ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 079I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
21. marca 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

21.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 79/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/452

z 19. marca 2019,

ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Priame zahraničné investície prispievajú k rastu Únie tým, že zlepšujú jej konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné miesta a umožňujú úspory z rozsahu, prinášajú kapitál, technológie, inovácie, odborné poznatky, a tiež tým, že otvárajú nové trhy pre vývoz z Únie. Prispievajú k dosiahnutiu cieľov Investičného plánu pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie.

(2)

V článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) sa uvádza, že Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich občanov. Okrem toho, Únia a jej členské štáty majú otvorené investičné prostredie, ktoré je zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a je pevnou súčasťou medzinárodných záväzkov Únie a jej členských štátov vo vzťahu k priamym zahraničným investíciám.

(3)

V súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ako aj v dohodách o obchode a investíciách uzatvorených s tretími krajinami, Únia a členské štáty môžu prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku a pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek. Rámec ustanovený týmto nariadením, sa týka priamych zahraničných investícií do Únie. Investíciami v zahraničí a prístupom na trhy tretích krajín sa zaoberajú iné nástroje obchodnej a investičnej politiky.

(4)

Týmto nariadením nie je dotknuté právo členských štátov odchýliť sa od pravidiel voľného pohybu kapitálu, ako sa ustanovuje v článku 65 ods. 1 písm. b) ZFEÚ. Niekoľko členských štátov zaviedlo opatrenia, ktoré im umožňujú obmedziť takýto pohyb z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Uvedené opatrenia odrážajú ciele a obavy členských štátov súvisiace s priamymi zahraničnými investíciami, a ich výsledkom môže byť existencia mechanizmov, ktoré sa líšia z hľadiska pôsobnosti a postupu. Členské štáty, ktoré by chceli takéto mechanizmy zaviesť v budúcnosti, by mohli vziať do úvahy fungovanie existujúcich mechanizmov, a s nimi súvisiace skúsenosti a najlepšie postupy.

(5)

Na úrovni Únie v súčasnosti neexistuje komplexný rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku, zatiaľ čo hlavní obchodní partneri Únie si už takéto rámce vytvorili.

(6)

Priame zahraničné investície patria do oblasti spoločnej obchodnej politiky. V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e) ZFEÚ má Únia v oblasti spoločnej obchodnej politiky výlučnú právomoc.

(7)

Je dôležité, aby sa mechanizmom preverovania zavedeným členskými štátmi z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku zaistila právna istota a aby sa na úrovni celej Únie zabezpečila koordinácia a spolupráca v oblasti preverovania priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok. Uvedeným spoločným rámcom nie je dotknutá výlučná zodpovednosť členských štátov za zaistenie ich národnej bezpečnosti, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 Zmluvy o EÚ. Taktiež ním nie je dotknutá ochrana základných záujmov ich vlastnej bezpečnosti v súlade s článkom 346 ZFEÚ.

(8)

Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií a spoluprácu by mal členským štátom a Komisii poskytovať prostriedky na komplexné riešenie rizík pre bezpečnosť alebo verejný poriadok a na prispôsobenie sa meniacim okolnostiam, pričom sa zachová potrebná pružnosť, aby členské štáty mohli pri preverovaní priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku vziať do úvahy svoju konkrétnu situáciu a vnútroštátne špecifiká. Rozhodnutie o tom, či zaviesť mechanizmus preverovania alebo preveriť konkrétnu priamu zahraničnú investíciu, zostáva vo výlučnej zodpovednosti dotknutého členského štátu.

(9)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na široké spektrum investícií, ktorými sa vytvárajú alebo udržiavajú trvácne a priame väzby medzi investormi z tretích krajín vrátane štátnych subjektov a podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť v niektorom členskom štáte. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na portfóliové investície.

(10)

Členské štáty, ktoré majú zavedený mechanizmus preverovania by mali prijať potrebné opatrenia v súlade s právom Únie, aby sa predišlo obchádzaniu ich mechanizmov preverovania a rozhodnutí o preverení. Tieto opatrenia by sa mali vzťahovať na investície pochádzajúce z Únie, realizované prostredníctvom umelých dohôd, ktoré neodrážajú hospodársku realitu a obchádzajú mechanizmy preverovania a rozhodnutia o preverení, keď je investor v konečnom dôsledku vo vlastníctve alebo pod kontrolou fyzickej osoby alebo podniku z tretej krajiny. Tým nie je dotknutá sloboda usadiť sa a voľný pohyb kapitálu zakotvené v ZFEÚ.

(11)

Členské štáty by mali mať možnosť posúdiť riziká pre bezpečnosť a verejný poriadok, ktoré vyplývajú z podstatných zmien v štruktúre vlastníctva alebo z kľúčových vlastností zahraničného investora.

(12)

Na usmernenie členských štátov a Komisie pri uplatňovaní tohto nariadenia je vhodné poskytnúť zoznam faktorov, ktoré by mohli byť zohľadnené pri určovaní, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok. Uvedený zoznam zlepší aj transparentnosť mechanizmov preverovania zavedených členskými štátmi pre investorov, ktorí zvažujú alebo už realizujú priame zahraničné investície v Únii. Zoznam faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by mal zostať otvorený.

(13)

Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, by členské štáty a Komisia mali mať možnosť zvážiť všetky relevantné faktory vrátane vplyvov na kritickú infraštruktúru, technológie vrátane kľúčových podporných technológií a vstupy, ktoré sú zásadné z hľadiska bezpečnosti alebo zachovania verejného poriadku, ktorých znefunkčnenie, zlyhanie, strata alebo zničenie by mali v členskom štáte alebo v Únii značný dopad. V tejto súvislosti by členské štáty a Komisia mali mať tiež možnosť zohľadniť kontext a okolnosti priamej zahraničnej investície, a predovšetkým, či je zahraničný investor pod priamou alebo nepriamou kontrolou, napríklad prostredníctvom významnej finančnej podpory vrátane dotácií, zo strany vlády tretej krajiny, alebo sa zúčastňuje na štátom riadených projektoch alebo programoch v zahraničí.

(14)

Členské štáty alebo prípadne Komisia môžu zvážiť relevantné informácie, ktoré získajú od hospodárskych subjektov, organizácií občianskej spoločnosti alebo sociálnych partnerov, ako sú odbory, týkajúce sa priamej zahraničnej investície, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok.

(15)

Je vhodné ustanoviť základné prvky rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií zo strany členského štátu, aby sa investorom, Komisii a iným členským štátom umožnilo pochopiť, ako by takéto investície mohli byť preverované. Medzi uvedené prvky by mali patriť aspoň časové rámce preverovania a možnosť pre zahraničných investorov podať opravné prostriedky proti rozhodnutiam o preverení. Pravidlá a postupy týkajúce sa mechanizmov preverovania by mali byť transparentné a nemali by diskriminovať medzi tretími krajinami.

(16)

Mal by sa zriadiť mechanizmus, ktorý členským štátom umožní spolupracovať a navzájom si pomáhať, ak by priama zahraničná investícia v jednom členskom štáte mohla mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok v iných členských štátoch. Členské štáty by mali mať možnosť poskytnúť pripomienky členskému štátu, v ktorom sa takáto investícia plánuje alebo sa uskutočnila, bez ohľadu na to, či uvedený členský štát má zavedený mechanizmus preverovania, alebo či je takáto investícia preverovaná. Žiadosti o informácie, odpovede a pripomienky členských štátov by taktiež mali byť postúpené Komisii. Komisia by mala mať možnosť podľa potreby vydať stanovisko v zmysle článku 288 ZFEÚ určené členskému štátu, v ktorom sa investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila. Členský štát by mal mať tiež možnosť požiadať Komisiu o vydanie stanoviska alebo ostatné členské štáty o poskytnutie pripomienok k priamym zahraničným investíciám na jeho území.

(17)

Keď členský štát dostane pripomienky od iných členských štátov alebo stanovisko od Komisie, mal by takéto pripomienky alebo stanovisko náležite zohľadniť, a to podľa potreby formou opatrení, ktoré má k dispozícii v rámci svojho vnútroštátneho práva, alebo pri tvorbe svojich širších politík v súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce ustanovenou v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ.

Konečné rozhodnutie o akejkoľvek priamej zahraničnej investícii, ktorá sa preveruje, alebo akékoľvek opatrenie prijaté vo vzťahu k priamej zahraničnej investícii, ktorá sa nepreveruje, je vo výlučnej zodpovednosti členského štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila.

(18)

Mechanizmus spolupráce by sa mal využívať len na účely ochrany bezpečnosti alebo verejného poriadku. Z tohto dôvodu by členské štáty mali náležite odôvodniť akúkoľvek žiadosť o informácie týkajúce sa konkrétnej priamej zahraničnej investície v inom členskom štáte, ako aj akúkoľvek pripomienku, ktorú tomuto členskému štátu adresujú. Rovnaké požiadavky by sa mali uplatňovať aj na žiadosti Komisie o informácie týkajúce sa konkrétnej priamej zahraničnej investície alebo jej stanoviska, ktoré pre členský štát vydá. Dodržanie uvedených požiadaviek je dôležité aj v situáciách súťaže medzi investorom členského štátu a investormi z tretích krajín o investíciu v inom členskom štáte, napríklad nadobudnutie aktív.

(19)

Komisia by okrem toho mala mať možnosť poskytnúť stanovisko v zmysle článku 288 ZFEÚ týkajúce sa priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Komisia by tak získala nástroj na ochranu projektov a programov, ktoré slúžia Únii ako celku a sú významným prínosom k jej hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti. Malo by sa to týkať predovšetkým projektov a programov, ktoré sú vo veľkej miere financované z rozpočtu Únie alebo sú zavedené právom Únie týkajúcim sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií či kritických vstupov. Uvedené projekty alebo programy v záujme Únie by mali byť vedené v zozname, ktorý je súčasťou tohto nariadenia. Stanovisko, ktoré je adresované členskému štátu, by zároveň malo byť zaslané ostatným členským štátom.

Členský štát by mal v maximálnej miere zohľadniť stanovisko Komisie, a to podľa potreby formou opatrení, ktoré má k dispozícii v rámci svojho vnútroštátneho práva, alebo pri tvorbe svojich širších politík, a v prípade, že toto stanovisko nezohľadní, mal by Komisii poskytnúť vysvetlenie v súlade s jeho povinnosťou lojálnej spolupráce podľa článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Konečné rozhodnutie o akejkoľvek priamej zahraničnej investícii, ktorá sa preveruje, alebo akékoľvek opatrenie prijaté vo vzťahu k priamej zahraničnej investícii, ktorá sa nepreveruje, je vo výlučnej zodpovednosti členského štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila.

(20)

S cieľom zohľadniť vývoj v súvislosti s projektami a programami v záujme Únie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na zmenu zoznamu projektov a programov v záujme Únie, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (4). Predovšetkým, v záujme rovnakej účasti pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(21)

S cieľom poskytnúť väčšiu istotu investorom by členské štáty mali mať možnosť poskytovať pripomienky a Komisia by mala mať možnosť vydávať stanoviská k uskutočneným investíciám, ktoré sa nepreverujú, v lehote do 15 mesiacov po uskutočnení priamej zahraničnej investície. Mechanizmus spolupráce by sa nemal uplatňovať na priame zahraničné investície uskutočnené pred 10. aprílom 2019.

(22)

Členské štáty by mali Komisii oznamovať svoje mechanizmy preverovania a akékoľvek ich zmeny a každoročne by mali podávať správu o uplatňovaní svojich mechanizmov preverovania, a to aj o rozhodnutiach povoľujúcich alebo zakazujúcich priame zahraničné investície alebo obmedzujúcich priame zahraničné investície podmienkami alebo opatreniami na zmiernenie rizík, a o rozhodnutiach týkajúcich sa priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie. Všetky členské štáty by mali podávať správu o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa uskutočnili na ich území, na základe informácií, ktoré majú k dispozícii. S cieľom zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť informácií poskytnutých členskými štátmi, ako aj na uľahčenie plnenia povinností oznamovať a podávať správy by Komisia mala podľa vhodnosti poskytnúť štandardizované formuláre zohľadňujúce okrem iného aj príslušné formuláre používané na účely podávania správ Eurostatu.

(23)

S cieľom zaistiť efektívnosť mechanizmu spolupráce je tiež dôležité zabezpečiť minimálnu úroveň informovania a koordinácie vo vzťahu k priamym zahraničnými investíciám, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by mali poskytovať uvedené informácie o preverovaných priamych zahraničných investíciách, a na žiadosť aj o ostatných priamych zahraničných investíciách. Súčasťou príslušných informácií by mali byť aspekty ako vlastnícka štruktúra zahraničného investora a financovanie plánovanej alebo uskutočnenej investície, ako aj informácie o financovaní investície vrátane pomoci poskytnutej tretími krajinami, ak sú takéto informácie k dispozícii. Členské štáty by sa mali snažiť poskytnúť presné, komplexné a spoľahlivé informácie.

(24)

Na žiadosť členského štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa už uskutočnila, by dotknutý zahraničný investor alebo podnik mal poskytnúť požadované informácie. Vo výnimočných prípadoch, keď členský štát napriek svojmu najlepšiemu úsiliu takéto informácie nedokáže získať, mal by o tom bezodkladne informovať dotknuté členské štáty alebo Komisiu. V takomto prípade by malo byť možné, aby akákoľvek pripomienka iného členského štátu alebo stanovisko vydané Komisiou v rámci mechanizmu spolupráce vychádzali z informácií, ktoré majú k dispozícii.

(25)

Členské štáty pri sprístupňovaní požadovaných informácií majú dodržiavať právo Únie a vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom Únie.

(26)

Komunikácia a spolupráca na úrovni členského štátu a Únie by sa mali posilniť zriadením kontaktného miesta pre vykonávanie tohto nariadenia v každom členskom štáte a v Komisii.

(27)

Kontaktné miesta zriadené členskými štátmi a Komisiou by mali byť vhodným spôsobom začlenené v rámci príslušnej štátnej správy a mali by mať k dispozícii kvalifikovaný personál a právomoci potrebné na plnenie svojich úloh v rámci mechanizmu koordinácie a na zabezpečenie riadneho nakladania s dôvernými informáciami.

(28)

Tvorbu a realizáciu komplexných a účinných politík by mala podporovať expertná skupina Komisie pre preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie, zriadená rozhodnutím Komisie z 29. novembra 2017 (5), ktorá sa skladá zo zástupcov členských štátov. Uvedená skupina by mala diskutovať predovšetkým o záležitostiach týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií, zdieľať najlepšie postupy a získané skúsenosti a vymieňať si názory na trendy a záležitosti spoločného záujmu týkajúce sa priamych zahraničných investícií. Komisia by mala zvážiť možnosť vyžiadania poradenstva od uvedenej skupiny v oblasti systémových záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia. Komisia pri návrhoch delegovaných aktov konzultuje s touto expertnou skupinou v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

(29)

Členské štáty a Komisia by mali byť podporované v spolupráci s príslušnými orgánmi podobne zmýšľajúcich tretích krajín, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s preverovaním priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok. Takáto administratívna spolupráca by mala mať za cieľ posilnenie efektívnosti rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií zo strany členských štátov a spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou podľa tohto nariadenia. Komisia by tiež mala mať možnosť monitorovať vývoj, pokiaľ ide o mechanizmy preverovania v tretích krajinách.

(30)

Členské štáty a Komisia by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany dôverných informácií v súlade predovšetkým s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (6), rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 (7) a s Dohodou medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie (8).To zahŕňa predovšetkým povinnosť neznižovať stupeň utajenia ani neodtajňovať utajované skutočnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu (9).So všetkými citlivými informáciami, ktoré nie sú utajované, alebo ktoré sa poskytujú ako dôverné, by mali orgány nakladať zodpovedajúcim spôsobom.

(31)

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo byť v súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov kontaktnými miestami a inými subjektmi v členských štátoch by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (10). Spracúvanie osobných údajov Komisiou by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (11).

(32)

Na základe – okrem iného – výročných správ, ktoré predložili všetky členské štáty, a s náležitým ohľadom na dôverný charakter určitých informácií obsiahnutých v týchto správach by Komisia mala vypracovať výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia a predložiť ju Európskemu parlamentu a Rade. V záujme čo najväčšej transparentnosti by správa mala byť zverejnená.

(33)

Európsky parlament by mal mať možnosť pozvať Komisiu na schôdzu svojho gestorského výboru, aby prezentovala a vysvetlila systémové záležitosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

(34)

Do 12. októbra 2023 a potom každých päť rokov by Komisia mala zhodnotiť fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. Uvedená správa by mala obsahovať posúdenie toho, či je toto nariadenie potrebné zmeniť. Ak sa v správe navrhne zmena tohto nariadenia, môže sa k nej pripojiť legislatívny návrh.

(35)

Únia a členské štáty by pri vykonávaní tohto nariadenia mali dodržiavať príslušné požiadavky na ukladanie reštriktívnych opatrení z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku uvedené v dohodách WTO, predovšetkým vrátane článku XIV písm. a) a článku XIV bis Všeobecnej dohody o obchode so službami (12) (GATS). Vykonávanie by malo byť tiež v súlade s právom Únie a so záväzkami prijatými v rámci iných dohôd o obchode a investíciách, ktorých stranami sú Únia alebo členské štáty, ako aj s dojednaniami o obchode a investíciách, na ktorých sa Únia alebo členské štáty zúčastňujú.

(36)

Keď priama zahraničná investícia predstavuje koncentráciu, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (13), uplatňovaním tohto nariadenia by nemalo byť dotknuté uplatňovanie článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 139/2004. Toto nariadenie a článok 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 139/2004 by sa mali uplatňovať konzistentne. Pokiaľ sa príslušné rozsahy pôsobnosti uvedených dvoch nariadení prekrývajú, dôvody na preverovanie ustanovené v článku 1 tohto nariadenia a koncepcia oprávnených záujmov v zmysle článku 21 ods. 4 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 139/2004 by sa mali vykladať koherentným spôsobom, bez toho, aby tým bolo dotknuté posúdenie zlučiteľnosti vnútroštátnych opatrení zameraných na ochranu uvedených záujmov so všeobecnými zásadami a inými ustanoveniami práva Únie.

(37)

Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá Únie pre obozretné posudzovanie nadobudnutí kvalifikovanej účasti vo finančnom sektore, ktoré sú samostatným postupom s vlastným cieľom (14).

(38)

Toto nariadenie je v súlade s inými postupmi oznamovania a preverovania ustanovenými v odvetvovom práve Únie, a tieto postupy ním nie sú dotknuté,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie členskými štátmi z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku a pre mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok. Nariadením sa tiež ustanovuje možnosť Komisie vydávať k takýmto investíciám stanoviská.

2.   Týmto nariadením nie je dotknutá skutočnosť, že každý členský štát má výlučnú zodpovednosť za svoju národnú bezpečnosť, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 Zmluvy o EÚ, ani právo každého členského štátu chrániť svoje základné záujmy bezpečnosti v súlade s článkom 346 ZFEÚ.

3.   Žiadnym ustanovením tohto nariadenia sa neobmedzuje právo každého členského štátu rozhodnúť, či konkrétnu priamu zahraničnú investíciu preverí podľa tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„priama zahraničná investícia“ je akákoľvek investícia zo strany zahraničného investora, ktorá vedie k vytvoreniu alebo udržaniu trvácnych a priamych väzieb medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, pre ktorého je kapitál určený, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť;

2.

„zahraničný investor“ je fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú uskutočniť alebo uskutočnili priamu zahraničnú investíciu;

3.

„preverovanie“ je postup, ktorý umožňuje posúdiť, prešetriť, povoliť, podmieniť, zakázať alebo zrušiť priame zahraničné investície;

4.

„mechanizmus preverovania“ je všeobecne použiteľný nástroj, ako napríklad zákon alebo nariadenie, a sprievodné administratívne požiadavky, vykonávacie predpisy alebo usmernenia, v ktorých sa ustanovujú podmienky a postupy na posúdenie, prešetrenie, povolenie, podmienenie, zakázanie alebo zrušenie priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku;

5.

„preverovaná priama zahraničná investícia“ je priama zahraničná investícia, ktorá podlieha formálnemu posúdeniu alebo prešetreniu v rámci mechanizmu preverovania;

6.

„rozhodnutie o preverení“ je opatrenie prijaté na základe uplatnenia mechanizmu preverovania;

7.

„podnik z tretej krajiny“ je podnik založený alebo inak zriadený podľa právnych predpisov tretej krajiny.

Článok 3

Mechanizmy preverovania zavedené členskými štátmi

1.   V súlade s týmto nariadením môžu členské štáty uplatňovať, meniť alebo zavádzať mechanizmy na preverovanie priamych zahraničných investícií na svojom území z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.

2.   Pravidlá a postupy v súvislosti s mechanizmami preverovania vrátane príslušných časových rámcov musia byť transparentné a nesmú diskriminovať medzi tretími krajinami. Členské štáty predovšetkým ustanovia okolnosti vedúce k preverovaniu, dôvody na preverovanie a uplatniteľné podrobné procesné pravidlá.

3.   Členské štáty uplatňujú časové rámce podľa svojich mechanizmov preverovania. Mechanizmy preverovania umožňujú členským štátom zohľadniť pripomienky iných členských štátov podľa článkov 6 a 7 a stanoviská Komisie podľa článkov 6, 7 a 8.

4.   Dôverné informácie vrátane citlivých obchodných informácií, ktoré boli sprístupnené členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie, podliehajú ochrane.

5.   Zahraniční investori a dotknuté podniky majú možnosť podať opravné prostriedky proti rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov o preverení.

6.   Členské štáty, ktoré zaviedli mechanizmus preverovania, uplatňujú, zmenia alebo prijmú opatrenia nevyhnutné na identifikáciu obchádzania mechanizmov preverovania a rozhodnutí o preverení a na predchádzanie takémuto obchádzaniu.

7.   Členské štáty oznámia Komisii svoje existujúce mechanizmy preverovania do 10. mája 2019. Členské štáty oznámia Komisii akýkoľvek novoprijatý mechanizmus preverovania alebo akúkoľvek zmenu existujúceho mechanizmu preverovania do 30 dní od nadobudnutia účinnosti novoprijatého mechanizmu preverovania alebo akejkoľvek zmeny existujúceho mechanizmu preverovania.

8.   Najneskôr do troch mesiacov od doručenia oznámení podľa odseku 7 Komisia zverejní zoznam mechanizmov preverovania zavedených členskými štátmi. Komisia udržuje uvedený zoznam aktuálny.

Článok 4

Faktory, ktoré môžu členské štáty alebo Komisia zohľadniť

1.   Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia môžu zvážiť jej prípadné účinky okrem iného na:

a)

fyzickú a virtuálnu kritickú infraštruktúru vrátane infraštruktúry energetickej, dopravnej, vodohospodárskej, infraštruktúry v oblasti zdravotníctva, komunikácií, médií, spracúvania alebo uchovávania údajov, leteckej a kozmickej infraštruktúry, infraštruktúry v oblasti obrany, volebnej alebo finančnej infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj na pozemky a nehnuteľnosti nevyhnutné pre takúto infraštruktúru;

b)

kritické technológie a položky s dvojakým použitím v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 (15), vrátane umelej inteligencie, robotiky, polovodičov, kybernetickej bezpečnosti, letectva a kozmu, obrany, uskladňovania energie, kvantových a jadrových technológií, ako aj nanotechnológií a biotechnológií;

c)

dodávky kritických vstupov vrátane energie alebo surovín, ako aj na potravinovú bezpečnosť;

d)

prístup k citlivým informáciám vrátane osobných údajov alebo na schopnosť takéto informácie kontrolovať; alebo

e)

slobodu a pluralitu médií.

2.   Pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, členské štáty a Komisia tiež môžu zohľadniť najmä:

a)

či je zahraničný investor pod priamou alebo nepriamou kontrolou vlády vrátane štátnych orgánov alebo ozbrojených síl tretej krajiny, a to aj prostredníctvom vlastníckej štruktúry alebo významného financovania;

b)

či zahraničný investor už bol zapojený do činností ovplyvňujúcich bezpečnosť alebo verejný poriadok v niektorom členskom štáte; alebo

c)

či existuje závažné riziko, že zahraničný investor je zapojený do nelegálnej alebo trestnej činnosti.

Článok 5

Predkladanie výročných správ

1.   Členské štáty každoročne do 31. marca predložia Komisii výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje súhrnné informácie o priamych zahraničných investíciách, ktoré sa uskutočnili na ich území, vypracovanú na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, ako aj súhrnné informácie o žiadostiach od iných členských štátov podľa článku 6 ods. 6 a článku 7 ods. 5.

2.   Členské štáty, ktoré uplatňujú mechanizmy preverovania, okrem informácií podľa odseku 1 poskytujú za každé vykazované obdobie aj súhrnné informácie o uplatňovaní ich mechanizmov preverovania.

3.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia. Uvedená správa sa zverejňuje.

4.   Európsky parlament môže Komisiu pozvať na schôdzu svojho gestorského výboru, aby prezentovala a vysvetlila systémové záležitosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

Článok 6

Mechanizmus spolupráce vo vzťahu k preverovaným priamym zahraničným investíciám

1.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom akúkoľvek preverovanú priamu zahraničnú investíciu na ich území, a to tak, že čo najskôr poskytnú informácie podľa článku 9 ods. 2 tohto nariadenia. Toto oznámenie môže obsahovať zoznam členských štátov, ktorých bezpečnosť alebo verejný poriadok by mohli byť dotknuté. Ak je to vhodné, preverujúci členský štát v rámci tohto oznámenia vyvinie úsilie, aby uviedol, či preverovaná priama zahraničná investícia môže podľa jeho názoru spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia preverovaná v inom členskom štáte, môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, alebo má informácie relevantné pre takéto preverovanie, môže poskytnúť pripomienky členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie. Členský štát poskytujúci pripomienky ich zároveň zašle Komisii.

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že boli poskytnuté pripomienky.

3.   Ak sa Komisia domnieva, že preverovaná priama zahraničná investícia môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok viac ako jedného členského štátu, alebo má relevantné informácie týkajúce sa priamej zahraničnej investície, môže vydať stanovisko adresované členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či ostatné členské štáty poskytli pripomienky. Komisia môže vydať stanovisko v nadväznosti na pripomienky ostatných členských štátov. Komisia takéto stanovisko vydá v odôvodnených prípadoch, ak sa najmenej jedna tretina členských štátov domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať vplyv na ich bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že bolo vydané stanovisko.

4.   Členský štát, ktorý sa náležite domnieva, že priama zahraničná investícia na jeho území môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže požiadať Komisiu o vydanie stanoviska alebo ostatné členské štáty o poskytnutie pripomienok.

5.   Pripomienky podľa odseku 2 a stanoviská podľa odseku 3 musia byť náležite odôvodnené.

6.   Ostatné členské štáty a Komisia najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia informácií podľa odseku 1 oznámia členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie svoj úmysel poskytnúť pripomienky podľa odseku 2 alebo stanovisko podľa odseku 3. Toto oznámenie môže obsahovať žiadosť o dodatočné informácie k informáciám podľa odseku 1.

Akákoľvek žiadosť o dodatočné informácie musí byť náležite odôvodnená, obmedzená na informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie pripomienok podľa odseku 2 alebo vydanie stanoviska podľa odseku 3, musí byť primeraná účelu žiadosti a pre členský štát vykonávajúci preverovanie nesmie predstavovať zbytočnú administratívnu záťaž. Žiadosti o informácie a odpovede poskytnuté členskými štátmi sa zároveň zašlú Komisii.

7.   Pripomienky podľa odseku 2 alebo stanoviská podľa odseku 3 sú adresované členskému štátu vykonávajúcemu preverovanie pričom mu musia byť zaslané v primeranej lehote, v každom prípade najneskôr do 35 kalendárnych dní od doručenia informácií podľa odseku 1.

Bez ohľadu na prvý pododsek, ak boli požadované dodatočné informácie podľa odseku 6, takéto pripomienky sa poskytnú alebo stanoviská sa vydajú najneskôr do 20 kalendárnych dní od doručenia dodatočných informácií alebo oznámení podľa článku 9 ods. 5

Bez ohľadu na odsek 6, Komisia môže vydať stanovisko v nadväznosti na pripomienky ostatných členských štátov podľa možnosti v lehotách podľa tohto odseku, v každom prípade najneskôr do piatich kalendárnych dní po uplynutí uvedených lehôt.

8.   Vo výnimočnom prípade, keď členský štát vykonávajúci preverovanie dospeje k záveru, že jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok vyžadujú podniknutie bezodkladných krokov, oznámi ostatným členským štátom a Komisii úmysel vydať rozhodnutie o preverení pred uplynutím lehoty podľa odseku 7, a potrebu bezodkladných krokov náležite odôvodní. Ostatné členské štáty a Komisia vyvinú úsilie urýchlene poskytnúť pripomienky alebo vydať stanovisko.

9.   Členský štát vykonávajúci preverovanie náležitým spôsobom zohľadní pripomienky ostatných členských štátov podľa odseku 2, a stanovisko Komisie podľa odseku 3. Konečné rozhodnutie o preverení prijme členský štát vykonávajúci preverovanie.

10.   Spolupráca podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných miest zriadených v súlade s článkom 11.

Článok 7

Mechanizmus spolupráce vo vzťahu k priamym zahraničným investíciám, ktoré sa nepreverujú

1.   Ak sa členský štát domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená v inom členskom štáte, ktorá sa v tomto členskom štáte nepreveruje, môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, alebo má relevantné informácie týkajúce sa tejto priamej zahraničnej investície, môže tomuto inému členskému štátu poskytnúť pripomienky. Členský štát poskytujúci pripomienky ich zároveň zašle Komisii..

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že boli poskytnuté pripomienky.

2.   Ak sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia plánovaná alebo uskutočnená v členskom štáte, ktorá sa v tomto členskom štáte nepreveruje, môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok viac ako jedného členského štátu, alebo má relevantné informácie týkajúce sa tejto priamej zahraničnej investície, môže vydať stanovisko adresované členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila. Komisia môže vydať stanovisko bez ohľadu na to, či ostatné členské štáty poskytli pripomienky. Komisia môže vydať stanovisko v nadväznosti na pripomienky ostatných členských štátov. Komisia takéto stanovisko vydá v odôvodnených prípadoch, ak sa najmenej jedna tretina členských štátov domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať vplyv na ich bezpečnosť alebo verejný poriadok.

Komisia oznámi ostatným členským štátom, že bolo vydané stanovisko.

3.   Členský štát, ktorý sa náležite domnieva, že priama zahraničná investícia na jeho území môže mať vplyv na jeho bezpečnosť alebo verejný poriadok, môže požiadať Komisiu o vydanie stanoviska alebo ostatné členské štáty o poskytnutie pripomienok.

4.   Pripomienky podľa odseku 1 a stanoviská podľa odseku 2 musia byť náležite odôvodnené.

5.   Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia, ktorá sa nepreveruje, môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok, ako sa uvádza v odseku 1 alebo 2, môže od členského štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, požadovať informácie podľa článku 9.

Akákoľvek žiadosť o informácie musí byť náležite odôvodnená, obmedzená na informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie pripomienok podľa odseku 1 alebo vydanie stanoviska podľa odseku 2, musí byť primeraná účelu žiadosti a pre členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, nesmie predstavovať zbytočnú administratívnu záťaž.

Žiadosti o informácie a odpovede poskytnuté členskými štátmi sa zároveň zašlú Komisii.

6.   Pripomienky podľa odseku 1 alebo stanoviská podľa odseku 2 sú adresované členskému štátu, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, pričom mu musia byť zaslané v primeranej lehote, v každom prípade najneskôr do 35 kalendárnych dní od doručenia informácií podľa odseku 5 alebo oznámenia podľa článku 9 ods. 5 Ak stanovisko Komisie nadväzuje na pripomienky od iných členských štátov, Komisia má na jeho vydanie ďalších 15 kalendárnych dní.

7.   Členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, náležite zohľadní pripomienky iných členských štátov a stanovisko Komisie.

8.   Členské štáty môžu poskytnúť pripomienky podľa odseku 1 a Komisia môže vydať stanovisko podľa odseku 2 najneskôr do 15 mesiacov od uskutočnenia priamej zahraničnej investície.

9.   Spolupráca podľa tohto článku sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktných miest zriadených v súlade s článkom 11.

10.   Tento článok sa neuplatňuje na priame zahraničné investície uskutočnené pred 10. aprílom 2019.

Článok 8

Priame zahraničné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie

1.   Ak sa Komisia domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku vplyv na projekty alebo programy v záujme Únie, môže vydať stanovisko určené členskému štátu, v ktorom sa táto priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila.

2.   Postupy ustanovené v článkoch 6 a 7 sa uplatňujú mutatis mutandis s výhradou týchto zmien:

a)

v rámci oznámenia podľa článku 6 ods. 1 alebo pripomienok podľa článku 6 ods. 2 a článku 7 ods. 1 môže členský štát uviesť, či sa domnieva, že priama zahraničná investícia môže mať vplyv na projekty a programy v záujme Únie;

b)

stanovisko Komisie sa zašle ostatným členským štátom;

c)

členský štát, v ktorom sa priama zahraničná investícia plánuje alebo sa uskutočnila, v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko Komisie, a ak sa stanoviskom Komisie neriadi, poskytne jej vysvetlenie.

3.   Na účely tohto článku zahŕňajú projekty alebo programy v záujme Únie tie projekty a programy, na ktorých financovaní sa v podstatnej výške alebo významnou mierou podieľa Únia alebo na ktoré sa vzťahuje právo Únie týkajúce sa kritickej infraštruktúry, kritických technológií alebo kritických vstupov, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a verejný poriadok. Zoznam projektov alebo programov v záujme Únie je ustanovený v prílohe.

4.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť zoznam projektov a programov v záujme Únie.

Článok 9

Požiadavky na informácie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie oznámené podľa článku 6 ods. 1 alebo informácie, o ktoré Komisia a ostatné členské štáty požiadali podľa článku 6 ods. 6 a článku 7 ods. 5, boli Komisii a žiadajúcim členským štátom bezodkladne sprístupnené.

2.   Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú:

a)

vlastnícku štruktúru zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila, vrátane informácií o konečnom investorovi a kapitálovej účasti;

b)

približnú hodnotu priamej zahraničnej investície;

c)

výrobky, služby a obchodné transakcie zahraničného investora a podniku, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila;

d)

členské štáty, v ktorých zahraničný investor a podnik, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila, vykonáva relevantnú obchodnú činnosť;

e)

financovanie investície a jeho zdroj na základe najlepších informácií, ktoré má členský štát k dispozícii;

f)

dátum, ku ktorému sa uskutočnenie priamej zahraničnej investície plánuje alebo ku ktorému sa priama zahraničná investícia uskutočnila.

3.   Členské štáty vyvíjajú úsilie, aby žiadajúcim členským štátom a Komisii bezodkladne poskytli akékoľvek dodatočné informácie k informáciám podľa odsekov 1 a 2, ak majú takéto informácie k dispozícii.

4.   Členský štát, v ktorom sa plánuje alebo v ktorom sa uskutočnila priama zahraničná investícia, môže požiadať zahraničného investora alebo podnik, do ktorého sa priama zahraničná investícia plánuje, alebo v ktorom sa uskutočnila, o poskytnutie informácií podľa odseku 2. Zahraničný investor alebo dotknutý podnik poskytne požadované informácie bezodkladne.

5.   Členský štát bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom, ak za mimoriadnych okolností aj napriek najlepšiemu úsiliu nie je schopný získať informácie podľa odseku 1. Uvedený členský štát v oznámení náležite odôvodní, prečo takéto informácie neposkytol, a opíše najlepšie úsilie, ktoré vyvinul s cieľom získať požadované informácie vrátane žiadosti podľa odseku 4.

Ak sa neposkytnú žiadne informácie, akákoľvek pripomienka iného členského štátu alebo stanovisko vydané Komisiou môžu vychádzať z informácií, ktoré majú k dispozícii.

Článok 10

Dôvernosť odovzdaných informácií

1.   Informácie získané ako výsledok uplatňovania tohto nariadenia sa používajú len na účely, pre ktoré boli vyžiadané.

2.   Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto nariadenia v súlade s právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom.

3.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa stupeň utajenia utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tohto nariadenia neznižoval a aby sa takéto utajované skutočnosti neodtajňovali bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

Článok 11

Kontaktné miesta

1.   Každý členský štát a Komisia zriadia kontaktné miesto pre vykonávanie tohto nariadenia. Členské štáty a Komisia zapoja uvedené kontaktné miesta do všetkých záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

2.   Komisia na podporu priamej spolupráce a výmeny informácií medzi kontaktnými miestami poskytne bezpečný a šifrovaný systém.

Článok 12

Expertná skupina pre preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

Expertná skupina pre preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie poskytujúca poradenstvo a odborné poznatky Komisii pokračuje v diskusii o záležitostiach týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií, vymieňa si najlepšie postupy a získané skúsenosti, ako aj názory na trendy a záležitosti spoločného záujmu týkajúce sa priamych zahraničných investícií. Komisia tiež zváži možnosť vyžiadať si od uvedenej skupiny poradenstvo v oblasti systémových záležitostí súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia.

Rokovania uvedenej skupiny sú dôverné.

Článok 13

Medzinárodná spolupráca

Členské štáty a Komisia môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v záležitostiach týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Článok 14

Spracúvanie osobných údajov

1.   Akékoľvek spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadením (EÚ) 2018/1725 a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na preverovanie priamych zahraničných investícií členskými štátmi a na zaistenie účinnosti spolupráce podľa tohto nariadenia.

2.   Osobné údaje súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia sa uchovávajú len na čas potrebný na splnenie účelu, na ktorý boli získané.

Článok 15

Hodnotenie

1.   Komisia do 12. októbra 2023 a potom každých päť rokov zhodnotí fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Do tohto procesu sa zapoja členské štáty a podľa potreby poskytnú Komisii dodatočné informácie potrebné na prípravu uvedenej správy.

2.   Ak sa v správe odporúčajú zmeny tohto nariadenia, môže sa k nej pripojiť príslušný legislatívny návrh.

Článok 16

Vykonávanie delegovanej právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok ustanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 10. apríla 2019.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 11. októbra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 94.

(2)  Ú. v. EÚ C 247, 13.7.2018, s. 28.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. marca 2019.

(4)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje expertná skupina pre preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (neuverejnené v úradnom vestníku), C(2017)7866 final.

(6)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(7)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(8)  Ú. v. EÚ C 202, 8.7.2011, s. 13.

(9)  Článok 4 ods. 1 písm. a) Dohody medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie a článok 4 ods. 2 rozhodnutia (EÚ, Euratom) 2015/444.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 191.

(13)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(14)  Zavedené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338); smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1); smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Zoznam projektov alebo programov v záujme Únie podľa článku 8 ods. 3

1.   Európske programy GNSS (Galileo a EGNOS):

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

2.   Copernicus:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

3.   Horizont 2020:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES, (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104), vrátane opatrení v jeho rámci, ktoré sa týkajú kľúčových podporných technológií, akými sú umelá inteligencia, robotika, polovodiče a kybernetická bezpečnosť.

4.   Transeurópska dopravná sieť (TEN-T):

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

5.   Transeurópska energetická sieť (TEN-E):

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

6.   Transeurópska sieť v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14).

7.   Program rozvoja európskeho obranného priemyslu:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie (Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 30).

8.   Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO):

rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/340 zo 6. marca 2018, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 24).


Vyhlásenie Komisie

Európska komisia sa na základe žiadosti Európskeho parlamentu zaväzuje:

poskytnúť Európskemu parlamentu štandardizované formuláre, ktoré vypracuje s cieľom uľahčiť členským štátom splnenie povinnosti predkladať výročné správy podľa článku 5 nariadenia, po tom, ako budú dokončené, a

poskytovať Európskemu parlamentu tieto formuláre každý rok a súčasne predkladať Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia.