ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
28. januára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/116 z 15. októbra 2018 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

1

 

 

Dohoda vo forme výmeny listov edzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/117 z 21. januára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

12

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/118 z 21. januára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu rozhodcov

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/119 z 24. januára 2019, ktorým sa mení smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého majú členské štáty povolenie predlžovať platnosť rozhodnutí týkajúcich sa rovnocennosti sadiva zemiakov [oznámené pod číslom C(2019) 247]

26

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/120 z 24. januára 2019, ktorým sa mení smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti výnimky týkajúcej sa dovozných podmienok na množiteľský materiál ovocných drevín a na ovocné dreviny určené na výrobu ovocia z tretích krajín [oznámené pod číslom C(2019) 254]

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/121 z 24. januára 2019 o opatrení prijatom Nemeckom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES s cieľom zakázať uvedenie na trh CNC frézovačky (modely UMC750SS a UMC750) vyrábanej spoločnosťou Haas Automation Europe N.V. [oznámené pod číslom C(2019) 307]  ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/122 Z 25. januára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 722]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/116

z 15. októbra 2018

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 41 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (2) výrobky získané v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 45 uvedeného delegovaného nariadenia, sa považujú, že majú pôvod vo zvýhodnenej krajine.

(2)

Podľa článku 54 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa systém kumulácie uplatňuje pod podmienkou, že Nórsko na základe reciprocity poskytuje rovnaké zaobchádzanie s výrobkami s pôvodom vo zvýhodnených krajinách obsahujúcimi materiály s pôvodom v Únii.

(3)

Pokiaľ ide o Nórsko, systém kumulácie sa pôvodne zaviedol prostredníctvom dohody vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom. Táto výmena listov sa uskutočnila 29. januára 2001, keď ju Rada schválila prostredníctvom rozhodnutia 2001/101/ES (3).

(4)

Nórsko upravilo svoje pravidlá pôvodu všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“), aby zabezpečilo uplatňovanie pojmu pôvodu, ktorý zodpovedá pojmu pôvodu stanovenému v pravidlách pôvodu v rámci VSP Únie. Je preto potrebné revidovať dohodu vo forme výmeny listov medzi Úniou a Nórskom.

(5)

Únia, Nórsko a Švajčiarsko by mali pokračovať v používaní systému vzájomného uznávania náhradného osvedčenia o pôvode na tlačive A podľa revidovanej výmeny listov a Turecko by ho malo podmienečne uplatňovať, aby sa zjednodušil obchod medzi Úniou, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom.

(6)

V pravidlách pôvodu v rámci VSP Únie v znení reformy z roku 2010 sa navyše stanovuje zavedenie nového systému na určovanie dôkazov o pôvode registrovanými vývozcami, ktorý sa má začať používať od 1. januára 2017. Úpravy k dohode vo forme výmeny listov treba vykonať aj v tomto ohľade.

(7)

S cieľom pripraviť sa na používanie nového systému a pravidiel, ktoré s ním súvisia, Rada 8. marca 2012 poverila Komisiu rokovaním s Nórskom o dohode vo forme výmeny listov týkajúcej sa vzájomného uznávania náhradných osvedčení o pôvode na tlačive A alebo náhradných vyhlásení o pôvode, v ktorej sa stanovuje, že s výrobkami obsahujúcimi materiály s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku sa má pri ich dôjdení na colné územie Únie zaobchádzať ako s výrobkami s pôvodom v Únii.

(8)

Výsledkom rokovaní s Nórskom vedených Komisiou bola Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií (ďalej len „dohoda“).

(9)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa odseku 18 dohody. (4)

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 15. októbra 2018

Za Radu

predsedníčka

E. KÖSTINGER


(1)  Súhlas zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2001/101/ES z 5. decembra 2000 o schválení Dohody vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a krajinami EZVO, ktoré udeľujú preferenčné sadzobné opatrenia v rámci Všeobecného systému preferenčných opatrení (Nórsko a Švajčiarsko), ustanovujúca, že s tovarom s pôvodom v Nórsku alebo Švajčiarsku sa má pri jeho dôjdení na colné územie Spoločenstva zaobchádzať ako s tovarom s pôvodom v Spoločenstve (recipročná dohoda) (Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 24).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/3


DOHODA

vo forme výmeny listov edzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

A.   List Únie

Vážená pani,

1.   

Európska únia (ďalej len „Únia“) a Nórske kráľovstvo (ďalej len „Nórsko“) ako zmluvné strany tejto dohody potvrdzujú, že na účely všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“) uplatňujú obe zmluvné strany podobné pravidlá pôvodu s týmito všeobecnými zásadami:

a)

definícia pojmu „pôvodné výrobky“ založená na rovnakých kritériách;

b)

ustanovenia o regionálnej kumulácii pôvodu;

c)

ustanovenia o uplatňovaní kumulácie na materiály, ktoré v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP pochádzajú z Únie, Švajčiarska, Nórska alebo Turecka;

d)

ustanovenia o všeobecnej tolerancii pre nepôvodné materiály;

e)

ustanovenia o nepozmeňovaní tovarov zo zvýhodnenej krajiny;

f)

ustanovenia o vydávaní alebo vyhotovovaní náhradných dôkazov o pôvode;

g)

požiadavka na administratívnu spoluprácu s príslušnými orgánmi zvýhodnených krajín v súvislosti s dôkazmi o pôvode.

2.   

Únia a Nórsko uznávajú, že materiály, ktoré majú v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP pôvod v Únii, vo Švajčiarsku, v Nórsku alebo Turecku, nadobudnú štatút pôvodu vo zvýhodnenej krajine v rámci VSP ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak v danej zvýhodnenej krajine podstúpia opracovanie alebo spracovanie presahujúce rámec operácií považovaných za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie štatútu pôvodných výrobkov. Tento pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom vo Švajčiarsku a v Turecku iba v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných odsekoch 15 a 16.

Colné orgány členských štátov Únie a Nórska si navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu, najmä na účely následného overovania dôkazov o pôvode, pokiaľ ide o materiály uvedené v prvom pododseku. Uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce stanovené v protokole č. 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom zo 14. mája 1973.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru, ktorý prijala organizácia zriadená Dohovorom, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu, podpísaným 15. decembra 1950 v Bruseli.

3.   

Únia a Nórsko sa týmto zaväzujú prijímať náhradné dôkazy o pôvode vo forme náhradných osvedčení o pôvode na tlačive A (ďalej len „náhradné osvedčenia“) vydané colnými orgánmi druhej zmluvnej strany a náhradné vyhlásenia o pôvode vyhotovené preposielateľmi druhej zmluvnej strany, ktorí sú registrovaní na tento účel.

Každá zmluvná strana môže posúdiť oprávnenosť preferenčného zaobchádzania s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú náhradné dôkazy o pôvode, v súlade s vlastnými právnymi predpismi.

4.   

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby boli pred vydaním alebo vyhotovením náhradného dôkazu o pôvode dodržané tieto podmienky:

a)

náhradné dôkazy o pôvode sa môžu vydať alebo vyhotoviť iba v prípade, že pôvodné dôkazy o pôvode boli vydané alebo vyhotovené v súlade s právnymi predpismi platnými v Únii alebo v Nórsku;

b)

dôkaz o pôvode alebo náhradný dôkaz o pôvode sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými dôkazmi o pôvode iba v prípade výrobkov, ktoré neboli prepustené do režimu voľného obehu v jednej zo zmluvných strán, a to na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pôvodný dôkaz o pôvode, z danej zmluvnej strany do druhej zmluvnej strany;

c)

výrobky ostávajú pod colným dohľadom v preposielajúcej zmluvnej strane, nesmú byť nijako pozmenené, pretvorené ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako tie, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave (ďalej len „zásada nepozmeňovania“);

d)

ak výrobky nadobudli status pôvodných výrobkov, pretože zmluvná strana im udelila možnosť uplatniť odchýlku od pravidiel pôvodu, náhradné dôkazy o pôvode sa nesmú vydať ani vyhotoviť, ak sa výrobky preposielajú do druhej zmluvnej strany;

e)

náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobky, ktoré sa majú preposlať na územie druhej zmluvnej strany, nadobudli status pôvodného výrobku na základe regionálnej kumulácie;

f)

náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobkom, ktoré sa majú preposlať na územie druhej zmluvnej strany, preposielajúca strana neudelila preferenčné zaobchádzanie.

5.   

Na účely odseku 4 písm. c) platí toto:

a)

v prípade pochybností týkajúcich sa súladu so zásadou nepozmeňovania môžu colné orgány zmluvnej strany konečného určenia deklaranta požiadať o predloženie dôkazu súladu s touto zásadou, ktorý sa môže predložiť akýmkoľvek spôsobom;

b)

colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť preposielateľa potvrdia, že výrobky počas svojej zastávky na území tejto zmluvnej strany zostali pod colným dohľadom a že colné orgány počas ich uskladnenia na území zmluvnej strany nevydali oprávnenie na ich pozmenenie, akékoľvek pretvorenie ani vykonanie operácií iných ako operácií, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave;

c)

ak náhradný dôkaz predstavuje náhradné osvedčenie, colné orgány zmluvnej strany konečného určenia nesmú požadovať osvedčenie o tom, že s výrobkami sa v období, počas ktorého sa nachádzali v zmluvnej strane, nemanipulovalo.

6.   

Každá zmluvná strana zabezpečí, že:

a)

ak náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným vo zvýhodnenej krajine v rámci systému VSP Únie a Nórska, colné orgány členských štátov Únie a Nórska si navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu na účely následného overovania týchto náhradných dôkazov o pôvode. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť zmluvnej strany konečného určenia začnú a uplatnia postup následného overovania príslušných pôvodných dôkazov o pôvode;

b)

v prípade, že náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným v krajine, ktorá je výlučne zvýhodnená v rámci systému VSP zmluvnej strany konečného určenia, táto zmluvná strana vykoná postup následného overovania pôvodných dôkazov o pôvode v spolupráci so zvýhodnenou krajinou. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany poskytnú colným orgánom zmluvnej strany konečného určenia pôvodné dôkazy o pôvode zodpovedajúce náhradným dôkazom o pôvode v zmysle overovania alebo prípadne kópie pôvodných dôkazov o pôvode zodpovedajúcich náhradným dôkazom o pôvode v zmysle overovania, aby mohli vykonať postup následného overovania.

7.   

Každá zmluvná strana zabezpečí, že:

a)

v pravej hornej kolónke každého náhradného osvedčenia sa uvádza názov sprostredkujúcej krajiny, v ktorej sa osvedčenie vydáva;

b)

v kolónke 4 sa uvádza text „replacement certificate“ alebo „certificat de remplacement“, ako aj dátum vydania pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A a jeho sériové číslo;

c)

v kolónke 1 sa uvádza názov/meno preposielateľa;

d)

v kolónke 2 sa môže uvádzať názov/meno konečného príjemcu;

e)

v kolónkach 3 až 9 sa uvádzajú všetky údaje o preposlaných výrobkoch, ktoré sú uvedené v pôvodnom osvedčení;

f)

v kolónke 10 sa uvádzajú odkazy na faktúru preposielateľa;

g)

colný orgán, ktorý náhradné osvedčenie vydal, to úradne potvrdí v kolónke 11. Tento orgán je zodpovedný len za vystavenie náhradného osvedčenia. Údaje v kolónke 12 týkajúce sa krajiny pôvodu a krajiny konečného určenia sa prevezmú z pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A. Preposielateľ podpíše osvedčenie o pôvode v kolónke 12. Preposielateľ, ktorý sa podpíše v kolónke 12 v dobrej viere, nenesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v pôvodnom osvedčení o pôvode na tlačive A;

h)

colný orgán, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného osvedčenia, uvádza v pôvodnom osvedčení o pôvode na tlačive A hmotnosť, počet a charakter preposielaných výrobkov a uvádza v ňom sériové čísla každého príslušného náhradného osvedčenia. Žiadosť o náhradné osvedčenie, ako aj pôvodné osvedčenie o pôvode na tlačive A uchováva najmenej tri roky;

i)

náhradné osvedčenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.

8.   

Každá zmluvná strana zabezpečí, že:

a)

preposielateľ uvádza v náhradnom vyhlásení o pôvode tieto údaje:

1.

všetky údaje o preposielaných výrobkoch prevzaté z pôvodného dôkazu o pôvode;

2.

dátum vyhotovenia pôvodného dôkazu o pôvode;

3.

údaje o pôvodnom dôkaze o pôvode a v prípade potreby aj informácie o kumulácii uplatňovanej na tovar, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o pôvode;

4.

názov/meno, adresu a číslo preposielateľa ako registrovaného vývozcu;

5.

názov/meno a adresu príjemcu v Únii alebo Nórsku;

6.

dátum a miesto vyhotovenia vyhlásenia o pôvode alebo vydania osvedčenia o pôvode;

b)

každé náhradné vyhlásenie o pôvode sa označí slovami „Replacement statement“ alebo „Attestation de remplacement“;

c)

náhradné vyhlásenia o pôvode vyhotovujú preposielatelia registrovaní v elektronickom systéme samoosvedčovania pôvodu vývozcamia to v systéme registrovaných vývozcov (REX), bez ohľadu na hodnotu pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke;

d)

ak sa dôkaz o pôvode nahrádza, preposielateľ v pôvodnom dôkazu o pôvode uvádza:

1.

dátum vyhotovenia náhradného vyhlásenia(-í) o pôvode a množstvo tovaru, na ktoré sa náhradné vyhlásenie(-a) o pôvode vzťahuje(-ú);

2.

názov/meno a adresu preposielateľa;

3.

názov/meno a adresu príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo Nórsku;

e)

pôvodné vyhlásenie o pôvode sa označí slovom „Replaced“ alebo „Remplacé“;

f)

náhradné vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia;

g)

náhradné vyhlásenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.

9.   

Preposielateľ uchováva pôvodné dôkazy o pôvode a kópie náhradných dôkazov o pôvode najmenej tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom boli náhradné dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené.

10.   

Zmluvné strany súhlasia s rozdelením nákladov na systém REX v súlade so spôsobmi spolupráce, ktoré sa stanovia medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

11.   

Akékoľvek nezhody medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia výlučne dvojstrannými rokovaniami medzi zmluvnými stranami. Ak by nezhody mohli mať vplyv na záujmy Švajčiarska a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie.

12.   

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek zmeniť vzájomnou písomnou dohodou. Obe zmluvné strany začnú konzultácie v súvislosti s možnými zmenami tejto dohody na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Ak by zmeny mohli mať vplyv na záujmy Švajčiarska a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie. Tieto zmeny nadobúdajú platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa obe zmluvné strany navzájom informovali, že splnili príslušné vnútorné požiadavky.

13.   

V prípade vážnych pochybností o riadnom vykonávaní dohody môže jedna alebo druhá zmluvná strana pozastaviť jej uplatňovanie, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri mesiace vopred.

14.   

Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri mesiace vopred.

15.   

Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom vo Švajčiarsku iba v prípade, že zmluvné strany uzavreli podobnú dohodu so Švajčiarskom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.

16.   

Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Turecku (1) iba v prípade, že zmluvné strany uzavreli podobnú dohodu s Tureckom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.

17.   

Od nadobudnutia platnosti dohody medzi Nórskom a Tureckom v súlade s prvým pododsekom odseku 2 tejto dohody a pod podmienkou reciprocity zo strany Turecka môže každá zmluvná strana ustanoviť, že v zmluvných stranách sa môžu vydávať alebo vyhotovovať náhradné dôkazy o pôvode výrobkov obsahujúcich materiály s pôvodom v Turecku, ktoré sa spracovali v rámci dvojstrannej kumulácie vo zvýhodnených krajinách v rámci VSP.

18.   

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa Únia a Nórsko navzájom informovali, že ukončili potrebné vnútorné postupy prijatia. Od uvedeného dátumu nahradí Dohodu vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a jednotlivými krajinami EZVO, ktoré poskytujú colné preferencie v rámci GSP (Nórsko a Švajčiarsko), podľa ktorej sa s tovarmi pochádzajúcimi z Nórska alebo Švajčiarska pri ich vstupe na colné územie Spoločenstva zaobchádza ako s tovarmi s obsahom, ktorý má pôvod v Spoločenstve, podpísanú 29. januára 2001 (2).

Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste mi mohli potvrdiť, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Je mi cťou navrhnúť, aby v prípade, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu, tento list spolu s Vaším potvrdením tvorili dohodu medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom.

Prijmite, prosím, vážená pani, prejav mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

B.   List Nórskeho kráľovstva

Vážená pani,

Je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„1.

Európska únia (ďalej len „Únia“) a Nórske kráľovstvo (ďalej len „Nórsko“) ako zmluvné strany tejto dohody potvrdzujú, že na účely všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“) uplatňujú obe zmluvné strany podobné pravidlá pôvodu s týmito všeobecnými zásadami:

a)

definícia pojmu „pôvodné výrobky“ založená na rovnakých kritériách;

b)

ustanovenia o regionálnej kumulácii pôvodu;

c)

ustanovenia o uplatňovaní kumulácie na materiály, ktoré v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP pochádzajú z Únie, Švajčiarska, Nórska alebo Turecka;

d)

ustanovenia o všeobecnej tolerancii pre nepôvodné materiály;

e)

ustanovenia o nepozmeňovaní tovarov zo zvýhodnenej krajiny;

f)

ustanovenia o vydávaní alebo vyhotovovaní náhradných dôkazov o pôvode;

g)

požiadavka na administratívnu spoluprácu s príslušnými orgánmi zvýhodnených krajín v súvislosti s dôkazmi o pôvode.

2.

Únia a Nórsko uznávajú, že materiály, ktoré majú v zmysle príslušných pravidiel pôvodu v rámci VSP pôvod v Únii, vo Švajčiarsku, v Nórsku alebo Turecku, nadobudnú štatút pôvodu vo zvýhodnenej krajine v rámci VSP ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak v danej zvýhodnenej krajine podstúpia opracovanie alebo spracovanie presahujúce rámec operácií považovaných za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na priznanie štatútu pôvodných výrobkov. Tento pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom vo Švajčiarsku a v Turecku iba v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných odsekoch 15 a 16.

Colné orgány členských štátov Únie a Nórska si navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu, najmä na účely následného overovania dôkazov o pôvode, pokiaľ ide o materiály uvedené v prvom pododseku. Uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce stanovené v protokole č. 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom zo 14. mája 1973.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru, ktorý prijala organizácia zriadená Dohovorom, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu, podpísaným 15. decembra 1950 v Bruseli.

3.

Únia a Nórsko sa týmto zaväzujú prijímať náhradné dôkazy o pôvode vo forme náhradných osvedčení o pôvode na tlačive A (ďalej len „náhradné osvedčenia“) vydané colnými orgánmi druhej zmluvnej strany a náhradné vyhlásenia o pôvode vyhotovené preposielateľmi druhej zmluvnej strany, ktorí sú registrovaní na tento účel.

Každá zmluvná strana môže posúdiť oprávnenosť preferenčného zaobchádzania s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú náhradné dôkazy o pôvode, v súlade s vlastnými právnymi predpismi.

4.

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby boli pred vydaním alebo vyhotovením náhradného dôkazu o pôvode dodržané tieto podmienky:

a)

náhradné dôkazy o pôvode sa môžu vydať alebo vyhotoviť iba v prípade, že pôvodné dôkazy o pôvode boli vydané alebo vyhotovené v súlade s právnymi predpismi platnými v Únii alebo v Nórsku;

b)

dôkaz o pôvode alebo náhradný dôkaz o pôvode sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými dôkazmi o pôvode iba v prípade výrobkov, ktoré neboli prepustené do režimu voľného obehu v jednej zo zmluvných strán, a to na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pôvodný dôkaz o pôvode, z danej zmluvnej strany do druhej zmluvnej strany;

c)

výrobky ostávajú pod colným dohľadom v preposielajúcej zmluvnej strane, nesmú byť nijako pozmenené, pretvorené ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako tie, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave (ďalej len „zásada nepozmeňovania“);

d)

ak výrobky nadobudli status pôvodných výrobkov, pretože zmluvná strana im udelila možnosť uplatniť odchýlku od pravidiel pôvodu, náhradné dôkazy o pôvode sa nesmú vydať ani vyhotoviť, ak sa výrobky preposielajú do druhej zmluvnej strany;

e)

náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobky, ktoré sa majú preposlať na územie druhej zmluvnej strany, nadobudli status pôvodného výrobku na základe regionálnej kumulácie;

f)

náhradné dôkazy o pôvode môžu vydať colné orgány alebo vyhotoviť preposielatelia, ak výrobkom, ktoré sa majú preposlať na územie druhej zmluvnej strany, preposielajúca strana neudelila preferenčné zaobchádzanie.

5.

Na účely odseku 4 písm. c) platí toto:

a)

v prípade pochybností týkajúcich sa súladu so zásadou nepozmeňovania môžu colné orgány zmluvnej strany konečného určenia deklaranta požiadať o predloženie dôkazu súladu s touto zásadou, ktorý sa môže predložiť akýmkoľvek spôsobom;

b)

colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť preposielateľa potvrdia, že výrobky počas svojej zastávky na území tejto zmluvnej strany zostali pod colným dohľadom a že colné orgány počas ich uskladnenia na území zmluvnej strany nevydali oprávnenie na ich pozmenenie, akékoľvek pretvorenie ani vykonanie operácií iných ako operácií, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave;

c)

ak náhradný dôkaz predstavuje náhradné osvedčenie, colné orgány zmluvnej strany konečného určenia nesmú požadovať osvedčenie o tom, že s výrobkami sa v období, počas ktorého sa nachádzali v zmluvnej strane, nemanipulovalo.

6.

Každá zmluvná strana zabezpečí, že:

a)

ak náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným vo zvýhodnenej krajine v rámci systému VSP Únie a Nórska, colné orgány členských štátov Únie a Nórska si navzájom poskytujú primeranú administratívnu spoluprácu na účely následného overovania týchto náhradných dôkazov o pôvode. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany na žiadosť zmluvnej strany konečného určenia začnú a uplatnia postup následného overovania príslušných pôvodných dôkazov o pôvode;

b)

v prípade, že náhradné dôkazy o pôvode zodpovedajú pôvodným dôkazom o pôvode vydaným alebo vyhotoveným v krajine, ktorá je výlučne zvýhodnená v rámci systému VSP zmluvnej strany konečného určenia, táto zmluvná strana vykoná postup následného overovania pôvodných dôkazov o pôvode v spolupráci so zvýhodnenou krajinou. Colné orgány preposielajúcej zmluvnej strany poskytnú colným orgánom zmluvnej strany konečného určenia pôvodné dôkazy o pôvode zodpovedajúce náhradným dôkazom o pôvode v zmysle overovania alebo prípadne kópie pôvodných dôkazov o pôvode zodpovedajúcich náhradným dôkazom o pôvode v zmysle overovania, aby mohli vykonať postup následného overovania.

7.

Každá zmluvná strana zabezpečí, že:

a)

v pravej hornej kolónke každého náhradného osvedčenia sa uvádza názov sprostredkujúcej krajiny, v ktorej sa osvedčenie vydáva;

b)

v kolónke 4 sa uvádza text „replacement certificate“ alebo „certificat de remplacement“, ako aj dátum vydania pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A a jeho sériové číslo;

c)

v kolónke 1 sa uvádza názov/meno preposielateľa;

d)

v kolónke 2 sa môže uvádzať názov/meno konečného príjemcu;

e)

v kolónkach 3 až 9 sa uvádzajú všetky údaje o preposlaných výrobkoch, ktoré sú uvedené v pôvodnom osvedčení;

f)

v kolónke 10 sa uvádzajú odkazy na faktúru preposielateľa;

g)

colný orgán, ktorý náhradné osvedčenie vydal, to úradne potvrdí v kolónke 11. Tento orgán je zodpovedný len za vystavenie náhradného osvedčenia. Údaje v kolónke 12 týkajúce sa krajiny pôvodu a krajiny konečného určenia sa prevezmú z pôvodného osvedčenia o pôvode na tlačive A. Preposielateľ podpíše osvedčenie o pôvode v kolónke 12. Preposielateľ, ktorý sa podpíše v kolónke 12 v dobrej viere, nenesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v pôvodnom osvedčení o pôvode na tlačive A;

h)

colný orgán, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného osvedčenia, uvádza v pôvodnom osvedčení o pôvode na tlačive A hmotnosť, počet a charakter preposielaných výrobkov a uvádza v ňom sériové čísla každého príslušného náhradného osvedčenia. Žiadosť o náhradné osvedčenie, ako aj pôvodné osvedčenie o pôvode na tlačive A uchováva najmenej tri roky;

i)

náhradné osvedčenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.

8.

Každá zmluvná strana zabezpečí, že:

a)

preposielateľ uvádza v náhradnom vyhlásení o pôvode tieto údaje:

1.

všetky údaje o preposielaných výrobkoch prevzaté z pôvodného dôkazu o pôvode;

2.

dátum vyhotovenia pôvodného dôkazu o pôvode;

3.

údaje o pôvodnom dôkaze o pôvode a v prípade potreby aj informácie o kumulácii uplatňovanej na tovar, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie o pôvode;

4.

názov/meno, adresu a číslo preposielateľa ako registrovaného vývozcu;

5.

názov/meno a adresu príjemcu v Únii alebo Nórsku;

6.

dátum a miesto vyhotovenia vyhlásenia o pôvode alebo vydania osvedčenia o pôvode;

b)

každé náhradné vyhlásenie o pôvode sa označí slovami „Replacement statement“ alebo „Attestation de remplacement“;

c)

náhradné vyhlásenia o pôvode vyhotovujú preposielatelia registrovaní v elektronickom systéme samoosvedčovania pôvodu vývozcami a to v systéme registrovaných vývozcov (REX), bez ohľadu na hodnotu pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke;

d)

ak sa dôkaz o pôvode nahrádza, preposielateľ v pôvodnom dôkazu o pôvode uvádza:

1.

dátum vyhotovenia náhradného vyhlásenia(-í) o pôvode a množstvo tovaru, na ktoré sa náhradné vyhlásenie(-a) o pôvode vzťahuje(-ú);

2.

názov/meno a adresu preposielateľa;

3.

názov/meno a adresu príjemcu alebo príjemcov v Únii alebo Nórsku;

e)

pôvodné vyhlásenie o pôvode sa označí slovom „Replaced“ alebo „Remplacé“;

f)

náhradné vyhlásenie o pôvode platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia;

g)

náhradné vyhlásenia o pôvode sa vyhotovia v angličtine alebo vo francúzštine.

9.

Preposielateľ uchováva pôvodné dôkazy o pôvode a kópie náhradných dôkazov o pôvode najmenej tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom boli náhradné dôkazy o pôvode vydané alebo vyhotovené.

10.

Zmluvné strany súhlasia s rozdelením nákladov na systém REX v súlade so spôsobmi spolupráce, ktoré sa stanovia medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

11.

Akékoľvek nezhody medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia výlučne dvojstrannými rokovaniami medzi zmluvnými stranami. Ak by nezhody mohli mať vplyv na záujmy Švajčiarska a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie.

12.

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek zmeniť vzájomnou písomnou dohodou. Obe zmluvné strany začnú konzultácie v súvislosti s možnými zmenami tejto dohody na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Ak by zmeny mohli mať vplyv na záujmy Švajčiarska a/alebo Turecka, vykonajú sa s nimi konzultácie. Tieto zmeny nadobúdajú platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa obe zmluvné strany navzájom informovali, že splnili príslušné vnútorné požiadavky.

13.

V prípade vážnych pochybností o riadnom vykonávaní dohody môže jedna alebo druhá zmluvná strana pozastaviť jej uplatňovanie, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri mesiace vopred.

14.

Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať, pokiaľ to druhej zmluvnej strane písomne oznámi tri mesiace vopred.

15.

Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom vo Švajčiarsku iba v prípade, že zmluvné strany uzavreli podobnú dohodu so Švajčiarskom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.

16.

Odsek 2 prvý pododsek sa vzťahuje na materiály s pôvodom v Turecku (3) iba v prípade, že zmluvné strany uzavreli podobnú dohodu s Tureckom a navzájom sa informovali o splnení tejto podmienky.

17.

Od nadobudnutia platnosti dohody medzi Nórskom a Tureckom v súlade s prvým pododsekom odseku 2 tejto dohody a pod podmienkou reciprocity zo strany Turecka môže každá zmluvná strana ustanoviť, že v zmluvných stranách sa môžu vydávať alebo vyhotovovať náhradné dôkazy o pôvode výrobkov obsahujúcich materiály s pôvodom v Turecku, ktoré sa spracovali v rámci dvojstrannej kumulácie vo zvýhodnených krajinách v rámci VSP.

18.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom stanoveným vzájomnou dohodou po tom, ako sa Únia a Nórsko navzájom informovali, že ukončili potrebné vnútorné postupy prijatia. Od uvedeného dátumu nahradí Dohodu vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a jednotlivými krajinami EZVO, ktoré poskytujú colné preferencie v rámci GSP (Nórsko a Švajčiarsko), podľa ktorej sa s tovarmi pochádzajúcimi z Nórska alebo Švajčiarska pri ich vstupe na colné územie Spoločenstva zaobchádza ako s tovarmi s obsahom, ktorý má pôvod v Spoločenstve, podpísanú 29. januára 2001 (4).

Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste mi mohli potvrdiť, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Je mi cťou navrhnúť, aby v prípade, že Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu, tento list spolu s Vaším potvrdením tvorili dohodu medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom.“

Je mi cťou Vám oznámiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, vážená pani, prejav mojej najhlbšej úcty.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Únia splnila túto podmienku uverejnením oznámenia Komisie podľa článku 85 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonávajú ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva – rozšírenie systému dvojstrannej kumulácie, stanoveného v uvedenom článku, na Turecko (Ú. v. EÚ C 134, 15.4.2016, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 25.

(3)  Únia splnila túto podmienku uverejnením oznámenia Komisie podľa článku 85 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonávajú ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva – rozšírenie systému dvojstrannej kumulácie, stanoveného v uvedenom článku, na Turecko (Ú. v. EÚ C 134, 15.4.2016, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 38, 8.2.2001, s. 25.


ROZHODNUTIA

28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/12


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/117

z 21. januára 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná Úniou a jej členskými štátmi 10. júna 2016. Medzi Úniou a na jednej strane a Botswanou, Lesothom, Namíbiou, Svazijskom a Južnou Afrikou na druhej strane sa predbežne vykonáva od 10. októbra 2016 a medzi Úniou a Mozambikom od 4. februára 2018.

(2)

Podľa článku 102 ods. 1 dohody má mať Spoločná rada právomoc prijímať rozhodnutia v súvislosti so všetkými záležitosťami, na ktoré sa dohoda vzťahuje.

(3)

Podľa článku 89 ods. 1 dohody má Spoločná rada prijať rokovací poriadok a kódex správania pre rozhodcov a mediátorov. Spoločná rada má preto prijať na svojom prvom zasadnutí rozhodnutie týkajúce sa rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódex správania pre rozhodcov a mediátorov, konajúc podľa časti III dohody.

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnej rade, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnej rade by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnej rady, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločnej rady pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. januára 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNEJ RADY č. 2/2019

z …

o prijatí rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

SPOLOČNÁ RADA,

so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 89 ods. 1 a články 100, 101 a 102,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania, ako je uvedený v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa prijíma kódex správania pre rozhodcov a mediátorov, ako je uvedený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V … …

Za Spoločnú radu

minister obchodu

zástupca EÚ


PRÍLOHA I

Rokovací poriadok v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania

Článok 1

Vymedzenie pojmov

V tomto rokovacom poriadku a v súlade s časťou III (Predchádzanie sporom a ich urovnávanie) dohody:

a)

„administratívni zamestnanci“ v súvislosti s rozhodcom sú iné fyzické osoby než asistenti, ktorých tento rozhodca riadi a kontroluje;

b)

„poradca“ je fyzická osoba, ktorú si strana vybrala, aby jej radila alebo pomáhala pri rozhodcovských konaniach;

c)

„dohoda“ je Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP, na strane druhej, podpísaná 10. júna 2016;

d)

„rozhodca“ je člen rozhodcovského tribunálu;

e)

„rozhodcovský tribunál“ je tribunál zriadený podľa článku 80 dohody;

f)

„asistent“ je fyzická osoba, ktorá za podmienok menovania a pod vedením a kontrolou rozhodcu vyhľadáva informácie a podklady alebo pomáha tomuto rozhodcovi;

g)

„sťažujúca sa zmluvná strana“ je ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá žiada zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 80 dohody;

h)

„deň“ je kalendárny deň;

i)

„strana“ je strana sporu;

j)

„zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala“ je zmluvná strana, ktorá údajne porušuje ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje článok 76 dohody a

k)

„zástupca strany“ je zamestnanec alebo ľubovoľná fyzická osoba vymenovaná ústredným orgánom štátnej správy alebo vládnou agentúrou, alebo akýmkoľvek iným verejnoprávnym subjektom strany, ktorá túto stranu zastupuje v prípade sporu podľa dohody.

Článok 2

Oznámenia

1.   Akákoľvek žiadosť, oznam, písomné podanie alebo iný dokument rozhodcovského tribunálu sa zasielajú obom stranám v rovnakom čase.

Akákoľvek žiadosť, oznam, písomné podanie alebo iný dokument jednej strany, ktoré sú adresované rozhodcovskému tribunálu, sa skopírujú a zašlú druhej strane v rovnakom čase.

Akákoľvek žiadosť, oznam, písomné podanie alebo iný dokument jednej strany, ktoré sú adresované druhej strane, sa prípadne skopírujú a zašlú rozhodcovskému tribunálu v rovnakom čase.

2.   Akékoľvek oznámenie uvedené v odseku 1 sa vykoná prostredníctvom e-mailu alebo prípadne akýmikoľvek inými telekomunikačnými prostriedkami, ktoré poskytujú záznam o jeho odoslaní. Oznámenie sa pokladá za doručené v deň, keď bolo odoslané, ak sa nepreukáže niečo iné.

3.   Všetky oznámenia sa zasielajú na adresu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod Európskej únie a koordinátorovi štátov SADC-DHP, ako sa ustanovuje v článku 105 dohody.

4.   Menšie chyby administratívnej povahy v žiadosti, ozname, písomnom podaní alebo inom dokumente týkajúcom sa rozhodcovského konania možno opraviť doručením nového dokumentu, v ktorom sa zmeny jasne vyznačia.

5.   Ak posledný deň na doručenie dokumentu pripadá na deň pracovného voľna v Európskej komisii alebo štátny sviatok v príslušnom štáte alebo príslušných štátoch SADC-DHP, dokument sa považuje za doručený v nasledujúci pracovný deň.

6.   V závislosti od povahy sporu sa kópie všetkých žiadostí a oznámení adresovaných Výboru pre obchod a rozvoj zasielajú aj ostatným príslušným podvýborom zriadeným na základe dohody.

Článok 3

Menovanie rozhodcov

1.   Ak sa podľa článku 80 dohody rozhodca vyberá losovaním, predseda Výboru pre obchod a rozvoj bezodkladne informuje strany o dátume, čase a mieste losovania.

2.   Strany môžu byť prítomné na losovaní, ktoré sa vykoná za účasti prítomnej strany alebo strán.

3.   Predseda Výboru pre obchod a rozvoj písomne oznámi každej fyzickej osobe, ktorá bola vybratá do funkcie rozhodcu, jej vymenovanie do tejto funkcie. Každá fyzická osoba obom stranám potvrdí svoju disponibilitu do piatich dní odo dňa, keď bola informovaná o svojom vymenovaní.

4.   Ak v čase predloženia žiadosti podľa článku 80 ods. 3 dohody nebudú existovať žiadne zoznamy uvedené v článku 94 dohody alebo tieto zoznamy nebudú obsahovať dostatok mien, rozhodcovia sa vyžrebujú spomedzi fyzických osôb, ktoré boli formálne navrhnuté jednou alebo oboma stranami.

Článok 4

Organizačné stretnutie

1.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, schádzajú sa pred rozhodcovským tribunálom do 10 dní po jeho zriadení, aby rozhodli o tých záležitostiach, ktoré tieto strany alebo arbitrážny tribunál považujú za vhodné, vrátane:

a)

odmien a výdavkov, ktoré sa majú zaplatiť rozhodcom, v súlade s normami Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

b)

odmien, ktoré sa majú vyplatiť asistentom a ktorých celková hodnota nesmie presiahnuť 50 % odmeny vyplatenej rozhodcovi(-om) alebo

c)

harmonogramu konania.

2.   Rozhodcovia a zástupcovia strán sa môžu na stretnutí uvedenom v odseku 1 zúčastniť aj prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie.

Článok 5

Mandát

1.   Ak sa strany do siedmich dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu nedohodnú inak, rozhodcovský tribunál má tento mandát:

a)

preskúmať záležitosť uvedenú v žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu na základe príslušných ustanovení dohody, ktoré citovali strany;

b)

zistiť, či je sporné opatrenie v súlade s ustanoveniami, na ktoré sa vzťahuje článok 76 dohody a

c)

predložiť správu v súlade s článkami 81 a 82 dohody.

2.   Ak sa strany dohodnú na inom mandáte, oznámia ho rozhodcovskému tribunálu v lehote stanovenej v odseku 1.

Článok 6

Písomné podania

Sťažujúca sa zmluvná strana doručí svoje písomné podanie najneskôr do 20 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu. Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, doručí svoje písomné podanie najneskôr do 20 dní od dátumu doručenia písomného podania sťažujúcej sa zmluvnej strany.

Článok 7

Fungovanie rozhodcovského tribunálu

1.   Všetkým zasadnutiam rozhodcovského tribunálu predsedá jeho predseda. Rozhodcovský tribunál môže na predsedu delegovať právomoc prijímať správne a procesné rozhodnutia.

2.   Ak nie je v časti III dohody alebo v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, môže rozhodcovský tribunál vykonávať svoje činnosti akýmikoľvek prostriedkami vrátane telefónu, faxového prenosu alebo počítačového spojenia.

3.   Na rokovaní rozhodcovského tribunálu sa môžu zúčastniť len rozhodcovia, ale rozhodcovský tribunál môže povoliť asistentom rozhodcov, aby boli na týchto rokovaniach prítomní.

4.   Za vypracovanie akéhokoľvek rozhodnutia alebo správy je zodpovedný výlučne rozhodcovský tribunál a táto zodpovednosť sa nesmie delegovať.

5.   Ak sa vyskytne procesná otázka, na ktorú sa časť III dohody a jej prílohy nevzťahujú, rozhodcovský tribunál môže po konzultácii so stranami prijať vhodný postup, ktorý je zlučiteľný s týmito ustanoveniami.

6.   Keď rozhodcovský tribunál usúdi, že je potrebné zmeniť niektoré iné lehoty týkajúce sa konania, než sú lehoty stanovené v časti III dohody, alebo vykonať nejakú inú procesnú alebo administratívnu úpravu, konzultuje so stranami a písomne ich informuje o dôvodoch tejto zmeny alebo úpravy, pričom uvedie lehoty alebo úpravu, ktoré sú potrebné.

Článok 8

Nahradenie

1.   Ak rozhodca nie je schopný zúčastniť sa na konaní, odstúpi alebo musí byť nahradený, náhrada sa vyberie v súlade s článkom 80 ods. 3 dohody.

2.   Keď sa strana domnieva, že rozhodca nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov) a že z tohto dôvodu by mal byť nahradený, táto strana to oznámi druhej strane do 15 dní od dátumu, keď získala dostatočné dôkazy o údajnom neplnení požiadaviek uvedenej prílohy.

3.   Strany medzi sebou konzultujú do 15 dní od oznámenia druhej strane.

4.   Strany informujú rozhodcu o jeho údajnom neplnení požiadaviek a môžu ho požiadať, aby podnikol kroky na nápravu údajného neplnenia. Takisto môžu, ak sa tak dohodnú, zbaviť rozhodcu funkcie a vybrať nového rozhodcu v súlade s článkom 80 dohody.

5.   Ak sa strany nedokážu dohodnúť na potrebe nahradiť iného rozhodcu, než je predseda rozhodcovského tribunálu, ktorákoľvek strana môže požiadať o predloženie tejto záležitosti predsedovi rozhodcovského tribunálu, ktorého rozhodnutie je konečné.

6.   Ak predseda rozhodcovského tribunálu usúdi, že rozhodca nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov), vyberie sa nový rozhodca v súlade s článkom 80 dohody.

7.   Ak sa strany nedokážu dohodnúť na potrebe nahradiť predsedu, ktorákoľvek strana môže požiadať, aby sa táto záležitosť predložila jednému zo zostávajúcich členov na zozname fyzických osôb, ktorý bol zriadený podľa článku 94 dohody, vybraných na funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Meno tohto člena určí žrebovaním predseda Výboru pre obchod a rozvoj. Takto vybraná fyzická osoba urobí rozhodnutie, či predseda spĺňa požiadavky prílohy II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov). Uvedené rozhodnutie je konečné.

Ak podľa rozhodnutia predseda nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov), vyberie sa nový predseda v súlade s článkom 80 dohody.

Článok 9

Pojednávania

1.   Predseda rozhodcovského tribunálu na základe harmonogramu určeného podľa článku 4 ods. 1 písm. c) po konzultácii so stranami a ostatnými rozhodcami oznámi stranám dátum, čas a miesto pojednávania. Tieto informácie zverejní strana, na ktorej území sa pojednávanie uskutoční, okrem prípadu, keď je pojednávanie neverejné.

2.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, pojednávanie sa koná v Bruseli, ak je sťažujúcou sa zmluvnou stranou štát SADC-DHP, alebo Juhoafrickej colnej únie (SACU), podľa okolností, a pojednávanie sa koná na územiach štátov SADC-DHP, ak je sťažujúcou sa zmluvnou stranou Európska únia. Ak sa spor týka opatrenia uplatňovaného štátom SADC-DHP, pojednávanie sa uskutoční na území toho štátu, pokiaľ tento štát písomne neoznámi rozhodcovskému tribunálu do 10 dní od jeho zriadenia, že pojednávanie by sa malo konať na inom mieste.

3.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, znáša výdavky vyplývajúce z logistického zabezpečenia pojednávania, ktoré zahŕňajú náklady na prenájom miesta pojednávania. Takéto náklady nezahŕňajú žiadne náklady na preklad alebo tlmočenie ani akékoľvek náklady súvisiace s poradcami, rozhodcami, ich administratívnymi zamestnancami a asistentmi, ktoré sa im majú uhradiť.

4.   Rozhodcovský tribunál môže zvolať dodatočné pojednávania, ak sa na tom strany dohodnú.

5.   Všetci rozhodcovia sa zúčastňujú na celom priebehu pojednávania.

6.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, na pojednávaní sa bez ohľadu na to, či je verejné, môžu zúčastniť tieto osoby:

a)

zástupcovia strany;

b)

poradcovia;

c)

asistenti a administratívni zamestnanci;

d)

tlmočníci, prekladatelia a súdni zapisovatelia rozhodcovského tribunálu a

e)

odborníci podľa rozhodnutia rozhodcovského tribunálu podľa článku 90 dohody.

7.   Najneskôr sedem dní pred dátumom pojednávania každá strana doručí rozhodcovskému tribunálu a druhej strane zoznam mien osôb, ktoré v mene tejto strany prednesú na pojednávaní ústne argumentácie alebo prezentácie, ako aj zoznam mien ostatných zástupcov a poradcov, ktorí sa na pojednávaní zúčastnia.

8.   Podľa článku 89 ods. 2 dohody sú pojednávania rozhodcovského tribunálu verejné, ak rozhodcovský tribunál nerozhodne inak z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strán.

9.   Rozhodcovský tribunál po konzultácii so stranami rozhodne o vhodnom logistickom zabezpečení a postupoch s cieľom zabezpečiť, aby sa pojednávania, ktoré sú verejné, viedli účinným spôsobom. Tieto postupy by mohli zahŕňať využitie živého vysielania cez internet alebo uzavretého televízneho okruhu (CCTV).

10.   Rozhodcovský tribunál vedie pojednávanie nasledujúcim spôsobom, pričom zabezpečí, aby sťažujúca sa zmluvná strana a zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, mali k dispozícii rovnaký čas na argumentáciu a protiargumentáciu:

 

Argumentácia

a)

argumentácia sťažujúcej sa zmluvnej strany;

b)

argumentácia zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala.

 

Protiargumentácia

a)

replika sťažujúcej sa zmluvnej strany;

b)

duplika zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala.

11.   Rozhodcovský tribunál môže klásť otázky ktorejkoľvek zo strán kedykoľvek počas pojednávania.

12.   Rozhodcovský tribunál zabezpečí vyhotovenie prepisu pojednávania a jeho doručenie stranám v primeranej lehote po skončení pojednávania. Strany môžu k prepisu predložiť pripomienky a rozhodcovský tribunál môže tieto pripomienky zvážiť.

13.   Do 10 dní od dátumu pojednávania môže každá strana doručiť doplňujúce písomné podanie týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, ktorá sa vyskytla počas pojednávania.

Článok 10

Písomné otázky

1.   Rozhodcovský tribunál sa môže kedykoľvek v priebehu konania písomne obrátiť s otázkami na jednu alebo obe strany. Kópia akýchkoľvek otázok položených jednej strane sa zašle druhej strane.

2.   Každá strana takisto poskytne druhej strane kópiu svojich odpovedí na otázky položené rozhodcovským tribunálom. Každá strana musí mať možnosť predložiť písomné pripomienky k odpovediam druhej strany do siedmich dní od doručenia uvedenej kópie.

Článok 11

Dôvernosť informácií

1.   Každá strana a rozhodcovský tribunál zaobchádzajú so všetkými informáciami, ktoré druhá strana predložila rozhodcovskému tribunálu a označila za dôverné, ako s dôvernými informáciami. Ak jedna zo strán predloží rozhodcovskému tribunálu písomné podanie, ktoré obsahuje dôverné informácie, do 15 dní poskytne aj podanie bez dôverných informácií, ktoré sa môže sprístupniť verejnosti.

2.   Žiadne z ustanovení tohto rokovacieho poriadku nebráni tomu, aby strana zverejnila vyhlásenia k svojim vlastným stanoviskám, pokiaľ pri uvádzaní odkazu na informácie predložené druhou stranou nezverejní žiadne informácie, ktoré táto druhá strana označila za dôverné.

3.   Rozhodcovský tribunál sa schádza na neverejnom zasadnutí v prípade, že podanie a argumentácie jednej zo strán obsahujú dôverné obchodné informácie. Strany zachovajú dôvernosť pojednávaní rozhodcovského tribunálu, ak sú pojednávania neverejné.

Článok 12

Jednostranné kontakty

1.   Rozhodcovský tribunál sa nesmie stretávať ani komunikovať so žiadnou stranou v neprítomnosti druhej strany.

2.   Žiadny rozhodca nesmie rokovať o žiadnych aspektoch predmetu konania s jednou stranou alebo s oboma stranami v neprítomnosti ostatných rozhodcov.

Článok 13

Podania amicus curiae

1.   Pokiaľ sa strany do piatich dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu nedohodnú inak, rozhodcovský tribunál môže prijímať nevyžiadané písomné podania od fyzickej osoby strany alebo právnickej osoby usadenej na území strany, ktorá je nezávislá od orgánov štátnej správy strán za predpokladu, že:

a)

rozhodcovskému tribunálu sa doručia do 10 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu;

b)

priamo sa týkajú skutkovej alebo právnej otázky, ktorú posudzuje rozhodcovský tribunál;

c)

obsahujú opis osoby, ktorá predkladá podanie, v prípade fyzickej osoby aj jej štátnu príslušnosť a v prípade právnickej osoby jej miesto sídla, charakter jej činností, jej právne postavenie, jej všeobecné ciele a zdroj jej financovania;

d)

špecifikuje sa v nich charakter záujmu uvedenej osoby na konaní pred rozhodcovským tribunálom a

e)

vypracujú sa v jazykoch, ktoré si strany vybrali v súlade s článkom 15 ods. 1 a 2 tohto rokovacieho poriadku.

2.   Podania sa doručia stranám na vyjadrenie. Strany môžu do 10 dní od dátumu doručenia podaní predložiť pripomienky rozhodcovskému tribunálu.

3.   Rozhodcovský tribunál uvedie vo svojej správe všetky podania, ktoré mu boli doručené podľa odseku 1 tohto článku. Rozhodcovský tribunál nie je povinný zaoberať sa vo svojej správe argumentáciou uvedenou v týchto podaniach, ale ak tak urobí, musí takisto zohľadniť všetky pripomienky predložené stranami podľa odseku 2 tohto článku.

Článok 14

Naliehavé prípady

V naliehavých prípadoch uvedených v časti III dohody rozhodcovský tribunál po konzultácii so stranami upraví podľa potreby lehoty uvedené v tomto rokovacom poriadku. Rozhodcovský tribunál tieto úpravy oznámi stranám.

Článok 15

Preklad a tlmočenie

1.   Počas konzultácií uvedených v článku 77 dohody a najneskôr na stretnutí uvedenom v článku 4 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku sa strany usilujú dohodnúť sa na spoločnom pracovnom jazyku konania pred rozhodcovským tribunálom.

2.   Ak sa strany nedokážu dohodnúť na spoločnom pracovnom jazyku, uplatnia sa pravidlá stanovené v článku 91 ods. 2 dohody.

3.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, zabezpečí tlmočenie ústnych podaní do jazykov, ktoré si strany vybrali.

4.   Správy a rozhodnutia rozhodcovského tribunálu sa vydávajú v jazyku alebo jazykoch, ktoré si strany vybrali. Ak sa strany nedohodnú na spoločnom pracovnom jazyku, priebežná a záverečná správa rozhodcovského tribunálu sa vydá v jednom z pracovných jazykov WTO.

5.   Ktorákoľvek strana môže predložiť pripomienky k presnosti prekladu ktoréhokoľvek preloženého znenia dokumentu, ktorý bol vyhotovený v súlade s týmto rokovacím poriadkom.

6.   Každá strana znáša sama náklady na preklad svojich písomných podaní. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prekladom nálezu, hradia obe strany rovnakým dielom.

Článok 16

Ďalšie postupy

Lehoty stanovené v tomto rokovacom poriadku sa zosúladia s osobitnými lehotami stanovenými na prijatie správy alebo rozhodnutia rozhodcovského tribunálu v konaniach podľa článkov 84, 85, 86 a 87 dohody.


PRÍLOHA II

Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov

Článok 1

Vymedzenie pojmov

V tomto kódexe správania:

a)

„administratívni zamestnanci“ v súvislosti s rozhodcom sú iné fyzické osoby než asistenti, ktorých tento rozhodca riadi a kontroluje;

b)

„asistent“ je fyzická osoba, ktorá za podmienok menovania a pod vedením a kontrolou rozhodcu vyhľadáva podklady alebo pomáha tomuto rozhodcovi;

c)

„kandidát“ je fyzická osoba, ktorej meno je na zozname rozhodcov uvedenom v článku 94 dohody a o ktorej sa uvažuje v súvislosti s výberom za rozhodcu podľa článku 80 dohody;

d)

„mediátor“ je fyzická osoba, ktorá bola vybraná za mediátora v súlade s článkom 78 dohody;

e)

„člen“ alebo „rozhodca“ je člen rozhodcovského tribunálu zriadeného podľa článku 80 dohody.

Článok 2

Hlavné zásady

1.   S cieľom zachovať integritu a nestrannosť mechanizmu urovnávania sporov každý kandidát a rozhodca:

a)

sa oboznámi s týmto kódexom správania;

b)

je nezávislý a nestranný;

c)

vyhýba sa priamemu alebo nepriamemu konfliktu záujmov;

d)

zdržuje sa nevhodného správania a správania, ktoré by vzbudzovalo zdanie nevhodného správania, alebo zaujatosti;

e)

dodržiava vysoké štandardy správania a

f)

nesmie byť ovplyvnený vlastným záujmom, vonkajším tlakom, politickými vplyvmi, verejnou mienkou, lojálnosťou zmluvnej strane alebo obavou z kritiky.

2.   Rozhodca nesmie priamo ani nepriamo prevziať žiadny záväzok ani prijať žiadnu výhodu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala riadny výkon jeho povinností alebo by vzbudzovala zdanie takéhoto narušenia.

3.   Rozhodca nesmie využívať svoje postavenie v rozhodcovskom tribunáli na presadzovanie akýchkoľvek osobných alebo súkromných záujmov. Rozhodca sa zdržiava činov, ktoré by mohli vzbudzovať dojem, že iné osoby sú v osobitnom postavení, ktoré im umožňuje ovplyvňovať ho.

4.   Rozhodca nesmie dopustiť, aby jeho konanie alebo rozhodovanie ovplyvnili minulé alebo súčasné finančné, obchodné, profesijné, osobné alebo spoločenské vzťahy alebo povinnosti.

5.   Rozhodca nesmie vstupovať do žiadneho vzťahu ani nadobúdať akékoľvek finančné podiely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nestrannosť alebo ktoré by mohli odôvodnene vzbudzovať zdanie nevhodného správania alebo zaujatosti.

6.   Rozhodca vykonáva svoju funkciu bez toho, aby prijímal alebo vyhľadával pokyny od akéhokoľvek orgánu štátnej správy, akejkoľvek medzinárodnej vládnej organizácie alebo medzinárodnej mimovládnej organizácie alebo akéhokoľvek súkromného zdroja, a do sporu, ktorý je mu pridelený, nezasahoval v jeho ktoromkoľvek skoršom štádiu.

Článok 3

Povinnosti týkajúce sa zverejňovania

1.   Skôr ako kandidát, ktorý bol požiadaný, aby zaujal funkciu rozhodcu, prijme svoje menovanie za rozhodcu podľa článku 80 dohody, zverejní akýkoľvek záujem, vzťah alebo záležitosť, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho nezávislosť alebo nestrannosť alebo ktoré by odôvodnene mohli vzbudzovať zdanie nevhodného správania alebo zaujatosti v konaní.

2.   Kandidát na tento účel vynaloží všetko primerané úsilie, aby zistil všetky takéto záujmy, vzťahy a záležitosti vrátane finančných záujmov, profesionálnych záujmov alebo zamestnaneckých či rodinných záujmov.

3.   Povinnosť zverejnenia podľa odseku 1 je trvalá povinnosť, ktorou sa od rozhodcu vyžaduje, aby zverejnil všetky také záujmy, vzťahy alebo záležitosti, ktoré môžu vzniknúť v priebehu ktorejkoľvek fázy konania.

4.   Kandidát alebo rozhodca oznámi Výboru pre obchod a rozvoj akékoľvek záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného porušenia tohto kódexu správania čo najskôr po tom, čo sa o nich dozvie, aby ich strany mohli posúdiť.

Článok 4

Povinnosti rozhodcov

1.   Rozhodca musí byť po prijatí svojho menovania pripravený vykonávať a musí vykonávať svoje povinnosti počas celého konania dôkladne, rýchlo, spravodlivo a usilovne.

2.   Rozhodca posudzuje iba tie záležitosti, ktoré boli vznesené počas konania a sú potrebné na to, aby vydal rozhodnutie, a nedeleguje túto povinnosť na žiadnu inú osobu.

3.   Rozhodca podnikne všetky náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby jeho asistenti a administratívni zamestnanci poznali a dodržiavali povinnosti, ktoré rozhodcovia majú podľa článkov 2, 3, 4 a 6 tohto kódexu správania.

Článok 5

Povinnosti bývalých rozhodcov

1.   Každý bývalý rozhodca sa zdrží konania, ktoré by mohlo vzbudzovať zdanie, že pri výkone svojich povinností bol zaujatý, alebo že mal výhody z rozhodnutia rozhodcovského tribunálu.

2.   Každý bývalý rozhodca musí dodržiavať povinnosti stanovené v článku 6 tohto kódexu správania.

Článok 6

Dôvernosť informácií

1.   Rozhodca nesmie nikdy zverejniť žiadne neverejné informácie týkajúce sa konania alebo získané počas konania, pre ktoré bol vymenovaný. Rozhodca nesmie v žiadnom prípade zverejniť alebo použiť takéto informácie na získanie osobnej výhody alebo výhody pre iné osoby alebo na poškodenie záujmov iných osôb.

2.   Rozhodca nesmie zverejniť rozhodnutie rozhodcovského tribunálu ani jeho časti pred jeho uverejnením.

3.   Rozhodca nesmie nikdy zverejniť obsah rokovaní rozhodcovského tribunálu ani názor ktoréhokoľvek rozhodcu, ani vydať žiadne vyjadrenia týkajúce sa konania, pre ktoré bol vymenovaný, či sporných otázok v konaní.

Článok 7

Výdavky

Každý rozhodca eviduje čas venovaný konaniu a predloží konečný odpočet tohto času a svojich výdavkov, ako aj času a nákladov svojich asistentov a administratívnych zamestnancov.

Článok 8

Mediátori

Tento kódex správania sa uplatňuje na mediátorov mutatis mutandis.


28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/23


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/118

z 21. januára 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu rozhodcov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná Európskou úniou a jej členskými štátmi 10. júna 2016. Medzi Úniou na jednej strane a Botswanou, Lesothom, Namíbiou, Svazijskom a Južnou Afrikou na strane druhej sa predbežne vykonáva od 10. októbra 2016 a medzi Úniou a Mozambikom od 4. februára 2018.

(2)

Podľa článku 94 ods. 1 dohody má Výbor pre obchod a rozvoj vypracovať zoznam 21 osôb, ktoré sú ochotné a schopné plniť funkciu rozhodcov, a to najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti dohody.

(3)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo Výbore pre obchod a rozvoj, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu rozhodcov.

(4)

Pozícia Únie vo Výbore pre obchod a rozvoj by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo Výbore pre obchod a rozvoj, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu rozhodcov, je založená na návrhu rozhodnutia Výboru pre obchod a rozvoj pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. januára 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE OBCHOD A ROZVOJ č. 1/2019

z …,

pokiaľ ide o zoznam rozhodcov

VÝBOR PRE OBCHOD A ROZVOJ,

so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej články 94, 100, 103 a 104,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma zoznam rozhodcov stanovený v článku 94 dohody, ako je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Výbor pre obchod a rozvoj

minister obchodu

zástupca EÚ


PRÍLOHA

ZOZNAM ROZHODCOV STANOVENÝ V ČLÁNKU 94 DOHODY

Rozhodcovia vybraní zo strany štátov SADC-DHP:

1.

Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO

2.

Leonard Moses PHUTI

3.

Tsotetsi MAKONG

4.

Sakeus AKWEENDA

5.

Faizel ISMAIL

6.

Kholofelo Ngokoane KUGLER

7.

Nkululeko J. HLOPHE

8.

Samuel Jay LEVY

Rozhodcovia vybraní zo strany EÚ:

9.

Jacques BOURGEOIS

10.

Claus-Dieter EHLERMANN

11.

Pieter Jan KUIJPER

12.

Giorgio SACERDOTI

13.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

14.

Ramon TORRENT

15.

Michael Johannes HAHN

16.

Hélène RUIZ FABRI

Rozhodcovia vybraní zo strany zmluvných strán spoločne (pričom nie sú štátnymi príslušníkmi zmluvných strán a môžu plniť funkciu predsedu):

17.

Merit JANOW

18.

Ichiro ARAKI

19.

Christian HÄBERLI

20.

Claus VON WOBESER

21.

Daniel MOULIS


28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/119

z 24. januára 2019,

ktorým sa mení smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého majú členské štáty povolenie predlžovať platnosť rozhodnutí týkajúcich sa rovnocennosti sadiva zemiakov

[oznámené pod číslom C(2019) 247]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (1), a najmä na jej článok 21 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici 2002/56/ES sa stanovuje, že s účinnosťou od určitých dátumov členské štáty už nesmú sami určovať rovnocennosť sadiva zemiakov zozbieraného v tretích krajinách so sadivom zemiakov zozbieraným v Únii a spĺňajúcim ustanovenia uvedenej smernice.

(2)

Vzhľadom na to, že ešte neboli dokončené práce zamerané na určenie rovnocennosti sadiva zemiakov zo všetkých príslušných tretích krajín, smernicou 2002/56/ES sa povolilo členským štátom predĺžiť do 31. marca 2017 platnosť rozhodnutí o rovnocennosti, ktoré už prijali pre sadivo zemiakov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje určenie rovnocennosti na úrovni Únie. Tento dátum bol zvolený s ohľadom na koniec obdobia uvádzania sadiva zemiakov na trh.

(3)

Keďže táto činnosť doteraz nebola dokončená a nové obdobie uvádzania na trh sa začne koncom roka 2018, je nevyhnutné povoliť členským štátom, aby predĺžili platnosť svojich vnútroštátnych rozhodnutí o rovnocennosti. Povolenia by mali platiť do 31. marca 2024, aby sa poskytla primeraná lehota na určenie tejto rovnocennosti na úrovni Únie. Táto lehota je v súlade s dátumom prijatým vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/778/EÚ (2).

(4)

Smernica 2002/56/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 21 ods. 3 prvom pododseku smernice 2002/56/ES sa dátum „31. marca 2017“ nahrádza dátumom „31. marca 2024“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. januára 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/778/EÚ z 28. novembra 2011, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje poskytnúť dočasné výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o sadbové zemiaky s pôvodom v určitých provinciách Kanady (Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 37).


28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/27


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/120

z 24. januára 2019,

ktorým sa mení smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti výnimky týkajúcej sa dovozných podmienok na množiteľský materiál ovocných drevín a na ovocné dreviny určené na výrobu ovocia z tretích krajín

[oznámené pod číslom C(2019) 254]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 12 ods. 1 smernice 2008/90/ES sa od Komisie vyžaduje, aby rozhodovala o tom, či ovocné dreviny a ich množiteľský materiál produkované v tretej krajine a poskytujúce rovnaké záruky, pokiaľ ide o povinnosti dodávateľa, identitu, vlastnosti, zdravotný stav rastlín, pestovateľské prostredie, balenie, kontrolné opatrenia, označovanie a uzatváranie, sú rovnocenné v každom spomenutom ohľade s ovocnými drevinami a ich množiteľským materiálom produkovanými v Únii a či sú v súlade s požiadavkami a podmienkami uvedenej smernice. V článku 12 ods. 2 smernice 2008/90/ES sa stanovuje výnimka, ktorou sa umožňuje členským štátom, aby do prijatia uvedeného rozhodnutia uplatňovali na dovoz ovocných drevín a ich množiteľského materiálu podmienky, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné podmienkam uplatňovaným na ovocné dreviny produkované v Únii a ich množiteľský materiál produkovaný v Únii.

(2)

Takáto výnimka bola udelená do 31. decembra 2018. Členské štáty môžu preto uplatňovať podmienky rovnocenné s vykonávacími smernicami Komisie 2014/96/EÚ (2), 2014/97/EÚ (3) a 2014/98/EÚ (4).

(3)

V súčasnosti dostupné informácie o podmienkach, ktoré sa uplatňujú v tretích krajinách, sú ešte stále nedostatočné na to, aby Komisii umožnili v tomto štádiu prijať takéto rozhodnutie týkajúce sa tretej krajiny.

(4)

Aby sa predišlo narušeniu obchodných tokov, členské štáty by mali naďalej využívať uvedenú výnimku.

(5)

Od 14. decembra 2019 sa budú uplatňovať nové pravidlá pre zdravie rastlín stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (5). Podľa týchto nových pravidiel budú škodcovia, ktorí sú v súčasnosti uvedení v zozname vo vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, ako aj zdravotné požiadavky na množiteľský materiál, patriť do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Preto je vhodné poskytnúť dostatok času na posúdenie dodržiavania nových pravidiel pre zdravie rastlín stanovených v nariadení (EÚ) 2016/2031 a jeho vykonávacích právnych predpisov tretími krajinami.

(6)

Obdobie uplatňovania výnimky stanovenej v článku 12 ods. 2 smernice 2008/90/ES by sa preto malo predĺžiť do 31. decembra 2022.

(7)

Smernica 2008/90/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, sekcia „Množiteľský materiál a rastliny ovocných rodov a druhov“,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 12 ods. 2 prvom pododseku smernice 2008/90/ES sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 2022“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. januára 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8.

(2)  Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES (Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014, s. 12).

(3)  Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014, s. 16).

(4)  Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014, s. 22).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).


28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/121

z 24. januára 2019

o opatrení prijatom Nemeckom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES s cieľom zakázať uvedenie na trh CNC frézovačky (modely UMC750SS a UMC750) vyrábanej spoločnosťou Haas Automation Europe N.V.

[oznámené pod číslom C(2019) 307]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Nemecko 12. októbra 2017 informovalo Komisiu o ochrannom opatrení, ktoré prijalo 12. septembra 2017 s cieľom zakázať uvedenie na trh modelov CNC frézovačky UMC750SS a UMC750 (ďalej len „CNC frézovačky“) vyrábaných spoločnosťou Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (ďalej len „výrobca“).

(2)

Nemecko prijalo toto opatrenie vzhľadom na to, že CNC frézovačky nespĺňali základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovené v bode 1.5.13 prílohy I k smernici 2006/42/ES. Podľa základnej požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť uvedenej v bode 1.5.13 a týkajúcej sa emisií nebezpečných materiálov a látok musia byť strojové zariadenia navrhované a konštruované takým spôsobom, aby bolo možné predchádzať riziku vdýchnutia, požitia, styku s pokožkou, očami alebo sliznicami a prieniku cez pokožku nebezpečných materiálov a látok, ktoré tieto strojové zariadenia vytvárajú. V tejto súvislosti Nemecko uviedlo, že tieto CNC frézovačky vypúšťajú pary z chladiaceho maziva a nemajú žiadny systém odsávania.

(3)

Komisia po doručení oznámenia Nemecka o ochrannom opatrení začala konzultáciu s dotknutými stranami s cieľom vypočuť si ich stanoviská. Komisia výrobcovi odoslala 24. apríla 2018 list. Výrobca vo svojej odpovedi z 27. apríla 2018 informoval Komisiu o tom, že sa tieto výrobky na nemeckom trhu dobrovoľne už neuvádzajú a že výrobca tento prípad s nemeckými úradmi oficiálne uzavrel.

(4)

Preskúmanie odôvodnenia poskytnutého Nemeckom v prípade ochranného opatrenia, dostupná dokumentácia a vyjadrenia výrobcu preukazujú, že CNC frézovačky nespĺňajú základnú požiadavku na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenú v bode 1.5.13 prílohy I k smernici 2006/42/ES. Uvedený nedostatok môže ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb.

(5)

Ochranné opatrenie, ktoré prijalo Nemecko, treba teda považovať za opodstatnené,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie, ktoré Nemecko prijalo s cieľom zakázať uvedenie na trh modelov CNC frézovačky UMC750SS a UMC750 vyrábaných spoločnosťou Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem, je odôvodnené.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. januára 2019

Za Komisiu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.


28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/122

Z 25. januára 2019,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2019) 722]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady tejto choroby medzi domácimi alebo divo žijúcimi ošípanými (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských štátov rozdelené podľa miery rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať zmeny epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, ktoré je potrebné zohľadniť v uvedenej prílohe. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/100 (5) po nedávnych prípadoch výskytu afrického moru ošípaných v Belgicku, Bulharsku, Maďarsku a Poľsku.

(2)

Riziko rozšírenia afrického moru ošípaných medzi voľne žijúcu zver je spojené s prirodzeným pomalým šírením tejto choroby v populáciách divo žijúcich ošípaných, ako aj s ľudskou činnosťou, ako vyplynulo z nedávneho epidemiologického vývoja tejto choroby v Únii a ako to zdokumentoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo vedeckom stanovisku Pracovnej skupiny pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat uverejnenom 14. júla 2015, vo vedeckej správe úradu EFSA o epidemiologických analýzach afrického moru ošípaných v pobaltských štátoch a Poľsku uverejnenej 23. marca 2017, vo vedeckej správe úradu EFSA o epidemiologických analýzach afrického moru ošípaných v pobaltských štátoch a Poľsku uverejnenej 8. novembra 2017 a vo vedeckej správe úradu EFSA o epidemiologických analýzach afrického moru ošípaných v Európskej únii uverejnenej 29. novembra 2018 (6).

(3)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/100 sa zistili nové výskyty afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými v Rumunsku, ktoré takisto treba zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(4)

V januári 2019 bol zaznamenaný prípad afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými v rumunskej župe Botoșani mimo oblastí uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tento prípad afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa táto oblasť Rumunska postihnutá africkým morom ošípaných mala uvádzať v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(5)

Okrem toho bolo v januári 2019 zaznamenaných niekoľko prípadov afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými v rumunskej župe Bistrița-Năsăud v oblasti uvedenej v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady afrického moru ošípaných medzi divo žijúcimi ošípanými predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v uvedenej prílohe. Preto by sa uvedené oblasti Rumunska postihnuté africkým morom ošípaných mali uvádzať v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ namiesto v jej časti I.

(6)

S cieľom zohľadniť najnovší epidemiologický vývoj afrického moru ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa v prípade Rumunska mali vymedziť nové dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom, ktoré by sa mali náležite uviesť v častiach I a II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. januára 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/100 z 22. januára 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 20, 23.1.2019, s. 8).

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(7):4163, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4732, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5068, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(11):5494.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

the border with France,

Rue Mersinhat,

N818,

N83: Le Buisson des Cailles,

Rue des Sources,

Rue Antoine,

Rue de la Cure,

Rue du Breux,

Rue Blondiau,

Nouvelle Chiyue,

Rue de Martué,

Rue du Chêne,

Rue des Aubépines,

N85: Rue des Iles,

N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants, Rue du Pré au bois,

N801: Rue Notre-Dame,

N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,

N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

the border with the Grand Duchy of Luxembourg,

the border with France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,

La N897 jusque son intersection avec la N879,

La N879 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

the border with France.

2.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whole municipality of Dulovo,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

whole municipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

4.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

5.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

7.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

8.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Świątki w powiecie olsztyńskim,

gminy Miłakowo, Małdyty i część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 519 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 527 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 527 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 519 do południowo - wschodniej granicy gminy w powiecie ostródzkim;

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

9.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș.

ČASŤ II

1.   Belgicko

Tieto oblasti v Belgicku:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

The border with France,

La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,

La N83 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,

La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,

La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,

La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

The border with France.

2.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

4.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

5.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

7.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

8.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

gmina Gołdap, Dubeninki i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino, Orneta, część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od południowo - zachodniej granicy gminy do południowo - zachodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na północ od granic miasta Lidzbark Warmiński oraz linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gmina Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

9.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Botoșani.

ČASŤ III

1.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

3.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

<