ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 91

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. marca 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND) ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/517 z 19. marca 2019 o zavedení a fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu ( 1 )

36

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/519 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami ( 1 )

42

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii ( 1 )

45

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb ( Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018 )

77

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/515

z 19. marca 2019

o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je v súlade so Zmluvami zaručený voľný pohyb tovaru. Kvantitatívne obmedzenia dovozu, ako aj všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Uvedený zákaz sa vzťahuje na každé vnútroštátne opatrenie, ktoré môže priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu s tovarom vnútri Únie. Voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu sa zabezpečuje harmonizáciou pravidiel na úrovni Únie, ktorými sa stanovujú spoločné požiadavky na uvedenie určitého tovaru na trh, alebo na tovar alebo aspekty tovaru, na ktoré sa plne nevzťahujú harmonizačné pravidlá Únie, uplatnením zásady vzájomného uznávania vymedzenej Súdnym dvorom Európskej únie.

(2)

Dobre fungujúca zásada vzájomného uznávania je zásadným doplnkom k harmonizácii pravidiel na úrovni Únie, najmä vzhľadom na to, že mnohé tovary majú harmonizované aj neharmonizované aspekty.

(3)

Prekážky voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi môžu v rozpore s právnymi predpismi vznikať, ak v prípade, že neexistujú harmonizačné pravidlá Únie týkajúce sa tovaru alebo určitých aspektov tovaru príslušný orgán členského štátu uplatňuje vnútroštátne pravidlá na tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a vyžaduje, aby tovar spĺňal určité technické požiadavky, napríklad požiadavky týkajúce sa klasifikácie, tvaru, veľkosti, hmotnosti, zloženia, prezentácie, označenia a balenia. Uplatňovanie takýchto pravidiel na tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, by mohlo byť v rozpore s článkami 34 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a to aj vtedy, keď sa tieto pravidlá uplatňujú bez rozdielu na všetok tovar.

(4)

Zásada vzájomného uznávania je odvodená z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Podľa tejto zásady nesmú členské štáty zakázať na svojom území predaj tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a to aj vtedy, ak bol tento tovar vyprodukovaný podľa odlišných technických pravidiel, a to vrátane tovaru, ktorý nie je výsledkom výrobného procesu. Zásada vzájomného uznávania však nie je absolútna. Členské štáty môžu obmedziť uvedenie na trh tovaru, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, ak sú takéto obmedzenia oprávnené z dôvodov stanovených v článku 36 ZFEÚ alebo z iných závažných dôvodov prevládajúceho verejného záujmu uznaných judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s voľným pohybom tovaru a keď sú uvedené obmedzenia primerané sledovanému cieľu. Toto nariadenie ukladá povinnosť jasne odôvodniť, prečo je prístup na trh obmedzený alebo zamietnutý.

(5)

Koncepcia závažných dôvodov verejného záujmu je vyvíjajúcou sa koncepciou vypracovanou Súdnym dvorom Európskej únie v rámci jeho judikatúry vo vzťahu k článkom 34 a 36 ZFEÚ. Ak medzi jednotlivými členskými štátmi existujú legitímne rozdiely, takéto závažné dôvody by mohli opodstatňovať uplatňovanie vnútroštátnych technických pravidiel zo strany príslušných orgánov. Správne rozhodnutia však musia byť vždy riadne odôvodnené, legitímne, primerané a v súlade so zásadou proporcionality a príslušný orgán musí prijať čo najmenej reštriktívne rozhodnutie. Vnútroštátne technické pravidlá by v záujme zlepšenia fungovania vnútorného trhu s tovarom mali byť vhodné pre daný účel a nemali by vytvárať neprimerané netarifné prekážky. Okrem toho sa správne rozhodnutia o obmedzení alebo o zamietnutí prístupu na trh, pokiaľ ide o tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, nesmú zakladať len na skutočnosti, že posudzovaný tovar spĺňa legitímny verejný cieľ členského štátu iným spôsobom, než tento cieľ spĺňa tovar daného členského štátu. Komisia by na pomoc členským štátom mala poskytnúť nezáväzné usmernenie v súvislosti s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie o koncepcii prevládajúcich dôvodov verejného záujmu a o tom, ako uplatňovať zásadu vzájomného uznávania. Príslušné orgány by mali mať možnosť poskytnúť k usmerneniu príspevky a spätnú väzbu.

(6)

Vo svojich záveroch o politike jednotného trhu z decembra 2013 Rada pre konkurencieschopnosť poukázala na to, že na zlepšenie rámcových podmienok pre podniky a spotrebiteľov na jednotnom trhu by sa mali riadne využívať všetky príslušné nástroje vrátane vzájomného uznávania. Rada vyzvala Komisiu, aby informovala o prípadoch, v ktorých je uplatňovanie zásady vzájomného uznávania stále nedostatočné alebo problematické. Vo svojich záveroch o politike jednotného trhu z februára 2015 Rada pre konkurencieschopnosť vyzvala Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania zásady vzájomného uznávania a aby na tento účel predložila príslušné návrhy.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 (3) bolo prijaté s cieľom uľahčiť uplatňovanie zásady vzájomného uznávania, a to stanovením postupov s cieľom minimalizovať možnosť vzniku nezákonných prekážok voľného pohybu tovaru, ktorý už bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Napriek prijatiu uvedeného nariadenia stále existuje množstvo problémov, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Z hodnotenia, ktoré sa vykonalo v rokoch 2014 až 2016, vyplynulo, že zásada vzájomného uznávania sa neuplatňuje tak, ako by mala a že nariadenie (ES) č. 764/2008 malo len obmedzený vplyv na uľahčenie uplatňovania uvedenej zásady. Nástroje a procesné záruky zavedené uvedeným nariadením nedosiahli zamýšľaný cieľ lepšieho uplatňovania zásady vzájomného uznávania. Napríklad sieť kontaktných miest pre výrobky, ktorá bola zavedená s cieľom poskytovať hospodárskym subjektom informácie o platných vnútroštátnych pravidlách a uplatňovaní zásady vzájomného uznávania, hospodárske subjekty takmer nepoznajú alebo nevyužívajú. Vnútroštátne orgány v rámci uvedenej siete nespolupracujú dostatočne. Požiadavka oznamovať správne rozhodnutia, ktorými sa obmedzuje alebo zamieta prístup na trh, sa plní len zriedkakedy. V dôsledku toho pretrvávajú prekážky voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu.

(8)

Nariadenie (ES) č. 764/2008 má niekoľko nedostatkov, a preto by sa malo prepracovať a posilniť. V záujme prehľadnosti by sa nariadenie (ES) č. 764/2008 malo nahradiť týmto nariadením. Týmto nariadením by sa mali stanoviť jasné postupy na zabezpečenie voľného pohybu tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a na zabezpečenie toho, aby členské štáty mohli voľný pohyb tovaru obmedziť len vtedy, keď na to majú legitímne dôvody verejného záujmu a keď je toto obmedzenie odôvodnené a primerané. Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť dodržiavanie existujúcich práv a povinností vyplývajúcich zo zásady vzájomného uznávania zo strany hospodárskych subjektov a vnútroštátnych orgánov.

(9)

Týmto nariadením by nemala byť dotknutá ďalšia prípadná harmonizácia podmienok uvedenia tovaru na trh s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(10)

Je rovnako možné, že prekážky obchodu vyplývajú z iných typov opatrení patriacich do rozsahu pôsobnosti článkov 34 a 36 ZFEÚ. Medzi uvedené opatrenia môžu patriť napríklad technické špecifikácie vypracované na účely postupov verejného obstarávania alebo požiadavky používať úradné jazyky v členských štátoch. Takéto opatrenia by sa však nemali považovať za vnútroštátne technické pravidlá v zmysle tohto nariadenia a nemali by patriť do rozsahu jeho pôsobnosti.

(11)

Vnútroštátne technické pravidlá sa niekedy uplatňujú v členskom štáte postupom predchádzajúceho povolenia, v rámci ktorého má príslušný orgán vydať formálny súhlas pred tým, ako môže byť tovar umiestnený na tento trh. Existencia postupu predchádzajúceho povolenia sama osebe obmedzuje voľný pohyb tovaru. Na to, aby bol takýto postup odôvodnený vzhľadom na základnú zásadu voľného pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu, má tento postup sledovať cieľ verejného záujmu uznaný právom Únie a má byť primeraný a nediskriminačný. Súlad takéhoto postupu s právom Únie sa posudzuje z hľadiska kritérií uvedených v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. V dôsledku toho by sa mali správne rozhodnutia, ktorými sa obmedzuje alebo zamieta prístup na trh výlučne z dôvodu, že tovar nemá platné predchádzajúce povolenie, vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Keď sa však podá žiadosť o povinné predchádzajúce povolenie tovaru, akékoľvek správne rozhodnutie o zamietnutí žiadosti na základe vnútroštátneho technického pravidla platného v danom členskom štáte by malo byť prijaté len v súlade s týmto nariadením tak, aby žiadateľ mohol využiť procesnú ochranu, ktorú mu poskytuje toto nariadenie. To isté platí pre prípadné dobrovoľné predchádzajúce povolenie tovaru.

(12)

Je dôležité objasniť, že medzi druhy tovaru, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, patria aj poľnohospodárske výrobky. Pojem „poľnohospodárske výrobky“ zahŕňa aj produkty rybárstva, ako sa stanovuje v článku 38 ods. 1 ZFEÚ. S cieľom pomôcť určiť, na ktoré druhy tovaru sa vzťahuje toto nariadenie, by Komisia mala posúdiť uskutočniteľnosť a prínosy ďalšieho vypracúvania orientačného zoznamu výrobkov na vzájomné uznávanie.

(13)

Je tiež dôležité ozrejmiť, že pojem „výrobca“ zahŕňa nielen výrobcov tovaru, ale aj osoby, ktoré produkujú tovar, ktorý nie je výsledkom výrobného procesu, vrátane poľnohospodárskych výrobkov, ako aj osoby, ktoré sa prezentujú ako výrobcovia tovaru.

(14)

Rozhodnutia vnútroštátnych súdov posudzujúcich zákonnosť prípadov, v ktorých z dôvodu uplatňovania určitého vnútroštátneho technického pravidla nie je tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v jednom členskom štáte, povolený prístup na trh v inom členskom štáte, a rozhodnutia vnútroštátnych súdov, ktorými sa ukladajú sankcie, by mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(15)

Na to, aby bolo možné využívať zásadu vzájomného uznávania, musí ísť o tovar, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Je potrebné objasniť, že ak sa má tovar považovať za uvedený na trh v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi, musí spĺňať príslušné pravidlá platné v danom členskom štáte a musí byť sprístupnený koncovým používateľom v danom členskom štáte.

(16)

Na zvýšenie informovanosti vnútroštátnych orgánov a hospodárskych subjektov o zásade vzájomného uznávania a s cieľom uľahčiť jej uplatňovanie by členské štáty mali zvážiť zavedenie jasných a jednoznačných „ustanovení o jednotnom trhu“ do svojich vnútroštátnych technických pravidiel.

(17)

Dôkazy potrebné na preukázanie toho, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia. Hospodárskym subjektom to spôsobuje zbytočnú záťaž, oneskorenia a dodatočné náklady a vnútroštátnym orgánom bráni získavaniu informácií potrebných na včasné posúdenie tovaru. Môže to brániť v uplatňovaní zásady vzájomného uznávania. Je preto nevyhnutné uľahčiť hospodárskym subjektom dokazovanie, že ich tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte. Hospodárske subjekty by mali vyžívať prínosy plynúce z vlastného vyhlásenia, ktorým sa príslušným orgánom poskytujú všetky potrebné informácie o tovare a o jeho súlade s pravidlami platnými v danom členskom štáte. Použitie dobrovoľných vyhlásení by nemalo brániť vnútroštátnym orgánom v prijatí správnych rozhodnutí, ktorými sa obmedzuje alebo zamieta prístup na trh za predpokladu, že takéto rozhodnutia sú primerané, odôvodnené a dodržiavajú zásadu vzájomného uznávania a sú v súlade s týmto nariadením.

(18)

Výrobca, dovozca alebo distribútor by mal mať možnosť vypracovať vyhlásenie o uvedení tovaru trh v súlade s právnymi predpismi na účely vzájomného uznávania (ďalej len „vyhlásenie o vzájomnom uznávaní“). Výrobca je najvhodnejšou osobou na poskytnutie informácií vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní, keďže tovar najlepšie pozná a má k dispozícii dôkazy potrebné na overenie informácií vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní. Výrobca by mal mať možnosť poveriť splnomocneného zástupcu, aby takéto vyhlásenia vypracoval v mene výrobcu a na zodpovednosť výrobcu. Ak je však hospodársky subjekt schopný poskytnúť vo vyhlásení iba informácie o uvedení výrobku na trh v súlade s právnymi predpismi, iný hospodársky subjekt by mal mať možnosť poskytnúť informácie o tom, že tovar bol sprístupnený koncovým používateľom v dotknutom členskom štáte, pokiaľ uvedený hospodársky subjekt preberá zodpovednosť za informácie, ktoré uviedol vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní, a je schopný poskytnúť potrebné dôkazy na overenie týchto informácií.

(19)

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní by malo vždy obsahovať presné a úplné informácie o tovare. Vyhlásenie by preto malo byť aktualizované, aby odrážalo zmeny, napríklad zmeny v príslušných vnútroštátnych technických pravidlách.

(20)

S cieľom zabezpečiť úplnosť údajov uvedených vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní by sa pre takéto vyhlásenia mala stanoviť harmonizovaná štruktúra, ktorú by používali hospodárske subjekty, ktoré chcú takéto vyhlásenia vydať.

(21)

Je dôležité zabezpečiť pravdivé a správne vyplnenie vyhlásenia o vzájomnom uznávaní. Je preto potrebné požadovať, aby boli hospodárske subjekty zodpovedné za informácie, ktoré uviedli vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní.

(22)

Na účely zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich v oblasti tovaru, na ktorý sa nevzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, by sa malo umožniť využívanie nových informačných technológií, ktoré uľahčujú poskytovanie vyhlásenia o vzájomnom uznávaní. Hospodárske subjekty by preto mali mať možnosť verejne sprístupniť svoje vyhlásenia o vzájomnom uznávaní na internete pod podmienkou, že vyhlásenie o vzájomnom uznávaní bude ľahko prístupné a vypracované v spoľahlivom formáte.

(23)

Komisia by mala zabezpečiť, aby vzor vyhlásenia o vzájomnom uznávaní a usmernenia na vyplnenie vyhlásenia boli k dispozícii prostredníctvom jednotnej digitálnej brány vo všetkých úradných jazykoch Únie.

(24)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na tovar, pri ktorom sa len na niektoré jeho aspekty vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie. Ak je podľa harmonizačných právnych predpisov Únie hospodársky subjekt povinný vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode na preukázanie súladu s danými predpismi, uvedený hospodársky subjekt by mal mať možnosť pripojiť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní stanovené v tomto nariadení k EÚ vyhláseniu o zhode.

(25)

Ak sa hospodárske subjekty rozhodnú nevyužiť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, malo by byť povinnosťou príslušných orgánov členského štátu určenia predložiť jasne vymedzené žiadosti o špecifické informácie, ktoré považujú za potrebné na posúdenie tovaru, a to so zreteľom na zásadu proporcionality.

(26)

Hospodársky subjekt by mal dostať primeranú lehotu na predloženie dokumentov alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré požaduje príslušný orgán členského štátu určenia, alebo na predloženie akýchkoľvek argumentov alebo pripomienok v súvislosti s posudzovaním daného tovaru.

(27)

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (4) musia členské štáty oznámiť Komisii a ostatným členským štátom akýkoľvek návrh vnútroštátneho technického pravidla týkajúceho sa akéhokoľvek výrobku vrátane akéhokoľvek poľnohospodárskeho výrobku alebo produktu rybárstva, ako aj dôvody, na základe ktorých je takéto technické pravidlo potrebné. Je však potrebné zabezpečiť, aby sa po prijatí takéhoto technického predpisu zásada vzájomného uznávania v jednotlivých prípadoch správne uplatňovala na konkrétny tovar. Týmto nariadením by sa mali ustanoviť postupy na uplatňovanie zásady vzájomného uznávania v individuálnych prípadoch, napríklad tak, že sa od členských štátov bude s ohľadom na tovar v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte požadovať uvedenie vnútroštátnych technických pravidiel, na ktorých sa správne rozhodnutie zakladá a legitímnych dôvodov verejného záujmu, ktorými sa odôvodňuje uplatňovanie daného vnútroštátneho technického pravidla. Základom pre preukázanie toho, že správne rozhodnutie založené na vnútroštátnom technickom pravidle je primerané, je primeranosť uvedeného pravidla. Spôsob, akým sa má preukázať primeranosť správneho rozhodnutia, by sa však mal určiť individuálne na základe posúdenia jednotlivých prípadov.

(28)

Keďže správne rozhodnutia, ktorými sa obmedzuje alebo zamieta prístup na trh pre tovar, ktorý je už v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, by mali byť výnimkou zo základnej zásady voľného pohybu tovaru, je potrebné zabezpečiť, aby takéto rozhodnutie dodržiavalo existujúce povinnosti vyplývajúce zo zásady vzájomného uznávania. Je preto vhodné zaviesť jasný postup na určenie toho, či je tovar v danom inom členskom štáte uvedený na trh v súlade s právnymi predpismi, a v prípade, že áno, či sú v súlade s článkom 36 ZFEÚ a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie náležite chránené oprávnené verejné záujmy, na ktoré sa vzťahuje uplatniteľné vnútroštátne technické pravidlo členského štátu určenia. Tento postup by mal zaručiť, že všetky prijaté správne rozhodnutia sú primerané a dodržiavajú zásadu vzájomného uznávania a sú v súlade s týmto nariadením.

(29)

Keď príslušný orgán posudzuje tovar pred svojím rozhodnutím, či by mu mal obmedziť alebo zamietnuť prístup na trh, uvedený orgán by nemal mať možnosť prijímať rozhodnutia o pozastavení prístupu na trh s výnimkou prípadov, keď je potrebné urýchlene zasiahnuť, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia osôb, ohrozeniu životného prostredia, alebo aby sa predišlo sprístupneniu tovaru v prípadoch keď sprístupnenie takéhoto tovaru na trhu podlieha všeobecnému zákazu z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo verejnej bezpečnosti vrátane predchádzania trestnej činnosti.

(30)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (5) sa vytvára systém akreditácie, ktorý zabezpečuje vzájomné uznávanie úrovne odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Príslušné orgány členských štátov by preto už nemali odmietať uznávať protokoly o skúškach a certifikáty, ktoré vydal akreditovaný orgán posudzovania zhody, na základe jeho odbornej spôsobilosti. Okrem toho, aby sa v najvyššej možnej miere predišlo duplikácii skúšok a postupov, ktoré sa už vykonali v inom členskom štáte, členské štáty by nemali odmietnuť uznávať protokoly o skúškach a certifikáty, ktoré vydali iné orgány posudzovania zhody v súlade s právom Únie. Príslušné orgány by mali náležite zohľadniť obsah predložených protokolov o skúškach alebo certifikátov.

(31)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (6) sa uvádza, že na trh možno uviesť len bezpečné výrobky, a stanovujú sa v nej povinnosti výrobcov a distribútorov z hľadiska bezpečnosti výrobkov. Oprávňuje príslušné orgány zakázať každý nebezpečný výrobok s okamžitou účinnosťou alebo dočasne zakázať výrobky, ktoré by mohli byť nebezpečné, na obdobie potrebné na rôzne hodnotenia, previerky a kontroly bezpečnosti. V uvedenej smernici sa opisuje aj postup, ktorým majú príslušné orgány uplatňovať vhodné opatrenia, ak výrobky predstavujú riziko, napríklad opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) až f) uvedenej smernice, a tiež sa v nej stanovuje pre členské štáty povinnosť oznámiť takéto opatrenia Komisii a ostatným členským štátom. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť naďalej uplatňovať uvedenú smernicu, a to najmä jej článok 8 ods. 1 písm. b) až f) a článok 8 ods. 3

(32)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7) sa okrem iného ustanovuje systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív. Od členských štátov sa v uvedenom nariadení vyžaduje, aby prostredníctvom systému rýchleho varovania okamžite informovali Komisiu o každom prijatom opatrení, ktorého cieľom je obmedziť umiestňovanie potravín alebo krmív na trh alebo stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať potraviny alebo krmivá v záujme ochrany ľudského zdravia a ktoré si vyžaduje rýchly zásah. Príslušné orgány by mali mať možnosť naďalej uplatňovať uvedené nariadenie, a to najmä jeho článok 50 ods. 3 a článok 54

(33)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (8) sa stanovuje harmonizovaný rámec Únie pre organizáciu úradných kontrol a organizáciu iných úradných činností, ako sú úradné kontroly, v celom agropotravinovom reťazci, pričom by sa mali zohľadniť pravidlá o úradných kontrolách stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (9) a príslušných odvetvových právnych predpisoch Únie. Nariadením (EÚ) 2017/625 sa stanovuje osobitný postup, ktorý má zabezpečiť, aby hospodársky subjekt v prípade nedodržiavania predpisov v oblasti potravinového a krmivového práva, predpisov o zdraví zvierat alebo predpisov o starostlivosti o zvieratá uskutočnil nápravu situácie. Príslušné orgány by mali mať možnosť naďalej uplatňovať nariadenie (EÚ) 2017/625, a to najmä jeho článok 138

(34)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (10) sa ustanovuje harmonizovaný rámec Únie pre vykonávanie kontrol týkajúcich sa povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (11) v súlade s kritériami stanovenými v nariadení (ES) č. 882/2004 a stanovuje, aby členské štáty zaistili, aby mal každý hospodársky subjekt, ktorý tieto povinnosti spĺňa, nárok na to, aby sa naň vzťahoval systém kontrol. Príslušné orgány by mali mať možnosť naďalej uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, a najmä jeho článok 90

(35)

Vo všetkých správnych rozhodnutiach prijatých príslušnými orgánmi členských štátov podľa tohto nariadenia by sa mali pre hospodárske subjekty určiť dostupné opravné prostriedky, aby sa hospodársky subjekt mohol v súlade s vnútroštátnym právom proti tomuto rozhodnutiu odvolať alebo sa obrátiť na príslušný vnútroštátny súd. Správne rozhodnutie by malo zahŕňať aj možnosť pre hospodárske subjekty využiť sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT) a postup riešenia problémov ustanovený v tomto nariadení.

(36)

Pre hospodárske subjekty, ktoré chcú podnikateľsky priaznivú alternatívu pri napadnutí správneho rozhodnutia o obmedzení alebo zamietnutí prístupu na trh sú potrebné účinné riešenia na zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania zásady vzájomného uznávania. S cieľom zabezpečiť takéto riešenia a zabrániť vzniku trov súdneho konania, a to najmä pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), by mal byť hospodárskym subjektom k dispozícii mimosúdny postup riešenia problémov.

(37)

Sieť SOLVIT je služba poskytovaná verejnou správou v každom členskom štáte, ktorej cieľom je nájsť riešenia pre občanov a podniky, keď orgány verejnej správy v inom členskom štáte porušili ich práva. Zásady, ktorými sa riadi fungovanie siete SOLVIT, sú stanovené v odporúčaní Komisie 2013/461/EÚ (12), podľa ktorého má každý členský štát poskytnúť SOLVIT centru dostatočné personálne a finančné zdroje s cieľom zabezpečiť účasť centra SOLVIT na činnosti siete SOLVIT. Komisia by mala zvýšiť informovanosť o existencii a prínosoch siete SOLVIT, a to najmä medzi podnikmi.

(38)

Sieť SOLVIT je účinný bezplatný mimosúdny mechanizmus na riešenie problémov. Pracuje v krátkych lehotách a poskytuje pragmatické riešenia občanom a podnikom, keď majú ťažkosti s uznávaním svojich práv poskytovaných Úniou zo strany orgánov verejnej správy. Ak sa hospodársky subjekt, príslušné SOLVIT centrum a zúčastnené členské štáty dohodnú na primeranom závere, nemali by byť potrebné žiadne ďalšie kroky.

(39)

Ak však neformálny prístup siete SOLVIT zlyhá a pretrvávajú pochybnosti o zlučiteľnosti správneho rozhodnutia so zásadou vzájomného uznávania, Komisia by mala mať právomoc zaoberať sa touto otázkou na žiadosť ktoréhokoľvek zo zúčastnených SOLVIT centier. Po svojom posúdení by Komisia mala vydať stanovisko, ktoré sa prostredníctvom príslušného SOLVIT centra oznámi dotknutému hospodárskemu subjektu a príslušným orgánom a ktoré by sa malo zohľadniť počas postupu siete SOLVIT. Zásah Komisie by mal podliehať lehote 45 pracovných dní, ktorá by nemala zahŕňať čas potrebný na to, aby Komisia získala dodatočné informácie a dokumenty, ktoré považuje za potrebné. Ak sa počas tohto obdobia prípad vyrieši, Komisia by nemala mať povinnosť vydať stanovisko. Tieto prípady siete SOLVIT by mali byť súčasťou osobitného pracovného režimu v databáze siete SOLVIT a nemali by sa zahrnúť do pravidelných štatistík siete SOLVIT.

(40)

Stanovisko Komisie týkajúce sa správneho rozhodnutia obmedzujúceho alebo zamietajúceho prístup na trh by sa malo zaoberať len tým, či je správne rozhodnutie v súlade so zásadou vzájomného uznávania a s požiadavkami tohto nariadenia. Týmto nie sú dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ a povinnosť členských štátov dodržiavať právo Únie pri riešení zistených systémových problémov, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

(41)

Pre vnútorný trh s tovarom je dôležité, aby podniky, najmä MSP, mohli získať spoľahlivé a presné informácie o platných právnych predpisoch v danom členskom štáte. Kontaktné miesta pre výrobky by mali zohrávať dôležitú úlohu pri uľahčovaní komunikácie medzi vnútroštátnymi orgánmi a hospodárskymi subjektmi šírením informácií o pravidlách platných pre konkrétny výrobok a o tom, ako je zásada vzájomného uznávania uplatňovaná na území ich členského štátu. Preto je potrebné posilniť úlohu kontaktných miest pre výrobky ako hlavných poskytovateľov informácií o všetkých pravidlách týkajúcich sa výrobkov vrátane vnútroštátnych technických pravidiel, na ktoré sa vzťahuje vzájomné uznávanie.

(42)

V záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru by kontaktné miesta pre výrobky mali bezplatne a v primeranom rozsahu poskytovať informácie o svojich vnútroštátnych technických pravidlách a o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania. Kontaktné miesta pre výrobky by mali mať primerané vybavenie a zdroje. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 (13) by mali tieto miesta poskytovať tieto informácie prostredníctvom webových sídel a mali by spĺňať kvalitatívne kritériá stanovené uvedeným nariadením. Úlohy kontaktných miest pre výrobky súvisiace s poskytovaním všetkých takýchto informácií, vrátane elektronických kópií vnútroštátneho technického pravidla alebo online prístupu k nemu, by sa mali vykonávať bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy upravujúce distribúciu vnútroštátnych technických pravidiel. Okrem toho by sa od kontaktných miest pre výrobky nemalo vyžadovať, aby poskytovali kópie noriem alebo online prístup k normám, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva normalizačných orgánov alebo organizácií.

(43)

Pre riadne fungovanie zásady vzájomného uznávania a pre vytvorenie kultúry vzájomného uznávania je nevyhnutná spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Kontaktné miesta pre výrobky a príslušné vnútroštátne orgány by preto mali spolupracovať a vymieňať si informácie a odborné znalosti s cieľom zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania a tohto nariadenia.

(44)

Na účely oznamovania správnych rozhodnutí o obmedzení alebo zamietnutí prístupu na trh, umožnenia komunikácie medzi kontaktnými miestami pre výrobky a zabezpečenia správnej spolupráce je potrebné členským štátom poskytnúť prístup do informačného a komunikačného systému.

(45)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (14).

(46)

Ak je na účely tohto nariadenia potrebné spracúvať osobné údaje, toto spracúvanie by sa malo vykonávať v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov. Na akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (15) alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (16).

(47)

Mali by sa vytvoriť spoľahlivé a efektívne mechanizmy monitorovania a informovania o vykonávaní tohto nariadenia a jeho vplyve na voľný pohyb tovaru. Takéto mechanizmy by nemali prekračovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(48)

Na účely zvýšenia informovanosti o zásade vzájomného uznávania a na zabezpečenie správneho a jednotného uplatňovania tohto nariadenia by sa malo zabezpečiť, aby Únia financovala kampane na zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu, výmenu úradníkov a iné súvisiace činnosti zamerané na posilnenie a podporu vzájomnej dôvery a spolupráce medzi príslušnými orgánmi, kontaktnými miestami pre výrobky a hospodárskymi subjektmi.

(49)

S cieľom napraviť nedostatok presných údajov týkajúcich sa fungovania zásady vzájomného uznávania a jej vplyvu na jednotný trh s tovarom by Únia mala financovať zhromažďovanie takýchto údajov.

(50)

Finančné záujmy Únie by sa mali počas celého výdavkového cyklu chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby správnych a peňažných sankcií.

(51)

Uplatňovanie tohto nariadenia je vhodné odložiť, aby príslušné orgány a hospodárske subjekty mali dostatok času prispôsobiť sa jeho požiadavkám.

(52)

Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia vzhľadom na ním sledované ciele. Na účely hodnotenia tohto nariadenia by Komisia mala používať zhromaždené údaje o fungovaní zásady vzájomného uznávania a jej vplyve na jednotný trh s tovarom a informácie dostupné v informačnom a komunikačnom systéme. Komisia by mala mať možnosť žiadať od členských štátov, aby poskytli doplňujúce informácie potrebné na jej hodnotenie. V súlade s bodom 22 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (17) by hodnotenie tohto nariadenia, ktoré je založené na efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote malo poskytovať základ pre posúdenie dopadov možností ďalších opatrení.

(53)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie bezproblémového, konzistentného a správneho uplatňovania zásady vzájomného uznávania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Cieľom tohto nariadenia je posilniť fungovanie vnútorného trhu zlepšením uplatňovania zásady vzájomného uznávania a odstránením neodôvodnených prekážok obchodu.

2.   V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá a postupy, ktoré sa týkajú uplatňovania zásady vzájomného uznávania členskými štátmi v individuálnych prípadoch v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje článok 34 ZFEÚ a ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a to so zreteľom na článok 36 ZFEÚ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

3.   V tomto nariadení sa takisto ustanovuje vytváranie a správa kontaktných miest pre výrobky v členských štátoch a spolupráca a výmena informácií v súvislosti so zásadou vzájomného uznávania.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky druhy tovaru vrátane poľnohospodárskych výrobkov v zmysle článku 38 ods. 1 druhého pododseku ZFEÚ a na správne rozhodnutia prijaté príslušným orgánom členského štátu určenia alebo na správne rozhodnutia, ktoré má príslušný orgán členského štátu určenia prijať, v súvislosti s každým takýmto tovarom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, ak správne rozhodnutie spĺňa tieto kritériá:

a)

základom správneho rozhodnutia je vnútroštátne technické pravidlo uplatňované v členskom štáte určenia a

b)

priamym alebo nepriamym účinkom správneho rozhodnutia je obmedzenie alebo zamietnutie prístupu na trh v členskom štáte určenia.

Správne rozhodnutie zahŕňa akýkoľvek administratívny krok, ktorý je založený na vnútroštátnom technickom pravidle a má rovnaký alebo v podstate rovnaký právny účinok, ako je účinok uvedený v písmene b).

2.   Na účely tohto nariadenia je „vnútroštátne technické pravidlo“ každé ustanovenie zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia členského štátu, ktoré má tieto vlastnosti:

a)

vzťahuje sa na tovar alebo aspekty tovaru, ktoré nepodliehajú harmonizácii na úrovni Únie;

b)

zakazuje sprístupnenie tovaru alebo tovaru určitého druhu na trhu v danom členskom štáte, alebo stanovuje povinné zabezpečenie súladu s daným ustanovením, a to de facto alebo de jure vždy, keď sa tovar alebo tovar určitého druhu sprístupňuje na danom trhu, a

c)

má aspoň jednu z týchto vlastností:

i)

stanovujú sa v ňom vlastnosti požadované pre tovar alebo tovar určitého druhu, ako je jeho úroveň kvality, výkonu alebo bezpečnosti, alebo jeho rozmery vrátane požiadaviek uplatniteľných na uvedený tovar, pokiaľ ide o názvy, pod ktorými sa predáva, terminológiu, symboly, skúšanie a skúšobné metódy, balenie, značenie alebo označovanie a postupy posudzovania zhody;

ii)

na účely ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia sa ním ukladajú ďalšie požiadavky na tovar alebo na tovar určitého druhu, ktoré ovplyvňujú životný cyklus tovaru po jeho sprístupnení na trhu v danom členskom štáte, napríklad podmienky používania, recyklácie, opätovného použitia alebo likvidácie, v prípadoch, keď takéto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo charakter uvedeného tovaru, alebo jeho sprístupnenie na trhu v danom členskom štáte.

3.   Odsek 2 písm. c) bod i) tohto článku sa vzťahuje aj na výrobné metódy a postupy používané v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v článku 38 ods. 1 druhom pododseku ZFEÚ a v súvislosti s výrobkami určenými na spotrebu pre ľudí alebo zvieratá, ako aj na výrobné metódy a postupy týkajúce sa iných výrobkov, keď majú vplyv na ich vlastnosti.

4.   Postup predchádzajúceho povolenia sám osebe nepredstavuje vnútroštátne technické pravidlo na účely tohto nariadenia, ale rozhodnutie zamietnuť predchádzajúce povolenie na základe vnútroštátneho technického pravidla sa považuje za správne rozhodnutie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak uvedené rozhodnutie spĺňa ostatné požiadavky uvedené v odseku 1 prvom pododseku.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

rozhodnutia súdnej povahy, ktoré prijímajú vnútroštátne súdy;

b)

rozhodnutia súdnej povahy, ktoré prijímajú orgány presadzovania práva v priebehu vyšetrovania alebo stíhania trestného činu súvisiaceho s použitím terminológie, symbolov alebo s vecným odkazom na protiústavné alebo zločinecké organizácie, alebo trestných činov rasistickej, diskriminačnej alebo xenofóbnej povahy.

6.   Články 5 a 6 nemajú vplyv na uplatňovanie týchto ustanovení:

a)

článku 8 ods. 1 písm. b) až f) a článku 8 ods. 3 smernice 2001/95/ES;

b)

článku 50 ods. 3 písm. a) a článku 54 nariadenia (ES) č. 178/2002;

c)

článku 90 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a

d)

článku 138 nariadenia (EÚ) 2017/625.

7.   Toto nariadenie nemá vplyv na povinnosť vyplývajúcu zo smernice (EÚ) 2015/1535 oznámiť Komisii a členským štátom návrhy vnútroštátnych technických pravidiel pred ich prijatím.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte“ znamená, že tovar alebo tovar určitého druhu spĺňa príslušné pravidlá uplatňované v danom členskom štáte alebo v danom členskom štáte žiadnym takýmto pravidlám nepodlieha a je v danom členskom štáte sprístupnený koncovým používateľom;

2.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka tovaru určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh v rámci územia členského štátu v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

3.

„obmedzenie prístupu na trh“ je stanovenie podmienok, ktoré sa majú splniť pred sprístupnením tovaru na trhu v členskom štáte určenia, alebo podmienok na ponechanie tovaru na danom trhu, čo si v oboch prípadoch vyžaduje zmenu jednej alebo niekoľkých vlastností daného tovaru, ako sú uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) bode i), alebo si vyžaduje vykonanie dodatočného skúšania;

4.

„zamietnutie prístupu na trh“ je ktorákoľvek z týchto možností:

a)

zákaz sprístupnenia tovaru na trhu v členskom štáte určenia alebo zákaz ponechania tovaru na tomto trhu, alebo

b)

vyžiadanie stiahnutia tovaru z trhu alebo spätného prevzatia;

5.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu tovaru v dodávateľskom reťazci na trhu;

6.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je vrátenie tovaru, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi;

7.

„postup predchádzajúceho povolenia“ je správny postup v rámci právneho poriadku členského štátu, v rámci ktorého sa od príslušného orgánu daného členského štátu vyžaduje, aby na základe žiadosti hospodárskeho subjektu vyjadril svoj formálny súhlas pred sprístupnením tovaru na trhu v danom členskom štáte;

8.

„výrobca“ je:

a)

každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába tovar alebo necháva tovar navrhovať alebo vyrábať, alebo ktorá produkuje tovar, ktorý nie je výsledkom výrobného procesu, vrátane poľnohospodárskych výrobkov, a uvádza ho na trh pod menom uvedenej osoby alebo jej ochrannou známkou,

b)

každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá upravuje tovar už v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v členskom štáte spôsobom, ktorý by mohol mať vplyv na súlad s príslušnými pravidlami uplatniteľnými v danom členskom štáte, alebo

c)

každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa prezentuje ako výrobca tovaru tak, že tovar alebo sprievodnú dokumentáciu k tovaru označuje svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom;

9.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v rámci Únie, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri sprístupňovaní tovaru na predmetnom trhu;

10.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v rámci Únie, ktorá ako prvá sprístupňuje tovar z tretej krajiny na trhu Únie;

11.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje tovar na trhu v členskom štáte;

12.

„hospodársky subjekt“ je ktorýkoľvek z týchto subjektov vo vzťahu k tovaru: výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor;

13.

„koncový používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba s pobytom alebo usadená v Únii, ktorej bol tovar sprístupnený alebo sa sprístupňuje ako spotrebiteľovi mimo akejkoľvek obchodnej, podnikateľskej, remeselníckej alebo profesijnej činnosti alebo ako profesionálnemu koncovému používateľovi pri výkone jeho priemyselných alebo pracovných činností;

14.

„legitímne dôvody verejného záujmu“ je každý z dôvodov stanovených v článku 36 ZFEÚ alebo akýkoľvek iný prevládajúci dôvod verejného záujmu;

15.

„orgán posudzovania zhody“ je orgán posudzovania zhody v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.

KAPITOLA II

POSTUPY, KTORÉ SA TÝKAJÚ UPLATŇOVANIA ZÁSADY VZÁJOMNÉHO UZNÁVANIA V INDIVIDUÁLNYCH PRÍPADOCH

Článok 4

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní

1.   Výrobca tovaru alebo tovaru určitého druhu, ktorý sa sprístupňuje alebo sa má sprístupniť na trhu v členskom štáte určenia, môže vypracovať dobrovoľné vyhlásenie o uvedení tovaru na trh v súlade s právnymi predpismi na účely vzájomného uznávania (ďalej len „vyhlásenie o vzájomnom uznávaní“) s cieľom preukázať príslušným orgánom členského štátu určenia, že daný tovar alebo tovar určitého druhu je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

Výrobca môže poveriť svojho splnomocneného zástupcu, aby vypracoval v mene výrobcu vyhlásenie o vzájomnom uznávaní.

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní musí dodržať štruktúru stanovenú v častiach I a II prílohy a obsahovať všetky informácie stanovené v uvedených častiach.

Výrobca alebo splnomocnený zástupca výrobcu, ak je tak poverený, môže do vyhlásenia o vzájomnom uznávaní vložiť iba informácie uvedené v časti I prílohy. V takomto prípade vloží informácie stanovené v časti II prílohy dovozca alebo distribútor.

Ďalšou možnosťou je, že obe časti vyhlásenia o vzájomnom uznávaní vypracuje dovozca alebo distribútor pod podmienkou, že podpísaná osoba môže poskytnúť dôkazy uvedené v článku 5 ods. 4 písm. a).

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní sa vypracúva v jednom z úradných jazykov Únie. V prípade, že daný jazyk nie je jazykom vyžadovaným členským štátom určenia, hospodársky subjekt preloží vyhlásenie o vzájomnom uznávaní do jazyka vyžadovaného členským štátom určenia.

2.   Hospodárske subjekty, ktoré podpisujú vyhlásenie o vzájomnom uznávaní alebo jeho časť zodpovedajú za obsah a správnosť informácií, ktoré uvedú vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní, vrátane správnosti informácií, ktoré preložili. Na účely tohto odseku nesú hospodárske subjekty zodpovednosť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.   Hospodárske subjekty zabezpečia, aby bolo vyhlásenie o vzájomnom uznávaní vždy aktuálne, a aby sa v ňom zohľadnili všetky zmeny informácií, ktoré uviedli vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní.

4.   Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní sa môže poskytnúť príslušnému orgánu členského štátu určenia na účely posúdenia, ktoré sa má vykonať podľa článku 5. Môže sa poskytnúť buď v papierovej forme alebo elektronicky, alebo sa môže sprístupniť online v súlade s požiadavkami členského štátu určenia.

5.   Ak hospodárske subjekty sprístupnia vyhlásenie o vzájomnom uznávaní online, uplatnia sa tieto podmienky:

a)

druh alebo séria tovaru, na ktoré sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní vzťahuje, musia byť ľahko identifikovateľné, a

b)

použité technické prostriedky zabezpečia jednoduchú navigáciu a sú monitorované s cieľom zabezpečiť dostupnosť vyhlásenia o vzájomnom uznávaní a prístup k nemu.

6.   V prípade, ak sa na tovar, pre ktorý sa poskytne vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, vzťahuje aj akt Únie, v ktorom sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vyhlásenie o vzájomnom uznávaní sa môže pripojiť k EÚ vyhláseniu o zhode.

Článok 5

Posúdenie tovaru

1.   Ak má príslušný orgán členského štátu určenia v úmysle posúdiť tovar, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie s cieľom zistiť, či je tovar alebo tovar určitého druhu v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a ak áno, či sú so zreteľom na vlastnosti daného tovaru primerane chránené legitímne verejné záujmy, ktoré sú predmetom uplatniteľného vnútroštátneho technického pravidla členského štátu určenia, bezodkladne kontaktuje dotknutý hospodársky subjekt.

2.   Pri nadväzovaní kontaktu s dotknutým hospodárskym subjektom ho príslušný orgán členského štátu určenia informuje o posúdení, pričom mu oznámi, ktorý tovar je predmetom posúdenia a špecifikuje uplatniteľné vnútroštátne technické pravidlo alebo postup predchádzajúceho povolenia. Príslušný orgán členského štátu určenia tiež informuje hospodársky subjekt o možnosti predložiť na účely uvedeného posúdenia vyhlásenie o vzájomnom uznávaní v súlade s článkom 4.

3.   Hospodársky subjekt je oprávnený sprístupniť tovar na trhu v členskom štáte určenia pokiaľ príslušný orgán vykonáva posudzovanie podľa odseku 1 tohto článku a môže ho sprístupňovať aj naďalej, pokiaľ hospodárskemu subjektu nie je doručené správne rozhodnutie o obmedzení alebo zamietnutí prístupu daného tovaru na trh. Tento odsek sa neuplatňuje, ak sa posúdenie vykoná v rámci postupu predchádzajúceho povolenia alebo ak príslušný orgán dočasne pozastaví sprístupňovanie tovaru, ktorý podlieha danému posúdeniu, na trhu v súlade s článkom 6.

4.   Ak sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní poskytne príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s článkom 4, potom na účely posúdenia podľa odseku 1 tohto článku:

a)

príslušný orgán akceptuje vyhlásenie o vzájomnom uznávaní spoločne s podpornými dôkazmi potrebnými na overenie informácií v ňom uvedených, ktoré boli poskytnuté v reakcii na žiadosť príslušného orgánu ako dostatočné na preukázanie skutočnosti, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a

b)

príslušný orgán nevyžaduje žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu od žiadneho hospodárskeho subjektu na účely preukázania skutočnosti, že tovar je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte.

5.   Ak sa príslušnému orgánu členského štátu určenia neposkytne vyhlásenie o vzájomnom uznávaní v súlade s článkom 4, príslušný orgán môže na účely posúdenia podľa odseku 1 tohto článku požiadať dotknuté hospodárske subjekty, aby poskytli dokumenty a informácie potrebné pre uvedené posúdenie a ktoré sa týkajú:

a)

vlastností daného tovaru alebo druhu tovaru a

b)

uvedenia tovaru na trh v súlade s právnymi predpismi v inom členskom štáte.

6.   Dotknutý hospodársky subjekt má po prijatí žiadosti príslušného orgánu členského štátu určenia k dispozícii lehotu najmenej 15 pracovných dní na predloženie dokumentov a informácií uvedených v odseku 4 písm. a) alebo v odseku 5, alebo na predloženie akýchkoľvek argumentov alebo pripomienok, ktoré by hospodársky subjekt mohol mať.

7.   Na účely posúdenia podľa odseku 1 tohto článku môže príslušný orgán členského štátu určenia v súlade s článkom 10 ods. 3 kontaktovať príslušné orgány alebo kontaktné miesta pre výrobky členského štátu, o ktorom hospodársky subjekt tvrdí, že v ňom svoj tovar v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh, ak príslušný orgán potrebuje overiť akékoľvek informácie, ktoré poskytol hospodársky subjekt.

8.   Pri vykonávaní posúdenia v zmysle odseku 1 príslušné orgány členských štátov určenia náležite zohľadnia obsah protokolov o skúškach alebo certifikátov vydaných orgánom posudzovania zhody, ktoré poskytol ktorýkoľvek hospodársky subjekt v rámci posudzovania. Príslušné orgány členských štátov určenia neodmietnu protokoly o skúškach ani certifikáty, ktoré vydal orgán posudzovania zhody, akreditovaný pre príslušnú oblasť posudzovania zhody v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008, z dôvodu odbornej spôsobilosti tohto orgánu.

9.   Ak príslušný orgán členského štátu určenia po dokončení posúdenia podľa odseku 1 tohto článku prijme v súvislosti s tovarom, ktorý posudzoval, správne rozhodnutie, bezodkladne ho oznámi hospodárskemu subjektu uvedenému v odseku 1 tohto článku. Príslušný orgán oznámi uvedené správne rozhodnutie aj Komisii a ostatným členským štátom najneskôr do 20 pracovných dní po jeho prijatí. Na tento účel použije systém uvedený v článku 11.

10.   V správnom rozhodnutí uvedenom v odseku 9 sa dostatočne podrobným a podloženým spôsobom uvedú dôvody rozhodnutia, aby bolo možné uľahčiť posúdenie jeho zlučiteľnosti so zásadou vzájomného uznávania a s požiadavkami tohto nariadenia.

11.   Správne rozhodnutie uvedené v odseku 9 obsahuje najmä tieto informácie:

a)

vnútroštátne technické pravidlo, na ktorom je správne rozhodnutie založené;

b)

legitímne dôvody verejného záujmu, ktorými je odôvodnené uplatňovanie vnútroštátneho technického pravidla, na ktorom je správne rozhodnutie založené;

c)

technické alebo vedecké dôkazy, ktoré príslušný orgán členského štátu určenia zvážil, vrátane akýchkoľvek prípadných relevantných technických alebo vedeckých zmien, ku ktorým došlo od nadobudnutia účinnosti vnútroštátneho technického pravidla;

d)

zhrnutie argumentov, ktoré predložil dotknutý hospodársky subjekt a ktoré sú relevantné pre posúdenie podľa odseku 1, ak boli takéto argumenty predložené;

e)

dôkazy preukazujúce, že správne rozhodnutie je vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a že nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

12.   V správnom rozhodnutí uvedenom v odseku 9 tohto článku sa uvedú opravné prostriedky dostupné na základe vnútroštátneho práva členského štátu určenia a lehoty na uplatnenie týchto opravných prostriedkov. Tiež sa v ňom uvedie odkaz na možnosť hospodárskych subjektov použiť sieť SOLVIT a postup podľa článku 8.

13.   Správne rozhodnutie uvedené v odseku 9 nenadobudne účinnosť, kým sa neoznámi dotknutému hospodárskemu subjektu podľa uvedeného odseku.

Článok 6

Dočasné pozastavenie prístupu na trh

1.   Keď príslušný orgán členského štátu vykonáva posúdenie tovaru podľa článku 5, môže dočasne pozastaviť sprístupňovanie uvedeného tovaru na trhu v danom členskom štáte iba ak:

a)

za zvyčajných alebo dostatočne predvídateľných podmienok používania predstavuje tovar závažné riziko z hľadiska bezpečnosti alebo zdravia osôb alebo životného prostredia vrátane rizika, ktorého dôsledky nie sú okamžité, ktoré si vyžaduje rýchly zásah zo strany príslušného orgánu, alebo

b)

sprístupňovanie tovaru alebo tovaru určitého druhu na trhu v danom členskom štáte sa v ňom vo všeobecnosti zakazuje z dôvodu ochrany verejnej morálky alebo bezpečnosti.

2.   Príslušný orgán členského štátu okamžite oznámi dotknutému hospodárskemu subjektu, Komisii a ostatným členským štátom akékoľvek dočasné pozastavenie podľa odseku 1 tohto článku. Oznámenie Komisii a ostatným členským štátom sa vykoná pomocou systému uvedeného v článku 11. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. a) tohto článku, sa toto oznámenie doplní o podrobné technické alebo vedecké odôvodnenie, v ktorom sa preukáže, prečo sa na daný prípad vzťahuje uvedené písmeno.

Článok 7

Oznámenia prostredníctvom systému RAPEX alebo systému RASFF

Ak je správne rozhodnutie uvedené v článku 5 alebo dočasné pozastavenie uvedené v článku 6 aj opatrením, ktoré sa musí oznamovať prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) v súlade so smernicou 2001/95/ES, alebo prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002, nevyžaduje sa samostatné oznámenie Komisii a ostatným členským štátom v zmysle tohto nariadenia za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

v oznámení prostredníctvom systému RAPEX alebo systému RASFF sa uvádza, že oznámenie opatrenia sa zároveň považuje za oznámenie v zmysle tohto nariadenia, a

b)

podporné dôkazy požadované na účely správneho rozhodnutia podľa článku 5 alebo dočasného pozastavenia podľa článku 6 sú uvedené v oznámení prostredníctvom systému RAPEX alebo systému RASFF.

Článok 8

Postup riešenia problémov

1.   Ak hospodársky subjekt, na ktorý sa vzťahuje správne rozhodnutie, predloží toto rozhodnutie sieti SOLVIT a ak počas postupu siete SOLVIT domovské centrum alebo vedúce centrum požiada Komisiu o poskytnutie stanoviska s cieľom pomôcť pri riešení daného prípadu, domovské centrum a vedúce centrum poskytnú Komisii všetky relevantné dokumenty týkajúce sa dotknutého správneho rozhodnutia.

2.   Komisia po prijatí žiadosti uvedenej v odseku 1 posúdi, či je správne rozhodnutie v súlade so zásadou vzájomného uznávania a s požiadavkami tohto nariadenia.

3.   Komisia na účely posúdenia uvedeného v odseku 2 tohto článku posúdi správne rozhodnutie oznámené podľa článku 5 ods. 9 a dokumenty a informácie poskytnuté v rámci postupu siete SOLVIT. Ak sú na účely posúdenia uvedeného v odseku 2 tohto článku potrebné doplňujúce informácie alebo dokumenty, Komisia bez zbytočného odkladu požiada príslušné SOLVIT centrum, aby oslovilo dotknutý hospodársky subjekt alebo príslušné orgány, ktoré dané správne rozhodnutie prijali, s cieľom získať takéto doplňujúce informácie alebo dokumenty.

4.   Komisia v lehote 45 pracovných dní od doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1 dokončí svoje posúdenie a vydá stanovisko. V tomto stanovisku Komisie sa podľa potreby uvedú akékoľvek obavy, ktorým by sa mala v rámci prípadu siete SOLVIT venovať pozornosť, alebo sa predložia odporúčania na účely pomoci pri riešení prípadu. V lehote 45 pracovných dní nie je zahrnutý čas potrebný na to, aby Komisia získala doplňujúce informácie a dokumenty uvedené v odseku 3.

5.   Ak sa Komisii oznámi, že prípad sa počas posúdenia uvedeného v odseku 2 vyriešil, Komisia nie je povinná vydať stanovisko.

6.   Príslušné SOLVIT centrum oznámi stanovisko Komisie dotknutému hospodárskemu subjektu a relevantným príslušným orgánom. Komisia oznámi toto stanovisko všetkým členským štátom prostredníctvom systému uvedeného v článku 11. Stanovisko sa zohľadní počas postupu siete SOLVIT uvedeného v odseku 1 tohto článku.

KAPITOLA III

SPRÁVNA SPOLUPRÁCA, MONITOROVANIE A KOMUNIKÁCIA

Článok 9

Úlohy kontaktných miest pre výrobky

1.   Členské štáty na svojom území určia a udržiavajú kontaktné miesta pre výrobky a zabezpečia, aby ich kontaktné miesta pre výrobky mali dostatočné právomoci a primerané zdroje na riadne plnenie svojich úloh. Zabezpečia, aby kontaktné miesta pre výrobky poskytovali svoje služby v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1724.

2.   Kontaktné miesta pre výrobky poskytujú tieto informácie online:

a)

informácie o zásade vzájomného uznávania a uplatňovaní tohto nariadenia na území ich členského štátu vrátane informácií o postupe stanovenom v článku 5;

b)

kontaktné údaje, ktoré umožnia priamy kontakt s príslušnými orgánmi v rámci daného členského štátu, vrátane podrobných údajov orgánov zodpovedných za dohľad nad uplatňovaním vnútroštátnych technických pravidiel platných na území ich členského štátu;

c)

opravné prostriedky a postupy dostupné na území ich členského štátu v prípade sporu medzi príslušným orgánom a hospodárskym subjektom vrátane postupu stanoveného v článku 8.

3.   Ak je to potrebné, na doplnenie informácií poskytnutých online podľa odseku 2, kontaktné miesta pre výrobky poskytnú na žiadosť hospodárskeho subjektu alebo príslušného orgánu iného členského štátu všetky užitočné informácie, ako sú napríklad elektronické kópie alebo online sprístupnenie vnútroštátnych technických pravidiel a vnútroštátnych správnych postupov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny tovar alebo tovar konkrétneho druhu na území, na ktorom je kontaktné miesto pre výrobky zriadené, alebo informácie o tom, či daný tovar alebo tovar určitého druhu podlieha predchádzajúcemu povoleniu podľa vnútroštátneho práva.

4.   Kontaktné miesta pre výrobky odpovedajú na každú žiadosť podľa odseku 3 do 15 pracovných dní od jej prijatia.

5.   Kontaktné miesta pre výrobky nevyberajú za poskytnutie informácií podľa odseku 3 žiadne poplatky.

Článok 10

Správna spolupráca

1.   Komisia zabezpečuje efektívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a kontaktnými miestami pre výrobky rôznych členských štátov prostredníctvom týchto činností:

a)

uľahčovaním a koordináciou výmeny a zhromažďovania informácií a najlepších postupov v súvislosti s uplatňovaním zásady vzájomného uznávania;

b)

podporou fungovania kontaktných miest pre výrobky a posilňovaním ich cezhraničnej spolupráce;

c)

uľahčovaním a koordináciu výmeny úradníkov medzi členskými štátmi a usporadúvaním spoločných programov odbornej prípravy a zvyšovania povedomia pre orgány a podniky.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa ich príslušné orgány a kontaktné miesta pre výrobky podieľali na činnostiach uvedených v odseku 1.

3.   Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu určenia podľa článku 5 ods. 7 im príslušné orgány členského štátu, o ktorom hospodársky subjekt tvrdí, že v ňom svoj tovar v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh, poskytnú príslušnému orgánu členského štátu určenia do 15 pracovných dní všetky informácie súvisiace s daným tovarom, ktoré sú relevantné z hľadiska overenia údajov a dokumentov, ktoré počas posudzovania podľa článku 5 predložil hospodársky subjekt. Kontaktné miesta pre výrobky sa môžu využiť s cieľom uľahčiť kontakty medzi dotknutými príslušnými orgánmi v súlade s lehotou na poskytnutie požadovaných informácií stanovenou v článku 9 ods. 4

Článok 11

Informačný a komunikačný systém

1.   Na účely článkov 5, 6 a 10 tohto nariadenia sa používa informačný a komunikačný systém stanovený v článku 23 nariadenia (ES) č. 765/2008 s výnimkou ustanovení článku 7 tohto nariadenia.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty spresňujúce podrobnosti a funkcie systému uvedeného v odseku 1 tohto článku na účely tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2

KAPITOLA IV

FINANCOVANIE

Článok 12

Financovanie činností na podporu tohto nariadenia

1.   Na podporu tohto nariadenia môže Únia financovať tieto činnosti:

a)

kampane na zvyšovanie informovanosti;

b)

vzdelávanie a odborná príprava;

c)

výmena úradníkov a najlepších postupov,

d)

spolupráca medzi kontaktnými miestami pre výrobky a príslušnými orgánmi a technická a logistická podpora tejto spolupráce;

e)

zhromažďovanie údajov o fungovaním zásady vzájomného uznávania a jej vplyve na jednotný trh s tovarom.

2.   Finančná pomoc Únie v súvislosti s činnosťami na podporu tohto nariadenia sa poskytne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (18), a to buď priamo alebo zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na subjekty uvedené v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

3.   Rozpočtové prostriedky pridelené na činnosti uvedené v tomto nariadení každoročne určuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení platného finančného rámca.

Článok 13

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam, prostredníctvom účinných kontrol a v prípade, že sa zistia nezrovnalosti, prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc na základe kontrol dokumentov a kontrol na mieste vykonať audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli na základe tohto nariadenia poskytnuté finančné prostriedky Únie.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (19) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (20) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou, ktoré sú financované na základe tohto nariadenia, nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody a rozhodnutia o grante vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne udeľujú Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF právomoc vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.

KAPITOLA V

HODNOTENIE A POSTUP VÝBORU

Článok 14

Hodnotenie

1.   Komisia do 20. apríla 2025 a následne každé štyri roky vykoná hodnotenie tohto nariadenia na základe cieľov, ktoré sa ním sledujú, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku Komisia využije informácie dostupné v systéme uvedenom v článku 11 a všetky údaje zhromaždené v priebehu činností uvedených v článku 12 ods. 1 písm. e). Komisia môže takisto požiadať členské štáty, aby predložili všetky relevantné informácie na vyhodnotenie voľného pohybu tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, alebo na hodnotenie účinnosti tohto nariadenia, ako aj posúdenie fungovania kontaktných miest pre výrobky.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 764/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 19. apríla 2020.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 19.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Odporúčanie Komisie 2013/461/EÚ zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(17)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(20)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA

Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na účely článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 (1)

Časť I

1.   Jedinečný identifikátor pre tovar alebo druh tovaru: … [Poznámka: vložte identifikačné číslo tovaru alebo iný referenčný znak, ktorým sa tovar alebo druh tovaru jednoznačne identifikuje]

2.   Meno a adresa hospodárskeho subjektu: … [Poznámka: vložte meno a adresu osoby podpísanej v časti I vyhlásenia o vzájomnom uznávaní: výrobcu a prípadne jeho splnomocneného zástupcu, alebo dovozcu alebo distribútora]

3.   Opis tovaru alebo druhu tovaru uvedeného vo vyhlásení o vzájomnom uznávaní: … [Poznámka: opis by mal byť dostatočný na to, aby umožnil identifikáciu tovaru na účely vysledovateľnosti. K opisu môže byť v prípade potreby priložená fotografia]

4.   Vyhlásenie a informácie o uvedení tovaru alebo daného druhu tovaru na trh v súlade s právnymi predpismi

4.1.   Vyššie opísaný tovar alebo druh tovaru vrátane jeho vlastností spĺňa nasledovné pravidlá platné v … [Poznámka: názov členského štátu, o ktorom sa tvrdí, že sa v ňom tovar alebo daný druh tovaru v súlade s právnymi predpismi uviedol na trh]: … [Poznámka: v každom prípade vložte názov a odkaz na úradné uverejnenie príslušných pravidiel uplatniteľných v danom členskom štáte, ako aj odkaz na rozhodnutie o povolení, ak bol tovar predmetom postupu predchádzajúceho povolenia],

alebo

že sa na vyššie opísaný tovar alebo druh tovaru nevzťahujú žiadne relevantné pravidlá v … [Poznámka: uveďte členský štát, o ktorom sa tvrdí, že v ňom bol tovar alebo daný druh tovaru v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh].

4.2.   Odkaz na postup posudzovania zhody vzťahujúci sa na tovar alebo daný druh tovaru alebo odkaz na protokoly o skúškach pre akékoľvek skúšky vykonané orgánom posudzovania zhody vrátane názvu a adresy takéhoto orgánu (ak sa takýto postup uskutočnil alebo ak boli takéto skúšky vykonané): …

5.   Akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré sa považujú za relevantné na posúdenie toho, či je tovar alebo daný druh tovaru v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v členskom štáte uvedenom v bode 4.1: …

6.   Za vyhotovenie tejto časti vyhlásenia o vzájomnom uznávaní zodpovedá výlučne hospodársky subjekt uvedený v bode 2.

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum):

(meno, funkcia) (podpis):

Časť II

7.   Vyhlásenie a informácie o uvedení na trh tovaru alebo daného druhu tovaru

7.1.   Tovar alebo daný druh tovaru opísaný v časti I je sprístupnený pre koncových používateľov na trhu v členskom štáte uvedenom v bode 4.1.

7.2.   Informácie o tom, že tovar alebo daný druh tovaru je sprístupnený pre koncových používateľov v členskom štáte uvedenom v bode 4.1 vrátane podrobných informácií o dátume, kedy bol tovar prvýkrát sprístupnený koncovým používateľom na trhu v uvedenom členskom štáte: …

8.   Akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré sa považujú za relevantné na posúdenie toho, či je tovar alebo daný druh tovaru v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v členskom štáte uvedenom v bode 4.1: …

9.   Za vyhotovenie tejto časti vyhlásenia o vzájomnom uznávaní zodpovedá výlučne … [Poznámka: vložte meno a adresu osoby podpísanej v časti II vyhlásenia o vzájomnom uznávaní: výrobcu a, prípadne, jeho splnomocneného zástupcu, alebo dovozcu alebo distribútora]

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 1).


29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/19


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/516

z 19. marca 2019

o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Hrubý národný dôchodok v trhových cenách (ďalej len „HND“) je základom pre výpočet najväčšej časti vlastných zdrojov vo všeobecnom rozpočte Únie. Preto je potrebné ďalej posilňovať porovnateľnosť, spoľahlivosť a úplnosť uvedeného agregátu.

(2)

Integrita štatistík dosiahnutá prostredníctvom dodržiavania zásad Kódexu postupov pre európsku štatistiku, ktorý bol revidovaný a aktualizovaný Výborom pre Európsky štatistický systém (ESSC) 16. novembra 2017, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2) je dôležitá najmä vtedy, keď sa štatistiky používajú priamo na administratívne účely a na tvorbu politík na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

(3)

Tieto štatistické údaje sú aj dôležitým analytickým nástrojom na koordináciu národných hospodárskych politík a pre rôzne politiky Únie, ako aj na výskumné činnosti.

(4)

V súlade s článkom 2 ods. 7 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom (3) znamená HND na účely vlastných zdrojov ročný HND v trhových cenách podľa metodiky stanovenej v prílohe A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (4), ktorým sa ustanovuje revidovaný európsky systém účtov (ESA 2010). V súlade s článkom 10 ods. 1 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom a s výhradou jeho článku 10 ods. 2 sa zrušilo rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom (5).

(5)

Je nevyhnutné, aby boli údaje o HND porovnateľné medzi členskými štátmi a aby sa zabezpečil súlad príslušných definícií a účtovných pravidiel ESA 2010. Na tento účel by mali hodnotiace postupy a základné údaje, ktoré sa skutočne používajú, umožňovať správne uplatňovanie definícií a účtovných pravidiel ESA 2010.

(6)

Je nevyhnutné, aby boli zdroje a metódy, ktoré sa používajú na zostavovanie údajov o HND, spoľahlivé. To znamená, že by sa mali v čo najväčšej miere uplatňovať správne techniky pre na spoľahlivú, vhodnú a aktuálnu základnú štatistiku.

(7)

Je nevyhnutné, aby údaje o HND boli úplné. Preto by uvedené údaje mali zohľadňovať aj neformálne, neregistrované a iné činnosti a transakcie, ktoré nie sú zaznamenané v štatistických zisťovaniach alebo oznamované finančným, sociálnym a ostatným správnym orgánom. Zlepšené pokrytie HND predpokladá vyvinutie vhodných štatistických základov a hodnotiacich postupov na s cieľom vytvoriť spoľahlivé štatistiky a v prípade potreby vykonať potrebné úpravy, s cieľom predísť vzniku medzier a dvojitého započítania.

(8)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 (6) stanovuje inšpekcie v členských štátoch na účely overovania vlastných zdrojov. Na účely overovania HND by Komisia (Eurostat) mala byť oprávnená vykonávať informatívne návštevy zamerané na HND s cieľom overiť kvalitu agregátov HND a ich zložiek a overiť súlad s ESA 2010, ako aj zabezpečiť, aby údaje o HND boli porovnateľné, spoľahlivé a úplné. Komisia (Eurostat) by mala dodržiavať pravidlá týkajúce sa dôvernosti štatistických údajov. Účasť zástupcov národných štatistických úradov na informatívnych návštevách zameraných na HND v iných členských štátoch má zásadný význam pre zvýšenie transparentnosti a kvality procesu overovania HND.

(9)

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť, úplnosť a čo najvyššiu mieru porovnateľnosti údajov o HND, a to v súlade s ESA 2010, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty, pokiaľ ide o zoznam záležitostí, ktoré sa majú riešiť v jednotlivých cykloch overovania. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (7). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(10)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia poskytovaním agregátov HND na účely vlastných zdrojov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby sa ustanovila štruktúra a detaily popisu zdrojov a metód používaných na tvorbu údajov o HND a jeho zložiek, a to v súlade s prílohou A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013, ako aj harmonogram jeho aktualizácie a prenosu a konkrétne opatrenia zamerané na zlepšenie porovnateľnosti, spoľahlivosti a úplnosti údajov o HND členských štátov na základe zoznamu záležitostí určeného Komisiou. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8).

(11)

ESSC zriadený nariadením (ES) č. 223/2009 bol v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia požiadaný o poskytnutie odborného usmernenia.

(12)

Výbor pre HND uvedený v článku 4 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (9) poskytoval Komisii stanoviská a poradenstvo a pomáhal jej pri výkone jej vykonávacích právomocí. V rámci stratégie pre novú štruktúru Európskeho štatistického systému, ktorou sa má zlepšiť koordinácia a partnerstvo v jasnej pyramídovej štruktúre v rámci systému, by mal ESSC plniť poradnú úlohu a pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí. Na tento účel by sa mal Výbor pre HND nahradiť Výborom pre Európsky štatistický systém s cieľom pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí podľa tohto nariadenia. Napriek tomu na účely iných funkcií, ktoré predtým vykonával Výbor pre HND v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1287/2003 a ktoré nesúvisia s pomocou pri výkone vykonávacích právomocí Komisie, by Komisia mala zriadiť formálnu expertnú skupinu, ktorá by jej poskytovala pomoc na takéto účely.

(13)

Smernicou Rady 89/130/EHS, Euratom (10) a nariadením (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa vytvoril postup na overovanie a hodnotenie porovnateľnosti, spoľahlivosti a úplnosti údajov o hrubom národnom produkte (HNP) a údajov o HND v rámci Výboru pre HNP a Výboru pre HND, v ktorých členské štáty a Komisia úzko spolupracujú. Uvedený postup by sa mal upraviť tak, aby sa zohľadnilo používanie údajov o HND podľa ESA 2010 na účely vlastných zdrojov, ako aj revidovaný harmonogram sprístupňovania vlastných zdrojov a najnovší vývoj v rámci Európskeho štatistického systému. Smernica 89/130/EHS, Euratom a nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003 by sa preto mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE A VÝPOČET HRUBÉHO NÁRODNÉHO DÔCHODKU V TRHOVÝCH CENÁCH

Článok 1

1.   Hrubý národný dôchodok v trhových cenách (HND) a hrubý domáci produkt v trhových cenách (HDP) sa vymedzujú v súlade s Európskym systémom účtov 2010 (ESA 2010) ustanoveným nariadením (EÚ) č. 549/2013.

2.   V súlade s bodom 8.89 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 je HDP konečným výsledkom výrobnej činnosti rezidentských výrobných jednotiek. Môže byť vymedzený tromi spôsobmi:

a)

výrobná metóda: HDP je súčet hrubej pridanej hodnoty rôznych inštitucionálnych sektorov alebo rôznych odvetví plus dane z produktov a mínus subvencie na produkty (ktoré nie sú alokované do sektorov a odvetví). Okrem toho je bilančnou položkou účtu produkcie za celú ekonomiku;

b)

výdavková metóda: HDP je súčet konečného použitia výrobkov a služieb rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami (konečná spotreba a tvorba hrubého kapitálu) plus vývoz a mínus dovoz výrobkov a služieb;

c)

dôchodková metóda: HDP je súčet položiek uvedených na strane použitia účtu tvorby dôchodkov za celú ekonomiku (odmeny zamestnancov, dane z produkcie a dovozu mínus subvencie, hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky za celú ekonomiku).

3.   V súlade s bodom 8.94 prílohy A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 predstavuje HND celkové prvotné dôchodky, ktoré prijali rezidentské inštitucionálne jednotky: odmeny zamestnancov, dane z produkcie a dovozu mínus subvencie, dôchodky z majetku (prijaté mínus platené), hrubý prevádzkový prebytok a hrubé zmiešané dôchodky. HND sa rovná HDP mínus prvotné dôchodky platené rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám plus prvotné dôchodky, ktoré rezidentské inštitucionálne jednotky prijali zo zahraničia.

KAPITOLA II

PRENOS ÚDAJOV O HND A ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ

Článok 2

1.   Členské štáty vypočítavajú HND vymedzený v článku 1 v kontexte zostavovania národných účtov.

2.   Každý rok do 1. októbra členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) v kontexte národných účtovných postupov číselné údaje o agregátoch HND a ich zložkách podľa vymedzení pojmov uvedených v článku 1. Celkové hodnoty HDP a jeho zložiek sa predložia podľa troch metód uvedených v článku 1 ods. 2 Údaje sa zasielajú za predchádzajúci rok a zároveň sa oznámia akékoľvek zmeny údajov za predošlé roky.

3.   Prenos údajov uvedených v odseku 2 sprevádza správa o kvalite údajov o HND. V tejto správe sa uvádzajú podrobnosti o metodike použitej na tvorbu údajov, a najmä sa v nej opisujú všetky významné zmeny v použitých zdrojoch a metódach a vysvetľujú revízie vykonané v súvislosti s agregátmi HND a ich zložkami v porovnaní s prechádzajúcimi obdobiami.

Článok 3

1.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) popis zdrojov a metód použitých na tvorbu agregátov HND a ich zložkách podľa ESA 2010.

2.   Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov štruktúru a detaily popisu uvedeného v odseku 1 tohto článku, a to v súlade s prílohou A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013, ako aj časový harmonogram jeho aktualizácie a prenosu. Komisia pri vykonávaní svojej právomoci zabezpečí, aby takéto vykonávacie akty nespôsobovali vznik výrazných dodatočných nákladov, ktorých dôsledkom je neprimerané a neopodstatnené zaťaženie členských štátov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia. Popis zdrojov a metód musí byť v súlade s ESA 2010 a nesmie spôsobiť vznik duplicity a nadmerného zaťaženia.

3.   S cieľom uľahčiť porovnateľnosť analýz súladu vypracuje Komisia v úzkej spolupráci so skupinou odborníkov uvedenou v článku 4 usmernenie týkajúce sa popisu.

KAPITOLA III

POSTUPY A KONTROLY PRI VÝPOČTE HND

Článok 4

Komisia zriadi formálnu skupinu odborníkov zloženú zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorej predsedá zástupca Komisie, s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo a vyjadrovať sa v súvislosti s porovnateľnosťou, so spoľahlivosťou a s úplnosťou výpočtov HND, preskúmavať otázky vykonávania tohto nariadenia a vydávať výročné stanoviská týkajúce sa primeranosti údajov o HND, ktoré predložili členské štáty na účely vlastných zdrojov.

Článok 5

1.   Komisia overuje zdroje, ich použitie a metódy obsiahnuté v popise uvedenom v článku 3 ods. 1 Na tento účel sa použije model overovania vypracovaný Komisiou v úzkej spolupráci so skupinou odborníkov uvedenou v článku 4. Model vychádza zo zásad vzájomného hodnotenia a nákladovej efektívnosti a zohľadňuje delegované akty uvedené v druhom pododseku odseku 2 tohto článku.

2.   Údaje o HND musia byť spoľahlivé, úplné a porovnateľné.

Komisia prijme v súlade s článkom 7 delegované akty, ktorými sa doplní ustanovenie uvedené v prvom pododseku tohto odseku tým, že sa určí zoznam záležitostí, ktoré sa majú riešiť v jednotlivých cykloch overovania s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť, úplnosť a čo najvyššiu mieru porovnateľnosti údajov o HND, a to v súlade s ESA 2010.

3.   Komisia ustanoví prostredníctvom vykonávacích aktov konkrétne opatrenia s cieľom dosiahnuť väčšiu porovnateľnosť, spoľahlivosť a úplnosť údajov o HND, a to na základe zoznamu záležitostí určeného Komisiou v delegovaných aktoch uvedených v druhom pododseku odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty musia byť riadne odôvodnené a v súlade s ESA 2010. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2

Článok 6

1.   Bez toho, aby boli dotknuté inšpekcie uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014, Komisia (Eurostat), ak je to vhodné, môže vykonať informatívne návštevy v členských štátoch týkajúce sa HND.

2.   Účelom informatívnych návštev uvedených v odseku 1 tohto článku je overenie kvality agregátov HND a ich zložiek, ako aj overenie súladu s ESA 2010. Komisia (Eurostat) pri vykonávaní informatívnych návštev dodržiava pravidlá týkajúce sa štatistickej dôvernosti stanovené v kapitole V nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.   Pri vykonávaní informatívnych návštev v členských štátoch môže Komisia (Eurostat) požiadať a nabáda sa, aby požiadala o pomoc odborníkov v oblasti národných účtov, ktorí zastupujú národné štatistické úrady iných členských štátov.

Odborníci v oblasti národných účtov musia byť zaregistrovaní v zozname zostavenom na základe dobrovoľných návrhov, ktoré Komisii (Eurostatu) zašlú národné úrady zodpovedné za vykazovanie národných účtov. Účasť odborníkov v oblasti národných účtov z iných členských štátov na týchto informatívnych návštevách je dobrovoľná.

Článok 7

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2 druhom pododseku sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. apríla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred uplynutím každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 druhom pododseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 druhého pododseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Komisia do 1. januára 2023 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 10

Smernica 89/130/EHS, Euratom a nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. februára 2019.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 29).

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

(10)  Smernica Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách (Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26).


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Smernica 89/130/EHS, Euratom

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1 ods. 1 a 3

Článok 2

Článok 1 ods. 2

Článok 3

Článok 2 ods. 1 a 2

Článok 4

Článok 4

Článok 3

Článok 5

Článok 2 ods. 3

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Článok 11


Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 8

Článok 5 ods. 1

Článok 5

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 9

Článok 10

Článok 8

Článok 11


29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/25


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/517

z 19. marca 2019

o zavedení a fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Doména najvyššej úrovne .eu (Top-Level Domain – TLD) bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 (3) a nariadením Komisie (ES) č. 874/2004 (4). Od prijatia týchto nariadení sa výrazne zmenil politický a legislatívny kontext v Únii, online prostredie a trh.

(2)

Rýchly vývoj trhu TLD a dynamické digitálne prostredie si vyžadujú pružné regulačné prostredie, ktoré obstojí v budúcnosti. TLD .eu je jedným z najväčších TLD s kódom krajiny (ccTLD). TLD .eu využívajú všetky inštitúcie, agentúry a orgány Únie, a to aj vrátane európskych projektov a iniciatív. Účelom TLD .eu je správnym riadením zlepšovať identitu Únie a podporovať hodnoty Únie na internete, ako sú viacjazyčnosť, rešpektovanie súkromia a bezpečnosti používateľov a dodržiavanie ľudských práv, ako aj konkrétne priority súvisiace s internetom.

(3)

TLD sú základnou zložkou v hierarchickej štruktúre systému doménových mien (DNS), ktoré zabezpečujú interoperabilný systém jedinečných identifikátorov dostupných na celom svete v každej aplikácii a každej sieti.

(4)

TLD .eu by mala podporovať využívanie internetových sietí a prístup k nim v súlade s článkami 170 a 171 ZFEÚ tým, že poskytne doplnkovú registráciu k existujúcim ccTLD a ku globálnej registrácii generických TLD.

(5)

TLD .eu, ktorá je jasným a ľahko rozpoznateľným označením, by mala poskytnúť jasne vymedzené spojenie s Úniou a európskym trhom. Mala by umožniť podnikom, organizáciám a fyzickým osobám v Únii registrovať si meno domény pod TLD .eu. Existencia takéhoto mena domény je dôležitá na posilnenie identity Únie na internete. Nariadenie (ES) č. 733/2002 by sa preto malo zmeniť, aby si občania Únie mohli zaregistrovať meno TLD .eu bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu, od 19. októbra 2019.

(6)

Doménové mená v TLD .eu by sa mali prideľovať oprávneným stranám podľa dostupnosti.

(7)

Komisia by mala podporovať spoluprácu medzi správcom, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a inými agentúrami Únie s cieľom bojovať proti špekulatívnym a protiprávnych registráciám doménových mien vrátane doménového squattingu a poskytovať jednoduché administratívne postupy, najmä pre malé a stredné podniky (MSP).

(8)

S cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu práva strán na uzatváranie zmlúv so správcom a registrátormi by mali spory o registrácii doménových mien v TLD .eu riešiť orgány so sídlom v Únii, ktoré uplatňujú príslušné vnútroštátne právo, bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti uznané členskými štátmi alebo Úniou vyplývajúce z medzinárodných nástrojov.

(9)

Komisia by na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania so zreteľom na nákladovú efektívnosť a administratívnu jednoduchosť mala určiť správcu pre TLD .eu. S cieľom podporiť jednotný digitálny trh, vybudovať európsku identitu online a podporovať cezhraničné online činnosti by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a výberu a postup na určenie správcu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (5). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(10)

Aby sa zabezpečili jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci na prijímanie zoznamov doménových mien vyhradených a blokovaných členskými štátmi, na stanovenie zásad, ktoré sa majú zahrnúť do zmluvy medzi Komisiou a správcom a na určenie správcu na základe riadne odôvodnených výnimočne naliehavých dôvodov, najmä na zaručenie kontinuity služby. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6). Takéto zoznamy by sa mali zostavovať podľa dostupnosti doménových mien, pričom sa zohľadnia doménové mená na druhej úrovni, ktoré členské štáty už vyhradili alebo zaregistrovali.

(11)

Komisia by mala s určeným správcom uzavrieť zmluvu, ktorá by mala obsahovať podrobné zásady a postupy, ktorými sa tento správca riadi pri organizácii, správe a riadení TLD .eu. Zmluva by mala byť uzavretá na pevne stanovenú dobu a mala by byť raz obnoviteľná bez potreby nového výberového konania.

(12)

Zásady a postupy týkajúce sa fungovania TLD .eu by mali tvoriť prílohu k zmluve medzi Komisiou a určeným správcom.

(13)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v článkoch 101 a 102 ZFEÚ.

(14)

Správca by mal dodržiavať zásady nediskriminácie a transparentnosti a mal by zaviesť opatrenia na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, ktoré Komisia vopred povolí, najmä ak správca poskytuje služby podnikom, s ktorými súťaží na nadväzujúcich trhoch.

(15)

Internetová korporácia pre prideľovanie názvov a čísel (ICANN) je v súčasnosti zodpovedná za koordináciu delegovania kódov reprezentujúcich ccTLD na správcov. Správca by mal uzatvoriť príslušnú zmluvu s ICANN, ktorou sa stanoví delegovanie kódu .eu ccTLD, pričom sa zohľadnia príslušné zásady, ktoré prijal poradný výbor vlád (GAC).

(16)

Správca by mal uzavrieť vhodnú viazanú dohodu na zabezpečenie kontinuity služby, a najmä zabezpečiť, aby bolo možné naďalej poskytovať služby miestnej internetovej komunite pri minimálnom narušení v prípade opätovnej delegácie alebo iných nepredvídaných okolností. Správca by mal splnomocnencovi pre úschovu predkladať každý deň elektronickú kópiu aktuálneho obsahu databázy TLD .eu.

(17)

V rámci prijatých postupov alternatívneho riešenia sporov (ARS) by sa mala dodržiavať smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (7) a zohľadňovať najlepšie medzinárodné postupy v tejto oblasti, a najmä príslušné odporúčania Svetovej organizácie duševného vlastníctva, aby sa, pokiaľ je to možné, zabránilo špekulatívnym a protiprávnym registráciám. Tieto postupy ARS by mali dodržiavať jednotné procesné pravidlá, ktoré sú v súlade s pravidlami stanovenými v rámci politiky jednotného rozhodovania doménových sporov organizácie ICANN.

(18)

Politikou týkajúcou sa protiprávnej registrácie doménových mien .eu by sa malo zabezpečiť, aby správca overoval údaje, ktoré dostáva, konkrétne údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľov o registráciu, takisto by sa mala stanoviť možnosť zrušenia doménových mien, ktoré sa na základe konečného rozhodnutia súdu členského štátu posudzujú ako hanlivé, rasistické alebo inak v rozpore s právom členského štátu, a možnosť blokovania ich budúcej registrácie. Správca by mal venovať maximálnu pozornosť tomu, aby zabezpečil správnosť údajov, ktoré dostáva a uchováva. Postup zrušenia by mal umožniť držiteľovi mena domény primeranú možnosť napraviť akékoľvek porušenie kritérií oprávnenosti, registračných požiadaviek alebo nesplatených dlhov predtým, ako zrušenie nadobudne účinnosť.

(19)

Meno domény, ktoré je totožné s menom alebo zavádzajúco podobné menu, ku ktorému existuje právo stanovené v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, a ktoré bolo zaregistrované bez práv alebo oprávnených záujmov na mene, by malo byť v zásade zrušené a v prípade potreby by sa malo previesť na oprávneného držiteľa. Ak sa zistilo, že takéto meno domény sa používalo v zlej viere, vždy by sa malo zrušiť.

(20)

Správca by mal prijať jasné politiky zamerané na zabezpečenie včasnej identifikácie protiprávnych registrácií doménových mien a v prípade potreby spolupracovať s príslušnými orgánmi a inými verejnými orgánmi príslušnými pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť informácií, ktoré sú osobitne zapojené do boja proti takýmto registráciám, ako sú vnútroštátne tímy reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT).

(21)

Správca by mal podporovať orgány presadzovania práva pri boji proti trestnej činnosti zavádzaním technických a organizačných opatrení zameraných na to, aby príslušné orgány mali prístup k údajom u správcu na účely prevencie, detekcie, vyšetrovania a trestného stíhania trestných činov v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom.

(22)

Toto nariadenie by sa malo vykonávať v súlade so zásadami týkajúcimi sa súkromia a ochrany osobných údajov. Správca by mal dodržiavať príslušné pravidlá, zásady a usmernenia Únie v oblasti ochrany údajov, najmä príslušné bezpečnostné požiadavky, zásady nevyhnutnosti, proporcionality, obmedzenia účelu a primeraného obdobia uchovávania údajov. Vo všetkých systémoch spracovania údajov a vyvíjaných a vedených databázach by tiež mala byť zakotvená špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov a štandardná ochrana údajov.

(23)

Aby sa zabezpečil účinný pravidelný dohľad, správca by mal na vlastné náklady podliehať auditu, ktorý vykonáva nezávislý orgán, a to najmenej každé dva roky, s cieľom správou o posúdení zhody potvrdiť, že správca spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení. Správca by mal predložiť Komisii túto správu v súlade so svojou zmluvou s Komisiou.

(24)

V zmluve medzi Komisiou a správcom by sa mali stanoviť postupy na zlepšenie organizácie, správy a riadenia TLD .eu zo strany správcu v súlade s pokynmi Komisie vyplývajúcimi z činností Komisie v oblasti dohľadu stanovených v tomto nariadení.

(25)

Rada vo svojich záveroch o správe internetu z 27. novembra 2014 opätovne potvrdila záväzok Únie podporovať štruktúry správy viacerých zainteresovaných strán, ktoré sú založené na koherentnom súbore globálnych zásad správy internetu. Inkluzívna správa internetu sa týka rozvoja a uplatňovania spoločných zásad, noriem, pravidiel, postupov rozhodovania a programov, ktoré formujú vývoj a využívanie internetu vládami, súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami a technickou obcou, pričom všetky konajú v rámci svojich príslušných úloh.

(26)

Mala by sa zriadiť poradná skupina pre viacero zainteresovaných strán pre doménu .eu, ktorej úlohou by bolo poskytovať poradenstvo Komisii s cieľom posilniť a rozšíriť prínos pre dobrú správu a riadenie zo strany správcu. Skupina by mala odzrkadľovať model správy internetu a jej členov, okrem tých, ktorí pochádzajú z orgánov členských štátov a medzinárodných organizácií, by mala vymenovať Komisia na základe otvoreného, nediskriminačného a transparentného postupu. Zástupca pochádzajúci z orgánov členských štátov by sa mal vymenovať na základe rotačného systému, ktorý zabezpečí dostatočnú kontinuitu účasti na činnosti skupiny.

(27)

Komisia by mala vykonať hodnotenie účinnosti a fungovania TLD .eu. Pri tomto hodnotení by sa mali zohľadniť pracovné postupy určeného správcu a relevantnosť úloh správcu. Komisia by mala tiež pravidelne predkladať Európskemu parlamentu a Rade správy hodnotiace fungovanie TLD .eu.

(28)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ako sú zakotvené v zmluvách, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie a ochranu spotrebiteľov. Mali by sa dodržiavať vhodné postupy Únie pri zabezpečovaní súladu ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré majú vplyv na toto nariadenie, s právom Únie, a najmä s chartou. Správca by mal požiadať Komisiu o usmernenie v prípadoch pochybností, pokiaľ ide o súlad s právom Únie.

(29)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zavedenie celoeurópskej TLD popri národných ccTLD nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(30)

S cieľom obmedziť akékoľvek riziko narušenia služieb TLD .eu pri vykonávaní nového regulačného rámca sa v tomto nariadení stanovujú prechodné ustanovenia.

(31)

Nariadenie (ES) č. 733/2002 by sa preto malo zmeniť a zrušiť a nariadenie (ES) č. 874/2004 by sa malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a ciele

1.   Týmto nariadením sa zavádza doména najvyššej úrovne .eu s kódom krajiny (ccTLD) a jej dostupné varianty v iných písmach s cieľom podporiť jednotný digitálny trh, vybudovať online identitu Únie a podporovať cezhraničné online aktivity. Stanovujú sa v ňom aj podmienky jeho vykonávania vrátane určenia a charakteristiky správcu. Týmto nariadením sa takisto stanovuje právny a všeobecný politický rámec, v rámci ktorého má fungovať určený správca.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia členských štátov týkajúce sa ich národných ccTLD.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„správca“ znamená subjekt poverený organizáciou, správou a riadením TLD .eu, vrátane údržby zodpovedajúcich databáz a pridružených verejných dotazových služieb, registrácie doménových mien, prevádzky registra doménových mien, prevádzky registra menných serverov najvyššej úrovne (TLD) a distribúcie zónových súborov TLD medzi mennými servermi;

2.

„registrátor“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy so správcom poskytuje služby registrácie doménových mien pre žiadateľov o registráciu;

3.

„protokoly internacionalizovaných doménových mien“ sú normy a protokoly, ktoré podporujú používanie doménových mien v znakoch, ktoré nie sú znakmi Amerického štandardného kódu pre výmenu informácií (ASCII);

4.

„databáza WHOIS“ je súbor údajov obsahujúcich informácie o technických a administratívnych aspektoch registrácií TLD .eu;

5.

„zásady a postupy fungovania TLD .eu“ sú podrobné pravidlá týkajúce sa fungovania a riadenia TLD .eu;

6.

„registrácia“ je séria aktov a procesných krokov od začiatku po dokončenie, ktoré prijali registrátori a správca na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby na účely vykonania registrácie mena domény na konkrétne obdobie.

KAPITOLA II

ZAVEDENIE TLD .eu

ODDIEL 1

Všeobecné zásady

Článok 3

Kritériá oprávnenosti

O registráciu jedného alebo viacerých doménových mien v rámci TLD .eu môže požiadať ktorýkoľvek z nasledujúcich osôb/subjektov:

a)

občan Únie bez ohľadu na miesto bydliska;

b)

fyzická osoba, ktorá nie je občanom Únie a ktorá má bydlisko v členskom štáte;

c)

podnik, ktorý je usadený v Únii, ako aj

d)

organizácia, ktorá je usadená v Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.

Článok 4

Registrácia a zrušenie doménových mien

1.   Meno domény sa pridelí oprávnenej strane, ktorej žiadosť najskôr prijal správca technicky správnym spôsobom stanoveným v postupoch pre žiadosti o registráciu na základe článku 11 písm. b).

2.   Registrované meno domény bude nedostupné na ďalšiu registráciu dovtedy, kým neuplynie platnosť jeho registrácie bez predĺženia alebo kým sa nezruší meno domény.

3.   Správca môže zrušiť meno domény z vlastného podnetu, bez predloženia sporu na ARS alebo súdne konanie z týchto dôvodov:

a)

nezaplatená pohľadávka voči správcovi;

b)

nesplnenie kritérií oprávnenosti podľa článku 3 držiteľom mena domény;

c)

porušenie požiadaviek na žiadosti o registráciu zo strany držiteľa mena domény stanovených na základe článku 11 písm. b) a c).

4.   Meno domény sa môže aj zrušiť a v prípade potreby následne previesť na inú stranu, a to po príslušnom ARS alebo súdnom konaní v súlade so zásadami a postupmi o fungovaní TLD .eu stanovenými podľa článku 11, ak je toto meno totožné s menom alebo zavádzajúco podobné menu, ku ktorému existuje právo stanovené právom Únie alebo vnútroštátnym právom, a ak:

a)

bolo zaregistrované jeho držiteľom bez práv alebo oprávneného záujmu na mene; alebo

b)

bolo zaregistrované alebo sa používa v zlej viere.

5.   Ak sa na základe rozhodnutia súdu členského štátu považuje meno domény za hanlivé, rasistické alebo v rozpore s verejnou morálkou alebo verejnou bezpečnosťou podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s právom Únie, správca uvedené meno domény zablokuje po oznámení rozhodnutia súdu a zruší ho po vydaní konečného rozhodnutia súdu. Správca zablokuje pre ďalšiu registráciu tie doménové mená, ktoré boli predmetom takéhoto súdneho príkazu, pokiaľ takýto príkaz zostáva v platnosti.

6.   Doménové mená zaregistrované pod TLD .eu sú prevoditeľné iba na strany oprávnené na registráciu mien TLD .eu.

Článok 5

Jazyky, rozhodné právo a súdna právomoc

1.   Na registráciu doménových mien sa používajú všetky znaky úradných jazykov inštitúcií Únie v súlade s dostupnými medzinárodnými normami, ako to umožňujú príslušné protokoly internacionalizovaných doménových mien.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 (8), alebo práva a povinnosti uznané členskými štátmi alebo Úniou, ktoré vyplývajú z medzinárodných nástrojov, ani zmluvy medzi správcom a registrátormi, ani zmluvy medzi registrátormi a žiadateľmi o registráciu doménových mien neurčia ako rozhodné právo iné právo než právo jedného z členských štátov, ani neurčia súd, rozhodcovský súd alebo iný orgán nachádzajúci sa mimo Únie ako príslušný orgán riešenia sporov.

Článok 6

Vyhradenie doménových mien

1.   Správca môže vyhradiť alebo zaregistrovať niekoľko doménových mien, ktoré sa považujú za potrebné pre jeho prevádzkové funkcie podľa zmluvy uvedenej v článku 8 ods. 4.

2.   Komisia môže dať na účely použitia inštitúciami a orgánmi Únie správcovi pokyn na vyhradenie alebo registráciu mena domény priamo pod TLD .eu.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté doménové mená, ktoré sú už vyhradené alebo registrované, členské štáty môžu Komisii oznámiť zoznam doménových mien, ktoré:

a)

nemajú byť zaregistrované podľa ich vnútroštátneho práva, alebo

b)

môžu členské štáty registrovať alebo vyhradiť iba v doméne druhej úrovne.

Pokiaľ ide o písmeno b) prvého pododseku, takéto doménové mená sa obmedzia na všeobecne uznávané geografické alebo geopolitické pojmy, ktoré majú vplyv na politickú alebo územnú organizáciu členských štátov.

4.   Komisia prijme zoznamy oznámené členskými štátmi prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

Článok 7

Registrátori

1.   Správca akredituje registrátorov v súlade s primeranými, transparentnými a nediskriminačnými akreditačnými postupmi, ktoré Komisia vopred schválila. Správca verejne sprístupní akreditačné postupy v ľahko prístupnej forme.

2.   Správca uplatňuje rovnocenné podmienky za rovnakých okolností vo vzťahu k akreditovaným registrátorom domény .eu, ktoré poskytujú rovnocenné služby. Správca poskytuje týmto registrátorom služby a informácie za rovnakých podmienok a v rovnakej kvalite, aké poskytuje svojim vlastným rovnocenným službám.

ODDIEL 2

Správca

Článok 8

Určenie správcu

1.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením oprávnenosti a výberových kritérií a postupu určenia správcu.

2.   Komisia stanoví zásady, ktoré sa majú začleniť do zmluvy medzi Komisiou a správcom, prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

3.   Komisia určí subjekt ako správcu po ukončení postupu uvedeného v odsekoch 1 a 2.

4.   Komisia s určeným správcom uzatvorí zmluvu. V zmluve sa stanovia pravidlá, zásady a postupy poskytovania služieb správcu a podmienky, za ktorých Komisia vykonáva dohľad nad organizáciou, správou a riadením TLD .eu zo strany správcu. Zmluva je uzavretá na pevne stanovenú dobu a je raz obnoviteľná bez potreby usporiadania nového výberového konania. Zmluva odráža povinnosti správcu a obsahuje zásady a postupy fungovania TLD .eu ustanovené na základe článkov 10 a 11.

5.   Odchylne od postupov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 môže Komisia z výnimočne naliehavých dôvodov určiť správcu prostredníctvom okamžite uplatniteľných vykonávacích aktov v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.

Článok 9

Vlastnosti správcu

1.   Správca je neziskovou organizáciou. Má svoje sídlo, centrálnu správu a hlavné miesto podnikania na území Únie.

2.   Správca môže zaviesť poplatky. Tieto poplatky priamo súvisia so vzniknutými nákladmi.

Článok 10

Povinnosti správcu

Od správcu sa vyžaduje, aby:

a)

propagoval TLD .eu v celej Únii a v tretích krajinách;

b)

dodržiaval pravidlá, zásady a postupy stanovené v tomto nariadení, zmluvu uvedenú v článku 8 ods. 4, a najmä právo Únie v oblasti ochrany údajov;

c)

organizoval, spravoval a riadil TLD .eu vo všeobecnom verejnom záujme a zabezpečoval vo všetkých aspektoch správy a riadenia TLD .eu vysokú kvalitu, transparentnosť, bezpečnosť, stabilitu, predvídateľnosť, spoľahlivosť, prístupnosť, efektívnosť, nediskrimináciu, spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľa;

d)

uzatvoril príslušnú zmluvu o delegovaní kódu TLD .eu na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie;

e)

vykonával registráciu doménových mien v TLD .eu, ak o to požiada ktorákoľvek oprávnená strana uvedená v článku 3;

f)

bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek súdne konanie a pod podmienkou primeraných procesných záruk pre dotknuté strany zabezpečoval, aby mohli registrátori a žiadatelia o registráciu akýkoľvek zmluvný spor so správcom vyriešiť prostredníctvom ARS;

g)

zabezpečoval dostupnosť a integritu databáz doménových mien;

h)

uzatvoril na vlastné náklady a so súhlasom Komisie dohodu s uznávaným správcom alebo iným splnomocnencom pre úschovu so sídlom na území Únie, ktorou sa určí Komisia ako príjemca viazanej dohody, a denne predkladal príslušnému správcovi alebo splnomocnencovi pre úschovu aktualizovanú elektronickú kópiu obsahu databázy TLD .eu;

i)

implementoval zoznamy uvedené v článku 6 ods. 3;

j)

podporoval ciele Únie v oblasti správy internetu, okrem iného účasťou na medzinárodných fórach;

k)

uverejňoval zásady a postupy fungovania TLD .eu stanovené na základe článku 11 vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie;

l)

vykonával audit nezávislým orgánom na vlastné náklady najmenej každé dva roky s cieľom overiť súlad s týmto nariadením a výsledok zasielal Komisii;

m)

na žiadosť Komisie sa zúčastňoval na činnosti poradnej skupiny pre viacero zainteresovaných strán pre doménu .eu a spolupracoval s Komisiou na zlepšení fungovania a riadenia TLD .eu.

Článok 11

Zásady a postupy týkajúce sa fungovania TLD .eu

Zmluva uzavretá medzi Komisiou a určeným správcom v súlade s článkom 8 ods. 4 obsahuje zásady a postupy fungovania TLD .eu v súlade s týmto nariadením vrátane:

a)

politiky v oblasti ARS;

b)

požiadaviek a postupov týkajúcich sa žiadostí o registráciu, politiky overovania registračných kritérií, politiky overovania údajov žiadateľov o registráciu, a politiky pre špekulatívnu registráciu doménových mien;

c)

politiky týkajúcej sa protiprávnej registrácie doménových mien a politiky včasnej identifikácie doménových mien, ktoré boli zaregistrované a používané v zlej viere v zmysle článku 4;

d)

politiky týkajúcej sa zrušenia doménových mien;

e)

zaobchádzania s právami duševného vlastníctva;

f)

opatrení zameraných na to, aby príslušné orgány mali prístup k údajom u správcu na účely prevencie, detekcie, vyšetrovania a stíhania trestných činov v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, ktoré je v súlade s právom Únie, v súlade s príslušnými brzdami a protiváhami;

g)

podrobných postupov, ktorými sa mení zmluva.

Článok 12

Databáza WHOIS

1.   Správca musí s náležitou starostlivosťou vytvoriť a spravovať databázový nástroj WHOIS s cieľom zaručiť bezpečnosť, stabilitu a odolnosť TLD .eu tým, že bude poskytovať presné a aktuálne informácie o registrácii doménových mien v rámci TLD .eu.

2.   Databáza WHOIS musí obsahovať príslušné informácie o kontaktných miestach spravujúcich doménové mená v rámci TLD .eu a držiteľoch doménových mien. Informácie o databáze WHOIS nesmú byť vo vzťahu k účelu databázy nadmerné. Správca musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (9).

ODDIEL 3

Dohľad nad správcom

Článok 13

Dohľad

1.   Komisia monitoruje a dohliada na organizáciu, správu a riadenie TLD .eu zo strany správcu.

2.   Komisia overuje správnosť finančného hospodárenia správcu a jeho súlad s nariadením a so zásadami a postupmi týkajúcimi sa fungovania TLD .eu uvedenými v článku 11. Komisia môže na tento účel správcu požiadať o informácie.

3.   Komisia v súlade so svojimi činnosťami v oblasti dohľadu môže poskytnúť správcovi osobitné pokyny na opravu alebo zlepšenie organizácie, správy a riadenia TLD .eu.

4.   Komisia môže v prípade potreby viesť konzultácie s členmi poradnej skupiny viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu a s inými relevantnými zainteresovanými stranami a môže požiadať o odborné poradenstvo, pokiaľ ide o výsledky činností v oblasti dohľadu uvedených v tomto článku a o spôsoby, akými môže správca zlepšiť organizáciu, správu a riadenie TLD .eu.

Článok 14

Poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu

1.   Komisia zriadi poradnú skupinu viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu. Poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu plní tieto úlohy:

a)

poskytuje poradenstvo Komisii pri vykonávaní tohto nariadenia;

b)

vydáva stanoviská pre Komisiu k strategickým otázkam riadenia, organizácie a správy TLD .eu, vrátane otázok súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a ochranou údajov;

c)

poskytuje Komisii poradenstvo v súvislosti s monitorovaním a dohľadom nad správcom, najmä v súvislosti s auditom podľa článku 10 písm. l);

d)

poskytuje Komisii poradenstvo o najlepších postupoch, pokiaľ ide o politiky a opatrenia proti protiprávnym registráciám doménových mien, najmä pokiaľ ide o registrácie bez práv alebo oprávnených záujmov a registrácie používané v zlej viere.

2.   Komisia pri vykonávaní tohto nariadenia zohľadňuje poradenstvo poradnej skupiny viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu.

3.   Poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu sa skladá zo zástupcov zainteresovaných strán, ktoré sú usadené v Únii. Títo zástupcovia sa vyberajú zo súkromného sektora, z technickej komunity, občianskej spoločnosti a akademickej obce, ako aj z orgánov členských štátov a medzinárodných organizácií. Komisia vymenuje zástupcov iných, ako sú zástupcovia členských štátov a medzinárodných organizácií, na základe otvoreného, nediskriminačného a transparentného postupu, pričom sa v čo najväčšej miere zohľadní zásada rodovej rovnosti.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 poradná skupina viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu môže zahŕňať jedného zástupcu zainteresovaných strán so sídlom mimo Únie.

5.   Poradnej skupine viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu predsedá zástupca Komisie alebo osoba vymenovaná Komisiou. Komisia poskytuje poradnej skupine viacerých zainteresovaných strán pre doménu .eu služby sekretariátu.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Výhrada práv

Únia si ponecháva všetky práva týkajúce sa TLD .eu, najmä všetky práva duševného vlastníctva alebo iné práva týkajúce sa databáz správcu potrebné na zabezpečenie vykonávania tohto nariadenia, ako aj právo na určenie iného správcu.

Článok 16

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Do 13. októbra 2027 a potom každé tri roky Komisia posúdi vykonávanie, účinnosť a fungovanie TLD .eu, najmä na základe informácií poskytovaných správcom podľa článku 10 písm. l).

2.   Najneskôr do 30. júna 2020 Komisia posúdi so zreteľom na súčasnú prax, či a ako má správca spolupracovať s úradom EUIPO a inými agentúrami Únie, s cieľom bojovať proti špekulatívnym a protiprávnym registráciám doménových mien, ako aj to, či a ako sa majú zabezpečiť jednoduché administratívne postupy, najmä pokiaľ ide o MSP. Komisia môže v prípade potreby navrhnúť v tejto súvislosti ďalšie opatrenia.

3.   Do 13. októbra 2024 Komisia posúdi možnosť rozšírenia kritérií stanovených v článku 9 a môže prípadne predložiť legislatívny návrh.

4.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o zisteniach posúdenia podľa odsekov 1 a 2.

Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre komunikáciu (COCOM) zriadený smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972. (10) Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 18

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. apríla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 19

Prechodné ustanovenia

1.   Držitelia doménových mien, ktorí si doménové mená registrovali podľa článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002, si ponechávajú svoje práva vo vzťahu k existujúcim registrovaným doménovým menám.

2.   Komisia prijme do 12. októbra 2021 opatrenia potrebné na určenie subjektu ako správcu a na uzatvorenie zmluvy so správcom podľa tohto nariadenia. Platnosť zmluvy je od 13. októbra 2022.

3.   Zmluva uzavretá medzi Komisiou a správcom podľa článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 733/2002 je účinná do 12. októbra 2022.

Článok 20

Zmena nariadenia (ES) č. 733/2002

V článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 733/2002 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

registruje doménové mená v TLD .eu prostredníctvom ktoréhokoľvek akreditovaného registrátora .eu, ak o to požiada:

i)

občan Únie bez ohľadu na miesto bydliska;

ii)

fyzická osoba, ktorá nie je občanom Únie, a ktorá má bydlisko v členskom štáte;

iii)

podnik, ktorý je usadený v Únii, alebo

iv)

organizácia, ktorá je usadená v Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie vnútroštátneho práva.“

Článok 21

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 733/2002 a (ES) č. 874/2004 sa zrušujú s účinnosťou od 13. októbra 2022.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. októbra 2022.

Článok 20 sa však uplatňuje od 19. októbra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 112.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. februára 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne .eu (Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 40).

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).


29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/36


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/518

z 19. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Od prijatia nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 (4) a (ES) č. 924/2009 (5) sa poplatky za cezhraničné platby v eurách medzi členskými štátmi eurozóny výrazne znížili na úrovne, ktoré sú v prevažnej väčšine prípadov zanedbateľné.

(2)

Cezhraničné platby v eurách z členských štátov mimo eurozóny však tvoria približne 80 % všetkých cezhraničných platieb z členských štátov mimo eurozóny. Poplatky za takéto cezhraničné platby sú vo väčšine členských štátov mimo eurozóny naďalej príliš vysoké, a to aj napriek tomu, že poskytovatelia platobných služieb, ktorí sa nachádzajú v členských štátoch mimo eurozóny, majú prístup k tým istým efektívnym infraštruktúram na spracovanie týchto transakcií pri veľmi nízkych nákladoch ako poskytovatelia platobných služieb, ktorí sa nachádzajú v eurozóne.

(3)

Vysoké poplatky za cezhraničné platby sú naďalej prekážkou úplnej integrácie podnikov a občanov v členských štátoch mimo eurozóny do vnútorného trhu a ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť. Uvedené vysoké poplatky sú príčinou toho, že v Únii pretrvávajú dve kategórie používateľov platobných služieb: používatelia platobných služieb, ktorí využívajú výhody jednotnej oblasti platieb v eurách (ďalej len „SEPA“), a používatelia platobných služieb, ktorí za svoje cezhraničné platby v eurách platia vysoké ceny.

(4)

V záujme ľahšieho fungovania vnútorného trhu a odstránenia nerovností medzi používateľmi platobných služieb v členských štátoch eurozóny a členských štátoch mimo eurozóny v súvislosti s cezhraničnými platbami v eurách je nevyhnutné zabezpečiť, aby poplatky za cezhraničné platby v eurách v rámci Únie boli zosúladené s poplatkami za zodpovedajúce vnútroštátne platby vykonávané v národnej mene členského štátu, v ktorom sa nachádza poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb sa považuje za nachádzajúceho sa v tom členskom štáte, v ktorom poskytuje svoje služby používateľovi platobných služieb.

(5)

Poplatky za menovú konverziu predstavujú významné náklady na cezhraničné platby v prípadoch, keď sa v členskom štáte platiteľa a v členskom štáte príjemcu používajú rôzne meny. V článku 45 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (6) sa vyžaduje, aby boli poplatky a použitý výmenný kurz transparentné, v článku 52 ods. 3 uvedenej smernice sa stanovujú požiadavky na informácie, pokiaľ ide o platobné transakcie, na ktoré sa vzťahuje rámcová zmluva, a v článku 59 ods. 2 uvedenej smernice sa uvádzajú požiadavky na informácie pre strany, ktoré ponúkajú služby menovej konverzie v bankomatoch alebo na miestach predaja. Uvedené požiadavky na informácie nepriniesli dostatočnú transparentnosť a porovnateľnosť poplatkov za menovú konverziu v situáciách, v ktorých sa v bankomate alebo na mieste predaja ponúkajú alternatívne možnosti menovej konverzie. Táto nedostatočná transparentnosť a porovnateľnosť bránia hospodárskej súťaži, ktorá by znížila poplatky za menovú konverziu, a zvyšujú riziko, že si platitelia vyberú drahšiu možnosť menovej konverzie. Je preto nevyhnutné zaviesť dodatočné opatrenia s cieľom chrániť spotrebiteľov pred nadmernými poplatkami za služby menovej konverzie a zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytovali informácie, ktoré potrebujú, aby si vybrali najlepšiu možnosť menovej konverzie.

(6)

Opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, by mali byť primerané, vhodné a nákladovo efektívne, aby sa zabezpečilo, že účastníci trhu nie sú nútení neprimerane investovať do prispôsobenia svojej platobnej infraštruktúry, zariadenia a postupov s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť. Zároveň v situáciách, keď sa platiteľovi v bankomate alebo na mieste predaja ponúkajú rôzne možnosti menovej konverzie, by poskytnuté informácie mali umožňovať porovnanie tak, aby mohol platiteľ urobiť informované rozhodnutie.

(7)

V záujme dosiahnutia porovnateľnosti by sa poplatky za menovú konverziu pre všetky platby viazané na kartu mali vyjadriť rovnakým spôsobom, a to konkrétne ako percentuálne prirážky k posledným dostupným referenčným výmenným kurzom eura, ktoré oznámila Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“). Prirážka by mohla byť založená na sadzbe odvodenej od dvoch sadzieb ECB v prípade konverzie medzi dvomi menami inými ako euro.

(8)

V súlade so všeobecnými požiadavkami na informácie o poplatkoch za menovú konverziu, ktoré sú stanovené v smernici (EÚ) 2015/2366, poskytovatelia služieb menovej konverzie musia pred začatím platobnej transakcie zverejniť informácie o svojich poplatkoch za menovú konverziu. Strany, ktoré poskytujú služby menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja, by mali poskytovať informácie o svojich poplatkoch za takéto služby jasným a prístupným spôsobom, napríklad zobrazením svojich poplatkov na mieste predaja alebo digitálne na termináli alebo na obrazovke v prípade online nákupov. Okrem informácií uvedených v článku 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366 by tieto strany mali pred začatím platby poskytnúť explicitné informácie o sume, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi v mene používanej príjemcom, a o celkovej sume, ktorú má platiteľ zaplatiť v mene účtu platiteľa. Suma, ktorá sa má zaplatiť v mene používanej príjemcom, by mala vyjadrovať cenu tovaru a služieb, ktoré sa majú kúpiť, a mohla by sa zobraziť na pokladnici, a nie na platobnom termináli. Mena, ktorú používa príjemca, je vo všeobecnosti miestna mena, ale podľa zásady zmluvnej slobody ňou v niektorých prípadoch môže byť iná mena Únie. Celkovú sumu, ktorú má platiteľ zaplatiť v mene účtu platiteľa, by mala tvoriť cena tovaru alebo služieb a poplatky za menovú konverziu. Obe sumy by sa okrem toho mali zaznamenať na potvrdení o zaplatení alebo na inom trvanlivom nosiči.

(9)

V súvislosti s článkom 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, keď sa služba menovej konverzie ponúka v bankomate alebo na mieste predaja, platiteľ by mal mať možnosť túto službu odmietnuť a zaplatiť v mene, ktorú používa príjemca.

(10)

V záujme toho, aby si platitelia mohli porovnať poplatky za možnosti menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja, poskytovatelia platobných služieb platiteľa by mali nielen uviesť plne porovnateľné informácie o platných poplatkoch za menovú konverziu v podmienkach svojej rámcovej zmluvy, ale mali by tiež zverejniť tieto informácie prostredníctvom široko prístupnej a ľahko dostupnej elektronickej platformy, najmä na svojich webových sídlach, na webových sídlach svojho internetbankingu a vo svojich aplikáciách mobilného bankovníctva, a to ľahko zrozumiteľným a prístupným spôsobom. To by umožnilo vytvorenie porovnávacích webových sídiel, ktoré by spotrebiteľom uľahčili porovnanie cien, keď cestujú alebo nakupujú v zahraničí. Okrem toho by poskytovatelia platobných služieb platiteľov mali platiteľom pripomenúť platné poplatky za menovú konverziu v prípade, že sa platba viazaná na kartu uskutočňuje v inej mene, a to široko dostupnými a ľahko prístupnými elektronickými komunikačnými kanálmi, ako sú SMS správy, e-maily alebo zasielanie notifikácií prostredníctvom aplikácie mobilného bankovníctva platiteľa. Poskytovatelia platobných služieb by sa mali dohodnúť s používateľmi platobných služieb na elektronickom komunikačnom kanáli, prostredníctvom ktorého budú poskytovať informácie o poplatkoch za menovú konverziu, pričom zohľadnia najúčinnejší kanál na dosiahnutie platiteľa. Poskytovatelia platobných služieb by takisto mali akceptovať žiadosti používateľov platobných služieb, ktorí sa rozhodli neprijímať elektronické správy obsahujúce informácie o poplatkoch za menovú konverziu.

(11)

Pravidelné upozornenia sú vhodné v situáciách, keď sa platiteľ zdržiava dlhší čas v zahraničí, napríklad keď je platiteľ vyslaný pracovne do zahraničia alebo študuje v zahraničí, alebo keď platiteľ pravidelne používa kartu na online nákupy v miestnej mene. Povinnosť poskytovať takéto upozornenia by si nevyžadovala neprimerané investície na prispôsobenie existujúcich obchodných postupov a infraštruktúr poskytovateľa platobných služieb na spracovanie platieb a zabezpečila by, aby bol platiteľ lepšie informovaný, keď zvažuje rôzne možnosti menovej konverzie.

(12)

Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu, Rade, ECB a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní pravidla vyrovnania nákladov na cezhraničné platby v eurách s nákladmi na vnútroštátne transakcie v národných menách a o účinnosti požiadaviek na informácie o menovej konverzii, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Komisia by tiež mala analyzovať ďalšie možnosti a technickú uskutočniteľnosť uvedených možností rozšírenia pravidla rovnakých poplatkov na všetky meny Únie a ďalšieho zlepšenia transparentnosti a porovnateľnosti poplatkov za menovú konverziu, ako aj možnosť strán, iných ako je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, deaktivovať a aktivovať možnosť prijímania menovej konverzie.

(13)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov cezhraničného charakteru platieb ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 924/2009

Nariadenie (ES) č. 924/2009 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cezhraničné platby a transparentnosť poplatkov za menovú konverziu v rámci Únie.“

b)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku sa články 3a a 3b uplatňujú na vnútroštátne a cezhraničné platby, ktoré sú vyjadrené buď v eurách alebo v národnej mene členského štátu inej ako euro a ktoré zahŕňajú službu menovej konverzie.“

2.

V článku 2 sa bod 9 nahrádza takto:

„9.

‚poplatok‘ je každá suma, ktorú poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných služieb a ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s platobnou transakciou, každá suma, ktorú používateľovi platobných služieb účtuje za službu menovej konverzie poskytovateľ platobných služieb alebo strana poskytujúca služby menovej konverzie v súlade s článkom 59 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (*1), alebo ich kombinácia;

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).“"

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných služieb v súvislosti s cezhraničnými platbami v eurách, sú rovnaké ako poplatky, ktoré tento poskytovateľ platobných služieb účtuje za zodpovedajúce vnútroštátne platby v tej istej hodnote v národnej mene členského štátu, v ktorom sa nachádza poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných služieb v súvislosti s cezhraničnými platbami v národnej mene členského štátu, ktorý oznámil svoje rozhodnutie rozšíriť uplatňovanie tohto nariadenia na svoju národnú menu v súlade s článkom 14, sú rovnaké ako poplatky, ktoré tento poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľom platobných služieb za zodpovedajúce vnútroštátne platby v tej istej hodnote a v rovnakej mene.“

c)

Odsek 3 sa vypúšťa.

d)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Odseky 1 a 1a sa neuplatňujú na poplatky za menovú konverziu.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Poplatky za menovú konverziu vzťahujúce sa na transakcie viazané na kartu

1.   Pokiaľ ide o požiadavky na informácie o poplatkoch za menovú konverziu a o uplatniteľnom výmennom kurze, ako sa stanovuje v článku 45 ods. 1, článku 52 ods. 3 a článku 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, poskytovatelia platobných služieb a strany poskytujúce služby menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja, ako je uvedené v článku 59 ods. 2 uvedenej smernice, vyjadria celkové poplatky za menovú konverziu ako percentuálnu prirážku k poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu eura, ktorý oznámila Európska centrálna banka (ďalej len ‚ECB‘). Uvedená prirážka sa oznámi platiteľovi pred začatím platobnej transakcie.

2.   Poskytovatelia platobných služieb tiež zverejnia prirážky uvedené v odseku 1, a to zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom prostredníctvom široko dostupnej a ľahko prístupnej elektronickej platformy.

3.   Okrem informácií uvedených v odseku 1 strana poskytujúca službu menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja poskytne platiteľovi pred začatím platobnej transakcie tieto informácie:

a)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi v mene používanej príjemcom;

b)

sumu, ktorú má platiteľ zaplatiť v mene účtu platiteľa.

4.   Strana poskytujúca služby menovej konverzie v bankomate alebo na mieste predaja jasne uvádza informácie uvedené v odseku 1 v bankomate alebo na mieste predaja. Uvedená strana pred začatím platobnej transakcie informuje platiteľa aj o možnosti platby v mene používanej príjemcom a následnom vykonaní menovej konverzie poskytovateľom platobných služieb platiteľa. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 sa platiteľovi poskytnú aj na trvanlivom nosiči po začatí platobnej transakcie.

5.   Poskytovateľ platobných služieb platiteľa pošle platiteľovi elektronickú správu obsahujúcu informácie uvedené v odseku 1 pre každú platobnú kartu, ktorú platiteľovi vydal poskytovateľ platobných služieb platiteľa a ktorá je spojená s tým istým účtom, a to bez zbytočného odkladu potom, ako poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijme platobný príkaz na výber hotovosti v bankomate alebo na platbu na mieste predaja v akejkoľvek mene Únie, ktorá je odlišná od meny účtu platiteľa.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa takáto správa zašle jedenkrát v každom mesiaci, v ktorom poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijme od platiteľa platobný príkaz v rovnakej mene.

6.   Poskytovateľ platobných služieb sa s používateľom platobných služieb dohodne na široko dostupnom a ľahko prístupnom elektronickom komunikačnom kanáli alebo kanáloch, prostredníctvom ktorých bude poskytovateľ platobných služieb zasielať správy uvedené v odseku 5.

Poskytovateľ platobných služieb ponúkne používateľom platobných služieb možnosť odmietnuť zasielanie elektronických správ uvedených v odseku 5.

Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť, že odsek 5 a tento odsek sa neuplatňujú úplne alebo čiastočne, ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom.

7.   Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú bezplatne a neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3b

Poplatky za menovú konverziu vzťahujúce sa na úhrady

1.   Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa ponúka službu menovej konverzie v súvislosti s úhradou v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 24 smernice (EÚ) 2015/2366, ktorá sa začala priamo online prostredníctvom webového sídla alebo aplikácie mobilného bankovníctva poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb informuje s ohľadom na článok 45 ods. 1 a článok 52 ods. 3 uvedenej smernice platiteľa pred začatím platobnej transakcie jasným, neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom o odhadovaných poplatkoch za služby menovej konverzie, ktoré sa vzťahujú na úhradu.

2.   Pred začatím platobnej transakcie poskytovateľ platobných služieb oznámi jasným, neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom platiteľovi odhadovanú celkovú sumu úhrady v mene účtu platiteľa vrátane všetkých poplatkov za transakciu a všetkých poplatkov za menovú konverziu. Poskytovateľ platobných služieb oznámi aj odhadovanú sumu, ktorá sa má zaslať príjemcovi v mene používanej príjemcom.“

6.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Preskúmanie

1.   Komisia do 19. apríla 2022 predloží Európskemu parlamentu, Rade, ECB a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia, ktorá obsahuje najmä:

a)

hodnotenie spôsobu, akým poskytovatelia platobných služieb uplatňujú článok 3 tohto nariadenia v znení zmenenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 (*2);

b)

hodnotenie vývoja objemu a poplatkov, pokiaľ ide o vnútroštátne a cezhraničné platby v národných menách členských štátov a v eurách od prijatia nariadenia (EÚ) 2019/518;

c)

hodnotenie vplyvu článku 3 tohto nariadenia v znení zmenenom nariadením (EÚ) 2019/518 na vývoj poplatkov za menovú konverziu a iných poplatkov súvisiacich s platobnými službami pre platiteľov aj príjemcov;

d)

hodnotenie odhadovaného vplyvu zmeny článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, ktorou sa zahŕňajú všetky meny členských štátov;

e)

hodnotenie toho, ako poskytovatelia služieb menovej konverzie uplatňujú požiadavky na informácie stanovené v článkoch 3a a 3b tohto nariadenia a vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonáva článok 45 ods. 1, článok 52 ods. 3 a článok 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366, a či sa týmito pravidlami zvýšila transparentnosť poplatkov za menovú konverziu;

f)

hodnotenie, či a do akej miery poskytovatelia služieb menovej konverzie čelili ťažkostiam pri praktickom uplatňovaní článkov 3a a 3b tohto nariadenia a vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 45 ods. 1, článok 52 ods. 3 a článok 59 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2366;

g)

analýzu nákladov a prínosov komunikačných kanálov a technológií, ktoré poskytovatelia služieb menovej konverzie používajú alebo majú k dispozícii a ktoré môžu ďalej zlepšiť transparentnosť poplatkov za menovú konverziu, vrátane hodnotenia toho, či existujú určité kanály, ktoré by poskytovatelia platobných služieb mali mať povinnosť ponúkať, pokiaľ ide o zasielanie informácií uvedených v článku 3a; táto analýza zahŕňa aj posúdenie technickej uskutočniteľnosti poskytnutia informácií uvedených v článku 3a ods. 1 a 3 tohto nariadenia súčasne pred začatím každej transakcie ku všetkým možnostiam menovej konverzie, ktoré sú k dispozícii v bankomate alebo na mieste predaja;

h)

analýzu nákladov a prínosov zavedenia možnosti pre platiteľov zablokovať možnosť menovej konverzie ponúkanú stranou inou, než je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, v bankomate alebo na mieste predaja, a zmeniť v tejto súvislosti svoje preferencie;

i)

analýzu nákladov a prínosov zavedenia požiadavky, aby poskytovateľ platobných služieb platiteľa pri poskytovaní služieb menovej konverzie v súvislosti s jednotlivou platobnou transakciou uplatňoval pri zúčtovaní a vyrovnaní transakcie kurz menovej konverzie platný v čase začatia transakcie.

2.   Správa uvedená v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aspoň na obdobie od 15. decembra 2019 do 19. októbra 2021. Zohľadňuje špecifiká rôznych platobných transakcií, pričom rozlišuje najmä transakcie začaté v bankomate a na mieste predaja.

Komisia môže pri príprave svojej správy použiť údaje zhromaždené členskými štátmi v súvislosti s odsekom 1.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 36).“"

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 15. decembra 2019 okrem:

a)

článku 1 bodu 6, ktorý sa uplatňuje od 18. apríla 2019;

b)

článku 1 bodov 4 a 5, pokiaľ ide o článok 3a ods. 1 až 4 a článok 3b nariadenia (ES) č. 924/2009, ktorý sa uplatňuje od 19. apríla 2020;

c)

článku 1 bodu 4, pokiaľ ide o článok 3a ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 924/2009, ktorý sa uplatňuje od 19. apríla 2021;

d)

článku 1 bodu 4, pokiaľ ide o článok 3a ods. 7 nariadenia (ES) č. 924/2009, pokiaľ sa týka článku 3a ods. 1 až 4 uvedeného nariadenia, ktorý sa uplatňuje od 19. apríla 2020;

e)

článku 1 bodu 4, pokiaľ ide o článok 3a ods. 7 nariadenia (ES) č. 924/2009, pokiaľ sa týka článku 3a ods. 5 a 6 uvedeného nariadenia, ktorý sa uplatňuje od 19. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 382, 23.10.2018, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 28.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2019.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných platbách v eurách (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).


29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/42


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/519

z 19. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Opisy vozidiel kategórie T1 a T2 stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 (3) si vyžadujú objasnenie pokiaľ ide o polohu nápravy, ktorá je najbližšie k vodičovi v prípade traktorov s meniteľným miestom vodiča, a pokiaľ ide o spôsob výpočtu výšky ťažiska. Na to, aby sa presne a jednotne stanovila výška ťažiska pri vozidlách kategórie T2, by sa malo odkazovať na medzinárodne uplatniteľné normy, ktoré určujú ťažisko traktora.

(2)

Presné vymedzenie rôznych prvkov poľnohospodárskych traktorov na základe analýzy ich technických charakteristík je mimoriadne dôležité pre správne a úplné vykonávanie tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa neho. Vzhľadom na skutočnosť, že diskusie o vymedzení kategórií sa uskutočňujú na príslušných medzinárodných fórach, na ktorých sa Únia zúčastňuje, Komisia by mala túto aktivitu zohľadniť s cieľom predchádzať akýmkoľvek neprimeraným a negatívnym účinkom na uplatňovanie technických požiadaviek a skúšobných postupov, ako aj akýmkoľvek negatívnym vplyvom na výrobcov, najmä v prípade vysoko špecializovaných traktorov.

(3)

V nariadení (EÚ) č. 167/2013 by sa malo objasniť, že pojem „vymeniteľné stroje“ znamená „vymeniteľné zariadenia“, čím sa zabezpečí jednotné používanie terminológie v celom uvedenom nariadení.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 167/2013 sa od dovozcov požaduje, aby uchovávali kópiu osvedčenia o zhode, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú v zhode s uvedeným nariadením alebo predstavujú vážne riziko. Malo by byť jasné, že sa odkazuje na osvedčenie o typovom schválení EÚ. Uvedené nariadenie by sa preto malo zmeniť tak, aby odkazovalo na správny dokument.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 167/2013 sa vyžaduje, aby osvedčenie o typovom schválení EÚ obsahovalo ako prílohu výsledky skúšok. Malo by byť jasné, že sa odkazuje na dokument o výsledkoch skúšok. Uvedené nariadenie by sa preto malo zmeniť tak, aby odkazovalo na správnu prílohu.

(6)

Nariadením (EÚ) č. 167/2013 sa Komisia splnomocnila prijímať delegované akty na obdobie piatich rokov, ktoré uplynulo 21. marca 2018. Keďže je neustále potrebné aktualizovať rôzne prvky procesu typového schvaľovania stanovené v uvedenom nariadení a v aktoch prijatých na jeho základe, a to najmä so zámerom prispôsobiť ich technickému pokroku alebo zaviesť v nich opravy, obdobie vykonávania delegovania právomoci by sa malo predĺžiť, a to s možnosťou ďalších automatických predĺžení.

(7)

V nariadení (EÚ) č. 167/2013 odkazuje na zrušenie smernice Rady 74/347/EHS (4), pričom by sa skôr malo odkazovať na zrušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/2/ES (5), ktorou sa kodifikovala pôvodná smernica. Z tohto dôvodu treba príslušné odkazy v nariadení (EÚ) č. 167/2013 zmeniť.

(8)

Keďže týmto nariadením sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 bez toho, aby došlo k rozšíreniu jeho regulačného obsahu, a keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 167/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 167/2013

Nariadenie (EÚ) č. 167/2013 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na vymeniteľné zariadenia, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme alebo ktoré sa nemôžu pohybovať okolo zvislej osi, keď je vozidlo, ku ktorému sú pripojené, v prevádzke na ceste.“

2.

V článku 4 sa body 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.

„kategóriu T1“ tvoria kolesové traktory s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod kolies aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm; v prípade traktorov s meniteľným miestom vodiča (s meniteľnou polohou sedadla a volantu) je najbližšou nápravou k vodičovi tá náprava, ktorá je vybavená pneumatikami s najväčším priemerom;

3.

„kategóriu T2“ tvoria kolesové traktory s minimálnym rozchodom kolies menším ako 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou než 600 kg a so svetlou výškou maximálne 600 mm; ak výška ťažiska traktora (stanovená v súlade s normou ISO 789 – 6:1982 a meraná od zeme) vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla sa obmedzí na 30 km/h;“

3.

V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Dovozcovia musia pre schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom uchovávať kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ 10 rokov po uvedení vozidla na trh a päť rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a musia zabezpečiť, aby bol týmto orgánom na ich požiadanie sprístupnený informačný zväzok uvedený v článku 24 ods. 10“

4.

V článku 25 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

dokument o výsledkoch skúšok;“

5.

V článku 39 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá na území Únie, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, ale ktoré neboli prihlásené do evidencie ani sa neuviedli do prevádzky pred skončením platnosti tohto typového schválenia EÚ.“

6.

V článku 71 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 5, článku 18 ods. 4, článku 19 ods. 6, článku 20 ods. 8, článku 27 ods. 6, článku 28 ods. 6, článku 45 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 53 ods. 12, článku 61 a článku 70 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 22. marca 2013. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr 22. júna 2022 a deväť mesiacov pred uplynutím každého nasledujúceho päťročného obdobia.“

7.

V článku 76 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 73 ods. 2 tohto nariadenia, smernice 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES, 2003/37/ES, 2008/2/ES, 2009/57/ES, 2009/58/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/61/ES, 2009/63/ES, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/68/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES a 2009/144/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2016.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 104.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

(4)  Smernica Rady 74/347/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 5).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/2/ES z 15. januára 2008 o zornom poli výhľadu a stieračoch predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 30).


SMERNICE

29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/45


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/520

z 19. marca 2019

o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES (4) bola podstatným spôsobom zmenená. Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

Je žiaduce dosiahnuť všeobecné zavedenie elektronických cestných mýtnych systémov v členských štátoch a susedných štátoch a pokiaľ možno spoľahlivé, užívateľsky ústretové a nákladovo efektívne systémy vhodné z hľadiska budúceho vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii a budúceho technického vývoja. Je preto potrebné dosiahnuť interoperabilitu elektronických cestných mýtnych systémov, aby sa znížili náklady a zaťaženie spojené s platbou mýta v celej Únii.

(3)

Interoperabilné elektronické cestné mýtne systémy prispievajú k realizácii cieľov stanovených v práve Únie o cestnom mýte.

(4)

Absencia interoperability je významným problémom pri elektronických cestných mýtnych systémoch, ak je cestný poplatok spojený so vzdialenosťou, ktorú prejde vozidlo (mýto závislé od vzdialenosti), alebo s prejazdom vozidla cez konkrétny bod (napríklad tzv. spoplatnenie vjazdu). Ustanovenia týkajúce sa interoperability elektronických cestných mýtnych systémov by sa preto mali vzťahovať len na uvedené systémy a nemali by sa vzťahovať na systémy, pri ktorých je cestný poplatok spojený s časom, ktorý vozidlo strávi v spoplatnenej infraštruktúre (napríklad časové poplatky ako sú známky).

(5)

Cezhraničné vymáhanie úhrady cestných poplatkov v Únii je významným problémom pri všetkých druhoch systémov, či už ide o systémy založené na spoplatnení vzdialenosti, vjazdu alebo časovom spoplatnení alebo elektronické či manuálne systémy. Na riešenie problému cezhraničného vymáhania úhrady neuhradených cestných poplatkov by sa preto ustanovenia týkajúce sa cezhraničnej výmeny informácií mali uplatňovať na všetky tieto systémy.

(6)

Vo vnútroštátnom práve možno delikt neuhradenia cestného poplatku kvalifikovať ako správny delikt alebo ako trestný čin. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez ohľadu na príslušnú kvalifikáciu.

(7)

Keďže poplatky za parkovanie nie sú v Únii klasifikované jednotne a s využívaním infraštruktúry súvisia nepriamo, nemali by patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(8)

Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov si vyžaduje harmonizáciu použitej technológie a rozhraní medzi zložkami interoperability.

(9)

Harmonizácia technológií a rozhraní by sa mala podporiť vývojom a udržiavaním vhodných otvorených a verejných štandardov dostupných na nediskriminačnom základe všetkým dodávateľom systémov.

(10)

Poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej „EETS“) by sa malo umožniť využitie a prepojenie hardvérových a softvérových systémov, ktoré sa už nachádzajú vo vozidle, ako sú napríklad navigačné satelitné systémy alebo vreckové zariadenia, aby ich palubné jednotky mohli pokrývať požadované komunikačné technológie.

(11)

Mali by sa zohľadniť osobitné vlastnosti elektronických cestných mýtnych systémov, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na ľahké vozidlá. Keďže žiadne z týchto elektronických cestných mýtnych systémov v súčasnosti nevyužívajú satelitné určovanie polohy ani mobilné komunikácie, poskytovateľom EETS by sa malo na obmedzený čas povoliť, aby poskytli užívateľom ľahkých vozidiel palubné jednotky, ktoré sú vhodné na použitie len s 5,8 GHz mikrovlnovou technológiou. Táto výnimka by sa nemala dotýkať práva členských štátov zaviesť satelitný výber mýta pre ľahké vozidlá.

(12)

Mýtne systémy založené na technológii systému automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel (ďalej len „ANPR“) si vyžadujú viac manuálnych kontrol mýtnych transakcií uskutočnených v centrálnom elektronickom systéme (back office) než systémy, ktoré využívajú palubné jednotky. Systémy používajúce palubné jednotky sú efektívnejšie v prípade rozsiahlych oblastí elektronického mýta, zatiaľ čo systémy používajúce technológiu ANPR sú vhodnejšie pre malé oblasti, ako napríklad mestské mýto, v prípade ktorých by použitie palubných jednotiek viedlo k neprimeraným nákladom a administratívnej záťaži. Technológia ANPR môže byť užitočná najmä v kombinácii s inými technológiami.

(13)

Vzhľadom na technický vývoj spojený s riešeniami založenými na technológii ANPR by normalizačné orgány mali byť nabádané, aby stanovili potrebné technické normy.

(14)

Osobitné práva a povinnosti poskytovateľov EETS by sa mali vzťahovať na subjekty, ktoré preukážu, že splnili určité požiadavky a zaregistrovali sa ako poskytovatelia EETS v členskom štáte, v ktorom majú sídlo.

(15)

Práva a povinnosti hlavných aktérov v oblasti EETS, t. j. poskytovateľov EETS, mýtnych úradov a užívateľov EETS, by sa mali jasne vymedziť s cieľom zabezpečiť spravodlivé a efektívne fungovanie trhu.

(16)

Je osobitne dôležité, aby sa zaistili určité práva poskytovateľov EETS, ako napríklad právo na ochranu citlivých obchodných údajov, a to bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo kvalitu služieb poskytovaných mýtnym úradom a užívateľom EETS. Mýtny úrad by mal mať predovšetkým povinnosť neposkytovať citlivé obchodné údaje žiadnemu z konkurentov poskytovateľa EETS. Objem a typ údajov, ktoré poskytovatelia EETS oznamujú mýtnym úradom na účely výpočtu a uplatňovania mýta alebo na overenie kalkulácií, pokiaľ ide o mýto uplatňované na vozidlá užívateľov EETS zo strany poskytovateľov EETS, by sa mali obmedziť na nevyhnutné minimum.

(17)

Od poskytovateľov EETS by sa malo vyžadovať, aby plne spolupracovali s mýtnymi úradmi v ich úsilí o vymáhanie platieb, aby sa zvýšila celková efektívnosť elektronických cestných mýtnych systémov. Mýtne úrady by preto mali mať možnosť požiadať poskytovateľa EETS, ak existuje podozrenie z neuhradenia cestného poplatku, o údaje týkajúce sa vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, ktorý je klientom poskytovateľa EETS, za predpokladu, že sa tieto údaje nepoužijú na iný účel ako na vymáhanie platieb.

(18)

Aby si poskytovatelia EETS mohli vo vzťahu k všetkým klientom v danej oblasti EETS konkurovať bez diskriminácie, je dôležité, aby mali možnosť akreditovať sa pre danú oblasť v dostatočnom predstihu, aby mohli užívateľom ponúkať služby od prvého dňa prevádzky mýtneho systému.

(19)

Mýtne úrady by mali umožniť poskytovateľom EETS prístup do svojej oblasti EETS na nediskriminačnom základe.

(20)

Na zaistenie transparentnosti a nediskriminačného prístupu k všetkým oblastiam EETS pre všetkých poskytovateľov EETS by mýtne úrady mali zverejniť všetky potrebné informácie týkajúce sa prístupových práv v prehľade o oblasti EETS.

(21)

Všetky rabaty alebo zľavy z mýta, ktoré členský štát alebo mýtny úrad ponúka užívateľom palubných jednotiek, by mali byť transparentné a verejne oznámené a mali by sa poskytovať klientom poskytovateľov EETS za rovnakých podmienok.

(22)

Poskytovatelia EETS by mali mať nárok na spravodlivú odmenu vypočítanú na základe transparentnej, nediskriminačnej metodiky, ktorá je rovnaká pre všetkých.

(23)

Mýtnym úradom by sa malo umožniť, aby si z odmeny vyplácanej poskytovateľom EETS odpočítali príslušné náklady, ktoré im vzniknú pri poskytovaní, prevádzke a údržbe špecifických prvkov elektronického cestného mýtneho systému.

(24)

Poskytovatelia EETS by mali mýtnym úradom vyplácať celú sumu mýta, ktoré im majú uhradiť ich klienti; poskytovatelia EETS by však nemali niesť zodpovednosť za mýto, ktoré ich klienti neuhradili, ak títo klienti majú palubné jednotky, ktoré boli mýtnym úradom nahlásené ako zneplatnené.

(25)

Ak má právnická osoba, ktorá je poskytovateľom mýtnych služieb, aj iné úlohy v elektronickom cestnom mýtnom systéme alebo vykonáva iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s elektronickým výberom mýta, malo by sa od nej vyžadovať, aby jej účtovné záznamy umožňovali jasné rozlíšenie medzi nákladmi a príjmami, ktoré súvisia s poskytovaním mýtnych služieb a nákladmi a príjmami, ktoré súvisia s inými činnosťami, a aby informácie o nákladoch a príjmoch, ktoré súvisia s poskytovaním mýtnych služieb, poskytla na požiadanie príslušnému zmierovaciemu alebo justičnému orgánu. Krížové dotácie medzi činnosťami vykonávanými v úlohe poskytovateľa mýtnej služby a inými činnosťami by sa nemali umožniť.

(26)

Užívatelia by mali mať možnosť stať sa účastníkom EETS prostredníctvom ktoréhokoľvek poskytovateľa EETS bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, členský štát bydliska alebo členský štát evidencie vozidla.

(27)

S cieľom zabrániť duplicitnej platbe a zabezpečiť užívateľom právnu istotu by sa úhrada mýta poskytovateľovi EETS mala považovať za splnenie záväzkov užívateľa voči príslušnému mýtnemu úradu.

(28)

Zmluvnými vzťahmi medzi mýtnymi úradmi a poskytovateľmi EETS by sa malo okrem iného zabezpečiť, aby sa mýto platilo správne.

(29)

Mal by sa stanoviť postup mediácie s cieľom riešiť spory medzi mýtnymi úradmi a poskytovateľmi EETS počas rokovaní o zmluvách a v rámci ich zmluvných vzťahov. Mýtne úrady a poskytovatelia EETS, ktorí sa usilujú o urovnanie sporov týkajúcich sa práva na nediskriminačný prístup k oblastiam EETS, by mali konzultovať s vnútroštátnymi zmierovacími orgánmi.

(30)

Zmierovacie orgány by mali mať právomoc overiť, či zmluvné podmienky uložené niektorému poskytovateľovi EETS nie sú diskriminačné. Predovšetkým by mali mať právomoc overiť, či odmena, ktorú mýtny úrad ponúka poskytovateľom EETS, je v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici.

(31)

Prevádzkové údaje užívateľov EETS sú veľmi dôležité z hľadiska zefektívnenia dopravných politík členských štátov. Členské štáty by preto mali mať možnosť žiadať tieto údaje od poskytovateľov mýtnych služieb vrátane poskytovateľov EETS na účely navrhovania dopravných politík a zefektívnenia riadenia dopravy alebo na účely iného nekomerčného využitia zo strany štátu, a to v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov.

(32)

Je potrebný rámec, ktorý stanovuje postupy akreditácie poskytovateľov EETS pre oblasť EETS a ktorým sa zabezpečí spravodlivý prístup na trh a zaistí náležitá úroveň služieb. V prehľade o oblasti EETS by sa mal podrobne stanoviť postup akreditácie poskytovateľa EETS pre príslušnú oblasť EETS, a najmä postup pre kontrolu zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie. Na všetkých poskytovateľov EETS by sa mal vzťahovať rovnaký postup.

(33)

S cieľom zabezpečiť pre účastníkov trhu EETS ľahký prístup k informáciám by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby vo verejne dostupných vnútroštátnych registroch zhromaždili a uverejnili všetky dôležité údaje z hľadiska EETS.

(34)

V záujme technologického pokroku je dôležité, aby mali mýtne úrady možnosť skúšať nové technológie alebo koncepcie vyberania mýta. Takéto skúšky by však mali byť obmedzené a od poskytovateľov EETS by sa nemalo vyžadovať, aby sa ich zúčastňovali. Komisia by však mala mať možnosť nepovoliť takéto skúšky, ak by mohli ohroziť náležité fungovanie štandardných existujúcich elektronických cestných mýtnych systémov alebo EETS.

(35)

Veľké rozdiely v technických špecifikáciách elektronických cestných mýtnych systémov môžu brániť dosiahnutiu interoperability elektronických mýtnych systémov v celej EÚ, a tým prispieť k pretrvávaniu súčasnej situácie, keď užívatelia potrebujú niekoľko palubných jednotiek na úhradu mýta v Únii. Táto situácia má nepriaznivý vplyv na efektívnosť dopravných činností, nákladovú efektívnosť mýtnych systémov a na dosiahnutie cieľov dopravnej politiky. Tieto otázky by sa preto mali riešiť.

(36)

Hoci sa cezhraničná interoperabilita v Únii zlepšuje, strednodobým až dlhodobým cieľom je umožniť cestovanie v Únii iba s jednou palubnou jednotkou. Preto, aby sa zabránilo administratívnej záťaži a nákladom pre užívateľov ciest, je dôležité, aby Komisia vytvorila plán na dosiahnutie tohto cieľa a uľahčenie voľného pohybu osôb a tovaru v Únii bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo hospodársku súťaž na trhu.

(37)

Keďže EETS je trhovou službou, poskytovatelia EETS by preto nemali byť nútení poskytovať služby v celej Únii. V záujme užívateľov by sa však od poskytovateľov EETS malo požadovať, aby v každej krajine, v ktorej sa rozhodnú poskytovať svoje služby, pokrývali všetky oblasti EETS. Okrem toho by Komisia mala posúdiť, či flexibilita poskytnutá poskytovateľom EETS vedie k vylúčeniu malých alebo okrajových oblastí EETS z EETS a ak zistí, že vedie, prijať opatrenia, ak je to potrebné.

(38)

Prehľad o oblasti EETS by mal podrobne uvádzať rámcové obchodné podmienky pre činnosti poskytovateľov EETS v príslušnej oblasti EETS. Predovšetkým by mal opisovať metodiku používanú na výpočet odmeny poskytovateľov EETS.

(39)

Ak sa spustí nový elektronický cestný mýtny systém alebo sa podstatne zmení už existujúci systém, mýtny úrad by mal byť povinný s dostatočným predstihom zverejniť nové alebo aktualizované prehľady o oblasti EETS, aby sa poskytovateľom EETS umožnilo získať alebo obnoviť si akreditáciu pre uvedený systém najneskôr jeden mesiac pred dňom začatia jeho prevádzky. Mýtny úrad by mal byť povinný navrhnúť a sledovať postup akreditácie, obnovenia akreditácie poskytovateľov EETS takým spôsobom, aby bolo možné postup uzavrieť najneskôr jeden mesiac pred začatím prevádzky nového alebo podstatne zmeneného systému. Mýtne úrady by mali dodržiavať svoju časť plánovaného postupu, ako je vymedzený v prehľade o oblasti EETS.

(40)

Mýtne úrady by nemali vyžadovať od poskytovateľov EETS žiadne konkrétne technické riešenia, ktoré by mohli narušiť interoperabilitu s ostatnými oblasťami EETS a s existujúcimi zložkami interoperability poskytovateľa EETS.

(41)

EETS má potenciál podstatne znížiť administratívne náklady a zaťaženie prevádzkovateľov a vodičov v medzinárodnej cestnej doprave.

(42)

Poskytovatelia EETS by mali mať možnosť vystavovať faktúry užívateľom EETS. Mýtne úrady by však mali mať možnosť požadovať, aby sa faktúry zasielali z ich poverenia a v ich mene, keďže fakturácia priamo v mene poskytovateľa EETS by mohla mať v niektorých oblastiach EETS negatívne administratívne a daňové dôsledky.

(43)

Každý členský štát s najmenej dvoma oblasťami EETS by mal určiť kontaktné miesto pre poskytovateľov EETS, ktorí chcú poskytovať EETS na jeho území, s cieľom uľahčiť im kontakt s mýtnymi úradmi.

(44)

Služby elektronického výberu mýta a iné služby, napr. aplikácie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS) využívajú podobné technológie a susediace frekvenčné pásma na komunikáciu krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a infraštruktúrou. V budúcnosti bude vhodné preskúmať potenciál použitia iných vznikajúcich technológií elektronického výberu mýta, pričom treba dôkladne vyhodnotiť náklady, prínosy, technické prekážky a ich prípadné riešenia. Je dôležité, aby sa prijali opatrenia na ochranu súčasných investícií do 5,8 GHz mikrovlnovej technológie pred prienikom iných technológií.

(45)

Bez toho, aby bola dotknutá štátna pomoc a právo hospodárskej súťaže, by sa členským štátom malo povoliť vypracovať opatrenia na podporu elektronického výberu mýta a fakturácie.

(46)

Keď európske normalizačné organizácie revidujú normy upravujúce EETS, mali by sa zaviesť primerané prechodné opatrenia na zaistenie kontinuity EETS a kompatibility medzi mýtnymi systémami a zložkami interoperability, ktoré sa už v okamihu revízie noriem využívajú.

(47)

EETS by mal umožniť rozvoj intermodality a zároveň byť v súlade so zásadami „užívateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“.

(48)

Problémy s identifikáciou neplatičov elektronického mýta z iných členských štátov sťažujú zavádzanie takýchto systémov, ako aj širšie uplatňovanie zásad „užívateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ na cestách Únie, a preto je potrebné nájsť spôsob, ako identifikovať takéto osoby a spracúvať ich osobné údaje.

(49)

V záujme konzistentnosti a efektívneho využívania zdrojov by systém na výmenu informácií o neplatičoch cestných poplatkov a o ich vozidlách mal využívať rovnaké nástroje ako systém, ktorý sa používa na výmenu informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 (5).

(50)

V niektorých členských štátoch sa cestný poplatok považuje za neuhradený až po tom, ako bola povinnosť uhradiť ho oznámená užívateľovi. Keďže touto smernicou sa nezosúlaďujú súvisiace vnútroštátne práva, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať túto smernicu na účely identifikovania užívateľov a vozidiel na účely oznamovania. Takéto rozšírené uplatňovanie by sa však malo povoliť len v prípade splnenia určitých podmienok.

(51)

Následné konanie začaté po neuhradení cestného poplatku nie je v Únii harmonizované. Identifikovanému užívateľovi ciest umožní uhradiť cestný poplatok alebo pevnú náhradnú sumu často priamo subjekt zodpovedný za výber cestného poplatku predtým, ako orgány členského štátu začnú ďalšie administratívne alebo trestné konanie. Je dôležité, aby bol všetkým užívateľom ciest k dispozícii takýto efektívny postup za podobných podmienok s cieľom zabezpečiť úhradu cestného poplatku,. Na tento účel by sa malo členským štátom umožniť, aby subjektu zodpovednému za výber cestného poplatku poskytovali údaje potrebné na identifikáciu vozidla, v súvislosti s ktorým nebol uhradený cestný poplatok, a na identifikáciu jeho vlastníka alebo držiteľa za predpokladu, že sa zabezpečí riadna ochrana osobných údajov. V tejto súvislosti by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa vykonaním platobného príkazu vydaného príslušným subjektom zabezpečila úhrada cestného poplatku.

(52)

V niektorých členských štátoch sa absencia alebo nefunkčnosť palubnej jednotky považuje za neuhradenie cestného poplatku, ak takéto poplatky možno uhradiť len jej použitím.

(53)

Členské štáty by mali Komisii poskytovať informácie a údaje potrebné na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti systému výmeny informácií o neplatičoch cestných poplatkov. Komisia by mala hodnotiť získané údaje a informácie a v prípade potreby navrhnúť zmeny legislatívy.

(54)

Pri analýze možných opatrení určených na ďalšie uľahčenie cezhraničného vymáhania úhrady cestných poplatkov v Únii by Komisia mala vo svojej správe posúdiť aj potrebu vzájomnej pomoci členských štátov.

(55)

Vymáhanie úhrady cestných poplatkov, identifikácia vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, za ktoré sa zistilo neuhradenie cestného poplatku, a zhromažďovanie informácií o užívateľoch na účely zabezpečenia plnenia povinností, ktoré má mýtny úrad voči daňovým orgánom, je späté so spracúvaním osobných údajov. Takéto spracúvanie sa musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie stanovenými okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (6), smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (7) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (8). Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uvádza v článku 8 Charty základných práv Európskej únie.

(56)

Táto smernica nemá vplyv na právo členských štátov stanoviť predpisy, ktorými sa riadi spoplatňovanie cestnej infraštruktúry a daňové záležitosti.

(57)

S cieľom uľahčiť cezhraničnú výmenu informácií o vozidlách a vlastníkoch alebo držiteľoch vozidiel, za ktoré neboli uhradené cestné poplatky, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) pokiaľ ide o zmenu prílohy I s cieľom zohľadniť zmeny v práve Únie. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ aj pokiaľ ide o stanovenie podrobností týkajúcich sa klasifikácie vozidiel na účely stanovenia uplatniteľných colných režimov, ďalšieho vymedzenia povinností užívateľov EETS v oblasti poskytovania údajov poskytovateľom EETS a používania palubných jednotiek a zaobchádzania s nimi, stanovenie požiadaviek na zložky interoperability, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie, spoľahlivosť a dostupnosť, ochranu životného prostredia, technickú kompatibilitu, bezpečnosť a ochranu súkromia a prevádzku a riadenie, v ktorých sa ustanovia všeobecné požiadavky na infraštruktúru zložiek interoperability a stanovia minimálne kritériá oprávnenosti pre notifikované orgány. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (9). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(58)

Vykonávanie tejto smernice si vyžaduje jednotné podmienky uplatňovania technických a administratívnych špecifikácií pre zavádzanie postupov, ktoré sa týkajú aktérov v oblasti EETS a rozhraní medzi nimi, v členských štátoch, a to s cieľom uľahčiť interoperabilitu a zabezpečiť, aby sa vnútroštátne trhy výberu mýta riadili rovnocennými pravidlami. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice a vymedziť tieto technické a administratívne špecifikácie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (10).

(59)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B.

(60)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ochranu osobných údajov.

(61)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica stanovuje podmienky potrebné na tieto účely:

a)

na zaručenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov v celej cestnej sieti Únie, na všetkých mestských a mimomestských diaľniciach, cestách vyššej a nižšej kategórie a rôznych stavebných konštrukciách ako tunely alebo mosty a použitie trajektov; a

b)

na uľahčenie cezhraničnej výmeny údajov o evidencii vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá a vlastníkov alebo držiteľov vozidiel, v prípade ktorých došlo k neuhradeniu cestného poplatku akéhokoľvek druhu v Únii.

V záujme dodržiavania zásady subsidiarity sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať cestné poplatky za určité typy vozidiel a určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.

2.   Články 3 až 22 sa neuplatňujú na:

a)

cestné mýtne systémy, ktoré nie sú elektronické v zmysle článku 2 bodu (10); a

b)

malé čisto miestne cestné mýtne systémy, pri ktorých by náklady na zabezpečenie zhody s požiadavkami článkov 3 až 22 boli neúmerné v porovnaní s prínosmi.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na poplatky za parkovanie.

4.   Cieľ interoperability elektronických cestných mýtnych systémov v Únii zabezpečí Európska služba elektronického výberu mýta (EETS), ktorá musí byť doplnkom národných elektronických mýtnych služieb členských štátov.

5.   Ak sa vo vnútroštátnom práve vyžaduje oznámenie užívateľovi o povinnosti uhradiť cestný poplatok pred tým, než sa považuje za neuhradený, členské štáty môžu túto smernicu uplatniť aj na účely identifikácie vlastníka alebo držiteľa vozidla a vozidla na účely oznámenia, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

neexistujú iné prostriedky identifikácie vlastníka alebo držiteľa vozidla; a

b)

oznámenie majiteľovi alebo držiteľovi vozidla o povinnosti uhradiť cestný poplatok je povinnou etapou v postupe vymáhania úhrady cestného poplatku podľa vnútroštátneho práva.

6.   Ak členský štát uplatňuje odsek 5, prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby verejné orgány uplatňovali následné konanie v súvislosti s povinnosťou uhradiť cestný poplatok. Odkazy na neuhradenie cestného poplatku v tejto smernici zahŕňajú prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 5, ak členský štát, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku, uplatňuje uvedený odsek.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„mýtna služba“ je služba, ktorá umožňuje užívateľom používať vozidlo v jednej alebo viacerých oblastiach EETS na základe jednej zmluvy a, ak je to potrebné, s jednou palubnou jednotkou, a ktorá zahŕňa:

a)

ak je to potrebné, poskytovanie prispôsobených palubných jednotiek užívateľom a ich udržiavanie vo funkčnom stave;

b)

zaručenie toho, že mýtnemu úradu sa uhradí mýto, ktoré má uhradiť užívateľ;

c)

zabezpečenie prostriedkov pre užívateľa, ktorými sa má vykonať platba alebo prijatie existujúceho prostriedku;

d)

výber mýta od užívateľa;

e)

správu zákazníckych vzťahov s užívateľom; a

f)

vykonávanie a dodržiavanie politiky bezpečnosti a ochrany súkromia v súvislosti s cestnými mýtnymi systémami;

2.

„poskytovateľ mýtnej služby“ je právnická osoba poskytujúca mýtne služby v jednej alebo viacerých oblastiach EETS pre jednu alebo viacero kategórií vozidiel;

3.

„mýtny úrad“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý vyberá mýto za pohyb vozidiel v oblastiach EETS;

4.

„určený mýtny úrad“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý bol určený ako mýtny úrad v budúcej oblasti EETS;

5.

„Európska služba elektronického výberu mýta (EETS)“ je mýtna služba poskytovaná užívateľovi EETS poskytovateľom EETS na základe zmluvy o jednej alebo viacerých oblastiach EETS;

6.

„poskytovateľ EETS“ je subjekt, ktorý na základe oddelenej zmluvy udeľuje prístup k EETS užívateľovi EETS, odvádza mýto na príslušný mýtny úrad a je zaregistrovaná v členskom štáte usadenia;

7.

„užívateľ EETS“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zmluvu s poskytovateľom EETS na účely prístupu k EETS;

8.

„oblasť EETS“ je cesta, cestná sieť, stavebná konštrukcia, ako je most alebo tunel, alebo použitie trajektu, kde sa vyberá mýto pomocou elektronického cestného mýtneho systému;

9.

„systém spĺňajúci požiadavky EETS“ je súbor prvkov elektronického cestného mýtneho systému, ktoré sú priamo potrebné na integráciu poskytovateľov EETS do systému a na prevádzku EETS;

10.

„elektronický cestný mýtny systém“ je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť užívateľa uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na určitom mieste prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnými jednotkami vo vozidle alebo automatického rozpoznávania evidenčného čísla vozidla;

11.

„palubná jednotka“ je súbor všetkých hardvérových a softvérových komponentov, ktorý sa má používať ako súčasť mýtnej služby a ktorý je inštalovaný alebo umiestnený na palube vozidla na účel zberu, uchovávania, spracúvania a diaľkového prijímania/odosielania údajov, buď ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť vozidla;

12.

„hlavný poskytovateľ služieb“ je poskytovateľ mýtnych služieb s osobitnými povinnosťami, ako je povinnosť podpisovať zmluvy so všetkými užívateľmi, ktorí majú o ne záujem, alebo s osobitnými právami, ako je osobitná odmena alebo garantovaná dlhodobá zmluva, ktoré sa líšia od práv a povinností ostatných poskytovateľov služieb;

13.

„zložka interoperability“ sú všetky základné súčasti, skupina súčastí, montážne podskupiny alebo úplné montážne celky zariadení, ktoré sú začlenené alebo určené na začlenenie do EETS a od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér;

14.

„vhodnosť na použitie“ je schopnosť zložiek interoperability reprezentatívne integrovaných do EETS vo vzťahu so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke;

15.

„kontextové údaje o mýte“ sú informácie vymedzené zodpovedným mýtnym úradom, ktoré sú potrebné na stanovenie mýta za pohyb vozidla v určitej mýtnej oblasti a na uzavretie mýtnej transakcie;

16.

„výkaz o mýte“ je správa pre mýtny úrad, ktorou sa potvrdzuje prítomnosť vozidla v oblasti EETS vo formáte dohodnutom medzi poskytovateľom mýtnej služby a mýtnym úradom;

17.

„parametre klasifikácie vozidiel“ sú informácie týkajúce sa vozidla, v súlade s ktorými sa na základe kontextových údajov o mýte vypočítava mýto;

18.

„back office“ je centrálny elektronický systém, ktorý používa mýtny úrad, skupina mýtnych úradov, ktoré vytvorili ústredný bod pre interoperabilitu, alebo poskytovateľ EETS na zhromažďovanie, spracúvanie a zasielanie informácií v rámci elektronického cestného mýtneho systému;

19.

„podstatne zmenený systém“ je existujúci elektronický cestný mýtny systém, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje, aby poskytovatelia EETS vykonali zmeny na zložkách interoperability, ktoré sú v prevádzke, ako je preprogramovanie alebo prispôsobenie rozhraní ich systému back office v takej miere, že si to vyžaduje zmenu akreditácie;

20.

„akreditácia“ je proces vymedzený a riadený mýtnym úradom, ktorý musí poskytovateľ EETS podstúpiť skôr, než získa oprávnenie na poskytovanie EETS v určitej oblasti EETS;

21.

„mýto alebo cestný poplatok“ je poplatok, ktorý musí užívateľ cesty uhradiť za pohyb po danej ceste, cestnej sieti, stavebnej konštrukcii ako most alebo tunel alebo za použitie trajektu;

22.

„neuhradenie cestného poplatku“ je delikt, ktorého sa dopustí užívateľ cesty, ktorý neuhradí cestný poplatok v členskom štáte v zmysle príslušných vnútroštátnych ustanovení daného členského štátu;

23.

„členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom je zaevidované vozidlo, za ktoré sa má uhradiť cestný poplatok;

24.

„národné kontaktné miesto“ je príslušný orgán členského štátu určený na cezhraničnú výmenu údajov o evidencii vozidiel;

25.

„automatické vyhľadávanie“ je online prístupový proces na prehľadávanie databáz jedného, viacerých alebo všetkých členských štátov;

26.

„vozidlo“ je motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré sú určené alebo používané na cestnú prepravu osôb alebo tovaru;

27.

„držiteľ vozidla“ je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované v zmysle práva členského štátu evidencie;

28.

„ťažké vozidlo“ je vozidlo s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou než 3,5 tony;

29.

„ľahké vozidlo“ je vozidlo s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

Článok 3

Technologické riešenia

1.   Všetky nové elektronické cestné mýtne systémy, ktoré si vyžadujú inštalovanie alebo používanie palubných jednotiek, musia na vykonávanie elektronických mýtnych transakcií používať jednu alebo viaceré z týchto technológií:

a)

satelitné určovanie polohy;

b)

mobilné komunikácie;

c)

5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.

Existujúce elektronické cestné mýtne systémy, ktoré si vyžadujú inštalovanie alebo používanie palubných jednotiek a použitie iných technológií, musia spĺňať požiadavky stanovené v prvom pododseku tohto odseku, ak sa uskutočňujú podstatné technologické zlepšenia.

2.   V súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (12) Komisia požiada príslušné európske normalizačné organizácie o rýchle schválenie noriem použiteľných na elektronické cestné mýtne systémy vzhľadom na technológie uvedené v prvom pododseku odseku 1 a technológiu ANPR a podľa potreby o ich aktualizáciu. Komisia požiada normalizačné organizácie o zaistenie trvalej kompatibility zložiek interoperability.

3.   Palubná jednotka, ktorá využíva technológiu satelitného určovania polohy a je uvedená na trh po 19. októbra 2021, musí byť kompatibilná so službami určovania polohy systému Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS).

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, poskytovatelia EETS užívateľom EETS sprístupnia palubné jednotky, ktoré sú vhodné na použitie, interoperabilné a schopné komunikácie so všetkými relevantnými elektronickými cestnými mýtnymi systémami v prevádzke v členských štátoch, ktoré využívajú technológie uvedené v prvom pododseku odseku 1.

5.   Palubné jednotky môžu využívať vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a softvérové prvky prítomné vo vozidle, alebo oboje. Na komunikáciu s inými hardvérovými systémami vo vozidle môžu palubné jednotky využívať aj iné technológie než technológie uvedené v prvom pododseku odseku 1 za predpokladu, že je zaručená bezpečnosť, kvalita služieb a súkromie.

Palubné jednotky EETS môžu uľahčovať aj iné služby ako výber mýta, ak prevádzkovanie takýchto služieb nie je v rozpore s mýtnymi službami v žiadnej oblasti EETS.

6.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov zaviesť elektronické cestné mýtne systémy pre ľahké vozidlá na báze satelitného určovania polohy alebo mobilnej komunikácie, môžu poskytovatelia EETS do 31. decembra 2027 poskytnúť užívateľom ľahkých vozidiel palubné jednotky, ktoré sú vhodné na použitie len s 5,8 GHz mikrovlnovou technológiou a ktoré sa majú používať v oblastiach EETS, ktoré si nevyžadujú satelitné určovanie polohy alebo technológie mobilnej komunikácie.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY EETS

Článok 4

Registrácia poskytovateľov EETS

Každý členský štát zavedie postup registrácie poskytovateľov EETS. Udeľuje registráciu subjektom, ktoré sú usadené na jeho území, žiadajú o registráciu a môžu preukázať, že spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú držiteľmi osvedčenia podľa normy EN ISO 9001 alebo rovnocenného osvedčenia;

b)

majú technické vybavenie a ES vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie potvrdzujúce zhodu zložiek interoperability so špecifikáciami;

c)

majú spôsobilosť pri poskytovaní elektronických mýtnych služieb alebo v iných príslušných oblastiach;

d)

majú primeranú finančnú spôsobilosť;

e)

majú celkový plán riadenia rizika, ktorý podlieha auditu najmenej každé dva roky; a

f)

majú dobrú povesť.

Článok 5

Práva a povinnosti poskytovateľov EETS

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, uzavreli zmluvy, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti EETS na území aspoň štyroch členských štátov, do 36 mesiacov od registrácie v súlade s článkom 4. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby uvedení poskytovatelia EETS uzavreli zmluvy, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti EETS v danom členskom štáte, a to do 24 mesiacov od uzatvorenia prvej zmluvy v tomto členskom štáte, s výnimkou oblastí EETS, v ktorých zodpovedné mýtne úrady nedodržiavajú článok 6 ods. 3

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, vždy pokrývali všetky oblasti EETS, pre ktoré uzavreli zmluvy. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak poskytovateľ EETS nie je schopný pokrývať oblasti EETS, pretože mýtny úrad nedodržiava túto smernicu, obnovili pokrytie dotknutej oblasti čo najskôr.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, uverejnili informácie o pokrytí oblastí EETS a rovnako aj o všetkých zmenách pokrytia, a to do jedného mesiaca od registrácie, ako aj podrobné plány týkajúce sa prípadného rozšírenia služieb na ďalšie oblasti EETS s každoročnými aktualizáciami.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade potreby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali alebo ktorí poskytujú EETS na ich území, poskytli užívateľom EETS palubné jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici, ako aj v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (13) a 2014/30/EÚ (14). Od dotknutých poskytovateľov EETS môžu požadovať dôkaz o splnení požiadaviek.

5.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorí na ich území poskytujú EETS, viedli zoznam zneplatnených palubných jednotiek, na ktoré sa vzťahujú ich zmluvy o poskytovaní EETS s užívateľmi EETS. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa takéto zoznamy viedli v riadnom súlade s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov, ako sú vymedzené okrem iného v nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici 2002/58/ES.

6.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, zverejnili politiku uzatvárania zmlúv uplatňovanú voči užívateľom EETS.

7.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorí poskytujú EETS na ich území, poskytli mýtnym úradom informácie, ktoré potrebujú na výpočet a uplatňovanie mýta na vozidlá užívateľov EETS, alebo poskytli mýtnym úradom všetky potrebné informácie, ktoré im umožnia overiť výpočet mýta, ktoré poskytovatelia EETS uplatňujú na vozidlá užívateľov EETS.

8.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorí na ich území poskytujú EETS, spolupracovali s mýtnymi úradmi v ich úsilí identifikovať osoby podozrivé zo spáchania deliktu. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak existuje podozrenie o neuhradení cestného poplatku, mýtny úrad mohol požiadať poskytovateľa EETS, aby mu poskytol údaje o vozidle, v súvislosti s ktorým vzniklo podozrenie z neuhradenia cestného poplatku, a vlastníkovi alebo držiteľovi daného vozidla, ktorý je klientom poskytovateľa EETS. Tieto údaje musí poskytovateľ EETS sprístupniť bezodkladne.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad nezverejnil takéto údaje žiadnemu inému poskytovateľovi mýtnych služieb. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v prípade, ak sú mýtny úrad a poskytovateľ mýtnej služby integrovaní v jednom subjekte, údaje použili výlučne na identifikáciu podozrivých zo spáchania deliktu alebo v súlade s článkom 27 ods. 3

9.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad zodpovedný za oblasť EETS na ich území mohol získať od poskytovateľa EETS údaje o všetkých vozidlách, ktoré vlastnia klienti poskytovateľa EETS alebo sú v držbe klientov poskytovateľa, ktorí sa v príslušnom období pohybovali v oblasti EETS, za ktorú je mýtny úrad zodpovedný, ako aj údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch týchto vozidiel, pod podmienkou, že mýtny úrad potrebuje tieto údaje na plnenie svojich povinností voči daňovým orgánom. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovateľ EETS poskytol požadované údaje najneskôr do dvoch dní po doručení žiadosti. Prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mýtny úrad nezverejnil tieto údaje žiadnemu inému poskytovateľovi mýtnych služieb. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v prípade, ak sú mýtny úrad a poskytovateľ mýtnej služby integrovaní v jednom subjekte, údaje použili výlučne na plnenie povinností mýtneho úradu voči daňovým orgánom.

10.   Údaje, ktoré poskytovatelia EETS poskytujú mýtnym úradom, sa spracúvajú v súlade s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679, ako aj s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktorými sa transponujú smernice 2002/58/ES a (EÚ) 2016/680.

11.   Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do 19. októbra 2019 s cieľom bližšie vymedziť povinnosti poskytovateľov EETS, pokiaľ ide o:

a)

monitorovanie úrovne plnenia ich služieb a spoluprácu s mýtnymi úradmi pri overovacích auditoch;

b)

spoluprácu s mýtnymi úradmi pri testovaní výkonnosti systémov mýtnych úradov;

c)

služby a technickú podporu užívateľom EETS a personalizáciu palubnej jednotky;

d)

vystavovanie faktúr užívateľom EETS;

e)

informácie, ktoré musia poskytovatelia EETS poskytovať mýtnym úradom a ktoré sa uvádzajú v odseku 7; a

f)

informovanie užívateľov EETS o zistenom nevykázaní mýta.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2

Článok 6

Práva a povinnosti mýtnych úradov

1.   Ak oblasť EETS nespĺňa technické a procesné podmienky interoperability EETS stanovené v tejto smernici, členský štát, na ktorého území sa oblasť EETS nachádza, prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zodpovedný mýtny úrad spolu so zainteresovanými stranami problém posúdil a – v prípade, že patrí do oblasti jeho zodpovednosti – prijal nápravné opatrenia s cieľom zaistiť interoperabilitu mýtneho systému EETS. Členský štát v prípade potreby aktualizuje register uvedený v článku 21 ods. 1 v súvislosti s informáciami uvedenými v písmene a) uvedeného článku.

2.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby každý mýtny úrad zodpovedný za oblasť EETS na území daného členského štátu vypracoval a viedol prehľad o oblasti EETS, v ktorom sa vymedzia všeobecné podmienky prístupu poskytovateľov EETS do ich oblastí EETS, v súlade s vykonávacími aktami uvedenými v odseku 9.

Ak sa na území členského štátu vytvorí nový elektronický cestný mýtny systém, daný členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby určený mýtny úrad zodpovedný za systém uverejnil prehľad o oblasti EETS s dostatočným predstihom s cieľom umožniť akreditáciu zainteresovaných poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred uvedením nového systému do prevádzky, a to s náležitým ohľadom na dĺžku procesu posudzovania zhody so špecifikáciami a vhodnosti na použitie zložiek interoperability uvedených v článku 15 ods. 1

Ak sa elektronický cestný mýtny systém na území členského štátu podstatne upraví, daný členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad zodpovedný za systém uverejnil aktualizovaný prehľad o oblasti EETS s dostatočným predstihom s cieľom umožniť už akreditovaným poskytovateľov EETS, aby prispôsobili svoje zložky interoperability novým požiadavkám a získali opätovnú akreditáciu najneskôr jeden mesiac pred uvedením upraveného systému do prevádzky, a to s náležitým ohľadom na dĺžku postupu posudzovania zhody so špecifikáciami a vhodnosti na použitie zložiek interoperability uvedených v článku 15 ods. 1

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady zodpovedné za oblasti EETS na ich území akceptovali na nediskriminačnom základe každého poskytovateľa EETS, ktorý požiada o poskytovanie EETS v daných oblastiach EETS.

Uznanie poskytovateľa v oblasti EETS podlieha plneniu povinností a všeobecných podmienok stanovených v prehľade o oblasti EETS zo strany poskytovateľa.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady nevyžadovali od poskytovateľov EETS, aby používali konkrétne technické riešenia alebo postupy, ktoré bránia interoperabilite zložiek interoperability poskytovateľa EETS s elektronickými cestnými mýtnymi systémami v iných oblastiach EETS.

Ak mýtny úrad a poskytovateľ EETS nemôžu dosiahnuť dohodu, vec sa môže postúpiť zmierovaciemu orgánu zodpovednému za príslušnú mýtnu oblasť.

4.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zmluvy medzi mýtnym úradom a poskytovateľom EETS týkajúce sa poskytovania EETS na území tohto členského štátu povoľovali, aby faktúry za mýto vystavoval užívateľovi EETS priamo poskytovateľ EETS.

Mýtny úrad môže požadovať, aby poskytovateľ EETS vystavoval faktúry užívateľovi v mene a z poverenia mýtneho úradu, a poskytovateľ EETS musí túto požiadavku splniť.

5.   Mýto, ktoré mýtny úrad účtuje užívateľom EETS, nesmie presiahnuť výšku zodpovedajúceho vnútroštátneho alebo miestneho mýta. Týmto nie je dotknuté právo členských štátov zavádzať rabaty alebo zľavy na podporu využívania elektronických platieb mýta. Všetky rabaty a zľavy z mýta, ktoré členský štát alebo mýtny úrad ponúka užívateľom palubných jednotiek, musia byť transparentné a verejne oznámené a musia sa poskytovať klientom poskytovateľov EETS za rovnakých podmienok.

6.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady akceptovali vo svojich oblastiach EETS všetky funkčné palubné jednotky poskytovateľov EETS, s ktorými majú zmluvné vzťahy, ktoré boli certifikované v súlade s postupom vymedzeným vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 7 a ktoré nie sú na zozname zneplatnených palubných jednotiek podľa článku 5 ods. 5

7.   V prípade nefungovania EETS, ktoré možno pripísať mýtnemu úradu, mýtny úrad zaistí poskytovanie služby za zhoršených podmienok, ktoré vozidlám s jednotkami uvedenými v odseku 6 umožnia bezpečný prejazd s minimálnym meškaním a bez toho, aby boli upodozrievaní z neuhradenia cestného poplatku.

8.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady nediskriminačným spôsobom spolupracovali s poskytovateľmi EETS alebo výrobcami, alebo notifikovanými orgánmi v záujme posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie v ich oblastiach EETS.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do 19. októbra 2019, s cieľom stanoviť minimálny obsah prehľadu o oblasti EETS vrátane:

a)

požiadaviek na poskytovateľov EETS;

b)

procesných podmienok, vrátane obchodných podmienok;

c)

postupu akreditácie poskytovateľov EETS; a

d)

kontextových údajov o mýte.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 7

Odmena

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS mali nárok na odmenu od mýtneho úradu.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby metodika na stanovenie odmeny poskytovateľov EETS bola transparentná, nediskriminačná a rovnaká pre všetkých poskytovateľov EETS akreditovaných pre danú oblasť EETS. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa táto metodika uverejnila ako súčasť obchodných podmienok v prehľade o oblasti EETS.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby metodika výpočtu odmeny pre poskytovateľov EETS mala v oblastiach EETS s hlavným poskytovateľom služby rovnakú štruktúru ako odmena za porovnateľné služby poskytované hlavným poskytovateľom služby. Výška odmeny poskytovateľov EETS sa od odmeny hlavného poskytovateľa služby môže líšiť, pokiaľ je to odôvodnené:

a)

nákladmi na špecifické požiadavky a povinnosti, ktoré má hlavný poskytovateľ služby, ale nie ďalší poskytovatelia EETS; a

b)

potrebou odpočítať z odmeny pre poskytovateľov EETS pevné poplatky, ktoré ukladá mýtny úrad na základe nákladov, ktoré mu vznikajú v súvislosti s poskytovaním, prevádzkou a údržbou systému spĺňajúceho požiadavky EETS v mýtnej oblasti, vrátane nákladov na akreditáciu, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v mýte.

Článok 8

Mýto

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade rozdielu medzi klasifikáciou vozidiel, ktorú používa poskytovateľ EETS, a klasifikáciou vozidiel, ktorú používa mýtny úrad, na účely stanovenia sadzby mýta uplatniteľného na určité vozidlo, mala prednosť klasifikácia mýtneho úradu, pokiaľ nie je možné preukázať chybu.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad mal právo požadovať od poskytovateľa EETS platbu za každý doložený výkaz o mýte a každé doložené nevykázanie mýta vo vzťahu k akémukoľvek účtu užívateľa EETS, ktorý tento poskytovateľ EETS spravuje.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak poskytovateľ EETS zaslal mýtnemu úradu zoznam zneplatnených palubných jednotiek uvedených v článku 5 ods. 5, nebolo možné poskytovateľa EETS považovať za zodpovedného v súvislosti s ďalším mýtom, ktoré vzniklo používaním takejto zneplatnenej palubnej jednotky. Na počte záznamov v zozname zneplatnených palubných jednotiek, na formáte zoznamu a periodicite jeho aktualizácie sa mýtne úrady dohodnú s poskytovateľmi EETS.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade mýtnych systémov založených na mikrovlnovej technológii oznamovali mýtne úrady poskytovateľom EETS doložené výkazy o mýte vo vzťahu k mýtu, ktoré vzniklo ich užívateľom EETS.

5.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do 19. októbra 2019, v ktorých podrobne stanoví klasifikáciu vozidiel na účely stanovenia uplatniteľných tarifných systémov vrátane akýchkoľvek postupov potrebných na ich stanovenie. Súbor parametrov klasifikácie vozidiel, ktoré má podporovať EETS, nesmie obmedzovať mýtne úrady pri výbere tarifných systémov. Komisia zabezpečí dostatočnú flexibilitu, ktorá umožní, aby sa súbor parametrov klasifikácie, ktoré má EETS podporovať, vyvíjal podľa predpokladaných budúcich potrieb. Uvedenými aktmi nie je dotknuté vymedzenie parametrov, podľa ktorých sa mýto mení, ktoré je uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES (15).

Článok 9

Účtovníctvo

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby, ktoré poskytujú mýtne služby, viedli účtovné záznamy, v ktorých sa jasne rozlíši medzi nákladmi a príjmami súvisiacimi s poskytovaním mýtnej služby a nákladmi a príjmami spojenými s inými činnosťami. Informácie o nákladoch a príjmoch súvisiacich s poskytovaním mýtnych služieb sa na požiadanie poskytnú príslušnému zmierovaciemu alebo justičnému orgánu. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby neboli možné krížové dotácie medzi činnosťami vykonávanými v úlohe poskytovateľa mýtnej služby a inými činnosťami.

Článok 10

Práva a povinnosti poskytovateľov EETS

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby umožnili užívateľom EETS stať sa účastníkom EETS prostredníctvom ktoréhokoľvek poskytovateľa EETS bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, členský štát bydliska alebo členský štát, v ktorom je vozidlo evidované. Pri uzatváraní zmluvy musia byť užívatelia EETS náležite informovaní o platných platobných prostriedkoch a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o spracúvaní ich osobných údajov a právach vyplývajúcich z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

2.   Zaplatenie mýta užívateľom EETS jeho poskytovateľovi EETS sa považuje za splnenie platobnej povinnosti užívateľa EETS voči príslušnému mýtnemu úradu.

Ak sú na palube vozidla inštalované alebo umiestnené dve alebo viac palubných jednotiek, užívateľ EETS je zodpovedný za používanie alebo aktiváciu relevantných palubných jednotiek pre konkrétnu oblasť EETS.

3.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do 19. októbra 2019 s cieľom bližšie vymedziť povinnosti užívateľov EETS, pokiaľ ide o:

a)

poskytovanie údajov poskytovateľovi EETS, a

b)

používanie palubných jednotiek a zaobchádzanie s nimi.

KAPITOLA III

ZMIEROVACÍ ORGÁN

Článok 11

Zriadenie a funkcie

1.   Každý členský štát s najmenej jednou oblasťou EETS určí alebo zriadi zmierovací orgán s cieľom uľahčiť mediáciu medzi mýtnymi úradmi s mýtnymi oblasťami nachádzajúcimi sa na jeho území a poskytovateľmi EETS, ktorí majú s týmito mýtnymi úradmi uzavreté zmluvy alebo rokujú s nimi o zmluvách.

2.   Zmierovaciemu orgánu sa udeľuje právomoc najmä overovať, či zmluvné podmienky, ktoré mýtny úrad ukladá poskytovateľom EETS, nie sú diskriminačné. Musí byť oprávnený overovať, či sú poskytovatelia EETS odmeňovaní v súlade so zásadami stanovenými v článku 7.

3.   Členský štát uvedený v odseku 1 prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho zmierovací orgán bol z hľadiska svojej organizácie a právnej štruktúry nezávislý od obchodných záujmov mýtnych úradov a poskytovateľov mýtnych služieb.

Článok 12

Postup mediácie

1.   Každý členský štát s najmenej jednou oblasťou EETS stanoví postup mediácie s cieľom umožniť mýtnemu úradu alebo poskytovateľovi EETS požiadať príslušný zmierovací orgán, aby zasiahol do akéhokoľvek sporu týkajúceho sa ich zmluvných vzťahov alebo rokovaní.

2.   Mediačný postup uvedený v odseku 1 musí stanoviť, že zmierovací orgán musí uviesť v lehote jedného mesiaca od prijatia žiadosti o to, aby zasiahol, či má k dispozícii všetky dokumenty potrebné na mediáciu.

3.   Mediačný postup uvedený v odseku 1 musí stanoviť, že zmierovací orgán musí vydať stanovisko k sporu najneskôr šesť mesiacov od prijatia žiadosti o to, aby zasiahol.

4.   S cieľom uľahčiť úlohy zmierovacieho orgánu ho členské štáty splnomocnia na to, aby si vyžiadal príslušné informácie od mýtnych úradov, poskytovateľov EETS a všetkých tretích strán podieľajúcich sa na poskytovaní EETS v danom členskom štáte.

5.   Členské štáty s najmenej jednou oblasťou EETS a Komisia prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie výmeny informácií medzi zmierovacími orgánmi, pokiaľ ide o ich činnosť, hlavné zásady a postupy.

KAPITOLA IV

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Článok 13

Samostatná nepretržitá služba

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa EETS poskytovala užívateľom EETS ako samostatná nepretržitá služba.

To znamená, že:

a)

po uložení a/alebo deklarovaní parametrov klasifikácie vozidiel vrátane premenných parametrov sa počas cesty nevyžaduje ďalší zásah človeka vo vozidle, pokiaľ nedôjde k zmene vlastností vozidla; a

b)

interakcia človeka s konkrétnou palubnou jednotkou zostáva rovnaká bez ohľadu na oblasť EETS.

Článok 14

Dodatočné prvky týkajúce sa EETS

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa interakcia medzi užívateľmi EETS a mýtnymi úradmi v rámci EETS obmedzovala v príslušných prípadoch na proces fakturácie v súlade s článkom 6 ods. 4 a postupy presadzovania. Vzájomné vzťahy medzi užívateľmi EETS a poskytovateľmi EETS (alebo ich palubnými jednotkami) môžu byť špecifické pre každého poskytovateľa EETS bez toho, aby sa narušila interoperabilita EETS.

2.   Členské štáty môžu požadovať, aby poskytovatelia mýtnych služieb vrátane poskytovateľov EETS poskytli na žiadosť orgánov členských štátov v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov prevádzkové údaje vo vzťahu k svojim klientom. Takéto údaje členské štáty použijú len na účely dopravnej politiky a zlepšenia riadenia dopravy a nesmú ich používať na účely identifikácie klientov.

3.   Komisia najneskôr do 19. októbra 2019 prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví špecifikácie elektronického rozhrania medzi zložkami interoperability mýtnych úradov, poskytovateľov EETS a užívateľov EETS vrátane, ak je to vhodné, obsahu správ, ktoré si prostredníctvom týchto rozhraní vymieňajú jednotlivé subjekty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2

Článok 15

Zložky interoperability

1.   Ak sa na území členského štátu vytvorí nový elektronický cestný mýtny systém, tento členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby určený mýtny úrad zodpovedný za systém vypracoval a v prehľade o oblasti EETS uverejnil podrobný plán postupu posudzovania zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posudzovania ich vhodnosti na použitie, ktorý umožní akreditáciu zainteresovaných poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred uvedením nového systému do prevádzky.

Ak sa elektronický cestný mýtny systém na území členského štátu podstatným spôsobom zmení, daný členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad, ktorý je za systém zodpovedný, vypracoval a v prehľade o oblasti EETS uverejnil – popri prvkoch uvedených v prvom pododseku – podrobný plán opätovného posúdenia zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posúdenia ich vhodnosti na použitie, pokiaľ ide o poskytovateľov EETS, ktorí sa do systému už akreditovali pred jeho podstatnou zmenou. Takýto plán musí umožniť opätovnú akreditáciu dotknutých poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred uvedením zmeneného systému do prevádzky.

Mýtny úrad je povinný dodržiavať uvedený plán.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby každý mýtny úrad zodpovedný za oblasť EETS na území uvedených členských štátov vytvoril skúšobné prostredie, v ktorom poskytovateľ EETS alebo jeho splnomocnení zástupcovia môžu skontrolovať, či je ich palubná jednotka vhodná na použitie v oblasti EETS mýtneho úradu, a získať osvedčenie o úspešnom ukončení príslušných skúšok. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby mýtnym úradom umožnili vytvoriť jedno skúšobné prostredie pre viac ako jednu oblasť EETS a aby umožnili, aby jeden splnomocnený zástupca mohol overiť vhodnosť jedného druhu palubnej jednotky na použitie v mene viac ako jedného poskytovateľa EETS.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby mýtnym úradom umožnili požadovať od poskytovateľov EETS alebo ich splnomocnených zástupcov uhradenie nákladov spojených s príslušnými skúškami.

3.   Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo zabrániť umiestniť na trh zložky interoperability na použitie v EETS, ak majú označenie CE alebo buď vyhlásenie o zhode so špecifikáciami a/alebo vyhlásenie o vhodnosti na použitie. Členské štáty nesmú predovšetkým požadovať kontroly, ktoré už boli vykonané v rámci postupu pre kontrolu zhody so špecifikáciami a/alebo vhodnosti na použitie.

4.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do 19. októbra 2019 s cieľom stanoviť požiadavky na zložky interoperability týkajúce sa bezpečnosti a zdravia, spoľahlivosti a dostupnosti, ochrany životného prostredia, technickej kompatibility, bezpečnosti a ochrany súkromia a prevádzky a riadenia.

5.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do 19. októbra 2019 aj s cieľom stanoviť všeobecné požiadavky na infraštruktúru, pokiaľ ide o:

a)

presnosť údajov vo výkaze o mýte s cieľom zaručiť rovnaké zaobchádzanie s užívateľmi EETS v súvislosti s mýtom a poplatkami;

b)

identifikáciu zodpovedného poskytovateľa EETS prostredníctvom palubnej jednotky;

c)

použitie otvorených štandardov pre zložky interoperability zariadení EETS;

d)

integráciu palubnej jednotky vo vozidle; a

e)

signalizáciu vodičovi, že je nutné uhradiť cestný poplatok.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do 19. októbra 2019 s cieľom stanoviť tieto požiadavky na infraštruktúru:

a)

požiadavky na spoločné komunikačné protokoly medzi mýtnymi úradmi a zariadeniami poskytovateľov EETS;

b)

požiadavky na mechanizmy, ktorými mýtne úrady budú zisťovať, či je vozidlo, ktoré sa pohybuje v oblasti EETS, vybavené platnou a funkčnou palubnou jednotkou;

c)

požiadavky na rozhranie človek-stroj v palubnej jednotke;

d)

požiadavky, ktoré sa vzťahujú priamo na zložky interoperability v mýtnych systémoch založených na mikrovlnových technológiách; a

e)

požiadavky uplatňované na mýtne systémy založené na globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2

7.   Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do 19. októbra 2019, s cieľom stanoviť postup, ktorý budú členské štáty uplatňovať pri posudzovaní zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie vrátane obsahu a formátu ES vyhlásení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2

KAPITOLA V

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 16

Ochranné opatrenia

1.   Ak má členský štát dôvod domnievať sa, že zložky interoperability, ktoré majú označenie CE a sú umiestnené na trh, pravdepodobne nespĺňajú príslušné požiadavky, keď sa používajú na určený účel, urobí všetky potrebné kroky s cieľom obmedziť ich oblasť používania, zakázať ich používanie alebo ich stiahnuť z trhu. Členský štát bezodkladne informuje Komisiu o prijatých opatreniach a uvedie dôvody svojho rozhodnutia, najmä uvedie, či je príčinou nesúladu:

a)

nesprávne uplatňovanie technických špecifikácií; alebo

b)

neprimeranosť technických špecifikácií.

2.   Komisia čo najskôr uskutoční konzultácie s dotknutým členským štátom, výrobcom, poskytovateľom EETS alebo ich splnomocnenými zástupcami usadenými v Únii. Ak na základe týchto konzultácií Komisia zistí, že opatrenie je odôvodnené, bezodkladne o tom informuje dotknutý členský štát, ako aj ostatné členské štáty. Ak však na základe týchto konzultácií Komisia zistí, že opatrenie je neodôvodnené, bezodkladne o tom informuje dotknutý členský štát, ako aj výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v Únii, ako aj ostatné členské štáty.

3.   Ak zložky interoperability, ktoré majú označenie CE, nevyhovujú požiadavkám na interoperabilitu, príslušný členský štát požiada výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu usadeného v Únii, aby znova zabezpečil zhodu zložky interoperability so špecifikáciami a/alebo vhodnosť na použitie za podmienok ustanovených uvedeným členským štátom, a oznámi to Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 17

Transparentnosť posudzovania

V každom rozhodnutí, ktoré prijme členský štát alebo mýtny úrad a ktoré sa týka posúdenia zhody zložiek interoperability so špecifikáciami alebo ich vhodnosti na použitie, a v každom rozhodnutí prijatom podľa článku 16 sa podrobne stanovia dôvody, na ktorých je rozhodnutie založené. Rozhodnutie sa oznámi čo najskôr dotknutému výrobcovi, poskytovateľovi EETS alebo ich splnomocneným zástupcom, spolu s uvedením opravných prostriedkov dostupných podľa zákonov platných v danom členskom štáte a lehôt na podanie takýchto opravných prostriedkov.

KAPITOLA VI

SPRÁVNE OPATRENIA

Článok 18

Jednotné kontaktné miesto

Každý členský štát s najmenej dvoma oblasťami EETS na svojom území určí jednotné kontaktné miesto pre poskytovateľov EETS. Členský štát uverejní kontaktné údaje uvedeného úradu a poskytne ich na požiadanie zainteresovaným poskytovateľom EETS. Členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby jednotné kontaktné miesto na žiadosť poskytovateľa EETS uľahčovalo a koordinovalo počiatočné administratívne kontakty medzi poskytovateľom EETS a mýtnymi úradmi zodpovednými za oblasti EETS na území členského štátu. Kontaktným miestom môže byť fyzická osoba, alebo verejný orgán alebo súkromný subjekt.

Článok 19

Notifikované orgány

1.   Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom všetky orgány oprávnené vykonávať postup posudzovania zhody so špecifikáciami alebo vhodnosti na použitie, ktorý je uvedený vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 7, alebo dohliadať naň, pričom uvedú oblasť pôsobnosti jednotlivých orgánov a ich identifikačné čísla, ktoré im vopred udelí Komisia. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam orgánov, ich identifikačné čísla a oblasti pôsobnosti a tento zoznam priebežne aktualizuje.

2.   Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní orgánov, ktoré musia notifikovať, kritériá stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 5 tohto článku. Orgány, ktoré spĺňajú kritériá posudzovania stanovené v príslušných európskych normách, sa považujú za orgány vyhovujúce uvedeným kritériám.

3.   Orgánu, ktorý prestal spĺňať kritériá stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 5 tohto článku, odoberie členský štát osvedčenie. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

4.   Keď sa členský štát alebo Komisia domnievajú, že orgán, ktorý notifikoval iný členský štát, nespĺňa kritériá stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 5 tohto článku, táto záležitosť sa postúpi Výboru pre elektronické mýto uvedenom v článku 31 ods. 1, ktorý v lehote troch mesiacov vydá svoje stanovisko. Vzhľadom na stanovisko uvedeného výboru Komisia informuje členský štát, ktorý daný orgán notifikoval, o všetkých zmenách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si notifikovaný orgán zachoval pridelený štatút.

5.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do 19. októbra 2019 s cieľom stanoviť minimálne kritériá oprávnenosti pre notifikované orgány.

Článok 20

Koordinačná skupina

Zriadi sa koordinačná skupina orgánov notifikovaných podľa článku 19 ods. 1 (ďalej len „koordinačná skupina“) ako pracovná skupina Výboru pre elektronické mýto uvedeného v článku 31 ods. 1, a to v súlade s rokovacím poriadkom uvedeného výboru.

Článok 21

Registre

1.   Na účely vykonávania tejto smernice vedie každý členský štát vnútroštátny elektronický register týchto skutočností:

a)

oblastí EETS na svojom teritóriu vrátane informácií týkajúcich sa:

i)

zodpovedajúcich mýtnych úradov,

ii)

technológií využívaných na výber mýta,

iii)

kontextových údajov o mýte,

iv)

prehľadov o oblasti EETS, a

v)

poskytovateľov EETS, ktorí majú zmluvy o poskytovaní EETS s mýtnymi úradmi činnými na území uvedeného členského štátu.

b)

poskytovateľov EETS, ktorým udelil registráciu v súlade s článkom 4; a

c)

podrobností o jednotnom kontaktnom mieste uvedenom v článku 18 pre EETS, vrátane kontaktnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členské štáty aspoň raz ročne overia, či sú aj naďalej splnené požiadavky stanovené v článku 4 písm. a), d), e) a f), a podľa toho aktualizujú register. Register obsahuje aj závery auditu uvedeného v článku 4 písm. e). Členský štát nezodpovedá za konanie poskytovateľov EETS uvedených vo svojom registri.

2.   Členský štát prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky údaje obsiahnuté vo vnútroštátnom elektronickom registri boli stále aktuálne a presné.

3.   Registre musia byť elektronicky prístupné verejnosti.

4.   Tieto registre musia byť k dispozícii od 19. októbra 2021.

5.   Na konci každého kalendárneho mesiaca orgány členských štátov zodpovedné za registre oznamujú Komisii elektronickými prostriedkami registre oblastí EETS a poskytovateľov EETS. Komisia sprístupní tieto informácie členským štátom. Na akýkoľvek nesúlad, pokiaľ ide o situáciu v členskom štáte, sa musí upozorniť členský štát registrácie a Komisia.

KAPITOLA VII

PILOTNÉ SYSTÉMY

Článok 22

Pilotné mýtne systémy

1.   S cieľom umožniť technický rozvoj EETS môžu členské štáty dočasne, na obmedzených častiach svojej mýtnej oblasti a súbežne so systémom spĺňajúcim požiadavky EETS povoliť pilotné mýtne systémy zahŕňajúce nové technológie alebo koncepcie, ktoré nespĺňajú jedno alebo viaceré ustanovenia tejto smernice.

2.   Od poskytovateľov EETS sa nesmie vyžadovať, aby sa zúčastňovali na pilotných mýtnych systémoch.

3.   Pred spustením pilotného mýtneho systému požiada dotknutý členský štát Komisiu o povolenie. Komisia vydá alebo zamietne povolenie formou rozhodnutia do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Komisia môže zamietnuť povolenie, ak by pilotný mýtny systém mohol ohroziť správne fungovanie štandardných existujúcich elektronických cestných mýtnych systémov alebo EETS. Počiatočné obdobie pre takéto povolenie nesmie presiahnuť tri roky.

KAPITOLA VIII

VÝMENA INFORMÁCIÍ O NEUHRADENÍ CESTNÝCH POPLATKOV

Článok 23

Postup pri výmene informácií medzi členskými štátmi

1.   S cieľom umožniť identifikáciu vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, v prípade ktorého sa cestný poplatok považuje za neuhradený, udelí každý členský štát prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel len národným kontaktným miestam ostatných členských štátov s možnosťou automatického vyhľadávania:

a)

údajov o vozidlách; a

b)

údajov o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla.

Dátové prvky uvedené v písmenách a) a b), ktoré sú nevyhnutné na automatické vyhľadávanie, musia byť v súlade s prílohou I.

2.   Na účely výmeny údajov uvedených v odseku 1 určí každý členský štát národné kontaktné miesto. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby výmena informácií medzi členskými štátmi prebiehala len na úrovni národných kontaktných miest. Právomoci národných kontaktných miest sa riadia platným právom dotknutého členského štátu. V uvedenom procese výmeny údajov sa osobitná pozornosť musí venovať riadnej ochrane osobných údajov.

3.   Pri automatickom vyhľadávaní formou odosielanej požiadavky použije národné kontaktné miesto členského štátu, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, úplné evidenčné číslo.

Uvedené automatické vyhľadávania sa vykonávajú v súlade s postupmi uvedenými v kapitole 3 bodoch 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV (16) a s požiadavkami prílohy I k tejto smernici.

Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, použije získané údaje na zistenie toho, kto je za neuhradenie daného poplatku zodpovedný.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa výmena informácií vykonávala pomocou softvérovej aplikácie európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) a zmenených verzií tohto softvéru, a to v súlade s prílohou I k tejto smernici a kapitolou 3 bodmi 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV.

5.   Každý členský štát znáša svoje vlastné náklady vyplývajúce zo správy, používania a údržby softvérových aplikácií uvedených v odseku 4.

Článok 24

Informačný list o neuhradení cestného poplatku

1.   Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, rozhodne o tom, či sa v nadväznosti na neuhradenie cestného poplatku začne konanie alebo nie.

Ak sa členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, rozhodne takéto konanie začať, uvedený členský štát v súlade so svojím vnútroštátnym právom informuje vlastníka, držiteľa vozidla, prípadne inú identifikovanú osobu podozrivú z neuhradenia cestného poplatku.

Ak je to ustanovené vo vnútroštátnom práve, uvedené informácie zahŕňajú právne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú na území členského štátu, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku na základe jeho práva.

2.   Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej z neuhradenia cestného poplatku uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu neuhradenia cestného poplatku, miesto, dátum a čas neuhradenia cestného poplatku, názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý bol porušený, právo odvolať sa a právo na prístup k informáciám, sankciu a podľa okolností údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie skutočnosti neuhradenia cestného poplatku. Na účel vypracovania informačného listu použije členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, vzor stanovený v prílohe II.

3.   Ak sa členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, rozhodne začať konanie v nadväznosti na neuhradenie cestného poplatku, na zaistenie dodržiavania základných práv zašle informačný list v jazyku, v ktorom je vyhotovený doklad o evidencii vozidla, ak je k dispozícii, alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu evidencie.

Článok 25

Následné konanie zo strany subjektov zodpovedných za výber cestného poplatku

1.   Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, môže subjektu zodpovednému za výber cestného poplatku poskytnúť údaje získané v rámci postupu uvedeného v článku 23 ods. 1, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

prenášané údaje sú obmedzené na údaje, ktoré tento subjekt potrebuje na získanie dlžného cestného poplatku;

b)

postup získania dlžného cestného poplatku je v súlade s postupom stanoveným v článku 24;

c)

príslušný subjekt je zodpovedný za vykonanie tohto postupu; a

d)

vykonaním platobného príkazu vydaného subjektom, ktorý prijíma údaje, sa zabezpečí úhradu cestného poplatku.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje poskytnuté zodpovednému subjektu použili výlučne na účel získania dlžného cestného poplatku a po úhrade cestného poplatku sa bezodkladne vymazali alebo v prípade, že k úhrade poplatku nedošlo, v primeranej lehote po prenose, ktorú stanoví členský štát.

Článok 26

Podávanie správ členskými štátmi Komisii

Každý členský štát zašle Komisii do 19. apríla 2023 a následne každé tri roky súhrnnú správu.

V súhrnnej správe sa uvedie počet automatických vyhľadávaní vykonaných členským štátom, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, a adresovaných národnému kontaktnému miestu členského štátu evidencie v nadväznosti na prípady neuhradenia cestných poplatkov, ku ktorým došlo na jeho území, ako aj počet nesplnených požiadaviek.

V súhrnnej správe sa uvedie aj opis situácie na vnútroštátnej úrovni z hľadiska konaní v nadväznosti na neuhradenie cestného poplatku na základe podielu prípadov takéhoto neuhradenia cestných poplatkov, po ktorých nasledovali informačné listy.

Článok 27

Ochrana údajov

1.   Na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 a vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponuje smernica 2002/58/ES a smernica (EÚ) 2016/680.

2.   Členské štáty prijmú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi na ochranu údajov potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby:

a)

sa spracúvanie osobných údajov na účely článkov 23, 24 a 25 obmedzilo na druhy údajov uvedené v prílohe I tejto smernice;

b)

osobné údaje boli presné a aktualizované a žiadosti o opravu alebo vymazanie sa vybavovali bez zbytočného odkladu; a

c)

bola stanovená lehota uchovávania osobných údajov.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice používali len na tieto účely:

a)

identifikáciu osôb podozrivých z porušenia povinností v súvislosti s platbou cestných poplatkov v zmysle článku 5 ods. 8;

b)

zabezpečenie plnenia povinností mýtneho úradu voči daňovým orgánom v zmysle článku 5 ods. 9; a

c)

identifikáciu vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, v prípade ktorého sa zistilo neuhradenie cestného poplatku, v zmysle článkov 23 a 24.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov, právo na odškodnenie a účinné súdne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 alebo podľa okolností v smernici (EÚ) 2016/680.

3.   Tento článok nemá vplyv na možnosť členských štátov obmedziť rozsah povinností a práv uvedených v určitých ustanoveniach nariadenia (EÚ) 2016/679 v súlade s článkom 23 uvedeného nariadenia na účely uvedené v prvom odseku uvedeného článku.

4.   Každá dotknutá osoba má právo získať bez zbytočného odkladu informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku, vrátane dátumu požiadavky a identifikácie príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Podávanie správ

1.   Komisia do 19. apríla 2023 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tejto smernice, najmä pokiaľ ide o rozvoj a zavádzanie EETS a účinnosť a efektívnosť mechanizmu na výmenu údajov v rámci vyšetrovania prípadov neuhradenia cestných poplatkov.

Správa sa bude zaoberať predovšetkým:

a)

vplyvom článku 5 ods. 1 a 2 na zavádzanie EETS s osobitným dôrazom na dostupnosť služby v malých alebo okrajových oblastiach EETS;

b)

účinnosťou článkov 23, 24 a 25 v znižovaní počtu prípadov neuhradenia cestných poplatkov v Únii; a

c)

pokrokom dosiahnutým v oblasti aspektov interoperability medzi elektronickými cestnými mýtnymi systémami, ktoré využívajú satelitné určovanie polohy a 5,8 GHz mikrovlnnú technológiu.

2.   K správe sa prípadne pripojí návrh Európskemu parlamentu a Rade na ďalšiu revíziu tejto smernice, najmä pokiaľ ide o tieto prvky:

a)

ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby EETS bola k dispozícii vo všetkých oblastiach EETS vrátane malých a okrajových oblastí;

b)

opatrenia na ďalšie uľahčenie cezhraničného vymáhania úhrady cestných poplatkov v Únii vrátane opatrení vzájomnej pomoci; a

c)

rozšírenie ustanovení, ktoré uľahčujú cezhraničné presadzovanie predpisov, na zóny s nízkymi emisiami, pásma s obmedzeným prístupom alebo iné systémy regulácie prístupu vozidiel do miest.

Článok 29

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 30 prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať prílohu I na zohľadnenie prípadných relevantných zmien, ktoré sa majú vykonať v rozhodnutiach Rady 2008/615/SVV (17) a 2008/616/SVV, alebo ak si to vyžadujú akékoľvek iné relevantné akty Únie.

Článok 30

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 15 ods. 5, článku 19 ods. 5 a článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. apríla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 15 ods. 5, článku 19 ods. 5 a článku 29 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 15 ods. 5, článku 19 ods. 5 a článku 29 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 31

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre elektronické mýto.

Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 32

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 19. októbra 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 až 27 a s prílohami I a II. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 19. októbra 2021.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 33

Zrušenie

Smernica 2004/52/ES sa zrušuje s účinnosťou od 20. októbra 2021 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice uvedených v prílohe III časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 181.

(2)  Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 66.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2019.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).

(16)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

(17)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).


PRÍLOHA I

Dátové prvky potrebné na vykonanie automatického vyhľadávania uvedeného v článku 23 ods. 1

Položka

P/N (1)

Poznámky

Údaje o vozidle

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Evidenčné číslo

P

(A (2))

Údaje o neuhradení cestného poplatku

P

 

Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku

P

 

Referenčný dátum udalosti

P

 

Referenčný čas udalosti

P

 

Dátové prvky poskytnuté v nadväznosti na automatické vyhľadávanie vykonané podľa článku 23 ods. 1

Časť I.   Údaje o vozidlách

Položka

P/N (3)

Poznámky

Evidenčné číslo

P

 

Číslo šasi/VIN

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Značka

P

(D.1 (4)) napr. Ford, Opel, Renault

Modelový typ vozidla

P

(D.3) napr. Focus, Astra, Megane

Kód kategórie EÚ

P

(J) napr. mopedy, motocykle, automobily

Emisná trieda EURO

P

napr. Euro 4, EURO 6

Časť II.   Údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidiel

Položka

P/N (5)

Poznámky

Údaje o držiteľoch vozidla

 

(C.1 (6))

Údaje sa týkajú držiteľa konkrétneho osvedčenia o evidencii.

Priezvisko (názov spoločnosti) držiteľa osvedčenia o evidencii

P

(C.1.1)

Priezvisko, tituly atď. sa uvedú v oddelených kolónkach a meno (názov) sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Meno

P

(C.1.2)

Meno(-á) a iniciály sa uvedú v oddelených kolónkach a meno sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Adresa

P

(C.1.3)

Ulica, číslo domu, PSČ, miesto bydliska, krajina bydliska atď. sa uvedú v oddelených kolónkach a adresa sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

Údaje o vlastníkoch vozidla

 

(C.2) Údaje sa týkajú vlastníka vozidla.

Priezvisko (názov spoločnosti) vlastníka

P

(C.2.1)

Meno

P

(C.2.2)

Adresa

P

(C.2.3)

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

 

 

Informácie o vlastníkovi/držiteľovi sa neposkytujú v prípade vrakov, odcudzených vozidiel alebo tabuliek s evidenčným číslom, alebo neplatného osvedčenia o evidencii. Namiesto toho sa odošle správa: „Táto informácia sa nesprístupňuje“.


(1)  P = povinné, ak je dostupné vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(2)  Harmonizovaný kód Únie, pozri smernicu Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

(3)  P = povinné, ak je dostupné vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(4)  Harmonizovaný kód Únie, pozri smernicu 1999/37/ES.

(5)  P = povinné, ak je dostupné vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(6)  Harmonizovaný kód Únie, pozri smernicu 1999/37/ES.


PRÍLOHA II

VZOR INFORMAČNÉHO LISTU

uvedeného v článku 24

[titulná strana]

[meno, adresa a telefónne číslo odosielateľa]

[meno a adresa adresáta]

INFORMAČNÝ LIST

o neuhradení cestného poplatku v …

[členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku]

Strana 2

Dňa … bolo zistené neuhradenie cestného poplatku za vozidlo s evidenčným

[dátum]

číslom … značka … model …

Orgán, ktorý zistil priestupok …

[názov príslušného orgánu]

[Možnosť 1] (1)

Ste evidovaný ako držiteľ osvedčenia o evidencii uvedeného vozidla.

[Možnosť 2] (1)

Držiteľ osvedčenia o evidencii uvedeného vozidla uviedol, že v čase zisteného neuhradenia cestného poplatku ste viedli uvedené vozidlo.

Príslušné údaje o neuhradení cestného poplatku sú uvedené ďalej na strane 3.

Výška dlžnej peňažnej sankcie za neuhradenie cestného poplatku je … EUR/národná mena. (1)

Výška dlžného cestného poplatku je … EUR/národná mena. (1)

Sumu je potrebné uhradiť do dátumu …

Ak túto peňažnú sankciu/cestný poplatok neuhradíte, odporúčame Vám vyplniť priložený formulár odpovede (strana 4) a zaslať ho na uvedenú adresu. (1).

Tento list sa spracúva v súlade s vnútroštátnym právom …

[členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku].

Strana 3

Príslušné podrobnosti o neuhradení cestného poplatku

a)

Údaje o vozidle, za ktoré nebol uhradený cestný poplatok:

 

Evidenčné číslo: …

 

Členský štát evidencie: …

 

Značka a model: …

b)

Údaje o neuhradení cestného poplatku

 

Miesto, dátum a čas zisteného neuhradenia cestného poplatku:

 

Povaha a zákonná klasifikácia neuhradenia cestného poplatku:

 

Podrobný opis neuhradenia cestného poplatku:

 

Odkaz na príslušné právne ustanovenie(-a):

 

Opis dôkazov o neuhradení cestného poplatku alebo odkaz na ne:

c)

Údaje o zariadení použitom na zistenie neuhradenie cestného poplatku (2):

 

Špecifikácia zariadenia:

 

Identifikačné číslo zariadenia:

 

Ciachovanie platí do:

(1)

Nehodiace sa prečiarknite.

(2)

Nevyplní sa, ak sa nepoužilo žiadne zariadenie.

Strana 4

Formulár odpovede

(vyplňte paličkovým písmom)

A.

Totožnosť vodiča:

Celé meno:

Miesto a dátum narodenia:

Číslo vodičského preukazu: … vydaného (dátum): … v (miesto): …

Adresa: …

B.

Zoznam otázok:

1.

Je vozidlo továrenskej značky … s evidenčným číslom … evidované na vaše meno? … áno/nie (1)

Ak nie, držiteľom osvedčenia o evidencii je: …

(priezvisko, meno, adresa)

2.

Uznávate, že ste neuhradili cestný poplatok? Áno/nie (1)

3.

Ak to neuznávate, vysvetlite prečo:

Vyplnený formulár zašlite do 60 dní od dátumu tohto informačného listu tomuto orgánu alebo subjektu: …

Na túto adresu: …

INFORMÁCIA

(Ak informačný list zasiela subjekt zodpovedný za výber cestného poplatku podľa článku 25):

 

Ak sa dlžný cestný poplatok neuhradí v lehote stanovenej v tomto informačnom liste, táto vec sa postúpi príslušnému orgánu …

[názov členského štátu, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku], ktorý ju preskúma.

 

Ak sa v tomto prípade nebude ďalej konať, budete informovaný do 60 dní od doručenia formulára odpovede alebo potvrdenia o úhrade. (1)

/

(Ak informačný list zasiela príslušný orgán členského štátu):

 

Prípad preskúma príslušný orgán …

[členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku].

 

Ak sa v tomto prípade nebude ďalej konať, budete informovaný do 60 dní od doručenia formulára odpovede alebo potvrdenia o úhrade. (1)

(1)

Nehodiace sa prečiarknite.

Ak sa bude v tomto prípade ďalej konať, uplatní sa tento postup:

[vyplní členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku – vysvetlenie ďalšieho postupu vrátane údajov o možnosti a postupe odvolania sa proti rozhodnutiu o stíhaní. Tieto informácie musia vždy zahŕňať: názov a adresu orgánu alebo subjektu príslušného na konanie v prípade; termín platby; názov a adresu príslušného odvolacieho orgánu; odvolaciu lehotu].

Tento list ako taký nemá právne následky.

Vyhlásenie o ochrane údajov

 

Ak sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov alebo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Takisto máte právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu].

 

Ak sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680.

V súlade s [názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorým sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680] máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov a obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Takisto máte právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu].


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica a jej zmena

(v zmysle článku 33)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES

Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109.

ČASŤ B

Lehota na transponovanie do vnútroštátneho práva

(uvedená v článku 33)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Smernica 2004/52/ES

20. november 2005


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 2004/52/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 3 ods. 2 prvá veta

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 1 ods. 2 úvodná časť

článok 1 ods. 2 úvodná časť

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 písm. 2 písm. c)

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 6

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 2, odsek 2, prvá veta

článok 4 ods. 7

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2 druhá a tretia veta

článok 3 ods. 4

článok 2 ods. 2 štvrtá veta

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 6

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 6

článok 2 ods. 7

Článok 27

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2, prvá veta

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 2, druhá veta

článok 3 ods. 2, tretia veta

 

článok 3 ods. 3

 

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 7

článok 3 ods. 2

článok 4 ods. 8

článok 5 ods. 4

Článok 23

Článok 24

Článok 26

článok 2 ods. 7

Článok 27

Článok 28

Článok 29

Článok 30

Článok 5

Článok 31

Článok 6

článok 32 ods. 1

článok 32 ods. 2

Článok 33

Článok 7

Článok 34

Článok 8

Článok 35

príloha

príloha I

príloha II

príloha III

príloha IV


Korigendá

29.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/77


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

( Úradný vestník Európskej únie L 173 z 9. júla 2018 )

Na strane 22 v článku 1 bode 2 písm. c), v druhom pododseku v druhej vete:

namiesto:

„Zamestnávateľ bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý pododsek písm. h), nahradí vyslanému pracovníkovi takéto náklady v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou, ktoré sa vzťahujú na pracovnoprávny vzťah.“

má byť:

„Zamestnávateľ bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý pododsek písm. i), nahradí vyslanému pracovníkovi takéto náklady v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou, ktoré sa vzťahujú na pracovnoprávny vzťah.“