ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 103

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
12. apríla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/593 z 8. apríla 2019 o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie

1

 

*

Dohoda o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/594 z 8. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (CHZO)

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/595 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/596 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/597 z 9. apríla 2019 o zriadení skupiny odborníkov na vysokej úrovni v oblasti európskej finančnej štruktúry pre rozvoj

26

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/598 z 9. apríla 2019 o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/599 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislých území Britskej koruny podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2019) 2830]  ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/600 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2019) 2831]  ( 1 )

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/601 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2832]  ( 1 )

38

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/602 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz embryí hovädzieho dobytka do Európskej únie [oznámené pod číslom C(2019) 2833]  ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/603 z 11. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu na ľudskú spotrebu do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2834]  ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/604 z 11. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2838]  ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/605 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2840]  ( 1 )

50

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/606 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2012/137/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy domácich ošípaných do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2841]  ( 1 )

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/607 z 11. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme Traces [oznámené pod číslom C(2019) 2900]  ( 1 )

56

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1922 z 10. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ( Ú. v. EÚ L 319, 14.12.2018 )

60

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/461 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu ( Ú. v. EÚ L 80, 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/593

z 8. apríla 2019

o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 209 ods. 2 a článok 212 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/1873 (2) bola Dohoda o založení medzinárodnej nadácie EÚ – LAK (ďalej len „dohoda“) podpísaná 25. októbra 2016 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Dohodou sa zakladá nadácia EÚ – LAK ako medzinárodná organizácia s právnou subjektivitou podľa medzinárodného práva verejného.

(3)

Keď Únia a jej členské štáty konajú v rámci nadácie EÚ – LAK, mali by koordinovať svoje pozície v súlade so zmluvami a zásadou lojálnej spolupráce.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie ratifikačnú listinu podľa článku 24 dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 8. apríla 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Súhlas zo 4. októbra 2017 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1873 z 10. októbra 2016 o podpise Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 288, 22.10.2016, s. 1).


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/3


DOHODA O ZALOŽENÍ MEDZINÁRODNEJ NADÁCIE EÚ – LAK

Zmluvné strany tejto dohody,

PRIPOMÍNAJÚC strategické partnerstvo medzi Latinskou Amerikou a Karibikom (LAK) a Európskou úniou (EÚ), ktoré sa nadviazalo v júni 1999 v rámci prvého samitu EÚ – LAK v Riu de Janeiro;

SO ZRETEĽOM NA iniciatívu, ktorú prijali hlavy štátov a predsedovia vlád LAK a EÚ počas piateho samitu EÚ – LAK, ktorý sa konal 16. mája 2008 v peruánskej Lime;

PRIPOMÍNAJÚC rozhodnutie hláv štátov a predsedov vlád EÚ a LAK, predsedu Európskej rady a predsedu Komisie o založení nadácie EÚ – LAK, ktoré sa prijalo na šiestom samite EÚ – LAK 18. mája 2010 v španielskom Madride;

PRIPOMÍNAJÚC, že v roku 2011 sa v Spolkovej republike Nemecko založila tranzitórna nadácia, ktorá ukončí svoju činnosť a zanikne, keď nadobudne platnosť medzinárodná dohoda o založení nadácie EÚ – LAK;

ZDÔRAZŇUJÚC potrebu založiť medzinárodnú organizáciu medzivládneho charakteru podľa medzinárodného práva verejného prostredníctvom „Medzinárodnej dohody o založení nadácie EÚ – LAK na základe referenčného rámca prijatého na ministerskom zasadnutí popri šiestom samite EÚ – LAK v Madride,“ čo prispeje k posilneniu existujúcich väzieb medzi štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku, EÚ a členskými štátmi EÚ,

SA DOHODLI takto:

Článok 1

Predmet

1.   Touto dohodou sa zakladá Medzinárodná nadácia EÚ – LAK (ďalej len „nadácia“ alebo „nadácia EÚ – LAK“).

2.   V tejto dohode sa stanovujú ciele nadácie a ustanovujú všeobecné pravidlá a usmernenia, ktorými sa riadia jej činnosti, štruktúra a fungovanie.

Článok 2

Charakter a sídlo

1.   Nadácia EÚ – LAK je medzinárodná organizácia medzivládneho charakteru založená podľa medzinárodného práva verejného. Zameriava sa na posilnenie medziregionálneho partnerstva medzi EÚ a členskými štátmi EÚ a Spoločenstvom štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).

2.   Nadácia EÚ – LAK má sídlo v Slobodnom a hanzovom meste Hamburg v Spolkovej republike Nemecko.

Článok 3

Členovia nadácie

1.   Jedinými členmi nadácie EÚ – LAK sú štáty Latinskej Ameriky a Karibiku, členské štáty EÚ a EÚ, ktoré prostredníctvom svojich vnútroštátnych právnych postupov vyjadrili súhlas s tým, že budú viazané touto dohodou.

2.   Nadácia EÚ – LAK je otvorená aj pre účasť Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).

Článok 4

Právna subjektivita

1.   Nadácia EÚ – LAK má medzinárodnú právnu subjektivitu a právnu spôsobilosť v rozsahu potrebnom na plnenie svojich cieľov a úloh na území každého zo svojich členov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Nadácia má tiež spôsobilosť uzatvárať zmluvy, získavať hnuteľný a nehnuteľný majetok, nakladať s ním a iniciovať súdne konania.

Článok 5

Ciele nadácie

1.   Nadácia EÚ – LAK:

a)

prispieva k posilneniu procesu medziregionálneho partnerstva CELAC – EÚ za účasti a s príspevkom občianskej spoločnosti a iných sociálnych aktérov;

b)

podnecuje ďalšie vzájomné poznanie a porozumenie medzi oboma regiónmi;

c)

posilňuje vzájomnú viditeľnosť medzi oboma regiónmi, ako aj viditeľnosť samotného medziregionálneho partnerstva.

2.   Nadácia EÚ – LAK predovšetkým:

a)

presadzuje a koordinuje činnosti zamerané na výsledky v záujme podpory medziregionálnych vzťahov a s dôrazom na plnenie priorít stanovených na samitoch CELAC – EÚ;

b)

presadzuje diskusiu o spoločných stratégiách zameraných na realizáciu uvedených priorít podnecovaním výskumu a štúdií;

c)

podporuje plodné výmeny a nové príležitosti na nadväzovanie kontaktov medzi občianskou spoločnosťou a ďalšími sociálnymi aktérmi.

Článok 6

Kritériá pre činnosti

1.   V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 5 tejto dohody činnosti nadácie EÚ – LAK:

a)

vychádzajú z priorít a tém, ktorým sa venujú hlavy štátov a predsedovia vlád na samitoch, pričom sa zameriavajú na identifikované potreby v záujme podpory medziregionálnych vzťahov;

b)

zahŕňajú v maximálnej možnej miere a v rámci činností nadácie občiansku spoločnosť a iných sociálnych aktérov, ako sú akademické inštitúcie, a na nezáväznom základe zohľadňujú ich príspevky. Na tento účel by každý člen mohol identifikovať vhodné inštitúcie a organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť medziregionálny dialóg na vnútroštátnej úrovni;

c)

zvyšujú hodnotu existujúcich iniciatív;

d)

zviditeľňujú partnerstvo s osobitným dôrazom na činnosti, ktoré majú multiplikačný efekt.

2.   Pri začínaní činností alebo zapájaní sa do nich nadácia EÚ – LAK koná so zameraním na danú činnosť, dynamicky a s orientáciou na výsledky.

Článok 7

Činnosti nadácie

1.   V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 5 nadácia EÚ – LAK vykonáva okrem iných aj tieto činnosti:

a)

podnecuje diskusiu prostredníctvom seminárov, konferencií, workshopov, diskusných skupín, kurzov, výstav, publikácií, prednášok, odbornej prípravy, výmeny najlepších postupov a odborných znalostí;

b)

presadzuje a podporuje podujatia súvisiace s témami, o ktorých sa diskutuje na samitoch CELAC – EÚ, a s prioritami zasadnutí vysokých úradníkov CELAC – EÚ;

c)

zavádza medziregionálne programy a iniciatívy na zvyšovanie povedomia vrátane výmen v stanovených prioritných oblastiach;

d)

podnecuje štúdie o otázkach identifikovaných oboma regiónmi;

e)

oslovuje a ponúka nové príležitosti kontaktov najmä s ohľadom na tie osoby alebo inštitúcie, ktoré ešte medziregionálne partnerstvo CELAC – EÚ nepoznajú;

f)

vytvorí internetovú platformu a/alebo vydáva elektronickú publikáciu.

2.   Nadácia EÚ – LAK môže uskutočňovať iniciatívy v spolupráci s verejnými a súkromnými inštitúciami, inštitúciami EÚ, medzinárodnými a regionálnymi inštitúciami, štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku a členskými štátmi EÚ.

Článok 8

Štruktúra nadácie

Nadácia EÚ – LAK má tieto orgány:

a)

správna rada,

b)

predseda a

c)

výkonný riaditeľ.

Článok 9

Správna rada

1.   Správna rada sa skladá zo zástupcov členov nadácie EÚ – LAK. Zasadá na úrovni vysokých úradníkov a v prípade potreby na úrovni ministrov zahraničných vecí pri príležitosti samitov CELAC – EÚ.

2.   Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) zastupuje v správnej rade predsedníctvo pro tempore bez toho, aby bola dotknutá účasť danej krajiny na vnútroštátnej úrovni.

3.   Výkonný výbor Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EuroLat) sa vyzve, aby ako pozorovateľov do správnej rady vymenoval jedného zástupcu z každého regiónu.

4.   Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ sa vyzve, aby ako pozorovateľov do správnej rady vymenovalo jedného zástupcu za EÚ a jedného za Karibik.

Článok 10

Predsedníctvo správnej rady

Správna rada má dvoch predsedov, jedného zástupcu za EÚ a druhého za štáty Latinskej Ameriky a Karibiku.

Článok 11

Právomoci správnej rady

Správna rada nadácie EÚ – LAK vykonáva tieto právomoci:

a)

vymenúva predsedu a výkonného riaditeľa nadácie;

b)

prijíma všeobecné usmernenia pre prácu nadácie a stanovuje jej operačné priority a rokovací poriadok, ako aj primerané opatrenia na zaručenie transparentnosti a zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o externé financovanie;

c)

schvaľuje uzavretie dohody o sídle, ako aj akejkoľvek inej dohody alebo dojednania, ktoré nadácia uzavrie so štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj s členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o výsady a imunity;

d)

prijíma rozpočet a služobný poriadok na základe návrhu výkonného riaditeľa;

e)

schvaľuje úpravy organizačnej štruktúry nadácie na základe návrhu výkonného riaditeľa;

f)

prijíma viacročný pracovný program, ktorý zahŕňa aj viacročný odhad rozpočtu, v zásade na obdobie štyroch rokov na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom;

g)

prijíma ročný pracovný program vrátane projektov a činností na nasledujúci rok na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom a v rámci viacročného programu;

h)

prijíma ročný rozpočet na nasledujúci rok;

i)

schvaľuje kritériá pre monitorovanie a audit projektov nadácie, ako aj pre podávanie správ o nich;

j)

prijíma výročnú správu a účtovnú závierku nadácie za predchádzajúci rok;

k)

poskytuje usmernenia a poradenstvo predsedovi a výkonnému riaditeľovi;

l)

navrhuje zmluvným stranám zmeny tejto dohody;

m)

hodnotí rozvoj činností nadácie a prijíma opatrenia na základe správ predložených výkonným riaditeľom;

n)

urovnáva prípadné spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody a jej zmien;

o)

odvoláva predsedu a/alebo výkonného riaditeľa;

p)

schvaľuje nadviazanie strategických partnerstiev;

q)

schvaľuje uzatvorenie akejkoľvek dohody alebo právneho nástroja dojednaných v súlade s článkom 15 ods. 4 písm. i).

Článok 12

Zasadnutia správnej rady

1.   Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú dvakrát ročne. Konajú sa zároveň so zasadnutiami vysokých úradníkov CELAC – EÚ.

2.   Mimoriadne zasadnutia správnej rady sa konajú na podnet jedného z predsedov správnej rady, výkonného riaditeľa alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny jej členov.

3.   Funkcia sekretariátu správnej rady sa vykonáva pod vedením výkonného riaditeľa nadácie.

Článok 13

Rozhodovanie správnej rady

Správna rada sa uznáša za prítomnosti viac ako polovice jej členov z každého regiónu. Rozhodnutia sa prijímajú konsenzom prítomných členov.

Článok 14

Predseda nadácie

1.   Správna rada vyberie predsedu spomedzi kandidátov nominovaných členmi nadácie EÚ – LAK. Predseda sa vymenúva na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

2.   Predsedom je osobnosť, ktorá je v Latinskej Amerike a Karibiku aj v EÚ známa a vysoko uznávaná. Predseda vykonáva svoju funkciu ako čestnú funkciu, ale má nárok na náhradu všetkých potrebných a riadne odôvodnených výdavkov.

3.   Funkciu predsedu zastáva striedavo štátny príslušník členského štátu EÚ a štátny príslušník štátu Latinskej Ameriky alebo Karibiku. Ak vymenovaný predseda pochádza z členského štátu EÚ, vymenovaný výkonný riaditeľ pochádza z niektorého zo štátov Latinskej Ameriky alebo Karibiku a naopak.

4.   Predseda:

a)

zastupuje nadáciu v jej vonkajších vzťahoch, pričom vystupuje viditeľne a reprezentatívne v rámci kontaktov na vysokej úrovni s orgánmi štátov Latinskej Ameriky a Karibiku, EÚ a členských štátov EÚ, ako aj s ostatnými partnermi;

b)

podáva správy na zasadnutia ministrov zahraničných vecí, iné ministerské zasadnutia, zasadnutia správnej rady a podľa potreby aj iné dôležité zasadnutia;

c)

poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi pri príprave návrhu viacročného a ročného pracovného programu a návrhu rozpočtu na schválenie správnej rade;

d)

vykonáva iné úlohy, na ktorých sa dohodne správna rada.

Článok 15

Výkonný riaditeľ nadácie

1.   Nadáciu riadi výkonný riaditeľ, ktorého vymenúva správna rada na štvorročné funkčné obdobie, ktoré možno jedenkrát obnoviť, pričom vyberá spomedzi kandidátov, ktorých nominujú členovia nadácie EÚ – LAK.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci správnej rady, výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

3.   Funkcia výkonného riaditeľa je platená a zastáva ju striedavo štátny príslušník členského štátu EÚ a štátny príslušník štátu Latinskej Ameriky alebo Karibiku. Ak vymenovaný výkonný riaditeľ pochádza z členského štátu EÚ, vymenovaný predseda pochádza z niektorého zo štátov Latinskej Ameriky alebo Karibiku, a naopak.

4.   Výkonný riaditeľ je zákonným zástupcom nadácie a plní tieto funkcie:

a)

v konzultácii s predsedom pripravuje viacročný a ročný pracovný program nadácie a jej rozpočet;

b)

vymenúva a riadi personál nadácie a zabezpečuje jeho súlad s cieľmi nadácie;

c)

plní rozpočet;

d)

predkladá pravidelné a výročné správy o činnosti, ako aj finančné účty na prijatie správnej rade, pričom zabezpečuje transparentné postupy a správny obeh informácií o všetkých činnostiach, ktoré vykonáva alebo podporuje nadácia, vrátane aktualizovaného zoznamu inštitúcií a organizácií identifikovaných na vnútroštátnej úrovni, ako aj tých, ktoré sa zúčastňujú na činnosti nadácie;

e)

predkladá správu uvedenú v článku 18;

f)

pripravuje zasadnutia a pomáha správnej rade;

g)

v prípade potreby konzultuje s príslušnými predstaviteľmi občianskej spoločnosti a iných sociálnych aktérov, najmä inštitúcií, ktoré mohli identifikovať členovia nadácie EÚ – LAK, v závislosti od danej problematiky a konkrétnych potrieb, pričom o výsledku týchto konzultácií informuje správnu radu na účely ďalšieho zváženia;

h)

vedie konzultácie a rokovania s hostiteľskou krajinou nadácie a ostatnými zmluvnými stranami tejto dohody, pokiaľ ide o podrobnosti zariadení, ktoré má nadácia v týchto štátoch využívať;

i)

vedie rokovania o akejkoľvek dohode alebo právnom nástroji, ktoré majú medzinárodné účinky, s medzinárodnými organizáciami, štátmi a verejnými alebo súkromnými inštitúciami, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré presahujú administratívne každodenné fungovanie nadácie, a to po náležitej konzultácii so správnou radou a po jej informovaní o začiatku a plánovanom ukončení týchto rokovaní, ako aj v rámci pravidelných konzultácií o ich obsahu, rozsahu a pravdepodobnom výsledku;

j)

podáva správnej rade správy o všetkých súdnych konaniach, ktoré sa týkajú nadácie.

Článok 16

Financovanie nadácie

1.   Príspevky sa poskytujú na dobrovoľnom základe bez toho, aby bola dotknutá účasť v správnej rade.

2.   Nadáciu financujú najmä jej členovia. Správna rada môže s ohľadom na medziregionálnu rovnováhu zvážiť iné spôsoby financovania činností nadácie.

3.   V osobitných prípadoch po predchádzajúcom informovaní správnej rady a po konzultácii s ňou v záujme získania jej súhlasu je nadácia oprávnená získať dodatočné zdroje prostredníctvom externého financovania z verejných a súkromných inštitúcií, okrem iného z vypracúvania správ a analýz na požiadanie. Tieto zdroje sa použijú výlučne na činnosti nadácie.

4.   Spolková republika Nemecko poskytne na vlastné náklady a v rámci svojho finančného príspevku do nadácie primerane zariadené priestory vhodné na užívanie nadáciou spolu s údržbou, vybavením a zabezpečením tohto zariadenia.

Článok 17

Audit a uverejňovanie účtov

1.   Správna rada vymenuje nezávislých audítorov na účely vykonania auditu účtov nadácie.

2.   Nezávislý audit výkazov aktív, záväzkov, príjmov a výdavkov nadácie sa poskytne členom čo najskôr po skončení každého rozpočtového roka, najneskôr však šesť mesiacov po ňom, pričom na najbližšom zasadnutí ho posúdi správna rada na účely schválenia.

3.   Uverejní sa súhrn auditovaných účtov a súvahy.

Článok 18

Hodnotenie nadácie

Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody predloží výkonný riaditeľ každé štyri roky správnej rade správu o činnosti nadácie. Správna rada celkovo posúdi tieto činnosti a prijme rozhodnutie o budúcich činnostiach nadácie.

Článok 19

Strategické partnerstvá

1.   Nadácia má na úvod štyroch strategických partnerov: „L'Institut des Amériques“ vo Francúzsku a „Regione Lombardia“ v Taliansku na strane EÚ a Globálna nadácia pre demokraciu a rozvoj (FUNGLODE) v Dominikánskej republike a Hospodárska komisia OSN pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC) na strane Latinskej Ameriky a Karibiku.

2.   Na splnenie svojich cieľov môže nadácia EÚ – LAK v budúcnosti nadviazať strategické partnerstvá s medzivládnymi organizáciami, štátmi a verejnými alebo súkromnými inštitúciami oboch regiónov, pričom vždy rešpektuje zásadu medziregionálnej rovnováhy.

Článok 20

Výsady a imunity

1.   Charakter a právna subjektivita nadácie sa vymedzujú v článkoch 2 a 4.

2.   Postavenie, výsady a imunity nadácie, správnej rady, predsedu, výkonného riaditeľa, členov personálu a zástupcov členov na území Spolkovej republiky Nemecko na účely vykonávania ich funkcií sa riadia dohodou o sídle uzavretou medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a nadáciou.

3.   Dohoda o sídle uvedená v odseku 2 tohto článku je nezávislá od tejto dohody.

4.   Nadácia môže uzavrieť s jedným alebo viacerými štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku a členskými štátmi EÚ iné dohody, ktoré schvaľuje správna rada, týkajúce sa výsad a imunít, ktoré môžu byť potrebné na riadne fungovanie nadácie na ich príslušných územiach.

5.   V rámci svojich oficiálnych činností sú nadácia, jej aktíva, príjmy a iný majetok oslobodené od všetkých priamych daní. Nadácia nie je oslobodená od platieb za poskytnuté služby.

6.   Výkonný riaditeľ a personál nadácie sú oslobodení od vnútroštátnych daní z platov a požitkov vyplácaných nadáciou.

7.   Členovia personálu nadácie sú všetci členovia personálu vymenovaní výkonným riaditeľom s výnimkou tých, ktorí sú prijatí lokálne a zároveň pracujú na základe hodinovej sadzby.

Článok 21

Jazyky nadácie

Pracovnými jazykmi nadácie sú jazyky používané v strategickom partnerstve medzi Latinskou Amerikou a Karibikom a Európskou úniou od jeho nadviazania v júni 1999.

Článok 22

Urovnávanie sporov

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s vykonávaním alebo výkladom tejto dohody a jej zmien, sa predloží na priame rokovania medzi nimi v záujme včasného urovnania. Ak sa spor týmto spôsobom nevyrieši, predloží sa na rozhodnutie správnej rade.

Článok 23

Zmeny

1.   Táto dohoda sa môže zmeniť na podnet správnej rady nadácie EÚ – LAK alebo na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Návrhy zmien sa zašlú depozitárovi, ktorý ich oznámi všetkým zmluvným stranám na posúdenie a prerokovanie.

2.   Zmeny sa prijímajú konsenzom a nadobúdajú platnosť tridsať dní po dátume, keď depozitár dostane posledné oznámenie o tom, že sa ukončili všetky formality potrebné na tento účel.

3.   Depozitár oznámi nadobudnutie platnosti zmien všetkým zmluvným stranám.

Článok 24

Ratifikácia a pristúpenie

1.   Táto dohoda je otvorená na podpis všetkým štátom Latinskej Ameriky a Karibiku, členským štátom EÚ a EÚ od 25. októbra 2016 do dátumu nadobudnutia jej platnosti, pričom podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa uložia u depozitára.

2.   Táto dohoda ostáva otvorená pre pristúpenie EÚ a tých štátov Latinskej Ameriky a Karibiku a členských štátov EÚ, ktoré ju nepodpísali. Príslušné listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

Článok 25

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť tridsať dní po tom, ako osem zmluvných strán z každého regiónu, medzi nimi aj Spolková republika Nemecko a EÚ uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe u depozitára. V prípade ostatných štátov Latinskej Ameriky a Karibiku a členských štátov EÚ, ktoré uložia svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe po nadobudnutí platnosti, nadobudne táto dohoda platnosť tridsať dní po tom, ako tieto štáty Latinskej Ameriky a Karibiku a členské štáty EÚ uložia svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.

2.   Depozitár informuje všetky zmluvné strany o doručení ratifikačných listín alebo listín o prístupe, ako aj o dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Článok 26

Doba platnosti a vypovedanie

1.   Doba platnosti tejto dohody je neurčitá.

2.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného depozitárovi diplomatickou cestou. Vypovedanie nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po doručení oznámenia.

Článok 27

Zánik a likvidácia

1.   Nadácia zanikne:

a)

ak všetci členovia nadácie alebo všetci členovia nadácie okrem jedného vypovedia dohodu, alebo

b)

ak členovia nadácie rozhodnú o ukončení jej činnosti.

2.   V prípade ukončenia činnosti nadácia existuje len na účely svojej likvidácie. Jej záležitosti uzavrú likvidátori, ktorí pristúpia k predaju majetku nadácie a k splneniu záväzkov. Zostatok sa rozdelí medzi členov úmerne k ich príspevkom.

Článok 28

Depozitár

Depozitárom tejto dohody je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Článok 29

Výhrady

1.   V čase podpísania alebo ratifikácie tejto dohody, alebo pristúpenia k nej môžu zmluvné strany urobiť výhrady a/alebo vyhlásenia k jej zneniu za predpokladu, že nie sú v rozpore s jej cieľom a účelom.

2.   Urobené výhrady a vyhlásenia sa oznámia depozitárovi, ktorý o nich upovedomí ostatné zmluvné strany dohody.

Článok 30

Prechodné ustanovenia

Od nadobudnutia platnosti tejto dohody ukončí svoju činnosť tranzitórna nadácia založená v roku 2011 podľa zákonov Spolkovej republiky Nemecko a zanikne. Aktíva a záväzky, zdroje, finančné prostriedky a ostatné zmluvné záväzky tranzitórnej nadácie prechádzajú na nadáciu EÚ – LAK založenú podľa tejto dohody. Na tento účel nadácia EÚ – LAK a tranzitórna nadácia uplatnia so Spolkovou republikou Nemecko potrebné právne nástroje a splnia príslušné právne požiadavky.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali túto dohodu v jedinom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické a sú uložené v archívoch Rady Európskej únie, ktorý doručí overenú kópiu všetkým zmluvným stranám.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 2

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 3

Image 4

Za Českou republiku

Image 5

Image 6

For Kongeriget Danmark

Image 7

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 8

Eesti Vabariigi nimel

Image 9

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 10

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 11

Por el Reino de España

Image 12

Pour la République française

Image 13

Za Republiku Hrvatsku

Image 14

Image 15

Per la Repubblica italiana

Image 16

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 17

Latvijas Republikas vārdā –

Image 18

Lietuvos Respublikos vardu

Image 19

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 20

Magyarország részéről

Image 21

Għar-Repubblika ta' Malta

Image 22

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 23

Für die Republik Österreich

Image 24

Image 25

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 26

Pela República Portuguesa

Image 27

Pentru România

Image 28

Za Republiko Slovenijo

Image 29

Image 30

Za Slovenskú republiku

Image 31

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 32

För Konungariket Sverige

Image 33

Image 34

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 35

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

Image 36

For the Commonwealth of the Bahamas

Image 37

For Barbados

For Belize

Image 38

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Image 39

Pela República Federativa do Brasil

Image 40

Por la República de Chile

Image 41

Por la República de Colombia

Image 42

Por la República de Costa Rica

Image 43

Por la República de Cuba

Image 44

Image 45

For the Commonwealth of Dominica

Image 46

Image 47

Por la República de Dominicana

Image 48

Por la República de Ecuador

Image 49

Por la República de El Salvador

Image 50

For Grenada

Image 51

Image 52

Por la República de Guatemala

Image 53

For the Cooperative Republic of Guyana

Image 54

Pour la République d'Haïti

Image 55

Por la República de Honduras

Image 56

For Jamaica

Image 57

Por los Estados Unidos Mexicanos

Image 58

Por la República de Nicaragua

Image 59

Por la República de Panamá

Image 60

Por la República de Paraguay

Image 61

Por la República del Perú

Image 62

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Image 63

Image 64

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Image 65

Image 66

Voor de Republiek Suriname

Image 67

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Image 68

Por la República Bolivariana de Venezuela

Image 69


NARIADENIA

12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/594

z 8. apríla 2019,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (CHZO)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (CHZO) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. apríla 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/96 z 12. júna 1996 o zápise zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. EU L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ C 441, 7.12.2018, s. 20.


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/595

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty. Spojené kráľovstvo sa následne stane treťou krajinou.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1635/2006 (2) sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že príslušné orgány tretích krajín postihnutých haváriou v Černobyle vydajú vývozné certifikáty potvrdzujúce, že výrobky, ktoré sprevádzajú, spĺňajú maximálne povolené hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 733/2008. Konkrétne tretie krajiny sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1635/2006.

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/370 (3) sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006 s cieľom uviesť Spojené kráľovstvo v prílohe II k tomu nariadeniu. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/370 sa má začať uplatňovať od dátumu nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 0 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, s výnimkou prípadu, keď dohoda o vystúpení nadobudne účinnosť do uvedeného dátumu, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(4)

Na žiadosť Spojeného kráľovstva sa Európska rada 22. marca 2019 rozhodla predĺžiť obdobie uvedené v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. V dôsledku toho už nemôžu byť splnené podmienky uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/370 uvedené v článku 2 toho nariadenia.

(5)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1635/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a mali by sa stanoviť podmienky uplatňovania tejto zmeny.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1635/2006 sa dopĺňa táto položka:

„Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1635/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (Ú. v. ES L 306, 7.11.2006, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/370 zo 7. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1635/2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 737/90, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (Ú. v. EÚ L 68, 8.3.2019, s. 1).


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/596

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 2465/96 (1), a najmä na jeho článok 11 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, verejných inštitúcií, spoločností a agentúr a subjektov predchádzajúcej vlády Iraku, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré boli umiestnené mimo Iraku k 22. máju 2003.

(2)

Dňa 8. apríla 2019 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vypustení trinástich záznamov zo zoznamu osôb alebo subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.


PRÍLOHA

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa vypúšťajú tieto záznamy:

„9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adresa: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq.“

„34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adresy: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq.“

„37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adresa: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.“

„51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adresa: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq.“

„70.

IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adresa: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.“

„73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adresy: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.“

„86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresa: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.“

„97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresa: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.“

„138.

STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adresa: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.“

„141.

STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adresa: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.“

„191.

STATE SEWING COMPANY. Adresa: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq.“

„203.

WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adresa: P.O. Box 101, Arbil, Iraq.

204.

WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Adresa: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.“


ROZHODNUTIA

12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/26


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/597

z 9. apríla 2019

o zriadení skupiny odborníkov na vysokej úrovni v oblasti európskej finančnej štruktúry pre rozvoj

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 2,

keďže:

(1)

Je potrebné zamyslieť sa nad európskou finančnou štruktúrou pre rozvoj. Preto by sa mala zriadiť skupina odborníkov na vysokej úrovni v oblasti európskej finančnej štruktúry pre rozvoj (ďalej len „skupina odborníkov“).

(2)

Uvedená skupina odborníkov by mala Rade predložiť nezávislú správu, v ktorej by sa uviedli výzvy a príležitosti na zlepšenie a racionalizáciu európskej finančnej štruktúry pre rozvoj, ako aj scenáre jej vývoja v súlade s cieľmi európskych politík, aby sa tak Rade poskytli na posúdenie potrebné informácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie a úloha

1.   Týmto sa v rámci generálneho sekretariátu Rady zriaďuje skupina odborníkov na vysokej úrovni v oblasti európskej finančnej štruktúry pre rozvoj (ďalej len „skupina odborníkov“).

2.   Úlohou skupiny odborníkov je predložiť Rade nezávislú správu v súlade s mandátom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Skupina odborníkov sa zriaďuje na splnenie svojho mandátu vymedzeného v podmienkach a v súlade s lehotami v nich stanovenými.

Článok 2

Členstvo

1.   Za predsedu skupiny odborníkov sa týmto vymenúva pán Thomas WIESER.

2.   Za členov skupiny odborníkov sa týmto vymenúvajú pán José Antonio ALONSO, pani Monique BARBUT, pán Erik BERGLÖF, pán Jacek DOMINIK, pán Nanno D. KLEITERP, pán Norbert KLOPPENBURG, pán Franco PASSACANTANDO a pani Susan ULBÆK.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 9. apríla 2019

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


PRÍLOHA

SKUPINA ODBORNÍKOV NA VYSOKEJ ÚROVNI V OBLASTI EURÓPSKEJ FINANČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE ROZVOJ

PODMIENKY

1.   Skupina odborníkov

1.1.   Zloženie

Skupina odborníkov pozostáva zo šiestich až ôsmich nezávislých a nestranných odborníkov. Vymenujú sa na základe odborných a technických znalostí a skúsenosti v oblasti financií, rozvoja a poznania príslušného inštitucionálneho prostredia. V zložení skupiny odborníkov sa zohľadní rodové hľadisko a geografická rovnováha. Zohľadní sa v nej široké spektrum uvedených kritérií, ako aj inštitucionálna rôznorodosť medzi členskými štátmi. Predseda a členovia skupiny odborníkov pri vymenovaní vyhlásia, že nemajú žiadny konflikt záujmov a sú nezávislí a nestranní.

1.2.   Výber

Rada vymenuje predsedu a členov skupiny odborníkov po preskúmaní navrhovaných kandidátov Coreperom. Predseda je zodpovedný za navrhnutie obmedzeného počtu odborníkov, pričom zohľadní zásady uvedené v bode 1.1. Pred tým, ako Coreper preskúma kandidátov, sa členským štátom poskytnú komplexné životopisy všetkých navrhovaných kandidátov.

1.3.   Finančné ustanovenia

Členovia skupiny odborníkov, ktorí musia cestovať z miesta bydliska, aby si mohli plniť svoje úlohy v Bruseli, majú nárok na náhradu svojich cestovných výdavkov a na príspevok v súlade s rozhodnutím zástupcu generálneho tajomníka Rady Európskej únie č. 21/2009 o náhrade nákladov na služobné cesty osôb, ktoré nie sú zamestnancami Rady Európskej únie. Príslušné výdavky znáša Rada.

2.   Časový harmonogram

Skupina odborníkov krátko po svojom vymenovaní predloží Coreperu svoj pracovný program. Skupina odborníkov do troch mesiacov od svojho zriadenia informuje Coreper o aktuálnom stave svojej práce. Skupina odborníkov bude pravidelne na požiadanie poskytovať aktuálne informácie relevantným orgánom Rady vrátane pracovnej skupiny finančných radcov, pracovnej skupiny pre rozvojovú spoluprácu a pracovnej skupiny ad hoc pre Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce.

Skupina odborníkov predloží Rade konečnú správu šesť mesiacov po svojom vymenovaní. Účelom uvedenej správy, ako aj všetkých odporúčaní navrhnutých pri plnení mandátu, je informovať Radu a pomáhať jej v jej rokovaniach a prípadnom prijímaní rozhodnutí. Uvedená správa ani žiadne odporúčania sa za žiadnych okolností nemôžu považovať za pozíciu Rady, a to ani v súvislosti s prebiehajúcimi legislatívnymi postupmi. Rada rozhodne o opatreniach nadväzujúcich na správu. Zabezpečí sa zapojenie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti a Rady pre zahraničné veci (rozvoj) a spolupráca s nimi.

3.   Mandát

Na účely tohto mandátu zahŕňa európska finančná štruktúra pre rozvoj Európsku investičnú banku (EIB), Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD) a finančné nástroje spravované Komisiou. Skupina odborníkov vo svojej analýze európskej finančnej štruktúry pre rozvoj uplatní celosystémovú perspektívu.

S cieľom vyhnúť sa zdvojovaniu existujúcich činností a podporiť príležitosti na ďalšiu spoluprácu s ostatnými kľúčovými aktérmi v oblasti rozvoja skupina odborníkov predovšetkým posúdi, ako maximalizovať pridanú hodnotu európskej finančnej štruktúry pre rozvoj v rámci existujúceho prostredia rôznych relevantných vnútroštátnych orgánov v členských štátoch, napr. vnútroštátnych finančných inštitúcií a agentúr pre rozvoj a medzinárodných a multilaterálnych inštitucionálnych orgánov, ako je napr. rozvojová banka Rady Európy alebo Svetová banka. Skupina odborníkov zohľadní aj celkový vývoj a potreby, ktoré v priebehu času vytvárali globálnu finančnú štruktúru pre rozvoj, ako aj to, ako sa globálna finančná štruktúra tomuto vývoju a potrebám prispôsobuje.

Skupina odborníkov opíše výzvy a príležitosti pre racionalizáciu európskej finančnej štruktúry pre rozvoj, pričom sa zameria predovšetkým na príslušné úlohy EIB a EBRD. Odporučí scenáre vývoja európskej finančnej štruktúry pre rozvoj vrátane odporúčaní týkajúcich sa jasného stanovenia priorít a postupnosti krokov, pričom zohľadní prípadné súvisiace náklady, a to na základe:

posúdenia kapacity súčasnej európskej finančnej štruktúry pre rozvoj, pokiaľ ide o splnenie priorít politík Únie v oblasti vonkajšej činnosti a rozvoja, najmä v súvislosti s ukazovateľmi rozvoja, pokiaľ ide o jeho vplyv, účinnosť, doplnkovosť, prekrývanie a hodnotu za peniaze;

analýzy príslušných silných a slabých stránok mandátov a nástrojov všetkých zapojených aktérov vrátane riadenia rizika, správy a riadenia a akcionárskych a stimulačných štruktúr EIB a EBRD;

preskúmania stratégií predložených EIB, EBRD a Komisiou s cieľom ďalej rozvíjať ich mandáty, aby sa posilnil rozvoj súkromného sektora a poskytovanie štátnych úverov, a to podľa vhodnosti aj v najmenej rozvinutých a nestabilných krajinách.

4.   Konzultácia

Skupina odborníkov môže konzultovať s relevantnými inštitúciami a orgánmi Únie vrátane Európskeho parlamentu, Komisie, EIB, ako aj s relevantnými vnútroštátnymi inštitucionálnymi orgánmi v členských štátoch, napr. vnútroštátnymi finančnými inštitúciami a agentúrami pre rozvoj. Môže konzultovať aj s EBRD. Skupina odborníkov môže podľa potreby pozvať aj iné orgány, a to aj zo zvýhodnených krajín, aby poskytli písomné stanovisko alebo predniesli príspevok počas jej zasadnutí.

Skupina odborníkov zabezpečí transparentnosť v procese konzultácií tým, že všetky konzultácie uvedie v prílohe k svojej správe.

5.   Sekretariát

Za sekretariát skupiny odborníkov je zodpovedný Generálny sekretariát Rady. Poskytuje administratívnu podporu potrebnú na zabezpečenie fungovania skupiny odborníkov, a to aj v súvislosti s publikáciou dokumentov. Zodpovedajúce náklady vrátane nákladov spojených s organizáciou a zasadnutiami znáša Rada.


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/598

z 9. apríla 2019

o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 by Rada mala vymenúvať európskych prokurátorov na funkčné obdobie šiestich rokov, ktoré nie je obnoviteľné a ktoré sa na konci šesťročného obdobia môže predĺžiť najviac o tri roky.

(2)

V súlade s článkom 16 ods. 4 má každé tri roky dôjsť k čiastočnej obmene jednej tretiny európskych prokurátorov. Na vymenovanie európskych prokurátorov počas ich prvého funkčného obdobia a počas neho Rada, uznášajúca sa jednoduchou väčšinou, má prijať prechodné pravidlá.

(3)

Týmito prechodnými pravidlami by sa malo zabezpečiť riadne uplatňovanie zásady pravidelnej obmeny európskych prokurátorov vymenovaných prvýkrát do Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti kolégia európskych prokurátorov. Zároveň by sa v nich mali zohľadniť osobitné potreby Európskej prokuratúry v prvých rokoch po jej zriadení a začatí činnosti.

(4)

Na tieto účely by sa mali stanoviť osobitné pravidlá o trvaní funkčného obdobia európskych prokurátorov vymenovaných prvýkrát po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/1939.

(5)

S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť a nestrannosť pri určení európskych prokurátorov v prvom funkčnom období, ktorých funkčné obdobie bude trvať tri roky namiesto šiestich rokov, by sa mal použiť systém založený na žrebovaní. Týmto systémom sa zabezpečí aj to, že výber európskych prokurátorov s kratším funkčným obdobím bude z geografického hľadiska neutrálny.

(6)

Komisia 15. januára 2019 predložila návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o prechodných pravidlách vymenovania európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa stanovujú prechodné pravidlá na vymenovanie európskych prokurátorov na ich prvé funkčné obdobie a počas tohto obdobia po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Článok 2

1.   Pred vymenovaním európskych prokurátorov sa žrebom určí skupina predstavujúca tretinu počtu zúčastnených členských štátov v čase uplatňovania uvedených prechodných pravidiel.

2.   Ak počet zúčastnených členských štátov v čase uplatňovania uvedených prechodných pravidiel nebude deliteľný tromi, počet členských štátov, ktoré budú zahrnuté do tejto skupiny, sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo nahor.

3.   Generálny sekretariát Rady v úzkej spolupráci s Komisiou prijme opatrenia potrebné na vykonanie žrebovania.

Článok 3

Funkčné obdobie európskych prokurátorov z členských štátov zaradených do skupiny vytvorenej v súlade s článkom 2 je tri roky. Toto obdobie nie je obnoviteľné.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 9. apríla 2019

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/599

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislých území Britskej koruny podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom C(2019) 2830]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že členské štáty, tretie krajiny alebo ich regióny sa majú zaradiť na základe svojho štatútu stanoveného podľa rizika bovinnej spongiformnej encefalopatie (ďalej len „BSE“) do jednej z týchto troch kategórií: zanedbateľné riziko BSE, kontrolované riziko BSE a neurčené riziko BSE.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predložilo Komisii žiadosť o určenie svojho štatútu podľa rizika BSE a uviedlo, že sa má vzťahovať aj na jeho závislé územia Britskej koruny. K uvedenej žiadosti boli pripojené príslušné informácie za danú krajinu a jej závislé územia Britskej koruny na základe kritérií a možných rizikových faktorov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(4)

Škótsko je v súčasnosti zaradené do kategórie zanedbateľného rizika, ale v tomto regióne Spojeného kráľovstva bol 18. októbra 2018 potvrdený nový prípad BSE. Škótsko už preto nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o kategóriu zanedbateľného rizika. Škótsko by sa preto malo zaradiť do kategórie kontrolovaného rizika.

(5)

Vzhľadom na štatút Severného Írska podľa rizika BSE možno tento región považovať za región so zanedbateľným rizikom, zatiaľ čo zvyšok Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny môžu byť považované za regióny s kontrolovaným rizikom BSE.

(6)

S ohľadom na uvedené konkrétne informácie a s cieľom zabrániť zbytočnému narušeniu obchodu od dátumu vystúpenia by sa Severné Írsko malo zaradiť do zoznamu regiónov tretích krajín v bode A prílohy k rozhodnutiu Komisie 2007/453/ES (3) a zvyšok Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislých území Britskej koruny by sa mal zahrnúť do bodu B uvedenej prílohy, pokiaľ ide o klasifikáciu krajín alebo regiónov na základe ich štatútu podľa rizika BSE. Príloha k uvedenému rozhodnutiu by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019. Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie by sa uplatňovať nemalo.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ZOZNAM KRAJÍN ALEBO REGIÓNOV

A.   Krajiny alebo regióny so zanedbateľným rizikom BSE

Členské štáty

Belgicko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Estónsko

Chorvátsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Španielsko

Fínsko

Švédsko

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

Švajčiarsko

Tretie krajiny

Argentína

Austrália

Brazília

Čile

Kolumbia

Kostarika

India

Izrael

Japonsko

Namíbia

Nový Zéland

Panama

Paraguaj

Peru

Singapur

Spojené štáty americké

Uruguaj

Regióny tretích krajín

Severné Írsko

B.   Krajiny alebo regióny s kontrolovaným rizikom BSE

Členské štáty

Írsko

Grécko

Francúzsko

Tretie krajiny

Kanada

Guernsey

Ostrov Man

Jersey

Mexiko

Nikaragua

Južná Kórea

Taiwan

Spojené kráľovstvo s výnimkou regiónu Severného Írska

C.   Krajiny alebo regióny s neurčeným rizikom BSE

Krajiny a regióny, ktoré nie sú uvedené v časti A alebo B.


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/600

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES

[oznámené pod číslom C(2019) 2831]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V článku 29 smernice 96/23/ES sa vyžaduje, aby tretie krajiny, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať zvieratá a živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, predložili plány monitorovania rezíduí, ktoré poskytujú požadované záruky (ďalej len „plány“). Dané plány by sa mali vzťahovať prinajmenšom na skupiny rezíduí a látok uvedených v prílohe I k uvedenej smernici.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2011/163/EÚ (3) sa schvaľujú plány predložené niektorými tretími krajinami, ktoré sa týkajú špecifikovaných zvierat a živočíšnych produktov uvedených v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predložilo Komisii plány pre danú krajinu a jej závislé územia Britskej koruny pre hovädzí dobytok, ovce/kozy, ošípané, kone, hydinu, akvakultúru, mlieko, vajcia, králiky, divinu, chovnú divinu a med. Uvedené plány poskytujú dostatočné záruky a mali by sa schváliť.

(5)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny mali zaradiť do zoznamu tretích krajín, ktorých plány sa schvaľujú, stanoveného v rozhodnutí 2011/163/EÚ. Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa mení takto:

1.

Medzi Faerské ostrovy a Gruzínsko sa vkladá táto položka:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2.

Medzi Gruzínsko a Ghanu sa vkladá táto položka:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3.

Medzi Izrael a Indiu sa vkladá táto položka:

„IM

Ostrov Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4.

Medzi Irán a Jamajku sa vkladá táto položka:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/601

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie

[oznámené pod číslom C(2019) 2832]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1, článok 10 ods. 2 prvý pododsek a článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2011/630/EÚ (3) sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz spermy domáceho hovädzieho dobytka.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o dovoz zásielok spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(4)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamov tretích krajín alebo ich častí stanoveného v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ, z ktorých je povolený dovoz spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie.

(5)

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/630/EÚ z 20. septembra 2011 o dovoze spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie (Ú. v. EÚ L 247, 24.9.2011, s. 32).


PRÍLOHA

Tabuľka uvedená v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Čile sa vkladajú tieto riadky:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

 

GG

Guernsey“

 

 

b)

Za položku týkajúcu sa Islandu sa vkladá tento riadok:

„JE

Jersey“

 

 


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/41


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/602

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz embryí hovädzieho dobytka do Európskej únie

[oznámené pod číslom C(2019) 2833]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1 a článok 9 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2006/168/ES (3) sa stanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz embryí hovädzieho dobytka.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené v rozhodnutí 2006/168/ES, pokiaľ ide o dovoz zásielok embryí hovädzieho dobytka do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(4)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamu tretích krajín stanoveného v prílohe I k rozhodnutiu 2006/168/ES, z ktorých je povolený dovoz embryí hovädzieho dobytka do Únie.

(5)

Príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2006/168/ES zo 4. januára 2006, ktorým sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a veterinárnu certifikáciu pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva a zrušuje rozhodnutie 2005/217/ES (Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2006, s. 19).


PRÍLOHA

Tabuľka uvedená v prílohe I k rozhodnutiu 2006/168/ES sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Švajčiarska sa vkladajú tieto riadky:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV

GG

Guernsey

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV“

b)

Za položku týkajúcu sa Izraela sa vkladá tento riadok:

„JE

Jersey

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV“


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/603

z 11. apríla 2019,

ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu na ľudskú spotrebu do Únie

[oznámené pod číslom C(2019) 2834]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V nariadení (ES) č. 854/2004 sa stanovuje, že produkty živočíšneho pôvodu sa smú dovážať len z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny, ktorá je uvedená v zozname vedenom v súlade s uvedeným nariadením.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2006/766/ES (3) sa uvádzajú tie tretie krajiny, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v nariadení (ES) č. 854/2004, a preto môžu zaručiť, že vývoz týchto produktov do Únie spĺňa hygienické podmienky stanovené v právnych predpisoch Únie, ktoré sú zamerané na ochranu zdravia spotrebiteľov.

(4)

V prílohe I k uvedenému rozhodnutiu sa stanovuje najmä zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, plášťovcov, ostnatokožcov a morských ulitníkov, a v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu sa stanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu. V týchto zoznamoch sa uvádzajú aj obmedzenia týkajúce sa takéhoto dovozu z určitých tretích krajín.

(5)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o dovoz zásielok lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu na ľudskú spotrebu do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(6)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamov tretích krajín a území stanovených v rozhodnutí 2006/766/ES, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu.

(7)

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2006/766/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2006/766/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2006/766/ES zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu (Ú. v. EÚ L 320, 18.11.2006, s. 53).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2006/766/ES sa menia takto:

1.

Tabuľka uvedená v prílohe I k rozhodnutiu 2006/766/ES sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Čile sa vkladajú tieto riadky:

„GB

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

 

GG

GUERNSEY“

 

b)

Za položku týkajúcu sa Grónska sa vkladá tento riadok:

„JE

JERSEY“

 

2.

Tabuľka uvedená v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Gabonu sa vkladá tento riadok:

„GB

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA“

 

b)

Za položku týkajúcu sa Gruzínska sa vkladá tento riadok:

„GG

GUERNSEY“

 

c)

Za položku týkajúcu sa Iránu sa vkladá tento riadok:

„JE

JERSEY“

 


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/604

z 11. apríla 2019,

ktorým sa menia prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie

[oznámené pod číslom C(2019) 2838]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 17 ods. 2 písm. b), článok 17 ods. 3, článok 18 ods. 1 prvú zarážku a článok 19 úvodnú vetu a písm. b),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2010/472/EÚ (3) sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz zásielok spermy oviec a kôz, a v prílohe III zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz zásielok vajíčok a embryí oviec a kôz.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené v rozhodnutí 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o dovoz zásielok spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(4)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamov tretích krajín a ich častí stanovených v prílohách I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ, z ktorých je povolený dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie.

(5)

Prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2010/472/EU z 26. augusta 2010 o dovoze spermy, vajíčok a embryí oviec (Ovine) a kôz (Caprinae) do Únie (Ú. v. EÚ L 228, 31.8.2010, s. 74).


PRÍLOHA

Prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ sa menia takto:

1.

Tabuľka uvedená v prílohe I k rozhodnutiu 2010/472/EÚ sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Čile sa vkladajú tieto riadky:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

 

GG

Guernsey“

 

 

b)

Za položku týkajúcu sa Islandu sa vkladá tento riadok:

„JE

Jersey“

 

 

2.

Tabuľka uvedená v prílohe III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Čile sa vkladajú tieto riadky:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

 

GG

Guernsey“

 

 

b)

Za položku týkajúcu sa Islandu sa vkladá tento riadok:

„JE

Jersey“

 

 


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/605

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie

[oznámené pod číslom C(2019) 2840]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES (3) sa okrem iného stanovujú podmienky pre dovoz zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev, ktoré boli podrobené jednému zo spôsobov opracovania stanovených v časti 4 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu (ďalej len „komodity“), do Únie, a to vrátane zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je dovoz daných komodít do Únie povolený.

(3)

V časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES je stanovený zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz daných komodít do Únie za predpokladu, že boli podrobené príslušnému opracovaniu uvedenému v danej časti prílohy II. Uvedené spôsoby opracovania sú zamerané na odstránenie určitých rizík pre zdravie zvierat, ktoré súvisia s danými špecifickými komoditami. V časti 4 uvedenej prílohy sa stanovuje nešpecifické opracovanie „A“ a špecifické spôsoby opracovania „B“ až „F“ zoradené v zozname v zostupnom poradí podľa závažnosti rizika pre zdravie zvierat spojeného so špecifickou komoditou.

(4)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené v rozhodnutí 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz zásielok komodít určených na ľudskú spotrebu podrobených opracovaniu „A“ do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(5)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamu tretích krajín a ich častí stanovených v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES, z ktorých je povolený dovoz zásielok daných komodít do Únie.

(6)

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49).


PRÍLOHA

Tabuľka uvedená v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení takto:

a)

Za položku týkajúcu sa Etiópie sa vkladajú tieto riadky:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“

b)

Za položku týkajúcu sa Islandu sa vkladá tento riadok:

„JE

Jersey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/606

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2012/137/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy domácich ošípaných do Únie

[oznámené pod číslom C(2019) 2841]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1, článok 9 ods. 2 a 3 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2012/137/EÚ (3) sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz spermy domácich ošípaných.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska poskytlo záruky potrebné na to, aby uvedená krajina a niektoré z jej závislých území Britskej koruny aj od dátumu vystúpenia spĺňali podmienky stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2012/137/EÚ, pokiaľ ide o dovoz zásielok spermy domácich ošípaných do Únie, a to tak, že budú dodržiavať súlad s právnymi predpismi Únie počas počiatočného obdobia aspoň deviatich mesiacov.

(4)

Vzhľadom na tieto osobitné záruky, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a s cieľom zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu po dátume vystúpenia by sa Spojené kráľovstvo a niektoré z jeho závislých území Britskej koruny mali zahrnúť do zoznamov tretích krajín, území a ich častí stanovených v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/137/EÚ, z ktorých je povolený dovoz spermy domácich ošípaných do Únie.

(5)

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/137/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/137/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie komisie 2012/137/EÚ z 1. marca 2012 o dovoze spermy domácich ošípaných do Únie (Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 29).


PRÍLOHA

V tabuľke v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/137/EÚ sa za položku týkajúcu sa Švajčiarska vkladajú tieto riadky:

„GB

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

GG

Guernsey

 

JE

Jersey“

 


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/607

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme Traces

[oznámené pod číslom C(2019) 2900]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 20 ods. 1 a 3,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä na druhú vetu v druhom pododseku jej článku 6 ods. 4 a na jej článok 6 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (4), ktorým sa predlžuje obdobie podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ po dohode so Spojeným kráľovstvom. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa obdobie stanovené v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019, ak dolná snemovňa Spojeného kráľovstva neschváli dohodu o vystúpení do 29. marca 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES (5) sa stanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES a zoznam ústredných, regionálnych a miestnych jednotiek v integrovanom počítačovom veterinárnom systéme (Traces). Tieto zoznamy sú stanovené v prílohe I a prílohe II k uvedenému rozhodnutiu.

(3)

Na základe návrhu Belgicka by sa schválenie hraničných inšpekčných staníc v prístave mesta Antverpy a prístave mesta Zeebrugge malo rozšíriť aj na nebalené výrobky určené na ľudskú spotrebu. Zoznam zápisov pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Na základe návrhu Dánska by sa malo na hraničnej inšpekčnej stanici v prístave mesta Esbjerg uviesť do zoznamu nové inšpekčné stredisko na kontrolu balených výrobkov. Zoznam zápisov pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Na základe návrhu Írska by sa schválenie hraničnej inšpekčnej stanice v prístave mesta Dublin malo rozšíriť na zvieratá a nebalené výrobky určené na ľudskú spotrebu a mala by sa schváliť nová hraničná inšpekčná stanica v prístave mesta Rosslare pre zvieratá a výrobky. Zoznam zápisov pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Na základe návrhu Španielska by sa mala schváliť nová hraničná inšpekčná stanica v prístave mesta Ferrol pre balené výrobky. Okrem toho by sa malo zrušiť pozastavenie hraničnej inšpekčnej stanice v prístave mesta Santander a jedno z inšpekčných stredísk hraničnej inšpekčnej stanice v prístave mesta Vigo. Zoznam zápisov pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Na základe návrhu Francúzska by sa pre určité kategórie výrobkov alebo určité kategórie zvierat mali schváliť nové hraničné inšpekčné stanice v prístave mesta Caen-Ouistreham, v prístave a na železnici mesta Calais a v prístavoch miest Cherbourg, Dieppe, Roscoff a Saint-Malo. Zoznam zápisov pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Na základe návrhu Holandska by sa malo na hraničnej inšpekčnej stanici v prístave mesta Rotterdam uviesť do zoznamu nové inšpekčné stredisko na kontrolu balených výrobkov určených na ľudskú spotrebu. Zoznam zápisov pre uvedený členský štát stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 13. apríla 2019 s výnimkou prípadu, že právo Únie sa bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Do osobitných poznámok sa dopĺňajú tieto poznámky:

„(16)

=

okrem jatočných tiel kopytníkov.

(17)

=

Iba v prípade zásielok prepravovaných cestnými vozidlami po železničnej trati Eurotunnel Shuttle.“;

b)

Časť týkajúca sa Belgicka sa mení takto:

i)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Antwerpy sa nahrádza takto:

„Antverpy

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“;

 

ii)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Zeebrugge sa nahrádza takto:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)“;

 

c)

V časti týkajúcej sa Dánska sa zápis týkajúci sa prístavu v meste Esbjerg nahrádza takto:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)“;

 

d)

Časť týkajúca sa Írska sa mení takto:

i)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Dublin sa nahrádza takto:

„Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O“

ii)

za zápis týkajúci sa prístavu v meste Dublin sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Rosslare:

„Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O“;

e)

Časť týkajúca sa Španielska sa mení takto:

i)

za zápis týkajúci sa mesta Ciudad Real sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Ferrol:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Santander sa nahrádza takto:

„Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT“;

 

iii)

zápis týkajúci sa prístavu v meste Vigo sa nahrádza takto:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“;

 

f)

Časť týkajúca sa Francúzska sa mení takto:

i)

za zápis týkajúci sa Brestu sa vkladajú tieto zápisy týkajúce sa prístavu v meste Caen-Ouistreham a prístavu a železnice v meste Calais:

„Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)“;

 

ii)

za zápis týkajúci sa Châteauroux-Déols sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Cherbourg:

„Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC;

E, U(8), O(14)“

iii)

za zápis týkajúci sa Deauville sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Dieppe:

„Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)“

iv)

za zápis týkajúci sa Roissy Charles-de-Gaulle sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Roscoff:

„Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC“;

 

v)

za zápis týkajúci sa Rouen sa vkladá tento zápis týkajúci sa prístavu v meste Saint-Malo:

„Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O“;

g)

V časti týkajúcej sa Holandska sa zápis týkajúci sa prístavu v Rotterdame nahrádza takto:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)“;

 

h)

Časť týkajúca sa Spojeného kráľovstva sa vypúšťa.

2.

V prílohe II sa časť týkajúca sa Spojeného kráľovstva vypúšťa.


Korigendá

12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/60


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1922 z 10. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

( Úradný vestník Európskej únie L 319 zo 14. decembra 2018 )

Na strane 129 v položke 3B001.f. bodoch 3 a 4 sa opravuje zarovnanie bodov.

namiesto:

„3.

Zariadenia osobitne navrhnuté na vytváranie masiek, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

vychýlený zaostrený elektrónový lúč, iónový lúč alebo „laserový“ lúč a

b.

majúce niektorú z týchto vlastností:

1

veľkosť bodu s plnou šírkou v polovici maxima (FWHM) menej ako 65 nm a umiestnenie obrazca menšieho ako 17 nm (stredná hodnota + 3 sigma), alebo

2.

nepoužíva sa;

3.

chyba prekrytia druhej vrstvy menej ako 23 nm (stredná hodnota + 3 sigma) na maske;

4.

zariadenia navrhnuté na spracovanie zariadení s použitím priamym zapisovacích metód, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

vychýlený zaostrený elektrónový lúč a

b.

majúce niektorú z týchto vlastností:

1.

minimálny rozmer lúča 15 nm alebo menší, alebo

2.

chyba prekrytia menej ako 27 nm (stredná hodnota + 3 sigma);“

má byť:

„3.

Zariadenia osobitne navrhnuté na vytváranie masiek, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

vychýlený zaostrený elektrónový lúč, iónový lúč alebo „laserový“ lúč a

b.

majúce niektorú z týchto vlastností:

1

veľkosť bodu s plnou šírkou v polovici maxima (FWHM) menej ako 65 nm a umiestnenie obrazca menšieho ako 17 nm (stredná hodnota + 3 sigma), alebo

2.

nepoužíva sa;

3.

chyba prekrytia druhej vrstvy menej ako 23 nm (stredná hodnota + 3 sigma) na maske;

4.

zariadenia navrhnuté na spracovanie zariadení s použitím priamym zapisovacích metód, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

vychýlený zaostrený elektrónový lúč a

b.

majúce niektorú z týchto vlastností:

1.

minimálny rozmer lúča 15 nm alebo menší, alebo

2.

chyba prekrytia menej ako 27 nm (stredná hodnota + 3 sigma);“


12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/61


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/461 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu

( Úradný vestník Európskej únie L 80 z 22. marca 2019 )

Na strane 10 v názve:

namiesto:

„DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/461 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu“

má byť:

„DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/461 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a ministerstvo financií Jej Veličenstva“.

Na strane 10 v odôvodnení 6:

namiesto:

„(6)

Ak by nedošlo k schváleniu žiadnych osobitných ustanovení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by malo za následok to, že Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu (United Kingdom Debt Management Office) už nebudú môcť využívať existujúcu výnimku, ak nedôjde k ich zaradeniu do zoznamu centrálnych bánk tretích krajín a úradov pre riadenie dlhu, na ktoré sa vzťahuje výnimka.“

má byť:

„(6)

Ak by nedošlo k schváleniu žiadnych osobitných ustanovení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by malo za následok to, že Bank of England a ministerstvo financií Jej Veličenstva (Her Majesty's Treasury) už nebudú môcť využívať existujúcu výnimku, ak nedôjde k ich zaradeniu do zoznamu centrálnych bánk tretích krajín a úradov pre riadenie dlhu, na ktoré sa vzťahuje výnimka.“

Na strane 10 v odôvodnení 7 tretej vete:

namiesto:

Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu by sa teda mali zaradiť do zoznamu verejných subjektov, na ktoré sa vzťahuje výnimka, uvedeného v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/522.“

má byť:

Bank of England a ministerstvo financií Jej Veličenstva by sa teda mali zaradiť do zoznamu verejných subjektov, na ktoré sa vzťahuje výnimka, uvedeného v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/522.“

Na strane 12 v PRÍLOHE v zmene bodu 13 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/522:

namiesto:

„13.

Spojené kráľovstvo:

Bank of England,

Úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu;“

má byť:

„13.

Spojené kráľovstvo:

Bank of England,

ministerstvo financií Jej Veličenstva;“.