáty v zmysle odseku 1 tohto článku. Tieto štáty uplatňujú ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 603/2013, ktoré súvisia s prístupom na účely presadzovania práva, na Dánsko.

3.   Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko sa považujú za zúčastnené štáty v zmysle odseku 1, pokiaľ sa medzi nimi a Úniou uplatňuje dohoda podobná tomuto protokolu, ktorá uznáva Dánsko za zúčastnený štát.

Článok 2

1.   V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Dánskom, ktoré vyplýva z uplatňovania tohto protokolu, sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680.

2.   Okrem odseku 1 sa na Dánsko uplatňujú aj podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 603/2013 v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ním určenými orgánmi na účely stanovené v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 3

Ustanovenia dohody z 10. marca 2005 týkajúce sa zmien sa uplatňujú na všetky zmeny súvisiace s prístupom do systému Eurodac na účely presadzovania práva.

Článok 4

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália tento protokol v súlade s ich príslušnými postupmi.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po oznámení zmluvnými stranami o ukončení ich príslušných postupov nevyhnutných na tento účel.

3.   Tento protokol sa neuplatňuje predtým, ako Dánsko vykoná kapitolu 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a pokým sa neukončia hodnotiace postupy v súvislosti s daktyloskopickými údajmi týkajúce sa Dánska podľa kapitoly 4 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV (6).

Článok 5

1.   Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tohto protokolu zaslaním oznámenia druhej zmluvnej strane. Uvedené oznámenie nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa takéhoto oznámenia.

2.   Platnosť tohto protokolu sa skončí, ak od neho odstúpi buď Únia alebo Dánsko.

3.   Platnosť tohto protokolu sa skončí, ak skončí platnosťdohody z 10. marca 2005.

4.   Odstúpenie od tohto protokolu alebo jeho vypovedanie nemá vplyv na ďalšie uplatňovanie dohody z 10. marca 2005.

Článok 6

Tento protokol je vyhotovený v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

ЗаКралство Дания

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Za Kraljevinu Dansku

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā –

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Pentru Regatul Danemarcei

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmark


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 38.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(4)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

(6)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/9


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/837

zo 14. mája 2019

o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 74, článok 77 ods. 2 písm. a) a b), článok 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (2) sa zriadila Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“).

(2)

V nariadení (EÚ) č. 1077/2011 sa stanovilo, že na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení sa prijmú opatrenia, v ktorých sa okrem iného určí charakter, rozsah a podrobné pravidlá účasti krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac na činnosti agentúry, vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

(3)

Komisia dojednala v mene Únie Dojednanie medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „dojednanie“). V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/1549 (3) bolo 8. novembra 2018 dojednanie podpísané s výhradou jeho uzavretia.

(4)

Dňa 14. novembra 2018 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 (4). Nariadenie (EÚ) 2018/1726 zrušilo nariadenie (EÚ) č. 1077/2011. Ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 2018/1726, Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená uvedeným nariadením nahrádza agentúru zriadenú nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a je jej nástupcom. Odkazy na zrušené nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 sa v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1726 považujú za odkazy na nariadenie (EÚ) 2018/1726 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k uvedenému nariadeniu.

(5)

Ako sa uvádza v odôvodnení 52 nariadenia (EÚ) 2018/1726, Spojené kráľovstvo sa na uvedenom nariadení zúčastňuje a je ním viazané. Írsko požiadalo o účasť na nariadení (EÚ) 2018/1726 v súlade s Protokolom č. 19 o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a oznámilo želanie akceptovať nariadenie (EÚ) 2018/1726 v súlade s článkom 4 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ. Preto by Spojené kráľovstvo a Írsko mali vykonať článok 42 nariadenia (EÚ) 2018/1726 a zúčastniť sa na tomto rozhodnutí. Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto na tomto rozhodnutí zúčastňujú.

(6)

Ako sa uvádza v odôvodnení 51 nariadenia (EÚ) 2018/1726, Dánsko sa nezúčastňuje na uvedenom nariadení a nie je ním viazané. Dánsko sa preto nezúčastňuje na tomto rozhodnutí. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie sa v rozsahu, v akom súvisí so Schengenským informačným systémom II (SIS II) zriadeným na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (5) a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV (6), s vízovým informačným systémom (VIS) zriadeným na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES (7), so systémom vstup/výstup zriadeným na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 (8) a s Európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) zriadeným na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 (9), zakladá na schengenskom acquis, Dánsko sa v súlade s článkom 4 protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ rozhodne do šiestich mesiacov po tom, čo Rada rozhodne o tomto rozhodnutí, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

V súlade s článkom 3 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (10), má Dánsko informovať Komisiu, či prevezme obsah tohto rozhodnutia v rozsahu, v akom súvisí so systémami Eurodac a DubliNet.

(7)

Dojednanie by sa malo schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dojednanie medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. (11)

Text dojednania je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. mája 2019

Za Radu

predseda

P. DAEA


(1)  Súhlas z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1549 z 11. októbra 2018 o podpise v mene Únie Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 260, 17.10.2018, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).

(6)  Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

(7)  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 38.

(11)  Dátum nadobudnutia platnosti dojednania uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/11


DOJEDNANIE

medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Nórsko“,

ISLANDSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Island“,

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“, a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO, ďalej len „Lichtenštajnsko“,

na strane druhej

so zreteľom na Dohodu uzavretú medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (1), ďalej len „dohoda o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu“,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku (2), ďalej len „dohoda o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac“,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (3), ďalej len „dohoda o pridružení Švajčiarska k Schengenu“,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (4), ďalej len „dohoda o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac“,

so zreteľom na Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (5), ďalej len „protokol o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu“,

so zreteľom na Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (6), ďalej len „protokol o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac“,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (7) Európska únia zriadila Európsku agentúru na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“).

(2)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom súvisí so Schengenským informačným systémom (SIS II), vízovým informačným systémom (VIS) a systémom vstup/výstup, predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu. Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom súvisí so systémami Eurodac a DubliNet, predstavuje nové opatrenie v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac.

(3)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom súvisí so systémami SIS II, VIS a systémom vstup/výstup predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu. Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom súvisí so systémami Eurodac a DubliNet, predstavuje nové opatrenie v zmysle dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac.

(4)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom súvisí so systémami SIS II, VIS a systémom vstup/výstup, predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu. Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 v rozsahu, v akom súvisí so systémami Eurodac a DubliNet, predstavuje nové opatrenie v zmysle dohody o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 1077/2011 sa stanovuje, že na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení sa prijmú opatrenia, v ktorých sa okrem iného určí charakter, rozsah a podrobné pravidlá účasti krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

(6)

V dohodách o pridružení sa neupravujú spôsoby pridruženia Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k činnostiam nových orgánov zriadených Európskou úniou v rámci ďalšieho vývoja opatrení týkajúcich sa schengenského acquis a systému Eurodac a určité aspekty tohto pridruženia k agentúre by sa mali upraviť dodatočnou dohodou medzi zmluvnými stranami dohôd o pridružení.

(7)

Komisia (Eurostat) už nezhromažďuje údaje o hrubom národnom produkte (HNP), a preto by sa finančné príspevky Nórska a Islandu mali vypočítať na základe údajov o hrubom domácom produkte (HDP), ako je to v prípade Švajčiarska a Lichtenštajnska, napriek tomu, že na HNP sa odkazuje v dohode o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu a v dohode o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah účasti

Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa plne zúčastňujú na činnostiach agentúry, ako sa to uvádza v nariadení (EÚ) č. 1077/2011 a v súlade s podmienkami stanovenými v tejto dohode.

Článok 2

Správna rada

1.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko majú zastúpenie v správnej rade agentúry, ako sa to uvádza v článku 13 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

2.   S obmedzením na informačné systémy, na ktorých sa zúčastňujú, Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko majú hlasovacie práva pokiaľ ide o tieto rozhodnutia:

a)

rozhodnutia o testovaní a o technických špecifikáciách týkajúcich sa vývoja a prevádzkového riadenia systémov a komunikačnej infraštruktúry;

b)

rozhodnutia týkajúce sa úloh súvisiacich s odbornou prípravou na technické používanie systémov SIS II, VIS, Eurodac a systému vstup/výstup podľa článkov 3, 4, 5 a 5a nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 okrem vytvorenia spoločných základných študijných osnov;

c)

rozhodnutia týkajúce sa úloh súvisiacich s odbornou prípravou na technické používanie iných rozsiahlych informačných systémov podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 okrem vytvorenia spoločných základných študijných osnov;

d)

rozhodnutia týkajúce sa prijímania správ o technickom fungovaní systémov SIS II, VIS a systému vstup/výstup podľa článku 12 ods. 1 písm. t) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

e)

rozhodnutia týkajúce sa prijímania výročnej správy o činnosti centrálneho systému Eurodac podľa článku 12 ods. 1 písm. u) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

f)

rozhodnutia týkajúce sa prijímania správ o vývoji systému vstup/výstup podľa článku 12 ods. 1 písm. sa) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

g)

rozhodnutia týkajúce sa uverejňovania štatistík o systéme SIS II podľa článku 12 ods. 1 písm. w) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

h)

rozhodnutia týkajúce sa zostavovania štatistiky o činnosti centrálneho systému Eurodac podľa článku 12 ods. 1 písm. x) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

i)

rozhodnutia týkajúce sa uverejňovania štatistiky súvisiace so systémom vstup/výstup podľa článku 12 ods. 1 písm. xa) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

j)

rozhodnutia týkajúce sa každoročného zverejňovania zoznamu príslušných orgánov oprávnených priamo vyhľadávať údaje nachádzajúce sa v systéme SIS II podľa článku 12 ods. 1 písm. y) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

k)

rozhodnutia týkajúce sa každoročného zverejňovania zoznamu jednotiek podľa článku 27 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 (8) podľa článku 12 ods. 1 písm. z) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

l)

rozhodnutia týkajúce sa zoznamu príslušných orgánov podľa článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 podľa článku 12 ods. 1 písm. za) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011;

m)

rozhodnutia týkajúce sa správ o technickom fungovaní iných rozsiahlych informačných systémov, ktorými bola poverená agentúra na základe nového legislatívneho aktu alebo opatrenia predstavujúceho vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, alebo na základe nového legislatívneho aktu alebo opatrenia v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac;

n)

rozhodnutia týkajúce sa uverejňovania štatistiky o iných rozsiahlych informačných systémoch, ktorými bola poverená agentúra na základe nového legislatívneho aktu alebo opatrenia predstavujúceho vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, alebo na základe nového legislatívneho aktu alebo opatrenia v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac;

o)

rozhodnutia týkajúce sa každoročného zverejňovania zoznamu príslušných orgánov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v iných rozsiahlych informačných systémoch, ktorými bola poverená agentúra na základe nového legislatívneho aktu alebo opatrenia predstavujúceho vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, alebo na základe nového legislatívneho aktu alebo opatrenia v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac.

Ak sa rozhodnutia uvedené v písmenách a) až o) prijímajú v kontexte viacročného alebo ročného pracovného programu, na základe hlasovacích postupov v správnej rade sa zabezpečí, že Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko môžu hlasovať.

3.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko môžu vyjadriť svoje stanoviská ku všetkým otázkam, o ktorých nemajú oprávnenie hlasovať.

Článok 3

Poradné skupiny

1.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko majú zastúpenie v poradných skupinách agentúry, ako sa to stanovuje v článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

2.   Majú hlasovacie práva, pokiaľ ide o stanoviská poradných skupín týkajúcich sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 2.

3.   Svoje stanoviská môžu vyjadriť ku všetkým otázkam, o ktorých nemajú oprávnenie hlasovať.

Článok 4

Finančné príspevky

1.   Individuálne príspevky Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska do príjmov agentúry sú obmedzené na informačné systémy, na ktorých sa príslušné štáty zúčastňujú.

2.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko prispievajú do príjmov agentúry, pokiaľ ide o systémy SIS II a VIS, ročnou sumou vypočítanou ako percentuálny podiel HDP týchto krajín vo vzťahu k HDP všetkých zúčastňujúcich sa štátov, a to podľa vzorca uvedeného v prílohe I podľa článku 11 ods. 3 dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a článku 3 protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, v ktorom sa odkazuje na spôsob prispievania uvedený v článku 11 ods. 3 dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu, a odchylne od článku 12 ods. 1 dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, v ktorom sa odkazuje na HNP.

3.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko prispievajú do príjmov agentúry, pokiaľ ide o systém vstup/výstup, ročnou sumou vypočítanou ako percentuálny podiel HDP týchto krajín vo vzťahu k HDP všetkých zúčastňujúcich sa štátov, a to podľa vzorca uvedeného v prílohe I podľa článku 11 ods. 3 dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a článku 3 protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, v ktorom sa odkazuje na spôsob prispievania uvedený v článku 11 ods. 3 dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu, a odchylne od článku 12 ods. 1 dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, v ktorom sa odkazuje na HNP.

4.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko prispievajú do príjmov agentúry, pokiaľ ide o systém Eurodac, ročnou sumou vypočítanou v súlade so vzorcom uvedeným v prílohe I, a to v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a článkom 6 protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac.

5.   Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko prispievajú do príjmov agentúry, pokiaľ ide o systém DubliNet, ročnou sumou vypočítanou ako percentuálny podiel HDP týchto krajín vo vzťahu k HDP všetkých zúčastňujúcich sa štátov, a to podľa vzorca uvedeného v prílohe I podľa článku 8 ods. 1 druhého pododseku dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac, článku 3 protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac, v ktorom sa odkazuje na spôsob prispievania uvedený v článku 8 ods. 1 druhom pododseku dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac, a odchylne od článku 9 ods. 1 druhého pododseku dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, v ktorom sa odkazuje na HNP.

6.   Pokiaľ ide o hlavu 1 a hlavu 2 rozpočtu agentúry, finančný príspevok uvedený v odsekoch 2 a 4 je splatný od 1. decembra 2012, t. j. od dátumu, keď agentúra začala plniť svoje povinnosti. Finančný príspevok uvedený v odseku 5 je splatný od 31. júla 2014, t. j. od dátumu, keď bola technická podpora prevádzkového riadenia systému DubliNet presunutá na agentúru. Finančný príspevok uvedený v odseku 3 je splatný od 29. decembra 2017, t. j. od dátumu, keď sa agentúra stala zodpovedným orgánom za vývoj a prevádzkové riadenie systému vstup/výstup. Finančné príspevky sú splatné odo dňa, ktorý nasleduje po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, vrátane súm splatných za obdobie medzi 1. decembrom 2012 a dátumom nadobudnutia platnosti dohody.

Pokiaľ ide o hlavu 3 rozpočtu agentúry, finančný príspevok uvedený v odsekoch 2 a 4 je splatný od 1. decembra 2012, finančný príspevok uvedený v odseku 5 je splatný od 31. júla 2014 a finančný príspevok uvedený v odseku 3 je splatný od 29. decembra 2017 na základe príslušných dohôd o pridružení a protokolu o pridružení.

7.   Ak sa novým legislatívnym aktom alebo opatrením, ktoré predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, rozšíri mandát agentúry tým, že sa poverí vývojom a/alebo prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov, Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko prispejú k príjmom agentúry ročnou sumou vypočítanou ako percentuálny podiel HDP týchto krajín vo vzťahu k HDP všetkých zúčastňujúcich sa štátov, a to v súlade so vzorcom uvedeným v prílohe I podľa článku 11 ods. 3 dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a článku 3 protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, v ktorom sa odkazuje na spôsob prispievania uvedený v článku11 ods. 3 dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu, a odchylne od článku 12 ods. 1 dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, v ktorom sa odkazuje na HNP.

8.   Ak sa novým legislatívnym aktom alebo opatrením v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac rozšíri mandát agentúry tým, že sa poverí vývojom a/alebo prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov, Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko prispievajú k príjmom agentúry ročnou sumou vypočítanou ako percentuálny podiel HDP týchto krajín vo vzťahu k HDP všetkých zúčastňujúcich sa štátov, a to v súlade so vzorcom uvedeným v prílohe I podľa článku 8 ods. 1 druhého pododseku dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a článku 3 Protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac, v ktorom sa odkazuje na spôsob prispievania uvedený v článku 8 ods. 1 druhom pododseku dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac, a odchylne od článku 9 ods. 1 druhého pododseku dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, v ktorom sa odkazuje na HNP.

9.   Ak Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko už prispeli k vývoju alebo prevádzkovému riadeniu rozsiahleho informačného systému prostredníctvom iných finančných nástrojov Únie alebo ak sa vývoj a/alebo prevádzkové riadenie rozsiahleho informačného systému financuje z poplatkov alebo iných pripísaných príjmov, príslušné príspevky Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska do agentúry sa náležite upravia.

Článok 5

Právne postavenie

Agentúra má právnu subjektivitu podľa práva Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska a v týchto štátoch má najširšiu právnu spôsobilosť, aké právo týchto štátov priznáva právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ním disponovať, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

Článok 6

Zodpovednosť

Zodpovednosť agentúry sa riadi článkom 24 ods. 1, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

Článok 7

Súdny dvor Európskej únie

Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko uznávajú právomoc Súdneho dvora Európskej únie vo vzťahu k agentúre, ako sa to stanovuje v článku 24 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

Článok 8

Výsady a imunity

Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko uplatňujú vo vzťahu k agentúre a jej zamestnancom pravidlá upravujúce výsady a imunity uvedené v prílohe II, ktoré vychádzajú z Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj akékoľvek pravidlá týkajúce sa personálnych otázok agentúry, ktoré sa prijali podľa tohto protokolu.

Článok 9

Zamestnanci agentúry

1.   V súlade s článkom 20 ods. 1 a článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 sa na štátnych príslušníkov Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska prijatých do zamestnania agentúrou uplatňuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Európskej únie na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a vykonávacie pravidlá prijaté agentúrou v súlade s článkom 20 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

2.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) a článku 82 ods. 3 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie môže výkonný riaditeľ agentúry zamestnať štátnych príslušníkov Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska, ktorí požívajú občianske práva v plnom rozsahu, na základe zmluvy v súlade s existujúcimi pravidlami týkajúcimi sa výberu a prijímania zamestnancov do agentúry.

3.   Článok 20 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 sa uplatňuje mutatis mutandis vo vzťahu k štátnym príslušníkom Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska.

4.   Štátni príslušníci Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska však nemôžu byť vymenovaní do funkcie výkonného riaditeľa agentúry.

Článok 10

Dočasne preložení úradníci a experti

V súvislosti s dočasne preloženými úradníkmi a expertmi sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

akékoľvek funkčné požitky, príspevky a iné platby, ktoré vypláca agentúra, sú oslobodené od vnútroštátnych daní;

b)

pokiaľ naďalej patria do systému sociálneho zabezpečenia krajiny, ktorá ich dočasne preložila do agentúry, sú oslobodení od všetkých povinných príspevkov do organizácií sociálneho zabezpečenia hostiteľských krajín agentúry. Preto sa na nich počas tohto obdobia nevzťahujú predpisy o sociálnom zabezpečení hostiteľskej krajiny agentúry, v ktorej pracujú, pokiaľ dobrovoľne nevstúpia do systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny.

Ustanovenia tohto písmena sa uplatňujú mutatis mutandis na rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s dočasne preloženými expertmi, pokiaľ ich nezamestnáva iný zamestnávateľ ako agentúra alebo pokiaľ nečerpajú dávky sociálneho zabezpečenia v hostiteľskej krajine agentúry.

Článok 11

Boj proti podvodom

1.   Pokiaľ ide o Nórsko, uplatňujú sa ustanovenia uvedené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, pričom Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Dvor audítorov môžu vykonávať právomoci, ktoré im boli udelené.

Úrad OLAF a Dvor audítorov v primeranom časovom predstihu informujú úrad Riksrevisjonen o akomkoľvek zámere vykonať kontroly na mieste alebo audity, ktoré sa môžu uskutočniť spoločne s úradom Riksrevisjonen, ak si to budú nórske orgány želať.

2.   Pokiaľ ide o Island, uplatňujú sa ustanovenia uvedené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, pričom OLAF a Dvor audítorov môžu vykonávať právomoci, ktoré im boli udelené.

Úrad OLAF a Dvor audítorov v primeranom časovom predstihu informujú úrad Ríkisendurskoðun o akomkoľvek zámere vykonať kontroly na mieste alebo audity, ktoré sa môžu uskutočniť spoločne s úradom Ríkisendurskoðun, ak si to budú islandské orgány želať.

3.   Pokiaľ ide o Švajčiarsko, ustanovenia v súvislosti s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 týkajúce sa finančnej kontroly Európskej únie vo Švajčiarsku, ktoré sa vzťahujú na švajčiarskych účastníkov na činnostiach agentúry, sú uvedené v prílohe III.

4.   Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, ustanovenia v súvislosti s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 týkajúce sa finančnej kontroly Európskej únie v Lichtenštajnsku, ktoré sa vzťahujú na lichtenštajnských účastníkov na činnostiach agentúry, sú uvedené v prílohe IV.

Článok 12

Urovnávanie sporov

1.   V prípade sporu o uplatňovaní tejto dohody sa záležitosť oficiálne zaradí ako sporná do programu zmiešaného výboru na úrovni ministrov.

2.   Zmiešaný výbor má odo dňa prijatia programu, do ktorého bola zaradená sporná záležitosť, 90 dní na to, aby spor urovnal.

3.   Ak zmiešaný výbor nedokáže urovnať spor týkajúci sa schengenských záležitostí v lehote 90 dní stanovenej v odseku 2, poskytne sa ďalšia lehota 30 dní na dosiahnutie konečného urovnania. Ak nedôjde ku konečnému urovnaniu, platnosť tejto dohody sa ukončí vo vzťahu k štátu, ktorého sa spor týka, a to šesť mesiacov po uplynutí uvedenej 30 dňovej lehoty.

4.   Ak spoločný/zmiešaný výbor nedokáže urovnať spor týkajúci sa záležitostí v súvislosti so systémom Eurodac v lehote 90 dní uvedenej v odseku 2, poskytne sa ďalšia lehota 90 dní na dosiahnutie konečného urovnania. Ak spoločný/zmiešaný výbor neprijme rozhodnutie do konca uvedenej lehoty, táto dohoda stráca platnosť vo vzťahu k štátu, ktorého sa spor týka, a to ku koncu posledného dňa uvedenej lehoty.

Článok 13

Prílohy

Prílohy k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 14

Nadobudnutie platnosti

1.   Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2.   Európska únia, Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

3.   Na nadobudnutie platnosti tejto dohody sa vyžaduje schválenie Európskou Úniu a aspoň jednou ďalšou zmluvnou stranou tejto dohody.

4.   Táto dohoda nadobudne platnosť vo vzťahu k akejkoľvek zmluvnej strane dohody v prvý deň prvého mesiaca nasledujúceho po uložení jej listiny o schválení u depozitára.

Článok 15

Platnosť a ukončenie platnosti

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Pokiaľ ide o Island a Nórsko, táto dohoda stráca platnosť šesť mesiacov po tom, ako Island alebo Nórsko vypovedajú dohodu o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu alebo sa dohoda o pridružení vypovie na základe rozhodnutia Rady Európskej únie, alebo sa jej platnosť ukončí iným spôsobom v súlade s postupmi uvedenými v článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3 alebo článku 16 uvedenej dohody. Táto dohoda takisto stráca platnosť šesť mesiacov po tom, ako sa ukončí platnosť dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac alebo sa dohoda o pridružení vypovie v súlade s postupmi uvedenými v článku 4 ods. 7 alebo článku 8 ods. 3 alebo článku 15 uvedenej dohody.

Dohoda uvedená v článku 17 dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, sa týka aj dôsledkov ukončenia platnosti tejto dohody.

3.   Pokiaľ ide o Švajčiarsko, táto dohoda stráca platnosť šesť mesiacov po tom, ako Švajčiarsko vypovedá dohodu o pridružení Švajčiarska k Schengenu alebo sa dohoda o pridružení vypovie na základe rozhodnutia Rady Európskej únie, alebo sa jej platnosť ukončí iným spôsobom v súlade s postupmi uvedenými v článku 7 ods. 4 alebo článku 10 ods. 3 alebo článku 17 uvedenej dohody. Takisto stráca platnosť šesť mesiacov po tom, ako zanikne platnosť alebo sa vypovedá dohoda o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac v súlade s postupmi uvedenými v článku 4 ods. 7 alebo článku 7 ods. 3 alebo článku 16 uvedenej dohody.

4.   Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, táto dohoda stráca platnosť šesť mesiacov po tom, ako Lichtenštajnsko vypovedá protokol o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu alebo sa protokol vypovie na základe rozhodnutia Rady Európskej únie, alebo jej platnosť zanikne iným spôsobom v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 alebo článku 5 ods. 4, článku 11 ods. 1 alebo článku 11 ods. 3 uvedeného protokolu. Takisto stráca platnosť šesť mesiacov po tom, ako zanikne platnosť alebo sa vypovedá protokol o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 alebo článku 5 ods. 7, článku 11 ods. 1 alebo článku 11 ods. 3 uvedeného protokolu.

5.   Táto dohoda je vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom, islandskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, acht november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii optsprezece.

V Bruseli ôsmeho novembra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den åttonde november år tjugohundraarton.

Utferdiget i Brussel, den åttende november totusenogatten.

Gjört í Brussel hinn áttunda dag nóvembermánaðar árið tvö þúsund og átján.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

For Kongeriket Norge

Image 2

Fyrir Ísland

Image 3

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione Svizzera

Image 4

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image 5


(1)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(2)  Ú. v. ES L 93, 3.4.2001, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(4)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 5.

(5)  Ú v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(6)  Ú v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 39.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU

1.

Finančný príspevok Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska do príjmov agentúry uvedený v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, sa vypočíta takto:

Hlava 3

1.1.

Pokiaľ ide o systémy SIS II, VIS a systém vstup/výstup a akékoľvek iné rozsiahle informačné systémy, ktorými bola poverená agentúra na základe legislatívneho aktu alebo opatrenia predstavujúceho vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k Schengenu, dohody o pridružení Švajčiarska k Schengenu a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k Schengenu, najaktuálnejšia konečná suma HDP každej pridruženej krajiny, ktorá je k dispozícii pri zúčtovaní v roku n + 1 za rok n, sa vydelí súčtom súm HDP všetkých štátov zúčastňujúcich sa na činnosti agentúry dostupnými za rok n. Získaný percentuálny podiel sa vynásobí celkovými platbami v rámci hlavy 3 rozpočtu agentúry za uvedené systémy, ktoré boli vykonané v roku n, na stanovenie výšky príspevku každej pridruženej krajiny.

1.2.

Pokiaľ ide o systém Eurodac, príspevok každej pridruženej krajiny pozostáva z ročnej sumy, ktorá je stanoveným percentuálnym podielom (0,071 % v prípade Lichtenštajnska, 4,995 % v prípade Nórska, 0,1 % v prípade Islandu a 7,286 % v prípade Švajčiarska) príslušných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok. Príspevok každej pridruženej krajiny sa vypočíta v roku n + 1 vynásobením stanoveného percentuálneho podielu celkovými platbami v rámci hlavy 3 rozpočtu agentúry za systém Eurodac, ktoré boli vykonané v roku n.

1.3.

Pokiaľ ide o DubliNet a akékoľvek iné rozsiahle informačné systémy, ktorými bola poverená agentúra na základe legislatívneho aktu alebo opatrenia v zmysle dohody o pridružení Islandu a Nórska k dublinskému systému a systému Eurodac, dohody o pridružení Švajčiarska k dublinskému systému a systému Eurodac a protokolu o pridružení Lichtenštajnska k dublinskému systému a systému Eurodac, najaktuálnejšia konečná suma HDP každej pridruženej krajiny, ktorá je k dispozícii pri zúčtovaní v roku n + 1 za rok n, sa vydelí súčtom súm HDP všetkých štátov zúčastňujúcich sa na činnosti agentúry, ktoré sú dostupné za rok n. Získaný percentuálny podiel sa vynásobí celkovými platbami v rámci hlavy 3 rozpočtu agentúry za uvedené systémy, ktoré boli vykonané v roku n, na stanovenie výšky príspevku každej pridruženej krajiny.

Hlavy 1 a 2

1.4.

Príspevok každej pridruženej krajiny v rámci hláv 1 a 2 rozpočtu agentúry za systémy uvedené v bodoch 1.1, 1.2 a 1.3 sa vypočíta vydelením najaktuálnejšej konečnej sumy HDP každej pridruženej krajiny, ktorá je k dispozícii pri zúčtovaní v roku n + 1 za rok n, súčtom súm HDP všetkých štátov zúčastňujúcich sa na činnosti agentúry, ktoré sú dostupné za rok n. Získaný percentuálny podiel sa vynásobí celkovými platbami v rámci hláv 1 a 2 rozpočtu agentúry za systémy uvedené v bodoch 1.1, 1.2 a 1.3, ktoré boli vykonané v roku n.

1.5.

Ak bude agentúra poverená akýmikoľvek ďalšími rozsiahlymi informačnými systémami, na ktorých sa pridružené krajiny nezúčastnia, výpočet príspevku pridružených krajín v hlavách 1 a 2 sa primerane reviduje.

2.

Finančný príspevok sa platí v eurách.

3.

Každá pridružená krajina zaplatí svoj finančný príspevok najneskôr 45 dní po doručení oznámenia o dlhu. V prípade akéhokoľvek omeškania úhrady príspevku sa účtuje úrok z omeškania z neuhradenej sumy od dátumu splatnosti. Úrokovou sadzbou je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o 3,5 percentuálneho bodu.

4.

Finančný príspevok každej pridruženej krajiny sa upraví v súlade s touto prílohou v prípade, že do všeobecného rozpočtu Európskej únie pribudne zmena finančného príspevku Európskej únie v súlade s článkom 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (1).

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).


PRÍLOHA II

VÝSADY A IMUNITY

1.

Priestory a budovy agentúry sú nedotknuteľné. Sú oslobodené od prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva agentúry nemôžu byť predmetom akéhokoľvek správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

2.

Archívy agentúry sú nedotknuteľné.

3.

Agentúra, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Tovar a služby vyvážané do agentúry z Nórska, Islandu, zo Švajčiarska a z Lichtenštajnska na oficiálne použitie nepodliehajú žiadnym nepriamym clám ani daniam.

Pokiaľ ide o tovar a služby poskytované agentúre v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnsku na oficiálne použitie, oslobodenie od DPH sa udeľuje formou vrátenia alebo odpustenia dane.

Pokiaľ ide o tovar dodávaný agentúre v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnsku na oficiálne použitie, oslobodenie od spotrebnej dane sa udeľuje formou vrátenia alebo odpustenia dane.

Akékoľvek ďalšie nepriame dane splatné agentúrou v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnsku sa vrátia alebo odpustia.

Žiadosti o vrátenie daní sa spravidla vybavia do troch mesiacov.

Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré zodpovedajú výlučne úhradám za verejnoprospešné služby.

Formy oslobodenia od DPH, spotrebnej dane a iných nepriamych daní v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku a v Lichtenštajnsku sú uvedené v dodatkoch k tejto prílohe. Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko informujú Európsku komisiu a agentúru o akejkoľvek zmene týkajúcej sa ich príslušného dodatku. Ak je to možné, takéto oznámenie sa vykoná dva mesiace pred tým, ako zmeny vstúpia do platnosti. Európska komisia informuje členské štáty Únie o zmenách.

4.

Agentúra je oslobodená od všetkých ciel, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu tovaru určeného na oficiálne použitie. Takto dovážaného tovaru sa nemožno zbavovať, či už za poplatok, alebo bezplatne, na území krajiny, do ktorého je dovážaný, s výnimkou prípadov, keď sa tak urobí v súlade s podmienkami, ktoré schválila vláda príslušnej krajiny.

Agentúra je ďalej oslobodená od všetkých ciel a zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú jej publikácií.

5.

Pokiaľ ide o oficiálnu komunikáciu a odosielanie všetkých písomností, agentúra má na území každej pridruženej krajiny nárok na rovnaké zaobchádzanie, aké príslušný štát poskytuje diplomatickým misiám.

Oficiálna korešpondencia a ďalšie formy oficiálnej komunikácie agentúry nepodliehajú cenzúre.

6.

Zástupcovia členských štátov Únie, ako aj zástupcovia Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska, ktorí sa zúčastňujú na činnosti agentúry, ako aj ich poradcovia a technickí experti požívajú pri výkone svojich povinností a počas svojej cesty na miesto konania stretnutia a návratu z neho obvyklé výsady, imunity a výhody.

7.

Zamestnanci agentúry v zmysle článku 1 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 na území Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska a bez ohľadu na národnosť (1):

a)

podliehajú ustanoveniam zmlúv súvisiacich na jednej strane s pravidlami týkajúcimi sa zodpovednosti úradníkov a ostatných zamestnancov voči Únii a na strane druhej právomoci Súdneho dvora Európskej únie v prípade sporov medzi agentúrou a jej zamestnancami, pričom majú imunitu v prípade súdnych konaní týkajúcich sa úkonov, ktoré vykonali vo svojom úradnom postavení, a to vrátane všetkého, čo povedali alebo napísali. Túto imunitu požívajú aj po skončení výkonu svojej funkcie;

b)

pokiaľ ide o menové alebo devízové predpisy, priznávajú sa im výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií.

8.

Zamestnanci agentúry podliehajú dani v prospech Únie z platov, miezd a požitkov, ktoré im vypláca agentúra, a to v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Európskym parlamentom a Radou.

Zamestnanci agentúry sú v zmysle článku 2 nariadenia (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 oslobodení od vnútroštátnych, federálnych, kantonálnych, regionálnych, miestnych a obecných daní z platov, miezd a požitkov, ktoré im vypláca agentúra. V prípade Švajčiarska sa toto oslobodenie udeľuje v súlade so zásadami vnútroštátneho práva.

Zamestnanci agentúry nemusia byť členmi nórskeho, islandského, švajčiarskeho alebo lichtenštajnského systému sociálneho zabezpečenia, ak sa na nich vzťahuje systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie. Na rodinných príslušníkov zamestnancov agentúry, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, sa vzťahuje spoločný systém zdravotného poistenia Európskej únie, pokiaľ ich nezamestnáva iný zamestnávateľ ako agentúra a pokiaľ nečerpajú dávky sociálneho zabezpečenia v členskom štáte Únie alebo v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku.

9.

Pri uplatňovaní dane z príjmu, dane z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi Nórskom, Islandom, Švajčiarskom alebo Lichtenštajnskom a členskými štátmi Únie, sa na zamestnancov agentúry v zmysle článku 3 nariadenia (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu svojich povinností v službách agentúry pobyt na území iného členského štátu Únie ako v tom, kde mali bydlisko na daňové účely v čase vstupu do služieb agentúry, hľadí, a to v krajine ich skutočného pobytu, ako aj v krajine bydliska na daňové účely, ako keby mali bydlisko v tejto druhej krajine za predpokladu, že ide o členský štát Únie alebo Nórsko, Island, Švajčiarsko alebo Lichtenštajnsko. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na manžela/manželku, pokiaľ osobitne nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, ako aj na nezaopatrené deti osôb uvedených v tomto ustanovení a nachádzajúce sa v ich starostlivosti.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na území členského štátu Únie, v ktorej sa zdržiavajú, je v tejto krajine oslobodený od dane z dedičstva; na takýto majetok sa na účely posúdenia takejto dane hľadí, ako keby sa nachádzal v krajine bydliska na daňové účely, s výhradou práv tretích krajín a prípadné uplatňovanie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách iných medzinárodných organizácií sa pri uplatňovaní dvoch predchádzajúcich odsekov nezohľadňuje.

10.

Výsady, imunity a výhody sa priznajú zamestnancom agentúry len v záujme agentúry.

Výkonný riaditeľ agentúry je povinný zbaviť zamestnanca imunity, ktorá mu bola priznaná, v prípadoch, keď by takáto imunita znemožnila výkon spravodlivosti, a ak uzná, že zbavenie imunity nie je v rozpore so záujmami agentúry alebo Únie.

11.

Na účely uplatňovania tejto prílohy bude agentúra spolupracovať so zodpovednými orgánmi pridružených krajín alebo dotknutých členských štátov Únie.

(1)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhý odsek článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1), naposledy zmenené nariadením Rady (ES) č. 371/2009 z 27. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 1).

Dodatok 1 k prílohe II

Nórsko:

Oslobodenie od DPH sa udelí formou vrátenia dane.

Vrátenie DPH sa schvaľuje po predložení nórskych tlačív určených na tento účel Ústrednému útvaru daňového úradu Nórskej daňovej správy (Skatt Øst). Žiadosti o vrátenie dane sa spravidla vybavia do troch mesiacov od dátumu, keď boli podané spolu s potrebnými sprievodnými dokumentmi.

Oslobodenie od spotrebných daní a akýchkoľvek iných nepriamych daní sa udelí formou vrátenia dane. Uplatňuje sa rovnaký postup ako pri vrátení DPH.

Dodatok 2 k prílohe II

Island:

Oslobodenie od DPH sa udelí formou vrátenia dane.

Oslobodenie od DPH sa udelí v prípade, ak skutočná nákupná cena tovaru a služieb uvedená na faktúre alebo na rovnocennom doklade predstavuje najmenej 36 400 islandských korún (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa schváli po predložení islandských tlačív určených na tento účel Islandskému riaditeľstvu pre štátne príjmy (Ríkisskattstjóri). Žiadosti o vrátenie dane sa spravidla vybavia do troch mesiacov od dátumu, keď boli podané spolu s potrebnými sprievodnými dokumentmi.

Oslobodenie od spotrebných daní a akýchkoľvek iných nepriamych daní sa udelí formou vrátenia dane. Uplatňuje sa rovnaký postup ako pri vrátení DPH.

Dodatok 3 k prílohe II

Švajčiarsko:

Oslobodenie od DPH, spotrebnej dane a akýchkoľvek ďalších nepriamych daní sa udelí formou odpustenia dane po predložení švajčiarskych tlačív určených na tento účel dodávateľovi tovaru alebo služieb.

Oslobodenie od DPH sa udelí v prípade, ak skutočná nákupná cena tovaru a služieb uvedená na faktúre alebo na rovnocennom doklade predstavuje najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Dodatok 4 k prílohe II

Lichtenštajnsko:

Oslobodenie od DPH, spotrebnej dane a akýchkoľvek ďalších nepriamych daní sa udelí formou odpustenia dane po predložení lichtenštajnských tlačív určených na tento účel dodávateľovi tovaru alebo služieb.

Oslobodenie od DPH sa udelí v prípade, ak skutočná nákupná cena tovaru a služieb uvedená na faktúre alebo na rovnocennom doklade predstavuje najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).


PRÍLOHA III

FINANČNÁ KONTROLA ŠVAJČIARSKYCH ÚČASTNÍKOV NA ČINNOSTIACH AGENTÚRY

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Európska komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi usadenými vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry ako zmluvní dodávatelia, účastníci programov agentúry, prijímatelia platieb od agentúry alebo z rozpočtu Únie, alebo ako subdodávatelia. Tieto osoby môžu posielať priamo Európskej komisii a agentúre všetky relevantné informácie a dokumentáciu, ktoré musia predkladať na základe nástrojov uvedených v tejto dohode a na základe uzavretých zmlúv alebo dohôd a akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré boli v ich zmysle prijaté.

Článok 2

Audity

1.   V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046, delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (1), a ďalšími nástrojmi uvedenými v tejto dohode uzavreté zmluvy a dohody a rozhodnutia prijaté s príjemcami usadenými vo Švajčiarsku môžu byť kedykoľvek predmetom vedeckých, finančných, technologických alebo iných auditov, ktoré u nich alebo u ich subdodávateľov môžu vykonať úradníci agentúry a Európskej komisie alebo iné osoby poverené agentúrou a Európskou komisiou.

2.   Úradníci agentúry a Európskej komisie a iné osoby poverené agentúrou a Európskou komisiou majú primeraný prístup do priestorov, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane ich elektronickej podoby na účely vykonávania takýchto auditov. Právo na prístup sa jasne uvedie v uzavretých zmluvách alebo dohodách, a to s cieľom vykonávať nástroje uvedené v tejto dohode.

3.   Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Európska komisia.

4.   Audity sa môžu uskutočniť do piatich rokov od uplynutia platnosti tejto dohody alebo v zmysle podmienok uvedených v uzavretých zmluvách alebo dohodách a v prijatých rozhodnutiach.

5.   Švajčiarsky federálny kontrolný úrad treba dopredu upovedomiť o auditoch vykonávaných na území Švajčiarska. Toto upovedomenie nie je zákonnou podmienkou uskutočnenia takýchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   V rámci tejto dohody môže Európska komisia (úrad OLAF) uskutočniť vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (2) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (3) s cieľom odhaliť podvod, korupciu alebo akékoľvek iné nelegálne činnosti, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Európskej únie.

2.   Kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a vykonáva úrad OLAF v úzkej spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom alebo inými príslušnými švajčiarskymi orgánmi, ktoré určí Švajčiarsky federálny kontrolný úrad a ktorým sa včas poskytnú informácie o predmete, účele a právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby mohli poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Na tento účel sa môžu úradníci príslušných švajčiarskych orgánov zúčastňovať na kontrolách a inšpekciách na mieste.

3.   Ak o to dotknuté švajčiarske orgány prejavia záujem, kontroly a inšpekcie na mieste sa môžu uskutočniť spoločne s úradom OLAF.

4.   Ak účastníci programu odmietajú kontrolu alebo inšpekciu na mieste, švajčiarske orgány, konajúc v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, poskytnú vyšetrovateľom úradu OLAF podporu potrebnú na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Úrad OLAF čo najskôr informuje Švajčiarsky federálny kontrolný úrad alebo iné príslušné švajčiarske orgány určené Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom o každej skutočnosti alebo podozrení týkajúcom sa nezrovnalosti, ktorú odhalil v rámci vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste. Úrad OLAF je v každom prípade povinný informovať uvedené orgány o výsledku takýchto kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Únie pravidelne vymieňajú informácie a na žiadosť jednej zo zmluvných strán vedú konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány bezodkladne informujú agentúru a Komisiu o každej zistenej skutočnosti alebo podozrení týkajúcom sa nezrovnalosti v súvislosti s uzatváraním a vykonávaním zmlúv alebo dohôd uzatvorených pri uplatňovaní nástrojov uvedených v tejto dohode.

Článok 5

Zachovanie dôvernosti

Informácie, ktoré boli oznámené alebo nadobudnuté v akejkoľvek podobe na základe tejto prílohy, podliehajú služobnému tajomstvu a sú chránené rovnako, ako sú chránené podobné informácie v zmysle švajčiarskeho práva alebo zodpovedajúcich ustanovení uplatniteľných na inštitúcie Únie.

Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií Únie alebo členských štátov či Švajčiarska, ktorých funkcie vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môže agentúra alebo Európska komisia zaviesť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046, delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/2013 a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (4).

Článok 7

Vymáhanie a presadzovanie

Rozhodnutia prijaté agentúrou alebo Európskou komisiou v rozsahu tejto dohody, na základe ktorých sa ukladá peňažný záväzok iným osobám ako štátom, sú vykonateľné vo Švajčiarsku. Orgán určený švajčiarskou vládou vydá na základe overenia pravosti úkonu exekučný titul bez akejkoľvek ďalšej kontroly a informuje o ňom agentúru alebo Európsku komisiu. Vykonanie rozhodnutia sa uskutoční v súlade so švajčiarskymi procedurálnym poriadkom. Zákonnosť rozhodnutia o vykonateľnosti exekučného titulu podlieha kontrole Súdneho dvora Európskej únie.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa vydávajú podľa rozhodcovskej doložky, sú vykonateľné za rovnakých podmienok.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(2)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).


PRÍLOHA IV

FINANČNÁ KONTROLA LICHTENŠTAJNSKÝCH ÚČASTNÍKOV NA ČINNOSTIACH AGENTÚRY

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Európska komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi usadenými v Lichtenštajnsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry ako dodávatelia, účastníci programov agentúry, prijímatelia platieb od agentúry alebo z rozpočtu Únie, alebo ako subdodávatelia. Tieto osoby môžu posielať priamo Európskej komisii a agentúre všetky relevantné informácie a dokumentáciu, ktoré musia predkladať na základe nástrojov uvedených v tejto dohode a na základe uzavretých zmlúv alebo dohôd a akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré boli v ich zmysle prijaté.

Článok 2

Audity

1.   V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046, delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/2013, a ďalšími nástrojmi uvedenými v tejto dohode uzavreté zmluvy a dohody a rozhodnutia prijaté s príjemcami usadenými v Lichtenštajnsku môžu byť kedykoľvek predmetom vedeckých, finančných, technologických alebo iných auditov, ktoré u nich alebo u ich subdodávateľov môžu vykonať úradníci agentúry a Európskej komisie alebo iné osoby poverené agentúrou a Európskou komisiou.

2.   Úradníci agentúry a Európskej komisie a iné osoby poverené agentúrou a Európskou komisiou majú primeraný prístup do priestorov, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane ich elektronickej podoby na účely vykonávania takýchto auditov. Právo na prístup sa jasne uvedie v uzavretých zmluvách alebo dohodách, a to s cieľom vykonávať nástroje uvedené v tejto dohode.

3.   Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Európska komisia.

4.   Audity sa môžu uskutočniť do piatich rokov od uplynutia platnosti tejto dohody alebo v zmysle podmienok uvedených v uzavretých zmluvách alebo dohodách a v prijatých rozhodnutiach.

5.   Národný kontrolný úrad Lichtenštajnska treba dopredu upovedomiť o auditoch vykonávaných na území Lichtenštajnska. Toto upovedomenie nie je zákonnou podmienkou uskutočnenia takýchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   V rámci tejto dohody môže Európska komisia (úrad OLAF) uskutočniť vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste na území Lichtenštajnska v súlade s podmienkami uvedenými v nariadeniach (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom odhaliť podvod, korupciu alebo akékoľvek iné nelegálne činnosti, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Európskej únie.

2.   Kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a vykonáva úrad OLAF v úzkej spolupráci s Národným kontrolným úradom Lichtenštajnska alebo inými príslušnými lichtenštajnskými orgánmi, ktoré určí Národný kontrolný úrad a ktorým sa včas poskytnú informácie o predmete, účele a právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby mohli poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Na tento účel sa môžu úradníci príslušných orgánov v Lichtenštajnsku zúčastňovať na kontrolách a inšpekciách na mieste.

3.   Ak o to príslušné lichtenštajnské orgány prejavia záujem, kontroly a inšpekcie na mieste sa môžu uskutočniť spoločne s úradom OLAF.

4.   Ak účastníci programu odmietajú kontrolu alebo inšpekciu na mieste, lichtenštajnské orgány, konajúc v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, poskytnú vyšetrovateľom úradu OLAF podporu potrebnú na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Úrad OLAF čo najskôr informuje Národný kontrolný úrad Lichtenštajnska alebo iné príslušné lichtenštajnské orgány určené Národným kontrolným úradom Lichtenštajnska o každej skutočnosti alebo podozrení týkajúcom sa nezrovnalosti zistenej v rámci vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste. Úrad OLAF je v každom prípade povinný informovať vyššie uvedené orgány o výsledku takýchto kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné orgány Lichtenštajnska a Únie pravidelne vymieňajú informácie a na žiadosť jednej zo zmluvných strán vedú konzultácie.

2.   Príslušné lichtenštajnské orgány bezodkladne informujú agentúru a Európsku komisiu o každej zistenej skutočnosti alebo podozrení týkajúcom sa nezrovnalosti v súvislosti s uzatváraním a vykonávaním zmlúv alebo dohôd uzatvorených pri uplatňovaní nástrojov uvedených v tejto dohode.

Článok 5

Zachovanie dôvernosti

Informácie, ktoré boli oznámené alebo nadobudnuté v akejkoľvek podobe na základe tejto prílohy, podliehajú služobnému tajomstvu a sú chránené rovnako, ako sú chránené podobné informácie v zmysle lichtenštajnského práva alebo zodpovedajúcich ustanovení uplatniteľných na inštitúcie Únie. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií Únie alebo členských štátov či Lichtenštajnska, ktorých funkcie vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie lichtenštajnského trestného práva, môže agentúra alebo Európska komisia zaviesť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 1271/2013 a nariadením (ES, Euratom) č. 2988/95.

Článok 7

Vymáhanie a presadzovanie

Rozhodnutia prijaté agentúrou alebo Európskou komisiou v rozsahu tejto dohody, na základe ktorých sa ukladá peňažný záväzok iným osobám ako štátom, sú vykonateľné v Lichtenštajnsku. Orgán určený lichtenštajnskou vládou vydá na základe overenia pravosti úkonu exekučný titul bez akejkoľvek ďalšej kontroly a informuje o ňom agentúru alebo Európsku komisiu. Vykonanie rozhodnutia sa uskutoční v súlade s procedurálnym poriadkom Lichtenštajnska. Zákonnosť rozhodnutia o vykonateľnosti exekučného titulu podlieha kontrole Súdneho dvora Európskej únie.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa vydávajú podľa rozhodcovskej doložky, sú vykonateľné za rovnakých podmienok.


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/30


Informácia o nadobudnutí platnosti protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

Vzhľadom na to, že postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti uvedeného protokolu (1) sa ukončili 13. mája 2019, tento protokol nadobudne platnosť 1. júna 2019 v súlade s jeho článkom 4 ods. 2.


(1)  Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva d(pozri stranu 5 tohto úradného vestníka).


NARIADENIA

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/838

z 20. februára 2019

o technických špecifikáciách systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 415/2007

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. d),

keďže:

(1)

Technické špecifikácie systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 415/2007 (2) by sa mali aktualizovať a ozrejmiť s prihliadnutím na skúsenosti získané pri ich používaní, ako aj na technologický pokrok a aktualizácie príslušných medzinárodných noriem.

(2)

Technické špecifikácie systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy by mali vychádzať z technických zásad stanovených v prílohe II k smernici 2005/44/ES.

(3)

V súlade s článkom 1 ods. 2 smernice 2005/44/ES sa má pri technických špecifikáciách náležite zohľadniť práca, ktorú uskutočnili medzinárodné organizácie. Má sa zabezpečiť kontinuita so službami riadenia prevádzky v iných odvetviach dopravy, najmä so službami riadenia plavby námorných plavidiel a s informačnými službami týkajúcimi sa plavby námorných plavidiel.

(4)

S cieľom zefektívniť dopravu po vnútrozemských vodných cestách by sa technické špecifikácie mali rozšíriť tak, aby zahŕňali ustanovenia týkajúce sa aplikačných špecifických správ pre systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy.

(5)

S cieľom zlepšiť bezpečnosť plavby by sa technické špecifikácie pre systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy mali rozšíriť tak, aby zahŕňali ustanovenia týkajúce sa navigačných pomôcok vo vnútrozemskej plavbe.

(6)

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 (3) o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii.

(7)

Podľa článku 12 ods. 2 smernice 2005/44/ES by technické špecifikácie mali nadobudnúť účinnosť ihneď po ich uverejnení a od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby tieto špecifikácie uplatňovali najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí ich účinnosti.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 415/2007 by sa preto malo zrušiť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 11 smernice 2005/44/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické špecifikácie systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy vo vnútrozemskej vodnej doprave sa stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 415/2007 sa zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. júna 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 35).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Štandardná lokalizácia plavidiel a sledovanie ich dráhy pre vnútrozemskú navigáciu

OBSAH

1.

Všeobecné ustanovenia 37

1.1.

Úvod 37

1.2.

Odkazy 37

1.3.

Vymedzenie pojmov 38

1.4.

Služby lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy a minimálne požiadavky týkajúce sa systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy 40

2.

Funkcie lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy pri vnútrozemskej plavbe 41

2.1.

Úvod 41

2.2.

Navigácia 41

2.2.1.

Navigácia v strednodobom predstihu 41

2.2.2.

Navigácia v krátkodobom predstihu 41

2.2.3.

Navigácia vo veľmi krátkodobom predstihu 42

2.3.

Riadenie plavebnej premávky 42

2.3.1.

Plavebno-prevádzkové služby 42

2.3.1.1.

Informačná služba 42

2.3.1.2.

Navigačná asistenčná služba 42

2.3.1.3.

Služba organizácie premávky 42

2.3.2.

Plánovanie a prevádzka plavebnej komory 43

2.3.2.1.

Dlhodobé plánovanie plavebnej komory 43

2.3.2.2.

Strednodobé plánovanie plavebnej komory 43

2.3.2.3.

Prevádzka plavebnej komory 43

2.3.3.

Plánovanie a prevádzka mostov 43

2.3.3.1.

Strednodobé plánovanie mosta 43

2.3.3.2.

Krátkodobé plánovanie mosta 44

2.3.3.3.

Prevádzka mosta 44

2.4.

Pomoc v prípade nehody 44

2.5.

Riadenie dopravy 44

2.5.1.

Plánovanie cesty 44

2.5.2.

Dopravná logistika 44

2.5.3.

Intermodálne riadenie prístavov a terminálov 44

2.5.4.

Riadenie nákladov a nautického servisu 45

2.6.

Presadzovanie práva 45

2.7.

Poplatky za vodné cesty a za infraštruktúru prístavov 45

2.8.

Informačné potreby 45

3.

Technická špecifikácia vnútrozemského automatického identifikačného systému AIS 46

3.1.

Úvod 46

3.2.

Rozsah pôsobnosti 47

3.3.

Požiadavky 48

3.3.1.

Všeobecné požiadavky 48

3.3.2.

Obsah informácií 48

3.3.2.1.

Statické informácie o plavidle 49

3.3.2.2.

Dynamické informácie o plavidle 49

3.3.2.3.

Cestovné informácie o plavidle 50

3.3.2.4.

Počet osôb na palube 50

3.3.2.5.

Bezpečnostné správy 50

3.3.3.

Interval hlásenia prenosu informácií 50

3.3.4.

Technologická platforma 52

3.3.5.

Kompatibilita s pohyblivými stanicami AIS triedy A 52

3.3.6.

Jedinečný identifikátor 52

3.3.7.

Požiadavky týkajúce sa aplikácie 52

3.3.8.

Typové schválenie 52

3.4.

Zmeny protokolu pre pohyblivú stanicu vnútrozemského systému AIS 52

3.4.1.

Tabuľka 3.2 Správa o polohe 52

3.4.2.

Statické údaje o plavidle a cestovné údaje (správa 5) 54

3.4.3.

Príkaz na skupinové pridelenie (správa 23) 57

3.5.

Správy vnútrozemského systému AIS 57

3.5.1.

Dodatočné správy vnútrozemského systému AIS 57

3.5.2.

Identifikátor aplikácie pre špecifické správy aplikácie vnútrozemského systému AIS 57

3.5.3.

Informačný obsah prostredníctvom špecifických správ aplikácie 57

3.5.3.1.

Statické údaje a cestovné údaje vnútrozemského plavidla (správa špecifická pre vnútrozemskú plavbu FI 10) 57

3.5.3.2.

Počet osôb na palube (Správa špecifická pre vnútrozemskú plavbu FI 55) 58

4.

Iné pohyblivé stanice AIS na vnútrozemských vodných cestách 59

4.1.

Úvod 59

4.2.

Všeobecné požiadavky na pohyblivé stanice AIS triedy B na vnútrozemských vodných cestách 60

5.

Navigačné pomôcky AIS pri vnútrozemskej plavbe 60

5.1.

Úvod 60

5.2.

Použitie správy 21: Hlásenie o navigačných pomôckach 60

5.3.

Rozšírenie správy 21 o typ AtoN špecifický pre vnútrozemskú plavbu 64

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.   Úvod

Technické špecifikácie systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy (Vessel Tracking and Tracing – VTT) sú založené na práci, ktorú v tejto oblasti vykonali príslušné medzinárodné organizácie, konkrétne na už existujúcich normách a technických špecifikáciách vo vnútrozemskej navigácii, námornej oblasti alebo v iných relevantných oblastiach.

Vďaka používaniu systémov VTT v oblastiach so zmiešanou dopravou vrátane prostredí vnútrozemskej a námornej navigácie, ako sú námorné prístavy a pobrežné oblasti, musia byť systémy VTT kompatibilné s pohyblivými stanicami AIS triedy A, ako sa uvádza v kapitole V dohovoru SOLAS.

Keď systémy VTT poskytujú základné služby vymedzené v smernici (EÚ) 2016/1148 (1) o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii, uplatňujú sa ustanovenia uvedenej smernice.

1.2.   Odkazy

V tejto prílohe sú uvedené tieto medzinárodné dohody, odporúčania, normy a usmernenia:

Názov dokumentu

Organizácia

Dátum uverejnenia

Svetová asociácia pre vodnú dopravnú infraštruktúru (PIANC) – usmernenia a odporúčania pre riečne informačné služby

PIANC

2011

Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), kapitola V – Bezpečnosť plavby, 1974, v znení zmien

IMO

1974

Medzinárodná námorná organizácia (IMO)

MSC.74(69) príloha 3 „Odporúčanie o výkonnostných normách pre automatický identifikačný systém (AIS) pre lode“, 1998

IMO

1998

Uznesenie IMO A.915(22) „Revidovaná námorná politika a požiadavky na budúci globálny navigačný satelitný systém (GNSS)“, 2002

IMO

2002

Uznesenie IMO A.1106(29) Revidované usmernenia pre palubné prevádzkové používanie automatického identifikačného systému (AIS) pre lode, 2015

IMO

2015

Odporúčanie Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU-R M.585 „Pridelenie a používanie identít v plavebnej pohyblivej službe“, 2015

ITU

2015

Odporúčanie Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU-R M.1371 „Technická charakteristika pre univerzálny automatický identifikačný systém pre lode s využitím mnohonásobného prístupu s časovým delením kanálov v námornom mobilnom pásme VHF“

ITU

2014

Medzinárodná norma Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC)

61993-2 „Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – Automatický identifikačný systém,

Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode“

IEC

2018

Medzinárodná norma IEC, séria 61162 „Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania“:

Časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom; Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

IEC

Časť 1: 2016

Časť 2: 1998

Medzinárodná norma Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC):

séria 62287, Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – Prístroje triedy B automatického identifikačného systému (AIS) pre lode

Časť 1: Techniky mnohonásobného prístupu s detekciou nositeľa a časovým delením signálov (Carrier-sense time division multiple access – CSTDMA);

Časť 2: Techniky samoorganizovaného mnohonásobného prístupu s časovým delením kanálov (Self-organising time division multiple access – SOTDMA)

IEC

2017

Odporúčané normy Rádiotechnickej komisie pre námorné služby (RTCM) pre diferenciálnu službu GNSS (globálne navigačné satelitné systémy)

RTCM

2010

Odporúčanie EHK OSN č. 28 „Kódy pre typy dopravných prostriedkov“

EHK OSN

2010

1.3.   Vymedzenie pojmov

V tejto prílohe sa používa toto vymedzenie pojmov:

a)

Automatický identifikačný systém

Automatický identifikačný systém (AIS)

 

„Automatický identifikačný systém (Automatic Identification System – AIS)“ je automatický komunikačný a identifikačný systém určený na zvýšenie bezpečnosti navigácie pomáhajúci efektívnym plavebno-prevádzkovým službám (VTS), hláseniu plavidiel a operáciám medzi plavidlami navzájom, ako aj medzi plavidlami a pobrežím.

Vnútrozemský systém AIS

 

„Vnútrozemský systém AIS“ je AIS určený na používanie pri vnútrozemskej navigácii a interoperabilný s (námorným) AIS – technicky možný vďaka zmenám a rozšíreniam (námorného) AIS.

Lokalizácia a sledovanie

 

„Lokalizácia a sledovanie“ je proces monitorovania a zaznamenávania minulej a súčasnej polohy lodnej zásielky pri jej manipulácii jednotlivými subjektmi na ceste do miesta jej určenia, a to prostredníctvom siete. Lokalizácia sa týka miesta, kde sa zásielka nachádzala, a sledovanie sa týka miesta, kam ďalej smeruje.

Trasa

 

„Trasa“ je cesta, po ktorej sa plavidlo plaví alebo sa má plaviť, aby sa dostalo z jednej polohy do druhej.

b)

Služby

Riečne informačné služby (River Information Services – RIS)

 

„Riečne informačné služby (RIS)“ sú služby poskytované v súlade s článkom 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (2).

Riadenie premávky plavidiel (Vessel Traffic Management – VTM)

 

„Riadenie premávky plavidiel (VTM)“ je funkčný rámec harmonizovaných opatrení a služieb na zvýšenie bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, účelnosti lodnej dopravy a ochrany morského prostredia vo všetkých splavných vodách.

Vnútrozemské plavebno-prevádzkové služby (Vessel Traffic Services – VTS)

 

„Vnútrozemské plavebno-prevádzkové služby (VTS)“ sú služby v zmysle bodu 2.5 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) 414/2007 (3).

Navigačné informácie

 

„Navigačné informácie“ sú informácie poskytované veliteľovi lode na palube na podporu rozhodovania na palube.

Taktické informácie o premávke (Tactical Traffic Information – TTI)

 

„Taktické informácie o premávke“ sú informácie, ktoré ovplyvňujú bezprostredné rozhodnutia o plavbe v skutočnej plavebnej situácii a v okolitých zemepisných podmienkach. Taktické informácie o premávke sa používajú na vytvorenie taktického obrazu premávky.

Strategické informácie o premávke (Strategic Traffic Information – STI)

 

„Strategické informácie o premávke“ sú informácie, ktoré ovplyvňujú strednodobé a dlhodobé rozhodnutia používateľov RIS. Strategické informácie o premávke sa používajú na vytvorenie strategického obrazu premávky.

Lokalizácia plavidiel a sledovanie ich dráhy (Vessel Tracking and Tracing – VTT)

 

„Lokalizácia plavidiel a sledovanie ich dráhy“ je funkcia v zmysle bodu 2.12 prílohy k nariadeniu (ES) č. 414/2007.

Identifikátor námornej pohyblivej služby (Maritime Mobile Service Identity – MMSI)

 

„Identifikátor námornej pohyblivej služby“ je séria deviatich číslic, ktoré sa prenášajú cez rádiovú spojovaciu cestu s cieľom jednoznačne identifikovať loď, stanice, pobrežné stanice a skupinové volania.

Medzinárodné elektronické hlásenie (Electronic Reporting International – ERI)

 

„Medzinárodné elektronické hlásenie (ERI)“ sú technické usmernenia a špecifikácie stanovené v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) smernice 2005/44/ES.

Elektronický mapový zobrazovací a informačný systém na vnútrozemskú navigáciu (Inland Electronic Chart Display and Information System – ECDIS)

 

„Elektronický mapový zobrazovací a informačný systém na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS)“ sú technické usmernenia a špecifikácie stanovené v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) smernice 2005/44/ES.

Zúčastnené subjekty

Kapitán

 

„Kapitán“ je osoba na palube lode, ktorá velí a má právomoc robiť všetky rozhodnutia týkajúce sa plavby a riadenia lode. Termíny „kapitán“ a „veliteľ lode“ sa považujú za rovnocenné.

Kormidelník

 

„Kormidelník“ je osoba, ktorá naviguje plavidlo podľa pokynov kapitána týkajúcich sa plánu cesty.

Príslušný orgán pre RIS

 

Príslušným orgánom pre RIS je orgán určený členským štátom v súlade s článkom 8 smernice 2005/44/ES.

Prevádzkovateľ RIS

 

„Prevádzkovateľ RIS“ je osoba vykonávajúca jednu alebo viacero úloh týkajúcich sa poskytovania služieb RIS.

Užívatelia RIS

 

„Užívatelia RIS“ sú všetky rôzne skupiny užívateľov vymedzené v článku 3 písm. g) smernice 2005/44/ES.

1.4.   Služby lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy a minimálne požiadavky týkajúce sa systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy

Systémy VTT musia byť schopné podporovať tieto služby:

navigáciu,

informácie o premávke,

riadenie premávky,

pomoc v prípade nehody,

riadenie dopravy,

presadzovanie práva,

poplatky za vodné cesty a za infraštruktúru prístavov,

informačné služby o vodnej ceste,

štatistiku.

Tým nie sú dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 414/2007 uplatniteľné na tieto služby.

Najdôležitejšie informácie, ktoré zhromažďuje systém VTT, sa týkajú totožnosti plavidla a jeho polohy. Systém VTT musí byť schopný poskytovať automaticky a pravidelne ostatným plavidlám a pobrežným staniciam minimálne tieto informácie, a to za predpokladu, že tieto plavidlá alebo pobrežné stanice sú primerane vybavené:

jedinečné identifikačné číslo plavidla: jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI)/číslo Medzinárodnej námornej organizácie (číslo IMO),

názov plavidla,

rádiový volací znak plavidla,

navigačný stav,

typ plavidla alebo zostavy plavidiel,

rozmery plavidla alebo zostavy plavidiel,

ponor,

označenie nebezpečného nákladu (počet modrých kužeľov v súlade s ADN),

stav naloženia (naložené/vyložené),

miesto určenia,

odhadovaný čas príchodu (ETA) na miesto určenia,

počet osôb na palube,

poloha (+ informácie o kvalite),

rýchlosť (+ informácie o kvalite),

kurz vzhľadom na zem (COG) (+ informácie o kvalite),

kurz riadenia (HDG) (+ informácie o kvalite),

rýchlosť otáčania (ROT),

informácie o modrej značke,

časová značka určenia polohy

Tieto minimálne požiadavky vyjadrujú potreby užívateľov a potrebné údaje pre systémy VTT vo vnútrozemskej plavbe.

Systém VTT je navrhnutý tak, aby poskytoval dostatočnú flexibilitu na uspokojenie ďalších požiadaviek v budúcnosti.

2.   FUNKCIE LOKALIZÁCIE PLAVIDIEL A SLEDOVANIA ICH DRÁHY PRI VNÚTROZEMSKEJ PLAVBE

2.1.   Úvod

V tomto oddiele sa stanovujú požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré zhromažďuje systém VTT pre rôzne kategórie služieb RIS. Požiadavky pre každú kategóriu služieb sa uvádzajú s opisom skupín užívateľov a využívania informácií z VTT.

Prehľad informačných potrieb v súvislosti s VTT je uvedený v tabuľke 2.1 na konci tohto oddielu.

2.2.   Navigácia

Lokalizácia plavidiel a sledovanie ich dráhy sa môže využiť na podporu aktívnej navigácie na palube. Hlavnou skupinou užívateľov sú kormidelníci.

Proces navigácie možno rozdeliť do 3 etáp:

a)

navigácia v strednodobom predstihu,

b)

navigácia v krátkodobom predstihu,

c)

navigácia vo veľmi krátkodobom predstihu.

Požiadavky na užívateľa sa líšia pre každú etapu.

2.2.1.   Navigácia v strednodobom predstihu

Navigácia v strednodobom predstihu je etapa navigácie, počas ktorej veliteľ lode pozoruje a analyzuje plavebnú situáciu, predvída vo výhľade niekoľkých minút až jednej hodiny a zvažuje možnosti, kde stretne, minie alebo predbehne iné plavidlá.

Typický dopravný obraz, ktorý veliteľ potrebuje, je typické „videnie za roh“ a zvyčajne je mimo rozsahu palubného radaru.

Rýchlosť aktualizácie závisí od úlohy a líši sa podľa situácie, v ktorej sa plavidlo nachádza.

2.2.2.   Navigácia v krátkodobom predstihu

Navigácia v krátkodobom predstihu je etapa rozhodovania v navigačnom procese. V tejto etape sú dopravné informácie relevantné pre proces navigácie vrátane prípadných opatrení na predchádzanie kolízii. Pri tejto funkcii ide o pozorovanie ostatných plavidiel v blízkom okolí samotného plavidla.

Aktuálne dopravné informácie sa musia vymieňať nepretržite najmenej každých 10 sekúnd. Na niektorých trasách môžu úrady stanoviť vopred definovanú rýchlosť aktualizácie (maximálne 2 sekundy).

2.2.3.   Navigácia vo veľmi krátkodobom predstihu

Navigácia vo veľmi krátkodobom predstihu je operačná časť navigačného procesu. Tu sa vopred prijaté rozhodnutia realizujú na mieste a sleduje sa ich účinok. Informácie o plavebnej situácii, ktoré sa vyžadujú z iných plavidiel, obzvlášť v tejto situácii, sa týkajú podmienok vlastného plavidla, ako je napr. relatívna poloha, relatívna rýchlosť. V tejto etape je potrebné sledovať veľmi presné informácie.

Informácie o lokalizácii a sledovaní preto nemožno použiť pre navigáciu vo veľmi krátkodobom predstihu.

2.3.   Riadenie plavebnej premávky

Riadenie plavebnej premávky (VTM) pozostáva minimálne z týchto prvkov:

a)

plavebno-prevádzkové služby,

b)

plánovanie a prevádzka plavebných komôr,

c)

plánovanie a prevádzka mostov.

2.3.1.   Plavebno-prevádzkové služby

Plavebno-prevádzkové služby pozostávajú z týchto služieb:

a)

informačná služba,

b)

navigačná asistenčná služba,

c)

služba organizácie premávky.

Skupinu užívateľov plavebno-prevádzkových služieb (VTS) tvorí prevádzkový personál VTS a kormidelníci.

Potreby užívateľov týkajúce sa informácií o premávke sú uvedené v bodoch 2.3.1.1 až 2.3.1.3.

2.3.1.1.   Informačná služba

Informačná služba sa zabezpečuje vysielaním informácií v stanovených časoch a intervaloch, alebo keď to VTS považujú za potrebné, alebo na žiadosť plavidla a môže obsahovať správy o polohe, identifikácii a úmysloch ostatných plavidiel, o podmienkach vodnej cesty, poveternostných podmienkach, nebezpečných situáciách alebo akýchkoľvek iných faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na plavbu plavidla.

Na informačné služby je potrebný prehľad o doprave v sieti alebo na úseku plavebnej dráhy.

Príslušný orgán môže v prípade potreby stanoviť preddefinovanú rýchlosť aktualizácie pre bezpečný a spoľahlivý prechod cez oblasť.

2.3.1.2.   Navigačná asistenčná služba

Navigačná asistenčná služba informuje kormidelníka o ťažkých navigačných alebo meteorologických okolnostiach, alebo mu pomáha v prípade porúch alebo nedostatkov. Táto služba sa obyčajne poskytuje na žiadosť plavidla, alebo keď to VTS považujú za potrebné.

Prevádzkový personál VTS musí mať aktuálne podrobné zobrazenie premávky, aby mohol kormidelníkovi poskytnúť jednotlivé informácie.

K výmene aktuálnych informácií o premávke musí dochádzať nepretržite (každé tri sekundy, takmer v reálnom čase alebo inou preddefinovanou rýchlosťou aktualizácie, ktorú určí príslušný orgán).

Všetky ostatné informácie musia byť sprístupnené na požiadanie prevádzkového personálu VTS alebo v osobitných prípadoch.

2.3.1.3.   Služba organizácie premávky

Služba organizácie premávky sa týka operačného riadenia premávky a plánovania pohybu plavidiel s cieľom predchádzať dopravnej zápche a nebezpečným situáciám a je obzvlášť dôležitá v čase vysokej hustoty premávky, alebo keď môže pohyb osobitnej prepravy ovplyvňovať plynulosť ostatnej premávky. Táto služba môže zahŕňať aj vytvorenie a prevádzkovanie systému plavebných povolení alebo plavebných plánov VTS, alebo oboje, a to pokiaľ ide o prednostné pohyby, pridelenie priestoru (napríklad kotviská, plavebná komora, plavebné trasy), povinné hlásenie pohybov v oblasti VTS, vymedzené trasy, stanovené obmedzenia rýchlosti, alebo iné príslušné opatrenia, ktoré orgán VTS považuje za potrebné.

2.3.2.   Plánovanie a prevádzka plavebnej komory

Procesy dlhodobého a strednodobého plánovania plavebnej komory a proces prevádzky plavebnej komory sú opísané v bodoch 2.3.2.1 až 2.3.2.3. Hlavnými skupinami užívateľov sú prevádzkový personál plavebnej komory, kormidelníci, kapitáni a manažéri nautického servisu.

2.3.2.1.   Dlhodobé plánovanie plavebnej komory

Dlhodobé plánovanie plavebnej komory je plánovanie jej činnosti v predstihu niekoľkých hodín až jedného dňa.

V tomto prípade sa informácie o premávke používajú s cieľom zlepšiť informácie o časoch prejazdu a čakania pri plavebných komorách, ktoré pôvodne vychádzajú zo štatistických informácií.

Odhadovaný čas príchodu (ETA) musí byť k dispozícii na požiadanie alebo sa musí oznámiť v prípade, ak odchýlka od pôvodného ETA prekročí odchýlku, ktorú povolil príslušný orgán. Požadovaný čas príchodu (RTA) je odpoveď na správu o ETA alebo sa môže odoslať z plavebnej komory s cieľom navrhnúť čas preplávania.

2.3.2.2.   Strednodobé plánovanie plavebnej komory

Strednodobé plánovanie plavebnej komory je plánovanie jej činnosti v predstihu až 2 alebo 4 cyklov.

V tomto prípade sa informácie o premávke použijú na priradenie prichádzajúcich plavidiel k dostupným cyklom plavebnej komory a na základe tohto plánovania sú kormidelníci informovaní o RTA.

ETA musí byť k dispozícii na požiadanie alebo sa musí oznámiť v prípade, ak odchýlka od pôvodného ETA prekročí odchýlku, ktorú povolil príslušný orgán. Všetky ostatné informácie musia byť k dispozícii ihneď pri prvom kontakte alebo na požiadanie. RTA je odpoveď na správu o ETA alebo sa môže odoslať z plavebnej komory s cieľom navrhnúť čas preplávania.

2.3.2.3.   Prevádzka plavebnej komory

V etape prevádzky plavebnej komory sa uskutočňuje vlastný proces preplávania plavebnou komorou.

K výmene aktuálnych informácií o premávke musí dochádzať nepretržite alebo inou preddefinovanou rýchlosťou aktualizácie, ktorú určí príslušný orgán.

Presnosť informácií z VTT neumožňuje aplikácie s vysokou presnosťou, ako je zatváranie brán plavebných komôr.

2.3.3.   Plánovanie a prevádzka mostov

Procesy strednodobého a krátkodobého plánovania mostov a proces prevádzky mostov sú opísané v bodoch 2.3.3.1 až 2.3.3.3. Hlavnými skupinami užívateľov sú prevádzkový personál mostov, kormidelníci, kapitáni a manažéri nautického servisu.

2.3.3.1.   Strednodobé plánovanie mosta

Predmetom strednodobého plánovania mosta je optimalizácia dopravného toku tak, aby sa mosty otvorili včas na preplavenie plavidiel (zelená vlna). Horizont plánovania sa pohybuje od 15 minút do dvoch hodín. Časový rámec závisí od situácie na mieste.

ETA a informácie o polohe musia byť k dispozícii na požiadanie, alebo sa takéto informácie musia oznámiť ihneď, ako odchýlka medzi aktualizovaným ETA a pôvodným ETA prekročí preddefinovanú hodnotu, ktorú stanovil príslušný orgán. Všetky ostatné informácie musia byť k dispozícii ihneď pri prvom kontakte alebo na požiadanie. RTA je odpoveď na správu o ETA alebo sa môže odoslať z mosta s cieľom navrhnúť čas preplávania.

2.3.3.2.   Krátkodobé plánovanie mosta

V prípade krátkodobého plánovania mosta sa prijímajú rozhodnutia na základe stratégie otvárania mosta.

Aktuálne informácie o premávke týkajúce sa polohy, rýchlosti a smeru musia byť k dispozícii na požiadanie alebo sa musia oznámiť v súlade s preddefinovanou rýchlosťou aktualizácie, ktorú určil príslušný orgán, napríklad každých päť minút. ETA a informácie o polohe musia byť k dispozícii na požiadanie, alebo sa takéto informácie oznámia ihneď, keď odchýlka medzi aktualizovaným ETA a pôvodným ETA prekročí preddefinovanú hodnotu, ktorú stanovil príslušný orgán. Všetky ostatné informácie musia byť k dispozícii ihneď pri prvom kontakte alebo na požiadanie. RTA je odpoveď na správu o ETA alebo sa môže odoslať z mosta s cieľom navrhnúť čas preplávania.

2.3.3.3.   Prevádzka mosta

V etape prevádzky mosta prebieha samotné otvorenie mosta a preplavenie plavidla.

K výmene aktuálnych informácií o premávke musí dochádzať nepretržite alebo inou rýchlosťou aktualizácie, ktorú určil príslušný orgán.

Presnosť informácií z VTT neumožňuje aplikácie s vysokou presnosťou, ako je otváranie alebo zatváranie mosta.

2.4.   Pomoc v prípade nehody

Pomoc v prípade nehody je v tejto súvislosti zameraná na represívne opatrenia: riešenie skutočných nehôd a zabezpečovanie pomoci počas núdzových situácií. Hlavnými skupinami užívateľov sú prevádzkový personál v kalamitnom centre, prevádzkový personál VTS, kormidelníci, kapitáni a príslušné orgány.

V prípade nehody sa môžu informácie o premávke poskytnúť automaticky alebo o príslušné informácie požiada zodpovedná organizácia.

2.5.   Riadenie dopravy

Riadenie dopravy je rozdelené na tieto štyri činnosti:

a)

plánovanie cesty,

b)

dopravná logistika,

c)

riadenie prístavov a terminálov,

d)

riadenie nákladov a nautického servisu.

Hlavnými skupinami užívateľov sú kapitáni, sprostredkovatelia prepravy nákladu, manažéri nautického servisu, odosielatelia tovaru, príjemcovia tovaru, prepravcovia, prístavné orgány, prevádzkový personál terminálov, prevádzkový personál plavebných komôr a prevádzkový personál mostov.

2.5.1.   Plánovanie cesty

Plánovanie cesty sa v tejto súvislosti zameriava na plánovanie počas plavby. Počas plavby kontroluje kapitán pôvodný plán cesty.

2.5.2.   Dopravná logistika

Dopravnú logistiku tvorí organizácia, plánovanie, realizácia a kontrola dopravy.

Všetky informácie o premávke treba poskytnúť na požiadanie majiteľa lode alebo účastníkov logistiky.

2.5.3.   Intermodálne riadenie prístavov a terminálov

Intermodálne riadenie prístavov a terminálov sa zaoberá plánovaním zdrojov v prístavoch a termináloch.

Manažér terminálu a manažér prístavu si vyžiadajú informácie o premávke alebo dajú súhlas na to, aby sa informácie o premávke zasielali automaticky v dopredu určených situáciách.

2.5.4.   Riadenie nákladov a nautického servisu

Riadenie nákladov a nautického servisu sa zaoberá plánovaním a optimalizáciou využitia plavidiel, usporiadaním nákladu a prepravou.

Lodný zasielateľ alebo majiteľ lode si vyžiada informácie o premávke alebo sa tieto informácie o premávke budú zasielať v dopredu určených situáciách.

2.6.   Presadzovanie práva

Rozsah úlohy presadzovania práva je obmedzený na služby kontroly nebezpečného tovaru, kontrolu prisťahovalectva a colnú kontrolu. Hlavnými skupinami užívateľov sú colnice, príslušné orgány a kapitáni.

Informácie o premávke sa oznamujú príslušným orgánom. Oznamovanie informácií o premávke sa uskutočňuje na požiadanie alebo v pevných, vopred určených miestach, alebo za zvláštnych okolností, ktoré určil zodpovedný orgán.

2.7.   Poplatky za vodné cesty a za infraštruktúru prístavov

Používanie vodných ciest a prístavov podlieha na rôznych miestach v Únii plateniu poplatkov. Hlavnými skupinami užívateľov sú príslušné orgány, kapitáni, manažéri nautického servisu, plavebné a prístavné orgány.

Informácie o premávke sa oznamujú na požiadanie alebo na stanovených miestach, ktoré vopred určí príslušný plavebný alebo prístavný orgán.

2.8.   Informačné potreby

Tabuľka 2.1 sa uvádza prehľad informačných potrieb jednotlivých služieb.

Tabuľka 2.1

Prehľad informačných potrieb

 

Identifikácia

Názov

Rádiový volací znak

Navigačný stav

Typ

Rozmery

Ponor

Nebezpečný náklad

Stav naloženia

Miesto určenia

ETA na miesto určenia

Počet osôb

Poloha a čas

Rýchlosť

Kurz/smer

Kurz riadenia

Rýchlosť otáčania

Modrá značka

Ostatné informácie

Navigácia – strednodobá

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

Navigácia – krátkodobá

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

Navigácia – veľmi krátkodobá

VTT v súčasnosti nespĺňa požiadavky

VTM – služby VTS

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

VTM – prevádzka plavebnej komory

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Podjazdová výška

VTM – plánovanie plavebnej komory

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Počet pomocných remorkérov, podjazdová výška, ETA/RTA

VTM – prevádzka mosta

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Podjazdová výška

VTM – plánovanie mosta

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Podjazdová výška, ETA/RTA

Pomoc v prípade nehody

X

X

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

TM – plánovanie cesty

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

Podjazdová výška, ETA/RTA

TM – dopravná logistika

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

TM – riadenie prístavov a terminálov

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

ETA/RTA

TM– riadenie nákladov a nautického servisu

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

ETA/RTA

Presadzovanie práva

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Poplatky za infraštruktúru vodných ciest a prístavov

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.   TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VNÚTROZEMSKÉHO AUTOMATICKÉHO IDENTIFIKAČNÉHO SYSTÉMU AIS

3.1.   Úvod

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) zaviedla v námornej navigácii vybavenie automatickým identifikačným systémom (AIS): všetky námorné plavidlá v medzinárodnej plavbe, na ktoré sa vzťahuje kapitola 5 dohovoru SOLAS, musia byť od konca roka 2004 vybavené pohyblivými stanicami AIS triedy A.

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (4) sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu pre námorné plavidlá prepravujúce nebezpečný alebo životné prostredie znečisťujúci tovar s využitím AIS pre hlásenie z lodí a monitorovanie.

AIS sa považuje za vhodné riešenie na automatickú identifikáciu a lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich dráhy pri vnútrozemskej plavbe. Prínosom pre bezpečnostné aplikácie sú najmä činnosť AIS v reálnom čase a dostupnosť celosvetových noriem a usmernení.

S cieľom splniť špecifické požiadavky vnútrozemskej plavby musí byť systém AIS ďalej rozpracovaný na takzvanú technickú špecifikáciu AIS pre vnútrozemskú plavbu pri zachovaní úplnej kompatibility s námorným AIS a už existujúcimi normami a technickými špecifikáciami v oblasti vnútrozemskej plavby.

Pretože vnútrozemský systém AIS je kompatibilný s námorným systémom AIS, umožňuje priamu výmenu údajov medzi námornými a vnútrozemskými plavidlami plaviacimi sa v oblastiach so zmiešanou dopravou.

AIS:

je systém, ktorý zaviedla IMO na podporu námornej bezpečnosti plavby; je požiadavka týkajúca sa povinného vybavenia pre všetky plavidlá v súlade s kapitolou V dohovoru SOLAS,

funguje v priamom režime z lode na loď, ako aj v režime z lode na breh a z brehu na loď,

je bezpečnostný systém s prísnymi požiadavkami z hľadiska dostupnosti, nepretržitosti a spoľahlivosti,

je systém v reálnom čase založený na priamej výmene údajov z lode na loď,

je autonómne fungujúci systém schopný samousporiadania bez hlavnej stanice, centrálny riadiaci dispečing nie je potrebný,

je založený na medzinárodných normách a postupoch v súlade s kapitolou V dohovoru SOLAS,

je typovo schválený systém na zlepšenie bezpečnosti plavby podľa certifikačného postupu,

je globálne interoperabilný.

Účelom tohto oddielu je určiť všetky potrebné technické požiadavky, zmeny a rozšírenia existujúcich pohyblivých staníc AIS triedy A s cieľom vytvoriť pohyblivú stanicu vnútrozemského systému AIS na použitie pri vnútrozemskej plavbe.

3.2.   Rozsah pôsobnosti

Automatický identifikačný systém (AIS) je lodný rádiový dátový systém, pomocou ktorého sa prenášajú statické, dynamické a cestovné údaje medzi vybavenými plavidlami navzájom a medzi vybavenými plavidlami a pobrežnými stanicami. Lodné stanice AIS vysielajú v pravidelných intervaloch údaje o identite a polohe plavidla a iné údaje. Prijímaním týchto prenosov môžu lodné alebo pobrežné stanice AIS v rádiovom dosahu automaticky lokalizovať, identifikovať a sledovať plavidlá vybavené systémom AIS na zodpovedajúcom zobrazovacom zariadení, ako napríklad radar alebo elektronické zobrazovacie systémy, napríklad elektronický mapový zobrazovací a informačný systém na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS), ako je stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 909/2013 (5). AIS je určený na zlepšenie bezpečnosti plavby pri používaní medzi loďami navzájom, pozorovanie (VTS), lokalizáciu plavidiel a sledovanie ich dráhy a pomoc v prípade nehody.

Pohyblivé stanice AIS sa rozdeľujú na tieto typy:

a)

pohyblivé stanice triedy A určené pre všetky námorné plavidlá, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vybavenie podľa kapitoly V dohovoru SOLAS;

b)

pohyblivé stanice vnútrozemského systému AIS, ktoré majú plnú funkčnosť triedy A na úrovni dátového spojenia VHF a ktoré sa líšia v doplnkových funkciách a sú určené na používanie vnútrozemskými plavidlami;

c)

pohyblivé stanice SO/CS triedy B s obmedzenými funkciami, ktoré môžu používať plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky prepravy pre pohyblivé stanice triedy A alebo pohyblivé stanice vnútrozemského systému AIS;

d)

pobrežné stanice AIS vrátane základných staníc AIS a retranslačných staníc AIS.

Rozlišujú sa tieto režimy prevádzky:

a)

prevádzka z lode na loď: všetky plavidlá vybavené systémom AIS môžu prijímať statické a dynamické informácie od všetkých ostatných plavidiel vybavených systémom AIS v rámci rádiového dosahu;

b)

prevádzka z lode na breh: údaje z plavidiel, ktoré sú vybavené systémom AIS, môžu prijímať aj pobrežné stanice AIS, ktoré sú napojené na centrum RIS, kde možno vytvoriť zobrazenie premávky (taktické zobrazenie premávky a/alebo strategické zobrazenie premávky);

c)

prevádzka z brehu na loď: z brehu do plavidla možno prenášať údaje súvisiace s cestou a bezpečnosťou.

Charakteristickou črtou AIS je autonómny režim s využitím samoorganizovaného mnohonásobného prístupu s časovým delením kanálov (SOTDMA), a to bez toho, aby bolo potrebné zriadiť hlavnú stanicu. Rádiový protokol je navrhnutý tak, aby stanice plavidiel fungovali samostatne samoorganizovaným spôsobom, keď si navzájom oznámia prístupové parametre spojenia. Čas je rozdelený do jednominútových rámcov s 2 250 časovými intervalmi na rádiový kanál, ktoré sa synchronizujú časovým údajom svetového koordinovaného času UTC v globálnom navigačnom satelitnom systéme GNSS. Každý účastník si organizuje svoj prístup k rádiovému kanálu výberom voľných časových intervalov s ohľadom na budúce využitie časových intervalov inými stanicami. Na prideľovanie časových intervalov nie je potrebný centrálny dispečing.

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS sa vo všeobecnosti skladá z týchto komponentov:

a)

kombinovaný vysielač a prijímač VHF (1 vysielač, 2 prijímače);

b)

prijímač pozície GNSS;

c)

dátový procesor.

Univerzálny lodný systém AIS, ako ho vymedzili IMO, ITU a IEC a ako sa odporúča na požívanie vo vnútrozemskej plavbe, využíva SOTDMA v námornom mobilnom pásme VHF. Systém AIS funguje na medzinárodne pridelených frekvenciách VHF AIS 1 (161,975 MHz) a AIS 2 (162,025 MHz) a môže sa prepínať na iné frekvencie námorného mobilného pásma VHF.

S cieľom splniť špecifické požiadavky vnútrozemskej plavby sa systém AIS musí ďalej rozpracovať na takzvaný vnútrozemský AIS pri zachovaní úplnej kompatibility s námorným AIS.

Systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy pri vnútrozemskej plavbe musia byť kompatibilné s pohyblivými stanicami AIS triedy A, ako to vymedzila IMO. Správy vnútrozemského systému AIS musia byť preto schopné poskytnúť tieto typy informácií:

a)

statické informácie, ako napr. oficiálne číslo plavidla, volací znak plavidla, názov plavidla, typ plavidla;

b)

dynamické informácie, ako napr. polohu plavidla s uvedením presnosti a stavu integrity;

c)

informácie v súvislosti s cestou, ako sú napr. dĺžka a šírka zostavy plavidiel, nebezpečný náklad na palube;

d)

špecifické informácie o vnútrozemskej plavbe, ako napr. počet modrých kužeľov/svetiel podľa ADN alebo ETA k plavebnej komore/mostu/terminálu/na hranicu.

V prípade pohybujúcich sa plavidiel je rýchlosť aktualizácie dynamických informácií na taktickej úrovni medzi 2 a 10 sekundami. Pre kotviace plavidlá sa odporúča rýchlosť aktualizácie raz za niekoľko minút alebo vždy pri zmene informácií.

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS nenahrádza, ale podporuje také navigačné služby, ako je radarová lokalizácia plavidiel a VTS. Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS poskytuje dodatočný vstup pre navigačné informácie: jej pridanou hodnotou je poskytnúť prostriedky na pozorovanie a sledovanie plavidiel vybavených vnútrozemským systémom AIS. Presnosť polohy odvodená z pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS pomocou vnútorného (neopraveného) GNSS je zvyčajne väčšia ako 10 metrov. Keď sa poloha opraví pomocou DGNSS buď zo služby diferenčnej korekcie majákov, správy AIS 17, alebo EGNOS (SBAS), presnosť je zvyčajne menej ako 5 metrov. V dôsledku svojich rozdielnych charakteristík sa pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS a radar vzájomne dopĺňajú.

3.3.   Požiadavky

3.3.1.   Všeobecné požiadavky

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS vychádza z pohyblivej stanice AIS triedy A v súlade s dohovorom SOLAS.

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS musí zaisťovať hlavné funkcie pohyblivých staníc AIS triedy A a súčasne zohľadňovať špecifické požiadavky pre vnútrozemskú plavbu.

Vnútrozemský systém AIS je kompatibilný s námorným systémom AIS a musí umožňovať priamu výmenu údajov medzi námornými a vnútrozemskými plavidlami plávajúcimi v oblastiach so zmiešanou premávkou.

Požiadavky stanovené v bodoch 3.3 až 3.5 sú doplnkové alebo dodatočné požiadavky pre vnútrozemský systém AIS, ktorý sa líši od pohyblivých staníc AIS triedy A.

Koncepcia pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS musí zohľadňovať dokument o technických objasneniach týkajúcich sa normy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy (Technical clarifications on the Vessel Tracking and Tracing standard).

Predvoleným nastavením prenosového výkonu musí byť vysoký výkon a na nízky výkon sa má nastaviť len vtedy, ak to vyžaduje príslušný orgán.

3.3.2.   Obsah informácií

Prostredníctvom pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS sa prenášajú len informácie o lokalizácii plavidiel a sledovaní ich dráhy a informácie týkajúce sa bezpečnosti.

Obsah informácií stanovený v bodoch 3.3.2.1 až 3.3.2.5 sa musí implementovať tak, aby ho bolo možné odoslať z pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS bez potreby externej aplikácie.

Správy vnútrozemského systému AIS obsahujú tieto informácie (s položkami označenými „*“ sa musí zaobchádzať inak ako v prípade námorných plavidiel):

3.3.2.1.   Statické informácie o plavidle

Pokiaľ je to možné, statické informácie o plavidle pre vnútrozemské plavidlá musia mať tie isté parametre a tú istú štruktúru ako pri pohyblivých staniciach AIS triedy A. Akékoľvek konverzie z vnútrozemských na námorné parametre sa vykonajú automaticky tam, kde je to možné. Polia s nepoužitými parametrami sa nastavia ako „nie je k dispozícii“.

Pridajú sa špecificky vnútrozemské statické informácie o plavidle.

Statické informácie o plavidle sa vysielajú samostatne z plavidla alebo na požiadanie.

Identifikátor používateľa (MMSI)

vo všetkých správach

Názov plavidla

Správa AIS 5

Volací znak plavidla

Správa AIS 5

Číslo IMO

Správa AIS 5 (nie je k dispozícii pre vnútrozemské plavidlá)

Typ plavidla/zostavy plavidiel a nákladu *

Správa AIS 5 + Vnútrozemský FI 10

Celková dĺžka (presnosť na decimetre) *

Správa AIS 5 + Vnútrozemský FI 10

Celková šírka (presnosť na decimetre) *

Správa AIS 5 + Vnútrozemský FI 10

Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI)

Vnútrozemský FI 10

Referenčný bod hlásenej polohy na plavidle (umiestnenie antény) *

Správa AIS 5

3.3.2.2.   Dynamické informácie o plavidle

Pokiaľ je to možné, dynamické informácie o plavidle pre vnútrozemské plavidlá musia mať tie isté parametre a tú istú štruktúru ako pri pohyblivých staniciach AIS triedy A. Polia s nepoužitými parametrami sa nastavia ako „nie je k dispozícii“.

Pridajú sa špecificky vnútrozemské dynamické informácie o plavidle.

Dynamické informácie o plavidle sa vysielajú samostatne z plavidla alebo na požiadanie.

Poloha podľa Svetového geodetického systému z roku 1984 (WGS 84)

Správa AIS 1, 2 a 3

Rýchlosť vzhľadom na zem (SOG)

Správa AIS 1, 2 a 3

Kurz COG

Správa AIS 1, 2 a 3

Kurz riadenia HDG

Správa AIS 1, 2 a 3

Rýchlosť otáčania ROT

Správa AIS 1, 2 a 3

Presnosť polohy (GNSS/DGNSS)

Správa AIS 1, 2 a 3

Čas elektronického prístroja na určovanie polohy

Správa AIS 1, 2 a 3

Navigačný stav

Správa AIS 1, 2 a 3

Stav modrej značky *

Správa AIS 1, 2 a 3

Kvalita informácií o rýchlosti

Vnútrozemský FI 10

Kvalita informácií o kurze

Vnútrozemský FI 10

Kvalita informácií o kurze riadenia

Vnútrozemský FI 10

3.3.2.3.   Cestovné informácie o plavidle

Pokiaľ je to možné, cestovné informácie o vnútrozemských plavidlách musia mať tie isté parametre a tú istú štruktúru ako pri pohyblivých staniciach AIS triedy A. Polia s nepoužitými parametrami sa nastavia ako „nie je k dispozícii“.

Pridajú sa špecificky vnútrozemské informácie o plavidle.

Cestovné informácie o plavidle sa vysielajú samostatne z plavidla alebo na požiadanie.

Miesto určenia (kód lokality ISRS)

Správa AIS 5

Kategória nebezpečného nákladu

Správa AIS 5

Odhadovaný čas príchodu (ETA)

Správa AIS 5

Maximálny súčasný statický ponor *

Správa AIS 5 + Vnútrozemský FI 10

Uvedenie nebezpečného nákladu

Vnútrozemský FI 10

Zaťažené/nezaťažené plavidlo

Vnútrozemský FI 10

3.3.2.4.   Počet osôb na palube

Údaj o počte osôb na palube sa prenáša buď ako vysielaná správa, alebo ako adresovaná správa z plavidla na breh na požiadanie alebo v prípade udalosti.

Počet členov posádky na palube

Vnútrozemský FI 55

Počet cestujúcich na palube

Vnútrozemský FI 55

Počet palubného personálu na palube

Vnútrozemský FI 55

3.3.2.5.   Bezpečnostné správy

Bezpečnostné správy (t. j. textové správy) sa prenášajú, keď sa to vyžaduje, ako vysielané správy alebo ako adresované správy.

Adresovaná bezpečnostná správa

Správa AIS 12

Vysielaná bezpečnostná správa

Správa AIS 14

3.3.3.   Interval hlásenia prenosu informácií

Rôzne typy informácií o správach vnútrozemského systému AIS sa prenášajú v rôznych intervaloch hlásenia.

Interval hlásenia pre dynamické informácie sa môže prepínať medzi autonómnym režimom a prideleným režimom v prípade pohybujúcich sa plavidiel v oblastiach vnútrozemských vodných ciest. Interval hlásenia sa môže zvýšiť až na 2 sekundy v pridelenom režime. Režim podávania správ je možné prepínať zo základnej stanice AIS (prostredníctvom správy AIS 23 pre skupinové pridelenie alebo správy 16 pre individuálne pridelenie) a príkazmi z externých lodných systémov prostredníctvom rozhrania IEC 61162, ako je vymedzené v dodatku B.

Pre statické a cestovné informácie je interval hlásenia 6 minút, na požiadanie alebo ak dôjde k zmene informácií.

Platia tieto intervaly hlásenia:

Statické informácie o plavidle:

Každých 6 minút, na požiadanie alebo ak dôjde k zmene údajov

Dynamické informácie o plavidle:

Závisí od navigačného stavu a režimu prevádzky plavidla, buď autonómny (predvolený) alebo pridelený režim, pozri tabuľku 3.1.

Cestovné informácie o plavidle:

Každých 6 minút, na požiadanie alebo ak dôjde k zmene údajov

Počet osôb na palube:

Podľa požiadaviek alebo na požiadanie

Bezpečnostné správy:

Podľa požiadaviek

Špecifické správy aplikácie:

Podľa požiadaviek (vymedzí príslušný orgán)


Tabuľka 3.1

Rýchlosť aktualizácie dynamických informácií o plavidle

Dynamické podmienky plavidla

Nominálny interval hlásenia

Stav plavidla „kotviace“ a plaviace sa rýchlosťou nie vyššou ako 3 uzly

3 minúty (6)

Stav plavidla „kotviace“ a plaviace sa rýchlosťou vyššou ako 3 uzly

10 sekúnd (6)

Plavidlo v autonómnom režime plaviace sa rýchlosťou 0 – 14 uzlov

10 sekúnd (6)

Plavidlo v autonómnom režime plaviace sa rýchlosťou 0 – 14 uzlov a meniace kurz

3 1/3 sekundy (6)

Plavidlo v autonómnom režime plaviace sa rýchlosťou 14 – 23 uzlov

6 sekúnd (6)

Plavidlo v autonómnom režime plaviace sa rýchlosťou 14 – 23 uzlov a meniace kurz

2 sekundy

Plavidlo v autonómnom režime plaviace sa rýchlosťou vyššou ako 23 uzlov

2 sekundy

Plavidlo v autonómnom režime plaviace sa rýchlosťou vyššou ako 23 uzlov a meniace kurz

2 sekundy

Plavidlo v pridelenom režime (7)

stanoví sa v rozpätí od 2 sekúnd do 10 sekúnd

3.3.4.   Technologická platforma

Platforma pre pohyblivú stanicu vnútrozemského systému AIS je pohyblivá stanica AIS triedy A.

Technické riešenie pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS vychádza z tých istých technických noriem ako pohyblivé stanice AIS triedy A (odporúčanie ITU-R M.1371 a medzinárodná norma IEC 61993-2).

3.3.5.   Kompatibilita s pohyblivými stanicami AIS triedy A

Pohyblivé stanice AIS musia byť v súlade s pohyblivými stanicami AIS triedy A a musia byť schopné prijímať a spracovávať všetky správy AIS [podľa odporúčania ITU-R M.1371 a technických objasnení k odporúčaniu ITU-R M.1371 Medzinárodného združenia pre námornú signalizáciu (IALA)] a okrem toho správy uvedené v bode 3.4.

3.3.6.   Jedinečný identifikátor

S cieľom zaručiť kompatibilitu s námornými plavidlami sa pre pohyblivé stanice vnútrozemského systému AIS musí použiť ako jedinečný identifikátor stanice (identifikátor rádiového vybavenia) číslo identifikátora námornej pohyblivej služby (MMSI).

3.3.7.   Požiadavky týkajúce sa aplikácie

Informácie uvedené v bode 3.3.2 sa zadávajú, ukladajú a zobrazujú priamo v pohyblivej stanici vnútrozemského systému AIS.

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS má schopnosť ukladať do internej pamäte aj špecifické statické údaje pre vnútrozemskú plavbu, aby sa zachovali informácie, keď je jednotka bez napájacieho zdroja.

Nevyhnutné konverzie údajov pre minimálnu klávesnicu a displej (MKD), pokiaľ ide o informačný obsah vnútrozemského AIS (napr. uzly na km/h) alebo vstup MKD a zobrazenie informácií týkajúcich sa typov vnútrozemských plavidiel sa budú spracovávať v rámci pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS.

Špecifické správy aplikácie (ASM) by sa mali zadávať/zobrazovať pomocou externej aplikácie s výnimkou vnútrozemského AIS ASM DAC = 200 FI = 10 (statické údaje a cestovné údaje vnútrozemského plavidla) a DAC = 200 FI = 55 (počet osôb na palube vnútrozemského plavidla), ktoré sú implementované priamo v pohyblivej stanici vnútrozemského systému AIS.

Na naprogramovanie údajov špecifických pre vnútrozemskú plavbu do odpovedača AIS sú v dodatku B stanovené vety digitálneho rozhrania.

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS poskytuje aspoň externé rozhranie na vkladanie opravných informácií DGNSS a informácií zaručujúcich integritu údajov v súlade s ustanoveniami Osobitného výboru 104 Rádiotechnickej komisie pre námorné služby o DGNSS.

3.3.8.   Typové schválenie

Pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS musí mať typové schválenie z hľadiska súladu s týmito technickými špecifikáciami.

3.4.   Zmeny protokolu pre pohyblivú stanicu vnútrozemského systému AIS

Z dôvodu vývoja odporúčania ITU-R M.1371 umožňuje niekoľko parametrov používanie nových kódov stavu. Fungovanie AIS tým nie je narušené, môže však viesť k zobrazeniu nerozpoznaných kódov stavu v zariadeniach založených na predchádzajúcich revíziách normy.

3.4.1.   Tabuľka 3.2 Správa o polohe

Tabuľka 3.2

Správa o polohe

Parameter

Počet bitov

Opis

ID správy

6

Identifikátor pre túto správu 1, 2 alebo 3

Indikátor opakovania

2

Používa opakovacie zariadenie na označenie toho, koľkokrát sa správa opakovala

0 – 3; predvolená hodnota = 0; 3 = ďalej neopakovať

ID používateľa (MMSI)

30

Číslo MMSI

Navigačný stav

4

0 = na ceste s využívaním motora; 1 = kotvenie; 2 = bez velenia; 3 = obmedzená manévrovacia schopnosť; 4 = obmedzenie ponorom; 5 = vyviazanie; 6 = na plytčine;

7 = vykonáva rybolov; 8 = na ceste využitím plachiet;

9 = vyhradené pre budúce zmeny navigačného stavu pre vysokorýchlostné plavidlo;

10 = vyhradené pre budúce zmeny navigačného stavu pre plavidlo Wing in Ground (WIG);

11 = motorové plavidlo s ťažným zariadením na korme (regionálne použitie) (8)

12 = motorové plavidlo so zariadením na tlačenie alebo na ťahanie na boku (regionálne použitie) (8);

13 = vyhradené pre budúce použitie; 14 = AIS-SART (aktívne);

15 = nie je vymedzené = predvolená hodnota (používa sa aj v AIS)

Rýchlosť otáčania ROT AIS

8

0 až +126 = otáčanie doprava až do 708° za minútu alebo viac

0 až –126 = otáčanie doľava až do 708° za minútu alebo viac

Hodnoty medzi 0 a 708° za minútu kódované podľa ROTAIS = 4,733 stupňa SQRT (ROTsensor) za minútu, kde ROTsensor je rýchlosť otáčania ako vstupný údaj z externého indikátora rýchlosti otáčania. ROTAIS sa zaokrúhľuje na hodnotu najbližšieho celého čísla

+ 127 = otáčanie vpravo pri viac ako 5° za 30 s (indikátor otáčania nie je k dispozícii)

– 127 = otáčanie vľavo pri viac ako 5° za 30 s (indikátor otáčania nie je k dispozícii)

– 128 (80 hexadecimálne) označuje, že k dispozícii nie sú žiadne informácie o otáčaní (predvolená hodnota).

Údaje ROT by nemali byť odvodené z informácií COG

Rýchlosť vzhľadom na zem

10

Rýchlosť vzhľadom na zem v krokoch po 1/10 uzla (0 – 102,2 uzla)

1 023 = nie je k dispozícii; 1 022 = 102,2 uzla alebo vyššia (9)

Presnosť polohy

1

Značka presnosti polohy (PA) by sa mala určiť v súlade s ITU-R M. 1371

1 = vysoká (=< 10 m)

0 = nízka (> 10 m)

0 = predvolená hodnota

Zemepisná dĺžka

28

Zemepisná dĺžka v 1/10 000 minútach (± 180°, východná = kladná hodnota (ako dvojkový doplnok), západná = záporná hodnota (ako dvojkový doplnok),

181 = (6791AC0 hexadecimálne) = nie je k dispozícii = predvolená hodnota)

Zemepisná šírka

27

Zemepisná šírka v 1/10 000 minútach (± 90°, severná = kladná hodnota (ako dvojkový doplnok), južná = záporná hodnota (ako dvojkový doplnok), 91 = (3412140 hexadecimálne) = nedostupná = predvolená hodnota)

Kurz vzhľadom na zem

12

Kurz vzhľadom na zem v 1/10o (0 – 3599). 3 600 (E10 hexadecimálne)

= nie je k dispozícii = predvolená hodnota;

3 601 – 4 095 sa nesmie použiť

Skutočný kurz riadenia

9

Stupne (0 – 359) (511 označuje, že údaj nie je k dispozícii = predvolená hodnota)

Časová značka

6

Sekunda UTC, keď bola správa vyhotovená elektronickým systémom určovania polohy (EPFS) (0 – 59 alebo 60, ak nie je k dispozícii časová značka, čo musí byť tiež predvolená hodnota, alebo 61, ak je systém určovania polohy v režime manuálneho vkladania údajov, alebo 62, ak je elektronický systém určovania polohy v režime odhadovania (približným výpočtom), alebo 63, ak systém určovania polohy nie je v prevádzke)

Indikátor špeciálneho manévru: modrá značka

2

Označenie, či je nastavená modrá značka (10)

0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota,

1 = nevykonáva sa špeciálny manéver = modrá značka nie je nastavená

2 = vykonáva sa špeciálny manéver = modrá značka je nastavená

áno,

3 nepoužíva sa

Rezerva

3

Nepoužíva sa. Treba nastaviť na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

Značka RAIM

1

Značka monitorovania nezávislej integrity prijímača RAIM elektronického zariadenia na určovanie polohy; 0 = RAIM sa nepoužíva = predvolená hodnota; 1 = RAIM sa používa. Značka RAIM by sa mala určiť v súlade s ITU-R M. 1371

Komunikačný stav

19

Komunikačný stav by sa mal určiť v súlade s ITU-R M. 1371

Spolu

168

Zaberá jeden časový úsek

3.4.2.   Statické údaje o plavidle a cestovné údaje (správa 5)

Tabuľka 3.3

Správa o statických a dynamických údajoch o plavidle

Parameter

Počet bitov

Opis

ID správy

6

Identifikátor pre túto správu 5

Indikátor opakovania

2

Odosiela opakovacie zariadenie na označenie toho, koľkokrát sa správa opakovala 0 – 3; Predvolená hodnota = 0; 3 = ďalej neopakovať

ID používateľa (MMSI)

30

Číslo MMSI

Indikátor verzie AIS

2

0 = stanica v súlade s odporúčaním ITU-R M. 1371-1;

1 = stanica v súlade s odporúčaním ITU-R M. 1371-3 (alebo novšou verziou),

2 = stanica v súlade s odporúčaním ITU-R M. 1371-5 (alebo novšou verziou),

3 = stanica v súlade s budúcimi vydaniami

Číslo IMO

30

0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota – nevzťahuje sa na pátracie a záchranné lietadlo

0000000001 – 0000999999 nepoužíva sa

0001000000 – 0009999999 = platné číslo IMO;

0010000000-1073741823 = oficiálne číslo vlajkového štátu. (11)

Rádiový volací znak

42

7 znakov v 6 bitovom kóde ASCII, „@@@@@@@“ = nie je k dispozícii = predvolená hodnota

Plavidlo spojené s materským plavidlom by malo používať „A“, za ktorým nasleduje posledných 6 číslic MMSI materského plavidla. Medzi príklady týchto plavidiel patria vlečné plavidlá, záchranné lode, zásobovacie lode, záchranné člny a záchranné nafukovacie člny

Názov

120

Maximálne 20 znakov v 6 bitovom kóde ASCII, pozri ITU-R M. 1371;

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = nie je k dispozícii = predvolená hodnota. Pre pátracie a záchranné lietadlo by sa mal nastaviť na „SAR AIRCRAFT NNNNNNN“, kde NNNNNNN sa rovná registračnému číslu lietadla

Typ plavidla a náklad

8

0 = nie je k dispozícii alebo žiadne plavidlo = predvolená hodnota;

1 – 99 = ako je uvedené v ITU-R M. 1371; (12)

100 – 199 = vyhradené na regionálne použitie;

200 – 255 = vyhradené na budúce použitie

Nevzťahuje sa na pátracie a záchranné lietadlo

Celkové rozmery plavidla/zostavy plavidiel a referencia pre polohu

30

Referenčný bod hlásenej polohy; označuje aj rozmer plavidla v metroch (pozri ITU-R M. 1371).

V prípade pátracieho a záchranného lietadla môže o použití tohto poľa rozhodovať zodpovedný orgán. Ak sa použije, mal by označovať maximálne rozmery plavidla. Štandardne by mali byť A = B = C = D nastavené na hodnotu „0“ (13)  (14)  (15)

Typ elektronického prístroja na určovanie polohy

4

0 = nedefinovaný (predvolená hodnota)

1 = GPS

2 = GLONASS

3 = kombinovaný GPS/GLONASS

4 = Loran-C

5 = Chayka

6 = integrovaný navigačný systém

7 = sledovaný

8 = Galileo

9 – 14 = nepoužíva sa

15 = interný GNSS

Odhadovaný čas príchodu (ETA)

20

ETA; MMDDHHMM UTC

Bity 19 – 16: mesiac; 1 – 12; 0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota

Bity 15 – 11: deň; 1 – 31; 0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota

Bity 10 – 6: hodina; 0 – 23; 24 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota

Bity 5 – 0: minúta; 0 – 59; 60 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota

V prípade pátracieho a záchranného lietadla môže o použití tohto poľa rozhodovať zodpovedný orgán

Maximálny súčasný statický ponor

8

v 1/10 m, 255 = ponor 25,5 m alebo väčší, 0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota (16)

Miesto určenia

120

Maximálne 20 znakov s použitím 6-bitového kódu ASCII @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = nie je k dispozícii. (17)

Zariadenie dátového terminálu (DTE)

1

Dátový terminál pripravený (0 = dostupný, 1 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota)

Rezerva

1

Rezerva. nepoužíva sa. Nastavuje sa na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

Spolu

424

Zaberá 2 časové úseky

Obrázok 3.1

Referenčný bod hlásenej polohy a celkový rozmer plavidla/zostavy plavidiel

Image 6

 

Počet bitov

Bitové polia

Vzdialenosť m)

 

A

9

Bit 21 – Bit 29

0 – 511

511 = 511 m alebo viac

Referenčný bod hlásenej polohy

B

9

Bit 12 – Bit 20

0 – 511

511 = 511 m alebo viac

C

6

Bit 6 – Bit 11

0 – 63

63 = 63 m alebo viac

D

6

Bit 0 – Bit 5

0 – 63

63 = 63 m alebo viac

L = A + B

Stanovené vo vnútrozemskom FI 10

Celkový rozmer použitý pri pohyblivej stanici vnútrozemského systému AIS

W = C + D

Rozmer by mal byť v smere vysielanej informácie o kurze riadenia (prova).

Referenčný bod hlásenej polohy nie je k dispozícii, avšak rozmery plavidla/zostavy plavidiel sú dostupné: A = C = 0 a B ≠ 0 a D ≠ 0.

K dispozícii nie sú ani referenčný bod hlásenej polohy, ani rozmery plavidla/zostavy plavidiel: A = B = C = D = 0 (= predvolená hodnota).

V prípade použitia tabuľky správ, A = najvýznamnejšie pole. D = najmenej významné pole

3.4.3.   Príkaz na skupinové pridelenie (správa 23)

Pohyblivé stanice AIS pre vnútrozemskú plavbu musia byť určené pre skupinové pridelenie podľa správy 23 pomocou typu stanice „6 = vnútrozemské vodné cesty“.

3.5.   Správy vnútrozemského systému AIS

3.5.1.   Dodatočné správy vnútrozemského systému AIS

Na splnenie informačných potrieb sú stanovené špecifické správy vnútrozemského systému AIS. Okrem informačného obsahu, ktorý sa má implementovať priamo v stanici vnútrozemského systému AIS, môže pohyblivá stanica vnútrozemského systému AIS prenášať dodatočné informácie prostredníctvom špecifických správ aplikácie (ASM). Tento informačný obsah sa zvyčajne spracúva externou aplikáciou, ako je napr. vnútrozemský systém ECDIS.

Za používanie vnútrozemského AIS ASM zodpovedá riečna komisia alebo príslušné orgány.

3.5.2.   Identifikátor aplikácie pre špecifické správy aplikácie vnútrozemského systému AIS

Špecifické správy aplikácie sa skladajú z rámca pohyblivých staníc AIS triedy A podľa odporúčania ITU-R M.1371 (ID správy, indikátor opakovania, ID zdroja, ID miesta určenia), identifikátora aplikácie (AI = DAC + FI) a dátového obsahu (premenlivá dĺžka až po dané maximum).

16-bitový identifikátor aplikácie (AI = DAC + FI) sa skladá z týchto prvkov:

a)

10-bitový kód určenej oblasti (DAC): medzinárodný (DAC = 1) alebo regionálny (DAC > 1);

b)

6-bitový funkčný identifikátor (FI) – umožňuje 64 jedinečných špecifických správ aplikácie.

Pre európske harmonizované špecifické správy aplikácie vnútrozemského systému AIS sa používa DAC „200“.

Okrem toho sa môže použiť národný (regionálny) DAC v miestnom ASM, napr. skúšobní piloti. Napriek tomu sa dôrazne odporúča vyhnúť sa používaniu regionálneho ASM.

3.5.3.   Informačný obsah prostredníctvom špecifických správ aplikácie

Špecifické správy aplikácie (ASM) vnútrozemského systému AIS DAC = 200 FI = 10 (statické a cestovné údaje vnútrozemského plavidla) a DAC = 200 FI = 55 (počet osôb na palube pri vnútrozemskej plavbe) sa implementujú priamo v pohyblivej stanici vnútrozemského systému AIS (pozri body 3.5.3.1 a 3.5.3.2).

3.5.3.1.   Statické údaje a cestovné údaje vnútrozemského plavidla (správa špecifická pre vnútrozemskú plavbu FI 10)

Táto správa sa používa len pri vnútrozemských plavidlách na vysielanie statických údajov plavidla a cestovných údajov nad rámec správy 5. Správa sa zasiela s binárnou správou 8 čo možno najskôr (z hľadiska AIS) po správe 5.

Tabuľka 3.4

Hlásenie údajov vnútrozemského plavidla

 

Parameter

Počet bitov

Opis

ID správy

6

Identifikátor pre správu 8; vždy 8

Indikátor opakovania

2

Používa opakovacie zariadenie na označenie toho, koľkokrát sa správa opakovala.

0 – 3; predvolená hodnota = 0; 3 = ďalej neopakovať

ID zdroja

30

Číslo MMSI

Rezerva

2

Nepoužíva sa, nastavuje sa na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

Binárne údaje

Identifikátor aplikácie

16

DAC = 200, FI = 10

Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI)

48

8*6 bit ASCII znakov

00000000 = ENI nepridelené = predvolená hodnota

Dĺžka plavidla/zostavy plavidiel

13

1 – 8 000 (zvyšok sa nepoužíva) dĺžka lode/zostavy plavidiel v 1/10 m 0 = predvolená hodnota

Šírka plavidla/zostavy plavidiel

10

1 – 1 000 (zvyšok sa nepoužíva) šírka plavidla/zostavy plavidiel v 1/10 m; 0 = predvolená hodnota

Typ lode a zostavy plavidiel

14

Číselný typ plavidla a zostavy plavidiel, ako je uvedené v dodatku C

0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota

Uvedenie nebezpečného nákladu

3

Počet modrých kužeľov/svetiel 0 – 3; 4 = značka B, 5 = predvolená hodnota = neznáma

Maximálny súčasný statický ponor

11

1 – 2 000 (zvyšok sa nepoužíva) ponor v 1/100 m, 0 = predvolená hodnota = neznáma

Zaťažené/nezaťažené plavidlo

2

1 = zaťažené, 2 = nezaťažené, 0 = nie je k dispozícii/predvolená hodnota, 3 = nepoužíva sa

Kvalita informácií o rýchlosti

1

1 = vysoká, 0 = nízka/GNSS = predvolená hodnota (*1)

Kvalita informácií o kurze

1

1 = vysoká, 0 = nízka/GNSS = predvolená hodnota (*1)

Kvalita informácií o kurze riadenia

1

1 = vysoká, 0 = nízka = predvolená hodnota (*1)

Rezerva

8

Nepoužíva sa, nastavuje sa na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

 

Spolu

168

Zaberá jeden časový úsek

3.5.3.2.   Počet osôb na palube (Správa špecifická pre vnútrozemskú plavbu FI 55)

Túto správu zasielajú len vnútrozemské plavidlá s cieľom informovať o počte osôb (cestujúcich, posádky, palubného personálu) na palube. Táto správa sa zasiela s binárnou správou 6 prednostne v prípade udalosti alebo na požiadanie pri použití binárnej funkčnej správy 2 medzinárodného identifikátora aplikácie.

Tabuľka 3.5

Hlásenie počtu osôb na palube

 

Parameter

Bit

Opis

ID správy

6

Identifikátor pre správu 6; vždy 6

Indikátor opakovania

2

Používa opakovacie zariadenie na označenie toho, koľkokrát sa správa opakovala.

0 – 3; predvolená hodnota = 0; 3 = ďalej neopakovať

ID zdroja

30

Číslo MMSI zdrojovej stanice

Poradové číslo

2

0 – 3

ID miesta určenia

30

Číslo MMSI stanice určenia

Značka retranslácie

1

Značka retranslácie sa nastaví pri retranslácii: 0 = žiadna retranslácia = predvolená hodnota;

1 = retranslácia uskutočnená.

Rezerva

1

Nepoužíva sa, nastavuje sa na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

Binárne údaje

Identifikátor aplikácie

16

DAC = 200, FI = 55

Počet členov posádky na palube

8

0 – 254 členov posádky, 255 = neznámy = predvolená hodnota

Počet cestujúcich na palube

13

0 – 8 190 cestujúcich, 8 191 = neznámy = predvolená hodnota

Počet palubného personálu na palube

8

0 – 254 členov palubného personálu, 255 = neznámy = predvolená hodnota

Rezerva

51

Nepoužíva sa, nastavuje sa na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

 

Spolu

168

Zaberá jeden časový úsek

4.   INÉ POHYBLIVÉ STANICE AIS NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

4.1.   Úvod

Plavidlá, ktoré nie sú povinné prevádzkovať pohyblivé stanice vnútrozemského systému AIS, môžu používať iné pohyblivé stanice AIS. Použiť možno tieto pohyblivé stanice:

a)

pohyblivá stanica AIS triedy A v súlade s článkom 35 ods. 2 a článkom 35 ods. 3 smernice Komisie 2014/90/EÚ (18);

b)

pohyblivá stanica AIS triedy B v súlade s bodom 4.2.

Používanie takýchto staníc na vnútrozemských vodných cestách závisí od rozhodnutia príslušného orgánu zodpovedného za navigáciu v tejto oblasti.

Ak sa takéto stanice používajú dobrovoľne, kapitán plavidla musí neustále aktualizovať manuálne zadávané údaje AIS. Cez AIS sa nesmú prenášať žiadne nesprávne údaje.

4.2.   Všeobecné požiadavky na pohyblivé stanice AIS triedy B na vnútrozemských vodných cestách

Systém AIS triedy B má obmedzené funkcie v porovnaní s pohyblivými stanicami vnútrozemského systému AIS. Správy odosielané pohyblivou stanicou AIS triedy B sa v porovnaní s pohyblivými stanicami vnútrozemského systému AIS prenášajú s nižšou prioritou.

Okrem požiadaviek vyplývajúcich z iných právnych aktov Únie, najmä zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES (19) a rozhodnutia Komisie 2005/53/ES (20), musia pohyblivé stanice AIS triedy B inštalované na plavidlách plaviacich sa na vnútrozemských vodných cestách Únie spĺňať požiadavky stanovené v:

a)

odporúčaní ITU-R M. 1371;

b)

medzinárodnej norme IEC 62287 (vrátane správy kanálov DSC).

Poznámka:

Je zodpovednosťou príslušného orgánu zodpovedného za navigáciu v tejto oblasti, aby zabezpečil zhodu pohyblivých staníc AIS triedy B s normami a požiadavkami uvedenými v druhom pododseku pred vydaním licencie na lodnú stanicu, pridelením čísla identifikátora námornej pohyblivej služby (MMSI), a to napríklad typovým schválením príslušných pohyblivých staníc AIS triedy B.

5.   NAVIGAČNÉ POMÔCKY AIS PRI VNÚTROZEMSKEJ PLAVBE

5.1.   Úvod

Navigačná pomôcka (známa aj ako pomôcky pre navigáciu alebo AtoN – AIDS to Navigation) je identifikátor, ktorý poskytuje podporu počas plavby. Takéto pomôcky zahŕňajú identifikátory pre majáky, bóje, signály v hmle a denné majáky. Zoznam typov AtoN je uvedený v tabuľke 5.2.

Technológia AIS poskytuje možnosť dynamického prenosu informácií o AtoN.

Na používanie pri vnútrozemskej plavbe je potrebné rozšíriť hlásenie o námornom systéme AIS AtoN (správa 21) tak, aby sa zohľadnili špecifiká vnútrozemského systému značenia bójami.

Hlásenie o AtoN námorného systému AIS je založené na systéme značenia bójami IALA. V prípade vnútrozemskej plavby sa musí v hlásení o AtoN systému AIS zohľadniť európsky systém AtoN pri vnútrozemskej plavbe opísaný v oddiele 5.

Hlásením o AtoN systému AIS sa prenáša poloha a význam AtoN, ako aj informácie o tom, či je bója v požadovanej polohe (v polohe) alebo nie (mimo polohy).

5.2.   Použitie správy 21: Hlásenie o navigačných pomôckach

Na používanie na vnútrozemských vodných cestách sa používa hlásenie o AtoN systému AIS (správa 21), ako je stanovené v odporúčaní ITU-R M.1371. Ďalšie európske vnútrozemské typy AtoN sú kódované pomocou bitov „stav AtoN“.

Tabuľka 5.1

Hlásenie o AtoN systému AIS

Parameter

Počet bitov

Opis

ID správy

6

Identifikátor pre túto správu 21

Indikátor opakovania

2

Používa opakovacie zariadenie na označenie toho, koľkokrát sa správa opakovala.

0 – 3; predvolená hodnota = 0; 3 = ďalej neopakovať

ID

30

Číslo MMSI (pozri článok 19 RR a odporúčanie ITU-R M.585)

Typ navigačných pomôcok

5

0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota pozri príslušné vymedzenie stanovené združením IALA; pozri Obrázok 5-1 (21)

Názov navigačných pomôcok

120

Maximálne 20 znakov 6-bitového kódu ASCII, ako je uvedené v tabuľke 47 „@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@“ = nie je k dispozícii = predvolená hodnota.

Názov AtoN možno rozšíriť pomocou parametra „Rozšírenie názvu navigačných pomôcok“ uvedeného nižšie

Presnosť polohy (PA)

1

1 = vysoká (≤ 10 m) 0 = nízka (> 10 m) 0 = predvolená hodnota. Značka PA sa má určiť v súlade s tabuľkou „Stanovenie informácií o presnosti polohy“ uvedenou v odporúčaní ITU-R M.1371

Zemepisná dĺžka

28

Zemepisná dĺžka v 1/10 000 min. polohy AtoN (± 180°, východná = kladná hodnota, západná = záporná hodnota 181= (6791AC0 h) = nie je k dispozícii = predvolená hodnota)

Zemepisná šírka

27

Zemepisná šírka v 1/10 000 min. AtoN (± 90°, severná = kladná, južná = záporná 91= (3412140 h) = nie je k dispozícii = predvolená hodnota)

Rozmer/referencia pre polohu

30

Referenčný bod hlásenej polohy; označuje aj rozmer AtoN m) (pozri obrázok 5-1), ak je to relevantné (22)

Typ elektronického prístroja na určovanie polohy

4

0 = nedefinovaný (predvolená hodnota)

1 = GPS

2 = GLONASS

3 = kombinovaný GPS/GLONASS

4 = Loran-C

5 = Chayka

6 = integrovaný navigačný systém

7 = sledovaný. Pre pevné AtoN a virtuálne AtoN by sa mala použiť poloha zakreslená do mapy. Presná poloha zlepšuje svoju funkciu ako referenčný cieľ radaru

8 = Galileo

9 – 14 = nepoužíva sa

15 = interný GNSS

Časová značka

6

Sekunda UTC, keď správu vyhotovil elektronický systém určovania polohy (EPFS) (0 – 59 alebo 60), ak nie je k dispozícii časová značka, čo by tiež mala byť predvolená hodnota, alebo 61, ak je systém určovania polohy v režime manuálneho vkladania údajov, alebo 62, ak je elektronický systém určovania polohy v režime odhadovania (približným výpočtom), alebo 63, ak systém určovania polohy nie je v prevádzke)

Indikátor mimo polohy

1

Len pre plávajúce AtoN: 0 = v polohe; 1 = mimo polohy.

POZNÁMKA 1 – Túto značku by mala prijímacia stanica považovať za platnú len vtedy, ak je AtoN plávajúca pomôcka a ak sa časová značka rovná hodnote 59 alebo je nižšia. Pre plávajúce AtoN by sa mali pri inštalácii stanoviť parametre ochrannej zóny

Stav AtoN

8

Vyhradené pre označenie stavu AtoN

00000000 = predvolená hodnota (23)

Značka RAIM

1

Značka RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring – monitorovanie nezávislej integrity prijímača) elektronického zariadenia určovania polohy; 0 = RAIM sa nepoužíva = predvolená hodnota; 1 = RAIM sa používa; pozri tabuľku „Stanovenie informácií o presnosti polohy“ uvedenú v odporúčaní ITU-R M.1371

Značka virtuálnej AtoN

1

0 = predvolená hodnota = reálna AtoN v uvedenej polohe; 1 = virtuálna AtoN, fyzicky neexistuje (24)

Značka prideleného režimu

1

0 = stanica pracujúca v autonómnom a kontinuálnom režime = predvolená hodnota 1 = stanica pracujúca v pridelenom režime

Rezerva

1

Rezerva. nepoužíva sa. Malo by byť nastavené na nulu. Vyhradené na budúce použitie.

Rozšírenie názvu navigačných pomôcok

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ... 84

Tento parameter obsahujúci až 14 ďalších 6-bitových ASCII znakov pre správu s 2 časovými úsekmi môže byť kombinovaný s parametrom „Názov navigačnej pomôcky“ na konci uvedeného parametra, keď je pre názov AtoN potrebných viac ako 20 znakov. Tento parameter by sa mal vynechať, ak nie je pre názov AtoN celkovo potrebných viac ako 20 znakov. Vysielať by sa mal iba požadovaný počet znakov, t. j. nemal by sa používať žiadny znak @

Rezerva

0, 2, 4 alebo 6

Rezerva. Používa sa iba vtedy, ak sa používa parameter „Rozšírenie názvu navigačných pomôcok“. Malo by byť nastavené na nulu. Počet rezervných bitov by sa mal upraviť, aby sa dodržali hranice bajtov

Spolu

272 – 360

Zaberá 2 časové úseky

Obrázok 5-1

Referenčný bod hlásenej polohy námornej AtoN alebo rozmer AtoN

Image 7

 

Počet bitov

Bitové polia

Vzdialenosť m)

A

9

Bit 21 – Bit 29

0 – 511

511 – 511 m alebo viac

B

9

Bit 12 – Bit 20

0 – 511

511 – 511 m alebo viac

C

6

Bit 6 – Bit 11

0 – 63

63 – 63 m alebo viac

D

6

Bit 0 – Bit 5

0 – 63

63 – 63 m alebo viac

Ak je typ AtoN, ktorý sa má prenášať, obsiahnutý v existujúcich typoch AtoN podľa IALA (podľa Tabuľka 5.2), nevyžadujú sa žiadne zmeny.

Tabuľka 5.2

Typy navigačných pomôcok

Kód

Námorné vymedzenie

 

0

Predvolená hodnota, nešpecifikovaný typ AtoN

 

1

Referenčný bod

 

2

Radarový maják

 

3

Pevné konštrukcie na mori, napríklad ropné plošiny, veterné parky.

(POZNÁMKA 1 – Tento kód by mal identifikovať prekážku, ktorá je vybavená stanicou AtoN AIS)

 

4

Núdzová bója na označenie stroskotaného plavidla

Pevné AtoN

5

Svetlo, bez sektorov

6

Svetlo, so sektormi

7

Navádzacie svetlo vpredu

8

Navádzacie svetlo vzadu

9

Maják, kardinálny znak sever

10

Maják, kardinálny znak východ

11

Maják, kardinálny znak juh

12

Maják, kardinálny znak západ

13

Maják, na ľavej strane plavebnej dráhy

14

Maják, na pravej strane plavebnej dráhy

15

Maják, na ľavej strane uprednostňovanej plavebnej dráhy

16

Maják, na pravej strane uprednostňovanej plavebnej dráhy

17

Maják, izolované nebezpečenstvo

18

Maják, bezpečné vody

19

Maják, špeciálna značka

Plávajúce AtoN

20

Kardinálny znak sever

21

Kardinálny znak východ

22

Kardinálny znak juh

23

Kardinálny znak západ

24

Značka na ľavej strane plavebnej dráhy

25

Značka na pravej strane plavebnej dráhy

26

Značka na ľavej strane uprednostňovanej plavebnej dráhy

27

Značka na pravej strane uprednostňovanej plavebnej dráhy

28

Izolované nebezpečenstvo

29

Bezpečné vody

30

Špeciálna značka

31

Majáková loď/LANBY/vrtné súpravy

POZNÁMKA 1 – Typy AtoN uvedené vyššie sú v prípade potreby založené na námornom systéme značenia IALA.

POZNÁMKA 2 – Pri rozhodovaní o tom, či je pomôcka osvetlená alebo neosvetlená, existuje možnosť zámeny. Príslušné orgány môžu na ozrejmenie tejto skutočnosti použiť regionálnu/miestnu časť správy.

5.3.   Rozšírenie správy 21 o typ AtoN špecifický pre vnútrozemskú plavbu

Pre rozšírenie správy 21 o typ AtoN špecifický pre vnútrozemskú plavbu sa použije pole parametra „Stav AtoN“.

Pole parametra „Stav AtoN“ je usporiadané na ôsmich stranách, pričom strana s ID 0 je 0 = predvolená hodnota, strany s ID 1 až 3 sú určené na regionálne použitie a strany s ID 4 až 7 sú určené na medzinárodné použitie. Prvé tri bity uvedeného stavu AtoN definujú ID strany, ostatných 5 bitov obsahuje informácie strany.

Región, v ktorom je použiteľné ID strán 1 až 3, je určený číselným kódom identifikácie v námornej doprave v rámci MMSI vysielajúcej stanice AIS AtoN. Bitové kódovanie 5 informačných bitov v poli stavu AtoN teda možno použiť iba v tomto konkrétnom regióne.

Pokiaľ ide o vnútrozemské vodné cesty Únie, strana s ID 1 poľa stavu AtoN obsahuje zoznam použitého typu AtoN špecifického pre vnútrozemskú plavbu.

Pre nastavenie typu AtoN špecifického pre vnútrozemskú plavbu v správe 21 treba vykonať dva kroky. Najprv treba nastaviť parameter „Typ navigačných pomôcok“ v správe 21 na hodnotu „0 = predvolená hodnota, nešpecifikovaný typ AtoN“. Po druhé, parameter „Stav AIS“ treba nastaviť na strane s ID 1 a príslušný kód typu AtoN pre vnútrozemskú plavbu takto:

Správa 21 – stav AtoN:

Bity:

Image 8

Image 9

LSB

kódovanie:

ID strany

typ AtoN (0 – 31)

 


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii; Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1 – 30.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152 – 159).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických usmernení o plánovaní, implementácii a prevádzke riečnych informačných služieb (RIS), na ktoré sa odvoláva článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (Ú. v. EÚ L 258, 28.9.2013, s. 1).

(6)  Keď pohyblivá stanica zistí, že ide o semafor (pozri odporúčanie ITU-R M.1371, príloha 2, § 3.1.1.4), interval hlásenia sa zvýši na raz za 2 sekundy (pozri odporúčanie ITU-R M.1371, príloha 2, § 3.1.3.3.2).

(7)  V prípade potreby zapne príslušný orgán.

(8)  Na účely tohto nariadenia sa v Únii neuplatňuje.

(9)  Uzly sa prepočítajú v km/h pomocou externého palubného zariadenia.

(10)  Vyhodnocuje sa, len ak správa prichádza z pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS, a ak sa informácie odvodzujú automatickými prostriedkami (priame prepojenie na prepínač).

(11)  Nastaví sa na 0 pre vnútrozemské plavidlá.

(12)  Pre vnútrozemskú plavbu sa použije najvhodnejší typ plavidla (pozri DODATOK C).

(13)  Rozmery sa nastavujú na maximálny obdĺžnikový obrys zostavy plavidiel.

(14)  Decimetrová presnosť informácií vnútrozemskej plavby sa zaokrúhľuje smerom nahor.

(15)  Informácie o referenčnom bode sa musia vybrať z vety rozhrania SSD rozlíšením poľa „identifikátor zdroja“. Informácie o referenčnom bode polohy s identifikátorom zdroja AI sa musia uložiť ako interné. Ostatné identifikátory zdroja musia viesť k informáciám o referenčných bodoch pre externý referenčný bod.

(16)  Centimetrová presnosť informácií o vnútrozemskej plavbe sa zaokrúhľuje smerom nahor.

(17)  Používajú sa kódy lokality ISRS ako súčasť indexu RIS odvodené z Európskeho systému riadenia referenčných údajov (ERDMS), ktorý vedie Európska komisia.

(*1)  Nastavuje sa na 0, ak k odpovedaču nie je pripojený žiaden typovo schválený snímač (napr. gyroskop).

(18)  Smernica Komisie 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10).

(20)  Rozhodnutie Komisie 2005/53/ES z 25. januára 2005 o uplatňovaní článku 3 ods. 3 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES na rádiové zariadenia určené na použitie v automatickom identifikačnom systéme (AIS) (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 14).

(21)  V prípade, že sa vysiela kód typu vnútrozemskej AtoN, toto pole (typ AtoN) sa nastaví na 0 = nedefinované.

(22)  Pri použití Obrázok 5-1 pre AtoN sa musia dodržať tieto skutočnosti:

Pre pevnú AtoN, virtuálnu AtoN a pre konštrukciu na mori musí orientácia stanovená rozmerom A smerovať na skutočný sever.

Pri plávajúcich pomôckach väčších ako 2 m × 2 m sa rozmery AtoN vždy uvádzajú aproximované ku kružnici, t. j. rozmery musia byť vždy takéto: A = B = C = D ≠ 0. (To je spôsobené tým, že orientácia plávajúcej AtoN sa neprenáša. Referenčný bod hlásenej polohy je v strede kružnice.)

A = B = C = D = 1 označuje predmety (pevné alebo plávajúce) menšie alebo rovnajúce sa 2 m × 2 m. (Referenčný bod hlásenej polohy je v strede kružnice.)

Plávajúce konštrukcie na mori, ktoré nie sú pevné, napríklad vrtné súpravy, sa považujú za typ kódu 31 z Tabuľka 5.2. Tieto konštrukcie musia mať svoj parameter „Rozmer/referencia pre polohu“, ako je uvedené vyššie v poznámke 1.

Pevné konštrukcie na mori, typ kódu 3 z Tabuľka 5.2, musia mať svoj parameter „Rozmer/referencia pre polohu“, ako je uvedené vyššie v poznámke 1. Z toho vyplýva, že všetky AtoN na mori a konštrukcie majú rozmer určený rovnakým spôsobom a skutočné rozmery sú obsiahnuté v správe 21.

(23)  V prípade hlásenia o AtoN vnútrozemského systému AIS sa toto pole používa na označenie typu AtoN pre vnútrozemskú plavbu pomocou strany 001

(24)  Pri prenášaní informácií o virtuálnej AtoN, t. j. virtuálnej/pseudo AtoN, je cieľová značka nastavená na hodnotu jeden (1), rozmery sa nastavia na A = B = C = D = 0 (predvolená hodnota). To isté platí v prípade, keď sa prenášajú informácie o „referenčnom bode“.

Dodatok A

SKRATKY

AI

Application Identifier (identifikátor aplikácie)

AIS

Automatic Identification System (automatický identifikačný systém)

ADN

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách)

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (Americký štandardný kód na výmenu informácií)

ASM

Application Specific Message (špecifické správy aplikácie)

AtoN

AIDS to Navigation (navigačné pomôcky)

DAC

Designated Area Code (kód určenej oblasti)

DGNSS

Differential GNSS (diferenciálny GNSS)

FI

Functional Identifier (funkčný identifikátor)

GLONASS

(Russian) Global Navigation Satellite System (ruský globálny satelitný navigačný systém)

GNSS

Global Navigation Satellite System (globálny navigačný satelitný systém)

GBS

Global Positioning System (globálny polohový systém)

HDG

Heading (kurz riadenia)

IAI

International Application Identifier (medzinárodný identifikátor aplikácie)

ID

Identifier (identifikátor)

ITU

International Telecommunication Union (Medzinárodná telekomunikačná únia)

MMSI

Maritime Mobile Service Identifier (identifikátor námornej pohyblivej služby), ako je uvedené v odporúčaní ITU-R M585

ROT

Rate of Turn (rýchlosť otáčania)

Class B SO/CS (trieda B SO/CS)

Pohyblivé stanice triedy B využívajúce buď techniku mnohonásobného prístupu s detekciou nositeľa a časovým delením signálov (Carrier-sense time division multiple access – CSTDMA) („CO“) alebo techniku samoorganizovaného mnohonásobného prístupu s časovým delením kanálov (Self-organising time division multiple access – SOTDMA) („SO“)

SOLAS

Safety Of Life At Sea (bezpečnosť ľudského života na mori)

SQRT

Square Root (druhá odmocnina)

UTC

Universal Time Coordinated (koordinovaný svetový čas)

VHF

Very High Frequency (veľmi vysoká frekvencia)

VTS

Vessel Traffic Services (plavebno-prevádzkové služby)

Dodatok B

VETY DIGITÁLNEHO ROZHRANIA PRE VNÚTROZEMSKÝ SYSTÉM AIS

B.1   Vkladané vety

Sériové digitálne rozhranie AIS je podporované existujúcimi vetami IEC 61162. Podrobné opisy viet digitálneho rozhrania sú uvedené v IEC 61162.

Okrem toho sú pre pohyblivú stanicu vnútrozemského systému AIS vymedzené nasledujúce vety digitálneho rozhrania.

B.2   Statické údaje lode pre vnútrozemskú vodnú cestu

Táto veta sa používa na zmenu nastavení, ktoré nie sú zahrnuté v SSD a VSD.

$PIWWSSD,cccccccc,xxxx,x.x,x.x,x,x,x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

pole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pole

Formát

Opis

1

cccccccc

Číslo ENI

2

xxxx

Typ vnútrozemského plavidla podľa DODATKU C

3

x.x

Dĺžka plavidla 0 až 800,0 m

4

x.x

Šírka plavidla 0 až 100,0 m

5

x

Kvalita informácií o rýchlosti 1 = vysoká alebo 0 = nízka

6

x

Kvalita informácií o kurze 1 = vysoká alebo 0 = nízka

7

x

Kvalita informácií o kurze riadenia 1 = vysoká alebo 0 = nízka

8

x.x

Hodnota B pre vnútornú referenčnú polohu (referenčný bod vzdialenosti ku korme)

9

x.x

Hodnota C pre vnútornú referenčnú polohu (referenčný bod vzdialenosti k ľavoboku)

10

x.x

Hodnota B pre vonkajšiu referenčnú polohu (referenčný bod vzdialenosti ku korme)

11

x.x

Hodnota C pre vonkajšiu referenčnú polohu (referenčný bod vzdialenosti k ľavoboku)

B.3   Údaje o plavbe na vnútrozemskej vodnej ceste

Táto veta sa používa na vloženie údajov o plavbe na vnútrozemskej vodnej ceste do pohyblivej stanice vnútrozemského systému AIS. Cestovné údaje plavidla na vnútrozemskej vodnej ceste sa nastavia použitím vety $PIWWIVD s týmto obsahom

$PIWWIVD,x,x,x,x.x,x.x,x,xxx,xxxx,xxx,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

pole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pole

Formát

Opis

1

x

pozri odporúčanie ITU-R M.1371, správu 23 nastavenia intervalu hlásenia, predvolené nastavenie: 0

2

x

počet modrých kužeľov: 0 – 3, 4 = značka B, 5 = predvolená hodnota = neznámy.

3

x

0 = nie je k dispozícii = predvolená hodnota, 1 = zaťažené, 2 = nezaťažené, zvyšok sa nepoužíva.

4

x.x

statický ponor plavidla 0 až 20,00 metrov, 0 = neznámy = predvolená hodnota, zvyšok sa nepoužíva.

5

x.x

podjazdová výška plavidla 0 až 40,00 metrov, 0 = neznáma = predvolená hodnota, zvyšok sa nepoužíva.

6

x

počet pomocných remorkérov 0 – 6, 7 = predvolená hodnota = neznámy, zvyšok sa nepoužíva

7

xxx

počet členov posádky na palube 0 až 254, 255 = neznámy = predvolená hodnota, zvyšok nepoužíva.

8

xxxx

počet cestujúcich na palube 0 až 8 190 , 8 191 = neznámy = predvolená hodnota, zvyšok sa nepoužíva

9

xxx

počet členov palubného personálu 0 až 254, 255 = neznámy = predvolená hodnota, zvyšok sa nepoužíva

10

x.x

rozšírenie zostavy plavidiel na prove v (meter.decimeter = rozlíšenie v dm)

11

x.x

rozšírenie zostavy plavidiel na korme v (meter.decimeter = rozlíšenie v dm)

12

x.x

rozšírenie zostavy plavidiel na ľavoboku v (meter.decimeter = rozlíšenie v dm)

13

x.x

rozšírenie zostavy plavidiel na pravoboku v (meter.decimeter = rozlíšenie v dm)

V prípade polí s nulovou hodnotou sa príslušné konfiguračné nastavenie nemení.

Dodatok C

TYPY VNÚTROZEMSKÝCH PLAVIDIEL A ZOSTÁV PLAVIDIEL

Pri tejto tabuľke zhody sa vychádza z výňatku z „Kódov pre typy dopravných prostriedkov“ podľa odporúčania EHK OSN č. 28 a typov námorných lodí vymedzených v odporúčaní ITU-R M.1371 „Technická charakteristika pre univerzálny automatický identifikačný systém pre lode s využitím mnohonásobného prístupu s časovým delením kanálov v námornom mobilnom pásme VHF“.

Typ plavidla a zostavy plavidiel

Typ námornej lode

kód

názov plavidla

1. číslica

2. číslica

8000

Plavidlo, typ neznámy

9

9

8010

Motorová nákladná loď

7

9

8020

Motorová tanková loď

8

9

8021

Motorová tanková loď, tekutý náklad, typ N

8

0

8022

Motorová tanková loď, tekutý náklad, typ C

8

0

8023

Motorová tanková loď, suchý náklad akoby bol tekutý (napr. cement)

8

9

8030

Kontajnerové plavidlo

7

9

8040

Tanková loď na prepravu plynu

8

0

8050

Motorová nákladná loď, remorkér

7

9

8060

Motorová tanková loď, remorkér

8

9

8070

Motorová nákladná loď s jednou alebo viacerými loďami po boku

7

9

8080

Motorová nákladná loď s tankovou loďou

8

9

8090

Motorová nákladná loď tlačiaca jednu alebo viacero nákladných lodí

7

9

8100

Motorová nákladná loď tlačiaca aspoň jednu tankovú loď

8

9

8110

Remorkér, nákladná loď

7

9

8120

Remorkér, tanková loď

8

9

8130

Remorkér, nákladná loď, spojené

3

1

8140

Remorkér, nákladná loď/tanková loď, spojené

3

1

8150

Nákladný čln

9

9

8160

Nákladný tankový čln

9

9

8161

Nákladný tankový čln, tekutý náklad, typ N

9

0

8162

Nákladný tankový čln, tekutý náklad, typ C

9

0

8163

Nákladný tankový čln, suchý náklad akoby bol tekutý (napr. cement)

9

9

8170

Nákladný čln s kontajnermi

8

9

8180

Nákladný tankový čln, plyn

9

0

8210

Ťažno-tlačné plavidlo, jeden nákladný čln

7

9

8220

Ťažno-tlačné plavidlo, dva nákladné člny

7

9

8230

Ťažno-tlačné plavidlo, tri nákladné člny

7

9

8240

Ťažno-tlačné plavidlo, štyri nákladné člny

7

9

8250

Ťažno-tlačné plavidlo, päť nákladných člnov

7

9

8260

Ťažno-tlačné plavidlo, šesť nákladných člnov

7

9

8270

Ťažno-tlačné plavidlo, sedem nákladných člnov

7

9

8280

Ťažno-tlačné plavidlo, osem nákladných člnov

7

9

8290

Ťažno-tlačné plavidlo, deväť alebo viac nákladných člnov

7

9

8310

Ťažno-tlačné plavidlo, jeden nákladný tankový čln/nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8320

Ťažno-tlačné plavidlo, dva nákladné člny, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8330

Ťažno-tlačné plavidlo, tri nákladné člny, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8340

Ťažno-tlačné plavidlo, štyri nákladné člny, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8350

Ťažno-tlačné plavidlo, päť nákladných člnov, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8360

Ťažno-tlačné plavidlo, šesť nákladných člnov, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8370

Ťažno-tlačné plavidlo, sedem nákladných člnov, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8380

Ťažno-tlačné plavidlo, osem nákladných člnov, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8390

Ťažno-tlačné plavidlo, deväť alebo viac nákladných člnov, z toho aspoň jeden nákladný tankový čln alebo nákladný čln na prepravu plynu

8

0

8400

Remorkér, samostatný

5

2

8410

Remorkér, jeden alebo viac vlečných člnov

3

1

8420

Remorkér, ktorý pomáha inému plavidlu alebo vlečnej zostave

3

1

8430

Tlačná loď, samostatná

9

9

8440

Osobná loď, prevozná loď, loď Červeného kríža, rekreačná loď

6

9

8441

Prevozná loď

6

9

8442

Loď Červeného kríža

5

8

8443

Rekreačná loď

6

9

8444

Osobná loď bez ubytovania

6

9

8445

Vysokorýchlostné výletné plavidlo

6

9

8446

Krídlové výletné plavidlo

6

9

8447

Rekreačná plachetnica

6

9

8448

Osobná plachetnica bez ubytovania

6

9

8450

Služobné plavidlo, policajné hliadkové plavidlo, prístavné služobné plavidlo

9

9

8451

Služobné plavidlo

9

9

8452

Policajné hliadkové plavidlo

5

5

8453

Prístavné služobné plavidlo

9

9

8454

Plavidlo plavebného dohľadu

9

9

8460

Plavidlo, loď pre práce údržby, plávajúci žeriav, káblová loď, loď na montovanie bójí, rýpadlo

3

3

8470

Objekt, vlečený, inak nešpecifikovaný

9

9

8480

Rybárska loď

3

0

8490

Loď na zásobovanie palivom

9

9

8500

Vlečný čln, tanková loď, chemikálie

8

0

8510

Objekt, inak nešpecifikovaný

9

9

1500

Námorné plavidlo na prepravu všeobecného nákladu

7

9

1510

Námorná kontajnerová loď

7

9

1520

Námorná loď na prepravu sypaného nákladu

7

9

1530

Tanková loď

8

0

1540

Tanková loď na prepravu skvapalneného plynu

8

0

1850

Rekreačné plavidlo, dlhšie ako 20 metrov

3

7

1900

Rýchloloď

4

9

1910

Krídlová loď

4

9

1920

Rýchly katamaran

4

9


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/70


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/839

zo 7. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (1), a najmä na jeho článok 8 druhý odsek a článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 540/2014 sa stanovujú požiadavky na typové schválenie EÚ všetkých nových vozidiel kategórií M (vozidlá používané na prepravu cestujúcich) a N (vozidlá používané na prepravu tovaru), pokiaľ ide o ich hladinu zvuku. V uvedenom nariadení sa takisto stanovujú opatrenia týkajúce sa systému zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) pre hybridné elektrické vozidlá a výlučne elektrické vozidlá, ktorého účelom je upozorňovať zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

(2)

S cieľom zohľadniť podrobnejšie požiadavky na systém AVAS by sa mal prepracovať informačný dokument podľa prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (2) týkajúci sa typového schválenia EÚ vozidla z hľadiska prípustnej hladiny zvuku.

(3)

V nadväznosti na prijatie série zmien 01 predpisu OSN č. 138 o typovom schvaľovaní tichých cestných vozidiel na 171. zasadnutí Svetového fóra pre harmonizáciu predpisov o vozidlách v rámci Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), by sa mala preskúmať príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 540/2014 s cieľom zaviesť zákaz prerušovača systému AVAS.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 540/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Keďže toto nariadenie obsahuje úpravu, ktorou sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa prerušovača systému AVAS, ktoré sa už uplatňujú v rámci dohody EHK OSN z roku 1958, a zavádzajú sa ním potrebné prechodné ustanovenia na uplatňovanie v roku 2019, malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 540/2014 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Nariadenie (EÚ) č. 540/2014 sa mení takto:

1.

V prílohe I sa dodatok 1 mení takto:

a)

bod 12.8 sa vypúšťa;

b)

dopĺňa sa tento bod 12.9:

„12.9.   Systém AVAS

12.9.1.   Schvaľovacie číslo typu vozidla so zreteľom na jeho emisie zvuku podľa predpisu EHK OSN č. 138 (1)

alebo

12.9.2.   Úplný odkaz na výsledky skúšok hladín emisií zvuku systému AVAS nameraných v súlade s nariadením (EÚ) č. 540/2014 (1)“.

2.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

oddiel I sa nahrádza takto:

„Oddiel I

V tejto prílohe sa stanovujú opatrenia týkajúce sa systému AVAS pre hybridné elektrické vozidlá a výlučne elektrické vozidlá.

I.1.   Bez ohľadu na ustanovenia bodu I.2 písm. a) a b), bodu I.3 písm. a), ako aj bodu I.3 písm. b) sa ustanovenia oddielu II uplatňujú na systém AVAS namontovaný:

a)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom pred 1. júlom 2019;

b)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene a), ktoré sa zaregistruje pred 1. júlom 2021.

I.2.   Bez ohľadu na ustanovenia bodu I.3 písm. a) a b) sa ustanovenia oddielu III uplatňujú na systém AVAS namontovaný:

a)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom pred 1. júlom 2019, ak sa tak výrobca rozhodne;

b)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene a);

c)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom od 1. júla 2019 a pred 1. septembrom 2021;

d)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene c), ktoré sa zaregistruje pred 1. septembrom 2023.

I.3.   Ustanovenia oddielu IV sa uplatňujú na systém AVAS namontovaný:

a)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom pred 1. septembrom 2021, ak sa tak výrobca rozhodne;

b)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene a);

c)

v ktoromkoľvek type vozidla schválenom 1. septembra 2021 alebo po tomto dátume;

d)

v ktoromkoľvek novom vozidle založenom na type, ktorý je uvedený v písmene c);

e)

vo všetkých nových vozidlách zaregistrovaných 1. septembra 2023 alebo po tomto dátume.“;

b)

dopĺňa sa tento oddiel IV:

„Oddiel IV

Uplatňujú sa ustanovenia oddielu III s výnimkou bodu III.2 písm. b). Okrem toho platí:

Prepínač

Každý mechanizmus, ktorý umožňuje vodičovi zastaviť činnosť systému AVAS („prerušovač“), musí spĺňať požiadavky bodu 6.2.6 predpisu EHK OSN č. 138, doplnku 1 k pôvodnému zneniu predpisu, série zmien 01 (Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2017, s. 112).“


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/74


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/840

z 12. marca 2019,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/273, pokiaľ ide o dovoz vína s pôvodom v Kanade a ktorým sa maloobchodníci oslobodzujú od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho články 89 písm. a) článok 147 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/273 (2) sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sprievodné doklady pri prepustení dovážaných vinárskych výrobkov do voľného obehu v Únii.

(2)

V článku 23 dohody uzavretej medzi Európskou úniou a Kanadou v súvislosti s obchodom s vínom a liehovinami (3) (ďalej len „dohoda“) sa stanovuje, že víno s pôvodom v Kanade, ktoré je vyrobené pod dohľadom a kontrolou jedného z príslušných orgánov uvedených v prílohe VI k dohode, sa môže dovážať v súlade so ustanoveniami týkajúcimi sa zjednodušenej certifikácie vín, ktoré sa uvádzajú v pravidlách EÚ. Podľa článku 26 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 môžu výrobcovia vín v tretích krajinách vypracovať a podpísať osvedčenie v prípade, že na daný účel dostali individuálne povolenie jedného z príslušných orgánov daných tretích krajín a podliehajú ich kontrole. V záujme vykonávania článku 23 dohody by sa delegované nariadenie (EÚ) 2018/273 malo zmeniť s cieľom zahrnúť doň ustanovenie, ktorým sa umožní používanie zjednodušeného postupu stanoveného v článku 26 uvedeného nariadenia na účely dovozu vín s pôvodom v Kanade do Únie.

(3)

Podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v rámci svojej obchodnej činnosti v držbe vinárske výrobky, musia viesť vstupnú a výstupnú evidenciu uvedených výrobkov. V delegovanom nariadení (EÚ) 2018/273 sa stanovujú výnimky z tejto povinnosti týkajúce sa určitých kategórií hospodárskych subjektov. Účelom týchto výnimiek je zbaviť hospodárske subjekty, teda prevádzkovateľov, ktorí predávajú malé množstvá vinárskych výrobkov alebo ich majú v držbe, neúmernej administratívnej záťaže. Dané výnimky sa však nevzťahujú na maloobchodníkov, ktorých podnikateľská činnosť už zo svojej podstaty spočíva v predaji vína a muštu v malých množstvách.

(4)

Vďaka nariadeniu (ES) č. 436/2009 (4), ktoré bolo zrušené delegovaným nariadením (EÚ) 2018/273, boli maloobchodníci oslobodení od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu. Povinnosť viesť vstupnú a výstupnú evidenciu predstavuje pre maloobchodníkov značnú administratívnu záťaž, pričom obnovenie výnimky pre maloobchodníkov nebráni dosiahnutiu uspokojivej úrovne vysledovateľnosti vinárskych výrobkov. Preto je vhodné zmeniť delegované nariadenie (EÚ) 2018/273 s cieľom oslobodiť maloobchodníkov od povinnosti viesť vstupnú a výstupnú evidenciu.

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že týmto nariadením sa obnovuje výnimka, ktorá už v minulosti bola udelená na základe nariadenia (ES) č. 436/2009, malo by sa zabrániť situácii, aby sa na maloobchodníkov vzťahovala povinnosť viesť vstupnú a výstupnú evidenciu za obdobie medzi nadobudnutím účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Z uvedeného dôvodu, ako aj v záujme právnej istoty by sa predmetná výnimka mala uplatňovať so spätnou účinnosťou, a to od nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/273 sa mení takto:

1.

V článku 28 ods. 1 sa dopĺňa tento bod c):

„c)

maloobchodníci.“

2.

V prílohe VII časti IV sa oddiel B nahrádza takto:

„B.

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 26:

Austrália

Kanada

Čile

Spojené štáty americké.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 3. marca 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou o obchode s vínom a liehovinami zo 16. septembra 2003 („dohoda o vínach a liehovinách z roku 2003“), zmenená a začlenená do Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 23).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/76


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/841

zo 14. marca 2019,

ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho články 7, 62, 156, 160, 212 a 253,

keďže:

(1)

V nemeckom znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (2) sa vyskytuje chyba vo vymedzení pojmu uvedenom v článku 1 bode 21, pokiaľ ide o tovar na osobné použitie, ktorá mení rozsah pôsobnosti daného vymedzenia.

(2)

V slovenskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v článku 128 ods. 2, ktorá bola zavedená delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/341 (3), týkajúca sa hodnoty tovaru s colným statusom tovaru Únie, ktorá mení význam ustanovenia na opačný, než bolo zamýšľané.

(3)

V talianskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v článku 226 ods. 1 písm. b) týkajúca sa zamestnanca.

(4)

V estónskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v úvodnej vete článku 226 ods. 3, ktorá mení význam ustanovenia na opačný, než bolo zamýšľané.

(5)

V dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom a španielskom znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa vyskytuje chyba v prílohe 22-01 týkajúca sa tovaru uvedeného v danej prílohe.

(6)

Dánske, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, nemecké, slovenské, španielske a talianske znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatné jazykové znenia nie sú dotknuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 sa opravuje takto:

1.

(netýka sa slovenského znenia);

2.

Článok 128 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány ktoréhokoľvek členského štátu povoliť každej osobe usadenej na colnom území Únie, ktorá žiada o povolenie preukázať colný status tovaru Únie prostredníctvom faktúry alebo prepravného dokladu v súvislosti s tovarom s colným statusom tovaru Únie, ktorého hodnota presahuje 15 000 EUR, dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti, používať takéto doklady bez toho, aby ich predkladala príslušnému colnému úradu na potvrdenie.“;

3.

(netýka sa slovenského znenia);

4.

(netýka sa slovenského znenia);

5.

(netýka sa slovenského znenia);

6.

(netýka sa slovenského znenia);

7.

(netýka sa slovenského znenia);

8.

(netýka sa slovenského znenia);

9.

(netýka sa slovenského znenia);

10.

(netýka sa slovenského znenia);

11.

(netýka sa slovenského znenia).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/79


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/842

z 22. mája 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili pravidlá uplatňovania systému dodatkových dovozných ciel a reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, z ktorých sa vychádza pri stanovovaní reprezentatívnych cien výrobkov v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých výrobkov treba zmeniť, pričom sa zohľadňujú rozdiely v cenách v závislosti od pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Treba zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 z 28. júna 1995 stanovujúce podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel a stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa ruší nariadenie č. 163/67/EHS (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 90

Mrazené trupy z hydiny druhu Gallus domesticus, známe ako „kurčatá 65 %“

120,2

0

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesticus

255,6

13

AR

207,8

28

BR

219,7

24

TH

1602 32 11

Nevarené prípravky z hydiny druhu Gallus domesticus

276,2

3

BR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/81


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/843

z 23. mája 2019

o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu šiestu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 32,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 (3) sa začal predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania.

(2)

Vzhľadom na ponuky prijaté na základe tridsiatej šiestej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk by sa mala stanoviť minimálna predajná cena.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ ide o tridsiatu šiestu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk, ktorá sa týka predaja sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080 a v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 21. mája 2019, minimálna predajná cena sa stanovuje na 167,50 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 45).


ROZHODNUTIA

24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/82


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/844

zo 14. mája 2019

o výkone právomocí generálneho tajomníka Rady, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade uchádzačmi na funkciu hlavného európskeho prokurátora

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1696 z 13. júla 2018 o pravidlách fungovania výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (1), a najmä na pravidlá VI.1 a VII.1 uvedené v jeho prílohe,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2) (ďalej len „služobný poriadok“), a najmä na jeho článok 2 a článok 90 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s pravidlom VI.1 prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2018/1696 (ďalej len „pravidlá fungovania výberovej komisie“) môžu uchádzači, ktorí sú vylúčení z výberového konania na vymenovanie hlavného európskeho prokurátora, predložiť Rade sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(2)

V súlade s pravidlom VII.1 pravidiel fungovania výberovej komisie môžu uchádzači, ktorí nie sú zaradení do užšieho zoznamu kvalifikovaných uchádzačov vypracovaného výberovou komisiou na účely vymenovania hlavného európskeho prokurátora, predložiť Rade sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(3)

V článku 2 služobného poriadku sa vyžaduje, aby každá inštitúcia rozhodla, kto v rámci nej má vykonávať právomoci zverené služobným poriadkom, čo zahŕňa aj právomoci menovacieho orgánu podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku.

(4)

V súlade s článkom 240 ods. 2 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rade pomáha generálny sekretariát pod vedením generálneho tajomníka.

(5)

Právomoci menovacieho orgánu v súvislosti so sťažnosťami v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, ktoré Rade predložia uchádzači vo výberovom konaní na vymenovanie hlavného európskeho prokurátora podľa pravidiel VI.1 a VII.1 pravidiel fungovania výberovej komisie, by mal vykonávať generálny tajomník Rady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Právomoci zverené menovaciemu orgánu podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku, pokiaľ ide o sťažnosti predložené Rade podľa pravidiel VI.1 alebo VII.1 pravidiel fungovania výberovej komisie uchádzačmi, ktorí sú vylúčení z výberového konania alebo nie sú zaradení do užšieho zoznamu kvalifikovaných uchádzačov vypracovaného výberovou komisiou na účely vymenovania hlavného európskeho prokurátora, vykonáva generálny tajomník Rady v mene a na zodpovednosť Rady.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. mája 2019

Za Radu

predseda

P. DAEA


(1)  Ú. v. EÚ L 282, 12.11.2018, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/84


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/845

zo 17. mája 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia zriadenej Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 207 ods. 4 prvý odsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) uzavrela Únia rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/2169 (2).Dohoda nadobudla platnosť 13. decembra 2015.

(2)

V článku 15.3. ods. 1 dohody sa stanovuje Pracovná skupina pre zemepisné označenia, pod záštitou Výboru pre obchod stanoveného v článku 15.1. ods. 1 dohody.

(3)

Podľa článku 15.4 rokovacieho poriadku Výboru pre obchod, prijatého rozhodnutím Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 (3), si každá pracovná skupina môže stanoviť vlastný rokovací poriadok, ktorý musí oznámiť Výboru pre obchod.

(4)

Mal by sa stanoviť rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia.

(5)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia vzhľadom na jej rokovací poriadok, pretože predmetné pravidlá budú pre Úniu záväzné,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Pracovnej skupine pre zemepisné označenia, pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku, je založená na návrhu rozhodnutia predmetnej pracovnej skupiny pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. mája 2019

Za Radu

predseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2169 z 1. októbra 2015 o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2015, s. 2).

(3)  Rozhodnutie Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 z 23. decembra 2011 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru pre obchod (2013/110/EÚ) (Ú. v. EÚ L 58, 1.3.2013, s. 9).


ROZHODNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ-KÓREA č. 1/2019

z ...,

pokiaľ ide o prijatie jej rokovacieho poriadku

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA EÚ-KÓREA,

so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“),

so zreteľom na rozhodnutie Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 z 23. decembra 2011 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru pre obchod [2013/110/EÚ] (2), a najmä na článok 15.4 prílohy k nemu,

keďže:

(1)

Podľa článku 15.4 rokovacieho poriadku Výboru pre obchod prijatého rozhodnutím Výboru pre obchod EÚ – Kórea č. 1 môže každý osobitný výbor a každá Pracovná skupina vypracovať svoj vlastný rokovací poriadok, o čom informujú Výbor pre obchod.

(2)

Mal by sa stanoviť rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia stanovený v prílohe sa týmto prijíma.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Pracovnú skupinu pre zemepisné označenia

Vedúci tímu

Vedúci oddelenia

Ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky Kórejskej republiky

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spolupredseda Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia

Spolupredseda Pracovnej skupiny pre zemepisné označenia


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 1.3.2013, s. 9.

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK PRACOVNEJ SKUPINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Článok 1

Zloženie a predseda

1.   Pracovná skupina pre zemepisné označenia (ďalej len „Pracovná skupina ZO“) stanovená podľa článku 15.3.1 písm. g) Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) vykonáva svoje činnosti podľa ustanovení článku 10.25 dohody.

2.   Pracovná skupina ZO pozostáva na jednej strane zo zástupcov Kórejskej republiky (ďalej len „Kórea“) a zástupcov Európskej únie na druhej strane.

3.   Pracovnej skupine ZO podľa článku 15.3.3 dohody spolupredsedá zástupca Kórey a Európskej únie.

4.   Každý spolupredseda môže delegovať všetky alebo jednotlivé funkcie spolupredsedu vymenovanému zástupcovi, v takom prípade sa všetky nasledujúce odkazy na spolupredsedov rovnako vzťahujú aj na vymenovaných zástupcov.

5.   Každý spolupredseda určí kontaktné miesto pre všetky záležitosti týkajúce sa Pracovnej skupiny ZO. Predmetné kontaktné miesta sú spoločne zodpovedné za vykonávanie sekretárskych úloh Pracovnej skupiny ZO.

Článok 2

Zasadnutia

Pracovná skupina podľa článku 10.25.2 zasadá striedavo na území obidvoch strán. Zasadá v čase, na mieste a spôsobom (aj videokonferencia), na ktorých sa strany dohodli, ale najneskôr 90 dní od žiadosti ktorejkoľvek strany.

Článok 3

Korešpondencia

1.   Korešpondencia určená predsedovi Pracovnej skupiny ZO sa preposiela kontaktným miestam, ktoré ju postupujú členom Pracovnej skupiny ZO.

2.   Korešpondencia môže prebiehať akýmkoľvek písomným spôsobom vrátane elektronickej pošty.

3.   Pracovná skupina ZO podľa článku 15 rokovacieho poriadku Výboru pre obchod informuje Výbor pre obchod o kontaktných miestach, ktoré určila. Všetka korešpondencia, dokumenty a komunikácia vrátane výmen emailov medzi kontaktnými miestami Pracovnej skupiny ZO o vykonávaní dohody sa súčasne preposiela sekretariátu Výboru pre obchod, delegácii Európskej únie v Kórejskej republike a misii Kórejskej republiky v Európskej únii.

Článok 4

Program zasadnutí

1.   Kontaktné miesta zostavia pred každým zasadnutím jeho predbežný program. Spolu s relevantnými dokumentmi ho najneskôr 15 dní pred zasadnutím postúpia členom Pracovnej skupiny ZO vrátane spolupredsedov Pracovnej skupiny ZO. Predbežný program môže zahŕňať ktorúkoľvek záležitosť uvedenú v článku 10.25 dohody.

2.   Ktorákoľvek strana môže požiadať o zaradenie záležitostí uvedených v článku 10.25 dohody do predbežného programu minimálne 21 dní pred zasadnutím. Dané záležitosti sa zaradia do predbežného programu.

3.   Posledná verzia predbežného programu sa postúpi spolupredsedom minimálne päť dní pred zasadnutím.

4.   Spolupredsedovia prijímajú program na začiatku každého zasadnutia jednomyseľne. V prípade, že s tým obaja spolupredsedovia súhlasia, sa môže do programu zaradiť akýkoľvek bod, ktorý nie je uvedený v predbežnom programe.

Článok 5

Žiadosti o pozmenenie príloh 10-A alebo 10-B k dohode

1.   Ktorákoľvek strana môže listom podpísaným spolupredsedom danej strany požiadať o doplnenie jednotlivých zemepisných označení do prílohy 10-A alebo 10-B k dohode alebo o ich vypustenie z týchto príloh.

2.   Pracovná skupina ZO sa môže podľa článkov 10.25.1 a 10.25.3 dohody na základe konsenzu a po dokončení relevantného postupu uvedeného v dohode rozhodnúť o pozmenení príloh 10-A a 10-B a doplnení jednotlivých zemepisných označení Európskej únie alebo Kórey. Pracovná skupina sa takisto na základe konsenzu môže rozhodnúť odporučiť doplnenie alebo vypustenie zemepisných označení na konečné rozhodnutie v rámci Výboru pre obchod v súlade s článkom 10.21 ods. 4, článkom 10.24 a článkom 10.25.

3.   Výbor pre obchod môže podľa článku 15.3.5 prevziať úlohu zadanú Pracovnej skupine ZO a rozhodnúť o pozmenení príloh 10-A a 10-B. Ďalej môže podľa článku 15.5.2 rozhodnúť o zmene príloh 10-A a 10-B a strany môžu prijať rozhodnutie podľa svojich vlastných uplatniteľných právnych požiadaviek a postupov.

4.   Strany sa pri rozhodnutiach o pozmenení príloh 10-A a 10-B usilujú náležite zohľadniť záujmy každej strany v otázke zemepisných označení.

Článok 6

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Pracovná skupina ZO prijíma odporúčania a rozhodnutia na základe konsenzu, ako sa stanovuje v článku 10.25 dohody.

2.   Odporúčania Pracovnej skupiny ZO v zmysle článku 10.25 dohody sú adresované stranám a musia ich podpísať obaja spolupredsedovia.

3.   Rozhodnutia Pracovnej skupiny ZO v zmysle článku 10.25 dohody musia podpísať obaja spolupredsedovia. V každom rozhodnutí sa stanoví dátum nadobudnutia jeho platnosti.

4.   Rozhodnutia a odporúčania, ktoré Pracovná skupina ZO prijíma, musia byť opatrené poradovým číslom, dátumom prijatia a opisom ich predmetu.

Článok 7

Písomný postup

1.   Odporúčanie alebo rozhodnutie Pracovnej skupiny ZO možno prijímať písomným postupom, ak obe strany súhlasia. Písomný postup spočíva vo výmene nót medzi spolupredsedami Pracovnej skupiny ZO.

2.   Spolupredseda strany, ktorá navrhuje použitie písomného postupu, predloží návrh odporúčania alebo rozhodnutia spolupredsedovi druhej strany, ktorý poskytne odpoveď a uvedie, či akceptuje alebo neakceptuje návrh odporúčania alebo rozhodnutia. Spolupredseda druhej strany môže takisto navrhnúť zmeny alebo požiadať o viac času na zváženie. V prípade odsúhlasenia sa návrh prijíma v súlade s článkom 6.

Článok 8

Zápisnica

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia zostavujú kontaktné miesta do 21 dní od zasadnutia. Uvedú v ňom prijaté odporúčania a rozhodnutia a akékoľvek iné dosiahnuté závery.

2.   Zápisnicu schvália písomne obe strany do 28 dní od zasadnutia alebo v inej lehote, na ktorej sa strany dohodnú. Po jej schválení spolupredsedovia podpíšu dve originálne vyhotovenia. Každý spolupredseda si ponechá jedno originálne vyhotovenie zápisnice.

Článok 9

Správy

Pracovná skupina ZO Výboru pre obchod na každom jeho pravidelnom zasadnutí podáva správy o svojej činnosti, ako sa stanovuje v článku 15.3.4 dohody.

Článok 10

Náklady

1.   Každá strana znáša náklady, ktoré jej vzniknú z dôvodu účasti na zasadnutiach Pracovnej skupiny ZO.

2.   Výdavky spojené s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov znáša strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Článok 11

Verejnosť a dôvernosť

1.   Ak spolupredsedovia nerozhodnú inak, zasadnutia Pracovnej skupiny ZO sú neverejné.

2.   Ak niektorá zo strán postupuje Pracovnej skupine ZO informácie, ktoré sa podľa jej zákonov a predpisov považujú za dôverné, druhá strana s predmetnými informáciami zaobchádza ako s dôvernými, ako sa stanovuje v článku 15.1.7 dohody.

3.   Každá zmluvná strana môže rozhodnúť o uverejnení rozhodnutí a odporúčaní Pracovnej skupiny ZO vo svojom vlastnom úradnom vestníku.


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/89


ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2019/846

z 21. mája 2019,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia Dvora audítorov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 286 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrhy, ktoré predložili Rumunsko a Chorvátsko,

so zreteľom na stanoviská Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Funkčné obdobie pána Georgea PUFANA sa skončí 30. júna 2019.

(2)

Funkčné obdobie pána Nevena MATESA sa skončí 14. júla 2019.

(3)

Dvaja noví členovia by preto mali byť vymenovaní do Dvora audítorov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za členov Dvora audítorov sa týmto vymenúvajú:

a)

pán Viorel ȘTEFAN na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2025;

b)

pani Ivana MALETIĆ na obdobie od 15. júla 2019 do 14. júla 2025.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. mája 2019

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanoviská zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


24.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/90


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/847

z 15. mája 2019

o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“

[oznámené pod číslom C(2019) 3800]

(Iba nemecké znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Predmet navrhovanej iniciatívy občanov s názvom Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ sa týka tohto: „Potrebujeme hmyz pre naše ekosystémy a na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Komisia musí prijať právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia“.

(2)

Ciele navrhovanej iniciatívy občanov sú tieto: „Na preukázateľné zlepšenie prirodzeného základu pre život vyzývame k stanoveniu povinných cieľov: zaradiť podporu biodiverzity medzi celkové ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky; výrazne obmedziť používanie pesticídov, bez výnimky zakázať škodlivé pesticídy a zreformovať kritériá oprávnenosti; podporovať štrukturálnu diverzitu v poľnohospodárskej krajine; účinne znižovať obsah živín (napr. Natura 2000); účinne zriadiť chránené oblasti (napr. rámcová smernica o vode); zintenzívniť výskum a monitorovanie a zlepšiť vzdelávanie.“

(3)

Zmluva o Európskej únii (ZEÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie prostredníctvom európskej iniciatívy občanov.

(4)

V záujme podpory účasti občanov a väčšej prístupnosti Únie by postupy a podmienky požadované v prípade iniciatívy občanov preto mali byť jasné, jednoduché, používateľsky ústretové a primerané povahe iniciatívy občanov.

(5)

Na účely vykonávania zmlúv sa môžu prijať právne akty Únie:

o zriadení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a ďalších ustanovení potrebných na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe článku 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré majú za cieľ budovanie a fungovanie vnútorného trhu, na základe článku 114 ZFEÚ;

o opatreniach v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, na základe článku 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ;

o prijatí viacročného rámcového programu stanovujúceho všetky činnosti Únie v oblasti výskumu a technického rozvoja, na základe článku 182 ods. 1 ZFEÚ;

o prijatí opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov, na základe článku 192 ods. 1 ZFEÚ v spojení s článkom 191 ods. 1 prvou a treťou zarážkou ZFEÚ.

(6)

Navrhovaná iniciatíva občanov preto nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia.

(7)

Okrem toho bol v súlade s článkom 3 ods. 2 uvedeného nariadenia vytvorený občiansky výbor, boli určené kontaktné osoby a navrhovaná iniciatíva občanov nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, ani nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 ZEÚ.

(8)

Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ by sa preto mala zaregistrovať.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“ sa týmto registruje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 27. mája 2019.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené organizátorom (členom občianskeho výboru) navrhovanej iniciatívy občanov s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe“, ktorú zastupujú pani Manuela RIPA a pani Clara BORASIO konajúce ako kontaktné osoby.

V Bruseli 15. mája 2019

Za Komisiu

Frans TIMMERMANS

prvý podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.