ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 080I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
22. marca 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

22.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 80/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY (EÚ) 2019/476

prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom

z 22. marca 2019,

ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 50 ods. 3,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorý sa vzťahuje na Euratom na základe článku 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(2)

Rada 22. mája 2017 poverila Komisiu, aby začala rokovania so Spojeným kráľovstvom o dohode stanovujúcej spôsob jeho vystúpenia, pri ktorej sa zohľadní rámec jeho budúceho vzťahu s Úniou.

(3)

Rokovania sa viedli na základe usmernení z 29. apríla a 15. decembra 2017 a z 23. marca 2018 poskytnutých Európskou radou, pričom ich celkovým cieľom bolo zabezpečiť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu.

(4)

Predseda Európskej komisie zaslal 14. novembra 2018 predsedovi Európskej rady návrh Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“), v súvislosti s ktorou vláda Spojeného kráľovstva signalizovala svoj súhlas. Predseda Európskej komisie predložil 22. novembra 2018 predsedovi Európskej rady návrh Politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „politické vyhlásenie“), ktoré sa dohodlo na úrovni vyjednávačov a v zásade dohodlo na politickej úrovni s výhradou schválenia vedúcimi predstaviteľmi.

(5)

Európska rada schválila 25. novembra 2018 dohodu o vystúpení a politické vyhlásenie.

(6)

Predseda Európskej komisie zaslal 11. marca 2019 predsedovi Európskej rady nástroj týkajúci sa dohody o vystúpení a spoločné vyhlásenie dopĺňajúce politické vyhlásenie dohodnuté medzi predsedníčkou vlády Mayovou a predsedom Európskej komisie Junckerom a schválené v ten istý deň Európskou komisiou. Európska rada oba dokumenty schválila 21. marca 2019.

(7)

Podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa zmluvy prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým členským štátom.

(8)

Spojené kráľovstvo listom z 20. marca 2019 predložilo žiadosť o predĺženie lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 30. júna 2019 s cieľom dokončiť ratifikáciu dohody o vystúpení.

(9)

Európska rada 21. marca 2019 súhlasila s predĺžením do 22. mája 2019, ak Dolná komora nasledujúci týždeň schváli dohodu o vystúpení. Ak k tomu nedôjde, Európska rada súhlasila s predĺžením do 12 apríla 2019 a uviedla, že od Spojeného kráľovstva očakáva, aby pred 12. aprílom 2019 poskytlo informácie o ďalšom postupe, ktorý Európska rada posúdi.

(10)

Dôsledkom tohto predĺženia bude, že Spojené kráľovstvo zostane členským štátom so všetkými právami a povinnosťami stanovenými v zmluvách a podľa práva Únie. Ak bude Spojené kráľovstvo 23. – 26. mája 2019 stále členským štátom, bude sa naň vzťahovať povinnosť uskutočniť voľby do Európskeho parlamentu v súlade s právom Únie. Je potrebné poznamenať, že Spojené kráľovstvo by muselo oznámiť konanie volieb do 12. apríla 2019, aby sa takéto voľby konali.

(11)

Takéto predĺženie vylučuje akékoľvek opätovné otvorenie dohody o vystúpení. Akýkoľvek jednostranný záväzok, vyhlásenie alebo iný akt Spojeného kráľovstva by mali byť v súlade s literou a duchom dohody o vystúpení.

(12)

Ako sa stanovuje v článku 50 ods. 4 Zmluvy o EÚ, Spojené kráľovstvo sa nezúčastnilo na rokovaniach Európskej rady o tomto rozhodnutí, ani na jeho prijatí. Ako sa však uvádza v liste stáleho predstaviteľa Spojeného kráľovstva pri Európskej únii, Sira Tima Barrowa, z 22. marca 2019, súhlasilo v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ s predĺžením lehoty stanovenej v uvedenom článku a s týmto rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prípade, že Dolná komora schváli dohodu o vystúpení najneskôr 29. marca 2019, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa predĺži do 22. mája 2019.

V prípade, že Dolná komora dohodu o vystúpení najneskôr do 29. marca 2019 neschváli, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa predĺži do 12. apríla 2019. V tom prípade Spojené kráľovstvo pred 12. aprílom 2019 poskytne informácie o ďalšom postupe, ktorý Európska rada posúdi.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. marca 2019

Za Európsku radu

predseda

D. TUSK