ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 101

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
11. apríla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 11. apríla 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

11.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/584

prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom

z 11. apríla 2019,

ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 50 ods. 3,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorý sa vzťahuje na Euratom na základe článku 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(2)

Európska únia v súlade s článkom 50 Zmluvy o EÚ dojednala so Spojeným kráľovstvom dohodu stanovujúcu spôsob jeho vystúpenia, v ktorej sa zohľadňuje rámec jeho budúceho vzťahu s Úniou.

(3)

Európska rada 25. novembra 2018 schválila návrh Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“), ako aj politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Rada prijala 11. januára 2019 rozhodnutie (EÚ) 2019/274 (1) o podpise dohody o vystúpení (2).

(4)

Podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa zmluvy prestanú vzťahovať na vystupujúci členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým členským štátom.

(5)

Spojené kráľovstvo listom z 20. marca 2019 predložilo žiadosť o predĺženie lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 30. júna 2019 s cieľom dokončiť ratifikáciu dohody o vystúpení.

(6)

Európska rada sa rozhodnutím (EÚ) 2019/476 (3) a po dohode so Spojeným kráľovstvom rozhodla predĺžiť lehotu stanovenú v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 22. mája 2019 v prípade, že Dolná snemovňa schváli dohodu o vystúpení do 29. marca 2019. Ak by k tomu nedošlo, Európska rada súhlasila s predĺžením do 12. apríla 2019 a uviedla, že od Spojeného kráľovstva očakáva, že pred 12. aprílom 2019 poskytne informácie o ďalšom postupe, ktorý Európska rada posúdi.

(7)

Dolná snemovňa dohodu o vystúpení do 29. marca 2019 neschválila.

(8)

Spojené kráľovstvo listom z 5. apríla 2019 predložilo žiadosť o ďalšie predĺženie lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorú Európska rada predĺžila, do 30. júna 2019 s cieľom dokončiť ratifikáciu dohody o vystúpení.

(9)

Európska rada 10. apríla 2019 súhlasila s ďalším predĺžením, aby sa umožnila ratifikácia dohody o vystúpení oboma stranami. Toto predĺženie by malo trvať tak dlho, ako bude potrebné, a v žiadnom prípade nie dlhšie ako do 31. októbra 2019. Európska rada tiež pripomenula, že podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ môže dohoda o vystúpení nadobudnúť platnosť skôr, ak strany ukončia príslušné ratifikačné postupy pred 31. októbrom 2019. Vystúpenie by sa preto malo uskutočniť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ukončení ratifikačných postupov alebo 1. novembra 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

(10)

Nemožno dovoliť, aby toto ďalšie predĺženie narušilo riadne fungovanie Únie a jej inštitúcií. Okrem toho bude mať za dôsledok to, že Spojené kráľovstvo bude až do nového dátumu vystúpenia naďalej členským štátom s plnými právami a povinnosťami v súlade s článkom 50 Zmluvy o EÚ a že Spojené kráľovstvo má právo svoje oznámenie kedykoľvek odvolať. Ak bude Spojené kráľovstvo 23. – 26. mája 2019 stále členským štátom a dohodu o vystúpení do 22. mája 2019 neratifikuje, bude sa naň vzťahovať povinnosť uskutočniť voľby do Európskeho parlamentu v súlade s právom Únie. V prípade, že sa tieto voľby v Spojenom kráľovstve nebudú konať, predĺženie by sa malo skončiť 31. mája 2019. Európska rada berie na vedomie záväzok Spojeného kráľovstva postupovať počas obdobia predĺženia konštruktívne, zodpovedne a v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráca a očakáva, že Spojené kráľovstvo sa zhostí tohto záväzku a povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy spôsobom, ktorý bude odrážať jeho postavenie vystupujúceho členského štátu. Na tento účel Spojené kráľovstvo uľahčí plnenie úloh Únie a zdrží sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť plnenie cieľov Únie, najmä pokiaľ ide o účasť na rozhodovacích procesoch Únie a vykonávanie svojho hlasovacieho práva.

(11)

Prebiehajúce mandáty členov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, ktorí boli nominovaní, vymenovaní alebo zvolení v súvislosti s členstvom Spojeného kráľovstva v Únii, sa skončia hneď, ako sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať zmluvy, t. j. v deň vystúpenia.

(12)

Toto predĺženie vylučuje akékoľvek opätovné otvorenie dohody o vystúpení. Akýkoľvek jednostranný záväzok, vyhlásenie alebo iný akt Spojeného kráľovstva by mali byť v súlade s literou a duchom dohody o vystúpení a nesmú brániť jej vykonávaniu. Takéto predĺženie sa nesmie využiť na začatie rokovaní o budúcich vzťahoch.

(13)

Európska rada preskúma pokrok na svojom zasadnutí v júni 2019.

(14)

Ako sa stanovuje v článku 50 ods. 4 Zmluvy o EÚ, Spojené kráľovstvo sa nezúčastnilo na rokovaniach Európskej rady o tomto rozhodnutí, ani na jeho prijatí. Ako sa však uvádza v liste stáleho predstaviteľa Spojeného kráľovstva pri Európskej únii, Sira Tima Barrowa, z 11. apríla 2019, súhlasilo v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ s predĺžením lehoty stanovenej v uvedenom článku a s týmto rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorú Európska rada predĺžila rozhodnutím (EÚ) 2019/476, sa týmto ďalej predlžuje do 31. októbra 2019.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie sa prestane uplatňovať 31. mája 2019 v prípade, že Spojené kráľovstvo neuskutočnilo voľby do Európskeho parlamentu v súlade s uplatniteľným právom Únie a neratifikovalo dohodu o vystúpení do 22. mája 2019.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Európsku radu

predseda

D. TUSK


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/274 z 11. januára 2019 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 47 I, 19.2.2019, s. 1).

(2)  Znenie dohody o vystúpení pripojené k rozhodnutiu (EÚ) 2019/274 sa uverejnilo v Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1

(3)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).