ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 31

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
1. februára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/157 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/158 z 31. januára 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky metoxyfenozid ako látky, ktorá sa má nahradiť, a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 z 31. januára 2019, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/160 z 24. januára 2019, ktorým sa stanovuje dočasná výnimka z podmienok predpísaných pre certifikované osivo stanovených v smerniciach Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS [oznámené pod číslom C(2019) 305]  ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/161 z 31. januára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 821]  ( 1 )

77

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie ( Ú. v. EÚ L 312, 28.11.2017 )

108

 

*

Korigendum k smernici Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu ( Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018 )

108

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/157

zo 6. novembra 2018,

ktorým sa mení príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) zmenenom delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/698 (3) sa v prílohe II uvádza zoznam kombinácií účinnej látky/typu výrobku, ktoré sú zaradené do kontrolného programu existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch k 3. februáru 2017.

(2)

Identita určitých účinných látok uvedených v prílohe II, ktoré možno získať in situ, bola v súlade s článkom 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 nanovo vymedzená, aby bolo možné presnejšie určiť účinné látky a ich prekurzory, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje pracovný program na systematické skúmanie.

(3)

Každá osoba, ktorá mala o to záujem, mohla oznámiť kombináciu účinnej látky a jej prekurzorov, na ktorú sa nová identita ešte nevzťahuje. Kombinácie látky/typu výrobku oznámené podľa článku 14 ods. 1 písm. b), ktoré Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) uznala za kombinácie v súlade s článkom 17 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014, by sa mali zahrnúť do prílohy II k uvedenému nariadeniu, v súlade s jeho článkom 18.

(4)

V nadväznosti na vyhlásenia, ktoré boli doručené podľa článku 16 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014, uverejnila agentúra výzvu, v rámci ktorej by ktorákoľvek osoba, ktorá má o to záujem, mohla oznámiť účinné látky v type výrobku 19, na ktoré sa vzťahovala výnimka pre potraviny a krmivá stanovená v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (4). Kombinácie látky/typu výrobku oznámené podľa článku 16 ods. 5, ktoré agentúra uznala za kombinácie v súlade s článkom 17 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014, by sa mali v súlade s článkom 18 zahrnúť do prílohy II k uvedenému nariadeniu.

(5)

Je vhodné uviesť členské štáty, ktorých príslušné orgány majú byť hodnotiacimi príslušnými orgánmi pre kombinácie účinnej látky/typu výrobku, ktoré sa majú doplniť do prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014.

(6)

Kombinácie účinnej látky/typu výrobku, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o schválení alebo neschválení prijaté po 3. februári 2017, by už do prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 nemali byť zahrnuté.

(7)

Na zohľadnenie súčasnej situácie a z dôvodov právnej istoty je vhodné stanoviť zoznam kombinácií účinných látok/typov výrobkov, ktoré sú zaradené do kontrolného programu existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch ku dňu prijatia tohto nariadenia.

(8)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/698 z 3. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2017, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

KOMBINÁCIE LÁTKY/TYPU VÝROBKU ZARADENÉ DO KONTROLNÉHO PROGRAMU K 6. NOVEMBRU 2018

Kombinácie účinnej látky/typu výrobku podporované k 6. novembru 2018 s výnimkou iných nanomateriálov, než sú nanomateriály výslovne uvedené v položkách 1017 a 1023, a s výnimkou získania účinnej látky in situ okrem prípadov, keď sa to výslovne uvádza v odkaze na podporovaný prekurzor/podporované prekurzory.

Číslo položky

Názov látky

Spravodajský členský štát

Číslo EC

Číslo CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

kyselina mravčia

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

kyselina peroxomravčia získaná z kyseliny mravčej a peroxidu vodíka

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

kyselina salicylová

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

etylénoxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

kyselina glykolová

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a peroxidu vodíka

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

kyselina peroxyoctová získaná z 1,3-diacetyloxypropán-2-yl-acetátu a peroxidu vodíka

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu (TAED) a perboritanu sodného

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

kyselina peroxyoctová získaná perhydrolýzou N-acetylkaprolaktámu peroxidom vodíka v alkalickom prostredí

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

kyselina (+)-L-mliečna

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón (rotenón)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

symklozén

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenyl-2-propén-2-ál (cinamaldehyd)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

etándiál

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

kyselina hexa-2,4-diénová (kyselina sorbová)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

chlorofén

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoxyetanol

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

oxid uhličitý

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

oxid uhličitý získaný z propánu, butánu alebo zo zmesi týchto dvoch plynov spaľovaním

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

nátrium-dimetylarzinát (kakodylát sodný)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

tosylchlóramid sodný (chlóramín-T).

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

kálium-dimetylditiokarbamát

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

nátrium-dimetylditiokarbamát

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

nátrium-2-bifenylát

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

tirám

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

nátrium-metám

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-yl-1H-benzoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

diurón

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

kyánamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tión (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

terbutrín

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát (d-tetrametrín)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

monolinurón

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín (diamín)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-disulfándiylbis(N-metylbenzamid) (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

dihydrát dichlórizokyanurátu sodného

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

troklozén-nátrium

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

mecetrónium-etylsulfát (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

formaldehyd uvoľnený z etylénbis(oxy)dimetanolu [produkty reakcie etylénglykolu a paraformaldehydu (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu (pyritión-nátrium)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

meténamín-3-chlóralylchlorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

metylénditiokyanát

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

striebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

striebro, ako nanomateriál

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

oxid siričitý získaný zo síry spaľovaním

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlórnanu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlórnanu vápenatého

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

aktívny bróm získaný z bromidu sodného a chlóru

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

aktívny bróm získaný z bromidu sodného elektrolýzou

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

aktívny bróm získaný z kyseliny brómnej a močoviny a brómmočoviny

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

aktívny bróm získaný z brómnanu sodného a N-bromsulfamátu a kyseliny amidosírovej

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

aktívny bróm získaný z ozónu a bromidu z prírodných vôd a bromidu sodného

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

tetrametrín

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

peroxid vodíka

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

peroxid vodíka uvoľnený z peruhličitanu sodného

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

dusičnan strieborný

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

peroxodisíran disodný

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu vápenatého

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

aktívny chlór uvoľnený z chlóru

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

monochloramín získaný zo síranu amónneho a zdroja chlóru

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

chlorid strieborný

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

pyretríny a pyretroidy

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

oxid chloričitý

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného elektrolýzou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného acidifikáciou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného oxidáciou

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

oxid chloričitý získaný z chlorečnanu sodného a peroxidu vodíka v prítomnosti silnej kyseliny

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

oxid chloričitý získaný z chloridu sodného elektrolýzou

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a bisulfátu sodného a kyseliny chlorovodíkovej

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a bisulfátu sodného

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

oxid chloričitý získaný z chloritanu sodného a peroxodisíranu sodného

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

karbendazím

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

pentahydroxid-chlorid hlinitý

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

chloramín aktivovaný bromidom (BAC) získaný z prekurzorov bromidu amónneho a chlórnanu sodného

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

zinkium-pyritión

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

dodecylguanidín, monohydrochlorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

aktívny bróm získaný z chloridu brómneho

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(benzyloxy)metanol

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N″-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

[2-Metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát (praletrín)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (sorban draselný)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

(dimetyl)oktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina (izoproturón)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetyl-fosforotioát (azametifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

dimetyl(tetradecyl)[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

olej z Eucalyptus citriodora, hydratovaný, cyklizovaný

UK

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

olej z Cymbopogon winterianus, frakcionovaný, hydratovaný, cyklizovaný

UK

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

olej z Eucalyptus citriodora a citronelálu, hydratovaný, cyklizovaný

UK

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroxy-α, α, 4-trimetylcyklohexánmetanol

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (DCOIT)

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

alkyl (C12-18)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid [DDAC) (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 1,1-dioxidom (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

aktívny chlór získaný z chloridu sodného a hydrogenperoxosíranu-bissíranu pentadraselného

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

aktívny chlór získaný z morskej vody (chloridu sodného) elektrolýzou

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

aktívny chlór získaný z hexahydrátu chloridu horečnatého a chloridu draselného elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

aktívny chlór získaný z hexahydrátu chloridu horečnatého elektrolýzou

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

aktívny chlór získaný z chloridu draselného elektrolýzou

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

aktívny chlór získaný z N-chlorsulfamátu sodného

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

aktívny chlór získaný z chloridu sodného a hydrogenperoxosíranu-bissíranu pentadraselného a kyseliny amidosírovej

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

aktívny chlór získaný z kyseliny chlorovodíkovej elektrolýzou

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

kyselina dihydrogen-bis[monoperoxyftaláto(2-)-O 1,OO 1]horečnatá (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

výťažok z oleja (za studena lisovaného) zo semien rastliny Azadirachta indica extrahovaný superkritickým oxidom uhličitým

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

alkyl (C12-C14) benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

alkyl (C12-C14) dimetyl(etylbenzyl)amónium-chlorid [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný uhľovodíkovým rozpúšťadlom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otvorených a zrelých kvetov Tanacetum cinerariifolium získaný superkritickým oxidom uhličitým

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

produkty reakcie kyseliny glutámovej a N-(C12-C14-alkyl)propyléndiamínu (glukoprotamín)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyl-benzo[d]izotiazol-3-ón (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

oxid chloričitý získaný z tetrachlórdekaoxidového komplexu (TCDO) acidifikáciou

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

argentium-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butyl-2,2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát (ikaridín)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

kyselina peroxyoktánová

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

zeolit strieborný

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

produkty reakcie 5,5-dimetylhydantoínu, 5-etyl-5-metylhydantoínu s brómom a chlórom (DCDMH)

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

reakčná zmes oxidu titaničitého a chloridu strieborného

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

produkty reakcie 5,5-dimetylhydantoínu, 5-etyl-5-metylhydantoínu s chlórom (DCEMH)

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

fosforečnanové sklo s obsahom striebra

SE

nie je k dispozícii

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

zeolit strieborno-zinočnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

zeolit strieborno-meďnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

striebro adsorbované na oxide kremičitom (ako nanomateriál vo forme stabilného agregátu s primárnymi časticami na nanoúrovni)

SE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrín)

DE

prípravok na ochranu rastlín

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3) (esbiotrín)

DE

prípravok na ochranu rastlín

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-etoxymetyl-5-trifluórmetylpyrol-3-karbonitril (chlórfenapyr)

PT

prípravok na ochranu rastlín

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

polymér dimetylamínu (Einecs 204-697-4) s (chlórmetyl)oxiránom (Einecs 203-439-8)/polymérny kvartérny chlorid amónny (PQ polymér)

HU

polymér

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

polyhexametylén-biguanid, hydrochlorid so strednou číselnou hodnotou molekulovej hmotnosti (Mn) 1 415 a priemernou polydisperzitou (PDI) 4.7 [PHMB (1415;4.7)]

FR

polymér

32289-58-0 a 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ) (bardap 26)

IT

polymér

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/didecylpolyoxetylamónium-boritan (polymérny betaín)

EL

polymér

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Produkt môže obsahovať živičné kyseliny a ich estery, terpény a produkty oxidácie alebo polymerácie týchto terpénov (Capsicum frutescens, Solanaceae, ľuľkovité)

BE

nie je k dispozícii

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, oleoživice, terpény, bezterpénované frakcie, destiláty, destilačné zvyšky atď. získané z Capsicum annuum, Solanaceae, ľuľkovité.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

reakčná zmes (6E)-N- (4-hydroxy-3-metoxy-2-metylfenyl) -8-metylnon-6-enamidu a N-(4-hydroxy-3-metoxy-2-metylfenyl) -8-metylnonánamidu

BE

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktóza

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

med

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

slad, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, olejové živice, terpény, bezterpénované frakcie, destiláty, destilačné zvyšky atď. získané z Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

ocot

(potravinárska akosť s maximálnym obsahom kyseliny octovej 10 %)

AT

nie je k dispozícii

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

syr

AT

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

sušené vajcia

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

nie je k dispozícii

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

koncentrovaná jablková šťava

NL

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

sladký pomarančový extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako tinktúry, koncentráty, absolúty, vonné oleje, olejové živice, terpény, bezterpénované frakcie, destiláty, destilačné zvyšky atď. získané z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

cesnak, extrakt

Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty ako sú tinktúry, koncentráty, absolúty, esenciálne oleje, olejové živice, terpény, bezterpénové frakcie, destiláty, destilačné zvyšky atď. získané z Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/158

z 31. januára 2019,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky metoxyfenozid ako látky, ktorá sa má nahradiť, a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 24 v spojení s jeho článkom 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2005/3/ES (2) sa metoxyfenozid zaradil ako účinná látka do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a uvádzajú sa v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnosť schválenia účinnej látky metoxyfenozid v zmysle časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 uplynie 31. júla 2019.

(4)

Žiadosť o obnovenie schválenia metoxyfenozidu bola predložená v súlade s článkom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5) v lehote stanovenej v uvedenom článku.

(5)

Žiadateľ predložil doplňujúcu dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012. Spravodajský členský štát skonštatoval, že žiadosť je úplná.

(6)

Spravodajský členský štát vypracoval hodnotiacu správu o obnovení schválenia na základe konzultácie so spoluspravodajským členským štátom a 4. augusta 2016 ju predložil Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisii.

(7)

Úrad postúpil hodnotiacu správu o obnovení schválenia žiadateľovi a členským štátom na pripomienkovanie a prijaté pripomienky postúpil Komisii. Úrad takisto sprístupnil doplňujúcu súhrnnú dokumentáciu verejnosti.

(8)

Úrad oznámil 10. augusta 2017 Komisii svoje závery (6) o tom, či možno očakávať, že metoxyfenozid spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Komisia predložila 25. mája 2018 návrh správy o obnovení schválenia metoxyfenozidu Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

(9)

Pokiaľ ide o nové kritériá na identifikáciu vlastností narúšajúcich endokrinný systém zavedené nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 (7), ktoré nadobudlo účinnosť 10. novembra 2018, úrad vyvodzuje záver, že je vysoko nepravdepodobné, že metoxyfenozid je endokrinný disruptor, pokiaľ ide o estrogénne, androgénne a steroidogénne účinky. Z dostupných dôkazov (skúška metamorfózy obojživelníkov) vyplýva, že nie je pravdepodobné, že metoxyfenozid je endokrinným disruptorom, pokiaľ ide o účinky na štítnu žľazu. Komisia sa preto domnieva, že metoxyfenozid nemožno považovať za látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

(10)

Žiadateľ mal možnosť predložiť pripomienky k návrhu správy o obnovení schválenia.

(11)

V prípade jedného alebo viacerých reprezentatívnych použití minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom metoxyfenozidu sa dospelo k záveru, že kritériá schválenia uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sú splnené. Preto je vhodné schválenie metoxyfenozidu obnoviť.

(12)

Hodnotenie rizika v prípade obnovenia schválenia metoxyfenozidu vychádza z obmedzeného počtu reprezentatívnych použití, čím sa však neobmedzujú použitia, pri ktorých možno prípravky na ochranu rastlín s obsahom metoxyfenozidu autorizovať. Preto je vhodné zrušiť obmedzenie týkajúce sa použitia len ako insekticídu.

(13)

Komisia však považuje metoxyfenozid za látku, ktorá sa má nahradiť podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Metoxyfenozid je perzistentná a toxická látka v súlade s bodmi 3.7.2.1, resp. 3.7.2.3 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, keďže polčas jej degradácie v pôde a vo vode je dlhší ako 120 dní a dlhodobá koncentrácia bez pozorovaného účinku na sladkovodné organizmy je nižšia ako 0,01 mg/L. Metoxyfenozid preto spĺňa podmienku stanovenú v bode 4 druhej zarážke prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(14)

Preto je vhodné obnoviť schválenie metoxyfenozidu ako látky, ktorá sa má nahradiť podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(15)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však potrebné stanoviť určité podmienky a obmedzenia. Najmä je vhodné obmedziť používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich metoxyfenozid na skleníky, aby sa minimalizovalo vystavenie podzemných vôd a necieľových organizmov, a vyžadovať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(16)

Hoci možno na základe dostupných vedeckých informácií zhrnutých v závere úradu dôvodne očakávať, že metoxyfenozid nemá s najväčšou pravdepodobnosťou vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, s cieľom zvýšiť dôveru v tento záver by žiadateľ mal v súlade s bodom 2 ods. 2 písm. b) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 poskytnúť aktualizované posúdenie predložených informácií a v prípade potreby ďalšie informácie potvrdzujúce absenciu účinku na štítnu žľazu.

(17)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(18)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/917 (8) sa predĺžila platnosť schválenia metoxyfenozidu do 31. júla 2019, aby sa postup obnovenia mohol dokončiť pred uplynutím platnosti schválenia uvedenej látky. Keďže rozhodnutie o obnovení bolo prijaté pred uplynutím tohto predĺženého obdobia platnosti, malo by sa toto nariadenie uplatňovať od 1. apríla 2019.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obnovenie schválenia účinnej látky ako látky, ktorá sa má nahradiť

Schválenie účinnej látky metoxyfenozid ako látky, ktorá sa má nahradiť, sa obnovuje podľa prílohy I.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Komisie 2005/3/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zahrnutí imazosulfuronu, laminarinu, metoxyfenozidu a S-metolachlóru medzi aktívne látky (Ú. v. EÚ L 20, 22.1.2005, s. 19).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(9):4978.

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 33).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/917 z 27. júna 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, karvón, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, dikvát, etefón, etoprofos, etoxazol, famoxadón, fenamidón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, izoxaflutol, metalaxyl-M, metiokarb, metoxyfenozid, metribuzín, milbemektín, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fénmedifám, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozín a S-metolachlór (Ú. v. EÚ L 163, 28.6.2018, s. 13).


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

metoxyfenozid

CAS č. 161050-58-4

CIPAC č. 656

N-terc-butyl-N′-(3-metoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

Nasledujúce nečistoty nesmú prekročiť tieto hodnoty v technickom materiáli:

 

terc-butylhydrazín < 0,001 g/kg

 

RH-116267 < 2 g/kg

1. apríla 2019

31. marca 2026

Autorizuje sa len použitie v skleníkoch.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o metoxyfenozide, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka aplikuje v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

riziku akumulácie v pôde,

ochrane necieľových článkonožcov, organizmov žijúcich v sedimente a vodných organizmov.

V podmienkach používania sa musia podľa potreby uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ musí predložiť Komisii, členským štátom a úradu potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

komparatívnu in vitro štúdiu o metoxyfenozide, a to do 1. apríla 2020,

2.

vplyv procesov úpravy vody na charakter rezíduí prítomných v povrchových a podzemných vodách pri získavaní pitnej vody z uvedených vôd, a to do dvoch rokov od prijatia usmerňujúceho dokumentu o hodnotení vplyvu procesov úpravy vody na charakter rezíduí prítomných v povrchových a podzemných vodách.

Žiadateľ poskytne aj aktualizované posúdenie predložených informácií a v prípade potreby aj ďalšie informácie na potvrdenie absencie účinku na štítnu žľazu v súlade s bodmi 3.6.5 a 3.8.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 zmenenému nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 (2) do 1. februára 2021.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 33).


PRÍLOHA II

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V časti A sa vypúšťa položka 96 týkajúca sa metoxyfenozidu;

2.

V časti E sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„11

metoxyfenozid

CAS č. 161050-58-4

CIPAC č. 656

N-terc-butyl-N′-(3-metoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

Nasledujúce nečistoty nesmú prekročiť tieto hodnoty v technickom materiáli:

 

terc-butylhydrazín < 0,001 g/kg

 

RH-116267 < 2 g/kg

1. apríla 2019

31. marca 2026

Autorizuje sa len použitie v skleníkoch.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o metoxyfenozide, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka aplikuje v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

riziku akumulácie v pôde,

ochrane necieľových článkonožcov, organizmov žijúcich v sedimente a vodných organizmov.

V podmienkach používania sa musia podľa potreby uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.

Žiadateľ musí predložiť Komisii, členským štátom a úradu potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

komparatívnu in vitro štúdiu o metoxyfenozide, a to do 1. apríla 2020,

2.

vplyv procesov úpravy vody na charakter rezíduí prítomných v povrchových a podzemných vodách pri získavaní pitnej vody z uvedených vôd, a to do dvoch rokov od prijatia usmerňujúceho dokumentu o hodnotení vplyvu procesov úpravy vody na charakter rezíduí prítomných v povrchových a podzemných vodách.

Žiadateľ poskytne aj aktualizované posúdenie predložených informácií a v prípade potreby aj ďalšie informácie na potvrdenie absencie účinku na štítnu žľazu v súlade s bodmi 3.6.5 a 3.8.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 zmenenému nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 (2), a to do 1. februára 2021“.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 33).


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/159

z 31. januára 2019,

ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy (1), a najmä na jeho článok 16,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (2), a najmä na jeho článok 13,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Dočasné opatrenia

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1013 (3) (ďalej len „nariadenie o dočasných opatreniach“) boli 18. júla 2018 uložené dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele.

(2)

Dňa 26. marca 2018 sa začalo prešetrovanie ex officio („oznámenie o začatí prešetrovania“) (4), ktoré sa týkalo 26 rôznych kategórií výrobkov z ocele, podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 a článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755.

(3)

Komisia 28. júna 2018 rozšírila rozsah pôsobnosti ochranného prešetrovania na dve ďalšie kategórie výrobkov („oznámenie o rozšírení prešetrovania“) (5).

(4)

Ako sa uvádza v odôvodnení 20 nariadenia o dočasných opatreniach, prešetrovanie sa vzťahovalo na obdobie od roku 2013 do roku 2017 (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.2.   Riadny proces

(5)

Komisii bolo v rámci tohto prešetrovania doručených 452 dotazníkov vyplnených zainteresovanými stranami.

(6)

Komisia bol takisto doručený veľký počet písomných pripomienok k zisteniam uvedeným v nariadení o dočasných opatreniach, a to od výrobcov Únie, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, používateľov, združení a orgánov tretích krajín.

(7)

Komisia začala po prijatí dočasných opatrení hlbšie overovať informácie (vrátane najnovších údajov) poskytnuté výrobcami Únie na účely konečného určenia. Už len vzhľadom na počet spolupracujúcich výrobcov EÚ bolo v podstate nemožné vykonať overovacie návštevy v priestoroch každého jednotlivého výrobcu Únie. Komisia sa preto rozhodla pre kontrolu kvality a spoľahlivosti údajov prostredníctvom overenia informácií vybraného počtu výrobcov, ktorí boli vybraní tak, aby zahŕňali dostatočne veľký objem výroby a čo najširšie možné spektrum prešetrovaných kategórií výrobkov. Na tomto základe Komisia overila vyplnené dotazníky v prevádzkach desiatich výrobcov Únie, ktorí sa podieľali na celkovom predaji prešetrovaných výrobkov v Únii v roku 2017 viac ako 15 %.

(8)

Od júna do septembra 2018 sa uskutočnili overovacie návštevy v priestoroch týchto výrobcov Únie:

ArcelorMittal Poland, S. A., Poľsko;

Compañía Española de Laminación, S. L (CELSA), Španielsko;

Mannesmann Precision Tubes, GmbH, (Salzgitter Group), Nemecko;

Mannesmann Stainless Tubes, GmbH, (Salzgitter Group), Nemecko;

Marcegaglia Carbon steel, Spa, Taliansko;

Marcegaglia Specialties, Spa, Taliansko;

Riva Stahl, GmbH, Nemecko;

SIJ Acroni, d.o.o., Slovinsko;

U. S. Steel Košice, s. r. o., Slovensko a

Ugitech, SA, Francúzsko.

(9)

S cieľom získať najnovšie informácie na účely konečného určenia Komisia 7. septembra 2018 požiadala združenia výrobcov Únie, aby predložili aktualizovaný súbor údajov o prešetrovaných kategóriách výrobkov.

(10)

Podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2015/478 a článku 3 nariadenia (EÚ) 2015/755 bolo umožnené vypočutie všetkým zainteresovaným stranám, ktoré požiadali o vypočutie v stanovenej lehote. Komisia 12., 13. a 14. septembra a 1. októbra 2018 zorganizovala 93 individuálnych vypočutí, na ktorých prednieslo svoje stanoviská 150 zainteresovaných strán.

(11)

Pripomienky zainteresovaných strán predložené v stanovených lehotách písomne alebo ústne v priebehu vypočutí sa riadne posúdili a v prípade potreby zohľadnili.

2.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A OBDOBNÝ ALEBO PRIAMO KONKURENČNÝ VÝROBOK

(12)

Dotknutý výrobok predstavuje určité výrobky z ocele, ktoré patria do niektorej z 28 kategórií výrobkov z ocele vymedzených v uvedenom oznámení o začatí prešetrovania, zmenenom oznámením o rozšírení prešetrovania, ktoré sa zohľadňujú spoločne. Na tieto kategórie výrobkov sa vzťahujú colné opatrenia USA uložené podľa článku 232 zákona o rozšírení obchodu (Trade Expansion Act) z roku 1962 („opatrenia USA podľa článku 232“).

2.1.   Vymedzenie jedinej skupiny

(13)

Komisia vymedzila rozsah výrobkov, ktoré sú predmetom ochranného prešetrovania, v odôvodneniach 11 až 17 nariadenia o dočasných opatreniach, v ktorých podrobne odôvodnila opodstatnenosť spoločnej analýzy vzhľadom na silnú vzájomnú súvislosť medzi všetkými prešetrovanými kategóriami výrobkov.

(14)

Po uverejnení nariadenia o dočasných opatreniach niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že neexistuje jeden samostatný dotknutý výrobok, ale niekoľko dotknutých výrobkov. Tieto strany uviedli, že oznámenie o začatí prešetrovania sa netýka jedného dotknutého výrobku, ale v niektorých jeho častiach je použité množné číslo a odkazuje sa na „dotknuté výrobky“.

(15)

Tie isté strany tvrdili, že postup Komisie v súčasnom prešetrovaní je v rozpore s rozhodnutím Odvolacieho orgánu vo veci USA – Ochranné opatrenia týkajúce sa ocele (6). Odvolací orgán v tejto veci rozhodol, že uplatnenie celkového prístupu k výpočtu „nepredvídaného vývoja“ by mohlo viesť k uloženiu „ochranných opatrení pri širokej kategórii výrobkov dokonca aj vtedy, keby nedošlo k nárastu dovozu jedného alebo viacerých takýchto výrobkov a tento nárast by nebol dôsledkom 'nepredvídaného vývoja“ a bolo by v rozpore s požiadavkou článku XIX Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Uvedené strany ďalej tvrdili, že v rámci ochranného prešetrovania týkajúceho sa dovozu výrobkov z ocele (7), ktoré sa uskutočnilo v roku 2002, Komisia vypracovala samostatnú analýzu pre jednotlivé kategórie výrobkov a z tohto dôvodu by sa také isté individuálne posúdenie malo vykonať aj v tomto prešetrovaní.

(16)

Napokon niekoľko zainteresovaných strán spochybnilo vzájomnú súvislosť a vzťahy medzi kategóriami výrobkov, na ktoré Komisia upozornila s cieľom odôvodniť vypracovanie jedinej analýzy. Tieto zainteresované strany síce uznali, že existuje vzájomná súvislosť medzi určitými kategóriami výrobkov, zároveň sa však domnievali, že sa netýka všetkých kategórií, napríklad neexistuje medzi kategóriou uhlíkovej ocele a kategóriou nehrdzavejúcej ocele či medzi plochými výrobkami, dlhými výrobkami a rúrami.

(17)

Komisia analyzovala uvedené tvrdenia a zamietla ich s týmto odôvodnením. Po prvé v oznámení o začatí prešetrovania sa jasne, opakovane a bez akýchkoľvek pochybností uvádza, že 28 prešetrovaných kategórií výrobkov sa chápe ako jediná skupina výrobkov na účely analýzy toho, či sú splnené podmienky prijatia ochranných opatrení. V nariadení o dočasných opatreniach sa na 28 kategórií výrobkov v skutočnosti odkazuje ako na „dotknutý výrobok“ alebo „dotknuté kategórie výrobkov“ (pozri odôvodnenie 11 nariadenia o dočasných opatreniach) a vykonaná analýza je založená na 28 dotknutých kategóriách výrobkov zohľadnených ako celok (pozri odôvodnenie 22 nariadenia o dočasných opatreniach). Odkaz na „dotknuté výrobky“ by teda sa teda mal chápať ako odkaz na kategórie výrobkov preskúmané spoločne ako súčasť jediného dotknutého výrobku.

(18)

Po druhé z Dohody WTO o ochranných opatreniach nevyplývajú žiadne osobitné záväzky, pokiaľ ide o vymedzenie alebo rozsah prešetrovaného výrobku, ani v nej nie sú obsiahnuté žiadne usmernenia v tejto veci, ako potvrdila porota WTO. Ochranné opatrenie možno uplatniť na výrobok, ktorého dovoz vzrástol, nie je však potrebné vykonať podrobnejšiu analýzu všetkých prípadov, keď je do vymedzenia prešetrovaného výrobku zahrnutý viac ako jeden výrobok. Znamená to, že prešetrovaný výrobok, ako aj spôsob analýzy príslušných údajov v rámci prešetrovania vymedzuje prešetrujúci orgán (8). Okrem toho nebolo predložené žiadne tvrdenie, ktoré by vysvetľovalo, ako by za okolností daného prípadu spoločné posúdenie kategórií výrobkov mohlo ovplyvniť analýzu vykonanú Komisiou a/alebo viesť k neprimeranému určeniu nárastu dovozu v priebehu obdobia prešetrovania. Komisia nakoniec okrem toho konštatuje, že rozhodnutie Odvolacieho orgánu, na ktoré sa odvolávajú zainteresované strany, sa týka analýzy nepredvídaného vývoja, ako také sa však netýka otázky, či je v rámci Dohody WTO o ochranných opatreniach povolená celková analýza.

(19)

Po tretie, hoci Komisia vo svojom konečnom určení pripomenula a opätovne potvrdila, že v danom prípade je potrebné vykonať celkovú analýzu podmienok, ktoré sa vyžadujú na uloženie ochranných opatrení, s cieľom hlbšie preskúmať súvislosť medzi určitými kategóriami, ako tvrdili niektoré zainteresované strany, sa rozhodla ďalej skúmať 28 kategórií prešetrovaných výrobkov, ktoré sa formálne považujú za jedinú skupinu, aj ako tri „skupiny výrobkov“ z ocele. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom preskúmať aj, či sa zistenia týkajúce sa jedinej skupiny potvrdia na podrobnejšej úrovni, ako aj rozptýliť prípadné pochybnosti o spoľahlivosti záverov dosiahnutých na celkovej úrovni. V troch skupinách výrobkov z ocele sú zoskupené určité kategórie výrobkov, ktoré vykazujú ešte väčšiu mieru spoločných znakov.

(20)

V oceliarskom priemysle sa bežne používajú tieto tri skupiny výrobkov z ocele: ploché výrobky, dlhé výrobky a rúry. V rámci tohto ochraného prešetrovania sa výrobky v týchto jednotlivých skupinách považujú za také, ktoré vykazujú podobné vlastnosti, často majú spoločný výrobný postup, často predstavujú vstup pre ďalšie nadväzujúce výrobky v danej skupine, majú spoločných používateľov alebo zákazníkov v dodávateľskom reťazci a z tohto dôvodu je ich vzájomná nahraditeľnosť a konkurencia „v rámci skupiny“ ešte zreteľnejšia ako v prípade, keby sa všetky kategórie výrobkov z ocele zohľadnili spoločne ako jedna skupina.

(21)

Tri „skupiny výrobkov“ sú vymedzené takto:

Tabuľka 1

Skupiny výrobkov

Skupina výrobkov

Kategória výrobku

1 Ploché výrobky

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2 Dlhé výrobky

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28

3 Rúry

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

(22)

Komisia bude podľa toho reagovať na pripomienky určitých zainteresovaných strán, pokiaľ ide o široké vymedzenie dotknutého výrobku, a to tak, že k celkovému posúdeniu 28 kategórií prešetrovaných výrobkov doplní analýzu jednotlivých skupín výrobkov vymedzených vyššie.

2.2.   Žiadosti týkajúce sa osobitných kategórií výrobkov

(23)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že z rozsahu dotknutého výrobku by sa mali vylúčiť určité osobitné kategórie výrobkov z dôvodu údajnej nedostupnosti alebo obmedzenej dostupnosti výroby Únie. Uvedené tvrdenia sa týkajú predovšetkým týchto kategórií výrobkov:

elektrotechnické plechy iné ako elektrotechnické plechy s orientovanou štruktúrou používané pri výrobe motorov a generátorov (ktoré patria do kategórie výrobkov 3),

oceľové súčasti používané ako vstupy v automobilovom priemysle (ktoré patria do kategórie výrobkov 4),

výrobky z pocínovanej ocele (ktoré patria do kategórie 6).

(24)

Komisia dôkladne zanalyzovala uvedené tvrdenia a dospela k záveru, že kategórie obdobných alebo priamo konkurenčných výrobkov výrobné odvetvie Únie v Únii skutočne vyrába. Ako sa podrobnejšie vysvetlí v oddiele o záujme Únie, Komisia koncipovala ochranné opatrenia takým spôsobom, aby bolo zaručené minimálne narušenie dovozu a aby sa zachovali tradičné úrovne dovozu od obchodných partnerov. Údajná pravdepodobnosť nedostatku niektorých kategórií výrobkov je preto neopodstatnená aj vzhľadom na úpravy a zretele uvedené v analýze záujmu Únie.

(25)

Komisia dospela k záveru, že požiadavka na vylúčenie určitých kategórií výrobkov by sa mala zamietnuť.

(26)

Keďže neboli predložené ďalšie pripomienky týkajúce sa dotknutého výrobku a obdobného alebo priamo konkurenčného výrobku, týmto sa potvrdzujú závery uvedené v odôvodneniach 11 až 17 nariadenia o dočasných opatreniach.

3.   NÁRAST DOVOZU

(27)

Komisia v odôvodneniach 20 až 29 nariadenia o dočasných opatreniach vykonala celkovú analýzu nárastu dovozu pri 28 dotknutých kategóriách výrobkov za roky 2013 – 2017. Touto celkovou analýzou sa už vylúčili kategórie výrobkov, pri ktorých nebol zaznamenaný nárast dovozu na individuálnej úrovni.

(28)

Pri konečnom určení Komisia postupovala rovnako, ale v súlade s uvedeným vysvetlením do svojej analýzy doplnila preskúmanie vývoja dovozu pri každej z troch skupín výrobkov vymedzených v oddiele 2.2 s cieľom potvrdiť spoľahlivosť záverov dosiahnutých na základe celkovej analýzy.

(29)

Komisia pri analýze použila najnovšie štatistiky, a najmä údaje o dovoze za prvý polrok roka 2018. V záujme zaručenia porovnateľnosti údajov s predchádzajúcimi celoročnými obdobiami stanovila dodatočné 12-mesačné obdobie ad hoc, ktoré zahŕňa posledných 6 mesiacov roka 2017 a prvých 6 mesiacov roka 2018 („posledné obdobie“). Komisia ďalej opravila niektoré drobné administratívne chyby v údajoch použitých v predbežnej fáze.

(30)

Komisia pri posudzovaní vývoja dovozu nezohľadnila objemy dovozu z celého radu krajín, ktoré by mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti konečných opatrení. Ide o tieto krajiny: krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a určité krajiny, s ktorými Únia podpísala dohody o hospodárskom partnerstve, ktoré sú v súčasnosti platné a konkrétne sa v nich stanovuje vylúčenie z rozsahu pôsobnosti viacstranného ochranného opatrenia (9).

(31)

Zistilo sa, že v predbežnej fáze nedošlo k nárastu dovozu pri 5 kategóriách výrobkov (10), po preskúmaní posledných údajov o dovoze sa však ukazuje, že nárast dovozu sa nezaznamenal len pri 2 z 28 kategórií výrobkov, a to pri kategórii výrobkov 11 a kategórii výrobkov 23. Komisia sa preto rozhodla, že tieto dve kategórie výrobkov vylúči z rozsahu svojej konečnej analýzy. Vývoj dovozu pre jednotlivé kategórie výrobkov je uvedený v prílohe II.

(32)

Pokiaľ ide o celkovú analýzu dovozu, dovoz pri zvyšných 26 posudzovaných kategóriách výrobkov vykazuje tento vývoj:

Tabuľka 2

Objem dovozu (po vylúčení určitých krajín a výrobkov) a trhový podiel

 

2013

2014

2015

2016

2017

Posledné obdobie

Dovoz (v tis. ton)

18 329

21 868

26 552

29 141

30 094

31 314

Index 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Trhový podiel

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,1 %

18,8 %

Zdroj: Eurostat a dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(33)

V priebehu analyzovaného obdobia došlo k nárastu dovozu v absolútnom vyjadrení o 71 % a k zvýšeniu trhového podielu v relatívnom vyjadrení z 12,7 % na 18,8 %. Najväčší nárast bol zaznamenaný v rokoch 2013 – 2016. Následne sa tempo rastu dovozu spomalilo a potom opäť zrýchlilo v poslednom období, keď nadobudli účinnosť opatrenia USA podľa článku 232. Uvedený trend potvrdzuje aj prevažná väčšina dotazníkov vyplnených výrobcami so sídlom v hlavných vyvážajúcich krajinách (11).

(34)

S cieľom doplniť celkovú analýzu dovozu Komisia preskúmala vývoj dovozu pre každú z troch skupín výrobkov vymedzených vyššie: ploché výrobky, dlhé výrobky a rúry. Na základe uvedených skutočností sa objemy dovozu a príslušné trhové podiely vyvíjali takto:

Tabuľka 3

Objem dovozu (po vylúčení určitých krajín a výrobkov) a trhový podiel – podľa skupiny výrobkov

 

2013

2014

2015

2016

2017

Posledné obdobie

Ploché výrobky

Dovoz (v tis. ton)

12 327

14 215

18 391

20 281

20 299

20 202

Index 2013 = 100

100

115

149

164

164

164

Trhový podiel

14,2 %

15,8 %

19,4 %

20,7 %

20,9 %

20,9 %

Dlhé výrobky

Dovoz (v tis. ton)

4 001

5 258

6 028

6 550

6 465

7 901

Index 2013 = 100

100

131

151

164

162

197

Trhový podiel

8,6 %

10,6 %

11,8 %

12,4 %

11,8 %

14,0 %

Rúry

Dovoz (v tis. ton)

2 001

2 396

2 134

2 310

3 330

3 212

Index 2013 = 100

100

120

107

115

166

160

Trhový podiel

20,4 %

20,8 %

19,9 %

20,1 %

25,3 %

25,7 %

Zdroj: Eurostat a dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(35)

Štatistika potvrdzuje nárast dovozu pri všetkých troch skupinách výrobkov (ploché výrobky, dlhé výrobky a rúry) v absolútnom vyjadrení o 64 %, 97 % a 60 % (v uvedenom poradí) v priebehu obdobia 2013 – posledné obdobie. V rovnakom období dovoz vzrástol aj v relatívnom vyjadrení a trhové podiely sa zvýšili zo 14,2 % na 20,9 % pri plochých výrobkoch, zo 8,6 % na 14,0 % pri dlhých výrobkoch a z 20,4 % na 25,7 % pri rúrach.

(36)

K najväčšiemu nárastu dovozu plochých výrobkov v absolútnom i relatívnom vyjadrení došlo v rokoch 2013 – 2016. V nasledujúcom období sa udržala pomerne stabilná úroveň dovozu, ktorá však bola oveľa vyššia ako v rokoch 2013 – 2015. Pokiaľ ide o dlhé výrobky, najväčší nárast v absolútnom aj relatívnom vyjadrení bol zaznamenaný v rokoch 2013 – 2016, pred prudkým zvýšením v poslednom období. Dovoz rúr v rokoch 2013 – 2016 postupne rástol a potom sa v období 2016 – posledné obdobie prudko zvýšil v absolútnom a relatívnom vyjadrení.

(37)

Pokiaľ ide o pripomienky doručené Komisii, jedna zainteresovaná strana tvrdila, že konečné opatrenia by sa mali vzťahovať na dve kategórie výrobkov z piatich, ktoré boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti dočasných opatrení, a to kategórie výrobkov 10 a 19, keďže nedávne štatistické údaje potvrdili nárast ich dovozu. Ďalšia strana predložila podobné tvrdenie, pokiaľ ide o kategóriu 24. Tieto tvrdenia boli prijaté, keďže (ako už bolo vysvetlené) štatistiky dovozu týkajúce sa kategórii výrobkov 10, 19 a 24 v skutočnosti ukázali v období 2013 – posledné obdobie celkový nárast dovozu. Okrem toho objemy dovozu pri týchto troch kategóriách výrobkov rástli aj v období 2017 – posledné obdobie. Okrem toho, ako sa podrobne vysvetľuje v odôvodnení 34, tieto výrobky patria do skupín výrobkov, pri ktorých bol zaznamenaný nárast aj v období 2013 – posledné obdobie.

(38)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že nedošlo k žiadnemu náhlemu, prudkému, významnému a nedávnemu nárastu dovozu a odvolávalo sa na správu Odvolacieho orgánu vo veci Argentína – Obuv (12) a ďalšie veci WTO, ako sú USA – Pšeničný lepok (13), Ukrajina – Osobné vozidlá (14) a USA – Ochranné opatrenia týkajúce sa ocele (15). V uvedenej judikatúre sa súhrnne stanovuje, že nestačí, aby sa v prešetrovaní preukázal nárast dovozu za obdobie piatich rokov. Musí ísť o dostatočne nedávny, náhly a významný nárast z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska, ktorý spôsobuje alebo pri ktorom hrozí, že spôsobí vážnu ujmu. V judikatúre sa ďalej vysvetľuje význam pojmov prudký („zahŕňajúci náhlu zmenu smeru; nárazový, strmý“) a náhly („ktorý nastane alebo vznikne bez varovania; neočakávaný“ či „nárazový, prudký“). Ďalšie strany tvrdili aj, že nárast dovozu bol stabilný alebo že dovoz rástol až do roku 2015, pričom nárast nikdy nebol prudký, náhly či významný.

(39)

V tejto súvislosti sa najprv pripomína, že Komisia vypracovala dôkladnú analýzu objemov dovozu pri 28 kategóriách výrobkov za roky 2013 – 2017 (pričom sa nezamerala len na porovnanie koncových bodov, ale skôr posudzovala trendy vývoja dovozu v priebehu obdobia prešetrovania) a že analyzovala aj vývoj dovozu v poslednom období. Na základe uvedených skutočností vopred vylúčila určité kategórie výrobkov, pri ktorých sa v období 2013 – posledné obdobie nezaznamenal nárast dovozu. Ďalej, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 33, 35 a 36, Komisia dospela k záveru, že v období 2013 – posledné obdobie došlo k nárastu dovozu v absolútnom vyjadrení celkovo o 71 % a v prípade rozdelenia do skupín výrobkov o 60 % až 97 %. Okrem toho zo štatistík Eurostatu ďalej vyplýva, že v rokoch 2013 až 2015 dovoz vzrástol o 45 % a toto prudké zvyšovanie pokračovalo až do posledného obdobia a celkovo dosiahlo úroveň 71 %. Podobný trend sa takisto zaznamenal, pokiaľ ide o relatívny nárast dovozu. Na základe uvedených skutočností sa potvrdzuje, že nárast dovozu bol prudký a náhly, ako sa vysvetľuje v judikatúre. Pokiaľ ide o mieru nárastu, potvrdzuje sa aj, že nárast bol významný. Pokiaľ ide o to, či k nárastu došlo nedávno, Komisia upozorňuje, že neexistuje žiadna konkrétna judikatúra týkajúca sa výkladu pojmu „nedávny“. Odvolací orgán vyložil len požiadavku, že členský štát smie uložiť ochranné opatrenie iba vtedy, keď „sa výrobok dováža“ vo zvýšenom množstve, čo znamená, že k nárastu dovozu muselo dôjsť v dostatočne „nedávnom“ období, aby mohol spôsobiť vážnu ujmu alebo aby mohlo hroziť, že ju spôsobí (16). Komisia potvrdila, že k nárastu dovozu došlo vzhľadom na vývoj v období 2013 – posledné obdobie, a dokonca aj v období 2015 – posledné obdobie, dostatočne nedávno na to, aby tento nárast spôsobil vážnu ujmu alebo aby mohlo hroziť, že ju spôsobí. Komisia teda zamietla uvedené tvrdenia o nedostatočnom náraste dovozu na odôvodnenie opatrení.

(40)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že celková analýza Komisie, v ktorej porovnala situáciu v počiatočnom a konečnom bode, nebola dostatočná a že Komisia by mala v súlade s judikatúrou WTO vo veciach, ako sú napríklad USA – Ochranné opatrenia týkajúce sa ocele (17) a Ukrajina – Osobné vozidlá (18), analyzovať aj priebežné trendy v rokoch 2013 – 2017. Podľa tejto judikatúry sa analýza nemôže opierať o porovnanie situácie v počiatočnom a konečnom bode analyzovaného obdobia, keďže by to mohlo viesť k skresleným výsledkom v prípadoch, keď sa neprejavuje žiadny jasný a neprerušovaný stúpajúci trend objemov dovozu. V judikatúre sa ďalej stanovuje, že vyšetrujúci orgán uvedie odôvodnené a primerané vysvetlenie týkajúce sa vývoja dovozu v období medzi počiatočným a konečným bodom daného obdobia.

(41)

Komisia sa domnieva, že nevykonala len analýzu porovnávajúcu situáciu v počiatočnom a konečnom bode, keďže, ako sa dokazuje v odôvodneniach 33 až 36, analyzovala aj priebežné trendy a vypracovala primeranú a odôvodnenú analýzu trendov vývoja dovozu. Príslušné tvrdenia sa teda zamietli.

(42)

Určité zainteresované strany uviedli, že analýza vývoja dovozu za roky 2013 – 2017 je zavádzajúca, keďže úroveň dovozu v roku 2013 bola abnormálne nízka v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy a nárast v nasledujúcom období predstavoval len obnovenie normálnej situácie.

(43)

V tejto súvislosti Komisia usúdila, že určenie roku 2013 za počiatočný bod analýzy neznížilo jej výpovednú hodnotu. Hoci v rokoch 2013 – 2017 spotreba ocele v EÚ skutočne vzrástla o 14 % (pozri tabuľku 4 ďalej), k tomuto nárastu dochádzalo postupne v priebehu celého obdobia. Naproti tomu dovoz rástol oveľa viac ako dopyt v EÚ, a to o 64 % v priebehu toho istého obdobia, a oveľa rýchlejšie ako spotreba EÚ. Z toho vyplýva, že v rokoch 2013 – 2017 sa zvýšil trhový podiel dovozu o 5,4 percentuálneho bodu (z 12,7 % na 18,1 %). Na základe uvedených skutočností sa toto tvrdenie zamietlo.

(44)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že z analýzy objemu dovozu by sa mal vylúčiť dovoz zo strany výrobného odvetvia Únie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že neexistuje žiadna zákonná požiadavka predpisujúca takéto vylúčenie. Z dotazníkov vyplnených výrobcami Únie v každom prípade vyplýva, že dovoz zo strany výrobného odvetvia Únie bol v rokoch 2013 – 2017 stabilný a na celkovom dovoze sa podieľal len okrajovo (0,3 % až 0,7 % celkového dovozu). Uvedené tvrdenie sa preto zamietlo.

(45)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že z analýzy objemu dovozu mal byť vo všeobecnosti vylúčený dovoz prostredníctvom aktívneho zušľachťovacieho styku, a to najmä pri kategórii výrobkov 25. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pri všetkých kategóriách výrobkov iných ako kategória výrobku 25 sa zaznamenaný trend vývoja objemu dovozu nezmení ani v prípade vylúčenia aktívneho zušľachťovacieho styku z analýzy. V konkrétnom prípade kategórie výrobkov 25 výrobca Únie prišiel o predaj v prospech vyvážajúceho výrobcu na trhu tretej krajiny. V dôsledku toho sa považovalo za vhodné zahrnúť takéto objemy do posúdenia rastu dovozu s cieľom vyjadriť úplný vplyv dovozu tretích krajín. Na základe uvedených skutočností sa toto tvrdenie zamietlo.

(46)

Určité zainteresované strany tvrdili, že objem dovozu a príslušný trhový podiel pri kategóriách výrobkov 1, 6, 7, 17 a 28 v rokoch 2016 – 2017 klesol. V tejto súvislosti Komisia poznamenáva, že vo svojom konečnom určení zohľadnila aj vývoj dovozu v priebehu posledného obdobia a z týchto údajov vyplynulo, že dovoz skutočne narástol pri všetkých kategóriách, až na kategóriu 7. Dokonca aj pri kategórii výrobkov 7 bol dovoz v priebehu posledného obdobia podstatne vyšší ako v rokoch 2013 – 2014. Komisia okrem toho vypracovala celkovú analýzu pre všetky výrobky z ocele a jednotlivé analýzy pre každú z troch vymedzených skupín výrobkov a dospela k záveru, že dovoz v priebehu celého analyzovaného obdobia rástol. Tvrdenie zainteresovaných strán sa preto zamietlo.

(47)

Komisia teda dospela k záveru, že došlo k náhlemu, prudkému a významnému nárastu dovozu posudzovaného dotknutého výrobku, a to v absolútnom i relatívnom vyjadrení. Toto zistenie potvrdzujú aj údaje na úrovni každej z troch posudzovaných skupín výrobkov.

4.   NEPREDVÍDANÝ VÝVOJ

(48)

Ako sa podrobne vysvetľuje v odôvodneniach 30 až 36 nariadenia o dočasných opatreniach, Komisia dospela k predbežnému záveru, že uvedený nárast dovozu určitých výrobkov z ocele v Únii bol dôsledkom nepredvídaného vývoja, ktorý vyvolali viaceré faktory spôsobujúce a prehlbujúce nerovnováhu v medzinárodnom obchode s dotknutým výrobkom.

(49)

Medzi tieto faktory patrila nadmerná kapacita na výrobu ocele, ktorá nemá obdobu a pretrváva napriek významnému počtu opatrení prijatých na celom svete na jej zníženie. Nadmernú kapacitu umocnili subvencie s narúšajúcim účinkom a opatrenia štátnej podpory, ktoré spôsobili zníženie cien, častejšie používanie praktík obmedzujúcich obchod a nástrojov na ochranu obchodu a uloženie opatrení Spojených štátov amerických podľa článku 232 v marci 2018.

(50)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že nepredvídaný vývoj by sa mal preukázať pri každej kategórii výrobkov. Komisia nesúhlasí s týmito stanoviskami a domnieva sa, že vzhľadom na vysokú vzájomnú súvislosť a prepojenie medzi kategóriami výrobkov, ako sa vysvetľuje v oddiele 2.1, stačí preukázať, že došlo k celkovému nepredvídanému vývoju. Na základe uvedených skutočností sa toto tvrdenie zamietlo.

(51)

Pokiaľ ide o nadmernú kapacitu, niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že Komisia je s nadmernou kapacitou dobre oboznámená a nemožno ju považovať za nepredvídaný vývoj. Zainteresované strany ďalej tvrdili, že Komisia predtým spojila ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, s dumpingovým alebo subvenčným dovozom a že nebola určená súvislosť medzi nárastom dovozu a nepredvídaným vývojom nadmernej kapacity na výrobu ocele.

(52)

V tejto súvislosti je potrebné najskôr uviesť, že podľa grafu 2.3 uvedeného v správe celosvetového výstražného systému pre obchod Global Trade Alert s názvom Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism (Nadbytočná výroba: oceľ, nadmerná kapacita a protekcionizmus) (19) sa celosvetová nadmerná kapacita výroby surovej ocele najprv znížila (od roku 2009 do roku 2011) a potom, od roku 2011 do roku 2016, zaznamenala opačný trend. Vzhľadom na to, že celková nadmerná kapacita výroby surovej ocele už v roku 2011 výrazne presiahla celkovú výrobu v danom roku, očakávalo sa, že táto kapacita bude klesať alebo prinajmenšom zostane stabilná v záujme lepšieho využívania kapacít a nákladovej efektívnosti. Rast celkovej kapacity výroby surovej ocele však neočakávane pokračoval aj po roku 2011, čo viedlo k vytvoreniu ďalšej svetovej nadmernej kapacity, ako to potvrdila Európska komisia v oznámení „Oceľ: Ochrana udržateľných pracovných miest a rastu v Európe“ (20). Z časového sledu opísaných udalostí, presnejšie zo skutočnosti, že nadmerná výrobná kapacita rástla v čase, keď sa z hospodárskeho hľadiska predpokladal jej pokles, sa vyvodzuje záver, že nadmerná kapacita na výrobu ocele by sa mala považovať za nepredvídaný vývoj.

(53)

Pokiaľ ide o príčinnú súvislosť stanovenú pri predchádzajúcich prešetrovaniach, ktoré sa týkali nekalých obchodných praktík, odkazuje sa na uvedené oznámenie, v ktorom sa konštatuje, že takéto prešetrovania sa považujú za „opatrenia zamerané na zmiernenie dôsledkov nadmernej svetovej kapacity“. Na základe uvedených skutočností je jasné, že nadmerná kapacita zo svojej podstaty úzko súvisí s dumpingovým a subvencovaným dovozom. V rámci antidumpingového a antisubvenčného prešetrovania sa však nadmerná kapacita v oceliarskom sektore neskúma ako nepredvídaný vývoj, keďže požiadavka na takéto skúmanie nie je súčasťou posúdenia, o ktoré sa opiera uplatnenie nástrojov nápravy v oblasti obchodu.

(54)

Pokiaľ ide o súvislosť medzi nepredvídaným vývojom nadmernej kapacity na výrobu ocele a nárastom dovozu, je zrejmé, že vyvážajúci výrobcovia majú záujem na maximálnom využití svojej kapacity. Ak budú mať po dodávkach na domáci trh k dispozícii voľnú kapacitu, budú hľadať ďalšie obchodné príležitosti na vývozných trhoch, čím spôsobia nárast objemov dovozu na týchto trhoch. Na základe uvedených skutočností sa tieto tvrdenia musia zamietnuť.

(55)

Pokiaľ ide o neobvyklé zvýšenie počtu prijatých opatrení obmedzujúcich obchod, niekoľko strán tvrdilo, že tieto opatrenia nemožno považovať za nepredvídaný vývoj, keďže predstavujú uznané výnimky zo všeobecných pravidiel WTO a že počet nástrojov na ochranu obchodu využitých v roku 2017 sa znížil. Zainteresované strany ďalej tvrdili, že nebola stanovená súvislosť medzi nárastom dovozu a nepredvídaným vývojom opatrení obmedzujúcich obchod.

(56)

Komisia nesúhlasí s týmito tvrdeniami, keďže zo skutočnosti, že sa prijímajú opatrenia obmedzujúce obchod v rámci pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, nevyplýva, že ich prijímanie nemožno považovať za nepredvídaný vývoj. Komisia nespochybňuje právo krajín prijímať antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia v súlade s príslušnými pravidlami WTO. Podstata problému však spočíva v bezprecedentnom a rastúcom počte týchto opatrení prijímaných tretími krajinami, ktoré spôsobili odklonenie obchodu a viedli k nárastu dovozu do EÚ. Opätovne sa pripomína konštatovanie Komisie z odôvodnenia 34 nariadenia o dočasných opatreniach, v ktorom sa uvádza, že kým v rokoch 2011 až 2013 sa podľa štatistík WTO začalo každoročne v priemere približne 77 prešetrovaní týkajúcich sa ocele, v rokoch 2015 až 2016 sa tento priemerný počet zvýšil na 117. Tieto údaje, ktoré ukazujú na nepredvídaný vývoj vedúci k nárastu dovozu, nespochybnila žiadna zo zainteresovaných strán. Uvedené tvrdenia sa teda zamietajú.

(57)

Pokiaľ ide o opatrenia USA podľa článku 232, niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že tieto opatrenia nemožno považovať za nepredvídaný vývoj, ktorý viedol k nárastu dovozu, keďže boli uložené po skončení obdobia 2013 – 2017. Ďalšie zainteresované strany uviedli, že opatrenia USA podľa článku 232 sa nedotýkajú dokonca ani dovozu, ktorý sa uskutočnil v období od januára 2018 do marca 2018.

(58)

V tejto súvislosti je najskôr potrebné uviesť, že zatiaľ čo opatrenia USA podľa článku 232 boli účinne uložené 8. marca 2018, prešetrovanie, ktoré viedlo k ich prijatiu, sa začalo už v apríli 2017 a správa, na základe ktorej sa rozhodlo o ich prijatí, bola vydaná 11. januára 2018. Dokonca aj keď opatrenia USA podľa článku 232 pred svojím prijatím pravdepodobne nemohli ovplyvniť dovoz, už len začatie prešetrovania nepochybne vyvolalo neistotu na trhu a malo vplyv na toky obchodu s oceľou. Okrem toho, ako sa potvrdzuje ďalej, Komisia sa domnieva, že od prijatia opatrení USA podľa článku 232 už dochádzalo k odkláňaniu obchodu pri niektorých kategóriách výrobkov.

(59)

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že opatrenia USA podľa článku 232 urýchlili nárast dovozu, a to tým, že k prevažujúcemu rastúcemu trendu do daného obdobia pridali ďalšie odklonené obchodné toky. Ako sa uvádza v tabuľke 14, z dostupných štatistík vyplýva, že okrem apríla 2018 bol mesačný dovoz ocele do USA trvale nižší než príslušný objem v roku 2017. Súbežne s tým sa prejavoval opačný trend rastu dovozu do Únie, kde (podľa tabuľky 12) mesačné objemy dovozu trvale dosahovali vyššiu úroveň než v predchádzajúcom roku.

(60)

Ďalšie zainteresované strany uviedli, že vplyv opatrení USA podľa článku 232 by sa nemal brať do úvahy, prípadne by sa nemal preceňovať, keďže na ich uplatňovanie sa vzťahujú početné výnimky týkajúce sa výrobkov. V tej istej súvislosti sa tvrdilo, že problém nepredstavuje ani kórejský vývoz, keďže Kórea získala od vlády USA dostatočný objem vývozných kvót.

(61)

Pokiaľ ide o túto otázku, malo by sa uviesť, že z uplatňovania opatrení USA podľa článku 232 bola bezpodmienečne vyňatá len Austrália a že jej dovoz dotknutých výrobkov predstavoval v roku 2017 približne 1 % celkového dovozu do USA (21). Ďalším krajinám, ako sú Južná Kórea, Argentína a Brazília, boli pridelené bezcolné kvóty, nebola im však poskytnutá výnimka z uplatňovania opatrení. Pokiaľ ide o tieto krajiny, malo by sa uviesť, že väčší počet kvót bol stanovený na nulovej úrovni a že mnohé kvóty sa vyčerpali už pred pridelením (22). Na základe uvedených skutočností sa usudzuje, že pridelené kvóty nezaručujú, že pridelená kvóta bude stačiť na to, aby zabránila odkloneniu obchodu. Na základe dostupných štatistík sa zdá, že tieto tri krajiny sa podieľali na celkovom dovoze v roku 2017 menej ako 20 %. Príslušné tvrdenia o kvótach sa teda zamietajú.

(62)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potvrdzuje, že nepredvídaný vývoj opísaný v odôvodnení 49 viedol a naďalej povedie k jasnému nárastu dovozu ocele do Únie.

5.   HROZBA VÁŽNEJ UJMY

(63)

V súlade s celkovým prístupom k rozsahu výrobkov vymedzeným v predbežnej fáze tohto prešetrovania sa celkovo analyzovala aj ujma. V určitých častiach nariadenia o dočasných opatreniach boli uvedené príklady, ktoré dokladali, že závery celkovej analýzy týkajúce sa ujmy sa potvrdili aj na úrovni kategórie výrobkov.

(64)

Podobne sa celkovo posudzovala ujma aj v konečnej fáze, a to pokiaľ ide o posudzovaný dotknutý výrobok, do ktorého bolo zahrnutých 26 kategórií výrobkov, pri ktorých Komisia zistila nárast dovozu. Komisia podobne ako pri vývoji dovozu doplnila do svojej analýzy posúdenie každej z troch skupín výrobkov uvedených v odôvodnení 21.

(65)

Analýza ujmy uvedená ďalej sa zakladá na vyplnených dotazníkoch poskytnutých výrobným odvetvím Únie. Po doručení aktuálnejších informácií a overení údajov sa podľa potreby aktualizovali ukazovatele ujmy opísané v predbežnej fáze s cieľom zahrnúť najnovšie údaje (2018).

5.1.   Celkový vývoj situácie oceliarskeho priemyslu Únie

5.1.1.   Spotreba, predaj na domácom trhu a trhové podiely

(66)

Komisia stanovila spotrebu v Únii tak, že k predajom výrobcov Únie v Únii prirátala dovoz zo všetkých krajín okrem dovozu z členských štátov EHP a určitých krajín, s ktorými Únia podpísala dohodu o hospodárskom partnerstve, ktorá je v súčasnosti platná (pozri odôvodnenie 30).

(67)

Na základe uvedených skutočností sa spotreba v Únii, predaj výrobcov Únie a príslušný trhový podiel stanovili takto:

Tabuľka 4

Spotreba v Únii, predaj na domácom trhu a trhový podiel

(v tis. ton)

2013

2014

2015

2016

2017

Spotreba (spolu)

148 455

155 730

160 742

166 375

169 350

Index 2013 = 100

100

105

108

112

114

Predaj na domácom trhu (spolu)

129 592

133 285

133 575

136 586

138 636

Index 2013 = 100

100

103

103

105

107

Trhový podiel (spolu)

87,3 %

85,6 %

83,1 %

82,1 %

81,9 %

Zdroj: Eurostat a údaje výrobného odvetvia.

(68)

Celková spotreba príslušných 26 kategórií výrobkov v rokoch 2013 – 2017 trvalo rástla a celkovo sa zvýšila o 14 %. Objemy predaja výrobcov z výrobného odvetvia Únie v tomto období narástli, ale v oveľa menšej miere ako spotreba Únie, t. j. len o 7 %. Celkový trhový podiel výrobného odvetvia Únie v priebehu posudzovaného obdobia trvalo klesal, a to o 5,4 percentuálneho bodu.

5.1.2.   Výroba, výrobná kapacita, miera využitia kapacity a zásoby

(69)

Výroba, výrobná kapacita, miera využitia kapacity a zásoby sa vyvíjali takto:

Tabuľka 5

Výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity a zásoby

(v tis. ton)

2013

2014

2015

2016

2017

Výroba (spolu)

243 945

249 855

248 763

249 204

254 925

Index 2013 = 100

100

102

102

102

105

Výrobná kapacita (spolu)

337 010

334 545

332 427

333 179

335 358

Index 2013 = 100

100

99

99

99

100

Využitie kapacity (všetko)

72 %

75 %

75 %

75 %

76 %

Zásoby (všetko)

11 883

12 734

13 159

12 974

14 140

Index 2013 = 100

100

107

111

109

119

Zdroj: Údaje výrobného odvetvia a vyplnené dotazníky.

(70)

Objem výroby dotknutého posudzovaného výrobku sa v priebehu posudzovaného obdobia celkovo zvýšil o 5 %. Výrobná kapacita zostala stabilná a využitie kapacity sa v priebehu obdobia rokov 2013 – 2017 teda zvýšilo o 4 % percentuálne body. Zásoby, ktoré mali spolupracujúci výrobcovia z výrobného odvetvia Únie v rokoch 2013 – 2017, vzrástli spolu o 19 %.

5.1.3.   Jednotkové predajné ceny, ziskovosť a peňažný tok

(71)

Jednotkové predajné ceny, ziskovosť a peňažný tok sa vyvíjali takto:

Tabuľka 6

Jednotková predajná cena, ziskovosť a peňažný tok

 

2013

2014

2015

2016

2017

Jednotkové predajné ceny (EUR/t)

693,6

673,4

636,6

591,0

697,7

Index 2013 = 100

100

97

92

85

101

Ziskovosť (% obratu)

– 0,9 %

0,8 %

0,6 %

2,1 %

5,6 %

Peňažný tok (v mil. EUR)

3 721

4 975

6 461

5 508

6 201

Index 2013 = 100

100

134

174

148

167

Zdroj: Vyplnené dotazníky.

(72)

Overené a aktualizované číselné údaje potvrdzujú trend určený v nariadení o dočasných opatreniach. Pri všetkých výrobkoch bol zaznamenaný významný pokles ceny na trhu Únie do roku 2016. Potom sa ceny vrátili na pôvodnú úroveň z roku 2013. Výrobné odvetvie Únie napriek významnému zníženiu cien bolo schopné znížiť svoje výrobné náklady, v roku 2016 dosiahnuť nevýrazný zisk a v roku 2017 ho zvýšiť na udržateľnejšiu úroveň (5,6 %). Stav peňažného toku výrobného odvetvia Únie v období rokov 2013 – 2017 sa celkovo zvýšil o 67 %.

5.1.4.   Zamestnanosť

(73)

Pokiaľ ide o zamestnanosť, v rokoch 2013 – 2017 vo výrobnom odvetví Únie zaniklo 9 208 pracovných miest, ako sa uvádza v tabuľke.

Tabuľka 7

Zamestnanosť

(ekvivalent plného pracovného času)

2013

2014

2015

2016

2017

Zamestnanosť (spolu)

225 607

220 429

218 010

217 460

216 399

Index 2013 = 100

100

98

97

96

96

Zdroj: Údaje výrobného odvetvia a vyplnené dotazníky.

5.2.   Analýza situácie oceliarskeho priemyslu Únie podľa troch skupín výrobkov

5.2.1.   Spotreba, predaj na domácom trhu a trhové podiely

(74)

Spotreba, predaj na domácom trhu a trhové podiely sa pri každej z troch skupín výrobkov vyvíjali takto:

Tabuľka 8

Spotreba, predaj na domácom trhu a trhový podiel podľa jednotlivých skupín výrobkov

(v tis. ton)

2013

2014

2015

2016

2017

Spotreba (ploché výrobky)

87 679

90 729

95 598

98 749

98 124

Index 2013 = 100

100

103

109

113

112

Spotreba (dlhé výrobky)

50 829

53 333

54 160

55 890

57 921

Index 2013 = 100

100

105

107

110

114

Spotreba (rúry)

9 947

11 667

10 985

11 735

13 305

Index 2013 = 100

100

117

110

118

134

 

 

 

 

 

 

Predaj na domácom trhu (ploché výrobky)

75 212

76 365

77 020

78 274

77 601

Index 2013 = 100

100

102

102

104

103

Predaj na domácom trhu (dlhé výrobky)

46 461

47 679

47 757

48 935

51 095

Index 2013 = 100

100

103

103

105

110

Predaj na domácom trhu (rúry)

7 920

9 241

8 799

9 377

9 940

Index 2013 = 100

100

117

111

118

126

 

 

 

 

 

 

Trhový podiel (ploché výrobky)

86 %

84 %

81 %

79 %

79 %

Trhový podiel (dlhé výrobky)

91 %

89 %

88 %

88 %

88 %

Trhový podiel (rúry)

80 %

79 %

80 %

80 %

75 %

Zdroj: Eurostat a údaje výrobného odvetvia.

(75)

Spotreba plochých výrobkov dosiahla svoj vrchol v roku 2016, potom v roku 2017 nepatrne klesla, pričom zaznamenala celkové zvýšenie o 12 %. Spotreba dlhých výrobkov a rúr trvalo rástla až do konca roka 2017, čo viedlo k celkovému nárastu o 14 % (dlhé výrobky) a 34 % (rúry).

(76)

Predaj všetkých výrobkov z ocele sa v rokoch 2013 – 2017 celkovo zvýšil o 7 %. V priebehu toho istého obdobia bol pri troch skupinách výrobkov zaznamenaný podobný nárast, aj keď menej výrazný ako nárast spotreby: predaj plochých výrobkov výrobcami Únie vzrástol o 3 %, predaj dlhých výrobkov o 10 % a predaj rúr o 26 %.

(77)

Trend na trhu výrobného odvetvia Únie ako celku (mínus 5 percentuálnych bodov) sa potvrdil samostatnou analýzou plochých výrobkov (mínus 7 percentuálnych bodov), dlhých výrobkov (mínus 3 percentuálne body) a rúr (mínus 5 percentuálnych bodov).

5.2.2.   Výroba, výrobná kapacita, miera využitia kapacity a zásoby

(78)

Výroba, výrobná kapacita, miera využitia kapacity a zásoby sa pri každej z troch skupín výrobkov vyvíjali takto:

Tabuľka 9

Výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity a zásoby podľa jednotlivých skupín výrobkov

(v tis. ton)

2013

2014

2015

2016

2017

Výroba (ploché výrobky)

172 873

177 224

176 567

177 247

180 986

Index 2013 = 100

100

103

102

103

105

Výroba (dlhé výrobky)

59 082

59 535

60 079

59 706

60 572

Index 2013 = 100

100

101

102

101

103

Výroba (rúry)

11 991

13 096

12 116

12 251

13 366

Index 2013 = 100

100

109

101

102

111

 

 

 

 

 

 

Výrobná kapacita (ploché výrobky)

234 615

233 689

230 216

230 921

232 220

Index 2013 = 100

100

100

98

98

99

Výrobná kapacita (dlhé výrobky)

80 833

78 244

79 455

79 736

81 806

Index 2013 = 100

100

97

98

99

101

Výrobná kapacita (rúry)

24 053

25 482

27 721

27 255

24 224

Index 2013 = 100

100

106

115

113

101

 

 

 

 

 

 

Využitie kapacity (ploché výrobky)

74 %

76 %

77 %

77 %

78 %

Využitie kapacity (dlhé výrobky)

73 %

76 %

76 %

75 %

74 %

Využitie kapacity (rúry)

50 %

51 %

44 %

45 %

55 %

Zásoby (ploché výrobky)

7 573

8 171

8 386

8 098

8 623

Index 2013 = 100

100

108

111

107

114

Zásoby (dlhé výrobky)

3 449

3 430

3 722

3 740

3 877

Index 2013 = 100

100

99

108

108

112

Zásoby (rúry)

861

1 132

1 050

1 137

1 639

Index 2013 = 100

100

132

122

132

190

Zdroj: Údaje výrobného odvetvia a vyplnené dotazníky.

(79)

Vývoj výroby uvedených troch skupín výrobkov sa líšil. V priebehu celého posudzovaného obdobia bol zaznamenaný nárast výroby plochých výrobkov o 5 % a dlhých výrobkov o 3 % a pokles výroby rúr o 11 %. Odchýlky vo výrobe možno v každom prípade vnímať ako pomerne stabilné.

(80)

Celková výrobná kapacita si udržala stabilitu. Tento trend sa trvalo potvrdzoval pri analýze jednotlivých skupín výrobkov: pri plochých výrobkoch (pokles o 1 %), pri dlhých výrobkoch (nárast o 1 %) i rúrach (nárast o 1 %) v posudzovanom období. Využitie kapacity sa celkovo zvýšilo pri každej skupine výrobkov (pri plochých výrobkoch o 4 percentuálne body, pri dlhých výrobkoch o 1 percentuálny bod a pri rúrach o 5 percentuálnych bodov).

(81)

Zásoby plochých a dlhých výrobkov sa v rokoch 2013 – 2017 zvýšili na podobnú úroveň, zatiaľ čo pri rúrach sa takmer zdvojnásobili. Overené a aktualizované číselné údaje teda potvrdzujú trend určený v nariadení o dočasných opatreniach.

5.2.3.   Jednotkové predajné ceny, ziskovosť a peňažný tok

(82)

Jednotkové predajné ceny, ziskovosť a peňažný tok sa pri každej z troch skupín výrobkov vyvíjali takto:

Tabuľka 10

Jednotková predajná cena, ziskovosť a peňažný tok pri jednotlivých skupinách výrobkov

(EUR/t)

2013

2014

2015

2016

2017

Jednotková predajná cena (EUR/t, ploché výrobky)

711,3

689,3

659,8

612,8

744,3

Index 2013 = 100

100

97

93

86

105

Jednotková predajná cena (EUR/t, dlhé výrobky)

607,0

591,3

546,4

509,1

584,4

Index 2013 = 100

100

97

90

84

96

Jednotková predajná cena (EUR/t, rúry)

1 093,9

1 063,5

1 013,9

913,2

949,3

Index 2013 = 100

100

97

93

83

87

Ziskovosť (% obratu, ploché výrobky)

– 1,9 %

0,2 %

0,5 %

2,5 %

7,7 %

Ziskovosť (% obratu, dlhé výrobky)

0,7 %

2,1 %

1,7 %

2,1 %

3,1 %

Ziskovosť (% obratu, rúry)

1,3 %

0,4 %

– 3,4 %

– 1,2 %

– 1,7 %

Peňažný tok (v mil. EUR, ploché výrobky)

2 309

3 997

5 209

4 235

5 177

Index 2013 = 100

100

173

226

183

224

Peňažný tok (v mil. EUR, dlhé výrobky)

820

1 156

1 534

1 473

1 159

Index 2013 = 100

100

141

187

180

141

Peňažný tok (v mil. EUR, rúry)

592

– 178

– 283

– 200

– 135

Index 2013 = 100

100

– 30

– 48

– 34

– 23

Zdroj: Vyplnené dotazníky.

(83)

Predajné ceny plochých výrobkov v Únii do roku 2016 klesli o 14 % a potom sa v roku 2017 znova zvýšili na vyššiu úroveň ako v roku 2013 (+ 5 %). Jednotková predajná cena dlhých výrobkov a rúr sa takisto významne znižovala až do roka 2016 (pri dlhých výrobkoch o 16 % a pri rúrach o 17 %) a potom sa v roku 2017 opäť mierne zvýšila. Celkovo ceny týchto výrobkov klesli o 4 % a o 13 %.

(84)

Pokiaľ ide o ziskovosť: i) výrobné odvetvie Únie dokázalo v roku 2016 dosiahnuť nevýraznú úroveň zisku pri plochých výrobkoch (po stratách a stave na prahu ziskovosti v predchádzajúcich rokoch) a v roku 2017 sa jeho ziskovosť zvýšila na 7,7 %; ii) ziskovosť pri dlhých výrobkoch dosiahla v roku 2014 úroveň 2,1 % a na takmer rovnakej úrovni sa udržala až do roka 2017, keď vzrástla na 3,1 %; iii) ziskovosť pri rúrach významne klesala od roka 2013 (1,3 %) až na úroveň – 3,4 % v roku 2015 a v rokoch 2016 a 2017 zostala záporná (– 1,2 % a – 1,7 %).

(85)

Stav peňažného toku pri plochých a dlhých výrobkoch sa zlepšil (vzrástol o 124 % pri plochých výrobkoch a v oveľa menšej miere, t. j. len o 41 %, pri dlhých výrobkoch), zatiaľ čo peňažný tok pri rúrach významne klesol, o 130 % v roku 2014, a udržal sa na zápornej úrovni až do konca roka 2017.

5.2.4.   Zamestnanosť

(86)

Pokiaľ ide o zamestnanosť, osobitne boli postihnutí výrobcovia plochých výrobkov, keďže v tomto období zaniklo takmer 8 600 pracovných miest. V percentuálnom vyjadrení bola najhoršia situácia v odvetví výroby rúr, v ktorom v priebehu posudzovaného obdobia počet zaniknutých pracovných miest dosiahol úroveň 12 %.

Tabuľka 11

Zamestnanosť podľa jednotlivých skupín výrobkov

(ekvivalent plného pracovného času)

2013

2014

2015

2016

2017

Zamestnanosť (ploché výrobky)

134 720

129 256

127 743

126 300

126 124

Index 2013 = 100

100

96

95

94

94

Zamestnanosť (dlhé výrobky)

49 545

49 662

51 288

53 946

53 943

Index 2013 = 100

100

100

104

109

109

Zamestnanosť (rúry)

41 342

41 511

38 978

37 214

36 333

Index 2013 = 100

100

100

94

90

88

Zdroj: Údaje výrobného odvetvia a vyplnené dotazníky.

5.3.   Závery týkajúce sa situácie výrobného odvetvia Únie a posledného vývoja

(87)

V uvedenej analýze sa ukázalo, že výrobné odvetvie Únie (celkovo i pri každej z troch skupín výrobkov) sa nachádzalo v náročnej hospodárskej situácii až do roku 2016 a čiastočne sa oživilo až v roku 2017. Postavenie odvetvia je naďalej krehké a zraniteľné.

(88)

V septembri 2018 Komisia požiadala združenia výrobného odvetvia Únie, aby jej poskytli hospodárske údaje za prvý polrok roka 2018, aby mohla preskúmať vývoj situácie po období prešetrovania, ktoré sa týkalo rokov 2013 – 2017.

(89)

Informácie, ktoré Komisia získala, nebolo možné overiť. Okrem toho Komisia nemala údaje zodpovedajúce prvému polroku roka 2017 (informácie boli poskytnuté za celý rok 2017), a preto nemohla dospieť k žiadnemu spoľahlivému záveru na základe situácie odvetvia v priebehu prvého polroka 2018. Údaje za rok 2018 však umožňovali potvrdiť trend z roku 2017, a to čiastočné oživenie odvetvia. Je však potrebné upozorniť (ako sa uvádza v tabuľke 12 ďalej), že mesačný dovoz do Únie začal rásť prevažne od júna 2018. Okrem toho od tretieho štvrťroka 2018 začali ceny ocele v Únii sledovať klesajúci trend. Nie je teda možné sledovať účinky vývoja dovozu a cien na situáciu výrobného odvetvia Únie v priebehu prvého polroka 2018. Nedávne údaje teda potvrdili krehké postavenie výrobného odvetvia Únie a hrozbu, ktorú predstavuje nedávny nárast dovozu.

5.4.   Hrozba vážnej ujmy

(90)

Komisia dospela v nariadení o dočasných opatreniach k záveru, že situácia výrobného odvetvia Únie sa v rokoch 2013 – 2016 významne zhoršila a v roku 2017 čiastočne zlepšila. Komisia však usúdila, že výrobné odvetvie Únie sa napriek dočasnému zlepšeniu stále nachádza v zraniteľnom postavení, a pokiaľ by pokračoval rastúci trend dovozu, znižovali sa ceny a ziskovosť by klesla pod udržateľnú úroveň, hrozila by mu vážna ujma.

(91)

Toto predbežné zistenie je možné potvrdiť aj v konečnej fáze s prihliadnutím na uvedenú aktualizovanú analýzu vývoja ukazovateľov ujmy z celkového hľadiska, ako aj na úrovni troch skupín výrobkov (ploché výrobky, dlhé výrobky a rúry).

(92)

Aktualizované ukazovatele ujmy zahŕňajú údaje troch kategórií výrobkov, ktoré boli predtým, v predbežnej fáze, vylúčené z rozsahu pôsobnosti opatrení. V prípade, že boli k dispozícii najnovšie údaje, využili sa pri analýze a táto súhrnná analýza potvrdila hlavné zistenia z predbežnej fázy.

(93)

Zásadným prvkom pri určovaní hrozby ujmy v predbežnej fáze bola skutočnosť, že pokiaľ by sa neprijali nápravné opatrenia, významný nárast dovozu zaznamenaný od roku 2013 by sa nezastavil, ale naďalej by rástol a dosiahol by úroveň nebezpečnej ujmy. Tento očakávaný trend sa už začal prejavovať, ako vyplýva z najnovšieho súboru údajov (pozri oddiel 5.6).

5.5.   Pripomienky doručené po prijatí dočasných opatrení

(94)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že výrobné odvetvie Únie nie je v zraniteľnom ani krehkom postavení, keďže v priebehu posudzovaného obdobia sa zlepšila väčšina ukazovateľov, napríklad v roku 2017 dosiahlo odvetvie v skutočnosti úroveň ziskovosti 6,2 % (ako sa uvádza v nariadení o dočasných opatreniach) a v rokoch 2016 až 2017 sa predajné ceny zvýšili takmer o 20 %. Uvádzalo sa aj, že samotná konfederácia Eurofer oznámila pozitívny výhľad pre výrobné odvetvie Únie. Zainteresované strany v rovnakom duchu tvrdili, že norma pre stanovenie vážnej ujmy je veľmi vysoká a že je oveľa vyššia ako norma značnej ujmy podľa antidumpingovej dohody a Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, keďže vážna ujma musí jasne a bezprostredne hroziť.

(95)

Komisia v nariadení o dočasných opatreniach dospela k záveru, že výrobné odvetvie Únie sa nachádza v krehkom postavení a zotavuje sa z obdobia, v ktorom došlo k významnému zhoršeniu jeho situácie. Oživenie odvetvia sa pripisovalo okrem iného účinnosti rôznych opatrení na ochranu obchodu, ktoré sa prijímali, a to najmä od roku 2016. Keďže Komisia nemohla preukázať existenciu vážnej ujmy, posúdila jej hrozbu. V tejto súvislosti potvrdila, že súčasné dočasné oživenie by sa mohlo rýchlo zvrátiť, pokiaľ by pokračoval nárast dovozu. Ako už bolo uvedené, bolo pravdepodobné, že dovoz bude naďalej intenzívne rásť v dôsledku opatrení USA podľa článku 232. Komisia teda dospela k záveru, že známky zlepšenia situácie výrobného odvetvia Únie v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nie sú v rozpore so zisteniami o existencii hrozby vážnej ujmy. Zistenia o vážnej ujme sa potvrdili na základe uvedenej analýzy, a tvrdenie sa teda zamieta.

(96)

Pokiaľ ide o úroveň ziskovosti výrobného odvetvia Únie, niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že sa Komisia v mnohých prípadoch ochrany obchodu v oceliarskom sektore domnievala, že za primeranú úroveň ziskovosti možno považovať 3 až 7 % zisk. Celková predbežne stanovená ziskovosť na úrovni 6,2 % by teda mala stačiť na to, aby si výrobné odvetvie Únie udržalo životaschopnosť a vysokú konkurencieschopnosť.

(97)

Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 90 až 93, napriek významnému zlepšeniu úrovní ziskovosti v roku 2017 oproti predchádzajúci rokom (v ktorých bolo výrobné odvetvie Únie stratové alebo sa nachádzalo na prahu ziskovosti) by mohlo dôjsť k náhlej zmene situácie, keby pokračoval nárast dovozu (alebo keby sa dovoz prudko zvýšil v dôsledku okrem iného opatrení USA podľa článku 232). V situácii, v ktorej hrozí vážna ujma, musí analýza nutne obsahovať výhľadové prvky. V tejto súvisl