ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 085I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
27. marca 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/491 z 25. marca 2019 s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/492 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/493 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

7

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/494 z 25. marca 2019 o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/495 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/496 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného vývozného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva

20

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/497 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie

22

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/498 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

25

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/499 z 25. marca 2019, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ zriadeného nariadením (EÚ) č. 1288/2013 v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie

32

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/500 z 25. marca 2019, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ( 1 )

35

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/501 z 25. marca 2019 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ( 1 )

39

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/502 z 25. marca 2019 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ( 1 )

49

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/503 z 25. marca 2019 o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ( 1 )

60

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/504 z 19. marca 2019, ktorým sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenie (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ( 1 )

66

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 ( Ú. v. EÚ L 38, 8.2.2019 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/491

z 25. marca 2019

s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 178,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

K vystúpeniu dôjde počas programového obdobia 2014 – 2020, v ktorom sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje na pätnástich programoch spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Dva z týchto programov, konkrétne PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) (ďalej spoločne len „programy spolupráce“) sú programy, ktoré zahŕňajú Severné Írsko a podporujú mier, zmierenie a spoluprácu medzi Severom a Juhom na základe Mierovej dohody Severného Írska (ďalej len „Veľkopiatková dohoda“), ktorú Únia plánuje zachovať aj v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez toho, aby dohoda o vystúpení nadobudla platnosť do dňa, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Preto by sa toto nariadenie malo obmedziť na uvedené programy spolupráce.

(3)

Programy spolupráce sa riadia najmä nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (3), (EÚ) č. 1303/2013 (4) a (EÚ, Euratom) 2018/1046 (5). V tomto nariadení by sa mali stanoviť ustanovenia s cieľom umožniť pokračovanie programov spolupráce aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie v súlade s uvedenými nariadeniami.

(4)

Pokiaľ ide o programy spolupráce, riadiaci orgán sa nachádza v orgáne pre osobitné programy EÚ (ďalej len „OOPEÚ“) zriadenom na základe Dohody medzi vládou Írska a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa zriaďujú vykonávacie orgány, ktorá bola podpísaná 8. marca 1999. Keďže sa programy spolupráce týkajú Severného Írska, mali by pokračovať s potrebnými doplňujúcimi ustanoveniami.

(5)

Na účely pokračovania programov spolupráce by sa malo objasniť, že bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, programy spolupráce môžu zahŕňať zúčastnené regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré by mali byť rovnocenné regiónom na úrovni NUTS 3.

(6)

Na účely pokračovania programov spolupráce s financovaním zo všeobecného rozpočtu Únie by sa medzi Komisiou a orgánmi Spojeného kráľovstva mala uzavrieť administratívna dohoda s cieľom umožniť potrebné kontroly a audity programov spolupráce, a to s účinnosťou od dátumu, ku ktorému sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo. Ak sa nebudú môcť vykonať takéto kontroly a audity, Komisia by mala mať možnosť prerušiť platobné lehoty, pozastaviť platby a uplatniť finančné opravy, ako sa stanovuje v článkoch 83, 142, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(7)

V súlade s článkom 76 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonávacie rozhodnutia Komisie, ktorými sa schvaľuje program PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo), z 30. novembra 2015 a program Interreg VA, z 12. februára 2015, majú naďalej predstavovať rozhodnutie o financovaní v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, a tým aj právny záväzok v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Spojené kráľovstvo je naďalej zodpovedné za svoje finančné záväzky, ktoré prevzalo ako členský štát a ktoré sa týkajú uvedených právnych záväzkov Únie.

(8)

Spojené kráľovstvo od dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo, prestane byť súčasťou „časti programovej oblasti na území Únie“ v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Preto by sa mali upraviť ustanovenia uvedeného nariadenia o oprávnenosti operácií v závislosti od miesta.

(9)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožniť po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie pokračovanie programov spolupráce, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len v situácii, ak dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ nenadobudne platnosť do dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú ustanovenia na riešenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie v situácii, ak dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ nenadobudne platnosť do dátumu, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a to pokiaľ ide o pokračovanie týchto dvoch programov spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013, za účasti Spojeného kráľovstva (ďalej spoločne len „programy spolupráce“):

1.

PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo);

2.

Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko).

2.   Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 sa naďalej uplatňuje na programy spolupráce podliehajúce tomuto nariadeniu.

Článok 2

Geografické rozloženie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, programy spolupráce môžu zahŕňať zúčastnené regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré sú rovnocenné regiónom na úrovni NUTS 3.

Článok 3

Orgány zodpovedné za programy

Odchylne od článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013:

orgán pre osobitné programy EÚ (OOPEÚ), v ktorom sa nachádza riadiaci orgán a certifikačný orgán programov spolupráce, aj naďalej vykonáva svoje funkcie,

ministerstvo financií Severného Írska zostáva orgánom auditu programov spolupráce.

Článok 4

Právomoci Komisie v súvislosti s kontrolami

Na uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa kontrol a auditu programov spolupráce sa dohodnú Komisia a orgány Spojeného kráľovstva. Kontroly a audity sa vzťahujú na celé obdobie predmetných programov spolupráce.

Ak sa potrebné kontroly a audit programov spolupráce nedajú vykonať vo všetkých príslušných regiónoch, považuje sa to za závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly na účely opatrení stanovených v článkoch 83, 142, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 5

Oprávnenosť operácií v závislosti od miesta

Na programy spolupráce sa neuplatňuje strop stanovený v článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/492

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (3) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES (4) spolu vytvárajú regulačný rámec pre činnosti uznaných organizácií, ktoré vykonávajú inšpekcie a prehliadky lodí a vydávajú pre ne osvedčenia.

(3)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009 Komisia pravidelne a aspoň každé dva roky posudzuje organizácie, ktoré vykonávajú inšpekcie a prehliadky lodí a vydávajú pre ne osvedčenia, uznané Komisiou na úrovni Únie (ďalej len „uznané organizácie“) spolu s členským štátom, ktorý predložil príslušnú žiadosť o uznanie organizácie.

(4)

Z dôvodov rovnakého zaobchádzania sa organizácie, ktoré boli pôvodne uznané príslušným členským štátom v súlade so smernicou Rady 94/57/ES (5) a ktoré sú v súčasnosti uznané Úniou podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009, majú posudzovať Komisiou spolu s členským štátom, ktorý tieto organizácie pôvodne uznal.

(5)

V súlade s článkami 7 a 8 nariadenia (ES) č. 391/2009 uznané organizácie musia aj naďalej spĺňať požiadavky a minimálne kritériá stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu na to, aby si zachovali uznanie Únie. Toto sa overuje na základe nepretržitého posudzovania, ktoré vykonáva Komisia spolu s príslušným členským štátom v súlade s článkom 8 ods. 1 uvedeného nariadenia. Pravidelné posudzovanie má preto zásadný význam z hľadiska zachovania uznania organizácií.

(6)

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie sa už Spojené kráľovstvo nebude môcť zúčastňovať na posúdeniach vykonávaných podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009.

(7)

Uznané organizácie, ktoré boli pôvodne uznané Spojeným kráľovstvom, sú v súčasnosti uznané Úniou a iné členské štáty ich poverili úlohami týkajúcimi sa inšpekcií a prehliadok lodí a vydávania osvedčení lodiam v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES. Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009 by sa mal preto zmeniť, aby sa zabezpečilo, že uvedené organizácie budú aj naďalej podliehať posudzovaniu v súlade s požiadavkami uvedeného ustanovenia.

(8)

Zároveň by sa mali zohľadniť povinnosti v oblasti monitorovania a dohľadu, ktoré musia členské štáty v súčasnosti plniť podľa článku 9 smernice 2009/15/ES. V tejto súvislosti by posudzovanie uznaných organizácií podľa nariadenia (ES) č. 391/2009 mala vykonávať Komisia spolu s členským štátom, resp. členskými štátmi, ktoré udelili príslušnej uznanej organizácii oprávnenie v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES.

(9)

S cieľom zabezpečiť koordináciu vnútroštátnych činností a činností Únie, pokiaľ ide o monitorovanie uznaných organizácií, by sa Komisia mala radiť s odborníkmi a identifikovať a vymieňať si osvedčené postupy, aby sa predchádzalo duplicitnej práci a aby sa čo najlepšie využili existujúce kapacity a zdroje.

(10)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 391/2009 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 nariadenia (ES) č. 391/2009 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Všetky uznané organizácie pravidelne a aspoň každé dva roky posudzuje Komisia spolu s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré im udelili oprávnenie v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES, s cieľom overiť, či si tieto organizácie plnia povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a spĺňajú minimálne kritériá stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Toto posúdenie sa týka len tých činností uznaných organizácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.“

Článok 2

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinkoch tohto nariadenia najneskôr do troch rokov odo dňa začatia jeho uplatňovania.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 391/2009 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 298.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47).

(5)  Smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/7


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2019/493

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (3) sa zaviedol osobitný európsky právny štatút európskych politických strán a európskych politických nadácií a stanovilo sa ich financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Týmto nariadením sa zároveň zriadil Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“).

(2)

Na to, aby mohol úrad v plnej miere plniť svoje úlohy vrátane nových úloh stanovených v tomto nariadení, a aby ich mohol plniť nezávislým spôsobom, je potrebné ho personálne obsadiť stálymi zamestnancami a udeliť riaditeľovi úradu právomoci menovacieho orgánu.

(3)

Nedávne udalosti poukázali na možné riziká, ktoré pre volebné procesy a demokraciu môže predstavovať nezákonné používanie osobných údajov. Integritu európskeho demokratického procesu je preto potrebné chrániť stanovením finančných sankcií v tých situáciách, keď európske politické strany alebo európske politické nadácie ťažia z porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov s cieľom ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu.

(4)

Na tento účel by sa mal zaviesť postup overovania, podľa ktorého musí úrad za istých okolností požiadať výbor nezávislých významných osobností zriadený nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, aby posúdil, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov. Ak sa v súlade s postupom overovania zistí, že sa tak stalo, úrad by mal uložiť sankcie podľa účinného, primeraného a odrádzajúceho sankčného systému vytvoreného nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(5)

Keď úrad v súlade s postupom overovania uloží európskej politickej strane alebo nadácii sankciu, náležite by mal zohľadniť zásadu ne bis in idem, podľa ktorej sankcie nemožno uložiť dvakrát za ten istý čin. Úrad by mal takisto zabezpečiť, aby bola dodržaná zásada právnej istoty a aby dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia dostala príležitosť byť vypočutá.

(6)

Tento nový postup by mal existovať súbežne s bežnými postupmi, ktoré sa používajú na overovanie dodržiavania podmienok registrácie a v prípadoch zjavného a vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená. Lehoty, ktoré sa uplatňujú v prípade overovania dodržiavania podmienok a požiadaviek registrácie, uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, by sa však na nový postup uplatňovať nemali.

(7)

Keďže nový postup sa aktivuje rozhodnutím príslušného vnútroštátneho dozorného orgánu pre ochranu údajov, mala by existovať možnosť, aby dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia požiadali o preskúmanie sankcie v prípade, že rozhodnutie daného vnútroštátneho dozorného orgánu bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu bol úspešný, za predpokladu, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 prebehli v súlade s prísnymi demokratickými pravidlami a pri plnom dodržiavaní európskych hodnôt demokracie, právneho štátu a dodržiavaní základných práv, je dôležité, aby ustanovenia o novom postupe overovania nadobudli účinnosť včas a aby sa postup začal uplatňovať čo najskôr. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením, nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa mení takto:

1.

V článku 6 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Riaditeľovi úradu pomáhajú zamestnanci, vo vzťahu ku ktorým riaditeľ vykonáva právomoci, ktoré sú udelené menovaciemu orgánu podľa Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a právomoci, ktoré sú udelené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy s ostatnými zamestnancami podľa Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako stanovuje nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“). Úrad môže v akejkoľvek oblasti svojej činnosti využívať iných vyslaných národných expertov alebo iných zamestnancov, ktorí nie sú zamestnancami úradu.

Na zamestnancov úradu sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ako aj pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Výber pracovníkov nesmie viesť ku konfliktu záujmov medzi ich povinnosťami v úrade a akýmikoľvek ďalšími úradnými povinnosťami, pričom pracovníci sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by bolo nezlučiteľné s povahou ich povinností.“

2.

V článku 10 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Postupy stanovené v prvom a druhom pododseku sa nesmú začať v období dvoch mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu. Uvedená lehota sa neuplatňuje na postup stanovený v článku 10a.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov

1.   Žiadna európska politická strana alebo európska politická nadácia nesmie úmyselne ovplyvňovať ani sa usilovať ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že by ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov fyzickou alebo právnickou osobou.

2.   Ak je úrad informovaný o rozhodnutí vnútroštátneho dozorného orgánu v zmysle článku 4 bod 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (*1), v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila príslušné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11 tohto nariadenia. Úrad sa môže v prípade potreby spojiť s príslušným vnútroštátnym dozorným orgánom.

3.   Výbor uvedený v odseku 2 poskytne stanovisko k tomu, či dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z uvedeného porušenia. Úrad požiada o toto stanovisko bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako bol informovaný o rozhodnutí vnútroštátneho dozorného orgánu. Úrad určí pre výbor krátku a primeranú lehotu na vydanie stanoviska. Výbor túto lehotu dodrží.

4.   So zreteľom na stanovisko výboru úrad podľa článku 27 ods. 2 písm. a) bodu vii) rozhodne, či sa majú uložiť finančné sankcie dotknutej európskej politickej strane alebo dotknutej európskej politickej nadácii. Rozhodnutie úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä s ohľadom na stanovisko výboru, a musí sa urýchlene uverejniť.

5.   Postupom stanoveným v tomto článku nie je dotknutý postup stanovený v článku 10.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

4.

V článku 11 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Na žiadosť úradu výbor poskytne stanovisko:

a)

ku každému prípadnému jasnému a závažnému porušeniu hodnôt, na ktorých je založená Únia a ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) a v článku 3 ods. 2 písm. c), európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou;

b)

k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku môže výbor požiadať, aby mu úrad, Európsky parlament, dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia, iné politické strany, politické nadácie alebo iné zainteresované strany predložili akýkoľvek relevantný dokument a dôkaz, a zároveň môže požiadať o vypočutie ich zástupcov. V prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 10a spolupracuje s výborom v súlade s príslušným právom.“

5.

V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Európska politická strana a európska politická nadácia musí v čase predloženia tejto žiadosti spĺňať povinnosti uvedené v článku 23 a odo dňa predloženia žiadosti do konca rozpočtového roku alebo činnosti, na ktoré sa príspevok alebo grant vzťahuje, musí zostať zapísaná v registri a nesmie byť predmetom žiadnej zo sankcií uvedených v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch v), vi) a vii).“

6.

Článok 27 sa mení takto:

a)

V odseku 2 písm. a) sa dopĺňa tento bod:

„vii)

v prípade, že sa v súlade s postupom overovania stanoveným v článku 10a zistí, že európska politická strana alebo európska politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných údajov.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„7.   V prípade, že rozhodnutie vnútroštátneho dozorného orgánu uvedené v článku 10a bolo zrušené alebo že opravný prostriedok proti takému rozhodnutiu bol úspešný, za predpokladu, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky, úrad na žiadosť dotknutej európskej politickej strany alebo dotknutej európskej politickej nadácie preskúma akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená podľa odseku 2 písm. a) bodu vii).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 12. decembra 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/11


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/494

z 25. marca 2019

o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Hlavným cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (3) je dosiahnuť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti letectva v Únii. Na tento účel bol vytvorený systém osvedčení pre rôzne letecké činnosti s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň bezpečnosti a umožniť potrebné overenia a vzájomné uznávanie vydaných osvedčení.

(3)

Mnohé zainteresované strany majú možnosť v oblasti bezpečnosti letectva prostredníctvom rôznych opatrení zmierniť vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na osvedčenia a schválenia. Uvedené opatrenia zahŕňajú prechod pod orgán civilného letectva jedného zo zostávajúcich 27 členských štátov alebo podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) pred dátumom vystúpenia, pričom osvedčenie nadobudneplatnosť od tohto dátumu a je teda podmienené tým, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou.

(4)

Na rozdiel od iných oblastí práva Únie však existuje niekoľko konkrétnych prípadov, keď nie je možné získať osvedčenie od iného členského štátu alebo agentúry, pretože Spojené kráľovstvo bude od dátumu vystúpenia vo svojej jurisdikcii plniť úlohu „štátu projektu“ podľa Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Spojené kráľovstvo zase môže vydávať osvedčenia v tejto novej úlohe len v prípade, že túto novú úlohu prijalo, a to po tom, čo sa právo Únie prestane vzťahovať na Spojené kráľovstvo po jeho vystúpení z Únie.

(5)

Je preto potrebné stanoviť dočasný mechanizmus na predĺženie platnosti určitých osvedčení v oblasti bezpečnosti letectva, aby sa dotknutým prevádzkovateľom a agentúre poskytol dostatočný čas na vydanie potrebných osvedčení podľa článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 s cieľom zohľadniť štatút Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny.

(6)

Trvanie takéhoto predĺženia platnosti osvedčení by malo byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú na riešenie odchodu Spojeného kráľovstva zo systému bezpečnosti letectva Únie.

(7)

S cieľom poskytnúť v prípade potreby dodatočný čas na vydanie osvedčení pre príslušných prevádzkovateľov podľa článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti osvedčení uvedených v oddiele I prílohy k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (4). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(8)

Na rozdiel od mnohých iných oblastí práva Únie týkajúcich sa tovaru, neplatnosť osvedčení navyše nemá vplyv na uvedenie na trh, ale na skutočné používanie leteckých výrobkov, súčastí a zariadení v rámci Únie, napríklad keď sa súčasti a zariadenia inštalujú do lietadla Únie prevádzkovaného v rámci Únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva by nemalo ovplyvniť takéto používanie leteckých výrobkov v Únii.

(9)

Výcvik pilotov a mechanikov v oblasti systému bezpečnosti letectva Únie je prísne regulovaný a moduly výcviku sú harmonizované. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na module výcviku v jednom členskom štáte, nemôžu počas uvedeného výcviku vždy prejsť do iného členského štátu. Táto osobitná situácia by sa mala zohľadniť v rámci krízových opatrení Únie.

(10)

Ustanovenia tohto nariadenia by mali z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mali by sa v zásade uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. V záujme čo najskoršieho vykonania potrebných administratívnych postupov by sa však určité ustanovenia mali uplatňovať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú osobitné ustanovenia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie týkajúce sa určitých osvedčení o bezpečnosti letectva vydaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (5) alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139 fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, a týkajúce sa určitých situácii, pokiaľ ide o leteckú odbornú prípravu.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na osvedčenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré sú platné v deň predchádzajúci dňu, kedy sa toto nariadenie začne uplatňovať, a ktoré vydala:

a)

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, ako sa uvádza v oddiele 1 prílohy, alebo

b)

fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli osvedčené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva, ako sa uvádza v oddiele 2 prílohy.

3.   Okrem osvedčení uvedených v odseku 2 sa toto nariadenie uplatňuje na moduly výcviku uvedené v článku 5.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúce vymedzenia pojmov nariadenia (EÚ) 2018/1139 a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 3

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a)

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) zostávajú platné počas obdobia deviatich mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Ak je potrebný dodatočný čas na vydanie osvedčení uvedených v článku 68 nariadenia (EÚ) 2018/1139 pre príslušných prevádzkovateľov, Komisia môže delegovanými aktmi predĺžiť obdobie platnosti uvedené v prvom odseku tohto článku.

Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia poradí s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 4

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b)

Osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) týkajúce sa používania výrobkov, súčastí a zariadení zostávajú platné.

Článok 5

Prenos modulov výcviku

Odchylne od nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (6) a (EÚ) č. 1321/2014 (7) príslušné orgány členských štátov alebo vo vhodnom prípade agentúra zohľadnia preskúšania vykonávané výcvikovými organizáciami, ktoré podliehajú dohľadu príslušného orgánu Spojeného kráľovstva, ale ktoré doposiaľ neviedli k vydaniu preukazu spôsobilosti pred dátumom začiatku uplatňovania uvedeným v článku 10 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia, ako keby boli vykonané výcvikovou organizáciou, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu.

Článok 6

Pravidlá a povinnosti týkajúce sa osvedčení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 alebo 4

1.   Osvedčenia, na ktoré sa vzťahujú články 3 alebo 4 tohto nariadenia, podliehajú pravidlám, ktoré sa na ne uplatňujú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1139 a v súlade s vykonávacími a delegovanými aktmi prijatými na jeho základe alebo na základe nariadenia (ES) č. 216/2008. Agentúra má právomoci stanovené v nariadení (EÚ) 2018/1139 a vo vykonávacích a delegovaných aktoch prijatých podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o subjekty, ktoré majú hlavné miesto podnikania v tretej krajine.

2.   Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a osoby, ktoré vydali osvedčenia uvedené v článku 4, poskytnú na žiadosť agentúry kópie všetkých audítorských správ, zistení a plánov nápravných opatrení týkajúcich sa osvedčení, ktoré boli vydané počas obdobia troch rokov pred podaním žiadosti. Ak tieto dokumenty neboli doručené v lehotách stanovených agentúrou v jej žiadosti, agentúra môže v prípade potreby zrušiť výhodu získanú podľa článku 3 alebo 4.

3.   Držitelia osvedčení uvedených v článku 3 a osoby, ktoré vydali osvedčenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia, bezodkladne informujú agentúru o akýchkoľvek opatreniach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré by mohli byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 2018/1139.

Článok 7

Príslušný orgán

Na účely tohto nariadenia a na účely dohľadu nad držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a osobami, ktoré vydali tieto osvedčenia, koná agentúra ako príslušný orgán pre subjekty tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 a vykonávacích a delegovaných aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia alebo podľa nariadenia (ES) č. 216/2008.

Článok 8

Uplatňovanie nariadenia Komisie (EÚ) č. 319/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 (8) sa uplatňuje na fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia alebo osobami, ktoré vydali tieto osvedčenia, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre držiteľov zodpovedajúcich osvedčení vydaných fyzickým alebo právnickým osobám tretích krajín.

Článok 9

Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál

Agentúra môže v súlade s článkom 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1139 vydať prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál pre uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Článok 5 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v prvom pododseku odseku 2 nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007 (Ú. v. EÚ L 93, 28.3.2014, s. 58).


PRÍLOHA

ZOZNAM OSVEDČENÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

Oddiel 1:

Osvedčenia vydané Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve, a pre lietadlá, uvedené v:

1.1.

nariadení Komisie (EÚ) č. 748/2012 (1), prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti B (typové osvedčenia a obmedzené typové osvedčenia);

1.2.

nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti D (zmeny typových osvedčení a obmedzených typových osvedčení);

1.3.

nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti E (doplnkové typové osvedčenia);

1.4.

nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti M (opravy);

1.5.

nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti O (európske technické štandardné schválenia);

1.6.

nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, časti 21, oddiele A, podčasti J (povolenie organizácie na projektovanie).

Oddiel 2:

Osvedčenia pre výrobky, súčasti alebo zariadenia vydané fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré boli osvedčené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva, uvedené v:

2.1.

nariadení (EÚ) č. 748/2012, prílohe I, oddiele A, podčasti G, bode 21.A.163 písm. c) (úradné uvoľňovacie osvedčenia v prípade výrobkov, častí a zariadení);

2.2.

nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe II, časti 145, bode 145.A.75 písm. e) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby);

2.3.

nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe II, časti 145, bode 145.A.75 písm. f) (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA 1);

2.4.

nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti F, bode M.A.615 písm. d) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby);

2.5.

nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časť M, oddiele A, podčasti F, bode M.A.615 písm. e) (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v prípade lietadla ELA 1);

2.6.

nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti G, bode M.A.711 písm. a) bode 4 alebo písm. b) bode 1 (osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a predĺženie ich platnosti);

2.7.

nariadení (EÚ) č. 1321/2014, prílohe I, časti M, oddiele A, podčasti H, bode M.A.801 písm. b) bodoch 2 a 3 a písm. c) (osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v súvislosti s dokončením údržby).


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/16


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/495

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Nástroj na prepájanie Európy, ktorý je kľúčovým nástrojom Únie určeným na financovanie, bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (4). Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa cezhraničné projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť, ako aj prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a k cieľom udržateľného rozvoja.

(3)

V časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013 sa stanovuje zoznam deviatich koridorov základnej siete. Uvedené koridory predstavujú nástroj na uľahčenie koordinovaného zavádzania základnej siete. Mali by prispievať k súdržnosti základnej siete prostredníctvom lepšej územnej spolupráce, napĺňať širšie ciele dopravnej politiky a uľahčovať interoperabilitu, modálnu integráciu a multimodálne operácie.

(4)

Spojené kráľovstvo je súčasťou koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, ktorý zahŕňa prepojenia medzi Belfastom, Dublinom a Corkom na ostrove Írsko a prepojenia vo Veľkej Británii z Glasgowa a Edinburghu na severe s mestami Folkestone a Dover na juhu. Úseky a uzly Spojeného kráľovstva sú uvedené v tabuľke s názvom „Predbežne identifikované úseky vrátane projektov“ pre koridory základnej siete uvedené v bode 2 časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013.

(5)

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie sa časti smerovania koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, ktoré súvisia so Spojeným kráľovstvom, a úseky a uzly Spojeného kráľovstva uvedené v tabuľke predbežne identifikovaných úsekov vrátane projektov stanú zastaranými a odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo, už nebudú mať právne účinky.

(6)

Pre Írsko sú námorné spojenia kľúčovým prostriedkom na zabezpečenie jeho priameho prepojenia s kontinentálnou Európou, najmä vzhľadom na neistý vývoj obchodných tokov, ktoré prechádzajú cez „pozemný most“ Spojeného kráľovstva.

(7)

S cieľom zabrániť situácii, v ktorej je koridor základnej siete Severné more – Stredomorie rozdelený na dve oddelené a neprepojené časti, a zabezpečiť prepojenie Írska s kontinentálnou Európou, koridor základnej siete Severné more –Stredomorie by mal zahŕňať nové námorné spojenia medzi prístavmi Írska a prístavmi Belgicka, Francúzska a Holandska, ktoré sú súčasťou uvedeného koridoru. Okrem toho by sa spojením medzi koridorom Severné more – Stredomorie a atlantickým koridorom cez Le Havre, ktorý je súčasťou atlantického koridoru, mala zabezpečiť lepšia prepojenosť a integrácia vnútorného trhu.

(8)

Je dôležité, aby sa strednodobé dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie pre spojenia a dopravné toky, najmä prípadný presun dopravných tokov, zohľadnili pri navrhovaní nástroja, ktorým sa nahradí Nástroj na prepájanie Európy, a pri hodnotení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (5). Komisia by preto mala do roku 2021 vykonať včasné preskúmanie nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, aby zohľadnila prípadné zmeny toku tovaru po tom, čo Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie.

(9)

Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie a obmedzenej časti atlantického koridoru má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania infraštruktúry. Rozvoj príslušnej infraštruktúry je nevyhnutný na zachovanie a podporu existujúcich a budúcich obchodných tokov medzi Írskom a kontinentálnou Európou.

(10)

Investície do zariadení a infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontroly na vonkajších hraniciach by mali byť prioritou poslednej fázy realizácie súčasného programového obdobia Nástroja na prepájanie Európy.

(11)

V záujme riešenia uvedených potrieb by Komisia mala navrhnúť nový ročný pracovný program.

(12)

Počas preskúmania viacročného pracovného programu, s cieľom prispôsobiť ho vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Únie, by sa mali zohľadniť najmä opatrenia zamerané na posilnenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontrol na vonkajších hraniciach.

(13)

Toto nariadenie by z dôvodu naliehavosti malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa v odseku 2 dopĺňa toto písmeno:

„m)

opatrenia na prispôsobenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontrol na vonkajších hraniciach.“

2.

Článok 17 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia preskúma viacročné pracovné programy aspoň v polovici trvania. V sektore dopravy preskúma viacročný pracovný program s cieľom upraviť ho vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie. Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými upraví viacročný pracovný program. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„5a.   V sektore dopravy sú opatrenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. m) prioritou ročného pracovného programu prijatého 28. marca 2019 alebo po tomto dátume.“

3.

Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 301.

(2)  Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 173.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Zmena prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013

V bode 2 časti I prílohy I („Koridory základnej siete“) sa v oddiele „Koridor Severné more – Stredomorie“ pododdiele „Smerovanie“ za riadok „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vkladá tento riadok:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam“.


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/20


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/496

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného vývozného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 428/2009 (2) sa vytvára spoločný systém na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím, ktorý je nevyhnutný na podporu bezpečnosti Únie a medzinárodnej bezpečnosti a na vytvorenie rovnakých podmienok pre vývozcov Únie.

(3)

V nariadení (ES) č. 428/2009 sa stanovujú „všeobecné vývozné povolenia Únie“, ktoré uľahčujú kontroly nízkorizikového vývozu položiek s dvojakým použitím do určitých tretích krajín. V súčasnosti sa všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 stanovené v prílohe IIa k nariadeniu (ES) č. 428/2009 vzťahuje na Austráliu, Japonsko, Kanadu, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska a Spojené štáty americké.

(4)

Spojené kráľovstvo je zmluvnou stranou príslušných medzinárodných zmlúv a členom medzinárodných režimov nešírenia zbraní, plne dodržiava súvisiace povinnosti a záväzky. Spojené kráľovstvo uplatňuje primerané a náležité kontroly, ktoré účinne zohľadňujú dôvody týkajúce sa plánovaných konečných použití a rizika diverzie v súlade s ustanoveniami a cieľmi nariadenia (ES) č. 428/2009.

(5)

Berúc na vedomie, že Spojené kráľovstvo je dôležitým miestom určenia položiek s dvojakým použitím vyrobených v Únii, je vhodné pridať ho do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, s cieľom zabezpečiť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej Únii, podporiť rovnaké podmienky pre vývozcov Únie, ako aj predísť zbytočnej administratívnej záťaži, a pritom chrániť bezpečnosť Únie a medzinárodnú bezpečnosť.

(6)

Vzhľadom na naliehavosť situácie vyplývajúcej z okolností vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie je potrebné umožniť, aby sa toto nariadenie v súvislosti so zahrnutím Spojeného kráľovstva medzi krajiny, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001, uplatňovalo okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Spojené kráľovstvo by sa malo doplniť do zoznamu miest určenia, na ktoré sa vzťahuje všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ001 len v prípade, že do dátumu, ku ktorému sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo zmluvy, nenadobudne platnosť žiadna dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 sa mení takto:

a)

názov „Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických“ sa nahrádza takto:

„Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a Spojených štátov amerických“;

b)

v časti 2 sa za zarážku „— Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska“ vkladá táto zarážka:

„—

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/22


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/497

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej lej „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Dohoda o vystúpení uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie19. februára 2019 (2) obsahuje dojednania týkajúce sa uplatňovania ustanovení práva Únie na Spojené kráľovstvo po dátume, ku ktorému sa naň predmetné zmluvy prestanú vzťahovať. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, v súlade s uvedenou dohodou sa počas prechodného obdobia bude na Spojené kráľovstvo uplatňovať spoločná rybárska politika (ďalej len „SRP“), ktorá sa naň prestane uplatňovať na konci daného obdobia.

(3)

Keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať SRP, vody Spojeného kráľovstva (pobrežné vody a priľahlá výhradná hospodárska zóna) už nebudú súčasťou vôd Únie. V dôsledku absencie dohody o vystúpení teda hrozí, že by plavidlá Únie mohli od 30. marca 2019 stratiť prístup do vôd Spojeného kráľovstva a k rybolovným možnostiam v nich. Takáto situácia by mala významný vplyv, pokiaľ ide o rybolovné činnosti flotily Únie a jej hospodárske výnosy.

(4)

Opatrenia, ktoré možno využiť na zmiernenie nepriaznivých hospodárskych vplyvov v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie v rámci celého výrobno-odbytového reťazca, sú k dispozícii už na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (3).

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 sa stanovujú pravidlá a mechanizmy poskytovania finančnej kompenzácie rybárom a vlastníkom rybárskych plavidiel v prípade dočasného pozastavenia rybolovných činností. Kritériá umožňujúce dočasné pozastavenie nedovoľujú kompenzáciu v dôsledku vystúpenia členského štátu z Únie a následnej straty prístupu k rybolovným možnostiam vo vodách daného štátu.

(6)

S cieľom zmierniť nepriaznivé hospodárske vplyvy v dôsledku vystúpenia členského štátu z Únie by mali mať rybári a prevádzkovatelia, ktorí sú vo významnej miere závislí od prístupu do vôd Spojeného kráľovstva, okrem opatrení, ktoré sú k dispozícii už na základe nariadenia (EÚ) č. 508/2014, k dispozícii aj verejnú podporu v prípade dočasného pozastavenia rybolovných činností.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Zvyšné rozpočtové prostriedky možno vyčleniť na akékoľvek oprávnené opatrenie na zmiernenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

(9)

V záujme zjednodušenia sa príslušné členské štáty vyzývajú, aby pri zavádzaní zmien vo svojich operačných programoch prihliadali na článok 22 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (4).

(10)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie dostupnosť podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na dočasné zastavenie rybolovných činností rybárskymi plavidlami Únie s významnou závislosťou od prístupu do vôd Spojeného kráľovstva v prípade, že Spojené kráľovstvo nepovolí prístup do týchto vôd od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorým by mohol byť 30. marec 2019, sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy, s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 508/2014

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 sa mení takto:

1.

V článku 13 sa dopĺňa tento odsek:

„9.   Členské štáty majú možnosť prekročiť sumu stanovenú v odseku 2 tohto článku a nedosiahnuť sumy stanovené v odsekoch 3 až 7 tohto článku na podporu opatrení stanovených v článku 33 tohto nariadenia, ak Spojené kráľovstvo neudelí prístupové práva do vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá Únie, ktoré sú v značnej miere závislé od prístupu do týchto vôd na účely svojich rybolovných činností v prípade, že sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).“

2.

V článku 25 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Pri určovaní, či došlo k prekročeniu prahových hodnôt stanovených v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku, sa neprihliada na celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článku 33 ods. 1 písm. d).“

3.

Článok 33 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

v záujme riešenia dôsledkov situácie, v ktorej Spojené kráľovstvo neudelí prístupové práva do vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá Únie, ktoré sú v značnej miere závislé od prístupu k týmto vodám na účely svojich rybolovných činností v prípade, že sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.“

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Podporu uvedenú v odseku 1 písm. a), b) a c) možno v rokoch 2014 až 2020 poskytnúť najviac na obdobie šiestich mesiacov na plavidlo a podporu uvedenú v odseku 1 písm. d) možno v rokoch 2014 až 2020 poskytnúť najviac na obdobie deviatich mesiacov na plavidlo. Výdavky súvisiace s odsekom 1 písm. d) sú oprávnené odo dňa uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/497 (*1).

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/497 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (Ú. v. EÚ L 85 I, 27.3.2019, s. 22).“"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú vťahovať na Spojené kráľovstvo, nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(2)  Ú v EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/25


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/498

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Dohoda o vystúpení uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie19. februára 2019 (2) obsahuje dojednania týkajúce sa uplatňovania ustanovení práva Únie na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve po dátume, ku ktorému sa naň zmluvy prestanú vzťahovať. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, v súlade s uvedenou dohodou sa počas prechodného obdobia bude na Spojené kráľovstvo uplatňovať spoločná rybárska politika (ďalej len „SRP“), ktorá sa naň prestane uplatňovať na konci daného obdobia.

(3)

Keď sa SRP na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať, vody Spojeného kráľovstva (pobrežné vody a priľahlá výhradná hospodárska zóna) už nebudú súčasťou vôd Únie. V dôsledku absencie dohody o vystúpení teda hrozí, že rybárske plavidlá Únie a Spojeného kráľovstva nebudú mať možnosť v plnej miere využívať rybolovné možnosti stanovené na rok 2019.

(4)

S cieľom zabezpečiť udržateľnosť rybolovu a vzhľadom na význam rybárstva pre hospodársku prosperitu mnohých komunít v Únii a Spojenom kráľovstve by sa na obmedzené časové obdobie mala ponechať možnosť uplatňovania dojednaní týkajúcich sa nepretržitého plného recipročného rybolovného prístupu rybárskych plavidiel Únie a Spojeného kráľovstva do vzájomných vôd po tom, ako sa na Spojené kráľovstvo ako členský štát prestane uplatňovať SRP. Účelom tohto nariadenia je vytvoriť vhodný právny rámec pre takýto recipročný prístup.

(5)

Územná pôsobnosť tohto nariadenia a žiadny v ňom uvedený odkaz na Spojené kráľovstvo sa nevzťahuje na Gibraltár.

(6)

Rybolovné možnosti na rok 2019 sa odsúhlasili podľa nariadení Rady (EÚ) 2019/124 (3) a (EÚ) 2018/2025 (4), vrátane Spojeného kráľovstva, ešte počas členstva Spojeného kráľovstva v Únii. Uvedené rybolovné možnosti sa stanovili v úplnom súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 61 a 62 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. V záujme udržateľného využívania živých morských zdrojov a stability vo vodách Únie a vodách Spojeného kráľovstva by schválené pridelené kvóty a podiely pre členské štáty a Spojené kráľovstvo mali zostať dostupné v súlade s článkami 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (5).

(7)

Vzhľadom na dlhodobé profily rybolovu rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie a naopak by mala Únia stanoviť mechanizmus, ktorý rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva na obmedzené časové obdobie umožní prístup do vôd Únie prostredníctvom oprávnení, na základe ktorých môžu vykonávať rybolovné činnosti s prihliadnutím na im pridelené podiely kvót stanovené podľa nariadení (EÚ) 2019/124 a (EÚ) 2018/2025 za tých istých podmienok ako sú podmienky, ktoré sa vzťahujú na rybárske plavidlá Únie. Takéto oprávnenia na rybolov by sa mali udeliť len vtedy a do tej miery, ak bude Spojené kráľovstvo rybárskym plavidlám Únie naďalej udeľovať oprávnenia, na základe ktorých budú môcť ďalej využívať rybolovné možnosti, ktoré im boli pridelené v súlade s príslušnými nariadeniami o rybolovných možnostiach.

(8)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 (6) sa stanovujú pravidlá vydávania a riadenia oprávnení na rybolov pre plavidlá vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc tretej krajiny, a rybárske plavidlá tretích krajín vykonávajúce rybolovné operácie vo vodách Únie.

(9)

V nariadení (EÚ) 2017/2403 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa rybolovných operácií, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie vo vodách tretej krajiny mimo rámca dohody o rybolove, zároveň sa v ňom stanovuje, že vlajkový členský štát môže udeľovať priame oprávnenia, a ďalej stanovuje podmienky a postupy udeľovania takýchto oprávnení. Vzhľadom na počet rybárskych plavidiel Únie, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti vo vodách Spojeného kráľovstva, by uvedené podmienky a postupy viedli k značným oneskoreniam a zvýšenej administratívnej záťaži v prípade absencie dohody o vystúpení alebo dohody o rybolove. Preto je potrebné stanoviť osobitné podmienky a postupy, ktorými by sa uľahčilo vydávanie oprávnení rybárskym plavidlám Únie zo strany Spojeného kráľovstva na výkon rybolovných činností vo vodách Spojeného kráľovstva.

(10)

Je nevyhnutné odchýliť sa od pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rybárske plavidlá tretích krajín, a stanoviť osobitné podmienky a postupy, ktoré umožnia Únii vydávať oprávnenia rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva na výkon rybolovných činností vo vodách Únie.

(11)

Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa členské štáty splnomocňujú, aby si vymieňali všetky im pridelené rybolovné možnosti alebo ich časť. Medzi členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom sa ročne uskutoční približne 1 000 výmen kvót. Bez toho, aby bola dotknutá výlučná právomoc Únie, je potrebné, aby sa po tom, ako sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať Zmluvy, zaviedol pružný systém umožňujúci výmenu kvót medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Členské štáty by preto mali mať možnosť diskutovať o danej záležitosti so Spojeným kráľovstvom a podľa potreby stanoviť možný návrh plánovaného prevodu kvót alebo ich výmeny. Komisia by mala byť aj naďalej zodpovedná za uskutočnenie takéhoto prevodu alebo výmeny kvót. Rybolovné možnosti získané od Spojeného kráľovstva alebo prevedené do Spojeného kráľovstva v rámci prevodu alebo výmeny kvót by sa mali považovať za kvóty pridelené príslušnému členskému štátu alebo odpočítané z jemu pridelených kvót.

(12)

Nariadenie (EÚ) 2017/2403 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie právny rámec zameraný na zabránenie prerušeniu rybolovných činností rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie a rybárskymi plavidlami Únie vo vodách Spojeného kráľovstva v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorým by mohol byť 30. marec 2019, sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(14)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy, s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. Malo by sa uplatňovať do 31. decembra 2019.

(15)

S cieľom umožniť prevádzkovateľom v Únii a Spojenom kráľovstve pokračovať v rybolove v súlade s príslušnými rybolovnými možnosťami, ktoré im boli pridelené, by sa mali rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva udeliť oprávnenia na rybolov v súvislosti s rybolovnými činnosťami vo vodách Únie len vtedy a do tej miery, ak sa Komisia uistí o tom, že Spojené kráľovstvo udelí prístupové práva rybárskym plavidlám Únie na vykonávanie rybolovných operácií vo vodách Spojeného kráľovstva na základe reciprocity,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2403

Nariadenie (EÚ) 2017/2403 sa mení takto:

1.

V hlave II kapitole II sa dopĺňa tento oddiel:

Oddiel 4

Rybolovné operácie rybárskych plavidiel Únie vo vodách Spojeného kráľovstva

Článok 18a

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa uplatňuje do 31. decembra 2019 odchylne od oddielu 3, a to na rybolovné operácie vykonávané rybárskymi plavidlami Únie vo vodách Spojeného kráľovstva.

Článok 18b

Vymedzenie pojmu

Na účely tohto oddielu „vody Spojeného kráľovstva“ sú vody patriace pod zvrchovanosť alebo právomoc Spojeného kráľovstva v súlade s medzinárodným právom.

Článok 18c

Postup získania oprávnení na rybolov od Spojeného kráľovstva

1.   Vlajkový členský štát, ktorý overil, že podmienky stanovené v článku 5 sú splnené, zašle Komisii príslušnú žiadosť alebo zoznam žiadostí o udelenie oprávnenia zo strany Spojeného kráľovstva.

2.   Každá žiadosť alebo zoznam žiadostí musí obsahovať informácie vyžadované Spojeným kráľovstvom na účely vydania oprávnenia, ktoré sa musia predložiť v požadovanom formáte, a to podľa požiadaviek, ktoré Spojené kráľovstvo oznámi Komisii.

3.   Komisia informuje členské štáty o informáciách a formáte uvedených v odseku 2. Komisia môže vlajkovému členskému štátu zaslať žiadosť o akékoľvek dodatočné informácie potrebné na overenie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.   Po prijatí žiadosti alebo akýchkoľvek dodatočných informácií požadovaných podľa odseku 3 Komisia bezodkladne postúpi žiadosť Spojenému kráľovstvu.

5.   Len čo Spojené kráľovstvo oznámi Komisii, že sa rozhodlo vydať rybárskemu plavidlu Únie oprávnenie alebo ho zamietnuť, Komisia o tom bezodkladne informuje vlajkový členský štát.

6.   Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov v súvislosti s rybolovnými operáciami vo vodách Spojeného kráľovstva len po tom, ako dostal informáciu, že Spojené kráľovstvo rozhodlo vydať oprávnenie príslušnému rybárskemu plavidlu Únie.

7.   Rybolovné operácie sa nesmú začať dovtedy, kým vlajkový členský štát, ako aj Spojené kráľovstvo nevydajú oprávnenie na rybolov.

8.   Ak Spojené kráľovstvo informuje Komisiu o tom, že sa rozhodlo pozastaviť alebo odňať oprávnenie na rybolov rybárskemu plavidlu Únie, Komisia o tom ihneď informuje vlajkový členský štát. Členský štát náležite pozastaví alebo odníme ním vydané oprávnenie na rybolov pre rybolovné operácie vo vodách Spojeného kráľovstva.

9.   Ak Spojené kráľovstvo priamo informuje vlajkový členský štát, že sa rozhodlo vydať, zamietnuť, pozastaviť alebo odňať oprávnenie na rybolov rybárskemu plavidlu Únie, vlajkový členský štát o tom ihneď informuje Komisiu. Členský štát náležite pozastaví alebo odníme ním vydané oprávnenie na rybolov pre rybolovné operácie vo vodách Spojeného kráľovstva.

Článok 18d

Monitorovanie

Komisia monitoruje vydávanie oprávnení na rybolov Spojeným kráľovstvom pre rybolovné operácie, ktoré vo vodách Spojeného kráľovstva vykonávajú rybárske plavidlá Únie.“

2.

Vkladá sa táto hlava:

„HLAVA IIIa

RYBOLOVNÉ OPERÁCIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VO VODÁCH ÚNIE

Článok 38a

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa uplatňuje do 31. decembra 2019 odchylne od hlavy III, a to na rybolovné operácie vykonávané rybárskymi plavidlami Spojeného kráľovstva vo vodách Únie.

Článok 38b

Rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva

Rybárske plavidlá Spojeného kráľovstva môžu vykonávať rybolovné operácie vo vodách Únie v súlade s podmienkami stanovenými v nariadeniach Rady (EÚ) 2019/124 (*1) a (EÚ) 2018/2025 (*2), ktorými sa stanovujú rybolovné možnosti.

Článok 38c

Všeobecné zásady

1.   Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva sa môže zapájať do rybolovných operácií vo vodách Únie len vtedy, ak má oprávnenie na rybolov vydané Komisiou. Takéto oprávnenie sa mu vydá len vtedy, ak splní kritériá oprávnenosti stanovené v odseku 2.

2.   Komisia môže vydať oprávnenie na rybolov rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva, ak:

a)

rybárske plavidlo má platnú licenciu na rybolov vydanú orgánom Spojeného kráľovstva;

b)

rybárske plavidlo je Spojeným kráľovstvom zaradené v registri flotily, ku ktorému má Komisia prístup;

c)

rybárske plavidlo a každé pridružené podporné plavidlo uplatňuje príslušný systém IMO na číselnú identifikáciu lodí, pokiaľ sa to požaduje podľa práva Únie;

d)

rybárske plavidlo nie je uvedené v zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý prijala RFMO a/alebo Únia v zmysle nariadenia o NNN rybolove;

e)

Spojené kráľovstvo nie je uvedené v zozname nespolupracujúcich krajín v zmysle nariadenia o NNN rybolove ani ako krajina umožňujúca neudržateľný rybolov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1026/2012;

f)

Spojené kráľovstvo disponuje dostupnými rybolovnými možnosťami.

3.   Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie musí dodržiavať pravidlá, ktorými sa riadia rybolovné operácie rybárskych plavidiel Únie v rybolovnej oblasti, v ktorej pôsobí.

Článok 38d

Postup získania oprávnení na rybolov

1.   Spojené kráľovstvo zašle Komisii žiadosť alebo zoznam žiadostí o oprávnenia pre svoje rybárske plavidlá.

2.   Komisia môže požiadať Spojené kráľovstvo o dodatočné informácie potrebné na overenie splnenia podmienok stanovených v článku 38c ods. 2

3.   Ak sa preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 38c ods. 2, Komisia môže vydať oprávnenie na rybolov a bezodkladne o tom informovať Spojené kráľovstvo a dotknuté členské štáty.

Článok 38e

Spravovanie oprávnení na rybolov

1.   Ak ktorákoľvek z podmienok stanovených v článku 38c ods. 2 už nie je splnená, Komisia podnikne vhodné kroky vrátane zmeny alebo odňatia oprávnenia, o čom náležite informuje Spojené kráľovstvo a dotknuté členské štáty.

2.   Komisia môže odmietnuť vydať oprávnenie alebo pozastaviť či odňať oprávnenie vydané rybárskemu plavidlu Spojeného kráľovstva v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak došlo k zásadnej zmene okolností;

b)

v prípade vážneho ohrozenia udržateľného využívania a ochrany morských biologických zdrojov a hospodárenia s nimi;

c)

ak je to nevyhnutné v záujme zabránenia alebo potlačenia NNN rybolovu;

d)

ak to Komisia považuje za vhodné na základe svojich zistení vyplývajúcich z jej monitorovacích činností podľa článku 18d;

e)

ak Spojené kráľovstvo neoprávnene zamietne, pozastaví alebo odníme oprávnenie rybárskym plavidlám Únie na prístup do vôd Spojeného kráľovstva.

3.   Komisia ihneď informuje Spojené kráľovstvo, ak zamietne, pozastaví alebo odníme oprávnenie v súlade s odsekom 2.

Článok 38f

Zastavenie rybolovných operácií

1.   Ak sa rybolovné možnosti pridelené Spojenému kráľovstvu považujú za vyčerpané, Komisia o tom okamžite informuje Spojené kráľovstvo a príslušné inšpekčné orgány členských štátov. S cieľom zabezpečiť kontinuitu rybolovných operácií v rámci nevyčerpaných rybolovných možností, čo môže mať vplyv aj na vyčerpané možnosti, Komisia požiada Spojené kráľovstvo, aby jej oznámilo technické opatrenia na zabránenie akémukoľvek negatívnemu vplyvu na vyčerpané rybolovné možnosti.

2.   Odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1 sa oprávnenia na rybolov vydané plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva považujú za pozastavené pre dotknuté rybolovné operácie a tieto plavidlá už nemajú oprávnenie zapájať sa do uvedených rybolovných operácií.

3.   Oprávnenia na rybolov sa považujú za odňaté, ak sa pozastavenie oprávnení na rybolov podľa odseku 2 týka všetkých operácií, na ktoré boli udelené.

Článok 38g

Prekročenie kvót vo vodách Únie

Ak Komisia zistí, že Spojené kráľovstvo prekročilo kvóty, ktoré mu boli pridelené na populáciu alebo skupinu populácií, vykoná odpočty z iných kvót pridelených Spojenému kráľovstvu. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby bola výška odpočtu konzistentná s odpočtami, ktoré sa za podobných okolností ukladajú členským štátom.

Článok 38h

Kontrola a presadzovanie

1.   Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa kontrol, ktorými sa riadia rybolovné operácie rybárskych plavidiel Únie v rybolovnej oblasti, v ktorej pôsobí.

2.   Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie poskytne Komisii alebo ňou určenému orgánu a v relevantných prípadoch aj pobrežnému členskému štátu údaje, ktoré musia rybárske plavidlá Únie zasielať vlajkovému členskému štátu podľa nariadenia o kontrole.

3.   Komisia alebo ňou určený orgán zašle údaje doručené v súlade s odsekom 2 pobrežnému členskému štátu.

4.   Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie na požiadanie poskytne Komisii alebo ňou určenému orgánu správy pozorovateľov vypracované v rámci príslušných programov pozorovateľov.

5.   Pobrežný členský štát zaznamenáva do národného registra stanoveného v článku 93 nariadenia o kontrole akékoľvek porušenia pravidiel, ktorých sa dopustili rybárske plavidlá Spojeného kráľovstva, a to vrátane súvisiacich sankcií.

Článok 38i

Prevody a výmeny kvót

1.   Členský štát sa môže zapojiť do neformálnej diskusie so Spojeným kráľovstvom a podľa potreby stanoviť možný návrh plánovaného prevodu kvót alebo ich výmeny.

2.   Po tom, ako o tom príslušný členský štát informuje Komisiu, môže Komisia uskutočniť zodpovedajúci prevod kvót alebo ich výmenu.

3.   Komisia informuje členské štáty o dohodnutom prevode alebo výmene kvót.

4.   Rybolovné možnosti získané od Spojeného kráľovstva alebo prevedené do Spojeného kráľovstva v rámci prevodu alebo výmeny kvót sa považujú za kvóty pridelené príslušnému členskému štátu alebo odpočítané z daných kvót, a to od okamihu nadobudnutia účinnosti prevodu alebo výmeny kvót. Takýmto pridelením alebo odpočtom kvót sa však nemení existujúci distribučný kľúč na prideľovanie rybolovných možností členským štátom v súlade so zásadou relatívnej stability rybolovných činností.“

(*1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2019, s. 1)."

(*2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018, s. 7)."

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy, do 31. decembra 2019.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak k dňu nasledujúcemu po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo, nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(2)  Ú v EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018, s. 7).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/32


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/499

z 25. marca 2019,

ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ zriadeného nariadením (EÚ) č. 1288/2013 v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo prípadne, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

K vystúpeniu dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, na ktorom sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje.

(3)

Program Erasmus+ sa zriadil a sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 (3). V tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré umožnia pokračovanie právnych záväzkov, ktoré sa už prijali v súlade s nariadením (EÚ) č. 1288/2013, v súvislosti s prebiehajúcimi činnosťami vzdelávacej mobility, na ktorých sa zúčastňuje Spojené kráľovstvo, po jeho vystúpení z Únie.

(4)

Spojené kráľovstvo od dátumu, ku ktorému sa naň prestanú vzťahovať zmluvy, prestane byť krajinou účastniacou sa programu v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. Mali by sa upraviť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, aby sa zabránilo tomu, že by súčasní účastníci programu Erasmus+ museli prerušiť svoje prebiehajúce činnosti vzdelávacej mobility.

(5)

Na účely pokračovania vo financovaní prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility z rozpočtu Únie by sa Komisia a Spojené kráľovstvo mali dohodnúť, že umožnia vykonávanie kontrol a auditov uvedených činností. Ak nie je možné vykonať potrebné kontroly a audity, malo by sa to považovať za závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly.

(6)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to umožnenie pokračovania prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility, na ktorých sa zúčastňuje Spojené kráľovstvo a ktoré sa začali realizovať najneskôr k dátumu, ku ktorému sa prestali vzťahovať na Spojené kráľovstvo zmluvy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Vzhľadom na skutočnosť, že pri absencii dohody o vystúpení alebo predĺženia dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť pokračovanie prebiehajúcich činností vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(8)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v činnostiach vzdelávacej mobility uvedených v článkoch 7 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, ktoré sa uskutočňujú v Spojenom kráľovstve alebo do ktorých sú zapojené subjekty alebo účastníci zo Spojeného kráľovstva a ktoré sa začali realizovať najneskôr k dátumu, ku ktorému sa prestali na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Článok 2

Oprávnenosť

1.   Činnosti vzdelávacej mobility uvedené v článku 1 sú naďalej oprávnené na financovanie.

2.   Na účely uplatňovania akýchkoľvek ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 a aktov, ktorými sa vykonáva uvedené nariadenie a ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinnosti odseku 1, sa Spojené kráľovstvo považuje za členský štát v súlade s týmto nariadením.

Zástupcovia Spojeného kráľovstva sa však nezúčastňujú na činnostiach výboru uvedeného v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

Článok 3

Kontroly a audity

Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa kontrol a auditov činností vzdelávacej mobility uvedených v článku 1 sa dohodne medzi Komisiou a orgánmi Spojeného kráľovstva. Kontroly a audity sa vzťahujú na celé obdobie činností vzdelávacej mobility a na súvisiace následné opatrenia.

Ak sa potrebné kontroly a audity programu Erasmus+ v Spojenom kráľovstve nemôžu vykonať, predstavuje to závažný nedostatok v dodržiavaní hlavných povinností vykonávania právneho záväzku medzi Komisiou a vnútroštátnou agentúrou Spojeného kráľovstva.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v druhom odseku tohto článku nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/35


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/500

z 25. marca 2019,

ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 48,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

V prípade, že sa dohoda o vystúpení neuzavrie alebo že nedôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Únie, prestanú sa od 30. marca 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve uplatňovať pravidlá Únie týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia stanovené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (2) a (ES) č. 987/2009 (3).

(3)

V dôsledku toho sa osoby, ktoré ako občania Európskej únie legitímne uplatňovali svoje právo na voľný pohyb alebo na slobodu usadiť sa zakotvené v článkoch 45 a 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí, už nebudú môcť odvolávať na pravidlá Únie týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k svojim nárokom na sociálne zabezpečenie na základe skutočností a udalostí, ku ktorým došlo, a období poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu, ktoré boli ukončené pred dátumom vystúpenia, a ktoré sa týkali Spojeného kráľovstva. Uvedené sa rovnako bude uplatňovať na osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktorí sú alebo boli v situáciách týkajúcich sa Spojeného kráľovstva, ako aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

(4)

S cieľom zaručiť nároky na sociálne zabezpečenie pre dotknuté osoby by členské štáty mali naďalej uplatňovať zásady rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania stanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ako aj pravidlá podľa uvedených nariadení, ktoré sú potrebné na uplatňovanie uvedených zásad, pokiaľ ide o dotknuté osoby, skutočnosti a udalosti, ku ktorým došlo, a obdobia ukončené pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie.

(5)

Toto nariadenie nemá vplyv na existujúce dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi, ktoré sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 987/2009. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť Únie alebo členských štátov prijímať opatrenia v oblasti administratívnej spolupráce a výmeny informácií s príslušnými inštitúciami v Spojenom kráľovstve na účely uplatňovania zásad tohto nariadenia. Toto nariadenie taktiež nemá vplyv na žiadnu právomoc Únie ani členských štátov uzavierať dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení s tretími krajinami alebo so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa vzťahujú na obdobie po dni, keď sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

(6)

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva, ktoré už boli nadobudnuté alebo boli v procese nadobúdania v súlade s právnymi predpismi členského štátu v období predchádzajúcom dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Ochrana a dodržiavanie týchto práv si vyžaduje dobrú spoluprácu. Je dôležité zabezpečiť, aby mali dotknuté osoby k dispozícii primerané a včasné informácie.

(7)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to dosiahnutie jednotného jednostranného uplatňovania zásad v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu koordinovania reakcie ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Keďže sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019, ak sa dohoda o vystúpení neuzavrie alebo ak nedôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Únie, a vzhľadom na potrebu zabezpečiť právnu istotu, považovalo sa za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, k ZFEÚ a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(9)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne, a to v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo, pokiaľ do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 a článku 1 nariadenia (ES) č. 987/2009.

Článok 2

Osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje

Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto osoby:

a)

štátni príslušníci členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktorí sú alebo boli v situácii týkajúcej sa Spojeného kráľovstva pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

b)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, na ktorých sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí.

Článok 3

Vecná pôsobnosť

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky oblasti sociálneho zabezpečenia stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Článok 4

Rovnosť zaobchádzania

Na osoby uvedené v článku 2 tohto nariadenia sa uplatňuje zásada rovnosti zaobchádzania stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o akúkoľvek situáciu, ku ktorej došlo pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 5

Rovnocenné posudzovanie a sčítanie

1.   Pokiaľ ide o získané dávky alebo príjmy a skutočnosti alebo udalosti, ku ktorým došlo v Spojenom kráľovstve pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, uplatňuje sa zásada rovnocenného posudzovania stanovená v článku 5 nariadenia (ES) č. 883/2004.

2.   Pokiaľ ide o obdobia poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo pobytu v Spojenom kráľovstve, ktoré boli ukončené pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia, uplatňuje sa zásada sčítania stanovená v článku 6 nariadenia (ES) č. 883/2004.

3.   Uplatňujú sa všetky ostatné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 potrebné na zabezpečenie účinnosti zásad stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 6

Vzťahy s inými nástrojmi spolupráce

1.   Týmto nariadením nie sú dotknuté existujúce dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi, ktoré sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 883/2004 a s článkom 9 nariadenia (ES) č. 987/2009.

2.   Týmto nariadením nie sú dotknuté dohovory a dohody o sociálnom zabezpečení uzavreté medzi Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými členskými štátmi po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a ktoré sa vzťahujú na obdobie pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že uvedené dohovory a dohody zabezpečujú účinnosť zásad stanovených v článku 5 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 5 ods. 3 tohto nariadenia, vychádzajú zo zásad nariadenia (ES) č. 883/2004 a sú v súlade s jeho duchom.

Článok 7

Správa

Komisia do jedného roka po dátume začiatku uplatňovania tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Uvedená správa sa zaoberá najmä praktickými problémami, ktoré vzniknú dotknutým osobám, vrátane problémov spôsobených nedostatočnou kontinuitou koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa však neuplatní, ak do dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/39


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/501

z 25. marca 2019

o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a bez akýchkoľvek osobitných ustanovení by sa vo vzťahoch so zostávajúcimi dvadsiatimi siedmimi členskými štátmi prestali uplatňovať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z práva Únie, pokiaľ ide o prístup na trh, ako sa stanovuje v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (3) a (ES) č. 1073/2009 (4).

(3)

Multilaterálny systém kvót Európskej konferencie ministrov dopravy (European Conference of Ministers of Transport - ECMT) je jediným ďalším dostupným právnym rámcom, ktorý by mohol poskytnúť základ pre cestnú prepravu tovaru medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom po dátume vystúpenia. Vzhľadom na obmedzený počet povolení, ktoré sú v súčasnosti dostupné v rámci systému ECMT, a na jeho obmedzený rozsah pôsobnosti, pokiaľ ide o druhy operácií v cestnej doprave, na ktoré sa vzťahuje, však systém momentálne nepostačuje na úplné vyriešenie potrieb v cestnej nákladnej doprave medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

(4)

S cieľom predísť následným vážnym narušeniam, a to aj v súvislosti s verejným poriadkom, je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy s licenciou v Spojenom kráľovstve umožnia vykonávať cestnú prepravu tovaru a cestujúcich medzi územím Spojeného kráľovstva a zostávajúcich dvadsiatich siedmich členských štátov alebo z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez jeden alebo viacero členských štátov. Aby sa zabezpečila náležitá rovnováha medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi členskými štátmi, takto udelené práva by mali byť podmienené udelením rovnocenných práv a mali by podliehať určitým podmienkam, ktorými sa zaistí spravodlivá hospodárska súťaž.

(5)

Gibraltár nie je zaradený do územnej pôsobnosti tohto nariadenia a žiadny v ňom uvedený odkaz na Spojené kráľovstvo sa nevzťahuje na Gibraltár.

(6)

Právo na vykonávanie dopravných operácií na území členského štátu alebo medzi členskými štátmi je zásadným výdobytkom vnútorného trhu a po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ak žiadne osobitné ustanovenie nestanoví inak, by sa už nemalo uplatňovať na prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy v Spojenom kráľovstve, ktorí nie sú usadení v Únii. Mali by sa však navrhnúť dočasné opatrenia na postupné ukončenie, ktoré prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy v Spojenom kráľovstve umožnia vykonávať obmedzený počet ďalších operácií na území Únie v kontexte operácií medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou. Bezprostredne po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody o vystúpení by takéto opatrenia mali pomôcť zabrániť narušeniu dopravných tokov, ktoré možno očakávať od dodatočných kontrol vozidiel a ich nákladu, a z toho vyplývajúcich hrozieb pre verejný poriadok. Konkrétnejšie by mali by pomôcť zmierniť tlak na hraničných priechodoch, ktorých je málo a ktoré sa nachádzajú tam, kde sú takéto narušenia najpravdepodobnejšie, keďže vozidlá sa nemusia okamžite vrátiť. Mali by byť primerané, nemali by kopírovať rovnakú úroveň práv, aké majú prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy z Únie podľa pravidiel vnútorného trhu, a mali by sa postupne ukončovať v súlade s týmto nariadením.

(7)

Ak by neexistovali žiadne osobitné ustanovenia, viedlo by vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie tiež k vážnym narušeniam v kontexte služieb osobnej cestnej dopravy, a to aj pokiaľ ide o verejný poriadok. Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (5) (ďalej len „dohoda Interbus“) je jediným dostupným právnym rámcom poskytujúcim základ pre prepravu cestujúcich autobusmi a autokarmi medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom po dátume vystúpenia. Spojené kráľovstvo sa od 1. apríla 2019 stane samostatnou zmluvnou stranou dohody Interbus. Dohoda Interbus sa však vzťahuje len na príležitostné služby, a preto je nedostatočná na riešenie narušení vyplývajúcich z vystúpenia vzhľadom na vysoký počet osôb, ktoré by chceli aj naďalej cestovať medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Protokol k dohode Interbus, ktorý sa vzťahuje na služby pravidelnej osobnej dopravy, bol dojednaný medzi zmluvnými stranami dohody, ale neočakáva sa, že nadobudne platnosť včas, aby bolo možné ponúknuť alternatívne použiteľné riešenie súčasnej situácie na obdobie bezprostredne po vystúpení Spojeného kráľovstva. V prípade služieb pravidelnej a osobitnej pravidelnej osobnej dopravy autobusmi a autokarmi sa preto súčasné nástroje nezaoberajú potrebami cestnej osobnej dopravy medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. S cieľom zmierniť následné závažné narušenie, ktoré by mohlo ohroziť verejný poriadok, je preto vhodné povoliť dopravcom zo Spojeného kráľovstva prepravovať cestujúcich zo Spojeného kráľovstva do Únie a naopak, ak Spojené kráľovstvo poskytne dopravcom z EÚ aspoň rovnocenné práva. Uvedené práva udelené na základe tohto nariadenia by mali byť obmedzené na krátke časové obdobie, aby mohol protokol k dohode Interbus o pravidelných službách nadobudnúť platnosť a aby Spojené kráľovstvo k tomuto protokolu pristúpilo.

Služby cezhraničnej autokarovej a autobusovej dopravy medzi Írskom a Severným Írskom majú osobitný význam pre komunity žijúce v pohraničných regiónoch, aby sa zabezpečilo základné prepojenie medzi komunitami, okrem iného v rámci spoločnej oblasti cestovania. Nastupovanie a vystupovanie cestujúcich v regiónoch na oboch stranách hranice podporuje životaschopnosť týchto služieb. Nastupovanie a vystupovanie cestujúcich v pohraničných regiónoch Írska by preto v rámci služieb medzinárodnej osobnej dopravy autokarmi a autobusmi medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré poskytujú prevádzkovatelia autobusovej a autokarovej dopravy zo Spojeného kráľovstva, malo byť aj naďalej povolené. Uvedené práva by sa mali udeliť na obmedzené časové obdobie (do 30. septembra 2019), aby bolo možné zaviesť alternatívy.

(8)

V snahe zohľadniť ich dočasný charakter, a zároveň nestanoviť precedens, by mal byť súbor opatrení ustanovený v tomto nariadení obmedzený len na krátke časové obdobie. V súvislosti s operáciami cestnej nákladnej dopravy je časové obmedzenie odôvodnené možným vykonaním zmien potrebných pre základnú prepojenosť v rámci systému ECMT, a to bez toho, aby boli dotknuté prípadné rokovania a nadobudnutie platnosti budúcej dohody, ktorá sa bude vzťahovať na cestnú prepravu tovaru medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, ani budúce pravidlá Únie pre oblasť dopravy. Pokiaľ ide o osobnú dopravu autobusmi a autokarmi, je cieľom časového obmedzenia umožniť, aby protokol k dohode Interbus o pravidelnej preprave vstúpil do platnosti a aby Spojené kráľovstvo k tomuto protokolu pristúpilo, a to bez toho, aby bola dotknutá možná budúca dohoda v tejto veci medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

(9)

V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v článku 5 Zmluvy o EÚ, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzatvorená so Spojeným kráľovstvom. Toto nariadenie by sa v každom prípade malo prestať uplatňovať 31. decembra 2019. Únia preto po tomto dátume prestane vykonávať právomoc, ktorú uplatňuje prostredníctvom tohto nariadenia. Bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia Únie, a pod podmienkou splnenia týchto opatrení budú túto právomoc následne v súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ opäť vykonávať členské štáty. Príslušné právomoci Únie a členských štátov v súvislosti s uzatváraním medzinárodných dohôd v oblasti cestnej dopravy sa stanovujú v súlade so zmluvami, zohľadňujúc príslušné právne predpisy Únie.

(11)

Ak je to potrebné na riešenie potrieb trhu, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) s cieľom obnoviť rovnocennosť práv, ktoré Únia udelila prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva, ako aj prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva, s právami, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie a prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy z Únie vrátane prípadov, keď sú práva, ktoré udelilo Spojené kráľovstvo, poskytované na základe členského štátu pôvodu alebo nie sú z iného dôvodu rovnako dostupné všetkým prevádzkovateľom z Únie, ako aj s cieľom zabezpečiť nápravu v prípadoch výskytu nekalej hospodárskej súťaže na úkor prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy z Únie a prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy z Únie.

(12)

Uvedené delegované akty by mali byť v súlade so zásadou proporcionality a ich ustanovenia by preto mali byť úmerné problémom, ktoré by vznikli v dôsledku toho, že neboli zabezpečené rovnocenné práva alebo z dôvodu nespravodlivých podmienok hospodárskej súťaže. Pozastavenie uplatňovania tohto nariadenia by mala Komisia zvažovať iba v najzávažnejších prípadoch, keď prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy v Únii alebo prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy v Únii nie sú Spojeným kráľovstvom udelené rovnocenné práva, alebo keď sú udelené iba minimálne práva, alebo keď sa podmienky hospodárskej súťaže pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva natoľko líšia od podmienok prevádzkovateľov z Únie, že poskytovanie predmetných služieb prevádzkovateľmi z Únie pre nich nie je hospodársky udržateľné.

(13)

Pri prijímaní uvedených delegovaných aktov je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (6). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Malo by sa zabezpečiť, aby žiadny takýto delegovaný akt nemal neprimeraný vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(14)

Aby sa zabezpečilo, že práva udelené Spojeným kráľovstvom prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy z Únie, ktoré sú rovnocenné s právami udelenými na základe tohto nariadenia prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva, rovnako dostupné pre všetkých prevádzkovateľov z Únie, mal by sa rozsah pôsobnosti nariadení (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009 dočasne rozšíriť. Uvedené nariadenia sa už vzťahujú na časť jazdy medzi členským štátom a treťou krajinou uskutočnenú na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. V takomto prípade je však potrebné zabezpečiť, aby sa nariadenie (ES) č. 1072/2009 uplatňovalo aj na časť jazdy na území členského štátu, kde sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, a aby sa nariadenie (ES) č. 1073/2009 uplatňovalo na časť jazdy na území členského štátu, kde nastupujú alebo vystupujú cestujúci. Cieľom takéhoto rozšírenia je zabezpečiť, aby prevádzkovatelia z Únie mohli vykonávať cezhraničné operácie do Spojeného kráľovstva alebo z neho, ako aj ďalšie zastávky v rámci operácie osobnej dopravy,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú dočasné opatrenia, ktorými sa riadi cestná preprava tovaru, ako aj poskytovanie služieb pravidelnej a osobitnej pravidelnej osobnej dopravy autokarmi a autobusmi medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) po jeho vystúpení z Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vozidlo“ je v kontexte prepravy tovaru motorové vozidlo evidované v Spojenom kráľovstve alebo súprava vozidiel, z ktorej je aspoň jedno motorové vozidlo evidované v Spojenom kráľovstve, pričom sa používa výhradne na prepravu tovaru, buď vo vlastníctve podniku, kúpené podnikom na splátky alebo prenajaté za predpokladu, že v tomto poslednom prípade spĺňa podmienky stanovené v smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES (7), a v kontexte prepravy cestujúcich je „vozidlo“ autobus alebo autokar;

2.

„povolená preprava tovaru“ je:

a)

jazda uskutočnená naloženým vozidlom z územia Únie na územie Spojeného kráľovstva alebo naopak s tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín alebo bez tohto tranzitu;

b)

po jazde uskutočnenej naloženým vozidlom z územia Spojeného kráľovstva, na ktorú sa vzťahuje písmeno a) tohto bodu, uskutočnenie v lehote siedmich dní po vykládke na území Únie maximálne dvoch dodatočných operácií nakládky a vykládky na území Únie počas obdobia štyroch mesiacov od prvého dňa začatia uplatňovania stanoveného v článku 12 druhom pododseku a jednej operácie do siedmich dní po vykládke na území Únie počas nasledujúcich troch mesiacov;

c)

jazda uskutočnená naloženým vozidlom z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez územie Únie;

d)

jazda prázdneho vozidla spojená s prepravou uvedenou v písmenách a) a c);

3.

„povolená preprava cestujúcich autokarmi a autobusmi“ je:

a)

jazda uskutočnená autobusom alebo autokarom s cieľom zabezpečiť cestujúcim prepravu z územia Únie na územie Spojeného kráľovstva alebo naopak, s tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín alebo bez tohto tranzitu;

b)

jazda uskutočnená autobusom alebo autokarom s cieľom zabezpečiť cestujúcim prepravu z územia Spojeného kráľovstva na územie Spojeného kráľovstva s tranzitom cez územie Únie;

c)

jazda bez prepravy cestujúcich spojená s prepravou uvedenou v písmenách a) a b);

d)

nastupovanie a vystupovanie cestujúcich v pohraničnej oblasti Írska v rámci medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej dopravy medzi Írskom a Severným Írskom do 30. septembra 2019;

4.

„pohraničná oblasť Írska“ sú grófstva Írska susediace s pozemnou hranicou medzi Írskom a Severným Írskom;

5.

„prevádzkovateľ cestnej nákladnej dopravy z Únie“ je podnik vykonávajúci cestnú prepravu tovaru, ktorý je držiteľom platnej licencie Spoločenstva v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009;

6.

„prevádzkovateľ cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva“ je podnik usadený v Spojenom kráľovstve, ktorý má povolenie vykonávať cestnú prepravu tovaru a je držiteľom platnej licencie Spojeného kráľovstva;

7.

„licencia Spojeného kráľovstva“ je, ak sa vydáva prevádzkovateľovi cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva, licencia vydaná Spojeným kráľovstvom na účely medzinárodnej prepravy v kontexte povolenej prepravy tovarov, a ak sa vydáva prevádzkovateľovi autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva, licencia vydaná Spojeným kráľovstvom na účely medzinárodnej prepravy v kontexte povolenej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi;

8.

„autobus alebo autokar“ je vozidlo registrované v Spojenom kráľovstve, ktoré je vzhľadom na svoju konštrukciu a vybavenie vhodné a určené na prepravu viac ako deviatich cestujúcich vrátane vodiča;

9.

„pravidelná doprava“ je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach;

10.

„osobitná pravidelná doprava“ je pravidelná doprava, bez ohľadu na to, kto ju organizuje, ktorou sa zabezpečuje preprava osobitných kategórií cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich;

11.

„prevádzkovateľ autokarovej a autobusovej dopravy z Únie“ je podnik vykonávajúci prepravu cestujúcich autokarom a autobusom, ktorý je držiteľom platnej licencie Spoločenstva v súlade s nariadením (ES) č. 1073/2009;

12.

„prevádzkovateľ autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva“ je podnik usadený v Spojenom kráľovstve, ktorý je oprávnený vykonávať prepravu cestujúcich autokarom a autobusom a je držiteľom platnej licencie Spojeného kráľovstva;

13.

„prevádzkovateľ“ je buď prevádzkovateľ cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľ autokarovej a autobusovej dopravy;

14.

„právo hospodárskej súťaže“ je akékoľvek právo týkajúce sa tejto činnosti, ak by mohla mať účinok na služby cestnej nákladnej dopravy alebo na služby autokarovej a autobusovej dopravy:

a)

činnosť pozostávajúca z:

i)

dohôd medzi prevádzkovateľmi cestnej nákladnej dopravy alebo prípadne prevádzkovateľmi autokarovej a autobusovej dopravy, rozhodnutí združení prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy a zosúladených postupov, ktorých cieľom alebo dôsledkom je zabránenie hospodárskej súťaži, jej obmedzenie alebo narušenie;

ii)

zneužívania dominantného postavenia jedným alebo viacerými prevádzkovateľmi cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľmi autokarovej a autobusovej dopravy;

iii)

opatrení, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo alebo ponechalo v platnosti v prípade verejných podnikov a podnikov, ktorým Spojené kráľovstvo udelilo osobitné alebo výlučné práva, a ktoré sú v rozpore s bodom i) alebo ii); a

b)

koncentrácie medzi prevádzkovateľmi cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľmi autokarovej a autobusovej dopravy, ktoré významne bránia účinnej hospodárskej súťaži, najmä v dôsledku vytvárania alebo posilňovania dominantného postavenia;

15.

„subvencia“ je akýkoľvek finančný príspevok, ktorý vláda alebo ktorýkoľvek iný orgán verejnej moci na akejkoľvek úrovni poskytne prevádzkovateľovi a ktorý predstavuje výhodu, vrátane:

a)

priameho prevodu finančných prostriedkov, ako sú napríklad granty, pôžičky alebo prísuny kapitálu, potenciálne priameho prevodu finančných prostriedkov a prevzatia záväzkov, ako sú napríklad úverové záruky, kapitálové injekcie, vlastníctvo, ochrana proti bankrotu alebo poistenie;

b)

vzdania sa alebo nevybratia príjmov, ktoré sú inak splatné;

c)

poskytovania tovaru alebo služieb, okrem všeobecnej infraštruktúry, či nákup tovaru alebo služieb, alebo

d)

realizovania platieb do finančného mechanizmu alebo poverenia či usmernenia súkromného subjektu na vykonávanie jednej alebo viacerých funkcií uvedených v písmenách a), b) a c), ktoré by inak prináležali vláde alebo inému orgánu verejnej moci a ktorých vykonávanie sa v žiadnom zmysle nelíši od praxe obvykle vykonávanej vládou.

Finančný príspevok zo strany vlády alebo iného orgánu verejnej moci sa nepovažuje za výhodu, pokiaľ by rovnaký finančný príspevok poskytol súkromný účastník trhu motivovaný výlučne vyhliadkou na zisk, ktorý sa nachádza v rovnakej situácii ako dotknutý orgán verejnej moci;

16.

„nezávislý orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán zodpovedný za uplatňovanie a presadzovanie práva hospodárskej súťaže, ako aj za kontrolu subvencií, a spĺňa tieto podmienky:

a)

orgán je funkčne nezávislý a primerane vybavený zdrojmi potrebnými na plnenie svojich úloh;

b)

pri vykonávaní svojich povinností a právomocí má orgán potrebné záruky nezávislosti od politického alebo iného vonkajšieho vplyvu a koná nestranne, a

c)

rozhodnutia orgánu podliehajú súdnemu preskúmaniu;

17.

„diskriminácia“ je rozlišovanie akéhokoľvek druhu bez objektívneho zdôvodnenia v súvislosti s dodaním tovaru alebo poskytovaním služieb vrátane verejných služieb využívaných na prevádzkovanie služieb cestnej nákladnej dopravy alebo služieb autokarovej a autobusovej dopravy, alebo v súvislosti so zaobchádzaním s nimi zo strany orgánov verejnej moci relevantných pre takéto služby;

18.

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o EÚ a ZFEÚ, ako aj podmienky stanovené v týchto zmluvách.

Článok 3

Právo na vykonávanie povolenej prepravy tovaru

1.   Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení vykonávať povolenú prepravu tovaru.

2.   Povolenú prepravu týchto druhov tovaru môžu fyzické alebo právnické osoby usadené v Spojenom kráľovstve vykonávať bez toho, aby sa od nich požadovala licencia Spojeného kráľovstva v zmysle článku 2 bodu 7:

a)

preprava pošty ako univerzálna služba;

b)

preprava poškodených alebo pokazených vozidiel;

c)

preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane najväčšej prípustnej hmotnosti prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony;

d)

preprava liekov, lekárskych prístrojov, vybavenia a iných predmetov potrebných v prípade núdzovej lekárskej pomoci, najmä pri prírodných katastrofách;

e)

preprava tovaru za predpokladu, že:

i)

prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo ho podnik predal, kúpil, prenajal, prenajíma, vyrobil, získal, spracoval alebo opravil;

ii)

účelom jazdy je preprava tovaru do podniku alebo z podniku, alebo presun tovaru, či už v rámci podniku alebo mimo neho, pre jeho potreby;

iii)

motorové vozidlá použité na takúto prepravu riadi člen personálu, ktorý je v podniku zamestnaný alebo ktorý je podniku k dispozícii na základe zmluvného záväzku;

iv)

vozidlá, ktoré prevážajú tovar, sú vo vlastníctve podniku, boli zakúpené podnikom na splátky alebo ním boli prenajaté, za predpokladu, že v poslednom uvedenom prípade spĺňajú podmienky stanovené v smernici 2006/1/ES, a

v)

takáto preprava je len vedľajšou činnosťou popri celkovej činnosti podniku.

Článok 4

Právo vykonávať pravidelnú a osobitnú pravidelnú autokarovú a autobusovú dopravu

1.   Prevádzkovatelia autokarových a autobusových služieb zo Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení vykonávať povolenú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi, ktorá predstavuje pravidelnú a osobitnú pravidelnú dopravu.

2.   Prevádzkovatelia autokarovej a autobusovej dopravy Spojeného kráľovstva musia byť držiteľmi povolenia vydaného pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s článkami 6 až 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009, na vykonávanie pravidelnej a osobitnej pravidelnej autokarovej a autobusovej dopravy za poplatok alebo úhradu.

3.   Povolenia, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 2 tohto článku, sa môžu aj naďalej používať na účely uvedené v odseku 1 tohto článku, ak bola ich platnosť obnovená za rovnakých podmienok alebo ak boli zmenené z hľadiska zastávok, taríf alebo cestovného poriadku, a na základe pravidiel a postupov uvedených v článkoch 6 až 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009 na obdobie platnosti, ktoré nie je dlhšie ako do 31. decembra 2019.

4.   Povolenú prepravu osôb autokarmi a autobusmi, ktorú vykonávajú fyzické či právnické osoby usadené v Spojenom kráľovstve na nekomerčné a neziskové účely, je možné vykonávať bez potreby licencie Spojeného kráľovstva v zmysle článku 2 bodu 7, ak:

a)

dopravná činnosť je pre fyzickú alebo právnickú osobu iba vedľajšou činnosťou a

b)

používané vozidlá sú vlastníctvom tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ich táto osoba kúpila na splátky, alebo sú predmetom dlhodobej lízingovej zmluvy a vedú ich členovia personálu tejto fyzickej alebo právnickej osoby, samotná fyzická osoba, alebo personál, ktorý je v podniku zamestnaný alebo ktorý je podniku k dispozícii na základe zmluvného záväzku.

Uvedené dopravné operácie sú vyňaté z pôsobnosti všetkých systémov udeľovania povolení v rámci Únie za predpokladu, že osoba, ktorá vykonáva činnosť, je držiteľom vnútroštátneho povolenia vydaného pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1073/2009.

5.   Výmena vozidla alebo prerušenie prepravy, ktoré umožňujú, aby sa časť jazdy uskutočnila inými dopravnými prostriedkami, neovplyvní uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 5

Dvojstranné dohody alebo dojednania

Členské štáty nesmú rokovať ani uzatvárať dvojstranné dohody či dojednania so Spojeným kráľovstvom o záležitostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého sa toto nariadenie uplatňuje. Pokiaľ ide o toto obdobie, prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva nesmú iným spôsobom udeliť žiadne iné práva ako práva uvedené v tomto nariadení, a to bez toho, aby boli dotknuté existujúce mnohostranné dojednania.

Článok 6

Sociálne a technické pravidlá

Počas povolenej prepravy tovaru alebo cestujúcich autokarmi a autobusmi v súlade s týmto nariadením sa musia dodržiavať tieto pravidlá:

a)

pokiaľ ide o mobilných pracovníkov a samostatne zárobkovo činných vodičov, požiadavky stanovené členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES (8);

b)

pokiaľ ide o niektoré právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (9);

c)

pokiaľ ide o tachografy v cestnej doprave, požiadavky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 (10);

d)

pokiaľ ide o základnú kvalifikáciu a pravidelnú odbornú prípravu vodičov, požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (11);

e)

pokiaľ ide o maximálne povolené rozmery a hmotnosť určitých cestných vozidiel, požiadavky stanovené členskými štátmi v súlade so smernicou Rady 96/53/ES (12);

f)

pokiaľ ide o montáž a používanie zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel, požiadavky stanovené členskými štátmi v súlade so smernicou Rady 92/6/EHS (13);

g)

pokiaľ ide o povinné používanie bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách, požiadavky stanovené členskými štátmi v súlade so smernicou Rady 91/671/EHS (14);

h)

pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov, požiadavky stanovené členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES (15);

i)

pokiaľ ide o práva cestujúcich, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 (16).

Článok 7

Rovnocennosť práv

1.   Komisia monitoruje práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie a prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy z Únie, a podmienky ich vykonávania.

2.   Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Únie alebo prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy z Únie, nie sú de iure alebo de facto rovnocenné s právami udelenými prevádzkovateľom zo Spojeného kráľovstva na základe tohto nariadenia alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy z Únie alebo prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy z Únie, bezodkladne v záujme obnovenia rovnocennosti prijme delegované akty v súlade s článkom 11 s cieľom:

a)

pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 a 2 alebo článku 4 ods. 1 až 4 tohto nariadenia, ak sa prevádzkovateľom z Únie neudelia rovnocenné práva alebo ak sú udelené práva minimálne;

b)

stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje, alebo

c)

prijať prevádzkové obmedzenia týkajúce sa typov vozidiel alebo podmienok prevádzky.

Článok 8

Spravodlivá hospodárska súťaž

1.   Komisia monitoruje podmienky, za ktorých prevádzkovatelia z Únie súťažia s prevádzkovateľmi zo Spojeného kráľovstva pri poskytovaní služieb cestnej nákladnej dopravy a autokarovej a autobusovej dopravy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Ak Komisia dospeje k záveru, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku zjavne menej priaznivé než podmienky prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva, bezodkladne a v snahe napraviť túto situáciu prijme delegované akty v súlade s článkom 11 s cieľom:

a)

pozastaviť uplatňovanie článku 3 ods. 1 a 2 alebo článku 4 ods. 1 až 4, ak sa podmienky hospodárskej súťaže pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo prevádzkovateľov autobusovej a autokarovej dopravy zo Spojeného kráľovstva natoľko líšia od podmienok, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov z Únie, že poskytovanie služieb prevádzkovateľmi z Únie pre nich nie je hospodársky udržateľné, alebo

b)

stanoviť limity prípustnej kapacity dostupnej pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo prevádzkovateľov autobusovej a autokarovej dopravy zo Spojeného kráľovstva alebo obmedziť počet ciest, alebo oboje, alebo

c)

prijať prevádzkové obmedzenia týkajúce sa typov vozidiel alebo podmienok prevádzky.

3.   Delegované akty uvedené v odseku 2 sa za podmienok stanovených v uvedenom odseku prijmú s cieľom zabezpečiť nápravu týchto situácií:

a)

Spojené kráľovstvo poskytuje subvencie;

b)

Spojené kráľovstvo nezavedie alebo účinne neuplatňuje právo hospodárskej súťaže;

c)

Spojené kráľovstvo nezriadi alebo nezachová nezávislý orgán na ochranu hospodárskej súťaže;

d)

Spojené kráľovstvo uplatňuje normy o ochrane pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade sú na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;

e)

Spojené kráľovstvo uplatňuje normy týkajúce sa udeľovania licencií prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľom autokarovej a autobusovej dopravy, ktoré sú na nižšej úrovni ako normy stanovené v nariadení (ES) č. 1071/2009 (17);

f)

Spojené kráľovstvo uplatňuje normy týkajúce sa kvalifikácie a odbornej prípravy profesionálnych vodičov, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v smernici 2003/59/ES;

g)

Spojené kráľovstvo uplatňuje pravidlá spoplatňovania ciest a cestných daní, ktoré sa líšia od pravidiel stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES (18), a

h)

akákoľvek forma diskriminácie voči prevádzkovateľom z Únie.

4.   Na účely odseku 1 si Komisia môže vyžiadať informácie od príslušných orgánov Spojeného kráľovstva alebo prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva. Ak neposkytnú požadované informácie v primeranej lehote stanovenej Komisiou alebo poskytnú neúplné informácie, Komisia môže postupovať v súlade s odsekom 2.

Článok 9

Rozšírenie pôsobnosti nariadení (ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009

1.   V súvislosti s prepravou tovaru medzi územím Únie a územím Spojeného kráľovstva, ktorú vykonáva prevádzkovateľ cestnej nákladnej dopravy z Únie opierajúci sa o práva udelené Spojeným kráľovstvom, ako sa uvádza v článku 7 tohto nariadenia, ktoré sú rovnocenné s právami udelenými podľa tohto nariadenia, sa nariadenie (ES) č. 1072/2009 uplatňuje na časť jazdy na území členského štátu, kde sa uskutočnila nakládka alebo vykládka.

2.   V súvislosti s prepravou cestujúcich medzi územím Únie a územím Spojeného kráľovstva, ktorú vykonáva prevádzkovateľ autokarovej a autobusovej dopravy z Únie opierajúci sa o práva udelené Spojeným kráľovstvom, ako sa uvádza v článku 7 tohto nariadenia, ktoré sú rovnocenné s právami udelenými podľa tohto nariadenia, sa nariadenie (ES) č. 1073/2009 uplatňuje na časť jazdy na území členského štátu, v ktorom cestujúci nastupujú alebo vystupujú.

Článok 10

Konzultácie a spolupráca

1.   Príslušné orgány členských štátov podľa potreby konzultujú a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie a bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie získané podľa odseku 1 tohto článku alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sú relevantné pre vykonávanie článkov 7 a 8.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2019.

2.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu podľa článku 7 ods. 2 alebo článku 8 ods. 2 konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

3.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie sa prestane uplatňovať 31. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a ktorým sa mení nariadenie (ES) No 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

(11)  Smernica 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

(12)  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).

(13)  Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).

(14)  Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 26).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/49


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/502

z 25. marca 2019

o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3) sa stanovujú podmienky udelenia prevádzkovej licencie leteckým dopravcom Únie, ako aj sloboda poskytovať letecké dopravné služby v rámci územia EÚ.

(3)

Bez osobitných ustanovení by vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie znamenalo ukončenie všetkých práv a povinností v súvislosti s prístupom na trh vyplývajúcich z práva Únie, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi 27 členskými štátmi.

(4)

Je preto potrebné stanoviť dočasný súbor opatrení, ktoré umožnia leteckým dopravcom s licenciou v Spojenom kráľovstve poskytovať letecké dopravné služby medzi jeho územím a zostávajúcimi 27 členskými štátmi. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi Spojeným kráľovstvom a zostávajúcimi 27 členskými štátmi by sa takto udelené práva mali podmieniť tým, že Spojené kráľovstvo udelí rovnocenné práva leteckým dopravcom s licenciou v Únii, a mali by sa na ne vzťahovať určité podmienky zaisťujúce spravodlivú hospodársku súťaž.

(5)

Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo vzhľadom na jeho dočasný charakter obmedziť na krátke obdobie bez toho, aby tým boli dotknuté prípadné rokovania a nadobudnutie platnosti budúcej dohody o poskytovaní leteckých služieb so Spojeným kráľovstvom, ktorej je Únia zmluvnou stranou. Komisia by mala na základe svojho odporúčania dostať čo najskôr oprávnenie rokovať so Spojeným kráľovstvom o komplexnej dohode o leteckej doprave. Takáto dohoda by sa mala bezodkladne prerokovať a uzavrieť.

(6)

V záujme zachovania vzájomne prospešnej miery prepojenosti by sa mali v súlade so zásadou reciprocity pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, ako aj pre leteckých dopravcov Únie uzavrieť dojednania marketingovej spolupráce ako napríklad o spoločnom označovaní liniek (code-sharing).

(7)

Vzhľadom na výnimočné a jedinečné okolnosti, ktoré si vyžadujú prijatie tohto nariadenia, ako aj v súlade so zmluvami, je vhodné, aby Únia dočasne vykonávala príslušné spoločné právomoci, ktoré jej boli udelené na základe zmlúv. Všetky účinky tohto nariadenia na rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi by však mali byť prísne časovo obmedzené. Právomoc vykonávaná Úniou by tak mala byť vykonávaná len s ohľadom na obdobie uplatňovania tohto nariadenia. To znamená, že Únia prestane takúto spoločnú právomoc vykonávať, len čo sa toto nariadenie prestane uplatňovať. V súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie budú tak od tohto okamihu svoju právomoc opäť vykonávať členské štáty. Okrem toho treba pripomenúť, že rozsah výkonu právomoci Únie sa v tomto nariadení vzťahuje len na prvky upravené týmto nariadením, ako sa ustanovuje v Protokole č. 25 o vykonávaní spoločnej právomoci, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a nevzťahuje sa na celú oblasť. Príslušné právomoci Únie a členských štátov v súvislosti s uzatváraním medzinárodných dohôd v oblasti leteckej dopravy sa určia v súlade so zmluvami a s prihliadnutím na príslušné právne predpisy Únie.

(8)

V súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 majú leteckí dopravcovia Únie najmä neustále dodržiavať požiadavky týkajúce sa vlastníctva a kontroly stanovené v uvedenom nariadení, aby si udržali platné prevádzkové licencie. V prípade, že sa vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie uskutoční bez dohody o vystúpení, stretnú sa niektorí leteckí dopravcovia Únie pravdepodobne s problémami spojenými s plnením uvedených požiadaviek odo dňa vystúpenia. Preto je potrebné zaviesť krízové opatrenia. V súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a proporcionality by sa tieto opatrenia mali obmedziť len na to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie problémov vyplývajúcich z neriadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. S ohľadom na rovnaké zásady je tiež potrebné zaviesť mechanizmy umožňujúce dôkladné monitorovanie pokroku, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek týkajúcich sa vlastníctva a kontroly, a v opodstatnených prípadoch vedúce k odobratiu prevádzkovej licencie. Aby sa zabránilo náhlemu ukončeniu prevádzky a najmä umožnil návrat dotknutých cestujúcich, malo by zrušenie prevádzkovej licencie v dôsledku nesplnenia podmienok v prípade, že nebol predložený vhodný plán nápravných opatrení, nadobudnúť účinnosť dva týždne po prijatí rozhodnutia o zrušení.

(9)

Toto nariadenie by nemalo členským štátom brániť v tom, aby vydávali povolenia na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami Únie uplatňujúcimi práva, ktoré im udelilo Spojené kráľovstvo, podobne ako v situáciách, ktoré sa vyskytujú v kontexte medzinárodných dohôd. Členské štáty by nemali rozlišovať medzi leteckými dopravcami Únie, pokiaľ ide o uvedené povolenia.

(10)

Komisia a členské štáty by mali vyriešiť problémy, ktoré môžu mať vplyv na existujúce systémy rozloženia prevádzky v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. Mali by sa prijať najmä vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť plný súlad s týmito systémami a zaistiť v najväčšej možnej miere riadny prechod, aby sa zabránilo narušeniu na úkor cestujúcich a spoločností v Únii.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie opatrení zaručujúcich spravodlivú mieru reciprocity medzi právami, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo jednostranne udeľujú leteckým dopravcom druhej strany, a s cieľom zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia Únie pri poskytovaní leteckých služieb mohli súťažiť s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva za spravodlivých podmienok. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4). Vzhľadom na ich možný vplyv na leteckú prepojenosť členských štátov by sa mal na prijímanie uvedených opatrení uplatňovať postup preskúmania. Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch. Takéto riadne odôvodnené prípady sa môžu týkať prípadov, keď Spojené kráľovstvo neudelí rovnaké práva leteckým dopravcom Únie, čim spôsobí zjavnú nerovnováhu, alebo ak menej priaznivé podmienky hospodárskej súťaže, než aké majú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva pri poskytovaní leteckých dopravných služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ohrozia hospodársku životaschopnosť leteckých dopravcov Únie.

(12)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie predbežných opatrení upravujúcich leteckú dopravu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v prípade, že nebude uzavretá žiadna dohoda o vystúpení, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Gibraltár nie je zaradený do územnej pôsobnosti tohto nariadenia a žiadny odkaz na Spojené kráľovstvo uvedený v tomto nariadení sa nevzťahuje na Gibraltár.

(14)

Týmto nariadením nie je dotknuté právne postavenie Španielskeho kráľovstva, pokiaľ ide o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa nachádza letisko Gibraltár.

(15)

Ustanovenia tohto nariadenia by mali z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mali by sa v zásade začať uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa zmluvy prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. V záujme čo najskoršieho vykonania potrebných administratívnych postupov by sa však určité ustanovenia mali uplatňovať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovuje dočasný súbor opatrení, ktoré upravujú leteckú dopravu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) po jeho vystúpení z Únie.

Článok 2

Výkon právomoci

1.   Výkon právomoci Únie podľa tohto nariadenia sa obmedzuje na obdobie uplatňovania tohto nariadenia vymedzené v článku 16 ods. 4 Po skončení tohto obdobia Únia okamžite prestane túto právomoc vykonávať a členské štáty začnú svoju právomoc opäť vykonávať v súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Výkonom právomoci Únie podľa tohto nariadenia nie je dotknutá právomoc členských štátov v oblasti dopravných práv v rámci akýchkoľvek prebiehajúcich alebo budúcich rokovaní, pri podpisovaní alebo uzatváraní medzinárodných dohôd týkajúcich sa leteckých služieb so Spojeným kráľovstvom po skončení uplatňovania tohto nariadenia alebo s ktoroukoľvek inou treťou krajinou.

3.   Výkon právomoci Únie uvedený v odseku 1 sa vzťahuje len na prvky upravené týmto nariadením.

4.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Únie a členských štátov v oblasti leteckej dopravy, pokiaľ ide o iné prvky ako tie, ktoré sú upravené týmto nariadením.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„letecká doprava“ je preprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo poštových zásielok lietadlom, a to samostatne alebo v kombinácii, ktorá sa poskytuje verejnosti za úhradu alebo nájomné a ktorá zahŕňa pravidelné a nepravidelné letecké dopravné služby;

2.

„medzinárodná letecká doprava“ je letecká doprava, ktorá prechádza cez vzdušný priestor nad územím viac ako jedného štátu;

3.

„letecký dopravca Únie“ je letecký dopravca s platnou prevádzkovou licenciou udelenou príslušným licenčným úradom v súlade s kapitolou II nariadenia (ES) č. 1008/2008;

4.

„letecký dopravca Spojeného kráľovstva“ je letecký dopravca, ktorý:

a)

má hlavné miesto podnikania v Spojenom kráľovstve a

b)

spĺňa jednu z týchto dvoch podmienok:

i)

Spojené kráľovstvo a/alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva vlastnia viac ako 50 % podniku a účinne ho riadia, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov, alebo

ii)

členské štáty Únie a/alebo štátni príslušníci členských štátov Únie a/alebo iné členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo štátni príslušníci takýchto štátov, v akejkoľvek kombinácii, či už samostatne alebo spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva vlastnia viac ako 50 % podniku a účinne ho riadia, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov;

c)

v prípade uvedenom v písmene b) bode ii) bol držiteľom platnej prevádzkovej licencie v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 deň pred prvým dňom uplatňovania tohto nariadenia stanovenom v článku 16 ods. 2 prvom pododseku;

5.

„účinná kontrola“ je vzťah, ktorý tvoria práva, zmluvy alebo iné prostriedky, ktoré buď samostatne, alebo spoločne a s ohľadom na vecné skutočnosti alebo právnu úpravu umožňujú priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv na podnik, najmä:

a)

právo použiť všetky aktíva podniku alebo ich časť;

b)

práva alebo zmluvy, ktoré umožňujú rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodnutia orgánov podniku, alebo inak umožňujú rozhodujúci vplyv na riadenie obchodnej činnosti podniku;

6.

„právo hospodárskej súťaže“ je právo týkajúce sa tejto činnosti, ak môže ovplyvniť letecké dopravné služby:

a)

činnosť pozostávajúca z:

i)

dohôd medzi leteckými dopravcami, rozhodnutí združení leteckých dopravcov a zosúladených postupov, ktorých cieľom alebo dôsledkom je zabránenie hospodárskej súťaži, jej obmedzenie alebo narušenie;

ii)

zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými leteckými dopravcami;

iii)

opatrenia, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo alebo uplatňuje v prípade verejných podnikov a podnikov, ktorým Spojené kráľovstvo udelilo osobitné alebo výlučné práva, a ktoré sú v rozpore s bodom i) alebo ii), a

b)

koncentrácie medzi leteckými dopravcami, ktoré významne bránia účinnej hospodárskej súťaži, najmä v dôsledku vytvárania alebo posilňovania dominantného postavenia;

7.

„subvencia“ je akýkoľvek finančný príspevok, ktorý vláda alebo ktorýkoľvek iný verejný orgán na akejkoľvek úrovni poskytne leteckému dopravcovi alebo letisku, ktorý predstavuje výhodu, vrátane týchto možností:

a)

priamy prevod finančných prostriedkov, ako sú napríklad granty, pôžičky alebo prísuny kapitálu, prípadný priamy prevod prostriedkov, prevzatie záväzkov, ako sú napríklad úverové záruky, kapitálové injekcie, vlastníctvo, ochrana proti bankrotu alebo poistenie;

b)

vzdanie sa alebo nevybratie príjmov, ktoré sú inak splatné;

c)

poskytovanie tovaru alebo služieb (okrem všeobecnej infraštruktúry), či nákup tovaru alebo služieb, alebo

d)

realizovanie platieb do finančného mechanizmu alebo poverenie či usmernenie súkromnej inštitúcie na vykonávanie jednej alebo viacerých funkcií uvedených v písmenách a), b) a c), ktoré by inak prináležali vláde alebo inému verejnému orgánu a ktorých vykonávanie sa v žiadnom zmysle nelíši od praxe, ktorú vlády bežne vykonávajú;

Finančný príspevok zo strany vlády alebo iného verejného orgánu sa nepovažuje za výhodu, pokiaľ by rovnaký finančný príspevok poskytol súkromný účastník trhu motivovaný výlučne vyhliadkou na zisk, ktorý sa nachádza v rovnakej situácii ako príslušný verejný orgán;

8.

„nezávislý orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán zodpovedný za uplatňovanie a presadzovanie práva hospodárskej súťaže, ako aj za kontrolu subvencií, a spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

orgán je prevádzkovo nezávislý a primerane vybavený zdrojmi potrebnými na plnenie svojich úloh;

b)

pri vykonávaní svojich povinností a právomocí má orgán potrebné záruky nezávislosti od politického alebo iného vonkajšieho vplyvu a koná nestranne a

c)

rozhodnutia orgánu podliehajú súdnemu preskúmaniu;

9.

„diskriminácia“ je rozlišovanie akéhokoľvek druhu bez objektívneho dôvodu v súvislosti s dodaním tovaru alebo poskytovaním služieb vrátane verejných služieb využívaných na poskytovanie leteckých dopravných služieb, alebo v súvislosti so zaobchádzaním s nimi zo strany subjektov verejného sektora relevantných pre letecké dopravné služby;

10.

„pravidelná letecká dopravná služba“ je séria letov, pričom každý z nich má všetky tieto charakteristiky:

a)

pri každom lete sú miesta na sedenie a/alebo kapacita na prepravu nákladu a/alebo poštových zásielok k dispozícii pre individuálny nákup zo strany verejnosti (buď priamo od leteckého dopravcu alebo od jeho poverených zástupcov);

b)

uskutočňuje sa tak, aby slúžila na dopravu medzi tými istými dvoma alebo viacerými letiskami, buď:

i)

podľa uverejneného cestovného poriadku, alebo

ii)

letmi, ktoré sú také pravidelné alebo časté, že tvoria rozpoznateľnú systematickú sériu;

11.

„nepravidelná letecká dopravná služba“ je obchodná letecká dopravná služba, ktorá je poskytovaná inak než pravidelná letecká dopravná služba;

12.

„územie Únie“ je pevninské územie, vnútrozemské vody a pobrežné more členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, ako aj podmienky stanovené v uvedených zmluvách, a vzdušný priestor nad nimi;

13.

„územie Spojeného kráľovstva“ je pevninské územie, vnútrozemské vody a pobrežné more Spojeného kráľovstva a vzdušný priestor nad nimi;

14.

„Chicagský dohovor“ je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol podpísaný 7. decembra 1944 v Chicagu.

Článok 4

Dopravné práva

1.   Leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva môžu za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a)

lietať ponad územie Únie bez pristátia;

b)

uskutočňovať zastávky na území Únie na iné ako dopravné účely v zmysle Chicagského dohovoru;

c)

poskytovať pravidelné a nepravidelné medzinárodné letecké dopravné služby pre cestujúcich, kombináciu cestujúcich a nákladu, ako aj služby určené len na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Spojeného kráľovstva a druhé na území Únie;

d)

poskytovať najviac počas piatich mesiacov počnúc prvým dňom uplatňovania stanoveného v článku 16 ods. 2 prvom pododseku pravidelné a nepravidelné medzinárodné letecké dopravné služby určené len na prepravu nákladu medzi akýmikoľvek dvoma miestami, z ktorých jedno sa nachádza na území Únie a druhé na území tretej krajiny, a to ako súčasť služby s východiskovým miestom alebo miestom určenia na území Spojeného kráľovstva. Celková sezónna kapacita, ktorú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva poskytnú pre uvedené služby, nesmie presiahnuť pro rata temporis celkový počet frekvencií letov prevádzkovaných týmito dopravcami pre uvedené služby počas zimnej a letnej sezóny IATA v roku 2018;

e)

pokračovať najviac počas siedmich mesiacov počnúc prvým dňom uplatňovania uvedeného v článku 16 ods. 2 prvom pododseku v poskytovaní pravidelných leteckých dopravných služieb na trasách vyplývajúcich zo záväzkov služieb verejného záujmu, ak bolo právo na prevádzku udelené v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (ES) č. 1008/2008 pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia a v súlade s podmienkami pre tieto služby stanovené nariadením (ES) č. 1008/2008.

2.   Členské štáty využijú obdobie uvedené v odseku 1 písm. e) na prijatie akýchkoľvek opatrení potrebných na zabezpečenie pokračovania služieb, ktorých fungovanie sa považuje za nevyhnutné aj po uplynutí tohto obdobia v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

3.   Počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia členské štáty nesmú rokovať ani uzatvárať dvojstranné zmluvy či dojednania so Spojeným kráľovstvom o záležitostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Počas uvedeného obdobia nesmú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva v súvislosti s leteckou dopravou udeliť žiadne iné práva ako tie, ktoré sa udeľujú týmto nariadením.

Článok 5

Dojednania marketingovej spolupráce

1.   Letecké dopravné služby v súlade s článkom 4 tohto nariadenia sa môžu poskytovať v rámci dojednaní marketingovej spolupráce, ako sú napríklad dojednania o blokovaní časti kapacity lietadla alebo o spoločnom označovaní liniek (code-sharing), za týchto podmienok:

a)

letecký dopravca Spojeného kráľovstva môže pôsobiť ako marketingový dopravca s ktorýmkoľvek prevádzkovým dopravcom, ktorý je leteckým dopravcom Únie, alebo leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo s ktorýmkoľvek prevádzkovým dopravcom tretej krajiny, ktorá má podľa práva Únie, alebo v náležitých prípadoch podľa práva dotknutého členského štátu alebo členských štátov, potrebné prepravné práva a ktorej dopravcovia sú oprávnení vykonávať uvedené práva prostredníctvom daného dojednania.

b)

letecký dopravca Spojeného kráľovstva môže pôsobiť ako prevádzkový dopravca s ktorýmkoľvek marketingovým dopravcom, ktorý je leteckým dopravcom Únie, alebo leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo s ktorýmkoľvek marketingovým dopravcom tretej krajiny, ktorá má podľa práva Únie, alebo v náležitých prípadoch podľa práva dotknutého členského štátu alebo členských štátov, potrebné prepravné práva a ktorej dopravcovia sú oprávnení vykonávať uvedené práva prostredníctvom daného dojednania.

2.   Dojednania marketingovej spolupráce v žiadnom prípade neoprávňujú leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva, či už ako prevádzkujúceho dopravcu alebo ako marketingového dopravcu, k vykonávaniu práv nad rámec tých, ktoré sú stanovené v článku 4 ods. 1

3.   Práva udelené leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva podľa odseku 1 sa v žiadnom prípade nesmú vykladať tak, že leteckých dopravcov tretej krajiny oprávňujú na výkon práv nad rámec tých, ktoré majú podľa práva Únie alebo podľa práva dotknutého členského štátu alebo členských štátov.

4.   Dotknuté členské štáty musia vyžadovať, aby dojednania podľa odseku 1 schválili ich príslušné orgány s cieľom overiť súlad s podmienkami stanovenými v tomto článku a s uplatniteľnými požiadavkami práva Únie a vnútroštátneho práva, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu.

Článok 6

Prenájom lietadiel

1.   Pri uplatňovaní práv podľa článku 4 ods. 1 môže letecký dopravca Spojeného kráľovstva poskytovať letecké dopravné služby vlastným lietadlom vždy, ak:

a)

použije lietadlo prenajaté bez posádky od ktoréhokoľvek prenajímateľa;

b)

použije lietadlo prenajaté s posádkou od ktoréhokoľvek iného leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva;

c)

použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckých dopravcov ktorejkoľvek krajiny inej ako Spojené kráľovstvo za predpokladu, že prenájom je odôvodnený mimoriadnou potrebou, sezónnou kapacitou alebo prevádzkovými ťažkosťami nájomcu a prenájom nepresiahne obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie týchto potrieb alebo prekonanie týchto ťažkostí.

2.   Dotknuté členské štáty musia vyžadovať, aby dojednania podľa odseku 1 schválili ich príslušné orgány s cieľom overiť súlad s podmienkami stanovenými v uvedenom odseku a s uplatniteľnými požiadavkami práva Únie a vnútroštátneho práva, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu.

Článok 7

Nakladanie s prevádzkovými licenciami z hľadiska požiadaviek na vlastníctvo a riadenie

1.   Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 1008/2008, ak letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom iným ako Spojené kráľovstvo, prestane spĺňať požiadavky podľa článku 4 písm. f) uvedeného nariadenia (ďalej len „požiadavky na vlastníctvo a riadenie“) z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, nesplnenie týchto požiadaviek nemá vplyv na platnosť prevádzkovej licencie, a to počas obdobia šiestich mesiacov počnúc prvým dňom uplatňovania uvedeného v článku 16 ods. 2 prvého pododseku tohto nariadenia za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Letecký dopravca predloží príslušnému licenčnému úradu do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia plán nápravných opatrení. V uvedenom pláne úplne a presne stanoví opatrenia na dosiahnutie úplného súladu s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň po uplynutí obdobia podľa odseku 1 tohto článku. Ak letecký dopravca nepredloží plán v stanovenej lehote, príslušný licenčný úrad po tom, ako poskytne dotknutému leteckému dopravcovi príležitosť vyjadriť sa, bezodkladne, ale najskôr odo dňa podľa článku 16 ods. 2 prvého pododseku zruší prevádzkovú licenciu a informuje o tom Komisiu. Takéto zrušenie nadobúda účinnosť dva týždne po rozhodnutí licenčného úradu, ale najskôr dňom podľa článku 16 ods. 2 Príslušný licenčný úrad oznámi svoje rozhodnutie leteckému dopravcovi a informuje o tom Komisiu.

3.   Ak dotknutý letecký dopravca predloží plán nápravných opatrení v lehote podľa odseku 2, príslušný licenčný úrad do dvoch mesiacov od prijatia plánu posúdi, či by sa opatreniami v ňom uvedenými dosiahol úplný súlad s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň nasledujúci po období uvedenom v odseku 1 a či je pravdepodobné, že tento letecký dopravca dokončí opatrenia do tohto dátumu. Príslušný licenčný úrad informuje o svojom posúdení leteckého dopravcu a Komisiu.

4.   Ak príslušný licenčný úrad po tom, ako dá dotknutému leteckému dopravcovi možnosť vyjadriť sa, zistí, že opatreniami uvedenými v pláne by sa nedosiahol plný súlad s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň nasledujúci po období uvedenom v odseku 1, alebo ak je nepravdepodobné, že by príslušný letecký dopravca dokončil opatrenia do tohto dátumu, môže okamžite zrušiť prevádzkovú licenciu. Takéto zrušenie nadobúda účinnosť dva týždne po rozhodnutí licenčného úradu. Príslušný licenčný úrad oznámi svoje rozhodnutie leteckému dopravcovi a informuje o tom Komisiu.

5.   Ak príslušný licenčný úrad zistí, že opatreniami uvedenými v pláne by sa dosiahol plný súlad s požiadavkami na vlastníctvo a riadenie najneskôr v prvý deň nasledujúci po období uvedenom v odseku 1, a ak je pravdepodobné, že letecký dopravca dokončí uvedené opatrenia do uvedeného dátumu, podrobne a priebežne monitoruje vykonávanie plánu a o svojich zisteniach pravidelne informuje Komisiu.

6.   Do konca obdobia uvedeného v odseku 1 príslušný licenčný úrad rozhodne, či letecký dopravca v plnej miere spĺňa požiadavky na vlastníctvo a riadenie. Ak príslušný licenčný úrad po tom, ako dá dotknutému leteckému dopravcovi možnosť vyjadriť sa, dospeje k záveru, že letecký dopravca nespĺňa v plnej miere požiadavky na vlastníctvo a riadenie, zruší prevádzkovú licenciu počnúc prvým dňom nasledujúcim po období podľa odseku 1.

7.   Ak po tom, ako príslušný licenčný úrad a príslušný letecký dopravca dostanú príležitosť vyjadriť sa, Komisia zistí, že príslušný licenčný úrad nezrušil prevádzkovú licenciu napriek tomu, že na to boli dôvody podľa odseku 2 alebo 6 tohto článku, Komisia v súlade s článkom 15 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1008/2008 požiada príslušný licenčný úrad o zrušenie prevádzkovej licencie. Uplatní sa článok 15 ods. 3 tretí a štvrtý pododsek uvedeného nariadenia.

8.   Týmto článkom nie je dotknuté uplatnenie iných ustanovení nariadenia (ES) č. 1008/2008.

Článok 8

Rovnocennosť práv

1.   Komisia monitoruje práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelí leteckým dopravcom Únie, a podmienky ich vykonávania.

2.   Ak Komisia zistí, že práva, ktoré Spojené kráľovstvo udelilo leteckým dopravcom Únie, nie sú de jure alebo de facto rovnocenné s právami, ktoré sa týmto nariadením udeľujú leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo že dané práva nie sú rovnako dostupné pre všetkých dopravcov Únie, bezodkladne a v záujme nastolenia rovnocennosti práv prijme vykonávacie akty s cieľom:

a)

stanoviť obmedzenia povolenej kapacity pre pravidelné letecké dopravné služby dostupné pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva a členským štátom uloží povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) povolenie na vykonávanie leteckej dopravy leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva;

b)

požiadať členské štáty, aby zamietli, pozastavili alebo odňali uvedené povolenie na vykonávanie leteckej dopravy, alebo

c)

zaviesť finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 15 ods. 2 Prijmú sa v súlade s postupom pre naliehavé prípady podľa článku 15 ods. 3, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vážneho porušenia rovnocennosti práv v zmysle odseku 2 nevyhnutne vyžadujú naliehavé dôvody.

Článok 9

Spravodlivá hospodárska súťaž

1.   Komisia monitoruje podmienky, za akých leteckí dopravcovia Únie a letiská nachádzajúce sa na území Únie súťažia s leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva a letiskami nachádzajúcimi sa na území Spojeného kráľovstva pri poskytovaní leteckých dopravných služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Ak Komisia zistí, že v dôsledku niektorej zo situácií uvedených v odseku 3 tohto článku sú uvedené podmienky zjavne menej priaznivé než podmienky pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva, Komisia v snahe napraviť túto situáciu bezodkladne prijme vykonávacie akty s cieľom:

a)

stanoviť obmedzenia povolenej kapacity pre pravidelné letecké dopravné služby dostupné pre leteckých dopravcov Spojeného kráľovstva a členským štátom uloží povinnosť náležite upraviť (existujúce a novo udelené) povolenia na vykonávanie leteckej dopravy leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva;

b)

požiadať členské štáty, aby zamietli, pozastavili alebo odňali uvedené povolenia na vykonávanie leteckej dopravy niektorým alebo všetkým leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, alebo

c)

zaviesť finančné povinnosti alebo prevádzkové obmedzenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 Prijmú sa v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 15 ods. 3, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vážneho ohrozenia hospodárskej životaschopnosti jednej alebo viacerých prevádzok leteckých dopravcov Únie nevyhnutne vyžadujú naliehavé dôvody.

3.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 2 sa za podmienok stanovených v uvedenom odseku prijmú s cieľom napraviť tieto situácie:

a)

poskytovanie subvencií Spojeným kráľovstvom;

b)

Spojené kráľovstvo nezavedie alebo účinne neuplatňuje právo hospodárskej súťaže;

c)

Spojené kráľovstvo nezriadi alebo nezachová nezávislý orgán na ochranu hospodárskej súťaže;

d)

Spojené kráľovstvo uplatňuje normy v oblasti ochrany pracovníkov, bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného prostredia alebo práv cestujúcich, ktoré sú na nižšej úrovni než normy stanovené v práve Únie, alebo ak neexistujú príslušné ustanovenia v práve Únie, normy sú na nižšej úrovni než normy uplatňované všetkými členskými štátmi, no v každom prípade na nižšej úrovni než príslušné medzinárodné normy;

e)

akákoľvek forma diskriminácie voči leteckým dopravcom Únie.

4.   Na účely odseku 1 si Komisia môže vyžiadať informácie od príslušných orgánov, leteckých dopravcov alebo letísk Spojeného kráľovstva. Ak príslušné orgány Spojeného kráľovstva, letecký dopravca Spojeného kráľovstva alebo letisko Spojeného kráľovstva neposkytnú požadované informácie v primeranej lehote stanovenej Komisiou alebo poskytnú neúplné informácie, Komisia môže postupovať v súlade s odsekom 2.

5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 (5) sa neuplatňuje na záležitosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 10

Povolenie na vykonávanie leteckej dopravy

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo v oblasti bezpečnosti letectva, s cieľom vykonávať práva, ktoré im boli udelené podľa článku 4, sú leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva povinní získať povolenie na vykonávanie leteckej dopravy od každého členského štátu, v ktorom chcú prevádzkovať svoju činnosť.

2.   Dotknutý členský štát po doručení žiadosti o povolenie na vykonávanie leteckej dopravy od leteckého dopravcu Spojeného kráľovstva bez zbytočného odkladu udelí príslušné povolenie na vykonávanie leteckej dopravy, ak:

a)

je žiadajúci letecký dopravca Spojeného kráľovstva držiteľom licencie v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva; a

b)

Spojené kráľovstvo vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu nad žiadajúcim leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, príslušný orgán je jednoznačne určený a letecký dopravca Spojeného kráľovstva je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného daným orgánom.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá potreba poskytnúť dostatočný čas na vykonanie potrebných posúdení, leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva sú oprávnení predkladať svoje žiadosti o povolenia na vykonávanie leteckej dopravy odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Členské štáty majú právomoc schvaľovať žiadosti od uvedeného dňa za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Všetky takto poskytnuté povolenia nadobudnú účinnosť najskôr prvým dňom uplatňovania stanoveným v článku 16 ods. 2 prvom pododseku.

Článok 11

Prevádzkové plány, programy a letové poriadky

1.   Leteckí dopravcovia Spojeného kráľovstva predložia prevádzkové plány, programy a letové poriadky pre letecké služby na schválenie príslušnému orgánu každého dotknutého členského štátu. Každé takéto predloženie sa musí uskutočniť aspoň 30 dní pred začiatkom prevádzky.

2.   Podľa článku 10 sa prevádzkové plány, programy a letové poriadky sezóny IATA, ktorá prebieha v prvý deň uplatňovania tohto nariadenia stanoveného v článku 16 ods. 2 prvom pododseku, ako aj prevádzkové plány, programy a letové poriadky prvej nasledujúcej sezóny môžu predložiť a schváliť pred daným dátumom.

3.   Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť členských štátov vydávať v rámci uplatňovania práv, ktoré im udelilo Spojené kráľovstvo, povolenia na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb dopravcami Únie. Pokiaľ ide o tieto povolenia, členské štáty nesmú rozlišovať medzi dopravcami Únie.

Článok 12

Zamietnutie, odňatie, pozastavenie a obmedzenie povolenia na vykonávanie leteckej dopravy

1.   Členské štáty zamietnu alebo prípadne odnímu či pozastavia povolenie na vykonávanie leteckej dopravy leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva, ak:

a)

letecký dopravca nie je leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva podľa tohto nariadenia alebo

b)

neboli splnené podmienky stanovené v článku 10 ods. 2.

2.   Členské štáty zamietnu, odnímu, pozastavia či obmedzia povolenie na vykonávanie leteckej dopravy leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva alebo uložia podmienky na takéto povolenie, prípadne obmedzia prevádzku či uložia podmienky prevádzky, ak nastane ktorákoľvek z týchto situácií:

a)

neboli splnené uplatniteľné požiadavky na bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu;

b)

neboli splnené uplatniteľné požiadavky týkajúce sa vstupu lietadla používaného na leteckú dopravu na územie dotknutého členského štátu, jeho prevádzky na tomto území alebo odletu z tohto územia;

c)

neboli splnené uplatniteľné požiadavky týkajúce sa vstupu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a/alebo poštových zásielok na územie dotknutého členského štátu, pobytu na ňom či odchodu z neho (vrátane predpisov vzťahujúcich sa na vstup, odbavenie, prisťahovalectvo, pasy, colné odbavenie a karanténu alebo v prípade pošty poštových predpisov).

3.   Členské štáty zamietnu, odnímu, pozastavia či obmedzia povolenia na vykonávanie leteckej dopravy leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva alebo uložia podmienky na takéto povolenia, prípadne obmedzia prevádzku či uložia podmienky prevádzky, ak to od nich požaduje Komisia v súlade s článkom 8 alebo 9.

4.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach o zamietnutí alebo odňatí povolenia na vykonávanie leteckej dopravy leteckým dopravcom Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1 a 2.

Článok 13

Osvedčenia a licencie

Členské štáty uznajú platnosť osvedčení o letovej spôsobilosti, osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré Spojené kráľovstvo vydalo či vyhlásilo za platné a ktoré sú stále platné, na účely poskytovania leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami Spojeného kráľovstva podľa tohto nariadenia za predpokladu, že takéto osvedčenia alebo licencie boli vydané alebo vyhlásené za platné minimálne podľa príslušných medzinárodných noriem stanovených v rámci Chicagského dohovoru a v súlade s nimi.

Článok 14

Konzultácie a spolupráca

1.   Príslušné orgány členských štátov podľa potreby vedú konzultácie a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Členské štáty Komisii na požiadanie a bez zbytočného odkladu poskytnú všetky informácie získané podľa odseku 1 tohto článku alebo akékoľvek iné informácie dôležité pre vykonávanie článkov 8 a 9.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia (ES) č. 1008/2008. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Článok 7, článok 10 ods. 3 a článok 11 ods. 2 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v prvom pododseku odseku 2 nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

4.   Toto nariadenie sa prestane uplatňovať ku skoršiemu z týchto dvoch dátumov:

a)

dátum nadobudnutia platnosti alebo prípadne dátum začiatku predbežného vykonávania komplexnej dohody, ktorá upravuje vykonávanie leteckej dopravy so Spojeným kráľovstvom a ktorej zmluvnou stranou je Únia alebo

b)

30. marec 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 20. februára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. marca 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 1).


27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/60


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/503

z 25. marca 2019

o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení uvedenej lehoty.

(2)

Dotknutí prevádzkovatelia majú možnosť v oblasti železničnej dopravy prostredníctvom rôznych opatrení zmierniť vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na osvedčenia a povolenia. Medzi uvedené opatrenia patrí zriadenie sídla prevádzkovateľa v jednom zo zostávajúcich členských štátov a získanie príslušných licencií a osvedčení v danom členskom štáte.

(3)

Osobitné dohody stanovené v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (2) by boli potrebné na riešenie otázok, ktoré sa priamo týkajú cezhraničných železničných služieb a infraštruktúry, čím by sa zabezpečila kontinuita týchto služieb a minimalizovalo by sa ich narušenie. V súlade s uvedenou smernicou by takéto dohody takisto zabezpečovali recipročné zaobchádzanie s podnikmi Únie a podnikmi so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré využívajú cezhraničnú infraštruktúru.

(4)

Uzatváranie takýchto dohôd medzi dotknutými členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom je možné len po tom, ako sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou. Konkrétne uplatňovaním bezpečnostných pravidiel Únie v súvislosti s tunelom pod Lamanšským prielivom je v súčasnosti poverená medzivládna komisia zriadená na základe Dohody z Canterbury podpísanej 12. februára 1986, ktorá v oblasti bezpečnosti využíva poradenstvo bezpečnostného orgánu pre tunel pod Lamanšským prielivom. Systém zavedený danou dohodou by sa musel upraviť so zreteľom na postavenie Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny. Najmä zodpovednosť za časť tunela pod Lamanšským prielivom, ktorá je na francúzskom území, by mala byť pod výlučnou kontrolou príslušného orgánu vymedzeného v článku 3 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 (3), aby sa zabezpečilo uplatňovanie práva Únie na túto časť tunela. Uvedený príslušný orgán by však mohol v záujme čo najlepšieho plnenia svojich úloh a so zreteľom na spoločné črty tunela na oboch stranách hranice a s cieľom uľahčiť konzistentnosť rozhodnutí brať do úvahy stanoviská dvojstranného orgánu zriadeného na základe dohody medzi týmito dvoma krajinami, ako je napríklad bezpečnostný orgán pre tunel pod Lamanšským prielivom zriadený dohodou z Canterbury, ktorý radí medzivládnej komisii, alebo vytvoriť iné spôsoby spolupráce s orgánmi zodpovednými za časť tunela na území Spojeného kráľovstva.

(5)

Opatrenia v tomto nariadení sú podmienené tým, že na infraštruktúru, ktorá sa používa na účely zabezpečenia cezhraničnej železničnej prepojenosti so Spojeným kráľovstvom, ako aj na podniky prevádzkované na uvedenej infraštruktúre a na rušňovodičov vlakov na danej infraštruktúre, sa uplatňujú bezpečnostné normy a postupy, požiadavky na prístup k prevádzkovaniu železničného podniku a požiadavky na riadenie vlaku, ktoré sú zhodné s požiadavkami Únie.

(6)

S cieľom umožniť dotknutým stranám uzavrieť potrebné dohody a prijať akékoľvek iné opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo narušeniu, s ohľadom na postavenie Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny treba predĺžiť platnosť určitých osvedčení, povolení a licencií.

(7)

Trvanie takéhoto predĺženia platnosti osvedčení, povolení a licencií by malo byť časovo obmedzené na čas nevyhnutne potrebný na to, aby dotknuté členské štáty mohli vykonať uvedené potrebné kroky v súlade s ustanoveniami uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (4), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (5) a smernici 2012/34/EÚ.

(8)

S cieľom zabrániť vážnemu narušeniu cezhraničných služieb železničnej dopravy poskytovaných v spolupráci so Spojeným kráľovstvom je tiež dôležité, aby prevádzkovatelia železničnej dopravy a vnútroštátne orgány urýchlene prijali požadované opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli osvedčenia, povolenia a licencie patriace do pôsobnosti tohto nariadenia vydané s dostatočným predstihom pred skončením platnosti tohto nariadenia a aby ostatné osvedčenia, povolenia a licencie potrebné na prevádzku na území Únie boli vydané pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva.

(9)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o odobratie výhod udelených držiteľom osvedčení, povolení a licencií, ak nie je zabezpečený súlad s požiadavkami Únie. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6). Na prijatie uvedených opatrení by sa mal použiť postup preskúmania vzhľadom na ich možný vplyv na bezpečnosť železníc. Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch.

(10)

Vzhľadom na naliehavosť, ktorú vyvoláva vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, je vhodné ustanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ustanovenie predbežných opatrení o istých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti so zreteľom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, nie je možné v prípade absencie dohody o vystúpení uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(12)

Ustanovenia tohto nariadenia by mali z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť čo najskôr a mali by sa začať uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie stanovujú osobitné ustanovenia pre určité bezpečnostné osvedčenia a bezpečnostné povolenia vydané na základe smernice 2004/49/ES, určité licencie rušňovodičov vydané podľa smernice 2007/59/ES a určité licencie železničných podnikov vydané podľa smernice 2012/34/EÚ.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto osvedčenia, povolenia a licencie, ktoré sú platné v deň predchádzajúci dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia:

a)

bezpečnostné povolenia, ktoré boli na základe článku 11 smernice 2004/49/ES vystavené infraštruktúrnym manažérom na spravovanie a prevádzku cezhraničnej infraštruktúry spájajúcej Úniu so Spojeným kráľovstvom;

b)

bezpečnostné osvedčenia vystavené podľa článku 10 smernice 2004/49/ES železničným podnikom usadeným v Spojenom kráľovstve;

c)

licencie vystavené podľa kapitoly III smernice 2012/34/EÚ železničným podnikom usadeným v Spojenom kráľovstve;

d)

licencie rušňovodičov vystavené na základe postupu uvedeného v článku 14 smernice 2007/59/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje príslušné vymedzenie pojmov v smerniciach 2004/49/ES, 2007/59/ES a 2012/34/EÚ a vo vykonávacích aktoch prijatých na základe uvedených smerníc. Príslušné vymedzenie pojmov v smernici (EÚ) 2016/798, ako aj v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa uvedenej smernice, sa na účely tohto nariadenia uplatňuje od dátumu, keď sa uvedená smernica začne uplatňovať na povolenia a osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a b).

Článok 3

Platnosť bezpečnostných povolení, bezpečnostných osvedčení, prevádzkových licencií a licencií rušňovodičov

1.   Bezpečnostné povolenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a bezpečnostné osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2) písm. b) zostávajú v platnosti počas obdobia deviatich mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Bezpečnostné osvedčenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) sú platné iba na účel príchodu na hraničné priechody a terminály uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu zo Spojeného kráľovstva, alebo na účely odchodu z uvedených priechodov a terminálov do Spojeného kráľovstva.

2.   Licencie uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) zostávajú v platnosti počas obdobia deviatich mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Odchylne od článku 23 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ uvedené povolenia platia len na území, ktoré sa nachádza medzi hraničnými priechodmi a terminálmi uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu a Spojeným kráľovstvom.

3.   Povolenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d) zostávajú v platnosti počas deviatich mesiacov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia v prípade rušňovodičov pôsobiacich na území, ktoré sa nachádza medzi hraničnými priechodmi a terminálmi uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu a Spojeným kráľovstvom.

Článok 4

Pravidlá a povinnosti týkajúce sa bezpečnostných osvedčení, bezpečnostných povolení a licencií

1.   Na bezpečnostné osvedčenia, bezpečnostné povolenia a licencie podliehajúce článku 3 tohto nariadenia sa vzťahujú pravidlá na ne uplatniteľné v súlade so smernicou 2004/49/ES, smernicou (EÚ) 2016/798 od dátumu, keď sa začne na tieto povolenia uplatňovať, smernicou 2012/34/EÚ a smernicou 2007/59/ES a v súlade s vykonávacími a delegovanými aktmi prijatými podľa uvedených smerníc.

2.   Držitelia bezpečnostných osvedčení, bezpečnostných povolení a licencií uvedených v článku 1 ods. 2 a prípadne orgán, ktorý ich vystavuje, keď ide o orgán iný ako vnútroštátny bezpečnostný orgán, na ktorého území sa infraštruktúra v Únii nachádza, prípadne do ktorého príslušných právomocí patria hraničné priechody a terminály uvedené v prílohe, musia spolupracovať s uvedeným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom a poskytnúť mu všetky relevantné informácie a dokumenty.

3.   V prípade nedoručenia informácií alebo dokumentov v lehote, ktorú vnútroštátny bezpečnostný orgán uvedený v odseku 2 tohto článku stanovil vo svojej žiadosti, môže Komisia na základe oznámenia vnútroštátneho bezpečnostného orgánu prijať vykonávacie akty s cieľom odňať výhodu, ktorá bola držiteľovi udelená v súlade s článkom 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2.

4.   Držitelia bezpečnostných osvedčení, bezpečnostných povolení a licencií uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), b) a d) tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu a Železničnú agentúru Európskej únie o akýchkoľvek opatreniach iných príslušných bezpečnostných orgánov, ktoré môžu byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia, smernice 2004/49/ES, smernice 2007/59/ES alebo smernice (EÚ) 2016/798.

Držitelia povolení uvedených v článku 1 ods. 2 písm. c) bezodkladne informujú Komisiu o akýchkoľvek opatreniach iných príslušných orgánov, ktoré môžu byť v rozpore s ich povinnosťami podľa tohto nariadenia alebo podľa smernice 2012/34/EÚ.

5.   Pred odňatím udelených výhod podľa článku 3 Komisia vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu uvedenému v odseku 2 tohto článku, orgánu, ktorý vydal bezpečnostné osvedčenia, bezpečnostné povolenia a licencie uvedené v článku 1 ods. 2 a držiteľom daných osvedčení, povolení a licencií včas oznámi svoj úmysel pristúpiť k odňatiu a umožní im vyjadriť k tomu stanovisko.

6.   Pokiaľ ide o povolenia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c), na účely odsekov 1 až 5 tohto článku sa odkazy na vnútroštátny bezpečnostný orgán chápu ako odkazy na licenčný orgán vymedzený v článku 3 ods. 15 smernice 2012/34/EÚ.

Článok 5

Monitorovanie súladu s právom Únie

1.   Vnútroštátny bezpečnostný orgán uvedený v článku 4 ods. 2 monitoruje železničné bezpečnostné normy, ktoré sa uplatňujú na železničné podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve využívajúce cezhraničnú infraštruktúru uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. a) a ktoré sa uplatňujú na uvedenú cezhraničnú infraštruktúru. Okrem toho vnútroštátny bezpečnostný orgán skontroluje, či infraštruktúrni manažéri spĺňajú bezpečnostné požiadavky stanovené v práve Únie a či rušňovodiči pôsobiaci na území, ktoré patrí do jeho právomoci, spĺňajú požiadavky stanovené v príslušných ustanoveniach práva Únie. Vnútroštátny bezpečnostný orgán poskytne Komisii a Železničnej agentúre Európskej únie správy o tejto záležitosti, ku ktorým v prípade potreby pripojí odporúčanie, aby Komisia konala v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Licenčný orgán uvedený v článku 4 ods. 2 a 6 tohto nariadenia monitoruje, či sú naďalej splnené požiadavky článkov 19 až 22 smernice 2012/34/EÚ vo vzťahu k železničným podnikom, ktorým Spojené kráľovstvo udelilo licenciu podľa článku 1 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia.

2.   Ak má Komisia odôvodnené pochybnosti o tom, či bezpečnostné normy uplatňované na prevádzku cezhraničných železničných služieb alebo infraštruktúry, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo časť tej istej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v Spojenom kráľovstve, sú v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, bez zbytočného odkladu prijme vykonávacie akty, ktorými držiteľom odoberie výhodu, ktorá im bola udelená podľa článku 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2. To isté sa vzťahuje na prípady, keď má Komisia odôvodnené pochybnosti týkajúce sa uplatňovania požiadaviek na získanie licencie železničného podniku alebo na riadenie vlaku.

3.   Vnútroštátny bezpečnostný orgán alebo licenčný orgán uvedený v článku 4 ods. 2 a 6 si môže od dotyčných príslušných orgánov na účely odseku 1 tohto článku vyžiadať poskytnutie informácií, pričom určí primeranú lehotu. Ak uvedené príslušné orgány neposkytnú vyžiadané informácie v stanovenej lehote, alebo ak poskytnú neúplné informácie, môže Komisia po oznámení vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu alebo prípadne licenčnému orgánu uvedenému v článku 4 ods. 2 a 6 prijať vykonávacie akty s cieľom odňať výhodu, ktorá bola držiteľovi udelená podľa článku 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2.

4.   Pred odňatím výhod udelených podľa článku 3 Komisia vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu uvedenému v článku 4 ods. 2, orgánu, ktorý vydal bezpečnostné osvedčenia, bezpečnostné povolenia a licencie uvedené v článku 1 ods. 2, držiteľom daných osvedčení, povolení a licencií, ako aj vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu a licenčnému orgánu Spojeného kráľovstva, včas oznámi svoj úmysel pristúpiť k odňatiu a umožní im vyjadriť k tomu stanovisko.

Článok 6

Konzultácie a spolupráca

1.   Príslušné orgány členských štátov podľa potreby konzultujú a spolupracujú s príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie a bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie získané podľa odseku 1 alebo akékoľvek iné informácie relevantné pre vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 7

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 51 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (7) a výbor uvedený v článku 62 smernice 2012/34/EÚ. Uvedené výbory sú výbormi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje, ak do dátumu uvedeného v odseku 2 nadobudla platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

4.   Toto nariadenie sa prestane uplatňovať po deviatich mesiacoch odo dňa, keď sa začalo uplatňovať v súlade s odsekom 2.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. marca 2019.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Smernica 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).


PRÍLOHA

Hraničné priechody a terminály uvedené v článkoch 3 a 4 sú tieto:

1.   ÍRSKO

Dún Dealgan/Dundalk

2.   FRANCÚZSKO

Calais-Fréthun


ROZHODNUTIA

27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/66


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/504

z 19. marca 2019,

ktorým sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenie (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Na Spojené kráľovstvo sa prestanú uplatňovať zmluvy odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo ak sa takáto dohoda neuzavrie, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Dohoda o vystúpení, ktorú dohodli vyjednávači, obsahuje postupy uplatňovania ustanovení práva Únie na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve aj po dátume, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 (3), ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (4), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 (5) sa budú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v prechodnom období v súlade s uvedenou dohodou a prestanú sa uplatňovať na konci uvedeného obdobia.

(3)

Článkom 3 ods. 5 smernice 2012/27/EÚ, ktorý bol zavedený smernicou (EÚ) 2018/2002, sa od členských štátov vyžaduje, aby určili indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 aspoň na úrovni 32,5 %. Členské štáty pri stanovení týchto príspevkov majú zohľadniť spotrebu energie v Únii v roku 2030 z hľadiska primárnej a/alebo konečnej energetickej spotreby.

(4)

Článkom 6 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2018/1999 sa od členských štátov vyžaduje, aby pri určovaní výšky svojich indikatívnych národných príspevkov k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti zohľadnili spotrebu energie v Únii v roku 2030 z hľadiska primárnej a/alebo konečnej energetickej spotreby. V súlade s článkom 29 ods. 3 prvým pododsekom uvedeného nariadenia spotreba energie na úrovni Únie je dôležitá aj pre posúdenie Komisie týkajúce sa pokroku pri spoločnom dosahovaní cieľov Únie.

(5)

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie je potrebné zmeniť prognózy spotreby energie na rok 2030 pre Úniu, ktorá bude pozostávať z 27 členských štátov bez Spojeného kráľovstva (ďalej len „EÚ-27“). Z prognóz stanovených na dosiahnutie hlavných cieľov Únie aspoň na úrovni 32,5 % vyplýva, že spotreba primárnej energetickej spotreby v roku 2030 v Únii pozostávajúcej z 28 členských štátov by mala byť 1 273 miliónov ton ekvivalentu ropy (ďalej len „Mtoe“) a spotreba konečnej energetickej spotreby by mala byť 956 Mtoe. Podľa ekvivalentných prognóz pre EÚ-27 by spotreba primárnej energetickej spotreby v roku 2030 mala byť 1 128 Mtoe a spotreba konečnej energetickej spotreby by mala byť 846 Mtoe. To si vyžaduje zmenu údajov o spotrebe energie v roku 2030.

(6)

Rovnaké prognózy týkajúce sa spotreby energie v roku 2030 sú relevantné pre články 6 a 29 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

(7)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (6) ukončenie uplatňovania aktov stanovené k určitému dátumu má nastať uplynutím poslednej hodiny dňa zodpovedajúceho uvedenému dátumu. Toto rozhodnutie by sa preto malo uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni ukončenia uplatňovania smernice 2012/27/EÚ a nariadenia (EÚ) 2018/1999 na Spojené kráľovstvo.

(8)

Smernica 2012/27/EÚ a nariadenie (EÚ) 2018/1999 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

S cieľom bezodkladne sa pripraviť na vystúpenie Spojeného kráľovstva, toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena smernice 2012/27/EÚ

V článku 3 smernice 2012/27/EÚ sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Každý členský štát stanoví v oblasti energetickej efektívnosti indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu cieľov Únie na rok 2030 uvedených v článku 1 ods. 1 tejto smernice v súlade s článkami 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 (*1). Členské štáty pri stanovovaní týchto príspevkov zohľadnia, že spotreba energie v Únii v roku 2030 nesmie presiahnuť 1 128 Mtoe primárnej energetickej spotreby a/alebo 846 Mtoe konečnej energetickej spotreby. Členské štáty tieto príspevky oznámia Komisii v rámci svojich integrovaných národných energetických a klimatických plánov, ako sa uvádza a je v súlade s článkom 3 a článkami 7 až 12 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/1999

Nariadenie (EÚ) 2018/1999 sa mení takto:

1.

v článku 6 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Vo svojom orientačnom národnom príspevku energetickej efektívnosti na rok 2030 a pre posledný rok obdobia, na ktoré sa vzťahujú následné národné plány podľa článku 4 písm. b) bodu 1 tohto nariadenia, každý členský štát zohľadní, že v súlade s článkom 3 smernice 2012/27/EÚ energetická spotreba v Únii v roku 2020 nepresiahne 1 483 Mtoe primárnej energie alebo 1 086 Mtoe konečnej energie a energetická spotreba Únie v roku 2030 nepresiahne 1 128 Mtoe primárnej energie a/alebo 846 Mtoe konečnej energie.“;

2.

v článku 29 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   V oblasti energetickej efektívnosti Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri kolektívnom dosahovaní maximálnej energetickej spotreby na úrovni Únie vo výške 1 128 Mtoe primárnej energetickej spotreby a 846 Mtoe konečnej energetickej spotreby v roku 2030 v súlade s článkom 3 ods. 5 smernice 2012/27/EÚ.“

Článok 3

Lehoty

Článkami 1 a 2 tohto rozhodnutia nie sú dotknuté lehoty stanovené v článku 2 smernice (EÚ) 2018/2002 a v článku 59 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Články 1 a 2 sa uplatňujú odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorý sa smernica 2012/27/EÚ a nariadenie (EÚ) 2018/1999 prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Článok 5

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko z 23. januára 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2019.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).


Korigendá

27.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 85/69


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216 z 30. januára 2019 o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

( Úradný vestník Európskej únie L 38 z 8. februára 2019 )

Na strane 18 v prílohe časti A v tabuľke v 11. riadku (týkajúcom sa poradového čísla 094166):

namiesto:

„Polobielená alebo bielená ryža

t

25 516

OT

094166

88 %

22 442 “

má byť:

„Polobielená alebo bielená ryža

t

25 516

EO

094166

88 %

22 442 “